D21441 | DeWalt D21441 DRILL Type 2 instruction manual

544666-02 SK
Preložené z pôvodného návodu
D21441
A
8
9
6
7
3
4
5
11
2
1
2
B
C
6
9
5
5
D
F
4
E
10
3
D21441
ROTAČNÁ VŔTAČKA
Blahoželáme Vám!
Hodnota vibrácií uvedená v tomto dokumente
bola meraná podľa normalizovaných požiadaviek, ktoré sú uvedené v norme EN 60745
a môže sa použiť pre porovnanie jedného náradia s ostatnými. Táto hodnota sa môže použiť
na predbežný odhad vibrácií pôsobiacich na
obsluhu.
Zvolili ste si náradie spoločnosti DEWALT. Roky
skúseností, dôkladný vývoj výrobkov a inovácie
vytvorili zo spoločnosti D E WALT jedného
z najspoľahlivejších partnerov pre používateľov
profesionálneho elektrického náradia.
Technické údaje
Napätie
Typ
Príkon
Otáčky naprázdno
1. prevodový stupeň
2. prevodový stupeň
Max. priemer otvoru
pri vŕtaní do
ocele / dreva / betónu
Rozmer závitu skľučovadla
Priemer objímky
Maximálny priemer vrtáku
Hmotnosť
W
D21441
230
2
770
min-1
min-1
0 - 1100
0 - 2700
mm
UNF
mm
mm
kg
13/35/–
1/2” x 20
43
13
2.3
V
VAROVANIE:
● Deklarované hodnoty vibrácií sa
vzťahujú na štandardné použitie
náradia. Ak sa však náradie používa pre rôzne aplikácie s rozmanitým príslušenstvom alebo ak sa
nerobí dostatočná údržba, veľkosť
vibrácií môže byť odlišná. Tak sa
môže počas práce značne zvýšiť
čas vystavenia sa pôsobeniu vibrácií na obsluhu.
● Odhad miery vystavenia sa pôsobeniu vibrácií by mal tiež počítať
s časom, keď je náradie vypnuté
alebo keď je v chode, ale nevykonáva žiadnu prácu. Tak sa môže
počas práce značne skrátiť čas
vystavenia sa pôsobeniu vibrácií
na obsluhu.
● Zistite si ďalšie doplnkové bezpečnostné opatrenia, ktoré chránia
obsluhu pred účinkom vibrácií:
údržba náradia a jeho príslušenstvo, udržovanie rúk v teple,
organizácia spôsobu práce.
Hladina akustického tlaku podľa normy EN
60745:
LPA (akustický tlak)
dB(A)
89
KPA (odchýlka
akustického tlaku)
dB(A)
3
LWA (akustický výkon)
dB(A)
94
KWA (odchýlka
akustického výkonu)
dB(A)
3
Celková úroveň vibrácií (priestorový vektorový
súčet) podľa normy EN 60745:
Hodnota vibrácií ah
Vŕtanie do kovu
ah,D =
m/s²
3,5
Odchýlka K =
m/s²
1,5
Hodnota vibrácií ah
Skrutkovanie
ah =
m/s²
<2,5
Odchýlka K =
m/s²
1,5
Pojmy: Bezpečnostné pokyny
Nižšie uvedené formulácie popisujú stupeň
závažnosti každého upozornenia. Prečítajte si
pozorne návod na obsluhu a venujte pozornosť
týmto symbolom.
NEBEZPEČENSTVO: Označuje
bezprostredne hroziacu rizikovú situáciu, ktorá povedie k spôsobeniu
vážneho alebo smrteľného zranenia
v prípade, že sa tomu nezabráni.
Poistky:
Európa náradie 230 V 10 A v napájacej sieti
VAROVANIE: Označuje potenciálne
rizikovú situáciu, ktorá môže spôsobiť vážne alebo smrteľné zranenie
v prípade, že sa tomu nezabráni.
4
UPOZORNENIE: Označuje potenciálne hroziacu rizikovú situáciu, ktorá
môže viesť k spôsobeniu ľahkého
alebo stredne vážneho zranenia v
prípade, že sa tomu nezabráni.
Všeobecné bezpečnostné pokyny pre prácu
s elektrickým náradím
VAROVANIE: Pozorne si prečítajte
všetky bezpečnostné varovania
a pokyny. Nedodržanie uvedených
varovaní a pokynov môže viesť
k úrazu elektrickým prúdom, požiaru
a vážnemu zraneniu.
POZNÁMKA: Označuje postup nesúvisiaci so spôsobením zranení,
ktorý môže viesť k poškodeniu zariadení v prípade, že sa tomu nezabráni.
Tieto pokyny uložte na bezpečnom mieste
pre prípadné ďalšie použitie.
Upozorňuje na riziko úrazu spôsobeného elektrickým prúdom.
Označenie „elektrické náradie“ vo všetkých
upozorneniach odkazuje na Vaše náradie napájané zo siete (s prívodným káblom) alebo
náradie napájané z akumulátora (akumulátorové náradie).
Upozorňuje na riziko vzniku požiaru.
ES Prehlásenie o zhode v rámci EÚ
SMERNICE PRE STROJNÉ ZARIADENIA
1 Bezpečnosť v pracovnom priestore
a. Pracovný priestor udržujte v čistote
a dobre osvetlený. Neporiadok na pracovnom stole a nedostatok svetla v jeho okolí
môže viesť k spôsobeniu nehody.
b S elektrickým náradím nepracujte vo
výbušných prostrediach, ako sú napríklad priestory, v ktorých sa vyskytujú
horľavé kvapaliny, plyny alebo prašné
látky. Náradie je zdrojom iskrenia, ktoré
môže zapáliť prach alebo výpary.
c Pri práci s elektickým náradím držte deti
a okolité osoby z jeho dosahu. Rozptyľovanie môže spôsobiť stratu kontroly
nad náradím.
09
D21441
Spoločnosť DEWALT týmto prehlasuje, že
výrobky popisované v technických údajoch
spĺňajú požiadavky nasledujúcich noriem:
98/37/EC (do 28. decembra 28, 2009),
2006/42/ES (od 29. decembra 2009), EN
60745-1, EN 60745-2-1.
Tieto výrobky tiež vyhovujú norme 2004/108/
EC. Ďalšie informácie Vám poskytne zástupca
spoločnosti DEWALT na nasledujúcej adrese
alebo na adresách, ktoré sú uvedené na zadnej strane tohto návodu.
Nižšie podpísaná osoba je zodpovedná za
zostavenie technických údajov a vydáva toto
vyhlásenie v zastúpení spoločnosti DEWALT.
2 Elektrická bezpečnosť
a. Zástrčka prívodného kábla musí zodpovedať zásuvke.Nikdy akýmkoľvek spôsobom zástrčku neupravujte. Pri náradí,
ktoré je chránené uzemnením nepoužívajte akékoľvek redukcie zástrčiek.
Neupravované zástrčky a zodpovedajúce
zásuvky znižujú riziko vzniku úrazu elektrickým prúdom.
b Nedotýkajte sa uzemnených povrchov,
ako sú napr. potrubia, radiátory, sporáky
a chladničky. Pri uzemnení Vášho tela
hrozí zvýšené nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom.
c Nevystavujte elektrické náradie dažďu
alebo vlhkému prostrediu. Pokiaľ do
náradia vnikne voda, zvýši sa riziko úrazu
elektrickým prúdom.
Horst Grossmann
Viceprezident pre vývoj
a konštrukciu produktov
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 11
D-65510, Idstein, Germany
03.09.2009
Bezpečnostné pokyny
VAROVANIE: Prečítajte si tento
návod na obsluhu, aby sa obmedzilo riziko zranení.
5
d
e
f
f
S prívodným káblom zaobchádzajte
opatrne. Nikdy nepoužívajte prívodný
kábel na prenášanie náradia, jeho posúvanie alebo za neho neťahajte pri odpájaní náradia z elektrickej siete. Prívodný
kábel držte mimo dosahu tepelných
zdrojov, oleja, ostrých hrán alebo pohyblivých častí. Poškodený alebo zapletený
prívodný kábel zvyšuje riziko vzniku úrazu
elektrickým prúdom.
Pri práci s náradím vonku používajte
predlžovacie káble určené na vonkajšie
použitie. Použitie kábla na vonkajšie použitie znižuje riziko úrazu elektrickým prúdom.
Pri práci s elektrickým náradím vo vlhkom
prostredí je nevyhnutné používať prúdový chránič (RCD). Použitie prúdového
chrániča RCD znižuje riziko úrazu elektrickým prúdom.
g
4
Vhodne sa obliekajte. Nenoste voľný
odev alebo šperky. Dbajte na to, aby sa
Vaše vlasy, odev alebo rukavice nedostali do nebezpečnej blízkosti pohyblivých častí. Voľné šaty, šperky alebo dlhé
vlasy môžu byť pohyblivými dielmi zachytené.
Pokiaľ je zariadenie vybavené adaptérom
na pripojenie zariadení na zachytávanie
prachu, zaistite jeho správne pripojenie
a riadne fungovanie. Použitie týchto zariadení môže znížiť nebezpečenstvo týkajúce sa prachu.
Použitie elektrického náradia a jeho
údržba
a. Náradie nepreťažujte. Používajte správny typ náradia pre Vašu prácu. Pri použití správneho typu náradia bude práca
vykonaná lepšie a bezpečnejšie.
b Ak nejde hlavný vypínač náradia zapnúť
a vypnúť, s náradím nepracujte. Akékoľvek náradie s nefunkčným hlavným vypínačom je nebezpečné a musí byť
opravené.
c Pred výmenou akýchkoľvek častí, príslušenstva či iných pripojených súčastí,
pred vykonávaním údržby alebo ak náradie nepoužívate, odpojte ho od elektrickej siete alebo vyberte akumulátor.
Tieto preventívne bezpečnostné opatrenia
znižujú riziko náhodného zapnutia náradia.
d Pokiaľ náradie nepoužívate, uložte ho
mimo dosahu detí a zabráňte osobám
neoboznámeným s obsluhou náradia
alebo s týmto návodom, aby s náradím
pracovali. Elektrické náradie je v rukách
nekvalifikovanej obsluhy nebezpečné.
e Údržba elektrického náradia. Skontrolujte, či na náradí nie sú vychýlené alebo
rozpojené pohyblivé časti, zlomené
dielce alebo akékoľvek iné poruchy,
ktoré môžu mať vplyv na jeho správny
chod. Ak je náradie poškodené, nechajte ho pred použitím opraviť. Veľa nehôd
býva spôsobených nedostatočnou údržbou
náradia.
f Rezné nástroje udržujte ostré a čisté.
Riadne udržiavané rezné nástroje s ostrými
reznými hranami sa menej zanášajú
a lepšie sa ovládajú.
g Náradie, príslušenstvo a nástavce používajte podľa týchto pokynov a spôso-
3 Bezpečnosť osôb
a. Zostaňte stále pozorní, sledujte, čo vykonávate a pri práci s náradím premýšľajte. Nepoužívajte elektrické náradie, ak
ste unavení alebo ak ste pod vplyvom
drog, alkoholu alebo liekov. Chvíľka
nepozornosti pri práci s náradím môže
viesť k vážnemu úrazu.
b Používajte prostriedky na ochranu osôb.
Vždy používajte ochranu zraku. Bezpečnostná výbava ako je respirátor, nekĺzavá
bezpečnostná obuv, pevná prilba alebo
ochranné slúchadlá použitá v zodpovedajúcich podmienkach znižuje riziko úrazu.
c Zabráňte náhodnému zapnutiu. Pred
pripojením k zdroju napätia alebo pred
vložením akumulátora, zdvíhaním alebo
prenášaním náradia skontrolujte, či je
hlavný vypínač vypnutý. Prenášanie náradia s prstom na hlavnom vypínači alebo
pripojenie prívodného kábla k elektrickému
rozvodu, ak je hlavný vypínač náradia
v zapnutej polohe, môže spôsobiť úraz.
d Pred zapnutím náradia sa vždy uistite,
či nie sú v jeho blízkosti kľúče alebo
nastavovacie prípravky. Ponechané
kľúče môžu byť zachytené rotujúcimi
časťami náradia a môžu spôsobiť
úraz.
e Neprekážajte sami sebe. Pri práci vždy
udržujte vhodný a pevný postoj.
To umožní lepšiu ovládateľnosť náradia
v neočakávaných situáciách.
6
bom, ktorý je určený pre daný typ náradia. Berte do úvahy aj prevádzkové
podmienky a prácu, ktorú je nutné vykonať. Použitie náradia iným spôsobom a na
iné než odporučené účely môže viesť
k vzniku nebezpečných situácií.
Napriek tomu, že sa dodržiavajú príslušné
bezpečnostné predpisy a že sa používajú bezpečnostné zariadenia, nemôžu byť vylúčené
isté zostatkové riziká. Medzi tieto riziká patrí:
– Poškodenie sluchu.
– Riziko privretia prstov pri výmene príslušenstva.
– Zdravotné riziká spôsobené vdychovaním prachu zvíreného pri práci s drevom.
– Riziko zranenia spôsobené odlietavajúcimi čiastočkami.
– Riziko fyzického zranenia z dôvodu
dlhodobého používania.
5 Opravy
a. Zverte opravu Vášho náradia iba osobe
s príslušnou kvalifikáciou, ktorá bude
používať výhradne originálne náhradné
diely. Tým zaistíte bezpečnú prevádzku
náradia.
Špecifické doplnkové bezpečnostné
predpisy pre vŕtačky
•
•
•
•
•
•
Označenia na náradí
Na stroji sú nasledovné piktogramy:
Používajte ochranu sluchu.Nadmerná
hlučnosť môže spôsobiť stratu sluchu.
Pri vykonávaní prác, pri ktorých môže
dôjsť ku kontaktu pracovného nástroja
so skrytým elektrickým vedením alebo
s vlastným prívodným káblom, držte náradie za izolované rukoväte. Pri kontakte
s vodičom pod prúdom sa nechránené
kovové časti náradia stanú vodivé a obsluha tak utrpí zásah elektrickým prúdom.
Obrobok si k pevnej podložke upnite
pomocou svoriek či iným vhodným spôsobom. Držanie opracúvaného predmetu
rukou oproti telu je nestabilné a môže
viesť k strate kontroly.
Používajte bezpečnostné okuliare alebo
inú ochranu zraku. Pri vŕtaní dochádza
k odlietavaniu úlomkov. Odlietavajúce
úlomky môžu spôsobiť poranenie očí
s trvalými následkami.
Pri používaní dochádza k veľkému zahriatiu vrtákov i vŕtačiek. Pri manipulácii s nimi
preto používajte rukavice.
Dbajte na to, aby boli rukoväte náradia
suché, čisté a aby neboli znečistené olejom alebo mazivom. Odporúčame Vám
používať gumené rukavice. Tak bude
umožnená lepšia ovládateľnosť náradia.
Pred použitím si prečítajte návod
na obsluhu.
Používajte ochranu sluchu.
Vždy používajte prostriedky na
ochranu zraku.
UMIESTNENIE KÓDU DÁTUMU VÝROBY
(OBR. 1)
Dátumový kód (11), ktorý obsahuje tiež rok
výroby, je vytlačený na kryte náradia.
Príklad:
2009 XX XX
Rok výroby
Obsah balenia
Balenie obsahuje:
1 Príklepovú vŕtačku
1 Bočnú rukoväť
1 Hĺbkový doraz
1 Kufor (iba pre modely K)
1 Návod na použitie
1 Výkresovú dokumentáciu
● Skontrolujte, či počas prepravy nedošlo
k poškodeniu náradia, jeho častí alebo
príslušenstva.
● Pred začatím pracovných operácií venujte
dostatok času dôkladnému prečítaniu
a pochopeniu tohto návodu.
Iné nebezpečenstvo
Nasledujúce riziká sú prirodzené pri používaní
vŕtačiek:
– Zranenia spôsobené dotknutím sa otáčajúcich sa dielov alebo horúcich dielov
nástroja..
7
Popis (obr. A, E)
Pokiaľ je prívodný kábel poškodený, musí byť
nahradený špeciálnym typom kábla, ktorý získate v autorizovanom servise DeWALT.
VAROVANIE: Nevykonávajte žiadne
úpravy náradia ani jeho súčastí.
Mohlo by dôjsť k úrazu alebo k poškodeniu náradia.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Použitie predlžovacieho kábla
Ak je použitie predlžovacieho kábla nutné,
použite len schválený typ kábla, ktorý je vhodný pre príkon tohto náradia (viď technické
údaje). Minimálny prierez vodiča je 1 mm2;
maximálna dĺžka je 30 m.
V prípade použitia zvinovacieho kábla, odviňte
vždy celú dĺžku kábla.
Vypínač s reguláciou otáčok
Zaisťovacie tlačidlo
Prepínač pravého a ľavého chodu
Dvojrýchlostný volič
Bočná rukoväť
Nastaviteľný hĺbkový doraz
Rýchloupevňovacie skľučovadlo
Objímka
Hlavná rukoväť
Skrutka
MONTÁŽ A NASTAVENIE
VAROVANIE: Z dôvodu zníženia
rizika zranení, vypnite náradie
a odpojte prívodný kábel od siete
pred montážou alebo demontážou príslušenstva, pred akýmkoľvek nastavením či zmenou
nastavenia alebo pred vykonávaním opráv. Uistite sa, či je hlavný
vypínač vo vypnutej polohe (OFF).
Náhodné zapnutie môže spôsobiť
úraz.
Použitie výrobku
Vaša rotačná vŕtačka D21441 je určená na
profesionálne vŕtanie a skrutkovanie.
Nepoužívajte toto náradie vo vlhkom prostredí
alebo v prostredí s výskytom horľavých kvapalín a plynov.
Táto vŕtačka je určená na profesionálne vŕtanie.
Zabráňte deťom, aby sa s týmto náradím dostali do kontaktu. Ak používa toto náradie neskúsená osoba, je nutná prítomnosť dozoru.
Vkladanie a vyberanie nástavca (obr. A)
● Roztvorte skľučovadlo otočením objímky
(8) proti smeru pohybu hodinových ručičiek
a vložte do neho upínaciu stopku nástroja.
● Nástavec zasuňte čo najhlbšie a pred dotiahnutím ho mierne povytiahnite.
● Pevne ho dotiahnite otočením objímky
v smere hodinových ručičiek.
● Opačným postupom nástavec vyberte.
Automatické blokovanie vretena
Automatické blokovanie vretena sa aktivuje, ak
sa zastaví prevodovka. Upínacou hlavou sa
lepšie otáča iba jednou rukou, pričom druhou
sa podopiera prístroj.
Elektrická bezpečnosť
Elektrický motor je určený iba na prácu pod
jedným napätím. Vždy skontrolujte, či zdroj
napätia zodpovedá veľkosti napätia uvedenému na výkonovom štítku prístroja.
Upevnenie bočnej rukoväte (obr. A)
Bočnú rukoväť (5) je možné uchytiť tak, aby
vyhovovala pravákom i ľavákom.
VAROVANIE: Náradie používajte
vždy s riadne pripevnenou bočnou
rukoväťou.
Vaše náradie DEWALT je chránené
dvojitou izoláciou v súlade s normou EN 60745. Preto nie je nutné
použitie zemniaceho vodiča.
●
●
VAROVANIE: 115 V prístroje musia
byť napájané bezpečnými izolovanými transformátormi s uzemneným
oddelením primárneho a sekundárneho vinutia.
●
8
Bočnú rukoväť povoľte.
Pre pravákov - rukoväť nasuňte na objímku
za skľučovadlom tak, aby smerovala doľava.
Pre ľavákov - rukoväť nasuňte na objímku
za skľučovadlom tak, aby smerovala doprava.
●
PREVÁDZKA
Natočte rukoväť do požadovanej polohy
a dotiahnite ju.
Pokyny na obsluhu
Nastavenie hĺbky vŕtania (obr. B)
● Do skľučovadla upnite požadovaný vrták.
● Uvoľnite bočnú rukoväť (5).
● Nastaviteľnú hĺbkovú zarážku (6) nasaďte
cez otvor upínadla bočnej rukoväte.
● Podľa obrázku nastavte hĺbku vŕtania.
● Dotiahnite bočnú rukoväť.
VAROVANIE:Vždy dodržujte bezpečnostné predpisy a platné nariadenia.
VAROVANIE: Pred vykonávaním
akéhokoľvek nastavenia alebo
pred nasadzovaním/odoberaním príslušenstva alebo prídavných zariadení, vypnite náradie
a odpojte akumulátor, aby ste
znížili riziko vážneho úrazu.
Prepínač pravého a ľavého chodu (obr. A)
● Ak chcete zvoliť otáčanie pracovného nástroja dopredu alebo dozadu, použite prepínač chodu (3) (viď šípka na náradí).
● Dávajte pozor na umiestenie elektrického vedenia a potrubia.
● Na náradie príliš netlačte. Nadmerný
tlak nielen že nezvýši rýchlosť
vŕtania, ale výrazne zníži výkon
prístroja a znižuje jeho životnosť.
VAROVANIE: Pred vykonaním zmeny smeru chodu počkajte, až sa
motor celkom zastaví.
Dvojrýchlostný volič (obr. D)
Vaše náradie je vybavené dvojrýchlostným
voličom (4) na zmenu pomeru rýchlosti / uťahovacieho momentu.
● Uvoľnite vypínač s reguláciou otáčok
a zvoľte požadovanú polohu. Tento úkon
by mal byť vykonaný pri vypnutom náradí
alebo ak náradie nie je v činnosti. Vždy
zarovnajte šípku voliča režimu so symbolom
vyrazeným na kryte motora:
1 nízke otáčky/vysoký krútiaci moment
(vŕtanie väčších otvorov alebo skrutkovanie
veľkých skrutiek)
2 vysoké otáčky/nízky krútiaci moment
(menšie otvory, vŕtanie do dreva)
Veľkosti otáčok sú uvedené v technických
údajoch.
● Nemeňte rýchlosť otáčok v maximálnych
otáčkach alebo pri používaní náradia.
Správne uchopenie náradia (obr. C)
VAROVANIE: Z dôvodu zníženia
rizika vážneho zranenia VŽDY
správne držte náradie, ako je uvedené na obrázku.
VAROVANIE: Z dôvodu zníženia
rizika vážneho zranenia držte náradie VŽDY bezpečne a očakávajte
nezvyklé reakcie.
Správna poloha rúk vyžaduje, aby ste
mali jednu ruku na bočnej rukoväti (5)
a druhú ruku na hlavnej rukoväti (9).
Zapnutie a vypnutie (obr. A)
● Ak chcete náradie zapnúť, stlačte hlavný
vypínač s reguláciou otáčok (1). Otáčky
náradia sú určované tlakom, ktorý je vyvíjaný na vypínač.
● V prípade potreby stlačte poistné tlačidlo
(2), ktoré zaistí nepretržitý chod náradia
a uvoľnite vypínač s plynulou reguláciou
otáčok. Poistné tlačidlo je funkčné iba
v prípade, ak pracuje náradie s maximálnymi otáčkami a ak je zvolený pravý chod.
● Náradie vypnete uvoľnením vypínača.
● Ak chcete ukončiť režim nepretržitého
chodu náradia, stlačte krátko vypínač
a uvoľnite ho. Po ukončení práce a pred
odpojením prívodného kábla náradie vždy
vypnite.
Vybratie skľučovadla (obr. E & F)
● Roztvorte čeľuste skľučovadla čo najviac.
● Do skľučovadla zasuňte skrutkovač a otáčaním v smere hodinových ručičiek odskrutkujte prídržnú skrutku skľučovadla (10).
● Do skľučovadla upnite šesťhranný kľúč
a udrite doňho kladivom tak, ako je znázornené na obrázku.
Pred zahájením prevádzky:
● Upnite si príslušný nástavec.
● Označte si miesto, kde bude vyvŕtaný
otvor.
9
Vŕtanie bez príklepu (obr. A)
● Stlačte tlačidlo (1).
Doplnkové príslušenstvo
VAROVANIE: Keďže iné príslušenstvo, než to, ktoré je odporúčané
výrobcom DeWALT, sa s týmto výrobkom netestovalo, použitie takéhoto príslušenstva môže byť nebezpečné. Ak chcete znížiť riziko zranenia, používajte s týmto náradím
iba príslušenstvo odporučené spoločnosťou DeWALT.
Ďalšie podrobnosti týkajúce sa príslušenstva získate u svojho značkového predajcu.
Skrutkovanie
● Zvoľte si smer otáčok vpred alebo vzad.
● Stlačte tlačidlo (1).
Údržba
Vaše elektrické náradie DeWALT bolo skonštruované tak, aby pracovalo čo najdlhšie s minimálnymi nárokmi na údržbu. Pravidelná starostlivosť o náradie a jeho pravidelné čistenie Vám
zaistia jeho bezproblémovú prevádzku.
VAROVANIE: Kvôli zníženiu rizika
vážneho úrazu pred vykonávaním akéhokoľvek nastavovania
alebo pred nasadzovaním / snímaním príslušenstva alebo prídavných zariadení náradie vypnite a vyberte akumulátor. Náhodné
zapnutie môže spôsobiť zranenie.
Ochrana životného prostredia
Triedený odpad. Tento prístroj nesmie
byť vyhodený do bežného domáceho
odpadu.
Ak nebudete prístroj ďalej používať alebo ak
chcete prístroj vymeniť za nový, nelikvidujte
ho spolu s bežným komunálnym odpadom.
Zlikvidujte tento výrobok v triedenom odpade.
Triedený odpad umožňuje recykláciu
a opätovné využitie použitých výrobkov
a obalových materiálov. Opätovné
použitie recyklovaných materiálov
pomáha chrániť životné prostredie
pred znečistením a znižuje spotrebu
surovín.
Mazanie
Vaše elektrické náradie nevyžaduje žiadne
ďalšie mazanie.
Miestne zberne odpadov, recyklačné stanice
alebo predajne Vám poskytnú informácie
o správnej likvidácii elektroodpadov
z domácnosti.
Čistenie
VAROVANIE: Vyfukujte piliny a nečistoty z krytu motora pomocou suchého stlačeného vzduchu, akonáhle
sa Vám bude zdať, že sa nečistoty
nahromadili okolo vetracích otvorov.
Pri vykonávaní tohto úkonu údržby
používajte schválenú ochranu zraku
a masku proti prachu.
Spoločnosť DEWALT poskytuje službu zberu
a recyklácie výrobkov DEWALT po skončení ich
technickej životnosti. Ak chcete získať výhody
tejto služby, odovzdajte prosím Vaše náradie
akémukoľvek autorizovanému zástupcovi
servisu, ktorý náradie odoberie a zaistí jeho
recykláciu.
VAROVANIE: Na čistenie nekovových častí náradia nepoužívajte nikdy
rozpúšťadlá alebo agresívne chemikálie. Tieto typy chemikálií môžu
plastové materiály na náradí poškodiť. Používajte iba tkaninu namočenú
v mydlovom roztoku. Dbajte na to,
aby sa do náradia nikdy nedostala
žiadna kvapalina. Žiadne časti náradia neponárajte do kvapaliny.
Miesto najbližšieho autorizovaného servisu
D EWALT sa dozviete na príslušnej adrese
uvedenej na zadnej strane tejto príručky. Zoznam
servisných stredísk DEWALT a podrobnosti
o popredajnom servise nájdete taktiež na
internetovej adrese: www.2helpU.com
10
ZÁRUKA
STANLEY BLACK & DECKER
CZECH REPUBLIC S.R.O.
Türkova 5b
149 00 Praha 4
ýeská Republika
Tel.:
00420 261 009 772
Fax:
00420 261 009 784
Servis: 00420 244 403 247
www.dewalt.cz
obchod@sbdinc.com
SpoloþnosĢ DEWALT je presvedþená o kvalite
svojich výrobkov a ponúka mimoriadnu záruku
pre profesionálnych používateĐov tohto náradia.
Táto záruka sa ponúka v prospech zákazníka
a nijako neovplyvní jeho zákonné záruþné práva.
Táto záruka platí vo všetkých þlenských štátoch
EÚ a Európskej zóny voĐného obchodu EFTA.
• 30 DNÍ ZÁRUKA VÝMENY •
STANLEY BLACK & DECKER
SLOVAKIA S.R.O.
Vysoká 2/b
811 06 Bratislava
Tel.:
00420 261 009 772
Fax:
00420 261 009 784
www.dewalt.sk
obchod@sbdinc.com
Ak nie ste s výkonom Vášho náradia DEWALT
celkom spokojní, môžete ho do 30 dní po kúpe
vrátiĢ. Náradie musí byĢ v kompletnom stave ako
pri kúpe a musí byĢ dodané na miesto, kde bolo
kúpené, kde sa vymení alebo vrátia peniaze.
Náradie musí byĢ v uspokojivom stave a musí byĢ
predložený doklad o jeho kúpe.
BAND SERVIS
K Pasekám 4440
760 01 Zlín
Tel.:
00420 577 008 550,1
Fax:
00420 577 008 559
www.bandservis.cz
bandservis@bandservis.cz
• JEDNOROþNÁ ZMLUVA NA BEZPLATNÝ SERVIS •
Ak sa musí poþas 12 mesiacov po kúpe vykonaĢ
údržba alebo servis Vášho náradia DEWALT,
máte nárok na jedno bezplatné vykonanie
tohto úkonu. Tento úkon sa bezplatne vykoná
v autorizovanom servise DEWALT. K náradiu
musí byĢ predložený doklad o jeho kúpe. Táto
oprava zahĚĖa aj prácu. Tento bezplatný servis
sa nevzĢahuje na príslušenstvo a náhradné diely,
ak nie sú tiež kryté zárukou.
BAND SERVIS
Paulínska 22
917 01 Trnava
Tel.:
00421 335 511 063
Fax:
00421 335 512 624
www.bandservis.sk
p.talajka@bandservis.sk
• JEDNOROþNÁ PLNÁ ZÁRUKA •
Ak dôjde poþas 12 mesiacov od kúpy výrobku
DEWALT k poškodeniu tohto výrobku z dôvodu
poruchy materiálu alebo zlého dielenského
spracovania, spoloþnosĢ DEWALT zaruþuje
bezplatnú výmenu všetkých poškodených þastí –
alebo podĐa nášho uváženia – bezplatnú výmenu
celého náradia, za predpokladu, že:
Právo na prípadné zmeny vyhradené.
06/2014
• Porucha nevznikla v dôsledku neodborného
zaobchádzania.
• Výrobok bol vystavený bežnému použitiu
a opotrebovaniu.
• Výrobok neopravovali neoprávnené osoby.
• Bol predložený doklad o kúpe;
• Bol výrobok vrátený kompletný s pôvodnými
komponentmi.
Ak požadujete reklamáciu, kontaktujte predajcu,
u ktorého ste výrobok kúpili alebo vyhĐadajte
autorizovanú servisnú organizáciu. Zoznam
autorizovaných servisov DEWALT a podrobnosti
o popredajnom servise nájdete aj na internetovej
adrese: www.2helpU.com.
zst00240812- 09-07-2014
11
Vŕtačka 2
©
D21441
12
13
14
ZÁRUýNÍ LIST
CZ
SK
ZÁRUýNÝ LIST
TYP VÝROBKU:
CZ
Výrobní kód
Datum prodeje
SK
Výrobný kód
Dátum predaja
CZ
Dokumentace záruþní opravy
Razítko prodejny
Podpis
Peþiatka predajne
Podpis
Dokumentácia záruþnej opravy
SK
CZ
ýíslo
Datum pĜíjmu
Datum zakázky ýíslo zákazky Závada
Razítko
SK
ýíslo
dodávky
Dátum príjmu
Dátum opravy
Podpis
Peþiatka
Podpis
CZ
Adresy servisu
Band servis
Klášterského 2
CZ-140 00 Praha 4
Tel.: 00420 244 403 247
Fax: 00420 241 770 167
06/14
Porucha
ýíslo
objednávky
CZ
Band servis
K Pasekám 4440
CZ-760 01 Zlín
Tel.: 00420 577 008 550,1
Fax: 00420 577 008 559
http://www.bandservis.cz
SK
Adresa servisu
Band servis
Paulínska ul. 22
SK-917 01 Trnava
Tel.: 00421 335 511 063
Fax: 00421 335 512 624
Download PDF

advertising