PAV1205 | Black&Decker PAV1205 CAR VAC instruction manual

372000 - 68 EST
www.blackanddecker.eu
PAV1205
Eesti keel
(Originaaljuhend)
6
Русский язык
(Перевод с оригинала инструкции)
9
2
3
4
5
EESTI KEEL
Sihtotstarbeline kasutamine
Black & Decker Dustbuster ® -i tolmuimeja autodele
on ette nähtud kergeks kuivpuhastamiseks. Seade
saab voolu auto elektrisüsteemist ja ühendatakse
sigaretisüütli soklisse. See tööriist on mõeldud vaid
tavakasutuseks.
Ohutuseeskirjad
Hoiatus. Kui kasutatakse elektriseadmeid, peab
järgima elementaarseid ohutusnõudeid, sh ohutusnõudeid mis puudutavad tuleohtu, lekkivate
patareide ohtu, kehavigastusi ja materiaalset kahju.
• Enne seadme kasutamist lugege hoolikalt
kasutusjuhendit.
• Sihtotstarve on kirjeldatud käesolevas
kasutusjuhendis. Mis tahes tarvikute või
lisaseadmete kasutamine või seadme
kasutamine viisil, mida käesolevas juhendis ei
soovitata, võib lõppeda kehavigastusega.
• Hoidke kasutusjuhend alles hilisemaks
kasutamiseks.
Seadme kasutamine
• Ärge kasutage seadet vedelike ega tuleohtlike
materjalide koristamiseks.
• Ärge kasutage seadet tuleohtlike aurude
läheduses.
• Ärge kasutage seadet vee läheduses.
• Ärge kastke seadet vette.
• Seadme lahtiühendamiseks sigaretisüütle
soklist ärge kunagi tõmmake seadet juhtmest.
Hoidke kaabel eemal kuumusest, õlist ja
teravatest äärtest.
• Olge ettevaatlik, et juhe ei jääks kinni autouste,
akende või kangide vahele.
• See toode ei sobi sigareti- või sigarituha
koristamiseks.
• Hoidke mootor eemal silmadest ja näost.
• See seade pole mõeldud kasutamiseks
isikutele (k.a lapsed), kellel on vähendatud
füüsiline, sensoorne või vaimne võimekus,
kellel puuduvad vastavad teadmised ja
kogemused, v.a juhul, kui nende ohutuse eest
vastutav isik on andnud neile seadme ohutuks
kasutamiseks juhiseid ja teostab järelevalvet.
• Lapsi tuleb jälgida, et nad ei mängiks
seadmega.
Pärast kasutamist
• Kui seadet ei kasutata, peab seda hoidma
kuivas kohas.
• Lastel ei tohi olla ligipääsu ladustatud
seadmele.
6
Ülevaatus ja parandustööd
• Enne käitamist veenduge, et seade pole
kahjustunud ega selle osad vigased.
Kontrollige purunenud osade, kahjustatud
lülitite ja teiste seisukordade suhtes, mis võivad
segada seadme käitamist.
• Ärge käitage seadet, kui mõni selle osa on
kahjustunud või vigane.
• Kahjustunud või vigased osad peab asendama
või parandama selleks volitatud töökoda.
• Kontrollige toitejuhet korrapäraselt võimalike
kahjustuste suhtes. Kui toitejuhe või pistik
on kahjustatud, tuleb lasta see ohutuse
tagamiseks tootjal või volitatud Black & Deckeri
hoolduskeskusel välja vahetada.
• Ärge kunagi üritage eemaldada või asendada
muid osi peale nende, mis on välja toodud
kasutusjuhendis.
Elektriohutus
Seade on valmistatud kasutamiseks 12 V maandatud miinusega autoaku süsteemidega.
Hoiatus. Sigaretisüütli pistikus on hooldust mitte
vajav turvakaitse. Kaitse võib rakenduda rikke tekkimisel. Sellisel juhul tuleb lasta kaitse koos pistiku
ja juhtmega ohutuse tagamiseks tootjal või volitatud
Black & Deckeri hoolduskeskusel välja vahetada.
Hoiatus. Ärge kasutage seadet süsteemidega, mis
on maandatud plussiga või millel on teistsugune
pinge.
Osad
1. Vabastusnupp
2. Mahuti kate
3. Kogumiskoti lukustusnupp
4. Käivituslüliti
5. Filtripuhastusketas
6. Sigaretisüütli pistik
7. Tolmukoguri pikendus
8. Tolmukauss
Joonised C ja D
9. Hoiukott
10. Hari
11. Paremnurgaga hari
12. Voolik
13. Vooliku konnektor
Kokkupanek
Tolmukoguri seadistamine (joonis B)
• Tolmukogurit (8) hoitakse seadme all.
Kasutamiseks seadistamiseks vajutage koguri
lukustusnuppu (3) ja keerake tolmukogur
soovitud asendisse.
EESTI KEEL
•
•
•
•
Vabastage koguri lukustusnupp (3), et
lukustada tolmukogur (8) kohale.
Tolmukogurit (8) saab pikendada, tõmmates
tolmukoguri pikendust (7), kuni see lukustub
paigale.
Pikenduse saab tagasi tõmmata, vajutades
nuppu (14) ja surudes pikenduse (7) tagasi
tolmukogurisse.
Tolmukogur(8) tuleb pärast kasutamist panna
tagasi seadme all olevasse hoiukohta.
Tarvikute kinnitamine (joonised C ja D)
Seadmel on kaks järgmist tarvikut.
• Kaks harja (10 ja 11) polstri jaoks.
• Pikendusvoolik (12).
• Vooliku konnektor (13).
Märkus. Harja (10) saab kinnitada seadme ette,
paremnurgaga harja (11) saab kinnitada pikendusvooliku otsa (12).
Tarviku kinnitamiseks toimige järgmiselt.
• Sisestage hari (10) seadme esiotsa sisse.
• Teine võimalus on kinnitada vooliku konnektor
(13) seadme ninale ja ühendada üks vooliku
ots (12) konnektoriga.
• Kinnitage paremnurgaga hari (11) vooliku teise
otsa külge.
• Kui tarvikuid ei kasutata, peab neid hoidma
hoiukotis (9).
Kasutamine
Ühendamine auto toiteallikaga (joonis E)
• Veenduge, et tööriist on väljalülitatud.
• Eemaldage sigaretisüütel soklist.
• Ühendage pistik (6) sigaretisüütle soklisse.
Sisse- ja väljalülitamine (joonis F)
• Sisselülitamiseks libistage sisse/välja lüliti (4)
ette.
• Väljalülitamiseks libistage sisse/välja lüliti taha.
Seadet saab kasutada kuni 30 minutit ilma normalselt laaditud autoaku head seisukorda märkimisväärselt mõjutamata.
Hoiatus. Pikemaajalisem kasutamine tühjendab
aku. Ärge laske automootoril puhastamise ajal
töötada, sest see lühendab seadme kasutusaega.
Imijõu optimeerimine (joonis G)
Optimaalse imijõu saäilitamiseks tuleb filtreid pärast
kasutamist korrapäraselt puhastada.
• Pöörake filtripuhastusketast (5) paar ringi, et
raputada välja filtreid ummistav tolm (15 ja 16).
Puhastamine ja hooldus
Hoiatus. Puhastage filtreid korrapäraselt (15 ja 16).
Tolmukausi ja filtrite puhastamine (joonised
H–I)
Filtrid on korduvkasutatavad ja neid tuleb korrapäraselt puhastada.
• Vajutage vabastusriivi (1) ja avage mahuti kate
(2) (joonis H).
• Tühjendage tolmukott.
• Eemaldage filtrid (15 ja 16), pöörates neid
vastupäeva (joonis I).
• Harjake lahtine tolm filtritest välja.
• Peske filtreid sooja seebiveega (joonis J).
• Veenduge, et filtrid on kuivad.
• Pange filtrid (15 ja 16) tagasi seadmesse,
pöörates neid päripäeva, kuni filtrid on oma
kohale lukustunud.
• Sulgege mahuti kate (2). Veenduge, et
vabastusriiv (1) klõpsatub kohale.
Hoiatus. Ärge kunagi kasutage seadet ilma filtriteta.
Optimaalne tolmu kogumine saavutatakse ainult
puhaste filtritega.
Filtrite asendamine
Filtreid tuleb asendada uutega iga 6 kuni 9 kuu järel
või kui need on kulunud või kahjustatud. Asendusfiltrid on saadaval Black & Deckeri edasimüüja juures
(kat. nr. VF50).
• Eemaldage vanad filtrid ülalkirjeldatud viisil.
• Paigaldage uued filtrid ülalkirjeldatud viisil.
Keskkonnakaitse
Eraldi kogumine. Seda toodet ei tohi kõrvaldada koos olmejäätmetega.
Kui ühel päeval leiate, et teie tööriist on muutunud
kasutuks või vajab väljavahetamist, mõelge keskkonnakaitsele. Black & Deckeri remonditöökojad
võtavad vastu Black & Deckeri tööriistu ja tagavad
nende keskkonnaohutu kõrvaldamise.
Kasutatud toodete eraldi kogumine ja pakkimine aitab meil materjale taaskasutada.
Kasutatud materjalide taaskasutamine aitab
vältida keskkonna kahjustamist ja vähendab
toorainevajadusi.
Kohalikud määrused võivad nõuda koduste elektritööriistade eraldi kogumist prügilatesse või
jaemüüja juures uue toote ostmisel.
7
EESTI KEEL
Black & Decker pakub võimalust Black & Deckeri
toodete tagasivõtmiseks ja ringlussevõtuks pärast
kasutusea lõppu. Selle teenuse kasutamiseks viige
toode tagasi volitatud hooldustöökotta, kus see meie
nimel tagasi võetakse.
Lähima volitatud hooldustöökoja leidmiseks võite
pöörduda Black & Deckeri kohalikku esindusse,
mille aadressi leiate käesolevast kasutusjuhendist.
Samuti on Black & Deckeri volitatud remonditöökodade nimekiri ja müügijärgse teeninduse üksikasjad ning kontaktid leitavad internetis aadressil:
www.2helpU.com.
Tehnilised andmed
Pinge
Kaal
PAV1205
Vdc 12
kg 1,3
EÜ vastavusdeklaratsioon
PAV1205
POCC DE.ME77.B07314
Black & Decker kinnitab, et toode vastab standarditele: 2006/95/EÜ, EN 55014, EN60335,
EN 61000
Helirõhu tase vastavalt standardile EN 60704-1:
74,5 dB(A)
Kevin Hewitt
Director of Consumer
Engineering
Spennymoor, County Durham
DL16 6JG, Ühendkuningriik
04.09.2007
8
Garantii
Black & Decker on oma toodete kvaliteedis kindel
ja pakub erilist garantiid. Käesolev garantii täiendab
ja ei piira kuidagi teie seaduslikke õigusi. Garantii
kehtib Euroopa Liidu liikmesriikide territooriumil ja
Euroopa vabakaubanduse piirkonnas.
Kui Black & Deckeri tootel ilmneb materjali-, tootmisdefekte või ei vasta need enam deklaratsioonile
24 kuu jooksul alates ostukuupäevast, garanteerib
Black & Decker, et asendab defektsed osad,
parandab või asendab mõistlikus ulatuses kulunud
tooted, et põhjustada kliendile võimalikult vähe ebameeldivusi, kui tegemist pole järgmisega.
• Tööriista on edasi müüdud, kasutatud
professionaalselt või välja renditud.
• Toodet on väärkasutatud või on see hooletusse
jäetud.
• Toode on väliste esemete, ainete või õnnetuse
tõttu kahjustada saanud.
• Remonti on üritanud läbi viia kolmandad
isikud peale volitatud hooldustöökoja või
Black & Deckeri hooldusmeeskonna.
Garantiinõudeks tuleb teil esitada müüjale või
volitatud töökojale ostuarve. Lähima volitatud hooldustöökoja leidmiseks võite pöörduda Black & Deckeri kohalikku esindusse, mille aadressi leiate käesolevast kasutusjuhendist. Samuti on Black & Deckeri volitatud remonditöökodade nimekiri ja müügijärgse teeninduse üksikasjad ning kontaktid leitavad
internetis aadressil: www.2helpU.com.
Külast age
meie
veebilehte
w w w . b l a c k a n d d e c k e r. c o . u k , e t r e g i s treerida oma uus Black & Deckeri toode ja
püsida kursis viimaste uute toodete ja eripakkumistega. Lisateavet Black & Deckeri firmamärgi ja tootevaliku kohta leiate veebilehelt
www.blackanddecker.co.uk.
РУССКИЙ ЯЗЫК
Назначение
Ваш автомобильный пылесос Black & Decker D ust bu ste r ® п р е д н а з н а ч е н д л я с у хо й
уборки салона автомобиля. Питание
прибора осуществляется от автомобильной
электросети через гнездо прикуривателя.
Прибор предназначен только для бытового
использования.
Правила безопасности
Внимание! Соблюдение правил по технике
безопасности и следование данной инструкции
позволит снизить вероятность возникновения
пожара, протечки аккумуляторов, получения
травм и повреждений.
• Перед использованием прибора
внимательно прочтите данную инструкцию.
• Назначение прибора описывается в данном
руководстве по эксплуатации. Используйте
все насадки и приспособления и работайте
данным инструментом строго в соответствии
с данным руководством. Использование не
по назначению может привести к серьезной
травме.
• Сохраните данное руководство для
последующего обращения к нему.
Использование прибора
• Не используйте пылесос для собирания
жидкостей и легковоспламеняющихся
веществ.
• Не используйте пылесос возле горючих
газов и паров.
• Не используйте пылесос возле воды.
• Не опускайте пылесос в воду.
• Чтобы выключить прибор из прикуривателя,
никогда не тяните его за кабель питания.
Оберегайте кабель от воздействия высоких
температур, масла и острых кромок.
• Убедитесь, что кабель не зажат дверьми,
окнами или рычагами автомобиля.
• Данный пылесос не подходит для собирания
сигарет и их пепла.
• Не приближайте выхлопные отверстия
к лицу и глазам.
• Использование инструмента физически
или умственно неполноценными людьми,
а также детьми и неопытными лицами,
допускается только под контролем
ответственного за их безопасность лица.
• Всегда следите, чтобы дети не играли
с устройством.
После использования
• Когда не пользуетесь прибором, храните его
в сухом, недоступном для детей месте.
Осмотр и ремонт
• Перед использованием проверьте
инструмент на наличие поврежденных
и дефектных частей. Проверьте на наличие
поломанных деталей, поврежденных
включателей и других дефектов, способных
повлиять на его работу.
• Никогда не используйте прибор
с поврежденными или поломанными
деталями.
• Ремонт или замена поврежденных деталей
должны осуществляться на авторизованных
сервисах.
• Регулярно проверяйте кабель питания
и переходник на наличие повреждений. Во
избежание опасности замена поврежденного
кабеля питания или переходника должна
производиться только на заводеизготовителе или в авторизованном
сервисном центре Black & Decker.
• Никогда не пытайтесь снять или заменить
какие-либо детали прибора, не упомянутые
в данном руководстве.
Электробезопасность
Прибор разработан для питания от
автомобильной с ети 12 В с заземленным
минусом.
Внимание! В штекере для прик уривателя
имеется необслуживаемый плавкий
предохранитель. Предохранитель срабатывает
в случае замыкания. Во избежание опасности
после срабатывания предохранитель подлежит
замене вместе со штекером и кабелем на
заводе-изготовителе или в авторизованном
сервисном центре Black & Decker.
Внимание! Не подключайте прибор к сети,
которая имеет заземленный плюс или другое
напряжение.
Особенности
1. Открывающая кнопка
2. Крышка контейнера
3. Кнопка фиксации пылесборника
4. Кнопка Вкл/Выкл
5. Диск очистки фильтра
6. Штекер для прикуривателя
7. Удлинитель пылесборника
8. Пылесборник
9
РУССКИЙ ЯЗЫК
Рис. C и D
9. Мешок для хранения
10. Щетка
11. Щетка прямоугольной формы
12. Шланг
13. Переходник для шланга
Сборка
Установка пылесборника (рис. В)
• Пылесборник (8) во время хранения
располагается под пылесосом. Чтобы
подготовить его к использованию, нажмите
фиксирующую кнопку (3) и поверните
пылесборник так, чтобы он занял
необходимое положение.
• Отпустите фиксирующую кнопку (3), чтобы
зафиксировать пылесборник (8) в нужном
положении.
• Пылесборник (8) можно удлинить. Для этого
надо раскрыть удлиняющую насадку (7),
потянув за нее так, чтобы она встала на
место.
• Чтобы сложить удлиняющую насадку,
нажмите кнопку (14) и уберите ее обратно
в пылесборник.
• После использования пылесборник (8)
необходимо вернуть в положения для
хранения.
Установка насадок (рис. С и D)
Прибор поставляется со следующими
насадками:
• Две щетки (10 и 11) для чистки обивки
• Удлинительный шланг (12)
• Переходник для шланга (13)
Примечание: Щетку (10) можно вставлять
непосредственно в переднюю часть прибора,
а прямоугольную щетку (11) можно прикреплять
к концу удлинительного шланга (12).
Чтобы установить нас а дки, выполните
следующие действия:
• Вставьте щетку (10) в переднюю часть
прибора.
• Или установите переходник (13) в переднюю
часть прибора и прикрепите один конец
шланга (12) к переходнику.
• Прикрепите прямоугольную щетку (11)
к другому концу шланга.
• Когда прибор и насадки не используются, их
можно хранить в мешке (9).
10
Эксплуатация
Подключение к автомобильной сети (рис. Е)
• Убедитесь, что пылесос выключен.
• Удалите прикуриватель из гнезда.
• Вставьте штекер (6) в гнездо
автомобильного прикуривателя.
Включение и выключение (рис. F)
• Чтобы включить прибор, сдвиньте
переключатель (4) вперед.
• Чтобы выключить прибор, сдвиньте
переключатель (4) назад.
Желательно не использовать пылесос более
30 мину т, так как это может значительно
разрядить аккумулятор автомобиля.
Внимание! Продолжительное использование
приводит к понижению заряда аккумулятора.
Когда пользуетесь пылесосом, не оставляйте
двигатель работать. Это может привести
к уменьшению срока службы прибора.
Улучшение всасывания (рис. G)
Чтобы поддерживать силу всасывания на
оптимальном уровне, необходимо регулярно
очищать фильтры.
• Поверните диск (5) несколько раз, чтобы
вытряхнуть пыль из фильтров (15 и 16).
Чистка и техническое
обслуживание
Внимание! Регулярно чистите фильтры (15 и 16)
Чистка пылесборника и фильтров (рис. H - I)
В пылес ос е ис поль зуютс я многоразовые
фильтры, которые нужно периодически очищать.
• Нажмите на кнопку (1) и откройте крышку
контейнера.
• Очистите пылесборник от пыли.
• Снимите фильтры (15 и 16), поворачивая их
против часовой стрелки (рис. I).
• Вычистите собравшуюся пыль из фильтров.
• Вымойте фильтры теплой мыльной водой
(рис. J).
• Высушите фильтры.
• Установите фильтры (15 и 16) обратно
в прибор, поворачивая их по часовой
стрелке, пока они не встанут на место.
• Закройте крышку контейнера (2).
Убедитесь, что кнопка (1) встала на место
с характерным щелчком.
РУССКИЙ ЯЗЫК
Внимание! Никогда не используйте прибор без
фильтров. Оптимальная сборка пыли может
быть достигнута только с чистыми фильтрами.
Замена фильтров
Фильтры должны меняться каждые 6-9 месяцев
или каж дый раз, когда они изнашиваются
или повреждаются. Новые фильтры можно
приобрести у Ваших региональных дилеров
Black & Decker (номер по каталогу – VF50):
• Снимите старые фильтры, как описано
выше.
• Установите новые фильтры, как описано
выше.
Black & Decker по адресу, указанному в данном
руководстве по эксплуатации. Кроме того,
список авторизованных сервисных центров
Black & Decker и полную информацию о нашем
послепродажном обслуживании и контактах
Вы можете найти в интернете по а дресу:
www.2helpU.com.
Технические характеристики
Напряжение
Вес
PAV1205
В пост. тока 12
кг 1,3
Защита окружающей среды
Раз дельный сбор. Данное из делие
нельзя утилизировать вместе
с обычными бытовыми отходами.
Если однаж ды Вы захотите заменить Ваш
электроинструмент Black & Decker, или Вы
больше в нем не ну ж даетесь, подумайте
о з а щ и т е о к ру ж а ю щ е й с р е д ы. О т н е с и т е
Ваш старый инструмент в сервисный центр
Black & Decker, и мы п о з аб от им с я о то м,
чтобы он был утилизирован безопасным для
окружающей среды способом.
Раздельный сбор изделий с истекшим
сроком службы и их упаковок позволяет
пускать их в переработку и повторно
использовать. Использование
переработанных материалов помогает
защищать окру жающую среду от
загрязнения и снижает расход сырьевых
материалов.
Декларация соответствия ЕС
PAV1205
POCC DE.ME77.B07314
Black & Decker заявляет, что данные
электроинструменты разработаны в полном
соответствии со стандартами: 2006/95/EC,
EN 55014, EN 60335, EN 61000
Уровень звукового давления в соответствии
с EN 60704-1: = 74, 5 дБ(А)
Кевин Хьюитт
(Kevin Hewitt)
Директор подразделения
бытовой техники
Spennymoor, County Durham
DL16 6JG, United Kingdom
04-09-2007
Местное законодательство может обеспечить
сбор старых электроинструментов отдельно
от бытового мусора на муниципальных свалках
отходов, или Вы можете сдавать их в торговом
предприятии при покупке нового изделия.
Фирма Black & Decker обеспечивает прием
и переработку отслуживших свой срок изделий
Black & Decker. Чтобы воспользоваться этой
ус лугой, Вы можете с дать Ваше из делие
в любой авторизованный сервисный центр,
который собирает их по нашему поручению.
Вы можете узнать место нахождения Вашего
ближайшего авторизованного сервисного
центра, обратившись в Ваш местный офис
11
LIC GOTUS SIA
Ulbrokas Str.
Rīga, 1021
Tel.:
Fax:
+371 67556949
+371 67555140
www.blackanddecker.eu
Download PDF

advertising