PAV1205 | Black&Decker PAV1205 CAR VAC instruction manual

www.blackanddecker.eu
Upozornenie !
Určené pre domácich
majstrov.
599111-89 SK
PAV1205
2
3
4
SLOVENČINA
Použitie výrobku
•
Váš vysávač do auta Black & Decker Dustbuster®
je určený na ľahké suché vysávamie. Vysávač
je pripojený k zásuvke zapaľovača cigariet a je
napájaný z elektrického systému automobilu. Tento
výrobok je určený iba na spotrebiteľské použitie
v domácnostiach.
Po použití
• Pokiaľ sa prístroj nepoužíva, mal by sa
uskladniť na suchom mieste.
• Uložený prístroj musí byť vhodne zabezpečený
pred deťmi.
Bezpečnostné pokyny
Varovanie! Pri použití elektrických prístrojov by
mali byť vždy dodržované základné bezpečnostné
pokyny, vrátane nasledujúcich, aby ste znížili
riziko vzniku požiaru, riziko úniku kvapaliny
z akumulátora, riziko úrazu elektrickým prúdom
alebo riziko iného poranenia.
• Pred použitím tohto výrobku si riadne
preštudujte celý návod.
• Použitie tohto výrobku je popísané v tomto
návode. Použitie iného príslušenstva alebo
prídavného zariadenia a prevádzanie iných
pracovných operácií než je odporučené v tomto
návode môže spôsobiť poranenie obsluhy.
• Tento návod uschovajte pre prípadné ďalšie
použitie.
Použitie výrobku
• Nepoužívajte vysávač na vysávanie kvapalín
alebo materiálov, ktoré by mohli spôsobiť
požiar.
• Nepoužívajte vysávač v blízkosti horľavých
výparov.
• Nepoužívajte vysávač v blízkosti vody.
• Neponárajte prístroj do vody.
• Nikdy neodpájajte prívodný kábel nabíjačky
od zásuvky zapaľovača cigariet ťahaním alebo
šklbaním. Kábel veďte tak, aby neprechádzal
cez ostré hrany alebo horúce a mastné
povrchy.
• Dbajte na to, aby nedošlo k privretiu kábla
dverami, oknami alebo ovládacími pákami
vozidla.
• Tento vysávač nie je vhodný na vysávanie
popola z cigariet alebo cigár.
• Nepribližujte sa tvárou k výstupnému otvoru
odsávania.
• Tento prístroj nie je určený na použitie
osobami (vrátane detí) so zníženými fyzickými,
zmyslovými alebo duševnými schopnosťami,
alebo s nedostatkom skúseností a znalostí,
pokiaľ tieto osoby nepracujú pod dohľadom,
alebo pokiaľ im neboli poskytnuté inštrukcie
týkajúce sa použitia prístroja osobou
zodpovednou za ich bezpečnosť.
Deti by mali byť pod dozorom, aby sa
s náradím nehrali.
Prehliadky a opravy
• Vždy pred použitím skontrolujte, či nie je
prístroj poškodený alebo či nemá chybné časti.
Skontrolujte, či nie sú jeho časti rozbité a či nie
sú poškodené vypínače alebo iné diely, ktoré
by mohli ovplyvniť jeho prevádzku.
• Ak je akákoľvek časť prístroja poškodená,
nepoužívajte ho.
• Opravu alebo výmenu všetkých poškodených
alebo nefunkčných častí prístroja zverte
autorizovanému servisu.
• Pravidelne kontrolujte stav prívodného kábla
a pripájacieho konektora. Poškodený prívodný
kábel či konektor musia byť vymenené
výrobcom alebo mechanikom autorizovaného
servisu Black & Decker.
• Nikdy sa nepokúšajte demontovať alebo
vymeniť iné diely než tie, ktoré sú uvedené
v tomto návode.
Elektrická bezpečnosť
Tento vysávač je určený na použitie
v automobiloch s elektrickým systémom, ktorý
je uzemnený na záporný pól a ktorý pracuje
s 12 V napájacím napätím.
Varovanie! Konektor zásuvky zapaľovača cigariet
je vybavený bezpečnostnou poistkou, ktorá nie je
určená na výmenu užívateľom. V prípade poruchy
môže dôjsť k aktivácii tejto poistky. Pokiaľ sa tak
stane, poistka musí byť spoločne s poškodeným
prívodným káblom a konektorom vymenená
výrobcom alebo zástupcom autorizovaného
servisu firmy Black & Decker.
Varovanie! Nepoužívajte vysávač pri systémoch,
ktoré majú uzemnený kladný pól alebo ktoré
pracujú s iným napájacím napätím.
Popis
1. Uvoľňovacie tlačidlo
2. Dvierka zásobníka
3. Poistné tlačidlo lapača prachu
4. Hlavný vypínač
5. Čistiaci kotúč filtra
6. Konektor na pripojenie k zapaľovaču cigariet
7. Predlžovací dielec lapača prachu
8. Lapač prachu
5
SLOVENČINA
Obr. C a D
9. Úložná taška
10. Kefkový nástavec
11. Pravouhlý kefkový nástavec
12. Hadica
13. Prípojka hadice
Nastavenie
Nastavenie lapača prachových nečistôt (obr. B)
• Lapač prachu (8) je uložený pod vysávačom.
Stlačte poistné tlačidlo lapača prachu (3)
a lapač otočte do požadovanej polohy.
• Uvoľnite poistné tlačidlo lapača prachu (3) tak,
aby sa lapač prachu (8) v požadovanej polohe
zaistil.
• Lapač prachu (8) je možné predĺžiť
povytiahnutím predlžovacieho dielca (7) až po
jeho zaskočenie v danej polohe.
• Predlžovací dielec lapača prachu (7) je možné
stiahnuť stlačením tlačidla (14) a následným
zasunutím späť do lapača prachu.
• Lapač prachu (8) by mal byť po použití vrátený
do úložnej polohy pod vysávačom.
Montáž príslušenstva (obr. C a D)
Vysávač je dodávaný s nasledujúcim
príslušenstvom:
• Dva kefkové nástavce (10 a 11) na poťahy
• Hadica (12)
• Prípojka hadice(13)
Poznámka: Kefkový nástavec (10) je možné
nasadiť na prednú časť vysávača, pravouhlý
kefkový nástavec (11) zas na koniec hadice (12).
Pri nasadzovaní príslušenstva postupujte
nasledovne:
• Kefkový nástavec (10) zasuňte do vysávača
z prednej strany.
• Prípadne môžete do vysávača zasunúť
prípojku hadice (13) a do tejto prípojky zasunúť
jeden koniec hadice (12).
• K druhému koncu hadice pripojte pravohlý
nástavec (11).
• Ak príslušenstvo nepoužívate, je možné ho
uložiť do úložnej tašky (9).
Použitie
Pripojenie prístroja k zdroju napätia v aute
(obr. E)
• Uistite sa, či je vysávač vypnutý.
• Zo zásuvky zapaľovača vytiahnite zapaľovač
cigariet.
• Konektor (6) zasuňte do zásuvky zapaľovača.
6
Zapnutie a vypnutie (obr. F)
• Náradie zapnite posunutím hlavného vypínača
(4) dopredu.
• Vysávač vypnete posunutím hlavného vypínača
dozadu.
Vysávač môže byť používaný až 30 minút bez
toho, aby došlo k nápadnému poklesu výkonu
štandardne nabitej batérie automobilu, ktorá je
v dobrom stave.
Varovanie! Dlhšie používanie znižuje výkon
batérie. Počas vysávania nezapínajte motor
vozidla, znížila by sa tak životnosť vysávača.
Optimalizácia sacieho výkonu (obr. G)
Ak chcete udržať optimálny sací výkon, musíte
počas používania pravidelne čistiť filter.
• Niekoľkokrát otočte čistiacim kotúčom filtra (5)
tak, aby sa oklepal nanesený prach na filtroch
(15 a 16).
Čistenie a údržba
Varovanie! Filtre (15 a 16) čistite pravidelne.
Čistenie zbernej nádoby a filtrov (obr. H - I)
Filtre môžu byť opakovane použité a mali by byť
pravidelne čistené.
• Stlačte uvoľňovacie tlačidlo (1) dvierok
zásobníka (2) a otvorte dvierka (obr. H).
• Vyprázdnite zásobník.
• Otočením proti smeru chodu hodinových
ručičiek (obr. I) vyberte filtre (15 a 16).
• Vyčistite kefou usadený prach z filtrov.
• Umyte filtre v teplom saponátovom roztoku
(obr. J).
• Uistite sa, či sú filtre suché.
• Vložte filtre (15 a 16) do vysávača a otočte
s nimi v smere chodu hodinových ručičiek tak,
aby došlo k ich správnemu usadeniu.
• Dvierka zásobníka (2) zavrite. Uistite sa, či
uvoľňovacia západka dvierok zásobníka (1)
zaskočí na miesto.
Varovanie! Nikdy nepoužívajte vysávač bez
filtrov. Optimálne vysatie prachu je dosiahnuté len
s čistými filtrami.
Výmena filtrov
Výmena filtrov by sa mala robiť každých 6 až 9
mesiacov alebo vždy, keď dôjde k ich poškodeniu.
Náhradné filtre si môžete zakúpiť u Vášho
značkového predajcu Black & Decker (katalógové
číslo VF50).
• Podľa vyššie uvedeného postupu vyberte staré
filtre.
SLOVENČINA
•
Podľa vyššie uvedeného postupu nainštalujte
do vysávača nové filtre.
Ochrana životného prostredia
Triedený odpad. Toto zariadenie nesmie
byť vyhodené do bežného domového
odpadu.
Jedného dňa zistíte, že náradie musíte vymeniť
alebo že ho nebudete ďalej používať. V tomto
prípade myslite na ochranu životného prostredia.
Zástupcovia servisu Black & Decker od Vás staré
náradie Black & Decker odoberú a postarajú
sa o jeho spracovanie, bez toho, aby došlo
k ohrozeniu životného prostredia.
Triedený odpad umožňuje recykláciu
a opätovné využitie použitých výrobkov
a obalových materiálov. Opätovné použitie
recyklovaných materiálov pomáha zabrániť
znečisteniu životného prostredia a znižuje
dopyt po nových surovinách.
ES Prehlásenie o zhode EÚ
07
PAV1205
Spoločnosť Black & Decker vyhlasuje, že tento
výrobok zodpovedá nasledujúcim normám:
2006/95/EC, EN 55014, EN60335, EN 61000
Úroveň akustického tlaku meraná podľa normy
EN 60704-1: = 74,5 dB(A)
Kevin Hewitt
Riaditeľ spotrebiteľskej
techniky
Spennymoor, County Durham
DL16 6JG, Veľká Británia
04-09-2007
Pri zakúpení nových výrobkov Vám miestne
zberne odpadov, recyklačné stanice alebo
predajne poskytnú informácie o správnej likvidácii
elektroodpadov z domácnosti.
Po ukončení životnosti výrobkov Black & Decker
poskytuje spoločnosť Black & Decker možnosť
recyklácie týchto výrobkov. Využite túto bezplatnú
službu a odovzdajte Váš nepoužívaný prístroj
ktorémukoľvek autorizovanému servisnému
stredisku.
Miesto Vašej najbližšej servisnej pobočky
Black & Decker nájdete na príslušnej adrese
uvedenej na zadnej strane tejto príručky. Zoznam
autorizovaných stredísk Black & Decker a všetky
podrobnosti týkajúce sa popredajného servisu
nájdete tiež na internetovej adrese:
www.2helpU.com
Technické údaje
Napätie zdroja
Hmotnosť
PAV1205
Vdc 12
kg 1,3
7
SLOVENČINA
Politika služieb zákazníkom
Spokojnosť zákazníka s výrobkom a servisom je
náš najvyšší cieľ.
Kedykoľvek budete potrebovať radu či pomoc,
obráťte sa s dôverou na náš najbližší servis
Black & Decker, kde Vám vyškolený personál
poskytne naše služby na najvyššej úrovni.
Záruka Black & Decker 2 roky
Naviac servis Black & Decker poskytuje na všetky
vykonávané prevedené opravy a vymenené
náhradné diely ďalšiu servisnú záručnú dobu
v trvaní 6 mesiacov.
Záruka sa nevzťahuje na spotrebné príslušenstvo
(vrtáky, skrutkovacie nástavce, pílové kotúče,
hobľovacie nože, brúsne kotúče, pílové listy,
brúsny papier a pod.) ani na príslušenstvo prístroja
poškodené opotrebovaním.
Blahoželáme Vám k zakúpeniu tohto kvalitného
výrobku Black&Decker.
Toto náradie nie je vhodné pre profesionálne
použitie.
Náš záväzok ku kvalite zahŕňa v sebe samozrejme
tiež naše služby zákazníkom.
Black & Decker
Preto ponúkame záručnú dobu ďaleko presahujúcu
minimálne požiadavky vyplývajúce zo zákona.
Kvalita tohto prístroja nám umožňuje ponúknuť Vám
2 ročnú záruku istoty. Ak sa objavia akékoľvek
materiálové, alebo výrobné chyby v priebehu
24 mesiacov od zakúpenia prístroja, ručíme
za ich bezplatné odstránenie, prípadne, podľa
nášho uváženia, bezplatnú výmenu prístroja za
nasledujúcich podmienok:
•
Prístroj bude dopravený (spolu s originálnym
záručným listom Black & Decker a s dokladom
o nákupe), do jedného z poverených servisných
stredísk Black & Decker, ktoré sú autorizované
na vykonávanie záručných opráv.
•
Prístroj bol používaný iba s originálnym
príslušenstvom alebo prídavnými zariadeniami
a príslušenstvom BBW či Piranha, ktoré je
vyslovene odporúčané ako vhodné na použitie
spolu s prístrojom Black & Decker.
•
Prístroj bol používaný a udržiavaný v súlade
s návodom na obsluhu.
•
Prístroj nevykazuje žiadne príčiny poškodenia
spôsobené opotrebovaním.
zst00067703 - 08-04-2008
8
Stará Vajnorská cesta 8
831 04 Bratislava 3
Slovenská republika
Tel.:
+421 2 446 38 121, 3
Fax:
+421 2 446 38 122
www.blackanddecker.sk
www.dewalt.sk
informacie@blackanddecker.sk
Právo na prípadné zmeny vyhradené.
02/2007
BLACK & DECKER
Stará Vajnorská cesta 8
831 04 Bratislava
Slovenská republika
Tel.:
00421 2 446 38 121,3
www.blackanddecker.sk
www.dewalt.sk
informacie@blackanddecker.sk
BAND SERVIS
Paulínska 22
917 01 Trnava
Tel.:
00421 33 551 10 63
www.bandservis.sk
p.talajka@bandservis.sk
Fax: 00421 2 446 38 122
Fax: 00421 33 551 26 24
BAND SERVIS
Garbiarska 5
040 01 Košice
Tel.:
00421 55 623 31 55
bandserviske@zoznam.sk
BLACK & DECKER
Klášterského 2
143 00 Praha 412 – Modřany
Česká Republika
Tel.:
00420 2 444 02 450
00420 2 417 76 655,6
Servis: 00420 2 444 03 247
www.blackanddecker.cz
www.dewalt.cz
recepce@blackanddecker.cz
BAND SERVIS
K Pasekám 4440
760 01 Zlín
Tel.:
00420 577 008 550,1
www.bandservis.cz
bandservis@bandservis.cz
Fax: 00420 2 417 70 204
Fax: 00420 577 008 559
9
10
CZ
ZÁRUČNÍ LIST
PL
KARTA GWARANCYJNA
H
JÓTÁLLÁSI JEGY
SK
ZÁRUČNÝ LIST
CZ
H
měsíců
hónap
24
PL
SK
miesiące
mesiacov
CZ
Výrobní kód
Datum prodeje
Razítko prodejny
Podpis
H
Gyári szám
A vásárlás napja
Pecsét helye
Aláírás
PL
Numer seryjny
Data sprzedaży
Stempel
Podpis
SK
Číslo série
Dátum predaja
Pečiatka predajne
Podpis
CZ
H
Adresy servisu
Band Servis
Klášterského 2
CZ-14300 Praha 4
Tel.: 00420 2 444 03 247
Fax: 00420 2 417 70 204
PL
Band Servis
K Pasekám 4440
CZ-76001 Zlín
Tel.: 00420 577 008 550,1
Fax: 00420 577 008 559
http://www.bandservis.cz
Black & Decker Központi
Garanciális-és Márkaszerviz
1163 Budapest
(Sashalom) Thököly út 17.
Tel.: 403-2260
Fax: 404-0014
SK
Adres serwisu centralnego
ERPATECH
ul. Obozowa 61
01-418 Warszawa
Tel.: 022-8620808
Fax: 022-8620809
CZ
H
Adresa servisu
Band Servis
Paulínska ul. 22
SK-91701 Trnava
Tel.: 00421 33 551 10 63
Fax: 00421 33 551 26 24
Dokumentace záruční opravy
PL
Przebieg napraw gwarancyjnych
A garanciális javitás dokumentálása
SK
Záznamy o záručných opravách
CZ
Číslo
Datum příjmu
Datum zakázky
Číslo zakázky
Závada
Razítko
Podpis
H
Sorszám
Bejelentés időpontja
Javítási időpont
Javitási
Hiba jelleg
oka
Pecsét
munkalapszám
Jótállás új határideje
Aláírás
PL
Nr.
Data zgłoszenia
Data naprawy
Nr. zlecenia
Przebieg
naprawy
Stempel
SK
Číslo
dodávky
Dátum nahlásenia
Dátum opravy
Číslo
objednávky
Popis
poruchy
Pečiatka
Podpis
02/07
Podpis
Download PDF

advertising