DC810 | DeWalt DC810 IMPACT WRENCH instruction manual

500500-50 CZ
DC800
DC810
2
3
AKUMULÁTOROVÝ RÁZOVÝ UTAHOVÁK DC800/DC810
Blahopřejeme vám!
UPOZORNĚNÍ: Označuje
potencionálně hrozící rizikovou situaci,
která, není-li jí zabráněno, může vést
ke způsobení lehkého nebo středně
vážného zranění.
Zvolili jste si nářadí značky DEWALT. Roky
zkušeností, důkladný vývoj výrobků a inovace
vytvořily ze společnosti D E WALT jednoho
z nejspolehlivějších partnerů pro uživatele
profesionálního elektrického nářadí.
UPOZORNĚNÍ: Je-li použito bez
výstražného symbolu, označuje
potencionálně hrozící rizikovou situaci,
která, není-li jí zabráněno, může vést
ke způsobení hmotných škod.
Technické údaje
Napájecí napětí
VDC
Maximální výstupní
výkon
W
Otáčky naprázdno min-1
Rázy
min-1
Maximální kroutící
moment
Nm
Držák násady
Hmotnost
(bez akumulátoru)
kg
Akumulátor
Napájecí napětí
Kapacita
Hmotnost
Nabíječka
Napětí sítě
Přibližná doba
nabíjení
Hmotnost
Pojistky
230 V nářadí
DC800
36
DC810
28
800
1400
2500
350
2400
3000
LpA (akustický tlak)
KpA (nepřesnost
akustického tlaku)
LWA (akustický výkon)
KWA (nepřesnost
akustického výkonu)
440
215
1/2" čtyřhran
2,4
DE9360
VDC 36
Ah 2,2
kg 1,0
VAC
Upozorňuje na riziko úrazu způsobeného
elektrickým proudem.
1,4
DE9280
28
2,2
0,92
DC800
97 dB(A)
DC810
92 dB(A)
1,9 dB(A)
106 dB(A)
3 dB(A)
103 dB(A)
1,9 dB(A)
3 dB(A)
Celková úroveň vibrací (prostorový vektorový
součet) podle normy EN 60745:
Úroveň vibrací =
10,5 m/s²
8 m/s²
Odchylka K =
1,7 m/s²
2,2 m/s²
DE9000
230
Deklarovaná úroveň vibrací byla měřená
v souladu se standardní zkušební metodou
podle normy EN60745 a může být použita ke
srovnání jednotlivých nářadí mezi sebou.
min 60
kg 0,9
Deklarovaná úroveň vibrací může být také
použita k předběžnému stanovení doby práce
s tímto výrobkem.
10 A v napájecí síti
Popis: Bezpečnostní pokyny
VAROVÁNÍ: Úroveň vibrací při
aktuálním použití elektrického nářadí
se může od deklarované úrovně vibrací
lišit v závislosti na způsobu použití
výrobku. To může vést k významnému
podcenění následkům vlivu vibrací,
pokud je nářadí takovým způsobem
pravidelně používáno.
Níže uvedený popis popisuje stupeň závažnosti
každého označení. Přečtěte si pozorně
návod k použití a věnujte pozornost těmto
symbolům.
NEBEZPEČÍ: Označuje bezprostředně
hrozící rizikovou situaci, která, není-li
jí zabráněno, povede ke způsobení
vážného nebo smrtelného zranění.
Odhad míry vystavení se působení vibrací
by měl také počítat s dobou, kdy je nářadí
vypnuto nebo kdy je v chodu, ale neprovádí
žádnou práci.
VAROVÁNÍ: Označuje možné hrozící
nebezpečí které, v případě nedodržení,
může způsobit smrt nebo vážné
zranění.
Tímto způsobem může být z pohledu na celou
dobu práce účinek dané úrovně vibrací znatelně
snížen.
4
jsou prostředí s hořlavými kapalinami,
plyny nebo s výbušným prachem. Nářadí
je zdrojem jiskření, které může zapálit prach
nebo výpary.
c) Při práci s elektrickým nářadím dbejte na
to, aby se do jeho blízkosti nedostaly děti
a okolo stojící osoby. Rozptylování může
způsobit ztrátu kontroly nad nářadím.
ES Prohlášení o shodě
07
DC800/DC810
Společnost DEWALT prohlašuje, že tato elektrická
nářadí splňují následující bezpečnostní normy
a nařízení: 98/37/EC, 89/336/EEC, 86/188/
EEC, 2006/95/EC, EN 60745-1, EN 60745-2- 2,
EN 55014-1, EN 55014-2.
2) ELEKTRICKÁ BEZPEČNOST
a) Zástrčka napájecího kabelu nářadí musí
odpovídat zásuvce. Nikdy jakýmkoliv
způsobem zástrčku neupravujte.
U nářadí chráněného zemněním
nepoužívejte jakékoliv redukce zástrček.
Neupravované zástrčky a odpovídající
zásuvky snižují riziko vzniku úrazu
elektrickým proudem.
b) Nedotýkejte se uzemněných povrchů,
jako jsou například potrubí, radiátory,
sporáky a chladničky. Při uzemnění
vašeho těla vzrůstá riziko úrazu elektrickým
proudem.
c) Nevystavujte elektrické nářadí dešti
nebo vlhkému prostředí. Pokud do
nářadí vnikne voda, zvýší se riziko úrazu
elektrickým proudem.
d) S napájecím kabelem zacházejte opatrně.
Nikdy nepoužívejte napájecí kabel
k přenášení nářadí, jeho posouvání nebo
za něj netahejte při odpojování nářadí
od elektrické sítě. Zabraňte kontaktu
kabelu s horkými, mastnými a ostrými
předměty a pohyblivými částmi nářadí.
Poškozený nebo zapletený přívodní kabel
zvyšuje riziko úrazu elektrickým proudem.
e) Při práci s nářadím venku používejte
prodlužovací kabely určené pro venkovní
použití. Použití kabelu pro venkovní použití
snižuje riziko úrazu elektrickým proudem.
f) Při práci s elektrickým nářadím ve vlhkém
prostředí je nezbytně nutné použít
v napájecím okruhu proudový chránič
(RCD). Použití proudového chrániče RCD
snižuje riziko úrazu elektrickým proudem.
V případě zájmu o podrobnější informace
prosím kontaktujte společnost DEWALT na níže
uvedené adrese nebo na adrese uvedené na
konci tohoto návodu.
Technický a vývojový ředitel
Horst Grossmann
DEWALT, Richard-Klinger-Strasse 11
D-65510, Idstein, Německo
16/08/2007
VAROVÁNÍ: S ohledem na snížení
rizika úrazu si přečtěte návod
k použití.
Všeobecné bezpečnostní pokyny
pro práci s elektrickým nářadím
VAROVÁNÍ! Přečtěte si všechny
bezpečnostní výstrahy a pokyny
Nedodržování uvedených pokynů
může vést k úrazu způsobenému
elektrickým proudem, k požáru nebo
k vážnému zranění osob.
VEŠKERÁ BEZPEČNOSTNÍ VAROVÁNÍ
A POKYNY USCHOVEJTE PRO PŘÍPADNÉ
DALŠÍ POUŽITÍ.
Označení „elektrické nářadí“ ve všech
upozorněních odkazuje na vaše nářadí napájené
ze sítě (je opatřeno napájecím kabelem) nebo
nářadí napájené z akumulátoru (bez napájecího
kabelu).
3) BEZPEČNOST OSOB
a) Zůstaňte stále pozorní, sledujte, co
provádíte a při práci s nářadím používejte
rozum. S nářadím nepracujte, pokud jste
unavení nebo pokud jste pod vlivem
omamných látek, alkoholu nebo léků.
Chvilka nepozornosti při práci s nářadím
může vést k vážnému úrazu.
1) BEZPEČNOST NA PRACOVIŠTI
a) Udržujte pracovní prostor v čistotě
a dobře osvětlený. Nepořádek na
pracovním stole a nedostatek světla v jeho
okolí může vést ke způsobení nehody.
b) Nepracuje s elektrickým nářadím
v prostředí s výbušnou atmosférou, jako
5
b) Používejte prvky osobní ochrany. Vždy
používejte vhodnou ochranu sluchu.
Bezpečnostní výbava jako je respirátor,
neklouzavá bezpečnostní obuv, pevná
přilba nebo ochranné sluchátka použitá
v odpovídajících podmínkách snižuje riziko
úrazu.
c) Zabraňte náhodnému spuštění. Před
připojením ke zdroji napětí nebo před
vložením akumulátoru a před zvednutím
nebo přenášením nářadí zkontrolujte,
zda je hlavní spínač vypnutý. Přenášení
nářadí s prstem na hlavním spínači nebo
připojení napájecího kabelu k elektrické síti,
je-li hlavní spínač nářadí v poloze zapnuto,
může způsobit úraz.
d) Před spuštěním nářadí se vždy ujistěte,
zda nejsou v jeho blízkosti klíče nebo
s e ř i z o v a c í p ř í p r a v k y. P o n e c h a n é
seřizovací klíče mohou být zachyceny
rotujícími částmi nářadí a mohou způsobit
úraz.
e) Nepřekážejte sami sobě. Při práci
vždy udržujte vhodný a pevný postoj.
To umožní lepší ovladatelnost nářadí
v neočekávaných situacích.
f) Vhodně se oblékejte. Nenoste volné
šatstvo nebo šperky. Dbejte na to, aby
se Vaše vlasy, oděv a rukavice nedostaly
do kontaktu s pohyblivými částmi. Volný
oděv, šperky nebo dlouhé vlasy mohou být
pohyblivými díly zachyceny.
g) Pokud je zařízení vybaveno adapterem
pro připojení zařízení k zachytávání
prachu, zajistěte jeho správné připojení
a řádnou funkci. Použití těchto zařízení
může snížit nebezpečí týkající se prachu.
Taková preventivní bezpečnostní opatření
snižují riziko náhodného spuštění nářadí.
d) Pokud nářadí nepoužíváte, uložte je
mimo dosah dětí a zabraňte osobám
neobeznámených s obsluhou nářadí
nebo s tímto návodem, aby s nářadím
pracovaly. Výkonné nářadí je v rukou
nekvalifikované obsluhy nebezpečné.
e) Údržba elektrického nářadí. Zkontrolujte
vychýlení nebo zablokování pohyblivých
částí, poškození jednotlivých dílů a jiné
okolnosti, které mohou ovlivnit chod
nářadí. Pokud je nářadí poškozeno,
nechejte jej opravit. Mnoho nehod bývá
způsobeno zanedbanou údržbou nářadí.
f) Řezné nástroje udržujte ostré a čisté.
Řádně udržované řezné nástroje s ostrými
řeznými čepelemi se méně zanášejí a lépe
se ovládají.
g) Nářadí, příslušenství a držáky nástrojů
používejte podle těchto pokynů
a způsobem určeným daným typem
nářadí, berte v úvahu provozní podmínky
a práci, kterou je nutné vykonat. Použití
nářadí jiným způsobem a k jiným než
doporučeným účelům může vést ke vzniku
nebezpečných situací.
5) P O U Ž I T Í N Á Ř A D Í N A P Á J E N É H O
Z AKUMULÁTORŮ A JEHO ÚDRŽBA
a) Nabíjejte pouze v nabíječce určené
výrobcem. Nabíječka určená pro určitý
druh akumulátoru může být nebezpečná
při nabíjení jiného typu akumulátoru.
b) Používejte výhradně akumulátory
doporučené výrobcem nářadí. Použití
jiných akumulátorů může způsobit požár
nebo zranění.
c) P o k u d a k u m u l á t o r n e p o u ž í v á t e ,
neukládejte jej v blízkosti kovových
předmětů jako jsou kancelářské sponky
na papír, mince, klíče, hřebíky, šrouby
nebo jiné drobné kovové předměty,
které mohou způsobit zkratování obou
jeho svorek. Vzájemné zkratování svorek
akumulátoru může způsobit spáleniny nebo
požár.
d) Při nesprávném zacházení může
z akumulátoru unikat kapalina, vyvarujte
se kontaktu s touto kapalinou. Pokud se
kapalinou náhodně potřísníte, zasažené
místo omyjte vodou. Při zasažení očí
zasažené místo opláchněte vodou
a vyhledejte lékařskou pomoc. Unikající
4) POUŽITÍ ELEKTRICKÉHO NÁŘADÍ
A JEHO ÚDRŽBA
a) Nářadí nepřetěžujte. Používejte správný
typ nářadí pro Vaši práci. Při použití
správného typu nářadí bude práce
provedena lépe a bezpečněji.
b) Pokud nelze hlavní spínač nářadí zapnout
a vypnout, s nářadím nepracujte.
Jakékoliv nářadí s nefunkčním hlavním
vypínačem je nebezpečné a musí být
opraveno.
c) Před výměnou jakýchkoliv částí,
příslušenství či jiných připojených
součástí, před prováděním servisu nebo
pokud nářadí nepoužíváte, odpojte je
od elektrické sítě a vyjměte akumulátor.
6
kapalina z akumulátoru může způsobit
podráždění pokožky nebo popáleniny.
Criteria (pokyny a kriteria k provádění testů) (ST/
SG/AC.10/11/ rev. 3 část III, odstavec 38.3) tak,
jak je doporučeno v UN Recommendations on
the Transport of Dangerous Goods (doporučení
pro přepravu nebezpečných výrobků).
– Akumulátory mají účinnou ochranu před
vnitřním přetlakem a zkratováním pólů.
– K prevenci před násilným roztržením
a nebezpečnému závěrnému proudu byla
provedena příslušná měření.
– Ekvivalentní obsah lithia je v zanedbatelném
množství.
6) OPRAVY
a) Vaše nářadí nechejte opravovat pouze
osobou s příslušnou kvalifikací při
použití výhradně originálních náhradních
dílů. Tím zajistíte bezpečný provoz
nářadí.
Další bezpečnostní pokyny týkající se
klíčů
•
Při pracovních operacích, u kterých by
mohlo dojít ke kontaktu se skrytými
vodiči nebo s vlastním napájecím
kabelem, držte elektrické nářadí vždy za
izolované rukojeti. Při kontaktu s „živým”
vodičem se nechráněné kovové části nářadí
stanou také „živé” a obsluha tak utrpí zásah
elektrickým proudem.
Akumulátory D E WALT Li-Ion jsou vyjmuty
z národních a mezinárodních předpisů
týkajících se nebezpečného zboží. Avšak tyto
předpisy budou platné, pokud je přepravováno
několik akumulátorů současně.
• Ujistěte se, zda jsou akumulátory zabaleny
v souladu s předpisy pro nebezpečné
výrobky, jak je zmíněno výše, a jsou
chráněny před zkratem.
Doplňkové bezpečnostní pokyny pro
akumulátory a nabíječky
Před vložením akumulátoru do nabíječky
se ujistěte, zda je čistý a suchý.
Při přenášení nikdy nedržte nabíječku za
napájecí kabel. Neškubejte a netahejte za
kabel při jeho vytahování ze zásuvky. Veďte
kabel tak, aby nepřecházel přes ostré hrany
nebo horké a mastné povrchy.
Zničené nebo jiné poškozené díly nechte
vyměnit ve značkovém servisu DEWALT.
Nikdy neprovádějte žádné opravy sami.
S nabíječkou nepracujte v podmínkách
s vysokou vlhkostí.
Nepokoušejte se nabíjet vlhké
akumulátory.
Nikdy se nepokoušejte z jakéhokoliv
důvodu otevřít akumulátor.
Nabíjejte pouze akumulátory se jmenovitými
hodnotami uvedenými v tomto návodu
k použití. Nepokoušejte se nabíjet
akumulátory, které nejsou k nabíjení
určeny.
Při likvidaci akumulátoru se vždy řiďte
pokyny uvedenými na konci tohoto návodu
k použití.
Nejsou-li nabíječky a akumulátory
používány, musí být uskladněny na suchém
místě a musí být také vhodně zabezpečeny,
mimo dosah dětí.
Štítky na nabíječce a na akumulátorech
Mimo piktogramů uvedených v tomto návodu
mohou štítky na nabíječce a akumulátoru
obsahovat následující piktogramy:
Přeprava
Li-Ionové akumulátory D E WALT prochází
nezbytnými testy podle UN Manual of Tests and
Likvidaci akumulátoru provádějte
s ohledem na životní prostředí
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Před použitím si přečtěte návod
k obsluze
Doba nabíjení je uvedena v technických
datech
Zabraňte styku s vodou
Nezkoumejte s vodivými předměty
Poškozené akumulátory nenabíjejte
Poškozené nabíječky nepoužívejte
Nabíjejte pouze v rozmezí teplot 4 °C
až 40 °C
Poškozený napájecí kabel nechejte
ihned vyměnit
Závada v nabíječce
Závada v akumulátoru
7
Akumulátory nespalujte
3
4
5
Nabíjení provádějte pouze v určených
nabíječkách DEWALT
Nabíječka
Ve vaší nabíječce DE9000 lze nabíjet
akumulátory DEWALT Li-Ion s napětím 36 V
(DE9360) a 28 V (DE9280) a kapacitě 2,2 Ah.
5 Akumulátor
6 Uvolňovací tlačítko
7 Nabíječka
8 Indikátory nabíjení (červené)
UMÍSTĚNÍ KÓDU S DATEM VÝROBY
Datový kód, který obsahuje také rok výroby, je
vytištěn na povrchu krytu nářadí, který vytváří
montážní spoj mezi nářadím a akumulátorem!
Příklad:
2007 XX XX
Rok výroby
Elektrická bezpečnost
Obsah balení
Elektromotor je určen pouze pro jedno
napájecí napětí. Vždy zkontrolujte, zda napětí
akumulátoru odpovídá napětí na výkonovém
štítku nářadí. Ujistěte se, zdali hodnota napětí
vaší nabíječky odpovídá hodnotě napětí vaší
zásuvky ve zdi.
Balení obsahuje:
1 Bezdrátový rázový utahovák DW059
1 Akumulátor (DC800K/DC810K)
2 Akumulátory (DC800KL/DC810KL)
1 Nabíječka
1 Kufřík (pouze u modelu K)
1 Návod k použití
1 Detailní rozkreslení součástí nářadí
Poznámka: U modelů N nejsou obsahem balení
akumulátory a nabíječka.
•
•
Vaše nářadí D E WALT je chráněno
dvojitou izolací v souladu s normou
EN 60335.
Použití prodlužovacího kabelu
Pokud to není nezbytně nutné, prodlužovací
kabel nepoužívejte. Používejte schválený
prodlužovací kabel vhodný pro vaši nabíječku
(viz technické údaje). Minimální průřez vodiče
je 1 mm2; maximální délka je 30 m.
Zkontrolujte, zda během přepravy nedošlo
k poškození nářadí, jeho částí nebo
příslušenství.
Před zahájením pracovních operací
věnujte dostatek času pečlivému pročtení
a porozumění tomuto návodu.
Montáž a seřízení
Popis (obr. A)
VAROVÁNÍ: Před prováděním montáže
a seřízení vždy vyjměte akumulátor.
VAROVÁNÍ: Neprovádějte žádné
úpravy nářadí ani jeho součástí.
Jinak by mohlo dojít k úrazům osob
a materiálním škodám.
VAROVÁNÍ: Před vložením nebo
vyjmutím akumulátoru nářadí vždy
vypněte.
POUŽITÍ
Robustní rázové klíče DC800/810 jsou určeny
k profesionálnímu šroubování a utahování
matic na různých pracovištích (například na
staveništích). NEPOUŽÍVEJTE ve vlhkém
prostředí nebo v prostředí s výskytem hořlavých
kapalin a plynů.
Tyto rázové klíče jsou elektrické nářadí pro
profesionály. ZABRAŇTE dětem, aby se s tímto
nářadím dostaly do kontaktu Používají-li toto
zařízení nezkušené osoby, musí být zajištěn
odborný dozor.
1
2
Pistolová rukojeť
Tlačítko pro chod vpřed / vzad
Akumulátor
VA R O V Á N Í : P o u ž í v e j t e p o u z e
akumulátory a nabíječky DEWALT.
Nasazení a sejmutí akumulátoru (obr. A)
•
•
Hlavní spínač (zapnuto/vypnuto)
Držák násady
8
Akumulátor (5) nasadíte tak, že jej srovnáte
s místem jeho uložení na nářadí. Nasuňte
akumulátor do jeho lůžka v nářadí a zatlačte
na něj tak, aby došlo k jeho zacvaknutí ve
správné poloze.
Chcete-li akumulátor vyjmout, stiskněte
uvolňovací tlačítko (6) a současně jej
vytáhněte z lůžka.
Nabíjení akumulátoru (obr. A & B)
Stav nabití
1 kontrolka bliká
1 kontrolka bliká, 1 kontrolka svítí
1 kontrolka bliká, 2 kontrolky svítí
3 kontrolky svítí
Před tím, než započnete nabíjet akumulátor,
zkontrolujte napětí v zásuvce. Pokud je
zásuvka pod proudem ale akumulátor nelze
nabít, předejte vaši nabíječku autorizovanému
servisnímu zástupci společnosti D E WALT.
Během nabíjení může docházet k zahřívání
nabíječky i akumulátoru. Tento jev je obvyklý
a neznačí žádnou závadu.
Automatické oživení
• Režim automatického oživení provede
vyrovnání jednotlivých článků akumulátoru
podle jejich maximální kapacity. Oživení
akumulátorů by mělo být prováděno každý
týden, nebo pokud již nepodávají stejný
výkon.
• Oživení akumulátoru provedete tak, že jej
obvyklým způsobem vložíte do nabíječky.
Akumulátor ponechejte v nabíječce alespoň
8 hodin.
UPOZORNĚNÍ: Nenabíjejte akumulátor,
pokud okolní teplota klesne pod 4°C
nebo přesáhne 40°C. Doporučená
teplota prostředí pro nabíjení: přibližně
24 °C.
•
•
•
•
•
•
< 33%
33-66%
66-99%
100%
Akumulátor (5) nabijete tak, že je vložíte
do nabíječky (7) způsobem znázorněným
na obrázku a nabíječku zapnete. Ujistěte
se, zda je akumulátor do nabíječky řádně
dosazen. Červené indikátory nabíjení
(8) budou blikat podle úrovně nabití
akumulátoru.
Po skončení nabíjení začnou indikátory
trvale svítit. Nabíječka bude automaticky
přepnuta do udržovacího režimu.
Akumulátor je možné kdykoliv vyjmout,
nebo jej ponechat libovolnou dobu vložený
v nabíječce.
Pokud se během nabíjení objeví potíže,
červené indikátory nabíjení počnou rychle
blikat. Akumulátor vyjměte a znovu vložte,
nebo zkuste použít jiný akumulátor.
Pokud i jiný akumulátor nebude možné
nabíjet, nechejte nabíječku otestovat
u autorizovaného servisního zástupce
DEWALT.
Pokud se v nabíječce vyskytne závada,
červené indikátory nabíjení začnou rychle
blikat v pořadí jednou krátce a jednou
dlouze. Předejte nářadí k opravě
autorizovanému servisnímu středisku
DEWALT.
Při připojení nabíječky k napájecím zdrojům,
jako jsou generátory nebo napěťové
střídače, červené indikátory nabíjení (7)
mohou začít současně blikat způsobem
dvou rychlých probliknutí následovaných
pauzou. Toto značí jen dočasné potíže
zdroje napětí. Nabíječka se automaticky
přepojí zpět na normální provoz.
Prodleva zahřátý / studený akumulátor
Pokud nabíječka detekuje příliš zahřátý nebo
studený akumulátor, automaticky spustí funkci
prodlevy zahřátého / studeného akumulátoru
a pozastaví proces nabíjení do doby, než
akumulátor dosáhne přiměřené teploty. Poté
bude nabíječka automaticky pokračovat
v nabíjení. Tato funkce zajistí udržení maximální
životnosti akumulátoru.
Ochrana před úplným vybitím
Pokud je akumulátor používán v nářadí, je
chráněn před úplným vybitím.
Upevnění a sejmutí nástrčné hlavice
(obr. C)
Toto nářadí používá systém 1/2“ čtyřhranu
s aretačním čepem.
Nasazení hlavic
• Srovnejte otvor (9) na boční stěně hlavice
s čepem (10) na hřídeli nářadí.
• Natlačte hlavici (11) na hřídel (2)
až zacvakne. Podle potřeby ji lehce
poklepejte.
Sejmutí hlavic
• Skrze otvor (9) stlačte aretační čep (10)
a tuto hlavici s hřídele sejměte.
Pokyny pro obsluhu
VAROVÁNÍ: Vždy dodržujte bezpečnostní předpisy a platná nařízení.
Před zahájením provozu:
• Ujistěte se, zda je akumulátor (zcela)
nabitý.
Průběh nabíjení (obr. B)
Stav nabití akumulátoru je podrobně popsán
v níže uvedené tabulce.
9
•
Ujistěte se, zda je akumulátor řádně
nasazen.
POZNÁMKA: Při prvním rozběhu nářadí po
změně směru jeho otáčení se může ozvat
cvaknutí. Jde o běžný jev, který neznamená
žádnou závadu.
Zapnutí a vypnutí
DC800 (obr. A)
• Chcete-li nářadí spustit, stiskněte spínač
(1).
- Chcete-li zvolit směr chodu vpřed,
stiskněte spodní část spínače.
- Chcete-li zvolit směr chodu vzad,
stiskněte horní část spínače.
• Chcete-li nářadí vypnout, spínač
uvolněte.
Šroubování šroubků a matic (obr. A)
•
•
•
•
Zvolte si příslušnou hlavici na šroubovaný
šroub nebo matku.
Podle výše popsaného postupu zvolte směr
otáčení vpřed, nebo vzad.
Nářadí držte ve směru podle hmoždinky.
Po dotažení zkontrolujte moment pomocí
momentového klíče.
Doba dotažení
DC810 (obr. A)
Spínač s regulací otáček
• Chcete-li nářadí spustit, stiskněte spínač
(1).
• Chcete-li nářadí vypnout, spínač uvolněte.
Toto nářadí dotahuje většinu uzávěrů v několika
vteřinách. Správná doba dotažení v závislosti
na nastaveném kroutícím momentu musí
vycházet z vlastní zkušenosti.
Toto nářadí je vybaveno brzdou. Jakmile dojde
k úplnému uvolnění spínače, upínací hlava
se zcela zastaví. Spínač s regulací otáček
umožňuje zvolit nejvhodnější otáčky pro dané
použití. Čím více stláčíte spínač, tím více rostou
otáčky nářadí. Nižší otáčky používejte při
začátku šroubování nebo utahování spojovacích
prvků. Chcete-li zajistit maximální provozní
životnost nářadí, používejte proměnné otáčky
pouze pro utahování montážních prvků.
Údržba
POZNÁMKA: Nepřetržité použití v rozsahu
nastavitelných otáček není doporučeno. Mohlo
by dojít k poškození spínače.
Vaše elektrické nářadí nevyžaduje žádné další
mazání.
Va š e e l e k t r i c k é n á ř a d í D E WA LT b y l o
zkonstruováno tak, aby pracovalo co nejdéle
s minimálními nároky na údržbu. Předpokladem
jeho dlouhodobé bezproblémové funkce je jeho
pravidelné čištění a pravidelná péče.
Mazání
VAROVÁNÍ: Před provedením změny
směru otáčení počkejte, až se motor
zcela zastaví.
Čištění
VAROVÁNÍ:
• Nabíječku odpojte od sítě a poté ji
očistěte měkkým hadříkem.
• Před čištěním z nářadí vyjměte
akumulátor.
• Udržujte čisté ventilační drážky
a plastový kryt pravidelně čistěte
měkkým hadříkem.
Tlačítko pro chod vpřed / vzad – DC810
Ovládací tlačítko pro chod vpřed / vzad (4)
určuje směr otáčení nářadí a je používáno také
jako zajišťovací tlačítko.
Chcete-li zvolit otáčení vpřed, uvolněte
spouštěcí spínač a stiskněte ovládací tlačítko
pro chod vpřed / vzad na pravé straně nářadí.
Chcete-li zvolit otáčení vzad, stiskněte ovládací
tlačítko pro chod vpřed / vzad na levé straně
nářadí.
Středová poloha tohoto ovládacího tlačítka
zajišťuje nářadí ve vypnuté poloze. Provádíteli změnu polohy tohoto ovládacího tlačítka,
ujistěte se, zda je uvolněn spouštěcí spínač.
10
Doplňkové příslušenství
VAROVÁNÍ: Jiné příslušenství, než
je příslušenství nabízené společností
D E WALT, nebylo s tímto výrobkem
testováno. Proto by mohlo být použití
takového příslušenství s tímto nářadím
velmi nebezpečné. Ke snížení rizika
zranění používejte u tohoto výrobku
pouze doporučené příslušenství
DEWALT.
Akumulátor
Pokud přestane akumulátor s dlouhou životností
dodávat dostatečný výkonu, je třeba ji dobít.
Po ukončení jeho životnosti proveďte jeho
likvidaci tak, aby nedošlo k ohrožení životního
prostředí:
• Nechejte nářadí v chodu, dokud nedojde
k úplnému vybití akumulátoru a ten poté
vyjměte z nářadí.
• Články typu Li-Ion lze recyklovat.
Odevzdejte je prosím dodavateli nebo
v místní recyklační stanici. Shromážděné
akumulátory budou vhodně zlikvidovány
nebo recyklovány.
Používejte pouze příslušenství určené pro
vaše nářadí.
Další podrobnosti týkající se příslušenství
získáte u svého značkového prodejce.
Ochrana životního prostředí
Třídění odpadu. Tento přístroj nesmí
být vyhozen do běžného domovního
odpadu.
Až nebudete váš výrobek D E WALT dále
potřebovat nebo uplyne doba jeho životnosti,
nelikvidujte jej spolu s domovním odpadem.
Likvidujte toto nářadí v tříděném odpadu.
Tříděný odpad umožňuje recyklaci
a opětovné využití použitých výrobků
a obalových materiálů. Opětovné
použití recyklovaných materiálů
pomáhá chránit životní prostředí
před znečištěním a snižuje spotřebu
surovin.
Při zakoupení nových výrobků vám prodejny,
místní sběrny odpadů nebo recyklační stanice
poskytnou informace o správné likvidaci elektro
odpadů z domácnosti.
Společnost DEWALT poskytuje službu sběru
a recyklace výrobků DEWALT po skončení jejich
technické životnosti. Chcete-li získat výhody
této služby, odevzdejte prosím vaše nářadí
jakémukoliv autorizovanému zástupci servisu
DEWALT, který nářadí odebere a zajistí jeho
recyklaci.
Adresu vašeho nejbližšího autorizovaného
střediska DEWALT naleznete na zadní straně
tohoto návodu. Seznam servisních středisek
D E WA LT a p o d r o b n o s t i o p o p r o d e j n í m
servisu naleznete také na internetové adrese:
www.2helpU.com
11
Navíc poskytuje servis DEWALT na všechny
prováděné opravy a vyměněné náhradní díly
další servisní záruční dobu v trvání 6 měsíců.
Politika našich služeb zákazníkům
Spokojenost zákazníka s výrobkem a servisem
je náš nejvyšší cíl. Kdykoliv budete potřebovat
radu či pomoc, obraťte se s důvěrou na náš
nejbližší servis DEWALT, kde Vám vyškolený
personál poskytne naše služby na nejvyšší
úrovni.
Záruka se nevztahuje na spotřební příslušenství
(vrtáky, šroubovací nástavce, hoblovací nože,
brusné kotouče, pilové listy, pilové kotouče,
brusný papír, apod.) ani na příslušenství
přístroje poškozené opotřebováním.
Záruka DEWALT
Záruční list je dokladem práv spotřebitele
– zákazníka ve smyslu § 620 Občanského
zákoníku a § 429 Obchodního zákoníku.
Patří k prodávanému výrobku odpovídajícího
katalogového a výrobního čísla jako jeho
příslušenství. Pří každé reklamaci je třeba tento
záruční list předložit prodávajícímu, případně
servisnímu středisku DEWALT pověřenému
vykonáváním záručních oprav. Ve vlastním
zájmu si ho proto spolu s originálem dokladu
o nákupu pečlivě uschovejte.
Blahopřejeme Vám k zakoupení tohoto vysoko
kvalitního výrobku DEWALT. Náš závazek ke
kvalitě v sobě samozřejmě zahrnuje také naše
služby zákazníkům. Proto poskytujeme záruční
dobu daleko přesahující minimální požadavky
vyplývající ze zákona.
Kvalita tohoto přístroje nám umožňuje
poskytnout Vám 30 dní záruku výměny. Pokud
se objeví v průběhu 30 dní od zakoupení nářadí
jakýkoliv nedostatek podléhající záruce, bude
Vám u Vašeho obchodního nářadí vyměněno
za nové. Díky 1 roční záruce jistoty máte
nárok po dobu 1 roku od zakoupení přístroje
na bezplatný servis v autorizovaném servisním
středisku D EWALT. Zárukou kvality firma
D EWALT garantuje po dobu trvání záruční
doby (24 měsíců při nákupu pro přímou
osobní spotřebu, 12 měsíců při nákupu pro
podnikatelskou činnost) bezplatné odstranění
jakékoliv materiálové nebo výrobní závady za
následujících podmínek:
• Přístroj bude dopraven (spolu s originálním
záručním listem DEWALT a s dokladem
o nákupu), do jednoho z pověřených
servisních středisek DEWALT, které jsou
autorizované k provádění záručních
oprav.
• Přístroj byl používán pouze s originálním
příslušenstvím nebo přídavnými zařízeními
a příslušenstvím BBW či Piranha, které
je vysloveně doporučené jako vhodné
k použití spolu s přístrojem DEWALT.
• Přístroj byl používán a udržován v souladu
s návodem k obsluze.
• Motor přístroje nebyl přetěžován a nejsou
viditelné žádné známky poškození vlivem
vnějších vlivů.
• Do přístroje nebylo zasahováno nepovolanou osobou. Osoby povolané tvoří personál
servisních středisek DEWALT, které jsou
autorizované k provádění záručních
oprav.
DEWALT nabízí rozsáhlou síť autorizovaných
servisních opraven a sběrných středisek.
Jejich seznam najdete na záručním listě. Další
informace týkající se servisu můžete získat
na níže uvedených telefonních číslech a na
internetové adrese www.2helpU.com.
Black & Decker
Klášterského 2
143 00 Praha 4 - Modřany
Česká republika
tel:
+420 244 402 450
fax:
+420 241 770 204
recepce@blackanddecker.cz
Právo na případné změny vyhrazeno.
02/2007
zst00064512 - 18-03-2008
12
BLACK & DECKER
Klášterského 2
143 00 Praha 412 – Modřany
Česká Republika
Tel.:
00420 2 444 02 450
00420 2 417 76 655,6
Servis: 00420 2 444 03 247
www.blackanddecker.cz
www.dewalt.cz
recepce@blackanddecker.cz
BAND SERVIS
K Pasekám 4440
760 01 Zlín
Tel.:
00420 577 008 550,1
www.bandservis.cz
bandservis@bandservis.cz
BLACK & DECKER
Stará Vajnorská cesta 8
831 04 Bratislava
Slovenská republika
Tel.:
00421 2 446 38 121,3
www.blackanddecker.sk
www.dewalt.sk
informacie@blackanddecker.sk
BAND SERVIS
Paulínska 22
917 01 Trnava
Tel.:
00421 33 551 10 63
www.bandservis.sk
p.talajka@bandservis.sk
Fax: 00420 2 417 70 204
Fax: 00420 577 008 559
Fax: 00421 2 446 38 122
Fax: 00421 33 551 26 24
BAND SERVIS
Garbiarska 5
040 01 Košice
Tel.:
00421 55 623 31 55
bandserviske@zoznam.sk
13
IMPACT WRENCH 1
©
DC800KL - - - A
14
IMPACT WRENCH 1
©
DC810 - - - - - A
15
16
17
18
CZ
ZÁRUČNÍ LIST
SK
ZÁRUČNÝ LIST
ZÁRUČNÍ DOBA POSKYTOVANÁ PRODEJCEM NA PRODANÝ VÝROBEK JE:
ZÁRUČNÁ DOBA POSKYTOVANÁ PREDAJCOM NA PREDANÝ VÝROBOK JE:
24 měsíců při prodeji zboží fyzické osobě – spotřebiteli pro soukromou přímou spotřebu (§ 620 Občanského zákoníku)
24 mesiacov pri predaji tovaru fyzickej osobe – spotrebiteľovi pre súkromnú priamu osobnú spotrebu (§ 52 a § 620 Občianskeho zákonníka)
12 měsíců při prodeji zboží podnikateli, který ho používá v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti (§ 429 Obchodního zákoníku)
12 mesiacov pri predaji tovaru podnikateľovi, ktorý koná v rámci svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti (§ 429 Obchodného zákonníka)
Od data prodeje/Od dátumu predaja:
………………………………………………….
Kupující prohlašuje, že účel nákupu je pro/Kupujúci prehlasuje, že účel nákupu je pre:
Přímou osobní spotřebu/Priamu osobnú spotrebu
Obchodní a podnikatelskou činnost/obchodnú a podnikateľskú činnosť
Číslo pokladního dokladu - faktury/Číslo pokladničného dokladu - faktúry:
IČO: ………………………...........................…..
………………………………………………….
TYP VÝROBKU:
CZ
Výrobní kód
Datum prodeje
SK
Číslo série
Dátum predaja
Razítko prodejny
Podpis
Pečiatka predajne
Podpis
CZ
SK
Adresy servisu
Band Servis
Klášterského 2
CZ-14300 Praha 4
Tel.: 244 403 247
Fax: 241 770 167
CZ
Band Servis
K Pasekám 4440
CZ-76001 Zlín
Tel.: 577 008 550/551
Fax: 577 008 559
http://www.bandservis.cz
Adresa servisu
Band Servis
Paulínska ul. 22
SK-91701 Trnava
Tel.: 033/55 11 063
Fax: 033/55 12 624
Dokumentace záruční opravy
SK
Záznamy o záručných opravách
CZ
Číslo
Datum příjmu
Datum zakázky
Číslo zakázky Závada
Razítko
Podpis
SK
Číslo
dodávky
Dátum nahlásenia
Dátum opravy
Číslo
objednávky
Pečiatka
Podpis
02/05
Popis
poruchy
Download PDF

advertising