PF186 | Black&Decker PF186 CORDLESS DRILL Type H1 instruction manual

www.blackanddecker.eu
Upozornění !
Určeno pro kutily.
500500-61 CZ
PF126
PF128
PF146
PF148
PF186
PF188
2
3
ČEŠTINA
Použití výrobku
f.
Při práci s elektrickým nářadím ve vlhkém
prostředí je nezbytně nutné použít v napájecím
okruhu proudov ý chránič (RCD). Použití
proudového chrániče RCD snižuje riziko úrazu
elektrickým proudem.
3.
a.
Bezpečnost obsluhy
Zůstaňte stále pozorní, sledujte, co provádíte
a při práci s nářadím přemýšlejte. S nářadím
nepracujte, pokud jste unavení nebo pokud
jste pod vlivem omamných látek, alkoholu nebo
léků. Chvilka nepozornosti při práci s nářadím
může vést k vážnému úrazu.
Pou žívejte pr vk y osobní ochrany. Vždy
používejte prostředk y k ochraně zraku.
Ochranné prostředky, jako jsou respirátor,
neklouzavá pracovní obuv, pokr ý vka hlav y
a chrániče sluchu snižují riziko poranění osob.
Zabraňte náhodnému spuštění. Před
připojením ke zdroji napětí nebo před vložením
akumulátoru, zvednutím nebo přenášením
nářadí zkontrolujte, zda je hlavní spínač
vypnutý. Přenášení nářadí s prstem na hlavním
v ypínači nebo př ipojení napájecího kabelu
k elektrickému rozvodu, pokud je hlavní vypínač
nářadí v poloze zapnuto, může způsobit úraz.
Před spuštěním nářadí se vždy ujistěte, zda
nejsou v jeho blízkosti klíče nebo seřizovací
přípravky. Klíč zanechaný v rotujících částech
nářadí může způsobit poranění osob.
Nepřetěžujte se. Při práci vždy udržujte vhodný
a pevný postoj. To umožní lepší ovladatelnost
nářadí v neočekávaných situacích.
Vhodně se oblékejte. Nenoste volné šatstvo
nebo šperky. Dbejte na to, aby se vaše vlasy,
oděv nebo rukavice nedostaly do nebezpečné
blízkosti pohyblivých částí. Volný oděv, šperky
nebo dlouhé vlasy mohou být pohyblivými díly
zachyceny.
Pokud je zařízení vybaveno adaptérem pro
připojení zařízení k zachytávání prachu,
zajistěte jeho správné připojení a řádnou funkci.
Použití těchto zařízení může snížit nebezpečí
týkající se prachu.
Vaše Black & Decker akuvrtačka/šroubovák je určena
pro šroubování a vrtání do dřeva, kovů, plastů a lehkého
zdiva. Tento výrobek je určen pouze pro spotřebitelské
použití.
Bezpečnostní pokyny
Všeobecné bezpečnost ní pok yny pro práci
s elektrickým nářadím
Varování! Pozorně si přečtěte veškerá
b e z p e č n o s t n í v a r o v á n í a p o k y n y.
Nedodržení níže uvedených pokynů může
mít za následek úraz elektrickým proudem,
vznik požáru anebo vážné poranění.
b.
Veškerá bezpečnostní varování a pokyny uschovejte
pro případné další použití. Označení „výkonné nářadí“
ve všech níže uvedených upozorněních odkazuje
na vaše nářadí napájené ze sítě (obsahuje napájecí
přívodní šňůru) nebo nářadí napájené z akumulátoru
(bez napájecího kabelu).
1.
a.
b.
c.
2.
a.
b.
c.
d.
e.
c.
Bezpečnost v pracovním prostoru
Udržujte pracovní prostor v čistotě a dobře
osvětlený. Nepořádek na pracovním stole
a nedostatek světla v jeho okolí může vést ke
způsobení nehody.
Nepracujte se zařízením ve výbušném prostředí,
jako např. v blízkosti hořlavých kapalin, plynů
nebo prachu. Nářadí je zdrojem jiskření, které
může zapálit prach nebo výpary.
Při práci s výkonným nářadím držte děti
a okolní osoby z jeho dosahu. Rozptylování může
způsobit ztrátu kontroly nad nářadím.
d.
e.
f.
Elektrická bezpečnost
Zástrčka napájecího kabelu nářadí musí
odpovídat zásuvce. Nikdy jakýmkoliv způsobem
zástrčku neupravujte. U nářadí chráněného
zemněním nepoužívejte jakékoliv redukce
zástrček. Neupravované zástrčky a odpovídající
zásuvky snižují riziko vzniku úrazu elektrickým
proudem.
Nedotýkejte se uzemněných povrchů, jako jsou
např. trubky, radiátory, sporáky a chladničky.
Při uzemnění vašeho těla vzrůstá riziko úrazu
elektrickým proudem.
Nevystavujte elektrické nářadí dešti nebo
vlhkému prostředí. Pokud do nářadí vnikne voda,
zvýší se riziko úrazu elektrickým proudem.
S napájecím kabelem zacházejte opatrně.
Nepoužívejte přívodní kabel k přenášení nářadí,
tahání nebo vytahování zástrčky ze zásuvky.
Napájecí kabel držte z dosahu tepelných zdrojů,
oleje, ostrých hran nebo pohyblivých částí.
Poškozený nebo zapletený přívodní kabel zvyšuje
riziko úrazu elektrickým proudem.
Používáte-li elektrické nářadí venku, používejte
prodlužovací kabel vhodný pro venkovní
použití. Použití kabelu pro venkovní použití snižuje
riziko úrazu elektrickým proudem.
g.
4.
a.
b.
c.
4
Provoz a údržba elektrického nářadí
Nářadí nepřetěžujte. Používejte správné
elektrické nářadí, které odpovídá prováděné
práci. Při použití správného typu nářadí bude práce
provedena lépe a bezpečněji.
Pokud nelze hlavní vypínač nářadí zapnout
a vypnout, s nářadím nepracujte. Každé nářadí
s nefunkčním hlavním spínačem je nebezpečné
a musí být opraveno.
Před výměnou jakýchkoliv částí, příslušenství
či jiných připojených součástí, před prováděním
ser visu nebo pokud nářadí nepoužíváte,
odpojte je od elektrické sítě a/nebo vyjměte
akumulátor. Taková preventivní bezpečnostní
opatření snižují riziko náhodného spuštění
nářadí.
d.
e.
f.
g.
5.
a.
b.
c.
d.
6.
a.
•
Uložte elektrické nářadí mimo dosah dětí
a nedovolte ostatním osobám, které toto
nářadí neumí ovládat nebo které neznají tyto
bezpečnostní pokyny, aby s tímto elektrickým
nářadím pracovaly. Výkonné nářadí je v rukou
nekvalifikované obsluhy nebezpečné.
Údržba elektrického nářadí. Zkontrolujte,
zda se u nářadí nevyskytují vychýlené nebo
rozpojené pohyblivé části, zlomené díly
nebo jakékoliv jiné závady, které mohou mít
vliv na jeho správný chod. Pokud je nářadí
poškozeno, nechejte jej opravit. Mnoho nehod
bývá způsobeno zanedbanou údržbou nářadí.
Řezné nástroje udržujte ostré a čisté. Řádně
udržované řezné nástroje s ostrými řeznými břity
jsou méně náchylné k zanášení nečistotami a lépe
se s nimi manipuluje.
Nářadí, příslušenst ví a dr ž ák y nástrojů
používejte podle těchto pokynů a způsobem
určeným daným typem nářadí, berte v úvahu
provozní podmínky a práci, kterou je nutné
vykonat. Použití nářadí jiným způsobem a k jiným
než doporučeným účelům může vést ke vzniku
nebezpečných situací.
•
•
•
•
•
•
Pou ž i t í akumulátorového ná ř adí a j eho
údržba
Nabíjejte pouze v nabíječce určené výrobcem.
Nabíječka vhodná pro jeden typ akumulátoru
může při vložení jiného nevhodného akumulátoru
způsobit požár.
Používejte výhradně akumulátory určené pro
daný typ nářadí. Použití jiných akumulátorů může
způsobit požár nebo zranění.
Pokud akumulátor nepoužíváte, ukládejte jej
mimo dosah kovových předmětů, jako jsou
kancelářské sponky na papír, mince, klíče,
hřebíky, šroubky nebo další drobné kovové
předměty, které mohou způsobit zkratování
obou jeho svorek. Vzájemné zkratování kontaktů
akumulátoru může způsobit spáleniny nebo
požár.
Při nesprávném skladování může z akumulátoru
unikat kapalina; vyvarujte se kontaktu s touto
kapalinou. Pokud se kapalinou náhodně
potřísníte, zasažené místo omyjte vodou. Při
zasažení očí zasažené místo opláchněte vodou
a vyhledejte lékařskou pomoc. Unikající kapalina
z akumulátoru může způsobit podráždění pokožky
nebo popáleniny.
•
Při vr tání s příklepem použijte vhodnou
ochranu sluchu. Nadměrná hlučnost může
způsobit ztrátu sluchu.
Pou ž í vej t e p ř íd avn é r ukoj et i d o d áva n é
s nářadím. Ztráta kontroly nad nářadím může
vést k úrazu.
Při pracovních operacích, u kterých by mohlo
dojít ke kontaktu se skrytými vodiči nebo
s vlastním napájecím kabelem, držte elektrické
nářadí vždy za izolované rukojeti. Při kontaktu
s živým vodičem se nechráněné kovové části
nářadí stanou také živé a obsluha tak utrpí zásah
elektrickým proudem.
K přichycení obrobku ke stabilní podložce
použijte svorky nebo jiný osvědčený způsob.
Držení obrobku rukou nebo jeho opření o vaše tělo
je nestabilní a může vést ke ztrátě kontroly.
Před vrtáním do zdí, stropů a podlah zkontrolujte
umístění elektroinstalace a potrubí.
Ihned po ukončení vrtání se nedotýkejte hrotu
vrtáku – může být horký.
Tento přístroj není určen k použití osobami
(včetně dětí) se sníženými fyzickými, smyslovými
nebo duševními schopnostmi, nebo nedostatkem
zkušeností a znalostí, pokud těmto osobám
nebyl stanoven dohled, nebo pokud jim nebyly
poskytnuty instrukce týkající se použití přístroje
osobou zodpovědnou za jejich bezpečnost. Děti
by měly být pod dozorem, aby bylo zajištěno, že si
se zařízením nebudou hrát.
V tomto návodu je popsáno správné použití nářadí.
Použití jakéhokoliv jiného příslušenství nebo
přídavných zařízení, nebo provádění jakéhokoliv
jiného využití tohoto přístroje, než je popsáno
v tomto návodu k použití, může mít za následek
riziko poranění osob nebo škody na majetku.
Vibrace
Deklarovaná úroveň vibrací uvedená v technických
údajích a v prohlášení o shodě byla měřena v souladu
se standardní zkušební metodou předepsanou normou
EN 60745 a může být použita ke srovnání jednotlivých
nářadí mezi sebou. Deklarovaná úroveň vibrací může
být také použita k předběžnému stanovení doby práce
s tímto výrobkem.
Varování! Úroveň vibrací při aktuálním použití
elektrického nářadí se může od deklarované úrovně
vibrací lišit v závislosti na způsobu použití výrobku.
Úroveň vibrací může být oproti uvedené hodnotě
vyšší.
Opravy
Svěřte opravu vašeho nářadí pouze osobě
s příslušnou kvalifikací, která bude používat
výhradně originální náhradní díly. Tím zajistíte
bezpečný provoz nářadí.
Př i st anovení v yst avení se vibracím k urč ení
bezpečnostních opatření podle normy 2002/44/EC
k ochraně osob pravidelně používajících elektrické
nářadí v zaměstnání by měl předběžný odhad působení
vibrací brát na zřetel aktuální podmínky použití nářadí
s přihlédnutím na všechny části pracovního cyklu,
jako doby, při které je nářadí vypnuto a kdy běží
naprázdno.
Doplňkové b e z p ečnost ní pok yny pro práci
s elektrickým nářadím
Varování! Doplňkové bezpečnostní pokyny
pro vrtačky a vrtačky s příklepem
5
Štítky na nářadí
Na nářadí jsou následující piktogramy:
Popis
Toto nářadí se skládá z několika nebo všech následujících částí.
1. Spínač s regulací otáček
2. Přepínač chodu vpřed / vzad
3. Sklíčidlo
4. Volič režimu / objímka nastavení kroutícího
momentu
5. Dvojrychlostní volič
6. Držák násady
7. Akumulátor
Varování! Ke snížení rizika vzniku úrazu musí
být obsluha obeznámena s tímto návodem
k obsluze.
Další bezpečnostní pokyny týkající se akumulátorů
a nabíječek
Akumulátory
•
Nikdy se nepokoušejte narušit obal akumulátoru.
•
Nevystavujte akumulátor vlhkosti.
•
Neskladujte akumulátor na místech, kde může
teplota přesáhnout 40 °C.
•
Dobíjejte pouze při okolní teplotě 10 až 40°C.
•
Akumulátor dobíjejte pouze originální nabíječkou
dodávanou spolu s nářadím.
•
Při likvidaci akumulátorů se řiďte pokyny uvedenými
v kapitole „Ochrana životního prostředí“.
Obr. A
8. Nabíječka
9. Lůžko nabíječky
10. Indikátor nabíjení
Kompletace přístroje
Varování! Před montáží z přístroje vyjměte akumulátor.
Nabíječky
•
Používejte nabíječku Black & Decker k nabíjení
akumulátorů pouze s akumulátorem, se kterým
byla nabíječka dodána. Ostatní akumulátory mohou
prasknout, způsobit poranění nebo jiné škody.
•
Nepokoušejte se nabíjet akumulátory, které nejsou
k nabíjení určeny.
•
Poškozené kabely ihned vyměňte.
•
Nevystavujte nabíječku vlhkosti.
•
Nesnažte se otevřít obal nabíječky.
•
Nesnažte se proniknout do nabíječky.
Nasazení a vyjmutí akumulátoru (obr. B)
•
Chcete-li akumulátor (7) nasadit, srovnejte jej
s místem jejího uložení na nářadí. Nasuňte
akumulátor do lůžka na nářadí a zatlačte na něj tak,
aby došlo k jeho zacvaknutí ve správné poloze.
•
Pro sejmutí akumulátoru stiskněte uvolňovací
tlačítko (12) a současně vytáhněte akumulátor
z uložení v nářadí.
Upevnění krytu akumulátoru (obr. C)
Varování! Kryt (13) upevněte na akumulátor (7) při
přepravě a skladování.
Nabíječka je určena pouze pro použití ve
vnitřních prostorách.
Upevnění a vyjmutí nástroje (obr. D)
Pro snadnou výměnu nástrojů je toto nářadí vybaveno
rychloupínacím sklíčidlem.
•
Chcete-li nářadí zablokovat, nastavte spínač pro
chod vpřed/vzad (2) do středové polohy.
•
Otevřete sklíčidlo otáčením objímky (14) jednou
rukou, zatímco nářadí držíte druhou rukou.
•
Vložte nástroj (15) do sklíčidla.
•
Pevně dotáhněte sklíčidlo otáčením objímky
(14) jednou rukou, zatímco nářadí držíte druhou
rukou.
Toto nářadí je dodáváno s oboustrannou šroubovací
násadou umístěnou v držáku nástrojů (6).
•
Šroubovací násadu vyjmete z držáku vysunutím
z vybrání v nářadí.
•
Zatlačením násady do vybrání ji uložíte do původní
polohy.
Před použitím nářadí pročtěte pečlivě tento
návod.
Je-li okolní teplota příliš vysoká, nabíječka
se automaticky vypne. Jakmile dojde opět
k poklesu okolní teploty, nabíječka opět obnoví
svou funkci.
Dobíjejte pouze při okolní teplotě 10 až
40°C.
Proces nabíjení dokončen
Nabíjení
Elektrická bezpečnost
Použití
Vaše nabíječka je chráněna dvojitou izolací;
z tohoto důvodu není nutná ochrana uzemněním. Vždy zkontrolujte, zda napětí v síti
odpovídá napětí na výkonovém štítku. Nikdy
se nepokoušejte nahradit nabíječku přímým
připojením k zásuvce elektrického proudu.
•
Varování! Nechejte nářadí pracovat vlastním tempem.
Zamezte přetěžování nářadí.
Nabíjení akumulátoru (obr. A)
Akumulátor je nutné nabít před prvním použitím
a pokaždé, když jeho výkon poklesne a není možné
provádět práce, jež bylo možné provádět při plném nabití.
Nabíjíte-li akumulátor poprvé nebo po dlouhodobém
uskladnění, dojde k jeho nabití zhruba na 80% celkové
Poškozený napájecí kabel musí být vyměněn
výrobcem nebo v autorizovaném ser visním
středisku Black & Decker.
6
•
kapacity. Po provedení několika nabíjecích cyklů
dosáhne akumulátor své plné kapacity. Při nabíjení
se akumulátor může zahřívat; jde o běžný jev, který
neznamená žádnou závadu.
Varování! Nenabíjejte akumulátor při teplotách pod
4 °C nebo nad 40 °C. Doporučená teplota při nabíjení:
přibližně 24 °C.
Použití nabíječky s nabíjecí dobou 3 hodin.
•
Akumulátor (7) nabijete tak, že jej vyjmete z nářadí
a zasunete do nabíječky (9).
•
Připojte nabíječku (8) k síti.
Při nabíjení dochází k zahřívání akumulátoru. Přibližně
po 3 hodinách nabíjení bude akumulátor dostatečně
nabitý pro běžné použití. Přibližně po 6 hodinách
nabíjení bude akumulátor zcela nabitý.
•
Akumulátor odpojte od nabíječky.
PF128 B/ PF128 BH / PF14 8 B/ PF14 8 BH / PF18 8 B/
PF188BH - Vrtání do zdiva (obr. F & G)
•
Při vrtání do zdiva nastavte objímku (4) do polohy
vrtání s příklepem tak, že srovnáte symbol
se
značkou (16).
•
Přepněte dvourychlostní volič (5) směrem dopředu
(2.převod).
Použití nabíječky s nabíjecí dobou 1hodina.
•
Akumulátor (7) nabijete tak, že jej vyjmete z nářadí
a vložíte do nabíječky (9). Akumulátor je možné
do nabíječky vložit pouze jedním způsobem.
Na akumulátor příliš netlačte. Ujistěte se, zda je
akumulátor v nabíječce řádně usazen.
•
Připojte nabíječku k síti.
•
Zkontrolujte, zda svítí červený indikátor nabíjení
(10). Svítí-li indikátor nabíjení zeleně, akumulátor
je zcela nabitý nebo je příliš horký a nemůže být
nabíjen. Pokud dojde k této situaci, vyjměte akumulátor z nabíječky a ponechejte jej přibližně 1 hodinu
ochladit a poté jej opět vložte do nabíječky.
Přibližně po 1 hodině nabíjení dojde ke změně
barvy indikátoru nabíjení (10) z červené na zelenou.
Akumulátor je nyní plně nabit.
•
Vyjměte akumulátor z nabíječky.
Dvojrychlostní volič (obr. G)
•
Při vr tání do železa a šroubování přesuňte
dvojrychlostní volič (5) směrem k zadní části nářadí
(1. převod).
•
Při vrtání do nekovových materiálů přepněte
dvour yc hlostní voli č (5) sm ěrem dopř edu
(2.převod).
Vrtání / šroubování
•
Pomocí posuvného spínače chodu vpřed / vzad (2)
zvolte požadovaný směr otáčení.
•
Chcete-li nářadí zapnout, stiskněte spínač (1).
Otáčky nářadí závisí na intenzitě stisknutí tohoto
spínače.
•
Nářadí vypnete uvolněním spínače.
Volba směru otáčení (obr. E)
Pro vrtání a utahování šroubů použijte chod směrem
vpřed (otáčení po směru chodu hodinových ručiček).
Pro povolování šroubů a uvolňování zablokovaných
nástrojů používejte otáčení směrem vzad (proti směru
pohybu hodinových ručiček).
•
Chod vpřed zvolíte přepnutím přepínače pro chod
vpřed / vzad (2) doleva.
•
Chcete-li zvolit chod vzad, zatlačte spínač pro volbu
chodu směrem doprava.
•
Chcete-li nářadí zajistit, nastavte tento přepínač
do středové polohy.
Rady pro optimální použití nářadí
Vrtání
•
Na vrtačku příliš netlačte, tlak vyvíjený na nářadí
musí být směřován v ose vrtáku.
•
Před tím, než vrták pronikne skrz opačnou stranu
obrobku, snižte tlak na nářadí.
•
Zadní stranu obrobku, jež se může odštípnout,
podložte dřevěným hranolem.
•
Při vrtání otvorů o větším průměru do dřeva použijte
speciální násady.
•
Pro vrtání do kovů používejte vrtáky k tomu
určené.
•
Při vrtání do zdiva použijte vidiové vrtáky.
•
Při vrtání do jiných kovů než do železa a mosazi
používejte vhodné lubrikační prostředky.
•
Pro zvýšení přesnosti si vždy uprostřed díry,
kterou chcete vrtat, označte na obrobku pomocí
průbojníku vodící otvor.
Volba pracovního režimu nebo kroutícího momentu
(obr. F)
Toto nářadí je vybaveno objímkou pro volbu pracovního
režimu a nastavení kroutícího momentu. Velké šrouby
a tvrdé materiály vyžadují nastavení vyššího kroutícího
momentu než malé šrouby a měkké materiály. Stavitelný
prstenec umožňuje široké rozpětí nastavení kroutících
momentů podle Vašich potřeb.
•
Při vrtání do dřeva, kovu a plastů nastavte objímku
(4) do polohy vrtání tak, že srovnáte symbol
značkou (16).
Při šroubování nastavte objímku na požadovanou
hodnotu momentu. Pokud dosud neznáte vhodné
nastavení, postupujte následovně:
Nastavte objímku (4) na nejmenší hodnotu
momentu.
Přitáhněte první šroub.
Začne-li spojka před dosažením požadovaného
výsledku prokluzovat, zvětšete hodnotu
utahovacího momentu nastavením objímky do
další polohy a pokračujte v utahování šroubu.
Tento postup opakujte, dokud nedosáhnete
správného nastavení. Toto nastavení použijte
i pro další šrouby.
Šroubování
•
Používejte vždy správný typ a rozměr šroubovacího
nástavce.
se
7
•
•
Pokud lze šrouby jen těžce dotahovat, potřete šroub
lubrikantem nebo mýdlem, aby došlo ke snížení
tření.
Vždy držte nářadí a šroubovací násadu v jedné
přímé ose se šroubem.
Akumulátory
Akumulátory Black & Decker mohou být
mnohokrát nabíjeny. Po ukončení jejich
životnosti je likvidujte tak, aby nedošlo
k ohrožení životního prostředí:
Údržba
•
Vaše nářadí Black & Decker bylo zkonstruováno tak, aby
pracovalo co nejdéle s minimálními nároky na údržbu.
Dlouhodobá bezproblémová funkce nářadí závisí na
jeho řádné údržbě a pravidelném čištění.
•
Vaše nabíječka nevyžaduje žádnou údržbu kromě
pravidelného čištění.
Nechejte nářadí v chodu, dokud nedojde k úplnému
vybití akumulátoru a ten poté z nářadí vyjměte.
Akumulátory NiCd, NiMH a Li-Ion lze recyklovat.
Odevzdejte je Vašemu servisnímu středisku nebo
do místní sběrny, kde budou recyklovány nebo
zlikvidovány s ohledem na životní prostředí.
Technické údaje
PF126B
Varování! Před prováděním jakékoliv údržby vyjměte
akumulátor z nářadí. Před čištěním odpojte nabíječku
ze sítě.
•
Větrací otvory Vašeho nářadí pravidelně čistěte
měkkým kartáčem nebo suchým hadříkem.
•
Pomocí vlhkého hadříku pravidelně čistěte kryt
motoru. K čištění nepoužívejte čistící prostředky
s obsahem brusných částic a rozpouštědla.
•
Pravidelně otvírejte sklíčidlo a poklepáním
odstraňte prach z vnitřní části nářadí.
Napájecí napětí
Otáčky
PF126BH
PF128B
12
12
0-380/
0-380/
0-340/
0-1200
0-1200
0-1300
Nm 24
24
26
mm 10
10
10
25/10/-
25/10/10
A12NH
A12
1,29
1,42
VDC 12
min
naprázdno
-1
Max. utahovací
moment
Maximální průměr
sklíčidla
Max. průměr vrtáku
ocel/dřevo/zdivo
mm 25/10/-
Katalogové číslo
Ochrana životního prostředí
akumulátoru
A12
Hmotnost
Tříděný odpad. Tento výrobek nesmí být
likvidován spolu s běžným komunálním
odpadem.
(bez akumulátoru)
kg 1,29
PF128BH PF146B
Jednoho dne zjistíte, že nářadí Black & Decker musíte
vyměnit nebo jej nebudete dále používat. V tomto
případě myslete na ochranu životního prostředí
a nevyhazujte přístroj do domácího odpadu. Přístroj
zlikvidujte v tříděném odpadu.
Napájecí napětí
Otáčky
VDC 12
PF146BH
14,4
14,4
min -1 0-340/
0-350/
0-350/
0-1300
0-1450
0-1450
Nm 26
36
36
mm 10
10
10
naprázdno
Max. utahovací
moment
Maximální průměr
Tříděný odpad umožňuje recyklaci a opětovné využití použitých výrobků a obalových
materiálů. Opětovné použití recyklovaných
materiálů pomáhá chránit životní prostředí
před znečištěním a snižuje spotřebu surovin.
sklíčidla
Max. průměr vrtáku
ocel/dřevo/zdivo
mm 25/10/10 10/30/-
10/30/-
Katalogové číslo
Při zakoupení nových výrobků vám prodejny, místní
sběrny odpadů nebo recyklační stanice poskytnou
infor mac e o správné lik vidaci elek tro odpadů
z domácnosti.
akumulátoru
A12NH
A14
A14NH
1,45
1,45
Hmotnost
(bez akumulátoru)
Také společnost Black & Decker poskytuje možnost sběru
použitých výrobků nebo jejich recyklaci po ukončení
jejich provozní životnosti. Chcete-li získat výhody této
služby, odevzdejte prosím vaše nářadí jakémukoliv
autorizovanému zástupci servisu Black & Decker, který
nářadí odebere a zajistí jeho recyklaci.
Místo vaší nejbližší autorizované servisní pobočky
Black & Decker se dozvíte na příslušné adrese uvedené
na zadní straně této příručky. Přehled autorizovaných
servisů Black & Decker a další informace týkající
se servisu naleznete také na internetové adrese:
www.2helpU.com
8
kg 1,42
PF148B
PF148BH
PF186B
14,4
18
min -1 0-450/
0-450/
0-350/
0-1400
0-1400
0-1400
Napájecí napětí
Otáčky
VDC 14,4
naprázdno
ES Prohlášení o shodě
08
PF126B/PF126BH/PF128B/PF128BH/PF146B/
PF146BH/PF148B/PF148BH/PF186B/PF186BH/
PF188B/PF188BH
Společnost Black & Decker prohlašuje, že tyto produkty
odpovídají následujícím normám: 98/37/EC, EN 60745
Max. utahovací
moment
Nm 34
34
46
mm 13
13
10
Maximální průměr
sklíčidla
Max. průměr vrtáku
ocel/dřevo/zdivo
mm 30/10/10 30/10/10
Hladina akustického tlaku podle normy EN 60745:
87 dB(A)
Akustický tlak (LpA)
odchylka (K)
3 dB(A)
98 dB(A)
Akustický výkon (LWA)
odchylka (K)
3 dB(A)
10/35/-
Katalogové číslo
akumulátoru
A14
A14NH
A18
1,58
1,48
Hmotnost
(bez akumulátoru)
kg 1,58
PF186BH PF188B
Napájecí napětí
Otáčky
VDC 18
18
18
0-350/
0-450/
0-450/
0-1400
0-1450
0-1450
Nm 46
40
40
mm 10
13
13
13/35/13
13/35/13
min
naprázdno
-1
Celková úroveň vibrací (prostorový vektorový součet)
podle normy EN 60745:
10,27 m/s2
Příklepové vrtání do betonu (ah, ID)
odchylka (K)
1,5 m/s2
Vrtání do kovu (ah, D)
< 2,5 m/s2
odchylka (K)
1,5 m/s2
Šroubování bez příklepu (ah, S)
< 2,5 m/s2
odchylka (K)
1,5 m/s2
PF188BH
Max. utahovací
moment
Maximální průměr
sklíčidla
Níže podepsaná osoba je odpovědná za sestavení
technických údajů a provádí toto prohlášení v zastoupení
společnosti Black & Decker.
Max. průměr vrtáku
ocel/dřevo/zdivo
mm 10/35/-
Kevin Hewitt
Technický a vývojový
ředitel
Spennymoor, County Durham
DL16 6JG, Velká Británie
1-1-2008
Katalogové číslo
akumulátoru
A18NH
A18
A18NH
1,61
1,61
A12NH
A14
Hmotnost
(bez akumulátoru)
Akumulátor
kg 1,48
A12
Napájecí napětí
VDC 12
12
14,4
Kapacita
Ah 1,2
1,5
1,2
Typ akumulátoru
Hmotnost
Akumulátor
NiCd
kg 0,475
NiCd
0,595
A18
A18NH
Napájecí napětí
VDC 14,4
18
18
Kapacita
Ah 1,5
1,2
1,5
NiCd
NiMH
0,745
0,9
Typ akumulátoru
Hmotnost
Nabíječka
Vstupní napětí
A14NH
NiMH
0,6
NiMH
kg 0,7
3 hod.
1 hod.
VAC 230
230
hod 3
1
Přibližná doba
nabíjení
Hmotnost
kg 0,36
0,36
9
• Do přístroje nebylo zasahováno
nepovolanou osobou. Osoby
povolané tvoří personál pověřených
servisních středisek Black & Decker,
která jsou autorizována k provádění
záručních oprav.
Politika služby zákazníkům
Spokojenost zákazníka s výrobkem a servisem
je náš nejvyšší cíl.
Kdykoli budete potřebovat radu či pomoc,
obraťte se s důvěrou na nejbližší servis
Black & Decker, kde Vám vyškolený personál
poskytne naše služby na nejvyšší úrovni.
Navíc servis Black & Decker poskytuje na
veškeré provedené opravy a vyměněné náhradní
díly další servisní záruční lhůtu 6 měsíců.
Záruka Black & Decker 2 roky
Záruka se nevztahuje na spotřební příslušenství
(vrtáky, šroubovací nástavce, pilové kotouče,
hoblovací nože, brusné kotouče, pilové listy,
brusný papír a pod.).
Blahopřejeme Vám ke koupi tohoto kvalitního
výrobku Black & Decker.
Náš závazek ke kvalitě v sobě samozřejmě
zahrnuje také naše služby zákazníkům.
Black & Decker nabízí rozsáhlou síť
autorizovaných servisních opraven a sběrných
středisek, jejichž seznam naleznete na záručním
listu.
Proto nabízíme záruční lhůtu daleko přesahující
minimální požadavky vyplývající ze zákona.
Kvalita tohoto přístroje nám umožňuje nabídnout
Vám záruční lhůtu po dobu 24 měsíců.
Black & Decker
Klášterského 2
143 00 Praha 4 - Modřany
Česká republika
Objeví-li se jakékoliv materiálové nebo výrobní
vady v průběhu 24 měsíců záruční lhůty,
garantujeme jejich bezplatné odstranění
případně, dle našeho uvážení, bezplatnou
výměnu přístroje za následujících podmínek:
•
Tel.:
+420 244 402 450
Fax:
+420 241 770 204
recepce@blackanddecker.cz
Přístroj bude dopraven (spolu s originálním
záručním listem Black & Decker a s dokladem
o nákupu) do jednoho z pověřených
servisních středisek Black & Decker, která
jsou autorizována k provádění záručních
oprav.
Právo na případné změny vyhrazeno.
02/2007
• Přístroj byl používán pouze s originálním příslušenstvím či přídavnými
zařízeními a příslušenstvím BBW
či Piranha, které je výslovně
doporučeno jako vhodné k používání
spolu s přístroji Black & Decker.
• Přístroj byl používán a udržován
v souladu s návodem k obsluze.
• Přístroj nevykazuje žádné příčiny
poškození způsobené opotřebením.
• Motor přístroje nebyl přetěžován
a nejsou patrné žádné známky
poškození vnějšími vlivy.
zst00072887 - 03-06-2008
10
BLACK & DECKER
Klášterského 2
143 00 Praha 412 – Modřany
Česká Republika
Tel.:
00420 2 444 02 450
00420 2 417 76 655,6
Servis: 00420 2 444 03 247
www.blackanddecker.cz
www.dewalt.cz
recepce@blackanddecker.cz
BAND SERVIS
K Pasekám 4440
760 01 Zlín
Tel.:
00420 577 008 550,1
www.bandservis.cz
bandservis@bandservis.cz
BLACK & DECKER
Stará Vajnorská cesta 8
831 04 Bratislava
Slovenská republika
Tel.:
00421 2 446 38 121,3
www.blackanddecker.sk
www.dewalt.sk
informacie@blackanddecker.sk
BAND SERVIS
Paulínska 22
917 01 Trnava
Tel.:
00421 33 551 10 63
www.bandservis.sk
p.talajka@bandservis.sk
Fax: 00420 2 417 70 204
Fax: 00420 577 008 559
Fax: 00421 2 446 38 122
Fax: 00421 33 551 26 24
BAND SERVIS
Garbiarska 5
040 01 Košice
Tel.:
00421 55 623 31 55
bandserviske@zoznam.sk
11
12
13
14
CZ
ZÁRUČNÍ LIST
PL
KARTA GWARANCYJNA
H
JÓTÁLLÁSI JEGY
SK
ZÁRUČNÝ LIST
CZ
H
měsíců
hónap
24
PL
SK
miesiące
mesiacov
CZ
Výrobní kód
Datum prodeje
Razítko prodejny
Podpis
H
Gyári szám
A vásárlás napja
Pecsét helye
Aláírás
PL
Numer seryjny
Data sprzedaży
Stempel
Podpis
SK
Číslo série
Dátum predaja
Pečiatka predajne
Podpis
CZ
H
Adresy servisu
Band Servis
Klášterského 2
CZ-14300 Praha 4
Tel.: 00420 2 444 03 247
Fax: 00420 2 417 70 204
PL
Band Servis
K Pasekám 4440
CZ-76001 Zlín
Tel.: 00420 577 008 550,1
Fax: 00420 577 008 559
http://www.bandservis.cz
Black & Decker Központi
Garanciális-és Márkaszerviz
1163 Budapest
(Sashalom) Thököly út 17.
Tel.: 403-2260
Fax: 404-0014
SK
Adres serwisu centralnego
ERPATECH
ul. Obozowa 61
01-418 Warszawa
Tel.: 022-8620808
Fax: 022-8620809
CZ
H
Adresa servisu
Band Servis
Paulínska ul. 22
SK-91701 Trnava
Tel.: 00421 33 551 10 63
Fax: 00421 33 551 26 24
Dokumentace záruční opravy
PL
Przebieg napraw gwarancyjnych
A garanciális javitás dokumentálása
SK
Záznamy o záručných opravách
CZ
Číslo
Datum příjmu
Datum zakázky
Číslo zakázky
Závada
Razítko
Podpis
H
Sorszám
Bejelentés időpontja
Javítási időpont
Javitási
Hiba jelleg
oka
Pecsét
Przebieg
naprawy
Stempel
Popis
poruchy
Pečiatka
Podpis
munkalapszám
Jótállás új határideje
PL
SK
02/07
Nr.
Číslo
dodávky
Data zgłoszenia
Dátum nahlásenia
Data naprawy
Dátum opravy
Nr. zlecenia
Číslo
objednávky
Aláírás
Podpis
Download PDF

advertising