PAV1205 | Black&Decker PAV1205 CAR VAC instruction manual

371002 - 04 LV
www.blackanddecker.eu
PAV1205
Latviešu
(Tulkojums no rokasgrāmatas oriģinālvalodas)
6
Русский язык
(Перевод с оригинала инструкции)
9
2
3
4
5
LATVIEŠU
Paredzētā lietošana
Šis Black & Decker Dustbuster ® automobiļa
putekļsūcējs ir paredzēts nelielas noslodzes sausu
putekļu sūkšanai. Instrumentu darbina ar automobiļa
elektrosistēmu, un tas tiek pievienots cigarešu
aizdedzinātāja ligzdai. Šis instruments ir paredzēts
tikai personīgai lietošanai.
Drošības norādījumi
Brīdinājums! Lietojot ar elektriskus instrumentus,
vienmēr jāievēro galvenie drošības norādījumi, tostarp
šeit minētie, lai mazinātu ugunsgrēka, elektriskās
strāvas trieciena, ievainojumu un materiālu zaudējumu
risku.
• Pirms instrumenta lietošanas rūpīgi izlasiet visu
rokasgrāmatu.
• Šajā rokasgrāmatā ir aprakstīta paredzētā
lietošana. Lietojot jebkuru citu piederumu
vai papildierīci, kas nav ieteikta šajā
lietošanas rokasgrāmatā, vai veicot darbu,
kas nav paredzēts šim instrumentam, var gūt
ievainojumus.
• Saglabājiet šo rokasgrāmatu turpmākām
uzziņām.
Instrumenta ekspluatācija
• Nelietojiet šo instrumentu, lai savāktu šķidrumu
vai tādus materiālus, kas var aizdegties.
• Nelietojiet instrumentu uzliesmojošu dūmu
tuvumā.
• Nelietojiet instrumentu ūdens tuvumā.
• Instrumentu nedrīkst iegremdēt ūdenī.
• Nekādā gadījumā neraujiet vadu, lai atvienotu
spraudni no cigarešu aizdedzinātāja ligzdas.
Netuviniet vadu karstumam, eļļai un asām šķautnēm.
• Raugieties, lai neiespiestu vadu automobiļa
durvīs, logos vai svirās.
• Šis instruments nav piemērots cigarešu vai
cigāru pelnu savākšanai.
• Netuviniet motora vilkmes atveri acīm un sejai.
• Šo instrumentu nav paredzēts ekspluatēt
personām (tostarp bērniem), kam ir ierobežotas
fiziskās, sensorās vai psihiskās spējas vai
trūkst pieredzes un zināšanu, ja vien tās
neuzrauga vai neapmāca persona, kas atbild
par viņu drošību.
• Bērni ir jāuzrauga, lai viņi nespēlētos ar
instrumentu.
Pēc ekspluatācijas
• Kad instruments netiek lietots, tas jāglabā
sausā vietā.
• Instruments jāglabā bērniem neaizsniedzamā
vietā.
6
Pārbaude un remonts
• Pirms lietošanas pārbaudiet, vai instrumentam
nav bojātu vai kā citādi nelietojamu detaļu.
Pārbaudiet, vai detaļas nav salūzušas, slēdži
nav bojāti un vai nav kāds cits apstāklis, kas
varētu ietekmēt instrumenta darbību.
• Instrumentu nedrīkst lietot, ja kāda detaļa ir
bojāta vai ar defektu.
• Vērsieties pilnvarotā remonta darbnīcā, lai
salabotu vai nomainītu bojātās vai kā citādi
nelietojamās detaļas.
• Regulāri pārbaudiet, vai nav bojāts barošanas
vads un savienotājs. Ja barošanas vads vai
savienotājs ir bojāts, to drīkst nomainīt tikai
ražotājs vai Black & Decker pilnvarots apkopes
centrs, lai novērstu bīstamību.
• Drīkst noņemt vai nomainīt tikai tās detaļas,
kas konkrēti norādītas šajā rokasgrāmatā.
Elektrodrošība
Šis instruments ir paredzēts lietošanai tikai ar 12 V
negatīvā zemējuma automobiļu akumulatoru sistēmām.
Brīdinājums! Cigarešu aizdedzinātāja spraudnis
ir aprīkots ar drošinātāju, kam nav iespējams
veikt apkopi. Drošinātājs var tikt aktivizēts kļūmes
gadījumā. Ja tā notiek, drošinātājs ir jānomaina
kopā ar spraudni un kabeli, un to drīkst nomainīt
tikai ražotājs vai Black & Decker pilnvarots apkopes
centrs, lai novērstu bīstamību.
Brīdinājums! Nelietojiet instrumentu ar pozitīva
zemējuma vai citāda zemējuma sistēmām.
Funkcijas
1. atlaišanas poga
2. tvertnes vāciņš
3. tvertnes bloķēšanas poga
4. ieslēgšanas/izslēgšanas slēdzis
5. filtru tīrīšanas ripa
6. cigarešu aizdedzinātāja spraudnis
7. putekļu tvertnes pagarinājums
8. putekļu tvertne
C., D. att.
9. glabāšanas maiss
10. putekļsūcēja uzgalis ar suku
11. putekļsūcēja leņķveida uzgalis ar suku
12. šļūtene
13. šļūtenes savienotājs
Salikšana
Putekļu maisa regulēšana (B. att.)
• Putekļu tvertne (8) ir novietota zem
instrumenta. Lai to uzstādītu darba režīmā,
nospiediet tvertnes bloķēšanas pogu (3) un
pagrieziet putekļu tvertni vajadzīgajā pozīcijā.
LATVIEŠU
•
•
•
•
Atlaidiet tvertnes bloķēšanas pogu (3), lai
nofiksētu putekļu tvertni (8).
Putekļu tvertni (8) var pagarināt, velkot putekļu
tvertnes pagarinājumu (7), līdz tas nofiksējas vietā.
Pagarinājumu var ievilkt uz iekšu, nospiežot
pogu (14) un spiežot pagarinājumu (7) atpakaļ
putekļu tvertnē.
Pēc lietošanas putekļu tvertne (8) ir jānovieto
atpakaļ zem instrumenta glabāšanas pozīcijā.
Piederumu uzstādīšana (C., D. att.)
Šī instrumenta komplektācijā ir šādi piederumi:
• divi putekļsūcēja uzgaļi ar suku (10, 11)
polsterējuma tīrīšanai
• pagarinājuma šļūtene (12)
• šļūtenes savienotājs (13)
Piezīme. Putekļsūcēja uzgali ar suku (10) var
ievietot instrumenta priekšgalā, bet putekļsūcēja
leņķveida uzgali ar suku (11) var piestiprināt
pagarinājuma šļūtenes (12) galā.
Lai uzstādītu piederumu, rīkojieties šādi:
• Ievietojiet putekļsūcēja uzgali ar suku (10)
instrumenta priekšgalā.
• Vai arī uzstādiet šļūtenes savienotāju (13) uz
instrumenta priekšgala un piestipriniet šļūtenes
(12) galu pie savienotāja.
• Piestipriniet putekļsūcēja leņķveida uzgali ar
suku (11) šļūtenes otrā galā.
• Ja piederumi netiek lietoti, tos var uzglabāt
glabāšanas maisā (9).
Lietošana
Pievienošana automobiļa barošanas avotam (E. att.)
• Instrumentam ir jābūt izslēgtam.
• Izņemiet cigarešu aizdedzinātāju no ligzdas.
• Iespraudiet spraudni (6) cigarešu
aizdedzinātāja ligzdā.
Ieslēgšana un izslēgšana (F. att.)
• Lai ieslēgtu instrumentu, bīdiet ieslēgšanas/
izslēgšanas slēdzi (4) uz priekšu.
• Lai izslēgtu instrumentu, bīdiet ieslēgšanas/
izslēgšanas slēdzi atpakaļ.
Šo instrumentu var darbināt līdz 30 minūtēm, būtiski
neietekmējot automobiļa akumulatora jaudu, ja
akumulators ir labā stāvoklī.
Brīdinājums! Darbinot instrumentu ilgāk, var zust
akumulatora jauda. Tīrot automobili, nedarbiniet
automobiļa dzinēju, citādi var saīsināties instrumenta kalpošanas laiks.
Sūkšanas jaudas saglabāšana (G. att.)
Lai saglabātu sūkšanas jaudu, lietošanas laikā
regulāri jāiztīra filtri.
•
Pagrieziet filtru tīrīšanas ripu (5) par dažiem
apgriezieniem, lai izkratītu putekļus, kas
nosprosto filtrus (15, 16).
Tīrīšana un apkope
Brīdinājums! Regulāri iztīriet filtrus (15, 16).
Putekļu tvertnes un filtru tīrīšana (H.–I. att.)
Filtri ir vairākkārt izmantojami un regulāri jātīra.
• Nospiediet atlaišanas pogu (1) un atveriet
tvertnes vāciņu (2) (H. att.).
• Iztukšojiet putekļu tvertni.
• Noņemiet filtrus (15, 16), pagriežot tos pretēji
pulksteņrādītāja virzienam (I. att.).
• Ar birstīti notīriet no filtriem birstošus putekļus.
• Nomazgājiet filtrus siltā ziepjūdenī (J. att.).
• Filtriem ir jābūt sausiem.
• No jauna uzstādiet instrumentā filtrus (15, 16),
griežot tos pulksteņrādītāja virzienā, līdz tie
nofiksējas vietā.
• Aizveriet tvertnes vāciņu (2). Atlaišanas pogai
(1) ir jānofiksējas vietā.
Brīdinājums! Nelietojiet instrumentu, ja nav
uzstādīti filtri. Vislabāko netīrumu savākšanu
nodrošina tikai tīri filtri.
Filtru nomaiņa
Filtri jānomaina ik pēc 6–9 mēnešiem un tad, ja ir
nolietoti vai bojāti. Rezerves filtrus varat iegādāties
no vietējā Black & Decker izplatītāja (kat. Nr. VF50).
• Izņemiet nolietotos filtrus, kā aprakstīts iepriekš.
• Ievietojiet jaunos filtrus, kā aprakstīts iepriekš.
Vides aizsardzība
Dalīta atkritumu savākšana. Šo izstrādājumu
nedrīkst izmest kopā ar parastiem sadzīves
atkritumiem.
Ja konstatējat, ka šis instruments ir jānomaina pret
jaunu vai tas jums vairāk nav vajadzīgs, neizmetiet to kopā ar pārējiem sadzīves atkritumiem.
Black & Decker remonta darbnīcās pieņem nolietotus Black & Decker instrumentus un rūpējas par to
nodošanu atkritumos videi nekaitīgā veidā.
Lietotu izstrādājumu un iepakojuma dalīta
savākšana ļauj materiālus pārstrādāt un
izmantot atkārtoti. Izmantojot pārstrādātus
materiālus, tiek novērsta dabas
piesārņošana un samazināts pieprasījums
pēc izejmateriāliem.
Vietiniuose reglamentuose gali būti numatytas atskiras elektrinių gaminių surinkimas iš namų ūkių,
iš savivaldybių atliekų surinkimo vietų, arba juos,
perkant naują gaminį, gali paimti prekybos atstovai.
7
LATVIEŠU
Black & Decker nodrošina Black & Decker
izstrādājumu savākšanu un otrreizēju pārstrādi, ja
tiem ir beidzies ekspluatācijas laiks. Lai izmantotu šī
pakalpojuma priekšrocības, lūdzu, nogādājiet savu
izstrādājumu kādā no remonta darbnīcām, kas to
savāks jūsu vietā.
Jūs varat noskaidrot tuvāko pilnvaroto remonta
darbnīcu, sazinoties ar vietējo Black & Decker
biroju, kura adrese norādīta šajā rokasgrāmatā.
Black & Decker remonta darbnīcu saraksts, pilnīga
informācija par mūsu pēcpārdošanas pakalpojumiem un kontaktinformācija ir pieejama tīmekļa
vietnē www.2helpU.com.
Tehniskie dati
Spriegums
Svars
PAV1205
Vdc 12
kg 1,3
EK atbilstības deklarācija
PAV1205
POCC DE.ME77.B07314
Black & Decker apliecina, ka šie izstrādājumi
atbilst: 2006/95/EK, EN 55014, EN60335,
EN 61000
Skaņas spiediena līmenis, izmērīts saskaņā ar
EN 60704-1: = 74,5 dB(A)
Kevin Hewitt
Patēriņa preču inženiertehniskās
nodaļas
direktors
Spennymoor, County Durham
DL16 6JG, United Kingdom
04-09-2007
8
Garantija
Black & Decker rūpējas par savu izstrādājumu
kvalitāti un sniedz nevainojamu garantiju. Šis garantijas paziņojums papildina jūsu līgumiskās tiesības
un nekādā gadījumā tās nekavē. Šī garantija ir
spēkā Eiropas Savienības dalībvalstīs un Eiropas
brīvās tirdzniecības zonā.
Ja 24 mēnešu laikā kopš iegādes brīža Black & Decker izstrādājums sabojājas materiālu vai darba
kvalitātes defektu dēļ vai arī kvalitātes neatbilstības
dēļ, Black & Decker garantē visu bojāto detaļu
nomaiņu, tādu izstrādājumu remontu, kas pakļauti
dabīgam nodilumam vai nolietojumam, vai šādu
izstrādājumu nomaiņu, lai patērētājam neradītu
liekas neērtības, ja vien:
• izstrādājums nav lietots tirdzniecības,
profesionāliem vai nomas nolūkiem;
• izstrādājums nav pakļauts nepareizai lietošanai
vai nolaidībai;
• izstrādājums nav bojāts svešķermeņu, vielu vai
negadījumu ietekmē;
• remontu nav veikušas nepilnvarotas personas,
kas nav ne pilnvarotas remonta darbnīcu, ne
Black & Decker apkopes centru speciālisti.
Lai iesniegtu garantijas prasību, jums jāuzrāda
pārdevējam vai pilnvarotam remonta darbnīcas
speciālistam pirkuma čeks. Jūs varat noskaidrot
tuvāko pilnvaroto remonta darbnīcu, sazinoties
ar vietējo Black & Decker biroju, kura adrese
norādīta šajā rokasgrāmatā. Black & Decker
remonta darbnīcu saraksts, pilnīga informācija
par mūsu pēcpārdošanas pakalpojumiem un
kontaktinformācija ir pieejama tīmekļa vietnē
www.2helpU.com
Lūdzu, apmeklējiet mūsu tīmekļa vietni
w w w.blackanddecker.co.uk un reģistrējiet
savu Black & Decker izstrādājumu, lai uzzinātu
par jaunākajiem izstrādājumiem un īpašajiem
piedāvājumiem. Sīkāku informāciju par Black & Decker zīmolu un mūsu izstrādājumu klāstu skatiet vietnē
www.blackanddecker.co.uk.
РУССКИЙ ЯЗЫК
Назначение
Ваш автомобильный пылесос Black & Decker D ust bu ste r ® п р е д н а з н а ч е н д л я с у хо й
уборки салона автомобиля. Питание
прибора осуществляется от автомобильной
электросети через гнездо прикуривателя.
Прибор предназначен только для бытового
использования.
Правила безопасности
Внимание! Соблюдение правил по технике
безопасности и следование данной инструкции
позволит снизить вероятность возникновения
пожара, протечки аккумуляторов, получения
травм и повреждений.
• Перед использованием прибора
внимательно прочтите данную инструкцию.
• Назначение прибора описывается в данном
руководстве по эксплуатации. Используйте
все насадки и приспособления и работайте
данным инструментом строго в соответствии
с данным руководством. Использование не
по назначению может привести к серьезной
травме.
• Сохраните данное руководство для
последующего обращения к нему.
Использование прибора
• Не используйте пылесос для собирания
жидкостей и легковоспламеняющихся
веществ.
• Не используйте пылесос возле горючих
газов и паров.
• Не используйте пылесос возле воды.
• Не опускайте пылесос в воду.
• Чтобы выключить прибор из прикуривателя,
никогда не тяните его за кабель питания.
Оберегайте кабель от воздействия высоких
температур, масла и острых кромок.
• Убедитесь, что кабель не зажат дверьми,
окнами или рычагами автомобиля.
• Данный пылесос не подходит для собирания
сигарет и их пепла.
• Не приближайте выхлопные отверстия
к лицу и глазам.
• Использование инструмента физически
или умственно неполноценными людьми,
а также детьми и неопытными лицами,
допускается только под контролем
ответственного за их безопасность лица.
• Всегда следите, чтобы дети не играли
с устройством.
После использования
• Когда не пользуетесь прибором, храните его
в сухом, недоступном для детей месте.
Осмотр и ремонт
• Перед использованием проверьте
инструмент на наличие поврежденных
и дефектных частей. Проверьте на наличие
поломанных деталей, поврежденных
включателей и других дефектов, способных
повлиять на его работу.
• Никогда не используйте прибор
с поврежденными или поломанными
деталями.
• Ремонт или замена поврежденных деталей
должны осуществляться на авторизованных
сервисах.
• Регулярно проверяйте кабель питания
и переходник на наличие повреждений. Во
избежание опасности замена поврежденного
кабеля питания или переходника должна
производиться только на заводеизготовителе или в авторизованном
сервисном центре Black & Decker.
• Никогда не пытайтесь снять или заменить
какие-либо детали прибора, не упомянутые
в данном руководстве.
Электробезопасность
Прибор разработан для питания от
автомобильной с ети 12 В с заземленным
минусом.
Внимание! В штекере для прик уривателя
имеется необслуживаемый плавкий
предохранитель. Предохранитель срабатывает
в случае замыкания. Во избежание опасности
после срабатывания предохранитель подлежит
замене вместе со штекером и кабелем на
заводе-изготовителе или в авторизованном
сервисном центре Black & Decker.
Внимание! Не подключайте прибор к сети,
которая имеет заземленный плюс или другое
напряжение.
Особенности
1. Открывающая кнопка
2. Крышка контейнера
3. Кнопка фиксации пылесборника
4. Кнопка Вкл/Выкл
5. Диск очистки фильтра
6. Штекер для прикуривателя
7. Удлинитель пылесборника
8. Пылесборник
9
РУССКИЙ ЯЗЫК
Рис. C и D
9. Мешок для хранения
10. Щетка
11. Щетка прямоугольной формы
12. Шланг
13. Переходник для шланга
Сборка
Установка пылесборника (рис. В)
• Пылесборник (8) во время хранения
располагается под пылесосом. Чтобы
подготовить его к использованию, нажмите
фиксирующую кнопку (3) и поверните
пылесборник так, чтобы он занял
необходимое положение.
• Отпустите фиксирующую кнопку (3), чтобы
зафиксировать пылесборник (8) в нужном
положении.
• Пылесборник (8) можно удлинить. Для этого
надо раскрыть удлиняющую насадку (7),
потянув за нее так, чтобы она встала на
место.
• Чтобы сложить удлиняющую насадку,
нажмите кнопку (14) и уберите ее обратно
в пылесборник.
• После использования пылесборник (8)
необходимо вернуть в положения для
хранения.
Установка насадок (рис. С и D)
Прибор поставляется со следующими
насадками:
• Две щетки (10 и 11) для чистки обивки
• Удлинительный шланг (12)
• Переходник для шланга (13)
Примечание: Щетку (10) можно вставлять
непосредственно в переднюю часть прибора,
а прямоугольную щетку (11) можно прикреплять
к концу удлинительного шланга (12).
Чтобы установить нас а дки, выполните
следующие действия:
• Вставьте щетку (10) в переднюю часть
прибора.
• Или установите переходник (13) в переднюю
часть прибора и прикрепите один конец
шланга (12) к переходнику.
• Прикрепите прямоугольную щетку (11)
к другому концу шланга.
• Когда прибор и насадки не используются, их
можно хранить в мешке (9).
10
Эксплуатация
Подключение к автомобильной сети (рис. Е)
• Убедитесь, что пылесос выключен.
• Удалите прикуриватель из гнезда.
• Вставьте штекер (6) в гнездо
автомобильного прикуривателя.
Включение и выключение (рис. F)
• Чтобы включить прибор, сдвиньте
переключатель (4) вперед.
• Чтобы выключить прибор, сдвиньте
переключатель (4) назад.
Желательно не использовать пылесос более
30 мину т, так как это может значительно
разрядить аккумулятор автомобиля.
Внимание! Продолжительное использование
приводит к понижению заряда аккумулятора.
Когда пользуетесь пылесосом, не оставляйте
двигатель работать. Это может привести
к уменьшению срока службы прибора.
Улучшение всасывания (рис. G)
Чтобы поддерживать силу всасывания на
оптимальном уровне, необходимо регулярно
очищать фильтры.
• Поверните диск (5) несколько раз, чтобы
вытряхнуть пыль из фильтров (15 и 16).
Чистка и техническое
обслуживание
Внимание! Регулярно чистите фильтры (15 и 16)
Чистка пылесборника и фильтров (рис. H - I)
В пылес ос е ис поль зуютс я многоразовые
фильтры, которые нужно периодически очищать.
• Нажмите на кнопку (1) и откройте крышку
контейнера.
• Очистите пылесборник от пыли.
• Снимите фильтры (15 и 16), поворачивая их
против часовой стрелки (рис. I).
• Вычистите собравшуюся пыль из фильтров.
• Вымойте фильтры теплой мыльной водой
(рис. J).
• Высушите фильтры.
• Установите фильтры (15 и 16) обратно
в прибор, поворачивая их по часовой
стрелке, пока они не встанут на место.
• Закройте крышку контейнера (2).
Убедитесь, что кнопка (1) встала на место
с характерным щелчком.
РУССКИЙ ЯЗЫК
Внимание! Никогда не используйте прибор без
фильтров. Оптимальная сборка пыли может
быть достигнута только с чистыми фильтрами.
Замена фильтров
Фильтры должны меняться каждые 6-9 месяцев
или каж дый раз, когда они изнашиваются
или повреждаются. Новые фильтры можно
приобрести у Ваших региональных дилеров
Black & Decker (номер по каталогу – VF50):
• Снимите старые фильтры, как описано
выше.
• Установите новые фильтры, как описано
выше.
Black & Decker по адресу, указанному в данном
руководстве по эксплуатации. Кроме того,
список авторизованных сервисных центров
Black & Decker и полную информацию о нашем
послепродажном обслуживании и контактах
Вы можете найти в интернете по а дресу:
www.2helpU.com.
Технические характеристики
Напряжение
Вес
PAV1205
В пост. тока 12
кг 1,3
Защита окружающей среды
Раз дельный сбор. Данное из делие
нельзя утилизировать вместе
с обычными бытовыми отходами.
Если однаж ды Вы захотите заменить Ваш
электроинструмент Black & Decker, или Вы
больше в нем не ну ж даетесь, подумайте
о з а щ и т е о к ру ж а ю щ е й с р е д ы. О т н е с и т е
Ваш старый инструмент в сервисный центр
Black & Decker, и мы п о з аб от им с я о то м,
чтобы он был утилизирован безопасным для
окружающей среды способом.
Раздельный сбор изделий с истекшим
сроком службы и их упаковок позволяет
пускать их в переработку и повторно
использовать. Использование
переработанных материалов помогает
защищать окру жающую среду от
загрязнения и снижает расход сырьевых
материалов.
Декларация соответствия ЕС
PAV1205
POCC DE.ME77.B07314
Black & Decker заявляет, что данные
электроинструменты разработаны в полном
соответствии со стандартами: 2006/95/EC,
EN 55014, EN 60335, EN 61000
Уровень звукового давления в соответствии
с EN 60704-1: = 74, 5 дБ(А)
Кевин Хьюитт
(Kevin Hewitt)
Директор подразделения
бытовой техники
Spennymoor, County Durham
DL16 6JG, United Kingdom
04-09-2007
Местное законодательство может обеспечить
сбор старых электроинструментов отдельно
от бытового мусора на муниципальных свалках
отходов, или Вы можете сдавать их в торговом
предприятии при покупке нового изделия.
Фирма Black & Decker обеспечивает прием
и переработку отслуживших свой срок изделий
Black & Decker. Чтобы воспользоваться этой
ус лугой, Вы можете с дать Ваше из делие
в любой авторизованный сервисный центр,
который собирает их по нашему поручению.
Вы можете узнать место нахождения Вашего
ближайшего авторизованного сервисного
центра, обратившись в Ваш местный офис
11
РУССКИЙ ЯЗЫК
БЛЭК ЭНД ДЕККЕР
гарантийные условия
Уважаемый покупатель!
1.
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
2.
3.
4.
5.
6.
6.1.
6.1.1.
6.1.2.
6.1.3.
6.1.4.
12
Поздравляем Вас с покупкой высококачественного изделия BLACK & DECKER
и выражаем признательность за Ваш выбор.
Надежная работа данного изделия в течение
всего срока эксплуатации - предмет особой
заботы наших сервисных служб. В случае
возникновения каких-либо проблем в процессе
эксплуатации изделия рекомендуем Вам
обращаться только в авторизованные
сервисные организации, адреса и телефоны
которых Вы сможете найти в Гарантийном
талоне или узнать в магазине.
Наши сервисные станции - это не только
квалифицированный ремонт, но и широкий
выбор запчастей и принадлежностей.
При покупке изделия требуйте проверки
его комплектности и исправности в Вашем
присутствии, инструкцию по эксплуатации
и заполненный Гарантийный талон на русском
языке. При отсутствии у Вас правильно
заполненного Гарантийного талона мы будем
вынуждены отклонить Ваши претензии по
качеству данного изделия.
Во избежание недоразумений убедительно
просим Вас перед началом работы с изделием
внимательно ознакомиться с инструкцией по
его эксплуатации.
Обращаем Ваше внимание на исключительно
бытовое назначение данного изделия.
Правовой основой настоящих гарантийных
условий является действующее Законодательство и, в частности, Закон ”О защите прав
потребителей”.
Гарантийный срок на данное изделие
составляет 24 месяца и исчисляется со дня
продажи через розничную торговую сеть.
В случае устранения недостатков изделия,
гарантийный срок продлевается на период ,
в течение которого оно не использовалось.
Срок службы изделия - 5 лет (минимальный,
установленный в соответствии с Законом
”О защите прав потребителей”).
Наши гарантийные обязательства
распространяются только на неисправности,
выявленные в течение гарантийного срока
и обусл овленные производственными
и конструктивными факторами.
Га р а н т и й н ы е о бя з ател ь с т ва н е
распространяются:
На неисправности изделия, возникшие
в результате:
Несоблюдения пользователем предписаний
инструкции по эксплуатации изделия.
Механического повреждения, вызванного
в н е ш н и м уд а р н ы м и л и л ю б ы м и н ы м
воздействием.
Использования изделия в профессиональных
целях и объёмах, в коммерческих целях.
Применения изделия не по назначению.
6.1.5. Стихийного бедствия.
6.1.6. Неблагоприятных атмосферных и иных
внешних воздействий на изделие, таких
как дождь, снег, повышенная влажность,
нагрев, агрессивные среды, несоответствие
параметров питающей электросети указанным
на инструменте.
6.1.7. Использования принадлежностей, расходных
материалов и запчастей, не рекомендованных
или не одобренных производителем.
6.1.8. Проникновения внутрь изделия посторонних
п р е д м ет о в , н а с е к о м ы х , м а т е р и а л о в
или веществ, не являющихся отходами,
сопровождающими применение по
назначению, такими как стружка опилки и пр. .
6.2. Н а и н с т р у м е н т ы , п о д в е р г а в ш и е с я
вскрытию, ремонту или модификации вне
уполномоченной сервисной станции.
6.3. На принадлежности, запчасти, вышедшие
из строя вследствие нормального износа,
и расходные материалы, такие как приводные
ремни, угольные щетки, аккумуляторные
батареи, ножи, пилки, абразивы, пильные
диски, сверла, буры и т. п. .
6.4. На неисправности, возникшие в результате
перегрузки инструмента, повлекшей выход
из строя электродвигателя или других
узлов и деталей. К безусловным признакам
перегрузки изделия относятся, помимо прочих:
появление цветов побежалости, деформация
или оплавление деталей и узлов изделия,
потемнение или обугливание изоляции
проводов электродвигателя под воздействием
высокой температуры.
Black & Decker ГмбХ, Black & Decker
Штрассе, 40, 65510 Идштайн, Германия.
03 июня 1999 г.
zst00245538 - 08-09-2014
LIC GOTUS SIA
Ulbrokas Str.
Rīga, 1021
Tel.:
Fax:
www.blackanddecker.eu
+371 67556949
+371 67555140
Download PDF

advertising