D21441 | DeWalt D21441 DRILL Type 2 instruction manual

522101-70 H
Fordítás az eredeti kezelési utasítás alapján készült
D21441
A
8
9
6
7
3
4
5
11
2
1
2
B
C
6
9
5
5
D
F
4
E
10
3
D21441
FÚRÓGÉP
Köszönjük, hogy DEWALT szerszámot választott. Sokéves tapasztalatunk valamint az átgondolt termékfejlesztés és innováció teszi
a DEWALT termékeket a professzionális szerszámhasználók egyik legmegbízhatóbb partnerévé.
Az adatlapon megadott kibocsátott vibráció
értékét az EN 60745 szabvány által meghatározott szabványos méréssel határoztuk meg,
így az itt megadott értéket össze lehet hasonlítani egy másik szerszám értékével.
Az érték felhasználható az előzetes kockázatelemzéshez.
Műszaki adatok
Feszültség
V
Típus
Felvett teljesítmény
W
Üresjárati sebesség
1. fokozat
min-1
2. fokozat
min-1
Maximális fúrásteljesítmény
(acél/puhafa/beton)
mm
Tokmány-hajtótengely
-csavarmenet méret
UNF
Gallér átmérő
mm
Tokmánykapacitás
mm
Súly
kg
FIGYELMEZTETÉS:
● A megadott kibocsátott vibráció
az eszköz jellemző használatára
vonatkozik. Ha az eszközt más
célra használják, illetve más tartozékokkal vagy nincs megfelelően
karbantartva, a vibráció a megadott
értéktől eltérhet. Így a munkavégzés során a kitettség mértéke
is jelentősen megváltozhat.
● Meg kell becsülni, és figyelembe
kell venni az arra az időtartamra
jutó vibrációt, amíg az eszköz ki
van kapcsolva vagy be van kapcsolva, de nem használják a munkához. Így a munkavégzés során
a kitettség mértéke is jelentősen
csökkenhet.
● Azonosítani kell azokat a munkavédelmi óvintézkedéseket, amelyekkel csökkenteni lehet a kezelőkre
jutó vibrációt; például: az eszköz
és a tartozékok karbantartása,
a kezek melegen tartása, a munkamódszer módosítása.
D21441
230
2
770
0 - 1100
0 - 2700
13/35/–
1/2” x 20
43
13
2,3
Hangnyomásszint az EN 60745 szerint:
LPA (hangnyomás)
dB(A)
89
KPA (hangnyomás
toleranciafaktor)
dB(A)
3
94
LWA (hangteljesítményszint) dB(A)
KWA (hangteljesítmény
toleranciafaktor)
dB(A)
3
Súlyozott effektív rezgésgyorsulás (triax vektorösszeg) az EN 60745 szabvány előírásai
alapján:
Kibocsátott vibráció értéke ah
Fém fúrásánál
m/s²
3,5
ah,D =
Bizonytalanság K =
m/s²
1,5
Kibocsátott vibráció értéke ah
Csavarozásnál
m/s²
< 2,5
ah =
Bizonytalanság K =
m/s²
1,5
Definíciók: Biztonsági utasítások
A lenti definíciók meghatározzák az egyes figyelmeztető szavakhoz/címkékhez társított
veszély súlyosságát. Kérjük, olvassa el a kézikönyvet és figyeljen ezekre a szimbólumokra.
VESZÉLY: Egy azonnali veszélyes
helyzetet azonosít, amelyet ha nem
kerülnek el, súlyos vagy halálos
balesetet okozhat.
FIGYELMEZTETÉS: Olyan potenciális veszélyt jelez, amelyet ha nem
kerülnek el, halálos vagy súlyos sérülést okozhat.
Biztosítékok:
Európa
230 voltos szerszám 10 Amper az eszközben
4
VIGYÁZAT: Egy potenciálisan veszélyes helyzetet azonosít, amelyet ha
nem kerülnek el, könnyebb sérüléssel vagy balesettel járhat.
Elektromos kéziszerszámokra vonatkozó
általános biztonsági figyelmeztetések
FIGYELMEZTETÉS: Olvassa el az
összes biztonsági figyelmeztetést
és utasítást. A biztonsági figyelmeztetések és utasítások figyelmen kívül
hagyása elektromos áramütést, tüzet
és/vagy súlyos sérülést okozhat.
MEGJEGYZÉS: Olyan személyi
sérüléssel nem fenyegető gyakorlatot jelöl, amely, ha nem hárítják el,
anyagi kárt okozhat.
Az elektromos áramütés kockázatát
jelöli.
Őrizze meg a figyelmeztetéseket és a használati utasítást, hogy később is fellapozhassa
A tűzveszélyt jelzi.
Az “elektromos szerszám” kifejezés a figyelmeztetéseken az Ön által használt vezetékes
vagy akkumulátorokkal üzemeltetett (vezetékmentes) elektromos szerszámot jelenti.
CE Megfelelőségi nyilatkozat
GÉPI BERENDEZÉSEKRE VONATKOZÓ
IRÁNYELV
1
a
D21441
A DEWALT kinyilvánítja, hogy a “Műszaki adatok” részben ismertetett termékek megfelelnek
a következő irányelveknek és szabványoknak
2006/42/EC, EN 60745-1, EN 60745-2-1.
b
Ezek a termékek a 2004/108/EC és a 2011/65/
EU irányelveknek is megfelelnek. Ha további
információra lenne szüksége, lépjen kapcsolatba a DEWALT vállalattal a következőkben
megadott elérhetőségeken, ill. lásd az elérhetőségeket.
Az aláírás tulajdonosa a műszaki adatok öszszeállításáért felelős személy; nyilatkozatát
a DEWALT vállalat nevében adja.
c
2
a
Horst Grossmann
Alelnök, Engineering
and Product Development
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 11
D-65510, Idstein, Németország
03.09.2009
b
Biztonsági utasítások
FIGYELMEZTETÉS: A sérülések
kockázatának csökkentése érdekében olvassa el az utasításokat tartalmazó kézikönyvet.
c
5
A munkaterület biztonsága
A munkaterület tiszta és világos legyen.
A rendetlen és sötét munkaterület a balesetek melegágya.
Soha ne használja az elektromos szerszámot robbanásveszélyes környezetben, például gyúlékony folyadékok,
gázok vagy porok jelenlétében. Az
elektromos szerszámokban szikra keletkezik, ami meggyújthatja a port vagy a gőzöket.
Az elektromos szerszám használata
közben ne engedje közel a gyerekeket
vagy bámészkodókat. Elterelik figyelmét,
elveszítheti az ellenőrzést a szerszám fölött.
Elektromos biztonság
Az elektromos kéziszerszám dugasza
meg kell, hogy feleljen a hálózati csatlakozóaljzat kialakításának. Soha, semmilyen módon ne változtassa meg a csatlakozódugaszt. A földelt kéziszerszámokkal soha ne használjon adapter
dugaszt. Az eredeti (módosítatlan) csatlakozó és a megfelelő fali dugaljak használata csökkentik az áramütés kockázatát.
Ügyeljen, hogy teste ne érintkezzék
földelt felületekkel, például csővezetékekkel, radiátorokkal, hűtőszekrénnyel.
Ha teste földelt felülettel érintkezik, az növeli az elektromos áramütés veszélyét.
Soha ne engedje, hogy az elektromos
szerszámok megázzanak, ill. azokat
nedvesség érje. Ha víz kerül az elektromos
szerszámba, az növeli az elektromos áramütés veszélyét.
d
e
f
Óvatosan kezelje a tápkábelt. Az elektromos kéziszerszámot soha ne vigye és
ne húzza a kábelnél fogva, és a dugaszt
ne a kábelnél fogva húzza ki az aljzatból.
Óvja a kábelt a hőtől, olajtól, éles szegletektől, illetve mozgó alkatrészektől.
A sérült vagy összegabalyodott kábel növeli az elektromos áramütés veszélyét.
Ha a szabadban használja az elektromos
szerszámot, kültéri használatra alkalmas
hosszabbítókábelt vegyen igénybe.
A kültéri használatra alkalmas
hosszabbítókábellel csökkentheti az elektromos áramütés veszélyét.
Ha az elektromos szerszám nedves helyen való használata elkerülhetetlen,
alkalmazzon Fi-relével védett áramforrást. A Fi-relé használata csökkenti az
elektromos áramütés veszélyét.
f
g
4
a
3
a
b
c
d
e
Személyi biztonság
Soha ne veszítse el éberségét, figyeljen
a munkájára, használja a józan eszét,
amikor elektromos szerszámmal dolgozik. Ne dolgozzon elektromos szerszámmal, ha fáradt, kábítószert vagy alkoholt
fogyasztott, illetve gyógyszer hatása alatt
áll. Elektromos szerszám használata közben egy pillanatnyi figyelmetlenség is súlyos
személyi sérüléshez vezethet.
Használjon egyéni védőfelszerelést.
Mindig viseljen védőszemüveget.
A megfelelő körülmények között használt
védőfelszerelés, például porálarc, biztonsági csúszásmentes cipő, védősisak vagy
fülvédő csökkenti a személyi sérülés veszélyét.
Előzze meg a szerszám nem szándékos
beindítását. Ellenőrizze, hogy a szerszám
kapcsolója a ki állásban van-e mielőtt
a hálózatra vagy akkumulátorra kapcsolja, illetve kézbe veszi a szerszámot.
Ha a szerszámot úgy cipeli, hogy az ujja
a kapcsolón van, ill. olyan szerszámot helyez
áram alá, amely be van kapcsolva, balesetet okoz(hat).
Távolítsa el a beállításhoz használt kulcsot vagy fogót, mielőtt bekapcsolja az
elektromos szerszámot. A forgó alkatrészre illesztve maradt fogó vagy kulcs
személyi sérülést okozhat.
Ne végezzen olyan mozdulatokat, amelyek kibillenthetik egyensúlyából. Mindig
szilárd felületen álljon, és ügyeljen, ne
b
c
d
e
6
veszítse el egyensúlyát. Így jobban
tudja uralni a szerszámot váratlan helyzetekben.
Öltözzön megfelelően. Ne viseljen laza
ruházatot vagy ékszert. Haját, ruháját és
kesztyűjét tartsa távol a mozgó alkatrészektől. A laza öltözék, az ékszerek vagy
a hosszú haj beleakadhat a mozgó alkatrészekbe.
Ha az adott eszközhöz porelszívó vagy
porgyűjtő is tartozik, akkor győződjön
meg arról, hogy ezeket megfelelően
csatlakoztatta, ill. ezek megfelelően
működnek. A por összegyűjtésével vagy
elszívásával elkerülhetők a porral összefüggő veszélyek.
Elektromos szerszámok használata és
karbantartása
Ne erőltesse túl az elektromos kéziszerszámot. A célnak megfelelő elektromos
szerszámot alkalmazza. A megfelelő
elektromos szerszámmal jobban és biztonságosabban dolgozhat, mert azt kifejezetten
az adott feladatra tervezték.
Ne használja az elektromos szerszámot,
ha a kapcsolóval nem lehet ki- és bekapcsolni. A hibás kapcsolóval rendelkező
elektromos szerszámok használata veszélyes, az ilyen készüléket meg kell javíttatni.
A súlyos személyi sérüléssel járó kockázatok elkerülése érdekében kapcsolja
ki a szerszámot és válassza le az akkumulátort mielőtt valamilyen beállítást
végezne a szerszámon, tartozékot cserélne vagy eltárolná. Ezekkel a megelőző
biztonsági intézkedésekkel csökkentheti
a szerszám véletlen beindításának veszélyét.
A nem használt elektromos szerszámot
tárolja olyan helyen, ahol a gyerekek nem
érhetik el; és ne engedje, hogy azt olyan
személyek használják, akik a szerszám
használatát és ezen utasításokat
nem ismerik.Gyakorlatlan felhasználó
kezében az elektromos szerszám veszélyt
jelent.
Fordítson gondot az elektromos szerszám karbantartására. Ellenőrizze
a mozgó alkatrészek illeszkedését és
hogy nem szorul-e valamelyik; ellenőrizze az alkatrészeket törésre és más olyan
sérülésekre, amelyek befolyásolhatják
az elektromos eszköz működését.
f
g
5
a
Ha sérült a szerszám, használat előtt
javíttassa meg. A nem megfelelően karbantartott elektromos szerszámok sok
balesetet okoznak.
A vágószerszámok mindig tiszták és
élesek legyenek. A megfelelően karbantartott éles vágószerszám kisebb valószínűséggel szorul be, és jobban kontrollálható.
Az elektromos szerszámot, tartozékokat
és szerszám befogókat a használati
utasításnak megfelelően használja,
a munkakörülmények és az elvégzendő
feladat figyelembe vételével. Az elektromos szerszám rendeltetésétől eltérő használata veszélyhelyzetet teremthet.
•
Maradványkockázat
A következő kockázatok minden fúró használatával együtt járnak:
– A szerszám forgórészének vagy felforrósodott részeinek megérintése miatti
sérülés.
A vonatkozó biztonsági előírások alkalmazása, és a védőeszközök használata ellenére
bizonyos maradványkockázatokat nem lehet
elkerülni. Ezek a következők:
– Halláskárosodás
– Ujjak becsípődése a tartozékok cseréjénél
– A por belélegzéséből eredő egészségügyi kockázat famegmunkálásnál.
– A repülő törmelék által okozott személyi
sérülés veszélye.
– A tartós használat által okozott személyi
sérülés veszélye.
Szerviz
A szerszámot képzett szakemberrel
szervizeltesse, és csak eredeti cserealkatrészeket használjon fel. Ezzel biztosíthatja az elektromos kéziszerszám folyamatos biztonságos működését.
További speciális biztonsági szabályok fúrókhoz
•
•
•
•
•
A fogantyúkat tartsa szárazon, tisztán,
olaj- és zsírmenetesen; gumikesztyű
viselése ajánlott. Így jobban tudja uralni
a szerszámot.
A szerszám jelzései
A szerszámon a következő piktogramok találhatók:
Viseljen fülvédőt. A zaj halláskárosodást
okozhat.
Az elektromos szerszámot csak a szigetelt fogantyújánál tartsa, ha azzal olyan
műveletet végez, amelynél a tartozék rejtett kábeleket vagy a készülék saját kábelét vághatná el. Az “élő” (áram alatt lévő)
vezetékkel való érintkezés elektromossá
teheti a szerszám csupasz fémrészeit, és
a kezelő áramütést szenvedhet.
Használjon leszorítót vagy más célszerű
módszert a munkadarab szilárd felületre
való rögzítéséhez. A munkadarab kézben
tartása vagy a saját testéhez való szorítása nem megbízható módszer, így könnyen
elveszítheti a gép feletti uralmat.
Hordjon biztonsági védőszemüveget vagy
más alkalmas szemvédő eszközt. Fúrás
közben szilánkok szabadulhatnak el.
A repülő törmelékek maradandó szemkárosodást okozhatnak.
A fúráshoz használt fúrófejek és szerszámok a művelet közben felforrósodhatnak.
Hordjon védőkesztyűt, ha meg szeretné
érinteni őket.
Használat előtt olvassa el a kezelési
útmutatót.
Hordjon fülvédőt.
Viseljen védőszemüveget.
GYÁRTÁSI IDŐ KÓDJÁNAK FELTÜNTETÉSI HELYE (1. ÁBRA)
A dátumkód (11) az eszköz házán található ez tartalmazza a gyártás évét is.
Példa:
2009 XX XX
Gyártás éve
A csomagolás tartalma
A csomag a következőket tartalmazza:
1 Fúrógép
1 Oldalfogantyú
1 Mélységbeállító rúd
1 Kiegészítők (csak K modell)
1 Használati utasítás
1 Robbantott ábra
7
●
●
FIGYELMEZTETÉS: A 115 V-os
egységeket hibamentesen szigetelő transzformátorral kell használni, amelynél az egymástól elválasztott elsődleges és a másodlagos tekercselés között egy extra
földelés is található.
Ellenőrizze a szerszámot, annak alkatrészeit és tartozékait olyan sérülésekre,
amelyek a szállítás során keletkezhettek.
Szánjon időt a használati utasítás alapos
áttanulmányozására és megértésére
mielőtt használná a szerszámot.
Leírás (A, E. ábra)
Ha a tápkábel sérült, ki kell cserélni a DEWALT
szervizhálózatban beszerezhető speciális
kábelre.
FIGYELMEZTETÉS: Soha se módosítsa az elektromos szerszámot
és annak alkatrészeit. Anyagi kárt
vagy személyi sérülést okozhat.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Hosszabbító kábel használata
Sebességfokozat-váltós kapcsoló
Blokkoló gomb
Irányváltó csúszókapcsoló
Sebességfokozat-váltó kar
Oldalfogantyú
Mélységütköző rúd
Kulcsmentes tokmány
Persely
Főfogantyú
Csavar
Ha hosszabbító kábelt kell használnia, akkor
az adott szerszám paramétereinek megfelelő
jóváhagyott hosszabbítót használjon (lásd a
műszaki adatokat). A vezető minimális keresztmetszete: 1 mm2; maximális hossza: 30 m.
Ha kábeldobot használ, akkor mindig teljesen
tekerje le a kábelt.
ÖSSZESZERELÉS ÉS BEÁLLÍTÁS
FIGYELMEZTETÉS: A sérülés
veszélyének csökkentésére kapcsolja ki a gépet, és csatlakoztassa le az áramforrásról tartozékcsere, a beállítások módosítása
vagy javítás előtt. Ellenőrizze,
hogy a kapcsológomb OFF (Ki)
állásban van-e. Az eszköz véletlenszerű beindulása balesetet okozhat.
Rendeltetés
Az Ön D21441 típusú fúrógépét professzionális
fúrási és csavarozási műveletekre terveztük.
Ne használja nedves környezetben, illetve
gyúlékony folyadékok vagy gázok jelenlétében.
A fúró professzionális elektromos szerszám.
Ne engedjen gyermeket a szerszám közelébe.
Ha a szerszámot kevésbé gyakorlott személy
használja, akkor az ilyen személy gép-használatát felügyelni kell.
Fúrószárak fel- és leszerelése (A ábra)
● Nyissa ki a tokmányt a gyűrű (8) óramutató
járásával ellentétes elfordításával és illeszsze be a szárat.
● Teljesen tolja be a szárat a tokmányba, majd
kissé emelje meg mielőtt megszorítaná.
● Erősen szorítsa meg a gyűrűt az óramutató járásának megfelelően forgatva.
● A szár leszerelésénél ugyanezen lépéseket
fordított sorrendben hajtsa végre.
Automatikus hajtótengely reteszelés
Az automatikus hajtótengely reteszelés akkor
működik, amikor nem történik erőátvitel.
A tokmány gyűrűt fél kézzel könnyen elforgathatja, míg másik kezével a szerszámot tartja.
Elektromos biztonság
Az oldalfogantyú felszerelése (A ábra)
A oldalfogantyút (5) mind jobbkezes, mind
balkezes felhasználóknak megfelelő helyzetbe
föl lehet szerelni.
Az elektromotort egy feszültségtartományra
tervezték. Mindig ellenőrizze, hogy a szerszám adattábláján megadott feszültség egyezik-e a hálózati feszültséggel.
FIGYELMEZTETÉS: Mindig megfelelően felszerelt oldalfogantyúval
használja a szerszámot.
Az Ön DEWALT szerszáma az EN
60745 szabványnak megfelelő kettős szigeteléssel van ellátva, ezért
nincs szükség földelő vezetékre.
8
●
●
●
●
Lazítsa meg a fogantyút.
Jobbkezes felhasználók: úgy csúsztassák
az oldalfogantyú záróbilincsét a szerszámtartó mögötti karimán, hogy a fogantyú
a bal oldalon legyen.
Balkezes felhasználók: úgy csúsztassák az
oldalfogantyú záróbilincsét a szerszámtartó mögötti karimán, hogy a fogantyú a jobb
oldalon legyen.
Fordítsa az oldalfogantyút a kívánt helyzetbe és rögzítse.
●
●
Csavarhúzóval nyúljon be a tokmányba,
hajtsa ki a tokmány rögzítő csavarját (10)
az óramutató járásával megegyező irányba.
Szorítson imbuszkulcsot a tokmányba, és
kalapáccsal ütögesse az ábra szerint.
Használat előtt
● Helyezze be a megfelelő szárat.
● Jelölje ki azt a helyet, ahová a lyukat fúrni
akarja.
MŰKÖDÉS
Fúrási mélység beállítása (B ábra)
● Helyezze be a szükséges szárat a tokmányba.
● Lazítsa meg a fogantyút (5).
● A mélységi rögzítőbilincs furatán keresztül
bevezetve szerelje föl a mélységbeállító
rudat (6).
● A bemutatott módon állítsa be a fúrási
mélységet.
● Szorítsa meg a fogantyút.
Használati tanácsok
FIGYELMEZTETÉS: Mindig tartsa be a biztonsági utasításokat és
tartsa be a vonatkozó előírásokat/
jogszabályokat.
FIGYELMEZTETÉS: A súlyos személyes sérüléssel járó kockázatok elkerülése érdekében kapcsolja ki a szerszámot és válaszsza le az áramforrásról, mielőtt
valamilyen beállítást végezne
a szerszámon, tartozékot cserélne vagy eltárolná.
● Legyen tisztában a csövek és
elektromos vezetékek elhelyezkedésével.
● Csak kis nyomást gyakoroljon
a szerszámra . A túlzott erő alkalmazása nem gyorsítja a fúrást, de csökkenti a szerszám
teljesítményét és megrövidítheti
élettartamát.
Irányváltó csúszókapcsoló (A ábra)
● Tolja az irányváltó csúszókapcsolót (3)
jobbra az előremenő fúrásirány (jobb) beállításához (lásd a szerszámon látható
nyilakat).
FIGYELMEZTETÉS: A forgásirány
megváltoztatása előtt mindig várja
meg amíg a motor teljesen leáll.
Sebességfokozat-váltó kar (D ábra)
A szerszám kétfokozatú váltókarral (4) van ellátva, ezzel változtatható a sebesség és nyomaték aránya.
● Engedje föl a kapcsolót és állítsa be a kívánt
helyzetet. Ezt a szerszám kikapcsolt vagy
üresjárati állapotában teheti meg. Mindig
állítsa egyvonalba a választókapcsolót és
a burkolaton lévő nyilat:
1 alacsony sebesség/ nagy nyomaték (nagy
furatok készítése, nagy csavarok behajtása)
2 nagy sebesség/ kis nyomaték (kis furatok
készítése, fa fúrása)
A sebesség mértékére vonatkozóan lásd
a műszaki adatokat.
● Használat közben és teljes sebességnél
nem lehet fokozatot váltani.
Helyes kéztartás (C ábra)
FIGYELMEZTETÉS: A súlyos személyi sérülés elkerülése érdekében
MINDIG a bemutatott helyes kéztartást alkalmazza.
FIGYELMEZTETÉS: A súlyos
személyi sérülés elkerülése érdekében MINDIG tartsa szorosan
a szerszámot, nehogy megugorjon.
A helyes kéztartásban egyik keze az oldalfogantyún (5), a másik pedig a főfogantyún
(9) van.
Tokmány leszerelése (E és F ábra)
● Nyissa ki a tokmány befogópofákat amenynyire csak lehet.
9
BE- és Kikapcsolás (A ábra)
● A szerszám bekapcsolásához nyomja meg
a sebességfokozat-váltó kapcsolót (1).
A kapcsolóra gyakorolt nyomás határozza
meg a szerszám sebességét.
● Ha szükséges, nyomja meg a blokkoló
gombot (2) a szerszám folyamatos működtetéséhez, és engedje föl a kapcsolót.
A blokkoló gomb csak teljes sebességnél
előre irányba működik.
● A szerszám leállításához engedje föl
a billentyűt.
● A folyamatos működésre állított
szerszámot úgy állítsa le, hogy röviden
megnyomja a kapcsolót, majd felengedi.
Mindig kapcsolja ki a szerszámot, ha befejezte a munkát, illetve mielőtt kihúzná
a konnektorból.
Tisztítás
FIGYELMEZTETÉS: Fúvassa le
a szerszámról és fúvassa ki a szerszám belsejéből sűrített levegővel
a szennyeződéseket, amint a szellőzőnyílások környékén port lát.
A művelet végzésekor viseljen professzionális védőszemüveget és
porvédő álarcot.
FIGYELMEZTETÉS: Soha ne használjon oldószert vagy más erős
vegyszert a szerszám nem fémes
alkatrészeinek tisztítására. Az ilyen
vegyszerek meggyengíthetik ezen
alkatrészek anyagait. Csak vizes
vagy enyhe mosószeres textíliát
használjon. Soha ne engedje, hogy
a szerszám belsejébe folyadék jusson; a szerszám semmilyen részét
ne merítse folyadékba.
Fúrás (A ábra)
● Nyomja meg a kapcsolót (1).
Csavarozás
● Válassza ki az előre vagy a hátra forgásirányt.
● Nyomja meg a kapcsolót (1).
Opciós tartozékok
FIGYELMEZTETÉS: Minthogy
a DEWALT által kínálttól eltérő tartozékokat nem tesztelték a készülékkel,
ezek használata veszélyes lehet.
A sérülés veszélyének csökkentése
érdekében csak a DEWALT által
ajánlott tartozékokat használja ezzel
a termékkel.
A megfelelő tartozékokkal kapcsolatos további tájékoztatásért forduljon
kereskedőjéhez.
Karbantartás
Az Ön DEWALT elektromos kéziszerszámát
minimális karbantartás melletti tartós munkavégzésre terveztük. A folyamatos kielégítő
működés feltétele a megfelelő gondozás és
rendszeres tisztítás.
FIGYELMEZTETÉS: A súlyos
személyi sérüléssel járó kockázatok
elkerülése érdekében kapcsolja ki
a szerszámot és válassza le az
akkumulátort, mielőtt valamilyen
állítást/módosítást
eszközölne
a szerszámon vagy a tartozékokat lecserélné vagy eltávolítaná.
Az eszköz véletlenszerű beindulása
balesetet okozhat.
Környezetvédelem
Elkülönítve gyűjtendő. A termék
nem kezelhető normál háztartási
hulladékként.
Ha egy nap úgy találja, hogy az Ön DEWALT
készüléke cserére szorul vagy a továbbiakban
nincs rá szüksége, ne dobja ki a háztartási
hulladékkal együtt. Gondoskodjék elkülönített
kezeléséről.
KENÉS
Elektromos szerszáma nem igényel kiegészítő
kenést.
10
A használt termékek és a csomagolás
elkülönített kezelése lehetővé teszi
az anyagok újrahasznosítását.
Az újrafelhasznált anyagok
alkalmazása segít megelőzni
a környezetszennyezést és csökkenti
a nyersanyagszükségletet.
A helyi rendelkezések intézkedhetnek az
elektromos termékek háztartási hulladéktól
elkülönített gyűjtéséről a helyi hulladékgyűjtő
helyeken, illetve olyan értelemben, hogy a helyi
kereskedőnek kell gondoskodnia a termék
visszavételéről új termék vásárlásakor.
A D EWALT lehetőséget biztosít a D EWALT
termékek gyűjtésére és újrafeldolgozására,
ha azok elérték élettartamuk végét.
E szolgáltatás igénybevételéhez kérjük, vigye
vissza a terméket bármely márkaszervizünkbe,
ahol vállalatunk képviseletében gondoskodnak
annak elkülönített összegyűjtéséről
Az Önhöz legközelebbi szerződéses
s z e r v i z k é p v i s e l e t h e l y é r ő l a D E WA LT
képviseletnél érdeklődhet a használati
utasításban megadott elérhetőségen. Emellett
a szerződött D E WALT szervizek listája,
illetve az eladásutáni szolgáltatásaink és
azok elérhetőségének részletes ismertetése
a következő internetes címen megtalálható:
www.2helpU.com.
11
D EWALT JÓTÁLLÁSI FELTÉTELEK
Gratulálunk Önnek ennek az értékes D EWALT készülék megvásárlásához.
Fogyasztók részére értékesített termékeinkre 12 hónap idętartamú
jótállást vállalunk.
d)
A jótállás a fogyasztó jogszabályból eredĘ jogait nem érinti.
e)
1)
2)
3)
A Stanley Black & Decker Hungary Kft. a jótállás, kellék- és
termékszavatosság keretében végzett javításokat vagy a termék
kicserélését 19/2014. (IV.29.) NGM rendelet és a 151/2003. (IX.22.)
Kormányrendelet szerint végzi a jótállási idĘ, illetve a kellék- és
termékszavatossági jogok érvényesíthetĘégének teljes idĘtartama
alatt.
a) A fogyasztó jótállási igényét a jótállási jeggyel érvényesítheti,
ezért kérjük azt Ęrizze meg.
b) Vásárláskor a forgalmazónak (kereskedĘnek) a jótállási
jegyen fel kell tüntetnie a fogyasztási cikk azonosításra
alkalmas megnevezését, típusát, gyártási számát, továbbá
– amennyiben van ilyen – azonosításra alkalmas részeinek
meghatározását, illetve a fogyasztó részére történĘ átadásának
idĘpontját. A jótállási jegyet a forgalmazó (kereskedĘ)
nevében eljáró személynek alá kell írnia és a kereskedés
azonosítására alkalmas tartalmú (minimum cégnév, üzlet
címe) bélyegzĘvel olvashatóan le kell bélyegezni. Kérjük,
kísérje ¿gyelemmel a jótállási jegy megfelelĘ érvényesítését,
mivel a kijelölt szervizeknél a jótállási igény csak érvényes
jótállási jeggyel érvényesíthetĘ. Amennyiben a jótállási jegy
szabálytalanul került kiállításra, jótállási igényével kérjük
forduljon a terméket az Ön részére értékesítĘ partnerünkhöz
(kereskedĘhöz). A jótállási jegy szabálytalan kiállítása vagy
a fogyasztó rendelkezésére bocsátás elmaradása nem érinti
a jótállási érvényességét. Kérjük, hogy a jótállási jegyen kívül
a nyugtát vagy számlát is szíveskedjen megĘrizni a gyorsabb
és hatékonyabb ügyintézés érdekében, mert a szerzĘdés
megkötése az ellenérték meg¿zetését igazoló bizonylattal is
bizonyítható.
c) Elveszett jótállási jegyet csak a fogyasztói szerzĘdés létrejöttét
igazoló nyugta vagy számla ellenében tudunk pótolni!
f)
4)
A hiba fennállásának, vagy a rendeltetésszerĦ használatot
akadályozó mérték megállapításához a kereskedĘ kérheti
a szakszerviz közremĦködését.
Amennyiben a jótállási igény bejelentését követĘen a kereskedĘ
az igény teljesíthetĘségérĘl azonnal nem tud nyilatkozni, úgy öt
munkanapon belül kell értesítenie a fogyasztót az álláspontjáról.
Ha a kijavítás vagy a csere nem lehetséges, a fogyasztó
választása szerint mĦszakilag és értékében hasonló készülék
kerül felajánlásra, vagy a vételár arányos leszállítására kerül
sor, avagy vissza¿zetésre kerül a vételár.
A termék hibája miatt a fogyasztó a forgalmazótól is követelheti
a hiba kijavítását vagy a termék kicserélését a forgalomba
hozataltól számított két év elteltéig (termékszavatosság).
A jótállás alapján történĘ javítás során a forgalmazónak, illetve
a javítószolgálatnak (kereskedĘnek) törekednie kell arra, hogy
a kijavítást legfeljebb 15 napon belül megfelelĘ minĘségben
elvégezze, elvégeztesse.
A jótállás keretébe tartozó kijavítás vagy csere esetén a forgalmazó, illetve
a javítószolgálat a jótállási jegyen köteles feltüntetni:
•
a kijavítás iránti igény bejelentésének és a kijavításra történĘ
átvétel idĘpontját,
•
a hiba okát és a kijavítás módját;
•
a termék fogyasztó részére történĘ visszaadásának idĘpontját,
•
a kicserélés tényét és idĘpontját.
A termék meghibásodása esetén a fogyasztót az alábbi jogok illetik meg:
ElsĘsorban - választása szerint - kijavítást vagy kicserélést követelhet.
A csereigény akkor megalapozott, ha a termék a fogyasztónak okozott
jelentĘs kényelmetlenség nélkül, megfelelĘ minĘségben és ésszerĦ
határidĘn belül, értékcsökkenés nélkül nem javítható ki, vagy nem kerül
kijavításra.
Ha az elĘírt módon történĘ kijavításra, illetve kicserélésre vonatkozó
kötelezettségének a forgalmazó nem tud eleget tenni, a fogyasztó –
választása szerint –a vételár arányos leszállítását igényelheti, a hibát
a forgalmazó költségére maga kijavíttathatja, vagy elállhat a szerzĘdéstĘl
(a hibás áru visszaszolgáltatásával egyidejĦleg kérheti a nyugtán vagy
számlán feltüntetett bruttó vételár visszatérítését).
Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye!
Kérjük, hogy a hiba felfedezését követĘ legrövidebb idĘn belül
szíveskedjen azt a szervizben vagy a forgalmazónál bejelenteni.
A kijavítást vagy kicserélést - a dolog tulajdonságaira és a fogyasztó
által elvárható rendeltetésére ¿gyelemmel - megfelelĘ határidĘn belül,
a fogyasztó érdekeit kímélve kell elvégezni.
Nem terjed ki a jótállás:
a) amennyiben a hiba oka rendeltetésellenes, illetve a mellékelt
magyar nyelvĦ használati kezelési útmutatóban foglaltaktól
eltérĘ használat, átalakítás, szakszerĦtlen kezelés, helytelen
tárolás, elemi kár vagy egyéb a vásárlás után a fogyasztó
érdekkörében keletkezett ok miatt következik be;
b) azon alkatrészekre, amelyek esetében a meghibásodás
a jótállási idĘn belüli rendeltetésszerĦ használat mellett
az alkatrészek természetes elhasználódása, kopása miatt
következett be (így különösen: fĦrészlánc, fĦrészlap, gyalukés,
meghajtószíj, csapágyak, szénkefe, csillagkerék);
c) a készülék túlterhelése miatt jelentkezĘ hibákra, amelyek
a hajtómĦ meghibásodásához, vagy egyéb ebbĘl adódó
károkhoz vezetnek;
d) a termék nem hivatalos szervizben történt javításából eredĘ
hibákra;
e) az olyan károsodásokra, amelyek nem eredeti Black & Decker
kiegészítĘ készülékek és tartozékok használatából adódnak
amennyiben a szakszerviz bizonyítja, hogy a hiba a fenti
okok valamelyikére vezethetę vissza.
Gyártó:
Black & Decker Europe,
210 Bath Road, Slough,
Berkshire, SL13YD,
Egyesült Királyság
Forgalmazó:
Stanley Black & Decker Hungary Kft
1016. Budapest,
Mészáros u. 58/B
Fogyasztói jogvita esetén a fogyasztó a megyei (fęvárosi)
kereskedelmi és iparkamarák mellett mħködę békéltetę testület
eljárását is kezdeményezheti!
ÖNKÉNTES KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁS:
30 napos „cseregarancia”:
Amennyiben egy D EWALT termék jelentĘs részét (motor, állórész,
forgórész, elektronika) illetĘen a teljesítéstĘl számított 3 munkanapon
túl, de 30 naptári napon belül meghibásodást észlel, majd ezt követĘen
a szakszervizünk megállapítja, hogy a készülék meghibásodásának oka
gyártási eredetĦ, abban az esetben a hibás termék kijavítása helyett –
kérésére – azt azonos típusú, hibátlan készülékre kicseréljük.
A fogyasztó a kijavítás vagy csere iránti igényét a jótállási idĘn
belül a kereskedĘnél, illetve kijavítás iránti igényét a jótállási jegyen
feltüntetett javítószolgálatnál is érvényesítheti. Termékszavatossági
igényét kérjük a jótállási jegyen feltüntetett gyártónak vagy
forgalmazónak szíveskedjen bejelenteni.
a) Nem számít bele a jótállási idĘbe a kijavítási idĘnek az
a része, amely alatt a fogyasztó a terméket nem tudta
rendeltetésszerĦen használni.
b) A terméknek a kicseréléssel vagy kijavítással érintett részére
a jótállási idĘ újból kezdĘdik.
c) Ha a fogyasztási cikk a vásárlástól (üzembe helyezéstĘl)
számított három munkanapon belül meghibásodik, a fogyasztó
ezen idĘtartamon belül kérheti annak kicserélését feltéve, hogy
a meghibásodás a rendeltetésszerĦ használatot akadályozza.
12 hónapos ingyenes átvizsgálás és szerviz:
A teljesítéstĘl számított 12 hónapon belül kérésére a szakszerviz
a terméket térítésmentesen átvizsgálja. Önnek csak a karbantartáshoz
felhasznált, a természetes elhasználódás, kopás vagy egyéb nem gyártási
eredetĦ hiba miatt kicserélt alkatrészek árát kell meg¿zetni, a munkát
térítésmentesen elvégezzük.
zst00244236 - 18-08-2014
12
Kereskedę által a vásárlással egyidejħleg kitöltendę
Kereskedę által kitöltendę kicserélés esetén
KereskedĘ neve és címe:
...................................................................................................................
A fogyasztó a hibás terméket valamennyi tartozékával átadta.
A kicserélés idĘpontja:
............................................................................................................ P.H.
aláírás
A fogyasztási cikk megnevezése:............................................................
Típusa: ......................................................................................................
A hibátlan terméket átvettem.
Gyártási száma: .......................................................................................
A kicserélt új termék átvételének idĘpontja: ...........................................
...................................................................................................................
SzerzĘdéskötés és a termék fogyasztó részére történĘ átadásának
dátuma: .....................................................................................................
............................................................................................................ P.H.
aláírás
fogyasztó aláírása
Kijavítás esetén a szerviz tölti ki:
1. javítás
3. javítás
A kijavítás iránti igény bejelentésének és a kijavításra átvétel idĘpontja:
...................................................................................................................
A kijavítás iránti igény bejelentésének és a kijavításra átvétel idĘpontja:
...................................................................................................................
A bejelentett hiba oka és a kijavítás módja:
...................................................................................................................
A bejelentett hiba oka és a kijavítás módja:
...................................................................................................................
A fogyasztó részére történĘ visszaadás idĘpontja:
...................................................................................................................
A fogyasztó részére történĘ visszaadás idĘpontja:
...................................................................................................................
Amennyiben a termék nem javítható, a csereigény alapos:
igen / nem (aláhúzással jelölendĘ)
............................................................................................................ P.H.
aláírás
Amennyiben a termék nem javítható, a csereigény alapos:
igen / nem (aláhúzással jelölendĘ)
............................................................................................................ P.H.
aláírás
2. javítás
4. javítás
A kijavítás iránti igény bejelentésének és a kijavításra átvétel idĘpontja:
...................................................................................................................
A kijavítás iránti igény bejelentésének és a kijavításra átvétel idĘpontja:
...................................................................................................................
A bejelentett hiba oka és a kijavítás módja:
...................................................................................................................
A bejelentett hiba oka és a kijavítás módja:
...................................................................................................................
A fogyasztó részére történĘ visszaadás idĘpontja:
...................................................................................................................
A fogyasztó részére történĘ visszaadás idĘpontja:
...................................................................................................................
Amennyiben a termék nem javítható, a csereigény alapos:
igen / nem (aláhúzással jelölendĘ)
............................................................................................................ P.H.
aláírás
Amennyiben a termék nem javítható, a csereigény alapos:
igen / nem (aláhúzással jelölendĘ)
............................................................................................................ P.H.
aláírás
13
DEWALT Szervizpartnerek
Stanley Black&Decker Hungary Kft kereskedelmi képviselet
Tel.
Iroda
1016 Bp. Mészáros u 58/b.
Fax.
214-05-61 403-65-33
214-69-35
Központi Márkaszerviz
Tel/fax
SzervizvezetĘ: Buga Sándor
Rotel Kft.
DEWALT
Márkaszerviz
Város
1163 Bp. (Sashalom)
Thököly út 17.
Szervizállomás
403-22-60,
404-00-14,
403-65-33
Cím
service@rotelkft.hu
www.rotelkft.hu
Telefon
Kapcs.
Cegléd
Megatool Kft.
2700, Széchenyi út 4.
53/311-284
Nagy Balázs
Debrecen
Spirál-szerviz kft
4025, Nyugati út 5-7.
52/443-000
Magyar János
Dorog
Tolnai Szerszám Kft.
2510, István Király út 18.
33/431-679
Tolnai István
Dunaújváros
Euromax
2400, Kisdobos u. 1-3.
25/411-844
Bartus Ferencné
GyĘr
Élgép 2000 Kft.
9024, Kert u. 16.
96/415-069
Érsek Tibor
Hajdúböszörmény
Vill-For Szerviz Bt
4220, Balthazár u. 26.
52/561-135
Freiterné Madácsi
Mária
Kalocsa
Vén István EV
6300, Pataji u.26.
78/466-440
Vén István
Kaposvár
Kaposvári Kisgépjavító és Ért. BT
7400, FĘ u.30.
82/318-574
ifj. Szepesi József
Kecskemét
Németh Józsefné MĦszaki
KereskedĘ
6000, Jókai u.25.
76/324-053
Németh Józsefné
Hévíz
Wolf Szerszám
8380, Széchenyi út 62
83/340-687
Cserépné Farkas
Kriszta
Miskolc
SerVinTrade Plus Kft.
3530, Kóris Kálmán út 20.
46/411-351
Barna Péter
Nagykanizsa
Vektor2000BT
8800, Király u 34.
93/310-937
Németh Roland
Nyíregyháza
Charon Trade Kft
4400, Kállói út 85
42/460-154
Szabó Zoltán
Nyíregyháza
Tóth Kisgépszerviz
4400, Vasgyár u.2/f
42/504-082
Tóth Gyula
Pécs
Elektrió Kft.
7623, Szabadság u.28.
72/555-657
Szemák Ferenc
Sárvár
M&H Kft.
9600, Batthyány u.28
95/320-421
Fehér Richárd
Sopron
Pro¿l Motor Kft.
9400, Baross út 12.
99/511-626
Sinkovics Tamás
Szeged
Csavarker Plus Kft
6721, Brüsszeli krt.16.
62/542-870
Szabó Róbert
Székesfehérvár
Kisgép Center Bt.
8000, Széna tér 3.
22/340-026
Huszár Péter
Szekszárd
Valentin-Ker BT
7100, Rákoczi u. 27.
74/511-744
Bálint Zoltán
Szolnok
Valido BT
5000 Dr Elek István u 5
20/4055711
Váradi györgy
Szombathely
Rotor Kft.
9700, Vasút u.29.
94/317-579
Vanics Zsolt
Tatabánya
ASG-Ker Kft
2800, Vértanúk tere 20
34/309-268
Szabo Balázs
TápiószecsĘ
ÁCS.I Ker és Szolg Kft
2251, Pesti út 31-es fĘút
29/446-615
Ács Imre
Veszprém
H-szerszám Kft
8200, Budapesti u. 17.
88/404-303
Hadobás József
Zalaegerszeg
Taki-Tech
8900, Pázmány Péter u. 1.
92/311-693
Takács Sándor
14
FÚRÓ 2
©
D21441
15
16
17
18
CZ
ZÁRUýNÍ LIST
PL
KARTA GWARANCYJNA
H
JÓTÁLLÁSI JEGY
SK
ZÁRUýNÝ LIST
CZ
H
mČsícĤ
hónap
12
PL
SK
miesiĊcy
mesiacov
CZ
Výrobní kód
Datum prodeje
Razítko prodejny
Podpis
H
Gyári szám
A vásárlás napja
Pecsét helye
Aláírás
PL
Numer seryjny
Data sprzedaĪy
Stempel
Podpis
SK
ýíslo série
Dátum predaja
Peþiatka predajne
Podpis
CZ
H
Adresy servisu
Band Servis
Klášterského 2
CZ-140 00 Praha 4
Tel.: 00420 244 403 247
Fax: 00420 241 770 167
PL
H
Black & Decker Központi
Garanciális-és Márkaszerviz
1163 Budapest
(Sashalom) Thököly út 17.
Tel.: 403-2260
Fax: 404-0014
www.rotelkft.hu
SK
Adres serwisu centralnego
ERPATECH
ul. Bakaliowa 26
05-080 MoĞciska
Tel.: 022-8620808
Fax: 022-8620809
CZ
Band Servis
K Pasekám 4440
CZ-760 01 Zlín
Tel.: 00420 577 008 550,1
Fax: 00420 577 008 559
http://www.bandservis.cz
Adresa servisu
Band Servis
Paulínska ul. 22
SK-917 01 Trnava
Tel.: 00421 335 511 063
Fax: 00421 335 512 624
Dokumentace záruþní opravy
PL
Przebieg napraw gwarancyjnych
A garanciális javitás dokumentálása
SK
Záznamy o záruþných opravách
CZ
ýíslo
Datum pĜíjmu
Datum zakázky
ýíslo zakázky
Závada
Razítko
Podpis
H
Sorszám
Bejelentés idĘpontja
Javítási idĘpont
Javitási
Hiba jelleg
oka
Pecsét
munkalapszám
Jótállás új határideje
Aláírás
PL
Nr.
Data zgáoszenia
Data naprawy
Nr. zlecenia
Przebieg
naprawy
Stempel
SK
ýíslo
dodávky
Dátum nahlásenia
Dátum opravy
ýíslo
objednávky
Popis
poruchy
Peþiatka
Podpis
08/14
Podpis
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising