PAV1205 | Black&Decker PAV1205 CAR VAC instruction manual

402011-36 RO
Traducere a instrucţiunilor originale
www.blackanddecker.eu
PAV1205
2
3
4
ROMÂNĂ
Destinaţia de utilizare
•
Aspiratorul pentru maşină Black & Decker Dustbuster ®
a fost conceput pentru aplicaţii uşoare de aspirare
uscată. Aparatul este alimentat de la sistemul electric al
automobilului şi conectat la priza brichetei. Acest aparat
este destinat exclusiv uzului casnic.
•
•
Instrucţiuni de siguranţă
Avertisment! Atunci când utilizaţi aparate electrice,
trebuie să respectaţi întotdeauna măsurile de siguranţă
de bază, inclusiv cele din continuare, pentru a reduce
riscul de incendiu, de baterii care prezintă scurgeri
de lichide, de vătămări corporale şi deteriorare a
materialelor.
•
Citiţi cu atenţie tot acest manual înainte de a utiliza
aparatul.
•
Destinaţia de utilizare este descrisă în acest
manual. Utiliz area vreunui ac c esor iu sau
ataşament sau efectuarea vreunei operaţiuni
cu acest aparat diferite de cele recomandate în
prezentul manual de instrucţiuni poate implica un
risc de vătămare corporală.
•
Păstraţi acest manual pentru consultare ulterioară.
•
Nu utilizaţi aparatul în cazul în care există vreo
componentă deteriorată sau defectă.
Prevedeţi repararea sau înlocuirea componentelor
deteriorate sau defecte de către un agent autorizat
de reparaţii.
Verificaţi în mod regulat cablul de alimentare şi
conectorul pentru depistarea deteriorărilor. În
cazul în care cablul de alimentare sau conectorul
este deteriorat, acesta trebuie să fie înlocuit de
producător sau de către un Centru de Service
Black&Decker autorizat pentru a evita pericolul.
Nu încercaţi niciodată să îndepărtaţi sau să înlocuiţi
vreo componentă diferită de cele specificate în
acest manual.
Siguranţa electrică
Aparatul este conceput să funcţioneze de la sistemul
bateriei vehiculului, cu pol negativ la masă de 12 V.
Avertisment! Conectorul prizei de la brichetă este
prevăzut cu un fuzibil de siguranţă asupra căruia nu se
pot efectua operaţii de service. Fuzibilul de siguranţă
poate funcţiona în cazul unei defecţiuni. Dacă survine
acest lucru, fuzibilul de siguranţă trebuie să fie înlocuit
împreună cu conectorul şi cablul de către producător
sau de către un Centru de Service Black&Decker
autorizat pentru a evita pericolul.
Avertisment! Nu utilizaţi aparatul cu sisteme cu masă
cu pol pozitiv sau cu tensiune diferită.
Utilizarea aparatului dvs.
•
Nu utilizaţi aparatul pentru a aspira lichide sau orice
materiale care se pot aprinde.
•
Nu utilizaţi aparatul în apropierea vaporilor
inflamabili.
•
Nu utilizaţi aparatul în apropierea surselor de apă.
•
Nu scufundaţi aparatul în apă.
•
Nu trageţi niciodată de cablul pentru a deconecta
din priza brichetei. Ţineţi cablul departe de surse
de căldură, ulei şi muchii ascuţite.
•
Fiţi atenţi să nu prindeţi cablul în uşa, geamurile
sau manetele vehiculului.
•
Acest produs nu este adecvat pentru aspirarea
ţigărilor sau a scrumului de ţigară.
•
Ţineţi tirajul motorului departe de ochi şi faţă.
•
Acest aparat nu este destinat utilizării de către
persoane (inclusiv copii) cu capacităţi fizice,
senzoriale sau mentale reduse sau de către
persoane lipsite de experienţă şi cunoştinţe,
cu excepţia cazurilor în care acestea au fost
supravegheate şi instruite cu privire la utilizarea
aparatului de către o persoană responsabilă pentru
siguranţa lor.
•
Copiii trebuie să fi e supravegheaţi pentru a vă
asigura că nu se joacă cu aparatul.
Descriere
1. Buton de detaşare
2. Uşă compartiment
3. Buton blocare colector
4. Întrerupător de pornire/oprire
5. Disc curăţare filtru
6. Conector brichetă
7. Extensie colector praf
8. Bazin de praf
Fig. C şi D
9. Husă de depozitare
10. Accesoriu cu perie
11. Accesoriu perie unghiuri drepte
12. Furtun
13. Conector furtun
Asamblare
Reglarea colectorului de praf (fig. B)
•
Colectorul de praf (8) este depozitat sub aparat.
Pentru a regla în vederea utilizării, apăsaţi butonul
de blocare a colectorului (3) şi rotiţi colectorul de
praf în poziţia necesară.
•
Eliberaţi butonul de blocare a colectorului (3) pentru
a bloca colectorul de praf (8) pe poziţie.
•
Colectorul de praf (8) poate fi extins trăgând de
extensia colectorului de praf (7) până când se
fixează pe poziţie.
•
Extensia poate fi retrasă apăsând butonul (14) şi
împingând extensia (7) înapoi în colectorul de praf.
•
După utilizare, colectorul de praf (8) trebuie să fie
pus în poziţia de depozitare, sub aparat.
După utilizare
•
Atunci când nu este folosit, acest aparat trebuie să
fie depozitat într-un spaţiu uscat.
•
Copiii nu trebuie să aibă acces la aparatele
depozitate.
Inspecţia şi reparaţiile
•
Înainte de utilizare, verifi caţi aparatul pentru a
depista componentele eventual deteriorate sau
defecte. Verificaţi dacă există componente rupte,
întrerupătoare deteriorate sau orice altă condiţie
ce ar putea afecta utilizarea aparatului.
5
Montarea accesoriilor (fig. C şi D)
Aparatul este prevăzut cu următoarele accesorii:
•
Două accesorii perie (10 şi 11) pentru tapiţerie
•
Un furtun extensibil (12)
•
Un conector de furtun (13)
Notă: Accesoriul perie (10) poate fi montat pe partea
din faţă a aparatului, iar accesoriul perie pentru
unghiuri drepte (11) poate fi montat la capătul furtunului
extensibil (12).
•
•
Asiguraţi-vă că filtrele sunt uscate.
Montaţi filtrele (15 şi 16) la loc pe aparat, rotindu-le
în sens orar până când se fixează pe poziţie.
•
Închideţi uşa compartimentului (2). Asiguraţi-vă că
încuietoarea de deschidere (1) face clic pe poziţie.
Avertisment! Nu folosiţi niciodată aparatul fără filtre.
Colectarea optimă a prafului se va obţine atunci când
se dispune de filtre curate.
Înlocuirea filtrelor
Filtrele trebuie să fi e înlocuite la interval de 6 până
la 9 luni şi ori de câte ori sunt uzate sau deteriorate.
Filtrele de schimb sunt disponibile la reprezentantul
dvs. Black & Decker (nr. piesă VF50):
•
Scoateţi filtrele vechi conform instrucţiunilor de mai
sus.
•
Montaţi filtrele noi conform instrucţiunilor de mai
sus.
Pentru a monta un accesoriu, procedaţi după cum
urmează:
•
Introduceţi peria (10) în partea din faţă a aparatului.
•
Alternativ, montaţi conectorul furtunului (13) pe
vârful aparatului şi ataşaţi un capăt al furtunului
(12) la conector.
•
Ataşaţi accesoriul perie pentru unghiuri drepte (11)
la celălalt capăt al furtunului.
•
Atunci când nu sunt utilizate, accesoriile pot fi
depozitate în husa de depozitare (9).
Protejarea mediului înconjurător
Colectarea separată. Acest produs nu trebuie
să fie aruncat împreună cu gunoiul menajer.
Utilizare
Conectarea la alimentarea vehiculului (fig. E)
•
Asiguraţi-vă că aparatul este oprit.
•
Scoateţi bricheta din priză.
•
Conectaţi conectorul (6) în priza brichetei.
În cazul în care constataţi că produsul dvs. Black&Decker
trebuie înlocuit sau în cazul în care nu vă mai este de
folos, ţineţi cont de mediul înconjurător. Agenţii de
reparaţii Black & Decker vor primi uneltele vechi Black
& Decker şi se vor asigura că acestea sunt eliminate în
mod sigur, ţinând cont de mediul înconjurător.
Pornirea şi oprirea (fig. F)
•
Pentru a porni, glisaţi întrerupătorul de pornire/
oprire (4) înainte.
•
Pentru a opri, glisaţi întrerupătorul de pornire/oprire
înapoi.
Aparatul poate fi utilizat pe perioade de până la 30 de
minute fără a afecta în mod considerabil alimentarea
unei baterii de maşină în stare bună şi încărcată normal.
Avertisment! Utilizarea prelungită poate consuma
bateria. Nu porniţi motorul vehiculului în timpul utilizării
aparatul deoarece acest lucru poate scurta durata de
viaţă a acestuia.
Colectarea separată a produselor uzate şi a
ambalajelor permite reciclarea şi refolosirea
materialelor. Reutilizarea materialelor reciclate
contribuie la prevenirea poluării mediului
înconjurător şi reduce cererea de materii prime.
Este posibil ca regulamentele locale să prevadă
colectarea separată a produselor electrice de uz
casnic la centrele municipale de deşeuri sau de către
comerciant atunci când achiziţionaţi un produs nou.
Optimizarea forţei de aspiraţie (fig. G)
Pentru a păstra forţa de aspiraţie la un nivel optim,
filtrele trebuie să fie curăţate în mod regulat în timpul
utilizării.
•
Învârtiţi discul de curăţare a filtrului (5) cu câteva
rotaţii pentru a scutura praful care înfundă filtrele
(15 şi 16).
Black&Decker pune la dispoziţie o unitate pentru
colectarea şi reciclarea produselor Black&Decker când
acestea au ajuns la sfârşitul perioadei de funcţionare.
Pentru a benefi cia de acest serviciu, vă rugăm să
returnaţi produsul dvs. la orice agent de reparaţii
autorizat care îl va colecta pentru dvs.
Curăţarea şi întreţinerea
Puteţi verifica localizarea celui mai apropiat agent de
reparaţii autorizat contactând biroul Black&Decker la
adresa indicată în prezentul manual. Alternativ, o listă
a agenţilor de reparaţii Black&Decker autorizaţi şi detalii
complete despre operaţiile de service post-vânzare şi
despre datele de contact sunt disponibile pe Internet la
adresa: www.2helpU.com.
Avertisment! Curăţaţi filtrele în mod regulat (15 şi 16).
Curăţarea bazinului de praf şi a filtrelor (fig. H - I)
Filtrele sunt reutilizabile şi trebuie să fie curăţate în
mod regulat.
•
Apăsaţi încuietoarea de deschidere (1) şi deschideţi
uşa compartimentului (2) (fig. H).
•
Goliţi compartimentul de praf.
•
Scoateţi fi ltrele (15 şi 16) răsucindu-le în sens
antiorar (fig. I).
•
Îndepărtaţi cu peria praful de pe filtre.
•
Spălaţi filtrele în apă caldă cu săpun (fig. J).
Specificaţie tehnică
PAV1205
Tensiune
Greutate
6
V c.c. 12
kg 1,3
Declaraţia de conformitate CE
şi despre gama noastră de servicii sunt disponibile la
www.blackanddecker.co.uk.
Stanley Black & Decker
Phoenicia Business Center
Strada Turturelelor, nr 11A, Etaj 6, Modul 15,
Sector 3 Bucuresti
Telefon: +4021.320.61.04/05
PAV1205
Black & Decker declară că aceste produse sunt
conforme cu: 2006/95/CE, EN 55014, EN60335, EN
61000
Nivelul presiunii sonore măsurate conform cu EN
60704-1: = 74,5 dB(A)
Kevin Hewitt
Director de Inginerie
pentru Consumatori
Spennymoor, County Durham
DL16 6JG, Marea Britanie
04-09-2007
Garanţie
Black&Decker are încredere în calitatea produselor sale
şi oferă o garanţie extraordinară. Această declaraţie
de garanţie completează şi nu prejudiciază în niciun
fel drepturile dvs. legale. Garanţia este valabilă pe
teritoriile Statelor Membre ale Uniunii Europene şi în
Zona Europeană de Comerţ Liber.
În cazul în care un produs Black&Decker se defectează
din cauza materialelor, manoperei defectuoase sau
lipsei de conformitate, în termen de 24 de luni de la
data achiziţiei, Black&Decker garantează înlocuirea
componentelor defecte, repararea produselor supuse
uzurii rezonabile sau înlocuirea unor astfel de produse
pentru a asigura inconveniente minime pentru client, cu
excepţia cazurilor în care:
•
Produsul a fost utilizat în scop comercial,
profesional sau spre închiriere.
•
Produsul a fost supus utilizării incorecte sau
neglijenţei.
•
Produsul a suferit deteriorări cauzate de corpuri
străine, substanţe sau accidente.
•
S-a încercat efectuarea de operaţii de către
persoane diferite de agenţii de reparaţii autorizaţi
sau de personalul de service Black&Decker.
Pentru a revendica garanţia, va trebui să faceţi dovada
achiziţiei la vânzător sau la agentul de reparaţii autorizat.
Puteţi verifica localizarea celui mai apropiat agent de
reparaţii autorizat contactând biroul Black&Decker la
adresa indicată în prezentul manual. Alternativ, o listă
a agenţilor de reparaţii Black&Decker autorizaţi şi detalii
complete despre operaţiile de service post-vânzare şi
despre datele de contact sunt disponibile pe Internet la
adresa: www.2helpU.com.
Vă rugăm să vizitaţi site-ul nostru
www.blackanddecker.co.uk pentru a înregistra
noul dvs. produs Black&Decker şi pentru a fi informat
cu privire la produsele noi şi ofer tele speciale.
Informaţii suplimentare despre marca Black&Decker
zst00187578 - 06-09-2012
7
8
Download PDF

advertising