DC810 | DeWalt DC810 IMPACT WRENCH instruction manual

www.
.eu
DC800
DC810
Dansk (oversat fra original brugsvejledning)
3
Deutsch (übersetzt von den Originalanweisungen)
14
English (original instructions)
26
Español (traducido de las instrucciones originales)
36
Français (traduction de la notice d’instructions originale)
48
Italiano (tradotto dalle istruzioni originali)
60
Nederlands (vertaald vanuit de originele instructies)
72
Norsk (oversatt fra de originale instruksjonene)
84
Português (traduzido das instruções originais)
95
Suomi (käännetty alkuperäisestä käyttöohjeesta)
107
Svenska (översatt från de ursprungliga instruktionerna)
117
Türkçe (orijinal talimatlardan çevrilmiştir)
128
Ελληνικά (μετάφραση από τις πρωτότυπες οδηγίες)
139
Copyright DEWALT
2
DC800
2
3
1
DC810
2
6
5
5
4
6
1
7
A
8
1
B
D
2
C
9
10
11
2
DANSK
BATTERIDREVET SLAGNØGLE DC800/DC810
Et estimat af eksponeringsniveauet for
vibration bør også tage højde for de
gange, værktøjet slukkes, eller når det
kører men ikke bruges til at arbejde. Det
kan mindske eksponeringsniveauet over
den samlede arbejdsperiode markant.
Tillykke!
Du har valgt et DEWALT værktøj. Mange års erfaring,
ihærdig produktudvikling og innovation gør DEWALT
til en af de mest pålidelige partnere for professionelle
brugere.
Identificér yderligere
sikkerhedsforanstaltninger for at beskytte
operatøren mod vibrationens effekter,
som f.eks.: vedligehold værktøjet og
tilbehøret, hold hænderne varme,
organisation af arbejdsmønstre.
Tekniske data
DC800
DC810
VDC
36
28
Type
Udgangseffekt (max)
W
1
800
1
350
Omdrejningstal ubelastet
min-1
1.400
0-2.400
Batteri
Slag
min-1
2.500
0-3.000
Batteritype
Maks. spændingsmoment
Nm
440
215
Spænding
VDC
36
28
Kapacitet
Ah
2,2
2,2
kg
1,0
0,92
Spænding
Værktøjsholder
1/2" firkant
Vægt (uden batteri)
kg
LPA
KPA
LWA
KWA
dB(A)
dB(A)
dB(A)
dB(A)
(lydtryk)
(lydtryk, usikkerhed)
(lydeffekt)
(usikkerhed lydeffekt)
2,4
1,4
Vægt
DC800
97
1,9
106
1,9
DC810
92
3
103
3
Lader
Vibrationernes totale værdi (triax vector sum) bestemmes i
henhold til EN 60745:
Vibrationsemissionsværdi ah
ah =
m/s2
10,5
8
Usikkerhed K =
m/s2
1,7
2,2
Vibrationsemissionsniveauet, der er angivet i dette
vejledningsark, er målt i overensstemmelse med
en standardiseret test, der er angivet i EN 60745
og kan anvendes til at sammenligne et værktøj
med et andet. Det kan anvendes til en foreløbig
eksponeringsvurdering.
ADVARSEL: Det angivne
vibrationsemissionsniveau repræsenterer
værktøjets hovedanvendelsesområder.
Hvis værktøjet anvendes til andre formål,
med andet tilbehør eller vedligeholdes
dårligt, kan vibrationsemissionen
imidlertid variere. Det kan forøge
eksponeringsniveauet over den samlede
arbejdsperiode markant.
DE9360
DE9280
Li-Ion
Li-Ion
DE9000
Spænding (lysnet)
VAC
Batteritype
230
Li-Ion
Ca. opladningstid
min
Vægt
kg
60
(2,0 Ah batteripakker)
0,9
Sikringer:
230 V maskiner
10 A
Definitioner: sikkerhedsretningslinjer
Nedenstående definitioner beskriver
sikkerhedsniveauet for hvert enkelt signalord. Læs
vejledningen og vær opmærksom på disse symboler.
FARE: Angiver en umiddelbart
farlig situation, der medmindre den
undgås, vil resultere i død eller alvorlig
personskade.
ADVARSEL: Angiver en potentielt farlig
situation, der medmindre den undgås,
kunne resultere i død eller alvorlig
personskade.
FORSIGTIG: Angiver en potentielt farlig
situation, der medmindre den undgås,
kan resultere i mindre eller moderat
personskade.
3
DANSK
BEMÆRK: Angiver en handling,
der ikke er forbundet med
personskade, men som kan
resultere i produktskade.
Betyder fare for elektrisk stød.
Betyder risiko for brand.
EU-overensstemmelseserklæring
MASKINDIREKTIV
DC800/DC810
DEWALT erklærer, at produkterne beskrevet under
“tekniske data” er udformet i overensstemmelse med:
2006/42/EF, EN 60745-1, EN 60745-2-2.
Disse produkter overholder også direktivet 2004/108/
EF. Kontakt DEWALT på følgende adresse for
yderligere oplysninger eller se bagsiden af manualen.
Undertegnede er ansvarlig for kompilering af den
tekniske fil og udsteder denne erklæring på vegne af
DEWALT.
Horst Grossmann
Vicepræsident for Maskinteknik og Produktudvikling
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 11,
D-65510, Idstein, Tyskland
31.12.09
ADVARSEL: Læs
instruktionsvejledningen for at reducere
risikoen for personskader.
Generelle sikkerhedsadvarsler for
elektrisk værktøj
ADVARSEL! Læs alle
sikkerhedsadvarsler og instruktioner Hvis
ikke advarsler og instruktioner følges kan
det resultere i elektrisk stød, brand og/
eller alvorlig personskade.
GEM ALLE ADVARSLER OG INSTRUKTIONER
TIL FREMTIDIG REFERENCE
Udtrykket “elektrisk værktøj” i advarslerne henviser til
elektrisk værktøj tilsluttet lysnettet (med el-ledning) eller
batteridrevet elektrisk værktøj (uden el-ledning).
4
1) SIKKERHED I ARBEJDSOMRÅDET
a) Sørg for, at arbejdsområdet er rent og vel
oplyst. Rodede eller mørke områder giver
anledning til ulykker.
b) Undlad at benytte elektrisk værktøj i en
eksplosionsfarlig atmosfære, f.eks. ved
tilstedeværelse af brændbare væsker,
gasser eller støv. Elektrisk værktøj skaber
gnister, der kan antænde støvet eller dampene.
c) Hold børn og omkringstående på afstand
når der anvendes elektrisk værktøj.
Distraktioner kan medføre, at du mister
kontrollen.
2) ELEKTRISK SIKKERHED
a) Stik på elektrisk værktøj skal passe til
stikkontakten. Stikket må aldrig modificeres
på nogen måde. Undlad at bruge
adapterstik sammen med jordforbundet
elektrisk værktøj. Umodificerede stik og dertil
passende stikkontakter reducerer risikoen for
elektrisk stød.
b) Undgå kropskontakt med jordforbundne
overflader, såsom rør, radiatorer, komfurer
og køleskabe. Der er øget risiko for elektrisk
stød, hvis din krop er jordforbundet.
c) Undlad at udsætte elektrisk værktøj for
regn eller våde forhold. Hvis der trænger
vand ind i et elektrisk værktøj øges risikoen for
elektrisk stød.
d) Undlad at udsætte ledningen for overlast.
Brug aldrig ledningen til at bære,
trække værktøjet eller trække det ud af
stikkontakten. Hold ledningen borte fra
varme, olie, skarpe kanter og bevægelige
dele. Beskadigede eller sammenfiltrede
ledninger øger risikoen for elektrisk stød.
e) Når elektrisk værktøj benyttes udendørs
skal der anvendes en forlængerledning,
som er egnet til udendørs brug. Brug af
en ledning der er egnet til udendørs brug
reducerer risikoen for elektrisk stød.
f) Hvis det ikke kan undgås at betjene et
elektrisk værktøj i et fugtigt område,
benyt en strømforsyning, der er beskyttet
af en fejlstrømsafbryder. Ved at benytte
en fejlstrømsafbryder reduceres risikoen for
elektrisk stød.
3) PERSONLIG SIKKERHED
a) Vær opmærksom, pas på hvad du
foretager dig, og brug sund fornuft, når
du benytter et elektrisk værktøj. Brug
ikke elektrisk værktøj, når du er træt
eller påvirket af narkotika, alkohol eller
medicin. En øjebliks uopmærksomhed under
anvendelse af et elektrisk værktøj kan forårsage
alvorlig personskade.
DANSK
b)
c)
d)
e)
f)
g)
Brug personligt sikkerhedsudstyr. Bær
altid beskyttelsesbriller. Sikkerhedsudstyr
såsom støvmaske, skridsikre sikerhedssko,
sikkerhedshjelm eller høreværn, brugt når
omstændighederne foreskriver det, reducerer
omfanget af personskader.
Undgå utilsigtet opstart. Sørg for at der
er slukket for kontakten inden værktøjet
tilsluttes strømkilde og/eller batterienhed,
samles op eller bæres. Når elektrisk værktøj
bæres med fingeren på kontakten eller tilsluttes
når kontakten er tændt, giver det anledning til
ulykker.
Fjern eventuelle justerings- eller
skruenøgler, før det elektriske værktøj
startes. En skruenøgle eller anden nøgle, der
bliver siddende på en roterende del af elektrisk
værktøj, kan give anledning til personskade.
Undlad at række for langt. Hold hele tiden
en god fodstilling og balance. Dette giver
bedre kontrol af det elektriske værktøj når
uventede situationer opstår.
Bær hensigtsmæssig påklædning. Bær
ikke løst tøj eller smykker. Hold dit hår,
tøj og handsker væk fra bevægelige dele.
Løstsiddende tøj, smykker eller langt hår kan
blive fanget i bevægelige dele.
Hvis der anvendes støvudsugnings- eller
-opsamlingsudstyr, skal dette tilsluttes
og anvendes rigtigt. Anvendelse af
støvopsamlingsudstyr kan begrænse farer
forårsaget af støv.
4) ANVENDELSE OG VEDLIGEHOLDELSE AF ELEKTRISK
VÆRKTØJ
a) Undlad at bruge magt over for det
elektriske værktøj. Brug det værktøj, der
er bedst egnet til det arbejde, der skal
udføres. Værktøjet vil klare opgaven bedre
og mere sikkert med den ydelse, som det er
beregnet til.
b) Undlad at benytte elektrisk værktøj, hvis
kontakten ikke tænder og slukker for det.
Alt elektrisk værktøj, der ikke kan kontrolleres
med kontakten, er farligt og skal repareres.
c) Træk stikket ud af stikkontakten og/
eller batterienheden fra det elektriske
værktøj, før det elektriske værktøj justeres,
dets tilbehør udskiftes eller det stilles
til opbevaring. Sådanne forebyggende
sikkerhedsforanstaltninger mindsker risikoen for
at værktøjet startes utilsigtet.
d) Opbevar elektrisk værktøj uden for
rækkevidde af børn, og tillad ikke personer
som ikke er bekendt med dette elektriske
værktøj eller disse instruktioner at betjene
værktøjet. Elektrisk værktøj er farligt i
e)
f)
g)
hænderne på personer, som ikke er instrueret i
brugen deraf.
Vedligeholdelse af elektrisk værktøj.
Undersøg om bevægelige dele sidder
skævt, binder eller er gået itu såvel som
andre forhold, der kan påvirke betjeningen
af værktøjet. Hvis det elektriske værktøj
er beskadiget, skal det repareres før
brug. Mange ulykker er forårsaget af dårligt
vedligeholdt værktøj.
Hold skæreværktøj skarpe og rene.
Ordentligt vedligeholdt skæreværktøj med
skarpe skærekanter har mindre tilbøjelighed til
at binde og er lettere at styre.
Brug elektrisk værktøj, tilbehør, bor, osv. i
overensstemmelse med disse instruktioner,
idet der tages hensyn til arbejdsforholdene
og den opgave, som skal udføres. Brug af
elektrisk værktøj til andre opgaver end dem,
det er beregnet til, kan resultere i en farlig
situation.
5) ANVENDELSE OG VEDLIGEHOLDELSE AF BATTERI
a) Må kun genoplades med den oplader, som
er angivet af fabrikanten. En oplader, der er
beregnet til en bestemt type batteripakke, kan
udgøre en brandrisiko, hvis den bruges med
en anden type batteripakke.
b) Brug kun elektrisk værktøj med de
batteripakker, der er beregnet til hver enkelt
type. Brug af andre batteripakker kan skabe
risiko for tilskadekomst eller brand.
c) Når en batteripakke ikke er i brug, skal den
holdes borte fra andre metalgenstande,
såsom papirclips, mønter, nøgler, søm,
skruer og andre små metalgenstande, der
kan danne forbindelse mellem to elektriske
kontaktflader. Kortslutninger mellem
batterikontakter kan forårsage forbrænding
eller brand.
d) Hvis en batteripakke udsættes for overlast,
kan der sive væske ud. Undgå berøring.
Hvis væsken berøres ved et tilfælde, skal
der skylles med rigeligt med vand. Hvis der
kommer væske i øjnene, skal der søges
lægehjælp. Batterivæske kan forårsage
irritation eller forbrænding.
6) SERVICE
a) Elektrisk værktøj skal serviceres af
en kvalificeret servicetekniker som
udelukende benytter identiske reservedele.
Derved sikres at værktøjets driftssikkerhed
opretholdes.
5
DANSK
EKSTRA SPECIELLE
SIKKERHEDSREGLER
Sikkerhedsinstruktioner for alle
slagnøgler
• Elektriske værktøjer skal altid holdes ved
hjælp af de isolerede greb, når der er risiko
for, at skæreværktøjet under arbejdet kan
komme i kontakt med skjulte ledninger
eller dets egen ledning. Kontakt med en
strømførende ledning vil også gøre uafdækkede
metaldele på værktøjet strømførende og give
brugeren elektrisk stød.
Yderligere risici
Selvom relevante sikkerhedsforskrifter overholdes
og passende sikkerhedsanordninger bringes i
anvendelse, kan der ikke undgås at være yderligere
risici. Disse er:
– Nedsat hørelse
– Risiko for personskader pga. flyvende partikler.
– Risiko for forbrændinger, fordi tilbehøret bliver
varmt under brugen.
– Risiko for personskade pga. langvarig brug.
Mærkning på værktøjet
Følgende piktogrammer er vist på værktøjet:
Læs brugsvejledningen før brug.
Bær høreværn.
Brug øjeværn.
PLACERING AF DATOKODEN
Datokoden, som også inkluderer fremstillingsåret,
er trykt ind i kabinetfladen, der danner
monteringssammenføjningen mellem værktøj og
batteri.
Eksempel:
2010 XX XX
Produktionsår
Vigtig sikkerhedsvejledning for alle
batteriopladere
GEM DISSE INSTRUKTIONER: Denne manual
indeholder vigtige sikkerheds- og driftsinstruktioner for
DE9000 batteriopladere
6
• Læs alle instruktioner og sikkerhedsafmærkninger
på opladeren, batteripakken og det produkt, som
batteripakken anvendes til, før opladeren tages i
brug.
FARE: Fare for livsfarligt elektrisk
stød. Opladningsterminaler er forsynet
med 230 volt spænding. Berør aldrig
kontaktflader med strømførende
genstande. Det kan medføre elektrisk
stød og eventuel livsfare.
ADVARSEL: Fare for elektrisk stød. Lad
aldrig væske trænge ind i opladeren. Det
kan medføre elektrisk stød.
FORSIGTIG: Fare for forbrændinger.
For at mindske risikoen for kvæstelser
må der kun oplades genopladelige
DEWALT-batterier. Andre batterityper
kan eksplodere og medføre person- og
materielskader.
FORSIGTIG: Under visse
omstændigheder, når opladeren er sluttet
til ledningsnettet, kan de fritliggende
opladerkontakter inde i opladeren
blive kortsluttet af udefrakommende
materialer. Ledende fremmedlegemer
som f.eks., men ikke begrænset til,
ståluld, aluminiumsfolie eller ophobninger
af metalpartikler skal holdes væk fra
åbninger i opladeren. Tag altid opladeren
ud af strømstikket, når der ikke er et
batteri i opladeren. Tag opladeren ud af
strømstikket før rengøring.
• Forsøg ALDRIG at oplade batteripakken med
andre opladere end dem, der er vist her i
vejledningen. Opladeren og batteripakken er
konstrueret, så de fungerer som en enhed.
• Disse opladere er ikke beregnet til anden
brug end opladning af DEWALT-genopladelige
batterier. Anden anvendelse kan medføre
brandfare, fare for elektrisk stød og eventuel
livsfare.
• Opladeren må ikke udsættes for regn eller
sne.
• Træk altid i stikket og ikke i ledningen, når
opladeren skal kobles fra ledningsnettet.
Herved reduceres risikoen for at beskadige stik
og ledning.
• Sørg for at anbringe ledningen, så den ikke
trædes på, rykkes i, eller på anden måde
udsættes for skade eller overlast.
• Anvend kun en forlængerledning, hvis det
er absolut nødvendigt. Fejlagtig brug af
forlængerledninger kan medføre brandfare samt
fare for elektrisk stød og eventuel livsfare.
DANSK
• Placér aldrig andre genstande oven på
opladeren, og placér aldrig opladeren
på et blødt underlag, som kan blokere
ventilationshullerne og føre til overophedning.
Placér ikke opladeren i umiddelbar nærhed af
andre varmekilder. Opladeren ventileres gennem
ventilationshullerne i husets top og bund.
• Opladeren må ikke bruges, når ledning eller
stik er beskadiget — udskift straks ledning og
stik.
• Opladeren må ikke bruges hvis den har været
udsat for hårde stød, er blevet tabt eller på
anden måde er blevet beskadiget. Opladeren
skal indleveres til et autoriseret serviceværksted.
• Skil ikke opladeren ad. Aflever den til et
autoriseret servicecenter for service eller
reparation. Ukorrekt samling kan medføre
brandfare eller fare for elektrisk stød og eventuel
livsfare.
• Afbryd opladeren fra strømstikket før eventuel
rengøring. Herved undgås risiko for elektrisk
stød. Det er ikke nok at fjerne batteripakken.
• Forsøg ALDRIG at sammenkoble 2 opladere.
• Opladeren er konstrueret til at fungere med
en standard 230 V strømforsyning. Forsøg
ikke at anvende en anden spænding. Dette
gælder ikke for bilopladeren.
GEM DISSE INSTRUKTIONER
Opladere
Din DE9000 oplader kan oplade DEWALT
Li-ion-batterier på 36 V (DE9360), 28 V (DE9280)
ved 2,2 Ah.
Disse opladere kræver ingen justering og er fremstillet
til at være så nemme at betjene som muligt.
Opladningsprocedure (fig. A, B)
FARE: Fare for livsfarligt elektrisk
stød. Der er 230 volt til stede i
opladningsterminalerne. Undersøg aldrig
med strømførende genstande. Fare for
livsfarligt elektrisk stød.
1. Forbind opladeren (7) med en passende
stikkontakt, inden batteriet indsættes.
2. Indsæt batteriet i opladeren. Den røde
(opladnings-) lampe blinker uafbrudt som tegn
på, at opladningsprocessen er startet.
3. Når batteriet er helt opladet, er den røde lampe
konstant på ON. Batteriet er helt opladet og kan
hermed anvendes eller efterlades i opladeren.
BEMÆRK: For at sikre maksimal ydelse og liv for
Li-Ion-batterier skal du oplade batteriet i minimum 10
timer før første brug.
Opladningsproces
Se batteripakkens opladningstilstand i nedenstående
skema.
Opladningstilstand
oplader
fuldt opladet
forsinkelse ved varmt/koldt batteri
udskift batteripakke
problem
–
– – –
–––––––––––––
–– – –– –
•••••••••••••
•• •• •• ••
Automatisk genopfriskning
Den automatiske genopfriskning justerer eller
balancerer de enkelte celler i batteripakken til deres
topkapacitet. Batteripakker skal genopfriskes
ugentligt, eller når batteriet ikke længere yder den
samme effekt.
Sæt batteriet i opladeren som normalt for at
genopfriske det. Lad batteripakken sidde i opladeren i
mindst 10 timer.
Forsinkelse ved varmt/koldt batteri
Når opladeren registrerer et batteri, der er for
varmt eller for koldt, starter den automatisk en
forsinkelse for varmt/koldt batteri, der suspenderer
opladningen, indtil batteriet har nået en passende
temperatur. Derefter skifter opladeren automatisk
til batteriopladningstilstand. Denne funktion sikrer
maksimal batterilevetid.
KUN LI-ION-BATTERIPAKKE
Li-Ion-batterier er fremstillet med et elektronisk
beskyttelsessystem, der beskytter batteriet mod
overbelastning, overophedening eller dyb afladning.
Værktøjet slukker automatisk, hvis det elektroniske
beskyttelsessystem aktiveres. Hvis det sker, skal du
anbringe Li-Ion-batteriet i opladeren, indtil det er fuldt
opladet.
Vigtig sikkerhedsvejledning for alle
batteripakker
Sørg for at oplyse katalognummer og spænding ved
bestilling af nye batteripakker.
Batteripakken er ikke fuldt opladet ved levering. Læs
nedenstående sikkerhedsvejledning, før batteripakke
og oplader tages i brug. Følg derefter den beskrevne
opladningsprocedure.
7
DANSK
LÆS ALLE INSTRUKTIONER
• Batteriet må ikke oplades eller anvendes i
eksplosive atmosfærer, f.eks. i nærheden af
brændbare væsker, gasser eller støv. Isætning
og udtagning af batteriet fra opladeren kan
antænde støv eller dampe.
• Batteripakkerne må kun oplades i DEWALTopladere.
• MÅ IKKE sprøjtes eller nedsænkes i vand eller
andre væsker.
• Værktøjet og batteripakken må ikke
opbevares eller anvendes på steder, hvor
temperaturen kan nå eller overskride
40˚ C (som f.eks. udendørsskure eller
metalbygninger om sommeren).
FARE: Forsøg aldrig at åbne
batteripakken uanset grunden.
Batteripakken må ikke sættes i
opladeren, hvis batteripakken er revnet
eller beskadiget. Batteripakken må
ikke knuses, tabes eller beskadiges.
En batteripakke eller oplader må ikke
anvendes, hvis den har været udsat for
et kraftigt slag, er blevet tabt, kørt over
eller på anden måde beskadiget (f.eks.
gennemboret af et søm, ramt med en
hammer eller trådt på). Det kan medføre
elektrisk stød og eventuel livsfare.
Beskadigede batteripakker skal returneres
til servicecenteret til genbrug.
FORSIGTIG: Placér værktøjet på
siden på et fast underlag, hvor det
ikke medfører fare for at vælte eller
falde, når det ikke er i brug. Visse
værktøjer med store batteripakker kan stå
oprejst på batteripakken, men kan være
lette at vælte.
SPECIFIKKE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER FOR
LITHIUM-ION (Li-Ion)
• Brænd ikke batteripakken, selv hvis den
er svært beskadiget eller helt opslidt.
Batteripakken kan eksplodere i åben ild. Der
dannes giftige dampe og stoffer ved forbrænding
af lithium-ion-batteripakker.
• Hvis batteriets indhold kommer i kontakt
med huden, skal området omgående vaskes
med mild sæbe og vand. Hvis batterivæske
kommer i øjnene, lad vand løbe over det åbne
øje i 15 minutter, eller indtil irritationen ophører.
Hvis det er nødvendigt at søge lægehjælp, består
batterielektrolytten af en blanding af flydende
organiske karbonater og lithiumsalte.
8
• Indholdet af åbnede battericeller kan
forårsage luftvejsirritation. Sørg for frisk luft.
Søg lægehjælp, hvis symptomerne vedvarer.
ADVARSEL: Fare for forbrændinger.
Batterivæske kan være brændbar, hvis
den udsættes for gnister eller åben ild.
Transport
DEWALT Li-Ion batterier opfylde de nødvendige
testkrav i henhold til FN's Manual and Tests of
Criteria [‘Manual vedrørende tests og kriterierne
derfor'] (ST/SG/AC.10/11/Rev.3 Del III, Afsnit 38,3),
som der henvises til i FN's Recommendations on the
Transport of Dangerous Goods
['Henstillinger vedrørende transport af farligt gods'].
– Batterierne har en effektiv beskyttelse mod
indvendigt overtryk og kortslutning.
– Der er truffet passende foranstaltninger
til forebyggelse af tvungent brud og farlig
returstrøm.
– Det tilsvarende litiumindhold er under den
relevante grænseværdi.
DEWALT Li-Ion batterier er fritaget fra nationale og
internationale bestemmelser vedrørende farligt gods.
Disse bestemmelser bliver dog relevante, når der
transporteres flere batterier sammen.
• For at undgå kortslutning, skal man sørge for,
at batterierne pakkes i overensstemmelse med
ovennævnte bestemmelser om farligt gods.
Batteripakke
BATTERITYPE
DC810 kører på 28 li-ion batteripakker.
DC800 kører på 36 li-ion batteripakker.
Anbefalet opbevaring
1. Det bedste opbevaringssted er køligt og
tørt, hvor den ikke udsættes for direkte
sollys og ekstrem varme eller kulde. For
optimal batteriydelse og -liv skal du opbevare
batteripakker ved stuetemperatur, når de ikke er
i brug.
BEMÆRK: Li-Ion-batteripakker skal være fuldt
opladet, når de opbevares.
2. Langvarig opbevaring skader ikke batteripakken
eller opladeren. Under de rette forhold kan de
opbevares i op til 5 år.
DANSK
Etiketter på opladeren og batteriet
Etiketterne på opladeren og batteriet viser følgende
piktogrammer:
1 Brugervejledning
1 Tegning
BEMÆRK: Batterier og ladere følger ikke med
N-modellerne.
Læs brugsvejledningen før brug.
For opladningstid, se tekniske data
• Kontroller, at værktøjet, komponenter eller tilbehør
ikke er blevet beskadiget under transporten.
• Tag dig tid til at læse og forstå denne
brugervejledning, før du tager værktøjet i brug.
Beskrivelse (fig. A)
Må ikke udsættes for væske
Rør dem ikke med strømledende
materialer
Oplad ikke et beskadiget batteri
Beskadigede opladere må ikke bruges
Temperatur for opladning +4 °C til
+40 °C
1
2
3
4
5
6
7
8
ADVARSEL: Man må aldrig modificere
elektrisk værktøj eller nogen del
deraf. Det kan medføre person- eller
ejendomsskade.
Afbryder
Værktøjsholder
Pistolgreb
Knappen fremad/bagud
Batteri
Udløserknap
Lader
Ladeindikatorer (rød)
En beskadiget ledning bør omgående
udskiftes
TILTÆNKT BRUG
Disse DC800/810 slagnøgler er konstrueret til
professionelt brug som skruetrækker og topnøgle.
Problem med oplader
MÅ IKKE bruges ved høj fugtighed eller under
forhold, hvor der er brændbare væsker eller gasser til
stede.
Problem med batteri
Følg givne anbefalinger med hensyn til at
skille sig af med batteriet
Disse slagnøgler er professionelle elektriske værktøjer.
LAD IKKE børn komme i kontakt med værktøjet.
Uerfarne brugere må kun bruge værktøjet under
overvågning.
Elektrisk sikkerhed
Brænd ikke batteriet
Må kun oplades med dertil beregnede
DEWALT-opladere
Kontroller emballagens indhold
Emballagen indeholder:
1 Batteridrevet slagnøgle
1 Batteri (DC800K/ DC810K)
2 Batterier (DC800KL/(DC810KL)
1 Lader
1 Kasse (kun K-Modeller)
Den elektriske motor er konstrueret til bare én
spænding. Kontrollér altid, at batteripakken svarer
til spændingen på mærkepladen. Kontrollér
også, at spændingen på din oplader svarer til din
el-netspænding.
Din DEWALT-oplader er dobbeltisoleret i
overensstemmelse med EN 60335. Derfor
kræves der ingen jordledning.
Hvis strømledningen er beskadiget, skal den erstattes
af en specialfremstillet ledning, der fås gennem
DEWALT‘s serviceorganisation.
9
DANSK
Brug af forlængerledning
Der bør ikke bruges forlængerledning, medmindre
det er strengt nødvendigt. Brug en godkendt
forlængerledning, som er egnet til din opladers
indgangsstrøm (se tekniske data). Den minimale
lederstørrelse er 1 mm2; den maksimale længde
er 30 m.
Ved brug af en kabeltromle skal kablet altid rulles helt
ud.
SAMLING OG JUSTERING
ADVARSEL: Inden samling og justering
skal batteripakken altid tages ud. Sluk
altid for værktøjet, inden batteripakken
isættes eller fjernes.
ADVARSEL: Anvend kun DEWALTbatteripakker og -opladere.
ADVARSEL: Kun brug DeWALT batterier
og lader.
ISÆTNING OG FJERNELSE AF BATTERIET (FIG. A)
• Sæt batteriet (5) ud for hullet på værktøjet.
Batteriet sættes i ved at skyde batteriet ind
i hullet og skubbe, indtil det klikker på plads.
• Batteriet tages ud ved at trykke på
udløserknappen (6) og samtidig trække batteriet
ud af hullet.
Montering og afmontering af topstykker (fig. C)
Dette værktøj bruger et 1/2" firkantet drevsystem
med tap.
Montering af topstykker
• Justér hullet (9) i siden af topstykket med tappen
(10) på ambolten.
• Tryk topstykket (11) fast på ambolten (2) indtil
det klikker på plads. Slå let på det, hvis det er
nødvendigt.
Afmontering af topstykker
• Tryk på tappen (10) gennem hullet (9) i
topstykket, og træk topstykket af ambolten.
Før værktøjet tages i brug:
• Sørg for at batteriet er (helt) opladet.
• Sørg for, at batteriet er korrekt installeret.
10
BETJENING
Brugsvejledning
ADVARSEL: Overhold altid
sikkerhedsvejledningen og de gældende
regler.
ADVARSEL: For at reducere risikoen
for personskade skal du slukke
for værktøjet og afbryde det fra
strømkilden, inden der foretages
justeringer, eller der fjernes/monteres
tilbehør eller ekstraudstyr.
Korrekt håndposition (fig. D)
ADVARSEL: For at reducere risikoen for
personskade skal du ALTID anvende den
rette håndposition som vist.
ADVARSEL: For at reducere risikoen for
alvorlig personskade skal du ALTID holde
godt fast i tilfælde af en pludselig reaktion.
Korrekt håndposition kræver en hånd på hvert
pistolgreb (3) som vist.
Tænd og sluk
DC800 (fig. A)
• For at få værktøjet til at arbejde, trykkes på tænd/
sluk kontakten (1).
- For at vælge fremadrotation, trykkes på den
nederste del af kontakten.
- For at vælge bagudrotation, trykkes på den
øverste del af kontakten.
• For at standse værktøjet slippes kontakten.
DC810 (fig. A)
Afbryderkontakt med variabel hastighed
• For at få værktøjet til at arbejde, trykkes på tænd/
sluk kontaken (1).
• For at standse værktøjet slippes kontakten.
Dit værktøj er forsynet med en bremse. Ambolten
vil standse lige så snart afbryderkontakten er helt
sluppet. Kontakten for variabel hastighed gør dig
i stand til at vælge den bedste hastighed for en
bestemt opgave.
Jo mere du trykker på afbryderen, jo hurtigere vil
værktøjet arbejde. Anvend langsomme hastigheder
til at starte skruer eller fastgørelsesmidler.
For maksimal levetid for værktøjet skal den
DANSK
variable hastighed kun anvendes til at starte
fastgørelsesmidler.
hele tiden, er det dog vigtigt, at værktøjet behandles
korrekt og rengøres jævnligt.
ADVARSEL: For at reducere risikoen
for alvorlig personskade skal
værktøjet slukkes og batteripakken
fjernes, før der foretages nogen
former for justering eller af-/
påmontering af værktøjsdele eller
tilbehør. Utilsigtet start kan forårsage
personskade.
BEMÆRK: Kontinuerlig anvendelse i området
for variabel hastighed anbefales ikke. Det kan
beskadige kontakten og bør undgås.
ADVARSEL: Værktøjet skal stå helt stille
inden der vælges ny rotationsretning.
Knappen fremad/bagud – DC810
En fremad/bagud knap (4) bestemmer retningen for
værktøjet og tjener også som en aflåsningsknap
For at vælge fremadrotation slippes
afbryderkontakten og fremad/bagud kontrolknappen
trykkes ned på højre side af værktøjet.
For at vælge bagud, trykkes fremad/tilbage
kontrolknappen ned på venstre side af værktøjet.
Midterstillingen for kontrolknappen låser værktøjet i
den slukkede stilling. Når kontrolknappens position
ændres, skal man sikre sig, at afbryderen er frigjort.
BEMÆRK: Den første gang værktøjet skal køre
efter ændring af rotationsretningen, kan man høre
et klik ved opstarten. Det er helt normalt og betyder
ikke, at der er et problem.
Brug som skruetrækker eller som topnøgle
(fig. A)
• Vælg et passende topstykke til den pågældende
skrue eller bolt.
• Vælg fremad- eller bagudrotation som beskrevet
ovenfor.
• Hold værktøjet på linje med strammeren.
• Når skruen er spændt, kontrolleres
spændingsmomentet med en momentnøgle.
Spændingstid
Dette værktøj strammer de fleste
befæstelseselementer på få sekunder. Den korrekte
spændingstid i forhold til spændingsmomentet
bestemmes på grundlag af erfaring.
Smøring
Dit elværktøj kræver ingen ekstra smøring.
Rengøring
ADVARSEL:
• Hold ventilationshullerne åbne og
rengør maskinhuset jævnligt med en
blød klud.
• Tag ladeaggregatet ud af stikket før
rengøring af kabinettet med en blød klud.
• Fjern batteriet før rengøring af elværktøjet.
Valgfrit tilbehør
ADVARSEL: Da andet tilbehør end det,
som stilles til rådighed af DEWALT, ikke
er afprøvet med dette produkt, kan det
være farligt at bruge sådant tilbehør med
dette værktøj. For at mindske risikoen
for personskade, må dette produkt kun
anvendes med tilbehør, som anbefales af
DEWALT.
Brug kun tilbehør, der er beregnet til slagværktøj,
sammen med dette værktøj.
Kontakt din forhandler for at få yderligere information
om det passende tilbehor.
VEDLIGEHOLDELSE
Dit elværktøj er fremstillet til at kunne fungere i
meget lang tid med mindst mulig vedligeholdelse.
For at værktøjet skal kunne fungere tilfredsstillende
11
DANSK
Beskyttelse af miljøet
Separat indsamling. Dette produkt må
ikke bortskaffes sammen med
almindeligt husholdningsaffald.
Når DEWALT-produktet skal udskiftes, eller hvis du
ikke skal bruge det længere, må det ikke bortskaffes
sammen med husholdningsaffaldet. Dette produkt
skal være tilgængeligt for separat indsamling.
Separat indsamling af brugte produkter
og emballage gør det muligt at genbruge
materialerne. Genbrug af materialer
forebygger miljøforurening og nedbringer
behovet for råstoffer.
Lokale regler kan give mulighed for separat
indsamling af elektriske husholdningsprodukter på
kommunale lossepladser eller hos en forhandler, når
du køber et nyt produkt.
DEWALT har en facilitet til indsamling og genbrug
af DEWALT-produkter, når deres levetid er slut.
Benyt dig af denne service og returner venligst dit
produkt til et hvilket som helst af vore autoriserede
serviceværksteder, som indsamler dem på vores
vegne.
For information om nærmeste autoriserede
værksted: kontakt det lokale DEWALT kontor på den
adresse, som er opgivet i denne brugsanvisning.
Desuden findes en liste over alle autoriserede
DeWalt serviceværksteder og alle oplysninger om
vores eftersalgsservice på Internettet på adressen:
www.2helpU.com
12
Batteri
Det langtidsholdbare batteri skal genoplades,
hvis det ikke giver tilstrækkelig strøm til arbejde, der
tidligere er udført tilfredsstillende. Når batteriet er ved
at være slidt op, skal det kasseres med omtanke for
miljøet.
• Aflad batteriet fuldstændigt, og fjern det derefter
fra verktøyet.
• Li-Ion batterier kan genbruges. Aflever dem
til et opsamlingssted i din kommune eller til et
serviceværksted. De indsamlede batterier vil blive
genanvendt eller korrekt affaldshåndteret.
DANSK
GARANTI
DEWALT er sikker på produkternes kvalitet
og tilbyder en enestående garanti til
professionelle brugere af dette værktøj.
Denne garantierklæring er en tilføjelse til
dine kontraktmæssige rettigheder som
professionel bruger eller dine lovbefalede
rettigheder som privat ikke-professionel
bruger og påvirker dem på ingen måde.
Garantien er gyldig inden for medlemsstaterne
af Den Europæiske Union og Det Europæiske
Frihandelsområde.
i DEWALT-kataloget eller kontakte dit
DEWALT-kontor på den adresse, der
er angivet i denne brugsvejledning.
Der findes en liste over autoriserede
DEWALT-serviceværksteder og detaljerede
oplysninger om vores eftersalgsservice på
følgende internetadresse: www.2helpU.
com.
• 30 DAGES RISIKOFRI TILFREDSHEDSGARANTI •
Hvis du ikke er fuldt tilfreds med dit DEWALTværktøj, kan du returnere det inden for
30 dage, komplet som købt, til den
forhandler, hvor værktøjet blev købt og få alle
pengene refunderet eller bytte det. Produktet
skal have været underlagt almindelig brug og
slid, og der skal fremvises gyldig kvittering.
• ET ÅRS GRATIS SERVICEKONTRAKT •
Hvis du har har brug for vedligeholdelse
eller service til dit DEWALT-værktøj inden
for 12 måneder efter købet, gøres
dette helt gratis på et autoriseret
DEWALTserviceværksted. Købsbeviset skal
fremvises. Inkluderer arbejdskraft. Ekskluderer
tilbehør og reservedele, medmindre de fejlede
under garantiperioden.
• ET ÅRS FULD GARANTI •
Hvis dit DEWALT-produkt bliver defekt
på grund af fejlbehæftede materialer eller
produktionsfejl inden for 12 måneder fra
købsdatoen, garanterer DEWALT gratis
udskiftning af alle defekte dele eller gratis
udskiftning af enheden efter vores valg, under
forudsætning af, at:
• Produktet ikke er blevet misbrugt.
• Produktet har været underlagt almindelig
brug og slid.
• Der ikke er forsøgt reparationer af
uautoriserede personer.
• Købsbeviset fremvises.
• Produktet returneres komplet med alle
originale komponenter.
Hvis du ønsker at foretage en reklamation,
skal du kontakte din forhandler eller den
nærmeste autoriserede DEWALT-reparatør
13
DEUTSCH
AKKU-CHLAGSCHRAUBER DC800/DC810
Anwendungen, mit anderem Zubehör
oder schlecht gewartet eingesetzt wird,
kann die Vibrationsemission verschieden
sein. Dies kann den Expositionsgrad über
die Gesamtbetriebszeit erheblich erhöhen.
Herzlichen Glückwunsch!
Sie haben sich für ein Werkzeug von DEWALT
entschieden, das die lange DEWALT-Tradition
fortsetzt, nur ausgereifte und in zahlreichen Tests
bewährte Qualitätsprodukte für den Fachmann
anzubieten. Lange Jahre der Erfahrung und
kontinuierliche Weiterentwicklung machen DEWALT
zu Recht zu einem verläßlichen Partner aller
professionellen Anwender.
Eine Schätzung der Vibrationsstärke sollte
auch berücksichtigen, wie oft das Gerät
ausgeschaltet wird oder über welche Zeit
es zwar läuft, aber nicht wirklich in Betrieb
ist. Dies kann die Exposition über die
Gesamtbetriebszeit erheblich mindern.
Es sind zusätzliche
Sicherheitsmaßnahmen zum Schutze der
Betriebsperson vor den Auswirkungen
der Vibration in Betracht zu ziehen, z. B.:
Wartung des Gerätes und des Zubehörs,
Warmhalten der Hände, Organisation des
Arbeitsablaufes.
Technische Daten
DC800
DC810
(VDC)
36
28
Typ
Max. Ausgangsleistung
(Watt)
1
800
1
350
Leerlaufdrehzahl
(min-1)
1.400
0-2.400
Schlagzahl
(min-1)
2.500
0-3.000
(Nm)
440
215
Spannung
Max. Drehmoment
Werkzeugaufnahme
Gewicht (ohne Akku)
LPA (Schalldruck)
KPA (unbestimmter
Schalldruck)
LWA (Schallleistung)
KWA (unbestimmte
Schallleistung)
1/2" Vierkant
(kg)
dB(A)
dB(A)
dB(A)
dB(A)
2,4
1,4
DC800
DC810
97
92
1,9
106
1,9
3
103
m/s²
10,5
8
Unsicherheitsfaktor K = m/s²
1,7
2,2
Der in diesem Informationsblatt angegebene
Vibrationsemissionswert wurde gemäß einem
standardisierten Test laut EN 60745 gemessen und
kann für einen Vergleich zwischen zwei Geräten
verwendet werden. Er kann zu einer vorläufigen
Einschätzung der Exposition verwendet werden.
WARNUNG: Der angegebene
Vibrationsemissionswert bezieht sich
auf die Hauptanwendung des Gerätes.
Wenn das Gerät jedoch für andere
14
DE9360 DE9280
Akkutyp
Li-Ion
Li-Ion
Spannung
(VDC)
36
28
Kapazität
(Ah)
2,2
2,2
Gewicht
(kg)
1,0
0,92
Ladegerät
DE9000
Netzspannung
(VAC)
Akkutyp
230
Li-Ion
Geschätzte Ladedauer
min
Gewicht
(kg)
3
Gesamtvibrationswerte (Triax-Vektorsumme) ermittelt nach
EN 60745:
Vibrationswert ah
ah =
Akku
60
(2,0 Ah-Akkus)
0,9
Mindestabsicherung des Stromkreises:
230-V-Elektrowerkzeuge
10 A
Definitionen: Sicherheitsrichtlinien
Im Folgenden wird die Relevanz der einzelnen
Warnhinweise erklärt. Bitte lesen Sie das Handbuch
und achten Sie auf diese Symbole.
GEFAHR: Weist auf eine unmittelbar
drohende gefährliche Situation hin, die,
sofern nicht vermieden, zu tödlichen
oder schweren Verletzungen führt.
WARNUNG: Weist auf eine
möglicherweise gefährliche Situation hin,
die, sofern nicht vermieden, zu tödlichen
DEUTSCH
oder schweren Verletzungen führen
kann.
VORSICHT: Weist auf eine
möglicherweise gefährliche Situation hin,
die, sofern nicht vermieden, zu leichten
oder mittelschweren Verletzungen
führen kann.
HINWEIS: Weist auf ein Verhalten hin,
das nichts mit Verletzungen zu tun
hat, aber, wenn es nicht vermieden
wird, zu Sachschäden führen kann.
Allgemeine Warnhinweise für
Elektrowerkzeuge
WARNUNG! Alle Sicherheits-/
Warnhinweise und alle Anweisungen
lesen. Die Nichtbeachtung der
Warnhinweise und Anweisungen kann zu
elektrischen Schlägen, Brand und/oder
schweren Verletzungen führen.
ALLE WARNHINWEISE UND ANWEISUNGEN
ZUM SPÄTEREN NACHSCHLAGEN AUFBEWAHREN
Weist auf ein Stromschlagrisiko hin.
Weist auf eine Brandgefahr hin.
EG-Konformitätserklärung
MASCHINENRICHTLINIE
DC800/DC810
DEWALT erklärt hiermit, dass diese unter „Technische
Daten“ beschriebenen Produkte die folgenden
Vorschriften erfüllen:
2006/42/EG, EN 60745-1, EN 60745-2-2.
Diese Produkte erfüllen auch die Richtlinie
2004/108/EG. Für weitere Informationen wenden
Sie sich bitte an DEWALT unter der folgenden
Adresse oder schauen Sie auf der Rückseite dieser
Betriebsanleitung nach.
Der Unterzeichnete ist verantwortlich für die
Zusammenstellung des technischen Dossiers und gibt
diese Erklärung im Namen von DEWALT ab.
Horst Großmann
Vizepräsident für Konstruktion und
Produktentwicklung
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 11,
D-65510, Idstein, Germany
31.12.09
WARNUNG: Zur Reduzierung
der Verletzungsgefahr bitte die
Bedienungsanleitung lesen.
Der nachfolgend verwendete Begriff
„Elektrowerkzeug“ bezieht sich auf netzbetriebene
Werkzeuge (mit Netzkabel) und auf akkubetriebene
Werkzeuge (ohne Netzkabel).
1) SICHERHEIT IM ARBEITSBEREICH
a) Halten Sie Ihren Arbeitsbereich sauber und
gut ausgeleuchtet. Unordentliche oder dunkle
Arbeitsbereiche können zu Unfällen führen.
b) Arbeiten Sie mit Elektrowerkzeugen nicht
in explosionsgefährdeten Umgebungen,
in der sich brennbare Flüssigkeiten, Gase
oder Staub befinden. Elektrowerkzeuge
erzeugen Funken, die den Staub oder die
Dämpfe entzünden können.
c) Halten Sie Kinder und andere
Personen während der Benutzung des
Elektrowerkzeugs fern. Ablenkungen können
dazu führen, dass Sie die Kontrolle verlieren.
2) ELEKTRISCHE SICHERHEIT
a) Der Anschlussstecker des
Elektrowerkzeugs muss in die Steckdose
passen. Der Stecker darf in keiner Weise
verändert werden. Verwenden Sie mit
geerdeten Elektrowerkzeugen keine
Adapterstecker. Unveränderte Stecker und
passende Steckdosen verringern das Risiko
eines Stromschlags.
b) Vermeiden Sie Körperkontakt mit
geerdeten Oberflächen wie Rohre,
Heizungen, Herde und Kühlschränke. Es
besteht ein erhöhtes Stromschlagrisiko, wenn
Ihr Körper geerdet ist.
c) Halten Sie Elektrowerkzeuge von Regen
oder Nässe fern. Das Eindringen von Wasser
in ein Werkzeug erhöht das Stromschlagrisiko.
d) Zweckentfremden Sie das Kabel nicht.
Verwenden Sie es niemals, um das
Elektrowerkzeug zu tragen oder zu ziehen
bzw. um den Stecker aus der Steckdose zu
ziehen. Halten Sie das Kabel von Hitze, Öl,
scharfen Kanten oder beweglichen Teilen
fern. Beschädigte oder verwickelte Kabel
erhöhen das Stromschlagrisiko.
15
DEUTSCH
e)
f)
Wenn Sie ein Elektrowerkzeug im
Freien benutzen, verwenden Sie
nur Verlängerungskabel, die für
Außenbereiche geeignet sind. Die
Verwendung eines für Außenbereiche
geeigneten Verlängerungskabels verringert das
Stromschlagrisiko.
Beim Betrieb eines Elektrowerkzeugs
an einem feuchten Ort muss eine
Stromversorgung mit einer FehlerstromSchutzeinrichtung verwendet werden.
Die Verwendung einer FehlerstromSchutzeinrichtung verringert das
Stromschlagrisiko.
3) PERSÖNLICHE SICHERHEIT
a) Bleiben Sie stets aufmerksam, achten Sie
darauf, was Sie tun und lassen Sie beim
Umgang mit Elektrowerkzeugen gesunden
Menschenverstand walten. Benutzen Sie
keine Elektrowerkzeuge, wenn Sie müde
sind oder unter dem Einfluss von Drogen,
Alkohol oder Medikamenten stehen. Ein
Moment der Unachtsamkeit beim Gebrauch
von Elektrowerkzeugen kann zu ernsthaften
Verletzungen führen.
b) Tragen Sie eine persönliche
Schutzausrüstung. Tragen Sie stets einen
Augenschutz. Schutzausrüstungen (wie
Staubmaske, rutschfeste Sicherheitsschuhe,
Schutzhelm oder Gehörschutz) für die
entsprechenden Einsatzbedingungen mindern
das Verletzungsrisiko.
c) Verhindern Sie unbeabsichtigtes Starten.
Stellen Sie sicher, dass das Werkzeug
ausgeschaltet ist, bevor Sie es an
die Stromquelle und/oder den Akku
anschließen, es hochheben oder tragen.
Das Tragen des Elektrowerkzeugs mit dem
Finger am Schalter oder der Anschluss
eingeschalteter Werkzeuge führen unnötig
Unfälle herbei.
d) Nehmen Sie vor dem Einschalten des
Elektrowerkzeugs Einstellwerkzeuge
oder Schraubenschlüssel ab. Ein
Schraubenschlüssel oder Einstellwerkzeug,
der/das sich in einem drehenden Teil befindet,
kann zu Verletzungen führen.
e) Nicht zu weit vorlehnen! Sorgen Sie für
sicheren Stand und halten Sie jederzeit
das Gleichgewicht. Dadurch können Sie das
Werkzeug in unerwarteten Situationen besser
unter Kontrolle halten.
f) Tragen Sie geeignete Kleidung. Tragen
Sie keine weite Kleidung und keinen
Schmuck. Halten Sie Haare, Kleidung und
Handschuhe von sich bewegenden Teilen
16
g)
fern. Lose sitzende Kleidung, Schmuck oder
lange Haare können sich in den beweglichen
Teilen verfangen.
Falls Vorrichtungen zur Staubabsaugung
bzw. zum Staubfang vorhanden
sind, vergewissern Sie sich, dass
diese angeschlossen sind und richtig
verwendet werden. Durch die Verwendung
eines Staubfangs können die mit Staub
verbundenen Gefahren reduziert werden.
4) GEBRAUCH UND WARTUNG VON ELEKTROWERKZEUGEN
a) Überlasten Sie das Elektrowerkzeug
nicht. Verwenden Sie das für Ihren
Anwendungsbereich geeignete
Elektrowerkzeug. Mit dem richtigen
zweckbestimmten Elektrowerkzeug kann die
Arbeit besser und sicherer ausgeführt werden.
b) Benutzen Sie das Elektrowerkzeug nicht,
wenn sich der Ein-Aus-Schalter nicht
verstellen lässt. Ein Elektrowerkzeug mit
defektem Schalter ist gefährlich und muss
repariert werden.
c) Ziehen Sie den Stecker der Stromquelle
und/oder dem Akku vom Elektrowerkzeug,
bevor Sie Einstellungen vornehmen,
Zubehör wechseln oder Elektrowerkzeuge
aufbewahren. Diese Vorsichtsmaßnahmen
verhindern ein unbeabsichtigtes Einschalten
des Elektrowerkzeugs.
d) Bewahren Sie ungenutzte
Elektrowerkzeuge außerhalb der
Reichweite von Kindern auf. Lassen Sie
Elektrowerkzeuge nicht von Personen
benutzen, die damit nicht vertraut sind
oder diese Anweisungen nicht gelesen
haben. Elektrowerkzeuge sind in den Händen
unerfahrener Personen gefährlich.
e) Halten Sie Elektrowerkzeuge stets in einem
einwandfreien Zustand. Überprüfen Sie, ob
bewegliche Teile falsch ausgerichtet sind
oder klemmen und ob Teile Bruchstellen
aufweisen oder so beschädigt sind, dass
sie die Funktion des Elektrowerkzeugs
beeinträchtigen. Lassen Sie beschädigte
Werkzeuge vor dem Gebrauch reparieren.
Viele Unfälle sind auf schlecht gewartete
Elektrowerkzeuge zurückzuführen.
f) Halten Sie Schneidwerkzeuge scharf und
sauber. Sorgfältig gepflegte Schneidwerkzeuge
mit scharfen Schneidkanten verklemmen sich
weniger und sind leichter zu kontrollieren.
g) Verwenden Sie Elektrowerkzeug, Zubehör,
Einsatzwerkzeuge usw. entsprechend
diesen Anweisungen und in der für
diesen speziellen Elektrowerkzeugtyp
vorgeschriebenen Art und Weise. Der
DEUTSCH
Gebrauch von Werkzeugen für andere als
die vorgesehenen Anwendungen kann zu
gefährlichen Situationen führen.
5) GEBRAUCH UND WARTUNG VON AKKUBETRIEBENEN
WERKZEUGEN
a) Laden Sie Akkus nur in Ladegeräten auf,
die vom Hersteller angegeben wurden. Ein
Ladegerät, das nur für eine bestimmte Akkuart
geeignet ist, kann zu einer Brandgefahr führen,
wenn es mit anderen Akkus verwendet wird.
b) Verwenden Sie für die Elektrowerkzeuge
nur die dafür speziell vorgesehenen Akkus.
Der Gebrauch von anderen Akkus kann zu
Verletzungen und Feuer führen.
c) Halten Sie den nicht benutzten Akku von
Büroklammern, Münzen, Schlüsseln,
Nägeln, Schrauben oder anderen kleinen
Metallgegenständen fern, die eine
Überbrückung der Kontakte verursachen
könnten. Ein Kurzschluss zwischen den
Akkukontakten kann Verbrennungen oder
einen Brand hervorrufen.
d) Bei unsachgemäßer Verwendung kann
Flüssigkeit aus dem Akku austreten.
Vermeiden Sie den Kontakt damit. Bei
unbeabsichtigtem Kontakt mit Wasser
abspülen. Gelangt die Flüssigkeit in die
Augen, suchen Sie darüber hinaus einen
Arzt auf. Austretende Akkuflüssigkeit kann zu
Hautreizungen oder Verbrennungen führen.
6) REPARATUREN
a) Lassen Sie Ihr Elektrowerkzeug nur von
qualifiziertem Fachpersonal und nur mit
Originalersatzteilen reparieren. Damit kann
gewährleistet werden, dass der Betrieb des
Elektrowerkzeugs sicher ist.
ZUSÄTZLICHE SICHERHEITSHINWEISE
Sicherheitsanweisungen für
alle Schlagschrauber
• Halten Sie das Werkzeug an den isolierten
Oberflächen, wenn Sie in Bereichen arbeiten,
in denen es mit verborgenen elektrischen
Installationen oder seinem eigenen Netzkabel
in Kontakt kommen könnte. Bei Kontakt
mit einem stromführenden Draht werden die
freiliegenden Metallteile ebenfalls stromführend
und der Bediener erleidet bei Berührung einen
Stromschlag.
Typische Gefahren
Trotz Befolgung aller relevanten
Sicherheitsbestimmungen und Anwendung von
Schutzvorrichtungen sind die folgenden typischen
Gefahren unvermeidbar:
– Schädigung des Gehörs
– Verletzungsgefahr durch fliegende Partikel
– Verbrennungsgefahr durch das beim Betrieb sehr
heiß werdende Zubehör
– Verletzungsgefahr bei langzeitiger Anwendung
Bildzeichen am Werkzeug
Die folgenden Bildzeichen sind am Gerät sichtbar
angebracht:
Vor der Verwendung die Betriebsanleitung
lesen.
Tragen Sie Gehörschutz.
Tragen Sie Augenschutz.
LAGE DES DATUMSCODES
Der Datumscode, der auch das Herstelljahr enthält,
ist in die Gehäusefläche geprägt, die die Montagefuge
zwischen Gerät und Akku bildet.
Beispiel:
2010 XX XX
Herstelljahr
Wichtige Sicherheitshinweise für alle
Akku-Ladegeräte
BEWAHREN SIE DIESE ANWEISUNGEN AUF:
Diese Anleitung enthält wichtige Sicherheits- und
Betriebsanweisungen für das Ladegerät DE9000.
• Bevor Sie das Ladegerät verwenden, lesen
Sie alle Anweisungen und Warnhinweise am
Ladegerät, Akku und am akkubetriebenen
Produkt.
GEFAHR: Gefahr eines tödlichen
Stromschlags. 230 Volt liegen an den
Ladeanschlüssen an. Nicht mit elektrisch
leitenden Gegenständen berühren. Ein
elektrischer Schlag oder ein tödlicher
Stromschlag kann die Folge sein.
WARNUNG: Gefahr eines elektrischen
Schlages. Keine Flüssigkeiten in das
Ladegerät gelangen lassen. Dadurch
kann ein elektrischer Schlag entstehen.
VORSICHT: Verbrennungsgefahr. Zur
Reduzierung der Verletzungsgefahr
laden Sie bitte nur aufladbare Akkus
17
DEUTSCH
von DEWALT. Andere Akkutypen
können bersten und Verletzungen und
Beschädigungen verursachen.
VORSICHT: Unter bestimmten
Umständen können bei an die
Stromversorgung angeschlossenem
Ladegerät die Kontakte im Ladegerät
durch Fremdmaterial kurzgeschlossen
werden. Elektrisch leitendes
Fremdmaterial wie zum Beispiel, aber
nicht ausschließlich, Stahlwolle, Alufolie
oder die Ansammlung von Metallpartikeln
sollte von den Hohlräumen des
Ladegerätes ferngehalten werden. Ziehen
Sie den Stecker des Ladegerätes immer
aus der Steckdose, wenn kein Akku
im Ladegerät steckt. Trennen Sie das
Ladegerät vom Stromnetz, bevor Sie es
reinigen.
• Verwenden Sie das Ladegerät nicht mit
beschädigtem Netzkabel oder Netzstecker.
Beschädigte Teile sind unverzüglich
auszuwechseln.
• Benutzen Sie das Ladegerät nicht, wenn
es einen harten Schlag erlitten hat,
heruntergefallen ist oder auf andere Weise
beschädigt wurde. Bringen Sie es zu einer
autorisierten Kundendienststelle.
• Zerlegen Sie das Ladegerät nicht. Bringen Sie
es zu einer autorisierten Kundendienststelle,
wenn es gewartet oder repariert werden
muss. Ein unsachgemäßer Zusammenbau kann
zur Gefahr eines elektrischen Schlages, eines
tödlichen Stromschlags oder zu Brandgefahr
führen.
• Trennen Sie das Ladegerät von der
Stromversorgung, bevor Sie es reinigen.
Dadurch wird die Gefahr eines elektrischen
Schlages reduziert. Durch die Entfernung des
Akkus wird dieses Risiko nicht gemindert.
• Der Akku darf NIEMALS mit einem anderen
Ladegerät als dem in dieser Betriebsanleitung
beschriebenen geladen werden. Das
Ladegerät und der Akku sind speziell zur
gemeinsamen Verwendung konstruiert.
• Versuchen Sie NIEMALS, 2 Ladegeräte
miteinander zu verbinden.
• Diese Ladegeräte sind ausschließlich zum
Laden von DEWALT-Akkus bestimmt. Eine
anderweitige Verwendung kann zu Brandgefahr,
elektrischem Schlag oder tödlichem Stromschlag
führen.
• Das Ladegerät ist zum Betrieb mit Standard230-V-Haushaltsstrom konstruiert. Versuchen
Sie nicht, es mit einer anderen Spannung
zu betreiben. Dies betrifft nicht das FahrzeugLadegerät.
• Setzen Sie das Ladegerät weder Regen noch
Schnee aus.
BEWAHREN SIE DIESE ANWEISUNGEN AUF
• Ziehen Sie immer am Stecker statt am Kabel,
um das Ladegerät von der Stromversorgung
zu trennen. Dadurch wird das Risiko einer
Beschädigung von Stecker und Kabel reduziert.
• Verlegen Sie das Kabel so, dass niemand
darauf treten oder darüber stolpern kann oder
dass es auf andere Weise Beschädigungen
oder Belastungen ausgesetzt wird.
• Verwenden Sie ein Verlängerungskabel
nur, wenn es absolut notwendig ist. Die
Verwendung ungeeigneter Verlängerungskabel
kann zu Brandgefahr, elektrischem Schlag oder
tödlichem Stromschlag führen.
• Stellen Sie keine Gegenstände auf das
Ladegerät und stellen Sie das Ladegerät
nicht auf eine weiche Fläche. Dadurch
können die Lüftungsschlitze blockiert und
das Gerät überhitzt werden. Stellen Sie das
Ladegerät nicht in die Nähe von Wärmequellen.
Das Ladegerät wird durch Schlitze an der oberen
Seite und am Boden des Gehäuses belüftet.
18
Ladegeräte
Ihr DE9000 Ladegerät kann DEWALT Li-Ionen-AkkuPakete mit 36 V (DE9360) und 28 V (DE9280) bei
2,2 Ah laden.
Diese Ladegeräte benötigen keine Einstellungen und
sind für einen möglichst einfachen Betrieb konstruiert.
Ladevorgang (Abb. A, B)
GEFAHR: Gefahr eines tödlichen
Stromschlags. 230 Volt liegen an den
Ladeanschlüssen an. Nicht mit elektrisch
leitenden Gegenständen berühren. Gefahr
eines elektrischen Schlages oder eines
tödlichen Stromschlags.
1. Schließen Sie das Ladegerät (7) an eine
geeignete Steckdose an, bevor Sie den Akku
einsetzen.
2. Setzen Sie den Akku in das Ladegerät. Die rote
(Lade-) Kontrollleuchte blinkt kontinuierlich und
zeigt damit an, dass der Ladevorgang begonnen
hat.
DEUTSCH
3. Der Ladevorgang ist abgeschlossen, wenn die
rote Kontrollleuchte ununterbrochen leuchtet. Der
Akku ist vollständig aufgeladen und kann jetzt
benutzt oder im Ladegerät belassen werden.
HINWEIS: Um eine maximale Leistung und
Lebensdauer der Li-Ion-Akkus zu gewährleisten,
laden Sie diese mindestens 10 Stunden lang vor dem
ersten Einsatz.
Ladevorgang
Die Ladezustände des Akkus sind in der Tabelle unten
aufgeführt.
Ladezustand
wird geladen
– – – –
vollständig geladen
–––––––––––
Temperaturverzögerung
–– – –– –
Akku ersetzen
•••••••••••
Problem
•• •• •• ••
Automatischer Feinausgleich
Beim automatischen Feinausgleich werden die
einzelnen Zellen im Akku für ihre Spitzenkapazität
ausgeglichen. Die Akkus sollten wöchentlich, oder
immer, wenn der Akku nicht mehr die gewohnte
Leistung liefert, ausgeglichen werden.
Zum Ausgleichen wird der Akku wie gewohnt in
das Ladegerät gesteckt. Lassen Sie den Akku dann
mindestens 10 Stunden im Ladegerät.
Temperaturverzögerung
Wenn das Ladegerät feststellt, dass der Akku
zu heiß oder zu kalt ist, wird automatisch die
Temperaturverzögerung ausgelöst. Dabei wird der
Ladevorgang so lange ausgesetzt, bis der Akku eine
geeignete Temperatur erreicht hat. Das Ladegerät
schaltet dann automatisch auf Ladebetrieb. Dieses
Funktionsmerkmal gewährleistet die maximale
Lebensdauer des Akkus.
NUR LI-ION-AKKUS
Li-Ion-Akkus sind mit einem elektronischen Schutz
konstruiert, der den Akku gegen Überladung,
Überhitzung oder Tiefentladung schützt.
Das Gerät schaltet sich automatisch aus, wenn der
elektronische Schutz anschlägt. Wenn dies geschieht,
setzen Sie den Li-Ion-Akku in das Ladegerät, bis er
vollständig geladen ist.
Wichtige Sicherheitsanweisungen für
alle Akkus
Achten Sie beim Bestellen von Ersatzakkus darauf,
dass Sie die Katalognummer und die Spannung
angeben.
Wenn Sie den Akku aus dem Karton auspacken,
ist er nicht vollständig geladen. Lesen Sie die unten
aufgeführten Sicherheitsanweisungen, bevor Sie den
Akku und das Ladegerät verwenden. Befolgen Sie
anschließend den beschriebenen Ladevorgang.
LESEN SIE SÄMTLICHE ANWEISUNGEN
• Akkus niemals in explosionsgefährdeten
Umgebungen laden, in denen sich brennbare
Flüssigkeiten, Gase oder Staub befinden.
Beim Einsetzen oder Herausnehmen des Akkus
aus dem Ladegerät können sich Staub oder
Dämpfe entzünden.
• Laden Sie die Akkus nur in Ladegeräten von
DEWALT auf.
• NICHT Spritzern aussetzen und NICHT in
Wasser oder andere Flüssigkeiten tauchen.
• Das Gerät oder den Akku niemals an Orten
lagern oder verwenden, an denen die
Temperatur 40 °C erreichen oder übersteigen
könnte (wie z. B. in Schuppen oder in
Metallbauten im Sommer).
GEFAHR: Versuchen Sie niemals und
unter keinen Umständen, den Akku zu
öffnen. Wenn das Akkugehäuse Risse
oder Beschädigungen aufweist, darf
der Akku nicht in das Ladegerät gelegt
werden. Den Akku nicht quetschen,
fallen lassen oder beschädigen.
Verwenden Sie niemals einen Akku oder
ein Ladegerät, wenn diese einen harten
Schlag erlitten haben, fallen gelassen,
überfahren oder sonst wie beschädigt
wurden (z. B. wenn sie mit einem Nagel
durchlöchert wurden, mit einem Hammer
darauf geschlagen oder getreten
wurde). Ein elektrischer Schlag oder ein
tödlicher Stromschlag kann entstehen.
Beschädigte Akkus sollten zum Recycling
zur Kundendienststelle gebracht werden.
VORSICHT: Wenn das Werkzeug
nicht gebraucht wird, muss es
seitlich auf eine stabile Fläche gelegt
werden, wo es kein Stolperrisiko
darstellt und nicht herunterfallen
kann. Manche Werkzeuge mit großen
Akkus können aufrecht auf dem Akku
stehen, aber leicht umgestoßen werden.
BESONDERE SICHERHEITSANWEISUNGEN FÜR
LITHIUMIONEN (Li-Ion) - AKKUS
• Den Akku nicht verbrennen, auch wenn
er stark beschädigt oder vollkommen
verschlissen ist. Der Akku kann im Feuer
explodieren. Beim Verbrennen eines
19
DEUTSCH
Lithiumionen-Akkus entstehen giftige Dämpfe und
Stoffe.
• Wenn der Akkuinhalt mit der Haut in Kontakt
kommt, waschen Sie die Stelle sofort
mit einer milden Seife und Wasser. Wenn
Akkuflüssigkeit in die Augen gelangt, spülen Sie
das offene Auge für 15 Minuten, oder bis die
Reizung nachlässt, mit Wasser. Falls Sie sich
in ärztliche Behandlung begeben müssen: Das
Akkuelektrolyt besteht aus einer Mischung von
organischen Karbonaten und Lithiumsalzen.
• Der Inhalt einer geöffneten Akkuzelle kann
Atemwegsreizungen verursachen. Sorgen
Sie für Frischluft. Wenn die Symptome anhalten,
begeben Sie sich in ärztliche Behandlung.
WARNUNG: Verbrennungsgefahr. Die
Akkuflüssigkeit kann brennbar sein, wenn
sie Funken oder einer Flamme ausgesetzt
ist.
Transport der Maschine
DEWALT Li-Ionen Akkupakete entsprechen
den notwendigen Testanforderungen gemäß
Handbuch UN Manual of Tests and Criteria (ST/SG/
AC.10/11/Rev.3 Teil III, Unterabschnitt 38,3) nach
den UN Empfehlungen über den Transport von
Gefahrengütern.
– Die Akkupakete haben einen wirksamen Schutz
vor internem Überdruck und Kurzschluss.
– Es wurden entsprechende Maßnahmen zur
Verhinderung von Gewaltbruch und gefährlichem
Gegenstrom getroffen.
– Der äquivalente Lithiumgehalt liegt unterhalb des
relevanten Grenzwerts.
DEWALT Li-Ionen Akkupakete sind ausgenommen
von nationalen und internationalen Bestimmungen,
die für Gefahrengüter gelten. Diese Bestimmungen
treten jedoch in Kraft, wenn mehrere Akkupakete
zusammen transportiert werden.
• Vergewissern Sie sich, daß die
Akkupakete gemäß den oben erwähnten
Gefahrengutbestimmungen verpackt werden, um
ein Kurzschließen zu verhindern.
Akku
Empfehlungen für die Lagerung
1. Ein idealer Lagerplatz ist kühl und trocken und
nicht direktem Sonnenlicht sowie übermäßiger
Hitze oder Kälte ausgesetzt. Für eine optimale
Akkuleistung und Lebensdauer lagern Sie die
Akkus bei Raumtemperatur, wenn sie nicht
verwendet werden.
HINWEIS: Li-Ion-Akkus sollten vollständig
geladen gelagert werden.
2. Eine langfristige Lagerung schadet dem Akku
oder Ladegerät nicht. Unter den richtigen
Bedingungen können sie bis zu 5 Jahren gelagert
werden.
Schilder am Ladegerät und am Akkupaket
Die Schilder am Ladegerät und am Akkupaket
zeigen folgende Symbole:
Bedienungsanleitung vor Gebrauch lesen.
Die Ladezeit entnehmen Sie bitte den
technischen Daten.
Setzen Sie das Gerät keiner Nässe aus
Fassen Sie nicht mit elektrisch leitenden
Gegenständen in das Gerät
Laden Sie nie beschädigte Akkupakete
Verwenden Sie keine beschädigten
Ladegeräte
Laden Sie nur bei einer Umgebungstemperatur zwischen 4 °C und 40 °C
Lassen Sie beschädigte Kabel sofort
ersetzen
Problem am Ladegerät
Problem am Akku
AKKUTYP
Für das Modell DC810 wird ein 28 Volt Li-Ionen-Akku
eingesetzt.
Für das Modell DC800 wird ein 36 Volt Li-Ionen-Akku
eingesetzt.
20
Lassen Sie das Akkupaket am Ende
seiner Lebensdauer mit Rücksicht auf die
Umwelt sachgerecht entsorgen
DEUTSCH
Werfen Sie das Akkupaket nicht ins
Feuer
Lassen Sie Kinder NICHT in Kontakt mit dem
Werkzeug kommen. Unerfahrene Personen dürfen
das Werkzeug nur unter Beaufsichtigung benutzen.
Laden Sie den Akku nur mit den
vorgesehenen DEWALT Ladegeräten
Elektrische Sicherheit
Überprüfen der Lieferung
Die Verpackung enthält:
1 Akku-Schlagschrauber
1 Akku (DC800K/DC810K)
2 Akkus (DC800KL/DC810KL)
1 Ladegerät
1 Transportkoffer (nur für K-Modelle)
1 Bedienungsanleitung
1 Explosionszeichnung
HINWEIS: Bei den N-Modellen sind Akkupakete und
Ladegeräte nicht Teil des Lieferumfangs.
• Vergewissern Sie sich, daß das Elektrowerkzeug
sowie die Zubehörteile beim Transport nicht
beschädigt wurden.
• Lesen Sie vor der Inbetriebnahme die
Bedienungsanleitung gründlich durch.
Beschreibung (Abb. A)
WARNUNG: Nehmen Sie niemals
Änderungen an dem Elektrowerkzeug
oder seinen Teilen vor. Dies könnte zu
Sach- und Personenschäden führen.
1
2
3
4
5
6
7
8
Ein-/Aus-Schalter
Werkzeugaufnahme
Pistolenhandgriff
Vorwärts-/Rückwärtslauf-Umschalter
Akku
Entriegelungsknopf
Ladegerät
Ladekontrolleuchten (rot)
VERWENDUNGSZWECK
Diese Heavy-Duty-Schlagschrauber DC800/DC810
sind wurde für professionelle Schraubarbeiten und
das Anbringen von Muttern konzipiert.
Verwenden Sie das Werkzeug NICHT in einer
nassen Umgebung oder in der Nähe von brennbaren
Flüssigkeiten oder Gasen.
Schlagbohrschrauber sind Elektrowerkzeuge für den
professionellen Gebrauch.
Der Elektromotor wurde für eine einzige Spannung
konstruiert. Überprüfen Sie immer, ob die Spannung
des Akkus der Spannung auf dem Typenschild
entspricht. Stellen Sie auch sicher, dass die
Spannung Ihres Ladegeräts der Netzspannung
entspricht.
Ihr DEWALT Ladegerät ist gemäß
EN 60335 doppelt isoliert. Es muss
deshalb nicht geerdet werden.
Wenn das Stromversorgungskabel beschädigt
ist, muss es durch ein speziell ausgestattetes
Kabel ersetzt werden, dass bei der DEWALT
Kundendienstorganisation erhältlich ist.
CH
Bei Ersatz des Netzkabels achten Sie auf
Verwendung des Schweizer Netzsteckers.
Typ 11 für Klasse II
(Doppelisolierung) - Geräte
Typ 12 für Klasse I (Schutzleiter) - Geräte
CH
Ortsveränderliche Geräte, die im Freien
verwendet werden, müssen über einen
Fehlerstromschutzschalter angeschlossen
werden.
Verlängerungskabel
Verwenden Sie ein zugelassenes Verlängerungskabel,
das für die Leistungsaufnahme des Ladegerätes
ausreichend ist (vgl. technische Daten). Der
Mindestquerschnitt der Leitungen beträgt 1 mm² und
die Höchstlänge beträgt 30 m.
Wenn Sie eine Kabeltrommel verwenden, wickeln Sie
das Kabel vollständig ab.
ZUSAMMENBAU UND EINSTELLUNGEN
WARNUNG: Entfernen Sie immer den
Akku vor dem Zusammenbau und der
Einstellung. Schalten Sie das Werkzeug
immer aus, bevor Sie den Akku einsetzen
oder entfernen.
WARNUNG: Verwenden Sie nur Akkus
und Ladegeräte von DEWALT.
WARNUNG: Verwenden Sie nur
DEWALT-Akkus und -Ladegeräte.
21
DEUTSCH
Anbringen und Entfernen des Akku-Pakets
(Abb. A)
• Um das Akku-Paket (5) anzubringen, richten Sie
es mit der Aufnahme am Gerät aus. Schieben Sie
das Akku-Paket in die Aufnahme und drücken
Sie, bis es einrastet.
• Um das Akku-Paket zu entfernen, drücken Sie
den Löseknopf (6) und ziehen Sie gleichzeitig das
Akku-Paket aus der Aufnahme heraus.
Anbringen und Entfernen von Nüssen (Abb. C)
Das Werkzeug ist mit einem 1/2"-VierkantAntriebssystem mit Arretierstift ausgestattet.
Montieren von Nüssen
• Richten Sie die seitliche Bohrung (9) in
der Nuß mit dem Arretierstift (10) an der
Werkzeugaufnahme aus.
• Drücken Sie die Nuß (11) auf die
Werkzeugaufnahme (2), bis sie einrastet.
Schlagen Sie ggf. leicht auf die Nuß.
Entfernen von Nüssen
• Drücken Sie durch die seitliche Bohrung (9) in der
Nuß den Arretierstift (10) ein und ziehen Sie die
Nuß von der Werkzeugaufnahme.
Vor dem Betrieb:
• Vergewissern Sie sich, daß Ihr Akku (vollständig)
geladen ist.
• Vergewissern Sie sich, daß das Akkupaket richtig
sitzt.
BETRIEB
Betriebsanweisungen
WARNUNG: Beachten Sie immer
die Sicherheitsanweisungen und die
geltenden Vorschriften.
WARNUNG: Um die Gefahr schwerer
Verletzungen zu mindern, schalten
Sie das Gerät aus und trennen Sie
es vom Netz, bevor Sie Einstellungen
vornehmen oder Anbaugeräte oder
Zubehör anbringen oder entfernen.
22
Richtige Haltung der Hände (Abb. D)
WARNUNG: Um die Gefahr schwerer
Verletzungen zu mindern, beachten Sie
IMMER die richtige Haltung der Hände,
wie dargestellt.
WARNUNG: Um die Gefahr schwerer
Verletzungen zu mindern, halten Sie das
Gerät IMMER sicher fest und seien Sie
auf eine plötzliche Reaktion gefasst.
Bei der korrekten Handposition liegt eine Hand wie
abgebildet auf dem Pistolenhandgriff (3).
Ein- und Ausschalten
DC800 (Abb. A)
• Sie zum Einschalten des Werkzeugs den Ein-/
Aus-Schalter (1).
- Um den Vorwärtslauf zu wählen, drücken Sie
auf den unteren Teil des Schalters.
- Um den Rückwärtslauf zu wählen, drücken Sie
auf den oberen Teil des Schalters.
• Lassen Sie den Schalter los, um das Gerät zu
stoppen.
DC810 (Abb. A)
Drehzahl-regelschalter
• Drücken Sie zum Einschalten des Werkzeugs
den Ein-/Aus-Schalter (1).
• Lassen Sie den Schalter los, um das Gerät zu
stoppen.
Dieses Werkzeug ist mit einer Bremse ausgestattet.
Der Amboss hält an, sobald der Auslöseschalter
vollständig freigegeben wird. Der DrehzahlRegelschalter ermöglicht Ihnen, die am besten
geeignete Geschwindigkeit für den jeweiligen Einsatz
zu wählen.
Je stärker Sie den Schalter niederdrücken, umso
schneller läuft das Werkzeug. Benutzen Sie niedrige
Geschwindigkeiten beim anfänglichen Eindrehen
von Schrauben oder Befestigungsteilen. Für eine
maximale Lebensdauer des Werkzeugs benutzen
Sie die Drehzahlregulierung nur zum anfänglichen
Eindrehen von Befestigungsteilen.
HINWEIS: Fortgesetzter Einsatz bei regulierter
Drehzahl wird nicht empfohlen. Er kann den Schalter
beschädigen und sollte vermieden werden.
DEUTSCH
WARNUNG: Achten Sie immer darauf,
dass der Motor vollkommen zum
Stillstand gekommen ist, bevor Sie die
Drehrichtung wechseln.
Vorwärts-/Rückwärtslauf-Umschalter – DC810
Der Vorwärts-/Rückwärtslauf-Umschalter (4)
bestimmt die Drehrichtung des Werkzeugs und dient
ebenso als Verriegelungsknopf.
Wartungsaufwand entwickelt. Ein dauerhafter,
einwandfreier Betrieb setzt eine regelmäßige
Reinigung voraus.
WARNUNG: Um die Gefahr schwerer
Verletzungen zu mindern, schalten
Sie das Gerät aus und trennen Sie
es vom Netz, bevor Sie Einstellungen
vornehmen oder Anbaugeräte oder
Zubehör anbringen oder entfernen.
Ein unbeabsichtigtes Starten kann zu
Verletzungen führen.
Zur Auswahl des Vorwärtslaufs geben Sie den
Auslöseschalter frei und drücken den Vorwärts-/
Rückwärtslauf-Kontrollknopf auf die rechte Seite des
Werkzeugs.
Zur Auswahl des Rückwärtslaufs drücken Sie den
Vorwärts-/Rückwärtslauf-Kontrollknopf auf die linke
Seite des Werkzeugs.
Die Mittelposition des Kontrollknopfs verriegelt
das Werkzeug in der AUS-Position. Stellen Sie bei
Veränderung der Position des Kontrollknopfs sicher,
dass der Auslöseschalter freigegeben ist.
HINWEIS: Wenn das Werkzeug zum ersten Mal
nach erfolgter Änderung der Drehrichtung anläuft,
kann es sein, dass Sie zu Beginn ein Klicken hören.
Das ist normal und deutet nicht auf ein mögliches
Problem hin.
Schrauben oder Muttern anbringen (Abb. A)
• Wählen Sie eine Nuß, die sich für die zu
verarbeitende Schraube bzw. Mutter eignet.
• Wählen Sie wie oben beschrieben den Vorwärtsoder Rückwärtslauf.
• Halten Sie das Elektrowerkzeug in einer Linie mit
der Schraube bzw. Mutter.
• Prüfen Sie das Drehmoment nach dem Anziehen
mit einem Drehmomentschlüssel.
Schraubzeit
Dieses Werkzeug zieht die meisten Befestigungsteile in
wenigen Sekunden an. Die Schraubzeit, in der das
maximale Drehmoment erreicht wird,
muß durch Erfahrung ermittelt werden.
WARTUNG
Ihr DEWALT-Elektrowerkzeug wurde für eine
lange Lebensdauer und einen möglichst geringen
Schmieren
Ihr Elektrowerkzeug erfordert keine zusätzliche
Schmierung.
Reinigung
WARNUNG:
• Reinigen Sie das Gehäuse des
Ladegerätes mit einem weichen Tuch
Ziehen Sie vorher den Netzstecker des
Ladegerätes.
• Entnehmen Sie vor dem Reinigen Ihres
Werkzeuges den Akku.
• Sorgen Sie dafür, daß die
Lüftungsschlitze offen bleiben, und
reinigen Sie das Gehäuse regelmäßig mit
einem weichen Tuch.
Sonderzubehör
WARNUNG: Da anderes Zubehör von
Drittanbietern von DEWALT nicht mit
diesem Produkt geprüft wurde, könnte
die Verwendung von solchem Zubehör
gefährlich sein. Zur Vermeidung einer
Verletzungsgefahr sollten nur die von
DEWALT empfohlenen Zubehörteile mit
diesem Produkt verwendet werden.
Verwenden Sie ausschließlich speziell für Ihr
Schlagwerkzeug geeignetes Zubehör.
Wenden Sie sich für nähere Informationen über das
richtige Zubehör an Ihren Händler.
23
DEUTSCH
Umweltschutz
Getrennte Entsorgung. Dieses Produkt
darf nicht über den normalen Hausmüll
entsorgt werden.
Sollte Ihr DEWALT Produkt eines Tages erneuert
werden müssen, oder falls Sie es nicht weiter
verwenden wollen, so darf es nicht über den
Hausmüll entsorgt werden. Stellen Sie dieses
Produkt zur getrennten Entsorgung bereit.
Durch die getrennte Entsorgung
gebrauchter Produkte und Verpackungen
können die Materialien recycelt
und wiederverwertet werden. Die
Wiederverwertung recycelter Materialien
schont die Umwelt und verringert die
Nachfrage nach Rohstoffen.
Die regionalen Bestimmungen schreiben unter
Umständen die getrennte Entsorgung elektrischer
Produkte aus dem Haushalt an Sammelstellen oder
seitens des Händlers vor, bei dem Sie das neue
Produkt erworben haben.
DEWALT nimmt Ihre ausgedienten DEWALT-Produkte
gern zurück und sorgt für eine umweltfreundliche
Entsorgung und Wiederverwertung. Um diesen
Dienst zu nutzen, bitte schicken Sie Ihr Produkt zu
einer Vertragswerkstatt. Hier wird es dann auf unsere
Kosten gesammelt.
Die Adresse des zuständigen Büros von DEWALT
steht in dieser Anleitung, darüber läßt sich die
nächstgelegene Vertragswerkstatt ermitteln.
Außerdem ist eine Liste der Vertragswerkstätten und
aller Kundendienststellen von DEWALT sowie der
zuständigen Ansprechpartner im Internet zu finden
unter: www.2helpU.com
24
Akkupaket
Falls das langlebige Akkupaket bei Arbeiten, die
zuvor mit Leichtigkeit erledigt wurden, nicht mehr
genügend Leistung liefert, so muß es aufgeladen
werden. Entsorgen Sie das Akkupaket am Ende
seiner Lebensdauer auf umweltgerechte Weise.
• Entladen Sie das Akkupaket vollständig
und entfernen Sie es anschließend aus dem
Werkzeug.
• Li-Ionen Zellen sind zum Recyceln geeignet. Zur
Wiederverwertung oder umweltverträglichen
Entsorgung sind die Zellen bei Ihrem Händler
oder einer kommunalen Sammelstelle
abzugeben. Die gesammelten Akkupakete
werden dann ordnungsgemäß recycelt oder
entsorgt.
DEUTSCH
GARANTIE
DEWALT vertraut in die Qualität seiner
Produkte und bietet den professionellen
Anwendern des Produktes eine
herausragende Garantie. Diese
Garantieerklärung gilt als Ergänzung
und unbeschadet Ihrer Rechte aus dem
Vertrag als professioneller Anwender oder
Ihrer gesetzlichen Ansprüche als privater,
nicht-professioneller Anwender. Diese
Garantie gilt innerhalb der Staatsgebiete der
Mitgliedstaaten der Europäischen Union und
der Europäischen Freihandelszone.
• 30 TAGE ZUFRIEDENHEITSGARANTIE
OHNE RISIKO •
Wenn Sie einen Anspruch gelten machen
möchten, setzen Sie sich mit Ihrem
Händler in Verbindung oder finden Sie die
nächste DEWALT-Kundendienstwerkstatt
im DEWALT-Katalog oder setzen Sie
sich mit der DEWALT-Geschäftsstelle
unter der in dieser Betriebsanleitung
angegebenen Adresse in Verbindung.
Eine Liste der autorisierten DEWALTKundendienstwerkstätten und vollständige
Informationen über unseren Kundendienst
finden Sie im Internet unter: www.2helpU.
com.
Wenn Sie mit der Leistung Ihres DEWALTGerätes nicht vollständig zufrieden sind,
geben Sie es einfach innerhalb von
30 Tagen komplett im Originallieferumfang,
so wie gekauft, an den Händler zurück,
um eine vollständige Erstattung oder ein
Austauschgerät zu erhalten. Das Produkt darf
normalem Verschleiß ausgesetzt sein. Der
Kaufbeleg ist vorzulegen.
• EIN JAHR KOSTENLOSE INSPEKTION •
Innerhalb der ersten 12 Monate
ab Kauf werden Wartungs- und
Kundendienstleistungen für Ihr DEWALTGerät kostenlos durch eine autorisierte
DEWALT-Kundendienstwerkstatt ausgeführt.
Der Kaufbeleg muss vorgelegt werden. Gilt
einschließlich Arbeitskosten. Gilt nicht für
Zubehör und Ersatzteile, sofern es sich nicht
um einen Garantiefall handelt.
• EIN JAHR VOLLSTÄNDIGE GARANTIE •
Wenn Ihr DEWALT-Produkt wegen Materialoder Produktionsmängeln innerhalb von
12 Monaten ab Kauf einen Fehler aufweist,
garantiert DEWALT den kostenlosen
Austausch aller fehlerhaften Teile oder, nach
unserer Wahl, die kostenlose Wandlung des
Gerätes unter den folgenden Bedingungen:
• Das Produkt wurde nicht unsachgemäß
behandelt.
• Das Produkt war normalem Verschleiß
ausgesetzt.
• Es wurden keine Reparaturversuche
durch nicht autorisierte Personen
vorgenommen.
• Der Kaufbeleg wird vorgelegt.
• Das Produkt wird vollständig im
Originallieferumfang zurückgegeben.
25
ENGLISH
CORDLESS IMPACT WRENCH DC800/DC810
Congratulations!
An estimation of the level of exposure to
vibration should also take into account
the times when the tool is switched off or
when it is running but not actually doing
the job. This may significantly reduce
the exposure level over the total working
period.
You have chosen a DEWALT tool. Years of
experience, thorough product development and
innovation make DEWALT one of the most reliable
partners for professional power tool users.
Technical Data
Identify additional safety measures to
protect the operator from the effects of
vibration such as: maintain the tool and
the accessories, keep the hands warm,
organisation of work patterns.
DC800
DC810
VDC
36
28
W
1
800
1
350
No-load speed
min-1
1,400
0-2,400
Battery pack
DE9360
DE9280
Beats
min-1
2,500
0-3,000
Battery type
Li-Ion
Li-Ion
Maximum torque
Nm
440
215
Voltage
Type
Max. power output
Tool holder
1/2" square
Weight (without battery pack) kg
LPA
KPA
LWA
KWA
(sound pressure)
(sound pressure uncertainty)
(sound power)
(sound power uncertainty)
dB(A)
dB(A)
dB(A)
dB(A)
2.4
1.4
DC800
97
1.9
106
1.9
DC810
92
3
103
3
Vibration total values (triax vector sum) determined according to
EN 60745:
Vibration emission value ah
ah =
m/s²
10.5
8
Uncertainty K =
m/s²
1.7
2.2
The vibration emission level given in this information
sheet has been measured in accordance with a
standardised test given in EN 60745 and may be
used to compare one tool with another. It may be
used for a preliminary assessment of exposure.
WARNING: The declared vibration
emission level represents the main
applications of the tool. However if the
tool is used for different applications,
with different accessories or poorly
maintained, the vibration emission may
differ. This may significantly increase the
exposure level over the total working
period.
26
Voltage
VDC
36
28
Capacity
Ah
2.2
2.2
Weight
kg
1.0
0.92
Charger
DE9000
Mains voltage
VAC
230
Battery type
Li-Ion
Approx. charging time
min
Weight
kg
60
(2.0 Ah battery packs)
0.9
Fuses:
Europe
230 V tools 10 Amperes, mains
U.K. & Ireland
230 V tools 13 Amperes, in plugs
Definitions: Safety Guidelines
The definitions below describe the level of severity for
each signal word. Please read the manual and pay
attention to these symbols.
DANGER: Indicates an imminently
hazardous situation which, if not avoided,
will result in death or serious injury.
WARNING: Indicates a potentially
hazardous situation which, if not avoided,
could result in death or serious injury.
CAUTION: Indicates a potentially
hazardous situation which, if not avoided,
may result in minor or moderate
injury.
ENGLISH
NOTICE: Indicates a practice not
related to personal injury which, if
not avoided, may result in property
damage.
Denotes risk of electric shock.
Denotes risk of fire.
EC-Declaration of conformity
MACHINERY DIRECTIVE
DC800/DC810
DEWALT declares that these products described
under “technical data” are in compliance with:
2006/42/EC, EN 60745-1, EN 60745-2-2.
These products also comply with Directive
2004/108/EC. For more information, please contact
DEWALT at the following address or refer to the back
of the manual.
The undersigned is responsible for compilation of the
technical file and makes this declaration on behalf of
DEWALT.
Horst Grossmann
Vice President Engineering and Product Development
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 11,
D-65510, Idstein, Germany
31.12.09
WARNING: To reduce the risk of injury,
read the instruction manual.
General Power Tool Safety Warnings
WARNING! Read all safety warnings
and instructions Failure to follow the
warnings and instructions may result in
electric shock, fire and/or serious injury.
SAVE ALL WARNINGS AND INSTRUCTIONS
FOR FUTURE REFERENCE
The term “power tool” in the warnings refers to your
mains-operated (corded) power tool or batteryoperated (cordless) power tool.
1) WORK AREA SAFETY
a) Keep work area clean and well lit. Cluttered
or dark areas invite accidents.
b) Do not operate power tools in explosive
atmospheres, such as in the presence of
flammable liquids, gases or dust. Power
tools create sparks which may ignite the dust
or fumes.
c) Keep children and bystanders away while
operating a power tool. Distractions can
cause you to lose control.
2) ELECTRICAL SAFETY
a) Power tool plugs must match the outlet.
Never modify the plug in any way. Do
not use any adapter plugs with earthed
(grounded) power tools. Unmodified plugs
and matching outlets will reduce risk of electric
shock.
b) Avoid body contact with earthed or
grounded surfaces such as pipes,
radiators, ranges and refrigerators. There is
an increased risk of electric shock if your body
is earthed or grounded.
c) Do not expose power tools to rain or wet
conditions. Water entering a power tool will
increase the risk of electric shock.
d) Do not abuse the cord. Never use the cord
for carrying, pulling or unplugging the
power tool. Keep cord away from heat, oil,
sharp edges or moving parts. Damaged or
entangled cords increase the risk of electric
shock.
e) When operating a power tool outdoors, use
an extension cord suitable for outdoor use.
Use of a cord suitable for outdoor use reduces
the risk of electric shock.
f) If operating a power tool in a damp
location is unavoidable, use a residual
current device (RCD) protected supply. Use
of an RCD reduces the risk of electric shock.
3) PERSONAL SAFETY
a) Stay alert, watch what you are doing and
use common sense when operating a
power tool. Do not use a power tool while
you are tired or under the influence of
drugs, alcohol or medication. A moment of
inattention while operating power tools may
result in serious personal injury.
b) Use personal protective equipment. Always
wear eye protection. Protective equipment
such as dust mask, non-skid safety shoes,
hard hat, or hearing protection used for
appropriate conditions will reduce personal
injuries.
27
ENGLISH
c)
d)
e)
f)
g)
Prevent unintentional starting. Ensure
the switch is in the off position before
connecting to power source and/or battery
pack, picking up or carrying the tool.
Carrying power tools with your finger on the
switch or energising power tools that have the
switch on invites accidents.
Remove any adjusting key or wrench
before turning the power tool on. A wrench
or a key left attached to a rotating part of the
power tool may result in personal injury.
Do not overreach. Keep proper footing
and balance at all times. This enables
better control of the power tool in unexpected
situations.
Dress properly. Do not wear loose clothing
or jewellery. Keep your hair, clothing and
gloves away from moving parts. Loose
clothes, jewellery or long hair can be caught in
moving parts.
If devices are provided for the connection
of dust extraction and collection facilities,
ensure these are connected and properly
used. Use of dust collection can reduce dustrelated hazards.
4) POWER TOOL USE AND CARE
a) Do not force the power tool. Use the
correct power tool for your application. The
correct power tool will do the job
better and safer at the rate for which it
was designed.
b) Do not use the power tool if the switch
does not turn it on and off. Any power
tool that cannot be controlled with the switch
is dangerous and must be repaired.
c) Disconnect the plug from the power source
and/or the battery pack from the power
tool before making any adjustments,
changing accessories, or storing power
tools. Such preventive safety measures
reduce the risk of starting the power tool
accidentally.
d) Store idle power tools out of the reach
of children and do not allow persons
unfamiliar with the power tool or these
instructions to operate the power tool.
Power tools are dangerous in the hands of
untrained users.
e) Maintain power tools. Check for
misalignment or binding of moving parts,
breakage of parts and any other condition
that may affect the power tool’s operation.
If damaged, have the power tool repaired
before use. Many accidents are caused by
poorly maintained power tools.
28
f)
g)
Keep cutting tools sharp and clean.
Properly maintained cutting tools with sharp
cutting edges are less likely to bind and are
easier to control.
Use the power tool, accessories and
tool bits etc., in accordance with these
instructions taking into account the working
conditions and the work to be performed.
Use of the power tool for operations different
from those intended could result in a
hazardous situation.
5) BATTERY TOOL USE AND CARE
a) Recharge only with the charger specified
by the manufacturer. A charger that is
suitable for one type of battery pack may
create a risk of fire when used with another
battery pack.
b) Use power tools only with specifically
designated battery packs. Use of any
other battery packs may create a risk of
injury and fire.
c) When battery pack is not in use, keep it
away from other metal objects like paper
clips, coins, keys, nails, screws or other
small metal objects that can make a
connection from one terminal to another.
Shorting the battery terminals together may
cause burns or a fire.
d) Under abusive conditions, liquid may be
ejected from the battery, avoid contact.
If contact accidentally occurs, flush with
water. If liquid contacts eyes, additionally
seek medical help. Liquid ejected from the
battery may cause irritation or burns.
6) SERVICE
a) Have your power tool serviced by a
qualified repair person using only identical
replacement parts. This will ensure that the
safety of the power tool is maintained.
ADDITIONAL SPECIFIC SAFETY RULES
Safety Instructions for All
Impact Wrench
• Hold power tools by insulated gripping
surfaces when performing an operation where
the cutting tool may contact hidden wiring or
its own cord. Contact with a “live" wire will make
exposed metal parts of the tool “live" and shock
the operator.
Residual Risks
In spite of the application of the relevant safety
regulations and the implementation of safety devices,
certain residual risks cannot be avoided. These are:
ENGLISH
– Impairment of hearing
– Risk of personal injury due flying particles.
– Risk of burns due to accessories becoming hot
during operation.
– Risk of personal injury due to prolonged use.
Markings on Tool
The following pictograms are shown on the tool:
Read instruction manual before use.
Wear ear protection.
Wear eye protection.
DATE CODE POSITION
The Date Code, which also includes the year of
manufacture, is printed into the housing surface that
forms the mounting joint between tool and battery.
Example:
2010 XX XX
Year of Manufacture
Important Safety Instructions for All
Battery Chargers
SAVE THESE INSTRUCTIONS: This manual
contains important safety and operating instructions
for the DE9000 battery charger.
• Before using charger, read all instructions and
cautionary markings on charger, battery pack,
and product using battery pack.
DANGER: Electrocution hazard.
230 volts are present at charging
terminals. Do not probe with conductive
objects. Electric shock or electrocution
may result.
WARNING: Shock hazard. Do not allow
any liquid to get inside charger. Electric
shock may result.
CAUTION: Burn hazard. To reduce
the risk of injury, charge only DEWALT
rechargeable batteries. Other types of
batteries may burst causing personal
injury and damage.
CAUTION: Under certain conditions,
with the charger plugged in to the power
supply, the exposed charging contacts
inside the charger can be shorted by
foreign material. Foreign materials of
a conductive nature such as, but not
limited to, steel wool, aluminum foil, or
any buildup of metallic particles should
be kept away from charger cavities.
Always unplug the charger from the
power supply when there is no battery
pack in the cavity. Unplug charger before
attempting to clean.
• DO NOT attempt to charge the battery pack
with any chargers other than the ones in
this manual. The charger and battery pack are
specifically designed to work together.
• These chargers are not intended for any uses
other than charging DEWALT rechargeable
batteries. Any other uses may result in risk of
fire, electric shock or electrocution.
• Do not expose charger to rain or snow.
• Pull by plug rather than cord when
disconnecting charger. This will reduce risk
of damage to electric plug and cord.
• Make sure that cord is located so that it will
not be stepped on, tripped over, or otherwise
subjected to damage or stress.
• Do not use an extension cord unless it
is absolutely necessary. Use of improper
extension cord could result in risk of fire,
electric shock, or electrocution.
• Do not place any object on top of charger
or place the charger on a soft surface that
might block the ventilation slots and result in
excessive internal heat. Place the charger in a
position away from any heat source. The charger
is ventilated through slots in the top and the
bottom of the housing.
• Do not operate charger with damaged cord
or plug — have them replaced immediately.
• Do not operate charger if it has received
a sharp blow, been dropped, or otherwise
damaged in any way. Take it to an authorised
service centre.
• Do not disassemble charger; take it to an
authorised service centre when service or
repair is required. Incorrect reassembly may
result in a risk of electric shock, electrocution or
fire.
• Disconnect the charger from the outlet before
attempting any cleaning. This will reduce the
risk of electric shock. Removing the battery
pack will not reduce this risk.
• NEVER attempt to connect 2 chargers together.
29
ENGLISH
• The charger is designed to operate on
standard 230V household electrical power.
Do not attempt to use it on any other voltage.
This does not apply to the vehicular charger.
SAVE THESE INSTRUCTIONS
Chargers
Your DE9000 charger accepts DEWALT Li-Ion battery
packs of 36 V (DE9360) and 28 V (DE9280) at 2.2 Ah
These chargers require no adjustment and are
designed to be as easy as possible to operate.
Charging Procedure (fig. A, B)
DANGER: Electrocution hazard.
230 volts present at charging terminals.
Do not probe with conductive objects.
Danger of electric shock or electrocution.
Hot/Cold Pack Delay
When the charger detects a battery that is too hot
or too cold, it automatically starts a Hot/Cold Pack
Delay, suspending charging until the battery has
reached an appropriate temperature. The charger
then automatically switches to the pack charging
mode. This feature ensures maximum battery life.
LI-ION BATTERY PACKS ONLY
Li-Ion batteries are designed with an Electronic
Protection System that will protect the battery against
overloading, overheating or deep discharge.
The tool will automatically turn off if the Electronic
Protection System engages. If this occurs, place the
Li-Ion battery on the charger until it is fully charged.
Important Safety Instructions for All
Battery Packs
1. Plug the charger (7) into an appropriate outlet
before inserting battery pack.
When ordering replacement battery packs, be sure to
include catalog number and voltage.
2. Insert the battery pack into the charger. The red
(charging) light will blink continuously indicating
that the charging process has started.
The battery pack is not fully charged out of the
carton. Before using the battery pack and charger,
read the safety instructions below. Then follow
charging procedures outlined.
3. The completion of charge will be indicated by the
red light remaining ON continuously. The pack is
fully charged and may be used at this time or left
in the charger.
NOTE: To ensure maximum performance and life of
Li-Ion batteries, charge the battery for a minimum of
10 hours before first use.
Charging Process
Refer the table below for the state of charge of the
battery pack.
State of charge
charging
fully charged
hot/cold pack delay
replace battery pack
problem
– – – –
–––––––––––
–– – –– –
•••••••••••
•• •• •• ••
Automatic Refresh
The automatic refresh mode will equalise or balance
the individual cells in the battery pack at its peak
capacity. Battery packs should be refreshed weekly
or whenever the pack no longer delivers the same
amount of work.
To refresh your battery pack, place the battery in the
charger as usual. Leave the battery pack for at least
10 hours in the charger.
30
READ ALL INSTRUCTIONS
• Do not charge or use battery in explosive
atmospheres, such as in the presence of
flammable liquids, gases or dust. Inserting or
removing the battery from the charger may ignite
the dust or fumes.
• Charge the battery packs only in DEWALT
chargers.
• DO NOT splash or immerse in water or other
liquids.
• Do not store or use the tool and battery pack
in locations where the temperature may reach
or exceed 40˚ C (105° F) (such as outside
sheds or metal buildings in summer).
DANGER: Never attempt to open the
battery pack for any reason. If battery
pack case is cracked or damaged, do not
insert into charger. Do not crush, drop
or damage battery pack. Do not use a
battery pack or charger that has received
a sharp blow, been dropped, run over
or damaged in any way (i.e., pierced
with a nail, hit with a hammer, stepped
on). Electric shock or electrocution may
result. Damaged battery packs should be
returned to service centre for recycling.
CAUTION: When not in use, place
tool on its side on a stable surface
where it will not cause a tripping or
ENGLISH
falling hazard. Some tools with large
battery packs will stand upright on the
battery pack but may be easily knocked
over.
SPECIFIC SAFETY INSTRUCTIONS FOR LITHIUM ION
(Li-Ion)
• Do not incinerate the battery pack even if it
is severely damaged or is completely worn
out. The battery pack can explode in a fire. Toxic
fumes and materials are created when lithium ion
battery packs are burned.
• If battery contents come into contact with the
skin, immediately wash area with mild soap
and water. If battery liquid gets into the eye, rinse
water over the open eye for 15 minutes or until
irritation ceases. If medical attention is needed,
the battery electrolyte is composed of a mixture
of liquid organic carbonates and lithium salts.
• Contents of opened battery cells may cause
respiratory irritation. Provide fresh air. If
symptoms persists, seek medical attention.
WARNING: Burn hazard. Battery liquid
may be flammable if exposed to spark or
flame.
Battery Pack
BATTERY TYPE
The DC810 operates on 28 volt Li-Ion battery packs.
The DC800 operates on 36 volt Li-Ion battery packs.
Storage Recommendations
1. The best storage place is one that is cool and
dry away from direct sunlight and excess heat or
cold. For optimum battery performance and life,
store battery packs at room temperature when
not in use.
NOTE: Li-Ion battery packs should be fully
charged when stored.
2. Long storage will not harm the battery pack or
charger. Under proper conditions, they can be
stored for up to 5 years.
Labels on charger and battery pack
In addition to the pictographs used in this manual,
the labels on the charger and the battery pack show
the following pictographs:
Read instruction manual before use
Transporting
DEWALT Li-Ion battery packs comply with the
necessary testing requirements under the UN
Manual of Tests and Criteria (ST/SG/AC.10/11/Rev.3
Part III, Subsection 38.3) as referenced in the UN
Recommendations on the Transport of Dangerous
Goods.
– The battery packs have effective protection
against internal overpressure and short-ciruiting.
– Appropriate measures have been provided for
prevention of forced rupture and dangerous
reverse current.
– The equivalent lithium content is below the
relevant limit value.
See technical data for charging time
Do not expose to water
Do not probe with conductive objects
Do not charge damaged battery packs
Do not use damaged chargers
DEWALT Li-Ion battery packs are exempted from
national and international regulations applicable
to dangerous goods. However, these regulations
become relevant when transporting several battery
packs together.
• Make sure that battery packs are packed
according to the dangerous goods regulations as
mentioned above to prevent short-circuiting.
Charge only between 4 °C and 40 °C
Have defective cords replaced
immediately
Charger problem
31
ENGLISH
Battery problem
Discard the battery pack with due care
for the environment
Do not incinerate the battery pack
DO NOT use under wet conditions or in presence of
flammable liquids or gases.
These heavy-duty impact wrenches are professional
power tools.
DO NOT let children come into contact with the tool.
Supervision is required when inexperienced operators
use this tool.
Electrical Safety
Charge only with dedicated DEWALT
chargers
Package Contents
The package contains:
1 Cordless impact wrench
1 Battery pack (DC800K/DC810K)
2 Battery packs (DC800KL/DC810KL)
1 Charger
1 Kitbox (K-models only)
1 Instruction manual
1 Exploded drawing
NOTE: Battery packs and chargers are not included
with N-models.
• Check for damage to the tool, parts or
accessories which may have occurred during
transport.
• Take the time to thoroughly read and understand
this manual prior to operation.
Description (fig. A)
1
2
3
4
5
6
7
8
WARNING: Never modify the power tool
or any part of it. Damage or personal
injury could result.
On/off switch
Tool holder
Pistol grip
Forward/reverse button
Battery pack
Release button
Charger
Charging indicators (red)
INTENDED USE
These DC800/DC810 impact wrenches are
designed for professional screwdriving and
nutsetting applications.
32
The electric motor has been designed for one voltage
only. Always check that the battery pack voltage
corresponds to the voltage on the rating plate.
Also make sure that the voltage of your charger
corresponds to that of your mains.
Your DEWALT charger is double insulated
in accordance with EN 60335; therefore no
earth wire is required.
If the supply cord is damaged, it must be replaced
by a specially prepared cord available through the
DEWALT service organisation.
Mains Plug Replacement
(U.K. & Ireland Only)
If a new mains plug needs to be fitted:
• Safely dispose of the old plug.
• Connect the brown lead to the live terminal in the
plug.
• Connect the blue lead to the neutral terminal.
WARNING: No connection is to be made
to the earth terminal.
Follow the fitting instructions supplied with good
quality plugs. Recommended fuse: 3 A.
Using an Extension Cable
An extension cord should not be used unless
absolutely necessary. Use an approved extension
cable suitable for the power input of your charger
(see technical data). The minimum conductor size is 1
mm2; the maximum length is 30 m.
When using a cable reel, always unwind the cable
completely.
ASSEMBLY AND ADJUSTMENTS
WARNING: Prior to assembly and
adjustment, always remove the battery
pack. Always switch off the tool before
inserting or removing the battery pack.
WARNING: Use only DEWALT battery
packs and chargers.
ENGLISH
WARNING: Use only DEWALT battery
packs and chargers.
Fitting and removing the battery pack (fig. A)
• To fit the battery pack (5), line it up with the
receptacle on the tool. Slide the battery pack into
the receptacle and push until the battery snaps
into place.
• To remove the battery pack, push the release
button (6) while at the same time pulling the
battery pack out of the receptacle.
Fitting and removing sockets (fig. C)
The tool uses a 1/2" square drive system with detent
pin.
Fitting sockets
• Align the hole (9) in the side of the socket with
the detent pin (10) on the anvil.
• Push the socket (11) onto the anvil (2) until it
snaps into place. Tap it lightly if required.
Removing sockets
• Depress the detent pin (10) through the hole (9) in
the socket and pull the socket off the anvil.
Prior to operation:
• Make sure your battery pack is (fully) charged.
• Make sure the battery pack is properly seated.
OPERATION
Instructions for Use
WARNING: Always observe the safety
instructions and applicable regulations.
WARNING: To reduce the risk
of serious personal injury, turn
tool off and disconnect tool from
power source before making any
adjustments or removing/installing
attachments or accessories.
Proper Hand Position (fig. D)
WARNING: To reduce the risk of serious
personal injury, ALWAYS use proper
hand position as shown.
WARNING: To reduce the risk of serious
personal injury, ALWAYS hold securely in
anticipation of a sudden reaction.
Switching on and off
DC800 (fig. A)
• To run the tool, press the on/off switch (1).
- To select forward rotation, press the lower part
of the switch.
- To select reverse rotation, press the upper part
of the switch.
• To stop the tool, release the switch.
DC810 (fig. A)
Variable Speed switch
• To run the tool, press the on/off switch (1).
• To stop the tool, release the switch.
Your tool is equipped with a brake. The anvil will
stop as soon as the trigger switch is fully released.
The variable speed switch enables you to select the
best speed for a particular application.
The more you squeeze the trigger, the faster the tool
will operate. Use lower speeds for starting screws or
fasteners. For maximum tool life, use variable speed
only for starting fasteners.
NOTE: Continuous use in variable speed range is
not recommended. It may damage the switch and
should be avoided.
WARNING: Always wait until the motor
has come to a complete standstill before
changing the direction of rotation.
Forward/Reverse button – DC810
A forward/reverse button (4) determines the direction
of the tool and also serves as a lock off button.
To select forward rotation, release the trigger switch
and depress the forward/reverse control button on
the right side of the tool.
To select reverse, depress the forward/reverse
control button on the left side of the tool.
The center position of the control button locks the
tool in the off position. When changing the position
of the control button, be sure the trigger is released.
NOTE: The first time the tool is run after changing
the direction of rotation, you may hear a click on
start up. This is normal and does not indicate a
problem.
Proper hand position requires one hand on the pistol
grip (3) as shown.
33
ENGLISH
Screwdriving or nutsetting (fig. A)
• Select the appropriate socket for the screw or
nut to be driven.
• Select forward or reverse rotation as described
above.
• Hold the tool in line with the fastener.
• After tightening, check torque with a torque
wrench.
Tightening time
This tool tightens most fasteners in a few seconds.
The proper tightening time in relation to torque must
be determined by experience.
MAINTENANCE
Your DEWALT power tool has been designed to
operate over a long period of time with a minimum
of maintenance. Continuous satisfactory operation
depends upon proper tool care and regular cleaning.
WARNING: To reduce the risk of
serious personal injury, turn tool
off and disconnect battery pack
before making any adjustments or
removing/installing attachments or
accessories. An accidental start-up can
cause injury.
Lubrication
Your power tool requires no additional lubrication.
Cleaning
WARNING:
• Unplug the charger before cleaning the
housing with a soft cloth.
• Remove the battery pack before cleaning
your power tool.
• Keep the ventilation slots clear and
regularly clean the housing with a soft
cloth.
Optional accessories
WARNING: Since accessories, other
than those offered by DEWALT, have
not been tested with this product, use
34
of such accessories with this tool could
be hazardous. To reduce the risk of
injury, only DEWALT, recommended
accessories should be used with this
product.
Use only dedicated impact accessories with your
tool.
Consult your dealer for further information on the
appropriate accessories.
Protecting the environment
Separate collection. This product must
not be disposed of with normal
household waste.
Should you find one day that your DEWALT product
needs replacement, or if it is of no further use to you,
do not dispose of it with household waste. Make this
product available for separate collection.
Separate collection of used products and
packaging allows materials to be
recycled and used again. Re-use of
recycled materials helps prevent
environmental pollution and reduces the
demand for raw materials.
Local regulations may provide for separate collection
of electrical products from the household, at
municipal waste sites or by the retailer when you
purchase a new product.
DEWALT provides a facility for the collection and
recycling of DEWALT products once they have
reached the end of their working life. To take
advantage of this service please return your product
to any authorised repair agent who will collect them
on our behalf.
You can check the location of your nearest
authorised repair agent by contacting your local
DEWALT office at the address indicated in this
manual. Alternatively, a list of authorised DEWALT
repair agents and full details of our after-sales
service and contacts are available on the Internet at:
www.2helpU.com
ENGLISH
GUARANTEE
Battery pack
The long life battery pack must be recharged when it
fails to produce sufficient power on jobs which were
easily done before. At the end of its technical life,
discard it with due care for our environment:
• Run the battery pack down completely, then
remove it from the tool.
• Li-Ion cells are recyclable. Take them to your
dealer or a local recycling station. The collected
battery packs will be recycled or disposed of
properly.
DEWALT is confident of the quality of its
products and offers an outstanding guarantee
for professional users of the product. This
guarantee statement is in addition to and in
no way prejudices your contractual rights as a
professional user or your statutory rights as a
private non-professional user. The guarantee
is valid within the territories of the Member
States of the European Union and the
European Free Trade Area.
• 30 DAY NO RISK
SATISFACTION GUARANTEE •
If you are not completely satisfied with the
performance of your DEWALT tool, simply
return it within 30 days, complete with all
original components, as purchased, to
the point of purchase, for a full refund or
exchange. The product must have been
subject to fair wear and tear and proof of
purchase must be produced.
• ONE YEAR FREE SERVICE CONTRACT •
If you need maintenance or service for your
DEWALT tool, in the 12 months following
purchase, it will be undertaken free of charge
at an authorised DEWALT repair agent. Proof
of purchase must be produced. Includes
labour. Excludes accessories and spare parts
unless failed under warranty.
• ONE YEAR FULL WARRANTY •
If your DEWALT product becomes defective
due to faulty materials or workmanship
within 12 months from the date of purchase,
DEWALT guarantees to replace all defective
parts free of charge or – at our discretion –
replace the unit free of charge provided that:
• The product has not been misused;
• The product has been subject to fair
wear and tear;
• Repairs have not been attempted by
unauthorised persons;
• Proof of purchase is produced;
• The product is returned complete with all
original components.
If you wish to make a claim, contact your
seller or check the location of your nearest
authorised DEWALT repair agent in the
DEWALT catalogue or contact your DEWALT
office at the address indicated in this manual.
A list of authorised DEWALT repair agents and
full details of our after-sales service is available
on the Internet at: www.2helpU.com.
35
E S PA Ñ O L
ATORNILLADOR DE PERCUSIÓN SIN CABLE
DC800/DC810
mantenidos, la emisión de vibración
puede variar. Esto puede aumentar
considerablemente el nivel de exposición
durante el período total de trabajo.
¡Enhorabuena!
Usted ha optado por una herramienta DEWALT.
Muchos años de experiencia y una gran asiduidad
en el desarrollo y la innovación de sus productos
han convertido DEWALT en un socio muy fiable para
el usuario profesional.
Una valoración del nivel de exposición
a la vibración debería tener en cuenta
también las veces en que la herramienta
está apagada o cuando está en
funcionamiento pero no realizando
ningún trabajo. Esto puede reducir
considerablemente el nivel de exposición
durante el periodo total de trabajo.
Características técnicas
DC800 DC810
VDC
36
28
W
1
800
1
350
Velocidad en vacío
min-1
1.400
0-2.400
Impactos
min-1
2.500
0-3.000
Par de torsión máximo
Nm
440
215
Voltaje
Tipo
Potencia de salida (max)
Portaherramienta
Peso (sin batería)
LPA (presión acústica)
KPA (incertidumbre de
presión acústica)
LWA (potencia acústica)
KWA (incertidumbre de
potencia acústica)
cuadrada de 1/2"
kg
2,4
1,4
dB(A)
DC800
97
DC810
92
dB(A)
dB(A)
1.9
106
3
103
dB(A)
1,9
3
Valores totales de vibración (suma de vector triaxial)
determinados de conformidad a EN 60745:
Valor de emisión de vibración ah
ah =
m/s²
10,5
Incertidumbre K =
m/s²
1,7
Batería
DE9360
DE9280
Tipo de batería
Li-Ion
Li-Ion
Voltaje
VDC
36
28
Capacidad
Ah
2,2
2,2
Peso
kg
1,0
0,92
Cargador
DE9000
Tensión de la red
230
VAC
Tipo de batería
8
2,2
El nivel de emisión de vibración que figura en esta
hoja de información se ha medido de conformidad
con una prueba normalizada proporcionada en la
EN 60745 y puede utilizarse para comparar una
herramienta con otra. Puede usarse para una
evaluación preliminar de exposición.
ADVERTENCIA: El nivel de emisión
de vibración declarado representa
las principales aplicaciones de la
herramienta. Sin embargo, si se utiliza la
herramienta para distintas aplicaciones,
con accesorios diferentes o mal
36
Identifique medidas de seguridad
adicionales para proteger al operador
de los efectos de la vibración tales
como: ocuparse del mantenimiento de la
herramienta y los accesorios, mantener
las manos calientes y organizar los
patrones de trabajo.
Li-Ion
Tiempo aproximado
de recarga
min
60
(Paquetes de baterías de 2.0 Ah)
Peso
kg
0,9
Fusibles
Herramientas 230 V:
10 A
Definiciones: normas de seguridad
Las siguientes definiciones describen el nivel de
gravedad de las señales. Lea el manual y preste
atención a estos símbolos.
PELIGRO: indica una
situación de peligro inminente, que si
no se evita, provocará la muerte o
lesiones graves.
E S PA Ñ O L
ADVERTENCIA: indica una situación de
posible peligro que, si no se evita, podría
provocar la muerte o lesiones graves.
ATENCIÓN: Indica una situación
potencialmente peligrosa que, de no
evitarse, puede ocasionar una lesión de
poca o modera gravedad.
AVISO: Indica una práctica no
relacionada con las lesiones
personales que, de no evitarse, puede
ocasionar daños materiales.
Indica riesgo de descarga eléctrica.
Indica riesgo de incendio.
Declaración CE de conformidad
DIRECTRIZ DE LA MAQUINARIA
DC800/DC810
DEWALT declara que los productos descritos bajo
“datos técnicos” son conformes a las normas:
2006/42/EC, EN 60745-1, EN 60745-2-2.
Estos productos son conformes también a la Directriz
2004/108/EC. Si desea más información, póngase
en contacto con DEWALT en la dirección indicada
a continuación o bien consulte la parte posterior de
este manual.
El que suscribe es responsable de la compilación
del archivo técnico y realiza esta declaración en
representación de DEWALT.
Horst Grossmann
Vicepresidente de Ingeniería y Desarrollo de
Productos
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 11,
D-65510, Idstein, Alemania
31.12.09
ADVERTENCIA: para reducir el riesgo
de lesión, lea el manual de instrucciones.
Advertencias generales de seguridad
para las herramientas eléctricas
¡ADVERTENCIA! Lea todas las
instrucciones y advertencias de
seguridad Si no lo hace, pueden
producirse una descarga eléctrica,
incendio o lesiones graves.
GUARDE TODAS LAS ADVERTENCIAS
E INSTRUCCIONES PARA
CONSULTARLAS POSTERIORMENTE.
El término “herramienta eléctrica” incluido en
todas las advertencias se refiere a su herramienta
eléctrica conectada a la red (cable eléctrico) o a
su herramienta eléctrica accionada con baterías
(inalámbrica).
1) SEGURIDAD DEL ÁREA DE TRABAJO
a) Mantenga el área de trabajo limpia y bien
iluminada. Las áreas abarrotadas u oscuras
propician accidentes.
b) No haga funcionar las herramientas
eléctricas en atmósferas explosivas, como
ambientes donde haya polvo, gases o
líquidos inflamables. Las herramientas
eléctricas originan chispas que pueden
encender el polvo o producir humo.
c) Mantenga alejados a los niños y a los
espectadores de la herramienta eléctrica
en funcionamiento. Las distracciones pueden
provocar la pérdida de control.
2) SEGURIDAD ELÉCTRICA
a) Los enchufes de la herramienta eléctrica
deben adaptarse a la toma de corriente.
Nunca modifique el enchufe de ninguna
manera. No utilice ningún enchufe
adaptador con herramientas eléctricas
con conexión a tierra. Los enchufes no
modificados y que se adaptan a las tomas
de corrientes reducirán el riesgo de descarga
eléctrica.
b) Evite el contacto corporal con superficies
con toma de tierra como, por ejemplo,
tuberías, radiadores, cocinas y
refrigeradores. Existe mayor riesgo de
descarga eléctrica si su cuerpo está puesto a
tierra.
c) No exponga las herramientas eléctricas a la
lluvia ni a condiciones de humedad. Si entra
agua en una herramienta eléctrica, aumentará
el riesgo de descarga eléctrica.
d) No use el cable indebidamente. Nunca
utilice el cable para transportar, tirar o
desenchufar la herramienta eléctrica.
Mantenga el cable alejado del calor, el
aceite, los bordes afilados o las piezas
37
E S PA Ñ O L
e)
f)
móviles. Los cables dañados o enredados
aumentan el riesgo de descarga eléctrica.
Al operar una herramienta eléctrica en
el exterior, utilice un cable prolongador
adecuado para tal uso. Utilice un cable
adecuado para uso en exteriores a fin de
reducir el riesgo de descarga eléctrica.
Si no se puede evitar el uso de una
herramienta eléctrica en una zona
húmeda, utilice un dispositivo de corriente
residual (residual current device, RCD) de
seguridad. El uso de un RCD reduce el riesgo
de sufrir una descarga eléctrica.
3) SEGURIDAD PERSONAL
a) Permanezca alerta, controle lo que está
haciendo y utilice el sentido común
cuando emplee una herramienta eléctrica.
No utilice una herramienta eléctrica si
está cansado o bajo el efecto de drogas,
alcohol o medicamentos. Un momento de
descuido mientras se opera una herramienta
eléctrica puede provocar lesiones personales
graves.
b) Utilice equipo de seguridad personal.
Utilice siempre protección ocular. El uso de
equipo de seguridad, como mascarillas para
polvo, calzado de seguridad antideslizante,
cascos o protección auditiva en las
condiciones adecuadas reducirá las lesiones
personales.
c) Evite poner en marcha la herramienta
involuntariamente. Asegúrese de que
el interruptor está apagado antes de
conectar la fuente de alimentación y/o la
batería, coger o transportar la herramienta.
Transportar herramientas eléctricas con su
dedo apoyado sobre el interruptor o enchufar
herramientas eléctricas con el interruptor en
la posición de encendido puede propiciar
accidentes.
d) Retire la clavija de ajuste o la llave de
tuercas antes de encender la herramienta
eléctrica. Una llave de tuercas o una clavija
de ajuste que quede conectada a una pieza
giratoria de la herramienta eléctrica puede
provocar lesiones personales.
e) No se estire demasiado. Conserve el
equilibrio y posiciónese adecuadamente en
todo momento. Esto permite un mejor control
de la herramienta eléctrica en situaciones
inesperadas.
f) Use la vestimenta adecuada. No use ropas
holgadas ni joyas. Mantenga el cabello, la
ropa y los guantes alejados de las piezas
en movimiento. Las ropas holgadas, las joyas
o el cabello largo pueden quedar atrapados en
las piezas en movimiento.
38
g)
Si se suministran dispositivos para la
conexión de accesorios con fines de
recolección y extracción de polvo,
asegúrese de que estén conectados y
que se utilicen correctamente. El uso del
extractor de polvo puede reducir los riesgos
relacionados con el polvo.
4) USO Y MANTENIMIENTO DE LA HERRAMIENTA
ELÉCTRICA
a) No fuerce la herramienta eléctrica. Utilice
la herramienta eléctrica correcta para
el trabajo que realizará. La herramienta
eléctrica correcta hará el trabajo mejor, y de un
modo más seguro, a la velocidad para la que
fue diseñada.
b) No utilice la herramienta eléctrica si no
puede encenderla o apagarla con el
interruptor. Las herramientas que no puedan
ser controladas con el interruptor constituyen
un peligro y deben repararse.
c) Desconecte el enchufe de la fuente de
alimentación o la batería de la herramienta
eléctrica antes de realizar cualquier ajuste,
cambio de accesorios o almacenar las
herramientas eléctricas. Estas medidas de
seguridad preventivas reducen el riesgo de
encender la herramienta eléctrica de forma
accidental.
d) Guarde la herramienta eléctrica que no
esté en uso fuera del alcance de los
niños y no permita que otras personas
no familiarizadas con ella o con estas
instrucciones operen la herramienta. Las
herramientas eléctricas son peligrosas si
son operadas por usuarios que no tienen
formación.
e) Mantenimiento de las herramientas
eléctricas. Revise que no haya piezas en
movimiento mal alineadas o trabadas,
piezas rotas o cualquier otra situación
que pueda afectar el funcionamiento de
las herramientas eléctricas. Si encuentra
daños, haga reparar la herramienta
eléctrica antes de utilizarla. Se producen
muchos accidentes a causa de las
herramientas eléctricas que carecen de un
mantenimiento adecuado.
f) Mantenga las herramientas de corte
afiladas y limpias. Las herramientas de
corte con mantenimiento adecuado y con
los bordes de corte afilados son menos
propensas a trabarse y son más fáciles de
controlar.
g) Utilice las herramientas eléctricas, sus
accesorios y piezas, etc. de acuerdo con
las presentes instrucciones, teniendo
siempre en cuenta las condiciones de
E S PA Ñ O L
trabajo y el trabajo que deba llevar a
cabo. El uso de la herramienta eléctrica para
operaciones diferentes de aquellas para las
que fue diseñada podría originar una situación
peligrosa.
5) USO Y MANTENIMIENTO DE LA HERRAMIENTA CON
BATERÍAS
a) Recargue solamente con el cargador
especificado por el fabricante. Un cargador
adecuado para un tipo de paquete de baterías
puede originar riesgo de incendio si se utiliza
con otro paquete de baterías.
b) Utilice herramientas eléctricas solo con
paquetes de baterías específicamente
diseñados. El uso de cualquier otro tipo de
paquete de baterías puede producir un riesgo
de lesión e incendio.
c) Cuando no utilice el paquete de baterías,
manténgalo lejos de otros objetos
metálicos como sujetapapeles, monedas,
llaves, clavos, tornillos u otros objetos
metálicos pequeños que puedan realizar
una conexión desde un terminal al otro. Los
cortocircuitos en los terminales de la batería
pueden provocar quemaduras o incendio.
d) En condiciones abusivas, el líquido
puede ser expulsado de la batería.
Evite su contacto. Si entra en contacto
accidentalmente, enjuague con agua.
Si el líquido entra en contacto con sus
ojos, busque atención médica. El líquido
expulsado de la batería puede provocar
irritación o quemaduras
6) MANTENIMIENTO
a) Solicite a una persona cualificada en
reparaciones que realice el mantenimiento
de su herramienta eléctrica y que solo
utilice piezas de repuesto idénticas. Esto
garantizará la seguridad de la herramienta
eléctrica.
NORMAS DE SEGURIDAD ESPECÍFICA
ADICIONALES
Instrucciones de seguridad para
todas las llaves de impacto
• Cuando la herramienta de corte pueda entrar
en contacto con cables ocultos o su propio
cable, sujete la herramienta eléctrica por las
superficies de agarre aisladas. El contacto con
un cable “activo" hará que las demás partes de
la herramienta sean “activas" y transmitan una
descarga al usuario.
Riesgos residuales
Pese a la aplicación de la normativa de seguridad
correspondiente y la aplicación de los dispositivos
de seguridad, no pueden evitarse algunos riesgos
residuales. Estos son:
– Pérdida auditiva.
– Riesgo de lesiones personales debidas a las
partículas que saltan.
– Riesgo de quemaduras debido al calentamiento
de los accesorios durante el funcionamiento.
– Riesgo de lesiones personales debido a uso
prolongado.
Marcas sobre la herramienta
En la herramienta se muestran los siguientes
pictogramas:
Antes de usarse, lea el manual de
instrucciones.
Póngase protección para el oído.
Póngase protección para los ojos.
POSICIÓN DEL CÓDIGO DE FECHA
El código de fecha, que contiene también el año de
fabricación, viene impreso en la superficie de la caja
protectora que forma la junta de montaje entre la
herramienta y la batería.
Ejemplo:
2010 XX XX
Año de fabricación
Instrucciones de seguridad
importantes para todos los
cargadores de batería
GUARDE LAS PRESENTES INSTRUCCIONES:
Este manual incluye instrucciones importantes de
seguridad y funcionamiento para el cargador de
baterías DE9000.
• Antes de utilizar el cargador, lea todas las
instrucciones y las indicaciones preventivas en
el cargador, en la batería y en el producto que
utiliza la batería.
PELIGRO: Riesgo de electrocución.
Los terminales de carga tienen 230
voltios. No realice pruebas con objetos
conductores. Puede haber riesgo de
descarga eléctrica o electrocución.
39
E S PA Ñ O L
ADVERTENCIA: Riesgo de descarga
eléctrica. No permita que ningún líquido
entre en el cargador. Podría provocar
descargas eléctricas.
ATENCIÓN: Riesgo de quemadura. Para
minimizar el riesgo de lesiones, cargue
sólo baterías recargables DEWALT.
Otros tipos de baterías pueden estallar y
provocar daños personales y materiales.
ATENCIÓN: En determinadas
circunstancias, con el cargador
enchufado en la fuente de alimentación,
algunos materiales extraños pueden
provocar un cortocircuito en los
contactos de carga expuestos dentro del
cargador. Deben mantenerse fuera de las
cavidades del cargador objetos extraños
de naturaleza conductora como esponjas
de acero, láminas de aluminio o cualquier
acumulación de partículas metálicas,
entre otros. Cuando no haya una batería
en la cavidad, desenchufe siempre el
cargador de la fuente de alimentación.
Desenchufe el cargador antes de
limpiarlo.
• NO intente cargar la batería con un cargador
distinto de los indicados en este manual.
El cargador y la batería están diseñados
específicamente para funcionar juntos.
• Estos cargadores no están diseñados
para usos distintos de la carga de baterías
recargables DEWALT. Cualquier otro uso que
se les dé puede provocar riesgo de incendio,
descarga eléctrica o electrocución.
• No exponga el cargador a la lluvia ni a la
nieve.
• No utilice el cargador con un cable o
enchufe dañado: reemplácelos de inmediato.
• No utilice el cargador si ha recibido un golpe
fuerte, se ha caído, o presenta algún daño.
Llévelo a un centro de servicio autorizado.
• No desmonte el cargador, cuando deba
realizar un mantenimiento o reparaciones,
llévelo a un centro de servicio técnico
autorizado. Si se montase mal el aparato, existe
el riesgo de que se produzca una descarga
eléctrica, electrocución o incendio.
• Antes de limpiarlo, desconecte el cargador de
la toma de corriente. Con ello minimizará el
riesgo de descarga eléctrica. Quitar la batería
no reduce este riesgo.
• NUNCA intente conectar dos cargadores juntos.
• El cargador está diseñado para funcionar con
corriente eléctrica doméstica estándar de 230
V. No intente utilizarlo con otro voltaje. Esto no
se aplica al cargador vehicular.
GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES
Cargadores
El cargador DE9000 acepta baterías de ión litio
DEWALT de 36 V (DE9360) y 28 V (DE9280) a
2,2 Ah.
Estos cargadores no necesitan ajuste y están
diseñados para que su funcionamiento sea lo más
fácil posible.
Procedimiento de carga (fig. A, B)
PELIGRO: Riesgo de electrocución.
Los terminales de carga tienen 230
voltios. No realice pruebas con objetos
conductores. Peligro de descarga
eléctrica o electrocución.
• Tire del enchufe en lugar del cable al
desconectar el cargador. De esta manera,
disminuirá el riesgo de dañar el enchufe y el
cable.
1. Enchufe el cargador (7) en una toma de corriente
apropiada antes de introducir la batería.
• Asegúrese de que el cable esté situado de
modo que no lo pise nadie, ni se tropiece con
él, y que no esté sujeto a daños o tensiones.
2. Introduzca la batería en el cargador. La luz roja
(de carga) parpadeará continuamente para
indicar que el proceso de carga se ha iniciado.
• No use un alargador a menos que sea
absolutamente necesario. El uso de un
alargador incorrecto puede provocar riesgo de
incendio, descarga eléctrica o electrocución.
• No coloque objetos en la parte superior
del cargador ni coloque el cargador en una
superficie blanda que pueda bloquear las
ranuras de ventilación y provocar un calor
interno excesivo. Coloque el cargador lejos de
cualquier fuente de calor. El cargador se ventila
a través de las ranuras en la parte superior e
inferior de la cubierta.
40
3. Se sabrá que se ha terminado la carga cuando
la luz roja esté ENCENDIDA continuamente. La
batería está totalmente cargada y podrá utilizarse
en este momento o dejarse en el cargador.
NOTA: Para asegurar el máximo rendimiento y vida
útil de las baterías de Li-Ion, cargue la batería por un
mínimo de 10 horas antes de usarla por primera vez.
Proceso de carga
Consulte la tabla siguiente con referencia al estado de
carga de la batería.
E S PA Ñ O L
Estado de la carga
cargando
completamente cargado
retraso por batería caliente/fría
cambie la batería
problema
– – – –
–––––––––––
–– – –– –
•••••••••••
•• •• •• ••
Regeneración automática
El modo de regeneración automática equilibrará
o igualará las pilas individuales de la batería a su
capacidad máxima. Las baterías deben regenerarse
semanalmente o cuando no suministren la misma
cantidad de potencia.
Para regenerar su batería, colóquela en el cargador,
como de costumbre. Déjela en el cargador durante
10 horas como mínimo.
Retraso por batería caliente/fría
Cuando el cargador detecta que una batería
está demasiado caliente o demasiado fría, inicia
automáticamente un Retraso por batería caliente/fría
y suspende la carga hasta que la batería alcanza la
temperatura adecuada. En ese momento, el cargador
inicia automáticamente el modo de carga de la
batería. Esta función garantiza la máxima duración de
la batería.
SÓLO BATERÍAS DE LI-ION
Las baterías de Li-Ion están diseñadas con un
Sistema de protección electrónico que protegerá la
batería contra la sobrecarga, el sobrecalentamiento o
la descarga completa.
La herramienta se apagará automáticamente si el
Sistema de protección electrónico se activa. Si esto
ocurre, coloque la batería de Li-Ion en el cargador
hasta que esté totalmente cargada.
Instrucciones de seguridad
importantes para todas las baterías
Cuando pida baterías de repuesto, asegúrese de
incluir el número de catálogo y el voltaje.
La batería incluida en la caja no está completamente
cargada. Antes de utilizar la batería y el cargador, lea
las instrucciones de seguridad a continuación. Luego
siga los procedimientos de carga descritos.
LEA TODAS LAS INSTRUCCIONES
• No cargue ni use la batería en atmósferas
explosivas, como ambientes donde haya
polvo, gases o líquidos inflamables. Poner o
sacar la batería del cargador puede inflamar el
polvo o los gases.
• Cargue las baterías sólo con cargadores
DEWALT.
• NO las salpique ni las sumerja en agua u otros
líquidos.
• No guarde ni utilice la herramienta y la batería
en lugares en los que la temperatura pueda
alcanzar o superar los 40˚ C (como cobertizos
al aire libre o construcciones de metal en
verano).
PELIGRO: No intente nunca abrir la
batería por ningún motivo. Si la caja de
la batería está agrietada o dañada, no
la introduzca en el cargador. No aplaste,
deje caer ni dañe la batería. No utilice una
batería o un cargador que hayan recibido
un golpe fuerte, se hayan caído, pisado
o dañado de alguna forma (por ejemplo,
perforado con un clavo, golpeado con un
martillo, pisado). Puede haber riesgo de
descarga eléctrica o electrocución. Las
baterías dañadas deben devolverse al
centro de servicio para su reciclado.
ATENCIÓN: Cuando no se utilice,
coloque la herramienta de costado
en una superficie estable en la que
no provoque tropezones o caídas.
Algunas herramientas con baterías
grandes permanecerán de forma vertical
sobre la batería, pero pueden derribarse
fácilmente.
INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD ESPECÍFICAS PARA
BATERÍAS DE IONES DE LITIO (Li-Ion)
• No incinere la batería aunque tenga
daños importantes o esté completamente
desgastada. La batería puede explotar en un
fuego. Se generan gases y materiales tóxicos
cuando se queman baterías de iones de litio.
• Si el contenido de la batería entra en
contacto con la piel, lávese inmediatamente
con jabón suave y agua. Si el líquido de la
batería entra en contacto con los ojos, enjuague
con agua los ojos abiertos durante 15 minutos
o hasta que cese la irritación. Si se necesita
atención médica, el electrolito de la batería
está compuesto de una mezcla de carbonatos
orgánicos líquidos y sales de litio.
• El contenido de las pilas de la batería
abiertas puede causar irritación respiratoria.
Proporcione aire fresco. Si los síntomas
persisten, obtenga atención médica.
ADVERTENCIA: Riesgo de quemadura.
El líquido de la batería puede ser
inflamable si se expone a chispas o
llamas.
41
E S PA Ñ O L
Transporte
Las baterías ión litio de DEWALT cumplen con todos
los requisitos de pruebas necesarios contemplados
en el Manual de pruebas y criterios de las Naciones
Unidas (ST/SG/AC.10/11/Rev.3 parte III, subsección
38,3) según referenciado en las Recomendaciones
relativas al transporte de mercancías peligrosas de
las Naciones Unidas.
– Las baterías tienen una protección eficaz contra
la sobrepresión interna y los cortocircuitos.
– Se han proporcionado las medidas adecuadas
para la prevención de una ruptura forzada y una
peligrosa inversión de corriente.
– El contenido de litio equivalente se encuentra por
debajo del valor límite correspondiente.
Placas en el cargador y en la batería
Además de los pictogramas empleados en este
manual, las placas en el cargador y en la batería
muestran los siguientes pictogramas:
Lea el manual de instrucciones antes de
usar la herramienta.
Para el tiempo de carga véanse las
características técnicas.
No exponer a la lluvia
No unirlos con objetos conductores
Las baterías ión litio de DEWALT están exentas
de los reglamentos nacionales e internacionales
aplicables a las mercancías peligrosas.
No obstante, los reglamentos cobran relevancia al
transportar varias baterías juntas.
• Asegúrese de que las baterías se embalen
de conformidad con los reglamentos sobre
mercancías peligrosas, según se menciona
anteriormente, para evitar cortocircuitos.
No cargar baterías en mal estado
Batería
Problema del cargador
No utilice cargadores dañados
Cargar sólo entre 4 °C y 40 °C
Si el cordón estuviera en mal estado,
cambiarlo inmediatamente
TIPO DE BATERÍA
El cargador DC810 funciona con paquetes de pilas de
litio-ión de 28 voltios.
Problema de la batería
El cargador DC800 funciona con paquetes de pilas de
litio-ión de 36 voltios.
Una vez finalizada la vida útil de la batería,
elimínela sin dañar el medio ambiente
Recomendaciones para el
almacenamiento
No arroje la batería al fuego
1. El mejor lugar de almacenamiento es uno
que sea fresco y seco, que no esté expuesto
directamente a la luz del sol ni a un exceso
de frío o calor. Para un rendimiento y vida
útil óptimos de la batería, guarde las baterías
a temperatura ambiente cuando no esté
usándolas.
NOTA: Las baterías de Li-Ion deben estar
completamente cargadas cuando están
guardadas.
2. Un almacenamiento de larga duración no
dañará la batería o el cargador. En condiciones
adecuadas, se pueden guardar hasta 5 años.
42
Cargue únicamente con cargadores
exclusivos DEWALT
Verificación del contenido del embalaje
El paquete contiene:
1 Atornillador de percusión sin cable
1 Batería (DC800K/DC810K)
2 Baterías (DC800KL/DC810KL)
1 Cargador
1 Caja de transporte (solo modelos K)
1 Manual de instrucciones
1 Dibujo despiezado
NOTA: Las baterías y los cargadores no se incluyen
con los modelos N.
E S PA Ñ O L
• Compruebe si la herramienta, piezas o accesorios
han sufrido algún daño durante el transporte.
• Tómese el tiempo necesario para leer y
comprender este manual antes de utilizar la
herramienta.
Descripción (fig. A)
1
2
3
4
5
6
7
8
ADVERTENCIA: Nunca modifique la
herramienta eléctrica ni ninguna pieza de
esta. Puede producir daños o lesiones
corporales.
Interruptor de marcha/parada
Portaherramienta
Empuñadura
Botón de avance/retroceso
Batería
Botón de liberación
Cargador
Indicadores de carga (rojos)
USO PREVISTO
Estos atornilladores de percusión DC800/DC810 se
diseñan para aplicaciones profesionales de atornillado
y apretado de tuercas.
NO USE la herramienta bajo condiciones de
humedad o en presencia de gases o líquidos
inflamables.
Estos atornilladores de percusión son herramientas
profesionales.
NO PERMITA que los niños tengan contacto con la
herramienta. Cuando la hagan funcionar operarios sin
experiencia, es necesaria su supervisión.
Seguridad eléctrica
El motor eléctrico está diseñado para un solo voltaje.
Compruebe siempre que el voltaje de la batería
coincida con el voltaje que figura en la placa de
especificaciones. Asegúrese también de que el voltaje
del cargador coincida con el de la red eléctrica.
Su cargador DEWALT tiene doble
aislamiento conforme a la norma
EN 60335, por lo que no se requiere
conexión a tierra.
Si el cable de suministro está dañado, debe
reemplazarse por un cable especialmente preparado
disponible a través de la organización de servicios de
DEWALT.
Utilización de un cable de
prolongación
En caso de que sea necesario utilizar un cable de
prolongación, deberá ser un cable de prolongación
aprobado, adecuado para la potencia de esta
herramienta (véanse las características técnicas). El
tamaño mínimo del conductor es 1 mm2; la longitud
máxima es 30 m.
Si utiliza un carrete de cable, desenrolle siempre el
cable completamente.
MONTAJE Y AJUSTES
ADVERTENCIA: Antes del montaje y el
ajuste, quite siempre la batería. Apague
siempre la herramienta antes de poner o
sacar la batería.
ADVERTENCIA: Utilice solamente
baterías y cargadores DEWALT.
ADVERTENCIA: Usar sólo baterías y
cargadores de DEWALT.
Instalación y extracción de la batería (fig. A)
• Para instalar la batería (5), alinéela con el
receptáculo de la herramienta. Introduzca la
batería en el receptáculo y empuje hasta que
encaje en su posición.
• Para extraer la batería, empuje el botón de
liberación (6) mientras que al mismo tiempo tira
de la batería para sacarla del receptáculo.
Montaje y extracción de adaptadores (fig. C)
Esta herramienta utiliza un sistema de boca
cuadrada de 1/2 pulgada con pasador retenedor.
Montaje de los adaptadores
• Alinee el orificio (9) en el lado del adaptador con
el pasador retenedor (10) de la boca.
• Presione el adaptador (11) sobre la boca (2)
hasta que encaje en posición. Dele unos golpes
ligeros si es necesario.
Extracción de los adaptadores
• Presione el pasador retenedor (10) a través del
orificio (9) del adaptador, y tire de éste hasta
extraerlo de la boca.
Antes de trabajar:
• Asegúrese de que la batería está (totalmente)
cargada.
43
E S PA Ñ O L
• Asegúrese de que la batería quede bien
acoplada.
FUNCIONAMIENTO
Instrucciones de uso
ADVERTENCIA: Respete siempre las
instrucciones de seguridad y las normas
aplicables.
ADVERTENCIA: Para disminuir
el riesgo de lesiones personales
graves, apague la herramienta
y desconéctela de la fuente de
alimentación antes de realizar
ajuste alguno o de poner o quitar
acoplamientos o accesorios.
Posición adecuada de las manos
(fig. D)
ADVERTENCIA: Para reducir el
riesgo de lesión personal grave, tenga
SIEMPRE las manos en una posición
adecuada como se muestra.
ADVERTENCIA: Para reducir el
riesgo de lesión personal grave, sujete
SIEMPRE bien en caso de que haya una
reacción repentina.
La posición adecuada de las manos exige que una
mano repose en cada agarre de la pistola (3) tal y
como se indica en la ilustración.
Encendido y apagado
DC800 (fig. A)
• Para poner en marcha la herramienta, presione el
interruptor de marcha/parada (1).
- Para seleccionar el giro hacia delante, presione
la parte inferior del interruptor.
- Para seleccionar el giro hacia atrás, presione la
parte superior del interruptor.
• Para detener la herramienta, suelte el interruptor.
DC810 (fig. A)
Interruptor de velocidad variable
• Para poner en marcha la herramienta, presione el
interruptor de marcha/parada (1).
• Para detener la herramienta, suelte el interruptor.
Su herramienta está equipada con un freno. La
boca se detendrá tan pronto como el interruptor
tipo gatillo se suelte por completo. El interruptor de
44
velocidad variable le permite seleccionar la velocidad
más apropiada para una aplicación particular.
Cuanto más apriete el interruptor, más rápido
funcionará la herramienta. Utilice velocidades
inferiores para empezar a colocar tornillos o
afianzadores. Para una vida útil máxima de la
herramienta, utilice velocidad variable sólo para
empezar a colocar afianzadores.
NOTA: no se recomienda el uso continuado con
una secuencia de velocidad variable. Puede dañar el
interruptor y debe evitarse.
ADVERTENCIA: Espere siempre hasta
que el motor esté completamente
parado antes de cambiar el sentido de
rotación.
Botón de avance/retroceso – DC810
Un botón de avance/retroceso (4) determina la
dirección de la herramienta y también sirve como
botón de bloqueo.
Para seleccionar la rotación hacia la derecha
(avance), suelte el conmutador tipo gatillo y presione
el botón de control avance/retroceso en el lateral
derecho de la herramienta.
Para seleccionar la rotación hacia la izquierda
(retroceso), presione el botón de control avance/
retroceso en el lateral izquierdo de la herramienta.
La posición central del botón de control bloquea
la herramienta en la posición de apagado. Cuando
cambie la posición del botón de control, asegúrese
de soltar el gatillo.
NOTA: la primera vez que la herramienta se activa
después de cambiar la dirección de rotación, puede
que escuche un clic con el encendido. Esto es
normal y no indica ningún problema.
Atornillado o apretado de tuercas (fig. A)
• Seleccione el adaptador correcto para el tornillo
o tuerca que vaya a introducir.
• Seleccione el giro hacia delante o atrás como se
ha explicado previamente.
• Sujete la herramienta en línea con el fiador.
E S PA Ñ O L
• Después de apretar, compruebe el par de apriete
con una llave de par.
Tiempo de apriete
Esta herramienta aprieta la mayoría de los
afianzadores en pocos segundos. La experiencia
determinará el tiempo de apriete adecuado en
relación con el par de apriete.
MANTENIMIENTO
Su herramienta eléctrica DEWALT ha sido diseñada
para funcionar mucho tiempo con un mínimo de
mantenimiento. El funcionamiento satisfactorio
depende del buen cuidado de la herramienta y de
una limpieza frecuente.
ADVERTENCIA: Para disminuir
el riesgo de lesiones personales
graves, apague la herramienta y
desconecte la batería antes de
realizar ajuste alguno o de quitar o
instalar acoplamientos o accesorios.
La puesta en marcha accidental puede
causar lesiones.
Lubricación
Su herramienta eléctrica no requiere lubricación
adicional.
Limpieza
ADVERTENCIA:
• Evite que se obturen las ranuras
de ventilación y limpie el exterior con
regularidad utilizando un paño suave.
• Desconecte el cargador antes de
limpiar el cárter con un paño.
• Quite la batería antes de limpiar su
herramienta.
Accesorios opcionales
ADVERTENCIA: Dado que algunos
accesorios, diferentes de los ofrecidos
por DEWALT, no se han probado con
este producto, el empleo de tales
accesorios podría constituir un riesgo.
Para reducir el riesgo de lesiones,
sólo deben usarse con el producto los
accesorios recomendados DEWALT.
Use únicamente accesorios de percusión especiales
para la herramienta.
Consulte a su proveedor si desea información más
detallada sobre los accesorios apropiados.
Protección del medio ambiente
Separación de desechos. Este producto
no debe desecharse con la basura
doméstica normal.
Si llega el momento de reemplazar su producto
DEWALT o éste ha dejado de tener utilidad para
usted, no lo deseche con la basura doméstica
normal. Asegúrese de que este producto se
deseche por separado.
La separación de desechos de
productos usados y embalajes permite
que los materiales puedan reciclarse
y reutilizarse. La reutilización de
materiales reciclados ayuda a evitar la
contaminación medioambiental y reduce
la demanda de materias primas.
La normativa local puede prever la separación de
desechos de productos eléctricos de uso doméstico
en centros municipales de recogida de desechos o
a través del distribuidor cuando adquiere un nuevo
producto.
DEWALT proporciona facilidades para la recogida
y el reciclado de los productos DEWALT que hayan
llegado al final de su vida útil. Para hacer uso de
este servicio, devuelva su producto a cualquier
servicio técnico autorizado, que lo recogerá en
nuestro nombre.
Puede consultar la dirección de su servicio técnico
más cercano poniéndose en contacto con la oficina
local de DEWALT en la dirección que se indica
en este manual. Como alternativa, encontrará en
45
E S PA Ñ O L
Internet, en la dirección siguiente, la lista de servicios
técnicos autorizados de DEWALT e información
completa de nuestros servicios de posventa y
contactos: www.2helpU.com
Batería
La batería de larga duración debe recargarse en
cuanto deja de producir suficiente potencia en
tareas que anteriormente se realizaban con facilidad.
Al final de su vida útil, deseche la batería con el
debido cuidado con el entorno:
• Utilice la batería hasta que se agote por
completo y luego extráigala de la herramienta.
• Los elementos de ión litio son reciclables.
Llévelas a su distribuidor o déjelas en un centro
de reciclado local. Las baterías recogidas se
reciclarán o se desecharán adecuadamente.
46
E S PA Ñ O L
GARANTÍA
DEWALT tiene plena confianza en la calidad
de sus productos y ofrece una excepcional
garantía para los usuarios profesionales del
producto. Esta declaración de garantía es
adicional a sus derechos contractuales como
usuario profesional y a sus derechos legales
como usuario particular no profesional y no
perjudica de ningún modo dichos derechos.
La garantía es válida dentro de los territorios
de los Estados Miembros de la Unión Europea
y del Área de Libre Comercio Europea.
Si desea hacer una reclamación, contacte
con su vendedor o compruebe dónde
se encuentra su agente de reparaciones
autorizado de DEWALT más cercano en el
catálogo de DEWALT o póngase en contacto
con su oficina de DEWALT en la dirección
indicada en este manual. Puede obtener una
lista de agentes de reparaciones autorizados
de DEWALT y todos los detalles de nuestro
servicio después de la venta en Internet en:
www.2helpU.com.
• GARANTÍA DE SATISFACCIÓN
DE 30 DÍAS SIN RIESGO •
Si no está totalmente satisfecho con el
rendimiento de su herramienta DEWALT, sólo
tiene que devolverla al punto de compra en
un plazo de 30 días, completa con todos
los componentes originales, tal y como la
compró, para un reembolso completo o
cambio. El producto debe haber estado
sujeto a un desgaste lógico y normal y debe
presentarse prueba de compra.
• CONTRATO DE MANTENIMIENTO
GRATIS POR UN AÑO •
Si necesita mantenimiento o revisión
de su herramienta DEWALT en los
12 meses siguientes a la compra, se realizará
gratuitamente por un agente de reparaciones
autorizado de DEWALT. Debe presentarse
prueba de compra. Incluye mano de obra.
Excluye los accesorios y las piezas de
repuesto a menos que hayan fallado bajo
garantía.
• GARANTÍA COMPLETA DE UN AÑO •
Si su producto DEWALT está defectuoso
debido a fallos de material o fabricación, en
un plazo de 12 meses a partir de la fecha de
compra, garantizamos reemplazar todas las
piezas defectuosas gratuitamente o, a nuestra
discreción, cambiar el aparato gratis siempre
que:
• El producto no se haya utilizado mal;
• El producto se haya sometido a un
desgaste lógico y normal;
• No se hayan intentado hacer
reparaciones por personas no
autorizadas;
• Se presente prueba de compra.
• El producto se devuelva completo con
todos los componentes originales.
47
FRANÇAIS
VISSEUSE À CHOCS POUR ÉCROUS
DC800/DC810
niveau d’exposition sur la durée totale de
travail.
Félicitations!
Vous avez choisi un outil DEWALT. Depuis de
nombreuses années, DEWALT produit des outils
électriques adaptés aux exigences des utilisateurs
professionnels.
Toute estimation du degré d’exposition
à des vibrations doit également prendre
en compte les heures où l’outil est mis
hors tension ou lorsqu’il tourne sans
effectuer aucune tâche. Ces éléments
peuvent réduire sensiblement le degré
d’exposition sur la durée totale de travail.
Caractéristiques techniques
Tension
Type
Puissance utile (maxi)
VDC
DC800
36
DC810
28
W
1
800
1
350
Vitesse à vide
min-1
1.400 0-2.400
Chocs
min-1
2.500 0-3.000
Couple maxi.
Nm
440
Identifier des mesures de sécurité
supplémentaires pour protéger
l’opérateur contre les effets nocifs des
vibrations telles que : maintenance de
l’outil et des accessoires, maintenir
la température des mains élevée,
organisation du travail.
215
Porte-outil
1/2" (carré)
Pack-batteries
Poids (sans pack-batteries) kg
2,4
Type de batterie
LPA (pression acoustique)
KPA (incertitude de la
pression acoustique)
LWA (puissance acoustique)
KWA (incertitude de la
puissance acoustique)
1,4
DE9280
Li-Ion
Li-Ion
Tension
VDC
36
28
dB(A)
DC800
97
DC810
92
Capacité
Ah
2,2
2,2
Poids
kg
1,0
0,92
dB(A)
dB(A)
1,9
106
3
103
Chargeur
DE9000
Tension secteur
dB(A)
1,9
3
Valeurs totales de vibration (somme vectorielle triax) déterminées
selon EN 60745:
Valeur d'émissions de vibrations ah
ah =
m/s²
10,5
8
Incertitude (K) =
m/s²
1,7
2,2
Le taux d’émission de vibrations indiqué dans ce
feuillet informatif a été mesuré conformément à une
méthode d’essai normalisé établie par EN 60745, et
peut être utilisé pour comparer un outil à un autre.
Il peut également être utilisé pour effectuer une
évaluation préliminaire de l’exposition.
AVERTISSEMENT : le taux d’émission
de vibrations déclaré correspond
aux applications principales de l’outil.
Néanmoins, si l’outil est utilisé pour
différentes applications ou est mal
entretenu, ce taux d’émission de
vibrations pourra varier. Ces éléments
peuvent augmenter considérablement le
48
DE9360
230
VAC
Type de batterie
Li-Ion
Temps de charge approx.
min
Poids
kg
60
(blocs batterie 2,0 Ah)
0,9
Fusible:
Outils 230 V
10 A
Définitions : consignes de sécurité
Les définitions ci-dessous décrivent le niveau de
gravité de chaque mot signalétique. Lisez le manuel
de l’utilisateur et soyez attentif à ces symboles.
DANGER : indique une situation de
danger imminent qui, si rien n’est fait
pour l’éviter, aura comme conséquences
la mort ou des dommages corporels
graves.
AVERTISSEMENT : indique une
situation de danger potentiel qui, si
rien n’est fait pour l’éviter, pourra avoir
FRANÇAIS
comme conséquences la mort ou des
dommages corporels graves.
ATTENTION : indique une situation
de danger potentiel qui, si rien n’est
fait pour l’éviter, pourrait avoir comme
conséquences des dommages
corporels mineurs ou moindres.
AVIS : indique une pratique ne posant
aucun risque de dommages
corporels, mais qui par contre, si rien
n’est fait pour l’éviter, pourrait poser des
risques de dommages matériels.
Indique des risques de décharges
électriques.
Indique des risques d’incendie.
Déclaration CE de conformité
DIRECTIVES MACHINES
DC800/DC810
DEWALT certifie que les produits décrits dans le
paragraphe « Fiche technique » sont conformes aux
normes :
2006/42/EC, EN 60745-1, EN 60745-2-2.
Ces produits sont également conformes aux normes
2004/108/EC. Pour plus d’informations, veuillez
contacter DEWALT à l’adresse suivante ou vous
reporter au dos de cette notice d’instructions.
Le soussigné est responsable de la compilation du
fichier technique et fait cette déclaration au nom de
DEWALT.
Horst Grossmann
Vice Président de l’Ingénierie et du développement
produit
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 11,
D-65510, Idstein, Allemagne
31.12.09
AVERTISSEMENT : afin de réduire
le risque de blessure, lisez le mode
d’emploi.
Avertissements de sécurité généraux
pour les outils électriques
AVERTISSEMENT ! Lisez tous les
avertissements de sécurité et toutes
les instructions. Le non respect de ces
avertissements et instructions peut être à
l’origine d’une électrocution, un incendie
et/ou de graves blessures.
CONSERVEZ TOUS LES AVERTISSEMENTS
ET LES INSTRUCTIONS
POUR RÉFÉRENCE ULTÉRIEURE
Le terme « outil électrique » mentionné dans tous les
avertissements se rapporte aux outils branchés sur
secteur (avec câble de raccordement) ou fonctionnant
sur batteries (sans fil).
1) SÉCURITÉ DE L’AIRE DE TRAVAIL
a) Maintenez l’aire de travail propre et bien
éclairée. Une aire de travail encombrée ou
mal éclairée augmente les risques d’accident.
b) N’utilisez pas les outils électriques dans
un environnement explosif, comme en
présence de liquides, gaz ou poussières
inflammables. Les outils électriques
produisent des étincelles qui peuvent
enflammer la poussière ou les émanations.
c) Tenez à distance enfants et spectateurs
pendant que vous opérez un outil
électrique. Une distraction peut vous faire
perdre le contrôle de l’outil.
2) SÉCURITÉ ÉLECTRIQUE
a) La fiche de l’outil électrique doit
correspondre avec la prise de courant. Ne
modifiez en aucun cas la fiche. N’utilisez
pas de fiches adaptatrices avec des outils
électriques reliés à la terre (masse). Les
fiches non modifiées et les prises de courant
adaptées réduisent les risques d’électrocution.
b) Évitez tout contact physique avec des
surfaces reliées à la terre ou à la masse,
tels que tuyaux, radiateurs, cuisinières
électriques et réfrigérateurs. Le risque
d’électrocution augmente si votre corps est
relié à la terre.
c) N’exposez pas les outils électriques
à la pluie ou à l’humidité. Le risque
d’électrocution augmente si de l’eau pénètre
dans un outil électrique.
d) Ne maltraitez pas le cordon d’alimentation.
N’utilisez jamais le cordon pour transporter,
tirer ou débrancher l’outil électrique.
Tenez le cordon à l’écart des sources de
chaleur, de l’huile, des bords tranchants
ou des pièces en mouvement. Le risque
d’électrocution augmente si le cordon est
endommagé ou entortillé.
49
FRANÇAIS
e)
f)
Utilisez une rallonge conçue pour
l’utilisation à l’extérieur si vous utilisez l’outil
électrique dehors. Le risque d’électrocution
diminue si vous utilisez un cordon conçu pour
l’utilisation à l’extérieur.
Si vous ne pouvez pas faire autrement
qu’utiliser l’outil électrique dans un endroit
humide, utilisez un circuit protégé par
dispositif de courant résiduel (RCD).
L’utilisation d’un RCD réduit le risque
d’électrocution.
3) SÉCURITÉ PERSONNELLE
a) Restez vigilant, surveillez vos gestes et
faites preuve de bon sens lorsque vous
utilisez un outil électrique. N’utilisez pas
un outil électrique si vous êtes fatigué ou
sous l’influence de drogues, d’alcool ou
de médicaments. Un moment d’inattention
durant l’utilisation d’un outil électrique peut
entraîner de graves blessures corporelles.
b) Utilisez un équipement de sécurité
individuelle. Portez toujours des lunettes de
sécurité. Un équipement de sécurité comme
un masque anti-poussières, des chaussures
de sécurité antidérapantes, un casque de
sécurité ou un serre-tête antibruit, utilisé selon
la tâche à effectuer, permettront de diminuer le
risque de blessures corporelles.
c) Évitez tout démarrage intempestif.
Assurez-vous que l’interrupteur est en
position arrêt avant de relier l’outil à la
source d’alimentation et/ou au bloc-piles,
ou de ramasser ou transporter l’outil.
Transporter les outils électriques le doigt placé
sur l’interrupteur ainsi que brancher des outils
électriques dont l’interrupteur est en position
Marche augmentent les risques d’accident.
d) Retirez toute clé de réglage ou autre
avant de mettre l’outil sous tension. Une
clé laissée en place sur une pièce rotative de
l’outil électrique peut entraîner des blessures
corporelles.
e) Ne vous penchez pas trop loin. Maintenez
constamment votre équilibre. Vous aurez
ainsi une meilleure maîtrise de l’outil électrique
en cas de situations imprévues.
f) Portez des vêtements adéquats. Ne portez
pas de vêtements amples ni de bijoux.
Maintenez cheveux, vêtements et gants
à l’écart des pièces en mouvement. Les
pièces en mouvement peuvent happer les
vêtements amples, les bijoux et les cheveux
longs.
g) Si des accessoires sont fournis pour
raccorder des dispositifs d’aspiration et de
collecte de la poussière, vérifiez qu’ils sont
bien raccordés et bien utilisés. L’utilisation
50
de dispositifs de collecte de la poussière peut
réduire les risques liés à la poussière.
4) UTILISATION ET ENTRETIEN DES OUTILS ÉLECTRIQUES
a) Ne forcez pas l’outil électrique. Utilisez
l’outil électrique qui correspond à votre
utilisation. Si vous utilisez l’outil électrique
adéquat et respectez le régime pour lequel il
a été conçu, il réalisera un travail de meilleure
qualité et plus sûr.
b) N’utilisez pas l’outil électrique s’il est
impossible de l’allumer ou de l’éteindre
avec l’interrupteur. Un outil électrique qui ne
peut être contrôlé par l’interrupteur représente
un danger et doit être réparé.
c) Débranchez la fiche de la source
d’alimentation et/ou le bloc-piles de l’outil
électrique avant d’effectuer des réglages,
de changer les accessoires ou de ranger
les outils électriques. Ces mesures de
sécurité préventives réduiront les risques de
démarrage accidentel de l’outil électrique.
d) Après utilisation, rangez l’outil électrique
hors de portée des enfants et ne laissez
aucune personne l’utiliser si elle n’est pas
familiarisée avec les outils électriques
ou ces instructions. Les outils électriques
représentent un danger entre des mains
inexpertes.
e) Procédez à l’entretien des outils
électriques. Assurez-vous que les pièces
en mouvement ne sont pas désalignées ou
coincées, qu’aucune pièce n’est cassée
ou que l’outil électrique n’a subi aucun
dommage pouvant affecter son bon
fonctionnement. Si l’outil électrique est
endommagé, faites-le réparer avant de le
réutiliser. De nombreux accidents sont causés
par des outils mal entretenus.
f) Maintenez vos outils affûtés et propres. Un
outil bien entretenu et aux bords bien affûtés
risquera moins de se coincer et sera plus facile
à maîtriser.
g) Utilisez l’outil électrique, ses accessoires
et ses embouts, etc. conformément
aux instructions, en tenant compte des
conditions de travail et de la tâche à
effectuer. L’utilisation d’un outil électrique
à des fins autres que celles prévues est
potentiellement dangereuse.
5) UTILISATION ET ENTRETIEN DU BLOC-PILES
a) Rechargez le bloc-piles uniquement avec
le chargeur spécifié par le fabricant. Un
chargeur prévu pour un certain type de blocpiles peut être à l’origine d’un incendie si utilisé
avec un autre bloc-piles.
FRANÇAIS
b)
c)
d)
Utilisez l’outil électrique uniquement avec
le bloc-piles spécifié. L’utilisation d’autres
blocs-piles peut être à l’origine de blessures
ou d’un incendie.
Lorsque vous n’utilisez pas le bloc-piles,
tenez-le à l’écart des objets métalliques,
tels que trombones, pièces de monnaie,
clés, clous, vis ou autres petits objets
métalliques susceptibles de créer une
connexion entre deux bornes. Court-circuiter
les bornes entre elles peut provoquer des
brûlures ou un incendie.
Évitez tout contact avec le liquide pouvant
s’échapper d’une pile en mauvais état. En
cas de contact accidentel, rincez à l’eau. Si
le liquide pénètre dans les yeux, consultez
un médecin. Le liquide s’échappant de la pile
peut engendrer une irritation ou des brûlures.
6) RÉPARATION
a) Confiez la réparation de votre outil
électrique à un réparateur qualifié qui
utilise des pièces de rechange identiques.
La sécurité de l’outil électrique sera ainsi
préservée.
CONSIGNES DE SÉCURITÉ
SPÉCIFIQUES SUPPLÉMENTAIRES
Consignes de sécurité pour toutes les
clés à choc
• Tenez les outils électriques par leurs surfaces
de préhension isolées dans les situations
où l’outil de coupe peut entrer en contact
avec un câble électrique dissimulé ou avec
son propre cordon d’alimentation. Le contact
avec un câble « sous tension » mettra les pièces
métalliques à découvert de l’outil « sous tension »
et électrocutera l’utilisateur.
Risques résiduels
En dépit de l’application des réglementations
de sécurité en vigueur et de la mise en place de
dispositifs de sécurité, certains risques résiduels sont
inévitables. Il s’agit de :
– Dégradation de l’ouïe
– Risque de blessures corporelles en raison des
particules projetées
– Risque de brûlures en raison des accessoires qui
chauffent pendant le fonctionnement
– Risque de blessures corporelles en cas
d’utilisation prolongée
Étiquettes sur l’appareil
On trouve les diagrammes suivants sur l’outil :
Lire la notice d’instructions avant toute
utilisation.
Porter un dispositif de protection auditive.
Porter un dispositif de protection oculaire.
EMPLACEMENT DE LA DATE CODÉE DE FABRICATION
La date codée de fabrication, qui comprend aussi
l’année de fabrication, est imprimée sur la surface
interne du boîtier formant charnière entre l’outil et la
batterie.
Exemple :
2010 XX XX
Année de fabrication
Consignes de sécurité importantes
propres à tous les chargeurs de
batteries
CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS : Ce manuel
contient des instructions importantes concernant
la sécurité et l’utilisation du chargeur de batterie
DE9000.
• Avant d’utiliser le chargeur, lire toute consigne et
avertissement apposés sur le chargeur, la batterie
et le produit utilisant la batterie.
DANGER : risques d’électrocution.
Présence de 230 volts aux bornes
de charge. Ne pas mettre en contact
avec des objets conducteurs, car il y
a risques de décharges électriques ou
d’électrocution.
AVERTISSEMENT : risques de
décharges électriques. Ne laisser aucun
liquide pénétrer dans le chargeur, car il y
a risques de décharges électriques.
ATTENTION : risques de brûlures.
Pour réduire tout risque de dommages
corporels, ne recharger que des batteries
rechargeables DEWALT. Tout autre type
de batteries pourrait exploser et causer
des dommages corporels ou matériels.
ATTENTION : Sous certaines conditions,
lorsque le chargeur est branché sur le
secteur, les bornes de charge exposées
à l’intérieur du chargeur pourraient
être court-circuitées par des corps
étrangers. Les corps étrangers de
nature conductrice tels que, mais sans
s’y limiter, la paille de fer, les feuilles
51
FRANÇAIS
d’aluminium ou toute accumulation
de particules métalliques doivent être
maintenus à distance des orifices du
chargeur. Débrancher systématiquement
le chargeur lorsqu’aucune batterie n’y est
insérée. Débrancher le chargeur avant
tout entretien.
• NE PAS tenter de charger la batterie avec
des chargeurs autres que ceux décrits dans
ce manuel. Le chargeur et la batterie ont été
conçus tout spécialement pour fonctionner
ensemble.
• Ces chargeurs n’ont pas été conçus pour des
utilisations autres que recharger les batteries
rechargeables DEWALT. Toute autre utilisation
pose des risques d’incendie, de décharges
électriques ou d’électrocution.
• Ne pas exposer le chargeur à la pluie ou à la
neige.
• Pour débrancher le chargeur, tirer sur sa fiche
plutôt que sur son cordon. Cette précaution
réduira tout risque d’endommager la fiche ou le
cordon.
• S’assurer que le cordon est protégé de
manière à ce que personne ne marche ni
ne trébuche dessus, ou à ce qu’il ne soit ni
endommagé ni soumis à aucune tension.
• N’utiliser une rallonge qu’en cas de nécessité
absolue. L’utilisation d’une rallonge inadéquate
pose des risques d’incendie, de décharges
électriques ou d’électrocution.
• Ne poser aucun objet sur le chargeur. Ne pas
mettre le chargeur sur une surface molle qui
pourrait en bloquer la ventilation et provoquer
une surchauffe interne. Éloigner le chargeur de
toute source de chaleur. Le chargeur dispose
d’orifices d’aération sur le dessus et le dessous
du boîtier.
• Ne pas utiliser le chargeur avec une fiche
ou un cordon endommagé ; les remplacer
systématiquement.
• Ne pas utiliser le chargeur s’il a reçu un
choc, fait une chute ou a été endommagé de
quelque façon que ce soit. Le ramener dans un
centre de réparation agréé.
• Ne pas démonter le chargeur. Pour tout
entretien ou réparation, le rapporter dans
un centre de réparation agréé. Le fait de le
réassembler de façon incorrecte comporte des
risques de décharges électriques, d’électrocution
ou d’incendie.
• Débrancher le chargeur du secteur avant
tout entretien pour réduire tout risque de
52
décharges électriques. Le fait d’en retirer la
batterie ne réduira pas ces risques.
• NE JAMAIS tenter de connecter 2 chargeurs
ensemble.
• Le chargeur a été conçu pour fonctionner sur
courant électrique domestique standard de
230 volts. Ne pas tenter de l’utiliser sous toute
autre tension. Cette directive ne s’applique pas
aux chargeurs de postes mobiles.
CONSERVER CES CONSIGNES
Chargeurs
Votre chargeur DE9000 accepte les pack-batteries
DEWALT Li-Ion de 36 V (DE9360) et 28 V (DE9280)
à 2,2 Ah.
Ces chargeurs ne requièrent aucun réglage et ont
été conçus pour être d’un usage aussi simple que
possible.
Procédure de charge (fig. A, B)
DANGER : risques d’électrocution.
Tension de 230 volts aux bornes de
charge. Ne pas mettre en contact avec
des objets conducteurs pour prévenir
tout risque de décharges électriques ou
d’électrocution.
1. Brancher le chargeur (7) dans la prise appropriée
avant d’y insérer la batterie.
2. Insérer la batterie dans le chargeur. Le voyant
rouge (charge) clignotera de façon continue
pour indiquer que le processus de charge a
commencé.
3. Lorsque le voyant rouge RESTE ALLUMÉ en
continu, il indique que la charge est terminée. La
batterie est alors complètement chargée et peut
être immédiatement utilisée ou laissée dans son
chargeur.
REMARQUE : pour assurer des performances et
une durée de vie maximales aux batteries Li-Ion, les
recharger pendant un minimum de 10 heures avant
toute utilisation initiale.
Processus de charge
Se reporter au tableau suivant pour déterminer l’état
de charge de la batterie.
État de charge
charge en cours
– – – –
pleinement chargée
–––––––––––
suspension de charge
–– – –– –
remplacer la batterie
•••••••••••
problème
•• •• •• ••
FRANÇAIS
Équilibrage automatique
Le mode d’équilibrage automatique égalisera ou
équilibrera chaque cellule de la batterie pour lui
permettre de fonctionner à son rendement optimum.
La batterie doit être équilibrée de façon hebdomadaire
ou chaque fois qu’elle perd de sa capacité.
Pour équilibrer la batterie, l’insérer, comme
habituellement, dans son chargeur. Laisser la batterie
dans son chargeur un minimum de 10 heures.
Suspension de charge contre le
chaud/froid
Lorsque le chargeur détecte qu’une batterie est trop
chaude ou trop froide, il démarre automatiquement
la fonction de suspension de charge, arrêtant ainsi
le chargement de la batterie jusqu’à ce qu’elle
reprenne sa température adéquate. Le chargeur se
met alors automatiquement en mode de charge.
Cette caractéristique assure aux batteries une durée
maximale de vie.
BATTERIES LI-ION SEULEMENT
Les batteries Li-Ion sont dotées d’un système
électronique de protection qui les protège contre
toute surcharge, surchauffe ou fuite importante.
L’outil s’arrêtera automatiquement lorsque le système
électronique de protection sera activé. Dans cette
éventualité, placer la batterie Li-Ion sur le chargeur
pour la recharger pleinement.
Consignes de sécurité importantes
propres à toutes les batteries
Pour commander une batterie de rechange, s’assurer
d’inclure son numéro de catalogue et sa tension.
La batterie n’est pas totalement chargée en usine.
Avant d’utiliser la batterie et le chargeur, lire les
consignes de sécurité ci-dessous. Puis suivre la
procédure de charge ci-après.
LIRE TOUTES CES CONSIGNES
• Ne pas recharger ou utiliser une batterie en
milieu déflagrant, en présence par exemple
de poussières, gaz ou liquides inflammables.
Insérer ou retirer une batterie de son chargeur
pourrait causer l’inflammation de toute poussière
ou émanation ambiante.
• Charger les batteries exclusivement sur des
chargeurs DEWALT.
• NE PAS immerger le chargeur dans l’eau ou tout
autre liquide, ou l’arroser d’aucun liquide.
• Ne pas entreposer ou utiliser l’outil et la
batterie à une température ambiante pouvant
excéder 40 °C (comme dans des hangars ou
des bâtiments métalliques l’été).
DANGER : ne jamais tenter d’ouvrir la
batterie pour quelque raison que ce soit.
Si le boîtier de la batterie est fissuré ou
endommagé, ne pas l’insérer dans un
chargeur. Ne pas écraser, laisser tomber,
ou endommager les batteries. Ne pas
utiliser une batterie ou un chargeur qui
a reçu un choc violent, est tombé, a
été écrasé ou endommagé de quelque
façon que ce soit (p. ex. percé par un
clou, frappé d’un coup de marteau,
piétiné), car il y a risques de décharges
électriques ou d’électrocution. Les
batteries endommagées doivent être
renvoyées à un centre de réparation pour
y être recyclées.
ATTENTION : Après utilisation, ranger
l’outil, à plat, sur une surface stable
là où il ne pourra ni faire tomber ni
faire trébucher personne. Certains
outils équipés d’une large batterie
peuvent tenir à la verticale sur celle-ci,
mais manquent alors de stabilité.
CONSIGNES DE SÉCURITÉ SPÉCIFIQUES PROPRES AUX
BATTERIES AU LITHIUM ION (Li-Ion)
• Ne pas incinérer la batterie même si elle est
sévèrement endommagée ou complètement
usagée, car elle pourrait exploser au contact des
flammes. Au cours de l’incinération des batteries
au lithium-ion, des vapeurs et matières toxiques
sont dégagées.
• En cas de contact du liquide de la batterie
avec la peau, la rincer immédiatement
au savon doux et à l’eau claire. En cas de
contact oculaire, rincer l’œil ouvert à l’eau claire
une quinzaine de minutes, ou jusqu’à ce que
l’irritation cesse. Si des soins médicaux sont
nécessaires, noter que l’électrolyte de la batterie
est composé d’un mélange de carbonates
organiques liquides et de sels de lithium.
• Le contenu des cellules d’une batterie ouverte
pourrait causer une irritation des voies
respiratoires. Dans cette éventualité, exposer
l’individu à l’air libre. Si les symptômes persistent,
consulter un médecin.
AVERTISSEMENT : risques de
brûlures. Le liquide de la batterie pourrait
s’enflammer s’il est exposé à des
étincelles ou à une flamme.
Transport
Les pack-batteries Li-Ion DEWALT sont conformes
aux impératifs de test du manuel NU de Tests et
critères (ST/SG/AC.10/11/Rev.3 Partie III,
53
FRANÇAIS
sous-section 38,3) référencés dans les
Recommandations NU sur le transport des
substances dangereuses.
– Les pack-batteries disposent d'une protection
efficace contre les surpressions internes et les
courts-circuits.
– Des mesures appropriées ont été prises pour
éviter les ruptures forcées et les courants
inverses dangereux.
– Le contenu équivalent lithium est inférieur
à la valeur limite applicable.
Les pack-batteries Li-Ion DEWALT ne sont pas
concernés par les réglementations nationales
et internationales applicables aux substances
dangereuses. Cependant, ces réglementations
deviennent applicables lors du transport de plusieurs
pack-batteries ensemble.
• Assurez-vous que les pack-batteries sont
emballés selon les réglementations relatives
aux substances dangereuses, mentionnées
précédemment, pour éviter tout court-circuit.
Batterie
Lisez le mode d’emploi
avant toute utilisation.
Voir les caractéristiques techniques pour
le temps de charge
Ne pas exposer à l'eau
Ne pas introduire d'objet conducteur
Pack-batterie endommagé.
Ne pas charger.
Ne pas utiliser de chargeur endommagé
Charger uniquement entre 4 °C et 40 °C
Cordons défectueux. Remplacer
immédiatement
Problème de chargeur
TYPE DE BATTERIE
Le modèle DC810 fonctionne avec des blocs batterie
Li-Ion de 28 volts.
Problème de batterie
Le modèle DC800 fonctionne avec des blocs batterie
Li-Ion de 36 volts.
Au moment de jeter un pack-batterie,
respectez notre environnement
Recommandations de stockage
1. Le lieu idéal de rangement est un lieu frais et sec,
à l’abri de toute lumière solaire directe et de tout
excès de température. Pour des performances
et une durée de vie optimales, entreposer
les batteries à température ambiante après
utilisation.
REMARQUE : les batteries Li-Ion doivent être
pleinement chargées avant d’être entreposées.
2. Un stockage prolongé ne nuira ni à la batterie ni
au chargeur. Dans les conditions adéquates, ils
peuvent être entreposés jusqu’à 5 ans.
Etiquettes figurant sur le chargeur et
le pack-batterie
Outre les symboles utilisés dans le présent manuel,
les étiquettes sur le chargeur et le pack-batterie
comportent les symboles suivants :
54
Ne pas incinérer un pack-batterie
Charger uniquement avec un chargeur
DEWALT dédié
Contenu de l'emballage
L'emballage contient:
1 Visseuse à chocs pour écrous sans fil
1 Pack-batteries (DC800K/DC810K)
2 Packs-batteries (DC800KL/DC810KL)
1 Chargeur
1 Coffret de transport (seulement pour modèles K)
1 Manuel d'instructions
1 Dessin éclaté
REMARQUE : Les pack-batteries et chargeurs ne
sont pas inclus avec les modèles N.
FRANÇAIS
• Vérifier si l'outil, les pièces ou les accessoires ne
présentent pas de dommages dus au transport.
• Prendre le temps de lire et de comprendre
à fond le présent manuel avant de mettre votre
outil en marche.
Si le cordon fourni est endommagé, le remplacer
par un cordon spécialement conçu à cet effet, et
disponible auprès du service après-vente DEWALT.
CH
Type 11 pour la classe II
(Isolation double) -outils
Description (fig. A)
1
2
3
4
5
6
7
8
AVERTISSEMENT : ne modifiez jamais
l’outil électrique ou l’une de ses pièces
sous peine de provoquer des dégâts
matériels ou des blessures corporelles.
Interrupteur marche/arrêt
Porte-outil
Poignée
Sélecteur droite/gauche
Pack-batteries
Bouton de dégagement
Chargeur
Témoins de charge (rouges)
UTILISATION PREVUE
Ces visseuses à chocs pour écrous DC800/DC810
ont été conçus pour des applications professionnelles
de vissage et de serrage d'écrous.
NE L’UTILISEZ PAS dans un endroit humide ou en
présence de liquides ou de gaz inflammables.
Ces entraîneurs/clés à percussion sont des outils
électriques professionnels.
Tenez les enfants A L’ECART de l’outil. Les
utilisateurs inexpérimentés doivent être encadrés
lorsqu’ils utilisent cet outil.
Sécurité électrique
Le moteur électrique a été conçu pour fonctionner sur
une tension unique. Vérifier systématiquement que
la tension de la batterie correspond bien à la tension
indiquée sur la plaque signalétique. Vérifier également
que la tension du chargeur correspond bien à la
tension du secteur.
Votre chargeur DEWALT à double isolation
est conforme à la norme EN 60335 ; un
branchement à la terre n’est donc pas
nécessaire.
Toujours utiliser la fiche prescrite lors du
remplacement du câble d’alimentation.
Type 12 pour la classe I
(Conducteur de terre) - outils
CH
En cas d’utilisation à l’extérieur, connecter les
outils portatifs à un disjoncteur FI.
Câbles de rallonge
Ne pas utiliser de câble de rallonge sauf en cas
de nécessité absolue. Utiliser un câble de rallonge
homologué adapté pour la puissance absorbée de
votre chargeur (voir les caractéristiques techniques).
La section minimum du conducteur est de 1 mm2 et
la longueur maximum est de 30 m.
En cas d’utilisation d’un dévidoir, dérouler
systématiquement le câble sur toute sa longueur.
MONTAGE ET RÉGLAGES
AVERTISSEMENT : retirer
systématiquement la batterie avant
tout montage ou réglage. Arrêter
systématiquement l’outil avant d’insérer
ou de retirer la batterie.
AVERTISSEMENT : utiliser
exclusivement des batteries et chargeurs
DEWALT.
AVERTISSEMENT : Utiliser uniquement
les pack-batteries et chargeurs DEWALT.
Installation et retrait du pack-batterie (fig. A)
• Pour mettre le pack-batterie en place (5), alignezle avec le réceptacle sur l'outil. Faites glisser
le pack-batterie dans le réceptacle et poussez
jusqu'à ce qu'il se mette en place avec un bruit
sec.
• Pour retirer le pack-batterie, appuyez sur le
bouton de déverrouillage (6) tout en retirant le
pack-batterie du réceptacle.
Mise en place et retrait des douilles (fig. C)
Votre visseuse utilise un système de serrage carré
1/2" muni d'une détente.
55
FRANÇAIS
Mise en place des douilles
• Alignez le trou (9) présent dans le côté de la
douille sur la détente (10) présente sur la butée.
• Poussez la douille (11) dans la butée (2) jusqu'à
ce qu'elle se mette en place en émettant un
déclic. Tapotez-la si nécessaire.
Démontage des douilles
• Enfoncez la détente (10) à travers le trou (9) dans
la douille puis dégagez la douille hors de la butée.
Avant la mise en marche:
• Vérifier si votre pack-batteries est (complètement)
chargé.
• Vérifiez que le pack-batterie est bien en place.
FONCTIONNEMENT
Consignes d’utilisation
AVERTISSEMENT : respecter
systématiquement les consignes de
sécurité et les normes en vigueur.
AVERTISSEMENT : pour réduire
tout risque de dommages corporels
graves, arrêter et débrancher l’outil
avant tout réglage ou avant de retirer
ou installer toute pièce ou tout
accessoire.
Position correcte des mains (fig. D)
AVERTISSEMENT : pour réduire tout
risque de dommages corporels graves,
adopter SYSTÉMATIQUEMENT la
position des mains illustrée.
AVERTISSEMENT : pour réduire
tout risque de dommages corporels
graves, maintenir fermement et
SYSTÉMATIQUEMENT l’outil pour
anticiper toute réaction soudaine de sa
part.
La position correcte des mains nécessite une main
sur la poignée (3) comme illustré.
Allumer et éteindre l’outil
DC800 (fig. A)
• Pour mettre l’outil en marche, appuyez sur
l’interrupteur marche/arrêt (1).
- Pour sélectionner la rotation vers la droite,
appuyez sur la partie inférieure de l’interrupteur.
56
- Pour sélectionner la rotation vers la gauche,
appuyez sur la partie supérieure de
l’interrupteur.
• Pour arrêter l’outil, relâchez l’interrupteur.
DC810 (fig. A)
Interrupteur sélecteur de vitesse
• Pour mettre l’outil en marche, appuyez sur
l’interrupteur marche/arrêt (1).
• Pour arrêter l’outil, relâchez l’interrupteur.
Votre outil est équipé d’un frein. La butée s’arrêtera
de tourner dès que la gâchette d’interrupteur est
entièrement relâchée. L’interrupteur sélecteur de
vitesse vous permet de choisir la vitesse la mieux
adaptée à une application particulière.
Plus vous pressez la gâchette, plus la vitesse de
l’outil augmente. Utilisez des vitesses plus lentes
en début de mise en place de vis ou de fixations.
Pour une durée de vie maximum de l’outil, utilisez
la vitesse variable uniquement en début de mise en
place de fixations.
REMARQUE : une utilisation constante dans la
plage de vitesse variable n’est pas recommandée.
Ceci peut endommager l’interrupteur et doit être
évité.
AVERTISSEMENT : Attendre que le
moteur soit complètement arrêté avant
de changer le sens de rotation.
Sélecteur droite/gauche – DC810
Un sélecteur droite/gauche (4) détermine la
direction de l’outil et sert également de bouton de
verrouillage.
Pour sélectionner le sens de rotation vers la droite,
relâchez la gâchette d’interrupteur et appuyez sur le
sélecteur droite/gauche sur le côté droit de l’outil.
Pour sélectionner la rotation vers la gauche, appuyez
sur le sélecteur droite/gauche sur le côté gauche de
l’outil.
La position centrale du sélecteur verrouille l’outil
en position arrêt. Lorsque vous modifiez la position
du sélecteur, assurez-vous que la gâchette est
relâchée.
FRANÇAIS
REMARQUE : lors de la première utilisation de
l’outil après avoir changé le sens de rotation, un bruit
de déclic peut se produire au démarrage. Ce bruit
est tout à fait normal et ne signale pas un problème.
Vissage ou serrage d'écrous (fig. A)
• Sélectionnez la douille appropriée pour la vis ou
l'écrou à serrer.
• Sélectionnez la rotation gauche ou droite comme
décrit ci-dessus.
• Tenez l'outil aligné sur l'élément de fixation.
• Après le vissage, vérifier le couple de serrage au
moyen d'une clef dynamométrique.
Durée de serrage
Votre visseuse est capable de serrer la plupart des
vis en quelques secondes seulement. L'expérience
dictera le rapport adéquat entre la durée et le couple
de serrage.
ENTRETIEN
Votre outil DEWALT a été conçu pour durer
longtemps avec un minimum d'entretien.
Son fonctionnement satisfaisant dépend en large
mesure d'un entretien soigneux et régulier.
AVERTISSEMENT : pour réduire
tout risque de dommages corporels
graves, arrêter et déconnecter
la batterie avant tout réglage ou
avant de retirer ou installer toute
pièce ou tout accessoire. Tout
démarrage accidentel pourrait causer des
dommages corporels.
Lubrification
Votre outil électrique ne nécessite aucune
lubrification additionnelle.
Nettoyage
AVERTISSEMENT :
• Débrancher le chargeur et nettoyer son
boîtier avec un chiffon doux.
• Enlever le pack-batteries et nettoyer
votre outil.
• Les fentes d'aération doivent toujours
être dégagées. Nettoyer régulièrement
le boîtier avec un chiffon doux.
Accessoires en option
AVERTISSEMENT : l’utilisation
d’accessoires autres que ceux fournis
par DEWALT peut se révéler dangereuse,
car ils n’ont pas été testés sur ce produit.
Afin de réduire le risque de blessure,
utilisez uniquement des accessoires
recommandés par DEWALT.
DEWALT fournit des lames de scie conçues
spécialement pour votre scie plongeante.
Prenez contact avec votre revendeur pour obtenir
de plus amples informations sur les accessoires
appropriés.
Protection de l'environnement
Collecte séparée. Ce produit ne doit pas
être jeté avec les déchets domestiques
normaux.
Si vous décidez de remplacer ce produit DEWALT,
ou si vous n'en avez plus l'utilité, ne le jetez pas
avec vos déchets domestiques Rendez-le disponible
pour une collecte séparée.
La collecte séparée des produits et
emballages usés permet le recyclage des
articles afin de les utiliser à nouveau. Le fait
d'utiliser à nouveau des produits recyclés
permet d'éviter la pollution
environnementale et de réduire la
demande de matières premières.
Les réglementations locales peuvent permettre la
collecte séparée des produits électriques du foyer,
dans des déchetteries municipales ou auprès du
revendeur vous ayant vendu votre nouveau produit.
DEWALT fournit un dispositif permettant de collecter
et de recycler les produits DEWALT lorsqu'ils ont
atteint la fin de leur cycle de vie. Pour en bénéficier, il
vous suffit de retourner votre produit à un réparateur
agréé qui fera le nécessaire.
57
FRANÇAIS
Pour connaître l'adresse du réparateur agréé le plus
proche de chez vous, contactez le bureau DEWALT
à l'adresse indiquée dans ce manuel. Vous pourrez
aussi trouver une liste des réparateurs agréés de
DEWALT et de plus amples détails sur notre service
après-vente sur le site Internet à l'adresse suivante :
www.2helpU.com
Pack-batteries
Un pack-batterie de longue durée doit être rechargé
quand il ne fournit plus une alimentation suffisante
pour des travaux qui étaient auparavant effectués
facilement. À la fin de sa vie utile, jetez-le en
respectant l'environnement.
• Épuisez entièrement la charge du pack-batterie,
puis retirez-le de l'outil.
• Les cellules Li-Ion sont recyclables.
Emportez-les chez votre concessionnaire ou
à votre station locale de recyclage. Les packbatteries recueillis seront recyclés ou jetés
comme il convient.
58
FRANÇAIS
GARANTIE
DEWALT est si sûr de la qualité de
ses produits qu’il propose à tous les
professionnels qui les utilisent, une garantie
exceptionnelle. Cette promesse de garantie
s’ajoute à vos droits contractuels en tant
qu’utilisateur professionnel ou vos droits
légaux en tant qu’utilisateur privé, non
professionnel, et elle ne peut en aucun cas
leur porter préjudices. Cette garantie est
valable au sein des territoires des États
membres de l’Union Européenne et au sein
de la Zone européenne de libre-échange.
Pour faire une demande de remboursement
ou d’échange, veuillez contacter votre
revendeur, ou trouver l’adresse d’un centre
de réparation agréé DEWALT proche de
chez vous dans le catalogue DEWALT,
ou contacter votre succursale DEWALT
à l’adresse indiquée dans cette notice
d’instructions. Une liste des centres de
réparation agréés DEWALT, et tout détail
complémentaire concernant notre service
après-vente, sont à votre disposition sur
notre site Internet à : www.2helpU.com.
• GARANTIE DE SATISFACTION DE 30 JOURS •
Si les performances de votre outil DEWALT
ne vous apportaient pas totale satisfaction,
retournez simplement, au point de vente,
l’outil accompagné de tous ses composants
originaux, dans un délai de 30 jours à
compter de sa date d’achat pour son
échange ou son remboursement intégral. Le
produit devra avoir été soumis à une usure
normale. Une preuve d’achat sera exigée.
• CONTRAT D’ENTRETIEN GRATUIT D’UN AN •
Si votre outil DEWALT nécessitait maintenance
ou réparations dans les
12 mois à compter de sa date d’achat, elles
seront prises en charge gratuitement par
un réparateur DEWALT agréé. Une preuve
d’achat sera exigée. Cela comprend la
main-d’œuvre. Les accessoires et les pièces
détachées sont exclus, à moins d’un défaut
de fabrication sous garantie.
• GARANTIE COMPLÈTE D’UN AN •
Si votre produit DEWALT présentait un vice de
matériau ou de fabrication dans les
12 mois à compter de sa date d’achat,
nous garantissons le remplacement gratuit
de toute pièce défectueuse ou, à notre
entière discrétion, le remplacement gratuit de
l’appareil, à condition que :
• Le produit ait été utilisé correctement ;
• Le produit ait été soumis à une usure
normale ;
• Aucune réparation n’ait été effectuée par
du personnel non autorisé ;
• Une preuve d’achat soit fournie ;
• Le produit soit retourné complet, avec
l’ensemble de ses composants originaux.
59
I TA L I A N O
CHIAVE A IMPULSI A BATTERIA
DC800/DC810
di vibrazioni può essere differente. Ciò
potrebbe aumentare sensibilmente il
livello di esposizione durante il periodo di
utilizzo complessivo.
Congratulazioni!
Siete entrati in possesso di un utensile DEWALT.
Anni di esperienza, continui miglioramenti ed
innovazioni tecnologiche fanno dei prodotti DEWALT
uno degli strumenti più affidabili per l'utilizzatore
professionale.
Una stima del livello di esposizione alle
vibrazioni deve anche considerare i
momenti in cui l’apparato è spento o
quando è acceso ma non viene utilizzato.
Ciò potrebbe ridurre sensibilmente il livello
di esposizione durante il periodo di utilizzo
complessivo.
Dati tecnici
Tensione
Tipo
Potenza ergota (max)
DC800
DC810
VDC
36
28
1
350
W
1
800
Velocità a vuoto
min-1
1.400
0-2.400
Percussioni
min-1
2.500
0-3.000
Coppia max.
Nm
440
215
Portautensile
È necessario identificare ulteriori misure
di sicurezza per proteggere l’operatore
dagli effetti delle vibrazioni. Per esempio:
eseguire una manutenzione adeguata
dell’apparato e degli accessori, evitare il
raffreddamento delle mani, organizzare il
lavoro.
1/2" quadrato
Peso (senza batterie)
LPA (pressione sonora)
KPA (incertezza pressione
sonora)
LWA (potenza sonora)
KWA (incertezza potenza
sonora)
kg
2,4
1,4
dB(A)
DC800
97
DC810
92
dB(A)
dB(A)
1,9
106
3
103
dB(A)
1,9
3
Gruppo batterie
DE9360
DE9280
Tipo di batteria
Li-Ion
Li-Ion
Tensione
VDC
36
28
Capacità
Ah
2,2
2,2
Peso
kg
1,0
0,92
Caricabatterie
Tensione di rete
DE9000
VAC
Tipo di batteria
Valori totali di vibrazione (somma vettoriale triax) determinati in
base a EN 60745:
Valore di emissione delle vibrazioni ah
ah =
m/s²
10,5
8
Incertezza K =
m/s²
1,7
2,2
Il livello di emissione di vibrazioni indicato in questo
foglio informativo è stato misurato in base al test
standard indicato nella normativa EN 60745 e può
essere utilizzato per confrontare vari apparati fra
di loro. Può essere utilizzato per una valutazione
preliminare dell’esposizione.
AVVERTENZA: Il livello di emissioni
delle vibrazioni riportato è relativo alle
applicazioni principali dell’apparato.
Tuttavia, se l’apparato viene utilizzato
per applicazioni diverse, con diversi
accessori, o non riceve adeguata
manutenzione, il valore delle emissioni
60
230
Li-Ion
Tempo di carica
approssimativo
min
Peso
kg
60
(batterie 2.0 Ah)
0,9
Fusibili:
Modelli da 230 V
10 A
Definizioni: linee guida per la
sicurezza
Le definizioni seguenti descrivono il livello di criticità di
ciascuna indicazione. Leggere il manuale e prestare
attenzione ai seguenti simboli.
PERICOLO: indica una situazione di
pericolo imminente che, se non viene
evitata, provoca il decesso o lesioni
personali gravi.
I TA L I A N O
AVVERTENZA: indica una situazione
potenzialmente pericolosa che, se non
viene evitata, può provocare il decesso
o lesioni personali gravi.
ATTENZIONE: indica una situazione
potenzialmente pericolosa che, se non
evitata, potrebbe provocare lesioni di
gravità lieve o media.
AVVISO: indica una situazione non in
grado di causare lesioni personali ma
che, se non evitata, potrebbe provocare
danni materiali.
Evidenzia il rischio di scossa elettrica.
Evidenzia il rischio d’incendio.
Dichiarazione CE di conformità
DIRETTIVA MACCHINE
DC800/DC810
DEWALT dichiara che i prodotti qui descritti nei “Dati
tecnici” sono conformi alle normative:
2006/42/EC, EN 60745-1, EN 60745-2-2.
Questi prodotti sono anche conformi alle normative
2004/108/EC. Per ulteriori informazioni, contattare
DEWALT all’indirizzo seguente o vedere sul retro del
manuale.
Il firmatario è responsabile della compilazione del
documento tecnico e rende questa dichiarazione per
conto di DEWALT.
Horst Grossmann
Vice Presidente Progettazione e Sviluppo Prodotti
DEWALT, Richard-Klinger-Strasse 11,
D-65510, Idstein, Germania
31.12.09
AVVERTENZA: per ridurre il rischio di
lesioni personali, leggere attentamente il
manuale di istruzioni.
Avvertenze generali relative alla
sicurezza degli elettroutensili
AVVERTENZA! Leggere attentamente
tutte le avvertenze e le istruzioni
relative alla sicurezza La mancata
osservanza di avvertenze e istruzioni può
provocare scosse elettriche, incendi e/o
lesioni personali gravi.
CONSERVARE TUTTE LE AVVERTENZE
E LE ISTRUZIONI
PER RIFERIMENTO FUTURO
Il termine “elettroutensile” utilizzato nelle avvertenze
fa riferimento sia agli elettroutensili alimentati da
rete (tramite cavo), sia a quelli alimentati a batteria
(cordless).
1) SICUREZZA DELL’AMBIENTE DI LAVORO
a) Mantenere l’ambiente di lavoro pulito e
ben illuminato. Gli ambienti disordinati o bui
favoriscono gli incidenti.
b) Non utilizzare elettroutensili in atmosfere
esplosive, ad esempio in presenza di
liquidi, gas o polveri infiammabili. Gli
elettroutensili generano scintille che possono
provocare l’accensione di polvere o fumi.
c) Durante l’uso di un elettroutensile, tenere
lontani i bambini e qualsiasi altra persona
che si trova nelle vicinanze. Le distrazioni
possono provocare la perdita di controllo.
2) SICUREZZA DAL PUNTO DI VISTA ELETTRICO
a) Le spine dell’elettroutensile devono
essere adatte alla presa di rete. Non
modificare mai la spina in alcun modo. Non
utilizzare adattatori con gli elettroutensili
con collegamento a terra (a massa). Per
ridurre il rischio di scosse elettriche evitare di
modificare le spine e utilizzare sempre le prese
appropriate.
b) Evitare il contatto delle parti del corpo con
superfici collegate a terra, quali condotti,
radiatori, fornelli e frigoriferi. Se il proprio
corpo è collegato a terra, il rischio di scosse
elettriche aumenta.
c) Non esporre gli elettroutensili alla pioggia
o all’umidità. L’ingresso di acqua in un
elettroutensile aumenta il rischio di scosse
elettriche.
d) Utilizzare il cavo correttamente. Non
utilizzare mai il cavo per spostare, tirare o
scollegare l’elettroutensile. Tenere il cavo
al riparo da calore, olio, spigoli o parti
in movimento. Se il cavo è danneggiato
o impigliato, il rischio di scosse elettriche
aumenta.
61
I TA L I A N O
e)
f)
Durante l’uso dell’elettroutensile in
ambienti esterni, utilizzare una prolunga
adatta all’uso esterno. Per ridurre il rischio di
scosse elettriche, utilizzare un cavo adatto ad
ambienti esterni.
Se è inevitabile l’uso di un elettroutensile
in una zona umida, usare una fonte
di corrente protetta da un interruttore
differenziale (salvavita). L’uso di un
interruttore differenziale riduce i rischi di scosse
elettriche.
3) SICUREZZA PERSONALE
a) Quando si utilizza un elettroutensile,
prestare sempre la massima attenzione a
quello che si sta facendo e utilizzare il buon
senso. Non utilizzare un elettroutensile se si
è stanchi o sotto l’effetto di droghe, alcool
o medicinali. Un solo attimo di distrazione
durante l’uso di tali elettroutensili potrebbe
provocare gravi lesioni personali.
b) Usare le protezioni antinfortunistiche.
Indossare sempre protezioni oculari. L’uso
di protezioni antinfortunistiche quali mascherine
per la polvere, scarpe antiscivolo, elmetti
o cuffie protettive, in condizioni opportune
consente di ridurre le lesioni personali.
c) Evitare la messa in funzione non
intenzionale. Assicurarsi che l’interruttore
sia in posizione off prima di connettere la
fonte di corrente e/o il blocco batteria e
prima di afferrare o trasportare l’utensile.
Se gli elettroutensili vengono trasportati
tenendo il dito sull’interruttore o collegati alla
rete elettrica con l’interruttore nella posizione
on, il rischio di incidenti aumenta.
d) Prima di accendere l’elettroutensile,
rimuovere eventuali chiavi o chiavistelli
di regolazione. Un chiavistello o una chiave
fissati su una parte rotante dell’elettroutensile
possono provocare lesioni personali.
e) Prestare attenzione a non perdere
l’equilibrio. Mantenere costantemente un
buon equilibrio, evitando sbilanciamenti. In
questo modo si detiene un maggiore controllo
sull’elettroutensile nelle situazioni impreviste.
f) Indossare un abbigliamento adatto. Non
indossare abiti larghi o gioielli. Tenere
capelli, abiti e guanti lontano dalle parti in
movimento. Gli abiti larghi, i gioielli o i capelli
lunghi possono rimanere impigliati nelle parti in
movimento.
g) Se la dotazione comprende dispositivi per
il collegamento di sistemi di estrazione e
raccolta della polvere, collegarli e utilizzarli
in modo corretto. La raccolta della polvere
può ridurre i pericoli legati alla polvere.
62
4) USO E MANUTENZIONE DELL’ELETTROUTENSILE
a) Non forzare l’elettroutensile. Utilizzare
l’elettroutensile adatto alla situazione.
L’elettroutensile svolge il lavoro nel modo
migliore e più sicuro quando usato nelle
condizioni per cui è stato progettato.
b) Non utilizzare l’elettroutensile se
l’interruttore non consente di accenderlo e
spegnerlo. Qualsiasi elettroutensile che non
possa essere controllato con l’interruttore è
pericoloso e deve essere riparato.
c) Disconnettere la presa dalla fonte
di corrente e/o dal il blocco batteria
dell’elettroutensile prima di effettuare
qualsiasi tipo di regolazione, prima
di cambiare accessori o riporre
l’elettroutensile. Tali misure di sicurezza
preventive riducono il rischio di accensione
accidentale dell’elettroutensile.
d) Tenere gli elettroutensili lontano dalla
portata dei bambini ed evitarne l’uso da
parte di persone che hanno poca familiarità
con l’elettroutensile e con le presenti
istruzioni. Gli elettroutensili sono pericolosi
nelle mani di persone non addestrate.
e) Effettuare la manutenzione degli
elettroutensili. Verificare che non vi siano
errori di allineamento o grippaggio delle
parti in movimento, parti rotte e altre
situazioni che potrebbero influire sull’uso
dell’elettroutensile. In caso di danni,
riparare l’elettroutensile prima dell’uso.
Molti incidenti sono provocati da elettroutensili
su cui non è stata effettuata la corretta
manutenzione.
f) Tenere gli utensili da taglio affilati e puliti.
La manutenzione corretta degli utensili da
taglio con bordi affilati riduce le probabilità di
grippaggio e facilita il controllo.
g) Utilizzare l’elettroutensile, gli accessori,
gli utensili da taglio e così via secondo
le presenti istruzioni e tenendo in
considerazione le condizioni di lavoro e il
lavoro da eseguire. L’uso dell’elettroutensile
per operazioni diverse da quelle previste può
provocare situazioni pericolose.
5) USO E MANUTENZIONE DELL’UTENSILE A BATTERIA
a) Effettuare la ricarica solo con il
caricabatteria specificato dal produttore.
Un caricabatteria adatto a un determinato tipo
di blocco batteria può provocare un rischio
di incendio se utilizzato con un altro blocco
batteria.
b) Utilizzare gli elettroutensili solo con blocchi
batteria specifici. L’uso di altri blocchi batteria
può provocare il rischio di lesioni e incendi.
I TA L I A N O
c) Quando il blocco batteria non è in uso,
tenerlo lontano da altri oggetti metallici
quali fermagli, monete, chiavi, chiodi,
viti o altri piccoli oggetti metallici che
possono determinare un collegamento tra
i terminali. Il cortocircuito dei terminali della
batteria può provocare ustioni o incendi.
d) In condizioni di abuso, è possibile che
la batteria espella del liquido; evitare
il contatto. Se dovesse verificarsi un
contatto, sciacquare con acqua. Se il liquido
entra in contatto con gli occhi, consultare un
medico. Il liquido espulso dalla batteria può
causare irritazioni o ustioni.
6) RIPARAZIONI
a) L’elettroutensile deve essere riparato da
personale qualificato, utilizzando parti di
ricambio identiche. In questo modo viene
garantita la sicurezza dell’elettroutensile.
NORME SPECIFICHE DI SICUREZZA
AGGIUNTIVE
Istruzioni di sicurezza per tutte le
chiavi ad impulsi
• Quando si eseguono operazioni in cui lo
strumento di taglio può entrare in contatto
con fili nascosti o con il cavo elettrico,
tenere l’elettroutensile esclusivamente dalle
impugnature, che sono isolate. Il contatto
con un cavo “in tensione" metterà “in tensione"
anche le parti metalliche esposte dello strumento
e potrebbe causare una scossa elettrica
all’operatore.
Rischi residui
Nonostante il rispetto delle normative pertinenti in
materia di sicurezza e la messa in opera di dispositivi
di protezione, è impossibile eliminare tutti i rischi
residui. Ad esempio:
– Menomazione dell’udito.
– Rischi di lesioni personali a causa di schegge
volanti.
– Rischio di ustioni legato ad accessori che
diventano incandescenti con l’uso.
– Rischio di lesioni personali determinate da un uso
prolungato.
Riferimenti sull’apparato
Sull’apparato sono presenti i seguenti simboli:
Leggere il manuale d’istruzioni prima
dell’uso.
Utilizzare protezioni acustiche.
Utilizzare protezioni oculari.
POSIZIONE DEI CODICI DEI DATI
I codici dei dati, che comprendono anche l’anno
di fabbricazione, sono stampati sulla superficie
dell’alloggiamento che fa da giunto tra apparato e
batteria.
Esempio:
2010 XX XX
Anno di fabbricazione
Istruzioni di sicurezza importanti per
tutti i caricabatteria
CONSERVARE LE PRESENTI ISTRUZIONI: Il
presente manuale contiene importanti istruzioni di
sicurezza e d’uso per il caricatore DE9000.
• Prima di utilizzare il caricabatteria, leggere
tutte le istruzioni e le scritte di avvertimento sul
caricabatteria, sul pacco batterie e sui prodotti
che utilizzano il pacco batterie.
PERICOLO: rischio di folgorazione. Ai
terminali di carica sono presenti 230
volt. Non toccare con oggetti conduttivi.
Pericolo di scossa elettrica o folgorazione.
AVVERTENZA: rischio di scossa
elettrica. Non far penetrare alcun liquido
dentro al caricabatterie. Pericolo di
scossa elettrica.
ATTENZIONE: rischio di incendio.
Per ridurre il rischio di lesioni, caricare
solo batterie ricaricabili DEWALT. Tipi
diversi di batterie potrebbero scoppiare
provocando lesioni personali e danni.
ATTENZIONE: in certe condizioni,
con il caricabatterie inserito nella presa
elettrica, i morsetti elettrici scoperti
dentro al caricabatterie possono essere
cortocircuitati da corpi estranei. Materiali
estranei di natura conduttiva come, a
titolo esemplificativo ma non esaustivo,
lana di acciaio, lamine di alluminio
o qualsiasi accumulo di particelle
metalliche, dovrebbero essere eliminati
dalle cavità del caricabatterie. Staccare
sempre il caricabatterie dalla presa
quando il pacco batteria non è in sede.
Staccare il caricabatterie dalla presa
prima di cominciare a pulirlo.
63
I TA L I A N O
• NON provare a caricare Il pacco batterie con
qualsiasi altro caricabatteria diverso da quelli
di questo manuale. Il caricabatterie e il pacco
batteria sono progettati specificatamente per
lavorare insieme.
• Questi caricabatteria non sono previsti per
alcun altro utilizzo diverso dal caricare le
batterie ricaricabili DEWALT. Ogni utilizzo
diverso comporta rischio di incendio, scossa
elettrica o folgorazione.
• Non esporre il caricabatteria a pioggia o neve.
• Per staccare dalla presa il caricabatterie,
tirare la spina e non il cavo. Ciò riduce il rischio
che si danneggino entrambi.
• Assicurarsi che il cavo sia posto in modo da
non essere calpestato, non faccia inciampare
o altro che lo possa danneggiare o sollecitare.
• Non utilizzare un cavo di prolunga se non è
strettamente necessario. L’utilizzo di cavi di
prolunga non idonei può dar luogo a rischio di
incendio, scossa elettrica o folgorazione.
• Non mettere alcun oggetto sopra il
caricabatteria e non appoggiare il
caricabatteria su superfici morbide che
potrebbero bloccare le fessure di ventilazione
e causare calore interno eccessivo. Tenere il
caricabatteria lontano da qualsiasi fonte di calore.
Il caricabatteria viene ventilato con le fessure
sopra e sotto l’alloggiamento.
• Non lavorare con un caricabatteria che abbia
il cavo o la spina danneggiati - farli sostituire
immediatamente.
• Non azionare il caricabatteria se ha preso un
forte colpo, è caduto o è stato danneggiato
in qualche altro modo. Portarlo in un centro di
assistenza autorizzato.
• Non smontare il caricabatteria; quando è
necessaria assistenza o riparazione, portarlo
in un centro di assistenza autorizzato. Un
montaggio sbagliato comporta il rischio di scossa
elettrica, folgorazione o incendio.
• Staccare il caricabatterie dalla presa prima di
qualsiasi tipo di pulizia. Ciò riduce il rischio di
scossa elettrica. La rimozione del pacco batteria
non riduce tale rischio.
• Non tentare MAI di collegare fra loro 2
caricabatteria.
• Il caricabatteria è progettato per funzionare
con la corrente elettrica da 230 V standard
di rete. Non tentare di utilizzarlo con
una tensione diversa. Ciò non vale per i
caricabatterie da veicolo.
64
CONSERVARE LE ISTRUZIONI
Caricabatterie
Il caricabatterie DE9000 carica gruppi batterie
Li-Ion DEWALT da 36 V (DE9360) e 28 V (DE9280)
a 2,2 Ah.
Questi caricabatterie non richiedono regolazioni e
sono progettati affinché il loro uso sia il più facile
possibile.
Procedura di carica (fig. A, B)
PERICOLO: rischio di folgorazione. Ai
terminali di carica sono presenti 230
volt. Non toccare con oggetti conduttivi.
Pericolo di scossa elettrica o folgorazione.
1. Innestare il caricabatterie (7) in una presa adatta
prima di inserire il pacco batteria.
2. Inserire il pacco batteria nel caricabatteria. La
luce rossa (in carica) lampeggia continuamente,
indicando che è iniziato il processo di carica.
3. Il completamento della carica è indicato dalla spia
rossa che rimane ACCESA di continuo. Il pacco
è completamente carico e va utilizzato subito o
lasciato nel caricabatteria.
NOTA: per garantire migliori prestazioni e durata delle
batterie Li-Ion, caricare la batteria per almeno 10 ore
precedentemente al primo utilizzo.
Procedura di carica
Vedere la tavola seguente per lo stato di carica del
pacco batteria.
Stato di carica
in carica
carica completa
ritardo per pacco caldo/freddo
sostituire il pacco batteria
problema
– – – –
–––––––––––
–– – –– –
•••••••••••
•• •• •• ••
Refresh automatico
La modalità di refresh automatico equalizza o
compensa i singoli elementi del pacco batteria alla
propria capacità di picco. I pacchi batteria dovrebbero
essere sottoposti a refresh settimanale oppure ogni
volta che il pacco non fornisce più la stessa quantità
di energia.
Per effettuare il refresh del pacco batteria inserire la
batteria nel caricabatterie come di consueto. Lasciare
il pacco batteria nel caricabatterie per almeno 10 ore.
I TA L I A N O
Ritardo per pacco caldo/freddo
Se il caricabatterie riconosce una batteria
come troppo calda o troppo fredda, avvia
automaticamente un ritardo dovuto a pacco caldo/
freddo, sospendendo la carica fino a quando la
batteria raggiunga una temperatura appropriata. Il
caricabatterie commuta poi automaticamente alla
modalità di carica del pacco. Questa caratteristica
assicura la massima durata delle batterie.
SOLO PER PACCO BATTERIA LI-ION (AGLI IONI DI LITIO)
Le batterie Li-Ion (agli ioni di litio) sono progettate con
un sistema di protezione elettronico che salvaguarda
la batteria da sovraccarico, surriscaldamento o
scaricamento completo.
L’apparato si spegne automaticamente quando
si attiva il sistema di protezione elettronico. Se ciò
avviene, inserire la batteria Li-Ion nel caricabatterie,
lasciandovela fino a quando non è completamente
carica.
Istruzioni di sicurezza importanti per
tutti i pacchi batteria
Con l’ordine dei pacchi batteria di ricambio,
assicurarsi di includere il loro numero di catalogo e la
tensione.
Quando si apre la scatola, il pacco batteria non è
carico completamente. Prima di utilizzare il pacco
batteria e il caricabatterie, leggere le istruzioni di
sicurezza seguenti. Seguire poi le procedure di carica
descritte.
LEGGERE TUTTE LE ISTRUZIONI
• Non caricare o utilizzare la batteria in
ambienti con atmosfera esplosiva, come
quelli in presenza di liquidi, gas o polveri
infiammabili. L’inserimento o la rimozione della
batteria dal caricabatterie può incendiare le
polveri o i fumi.
• Caricare i pacchi batteria solo con caricabatterie
DEWALT.
• NON spruzzare o immergere in acqua o in altri
liquidi.
• Non immagazzinare o non utilizzare
l’apparato e il pacco batteria in posti dove la
temperatura raggiunge o supera 40˚ C (105°
F) (come nei capannoni o nelle costruzioni
metalliche in estate).
PERICOLO: non cercare mai di aprire
il pacco batteria per alcun motivo.
Se l’involucro del pacco batteria è
lesionato o danneggiato, non inserirlo
nel caricabatterie. Non schiacciare, far
cadere o danneggiare il pacco batteria.
Non utilizzare un pacco batteria o un
caricabatterie che abbia subito un forte
colpo, sia caduto, sia stato travolto
o danneggiato in qualche modo (per
esempio forato con un chiodo, battuto
con un martello, calpestato). Pericolo
di scossa elettrica o folgorazione. I
pacchi batteria danneggiati dovrebbero
essere inviati al centro assistenza per il
riciclaggio.
ATTENZIONE: quando non viene
usato, appoggiare l’apparato di
fianco su una superficie stabile, dove
non ci sia rischio di inciampare o
di cadere. Alcuni apparati con pacchi
batterie grandi possono rimanere in
piedi poggiando sul pacco batteria ma
potrebbero cadere facilmente.
ISTRUZIONI DI SICUREZZA SPECIFICHE PER IONI DI LITIO
(Li-Ion)
• Non bruciare il pacco batteria anche se è
seriamente danneggiato o è completamente
esausto. Il pacco batteria può esplodere se
gettato nel fuoco. Se vengono bruciati dei pacchi
batteria agli ioni di litio, si creano fumi e materiali
tossici.
• Se il contenuto della batteria viene a contatto
con la pelle, lavare immediatamente con
sapone delicato e acqua. Se il liquido della
batteria raggiunge gli occhi, sciacquare con
acqua gli occhi aperti per 15 minuti o fino a
quando cessa l’irritazione. Se sono necessarie
cure mediche, l’elettrolito della batteria è
composto da una miscela di carbonati organici
liquidi e di sali di litio.
• Il contenuto delle celle della batteria aperta
può causare irritazione delle vie respiratorie.
Far circolare aria fresca. Se il sintomo persiste,
rivolgersi a cure mediche.
AVVERTENZA: rischio di incendio. Il
liquido della batteria si può incendiare se
esposto a scintilla o a fiamma.
Trasporto
I gruppi batterie DEWALT Li-Ion sono conformi ai
requisiti di test necessari previsti dal Manuale di test
e criteri delle Nazioni Unite (ST/SG/AC.10/11/rev.3,
parte III, sottosezione 38,3) come riportato nelle
Raccomandazioni delle Nazioni Unite sui trasporti di
merci pericolose.
– I gruppi batterie sono dotati di efficaci protezioni
interne per evitare sovrapressione e cortocircuiti.
65
I TA L I A N O
– Sono state adottate le misure corrette per
prevenire rotture forzate e pericolose correnti
inverse.
– Il contenuto equivalente di litio è inferiore al valore
limite applicabile.
I gruppi batterie DEWALT Li-Ion sono esclusi dalle
normative nazionali ed internazionali applicabili alle
merci pericolose. Tuttavia, tali normative diventano
applicabili per il trasporto di numerosi gruppi batterie
insieme.
• Verificare che i gruppi batterie siano imballati in
conformità alle suddette normative in materia di
merci pericolose per prevenire cortocircuiti.
Pacco batteria
Non toccare con oggetti conduttori
Non caricare gruppi batterie danneggiati
Non utilizzare caricatori danneggiati
Ricaricare esclusivamente a temperature
comprese tra 4 °C e 40 °C
Sostituire immediatamente il cavo
danneggiato
TIPO DI BATTERIA
Il modello DC810 funziona con batterie Li-Ion da
28 volt.
Il modello DC800 funziona con batterie Li-Ion da
36 volt.
Problema nel caricatore
Problema nella batteria
Istruzioni per la conservazione
1. Il posto migliore per la conservazione è un luogo
fresco e asciutto, non illuminato direttamente dal
sole e protetto da eccessive temperature calde o
fredde. Per ottenere il massimo di prestazioni e di
durata dalla batteria, conservare i pacchi batteria
a temperatura ambiente quando non utilizzati.
NOTA: I pacchi batteria agli ioni di litio devono
essere riposti completamente carichi.
2. Il pacco batteria e il caricabatterie sopportano
senza danni la conservazione per lungo tempo. In
opportune condizioni, possono essere conservati
fino a 5 anni.
Etichette sul caricabatterie e sul gruppo
batterie
Oltre ai pittogrammi utilizzati nel presente manuale,
i seguenti simboli sono indicati nelle etichette sul
caricabatterie e sul gruppo batterie:
Leggere il manuale di istruzioni prima
dell’uso
Il tempo di carica è indicato nei dati
tecnici.
Non esporre a umidità
66
Al termine della durata utile del gruppo
batterie, smaltirlo con le dovute
precauzioni per l'ambiente
Non incenerire il gruppo batterie
Ricaricare esclusivamente con gli
appositi caricabatterie DEWALT
Contenuto dell'imballo
L'imballo comprende:
1 Chiave a impulsi a batteria
1 Gruppo batterie (DC800K/DC810K)
2 Gruppi batterie (DC800KL/DC810KL)
1 Caricabatterie
1 Cassetta di trasporto (solo i modelli K)
1 Manuale istruzione
1 Disegno esploso
NOTA: I gruppi batterie e i caricabatterie non sono
inclusi nei modelli N.
• Accertarsi che l'utensile, i componenti o gli
accessori non abbiano subito danni durante il
trasporto.
• Leggere a fondo, con calma e con la massima
attenzione il presente manuale prima di mettere
in funzione l'utensile.
I TA L I A N O
Descrizione (fig. A)
1
2
3
4
5
6
7
8
AVVERTENZA: non modificare mai
l’elettroutensile o le sue parti. Si
potrebbero provocare danni o lesioni
personali.
Interruttore acceso/spento
Portautensile
Impugnatura antiscivolo
Pulsante avanti/indietro
Gruppo batterie
Pulsante di sblocco
Caricabatterie
Indicatori di carica (rossi)
UTILIZZO PREVISTO
Questi chiaves a impulsi DC800/DC810 sono per uso
professionale consente di avvitare/svitare viti e dadi.
NON utilizzare sul bagnato o in presenza di liquidi o
gas infiammabili.
Questi avvitatori/chiavistelli a percussione sono
attrezzi elettrici professionali.
NON permettere che i bambini entrino in contatto con
lo strumento. È necessaria la supervisione quando
questo utensile è utilizzato da personale inesperto.
Sicurezza elettrica
Il motore elettrico è stato progettato per essere
alimentato con un solo livello di tensione. Verificare
sempre che la tensione del pacco batteria
corrisponda alla tensione della targhetta. Assicurarsi
anche che la tensione del caricabatterie corrisponda
a quella di rete.
L’apparato DEWALT possiede doppio
isolamento secondo la normativa
EN 60335, perciò non è necessario il
collegamento a terra.
Se il cavo di alimentazione è danneggiato, deve
essere sostituito con un cavo appositamente
realizzato, disponibile tramite la rete di assistenza
DEWALT.
CH
Per la sostituzione del cavo di alimentazione,
utilizzare sempre la spina di tipo prescritto.
Tipo 11 per la classe II
(doppio isolamento) - utensili elettrici
Tipo 12 per la classe I
(messa a terra) - utensili elettrici
CH
Gli apparecchi portatili, utilizzati in ambiente
esterno, devono essere collegati ad un
interruttore differenziale.
Impiego di una prolunga
In caso di impiego di una prolunga, quest'ultima
dovrà essere di tipo omologato e di dimensione
idonee a garantire l'alimentazione elettrica
dell'apparecchio (vedere le caratteristiche tecniche).
La sezione minima del conduttore è 1 mm2 e la
lunghezza massima è 30 m.
Se si utilizza un cavo in bobina, srotolarlo
completamente.
ASSEMBLAGGIO E REGOLAZIONI
AVVERTENZA: prima di montare e
regolare, rimuovere sempre il pacco
batteria. Spegnere sempre l’apparato
prima di inserire o di rimuovere il pacco
batteria.
AVVERTENZA: utilizzare esclusivamente
pacchi batteria e caricabatterie DEWALT.
AVVERTENZA: Usate solamente
batterie e caricabatterie DEWALT.
Inserimento e rimozione del gruppo batterie
(fig. A)
• Per inserire il gruppo batterie (5), allinearlo con
l'apposito vano nell'elettroutensile. Far scorrere il
gruppo batterie nel vano e premerlo finché non si
fissa in posizione con uno scatto.
• Per rimuovere il gruppo batterie, premere il
pulsante di rilascio (6) e contemporaneamente
estrarre il gruppo dal vano.
Montaggio ed estrazione degli attacchi (fig. C)
Questo attrezzo usa un sistema di attacco a sezione
quadra da 1/2" con perno di bloccaggio.
Montaggio degli attacchi
• Allineare il foro (9) situato sul lato dell'attacco con
la spina di fermo (10) sull'incudine.
• Premere l'attacco (11) sull'incudine (2) fino a
quando non scatta in posizione. Se necessario,
colpirlo leggermente.
Estrazione degli attacchi
• Premere la spina di fermo (10) attraverso il foro (9)
nell'attacco e ritrarre quest'ultimo dall'incudine.
67
I TA L I A N O
Prima del funzionamento:
• Accertarsi che il gruppo batterie sia
(completamente) caricato.
• Accertarsi che il gruppo batterie sia installato
correttamente.
FUNZIONAMENTO
Istruzioni per l’uso
AVVERTENZA: osservare sempre le
istruzioni di sicurezza e le normative in
vigore.
AVVERTENZA: per ridurre il
rischio di gravi lesioni personali,
spegnere l’apparato e scollegarlo
dall’alimentazione prima di eseguire
qualsiasi regolazione o rimozione/
installazione di dotazioni o accessori.
Corretto posizionamento delle mani
(fig. D)
AVVERTENZA: per ridurre il rischio di
lesioni personali gravi, tenere le mani
SEMPRE nella posizione corretta, come
illustrato.
AVVERTENZA: per ridurre il rischio
di lesioni personali gravi, mantenere
SEMPRE l’apparato con presa sicura
per prevenire reazioni improvvise.
La posizione corretta delle mani richiede una mano
sull’impugnatura a pistola (3), come illustrato.
Accensione e spegnimento
DC800 (fig. A)
• Per avviare l’utensile, premere l’interruttore on/
off (1)
- Per selezionare la rotazione in avanti premere la
parte inferiore dell’interruttore.
- Per selezionare la rotazione inversa, premere la
parte superiore dell’interruttore.
• Per arrestare l’utensile, rilasciare l’interruttore.
DC810 (fig. A)
Interruttore di velocità variabile
• Per avviare l’utensile, premere l’interruttore
on/off (1)
• Per fermare l’utensile, rilasciare l’interruttore.
L’utensile è dotato di freno. L’incudine si ferma
non appena l’interruttore a grilletto viene rilasciato
68
completamente. L’interruttore a velocità variabile
permette di scegliere la migliore velocità per una
certa applicazione.
Più si preme l’interruttore a grilletto e maggiore sarà
la velocità dell’utensile. Utilizzare basse velocità per
avviare viti o sistemi di fissaggio. Per la massima
durata dell’utensile, utilizzare velocità variabili solo
per l’avvio di elementi di fissaggio.
NOTA: l’utilizzo continuativo a velocità variabile è
sconsigliato. Può danneggiare l’interruttore e deve
essere evitato.
ATTENZIONE: Attendere sempre che il
motore sia completamente fermo prima
di invertire il senso di rotazione.
Pulsante avanti/indietro – DC810
Un pulsante avanti/indietro (4) determina il verso di
rotazione dell’utensile e serve anche come pulsante
di sblocco.
Per selezionare la rotazione in avanti, rilasciare
l’interruttore a grilletto e premere il pulsante di
controllo avanti/indietro sul lato destro dell’utensile.
Per selezionare la rotazione inversa, premere il
pulsante di controllo avanti/indietro sul lato sinistro
dell’utensile.
La posizione centrale del pulsante di controllo blocca
l’utensile in posizione spenta. Assicurarsi di avere
rilasciato il grilletto prima di cambiare la posizione del
pulsante di controllo.
NOTA: la prima volta che l’utensile viene messo in
moto dopo un cambio della direzione di rotazione, è
possibile sentire uno scatto al momento dell’avvio.
È un fatto normale che non indica la presenza di
problemi.
Inserimento di viti o regolazione di dadi (fig. A)
• Selezionare l'attacco appropriato alla vite o al
dado da inserire.
• Selezionare il senso di rotazione come descritto
sopra.
• Mantenere l'utensile in linea con l'elemento
di fissaggio.
• Dopo il serraggio, verificare la coppia con una
chiave dinamometrica.
I TA L I A N O
Tempo di serraggio
L'attrezzo è in grado di serrare in pochi secondi
praticamente ogni tipo di fissaggio. L'esperienza
consente di determinare il tempo di serraggio
corretto in funzione della coppia.
MANUTENZIONE
Il Vostro Elettroutensile DEWALT è stato studiato
per durare a lungo richiedendo solo la minima
manutenzione. Per prestazioni sempre soddisfacenti
occorre avere cura dell'utensile e sottoporlo a
manutenzione periodica.
AVVERTENZA: per ridurre il rischio
di gravi lesioni personali, spegnere
l’apparato e staccare il pacco
batteria prima di eseguire qualsiasi
regolazione o rimozione/installazione
di dotazioni o accessori. Un avvio
accidentale può causare lesioni.
Lubrificazione
Il Vostro elettroutensile non richiede lubrificazione
addizionale.
Pulitura
AVVERTENZA:
• Scollegare il caricabatterie prima di
pulire l'esterno con un panno morbido.
• Rimuovere il gruppo batterie prima di
effettuare la pulitura del vostro
utensile.
• Tenere libere le feritoie di ventilazione
e pulire l'esterno dell'utensile
periodicamente con un panno
morbido.
Accessori opzionali
AVVERTENZA: Poiché non sono stati
testati con il prodotto, l’uso di accessori
diversi da quelli offerti da DEWALT
con líelettroutensile potrebbe essere
pericoloso. Per ridurre il rischio di lesioni
personali, si consiglia di utilizzare soltanto
accessori raccomandati da DEWALT.
Con l'attrezzo devono essere adoperati
esclusivamente gli accessori a percussione appositi.
Consultate il vostro rivenditore per ottenere ulteriori
informazioni sugli accessori disponibili.
Protezione dell'ambiente
Raccolta differenziata. Questo prodotto
non deve essere smaltito con i normali
rifiuti domestici.
Nel caso in cui si decida di sostituire il prodotto
oppure di disfarsene in quanto non più necessario,
non dovrà essere smaltito con i normali rifiuti
domestici. Smaltire il prodotto tramite raccolta
differenziata.
La raccolta differenziata di prodotti e
imballaggi usati, consente il riciclaggio e
il riutilizzo dei materiali. Riutilizzare i
materiali riciclati aiuta a prevenire
l'inquinamento ambientale e riduce
la richiesta di materie prime.
In base alle normative locali, i servizi per la raccolta
differenziata di elettrodomestici possono essere
disponibili presso i punti di raccolta municipali
o presso il rivenditore, al momento dell'acquisto di
un nuovo prodotto.
DEWALT offre ai suoi clienti un servizio per la raccolta
differenziata e la possibilità di riciclare i prodotti
DEWALT che hanno esaurito la loro durata in
servizio. Per utilizzarlo, è sufficiente rendere il
prodotto a qualsiasi tecnico autorizzato, incaricato
della raccolta per conto dell'azienda.
Per individuare il tecnico autorizzato più vicino,
rivolgersi alla sede DEWALT locale, presso il recapito
indicato in questo manuale. Altrimenti, un elenco
completo di tutti i tecnici autorizzati DEWALT e
i dettagli completi sui contatti e i servizi postvendita sono disponibili su Internet alla pagina:
www.2helpU.com
69
I TA L I A N O
Gruppo batterie
I gruppi batterie a lunga durata devono essere
ricaricati quando non generano più una potenza
sufficiente a completare le funzioni che prima
venivano eseguite facilmente. Le batterie esaurite
devono essere smaltite rispettando l'ambiente.
• Esaurire completamente la carica dei gruppi
batterie prima di estrarli dall'elettroutensile.
• Le celle Li-Ion sono riciclabili e devono essere
consegnate al concessionario o portate presso
un impianto di riciclaggio di zona. I gruppi
batterie così raccolti vengono riciclati o smaltiti
nel rispetto delle normative vigenti.
70
I TA L I A N O
GARANZIA
DEWALT realizza prodotti di qualità e offre una
garanzia eccezionale per i professionisti che
utilizzano i suoi apparati. Questa dichiarazione
di garanzia è aggiuntiva e non pregiudica
in alcun modo la copertura assicurativa
dell’utilizzatore professionista
o quella della previdenza sociale per l’utente
privato non professionista. La garanzia
è valida sui territori degli stati membri
dell’Unione Europea o dell’EFTA
(Associazione europea di libero scambio).
• 30 GIORNI SENZA RISCHI SODDISFAZIONE
GARANTITA •
Se non è completamente soddisfatto
delle prestazioni del suo utensile DEWALT,
può semplicemente restituircelo entro
30 giorni, completo come era al momento
dell’acquisto, per ottenere il rimborso totale o
la sostituzione del prodotto. Il prodotto deve
aver subito un’usura normale in rapporto
al numero di giorni in cui è stato utilizzato
va restituito accompagnato dallo scontrino
originale di acquisto.
• sia presentato uno scontrino che provi
l’acquisto del prodotto.
• il prodotto va restituito come era al
momento dell’acquisto con tutti i
componenti originali.
Se si desidera presentare un reclamo, si
prega di contattare il venditore o individuare
il riparatore autorizzato più vicino rivolgendosi
all’ufficio DEWALT di zona all’indirizzo indicato
nel presente manuale. È possibile consultare
un elenco dei riparatori autorizzati DEWALT
e tutti i dettagli relativi alla nostra assistenza
post-vendita, nel sito Internet: www.2helpU.
com.
• UN ANNO DI ASSISTENZA GRATUITA •
Se ha bisogno di manutenzione o di
assistenza tecnica per il suo utensile DEWALT,
nei 12 mesi successivi all’acquisto, le saranno
fornite gratuitamente da un riparatore
autorizzato DEWALT. Deve presentare uno
scontrino che provi l’acquisto. Sono compresi
i costi di manodopera, mentre sono esclusi
quelli per gli accessori e i ricambi, a meno
che non si tratti di pezzi difettosi coperti dalla
garanzia.
• UN ANNO DI GARANZIA COMPLETA •
Se entro 12 mesi dalla data di acquisto il
suo prodotto DEWALT si rivelasse difettoso
a causa di imperfezioni nei materiali o nella
costruzione, le garantiamo la sostituzione
gratuita di tutte le parti difettose oppure, a
nostra discrezione, la sostituzione gratuita
dell’intero apparato a condizione che:
• il prodotto non sia stato utilizzato in
modo improprio;
• il prodotto abbia subito una normale
usura;
• non siano avvenuti tentativi di riparazione
da parte di persone non autorizzate a
farli;
71
NEDERLANDS
SNOERLOZE MOERENAANZETTER
DC800/DC810
Gefeliciteerd!
aanzienlijk verhogen gedurende de totale
arbeidsduur.
U heeft gekozen voor een machine van
DEWALT. Jarenlange ervaring, voortdurende
produktontwikkeling en innovatie maken DEWALT
tot een betrouwbare partner voor de professionele
gebruiker.
Een inschatting van het
blootstellingniveau aan vibratie dient
ook te worden overwogen wanneer het
gereedschap wordt uitgeschakeld of als
het aan staat maar geen daadwerkelijke
werkzaamheden uitvoert. Dit kan het
blootstellingniveau aanzienlijk verminderen
gedurende de totale arbeidsduur.
Stel aanvullende veiligheidsmaatregelen
op om de operator te beschermen tegen
de effecten van vibratie, zoals: onderhoud
het gereedschap en de accessoires,
houd de handen warm, organisatie van
werkpatronen.
Technische gegevens
DC800
DC810
Spanning
VDC
36
28
Type
Nuttig vermogen (max.)
W
1
800
1
350
Toerental, onbelast
min-1
1.400
0-2.400
Slagen
min-1
2.500
0-3.000
Maximum koppel
Nm
440
215
Accessoire-houder
Gewicht (zonder accu)
LPA
KPA
LWA
KWA
(geluidsdruk)
(akoestisch vermogen)
(akoestisch vermogen)
(onzekerheid akoestisch
vermogen)
1/2" vierkant
kg
dB(A)
dB(A)
dB(A)
dB(A)
2,4
DC800
97
1,9
106
1,9
Accu
Accutype
DE9280
Li-Ion
Li-Ion
Spanning
VDC
36
28
Capaciteit
Ah
2,2
2,2
DC810
92
3
103
Gewicht
kg
1,0
0,92
3
Accutype
1,4
Oplader
DE9000
Netspanning
VAC
Totale trillingswaarden (triaxale vectorsom) bepaald volgens
EN 60745:
Trillingsafgifte ah
ah =
m/s²
10,5
8
Onzekerheid K =
m/s²
1,7
2,2
Het vibratie-emissieniveau dat in dit informatieblad
wordt gegeven, is gemeten in overeenstemming met
een gestandaardiseerde test volgens EN 60745 en
kan worden gebruikt om het ene gereedschap met
het andere te vergelijken. Het kan worden gebruikt
voor een eerste inschatting van blootstelling.
WAARSCHUWING: Het verklaarde
vibratie-emissieniveau geldt voor de
hoofdtoepassingen van het gereedschap.
Als het gereedschap echter voor andere
toepassingen wordt gebruikt, dan wel
met andere accessoires of slecht wordt
onderhouden, kan de vibratie-emissie
verschillen. Dit kan het blootstellingniveau
230
Li-Ion
Oplaadtijd bij benadering
72
DE9360
Gewicht
min
kg
60
(2,0 Ah accu’s)
0,9
Zekeringen:
230 V machines
10 A
Definities: Veiligheidsrichtlijnen
De definities hieronder beschrijven de ernstgraad voor
elk signaalwoord. Gelieve de handleiding te lezen en
op deze symbolen te letten.
GEVAAR: Wijst op een dreigende
gevaarlijke situatie die, indien niet
vermeden, zal leiden tot de dood of
ernstige verwondingen.
WAARSCHUWING: Wijst op een
mogelijk gevaarlijke situatie die, indien niet
vermeden, zou kunnen leiden tot de
dood of ernstige letsels.
NEDERLANDS
VOORZICHTIG: Geeft een mogelijk
gevaarlijke situatie aan die, indien dit niet
wordt voorkomen, zou kunnen leiden
tot gering of matig letsel.
OPMERKING: Geeft een handeling
aan waarbij geen persoonlijk letsel
optreedt die, indien niet voorkomen,
schade aan goederen kan
veroorzaken.
Wijst op het gevaar voor elektrische
schok.
Wijst op brandgevaar.
EG-Verklaring van overeenstemming
RICHTLIJN VOOR MACHINES
DC800/DC810
DEWALT verklaart dat deze producten zoals
beschreven onder “technische gegevens” in
overeenstemming zijn met:
2006/42/EG; EN 60745-1; EN 60745-2-2.
Deze producten voldoen ook aan Richtlijn
2004/108/EG. Neem voor meer informatie contact
op met DEWALT via het volgende adres of kijk op de
achterzijde van de gebruiksaanwijzing.
De ondergetekende is verantwoordelijk voor de
samenstelling van het technische bestand en legt
deze verklaring af namens DEWALT.
Horst Grossmann
Vice President Engineering and Product Development
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 11,
D-65510, Idstein, Duitsland
31.12.09
WAARSCHUWING: lees de handleiding
met instructies om de kans op letsels te
verminderen.
Algemene veiligheidswaarschuwingen
voor elektrische werktuigen
WAARSCHUWING! Lees alle
veiligheidswaarschuwingen en alle
instructies. Geen acht slaan op de
waarschuwingen en instructies kan
leiden tot een elektrische schok, brand
en/of ernstig letsel.
BEWAAR ALLE WAARSCHUWINGEN EN
INSTRUCTIES VOOR LATER GEBRUIK
De term ‘elektrisch gereedschap’ in de
waarschuwingen verwijst naar uw elektrische
gereedschap met netvoeding (met snoer) of
accugedreven (snoerloos) elektrisch gereedschap.
1) VEILIGHEID VAN HET WERKGEBIED
a) Houd het werkgebied schoon en zorg voor
goede verlichting. Rommelige of donkere
plekken vragen om ongelukken.
b) Gebruik geen elektrisch werktuig in een
explosieve omgeving, zoals in de buurt
van brandbare vloeistoffen, gassen of
stof. Elektrische werktuigen creëren vonken
waardoor stof of dampen vuur kunnen vatten.
c) Houd kinderen en omstanders op een
afstand tijdens het gebruik van een
elektrisch werktuig. Verstrooidheid kan leiden
tot verlies van controle over het werktuig.
2) ELEKTRISCHE VEILIGHEID
a) Stekkers van elektrische werktuigen
mogen alleen worden gebruikt in een
geschikt stopcontact. Pas de stekker op
geen enkele manier aan. Gebruik geen
adapterstekkers met een geaard elektrisch
werktuig. Ongemodificeerde stekkers en
bijpassende stopcontacten verminderen het
risico van elektrische schokken.
b) Vermijd lichaamscontact met geaarde
oppervlakten zoals leidingen, radiatoren,
fornuizen en koelkasten. Er bestaat een
verhoogd risico voor elektrische schokken als
uw lichaam geaard is.
c) Stel elektrische werktuigen niet bloot aan
regen of water. Als er water in elektrische
werktuigen terechtkomt, neemt het risico van
een elektrische schok toe.
d) Gebruik het snoer niet verkeerd. Gebruik
het snoer nooit om een elektrisch werktuig
te verplaatsen, te slepen of de stekker
uit het stopcontact te trekken. Houd het
snoer uit de buurt van hitte, olie, scherpe
kanten of bewegende delen. Beschadigde of
verwarde snoeren verhogen het risico van een
elektrische schok.
73
NEDERLANDS
e)
f)
Als u een elektrisch werktuig buiten
bedient, gebruik dan een verlengsnoer dat
geschikt is voor gebruik in de open lucht.
Het gebruik van een snoer dat geschikt is voor
gebruik in de open lucht, vermindert het risico
van een elektrische schok.
Indien het bedienen van een elektrisch
gereedschap in een vochtige plaats
niet kan worden vermeden, gebruik dan
een voeding beschermd door een RCD
(residustroomapparaat). Het gebruik van
een RCD verlaagt het risico van elektrische
schokken.
3) PERSOONLIJKE VEILIGHEID
a) Blijf alert, kijk naar wat u doet en gebruik
uw gezond verstand als u elektrische
werktuigen gebruikt. Gebruik geen
elektrische werktuigen als u moe of onder
de invloed van drugs, alcohol of medicijnen
bent. Een moment van onoplettendheid
tijdens het gebruik van een elektrisch werktuig
kan leiden tot ernstig letsel.
b) Gebruik een beschermende uitrusting.
Draag altijd oogbescherming. Het
gebruik van veiligheidsuitrustingen zoals een
stofmasker, antislip-veiligheidsschoenen, een
helm of gehoorbescherming, vermindert de
kans op letsels.
c) Vermijd dat het werktuig onopzettelijk start.
Zorg ervoor dat de schakelaar in de stand
‘uit’ is voordat u aansluit op de stroombron
en/of accu bij het opnemen of verdragen
van het gereedschap. Als u elektrische
werktuigen met uw vinger op de schakelaar
verplaatst, of een elektrisch werktuig aansluit
met de schakelaar al aan, kan dit ongevallen
tot gevolg hebben.
d) Verwijder alle afstelsleutels of moersleutels
voordat u het elektrische werktuig aanzet.
Een moersleutel of afstelsleutel die nog
vastzit aan een draaiend onderdeel van het
elektrische werktuig, kan tot letsels leiden.
e) Reik niet te ver. Sta stevig op de
grond en behoud voortdurend uw
evenwicht. Hierdoor hebt u in onverwachte
omstandigheden een betere controle over het
elektrische werktuig.
f) Draag geschikte kleding. Draag geen
losse kleding of sieraden. Houd uw haar,
kleding en handschoenen uit de buurt van
bewegende onderdelen. Losse kleding,
sieraden of lang haar kunnen vastraken in
bewegende onderdelen.
g) Als er hulpmiddelen zijn geleverd voor
de verbinding van voorzieningen voor
stofafvoer en stofverzameling, zorg
74
dan ervoor dat ze aangesloten zijn en
op de juiste manier worden gebruikt.
Stofverzameling kan aan stof gerelateerde
gevaren beperken.
4) HET GEBRUIK EN ONDERHOUD VAN ELEKTRISCHE WERKTUIGEN
a) Forceer het elektrische werktuig niet.
Gebruik het juiste elektrische werktuig voor
uw toepassing. Het gereedschap zal zijn
werk beter en veiliger doen tegen de snelheid
waarvoor het is bedoeld.
b) Gebruik het elektrische werktuig niet als
de schakelaar het niet in- en uitschakelt.
Elk werktuig dat niet met de schakelaar kan
worden bediend, is gevaarlijk en moet worden
gerepareerd.
c) Koppel de stekker los van de stroombron
en/of accu van het elektrische gereedschap
voordat u aanpassingen aanbrengt,
accessoires verwisselt of elektrisch
gereedschap opbergt. Dergelijke preventieve
veiligheidsmaatregelen verminderen het risico
dat het elektrische werktuig toevallig wordt
geactiveerd.
d) Bewaar elektrische werktuigen die niet
worden gebruikt buiten het bereik van
kinderen en laat mensen die niet vertrouwd
zijn met het elektrische werktuig of met
deze instructies het elektrische werktuig
niet gebruiken. Elektrische werktuigen
zijn gevaarlijk in de handen van onervaren
gebruikers.
e) Onderhoud elektrische werktuigen.
Controleer op foutieve uitlijning of
vastlopen van beweegbare delen, gebroken
onderdelen of een andere omstandigheid
die de werking van het elektrische werktuig
kan beïnvloeden. Als het elektrische
werktuig beschadigd is, laat dit dan
repareren voordat u het gebruikt. Veel
ongevallen worden veroorzaakt door slecht
onderhouden elektrische werktuigen.
f) Houd zaagwerktuigen scherp en schoon.
Goed onderhouden zaagwerktuigen met
scherpe zaagkanten zullen minder snel
vastlopen en zijn makkelijker te gebruiken.
g) Gebruik het elektrische werktuig,
hulpstukken e.d. overeenkomstig deze
instructies en houd daarbij rekening met
de werkomstandigheden en het uit te
voeren werk. Het gebruik van het elektrische
werktuig voor handelingen die afwijken van
die waarvoor het werktuig bedoeld is, zou een
gevaarlijke situatie tot gevolg kunnen hebben.
NEDERLANDS
5) GEBRUIK EN ONDERHOUD VAN WERKTUIGEN OP
BATTERIJ
a) Herlaad alleen met de lader die wordt
vermeld door de fabrikant. Een lader die
geschikt is voor een bepaalde soort accuset,
kan een risico voor brand geven als deze lader
wordt gebruikt met een andere accuset.
b) Gebruik elektrische werktuigen alleen met
speciaal daarvoor bestemde accusets.
Gebruik van een andere accuset kan een risico
voor verwondingen en brand inhouden.
c) Wanneer de accu niet wordt gebruikt,
houd die dan uit de buurt van andere
metalen voorwerpen, zoals paperclips,
munten, sleutels, spijkers, schroeven of
andere kleine metalen voorwerpen die een
verbinding kunnen maken van de ene pool
naar de andere. Het kortsluiten van de polen
van de batterij kan leiden tot brandwonden of
brand.
d) Wanneer de accu onjuist wordt gebruikt,
kan vloeistof uit de accu weglekken.
Vermijd contact met deze vloeistof. Als er
per ongeluk contact ontstaat, spoel dan
met water. Raadpleeg een arts wanneer
de vloeistof in contact komt met de ogen.
Vloeistof die uit de accu lekt, kan irritatie of
brandwonden veroorzaken.
6) SERVICE
a) Laat uw elektrische werktuig onderhouden
door een erkende onderhoudsmonteur die
alleen identieke vervangingsonderdelen
gebruikt. Hiermee wordt de veiligheid van het
elektrische werktuig gewaarborgd.
AANVULLENDE SPECIALE
VEILIGHEIDSREGELS
Veiligheidsvoorschriften voor alle
Slagmoersleutels
• Houd het werktuig vast bij de geïsoleerde
grijpvlakken wanneer u een karwei uitvoert
waarbij het zaagwerktuig in aanraking
kan komen met verborgen snoeren of zijn
eigen snoer. Door contact met een snoer
onder spanning zullen blootgestelde metalen
onderdelen van het werktuig ook onder spanning
komen te staan en de gebruiker elektrocuteren.
Overige risico’s
Ondanks het toepassen van de relevante
veiligheidsvoorschriften en de implementatie van
veiligheidsmiddelen kunnen sommige overige risico’s
niet worden vermeden. Dit zijn:
– Gehoorbeschadiging.
– Risico op lichamelijke letsels door rondvliegende
deeltjes.
– Risico op brandwonden door bijbehoren die
warm worden tijdens de bediening.
– Risico op lichamelijke letsel door langdurig
gebruik.
Markering op het gereedschap
De volgende pictogrammen staan op het
gereedschap vermeld:
Lees gebruiksaanwijzing voor gebruik.
Draag gehoorbescherming.
Draag oogbescherming.
POSITIE DATUMCODE
De datumcode, die ook het jaar van fabricage
bevat, staat afgedrukt in de behuizing die het
verbindingsstuk tussen het gereedschap en de accu
vormt.
Voorbeeld:
2010 XX XX
Jaar van fabricage
Belangrijke veiligheidsinstructies
voor alle acculaders
BEWAAR DEZE INSTRUCTIES: Deze handleiding
bevat belangrijke instructies voor de veiligheid en voor
de bediening van de DE9000-acculader.
• Lees voordat u de lader gebruikt alle instructies
en waarschuwingsmarkeringen op de lader, accu,
en product dat de accu gebruikt.
GEVAAR: Elektrocutiegevaar. Er staat
230 volt op de oplaadterminals. Niet
doorboren met geleidende voorwerpen.
Dit kan leiden tot een elektrische schok of
elektrocutie.
WAARSCHUWING: Gevaar voor
elektrische schok. Zorg dat er geen
vloeistof in de lader komt. Dit kan leiden
tot een elektrische schok.
VOORZICHTIG: Gevaar voor
brandwonden. Laad om het risico van
letsel te verminderen uitsluitend DEWALT
oplaadbare accu’s op. Andere accutypes
kunnen uiteenspatten hetgeen tot
persoonlijk letsel en schade leidt.
75
NEDERLANDS
VOORZICHTIG: Onder bepaalde
omstandigheden kunnen als de lader
in de stroomvoorziening is gestoken de
blootliggende laadcontacten in de lader
worden kortgesloten door vreemde
voorwerpen. Vreemde voorwerpen met
een geleidende eigenschap zoals, maar
niet beperkt tot, staalwol, aluminiumfolie
of een opeenhoping van metaalpartikels
dienen uit de buurt van de laadpunten
te worden gehouden. Neem de lader
altijd uit de stroomvoorziening als er
zich geen accu in de holte bevindt.
Neem het stroomsnoer van de lader uit
het stopcontact voordat u deze gaat
schoonmaken.
• Probeer NIET om de accu op te laden
met een andere acculader dan die in deze
gebruiksaanwijzing staan beschreven. De
lader en de accu zijn speciaal ontworpen om met
elkaar te functioneren.
• Gebruik de acculader niet wanneer deze een
zware klap heeft gehad, is laten vallen of
anderszins beschadigd is. Breng deze bij een
erkend servicecentrum.
• Demonteer de acculader niet; breng deze
bij een geautoriseerd servicecentrum als
onderhoud of reparatie nodig is. Het onjuist
opnieuw monteren kan leiden tot een elektrische
schok, elektrocutie of brand.
• Ontkoppel de lader van de stroomvoorziening
voordat u deze gaat reinigen. Dit zal het risico
op een elektrische schok verminderen. Het
verwijderen van de accu vermindert dit risico niet.
• Probeer NOOIT 2 laders op elkaar aan te sluiten.
• De acculader is ontworpen om te worden
gebruikt op standaard 230V huishoudstroom.
Probeer de lader niet op enig ander voltage
uit. Dit geldt niet voor de transportlader.
BEWAAR DEZE INSTRUCTIES
• Deze acculaders zijn niet bedoeld voor enig
ander gebruik dan het opladen van DEWALT
oplaadbare accu’s. Ieder ander gebruik kan
leiden tot brandgevaar, elektrische schok of
elektrocutie.
Laders
• Stel de acculader niet bloot aan regen of
sneeuw.
Deze laders hebben geen aanpassingen nodig en zijn
ontworpen voor een gemakkelijke bediening.
• Trek aan de stekker in plaats van aan het
snoer als u de lader afkoppelt. Dit vermindert
het risico op schade aan de stekker en het
stroomsnoer.
• Zorg ervoor dat het stroomsnoer zo is
gepositioneerd dat er niet op kan worden
gelopen, over kan worden gestruikeld, of op
een andere manier tot schade of problemen
kan leiden.
• Gebruik geen verlengsnoer tenzij dit absoluut
noodzakelijk is. Het gebruik van een ongeschikt
verlengsnoer kan leiden tot brandgevaar, een
elektrische schok of elektrocutie.
• Plaats geen voorwerpen op de acculader
en plaats de acculader niet op een zachte
ondergrond die de ventilatieopeningen kan
belemmeren en tot excessieve interne hitte
kan leiden. Plaats de acculader niet in de
buurt van een warmtebron. De acculader wordt
geventileerd door openingen in de bovenzijde en
de onderzijde van de behuizing.
• Gebruik de acculader niet met een
beschadigd snoer of beschadigde stekker vervang deze onmiddellijk.
76
Uw DE9000 oplader is geschikt voor DEWALT
Li-Ion-accu's van 36 V (DE9360) en 28 V (DE9280)
bij 2,2 Ah.
Oplaadprocedure (fig. A, B)
GEVAAR: Elektrocutiegevaar. Er staat
230 volt op de oplaadterminals. Niet
doorboren met geleidende voorwerpen.
Gevaar voor een elektrische schok of
elektrocutie.
1. Steek de acculader (7) in een geschikt
stopcontact voordat u de accu erin plaatst.
2. Plaats de accu in de acculader. Het rode
(oplaad-) lampje knippert continu om aan te
geven dat het oplaadproces is begonnen.
3. Het voltooien van het opladen wordt aangegeven
doordat het rode lampje continu AAN blijft. De
accu is volledig opgeladen en kan nu worden
gebruikt of in de acculader worden gelaten.
OPMERKING: Om maximale prestaties en
levensduur van de Li-Ion accu’s te garanderen, laadt u
de accu tenminste 10 uur voor het eerste gebruik op.
NEDERLANDS
Oplaadproces
Zie voor de oplaadstatus van de accu de
onderstaande tabel.
Oplaadstatus
bezig met opladen
– – – –
volledig opgeladen
–––––––––––
hete/koude accuvertraging
–– – –– –
vervang accu
•••••••••••
probleem
•• •• •• ••
LEES ALLE INSTRUCTIES
• Laad de accu niet op en gebruik deze niet
in een explosieve omgeving, zoals in de
nabijheid van ontvlambare vloeistoffen,
gassen of stof. Het plaatsen van de accu in
of verwijderen van de accu uit de acculader
kan ervoor zorgen dat het stof of de dampen
ontbranden.
• Laad de accu’s uitsluitend met DEWALT laders
op.
Automatisch verversen
• NIET overgieten met of plaatsen in water of
andere vloeistoffen.
De automatische verversingsmodus maakt de
individuele cellen in de accu op de piekcapaciteit gelijk
of balanceert ze. Accu’s dienen wekelijks te worden
opgeladen of telkens als de accu niet meer dezelfde
hoeveelheid werk levert.
• Bewaar of gebruik het gereedschap en de
accu niet op plaatsen waar de temperatuur
40 ºC bereikt of overstijgt (zoals een
buitenkeet of metalen gebouw in de zomer).
Om uw accu te verversen plaatst u de accu zoals
gebruikelijk in de oplader. Laat de accu tenminste 10
uur in de acculader.
Hete/koude accuvertraging
Als de oplader detecteert dat een accu te heet of te
koud is, begint deze automatisch met een hete/koude
accuvertraging, waarbij het opladen wordt uitgesteld
totdat de accu een geschikte temperatuur heeft
bereikt. De oplader schakelt vervolgens automatisch
naar de oplaadmodus voor de accu. Deze
functionaliteit verzekert u van maximale levensduur
van de accu.
UITSLUITEND LI-ION ACCU’S
Li-Ion accu’s zijn ontworpen met een elektronisch
beschermingssysteem dat de accu beschermt tegen
te lang opladen, oververhitting en bijna volledige
ontlading.
Het gereedschap schakelt automatisch uit als het
elektronische beschermingssysteem in werking treedt.
Als dit gebeurt, plaatst u de Li-Ion accu in de lader
totdat deze volledig is opgeladen.
Belangrijke veiligheidsinstructies
voor alle accu’s
Als u vervangende accu’s bestelt, zorg er dan voor
dat u het catalogusnummer en voltage vermeldt.
De accu is niet volledig opgeladen als deze
uit de verpakking komt. Voordat u de accu
en oplader gebruikt, dient u de onderstaande
veiligheidsinstructies te lezen. Volg vervolgens de
oplaadprocedures zoals die zijn uitgelegd.
GEVAAR: Probeer nooit de accu te
openen om welke reden dan ook. Plaats
de accu niet in de oplader wanneer deze
gebroken of beschadigd is oefen geen
kracht op de accu uit, laat deze niet
vallen en beschadig ze niet. Gebruik een
accu of oplader niet wanneer deze een
zware klap heeft gekregen, is laten vallen,
er overheen is gereden of op enigerlei
wijze is beschadigd (d.w.z. doorboord
met een spijker, geslagen met een
hamer, erop getrapt is). Dit kan leiden
tot een elektrische schok of elektrocutie.
Beschadigde accu‘s dienen naar het
servicecentrum te worden gebracht voor
recycling.
VOORZICHTIG: Plaats het
gereedschap als het niet in gebruik
is op de zijkant op een stabiele
ondergrond waar er niet overheen
kan worden gestruikeld of het zelf
kan vallen. Sommige gereedschappen
met grote accu‘s staan rechtop op de
accu maar kunnen gemakkelijk worden
omgestoten.
SPECIEKE VEILIGHEIDSINSTRUCTIES VOOR LITHIUM ION
(Li-Ion)
• Verbrand de accu niet, zelfs niet als deze
ernstig beschadigd is of volledig verbruikt.
De accu kan in vuur exploderen. Als lithium ion
accu‘s worden verbrand, komen giftige dampen
en materialen vrij.
• Als de inhoud van de accu in contact met
de huid komt, wast u dit onmiddellijk af met
water en een milde zeep. Als accuvloeistof in
de ogen komt spoelt u 15 minuten met water
in het geopende oog, of totdat de irritatie stopt.
Als medische hulp nodig is dient u te vermelden
77
NEDERLANDS
dat de accuelektrolyt is samengesteld uit een
mengsel van vloeibare organische carbonaten en
lithiumzouten.
• De inhoud van geopende accucellen kan
irritatie aan de luchtwegen veroorzaken.
Zorg voor frisse lucht. Zoek als de symptomen
aanhouden medische hulp.
WAARSCHUWING: Gevaar voor
brandwonden. Accuvloeistof kan
ontvlambaar zijn als deze aan een vonk of
vlam wordt blootgesteld.
Transport
DEWALT Li-Ion-accu's zijn in overeenstemming met
het handboek UN Manual of Tests and Criteria (ST/
SG/AC. 10/11/Rev.3 Deel III, Onderafdeling 38,3)
conform de UN Aanbevelingen over het Transport
van Gevaarlijke Stoffen.
– De accu's hebben een effectieve bescherming
tegen interne overdruk en kortsluiting.
– Er zijn de vereiste maatregelen getroffen ter
voorkoming van breuk door geweld en gevaarlijke
tegenstroom.
– Het equivalente lithiumgehalte ligt onder de
relevante grenswaarde.
DEWALT Li-Ion-accu's zijn vrijgesteld van nationale
en internationale bepalingen die gelden voor
gevaarlijke stoffen. Deze bepalingen treden toch
in werking wanneer meerdere accu's tegelijk
getransporteerd worden.
• Zorg ervoor dat de accu's verpakt worden
in overeenstemming met de bepalingen voor
gevaarlijke stoffen zoals hierboven beschreven,
om kortsluiting te voorkomen.
2. Langdurige opslag zal de accu of de oplader niet
beschadigen. Onder de juiste omstandigheden
kunnen ze tot maximaal 5 jaar worden
opgeslagen.
Labels op de oplader en op de accu
De labels op de oplader en op de accu laten de
volgende pictogrammen zien:
Lees de gebruiksaanwijzing vóór gebruik.
Voor oplaadduur zie technische
gegevens.
Niet aan water blootstellen
Niet met geleidende voorwerpen aan de
contactpunten komen
Geen beschadigde accu's laden
Geen beschadigde opladers gebruiken
Alleen laden bij temperaturen tussen
4 °C en 40 °C
Beschadigd snoer direct laten vervangen
Probleem met de oplader
Accu
ACCUTYPE
De DC810 werkt op 28 V Li-Ion-accu’s.
De DC800 werkt op 36 V Li-Ion-accu’s.
Aanbevelingen voor opslag
1. De beste plaats om het apparaat op te bergen
is koel en droog, uit direct zonlicht en niet
in overmatige hitte of koude. Voor optimale
accuprestaties en levensduur bergt u accu’s op
bij kamertemperatuur als deze niet in gebruik zijn.
OPMERKING: Li-Ion accu‘s dienen volledig te
zijn opgeladen als ze worden opgeborgen.
78
Probleem met de accu
Versleten accu's dienen op
milieubewuste wijze te worden verwerkt
Verbrand de accu nooit
Alleen laden met speciale DEWALTopladers
NEDERLANDS
Inhoud van de verpakking
De verpakking bevat:
1 Snoerloze moerenaanzetter
1 Accu (DC800K/DC810K)
2 Accu's (DC800KL/DC810KL)
1 Oplader
1 Transportkoffer (alleen voor K-modellen)
1 Handleiding
1 Onderdelentekening
N.B.: Accu's en opladers zijn niet inbegrepen bij
N-modellen.
• Controleer de machine, losse onderdelen en
accessoires op transportschade.
• Lees deze handleiding rustig en zorgvuldig door
voordat u met de machine gaat werken.
Beschrijving (fig. A)
1
2
3
4
5
6
7
8
WAARSCHUWING: Verander nooit het
elektrische werktuig of enig onderdeel
daarvan. Dit kan schade of lichamelijk
letsel tot gevolg hebben.
Aan/uit-schakelaar
Accessoire-houder
Pistoolgreep
L-/R-schakelaa
Accu
Ontgrendelingsknop
Oplader
Oplaadindicaties (rood)
BEOOGD GEBRUIK
Deze DC800/DC810 snoerloze moerenaanzetters
is ontwikkeld voor het indraaien van schroeven en
aanzetten van moeren.
NIET gebruiken in vochtige omstandigheden of in de
aanwezigheid van ontvlambare vloeistoffen of gassen.
Deze moerenaanzetters zijn professionele elektrische
werktuigen.
HOUD het werktuig uit de buurt van kinderen.
Toezicht is vereist wanneer dit gereedschap wordt
gebruikt door onervaren personen.
Elektrische veiligheid
De elektrische motor is slechts voor één voltage
ontworpen. Controleer altijd of het voltage van de
accu overeenkomt met het voltage op het typeplaatje.
Zorg er ook voor dat het voltage van uw oplader
overeenkomt met dat van uw stroomvoorziening.
Uw DEWALT oplader is dubbel geïsoleerd
in overeenstemming met EN 60335;
daarom is geen aarding nodig.
Als het stroomsnoer is beschadigd, moet het worden
vervangen door een speciaal geprepareerd snoer dat
leverbaar is via het DEWALT servicecentrum.
Gebruik van verlengsnoeren
Gebruik verlengsnoeren alleen in uiterste noodzaak.
Gebruik een goedgekeurd snoer dat beantwoordt
aan het vermogen van de oplader (zie technische
gegevens). De minimum geleiderdikte is 1 mm2; de
maximum snoerlengte is 30 m.
Als u een haspel gebruikt, dient u het snoer altijd
volledig af te rollen.
ASSEMBLAGE EN AANPASSINGEN
WAARSCHUWING: Verwijder vóór de
montage en aanpassing altijd de accu.
Schakel het gereedschap altijd uit voordat
u de accu plaatst of verwijdert.
WAARSCHUWING: Gebruik uitsluitend
DEWALT accu’s en opladers.
WAARSCHUWING: Gebruik uitsluitend
DEWALT-accu's en -opladers.
Aanbrengen en verwijderen van de accu (fig. A)
• Breng de accu (5) aan door hem op een lijn met
de houder op de machine te brengen. Schuif de
accu in de houder en duw totdat de accu op zijn
plaats vastklikt.
• Verwijder de accu door de ontgrendelknop (6) in
te drukken en gelijktijdig de accu uit de houder te
trekken.
Aanbrengen en verwijderen van de doppen
(fig. C)
De machine heeft een vierkante houder van 1/2" met
aanslagpen.
Bevestigen van doppen
• Zet het gat (9) in de zijkant van de dop in lijn met
de aanslagpen (10) op de dophouder.
• Duw de dop (11) op de dophouder (2) totdat
deze op zijn plaats vastklikt. Tik er lichtjes op
indien noodzakelijk.
79
NEDERLANDS
Verwijderen van de doppen
• Duw de aanslagpen (10) door het gat (9) in de
dop en trek de dop van de dophouder.
Voor gebruik:
• Zorg dat de accu (helemaal) is opgeladen.
• Zorg dat de accu goed op de plaats zit.
BEDIENING
Instructies voor gebruik
WAARSCHUWING: Houd u altijd aan de
veiligheidsinstructies en van toepassing
zijnde voorschriften.
WAARSCHUWING: Om het gevaar
op ernstig persoonlijk letsel te
verminderen, zet u het gereedschap
uit en ontkoppelt u het van de
stroomvoorziening, voordat u enige
aanpassing maakt of hulpstukken of
accessoires verwijdert/installeert.
Juiste positie van de handen (fig. D)
WAARSCHUWING: Om het risico op
ernstig persoonlijk letsel te verminderen,
dient u ALTIJD de handen in de juiste
positie te hebben, zoals afgebeeld.
WAARSCHUWING: Om het risico op
ernstig persoonlijk letsel te verminderen,
houdt u het ALTIJD stevig vast,
anticiperend op een plotseling reactie.
Voor de juiste handpositie houdt u het gereedschap
met één hand vast aan de pistoolgreep (3), zoals
wordt afgebeeld.
Aan- en uitzetten
DC800 (fig. A)
• Om het werktuig te gebruiken drukt u de aan-/
uitschakelaar in (1).
- Om voorwaartse rotatie te selecteren drukt u op
de onderzijde van de schakelaar.
- Om achterwaartse rotatie te selecteren drukt u
op de bovenzijde van de schakelaar.
• Om het werktuig te stoppen, laat u de schakelaar
los.
DC810 (fig. A)
Variabele snelheidsschakelaar
• Om het werktuig te gebruiken drukt u de aan-/
uitschakelaar in (1).
80
• Om het werktuig te stoppen, laat u de schakelaar
los.
Uw werktuig is uitgerust met een remfunctie.
Het aambeeld zal stoppen zodra de
drukschakelaar volledig is losgelaten. De variabele
snelheidsschakelaar stelt u in staat om de
beste snelheid te selecteren voor een bepaalde
toepassing.
Hoe meer u de schakelaar indrukt, hoe sneller het
werktuig zal werken. Gebruik lagere snelheden
om het in- of uitdraaien van schroeven of bouten
te starten. Voor een maximale levensduur van uw
gereedschap gebruikt u de variabele snelheid alleen
om het in- of uitdraaien van bouten te starten.
LET OP: Onafgebroken gebruik in de variabele
snelheidsstand wordt niet aanbevolen. Dit kan leiden
tot schade aan de schakelaar en dient te vermeden
te worden.
WAARSCHUWING: Wacht altijd totdat
de motor volledig gestopt is voordat u de
richting van de rotatie verandert.
L-/R-schakelaar – DC810
Een L-/R-schakelaar (4) bepaalt de draairichting
van het werktuig en fungeert tevens als een
blokkeerfunctie.
Om een voorwaartse rotatie te selecteren laat u de
boorschakelaar los en drukt u de L-R-schakelaar
aan de rechterzijde van het werktuig uit.
Om draairichting te wijzigen drukt u de L-/Rschakelaar aan de linkerzijde van het werktuig uit.
De centrale positie van de bedieningsfunctie zet
het werktuig in de uitstand. Zorg ervoor dat u de
boorschakelaar niet ingedrukt houdt wanneer u van
draairichting verandert.
LET OP: De eerste maal dat u het werktuig gebruikt
nadat de draairichting is veranderd, kunt u bij het
beginnen een klikgeluid horen. Dit is volkomen
normaal en wijst niet op een probleem.
Schroeven indraaien of aanzetten van moeren
(fig. A)
• Kies de juiste dop voor de schroef of moer die
moet worden ingedraaid.
NEDERLANDS
• Selecteer rechtsom- of linksom draaien zoals
hierboven beschreven.
• Houd de machine in lijn met de schroef of moer.
• Controleer het koppel na het aandraaien met
behulp van een momentsleutel.
Aandraaitijd
Deze machine heeft voor het vastdraaien van de
meeste schroeven slechts enkele seconden nodig.
De verhouding tussen aandraaitijd en koppel moet
proefondervindelijk worden vastgesteld
ONDERHOUD
Uw DEWALT-machine is ontworpen om gedurende
lange tijd probleemloos te functioneren met een
minimum aan onderhoud. Een juiste behandeling en
regelmatige reiniging van de machine garanderen
een hoge levensduur.
WAARSCHUWING: Om het gevaar
op ernstig persoonlijk letsel te
verminderen, zet u het gereedschap
uit en ontkoppelt u de accu,
voordat u enige aanpassing maakt
of hulpstukken of accessoires
verwijdert/installeert. Het onbedoeld
opstarten kan letsel veroorzaken.
Smering
Uw machine heeft geen extra smering nodig.
Reiniging
WAARSCHUWING:
• Trek de stekker van de oplader uit
het stopcontact voordat u de
behuizing met een zachte doek
reinigt.
• Verwijder de accu voordat u de
machine reinigt.
• Houd de ventilatiesleuven vrij en
maak de behuizing regelmatig schoon
met een zachte doek.
Optionele accessoires
WAARSCHUWING: Omdat accessoires,
behalve die van DEWALT, niet zijn getest
in combinatie met dit product, kan
het gebruik van dergelijke accessoires
gevaarlijk zijn. Om het risico van letsel
te beperken, mogen bij dit product
uitsluitend accessoires worden gebruikt
die zijn aanbevolen door DEWALT.
Gebruik altijd de voor deze machine geschikte
accessoires.
Raadpleeg uw dealer voor nadere informatie over de
geschikte hulpstukken en accessoires.
Milieu
Gescheiden inzameling. Dit product mag
niet met het gewone huishoudelijke afval
worden weggegooid.
Wanneer uw oude DEWALT-product aan vervanging
toe is of het u niet langer van dienst kan zijn, gooi
het dan niet bij het huishoudelijk afval. Zorg ervoor
dat het product gescheiden kan worden ingezameld.
Door gebruikte producten en verpakkingen
gescheiden in te zamelen, worden de
materialen gerecycled en opnieuw gebruikt.
Hergebruik van gerecyclede materialen
voorkomt milieuvervuiling en vermindert de
vraag naar grondstoffen.
Inzamelpunten voor gescheiden inzameling van
electrische huishoudproducten bij gemeentelijke
vuilnisbergen of bij de verkoper waar u een nieuw
product koopt, kunnen aan plaatselijke voorschriften
gebonden zijn.
DEWALT biedt de mogelijkheid tot inzamelen en
recyclen van afgedankte DEWALT-producten. Om
gebruik te maken van deze service, retourneert u het
product naar een van de erkende servicecentra, die
deze producten voor ons verzamelt.
U kunt het adres van het dichtstbijzijnde
81
NEDERLANDS
servicecentrum opvragen via de adressen op de
achterzijde van deze handleiding. U kunt ook een
lijst van onze servicecentra en meer informatie m.b.t.
onze klantenservice vinden op het volgende Internetadres: www.2helpU.com
Accu
De accu met een lange levensduur moet worden
opgeladen als deze niet meer voldoende voeding
levert bij werkzaamheden die eerder probleemloos
werden uitgevoerd. Voer de accu aan het einde van
de technische levensduur op een milieuvriendelijke
manier af.
• Laat de accu volledig leeglopen en verwijder hem
vervolgens uit de machine.
• Li-ion-accu's zijn recycleerbaar.
Breng ze naar uw handelaar of uw plaatselijke
verwerkingscentrum. De ingezamelde accu's
worden dan op een milieuvriendelijke manier
gerecycled of afgevoerd.
82
NEDERLANDS
GARANTIE
DEWALT vertrouwt op de kwaliteit van
zijn producten en biedt een uitstekende
garantie aan voor professionele gebruikers
van het product. Deze garantieverklaring
komt in aanvulling op, en beïnvloedt
op geen enkele wijze uw contractuele
rechten als een professioneel gebruiker of
uw wettelijke rechten als een privé, nietprofessioneel gebruiker. De garantie is geldig
binnen het grondgebied van de Lidstaten
van de Europese Unie en de Europese
Vrijhandelszone.
Als u een schadeclaim wilt indienen,
neem dan contact op met uw verkoper of
zoek de locatie op van de dichtstbijzijnde
erkende DEWALT reparateur in de DEWALT
catalogus, of neem contact op met uw
DEWALT kantoor via het adres dat in deze
handleiding staat vermeld. Een lijst van
erkende DEWALT reparateurs en volledige
details over onze after sales service zijn ook
te vinden op internet via: www.2helpU.
com.
• 30 DAGEN NIET GOED GELD
TERUG GARANTIE •
Als u niet volkomen tevreden bent over de
prestaties van uw DEWALT gereedschap, kunt
u dit gewoon binnen 30 dagen terugbrengen,
compleet met de originele onderdelen zoals
u het aankocht, bij het verkooppunt. U krijgt
uw geld volledig vergoed. Het product moet
blootgesteld zijn geweest aan redelijke slijtage
en u dient een aankoopbewijs te overleggen.
• EEN JAAR GRATIS ONDERHOUDSCONTRACT •
Als u onderhoud aan uw DEWALT
gereedschap nodig hebt gedurende de 12
maanden volgend op uw aankoop, wordt dit
gratis uitgevoerd door een erkende DEWALT
reparateur. U dient een aankoopbewijs te
overleggen. Inclusief arbeidskosten. Exclusief
accessoires en reserveonderdelen, tenzij deze
defect raakten en onder de garantie vielen.
• EEN JAAR VOLLEDIGE GARANTIE •
Als uw DEWALT product defect raakt als
gevolg van verkeerd materiaal of onjuiste
constructie binnen 12 maanden na de datum
van aankoop, garandeert DEWALT alle
defecte onderdelen gratis te vervangen of –
naar onze beoordeling – het apparaat gratis
te vervangen, op voorwaarde dat:
• Het product niet verkeerd gebruikt is;
• Het product is blootgesteld aan redelijke
slijtage;
• Er geen reparaties zijn ondernomen door
niet-geautoriseerde personen;
• U een aankoopbewijs kunt overleggen;
• Het product compleet met alle originele
onderdelen wordt geretourneerd.
83
NORSK
OPPLADBAR SLAGNØKKEL DC800/DC810
Gratulerer!
å gjøre en jobb. Dette kan redusere
eksponeringsnivået betydelig for hele
arbeidsperioden.
Du har valgt et DEWALT verktøy. Årelang erfaring,
konstant produktutvikling og fornyelse gjør DEWALT
til en av de mest pålitelige partnere for profesjonelle
brukere.
Sett i verk ekstra sikkerhetstiltak for å
beskytte operatøren mot følgene fra
vibrasjon, som f.eks.: Holde ved like
verktøy og tilbehør, holde hendene varme,
organisere arbeidsmønster.
Tekniske data
Spenning
VDC
DC800
DC810
36
28
Batteripakke
DE9360
DE9280
Li-Ion
Li-Ion
36
28
W
1
800
1
350
Batteritype
Spenning
VDC
Turtall, ubelastet
min-1
1.400
0-2.400
Kapasitet
Ah
2,2
2,2
Slagtall
min-1
2.500
0-3.000
Vekt
kg
1,0
0,92
Maksimalt dreiemoment
Nm
440
215
Type
Utgangseffekt (max)
Verktøyholder
Vekt
1/2" firkant
kg
2,4
1,4
Lader
DE9000
Nettspenning
VAC
Batteritype
LPA
KPA
LWA
KWA
(lydnivå)
(usikkerhet ved lydnivå)
(lydeffekt)
(lydeffekt usikkerhet)
dB(A)
dB(A)
dB(A)
dB(A)
DC800
97
1,9
106
1,9
DC810
92
3
103
3
Totale vibrasjonsverdier (triaksvektor sum) bestemt i samsvar med
EN 60745:
Vibrasjonsemisjonsverdi ah
ah =
m/s²
10,5
8
Usikkerhet K =
m/s²
1,7
2,2
Nivået for vibrasjonsutslipp angitt i dette
informasjonsbladet er blitt målt iht. standardiserte
tester gitt i EN 60745, og kan brukes til å
sammenligne ett verktøy med et annet. Det kan
brukes til forberedende vurdering av eksponering.
84
230
Li-Ion
Ca. ladetid
min
Vekt
kg
60
(2.0 Ah batteripakker)
0,9
Sikring:
230 V
10 A
Definisjoner: Retningslinjer for
sikkerhet
Definisjonene nedenfor beskriver alvorlighetsnivået de
enkelte signalordene er. Les brukerhåndboken og vær
spesielt oppmerksom på disse symbolene.
FARE: Angir en eksisterende
farlig situasjon som, og hvis den ikke
unngås, vil føre til dødsfall eller alvorlig
personskade.
ADVARSEL: Angitt nivå for
vibrasjonsutslipp gjelder for
hovedbruksområdene for verktøyet.
Dersom verktøyet brukes i andre
bruksområder, med annet tilbehør
eller er dårlig vedlikeholdt, kan
vibrasjonsutslippene avvike. Dette kan
øke eksponeringsnivået betydelig for hele
arbeidsperioden.
FORSIKTIG: Indikerer en potensielt farlig
situasjon som kan føre til små eller
moderate personskader hvis den ikke
avverges.
En vurdering av nivået for
vibrasjonseksponeringen bør også tas
med i beregningen når verktøyet er
slått av eller når det går uten faktisk
MERK: Angir en arbeidsmåte som ikke
er relatert til personskader, men som
kan føre til skader på utstyr hvis den
ikke unngås.
ADVARSEL: Angir en potensielt farlig
situasjon som, og hvis den ikke unngås,
kan føre til dødsfall eller alvorlig
personskade.
NORSK
Betegner fare for elektrosjokk.
Betegner fare for brann.
CE-sikkerhetserklæring
MASKINERIDIREKTIV
DC800/DC810
DEWALT erklærer at de produktene som er beskrevet
under ”tekniske data” er i samsvar med:
2006/42/EC; EN 60745-1, EN 60745-2-2.
Disse produktene er også i samsvar med direktiv
2004/108/EC. For mer informasjon, vennligst kontakt
DEWALT på følgende adresser eller se baksiden av
håndboken.
Undertegnede er ansvarlig for sammenstillingen av
den tekniske filen og fremsetter denne erklæringen på
vegne av DEWALT.
Horst Grossmann
visepresident teknikk og produktutvikling
DEWALT, Richard-Klinger-Strasse 11,
D-65510, Idstein, Tyskland
31.12.09
ADVARSEL: Les bruksanvisningen for å
redusere skaderisikoen.
Generelle sikkerhetsadvarsler for
elektriske verktøy
ADVARSEL: Les alle
sikkerhetsadvarsler og all
anvisningene Følges ikke advarslene og
anvisningene, kan dette
resultere i elektrisk støt, brann
og/eller alvorlig skade.
OPPBEVAR ALLE ADVARSLER OG ANVISNINGER
FOR SENERE BRUK
Begrepet “elektrisk verktøy” i advarslene nedenfor
henviser til et strømdrevet (med ledning) elektrisk
verktøy eller batteridrevet (uten ledning) elektrisk
verktøy.
1) SIKKERHET PÅ ARBEIDSSTEDET
a) Arbeidsstedet skal være rent og godt
belyst. Rotete eller mørke områder øker faren
for ulykker.
b) Bruk ikke elektriske verktøy i eksplosive
omgivelser, f.eks. nær antennelig væske,
gass eller støv. Elektriske verktøy produserer
gnister som kan antenne støv eller gass.
c) Barn og tilskuere skal holdes på god
avstand ved bruk av elektriske verktøy.
Distraksjoner kan forårsake tap av kontroll.
2) SIKKERHET VED BRUK AV ELEKTRISITET
a) Støpslene på elektriske verktøy må passe
i stikkontaktene. Endre aldri et støpsel.
Bruk ikke tilpasningsstøpsler på jordede
elektriske verktøy. Uendrede støpsler og
stikkontakter som passer kravene, reduserer
risikoen for elektrisk støt.
b) Unngå å berøre jordede flater som rør,
radiatorer, komfyrer og kjøleskap. Hvis
kroppen er jordet, øker faren for elektrisk støt.
c) Utsett ikke elektriske verktøy for regn eller
fuktighet. Hvis vann kommer inn i et elektrisk
verktøy, øker faren for elektrisk støt.
d) Vær ikke hardhendt med ledningen. Bruk
ikke ledningen til å bære, dra eller frakople
det elektriske verktøyet. Hold ledningen
på god avstand fra varme, olje, skarpe
kanter eller bevegelige deler. Skadde
eller sammenviklede ledninger øker faren for
elektrisk støt.
e) Ved utendørs bruk av det elektriske
verktøyet skal du bruke en skjøteledning
som er beregnet på utendørs bruk. Bruk
av ledning som er beregnet på utendørs bruk
reduserer faren for elektrisk støt.
f) Hvis du må bruke et elektrisk verktøy i
fuktige omgivelser, bruk en strømkilde med
jordfeilbryter (RCD). Bruk av jordfeilbryter
reduserer faren for elektrisk støt.
3) PERSONSIKKERHET
a) Vær oppmerksom, følg med på det du
gjør, og bruk sunn fornuft når du bruker
et elektrisk verktøy. Bruk ikke elektriske
verktøy hvis du er trøtt eller sliten eller har
brukt narkotika, alkohol eller legemidler.
Et øyeblikks uoppmerksomhet er nok til å
forårsake alvorlig personskade.
b) Bruk personlig verneutstyr. Bruk alltid
vernebriller. Bruk av verneutstyr som
støvmasker, glidesikre sko, hjelm og
hørselsvern der det trengs, reduserer faren for
personskade.
85
NORSK
c)
d)
e)
f)
g)
Unngå utilsiktet oppstarting. Påse at
bryteren er i AV-posisjon før du kopler til
strømmen og/eller batteripakken, samt tar
opp eller bærer verktøyet. Hvis du bærer
elektriske verktøy med fingeren på bryteren
eller setter støpselet i stikkontakten mens
bryteren er på, øker du faren for ulykker.
Fjern eventuelle justeringsnøkler før
du slår på det elektriske verktøyet. En
skrunøkkel som er festet til en roterende
del i det elektriske verktøyet, kan forårsake
personskade.
Strekk deg ikke for langt. Behold fotfestet
og god balanse til enhver tid. Dette gir bedre
kontroll over det elektriske verktøyet hvis det
skulle oppstå en uventet situasjon.
Kle deg skikkelig. Bruk ikke løstsittende
klær eller smykker. Hold hår, klær og
hansker på god avstand fra bevegelige
deler. Løstsittende klær, smykker og langt hår
kan sette seg fast i bevegelige deler.
Hvis verktøyet har tilkopling for
støvoppsamler eller støvavsug, skal du
påse at disse er tilkoplet og brukes på riktig
måte. Bruk av støvoppsamler kan redusere
farer som er forbundet med støv.
4) BRUK OG BEHANDLING AV ELEKTRISKE VERKTØY
a) Forsér ikke det elektriske verktøyet. Bruk
riktig elektrisk verktøy til jobben. Det riktige
verktøyet gjør jobben bedre og tryggere og
med den hastigheten som er det konstruert
for.
b) Bruk ikke det elektriske verktøyet hvis det
ikke går an å slå bryteren av og på. Verktøy
som ikke kan styres med bryteren, er farlig og
må repareres.
c) Ta støpselet ut av kontakten og/eller ta
batteripakken ut av det elektriske verktøyet,
før du foretar justeringer, bytter tilbehør
eller legger det bort til oppbevaring. Slike
forebyggende sikkerhetstiltak reduserer faren
for at det elektriske verktøyet startes utilsiktet.
d) Oppbevar elektriske verktøy utilgjengelig
for barn, og la ikke personer som
ikke er kjent med verktøyet eller disse
anvisningene, bruke verktøyet. Elektriske
verktøy er farlige i hendene på ukyndige
brukere.
e) Vedlikehold av elektriske verktøy. Se etter
feiljusteringer eller binding i bevegelige
deler, skadde deler eller andre ting som
kan påvirke det elektriske verktøyets
funksjonalitet. Hvis det elektriske
verktøyet er skadet, skal det repareres
før bruk. Mange ulykker forårsakes av dårlig
vedlikeholdte elektriske verktøy.
86
f)
g)
Sørg for at skjæreverktøy alltid er
skarpe og rene. Med riktig vedlikeholdte
skjæreverktøy med skarpe skjærekanter
oppstår det sjeldnere bindinger. Slike verktøy
er dessuten lettere å håndtere.
Bruk det elektriske verktøyet, tilbehør, bits
osv. i samsvar med disse anvisningene.
Ta også hensyn til arbeidsforholdene og
jobben som skal utføres. Det kan være
farlig å bruke det elektriske verktøyet til andre
oppgaver enn det som er tiltenkt.
5) BRUK OG BEHANDLING AV BATTERIDREVNE VERKTØY
a) Batteriet skal bare lades med laderen som
er angitt av produsenten. En lader som er
beregnet på en bestemt batteripakke, kan
medføre brannfare hvis den brukes med en
annen batteripakke.
b) Elektriske verktøy skal bare brukes med
den angitte batteripakken. Bruk av andre
batteripakker kan medføre risiko for skade eller
brann.
c) En batteripakke som ikke er i bruk,
skal holdes på god avstand fra
metallgjenstander som binders, mynter,
nøkler, spiker, skruer og andre små
metallgjenstander som kan skape kontakt
mellom polene. Kortslutning av batteripolene
kan forårsake forbrenning eller brann.
d) Ved hardhendt behandling, kan det lekke
væske fra batteriet. Unngå berøring. Skyll
med vann hvis du kommer i kontakt med
væsken. Oppsøk lege hvis væsken kommer
i kontakt med øynene. Batterivæske kan
forårsake irritasjon eller forbrenning.
6) SERVICE
a) Service på det elektriske verktøyet skal
utføres av en kvalifisert servicetekniker som
utelukkende bruker originale reservedeler.
Slik sørger du for å ivareta det elektriske
verktøyets sikkerhet.
EKSTRA SPESIFIKKE
SIKKERHETSREGLER
Sikkerhetsanvisninger for alle
slagtrekker
• Hold verktøyet i de isolerte gripeflatene
når du gjør en jobb der skjæreverktøyet
kan komme i kontakt med skjulte ledninger
eller ledningen til selve verktøyet. Berøring
med en “live" (strømførende) ledning gjør at de
eksponerte metalldelene på verktøyet også blir
strømførende, slik at brukeren får elektrisk støt.
NORSK
Annen risiko
Selv om alle gjeldende sikkerhetsforskrifter følges og
sikkerhetsvern brukes, er det ikke mulig å unngå visse
typer risiko. Disse er:
– Svekking av hørsel.
– Risiko for personlig skade på grunn av flyvende
partikler.
– Risiko for brannsår på grunn av tilbehør som blir
varme i løpet av drift.
– Risiko for personlig skade på grunn av forlenget
bruk.
Merking på verktøyet
Følgende piktogrammer vises på verktøyet:
Les instruksjonshåndboken før bruk.
Bruk hørselvern.
Bruk vernebriller.
typer batterier kan sprekke og forårsake
person- og materiellskader.
FORSIKTIG: Når laderen er tilkoblet
kraftforsyningen kan de eksponerte
ladekontaktene inne i laderen under visse
forhold bli kortsluttet av fremmedlegemer.
Fremmedlegemer med strømførende
egenskaper inkludert, men ikke begrenset
til, stålull, aluminiumsfolie eller alle
avleiringer av metalliske partikler må
holdes borte fra kamrene på laderen.
Koble alltid laderen fra kraftforsyningen
når det ikke er noen batteripakke
i kammeret. Koble fra laderen før
rengjøring.
• IKKE forsøk å lade opp batteripakken med
noen andre ladere enn dem som er oppgitt i
denne håndboken. Laderen og batteripakken er
spesielt designet for å virke sammen.
• Disse laderne er ikke beregnet for noen annen
bruk enn å lade opp DEWALT-batterier. Enhver
annen bruk kan føre til fare for brann, elektrosjokk
eller dødelig elektrosjokk.
• Ikke utsett laderen for regn eller snø.
POSISJON FOR DATOKODE
Datokoden, som også inkluderer produksjonsåret,
står trykt på den delen av huset som utgjør koblingen
mellom verktøyet og batteriet.
Eksempel:
2010 XX XX
Produksjonsår
Viktige sikkerhetsinstruksjoner for
alle batteriladere
TA VARE PÅ DENNE BRUKSANVISNINGEN:
Denne manualen inneholder viktige sikkerhets- og
bruksanvisninger for DE9000 batteriladeren.
• Før du bruker laderen, må du lese alle
instruksjoner og advarselsmerker på laderen,
batteripakken og produktet som bruker
batteripakken.
FARE: Fare for dødelig elektrisk sjokk.
230 volt foreligger på ladeklemmene. Ikke
undersøk med strømførende gjenstander.
Dette kan føre til elektrosjokk eller dødelig
elektrosjokk.
ADVARSEL: Fare for elektrosjokk. Ikke la
væske trenge inn i laderen. Dette kan føre
til elektrosjokk.
FORSIKTIG: Fare for brannskader. Bruk
kun DEWALT oppladbare batterier for
å redusere risikoen for skader. Andre
• Trekk i kontakten i stedet for ledningen når du
kobler fra laderen. Dette reduserer risikoen for
skader på kontakten og ledningen.
• Sørg for at ledningen er plassert slik at
ingen kan tråkke på dem, snuble i dem eller
på annet vis utsette dem for skade eller
belastning.
• Ikke bruk en skjøteledning hvis det ikke
er absolutt nødvendig. Bruk av en uegnet
skjøteledning kan føre til fare for brann,
elektrosjokk eller dødelig elektrosjokk.
• Ikke legg noe oppå laderen eller legg
den på mykt underlag som kan blokkere
ventilasjonsåpningene og føre til at den
blir for varm innvendig. Plasser laderen i en
posisjon borte fra alle varmekilder. Laderen
ventileres gjennom åpninger i toppen og bunnen
av kapslingen.
• Ikke bruk laderen med skadet ledning eller
støpsel — få disse erstattet omgående.
• Ikke bruk laderen hvis denne har vårt utsatt
for et kraftig støt, mistet på gulvet eller
skadet på noen annen måte. Ta den med til et
autorisert reparasjonssenter.
• Ikke demonter laderen; ta den med til et
autorisert servicesenter når den trenger
service eller reparasjoner. Ukorrekt remontering
kan føre til fare for elektrosjokk, dødelig
elektrosjokk eller brann.
87
NORSK
• Koble laderen fra strømuttaket før rengjøring.
Dette reduserer faren for elektrosjokk. Å fjerne
batteripakken reduserer ikke denne faren.
• ALDRI forsøk å koble sammen 2 ladere.
• Laderen er designet for å gå på standard 230
V nettspenning. Ikke forsøk å drive den med
noen annen spenning. Dette gjelder ikke laderen
for kjøretøy.
TA VARE PÅ DISSE INSTRUKSJONENE
Ladere
Din DE9000-lader kan bruke DEWALT Li-Ion
batteripakker på 36 V (DE9360) og 28 V (DE9280)
ved 2,2 Ah.
Disse laderne krever ingen justering og er konstruert
for å være så enkle å bruke som mulig.
Ladeprosedyre (fig. A, B)
FARE: Fare for dødelig elektrisk sjokk.
230 volt foreligger på ladeklemmene. Ikke
undersøk med strømførende gjenstander.
Fare for elektrosjokk eller dødelig
elektrosjokk.
1. Plugg laderen (7) inn i en passende stikkontakt
før du setter inn batteripakken.
2. Sett inn batteripakken i laderen. Den røde
(lade)-lyset vil blinke kontinuerlig og indikere at
ladeprosessen har startet.
3. Når ladingen er ferdig, indikeres dette ved at det
røde lyset står på kontinuerlig. Pakken er fullt
ladet, og kan brukes nå eller bli igjen i laderen.
MERK: For å sikre maksimal ytelse og brukstid for LiIon-batterier, må batteriet lades i minimum 10 timer før
første gangs bruk.
Plasser batteriet i laderen som vanlig for å fornye
batteripakken. La batteripakken stå i laderen i minst
10 timer.
Forsinkelse for varm/kald pakke
Når laderen registrerer at batteriet er for varmt eller for
kaldt, starter den automatisk en forsinkelse ved varm/
kald pakke, og utsetter ladingen til batteriet har nådd
en passende temperatur. Laderen kobler deretter
automatisk til lademodus. Denne funksjonen sikrer
maksimal levetid for batteriet.
KUN LI-ION BATTERIPAKKER
Li-Ion-batterier er konstruert med et Electronic
Protection System (elektronisk beskyttelsessystem)
som beskytter batteriet mot overbelastning,
overoppheting eller dyputlading.
Verktøyet vil automatisk slå seg av når det
elektroniske beskyttelsessystemet aktiveres. Hvis
dette oppstår, må Li-Ion-batteriet settes i laderen til
det er fulladet.
Viktige sikkerhetsinstruksjoner for
alle batteripakker
Sørg for å inkludere katalognummer og spenning når
du bestiller nye batteripakker.
Batteriet kommer ikke fullstendig ladet ut av
pakningen. Les sikkerhetsinstruksjonene under før
du bruker batteripakken og laderen. Følg deretter
ladeprosedyrene som er beskrevet.
LES ALLE INSTRUKSJONER
• Ikke lad eller bruk batteriet i eksplosive
omgivelser, slik som i nærheten av
antennelige væsker, gasser eller støv. Å sette
inn eller fjerne batteriet fra laderen kan antenne
støv eller gasser.
Ladeprosess
• Lad batteriepakkene kun i DEWALT-ladere.
Se tabellen under for ladestatus på batteripakken.
• MÅ IKKE sprutes på eller dyppes i vann eller
andre væsker.
Ladestatus
Lader
Fullt ladet
Forsinkelse ved varm/kald pakke
Bytt batteripakke
Problem
– – – –
–––––––––––
–– – –– –
•••••••••••
•• •• •• ••
Automatisk fornyelse
Automatisk oppdateringsmodus vil utlikne eller
balansere de individuelle cellene i batteripakken til sin
høyeste kapasitet. Batteripakker bør fornyes ukentlig
eller når batteriet ikke lenger yter samme mengde
arbeid.
88
• Ikke oppbevar eller bruk verktøyet eller
batteripakken på steder hvor temperaturen
kan nå eller overskride 40˚ C (slik som
utvendige skur eller metallbygninger om
sommeren).
FARE: Forsøk aldri å åpne batteripakken
av noen grunn. Ikke sett batteripakken
inn i laderen hvis denne er sprukket
eller skadet. Ikke klem, slipp eller skad
batteripakken. Ikke bruk en batteripakke
eller lader som har vårt utsatt for et kraftig
støt, mistet på gulvet eller skadet på noen
måte (f.eks. gjennomboret av en spiker,
truffet med en hammer, tråkket på).
NORSK
Dette kan føre til elektrosjokk eller dødelig
elektrosjokk. Skadede batteripakker
må returneres til servicesenteret for å
resirkuleres.
FORSIKTIG: Legg verktøyet på
siden på et stabilt underlag hvor det
ikke utgjør noen fare for snubling
eller velting. Noen verktøy med
store batteripakker står oppreist på
batteripakken, men kan lett slås over
ende.
SPESIELLE SIKKERHETSINSTRUKSJONER FOR LITIUM ION
(Li-Ion)
• Ikke brenn batteripakken selv om den
er alvorlig skadet eller fullstendig utslitt.
Batteripakken kan eksplodere i en brann. Giftige
gasser og materialer oppstår når man brenner
litium ion-batteripakker.
• Hvis batteriets innhold kommer i kontakt med
huden, vasker du området med mild såpe og
vann. Hvis du får batterivæske på øyet, skyller
du det åpne øyet i 15 minutter eller til irritasjonen
gir seg. I tilfelle det trengs medisinsk tilsyn, er
batteriets elektrolytt sammensatt av en blanding
av organiske karbonater og litium-salter.
• Innholdet i åpne battericeller kan forårsake
irritasjon av luftveiene. Skaff frisk luft. Søk
medisinsk ettersyn hvis symptomene vedvarer.
ADVARSEL: Fare for brannskader.
Batterivæsken kan antennes hvis den
utsettes for gnister eller flammer.
Transport
DEWALT Li-Ion batteripakker oppfyller de nødvendige
krav til testing under FNs håndbok for tester og
kriterier (ST/SG/AC.10/11/Rev.3 Del III, Underavsnitt
38,3) gjengitt i FNs Anbefalinger om transport av
farlig gods.
– Batteripakkene er effektivt beskyttet mot internt
overtrykk og kortslutning.
– Det er tatt nødvendige forholdsregler for
forhindring av tvangsstyrt brudd og farlig
tilbakestrøm.
– Det ekvivalente lithiuminnholdet er under den
relevante grenseverdien.
DEWALT Li-Ion batterier har dispensasjon fra
nasjonale og internasjonale bestemmelser
som gjelder for farlig gods. Imidlertid blir disse
bestemmelsene relevante ved transport av flere
batteripakker sammen.
• Pass på at batteripakkene er pakket i henhold til
bestemmelsene for farlig gods nevnt over, for å
forebygge kortslutning.
Batteripakke
BATTERITYPE
DC810 bruker 28 volts Li-Ion batteripakker.
DC800 bruker 36 volts Li-Ion batteripakker.
Anbefalinger for lagring
1. Den ideelle lagringsplassen er kjølig og tørr og
ikke utsatt for direkte solskinn samt for sterk
varme eller kulde. For optimal batteriytelse og
levetid bør batteripakker lagres i romtemperatur
når de ikke er i bruk.
MERK: Li-Ion-batteripakker bør være fulladet når
de legges bort til lagring.
2. Langvarig lagring vil ikke skade batteripakken
eller laderen. Under passende forhold kan de
lagres i 5 år.
Etiketter på laderen og batteripakken
Etikettene på laderen og batteripakken viser
følgende symboler, i tillegg til symbolene brukt
i denne håndboken:
Les brukerhåndboken før bruk
For ladetid, se tekniske data.
Må ikke utsettes for fukt
Ikke berør dem med ledende gjenstander
Sett ikke skadete batteripakker inn
i laderen
Bruk ikke skadete ladere
Temperaturområde for ladning 4 °C til
40 °C
89
NORSK
Skift straks ut skadete ledninger
Laderproblem
6 Utløserknapp
7 Lader
8 Ladelamper (røde)
Batteriproblem
TILTENKT BRUK
Din DC800/DC810 oppladbare slagnøkkel
er konstruert for profesjonell skrutrekking og
muttertrekking.
Avhend batteripakken ifølge gjeldende
miljøforskrifter
SKAL IKKE brukes ved høy luftfuktighet eller nær
antennelige væsker eller gasser.
Disse slagtrekkernes er profesjonelle elektroverktøy.
Ikke brenn batteripakken
Lade kun batteriene med tilhørende
DEWALT-ladere
Kontroll av pakkens innhold
Pakken inneholder:
1 Oppladbar slagnøkkel
1 Batteripakke (DC800K/DC810K)
2 Batteripakker (DC800KL/DC810KL)
1 Lader
1 Koffert (kun K-modeller)
1 Instruksjonsbok
1 Splitt-tegning
MERK: Batteripakker og ladere er ikke inkludert
med N-modellene.
• Kontroller om verktøyet, deler eller tilbehør er blitt
skadet under transporten.
• Ta deg tid til å lese nøye igjennom
instruksjonsboken slik at du forstår innholdet før
verktøyet tas i bruk.
Beskrivelse (fig. A)
ADVARSEL: Ta alltid støpselet ut av
stikkontakten før montering og justering
av verktøyet.
Din DC800 oppladbare slagnøkkel er konstruert for
profesjonell skrutrekking og muttertrekking.
1 Strømbryter
2 Verktøyholder
3 Pistolgrep
4 Forover/revers-knapp
5 Batteripakke
90
LA IKKE barn røre verktøyet. Det kreves oppsyn når
uerfarne operatører bruker dette verktøyet.
Elektrisk sikkerhet
Den elektriske motoren er blitt konstruert for kun
én spenning. Alltid kontroller at spenningen til
batteripakken samsvarer med spenningen på
merkeskiltet. Sørg også for at spenningen på laderen
samsvarer med spenningen på strømnettet.
Din DEWALT-lader er dobbeltisolert i
samsvar med EN 60335; det trengs derfor
ikke noen jordledning.
Dersom tilførselsledningen er skadet, må den
byttes i en spesialledning som fås via DEWALTserviceorganisasjon.
Bruk av skjøteledning
Skjøteledning bør ikke brukes hvis det ikke er absolutt
nødvendig. Bruk en godkjent skjøteledning som egner
seg for kraftforsyningen til din lader (se tekniske data).
Minimum størrelse på lederen er 1 mm2; maksimum
lengde er 30 m.
Alltid vikle ut kabelen fullstendig når du bruker en
kabeltrommel.
MONTERING OG JUSTERING
ADVARSEL: Alltid fjern batteripakken
før montering og justering. Alltid slå av
verktøyet før du setter inn eller tar ut
batteripakken.
ADVARSEL: Bruk kun DEWALT
batteripakker og ladere.
ADVARSEL: Bare bruk DEWALT
batterier og lader.
NORSK
Sette inn og fjerne batteripakken (fig. A)
• Når du skal sette inn batteripakken (5), juster den
mot batterirommet på verktøyet.
Skyv batteripakken inn i rommet og trykk på den
til batteriet klikker på plass.
• For å fjerne batteripakken, trykk på
utløserknappen (6) og trekk samtidig
batteripakken ut av batterirommet.
Montere og fjerne sokler (fig. C)
Verktøyet har et 1/2" firkantet drivsystem med
låsestift.
Montere sokler
• Juster hullet (9) på siden av sokkelen med
låsestiften (10) på ambolten.
• Skyv sokkelen (11) på ambolten (2) til den klikker
på plass. Slå lett på den om nødvendig.
Fjerne sokler
• Trykk ned låsestiften (10) gjennom hullet (9) i
sokkelen, og dra sokkelen av ambolten.
Før maskinen tas i bruk:
• Pass på at batteripakken er (helt) oppladet.
• Forviss deg om at batteriet sitter som det skal.
BRUK
Bruksanvisning
ADVARSEL: Ta alltid hensyn til
sikkerhetsinstruksjonene og gjeldende
forskrifter.
ADVARSEL: For å redusere
risikoen for alvorlig personskade,
slå av verktøyet og koble det fra
strømkilden før du foretar eventuelle
justeringer eller fjerner/installerer
tilleggsutstyr eller tilbehør.
Korrekt plassering av hendene
(fig. D)
Slå verktøyet av og på
DC800 (fig. A)
• For å bruke verktøyet trykk på/av-bryteren (1).
- For å velge forover rotasjon trykk på den nedre
delen av bryteren.
- For å velge reverserende rotasjon trykk på den
nedre delen av bryteren.
• For å stoppe verktøyet utløs bryteren.
DC810 (fig. A)
Bryter med variable hastighet
• For å bruke verktøyet trykk på/av bryteren (1).
• For å stoppe verktøyet utløs knappen.
Verktøyet er utstyrt med bremse. Ambolten stopper
så snart utløserbryteren er helt utløst. Bryteren med
variabel hastighet gjør det mulig å velge den beste
hastigheten for en bestemt oppgave.
Jo mer utløseren klemmes, desto hurtigere går
verktøyet. Bruk lavere hastigheter for oppstart av
skruer eller festeanordninger. For maksimal utnytte
av verktøyet bruk kun variabel hastighet for oppstart
av festeanordninger.
MERK: Uavbrutt bruk i variabel hastigheter
anbefales ikke. Det kan skade bryteren og bør
unngås.
ADVARSEL: Vent alltid til motoren har
stoppet helt før retningen på rotasjonen
endres.
Forover/revers-knapp – DC810
En forover/revers-knapp (4) bestemmer retningen til
verktøyet og tjener også som låseknapp.
For å velge forover rotasjon utløs utløserbryteren og
trykk ned forover/revers-kontrollknappen på høyre
siden av verktøyet.
ADVARSEL: For å redusere faren for
alvorlig personskade, skal man ALLTID
ha hendene i korrekt posisjon, som vist.
For å velge revers trykk ned forover/revers
kontrollknappen på venstre siden av verktøyet.
ADVARSEL: For å redusere faren for
personskade, skal man ALLTID holde
godt fast, for å være forberedt på en
plutselig reaksjon.
Midtstillingen på kontrollknappen låser verktøyet i
av-stilling. Påse at utløser er utløst når stillingen på
kontrollknappen endres.
Riktig håndstilling er å ha en hånd på pistolhåndtaket
(3) som anvist.
MERK: Første gang verktøyet brukes etter endring
av retning, kan det være at det høres et klikk ved
oppstart. Dette er normalt og ikke et tegn på feil.
91
NORSK
Skrutrekking eller mutterstramming. (fig. A)
• Velg passende sokkel for den skruen eller
mutteren som skal strammes.
• Velg høyre- eller venstregang som beskrevet
ovenfor.
• Hold verktøyet på linje med skruen/mutteren.
• Kontroller dreiemomentet med en momentnøkkel
etter stramming.
Ekstrautstyr
Strammetid
Verktøyet strammer de fleste skruer/mutre på et
par sekunder. Riktig strammehastighet i forhold til
dreiemomentet må avgjøres ut fra erfaring.
Bruk kun tilhørende tilbehør for verktøy med
slagmekanisme.
VEDLIKEHOLD
Miljøvern
Ditt DEWALT-elektroverktøy er konstruert slik at
det kan brukes i lang tid med et minimum av
vedlikehold. Kontinuerlig og tilfredsstillende drift
avhenger av riktig behandling og regelmessig
rengjøring av verktøyet.
ADVARSEL: For å redusere risikoen
for alvorlig personskade, slå av
verktøyet og koble batteripakken før
du foretar eventuelle justeringer eller
fjerner/installerer tilleggsutstyr eller
tilbehør. En utilsiktet oppstart kan føre til
personskader.
Smøring
Ditt elektoverktøy trenger ikke ekstra smøring.
Rengjøring
ADVARSEL:
• Trekk støpselet til laderen ut av
stikkontakten før huset rengjøres med
en myk klut.
• Fjern batteripakken før rengjøring av
elektroverktøyet.
• Hold ventilasjonsspaltene åpne og
rengjør elverktøyet regelmessig med en
myk klut.
92
ADVARSEL: Siden tilbehør som ikke
leveres av DEWALT ikke er testet med
dette produktet, kan det være farlig å
bruke slikt tilbehør med dette produktet.
Reduser risikoen for personskade ved
å bare bruke tilbehør som anbefales av
DEWALT sammen med dette produktet.
Ta kontakt med en forhandler for informasjon om
ekstrautstyr.
Kildesortering. Dette produktet må ikke
kastes i det vanlige husholdningsavfallet.
Hvis du finner ut at DEWALT-produktet ditt må skiftes
ut, eller hvis du ikke lenger har bruk for det, må
du unnlate å kaste det sammen med det vanlige
husholdningsavfallet. Sørg for at dette produktet
gjøres tilgjengelig for kildesortering.
Kildesortering av brukte produkter og
emballasje gjør det mulig å resirkulere
materialer og bruke dem igjen. Gjenbruk
av resirkulerte materialer bidrar til å
forhindre forsøpling av miljøet og reduserer behovet
for råmaterialer.
Lokale regelverk kan legge tilrette for kildesortering
av elektriske produkter fra husholdningen, ved
kommunale deponier eller gjennom forhandleren når
du kjøper et nytt produkt.
DEWALT har tilrettelagt for innsamling og
resirkulering av DEWALT-produkter etter at de
har utspilt sin rolle. For å benytte deg av denne
tjenesten, vennligst returner produktet ditt til et av
våre autoriserte serviceverksteder, som vil samle inn
produktene for oss.
NORSK
For informasjon om nærmeste autoriserte
serviceverksted, ta kontakt med det lokale DEWALTkontoret på den adressen som er oppgitt i denne
bruksanvisningen. En oversikt over alle autoriserte
DEWALT-serviceverksteder og fullstendige
servicevilkår finnes også tilgjengelig på Internett,
adresse: www.2helpU.com
Batteripakke
En batteripakke med lang levetid må lades på nytt
når den ikke lenger produserer nok strøm til jobber
som tidligere kunne utføres uten problemer. Når den
har nådd slutten av levetiden sin, må den kastes i
samsvar med gjeldende miljøbestemmelser.
• Lad batteripakken helt ut, og fjern den deretter
fra apparatet.
• Li-Ion-celler kan gjenvinnes. Ta dem til
forhandleren eller til en lokal gjenvinningsstasjon.
Innsamlede batterier vil bli gjenvunnet eller
kassert på riktig måte.
93
NORSK
GARANTI
DEWALT er overbevist om kvaliteten på
produktene sine og tilbyr en enestående
garanti for profesjonelle brukere av produktet.
Denne garantierklæringen kommer i tillegg
til, og har på ingen måte negativ innvirkning
på, dine kontraktsmessige rettigheter som
profesjonell bruker eller på dine lovfestede
rettigheter som privat, ikke-profesjonell bruker.
Garantien er gyldig innen områdene tilhørende
medlemslandene i den Europeiske Union (EU)
og det Europeiske Frihandelsområdet (EFTA).
• 30-DAGERS RISIKOFRI
TILFREDSHETSGARANTI •
Dersom du ikke er helt tilfreds med
ytelsen til ditt DEWALT-verktøy, kan du ganske
enkelt returnere det innen
30 dager, komplett med alle de originale
komponentene slik du kjøpte det, til
innkjøpsstedet for å få full refusjon eller bytte.
Produktet må ha blitt utsatt for rimelig slitasje
og kvittering må fremvises.
• ET ÅRS GRATIS SERVICEKONTRAKT •
Hvis du trenger vedlikehold eller service på
ditt DEWALT-verktøy i løpet av de første 12
månedene etter innkjøp, vil dette bli utført
vederlagsfritt av en autorisert DEWALTreparatør. Kvittering må fremvises. Inkluderer
arbeid. Ekskluderer tilbehør og reservedeler
såfremt disse ikke sviktet under garantien.
• ET ÅRS FULL GARANTI •
Dersom ditt DEWALT-produkt blir defekt
på grunn av material- eller produksjonsfeil
innen 12 måneder fra kjøpsdato, garanterer
DEWALT å bytte ut alle defekte deler
vederlagsfritt eller - etter vårt skjønn - å
erstatte enheten vederlagsfritt, forutsatt at:
• Produktet ikke har blitt feilaktig anvendt;
• Produktet har blitt utsatt for rimelig
slitasje;
• Reparasjoner ikke er blitt forsøkt av
uautoriserte personer;
• Kvittering fremvises.
• Produktet returneres komplett med alle
originale komponenter.
94
Dersom du ønsker å fremme et krav, ta
kontakt med selgeren eller finn nærmeste
autoriserte DEWALT-reparatør i DEWALTkatalogen eller ta kontakt med ditt
DEWALT-kontor på den adressen som du
finner i denne brukerhåndboken. Alternativt
er en liste over autoriserte DEWALTreparatører og alle detaljer om service
etter salg tilgjengelig på Internett på:
www.2helpU.com.
PORTUGUÊS
CHAVE DE IMPACTO A PILHAS
DC800/DC810
vibrações poderá ser diferente. Isto
poderá aumentar significativamente o
nível de exposição às vibrações ao longo
do período total de trabalho.
Parabéns!
Escolheu uma ferramenta DEWALT. Muitos anos
de experiência, um desenvolvimento contínuo
de produtos e o espírito de inovação fizeram da
DEWALT um dos parceiros mais fiáveis para os
utilizadores profissionais.
Além disso, a estimativa do nível
de exposição às vibrações também
deverá ter em conta o número de
vezes que a ferramenta é desligada
ou está em funcionamento, mas sem
executar tarefas. Isto poderá reduzir
significativamente o nível de exposição às
vibrações ao longo do período total de
trabalho.
Dados técnicos
DC800
DC810
VDC
36
28
W
1
800
1
350
Velocidade em vazio
min-1
1.400
0-2.400
Martelagem
min-1
2.500
0-3.000
Torque máximo
Nm
440
215
Voltagem
Tipo
Potência de saída (max)
Suporte de ferramenta
Peso (sem a bateria)
LPA (pressão acústica)
KPA (instabilidade de
pressão acústica)
LWA (potência sonora)
KWA (instabilidade de
potência sonora)
Identifique medidas de segurança
adicionais para proteger o utilizador
contra os efeitos das vibrações, tais
como: efectuar uma manutenção
correcta da ferramenta e dos acessórios,
manter as mãos quentes e organizar
padrões de trabalho.
1/2" quadrado
kg
2,4
1,4
dB(A)
DC800
97
DC810
92
Bateria
DE9360 DE9280
Tipo de pilha
Iões de lítio
VDC
36
28
Ah
2,2
2,2
1,0
0,92
dB(A)
dB(A)
1,9
106
3
103
Capacidade
Peso
kg
dB(A)
1,9
3
Carregador
Voltagem
VAC
Valores totais de vibração (soma vectorial triaxial) determinados
em conformidade com EN 60745:
Valor de emissão de vibrações ah
m/s²
10,5
8
ah =
Imprecisão K =
m/s²
1,7
2,2
O nível de emissão de vibrações indicado nesta ficha
de informações foi medido em conformidade com um
teste padrão estabelecido pela norma EN 60745 e
poderá ser utilizado para comparar ferramentas. Por
conseguinte, este nível poderá ser utilizado para uma
avaliação preliminar da exposição às vibrações.
ATENÇÃO: o nível de emissão de
vibrações declarado diz respeito às
principais aplicações da ferramenta. No
entanto, se a ferramenta for utilizada
para outras aplicações ou com outros
acessórios, ou tiver uma manutenção
insuficiente, o nível de emissão de
Iões de lítio
Voltagem
DE9000
230
Tipo de pilha
Li-Ion
Tempo aproximado
de carga
min
Peso
kg
60
(2.0 Ah battery packs)
0,9
Fusíveis
Ferramentas de 230 V
10 Ampéres
Definições: Directrizes de Segurança
As definições abaixo apresentadas descrevem o
grau de gravidade correspondente a cada palavra de
advertência. Leia cuidadosamente o manual e preste
atenção a estes símbolos.
PERIGO: indica uma situação
iminentemente perigosa que, se não for
evitada, irá resultar em morte ou lesões
graves.
95
PORTUGUÊS
ATENÇÃO: indica uma situação
potencialmente perigosa que, se não for
evitada, poderá resultar em morte ou
lesões graves.
CUIDADO: indica uma situação
potencialmente perigosa que, se não for
evitada, poderá resultar em ferimentos
ligeiros ou moderados.
AVISO: indica uma prática (não
relacionada com ferimentos) que,
se não for evitada, poderá resultar em
danos materiais.
Indica risco de choque eléctrico.
Indica risco de incêndio.
Declaração CE de conformidade
DIRECTIVA “MÁQUINAS”
DC800/DC810
A DEWALT declara que os produtos descritos em
“dados técnicos” se encontram em conformidade
com as seguintes normas e directivas:
2006/42/CE, EN 60745-1 e EN 60745-2-2.
Além disso, estes produtos também se encontram
em conformidade com a Directiva 2004/108/CE. Para
obter mais informações, contacte a DEWALT através
da morada indicada em seguida ou consulte o verso
do manual.
O abaixo assinado é responsável pela compilação do
ficheiro técnico e faz esta declaração em nome da
DEWALT.
Horst Grossmann
Vice-presidente da Divisão de Engenharia e
Desenvolvimento de Produtos
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 11,
D-65510, Idstein, Alemanha
31.12.09
ATENÇÃO: para reduzir o risco de
ferimentos, leia o manual de instruções.
96
Avisos de segurança gerais relativos
a ferramentas eléctricas
ATENÇÃO! Leia todos os avisos de
segurança e todas as instruções. O
não cumprimento dos avisos e instruções
poderá resultar em choque eléctrico,
incêndio e/ou lesões graves.
GUARDE TODOS OS AVISOS E INSTRUÇÕES
PARA FUTURAS CONSULTAS.
Em todos os avisos que se seguem, o termo
“ferramenta eléctrica” refere-se à sua ferramenta
accionada por alimentação da rede eléctrica (com fio)
ou por bateria (sem fio).
1) SEGURANÇA DA ÁREA DE TRABALHO
a) Mantenha a área de trabalho limpa e bem
iluminada. As áreas desorganizadas ou
escuras são propensas a acidentes.
b) Não utilize as ferramentas eléctricas em
ambientes explosivos ou na presença de
líquidos, gases ou poeiras inflamáveis.
As ferramentas eléctricas criam faíscas que
podem inflamar as poeiras ou os fumos.
c) Mantenha crianças e outras pessoas à
distância quando utilizar a ferramenta
eléctrica. As distracções podem levar à perda
de controlo.
2) SEGURANÇA ELÉCTRICA
a) As fichas das ferramentas eléctricas têm
de ser compatíveis com a tomada. Nunca
modifique a ficha de forma alguma. Não
utilize fichas adaptadoras com ferramentas
eléctricas ligadas à terra. Fichas não
modificadas e tomadas compatíveis reduzem
o risco de choque eléctrico.
b) Evite o contacto corporal com superfícies
ligadas à terra, como tubos, radiadores,
fogões e frigoríficos. Se o seu corpo estiver
ligado à terra, o risco de choque eléctrico é
maior.
c) Não exponha as ferramentas eléctricas
à chuva ou a condições de humidade. A
entrada de água numa ferramenta eléctrica
aumenta o risco de choque eléctrico.
d) Não utilize indevidamente o cabo. Nunca
o utilize para carregar, arrastar ou desligar
a ferramenta eléctrica. Mantenha o cabo
afastado de calor, óleo, pontas afiadas ou
peças em movimento. Cabos danificados ou
emaranhados aumentam o risco de choque
eléctrico.
e) Ao operar a ferramenta eléctrica fora de
casa, utilize uma extensão adequada para
a utilização ao ar livre. A utilização de um
cabo adequado para o ar livre reduz o risco de
choque eléctrico.
PORTUGUÊS
f)
Se não for possível evitar trabalhar com
uma ferramenta eléctrica num local
húmido, utilize uma alimentação protegida
por um dispositivo de corrente residual
(DCR). A utilização de um DCR reduz o risco
de choque eléctrico.
3) SEGURANÇA PESSOAL
a) Mantenha-se atento, preste atenção ao
que está a fazer e faça uso de bom senso
ao operar uma ferramenta eléctrica. Não
utilize uma ferramenta eléctrica quando
estiver cansado ou sob o efeito de drogas,
álcool ou medicamentos. Um momento
de desatenção durante a utilização de
ferramentas eléctricas poderá resultar em
ferimentos graves.
b) Use equipamento de protecção
pessoal. Use sempre protecção ocular.
O equipamento de protecção, como
máscara anti-poeira, sapatos de segurança
antiderrapantes, capacete de segurança ou
protecção auricular, usado nas condições
apropriadas, reduz o risco de lesões.
c) Evite um accionamento acidental.
Certifique-se de que o interruptor esteja
na posição de desligado antes de ligar
a fonte de alimentação eléctrica e/ou
bateria ou antes de levantar ou transportar
a ferramenta. Se mantiver o dedo sobre
o interruptor ao transportar a ferramenta
eléctrica ou se ligar aparelhos que estejam
com o interruptor ligado, poderá originar
acidentes.
d) Retire qualquer chave de ajuste ou chave
de porcas antes de ligar a ferramenta
eléctrica. Uma chave de porcas ou chave
de ajuste colocada numa parte móvel do
aparelho poderá resultar em lesões.
e) Não se estique demasiado. Mantenha-se
sempre em posição firme e equilibrada.
Desta forma, será mais fácil controlar o
aparelho em situações inesperadas.
f) Use roupa apropriada. Não use roupa larga
nem jóias. Mantenha o cabelo, roupa e
luvas afastados de partes em movimento.
Roupas largas, jóias ou cabelos compridos
podem ficar presos nas peças em movimento.
g) Se for prevista a montagem de dispositivos
de aspiração de pó e de dispositivos de
recolha, assegure-se de que estejam
ligados e sejam utilizados correctamente.
A utilização de dispositivos de recolha do
pó pode reduzir os riscos provocados por
poeiras.
4) UTILIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DE FERRAMENTAS
ELÉCTRICAS
a) Não sobrecarregue a ferramenta eléctrica.
Utilize a ferramenta eléctrica correcta
para o seu trabalho. A ferramenta eléctrica
adequada fará um trabalho melhor e mais
seguro ao ritmo para que foi concebida.
b) Não utilize a ferramenta eléctrica se o
interruptor não puder ser ligado nem
desligado. Qualquer ferramenta eléctrica
que não possa ser controlada através do
interruptor de ligar e desligar é um perigo e
tem de ser reparada.
c) Retire a ficha da tomada e/ou a bateria
da ferramenta eléctrica antes de efectuar
quaisquer ajustes no aparelho, substituir
acessórios ou armazenar a ferramenta
eléctrica. Estas medidas de segurança
evitam que a ferramenta eléctrica seja ligada
acidentalmente.
d) Guarde as ferramentas eléctricas que
não estiverem a ser utilizadas fora do
alcance de crianças e não permita que o
aparelho seja utilizado por pessoas não
familiarizadas com o mesmo ou com
estas instruções. As ferramentas eléctricas
são perigosas nas mãos de pessoas sem
formação.
e) Faça a manutenção das ferramentas
eléctricas. Verifique se as partes móveis
do aparelho estão alinhadas e não
emperram, se existem peças partidas ou
danificadas e qualquer outra situação que
possa interferir com o funcionamento do
aparelho. Caso existam peças danificadas,
devem ser reparadas antes da utilização do
aparelho. Muitos acidentes têm como causa
a manutenção insuficiente das ferramentas
eléctricas.
f) Mantenha as ferramentas de corte sempre
afiadas e limpas. Ferramentas de corte
devidamente tratadas, com arestas de corte
afiadas, emperram com menos frequência e
controlam-se com maior facilidade.
g) Utilize a ferramenta eléctrica, os acessórios
e as peças, etc., de acordo com estas
instruções, tendo em conta as condições
de trabalho e a tarefa a ser efectuada. A
utilização da ferramenta eléctrica para fins
diferentes dos previstos poderá resultar em
situações perigosas.
5) UTILIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DE APARELHOS COM
BATERIA
a) Utilize apenas o carregador especificado
pelo fabricante. Um carregador apropriado
para um tipo de bateria pode causar um
incêndio se for utilizado para carregar outras
baterias.
97
PORTUGUÊS
b)
c)
d)
Utilize as ferramentas eléctricas apenas
com as baterias previstas. A utilização de
outras baterias pode criar o risco de lesão e
incêndio.
Quando a bateria não estiver a ser utilizada,
mantenha-a afastada de outros objectos de
metal, como por exemplo clipes, moedas,
chaves, pregos, parafusos ou outros
pequenos objectos metálicos que possam
estabelecer ligação entre os contactos. Um
curto-circuito entre os contactos da bateria
pode causar queimaduras ou incêndio.
Aplicações inadequadas podem provocar
fugas do líquido da bateria; evite o
contacto com este líquido. No caso de um
contacto acidental, lave imediatamente
com água. Se o líquido entrar em contacto
com os olhos, procure auxílio médico. O
líquido que escapa da bateria pode provocar
irritações ou queimaduras da pele.
6) ASSISTÊNCIA
a) A sua ferramenta eléctrica só deve ser
reparada por pessoal qualificado e só
devem ser utilizadas peças sobressalentes
originais. Desta forma, é assegurada a
segurança da ferramenta eléctrica.
REGRAS DE SEGURANÇA ESPECÍFICAS
ADICIONAIS
Instruções de segurança para todas
as chaves de impacto
• Quando realizar uma operação em que
a ferramenta de corte possa entrar em
contacto com fios escondidos ou com o seu
próprio cabo, segure a ferramenta com as
superfícies do punho isoladas. O contacto com
um fio condutor também pode carregar partes
metálicas expostas da ferramenta e provocar um
choque no operador.
Riscos residuais
Apesar da aplicação dos regulamentos de segurança
relevantes e da implementação de dispositivos de
segurança, certos riscos residuais não podem ser
evitados. Estes incluem:
– Deficiência auditiva.
– Risco de lesões pessoais devido a partículas
projectadas.
– Risco de queimaduras devido ao aquecimento
dos acessórios durante a operação.
– Risco de lesões pessoais devido a uso
prolongado.
98
Símbolos na ferramenta
A ferramenta apresenta os seguintes símbolos:
Leia o manual de instruções antes de
utilizar este equipamento.
Use uma protecção auditiva.
Use uma protecção ocular.
POSIÇÃO DO CÓDIGO DE DATA
O Código de data, o qual também inclui o ano de
fabrico, está impresso na superfície da junção entre a
ferramenta e a bateria.
Exemplo:
2010 XX XX
Ano de fabrico
Instruções de segurança importantes
para todos os carregadores de
baterias
GUARDE ESTAS INSTRUÇÕES: Este manual
contém instruções de funcionamento e segurança
importantes para os carregadores de pilhas DE9000.
• Antes de utilizar o carregador, leia todas as
instruções e consulte todos os símbolos de aviso
no carregador, na bateria e no produto que a for
utilizar.
PERIGO: risco de electrocussão. Os
terminais de carregamento fornecem
230 volts de corrente. Não toque nos
contactos com objectos condutores. Tal
poderá resultar em choque eléctrico ou
electrocussão.
ATENÇÃO: risco de choque eléctrico.
Não deixe entrar nenhum líquido para
dentro do carregador. Tal poderá resultar
em choque eléctrico.
CUIDADO: risco de queimadura. Para
reduzir o risco de ferimentos, carregue
apenas baterias recarregáveis da
DEWALT. Outros tipos de baterias podem
explodir, causando ferimentos e danos.
CUIDADO: em determinadas condições,
com o carregador ligado à tomada
de electricidade, os contactos de
carregamento expostos do mesmo
podem entrar em curto-circuito devido
a um material estranho. Os materiais
estranhos de natureza condutora,
PORTUGUÊS
incluindo, entre outros, lã de aço, folha
de alumínio ou qualquer acumulação
de partículas metálicas, deverão ser
mantidos afastados dos orifícios
do carregador. Desligue sempre o
carregador da tomada de electricidade
quando não estiver inserida uma bateria
no mesmo. Da mesma forma, desligue
sempre o carregador da tomada de
electricidade antes de o limpar.
• NÃO carregue a bateria com quaisquer
carregadores diferentes daqueles
especificados neste manual O carregador e a
bateria foram especificamente concebidos para
funcionarem em conjunto.
• Estes carregadores não se destinam a
qualquer outro fim sem ser carregar baterias
recarregáveis da DEWALT. Qualquer outra
utilização poderá resultar num risco de incêndio,
choque eléctrico ou electrocussão.
não o desmonte. Leve-o a um centro
de assistência autorizado. Se desmontar
o carregador e voltar a montá-lo de forma
incorrecta, tal poderá resultar num risco de
choque eléctrico, electrocussão ou incêndio.
• Desligue o carregador da tomada de
electricidade antes de efectuar qualquer
limpeza. Isto irá reduzir o risco de choque
eléctrico. Retirar a bateria não irá reduzir este
risco.
• NUNCA ligue 2 carregadores um ao outro.
• O carregador foi concebido para funcionar
com uma corrente eléctrica padrão de 230 V.
Não o utilize com qualquer outra voltagem.
Isto não se aplica ao carregador de automóvel.
GUARDE ESTAS INSTRUÇÕES
Carregadores
• Não exponha o carregador à chuva ou à
neve.
Din DE9000-lader kan bruke DEWALT Li-Ion
batteripakker på 36 V (DE9360) og 28 V (DE9280)
ved 2,2 Ah.
• Ao desligar o carregador da tomada de
electricidade, puxe a ficha e não o cabo. Isto
irá reduzir o risco de danos na ficha eléctrica e
no cabo.
Estes carregadores não requerem qualquer ajuste
e foram concebidos para serem utilizados da forma
mais fácil possível.
• Certifique-se de que o cabo fica posicionado
de forma a não ser pisado, fazer tropeçar ou
ser sujeito de qualquer outra forma a uma
tensão excessiva ou quaisquer danos.
Procedimento de carregamento
(fig. A, B)
• Não utilize qualquer extensão a menos que
seja absolutamente necessário. A utilização
de uma extensão inadequada poderá resultar
num risco de incêndio, choque eléctrico ou
electrocussão.
• Não coloque qualquer objecto em cima do
carregador nem coloque o carregador sobre
uma superfície maleável que possa bloquear
as ranhuras de ventilação e causar um
aquecimento interno excessivo. Posicione o
carregador num local afastado de qualquer fonte
de calor. O carregador é ventilado através das
ranhuras na parte superior e inferior da respectiva
caixa.
• Não utilize o carregador com o cabo ou
a ficha danificados. Mande-os substituir
imediatamente.
• Não utilize o carregador se este tiver sido
sujeito a uma pancada forte, tiver caído ou
tiver sido danificado de qualquer outra forma.
Leve-o a um centro de assistência autorizado.
PERIGO: risco de electrocussão. Os
terminais de carregamento fornecem
230 volts de corrente. Não toque nos
contactos com objectos condutores. Tal
poderá resultar em choque eléctrico ou
electrocussão.
1. Ligue o carregador (7) a uma tomada de
electricidade adequada antes de inserir a bateria.
2. Insira a bateria no carregador. A luz vermelha
(de carregamento) irá piscar continuamente
indicando que o processo de carregamento foi
iniciado.
3. O carregamento estará concluído quando a luz
vermelha ficar acesa de forma fixa. Nesta altura,
a bateria encontra-se totalmente carregada e
poderá ser utilizada ou deixada no carregador.
NOTA: para assegurar o máximo desempenho e
a maior vida útil possíveis das baterias de Li-Ion,
carregue-as durante, no mínimo, 10 horas antes da
primeira utilização.
• Se for necessário reparar o carregador ou
efectuar qualquer acção de manutenção,
99
PORTUGUÊS
Processo de carregamento
Consulte a tabela abaixo para ficar a saber o estado
do carregamento da bateria.
Estado do carregamento
a carregar
totalmente carregada
suspensão do carregamento
devido a bateria quente/fria
substituir bateria
problema
– – – –
–––––––––––
–– – –– –
•••••••••••
•• •• •• ••
Restauro automático
O modo de restauro automático irá equalizar ou
restaurar as células individuais da bateria para a
respectiva capacidade máxima. A bateria deverá
ser restaurada semanalmente ou sempre que já não
proporcionar a autonomia habitual.
Para restaurar o nível de carga da sua bateria,
coloque-a no carregador da forma habitual.
Deixe a bateria no carregador durante, pelo
menos, 10 horas.
Suspensão do carregamento devido a
bateria quente/fria
Quando o carregador detectar que a bateria está
demasiado quente ou fria, irá activar automaticamente
a função de Suspensão do Carregamento Devido a
Bateria Quente/Fria, interrompendo o carregamento
até a bateria alcançar uma temperatura apropriada.
O carregador muda então automaticamente para
o modo de carregamento da bateria. Esta função
assegura a máxima vida útil possível da bateria.
BATERIAS DE LI-ION
As baterias de Li-Ion foram concebidas com um
Sistema de Protecção Electrónico que as protege
contra sobrecargas, sobreaquecimentos e descargas
profundas.
A ferramenta irá desligar-se automaticamente assim
que o Sistema de Protecção Electrónico for activado.
Se isto ocorrer, coloque a bateria de Li-Ion no
carregador até esta ficar totalmente carregada.
Instruções de segurança importantes
para todas as baterias
Ao encomendar baterias sobresselentes, certifique-se
de que inclui a referência do catálogo e a voltagem.
A bateria não irá estar totalmente carregada
quando a retirar da embalagem pela primeira vez.
Antes de utilizar a bateria e o carregador, leia as
instruções de segurança abaixo. Em seguida, siga
os procedimentos de carregamento indicados nas
instruções.
100
LEIA TODAS AS INSTRUÇÕES
• Não carregue nem utilize a bateria em
ambientes explosivos, como, por exemplo,
na presença de líquidos, gases ou poeiras
inflamáveis. A inserção ou remoção da bateria
do carregador poderá inflamar estas poeiras ou
vapores.
• Carregue as baterias apenas em carregadores
da DEWALT.
• NÃO as sujeite a salpicos nem as mergulhe em
água ou noutros líquidos.
• Não guarde nem utilize a ferramenta e a
bateria em locais onde a temperatura possa
alcançar ou exceder 40 ˚C (tal como em
barracões no exterior ou edifícios de metal no
Verão).
PERIGO: nunca abra a bateria, seja
por que razão for. Se a caixa da bateria
estiver rachada ou danificada, não a
insira no carregador. Não esmague, não
deixe cair nem danifique a bateria. Não
utilize uma bateria ou um carregador
que tenham caído ou sido esmagados,
sujeitos a uma pancada forte ou
danificados, seja de que forma for
(por exemplo, furados com um prego,
atingidos com um martelo ou pisados).
Tal poderá resultar em choque eléctrico
ou electrocussão. As baterias danificadas
deverão ser enviadas para um centro de
assistência para serem recicladas.
CUIDADO: quando a ferramenta não
estiver a ser utilizada, coloque-a
deitada de lado numa superfície
estável onde não possa originar
qualquer risco de tropeçamento
ou queda. Algumas ferramentas com
baterias grandes poderão ser pousadas
na vertical, mas, desta forma, serão
facilmente derrubadas.
INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA ESPECÍFICAS PARA
BATERIAS DE IÕES DE LÍTIO (Li-Ion)
• Não incinere a bateria, mesmo se esta estiver
gravemente danificada ou completamente
esgotada. A bateria pode explodir se for exposta
a uma chama. São produzidos vapores e
materiais tóxicos quando as baterias de iões de
lítio são queimadas.
• Se o conteúdo da bateria entrar em contacto
com a sua pele, lave imediatamente a área
afectada com sabão suave e água. Se o
líquido da bateria entrar em contacto com os
seus olhos, passe-os (abertos) por água durante
15 minutos ou até a irritação passar. Se for
PORTUGUÊS
necessária assistência médica, o electrólito
da bateria é composto por uma mistura de
carbonatos orgânicos líquidos e sais de lítio.
• O conteúdo das células de uma bateria
aberta poderá causar irritação respiratória.
Respire ar fresco. Se os sintomas persistirem,
procure assistência médica.
ATENÇÃO: risco de queimadura. O
líquido da bateria poderá ser inflamável
se for exposto a faíscas ou a uma
chama.
Transporte
As baterias de iões de lítio DEWALT cumprem os
devidos requisitos de teste ao abrigo do manual da
ONU relativo a testes e critérios (ST/SG/AC.10/11/
Rev.3 Parte III, Subsecção 38,3) tal como indicado
nas recomendações da ONU relativas ao transporte
de mercadorias perigosas.
– As baterias possuem uma protecção eficaz
contra sobrepressão interna e curto-circuitos.
– Forem providenciadas medidas adequadas
para a prevenção de ruptura forçada e corrente
invertida perigosa.
– O conteúdo de lítio equivalente encontra-se
abaixo do valor limite relevante.
As baterias de iões de lítio DEWALT foram
dispensadas dos regulamentos nacionais e
internacionais aplicáveis a mercadorias perigosas.
No entanto, estes regulamentos tornam-se
relevantes ao transportar várias baterias em
simultâneo.
• Certifique-se de que as baterias são embaladas
em conformidade com os regulamentos relativos
a mercadorias perigosas, tal como mencionado
acima, para evitar curto-circuitos.
NOTA: as baterias de Li-Ion devem estar
totalmente carregadas quando forem guardadas.
2. Um armazenamento de longa duração não
irá danificar as baterias nem o carregador.
Nas condições adequadas, estes podem ser
guardados durante até 5 anos.
Etiquetas no carregador e bateria
Para além dos pictogramas utilizados neste manual,
as etiquetas do carregador e bateria apresentam os
seguintes pictogramas:
Ler o manual de instruções antes de
utilizar.
Para o tempo de carga veja os dados
técnicos
Não usar em ambientes húmidos
Não tocar nos terminais com objectos
condutores
Não carregar baterias danificadas
Não utilizar carregadores danificados
Carregar só entre 4 °C e 40 °C
Substituir imediatamente cabos
defeituosos
Problema no carregador
Bateria
TIPO DE PILHA
O modelo DC810 utiliza pilhas de iões de lítio de
28 volt.
O modelo DC800 utiliza pilhas de iões de lítio de
36 volt.
Recomendações de armazenamento
1. O melhor local de armazenamento será um local
fresco e seco, afastado da luz directa do sol e de
fontes de calor ou de frio. Para obter o máximo
desempenho e a maior vida útil possíveis das
baterias, guarde-as à temperatura ambiente
quando não estiverem a ser utilizadas.
Problema na bateria
Descartar a bateria tendo em atenção
o meio ambiente
Não incinerar a bateria
Utilizar apenas carregadores DEWALT
exclusivos
101
PORTUGUÊS
Verificação do conteúdo da embalagem
A embalagem contém:
1 Chave de impacto a pilhas
1 Bateria (DC800K/DC810K)
2 Baterias (DC800KL/DC810KL)
1 Carregador
1 Caixa de transporte (apenas modelos K)
1 Manual de instruções
1 Vista dos componentes destacados
NOTA: Os modelos-N não incluem baterias nem
carregadores.
• Verifique se a ferramenta, as peças ou os
acessórios apresentam sinais de danos que
possam ter ocorrido durante o transporte.
• Antes de utilizar a ferramenta, dedique o tempo
necessário à leitura e compreensão deste
manual.
Descrição (fig. A)
1
2
3
4
5
6
7
8
ATENÇÃO: Nunca modifique a
ferramenta eléctrica ou qualquer uma
das suas peças. Podem ocorrer danos
ou lesões.
Interruptor on/off
Suporte de ferramenta
Punho
Botão de rotação directa/inversa
Bateria
Botão de libertação
Carregador
Indicadores de carregamento (vermelhos)
FINALIDADE
Estas chaves de impacto DC800/DC810 são
desenvolvidas para aplicações profi ssionais de
chaves de fendas e colocação de porcas.
NÃO utilize a ferramenta em condições de
humidade, nem na presença de líquidos ou gases
inflamáveis.
Estas chaves de impacto são ferramentas eléctricas
profissionais.
NÃO permita que crianças mexam na ferramenta.
É necessária supervisão quando operadores sem
experiência utilizarem esta ferramenta.
102
Segurança eléctrica
O motor eléctrico foi concebido apenas para uma
voltagem específica. Verifique sempre se a voltagem
da bateria corresponde à indicada na placa com os
requisitos de alimentação. Além disso, certifiquese também de que a voltagem do seu carregador
corresponde à da rede eléctrica.
O seu carregador da DEWALT possui
isolamento duplo, em conformidade com a
norma EN 60335. Por conseguinte, não é
necessária qualquer ligação à terra.
Se o cabo de alimentação estiver danificado, este
tem de ser substituído por um cabo especialmente
preparado, disponível através dos centros de
assistência da DEWALT.
Extensões
Se fôr necessário um fio de extensão, use um
cabo especial, conveniente para a corrente desta
ferramenta (Veja os dados técnicos). O diâmetro
mínimo do fio condutor é 1 mm2; o comprimento
máximo da extensão é 30 m.
Ao utilizar uma bobina de cabo, desenrole sempre o
cabo na íntegra.
MONTAGEM E AJUSTES
ATENÇÃO: antes de efectuar qualquer
montagem ou ajuste, retire sempre a
bateria. Desligue sempre a ferramenta
antes de inserir ou retirar a bateria.
ATENÇÃO: utilize apenas baterias e
carregadores da DEWALT.
ATENÇÃO: Use só baterias e
carregadores DEWALT.
Colocação e remoção da bateria (fig. A)
• Para colocar a bateria (5), alinhe-a com
o respectivo receptáculo na ferramenta. Empurre
a bateria em direcção ao respectivo receptáculo
até encaixar.
• Para retirá-la, prima o botão de libertação
(6) e puxe a bateria para fora do respectivo
receptáculo.
Instalação e remoção dos casquilhos (fig. C)
A sua ferramenta utiliza um sistema quadrado de
aperto de 1/2" com pino de escora.
PORTUGUÊS
Instalação dos casquilhos
• Alinhe o orifício (9) no lado do casquilho com
o pino de escora (10) na bigorna.
• Fixe o casquilho (11) na bigorna (2) até ouvir um
estalinho. Se necessário, atarraxe ligeiramente.
Remoção dos casquilhos
• Retire o pino de escora (10) através do orifício (9)
no casquilho e desencaixe o casquilho
da bigorna.
Antes da operação:
• Certifique-se de que a bateria está
(completamente) carregada.
• Certifique-se de que a bateria está
correctamente colocada.
FUNCIONAMENTO
Instruções de utilização
ATENÇÃO: cumpra sempre as
instruções de segurança e os
regulamentos aplicáveis.
ATENÇÃO: para reduzir o risco
de ferimentos graves, desligue a
ferramenta e, em seguida, desligue-a
da fonte de alimentação antes
de efectuar quaisquer ajustes
ou de retirar/instalar dispositivos
complementares ou acessórios.
Posição correcta das mãos (fig. D)
ATENÇÃO: para reduzir o risco de
ferimentos graves, utilize SEMPRE
a ferramenta com as suas mãos na
posição correcta (exemplificada na
figura).
ATENÇÃO: para reduzir o risco de
ferimentos graves, segure SEMPRE a
ferramenta com segurança, antecipando
uma reacção súbita por parte da mesma.
A posição correcta das mãos requer a colocação de
uma mão no punho da pistola (3), tal como indicado.
Ligar e desligar
DC800 (Fig. A)
• Para accionar a ferramenta, prima o interruptor
de ligar e desligar (on/off) (1).
- Para seleccionar rotação directa, prima a parte
inferior do interruptor.
- Para seleccionar rotação inversa, prima a parte
superior do interruptor.
• Para parar a ferramenta, solte o interruptor.
DC810 (fig. A)
Botão de velocidade variável
• Para accionar a ferramenta, prima o interruptor
de ligar e desligar (on/off) (1).
• Para parar a ferramenta, solte o interruptor.
A sua ferramenta vem equipada com um travão. O
batente parará assim que soltar completamente o
interruptor do gatilho. O interruptor de velocidade
variável permite-lhe seleccionar a velocidade mais
adequada para cada aplicação.
Quando mais pressionar o gatilho, maior será a
velocidade de funcionamento da ferramenta. Use
velocidades baixas para instalar parafusos ou
acessórios de fixação Para uma maior duração da
ferramenta, utilize a velocidade variável apenas para
afixar acessórios de fixação.
NOTA: não é recomendável a utilização continuada
no modo de velocidade variável. Poderia estragar o
interruptor, o que deve ser evitado.
ATENÇÃO: Aguarde sempre que o motor
pare por completo antes de alterar o
sentido de rotação.
Botão de rotação directa/inversa – DC810
O botão de rotação directa/inversa (4) determina a
direcção da ferramenta e também é utilizado como
botão de travão.
Para seleccionar rotação directa, solte o interruptor
do gatilho, e aperte o botão de rotação directa/
inversa para o lado direito da ferramenta.
Para seleccionar rotação inversa, prima o botão de
rotação directa/inversa para o lado esquerdo da
ferramenta.
O posicionamento central do botão tranca a
ferramenta desligada. Assegure-se de que solta o
gatilho sempre que mudar a posição do botão de
controlo.
NOTA: na primeira vez que a ferramenta for
accionada após ter mudado a direcção da rotação,
103
PORTUGUÊS
poderá ouvir um clique ao começar. Isto é normal e
não representa qualquer problema.
Chave de fendas ou colocação de porcas (fig. A)
• Seleccione o casquilho adequado para o
parafuso ou a porca que deseja apertar.
• Seleccione rotação para a frente ou para trás,
como abaixo descrito.
• Alinhe a ferramenta com o elemento de fixação.
• Depois da fixação, verifique o momento,
com uma chave de momentos.
Tempo de fixação
Esta ferramenta aperta a maior parte dos parafusos
em alguns segundos. O tempo necessário para
o aperto em relação ao momento deve ser
determinado com a experiência.
MANUTENÇÃO
A sua Ferramenta Eléctrica DEWALT foi concebida
para funcionar durante muito tempo com um
mínimo de manutenção. O funcionamento
satisfatório contínuo depende de bons cuidados
e limpeza regular da ferramenta.
ATENÇÃO: para reduzir o risco
de ferimentos graves, desligue a
ferramenta e retire a bateria antes
de efectuar quaisquer ajustes
ou de retirar/instalar dispositivos
complementares ou acessórios. Um
accionamento acidental da ferramenta
pode causar ferimentos.
Lubrificação
A sua Ferramenta Eléctrica não precisa de
lubrificação suplementar.
Limpeza
ATENÇÃO:
• Retire a ficha do carregador da
tomada antes de limpar o corpo do
carregador utilizando um pano macio.
104
• Remova a bateria antes de limpar a
sua Ferramenta Eléctrica.
• Conserve livres as aberturas de
ventilação e limpe regularmente o
corpo da máquina utilizando um
pano macio.
Acessórios opcionais
ATENÇÃO: Dado que os acessórios,
que não sejam os disponibilizados
pela DEWALT, não foram testados
com este produto, a utilização de tais
acessórios nesta ferramenta poderá ser
perigosa. Para reduzir o risco de lesão,
deverão utilizar-se apenas os acessórios
recomendados pela DEWALT com este
produto.
Utilize apenas acessórios de impacto dedicados
com a sua ferramenta.
Consulte o seu revendedor para mais informações
acerca dos acessórios adequados.
Protecção do meio ambiente
Recolha em separado. Não deve deitar
este produto fora juntamente com o lixo
doméstico normal.
Caso chegue o momento em que um dos seus
produtos DEWALT precise de ser substituído ou
decida desfazer-se do mesmo, não o deite fora
juntamente com o lixo doméstico. Torne este
produto disponível para uma recolha em separado.
A recolha em separado de produtos e
embalagens utilizados permite que os
materiais sejam reciclados e reutilizados. A
reutilização de materiais reciclados ajuda a
evitar a poluição ambiental e a reduzir a
procura de matérias-primas.
Os regulamentos locais poderão providenciar a
recolha em separado de produtos eléctricos junto
das casas, em lixeiras municipais ou junto dos
fornecedores ao adquirir um novo produto.
PORTUGUÊS
A DEWALT oferece um serviço de recolha e
reciclagem de produtos DEWALT que tenham
atingido o fim das suas vidas úteis. Para usufruir
deste serviço, entregue o seu produto em qualquer
agente de reparação autorizado que o irá recolher
em nosso nome.
Para verificar a localização do agente de reparação
mais próximo de si contacte o escritório local da
DEWALT no endereço indicado neste manual.
Se preferir, consulte a lista de agentes autorizados
da DEWALT e os dados completos dos nossos
serviços de atendimento pós-venda na Internet no
endereço: www.2helpU.com
Bateria
A bateria de longa duração deve ser recarregada
sempre que não produzir energia suficiente durante
a execução de trabalhos que eram facilmente
realizados anteriormente. Assim que atingir o fim da
respectiva vida útil, descarte-a tendo em atenção o
meio ambiente.
• Descarregue completamente a bateria, depois
retire-a da ferramenta.
• As células de iões de lítio são recicláveis.
Entregue-as ao seu fornecedor ou numa estação
de reciclagem local. As baterias recolhidas serão
recicladas ou eliminadas correctamente.
105
PORTUGUÊS
GARANTIA
A DEWALT confia na qualidade dos seus
produtos e, como tal, oferece uma garantia
excepcional aos utilizadores profissionais
deste equipamento. Esta declaração de
garantia complementa os seus direitos
contratuais enquanto utilizador profissional
ou os seus direitos legais enquanto utilizador
privado não profissional, não os prejudicando,
seja de que forma for. A garantia é válida
nos Estados-membros da União Europeia e
nos países-membros da Zona Europeia de
Comércio Livre.
• GARANTIA DE SATISFAÇÃO DE 30 DIAS •
Se não estiver completamente satisfeito
com o desempenho da sua ferramenta da
DEWALT, basta devolvê-la ao revendedor
no prazo de 30 dias, juntamente com
a respectiva embalagem e todos os
componentes originais, para obter um
reembolso total ou trocá-la por outra
ferramenta. O produto apenas poderá ter
sido sujeito a um desgaste normal, sendo
necessário apresentar uma prova de compra.
• CONTRATO DE UM ANO DE ASSISTÊNCIA
GRATUITA •
Se a sua ferramenta da DEWALT necessitar
de manutenção ou assistência durante os
12 meses subsequentes à respectiva
compra, este serviço será realizado
gratuitamente por um agente de reparação
autorizado da DEWALT. Será necessário
apresentar uma prova de compra. O serviço
inclui a mão-de-obra, mas exclui quaisquer
acessórios e peças sobresselentes, a não ser
que estes se tenham avariado ao abrigo da
garantia.
• GARANTIA TOTAL DE UM ANO •
Se o seu produto da DEWALT apresentar
um funcionamento anómalo resultante de
materiais ou mão-de-obra defeituosos num
período de 12 meses após a respectiva data
de compra, a DEWALT garante a substituição
gratuita de todas as peças defeituosas ou, de
acordo com o nosso critério, a substituição
gratuita da unidade, desde que:
• O produto não tenha sido utilizado
incorrectamente ou de forma abusiva;
• O produto apenas tenha sido sujeito a
um desgaste normal;
• Não tenham sido realizadas reparações
por pessoas não autorizadas;
106
• Seja apresentada uma prova de compra;
• O produto seja devolvido juntamente
com a respectiva embalagem e todos os
componentes originais.
Se pretender recorrer à assistência técnica
concedida pela garantia, contacte o seu
revendedor ou verifique a localização do
agente de reparação autorizado da DEWALT
mais perto de si no catálogo da DEWALT,
ou, em alternativa, contacte o representante
local da DEWALT através da morada
indicada neste manual. Poderá encontrar na
internet (em www.2helpU.com) uma lista
dos agentes de reparação autorizados da
DEWALT, bem como os dados de contacto
completos do nosso serviço pós-venda.
SUOMI
LANGATON ISKUVÄÄNNIN DC800/DC810
Työkalun käyttäjän altistumista tärinälle
voidaan vähentää merkittävästi pitämällä
työkalu ja sen varusteet kunnossa,
pitämällä kädet lämpiminä ja kiinnittämällä
huomiota työn jaksottamiseen.
Onneksi olkoon!
Olet valinnut DEWALT-työkalun. Monivuotisen
kokemuksen, ahkeran tuotekehittelyn ja uudistusten
ansiosta DEWALT on yksi ammattikäyttäjien
luotettavimmista yhteistyökumppaneista.
Tekniset tiedot
DC800
DC810
Jännite
VDC
36
28
Tyyppi
Luovutusteha (max)
W
1
800
1
350
Kuormittamaton
kierrosnopeus
min-1
1.400
0-2.400
Kuormitusisku
min-1
2.500
0-3.000
Maksimi vääntömomentti
Nm
440
215
Laitteen pidike
Paino (ilman akkua)
LPA
KPA
LWA
KWA
(äänipaine)
(äänipaineen epävarmuus)
(ääniteho)
(äänitehon epävarmuus)
1/2" neliö
kg
2,4
1,4
dB(A)
dB(A)
dB(A)
dB(A)
DC800
97
1,9
106
1,9
DC810
92
3
103
3
Tärinän kokonaisarvot (kolmiaks. vektorisumma) määritetty
seuraavasti EN 60745:
Tärinän päästöarvo ah
ah =
m/s²
10,5
8
Epävarmuus K =
m/s²
1,7
2,2
Tässä käyttöohjeessa ilmoitettu tärinäarvo on mitattu
EN 60745 -standardin mukaisesti. Sitä voidaan
käyttää verrattaessa työkaluja keskenään. Sitä
voidaan käyttää arvioitaessa altistumista.
VAROITUS: Ilmoitettu tärinä esiintyy
käytettäessä työkalua sen varsinaiseen
käyttötarkoitukseen. Jos työkalua
käytetään erilaiseen tarkoitukseen, jos
siihen on kiinnitetty erilaisia lisävarusteita
tai jos sitä on hoidettu huonosti, tärinä voi
lisääntyä. Tämä voi vaikuttaa merkittävästi
altistumiseen työkalua käytettäessä.
Tärinä vähentyy, kun työkalusta
katkaistaan virta tai se toimii tyhjäkäynnillä.
Tämä voi vähentää tärinää merkittävästi
työkalua käytettäessä.
Akkupaketti
DE9360
DE9280
Akkutyyppi
Li-Ion
Li-Ion
Jännite
VDC
36
28
Teho
Ah
2,2
2,2
Paino
kg
1,0
0,92
Latauslaite
DE9000
Jännite
VAC
Akkutyyppi
230
Li-Ion
Approx. charging time
min
Paino
kg
60
(2,0 Ah akkuyksiköt)
0,9
Sulakkeet:
230 V
10 A
Määritelmät: Turvallisuusohjeet
Seuraavat määritelmät kuvaavat kunkin avainsanan
vakavuusastetta. Lue tämä ohjekirja ja kiinnitä
huomiota seuraaviin symboleihin:
VAARA: Ilmaisee välitöntä
vaaratilannetta. Mikäli vaaraa ei
voida välttää, seurauksena on
hengenmenetys tai vakava vamma.
VAROITUS: Ilmaisee mahdollista
vaaratilannetta. Mikäli vaaraa ei
voida välttää, seurauksena voi olla
hengenmenetys tai vakava vamma.
HUOMIO: Tarkoittaa mahdollista
vaaratilannetta. Ellei tilannetta
korjata, saattaa aiheutua lievä tai
keskinkertainen loukkaantuminen.
HUOMAUTUS: Viittaa menettelyyn, joka
ei välttämättä aiheuta henkilövahinkoa
mutta voi aiheuttaa omaisuusvahingon.
Sähköiskun vaara!
Tulipalon vaara.
107
SUOMI
EY-vaatimustenmukaisuustodistus
KONEDIREKTIIVI
DC800/DC810
DEWALT vakuuttaa, että nämä tuotteet täyttävät
seuraavat määräykset:
2006/42/EC, EN 60745-1, EN 60745-2-2.
Nämä tuotteet täyttävät myös direktiivin
2004/108/EU vaatimukset. Saat lisätietoja ottamalla
yhteyden DEWALTiin. Osoitteet näkyvät käyttöohjeen
takasivulla.
Allekirjoittaja vastaa teknisistä tiedoista ja antaa tämän
vakuutuksen DEWALTin puolesta.
Horst Grossmann
Vice President Engineering and Product Development
DEWALT, Richard-Klinger-Strasse 11,
D-65510, Idstein, Germany
31.12.09
VAROITUS: Tapaturmavaaran
vähentämiseksi lue ohje.
Yleisiä moottorityökalujen
turvallisuutta koskevia varoituksia
VAROITUS! Lue kaikki
turvavaroitukset ja ohjeet. Varoitusten
ja ohjeiden laiminlyönnistä voi aiheutua
sähköisku, tulipalo ja/tai vakava vamma.
TALLENNA KAIKKI VAROITUKSET JA OHJEET
MYÖHEMPÄÄ TARVETTA VARTEN.
Käsite ”moottoroitu työkalu” viittaa verkkokäyttöiseen
(johdolliseen) moottoroituun työkaluun tai
akkukäyttöiseen (johdottomaan) moottoroituun
työkaluun.
1) TYÖALUEEN TURVALLISUUS
a) Pidä työalue puhtaana ja hyvin valaistuna.
Epäjärjestyksessä olevat tai pimeät alueet
voivat aiheuttaa onnettomuuksia.
b) Älä käytä moottorityökaluja räjähdysalttiissa
ympäristössä, esimerkiksi tilassa, jossa
on syttyviä nesteitä, kaasuja tai pölyä.
Moottorityökaluista syntyy kipinöitä, jotka voivat
sytyttää pölyn tai kaasut palamaan.
108
c)
Pidä lapset ja sivulliset poissa lähettyviltä,
kun käytät moottoroitua työkalua.
Häiriötekijät voivat aiheuttaa laitteen hallinnan
menetyksen.
2) SÄHKÖTURVALLISUUS
a) Moottorityökalujen pistokkeiden on
sovittava pistorasiaan. Älä koskaan tee
pistokkeisiin mitään muutoksia. Älä
käytä maadoitetuissa koneissa mitään
sovitinpistokkeita. Modifioimattomat
pistokkeet ja niihin sopivat pistorasiat
vähentävät sähköiskun vaaraa.
b) Vältä koskettamasta maadoitettuja pintoja,
kuten putkia, lämpöpattereita, liesiä tai
jääkaappeja. Sähköiskun vaara kasvaa, jos
kehosi maadoittuu.
c) Älä jätä moottorityökaluja sateeseen tai
märkään paikkaan. Työkalun sisään menevä
vesi lisää sähköiskun vaaraa.
d) Älä käytä johtoa väärin. Älä koskaan kanna
tai vedä työkalua sähköjohdosta äläkä
irrota sitä pistorasiasta johdosta vetämällä.
Älä anna sähköjohdon koskea kuumiin
pintoihin, öljyyn, teräviin reunoihin tai
liikkuviin osiin. Vaurioituneet tai sotkeutuneet
johdot lisäävät sähköiskun riskiä.
e) Kun käytät moottorityökalua ulkona,
käytä ulkokäyttöön sopivaa jatkojohtoa.
Ulkokäyttöön soveltuvan sähköjohdon käyttö
vähentää sähköiskun riskiä.
f) Jos moottorityökalun käyttöä kosteassa
paikassa ei voida välttää, on käytettävä
jäännösvirtalaitteella (RCD) suojattua
virtalähdettä. Jäännösvirtalaitteen käyttö
vähentää sähköiskun vaaraa.
3) HENKILÖKOHTAINEN TURVALLISUUS
a) Ole valppaana, katso, mitä teet, ja käytä
tervettä järkeä moottoroitua työkalua
käyttäessäsi. Älä käytä moottorityökalua
väsyneenä tai huumeiden, alkoholin
tai lääkkeiden vaikutuksen alaisena.
Tarkkaavaisuuden herpaantuminen työkalua
käytettäessä saattaa johtaa vakaviin
henkilövahinkoihin.
b) Käytä henkilösuojaimia. Käytä aina
silmäsuojaimia. Sellaiset turvavarusteet, kuten
pölynaamari, liukastumista estävät kengät,
kypärä tai korvasuojaimet olosuhteiden niitä
vaatiessa vähentävät henkilövahinkoja.
c) Estä tahaton käynnistäminen. Varmista,
että kytkin on pois-asennossa ennen
työkalun yhdistämistä virtalähteeseen
ja/tai akkupakkaukseen tai ennen kuin
tartut työkaluun. Työkalun kantaminen
sormi kytkimellä tai pistokkeen työntäminen
pistorasiaan, kun kytkin on päälle kytkettynä,
voi aiheuttaa onnettomuuksia.
SUOMI
d)
e)
f)
g)
Poista mahdolliset säätö- tai kiintoavaimet
ennen työkalun käynnistämistä. Pyörivään
osaan jäänyt kiinto- tai säätöavain saattaa
aiheuttaa henkilövahinkoja.
Älä kurottele. Huolehdi siitä, että sinulla on
koko ajan tukeva jalansija ja hyvä tasapaino.
Näin voit paremmin hallita moottoroidun
työkalun käytön odottamattomissa tilanteissa.
Pukeudu oikein. Älä käytä löysiä vaatteita
äläkä koruja. Pidä hiukset, vaatteet ja
käsineet poissa liikkuvista osista. Löysät
vaatteet, korut tai pitkät hiukset voivat tarttua
liikkuviin osiin.
Jos laitteella voi kerätä ja poistaa pölyä,
varmista, että nämä toiminnot ovat
kytkettyinä ja että käytät niitä oikein.
Pölynkeräysjärjestelmän käyttö voi vähentää
pölyn aiheuttamia vaaroja.
4) MOOTTORITYÖKALUN KÄYTTÖ JA HUOLTO
a) Älä käytä moottorityökalua väkisin. Käytä
tarkoitukseesi soveltuvaa työkalua. Teet
työn paremmin ja turvallisemmin työkalulla, kun
käytät sille tarkoitettua nopeutta.
b) Älä käytä moottorityökalua, jos virtakytkin ei
kytke sitä päälle ja pois päältä. Työkalut, joita
ei voida hallita kytkimellä, ovat vaarallisia, ja ne
on korjattava.
c) Irrota pistoke virtalähteestä ja/tai
akkupakkaus työkalusta ennen kuin teet
mitään säätöjä, vaihdat lisävarusteita
tai varastoit moottorityökalun. Tällaiset
ehkäisevät turvatoimet alentavat vahingossa
käynnistymisen riskiä moottorityökalua
käytettäessä.
d) Varastoi moottorityökalut lasten
ulottumattomiin äläkä anna työkalua
sellaisten henkilöiden käyttöön, jotka eivät
ole sitä tottuneet käyttämään tai eivät ole
tutustuneet käyttöohjeisiin. Moottoroidut
työkalut ovat vaarallisia kouluttamattomien
käyttäjien käsissä.
e) Huolehdi moottoroitujen työkalujen
kunnosta. Tarkista, onko liikkuvissa osissa
väärä kohdistus tai takertelua, ovatko osat
rikkoutuneet tai vaikuttaako jokin muu
seikka mahdollisesti laitteen käyttöön. Jos
laite vaurioituu, korjauta se ennen käyttöä.
Monet onnettomuudet johtuvat moottoroitujen
työkalujen puutteellisesta huollosta.
f) Pidä leikkaavat työkalut terävinä ja
puhtaina. Kunnolla huolletut leikkaavat
työkalut, joissa on terävät leikkausreunat,
takertelevat vähemmän ja ovat helpommin
hallittavissa.
g)
Noudata moottorityökalujen, niiden
lisävarusteiden, työkalun kärkiosien yms.
käyttöohjeita ja ota huomioon työolosuhteet
ja suoritettava työ. Työkalun käyttö muuhun
kuin sille tarkoitettuun tehtävään voi johtaa
vaaratilanteeseen.
5 ) AKKUKÄYTTÖISEN TYÖKALUN KÄYTTÖ JA HUOLTO
a) Lataa akut uudelleen vain valmistajan
määrittelemässä laturissa. Tietyntyyppiselle
akulle soveltuva laturi voi aiheuttaa tulipalon
riskin toista akkutyyppiä käytettäessä.
b) Käytä sähkötyökalujen kanssa vain
erityisesti niille tarkoitettuja akkuyksiköitä.
Muunlaisten akkuyksiköiden käyttö voi
aiheuttaa henkilövamman tai tulipalon.
c) Kun akkuyksikkö ei ole käytössä, pidä se
poissa muiden metalliesineiden, kuten
paperiliitinten, kolikoiden, avainten,
naulojen, ruuvien tai muiden sellaisten
pienten metalliesineiden läheltä, jotka
voivat muodostaa yhteyden toisesta
navasta toiseen. Oikosulku akun napojen
välillä voi aiheuttaa palovammoja tai tulipalon.
d) Väärän käsittelyn seurauksena neste
saattaa suihkuta ulos akusta. Vältä
kosketusta akkunesteeseen. Jos joudut
vahingossa kosketukseen nesteen kanssa,
huuhtele neste pois vedellä. Jos nestettä
joutuu silmiin, käänny lisäksi lääkärin
puoleen. Akusta tuleva neste voi aiheuttaa
ihoärsytystä tai palovammoja.
6) HUOLTO
a) Anna moottoroitu työkalu huollettavaksi
ammattikorjaajalle, joka käyttää ainoastaan
samanlaisia vaihto-osia. Näin taataan
moottorityökalun turvallisuus.
LISÄTURVALLISUUSOHJEET
Turvallisuusohjeet kaikille
mutterivääntimille
• Pidä työskentelyn aikana kiinni
ainoastaan moottorityökalun eristetyistä
tarttumapinnoista, jos leikkaava lisävaruste
voi joutua kosketuksiin piilossa olevan
sähköjohdon tai laitteen oman johdon kanssa.
Kosketus jännitteelliseen johtoon tekee myös
työkalun näkyvillä olevat metalliosat jännitteellisiksi,
ja ne aiheuttavat sähköiskun työkalun käyttäjälle.
Muut riskit
Asiaankuuluvien turvallisuusmääräysten
noudattamisesta ja turvalaitteiden käytöstä huolimatta
tiettyjä jäännösriskejä ei voida välttää. Näitä ovat:
– kuulovamma
109
SUOMI
– loukkaantuminen lentävistä hiukkasista
– palovammat, jotka johtuvat käytön aikana
kuumentuvista työvälineistä
– pitkäaikaisesta käytöstä aiheutuvat
loukkaantumiset.
Työkalun merkinnät
Seuraavat kuvakkeet näkyvät työkalussa:
Lue käyttöohjeet ennen käyttämistä.
Käytä kuulosuojaimia.
Käytä suojalaseja.
PÄIVÄMÄÄRÄKOODIN SIJAINTI
Päivämääräkoodi on merkitty kotelon pintaan laitteen
ja akun väliin. Se sisältää myös valmistusvuoden.
Esimerkki:
2010 XX XX
Valmistusvuosi
Tärkeitä turvallisuusohjeita
latauslaitetta käytettäessä
SÄILYTÄ NÄMÄ OHJEET: Tässä ohjeessa
on tärkeitä turvallisuus- ja käyttöohjeita DE9000akkulaturille.
• Ennen latauslaitteen käyttämistä lue kaikki
latauslaitteen, akun ja akkua käyttävän tuotteen
ohjeet ja varoitukset.
VAARA: Sähköiskun vaara.
Latauslaitteessa on 230 voltin jännite. Älä
työnnä sähköä johtavia esineitä laitteen
sisään. Muutoin voi aiheutua sähköisku.
VAROITUS: Sähköiskun vaara. Älä
päästä latauslaitteen sisään mitään
nestettä. Muutoin voi aiheutua sähköisku.
HUOMIO: Palovamman vaara. Lataa
vain ladattavia DEWALT-akkuja vamman
vaaran vähentämiseksi. Muut akut
voivat räjähtää sekä aiheuttaa henkilö- ja
omaisuusvahinkoja.
HUOMIO: Tietyissä tilanteissa
vieras esine voi aiheuttaa oikosulun
latauskoskettimiin, kun latauslaitteen
pistoke on pistorasiassa. Pidä sähköä
johtavat materiaalit, kuten teräsvilla,
alumiinifolio ja metallinkappaleet,
110
poissa akulle varatusta paikasta. Irrota
latauslaitteen pistoke aina pistorasiasta,
kun akkua ei ladata. Irrota pistoke
pistorasiasta aina ennen laitteen
puhdistamista.
• ÄLÄ yritä ladata akkua muussa kuin tässä
käyttöohjeessa kuvatussa latauslaitteessa.
Latauslaite ja akku on suunniteltu toimimaan
yhdessä.
• Nämä latauslaitteet on suunniteltu vain
ladattavien DEWALT-akkujen lataamiseen.
Niiden käyttäminen muuhun tarkoitukseen saattaa
aiheuttaa tulipalon tai sähköiskun.
• Älä altista latauslaitetta sateelle tai lumelle.
• Kun irrotat pistokkeen pistorasiasta, vedä
pistokkeesta, älä johdosta. Tämä vähentää
pistokkeen ja johdon vaurioitumisen vaaraa.
• Aseta johto sellaiseen paikkaan, että kukaan
ei astu sen päälle eikä kompastu siihen eikä
johto vaurioidu.
• Käytä jatkojohtoa vain, jos se on ehdottoman
välttämätöntä. Yhteensopimattoman jatkojohdon
käyttäminen saattaa aiheuttaa tulipalon tai
sähköiskun.
• Älä aseta latauslaitteen päälle mitään
esineitä. Älä aseta latauslaitetta pehmeälle
alustalle, joka voi tukkia ilmanvaihtoaukot.
Latauslaite voi muutoin kuumentua liikaa. Pidä
latauslaite kaukana lämpölähteistä. Ilma kiertää
latauslaitteessa ylä- ja alaosan aukkojen kautta.
• Älä käytä latauslaitetta, jos johto tai pistoke
on vaurioitunut. Korjauta ne heti.
• Älä käytä latauslaitetta, jos se on pudonnut,
saanut voimakkaan iskun tai vaurioitunut. Vie
se valtuutettuun huoltoliikkeeseen.
• Älä pura latauslaitetta. Vie se valtuutettuun
huoltopisteeseen korjattavaksi. Kokoaminen
virheellisesti saattaa aiheuttaa tulipalon tai
sähköiskun.
• Irrota latauslaitteen pistoke pistorasiasta
ennen puhdistamista. Tämä vähentää
sähköiskun vaaraa. Akun irrottaminen ei
vähennä sähköiskun vaaraa.
• ÄLÄ KOSKAAN yritä yhdistää kahta latauslaitetta
toisiinsa.
• Latauslaite on suunniteltu toimimaan
tavallisella 230 voltin sähkövirralla. Älä yritä
käyttää sitä muulla jännitteellä. Tämä ei koske
autolatauslaitetta.
SUOMI
SÄILYTÄ NÄMÄ OHJEET
latautuminen alkaa automaattisesti. Tämä ominaisuus
pidentää akun ikää.
Latauslaitteet
VAIN LI-ION-AKUT
O seu carregador DE9000 aceita baterias de iões
de lítio DEWALT de 36 V (DE9360) e 28V (DE9280)
a 2,2 Ah.
Li-Ion-akuissa on elektroninen suojausjärjestelmä, joka
estää niitä latautumasta tai kuumenemasta liikaa tai
purkautumasta kokonaan.
Näitä latauslaitteita ei tarvitse säätää. Ne on
suunniteltu mahdollisimman helpoiksi käyttää.
Jos elektroninen suojausjärjestelmä tulee käyttöön,
työkalu poistaa sen käytöstä automaattisesti. Jos näin
käy, lataa Li-Ion-akkua latauslaitteessa, kunnes se on
ladattu täyteen.
Lataaminen (kuvas A, B)
VAARA: Sähköiskun vaara.
Latauslaitteessa on 230 voltin jännite. Älä
työnnä sähköä johtavia esineitä laitteen
sisään. Sähköiskun vaara on olemassa.
1. Työnnä latauslaitteen (7) virtaliitin
savukkeensytyttimeen ennen akun asettamista
ladattavaksi.
2. Aseta akku latauslaitteeseen. Punainen latausvalo
vilkkuu jatkuvasti sen merkiksi, että lataaminen on
alkanut.
3. Kun akku on ladattu täyteen, punainen latausvalo
palaa jatkuvasti. Akku on nyt ladattu, ja se
voidaan ottaa käyttöön tai jättää latauslaitteeseen.
HUOMAUTUS: Voit varmistaa, että Li-Ion-akku toimii
mahdollisimman tehokkaasti ja pitkään lataamalla sitä
vähintään 10 tuntia ennen ensimmäistä käyttökertaa.
Kun tilaat uutta akkua, ilmoita tuotenumero ja jännite.
Kun uusi akku otetaan pakkauksesta, sitä ei ole
ladattu täyteen. Lue seuraavat turvaohjeet ennen
akun ja latauslaitteen käyttämistä. Noudata annettuja
ohjeita.
LUE KAIKKI OHJEET
• Älä lataa akkua, jos on olemassa
räjähdysvaara esimerkiksi syttyvien nesteiden,
kaasujen tai pölyn vuoksi. Akun asettaminen
latauslaitteeseen tai poistaminen siitä voi sytyttää
pölyn tai kaasut.
• Lataa akut vain DEWALT-latauslaitteissa.
• ÄLÄ upota akkua veteen tai räiskytä sen päälle
vettä.
Lataaminen
Alla näkyvässä taulukossa on lisätietoja akun
latautumisesta.
Lataustila
lataaminen
täyteen ladattu
liian kuumaa tai kylmää
akkua ei ladata
vaihda akku
ongelma
Tärkeitä turvallisuusohjeita kaikkia
akkuja käytettäessä
–
–
–
–––––––––––
–
–– –
––
•••••••••••
•• •• ••
–
••
Automaattinen virkistäminen
Automaattinen virkistäminen uudistaa akun kennot
huippukuntoisiksi. Akut on syytä virkistää viikoittain tai
kun niiden kapasiteetti heikkenee.
Voit virkistää akun asettamalla sen latauslaitteeseen
normaaliin tapaan. Anna akun olla latauslaitteessa
vähintään 10 tuntia.
Liian kuumaa tai kylmää akkua ei
ladata
• Älä säilytä tai käytä akkua tai työkalua
paikoissa, joissa lämpötila voi ylittää 40 ˚C,
esimerkiksi ulko- tai metallirakennuksissa
kesällä.
VAARA: Älä yritä avata akkua mistään
syystä. Jos akun kotelo on haljennut
tai vahingoittunut, älä aseta akkua
latauslaitteeseen. Älä rusenna, pudota
tai vaurioita akkua. Älä käytä akkua
tai latauslaitetta, jos se on pudonnut,
saanut voimakkaan iskun tai vaurioitunut
esimerkiksi naulan tai vasaran iskusta
tai päälleastumisesta. Muutoin voi
aiheutua sähköisku. Palauta vaurioitunut
akku huoltokorjaamolle toimitettavaksi
kierrätykseen.
HUOMIO: Kun työkalua ei käytetä,
aseta se vakaalle alustalle kyljelleen,
jotta se ei aiheuta putoamis- tai
kompastumisvaaraa. Kookkaalla
akulla varustetut työkalut voidaan jättää
pystyasentoon, mutta ne kaatuvat
helposti.
Jos latauslaite tunnistaa, että akku on liian kuuma tai
kylmä, latautuminen aloitetaan vasta akun saavutettua
oikean lämpötilan. Kun oikea lämpötila on saavutettu,
111
SUOMI
LITIUM-IONIAKKUJEN (Li-Ion) ERITYISET TURVAOHJEET
• Älä hävitä akkua polttamalla, vaikka se olisi
vaurioitunut pahasti tai tullut elinkaarensa
päähän. Akku voi räjähtää poltettaessa. Litiumioniakkuja poltettaessa syntyy myrkyllisiä kaasuja
ja aineita.
• Jos akun sisältöä pääsee iholle, huuhtele heti
miedolla saippualla ja vedellä. Jos akkunestettä
pääsee silmään, huuhtele avointa silmää vedellä
15 minuutin ajan kunnes ärsytys lakkaa. Jos
on hakeuduttava lääkärin hoitoon, ilmoita, että
akun elektrolyytti on nestemäisten orgaanisten
karbonaattien ja litiumsuolojen seosta.
• Avatun akkukennon sisältö voi ärsyttää
hengitysteitä. Hakeudu raittiiseen ilmaan. Jos
oireet jatkuvat, ota yhteys lääkäriin.
VAROITUS: Palovamman vaara.
Akkuneste voi syttyä altistuessaan
kipinälle tai liekille.
Kuljetus
DEWALTin litiumioniakut ovat niiden testivaatimusten
mukaisia, jotka sisältyvät teokseen UN Manual of Tests
and Criteria (kokeet ja kriteerit) (ST/SG/AC.10/11/Rev.3
Osa III, kohta 38,3), johon viitataan YK:n vaarallisten
aineiden kuljetusta koskevissa suosituksissa.
– Akuissa on tehokas suoja sisäistä ylipainetta ja
oikosulkua vastaan.
– Akuissa on asianmukaiset varusteet
lävistysjännitteen ja vaarallisen takavirran
estämiseksi.
– Vastaava litiumsisältö alittaa relevantin raja-arvon.
auringonpaisteesta sekä liiallisesta kylmyydestä
tai kuumuudesta. Akku toimii mahdollisimman
tehokkaasti ja pitkään, kun sitä säilytetään
huoneenlämpötilassa, kun se ei ole käytössä.
HUOMAUTUS: Li-Ion-akut on ladattava täyteen
ennen niiden asettamista säilytykseen.
2. Pitkäaikainen säilyttäminen ei vaurioita akkua
eikä latauslaitetta. Niitä voidaan säilyttää oikeissa
olosuhteissa jopa 5 vuotta.
Akun ja laturin etiketit
Tässä käyttöohjeessa käytettyjen merkkien lisäksi
akun ja laturin etiketeissä on seuraavat merkit:
Lue ohjekirja ennen käyttöä.
Latausajan tietämiseksi katso teknisiä
tietoja.
Laturi ei saa kastua
Älä kosketa akun napoja sähköä
johtavilla esineillä
Älä yritä ladata viallisia akkuja
Älä käytä viallisia latureita
Latauslämpötila +4 °C ja +40 °C välillä
DEWALTin litiumioniakut on vapautettu kansallisista
ja kansainvälisistä säännöksistä, jotka koskevat
vaarallisia aineita. Näitä säännöksiä pitää kuitenkin
soveltaa, kun kuljetetaan useita akkuja yhdessä.
• Varmista, että akut on pakattu vaarallisia aineita
koskevien säännösten mukaisesti oikosulkujen
estämiseksi.
Akkuyksikkö
Vaihda viallinen johto välittömästi
Laturiongelma
Akkuongelma
AKKUTYYPPI
DC810toimii 28 voltin Li-Ion-akkuyksiköillä.
Hävitä akku ympäristöystävällisellä tavalla
DC800 toimii 36 voltin Li-Ion-akkuyksiköillä.
Säilytyssuositukset
1. On suositeltavaa säilyttää akku viileässä
ja kuivassa paikassa poissa suorasta
112
Älä missään tapauksessa polta akkua
SUOMI
Lataa vain asianmukaisella DEWALTin
laturilla
Pakkauksen sisältö
Pakkaus sisältää:
1 Langaton iskuväännin
1 Akkupaketti (DC800K/DC810K)
2 Akkua (DC800KL/DC810KL)
1 Latauslaite
1 Laukku (vain K-mallit)
1 Käyttöohje
1 Hajoituskuva
HUOMAA: Akut ja laturit eivät sisälly N-malleihin.
• Tarkista etteivät kone, sen osat tai lisävarusteet
ole vioittuneet kuljetuksen aikana.
• Lue tämä käyttöohje huolellisesti ennen koneen
käyttöönottoa.
Kuvaus (kuva A)
1
2
3
4
5
6
7
8
VAROITUS: Älä koskaan tee muutoksia
sähkökäyttöiseen työkaluun tai mihinkään
sen osaan. Muutoin voi aiheutua vaurioita
tai henkilövahinkoja.
Virtakytkin
Laitteen pidike
Kahva
Eteen/taakse-painike
Akkupaketti
Vapautusnappi
Latauslaite
Latausvalot (punaiset)
KÄYTTÖTARKOITUS
Tämä DC800/DC810 langaton iskuväännin on
suunniteltu ammattimaiseen hylsynvääntöön ja
muttereiden kiinnitykseen.
ÄLÄ käytä laitetta kosteissa olosuhteissa tai syttyvien
nesteiden tai kaasujen läheisyydessä.
Nämä iskuruuvinvääntimet ovat ammattikäyttöön
tarkoitettuja moottorikäyttöisiä työkaluja.
ÄLÄ anna työkalua lasten käsiin. Käytön valvonta
on välttämätöntä silloin kun työkalun käyttäjät ovat
kokemattomia.
Sähköturvallisuus
Sähkömoottori toimii vain yhdellä jännitteellä. Tarkista
aina, että akun jännite vastaa laitteen tyyppikilpeen
merkittyä jännitettä. Tarkista myös, että latauslaitteen
jännite vastaa sähköverkon jännitettä.
Tämä DEWALT-latauslaite on
kaksoiseristetty EN 60335 -säädösten
mukaisesti, joten maadoitusjohtoa ei tarvita.
Jos virtajohto vaurioituu, se on korvattava uudella
johdolla, jonka voi hankkia DEWALTin huoltoorganisaation kautta.
Jatkojohdon käyttäminen
Jatkojohtoa saa käyttää vain, jos se on ehdottoman
välttämätöntä. Käytä latauslaitteen vaatimukset
täyttävää hyväksyttyä jatkojohtoa. Lisätietoja on
teknisissä tiedoissa. Johdinten pienin koko on
1 mm2 ja suurin pituus 30 m.
Jos käytät johtokelaa, kelaa johto aina kokonaan auki.
KOKOAMINEN JA SÄÄTÄMINEN
VAROITUS: Irrota akku aina ennen
laitteen kokoamista ja säätämistä.
Katkaise laitteesta virta aina ennen akun
irrottamista tai asettamista paikoilleen.
VAROITUS: Käytä vain DEWALT-akkuja ja
-latauslaitteita.
VAROITUS: Käytä ainoastaan DEWALTakku ja -latauslaite.
Akkupaketin asentaminen ja poistaminen
(kuva A)
• Kun asennat akkupaketin (5) kohdista se työkalun
liittimen kanssa. Aseta akkupaketti liittimeen ja
työnnä sitä, kunnes se napsahtaa paikalleen.
• Poistaaksesi akkupaketin paina
vapautuspainiketta (6) ja vedä akkupaketti
samalla liittimestä.
Hylsyjen kiinnittäminen ja irrottaminen (kuva C)
Työkalussa käytetään 1/2"-koon neliökantaista
sokkatappikiinnitystä.
Hylsyjen kiinnittäminen
• Aseta hylsyn kyljessä oleva reikä (9) taltan
sokkatapin (10) kohdalle.
113
SUOMI
• Työnnä hylsyä (11) talttaan (2), kunnes se lukittuu
paikalleen. Napauta hylsyä tarvittaessa kevyesti.
Hylsyjen irrottaminen
• Paina sokkatappi (10) hylsyssä olevan reiän (9)
läpi ja vedä hylsy irti taltasta.
Ennen käyttämistä:
• Varmista, että akut ovat (täyteen)
• Varmista, että akkupaketti on kunnolla paikallaan.
TOIMINTA
nopeuskytkimen avulla voit valita parhaan nopeuden
tiettyyn sovellukseen.
Mitä enemmän painat laukaisinta, sitä nopeammin
työkalu toimii. Käytä ruuvien tai kiinnikkeiden
pyörittämiseen pienempiä nopeuksia. Jotta työkalu
kestäisi mahdollisimman pitkään, käytä vaihtuvaa
nopeutta vain kiinnikkeiden pyörittämiseen.
HUOMAA: Vaihtuvan nopeusalueen jatkuva käyttö ei
ole suositeltavaa. Se voi tuhota kytkimen, joten sitä
on vältettävä.
Käyttöohjeet
VAROITUS: Noudata aina turvaohjeita ja
määräyksiä.
VAROITUS: Vakavan henkilövahingon
vaaran vähentämiseksi katkaise
työkalusta virta ja irrota sen pistoke
pistorasiasta ennen säätämistä
tai varusteiden irrottamista tai
asentamista.
Käsien oikea asento (kuva D)
VAROITUS: Voit vähentää vakavan
henkilövahingon vaaraa pitämällä kädet
AINA oikeassa asennossa.
VAROITUS: Voit vähentää vakavan
henkilövahingon vaaraa pitelemällä
työkalua AINA tiukassa otteessa.
Käsien oikea asento tarkoittaa toisen käden pitämistä
kahvassa (3) kuten kuvassa näytetään.
Kytkeminen päälle ja pois päältä
DC800 (kuva A)
• Aloita työkalun käyttö painamalla
virtakatkaisinta (1).
- Jos haluat poran pyörivän eteenpäin, paina
kytkimen alaosaa.
- Jos taas haluat käänteisen pyörimissuunnan,
paina kytkimen yläosaa.
• Pysäytä työkalu vapauttamalla kytkin.
DC810 (kuva A)
Säädettävä nopeuskytkin
• Aloita työkalun käyttö painamalla virtakatkaisinta
(1).
• Pysäytä työkalu vapauttamalla kytkin.
Työkalussa on jarru. Kärki pysähtyy heti, kun
laukaisin vapautetaan kokonaan. Säädettävän
114
VAROITUS: Odota aina ennen
pyörimissuunnan vaihtamista, että
moottori on täysin pysähtynyt.
Eteen/taakse-painike – DC810
Eteen/taakse-painikkeella (4) määritetään
työkalun pyörimissuunta, minkä lisäksi se toimii
lukituspainikkeena.
Jos haluat työkalun pyörivän eteenpäin, vapauta
laukaisin ja paina työkalun oikealla sivulla olevaa
eteen/taakse-suunnan ohjauspainiketta.
Jos haluat työkalun pyörivän taaksepäin, paina
työkalun vasemmalle puolella olevaan eteen/taaksesuunnan ohjauspainiketta.
Jos ohjauspainike on keskiasennossa, työkalu
lukittuu niin, ettei sitä voi käynnistää. Varmista
ohjauspainikkeen asentoa vaihtaessasi, että laukaisin
on vapautettuna.
HUOMAA: Kun työkalua käytetään ensimmäisen
kerran pyörimissuunnan vaihtamisen jälkeen,
käynnistyksen yhteydessä voi kuulua napsahdus.
Tämä on täysin normaalia eikä aiheuta ongelmia.
Ruuvinvääntö tai mutterin kiinnittäminen
(kuva A)
• Valitse ruuviin tai mutteriin sopiva hylsy.
• Valitse pyörimissuunta (eteen- tai taaksepäin) yllä
annettujen ohjeiden mukaan.
• Pidä työkalu kiinnittimineen suorassa.
• Kun ruuvi on kiristetty, tarkista momentti
momenttiavaimella.
SUOMI
Kiristysaika
Työkalullasi voit kiristää useimmat kiinnitysvälineet
muutamassa sekunnissa. Opit oikean kiristysajan
suhteessa vääntömomenttiin kokemuksen myötä.
HUOLTO-OHJEITA
DEWALT sähkötyökalusi on suunniteltu käytettäväksi
pitkän aikaa mahdollisimman vähällä huollolla.
Asianmukainen käyttö ja säännönmukainen
puhdistus takaavat laitteen jatkuvan toiminnan.
VAROITUS: Vakavan henkilövahingon
vaaran vähentämiseksi katkaise
työkalusta virta ja irrota akku
ennen säätämistä tai varusteiden
irrottamista tai asentamista. Jos
laite käynnistyy vahingossa, voi aiheutua
loukkaantuminen.
Voitelu
Sähkötyökalusi ei tarvitse lisävoitelua.
Puhdistus
VAROITUS:
• Vedä laturin pistotulppa pistorasiasta,
ennenkuin puhdistat vaipan pehmeällä
rievulla.
• Irrota akkukotelo, ennenkuin puhdistat
sähkötyökalusi.
• Pidä tuuletusaukot puhtaina ja puhdista
runko säännöllisesti pehmeällä rievulla.
Valfria tillbehör
VARNING! Koska tämän tuotteen kanssa
ei ole testattu muita kuin DEWALTin
tarjoamia lisävarusteita, niiden käyttö
tämän työkalun kanssa voi olla vaarallista.
Tämän tuotteen kanssa tulee käyttää
ainoastaan DEWALTin suosittelemia
lisävarusteita. Näin toimimalla
vähennetään myös vahingoittumisriskiä.
Rådgör med din handlare för information om lämpliga
tillbehör.
Ympäristön suojelu
Erillinen keräys. Tätä tuotetta ei saa
hävittää normaalin kotitalousjätteen
kanssa.
Kun DEWALT -koneesi on käytetty loppuun, älä
hävitä sitä kotitalousjätteen mukana. Tämä tuote on
kerättävä erikseen.
Käytettyjen tuotteiden ja pakkausten
erillinen keräys mahdollistaa materiaalien
kierrätyksen ja uudelleenkäytön.
Kierrätettyjen materiaalien
uudelleenkäyttö auttaa ehkäisemään
ympäristön saastumisen ja vähentää
raaka-aineiden kysyntää.
Paikallisten säännösten mukaisesti on mahdollista
viedä kotitalouksien sähkölaitteet kuntien
kaatopaikoille tai jättää ne vähittäismyyjälle
ostettaessa uusi tuote.
DEWALT tarjoaa mahdollisuuden DEWALT
–tuotteiden keräykseen ja kierrätykseen sen
jälkeen, kun ne on poistettu käytöstä. Jotta voisit
hyötyä tästä palvelusta, palauta laitteesi johonkin
valtuutettuun huoltoliikkeeseen, joka kerää laitteet
meidän puolestamme.
Voit tarkistaa lähimmän valtuutetun huoltopisteen
sijainnin ottamalla yhteyden DEWALTin toimistoon,
joka sijaitsee tässä käsikirjassa annetussa
osoitteessa. Lista valtuutetuista DEWALT
-huoltoliikkeistä sekä yksityiskohtaiset tiedot
korjauspalvelustamme ovat vaihtoehtoisesti saatavilla
Internetissä, osoitteessa
www.2helpU.com
Käytä työkalun kanssa vain sille suositeltuja
iskulisävarusteita
115
SUOMI
AKUU
Akku
Akku tulee ladata aina silloin, kun se ei enää tuota
riittävästi virtaa toimintoihin, jotka aikaisemmin
sujuivat helposti. Kun akku on tyhjä, poista se
käytöstä ympäristönsuojelukäytännön mukaisesti.
• Käytä akku täysin loppuun ja poista se sitten
työkalusta.
• Litiumionikennot ovat kierrätettäviä.
Voit viedä ne ostopaikkaan tai paikalliseen
kierrätyskeskukseen. Kerätyt akut toimitetaan
kierrätykseen tai hävitetään asianmukaisesti.
DEWALT luottaa tuotteidensa laatuun
ja antaa erinomaisen takuun tämän
tuotteen ammattikäyttäjille. Tämä takuu
laajentaa käyttäjän oikeuksia heikentämättä
ammattikäyttäjän sopimuspohjaisia oikeuksia
eikä yksityisen muun kuin ammattikäyttäjän
lainsäädäntöön perustuvia oikeuksia. Tämä
takuu on voimassa kaikissa EU- ja ETAmaissa.
• 30 PÄIVÄN TYYTYVÄISYYSTAKUU
ILMAN RISKEJÄ •
Jos et ole täysin tyytyväinen DEWALTtyökalun toimintaan, palauta se ostopaikkaan
30 päivän kuluessa kaikkine osineen. Saat
rahat takaisin. Tuote saa olla kulunut vain
kohtalaisesti, ja ostotodistus on esitettävä.
• VUODEN HUOLTOSOPIMUS MAKSUTTA •
Jos DEWALT-työkalusi tarvitsee huoltoa
12 kuukauden kuluessa ostamisesta,
valtuutettu DEWALT-huoltokorjaamo tekee sen
ilmaiseksi. Ostotodistus on esitettävä. Takuu
kattaa myös työn. Takuu ei kata tarvikkeita
eikä varaosia, ellei niissä ole vikaa.
• YHDEN VUODEN TAKUU •
Jos DEWALT-tuotteeseesi tulee vika
12 kuukauden aikana ostopäivästä materiaalitai valmistustyövirheen vuoksi, DEWALT
vaihtaa kaikki vialliset osat maksutta tai
harkintansa mukaan vaihtaa laitteen maksutta
edellyttäen, että
• laitetta ei ole väärinkäytetty
• laite on kulunut vain normaalisti
• valtuuttamattomat henkilöt eivät ole
yrittäneet korjata laitetta
• ostotodistus esitetään
• laite palautetaan kaikkine alkuperäisine
osineen.
Voit pyytää takuuhuoltoa ottamalla yhdeyden
laitteen jälleenmyyjään tai lähimpään
valtuutettuun DEWALT-huoltokorjaamoon.
Saat yhteystiedot DEWALT-kuvastosta tai
ottamalla yhteyden tässä käyttöohjeessa
näkyvään DEWALTin toimipaikkaan. Luettelo
valtuutetuista DEWALT-huoltokorjaamoista ja
myynnin jälkeisestä palvelusta on Internetsivustossa www.2helpU.com.
116
SVENSKA
SLADDLÖS SLAGNYCKEL DC800/DC810
Vi gratulerar!
minska exponeringsnivån under hela dess
arbetstid.
Du har valt ett DEWALT verktyg. Mångårig
erfarenhet, ihärdig produktutveckling och förnyelse
gör DEWALT till ett av de mest pålitliga namnen för
professionella användare.
Identifiera ytterligare säkerhetsåtgärder för
att skydda handhavaren mot verkningarna
av vibration, såsom att: underhålla
verktyget och tillbehören, hålla händerna
varma, organisera arbetsgången.
Tekniska data
Spänning
Typ
Uteffekt (max)
DC800
DC810
VDC
36
28
Batterityp
1
350
Spänning
VDC
36
28
W
1
800
Kapacitet
Ah
2,2
2,2
Vikt
kg
1,0
0,92
Varvtal obelastad
min-1
1.400
0-2.400
Slag
min-1
2.500
0-3.000
Max. vridmoment
Nm
440
215
Verkygshållare
Vikt (utan batteripaket)
LPA
KPA
LWA
KWA
kg
(ljudtryck)
dB(A)
(ljudtrycksmätningsavvikelse) dB(A)
(ljudstyrka)
dB(A)
(ljudstyrka, osäkerhet)
dB(A)
Batteripaket
Laddare
Nätspänning
2,4
Batterityp
DC800
97
1,9
106
1,9
DC810
92
3
103
3
Li-Ion
230
VAC
Li-Ion
Ungefärlig laddningstid min
Vikt
DE9280
Li-Ion
DE9000
1/2" fyrkant
1,4
DE9360
kg
60
(2,0 Ah batteripaket)
0,9
Säkring:
230 V
Vibrationens totala värde (treaxelvektorsumma) bestäms enligt
EN 60745:
Vibrationsemissionsvärde ah
ah =
m/s²
10,5
8
Osäkerhet K =
m/s²
1,7
2,2
Den emissionsnivå för vibration som anges i detta
informationsblad har uppmätts i enlighet med en
standardiserad test som anges i EN 60745, och den
kan användas för att jämföra ett verktyg med ett
annat. Den kan användas för att få fram en preliminär
uppskattning av exponering.
VARNING: Den angivna emissionsnivån
för vibration gäller vid verktygets
huvudsakliga användning. Om verktyget
emellertid används för andra tillämpningar,
med andra tillbehör, eller om det är dåligt
underhållet kan vibrationen avvika. Detta
kan avsevärt öka exponeringsnivån under
hela dess arbetstid.
En uppskattning av exponeringsnivån
för vibrationer bör dessutom ta med
i beräkningen de gånger verktyget är
avstängt, eller när det är igång utan att
utföra sitt arbete. Detta kan avsevärt
10 A
Definitioner: Säkerhetsföreskrifter
Definitionerna nedan beskriver allvarlighetsgraden
för vart och ett av signalorden. Vänligen läs
bruksanvisningen och notera dessa symboler.
FARA! Anger en situation av
omedelbar fara som, om den inte undviks,
kommer att resultera i dödsfall eller
allvarlig skada.
VARNING! Anger en situation av
potentiell fara som, om den inte undviks,
kan resultera i dödsfall eller allvarlig
skada.
SE UPP! Indikerar en potentiellt riskfylld
situation som, om den inte undviks, kan
resultera i mindre eller medelmåttig
personskada.
OBSERVERA: Anger en praxis som inte
är relaterad till personskada som, om
den inte undviks, skulle kunna resultera i
egendomsskada.
Anger risk för elektrisk stöt.
117
SVENSKA
Anger risk för eldsvåda.
CE-Försäkran om överensstämmelse
MASKINDIREKTIV
DC800/DC810
DEWALT deklarerar att dessa produkter, beskrivna
under “tekniska data” uppfyller:
2006/42/EC, EN 60745-1, EN 60745-2-2.
Dessa produkter uppfyller dessutom direktiv
2004/108/EC. För mer information, var god kontakta
DEWALT på följande adress, eller se handbokens
baksida.
Undertecknad är ansvarig för sammanställning av den
tekniska filen och gör denna förklaring å DEWALTs
vägnar.
Horst Grossmann
Vicepresident, Konstruktion och Produktutveckling
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 11,
D-65510, Idstein, Tyskland
31.12.09
VARNING! Läs bruksanvisningen för att
minska risken för personskada.
Allmänna säkerhetsvarningar för
elverktyg
VARNING! Läs alla
säkerhetsvarningar och instruktioner.
Om varningarna inte följs kan det resultera
i elektrisk stöt, brand och/eller allvarlig
skada.
SPARA ALLA VARNINGAR OCH INSTRUKTIONER
FÖR FRAMTIDA REFERENS.
Termen ”elverktyg” i varningar, syftar på ditt eldrivna
elverktyg (anslutet via sladd till eluttag), eller ditt
batteridrivna (sladdlösa) elverktyg.
1) SÄKERHET I ARBETSLOKALEN
a) Håll arbetsområdet rent och väl belyst.
Fullbelamrade eller mörka områden inbjuder till
olyckor.
b) Använd inte elverktyg i explosiva miljöer,
så som i närhet av lättantändliga vätskor,
gaser eller damm. Elverktyg åstadkommer
gnistor som kan antända damm och gaser.
118
c)
Håll barn och åskådare på avstånd under
det att elverktyget används. Distraktioner kan
få dig att förlora kontrollen.
2) ELSÄKERHET
a) Elverktygets kontakt måste passa
eluttaget. Kontakten bör aldrig, på något
som helst sätt, modifieras. Använd inte
adapterkontakter med jordade elverktyg.
Icke modifierade kontakter och passande
eluttag minskar risken för elektrisk stöt.
b) Undvik kroppskontakt med jordade ytor, så
som rör, element, spisar och kylskåp. Ökad
risk för elektrisk stöt föreligger om din kropp är
jordad.
c) Utsätt inte elverktyg för regn eller våta
miljöer. Risken för elektrisk stöt ökar om vatten
kommer in i elverktyget.
d) Använd inte sladden på olämpligt sätt.
Använd aldrig sladden för att bära, dra
eller dra ur kontakten till elverktyget. Håll
sladden borta från hetta, olja, vassa kanter
och rörliga maskindelar. En skadad eller
tilltrasslad sladd ökar risken för elektrisk stöt.
e) Vid användande av elverktyget utomhus
bör en förlängningssladd anpassad för
utomhusbruk användas. Användande av
sladd anpassad för utomhusbruk minskar
risken för elektrisk stöt.
f) Om användning av elverktyg i fuktiga
miljöer inte går att undvika, skall
strömtillförsel med jordfelsbrytare (residual
current device, RCD) användas. Att använda
en jordfelsbrytare, reducerar risken för elektrisk
stöt.
3) PERSONSÄKERHET
a) Var alert, håll ögonen på vad du gör och
använd sunt förnuft då du använder ett
elverktyg. Använd inte elverktyg då du är
trött eller påverkad av droger, alkohol eller
läkemedel. Ett ögonblicks ouppmärksamhet
under användande av ett elverktyg kan
resultera i allvarlig personskada.
b) Använd personlig skyddsutrustning.
Använd alltid skyddsglasögon.
Skyddsutrustning så som andningsskydd,
halkfria skyddsskor, hjälm och hörselskydd,
använda på lämpligt sätt minskar
personskador.
c) Förhindra att verktyget startas av misstag.
Se till att strömbrytaren står i AV-läge, före
du kopplar verktyget till strömkälla och/
eller batteripaket, eller då du lyfter eller
bär det. Att bära elverktyg med fingret på
strömbrytaren eller att koppla på strömmen då
strömbrytaren är påslagen inbjuder till olyckor.
SVENSKA
d)
e)
f)
g)
Avlägsna alla justeringsnycklar och
skiftnycklar innan elverktyget slås på. En
skiftnyckel eller skruvnyckel som sitter kvar i
en roterande del av ett elverktyg kan orsaka
personskada.
Sträck dig inte för långt. Ha alltid säkert
fotfäste och balans. Det ger bättre kontroll
över elverktyget i oväntade situationer.
Bär lämplig klädsel. Bär inte löst hängande
kläder eller smycken. Håll hår, kläder och
handskar borta från rörliga maskindelar.
Löst hängande kläder, smycken och långt hår
kan fastna i rörliga maskindelar.
Om utrustning tillhandahålls för utsugning
och insamling av damm, försäkra dig om
att de är anslutna och använda på rätt sätt.
Användande av damminsamlingssystem, kan
reducera dammrelaterade faror.
4) ANVÄNDNING OCH VÅRD AV ELVERKTYG
a) Pressa inte för hårt på elverktyget. Använd
rätt elverktyg för rätt uppgift. Elverktyget
kommer att utföra arbetet bättre och säkrare
om det används för arbete på den nivå det är
avsett för.
b) Använd inte elverktyget om det inte
kan slås av och på med strömbrytaren.
Ett elverktyg som inte kan kontrolleras via
strömbrytare är farligt att använda och måste
repareras.
c) Koppla ur kontakten från strömkällan och/
eller batteripaketet från elverktyget före du
gör justeringar, byter tillbehör, eller lägger
undan elverktyget. Sådana förebyggande
säkerhetsåtgärder minskar risken för att
elverktyget slås på av misstag.
d) Förvara oanvända elverktyg utom räckhåll
för barn och låt inte personer som inte
känner till elverktygets funktioner och de
här instruktionerna, använda elverktyget.
Elverktyg är farliga om de sätts i händerna på
användare utan träning.
e) Vård av elverktyg. Kontrollera om det finns
rörliga delar som inte sitter rätt eller som
har fastnat, delar som är trasiga eller annat
som kan påverka elverktygets funktion. Om
elverktyget är skadat bör det repareras
före det används. Många olyckor orsakas av
bristfälligt underhållna elverktyg.
f) Håll skärverktyg skarpa och rena. Om
skärverktyg är väl underhållna med skarpa
eggar minskar det risken för att de ska fastna
och det gör dem lättare att kontrollera.
g) Använd elverktyget, tillbehör och bitar osv.
i enlighet med de här instruktionerna och
med hänsyn till arbetsförhållanden och det
arbete som skall utföras. Användande av
elverktyget för andra ändamål än det är menat
för, kan orsaka farliga situationer.
5) AKKUKÄYTTÖISEN TYÖKALUN KÄYTTÖ JA HUOLTO
a) Lataa akut uudelleen vain valmistajan
määrittelemässä laturissa. Tietyntyyppiselle
akulle soveltuva laturi voi aiheuttaa tulipalon
riskin toista akkutyyppiä käytettäessä.
b) Käytä sähkötyökalujen kanssa vain
erityisesti niille tarkoitettuja akkuyksiköitä.
Muunlaisten akkuyksiköiden käyttö voi
aiheuttaa henkilövamman tai tulipalon.
c) Kun akkuyksikkö ei ole käytössä, pidä se
poissa muiden metalliesineiden, kuten
paperiliitinten, kolikoiden, avainten,
naulojen, ruuvien tai muiden sellaisten
pienten metalliesineiden läheltä, jotka
voivat muodostaa yhteyden toisesta
navasta toiseen. Oikosulku akun napojen
välillä voi aiheuttaa palovammoja tai tulipalon.
d) Väärän käsittelyn seurauksena neste
saattaa suihkuta ulos akusta. Vältä
kosketusta akkunesteeseen. Jos joudut
vahingossa kosketukseen nesteen kanssa,
huuhtele neste pois vedellä. Jos nestettä
joutuu silmiin, käänny lisäksi lääkärin
puoleen. Akusta tuleva neste voi aiheuttaa
ihoärsytystä tai palovammoja.
6) SERVICE
a) Låt enbart kvalificerad reparatör som
använder identiska ersättningsdelar
reparera ditt elverktyg. Det kommer att
garantera uppehållande av elverktygets
säkerhet.
YTTERLIGARE SPECIFIKA
SÄKERHETSREGLER
Säkerhetsinstruktioner för alla
slagnycklar
• Håll elverktyget i de isolerade greppsytorna
när du utför ett arbete där skärverktyget kan
komma i kontakt med dolda elledningar eller
sin egen sladd. Kontakt med en strömförande
ledning, kommer att också göra verktygets
oskyddade metalldelar strömförande och ge
användaren en elektrisk stöt.
Övriga risker
Trots iakttagande av gällande säkerhetsföreskrifter
och inlemmande av säkerhetsanordningar, kan vissa
övriga risker inte undvikas. De är:
– Hörselskador
– Risk för personskada på grund av flygande
partiklar.
119
SVENSKA
– Risk för brännskador då tillbehör hettas upp
under användandet.
– Risk för personskada vid långtidsanvändning.
Märkningar på verktyg
Följande bildikoner visas på verktyget:
Läs instruktionshandbok före användning.
Bär öronskydd.
Bär ögonskydd.
ansamling av metalliska partiklar, bör
hållas borta från laddarens håligheter. Dra
alltid ur kontakten från strömförsörjningen
när det inte finns något batteripaket i
håligheten. Dra ur kontakten innan du
försöker rengöra.
• Försök INTE att ladda batteripaketet med
några andra laddare än de i denna handbok.
Laddaren och batteripaketet är specifikt
konstruerade för att arbeta tillsammans.
• Dessa laddare är inte avsedda för några
andra användningar än att ladda DEWALTs
uppladdningsbara batterier. Ev. andra
användningar skulle kunna resultera i brandrisk,
elektrisk stöt eller dödande elchock.
DATUMKODPLACERING
• Utsätt inte laddaren för regn eller snö.
Datumkoden, som också inkluderar tillverkningsåret,
finns tryckt på ytan på den kåpa som bildar
monteringsskarven mellan verktyget och batteriet.
• Dra hellre i kontakten än i sladden när du
kopplar ifrån laddare. Detta minskar risken
för skada på den elektriska kontakten och på
sladden.
Exempel:
2010 XX XX
Tillverkningsår
Viktiga Säkerhetsinstruktioner för
alla Batteriladdare
SPARA DESSA INSTRUKTIONER: Denna manual
innehåller viktiga säkerhets- och driftsinstruktioner för
DE9000 batteriladdare.
• Innan du använder laddaren, läs alla instruktioner
och varnande märken på laddare, batteripaket
och produkten för användning av batteripaketet.
FARA: Fara för dödande elchock.
230 volts spänning finns på
laddningskontakterna. Stick inte in
ledande föremål. Elektrisk stöt eller
dödande elchock kan uppstå.
• Använd inte en förlängningssladd såvida den
inte är absolut nödvändig. Användning av en
oriktig förlängningssladd skulle kunna resultera i
brandrisk, elektrisk stöt eller dödande elchock.
• Placera inga föremål ovanpå laddaren eller
placera laddaren på en mjuk yta som kan
tänkas blockera ventilationsspringorna och
resultera i för mycket intern värme. Placera
laddaren på en plats långt bort från en eventuell
värmekälla. Laddaren ventileras genom springor
överst och underst på kåpan.
• Använd inte laddaren om den har skadad
sladd eller kontakt – byt omedelbart ut den.
VARNING: Fara för stöt. Låt inte någon
vätska komma in i laddaren. Elektrisk stöt
kan uppstå.
• Använd inte laddaren om den har fåt ett hårt
slag, tappats eller på annat sätt blivit skadad.
Ta den till ett godkänt servicecenter.
SE UPP! Fara för brännskada. För att
minska risken för personskada, ladda
bara DEWALTs uppladdningsbara
batterier. Andra typer av batterier kan
spricka och orsaka personskada och
skada.
• Ta inte isär laddaren; tag den till ett godkänt
servicecenter när service eller reparation
behövs. Felaktig återmontering kan resultera i risk
för elektrisk stöt, dödande elchock eller eldsvåda.
SE UPP! Under vissa förhållanden, med
laddaren inkopplad i strömförsörjningen,
kan de exponerade laddningskontakterna
inuti laddaren kortslutas av främmande
ämnen. Främmande ämnen som är
ledande, såsom, men inte begränsade
till, stål ull, aluminiumfolie eller någon
120
• Se till att du vet var sladden finns, så att
ingen trampar på den, snavar över den, eller
på annat sätt utsätter den för skada eller
dragspänning.
• Koppla bort laddaren från uttaget innan
du försöker göra någon rengöring. Detta
minskar risken för elektrisk stöt. Att ta bort
batteripaketet kommer inte att minska denna risk.
• Försök ALDRIG att koppla ihop 2 laddare.
• Laddaren är konstruerad att fungera på vanlig
230 V hushållsström. Försök inte att använda
den med någon annan spänning. Detta gäller
inte för fordonsladdare.
SVENSKA
SPARA DESSA INSTRUKTIONER
Laddare
Din DE9000 laddare fungerar med DEWALT Li-Ion
batteripaket på 36 V (DE9360) och 28 V (DE9280)
vid 2,2 Ah.
Dessa laddare behöver inga justeringar, och är
konstruerade för att vara så lätta som möjligt att
använda.
Laddningsprocedur (fig. A, B)
FARA: Fara för dödande elchock.
230 volts spänning finns på
laddningskontakterna. Stick inte in
ledande föremål. Fara för elektrisk stöt
eller dödande elchock.
1. Plugga in laddaren (7) i ett lämpligt uttag innan du
sätter in batteripaketet.
2. Sätt in batteripaketet i laddaren. Den röda
(laddnings-) lampan blinkar kontinuerligt, vilket
indikerar att laddningsproceduren har börjat.
3. Fullföljandet av laddningen kommer att
indikeras genom att den röda lampan förblir
PÅ kontinuerligt. Paketet är fulladdat, och kan
användas vid detta tillfälle eller lämnas i laddaren.
OBSERVERA: För att säkerställa maximal prestation
och livslängd hos Li-jon-batterierna, ladda batteriet
under minst 10 timmar före första användning.
Laddningsprocedur
Se tabellen här nedan för status på laddningen av
batteripaketet.
Status på laddningen
laddar
helt uppladdat
het/kall paketfördröjning
byt ut batteripaketet
problem
– –
–
–
–––––––––––
–– –
–– –
•••••••••••
•• •• •• ••
Automatisk Uppfriskning
Automatiskt uppfriskningsläge jämnar ut eller
balanserar de individuella cellerna i batteripaketet till
deras topp-kapacitet. Batteripaket bör uppfriskas
varje vecka eller närhelst paketet inte längre levererar
samma mängd arbete.
För att uppfriska ditt batteripaket, placera batteriet
i laddaren som vanligt. Lämna batteripaketet under
åtminstone 10 timmar i laddaren.
Het/kall paketfördröjning
När laddaren upptäcker ett batteri som är för varmt
eller för kallt, startar den automatiskt en het/kall
paketfördröjning, vilket skjuter upp laddningen tills
batteriet har nått en lämplig temperatur. Därefter
växlar laddaren automatiskt till paketets laddningsläge.
Denna funktion garanterar maximal livslängd för
batteriet.
ENDAST FÖR BATTERIPAKET MED LI-JON
Li-jon-batterier är konstruerade med ett elektroniskt
skyddssystem som skyddar batteriet mot
överbelastning, överhettning eller för mycket
urladdning.
Verktyget kommer automatiskt att koppla från det om
det elektroniska skyddssystemet aktiveras. Om detta
inträffar, låt Li-jon-batteriet sitta i laddaren till dess det
är full-laddat.
Viktiga Säkerhetsinstruktioner för
alla Batteripaket
Vid beställning av utbytes-batteripaket, se till att
inkludera katalognummer och spänning.
Batteripaketet är inte full-laddat när det kommer ur
kartongen. Innan du använder batteripaketet och
laddaren, läs säkerhetsinstruktionerna här nedan.
Följ därefter de laddningsprocedurer som översiktligt
beskrivs.
LÄS ALLA INSTRUKTIONER
• Ladda eller använd inte batteriet i explosiva
atmosfärer, såsom i närvaron av lättantändliga
vätskor, gaser eller damm. Insättning eller
borttagning av batteriet från laddaren skulle
kunna antända dammet eller ångorna.
• Ladda endast batteripaketen i DEWALTs laddare.
• Stänk eller sänk INTE ner i vatten eller andra
vätskor.
• Förvara eller använd inte verktyget och
batteripaketet på platser där temperaturen
skulle kunna nå eller överskrida 40° C (såsom
utanför skjul eller metallbyggnader på
sommaren).
FARA: Försök aldrig att öppna
batteripaketet av någon anledning. Om
batteripaketets fodral är sprucket eller
skadat, sätt inte in det i laddaren. Krossa,
tappa eller skada inte batteripaketet.
Använd inte ett batteripaket eller en
laddare som har fått ett hårt slag,
tappats, blivit överkörda eller skadade på
något sätt (dvs. genomstuckits med en
spik, träffats av en hammare, trampats
på). Elektrisk stöt eller dödande elchock
121
SVENSKA
kan uppstå. Skadade batteripaket
bör återsändas till servicecenter för
återvinning.
Batteripaket
SE UPP! När det inte används,
placera verktyget på sin sida, på
en stadig yta, där det inte kommer
att orsaka fara för snavande eller
fallande. Vissa verktyg med stora
batteripaket kommer att stå upprätt på
batteripaketet, men kan lätt slås omkull.
DC810 arbetar med 28 volts Li-jon batteripaket.
SPECIFIKA SÄKERHETSINSTRUKTIONER FÖR LITIUM-JON
(Li-jon)
• Bränn inte batteripaketet, även om det är
svårt skadat och helt utslitet. Batteripaketet
kan explodera i elden. Giftiga ångor och ämnen
skapas när batteripaket med litium-jon bränns.
• Om batteriets innehåll kommer i kontakt med
huden, tvätta omedelbart området med mild
tvål och vatten. Om batterivätskan kommer in
i ögat, skölj med vatten över det öppna ögat
under 15 minuter eller tills irritationen upphör.
Om medicinsk omsorg behövs består batterielektrolyten av en blandning av flytande organiska
karbonater och litiumsalter.
• Innehållet i öppnade battericeller kan ge
upphov till andningsirritation. Tillhandahåll frisk
luft. Om symtom kvarstår, sök medicinsk vård.
VARNING: Fara för brännskada.
Batterivätskan kan vara lättantändlig om
den som utsätts för gnista eller eld.
Transport
DEWALT Li-Ion batterier uppfyller erfordrade
testningskrav enligt FN:s Manual of Tests and
Criteria (ST/SG/AC.10/11/Rev.3 Del III, Underavsnitt
38,3) vartill hänvisas i FN:s Rekommendationer för
transport av skadliga produkter.
– Batterierna är effektivt skyddade mot internt
övertryck och kortslutning.
– Passande åtgärder har vidtagits för att förebygga
sprickbildning och farlig motström.
– Den ekvivalenta litiumhalten är lägre en det
relevanta gränsvärdet.
DEWALT Li-Ion batterier är undantagna från
nationella och internationella bestämmelser gällande
skadliga produkter. Dessa bestämmelser har dock
relevans vid transport av flera batterier tillsammans.
• Var noga med att batterierna förpackas i enlighet
med ovannämnda bestämmelser för skadliga
produkter så att kortslutning undviks.
122
BATTERITYP
DC800 arbetar med 36 volts Li-jon batteripaket.
Förvaringsrekommendationer
1. Den bästa förvaringsplatsen är en som är
sval och torr, långt bort från direkt solljus
och för mycket värme eller kyla. För optimal
batterifunktionalitet och livslängd, förvara
batteripaket vid rumstemperatur när de inte
används.
OBSERVERA: Batteripaket med li-jon-batterier
bör vara full-laddade när de förvaras.
2. Långvarig förvaring skadar inte batteripaketet eller
laddaren. Under korrekta förhållanden kan de
förvaras upp till 5 år.
Etiketter på laddare och batteripaket
Som tillägg till de piktografier som används i
denna handbok visar etiketterna på laddaren och
batteripaketet följande piktografier:
Etiketterna på laddaren och batteriet
Etiketterna på laddaren och på batteriepaketet visar
följande symboler:
Läs bruksanvisningen före användande
Se tekniska data för laddningstiden.
Får ej utsättas för väta
Vidrör aldrig med ledande föremål
Använd och ladda aldrig ett sprucket
eller skadat batteri
Använd aldrig en skadad laddare
Temperaturområde för uppladdning
+4 °C till +40 °C
Byt ut defekt sladd omedelbart
SVENSKA
Laddarproblem
Batteriproblem
AVSEDD ANVÄNDNING
Din sladdlösa slagnyckel DC800/DC810 är
konstruerad för professionell drivning av skruvar och
muttrar.
FÅR INTE ANVÄNDAS i fuktiga miljöer, eller i
närheten av lättantändliga vätskor eller gaser.
När detta batteri har nått sin tekniska
livslängd, tänk på miljön och kasta
batteriet enligt gällande miljöföreskrifter
Batteripaketet får ej eldas upp
Din sladdlösa slagnyckel DC800/DC810 är
professionella elverktyg. TILLÅT INTE barn att
komma i kontakt med verktyget. Övervakning krävs
då detta verktyg används av oerfarna personer.
Elektrisk Säkerhet
Får endast laddas med därtill avsedda
DEWALT laddare
Kontroll av förpackningens innehåll
Förpackningen innehåller:
1 Sladdlös slagnyckel
1 Batteripaket (DC800K/DC810K)
2 Batteripaket (DC800KL/DC810KL)
1 Laddare
1 Låda (endast K-modeller)
1 Instruktionshandbok
1 Sprängteckning
OBSERVERA: Batteripaket och laddare medföljer
inte N-modellerna.
• Kontrollera defekter på verktyg, delar och
tillbehör som kan ha uppstått i samband med
transport.
• Läs noga igenom handboken och förvissa Dig
om att Du förstår instruktionerna innan Du börjar
använda maskinen.
Beskrivning (fig. A)
VARNING! Modifiera aldrig elverktyget
eller delar av det. Det kan orsaka
materiella skador eller personskador.
1
2
3
4
5
6
7
8
Strömbrytare
Verkygshållare
Pistolhandtag
Framåt/bakåt-knapp
Batteripaket
Släppningsknapp
Laddare
Laddningsindikatorer (röda)
Den elektriska motorn har konstruerats för
endast en spänning. Kontrollera alltid att
batteripaketets spänning motsvarar spänningen
på klassificeringsplattan. Se också till att
spänningen hos din laddare motsvarar den hos din
starkströmsförsörjning.
Din DEWALT-laddare är dubbel-isolerad
i enlighet med EN 60335; därför behövs
ingen jordningstråd.
Om starkströmssladden är skadad måste den bytas
ut mot en speciellt preparerad sladd som finns att få
genom DEWALTs serviceorganisation.
Användning av Förlängningssladd
En förlängningssladd bör inte användas, såvida
den inte är absolut nödvändig. Använd en
godkänd förlängningssladd, lämplig för din
laddares strömmatning (se tekniska data). Minsta
ledningsstorlek är 1 mm2; maximala längden är 30 m.
Vid användning av en sladdvinda, dra alltid ut sladden
helt och hållet.
HOPMONTERING OCH JUSTERING
VARNING: Före hopmontering och
justering, ta alltid ur batteripaketet. Stäng
alltid av verktyget innan du sätter in eller
tar bort batteripaketet.
VARNING: Använd endast DEWALTs
batteripaket och laddare.
VARNING! Använd endast DEWALT
batterier och laddare.
Placering och avlägsnande av batteripaketet
(fig. A)
• För placering av batteripaketet (5) riktas det
in mot hållaren på verktyget. Skjut sedan in
123
SVENSKA
batteripaketet i hållaren och tryck det bakåt tills
det snäpper fast på plats.
• För att ta ut batteripaketet trycker du på
frikopplingsknappen (6) och drar ut det ur
hållaren.
Montering och avlägsnande av socklar (fig. C)
Verktyget har ett 1/2" fyrkants-drivsystem med
spärrstift.
Påslagning och avstängning
DC800 (fig. A)
• Tryck in strömbrytaren för att starta
verktyget (1).
- Tryck nedtill på strömbrytaren för att välja
vridriktning framåt.
- Tryck upptill på strömbrytaren för att välja
vridriktning bakåt.
• Släpp strömbrytaren för att stänga av verktyget.
Montering av socklar
• Rikta hålet (9) i sidan av sockeln gentemot
spärrstiftet (10) på städet.
• Tryck sockeln (11) mot städet (2) tills den klickar
fast. Slå lätt mot den om det behövs.
DC810 (fig. A)
Strömbrytare med hastighetsvariation
• Tryck in strömbrytaren för att starta
verktyget (1).
• Släpp strömbrytaren för att stänga av verktyget.
Avlägsnande av socklar
• Tryck in spärrstiftet (10) genom hålet (9)
i sockeln och drag av sockeln från städet.
Innan Du börjar:
• Se till att batteripaketet är (helt) laddat.
• Se till att batteripaketet är ordentligt på plats.
ANVÄNDNING
Bruksanvisning
VARNING: Laktta alltid
säkerhetsinstruktionerna och tillämpbara
bestämmelser.
VARNING: För att minska risken
för allvarlig personskada, stäng av
verktyget och koppla bort det från
strömkällan innan du gör några
justeringar eller tar bort/installerar
tillsatser eller tillbehör.
Korrekt Handplacering (fig. D)
VARNING: För att minska risken för
allvarlig personskada, använd ALLTID
korrekt handställning, så som visas.
VARNING: För att minska risken för
allvarlig personskada, håll ALLTID
verktyget säkert, för att förekomma en
plötslig reaktion.
Korrekt handplacering kräver en hand på
pistolhandtaget (3) såsom visas.
124
Verktyget är utrustat med en broms. Städet
stannar så snart strömbrytaren är helt frisläppt.
Strömbrytaren med hastighetsvariation möjliggör
val av den bästa hastigheten för den specifika
tillämpningen.
Ju hårdare strömbrytaren trycks in, desto fortare går
verktyget. Använd låg hastighet för att starta skruvar
och muttrar. För längsta livslängd för verktyget,
använd endast variabel hastighet för att starta
skruvar och muttrar.
OBS! Kontinuerlig användning av variabel hastighet
rekommenderas inte. Det kan skada strömbrytaren
och bör undvikas.
VARNING: Vänta alltid tills motorn
har stannat helt innan du ändrar
rotationsriktningen.
Framåt/bakåt-knapp – DC810
En framåt/bakåt-knapp (4) bestämmer verktygets
vridriktning och fungerar även som låsknapp.
För att välja rotation framåt, släpp strömbrytaren och
tryck på framåt/bakåt-knappen på verktygets högra
sida.
För att välja rotation bakåt, tryck på framåt/bakåtknappen på verktygets vänstra sida.
Mittpositionen på knappen (framåt/bakåt) låser
vertyget i avstängt läge. Kontrollera att strömbrytaren
inte är intryckt innan kontrollknappens inställning
ändras.
SVENSKA
OBS! Första gången verktyget startas efter att
rotationsriktningen har ändrats kan verktyget klicka
till när det startas. Det är helt normalt och tyder inte
på något problem.
Dragning av skruvar eller muttrar (fig. A)
• Välj rätt sockel för skruven eller muttern som ska
drivas.
• Välj vridriktning framåt eller bakåt enligt
ovanstående beskrivning.
• Håll verktyget i linje med skruven/muttern.
• Kontrollera momentet med en momentnyckel
efter fastdragning.
Fastdragningstid
Det här verktyget fäster de flesta skruvar, bultar och
muttrar på några sekunder. Rätt fastdragningstid vid
ett visst vridmoment måste fastställas av erfarenhet.
• Ta bort batteripaketet innan du gör
ren ditt elverktyg.
Valfria tillbehör
VARNING! Då andra tillbehör än de som
erbjuds av DEWALT inte har testats med
den här produkten, kan användande
av sådana tillbehör vara farligt. För att
minska olycksrisken bör enbart tillbehör
rekommenderade av DEWALT användas
med den här produkten.
Använd bara tillbehör som bara är avsedda för
slagändamål.
Rådgör med din handlare för information om lämpliga
tillbehör.
SKÖTSEL
Ditt DEWALT elverktyg har tillverkats för att, med så
lite underhåll som möjligt, kunna användas länge.
Varaktig och tillfredsställande användning erhålles
endast genom noggrann skötsel och regelbunden
rengöring.
VARNING: För att minska risken
för allvarlig personskada, stäng
av verktyget och koppla bort
batteripaketet innan du gör några
justeringar eller tar bort/installerar
tillsatser eller tillbehör. En oavsiktlig
igångsättning kan orsaka personskada.
Smörjning
Ditt elverktyg behöver ingen smörjning.
Rengöring
VARNING:
• Håll ventilationsöppningen ren och
rengör regelbundet elverktyget med
en mjuk trasa.
• Koppla ur laddningsapparaten innan
ni gör rent huset med en mjuk trasa.
Miljöskydd
Särskild insamling. Denna produkt får
inte kastas bland vanliga hushållssopor.
Om du någon gång i framtiden behöver ersätta din
DEWALT-produkt med en ny, eller inte längre behöver
den, ska du inte kasta den i hushållssoporna. Denna
produkt skall lämnas till särskild insamling.
Efter insamling av använda produkter
och förpackningsmaterial kan materialen
återvinnas och användas på nytt.
Användning av återvunna material skonar
miljön och minskar förbrukningen av
råvaror.
Enligt lokal lagstiftning kan det förekomma särskilda
insamlingar av uttjänt elutrustning från hushåll,
antingen vid kommunala miljöstationer eller hos
detaljhandlaren när du köper en ny produkt.
DEWALT erbjuder en insamlings- och
återvinningstjänst för DEWALT-produkter när de en
gång har tjänat ut. För att du skall kunna utnyttja
den, ber vi dig att återlämna produkten till en
auktoriserad reparations- och servicerepresentant
som samlar in produkterna för vår räkning.
125
SVENSKA
Adressen till närmaste auktoriserade verkstad
får du genom kontakt med den lokala DEWALTföreträdare, vars adress du återfinner i manualen. En
lista på auktoriserade verkstäder samt servicevillkor
och kontakter finns även tillgängligt på Internet på:
www.2helpU.com
Batteripaket
Ett långlivat batteripaket måste laddas på nytt när
det inte längre ger tillräcklig kraft vid arbeten som
först gick utan problem. När batteriets tekniska
livstid är över ska det kastas på ett miljövänligt sätt.
• Låt batteripaketet laddas ur helt och avlägsna det
sedan ur verktyget.
• Materialen i Li-Ion celler kan återanvändas.
Lämna dem till inköpsstället eller den lokala
återvinningsstationen. Återlämnade batterier
återvinns eller kastas på ett miljövänligt sätt.
126
SVENSKA
GARANTI
DEWALT har förtroende för kvaliteten på
sina produkter, och erbjuder en enastående
garanti för professionella användare av
produkten. Denna garanti-deklaration
kommer som tillägg till och inskränker inte
dina kontraktsmässiga rättigheter i egenskap
av professionell användare, eller dina
lagstadgade rättigheter i egenskap av enskild
icke-professionell användare. Garantin är giltig
i de territorier som tillhör medlemsstaterna
i Europeiska unionen och det europeiska
frihandelsområdet.
Om du vill ställa skadeståndsanspråk,
kontakta din försäljare eller ta reda på var
ditt närmaste godkända reparationsombud
för DEWALT finns, i DEWALTs katalog, eller
kontakta närmaste kontor för DEWALT på
den adress som anges i denna handbok. En
förteckning över behöriga reparationsombud
för DEWALT och komplett information om vår
service efter försäljning finns tillgängligt på
Internet på: www.2helpU.com.
• 30 DAGARS RISKFRI
TILLFREDSSTÄLLELSE-GARANTI •
Om du inte är helt nöjd med funktionaliteten
hos ditt verktyg från DEWALT kan du helt
enkelt återlämna det inom 30 dagar, i
komplett skick, med alla ursprungliga delar
så som det köpts, till inköpsstället, för full
återbetalning eller byte. Produkten måste ha
blivit utsatt för rimligt slitage och nötning, och
bevis på inköpet måste visas upp.
• KONTRAKT PÅ ETT ÅRS FRI SERVICE •
Skulle du behöva underhåll eller service på
ditt verktyg från DEWALT inom 12 månader
efter inköpet, kommer detta att göras
avgiftsfritt hos ett godkänt reparationsombud
för DEWALT. Bevis på köpet måste visas upp.
Detta inkluderar arbete. Det innefattar inte
tillbehör och reservdelar, såvida dessa inte
fallerar inom ramen för garantin.
• ETT ÅRS FULLSTÄNDIG GARANTI •
Om din produkt från DEWALT fallerar på
grund av bristfälligt material eller tillverkning
inom 12 månader efter inköpsdatum,
garanterar DEWALT att vi kostnadsfritt
byter ut alla felaktiga delar eller – efter vårt
gottfinnande – kostnadsfritt byter ut enheten,
förutsatt att:
• Produkten inte har använts felaktigt;
• Produkten bara har utsatts för rimligt
slitage och nötning;
• Reparationer inte har försökt göras av
obehöriga personer;
• Bevis på köpet visas upp.
• Produkten återlämnas i fullständigt skick,
med alla sina ursprungliga beståndsdelar.
127
TÜRKÇE
KABLOSUZ DARBELİ ANAHTAR
DC800/DC810
Tebrikler!
Tahmini titreşim maruziyeti, aletin
kapalı kaldığı veya çalışmasına
karşın iş görmediği zamanları da
dikkate almalıdır. Bu, toplam çalışma
süresindeki maruziyet düzeyini önemli
ölçüde azaltabilir.
Kullanıcıyı titreşim etkilerinden korumak
için belirtilen ek güvenlik önlemlerini alın:
Aletin ve aksesuarların bakımını yapın,
elleri sıcak tutun, çalışma modellerini
düzenleyin.
Bir DEWALT elektrikli aleti seçtiniz. Uzun süreli
deneyim, esaslı ürün geliştirme ve yenilik DEWALT’ı
profesyonel elektrikli alet kullanıcıları için en
güvenilir ortaklardan birisi kılmaktadır.
Teknik veriler
Voltaj
VDC
Tip
DC800
DC810
36
28
1
1
W
800
350
Yüksüz hız
min-1
1.400
0-2.400
Akü
Darbe
min-1
2.500
0-3.000
Akü tipi
Azami tork
Nm
440
215
Azami güç çıkışı
Uç yuvası
1/2" kare
Ağırlık (aküsüz)
kg
LPA (ses basıncı)
dB(A)
2,4
1,4
DC800
DC810
97
92
KPA (ses basıncı
belirsizliği)
dB(A)
1.9
3
LWA (ses gücü)
dB(A)
106
103
KWA (ses gücü
belirsizliği)
dB(A)
1.9
3
DE9280
Li-Ion
Li-Ion
Voltaj
VDC
36
28
Kapasitesi
Ah
2,2
2,2
Ağırlık
kg
1,0
0,92
Şarj adaptör
Şebeke voltaj
Akü tipi
Yaklaşık şarj süresi
Ağırlık
DE9000
VAC
230
dak.
Li-Ion
60
(2,0 Ah akü)
kg
0,9
Sigortalar:
Titreşim toplam değerleri (üçlü vektör toplamı)
EN 60745: 'e belirlenmiştir:
230 V aletler
Titreşim emisyon değeri ah
ah =
m/s²
10,5
8
Belirsizlik K=
m/s²
1,7
2,2
Bu bilgi sayfasında verilen titreşim emisyon düzeyi,
EN 60745’te sağlanan standart teste uygun olarak
ölçülmüştür ve aletleri birbiriyle karşılaştırmak için
kullanılabilir. Ön maruziyet değerlendirmesi için
kullanılabilir.
UYARI: Beyan edilen titreşim emisyon
düzeyi, aletin ana uygulamalarını
yansıtır. Ancak alet farklı aksesuarlarla
farklı uygulamalar için kullanılırsa veya
bakımı kötü yapılırsa, titreşim emisyonu
değişebilir. Bu, toplam çalışma
süresindeki maruziyet düzeyini önemli
ölçüde artırabilir.
128
DE9360
10 A
Tanımlar: Güvenlik Talimatları
Aşağıdaki tanımlar her işaret sözcüğü ciddiyet
derecesini gösterir. Lütfen kılavuzu okuyunuz ve bu
simgelere dikkat ediniz.
TEHLİKE: Engellenmemesi halinde
ölüm veya ciddi yaralanma ile
sonuçlanabilecek çok yakın bir tehlikeli
durumu gösterir.
UYARI: Engellenmemesi halinde
ölüm veya ciddi yaralanma ile
sonuçlanabilecek potansiyel bir tehlikeli
durumu gösterir.
DİKKAT: Engellenmemesi halinde
önemsiz veya orta dereceli yaralanma
ile sonuçlanabilecek potansiyel bir
tehlikeli durumu gösterir.
TÜRKÇE
İKAZ: Engellenmemesi halinde maddi
hasara neden olabilecek, yaralanma
ile ilişkisi olmayan durumları gösterir.
Elektrik çarpması riskini belirtir.
Yangın riskini belirtir.
EC-Uygunluk bildirimi
MAKİNE DİREKTİFİ
DC800/DC810
DEWALT, “teknik veriler” bölümünde açıklanan bu
ürünlerin 2006/42/EC, EN 60745-1 ve EN 60745-2-2
normlarına uygun olarak tasarlandığını beyan eder.
Bu ürünler ayrıca 2004/108/EC Direktifi ile
uyumludur. Daha fazla bilgi için, lütfen aşağıdaki
adresten DEWALT ile irtibata geçin veya kılavuzun
arkasına bakın.
Bu belge altında imzası bulunan yetkili, teknik
dosyanın derlenmesinden sorumludur ve bu beyanı
DEWALT adına vermiştir.
Horst Grossmann
Başkan Yardımcısı, Mühendislik ve Ürün Geliştirme
DeWALT, Richard-Klinger-Straße 11,
D-65510, Idstein, Almanya
31.12.09
UYARI: Yaralanma riskini azaltmak için,
kullanım kılavuzunu okuyun.
Genel Elektrikli Alet Güvenlik
Uyarıları
UYARI! Tüm güvenlik uyarılarını ve tüm
talimatları okuyun. Uyarı ve talimatlara
uyulmaması elektrik çarpması, yangın
ve/veya ciddi yaralanmaya yol açabilir.
TÜM UYARI VE TALIMATLARI ILERIDE
BAŞVURU AMACIYLA SAKLAYIN.
Uyarılarda geçen “elektrikli alet” terimi, ana
şebekeden güç alan (kablolu) elektrikli aletinizi
veya pil ile çalışan (kablosuz) elektrikli aletinizi ifade
etmektedir.
1) ÇALIŞMA ALANININ GÜVENLIĞI
a) Çalışma alanını temiz tutun ve iyi
ışıklandırın. Karışık veya karanlık bölgeler
kazalara yol açabilir.
b) Elektrikli aletleri yanıcı sıvılar, gazlar
veya toz gibi patlayıcıların bulunduğu
ortamlarda kullanmayın. Elektrikli aletler
toz veya dumanı ateşleyebilecek kıvılcımlar
çıkarmaktadır.
c) Bir elektrikli aleti kullanırken çocukları
ve etraftaki insanları uzakta tutun. Dikkat
dağıtıcı şeyler kontrolü kaybetmenize sebep
olabilir.
2) ELEKTRIK EMNIYETI
a) Elektrikli aletin fişleri prize uygun
olmalıdır. Fişi hiçbir şekilde değiştirmeyin.
Topraklanmış elektrikli aletler ile
birlikte adaptör fişlerini kullanmayın.
Değiştirilmemiş fişler ve uygun prizler elektrik
çarpması riskini azaltacaktır.
b) Borular, radyatörler, mutfak ocakları ve
buzdolapları gibi topraklanmış yüzeylerle
vücudunuzun temas etmesini engelleyin.
Vücudunuzun topraklanması halinde elektrik
çarpması riski artmaktadır.
c) Elektrikli aletleri yağmura veya ıslak
koşullara maruz bırakmayın. Bir elektrikli
aletin içine giren su, elektrik çarpması riskini
artıracaktır.
d) Kabloyu başka amaçlarla kullanmayın.
Kabloyu hiçbir zaman elektrikli aleti
taşımak, sürüklemek veya prizden çekmek
üzere kullanmayın. Kabloyu ısı, yağ,
keskin köşeler veya hareketli parçalardan
uzak tutun. Hasarlı veya dolaşmış kablolar
elektrik çarpması riskini artırmaktadır.
e) Bir elektrikli aleti dış mekanda kullanırken,
dış mekan kullanımına uygun bir uzatma
kablosu kullanın. Dış mekan kullanımına
uygun bir kablonun kullanılması elektrik
çarpması riskini azaltmaktadır.
f) Elektrikli aletin nemli ortamda çalışması
kaçınılmazsa, bir artık akım cihazı (RCD)
korumalı besleme kullanın. RCD kullanımı
elektrik çarpma riskini azaltır.
3) KIŞISEL GÜVENLIK
a) Bir elektrikli aleti kullanırken tetikte
olun, ne yaptığınıza dikkat edin ve
sağduyunuzu kullanın. Yorgun olduğunuz
zaman veya ilaç, alkol ya da başka
tedavi etkisi altında iken elektrikli aleti
kullanmayın. Elektrikli aletleri kullanırken bir
anlık dikkatsizlik ciddi kişisel yaralanmaya yol
açabilir.
129
TÜRKÇE
b) Kişisel koruyucu ekipman kullanın. Her
zaman göz koruması kullanın. Uygun
koşullarda kullanılan toz maskesi, kaymaz
emniyet ayakkabıları, kask veya duyma
koruması gibi koruyucu ekipman kişisel
yaralanmaları azaltacaktır.
c) İstemeyerek çalıştırmaktan kaçının.
Güç kaynağını ve/veya pil takımını
bağlamadan, aleti yerden kaldırmadan ya
da taşımadan önce anahtarın off (kapalı)
konumda olduğundan emin olun. Elektrikli
aletleri parmağınız anahtar üzerindeyken
taşımak veya anahtarı açık konumdaki
elektrikli aletleri prize takmak kazalara yol
açacaktır.
d) Elektrikli aleti açık konuma getirmeden
önce varsa ayar anahtarını veya ayarlı
penseyi çıkarın. Elektrikli aletin dönen bir
parçasına bağlı kalan bir ayarlı pense veya
anahtar kişisel yaralanmaya yol açabilir.
e) Yetişemeyeceğiniz noktalara uzanmayın.
Her zaman için uygun ayak basacak yer
bulun ve dengenizi sağlayın. Böylece
beklenmeyen durumlarda elektrikli alet daha
iyi kontrol edilebilecektir.
f) Uygun giysiler giyin. Bol giysiler veya
takı kullanmayın. Saçınız, giysileriniz ve
eldivenlerinizi hareketli parçalardan uzak
tutun. Bol giysiler, takılar veya uzun saç
hareketli parçalara takılabilir.
g) Toz çekme ve toplama araç-gereçlerinin
bağlanması için cihazlar verilmesi halinde,
bunların uygun biçimde bağlanması
ve kullanılmasını sağlayın. Toz toplama
kullanımı tozla ilgili tehlikeleri azaltabilir.
4) ELEKTRIKLI ALETIN KULLANIMI VE BAKIMI
a) Elektrikli aleti zorlamayın. Uygulamanız
için doğru elektrikli aleti kullanın. Doğru
elektrikli alet, tasarlandığı hızda işi daha iyi
ve daha güvenli yapacaktır.
b) Açma/kapama anahtarı çalışmazsa
elektrikli aleti kullanmayın. Anahtar ile
kontrol edilemeyen herhangi bir elektrikli alet
tehlikelidir ve tamir edilmelidir.
c) Herhangi bir ayarlama yapmadan,
aksesuvarları değiştirmeden veya
elektrikli aletleri saklamadan önce fişi güç
kaynağından çekin ve/veya pilleri çıkarın.
Bu türlü koruyucu güvenlik önlemleri elektrikli
aletin yanlışlıkla çalışması riskini azaltır.
d) Boştaki elektrikli aletleri çocukların
erişemeyeceği yerlerde muhafaza edin ve
elektrikli aleti veya bu talimatları bilmeyen
130
kişilerin elektrikli aleti kullanmasına
izin vermeyin. Elektrikli aletler eğitimsiz
kullanıcıların elinde çok tehlikelidir.
e) Elektrikli aletlerin bakımını yapın.
Hareketli parçaların hizalanmasını
veya bağlantılarını, parçaların kırık
olup olmadığını ve elektrikli aletlerin
çalışmasını etkileyebilecek başka koşulları
kontrol edin. Hasarlı ise, kullanmadan
önce elektrikli aletin tamirini yaptırın.
Kazaların pek çoğu, bakımı yapılmayan
elektrikli aletlerden kaynaklanmaktadır.
f) Kesme aletlerini keskin ve temiz tutun.
Bakımı gerektiği şekilde yapılmış keskin
uçlu kesme aletlerinin rahatsızlık yaratma
olasılığı daha az, kontrolü daha kolaydır.
g) Elektrikli el aletini, aksesuvarları ve uçları
vb. çalışma şartlarını ve gerçekleştirilecek
işi göz önüne alarak bu talimatlara göre
kullanın. Elektrikli aletin amacı dışındaki
işlemlerde kullanılması tehlikeli durumlara yol
açabilir.
5) PIL CIHAZININ KULLANIMI VE BAKIMI
a) Sadece imalatçı tarafından belirtilen şarj
cihazı ile şarj edin. Bir pil takımı türüne
uygun olan bir şarj cihazı, başka bir pil
takımı ile kullanıldığında yangın riski ortaya
çıkarabilir.
b) Elektrikli aletleri sadece özellikle
belirtilen pil takımları ile kullanın. Başka
pil takımlarının kullanılması yaralanma ve
yangın tehlikesi oluşturabilir.
c) Kullanılmadığı zamanlarda pil takımını
kağıt klipsler, madeni paralar, anahtarlar,
çiviler, vidalar veya bir kutup başından
diğerine bağlantı yapabilecek diğer küçük
metal nesnelerden uzak tutun. Pil kutup
başlarının kısa devre yapılması yanıklara
veya yangına sebep olabilir.
d) Kötü koşullar altında, pilden sıvı çıkabilir,
teması önleyin. Yanlışlıkla temas olursa,
su ile yıkayın. Sıvı gözlere temas ederse,
tıbbi yardım alın. Pilden çıkan sıvı iritasyona
veya yanıklara yol açabilir.
6) SERVIS
a) Elektrikli aletinizin eğitimli bir tamir görevlisi
tarafından sadece aynı yedek parçalar
kullanılarak tamir edilmesini sağlayın. Bu
şekilde elektrikli aletin güvenliği sağlanmış
olacaktır.
TÜRKÇE
ÖZEL EK GÜVENLIK
ÖNLEMLERI
Tüm Somun Sıkma Aletleri için
Güvenlik Talimatları
• Kesim aletinin gizli kablolara ya da kendi
kablosuna temas edebileceği bir iş
yaparken, elektrikli aleti izoleli kavrama
yüzeylerinden tutun. “Elektrik yüklü” kabloyla
temas etmek, aletin açık metal parçalarına
“elektrik yükleyerek” kullanıcıya elektrik
çarpmasına neden olur.
Diğer riskler
İlgili güvenlik düzenlemelerinin uygulanması ve
güvenlik cihazlarının kullanılmasına rağmen, bazı
risklerden kaçınmak mümkün değildir. Bunlar:
– İşitme bozukluğu
– Sıçrayan parçacıklardan kaynaklanan
yaralanma riski.
– Çalışma sırasında ısınan aksesuarlardan
kaynaklanan yanık riski.
– Uzun süreli kullanımdan kaynaklanan
yaralanma riski.
Alet Üzerindeki Etiketler
Alet üzerinde aşağıdaki semboller gösterilir:
Kullanmadan önce kullanım kılavuzunu
okuyun.
Kulak koruması kullanın.
Göz koruması kullanın.
TARIH KODU KONUMU
İmalat yılını da içeren Tarih Kodu, alet ile akü
arasındaki montaj ek yerini oluşturan kasanın
yüzeyine basılıdır.
Örnek:
2010 XX XX
İmalat Yılı
Tüm Akü Şarj Cihazları İçin
Önemli Güvenlik Talimatları
TALİMATLARI SAKLAYIN: Bu kılavuz DE9000
şarj aletleri hakkında önemli güvenlik ve çalıştırma
talimatları içerir.
• Şarj cihazını kullanmadan önce, aküyü
kullanırken şarj cihazı, akü ve ürün üzerindeki
tüm talimatları ve uyarıcı işaretleri okuyun.
TEHLİKE: Elektrikle ölüm tehlikesi.
Şarj kutup başlarında 230 volt elektrik
vardır. İletken nesnelerle temas etmeyin.
Elektrik şoku veya elektrik sebebiyle
ölüm ortaya çıkabilir.
UYARI: Şok tehlikesi. Herhangi bir
sıvının şarj cihazının içine girmesine izin
vermeyin. Elektrik şokuna yol açabilir.
DİKKAT: Yanık tehlikesi. Yaralanma
riskini azaltmak için, sadece yeniden
şarj edilebilen DEWALT akülerini şarj
edin. Diğer akü türleri, yaralanma veya
hasara yol açacak şekilde infilak edebilir.
DİKKAT: Belirli şartlar altında, şarj cihazı
güç kaynağına takılıyken, şarj cihazının
içinde bulunan açıktaki şarj temas
noktaları, yabancı maddelerle kısa devre
yapabilir. Çelik yünü, alüminyum folyo
veya metalik parçacıklardan oluşan
herhangi bir takviye gibi iletken niteliği
olan yabancı maddeler, şarj etme
yuvalarından uzak tutulmalıdır. Şarj
yuvasında akü olmadığında, daima şarj
cihazının güç kaynağı bağlantısını kesin.
Temizlemeye kalkışmadan önce şarj
cihazının fişini prizden çekin.
• Aküyü, bu kılavuzda belirtilenlerin haricinde
herhangi başka şarj cihazlarıyla şarj etmeye
KALKIŞMAYIN. Şarj cihazı ve akü, özel olarak
birlikte çalışmak üzere tasarlanmıştır.
• Bu şarj cihazlarının, yeniden şarj
edilebilen DeWALT akülerini şarj etme
dışında herhangi bir şekilde kullanılması
amaçlanmaz. Herhangi başka kullanım, yangın,
elektrik şoku veya elektrikle ölüm riskine yol
açabilir.
• Şarj cihazını yağmura veya kara maruz
bırakmayın.
• Şarj cihazının bağlantısını sökerken kabloyu
değil fişi çekin. Bu, elektrik fişi ve kablonun
hasar görmesi riskini azaltacaktır.
• Kablonun, üzerine basılmayacak,
takılıp düşülmeyecek şekilde
konumlandırıldığından emin olun; aksi
takdirde zarar görebilir veya gerilime maruz
kalabilirsiniz.
• Mutlaka gerekli olmadığı sürece uzatma
kablosu kullanmayın. Yanlış uzatma kablosunun
kullanılması, yangına, elektrik şokuna veya
elektrikle ölüme yol açabilir.
131
TÜRKÇE
• Şarj cihazının üzerine herhangi bir
nesne yerleştirmeyin veya şarj cihazını,
havalandırma yuvalarını kapatabilecek ve
aşırı iç ısınmaya yol açabilecek yumuşak
bir yüzeye yerleştirmeyin. Şarj cihazını tüm
ısı kaynaklarının uzağına konumlandırın. Şarj
cihazı, kasanın üstündeki ve altındaki yuvalarla
havalandırılır.
• Şarj cihazını hasarlı bir kabloyla veya fişle
çalıştırmayın bunları derhal değiştirin.
• Sert bir darbe almışsa, düşmüşse veya
herhangi bir şekilde zarar görmüşse şarj
cihazını çalıştırmayın. Cihazı yetkili bir servis
merkezine götürün.
• Şarj cihazını açmaya çalışmayın; servis veya
onarım gerekirse yetkili bir servis merkezine
götürün. Hatalı olarak yeniden kurulması,
elektrik şoku, elektrikle ölüm veya yangın gibi
risklere yol açabilir.
• Herhangi bir temizlikten önce şarj cihazının
fişini prizden çekin. Bu, elektrik şoku riskini
azaltacaktır. Aküyü çıkarmak riski azaltmaz.
• HİÇBİR ZAMAN 2 şarj cihazını birlikte
bağlamaya çalışmayın.
• Şarj cihazı, standart 230V ev elektriği
gücüyle çalışmak üzere tasarlanmıştır.
Başka herhangi bir voltajla kullanmayı
denemeyin. Bu, araç şarj cihazı için geçerli
değildir.
BU TALIMATLARI SAKLAYIN
Şarj cihazları
DE9000 şarj cihazınız 2,2 Ah ‘de 36 V ‘luk DEWALT
Li-Ion akü takımlarını kabul etmektedir (DE9360)
Bu şarj cihazları ayarlama gerektirmez ve
kullanımı mümkün olduğunda kolay olacak şekilde
tasarlanmıştır.
Şarj Etme (şekil A, B)
TEHLİKE: Elektrikle ölüm tehlikesi.
Şarj kutup başlarında 230 volt elektrik
vardır. İletken nesnelerle temas etmeyin.
Elektrik çarpması veya elektrikle ölüm
tehlikesi.
1. Aküyü takmadan önce, şarj cihazının (7) fişini
uygun prize takın.
2. Aküyü şarj cihazına takın. Kırmızı (şarj) ışığın
sürekli yanıp sönmesi, şarj işleminin başladığını
gösterir.
132
3. Kırmızı ışığın sürekli AÇIK kalması, şarjın
tamamlandığını gösterir. Akü tamamen şarj
olmuştur ve hemen kullanılabilir veya şarj
cihazında bırakılabilir.
NOT: Li-Ion akülerden maksimum performans
ve kullanım ömrü elde etmek için aküyü ilk defa
kullanmadan önce en az 10 saat şarj edin.
Şarj İşlemi
A künün şarj durumu için aşağıdaki tabloya bakın.
Şarj durumu
şarj oluyor
–
tamamen şarj oldu
–––––––––––
–
sıcak/soğuk akü gecikmesi
––
arızalı akü, değiştirin
•••••••••••
–
problem
••
••
–
–
––
–
••
••
Otomatik Yenileme
Otomatik yenileme modu, aküdeki ayrı hücrelerin
en yüksek kapasitede eşitlenmesini veya
dengelenmesini sağlayacaktır. Aküler haftada bir
ya da akü artık aynı miktarda iş çıkarmadığı zaman
yenilenmelidir.
Akünüzü yenilemek için her zaman olduğu gibi
aküyü şarj cihazınıza yerleştirin. Aküyü en az
10 saat şarj cihazında bırakın.
Sıcak/Soğuk Akü Gecikmesi
Şarj cihazı bir akünün çok sıcak veya çok soğuk
olduğunu tespit ederse, otomatik olarak Sıcak/
Soğuk Akü Gecikmesini başlatır ve akü uygun
sıcaklığa ulaşana kadar şarj işlemini durdurur.
Şarj cihazı bundan sonra otomatik olarak şarj
moduna geçer. Bu özellik maksimum akü ömrü
sağlamaktadır.
SADECE LI-ION AKÜLER
Li-Ion aküler, aküyü aşırı yük, aşırı ısınma veya
derin deşarja karşı koruyan Elektronik Koruma
Sistemli olarak tasarlanmışlardır.
Elektronik Koruma Sisteminin devreye girmesi
durumunda alet otomatik olarak kapanır. Bu durumla
karşılaşırsanız Li-Ion aküyü şarj cihazına yerleştirin
ve tam olarak şarj olmasını bekleyin.
Tüm Aküler İçin Önemli
Güvenlik Talimatları
Yedek aküleri sipariş ederken, katalog numarasını
ve voltajı eklediğinizden emin olun.
TÜRKÇE
Akü, kutudan şarjı dolu olarak çıkmaz. Aküyü ve
şarj cihazını kullanmadan önce, aşağıdaki güvenlik
talimatlarını dikkatlice okuyun. Daha sonra belirtilen
şarj işlemlerini uygulayın.
TÜM TALİMATLARI OKUYUN
• Elektrikli aletleri yanıcı sıvılar, gazlar veya
toz gibi patlayıcıların bulunduğu ortamlarda
şarj etmeyin veya kullanmayın. Aküyü
şarj cihazına takar veya çıkarırken toz veya
dumanlar tutuşabilir.
• Aküleri yalnızca DEWALT şarj cihazlarında şarj
edin.
• Su veya başka sıvılar SIÇRATMAYIN ve
bunlara BATIRMAYIN.
• Aleti ve aküyü, sıcaklığın 40 °C’ye veya
üzerine ulaşabileceği yerlerde (yaz aylarında
dışarıdaki sundurmalar veya metal binalar
gibi) saklamayın ve kullanmayın.
TEHLİKE: Hiçbir zaman herhangi bir
nedenle aküyü açmaya çalışmayın.
Gövdesi çatlamış veya hasarlı aküyü
şarj cihazına takmayın. Aküyü ezmeyin,
düşürmeyin ve hasar vermeyin. Sert
bir darbe almış, düşmüş, ezilmiş veya
herhangi bir şekilde hasar görmüş
(çiviyle delinmiş, çekiç darbesi
almış, üzerine basılmış) aküyü veya
şarj cihazını kullanmayın. Elektrik
şokuna veya elektrik sebebiyle ölüme
neden olabilir. Hasarlı aküler, geri
dönüştürülmek üzere yetkili servise
götürülmelidir.
DİKKAT: Kullanmadığınız zaman,
aleti takılma veya düşme tehlikesi
oluşturmayan düz bir yüzey üzerine
yana yatırarak yerleştirin. Büyük
aküleri bulunan bazı aletler, akü
üzerinde dik konumda durur ancak
kolaylıkla devrilebilir.
LİTYUM İYON İÇİN ÖZEL GÜVENLİK
TALİMATLARI (Li-Ion)
• Önemli ölçüde hasarlı veya tamamen
eskimiş olsa bile aküyü ateşe atmayın. Akü
ateşe atılırsa patlayabilir. Lityum iyon aküler
yanınca zehirli buharlar ve materyaller açığa
çıkar.
• Akü içeriği cildinizle temas ederse, etkilenen
alanı derhal yumuşak bir sabun ve suyla
yıkayın. Akü sıvısı gözlerinize bulaşırsa,
gözünüzü açık tutarak 15 dakika boyunca veya
tahriş hissi geçene kadar suyla yıkayın. Tıbbi
yardım gerekirse, akü elektroliti sıvı organik
karbonatlar ve lityum tuzları karışımından
oluşmaktadır.
• Açılan akü hücrelerinin içeriği solunum
yolunu tahriş edebilir. Ortama temiz hava
girmesini sağlayın. Belirtiler geçmezse tıbbi
yardım alın.
UYARI: Yanık tehlikesi. Akü sıvısı
kıvılcıma veya ateşe maruz kalırsa
yanıcı olabilir.
Taşıma
DEWALT Li-Ion aküleri, UN Tehlikeli Maddelerin
Taşınması Hakkındaki Tavsiyelerinde referans
gösterildiği üzere UN Test ve Kriterleri Kullanım
Kılavuzu (ST/SG/AC.10/11/Rev.3 Part III, Subsection
38,3) altında gerekli olan test şartnamelerine
uymaktadır.
– Aküler, iç aşırı basınç ve kısa devreye karşı
etkin bir korumaya sahiptir.
– Güçlü kopmaların ve tehlikeli ters akımın
önlenmesi için uygun önlemler alınmıştır.
– Eşdeğer lityum muhteva ilgili limit değerinin
altındadır.
DEWALT Li-Ion aküleri, tehlikeli maddelere
uygulanan ulusal ve uluslararası düzenlemelerden
muaf tutulmuştur. Ancak, birkaç akü birlikte
taşınırken bu düzenlemeler yararlıdır.
• Kısa devreyi önlemek için, akülerin,
yukarıda bahsedildiği gibi tehlikeli madde
düzenlemelerine göre ambalajlandığına emin
olun.
AKÜ
AKÜ TİPİ
DC810 28 volt akülerle çalışır.
DC800 36 volt akülerle çalışır.
Saklama Önerileri
1. En iyi saklama ortamı serin ve kuru, doğrudan
güneş ışığı almayan, aşırı sıcak ve soğuk
olmayan yerlerdir. Optimum akü performansı
ve ömrü için kullanımda değilken aküleri oda
sıcaklığında saklayın.
NOT: Li-Ion aküler saklanırken tam şarjlı
olmalıdır.
133
TÜRKÇE
2. Uzun süreli saklama, akü ya da şarj cihazına
zarar vermez. Uygun şartlar altında aküler, 5
yıla kadar saklanabilirler.
Şarj adaptörü ve akü üzerindeki etiketler
Bu kullanım kılavuzunda kullanılan resimlere
ilaveten, şarj adaptörü ve akü üzerindeki etiketler
aşağıdaki resimleri göstermektedir:
Kullanmadan önce talimat kullanım
kılavuzunu okuyun
Şarj süresi için teknik verilere bakınız
Suya maruz bırakmayın
1 Akü (DC800K/DC810K)
2 Aküler (DC800KL/DC810KL)
1 Şarj adaptör
1 Kutu (sadece K modelleri)
1 Kullanım kılavuzu
1 Açılımlı çizim
NOT: Akü takımları ve şarj cihazları N-modellerine
dahil edilmemiştir.
• Nakliye sırasında alette, parçalarında veya
aksesuarlarında hasar oluşup oluşmadığını
kontrol edin.
• Aleti kullanmadan önce, bu kılavuzu iyice
okuyup anlamaya zaman ayırın.
Tanım (şekil A)
İletken nesnelerle denemeyin
Hasarlı akü paketlerini şarj etmeyin
UYARI: Never modify the power tool or
any part of it. Damage or personal injury
could result.
1 Açma/kapama anahtarı
2 Uç yuvası
Hasarlı şarj adaptörlerini kullanmayın
3 Tabanca kabzası
4 İleri/Geri düğmesi
5 Akü
Sadece 4 °C ve 40°C arasında şarj edin
6 Bırakma düğmesi
7 Şarj adaptör
Hasarlı kabloları hemen değiştirin
8 Şarj göstergeleri (kırmızı)
KULLANIM ALANI
Şarj adaptörü problemi
DC800/DC810 darbeli anahtarınız, profesyonel
vidalama işlemleri ve somun ayarlama uygulamaları
için tasarlanmıştır.
Akü problemi
Nemli koşullarda ve yanıcı sıvıların veya gazların
bulunduğu ortamlarda KULLANMAYIN.
Akü paketini çevre korunmasına yönelik
olarak azami dikkat göstererek atın
Akü paketini yakarak imha etmeyin
Sadece DEWALT‘a özgü şarj adaptörleri
ile şarj yapın
Ambalajın içindekiler
Ambalajın içinde aşağıdakiler vardır:
1 Kablosuz darbeli anahtar
134
Bu darbeli somun anahtarları profesyonel elektrikli
aletlerdir.
Çocukların aletle temas etmesine IZIN VERMEYIN.
Bu aletin deneyimsiz kullanıcılar tarafından
kullanıldığı durumlarda gözetim gereklidir.
Elektrik güvenliği
Elektrik motoru sadece tek bir voltaj için
tasarlanmıştır. Her zaman akü voltajının, alet
etiketindeki voltajla aynı olup olmadığını kontrol
edin. Ayrıca, şarj cihazınızın voltajının şebeke voltajı
ile aynı olmasına dikkat edin.
TÜRKÇE
DEWALT şarj cihazınız EN 60335
standardına uygun olarak çift yalıtımlıdır;
bu nedenle, topraklama kablosuna gerek
yoktur.
Güç kablosu hasarlıysa, DEWALT yetkili servisinden
temin edilebilen özel olarak hazırlanmış bir kabloyla
değiştirilmelidir.
Uzatma kablosu kullanılması
Gerekli olmadığı sürece uzatma kablosu
kullanılmamalıdır. Şarj cihazınızın güç girişine uygun
onaylı bir uzatma kablosu kullanın (teknik verilere
bakın). Minimum iletken ebadı 1 mm2; maksimum
uzunluk 30 m’dir.
Bir kablo makarası kullanırken, her zaman kabloyu
tamamen makaradan çıkarın.
MONTAJ VE AYARLAMALAR
UYARI: Montaj ve ayarlama işleminden
önce, her zaman aküyü çıkarın. Aküyü
takıp çıkarmadan önce her zaman aleti
kapatın.
UYARI: Sadece DEWALT aküleri ve şarj
aletleri kullanın.
UYARI: Sadece DEWALT aküleri ve şarj
adaptör ile kullanın.
Akü takımının takılması ve çıkartılması (şekil A)
• Akü takımını (5) takmak için, akü takımını alet
üzerindeki dayanak ile aynı hizaya getirin.
Akü takımını dayanağın içine kaydırın ve yerine
oturana kadar aküyü itin.
• Aküyü çıkartmak için, bir taraftan akü takımını
dayanaktan çekerken serbest bırakma
düğmesine (6) basın.
Kullanmadan önce:
• Akünüzün (tam) şarjlı olmasını sağlayın.
• Akü takımının yerine tam olarak oturduğundan
emin olun.
KULLANMA
Kullanma Talimatları
UYARI: Güvenlik talimatlarına ve geçerli
düzenlemelere her zaman uyun.
UYARI: Ciddi yaralanma riskini
azaltmak için herhangi bir ayar
yapmadan ya da parça veya
aksesuarları söküp takmadan önce
aleti kapatın ve güç kaynağından
ayırın.
Uygun El Pozisyonu (şekil D)
UYARI: Ciddi yaralanma riskini azaltmak
için, DAİMA şekilde gösterilen uygun el
pozisyonunu kullanın.
UYARI: Ciddi yaralanma riskini azaltmak
için, ani tepki ihtimaline karşı aleti
DAİMA sıkıca tutun.
Doğru el pozisyonu gösterildiği gibi, bir elin tabanca
sapı (3) üzerinde olduğu konumdur.
Açma ve kapama
DC800 (Şek. A)
• Aleti çalıştırmak için açma/kapama anahtarına
(1) basın.
- İleri dönmesini seçmek için anahtarın alt
kısmına basın.
- Geri dönmesini seçmek için anahtarın üst
kısmına basın.
• Aleti durdurmak için, anahtarı serbest bırakın.
Soketlerin takılması ve çıkartılması (şekil C)
DC810 (Şek. A)
Alet, maşalı çivi ile beraber 1/2" lik bir kare tahrik
sistemi kullanır.
Değişken hiz anahtari
Soketlerin takılması
• Soketlerin yan tarafındaki deliği (9) örs
üzerindeki maşalı çiviye (10) göre ayarlayınız.
• Soketi (11) yerine oturuncaya kadar örs (2)
üzerinde ittiriniz. Eğer gerekir ise hafifçe
vurunuz.
Soketlerin çıkartılması
• Maşalı çiviyi (10) delik (9) boyunca ittirerek
girdiriniz ve soketi örsten çıkartınız.
• Aleti çalıştırmak için açma/kapama anahtarına
(1) basın.
• Aleti durdurmak için, anahtarı serbest bırakın.
Aletinizde bir durdurma sistemi vardır. Tetikleme
anahtarı tamamen serbest bırakılınca örs hemen
duracaktır. Değişken hız anahtarı sayesinde,
yaptığınız uygulama için en uygun hızı seçebilirsiniz.
Tetiği ne kadar fazla bastırırsanız, alet de o kadar
hızlı çalışacaktır. Vidaları veya destekleri başlatmak
için düşük hızlar kullanın. Aletin ömrünü uzatmak
135
TÜRKÇE
için sadece destekleri başlatırken değişken hız
kullanın.
UYARI: Ciddi yaralanma riskini
azaltmak için herhangi bir ayar
yapmadan ya da parça veya
aksesuarları söküp takmadan önce
aleti kapatın ve aküyü ayırın. Aletin
yanlışlıkla çalıştırılması yaralanmaya
neden olabilir.
NOT: Sürekli olarak değişken hızda kullanılması
tavsiye edilmez. Bu durum anahtara zarar verebilir
ve yapılmamalıdır.
UYARI: Dönüş yönünü değiştirmeden
önce daima motorun tamamen
durmasını bekleyin.
İleri/Geri düğmesi – DC810
İleri/geri düğmesi (4) aletin yönünü saptar ve aynı
zamanda kilitleme düğmesi olarak da çalışır.
İleri dönüşü seçmek için tetikleme anahtarını serbest
bırakın ve aletin sağ tarafındaki ileri/geri kontrol
düğmesine basın.
Yağlama
Elektrikli aletiniz, ek yağlama gerektirmez.
Geri çalıştırmayı seçmek için aletin sol tarafındaki
ileri/geri kontrol düğmesine basın.
Kontrol düğmesi orta konuma getirilince alet
kapalı konuma kilitlenecektir. Kontrol düğmesinin
konumunu değiştirirken tetiğin serbest
bırakıldığından emin olun.
NOT: Dönme yönünü değiştirdikten sonra aleti ilk
çalıştırınca bir tık sesi duyabilirsiniz. Bu normal bir
durumdur ve sorun olduğu anlamına gelmez.
Vidalama veya somun kıvırma
(somun ayarı yapma) (şekil A)
• Kıvrılacak olan vida veya somun için uygun
soketi seçiniz.
• Yukarıda açıklandığı gibi ileri veya geri rotasyon
yönünü seçiniz.
• Aleti sıkılayıcı ile aynı hizada tutunuz.
• Vidayı sıktıktan sonra torku bir tork anahtarıyla
kontrol edin.
Sıkıştırma süresi
Bu alet bir çok bağlantı elemanını birkaç saniyede
sıkar. Doğru tork-sıkıştırma oranı tecrübeyle
belirlenebilmektedir.
BAKIM
DEWALT elektrikli aletiniz, minimum bakımla
uzun süre çalışacak şekilde imal edilmiştir.
Her zaman sorunsuz çalışması, alete gerekli
bakımın yapılmasına ve düzenli temizliğe
bağlıdır.
136
Temizlik
UYARI:
• Temizlemeden önce, şarj
adaptörünü AC prizinden çıkartın.
• Elektrikli aletinizi temizlemeden önce
aküyü sökün.
• Havalandırma kanallarının temiz ve
açık olmasına dikkat edin ve aletin
gövdesini düzenli olarak yumuşak
bir bezle temizleyin.
Opsyonel aksesuarlar
UYARI: DEWALT tarafından verilenlerin
dışındaki aksesuarlar bu ürün üzerinde
test edilmediğinden, bu aksesuarların
bu aletle birlikte kullanılması tehlikeli
olabilir. Yaralanma riskini azaltmak
için, bu aletle birlikte sadece DEWALT
tarafından tavsiye edilen aksesuarlar
kullanılmalıdır.
Aletle birlikte yalnızca alete özgü darbeli
aksesuarları kullanın.
Uygun aksesuarlar konusunda daha fazla bilgi için
bayinize başvurun.
Çevrenin korunması
Ayrı toplama. Bu ürün normal evsel
atıklarla birlikte imha edilmemelidir.
TÜRKÇE
Herhangi bir zamanda DEWALT ürününüzü
değiştirmek isterseniz ya da artık işinize
yaramıyorsa, normal evsel atıklarla birlikte atmayın.
Bu ürünü ayrı toplama için ayırın.
Kullanılmış ürünlerin ayrı toplanması ve
paketlenmesi malzemelerin geri kazanım
yoluyla tekrar kullanılmasını
sağlamaktadır. Geri kazanılan
malzemelerin tekrar kullanılması çevre
kirliliğinin önlenmesine yardımcı olur ve
ham madde talebini azaltır.
Yerel düzenlemeler kapsamında elektrikli
ürünlerin evsel atıklardan ayrı olarak belediyenin
atık sahalarında toplanması veya yeni bir ürün
aldığınızda satıcı tarafından geri alınması
öngörülebilir.
DEWALT, kullanma süreleri sona eren DEWALT
ürünlerinin toplanması ve geri kazanımı için bir
imkan sunmaktadır. Bu hizmetten yararlanmak
için, lütfen ürününüzü bizim adımıza toplama işlemi
yapan bir yetkili servise götürün.
Bu kılavuzda belirtilen adresteki yerel DEWALT ofisi
ile irtibata geçerek size en yakın yetkili servisin yerini
öğrenebilirsiniz. Alternatif olarak, yetkili DEWALT
tamir acentelerinin listesi ve satış sonrası servis ve
bağlantıların tam ayrıntıları İnternette www.2helpU.
com adresinde mevcuttur.
Akü
Uzun ömürlü aküler, daha önce yapmakta
olduğu görevi yeterli güç üreterek yapamıyorsa
tekrar şarj edilmelidir. Teknik ömürleri
bittiğinde, aküyü çevremize duyarlı bir şekilde
uzaklaştıralım:
• Akü takımını tamamen boşaltıp bunları
aletten çıkartın.
• Li-Ion hücreler geri dönüşümlüdür. Satıcınıza
veya yerel geri kazanım istasyonuna
götürün. Toplanan akü takımları geri
kazanılmalı ya da uygun şekilde bertaraf
edilmelidir.
137
TÜRKÇE
GARANTİ
DEWALT ürünlerinin kalitesinden emindir
ve bu yüzden profesyonel kullanıcılar için
kanunlarda belirtilen taleplerin üstünde bir
garanti sunmaktadır. Bu garanti metni bir
ilave niteliğinde olup profesyonel bir kullanıcı
olarak sahip olduğunuz sözleşmeden
doğan haklara veya profesyonel olmayan,
özel bir kullanıcı olarak sahip olduğunuz
yasal haklara hiçbir şekilde zarar vermez.
İşbu garanti Avrupa Birliği’ne üye ülkeler
ile Avrupa Serbest Ticaret Bölgesi sınırları
dahilinde geçerlidir.
• 30 GÜNLÜK RİSKSİZ MÜŞTERİ
MEMNUNİYETİ GARANTİSİ •
Satın almış olduğunuz DEWALT ürünü, satın
alma tarihinden itibaren 30 gün içerisinde,
ilk denemenizde, performansı sizi tam
olarak tatmin etmediyse, yetkili servise
götürülüp; DEWALT Merkez Servis onayı ile
değiştirilebilir veya gerekirse tamir edilir. Bu
haktan yararlanmak için:
Ürünün satın alındığı şekliyle, orijinal tüm
parçaları ile birlikte satın alındığı yere teslimi;
• Fatura ve garanti kartının ibrazı;
• Uygulamanın satın alım tarihi itibariyle
ilk 30 gün içerisinde gerçekleşmesi;
• Ürün performansının ilk uygulamadan
sonra memnuniyetsizlik yaratması
gerekmektedir.
Aksesuarlar ve garanti koşulları haricinde
yedek parçalar dahil değildir.
• ÜCRETSİZ BİR YILLIK
SERVİS KONTRATI •
Yasal garanti süresi dahilinde tüm DEWALT
ürünleri satın alma tarihinden itibaren
bir yıl süreyle ücretsiz servis desteğine
sahiptir. Sadece bir defaya mahsus olmak
üzere ürününüz DEWALT Yetkili Servisinde
işçilik bedeli alınmadan tamir edilir veya
bakımı yapılır. Fatura ve garanti kartı ibrazı
gerekmektedir.
Aksesuarlar ve garanti koşulları haricinde
yedek parçalar dahil değildir.
• BİR YIL TAM GARANTİ •
Sahip olduğunuz DEWALT ürünü satın alma
tarihinden itibaren 12 ay içinde hatalı
138
malzeme veya işçilik nedeniyle bozulursa,
DEWALT aşağıdaki şartlara uyulması
koşuluyla ücretsiz olarak tüm kusurlu
parçaların yenilenmesini veya -kendi
insiyatifine bağlı olarak- satın alınan ürünün
değiştirilmesini garanti eder:
• Ürün hatalı kullanılmamıştır;
• Ürün yıpranmamış, hırpalanmamış ve
aşınmamıştır;
• Yetkili olmayan kişilerce tamire
çalışılmamıştır;
• Satın alma belgesi (fatura) ibraz
edilmiştir.
• Ürün, tüm orijinal parçaları ile birlikte
iade edilmiştir.
Şikayet veya talepleriniz için satıcınıza,
DEWALT kataloğunda yer alan size en
yakın yetkili DEWALT servisine veya bu
kullanma kılavuzunda belirtilen adresten
DEWALT ofisine başvurun. Yetkili DEWALT
servislerinin listesi ve satış sonrası
hizmetlerimizle ilgili tüm bilgiler İnternette
www.2helpU.com adresinde mevcuttur.
Sanayi ve Ticaret Bakanlığı tebliğince
kullanım ömrü 10 yıldır.
Türkiye Distribütörü
KALE HIRDAVAT VE MAKİNA A.Ş.
Defterdar Mah. Savaklar Cad. No. 15 34050
Edirnekapı Eyüp İstanbul
ΕΛΛΗNΙΚΑ
ΑΣΥΡΜΑΤΟ ΚΡΟΥΣΤΙΚΟ ΚΛΕΙΔΙ
DC800/DC810
Θερμά συγχαρητήρια!
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Το αναφερόμενο
επίπεδο εκπομπής κραδασμών
αντιστοιχεί στις βασικές εφαρμογές του
εργαλείου. Ωστόσο, εάν το εργαλείο
χρησιμοποιηθεί σε άλλες εφαρμογές,
με διαφορετικά παρελκόμενα ή σε
περίπτωση κακής συντήρησης, η
εκπομπή κραδασμών ενδέχεται να
διαφέρει. Αυτό ενδέχεται να αυξήσει
σημαντικά το επίπεδο έκθεσης καθ’ όλη
τη διάρκεια του χρόνου λειτουργίας.
Για την εκτίμηση του επιπέδου έκθεσης
σε κραδασμούς πρέπει επίσης να ληφθεί
υπόψη το πόσες φορές το εργαλείο
τίθεται εκτός λειτουργίας ή ο χρόνος
που λειτουργεί χωρίς να εκτελεί κάποια
εργασία. Αυτό ενδέχεται να ελαττώσει
σημαντικά το επίπεδο έκθεσης καθ’ όλη
τη διάρκεια του χρόνου λειτουργίας.
Προσδιορίστε επιπρόσθετα μέτρα
ασφαλείας για να προστατεύσετε
το χειριστή από τις επιπτώσεις των
κραδασμών. Τέτοια μέτρα είναι:
συντήρηση του εργαλείου και των
παρελκόμενων, διατήρηση των χεριών
σε καλή θερμοκρασία, οργάνωση
μοτίβων εργασίας.
Διαλέξατε ένα από τα μηχανήματα της DEWALT. Η
πολύχρονη εμπειρία της DEWALT, η συνεχής εξέλιξη
των προϊόντων της και η εφαρμογή καινοτομιών
την καθιστούν έναν από τους πιό αξιόπιστους
συνεργάτες των επαγγελματιών.
Τεχνικά χαρακτηριστικά
Τάση
VDC
Τύπος
DC800
DC810
36
28
1
1
W
800
350
Ταχύτητα
άνευ φορτίου
min-1
1.400
0-2.400
Κρούση υπό φορτίο
min-1
2.500
0-3.000
Μέγιστη ροπή
Nm
440
215
Απορροφούμενη
Σφιγκτήρας εξαρτημάτων
Βάρος (χωρίς συγκρότημα
μπαταριών)
kg
LPA (ακουστική πίεση) dB(A)
1/2" τετράγωνο
2,4
1.4
DC800
DC810
97
92
KPA (αβεβαιότητα ακουστικής
dB(A)
πίεσης)
1,9
3
LWA (ακουστική ισχύς) dB(A)
106
103
KWA (αβεβαιότητα ακουστικής
dB(A)
ισχύος)
Θήκη μπαταριών
1,9
3
Τιμές συνολικής δόνησης (άθροισμα τριαξονικών
ανυσμάτων) αποφασισμένο σύμφωνα με
EN 60745:
Τιμή εκπομπής δόνησης ah
DE9360 DE9280
Τύπος μπαταρίας
Li-Ion
VDC
36
28
Χωρητικότητα
Ah
2,2
2,2
Βάρος
kg
1,0
0,92
Φορτιστής
ah =
m/s²
10,5
8
Αβεβαιότητα K =
m/s²
1,7
2,2
Το επίπεδο εκπομπής κραδασμών που
αναφέρεται στο παρόν ενημερωτικό φυλλάδιο,
μετρήθηκε σύμφωνα με τυποποιημένη δοκιμή που
αναφέρεται στο πρότυπο EN 60745 και μπορεί να
χρησιμοποιηθεί για σύγκριση μεταξύ εργαλείων.
Μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την αρχική
αξιολόγηση της έκθεσης.
Li-Ion
Τάση
Τάση δικτύου
DE9000
VAC
230
Τύπος μπαταρίας
Li-Ion
Χρόνος φόρτισης, περ. λεπτά
60
(πακέτα μπαταριών 2,0 Ah)
Βάρος
kg
0,9
Ασφάλειες:
Μηχανήματα
230 V
10 A
139
ΕΛΛΗNΙΚΑ
Ορισμοί: Οδηγίες ασφαλείας
Οι παρακάτω ορισμοί περιγράφουν το
επίπεδο σοβαρότητας για κάθε λέξη ένδειξης.
Παρακαλούμε διαβάστε το εγχειρίδιο και
προσέξτε αυτά τα σύμβολα.
ΚΙΝΔΥΝΟΣ: Καθορίζει μια επικείμενη
επικίνδυνη κατάσταση η οποία, εάν δεν
αποφευχθεί, θα οδηγήσει σε θάνατο ή
σοβαρό τραυματισμό.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Καθορίζει μια
ενδεχομένως επικίνδυνη κατάσταση
η οποία, εάν δεν αποφευχθεί, θα
μπορούσε να οδηγήσει σε θάνατο ή
σοβαρό τραυματισμό.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Υποδεικνύει μια
ενδεχομένως επικίνδυνη κατάσταση, η
οποία, εάν δεν αποφευχθεί, ενδέχεται
να προκαλέσει τραυματισμό μικρής ή
μέτριας σοβαρότητας.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Υποδεικνύει μια πρακτική
που δεν έχει σχέση με προσωπικό
τραυματισμό και η οποία, εάν δεν
αποφευχθεί, ενδέχεται να προκαλέσει
υλική ζημιά.
Υποδηλώνει κίνδυνο ηλεκτροπληξίας.
Υποδηλώνει κίνδυνο πυρκαγιάς.
Δήλωση συμμόρφωσης με την Ευρωπαϊκή
Ενωση
ΟΔΗΓΙΑ ΠΕΡΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ
DC800/DC810
Η εταιρεία DEWALT δηλώνει ότι τα προϊόντα που
περιγράφονται στην ενότητα «Τεχνικά δεδομένα»
σχεδιάστηκαν σε συμμόρφωση με τα εξής πρότυπα
και οδηγίες:
2006/42/ΕΚ, EN 60745-1, EN 60745-2-2.
Τα προϊόντα αυτά συμμορφώνονται επίσης
με την οδηγία 2004/108/ΕΚ. Για περισσότερες
πληροφορίες, παρακαλούμε επικοινωνήστε με την
DEWALT στην παρακάτω διεύθυνση ή ανατρέξτε
στο πίσω μέρος του εγχειριδίου.
Ο κάτωθι υπογράφων είναι υπεύθυνος για τη
σύνταξη του τεχνικού φακέλου και πραγματοποιεί
την παρούσα δήλωση εκ μέρους της εταιρείας
DEWALT.
140
Horst Grossmann
Αντιπρόεδρος του τμήματος Μηχανικής και
Ανάπτυξης προϊόντων
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 11,
D-65510, Idstein, Γερμανία
31.12.09
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Για μείωση του
κινδύνου τραυματισμού, διαβάστε το
εγχειρίδιο οδηγιών.
Γενικές προειδοποιήσεις
ασφαλείας ηλεκτρικού
εργαλείου
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! Διαβάστε όλες
τις προειδοποιήσεις ασφαλείας και
όλες τις οδηγίες Εάν δεν τηρηθούν
οι προειδοποιήσεις και οδηγίες,
αυτό μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα
ηλεκτροπληξία, φωτιά ή/και σοβαρό
τραυματισμό.
ΦΥΛΑΞΤΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΚΑΙ
ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ
Ο όρος “ηλεκτρικό εργαλείο” σε όλες τις
προειδοποιήσεις, αναφέρεται σε εργαλείο
ηλεκτροδοτούμενο (με καλώδιο) από την κύρια
παροχή ηλεκτροδότησης, ή σε εργαλείο με ασύρματη
δυνατότητα λειτουργίας (με μπαταρία).
1) ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΧΩΡΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
α) Διατηρείτε το χώρο εργασίας καθαρό και
καλά φωτισμένο. Οι μη τακτοποιημένοι
ή σκοτεινοί χώροι, αποτελούν αιτίες
ατυχημάτων.
β) Μη λειτουργείτε ηλεκτρικά εργαλεία σε
χώρους με εκρηκτική ατμόσφαιρα, όπως
παρουσία εύφλεκτων υγρών, αερίων, ή
σκόνης. Τα ηλεκτρικά εργαλεία παράγουν
σπινθήρες που μπορεί να προκαλέσουν
ανάφλεξη της εν λόγω σκόνης ή ατμών.
γ) Απομακρύνετε τα παιδιά και άλλα
περαστικά άτομα κατά τη χρήση ενός
ηλεκτρικού εργαλείου. Τυχόν παράγοντες
που αποσπούν την προσοχή σας, μπορεί να
προκαλέσουν απώλεια ελέγχου.
ΕΛΛΗNΙΚΑ
2) ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ
α) Τα βύσματα των ηλεκτρικών εργαλείων
πρέπει να ταιριάζουν με τις πρίζες.
Μην τροποποιείτε ποτέ το βύσμα
ηλεκτροδότησης με οποιονδήποτε τρόπο.
Μη χρησιμοποιείτε οποιαδήποτε βύσματα
προσαρμογέα με γειωμένα (με γείωση
εδάφους) ηλεκτρικά εργαλεία. Τα μη
τροποποιημένα βύσματα και οι ταιριαστές
πρίζες μειώνουν τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας.
β) Αποφύγετε την επαφή του σώματώς σας
με γειωμένες επιφάνειες όπως σωλήνες,
καλοριφέρ, εστίες κουζινών και ψυγεία. Ο
κίνδυνος ηλεκτροπληξίας αυξάνεται όταν το
σώμα σας είναι γειωμένο.
γ) Μην εκθέτετε τα ηλεκτρικά εργαλεία στη
βροχή ή σε συνθήκες υγρής ατμόσφαιρας.
Η είσοδος νερού σε ηλεκτρικό εργαλείο
αυξάνει τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας.
δ) Μην κακομεταχειρίζεστε το καλώδιο. Μη
χρησιμοποιείτε ποτέ το καλώδιο για τη
μεταφορά, τράβηγμα, ή αποσύνδεση
του ηλεκτρικού εργαλείου. Διατηρείτε
το μακριά από θερμότητα, ελαιώδεις
ουσίες, αιχμηρά αντικείμενα ή γωνίες,
ή μετακινούμενα εξαρτήματα. Καλώδια
που έχουν υποστεί ζημιά ή που είναι
“μπερδεμένα”, αυξάνουν τον κίνδυνο
ηλεκτροπληξίας.
ε) Όταν χρησιμοποιείτε ένα ηλεκτρικό
εργαλείο σε εξωτερικό χώρο,
χρησιμοποιείτε καλώδιο επέκτασης
κατάλληλο για χρήση σε εξωτερικό χώρο.
Η χρήση καλωδίου κατάλληλου για εξωτερική
χρήση μειώνει τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας.
στ) Εάν είναι αναπόφευκτη η λειτουργία
ηλεκτρικού εργαλείου σε χώρο με υψηλή
υγρασία, χρησιμοποιήστε παροχή
ηλεκτροδότησης με ασφάλεια διαρροής
ηλεκτρικού ρεύματος (RCD). Η χρήση της
RCD μειώνει τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας.
3) ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ
α) Παραμείνετε σε εγρήγορση, προσέχετε
τι κάνετε και χρησιμοποιείτε την κοινή
λογική κατά τη χρήση ενός ηλεκτρικού
εργαλείου. Μη χρησιμοποιείτε
οποιοδήποτε ηλεκτρικό εργαλείο εάν είστε
κουρασμένος (-η), ή υπό την επήρεια
ναρκωτικών, αλκοόλ, ή φαρμάκων. Μια
τυχόν στιγμή απόσπασης της προσοχής σας
καθώς χειρίζεστε ηλεκτρικά εργαλεία, μπορεί
να επιφέρει σοβαρό προσωπικό τραυματισμό.
β) Χρησιμοποιήστε προσωπικό
προστατευτικό εξοπλισμό. Φοράτε
πάντα προστατευτικά γυαλιά. Η χρήση
προστατευτικού εξοπλισμού όπως
αναπνευστικής μάσκας, αντιολισθητικών
υποδημάτων, κράνους, ή προστατευτικών
ακουστικών για τις κατάλληλες συνθήκες, θα
μειώσει τους προσωπικούς τραυματισμούς.
γ) Αποτρέψτε τυχόν ακούσια εκκίνηση του
εργαλείου. Εξασφαλίστε ότι ο διακόπτης
είναι κλειστός (θέση off) πριν συνδέσετε
το εργαλείο στην πρίζα ή/και στο πακέτο
μπαταρίας καθώς και πριν σηκώσετε
ή μεταφέρετε το εργαλείο. Η μεταφορά
ηλεκτρικών εργαλείων με το δάκτυλό σας στο
διακόπτη, ή η σύνδεση στην πρίζα εργαλείων
με ανοικτό (θέση on) διακόπτη, αποτελούν
αιτίες ατυχημάτων.
δ) Αφαιρέστε οποιοδήποτε κλειδί ή
ρυθμιστικό κλειδί πριν ενεργοποιήσετε το
ηλεκτρικό εργαλείο. Ένα κλειδί ή ρυθμιστικό
κλειδί που έχει αφεθεί προσαρτημένο σε
κινητό τμήμα του ηλεκτρικού εργαλείου,
μπορεί να προκαλέσει προσωπικό
τραυματισμό.
ε) Μην προσπαθήσετε να φτάσετε
απομακρυσμένα σημεία. Διατηρείτε
συνεχώς σταθερό πάτημα και ισορροπία.
Αυτό σας δίνει τη δυνατότητα καλύτερου
ελέγχου του ηλεκτρικού εργαλείου σε
απροσδόκητες καταστάσεις.
στ) Φοράτε τον κατάλληλο ρουχισμό. Μη
φοράτε χαλαρά ρούχα ή κοσμήματα.
Διατηρείτε τα μαλλιά σας, τα ρούχα και τα
γάντια μακριά από κινούμενα εξαρτήματα.
Τα χαλαρά ρούχα, τα κοσμήματα ή τα μακριά
μαλλιά μπορεί να εμπλακούν στα κινούμενα
εξαρτήματα.
ζ) Εάν διατίθενται συσκευές για τη σύνδεση
εκβολής σκόνης και εγκαταστάσεων
συλλογής, βεβαιωθείτε ότι έχουν συνδεθεί
σωστά και χρησιμοποιούνται κατάλληλα.
Η χρήση συσκευής συλλογής σκόνης μπορεί
να μειώσει τους σχετιζόμενος με σκόνη
κινδύνους.
4) ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ
ΕΡΓΑΛΕΙΟΥ
α) Μην χρησιμοποιείτε με υπερβολική
δύναμη το ηλεκτρικό εργαλείο.
Χρησιμοποιήστε το κατάλληλο εργαλείο
για την εφαρμογή σας. Το σωστά
επιλεγμένο ηλεκτρικό εργαλείο θα εκτελέσει
καλύτερα και ασφαλέστερα το έργο του όταν
χρησιμοποιηθεί με το ρυθμό για τον οποίο
προορίζεται.
141
ΕΛΛΗNΙΚΑ
β) Μην χρησιμοποιείτε το ηλεκτρικό εργαλείο
εάν ο διακόπτης (on-off) δεν λειτουργεί.
Οποιοδήποτε εργαλείο δεν μπορεί να
ελεγχθεί μέσω του διακόπτη του, είναι
επικίνδυνο και πρέπει να επισκευαστεί.
γ) Αποσυνδέστε το βύσμα από την πρίζα ή
και το πακέτο μπαταρίας από το ηλεκτρικό
εργαλείο πριν κάνετε οποιεσδήποτε
ρυθμίσεις, αλλαγές παρελκομένων,
ή πριν αποθηκεύσετε οποιοδήποτε
ηλεκτρικό εργαλείο. Αυτού του είδους
τα μέτρα ασφαλείας μειώνουν τον κίνδυνο
απροσδόκητης λειτουργίας του ηλεκτρικού
εργαλείου.
δ) Αποθηκεύστε όποιο ηλεκτρικό εργαλείο
δεν χρησιμοποιείτε μακριά από μέρη
όπου μπορούν να το φτάσουν παιδιά και
μην επιτρέπετε τη χρήση του ηλεκτρικού
εργαλείου σε άτομα που δεν είναι
εξοικειωμένα με αυτό ή με τις οδηγίες
χρήσης του. Τα ηλεκτρικά εργαλεία είναι
επικίνδυνα όταν χρησιμοποιούνται από μη
εκπαιδευμένους χειριστές.
ε) Συντήρηση ηλεκτρικών εργαλείων.
Ελέγξτε για τυχόν εσφαλμένη
ευθυγράμμιση ή στρέβλωση κινούμενων
εξαρτημάτων, για τυχόν θραύση
εξαρτημάτων και για οποιεσδήποτε άλλες
καταστάσεις που μπορεί να επηρεάσουν
τη λειτουργία του ηλεκτρικού εργαλείου.
Εάν το ηλεκτρικό εργαλείο έχει υποστεί
ζημιά, φροντίστε για την επισκευή του
πριν το χρησιμοποιήσετε. Πολλά ατυχήματα
έχουν προκληθεί από ηλεκτρικά εργαλεία που
δεν έχουν συντηρηθεί κατάλληλα.
στ) Διατηρείτε τα εργαλεία κοπής αιχμηρά και
καθαρά. Τα κατάλληλα συντηρημένα εργαλεία
κοπής με αιχμηρά άκρα κοπής έχουν
μικρότερες πιθανότητες λυγίσματος κατά τη
λειτουργία και ελέγχονται ευκολότερα.
ζ) Χρησιμοποιήστε το ηλεκτρικό εργαλείο,
τα παρελκόμενα και τις μύτες του κλπ
σύμφωνα με τις παρούσες οδηγίες,
λαμβάνοντας υπόψη τις συνθήκες
εργασίας και την εργασία που πρόκειται
να πραγματοποιηθεί. Η χρήση ενός
ηλεκτρικού εργαλείου για εργασίες
διαφορετικές απ’ αυτές για τις οποίες
προορίζεται, μπορεί να δημιουργήσει
επικίνδυνη κατάσταση.
5) ΧΡΉΣΗ ΚΑΙ ΦΡΟΝΤΊΔΑ ΜΠΑΤΑΡΙΏΝ
α) Επαναφορτίστε μόνο με το φορτιστή
που καθορίζεται από τον κατασκευαστή.
142
Φορτιστής που είναι κατάλληλος για ένα τύπο
πακέτου μπαταριών, μπορεί να δημιουργήσει
κίνδυνο φωτιάς όταν χρησιμοποιείται με μη
συμβατό πακέτο μπαταριών.
β) Χρησιμοποιείτε ηλεκτρικά εργαλεία μόνο
με ειδικά καθορισμένα πακέτα μπαταριών.
Η χρήση οποιωνδήποτε άλλων πακέτων
μπαταριών μπορεί να προκαλέσει κίνδυνο
τραυματισμού ή και φωτιάς.
γ) Όταν δεν χρησιμοποιείτε το πακέτο
μπαταριών, διατηρείτε το μακριά από
άλλα μεταλλικά αντικείμενα όπως
συνδετήρες χαρτιού, νομίσματα, κλειδιά,
καρφιά, βίδες, ή άλλα μικρά μεταλλικά
αντικείμενα που μπορεί να προκαλέσουν
ηλεκτρική επαφή μεταξύ των δύο
ακροδεκτών του πακέτου μπαταριών.
Η βραχυκύκλωση των ακροδεκτών της
μπαταρίας μπορεί να προκαλέσει εγκαύματα
ή και φωτιά.
δ) Κάτω από συνθήκες κακομεταχείρισης,
μπορεί να εκτοξευτεί υγρό από τη
μπαταρία. Αποφύγετε την επαφή με το
υγρό αυτό. Εάν έλθετε σ’ επαφή κατά
λάθος, ξεπλύνετε με άφθονο νερό.
Επιπλέον αυτού, σε περίπτωση που το
υγρό έλθει σ’ επαφή με τα μάτια σας,
αναζητήστε αμέσως ιατρική βοήθεια.
Το υγρό που εκτοξεύεται από τη μπαταρία
μπορεί να προκαλέσει ερεθισμούς ή
εγκαύματα.
6) ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ (ΣΕΡΒΙΣ)
α) Φροντίστε όπως η συντήρηση του
ηλεκτρικού εργαλείου πραγματοποιείται
από πιστοποιημένο για επισκευές άτομο,
με τη χρήση των ταυτόσημων μόνο
ανταλλακτικών. Αυτό θα εξασφαλίσει τη
διατήρηση της ασφαλείας του ηλεκτρικού
εργαλείου.
ΠΡΟΣΘΕΤΟΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ
ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
Οδηγίες ασφαλείας για όλα
τα κρουστικά κλειδιά
• Κρατάτε τα ηλεκτρικά εργαλεία από
τις μονωμένες επιφάνειες λαβής, όταν
πραγματοποιείτε μια εργασία κατά την
οποία το εργαλείο κοπής ενδέχεται να έρθει
σε επαφή με μη εμφανή καλωδίωση ή με
το ίδιο το καλώδιο ηλεκτροδότησης του.
Η επαφή με ενεργό («ζωντανό») καλώδιο θα
ΕΛΛΗNΙΚΑ
φορτίσει με ηλεκτρικό ρεύμα και τα εκτεθειμένα
μεταλλικά τμήματα του εργαλείου και θα
προκαλέσει ηλεκτροπληξία στο χρήστη.
Λοιποί κίνδυνοι
Παρά την εφαρμογή των σχετικών κανονισμών
ασφαλείας και την εφαρμογή των συσκευών
ασφαλείας, ορισμένοι κίνδυνοι δεν μπορούν ν'
αποφευχθούν. Αυτοί είναι:
– Βλάβες στην ακοή.
– Κίνδυνος τραυματισμού λόγω αιωρούμενων
σωματιδίων.
– Κίνδυνος εγκαυμάτων λόγω παρελκομένων,
τα οποία θερμαίνονται κατά τη διάρκεια της
χρήσης.
– Κίνδυνος τραυματισμού λόγω παρατεταμένης
χρήσης.
Ενδείξεις επάνω στο εργαλείο
Επάνω στο εργαλείο εμφανίζονται τα παρακάτω
εικονογράμματα:
Διαβάστε το εγχειρίδιο οδηγιών πριν από
τη χρήση.
Φοράτε προστατευτικά για τα αυτιά.
Φοράτε προστατευτικά για τα μάτια.
ΘΕΣΗ ΚΩΔΙΚΟΥ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ
Ο κωδικός ημερομηνίας, ο οποίος περιλαμβάνει
επίσης το έτος κατασκευής, είναι εκτυπωμένος εντός
της επιφάνειας του περιβλήματος, στο σημείο που
σχηματίζει την άρθρωση προσαρμογής μεταξύ του
εργαλείου και της μπαταρίας.
•
Παράδειγμα:
2010 XX XX
Έτος κατασκευής
Σημαντικές οδηγίες ασφαλείας
για κάθε τύπο φορτιστή
μπαταρίας
ΦΥΛΑΞΤΕ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ: Το παρόν
εγχειρίδιο περιέχει σημαντικές οδηγίες ασφάλειας και
χρήσης για το DE9000 φορτιστή μπαταριών.
• Προτού χρησιμοποιήσετε το φορτιστή, διαβάστε
όλες τις οδηγίες και τις προειδοποιητικές
ενδείξεις επάνω στο φορτιστή, την μπαταρία
•
•
•
και το προϊόν στο οποίο χρησιμοποιείται η
μπαταρία.
ΚΙΝΔΥΝΟΣ: Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας.
Στους ακροδέκτες φόρτισης υπάρχει
τάση 230 Volt. Μην αγγίζετε με αγώγιμα
αντικείμενα. Μπορεί να υποστείτε
ηλεκτροπληξία.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Κίνδυνος
ηλεκτροπληξίας. Μην επιτρέπετε την
εισροή τυχόν υγρών στο εσωτερικό
του φορτιστή. Μπορεί να υποστείτε
ηλεκτροπληξία.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Κίνδυνος εγκαυμάτων.
Για να ελαττώσετε τον κίνδυνο
τραυματισμού, να φορτίζετε μόνο
επαναφορτιζόμενες μπαταρίες της
DeWALT. Άλλοι τύποι μπαταριών
ενδέχεται να εκραγούν προκαλώντας
προσωπικό τραυματισμό και ζημιές.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Υπό ορισμένες συνθήκες,
ενώ ο φορτιστής είναι συνδεδεμένος
στην τροφοδοσία, οι εκτεθειμένες
επαφές φόρτισης που βρίσκονται στο
εσωτερικό του φορτιστή μπορεί να
βραχυκυκλωθούν από την ύπαρξη
ξένης ύλης. Οι ξένες ύλες αγώγιμης
φύσης όπως, ενδεικτικά, το άχυρο
σιδήρου, το φύλλο αλουμινίου ή άλλου
είδους συσσώρευση μεταλλικών
σωματιδίων, πρέπει να διατηρούνται
μακριά από τις υποδοχές του φορτιστή.
Να αποσυνδέετε πάντοτε το φορτιστή
από την τροφοδοσία όταν δεν υπάρχει
μπαταρία στην αντίστοιχη υποδοχή. Να
αποσυνδέετε το φορτιστή προτού τον
καθαρίσετε.
ΜΗΝ προσπαθήσετε να φορτίσετε την
μπαταρία με φορτιστές άλλου τύπου εκτός
από αυτούς που αναφέρονται στο παρόν
εγχειρίδιο. Ο φορτιστής και η μπαταρία έχουν
σχεδιαστεί ειδικά για να λειτουργούν μαζί.
Οι φορτιστές αυτοί δεν προορίζονται
για άλλη χρήση εκτός από τη φόρτιση
των επαναφορτιζόμενων μπαταριών της
DEWALT. Οποιαδήποτε άλλη χρήση ενέχει
κίνδυνο πυρκαγιάς ή ηλεκτροπληξίας.
Μην εκθέτετε το φορτιστή σε βροχή ή χιόνι.
Όταν αποσυνδέετε το φορτιστή, να τραβάτε
το καλώδιο από το φις και όχι από το ίδιο το
καλώδιο. Κατ’ αυτόν τον τρόπο ελαττώνεται ο
κίνδυνος φθοράς στο φις και το καλώδιο.
143
ΕΛΛΗNΙΚΑ
• Βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο είναι
τοποθετημένο έτσι ώστε δεν μπορείτε να
το πατήσετε, να σκοντάψετε σε αυτό ή να
υποστεί άλλου είδους φθορά ή καταπόνηση.
• Μη χρησιμοποιείτε προέκταση εκτός εάν
είναι απολύτως απαραίτητο. Η χρήση
ακατάλληλης προέκτασης ενέχει κίνδυνο
πυρκαγιάς ή ηλεκτροπληξίας.
• Μην τοποθετείτε κανένα αντικείμενο στο
επάνω στο φορτιστή και μην τοποθετείτε το
φορτιστή επάνω σε μαλακή επιφάνεια που
μπορεί να φράξει τις υποδοχές αερισμού
προκαλώντας εσωτερική υπερθέρμανση.
Τοποθετήστε το φορτιστή σε σημείο μακριά από
κάθε πηγή θερμότητας. Ο φορτιστής αερίζεται
μέσω υποδοχών στο επάνω και το κάτω μέρος
του περιβλήματος.
• Μη χρησιμοποιείτε το φορτιστή όταν
υπάρχει φθαρμένο καλώδιο ή φις. Φροντίστε
για την άμεση αντικατάστασή τους.
• Μη χρησιμοποιείτε τον φορτιστή εάν υποστεί
απότομο χτύπημα, πτώση ή άλλου είδους
φθορά με οποιονδήποτε τρόπο. Φροντίστε
για τη μεταφορά του σε εξουσιοδοτημένο κέντρο
σέρβις.
• Μην αποσυναρμολογείτε το φορτιστή. Εάν
χρειαστεί σέρβις ή επισκευή, φροντίστε για
τη μεταφορά του σε εξουσιοδοτημένο κέντρο
σέρβις. Η λανθασμένη επανασυναρμολόγηση
ενέχει κίνδυνο ηλεκτροπληξίας ή πυρκαγιάς.
• Αποσυνδέετε το φορτιστή από την πρίζα
προτού τον καθαρίσετε. Έτσι ελαττώνεται ο
κίνδυνος ηλεκτροπληξίας. Η αφαίρεση της
μπαταρίας δεν ελαττώνει αυτόν τον κίνδυνο.
• ΠΟΤΕ μην επιχειρήσετε να συνδέσετε 2
φορτιστές μαζί.
• Ο φορτιστής είναι σχεδιασμένος να
λειτουργεί σε τυπικό οικιακό ηλεκτρικό
ρεύμα τάσης 230 V. Μην επιχειρήσετε να
τον χρησιμοποιήσετε σε οποιαδήποτε
άλλη τάση. Αυτό δεν ισχύει για τον φορτιστή
αυτοκινήτου.
Οι φορτιστές αυτοί δεν απαιτούν ρύθμιση και έχουν
σχεδιαστεί έτσι ώστε η λειτουργία τους να είναι όσο
το δυνατό πιο εύκολη.
Διαδικασία φόρτισης
(εικ. A, B)
ΚΙΝΔΥΝΟΣ: Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας.
Στους ακροδέκτες φόρτισης υπάρχει
τάση 230 Volt. Μην αγγίζετε με αγώγιμα
αντικείμενα. Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας.
1. Συνδέστε το φορτιστή (7) σε κατάλληλη πρίζα
προτού τοποθετήσετε την μπαταρία.
2. Τοποθετήστε την μπαταρία στον φορτιστή. Η
κόκκινη φωτεινή ένδειξη (φόρτιση) αναβοσβήνει
συνεχόμενα υποδεικνύοντας ότι έχει ξεκινήσει η
διαδικασία φόρτισης.
3. Η ολοκλήρωση της φόρτισης υποδεικνύεται
όταν η κόκκινη φωτεινή ένδειξη παραμένει
αναμμένη συνεχώς. Η μπαταρία είναι πλήρως
φορτισμένη και μπορεί να χρησιμοποιηθεί τη
δεδομένη στιγμή ή να παραμείνει στο φορτιστή.
Σημείωση: Για να διασφαλιστεί η μέγιστη απόδοση
και διάρκεια ζωής των μπαταριών Li-Ion, φορτίστε
την μπαταρία επί τουλάχιστον 10 ώρες πριν από την
πρώτη χρήση.
Κύκλος φόρτισης
Ανατρέξτε στον παρακάτω πίνακα σχετικά με την
κατάσταση φόρτισης της μπαταρίας.
Κατάσταση φόρτισης
Γίνεται φόρτιση
–
Πλήρης φόρτιση
–––––––––––
–
–
Καθυστέρηση λόγω θερμής/
ψυχρής μπαταρίας
–– –
–
––
–
••
••
Αντικαταστήστε την μπαταρία •••••••••••
Πρόβλημα
••
••
Αυτόματη ανανέωση
Φορτιστές
Η λειτουργία αυτόματης ανανέωσης εξισορροπεί ή
αντισταθμίζει τις ξεχωριστές κυψέλες μιας μπαταρίας
στη μέγιστη χωρητικότητα. Οι μπαταρίες πρέπει να
ανανεώνονται κάθε εβδομάδα ή κάθε φορά που η
μπαταρία δεν αποδίδει στον ίδιο βαθμό.
Ο φορτιστής σας DE9000 δέχεται πακέτα
μπαταριών Li-Ion της DEWALT των 36 V στα
2,2 Ah (DE9360).
Για να ανανεώσετε την μπαταρία, τοποθετήστε
την στον φορτιστή ως συνήθως. Αφήστε την επί
τουλάχιστον 10 ώρες στον φορτιστή.
ΔΙΑΤΗΡΗΣΤΕ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ
144
ΕΛΛΗNΙΚΑ
Καθυστέρηση λόγω θερμής/
ψυχρής μπαταρίας
Όταν ο φορτιστής ανιχνεύσει μια πολύ θερμή ή
ψυχρή μπαταρία, εκκινεί αυτόματα την καθυστέρηση
λόγω θερμής/ ψυχρής μπαταρίας, έως ότου η
θερμοκρασία της μπαταρίας προσεγγίσει την
κατάλληλη τιμή. Τότε, ο φορτιστής μεταβαίνει
αυτόματα στη λειτουργία φόρτισης μπαταρίας. Με τη
δυνατότητα αυτή εξασφαλίζεται η μέγιστη διάρκεια
ζωής της μπαταρίας.
ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ LI-ION
Οι μπαταρίες Li-Ion διαθέτουν ένα ηλεκτρονικό
σύστημα προστασίας που προστατεύει την
μπαταρία από υπερφόρτωση, υπερθέρμανση και
βαθιά εκφόρτιση.
Το εργαλείο απενεργοποιείται αυτόματα όταν
ενεργοποιηθεί το ηλεκτρονικό σύστημα προστασίας.
Εάν αυτό συμβεί, τοποθετήστε την μπαταρία Li-Ion
στον φορτιστή έως ότου φορτιστεί πλήρως.
Σημαντικές οδηγίες ασφαλείας
για κάθε τύπο μπαταρίας
Όταν παραγγέλνετε εφεδρικές μπαταρίες, φροντίστε
να συμπεριλάβετε τον αριθμό καταλόγου και την
τάση.
Η μπαταρία δεν είναι πλήρως φορτισμένη όταν
αφαιρείται από τη συσκευασία της. Προτού
χρησιμοποιήσετε την μπαταρία και τον φορτιστή,
διαβάστε τις παρακάτω πληροφορίες ασφαλείας.
Στη συνέχεια, ακολουθήστε τις διαδικασίες φόρτισης
που περιγράφονται.
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ
• Μη φορτίζετε και μη χρησιμοποιείτε την
μπαταρία σε εκρηκτικές ατμόσφαιρες,
όπως όταν υπάρχουν εύφλεκτα υγρά,
αέρια ή σκόνη. Η τοποθέτηση ή η αφαίρεση
της μπαταρίας από τον φορτιστή ενδέχεται
να προκαλέσει ανάφλεξη στη σκόνη ή τις
αναθυμιάσεις.
• Φορτίζετε τις μπαταρίες αποκλειστικά σε
φορτιστές της DEWALT.
• ΜΗ ρίχνετε ή βυθίζετε σε νερό ή άλλα υγρά.
• Μην αποθηκεύετε ή χρησιμοποιείτε το
εργαλείο και την μπαταρία σε μέρη όπου
η θερμοκρασία μπορεί να προσεγγίσει ή
να υπερβεί τους 40˚ C (105° F) (όπως σε
εξωτερικά υπόστεγα ή μεταλλικά κτίσματα το
καλοκαίρι).
ΚΙΝΔΥΝΟΣ: Μην επιχειρήσετε ποτέ να
ανοίξετε την μπαταρία για οποιονδήποτε
λόγο. Εάν η θήκη της μπαταρίας έχει
σπάσει ή έχει υποστεί ζημιά, μην την
εισάγετε στον φορτιστή. Μη συνθλίβετε,
μη ρίχνετε κάτω και μην καταστρέφετε
την μπαταρία. Μη χρησιμοποιείτε την
μπαταρία ή τον φορτιστή εάν υποστεί
απότομο χτύπημα, πτώση ή εάν πατηθεί
από όχημα ή εάν υποστεί άλλου
είδους φθορά με οποιονδήποτε τρόπο
(π.χ. διάτρηση με καρφί, χτύπημα με
σφυρί, πάτημα). Μπορεί να υποστείτε
ηλεκτροπληξία. Οι κατεστραμμένες
μπαταρίες πρέπει να επιστρέφονται στο
κέντρο σέρβις για ανακύκλωση.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Όταν δεν χρησιμοποιείτε
το εργαλείο, τοποθετήστε το πλάγια
σε μια σταθερή επιφάνεια για την
αποφυγή του κινδύνου ανατροπής
ή πτώσης. Ορισμένα εργαλεία με
μπαταρίες μεγάλου μεγέθους μπορούν
να σταθούν όρθια επάνω στην μπαταρία,
αλλά ανατρέπονται εύκολα.
ΕΙΔΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ
ΙΟΝΤΟΣ ΛΙΘΙΟΥ (LI-ION)
• Μην αποτεφρώσετε την μπαταρία ακόμη
και εάν έχει υποστεί σοβαρή ζημιά ή έχει
φθαρεί εντελώς. Σε περίπτωση πυρκαγιάς, η
μπαταρία μπορεί να εκραγεί. Κατά την καύση
μπαταριών ιόντων λιθίου δημιουργούνται τοξικές
αναθυμιάσεις και υλικά.
• Εάν το περιεχόμενο της μπαταρίας έρθει
σε επαφή με το δέρμα, ξεπλύνετε αμέσως
την περιοχή με ήπιο σαπούνι και νερό.
Εάν το υγρό της μπαταρίας εισέλθει στα μάτια,
ξεπλύνετε με άφθονο νερό επί 15 λεπτά ή έως
ότου σταματήσει ο ερεθισμός. Εάν η ιατρική
βοήθεια είναι απαραίτητη, ο ηλεκτρολύτης της
μπαταρίας αποτελείται από ένα μίγμα υγρών
οργανικών υδρογονανθράκων και αλάτων
λιθίου.
• Τα περιεχόμενα των κυψελών μιας ανοιχτής
μπαταρίας μπορούν να προκαλέσουν
ερεθισμό του αναπνευστικού συστήματος.
Αναπνεύστε καθαρό αέρα. Εάν τα συμπτώματα
επιμένουν, ζητήστε ιατρική βοήθεια.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Κίνδυνος
εγκαυμάτων. Το υγρό της μπαταρίας
ενδέχεται να είναι εύφλεκτο εάν εκτεθεί
σε σπινθήρα ή φλόγα.
145
ΕΛΛΗNΙΚΑ
Μεταφορά
Τα συγκροτήματα μπαταριών DEWALT Li-Ion
συμμορφώνονται με τις απαραίτητες απαιτήσεις
δοκιμών του Εγχειρίδιου Δοκιμών και Κριτηρίων
των ΗΕ (ST/SG/AC.10/11/Rev.3 Μέρος III,
Υποπαράγραφος 38,3)
– Τα συγκροτήματα μπαταριών έχουν
αποτελεσματική προστασία ενάντια της
εσωτερικής υπερπίεσης και κλειστού
κυκλώματος.
– Παρέχονται τα κατάλληλα μέτρα για την
αποφυγή αναγκασμένης διάρρηξης και
επικίνδυνων αποθεμάτων ρεύματος.
– Το αντίστοιχο περιεχόμενο λιθίου είναι κάτω
από τη σχετική τιμή ορίου.
Τα συγκροτήματα μπαταριών DEWALT
Li-Ion απαλλάσσονται από τους τοπικούς η διεθνούς
κανονισμούς για τα επικίνδυνα αγαθά. Ωστόσο, αυτή
οι κανονισμοί γίνονται σχετικοί όταν μεταφέρονται
μαζί μερικά συγκροτήματα μπαταριών.
• Βεβαιωθείτε ότι τα συγκροτήματα μπαταριών
συσκευάζονται σύμφωνα με τους κανονισμούς
επικίνδυνων αγαθών όπως αναφέρεται πιο
πάνω για την αποφυγή κλειστού κυκλώματος.
Μπαταρία
Οι πινακίδες στο φορτιστή και στο συγκρότημα
μπαταριών δείχνει τα ακόλουθα σύμβολα:
Για ασφαλή λειτουργία διαβάστε το
βιβλίο οδηγιών
Για τον χρόνο φόρτισης δείτε τα
τεχνικά χαρακτηριστικά
Μην εκθέτετε τον φορτιστή στη βροχή
Μην τοποθετείτε μεταλλικά ή άλλα
αγώγιμα υλικά
Μην φορτίζετε κατεστραμμένα
συγκροτήματα μπαταριών
Μην χρησιμοποιείτε φορτιστές που
έχουν υποστεί ζημιά
Να χρησιμοποιείτε μόνο σε
θερμοκρασίες από 4° έως 40 °C
Να αλλάζετε τυχών φθαρμένο
καλώδιο αμέσως
ΤΥΠΟΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ
Το DC810 λειτουργεί με πακέτα μπαταριών Li-Ion
28 V.
Το DC800 λειτουργεί με πακέτα μπαταριών Li-Ion
36 V.
Συστάσεις για την αποθήκευση
1. Το καλύτερο μέρος αποθήκευσης είναι ένα
δροσερό και στεγνό μέρος, μακριά από το
άμεσο ηλιακό φως και την υπερβολική ζέστη ή
κρύο. Για βέλτιστη απόδοση και διάρκεια ζωής,
αποθηκεύετε τις μπαταρίες σε θερμοκρασία
δωματίου όταν δεν τις χρησιμοποιείτε.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Οι μπαταρίες Li-Ion πρέπει να
είναι πλήρως φορτισμένες όταν αποθηκεύονται.
2. Η μακροχρόνια αποθήκευση δεν θα προξενήσει
βλάβη στην μπαταρία ή το φορτιστή. Υπό
κατάλληλες συνθήκες, η αποθήκευση μπορεί να
διαρκέσει για έως και 5 έτη.
Πινακίδες στο φορτιστή και στο συγκρότημα
μπαταριών
Πρόβλημα του φορτιστή
Πρόβλημα της μπαταρίας
Κατά το τέλος της τεχνικής του ζωής,
απορρίψτε το συγκρότημα μπαταριών
με την δέουσα φροντίδα για το
περιβάλλον
Μη καίτε το συγκρότημα μπαταριών
Φορτίστε μόνο με γνήσιος φορτιστές
DEWALT
Ελεγχος του περιεχομένου της
συσκευασίας
Στη συσκευασία υπάρχουν:
1 Ασύρματο κρουστικό κλειδί
146
ΕΛΛΗNΙΚΑ
1 Θήκη μπαταριών (DC800K/DC810K)
2 Θήκηες μπαταριών (DC800KL/DC810KL)
1 Φορτιστής
1 Κιβώτιο (τύπα K μόνα)
1 Φυλλάδιο οδηγιών
1 Αναλυτικό σχέδιο
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Τα πακέτα μπαταριών και οι φορτιστές
δεν συμπεριλαμβάνονται με τα μοντέλα Ν.
• Ελέγξτε το εργαλείο, τα ανταλλακτικά και
τα εξαρτήματα για βλάβες που ίσως έχουν
προκληθεί κατά τη μεταφορά.
• Αφιερώστε λίγο χρόνο για να διαβάσετε και να
κατανοήσετε όλο το φυλλάδιο οδηγιών πριν να
χρησιμοποιήσετε το εργαλείο.
Περιγραφή (εικ. A)
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Μην τροποποιείτε
ποτέ το ηλεκτρικό εργαλείο ή
οποιοδήποτε τμήμα του. Μπορεί
να προκληθεί ζημιά ή προσωπικός
τραυματισμός.
1 Διακόπτης λειτουργίας on/off
2 Σφιγκτήρας εξαρτημάτων
3 Λαβή πιστολιού
4 Κουμπί εμπρόσθιας/αντίστροφης περιστροφής
5 Θήκη μπαταριών
6 Πλήκτρο απελευθέρωσης
7 Φορτιστής
8 Δείκτες φόρτισης (κόκκινο)
ΠΡΟΟΡΙΖΟΜΕΝΗ ΧΡΗΣΗ
Το ασύρματο κρουστικό κλειδί DC800/DC810
έχει σχεδιασθεί για επαγγελματικές εφαρμογές
βιδώματος και τοποθέτησης περικοχλίων.
ΜΗ χρησιμοποιείτε το εργαλείο σε συνθήκες υψηλής
υγρασίας ή παρουσία εύφλεκτων υγρών ή αερίων.
Αυτά τα βαρέων καθηκόντων γαλλικά κλειδιά
αντίκτυπου είναι επαγγελματικά εργαλεία δύναμης.
ΜΗΝ επιτρέπετε σε παιδιά να έρθουν σ' επαφή με
το εργαλείο. Απαιτείται επιτήρηση, όταν αυτό το
εργαλείο χρησιμοποιείται από άπειρους χρήστες.
Ηλεκτρική ασφάλεια
η τάση της μπαταρίας ανταποκρίνεται στην τάση
που αναγράφεται στην πινακίδα με τα δεδομένα.
Επίσης, βεβαιωθείτε ότι η τάση του φορτιστή
αντιστοιχεί στην τάση του ηλεκτρικού δικτύου.
Ο φορτιστής της DEWALT διαθέτει διπλή
μόνωση σύμφωνα με το πρότυπο
EN 60335. Κατά συνέπεια, δεν
απαιτείται καλώδιο γείωσης.
Εάν το καλώδιο τροφοδοσίας υποστεί βλάβη,
πρέπει να αντικατασταθεί από ειδικά διαμορφωμένο
καλώδιο που διατίθεται μέσω της υπηρεσίας
εξυπηρέτησης της DEWALT.
Χρήση προέκτασης
Δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται προεκτάσεις εκτός
και αν είναι απολύτως απαραίτητο. Χρησιμοποιήστε
εγκεκριμένη προέκταση, κατάλληλη για την είσοδο
ρεύματος του φορτιστή σας (ανατρέξτε στα τεχνικά
δεδομένα). Το ελάχιστο μέγεθος του αγωγού είναι 1
mm2, ενώ το μέγιστο μήκος είναι 30 m.
Όταν χρησιμοποιείτε καλώδιο σε ρολό, να ξετυλίγετε
πάντοτε το καλώδιο εντελώς.
ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ
ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Πριν από τη
συναρμολόγηση και τη ρύθμιση, να
αφαιρείτε πάντοτε την μπαταρία. Να
απενεργοποιείτε πάντοτε το εργαλείο
προτού τοποθετήσετε ή αφαιρέσετε την
μπαταρία.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Να χρησιμοποιείτε
μπαταρίες και φορτιστές αποκλειστικά
της DEWALT.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Χρησιμοποιητε μονο
μπαταριες και φορτιστή DEWALT.
Τοποθέτηση και αφαίρεση του
συγκροτήματος μπαταριών (εικ. Α)
• Για το τοποθετήστε το συγκρότημα μπερατιών
(5), ευθυγραμμίστε το με τη θήκη στο εργαλείο.
Ολισθήστε το συγκρότημα μπαταριών στη θήκη
και σπρώξτε το μέχρι να προσαρμοστεί στη
θέση της.
• Για να αφαιρέστε το συγκρότημα μπαταριών,
πιέστε το κουμπί απελευθέρωσης (6) ενώ
ταυτόχρονα τραβάτε το συγκρότημα μπαταριών
έξω από τη θήκη.
Ο ηλεκτρικός κινητήρας έχει σχεδιαστεί για
λειτουργία μόνο σε μία τάση. Ελέγχετε πάντοτε εάν
147
ΕΛΛΗNΙΚΑ
Τοποθέτηση και αφαίρεση υποδοχών (εικ. C)
Το εργαλείο χρησιμοποιεί ένα τετράγωνο σύστημα
κίνησης 1/2" με πείρο ανάσχεσης.
Τοποθέτηση υποδοχών
• Ευθυγραμμίστε την οπή (9) στην πλευρά της
υποδοχής με τον πείρο ανάσχεσης (10) στον
άκμονα.
• Πιέστε την υποδοχή (11) πάνω στον άκμονα (2)
μέχρι να τοποθετηθεί στη θέση της κάνοντας
"κλικ". Χτυπήστε την ελαφρά, αν χρειάζεται.
Αφαίρεση υποδοχών
• Πατήστε τον πείρο ανάσχεσης (10) μέσα από
την οπή (9) μέσα στην υποδοχή και τραβήξτε
την υποδοχή από τον άκμονα.
Πριν από τη λειτουργία:
• Βεβαιωθείτε ότι το συγκρότημα μπαταριών
σας είναι (πλήρως) φορτισμένο.
• Βεβαιωθείτε ότι οι μπαταρίες έχουν
ασφαλίσει στη θέση τους.
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
Οδηγίες χρήσης
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Να τηρείτε πάντοτε
τις οδηγίες ασφαλείας και τις ισχύουσες
ρυθμίσεις.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Για να ελαττώσετε
τον κίνδυνο σοβαρού προσωπικού
τραυματισμού, απενεργοποιείτε
το εργαλείο και αποσυνδέετέ το
από την τροφοδοσία, πριν από την
πραγματοποίηση τυχόν ρυθμίσεων
ή την τοποθέτηση/αφαίρεση
προσαρτημάτων ή παρελκόμενων.
Κατάλληλη θέση χεριών
(εικ. D)
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Για να ελαττώσετε
τον κίνδυνο προσωπικού τραυματισμού,
να χρησιμοποιείτε ΠΑΝΤΟΤΕ την
κατάλληλη θέση των χεριών, όπως
φαίνεται.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Για να ελαττώσετε
τον κίνδυνο προσωπικού τραυματισμού,
ΠΑΝΤΟΤΕ να κρατάτε καλά το εργαλείο
για να είστε προετοιμασμένοι σε
περίπτωση ξαφνικής αντίδρασης.
148
Για τη σωστή τοποθέτηση των χεριών απαιτείται ένα
χέρι στη λαβή πιστολιού (3) όπως δείχνει η εικόνα.
Ξεκίνημα / Σταμάτημα
DC800 (εικ. A)
• Για να θέσετε το εργαλείο σε λειτουργία, πιέστε
το διακόπτη on-off (1).
- Για να επιλέξετε κανονική περιστροφή,
πατήστε το κάτω μέρος του διακόπτη.
- Για να επιλέξετε αντίστροφη περιστροφή,
πατήστε το πάνω μέρος του διακόπτη.
• Για να σταματήσετε το εργαλείο,
απελευθερώστε το διακόπτη.
DC810 (εικ. A)
Διακόπτης μεταβολής ταχύτητας
• Για να θέσετε το εργαλείο σε λειτουργία, πιέστε
το διακόπτη on-off (1).
• Για να σταματήσετε το εργαλείο,
απελευθερώστε το διακόπτη.
Το εργαλείο σας διαθέτει φρένο. Το αμόνι θα
ακινητοποιηθεί, μόλις απελευθερωθεί πλήρως ο
διακόπτης της σκανδάλης. Ο διακόπτης μεταβολής
ταχύτητας σας επιτρέπει να επιλέξετε την βέλτιστη
ταχύτητα για μια συγκεκριμένη εφαρμογή.
Όσο περισσότερο πιέζετε τη σκανδάλη, τόσο
γρηγορότερη θα είναι η λειτουργία του εργαλείου.
Χρησιμοποιήστε μικρότερες ταχύτητες για την
τοποθέτηση βιδών και συνδετήρων. Για να
εξασφαλίσετε τη μέγιστη δυνατή ζωή του εργαλείου
σας, χρησιμοποιήστε τη ρύθμιση μεταβαλλόμενης
ταχύτητα μόνο για την τοποθέτηση των συνδετήρων.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Δεν συνιστάται η συνεχής χρήση σε
ρύθμιση μεταβαλλόμενης ταχύτητας. Ενδέχεται να
προκαλέσει βλάβη στο διακόπτη και γι' αυτό θα
πρέπει να αποφεύγεται.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Πριν αλλάξετε τη
φορά περιστροφής, περιμένετε πάντοτε
να σταματήσει εντελώς η κίνηση του
μοτέρ.
Κουμπί εμπρόσθιας/αντίστροφης
περιστροφής – DC810
Ένα κουμπί περιστροφής προς τα εμπρός/πίσω (4)
καθορίζει τη φορά του εργαλείου και λειτουργεί ως
κουμπί ασφάλισης.
Για να επιλέξετε περιστροφή προς τα εμπρός,
απελευθερώστε το διακόπτη σκανδάλης και πατήστε
ΕΛΛΗNΙΚΑ
το κουμπί ελέγχου περιστροφής προς τα εμπρός/
πίσω στη δεξιά πλευρά του εργαλείου.
Για να επιλέξετε περιστροφή προς τα πίσω, πατήστε
το κουμπί ελέγχου περιστροφής προς τα εμπρός/
πίσω στην αριστερή πλευρά του εργαλείου.
Η κεντρική θέση του κουμπιού ελέγχου ασφαλίζει το
εργαλείο στη θέση απενεργοποίησης. Όταν αλλάζετε
τη θέση του κουμπιού ελέγχου, βεβαιωθείτε ότι η
σκανδάλη έχει απελευθερωθεί.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Την πρώτη φορά που θα
ενεργοποιήσετε το εργαλείο μετά από την αλλαγή
της φοράς περιστροφής, ενδέχεται να ακούσετε ένα
"κλικ" κατά την εκκίνηση. Αυτό είναι φυσιολογικό και
δεν αποτελεί ένδειξη προβλήματος.
Τοποθέτηση βιδών ή περικοχλίων
(εικ. A)
• Επιλέξτε την κατάλληλη υποδοχή για τη βίδα ή
το περικόχλιο που θα τοποθετήσετε.
• Επιλέξτε περιστροφή προς τα εμπρός ή
ανάποδα όπως περιγράφεται παραπάνω.
• Κρατήστε το εργαλείο στην ίδια ευθεία με το
συνδετήρα.
• Μετά τη σύσφιξη, ελέγξτε τη ροπή με ένα
δυναμόκλειδο.
Χρόνος σύσφιξης
Αυτό το εργαλείο σφίγγει τους περισσότερους
συνδετήρες σε μερικά δευτερόλεπτα. Ο σωστός
χρόνος σφιξίματος σε σχέση με τη ροπή πρέπει να
καθοριστεί με βάση την εμπειρία του χειριστή.
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
Το ηλεκτρικό εργαλείο της DEWALT έχει
σχεδιαστεί για μακρόχρονη λειτουργία με
ελάχιστη συντήρηση. Η συνεχής ικανοποιητική
λειτουργία εξαρτάται από την κατάλληλη φροντίδα
του εργαλείου και τον τακτικό καθαρισμό του.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Για να ελαττώσετε
τον κίνδυνο σοβαρού προσωπικού
τραυματισμού, απενεργοποιείτε
το εργαλείο και αποσυνδέετε
την μπαταρία πριν από την
πραγματοποίηση τυχόν ρυθμίσεων
ή την τοποθέτηση/αφαίρεση
προσαρτημάτων ή παρελκόμενων. Η
τυχαία εκκίνηση μπορεί να προκαλέσει
τραυματισμό.
Λίπανση
Το ηλεκτρικό εργαλείο σας δεν απαιτεί πρόσθετη
λίπανση.
Καθάρισμα
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:
• Διατηρείτε τις οπές εξαερισμού
καθαρές και σκουπίζετε τακτικά το
εργαλείο με μαλακό ύφασμα.
• Βγάλτε από την πρίζα τον φορτιστή
πριν καθαρίσετε το περίβλημα με ένα
μαλακό πανί.
• Αφαιρέστε το συγκρότημα μπαταριών
πριν καθαρίσετε το Ηλεκτρικό
Εργαλείο σας.
Προαιρετικά παρελκόμενα
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Ορισμένα
εξαρτήματα εκτός απ’ αυτά που
διατίθενται από την DEWALT, δεν
έχουν δοκιμαστεί μ’ αυτό το προϊόν.
Η χρήση αυτών των εξαρτημάτων
με το παρόν εργαλείο μπορεί να
είναι επικίνδυνη. Για τη μείωση του
κινδύνου τραυματισμού, πρέπει να
χρησιμοποιείτε μ’ αυτό το προϊόν μόνο
τα εξαρτήματα που συνιστώνται από τη
DEWALT.
Να χρησιμοποιείτε μόνο συμβατά εξαρτήματα
κρούσης με το εργαλείο σας.
Συμβουλευθείτε τον προμηθευτή σας για
περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα κατάλληλα
εξαρτήματα.
Διάθεση εργαλείων και περιβάλλον
Ξεχωριστή συλλογή. Αυτό το προϊόν
δεν πρέπει να απορριφθεί με
συνηθισμένα σπιτικά απορρίμματα.
149
ΕΛΛΗNΙΚΑ
Εάν κάποια μέρα διαπιστώσετε ότι το προϊόν
σας DEWALT χρειάζεται αντικατάσταση ή δεν
σας χρησιμεύει πλέον, μην το απορρίψετε με
τα σπιτικά απορρίμματα. Κάντε αυτό το προϊόν
διαθέσιμο για ξεχωριστή συλλογή.
Η ξεχωριστή συλλογή
χρησιμοποιημένων προϊόντων και
συσκευασιών επιτρέπει την
ανακύκλωση υλικών. Η επανάχρηση
ανακυκλωμένων υλικών βοηθάει την
προστασία του περιβάλλον και
μειώνει την ζήτηση για σπάνια υλικά.
Οι τοπικοί κανονισμοί μπορεί να παρέχουν
ξεχωριστή συλλογή ηλεκτρικών προϊόντων από
κατοικίες, δημοτικές τοποθεσίες απορριμμάτων ή
από τον έμπορα όταν αγοράσατε το καινούργιο
προϊόν.
Η DEWALT δίνει τη δυνατότητα συλλογής και
ανακύκλωσης των προϊόντων της που έχουν
συμπληρώσει τη διάρκεια ζωής τους. Για να
κάνετε χρήση της υπηρεσίας, επιστρέψατε
το προϊόν σας σε εξουσιοδοτημένο κέντρο
επισκευών, όπου θα το παραλάβουν προς
ανακύκλωση.
Ενημερωθείτε για το πλησιέστερο κέντρο
επισκευών της περιοχής σας, επικοινωνώντας
με τα γραφεία της DEWALT στη διεύθυνση που
αναγράφεται στο εγχειρίδιο. Επίσης, για να
πληροφορηθείτε τα εξουσιοδοτημένα κέντρα
επισκευών της DEWALT και τις λεπτομέρειες και
τους αρμόδιους των υπηρεσιών που παρέχονται
μετά την πώληση, μπορείτε να ανατρέξτε στο
Διαδίκτυο στη διεύθυνση: www.2helpU.com
Συγκρότημα μπαταριών
Τα συγκροτήματα μπαταριών μακράς διαρκείας
πρέπει να επαναφορτίζονται όταν δεν μπορούν
να παράγουν επαρκή ισχύ για εργασίες που
γίνονταν εύκολα προηγουμένως. Στο τέλος του
150
χρόνου ζωής τους, να πετάτε τις μπαταρίες
λαμβάνοντας υπόψη τις επιπτώσεις στο
περιβάλλον.
• Αδειάστε εντελώς τα συγκροτήματα
μπαταριών και μετά βγάλτε τα από το
εργαλείο.
• Οι μπαταρίες Li-Ion είναι ανακυκλώσιμες.
Μεταφέρετέ τις στην αντιπροσωπεία
ή σε τοπικό σταθμό ανακύκλωσης.
Τα συγκροτήματα μπαταριών που θα
συγκεντρωθούν θα ανακυκλωθούν ή θα
διατεθούν κατάλληλα.
ΕΛΛΗNΙΚΑ
ΕΓΓΥΗΣΗ
Η DEWALT έχει εμπιστοσύνη στην ποιότητα
των προϊόντων της και προσφέρει μια
εξαιρετική εγγύηση για τους επαγγελματίες
χρήστες του προϊόντος. Η παρούσα
δήλωση εγγύησης αποτελεί προσθήκη
και δεν βλάπτει κατά κανέναν τρόπο
τα δικαιώματα βάσει σύμβασης που
έχετε ως επαγγελματίας χρήστης ή τα
νόμιμα δικαιώματά σας ως ιδιώτης, μη
επαγγελματίας, χρήστης. Η παρούσα
εγγύηση ισχύει εντός των περιοχών
δικαιοδοσίας των κρατών μελών της
Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ευρωπαϊκής
Ζώνης Ελευθέρων Συναλλαγών.
• ΕΓΓΥΗΣΗ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ 30 ΗΜΕΡΩΝ
ΧΩΡΙΣ ΚΙΝΔΥΝΟ •
Εάν δεν μείνετε πλήρως ικανοποιημένοι
από την απόδοση του εργαλείου DEWALT,
απλώς επιστρέψτε το εντός 30 ημερών,
πλήρες όπως αγοράστηκε με όλα τα
τμήματα και εξαρτήματά του, στο σημείο
αγοράς, για να σας επιστραφεί το σύνολο
των χρημάτων ή για ανταλλαγή. Το προϊόν
πρέπει να φέρει εύλογη φθορά και πρέπει
να υπάρχει απόδειξη αγοράς.
• ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ ΕΝΟΣ ΕΤΟΥΣ ΓΙΑ
ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΣΕΡΒΙΣ •
επιβάρυνση ή, κατά την κρίση μας, τη
δωρεάν αντικατάσταση της μονάδας, με την
προϋπόθεση ότι:
• Δεν έχει γίνει κακή χρήση του
προϊόντος.
• Το προϊόν φέρει εύλογη φθορά.
• Δεν έχουν γίνει προσπάθειες επισκευής
από μη εξουσιοδοτημένα άτομα.
• Προσκομίστηκε απόδειξη αγοράς.
• Το προϊόν επιστρέφεται πλήρες με όλα
τα τμήματα, όπως παραλήφθηκε.
Εάν θέλετε να υποβάλετε αίτηση
αξίωσης, επικοινωνήστε με τον πωλητή ή
εντοπίστε τη διεύθυνση του πλησιέστερου
εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου σέρβις
της DEWALT από τον κατάλογο της DEWALT
ή επικοινωνήστε με το τοπικό γραφείο της
DEWALT, στη διεύθυνση που αναφέρεται
στο παρόν εγχειρίδιο. Μια λίστα με τους
εξουσιοδοτημένους αντιπροσώπους σέρβις
της DEWALT καθώς και πλήρη στοιχεία
επικοινωνίας με την υπηρεσία εξυπηρέτησης
μετά την πώληση που διαθέτουμε,
υπάρχουν στο διαδίκτυο στη διεύθυνση:
www.2helpU.com.
Εάν χρειαστείτε συντήρηση ή επισκευή
για το εργαλείο DEWALT, σε χρονικό
διάστημα 12 μηνών από την αγορά, θα
πραγματοποιηθεί χωρίς επιβάρυνση σε
εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο σέρβις
της DEWALT. Πρέπει να προσκομιστεί
απόδειξη αγοράς. Περιλαμβάνεται το
κόστος της εργασίας. Δεν περιλαμβάνονται
παρελκόμενα και ανταλλακτικά, εκτός και
αν η βλάβη παρουσιάστηκε στο χρονικό
διάστημα της εγγύησης.
• ΠΛΗΡΗΣ ΕΓΓΥΗΣΗ ΕΝΟΣ ΕΤΟΥΣ •
Εάν το προϊόν της DEWALT παρουσιάσει
ελάττωμα λόγω ελαττωματικών υλικών
ή κατασκευής εντός 12 μηνών από την
ημερομηνία αγοράς, η DEWALT εγγυάται
την αντικατάσταση όλων των ελαττωματικών
τμημάτων χωρίς
151
152
153
Belgique et Luxembourg
België en Luxemburg
DEWALT
Mechelen Campus, Schaliënhoevedreef 20E
B-2800 Mechelen
Tel:
070-225587
Fax:
070-225585
www.dewalt.be
Danmark
DEWALT
Sluseholmen 2-4
2450 København SV
Tlf:
7020 1511
Fax:
7022 4910
www.dewalt.dk
Deutschland
DEWALT Deutschland
Postfach 1202
65502 Idstein
Tel:
06126-21-1
Fax:
06126-21-2770
www.dewalt.de
Ελλάς
Black & Decker (Hellas) S.A.
Στράβωνος 7 & Βουλιαγμένης 159
Γλυφάδα 16674, Αθήνα
Τηλ:
Φαξ:
Service:
(01) 8981-616
(01) 8983-570
(01) 8982-630
España
DEWALT
Parque de Negocios “Mas Blau”
Edificio Muntadas, c/Bergadá, 1, Of. A6
08820 El Prat de Llobregat (Barcelona)
Tel:
Fax:
934 797 400
934 797 439
France
DEWALT
BP 30084 - 5 allée des hêtres
69579 Limonest Cedex
Tel:
33 (0) 472 20 39 72
Fax:
33 (0) 472 20 39 02
www.dewalt.fr
Schweiz
Suisse
Svizzera
DEWALT Schweiz
In der Luberzen 40
8902 Urdorf
Tel:
044-755 60 70
Fax:
044-730 70 67
www.dewalt.ch
Ireland
DEWALT
Calpe House Rock Hill
Black Rock, Co. Dublin
Tel:
00353-2781800
Fax:
00353-2781811
www.dewalt.ie
Italia
DEWALT
Viale Elvezia 2
20052 Monza (Mi)
Tel:
800-014353
Fax:
039-2387592
www.dewalt.it
Nederland
DEWALT BV
Joulehof 12
4622 RG Bergen Op Zoom
Tel:
0164 283000
Fax:
0164 283100
www.dewalt.nl
Norge
DEWALT
Postboks 4814, Nydalen
0422 Oslo
Tel:
22 90 99 00
Fax:
22 90 99 01
www.dewalt.no
Österreich
DEWALT Österreich
Oberlaaerstr. 248
1230 Wien
Tel:
01 - 66116 - 0
Fax:
01 - 66116 - 14
www.dewalt.at
Portugal
DEWALT
Rua Egas Moniz 173
João do Estoril, 2766-651 Estoril
Tel:
Fax:
Suomi
DEWALT
Keilasatama 3
02150 Espoo
Puh:
010 400 430
Faksi:
(09) 2510 7100
www.dewalt.fi
DEWALT
Kägelhamnen 3
02150 Esbo
Tel:
010 400 430
Fax:
(09) 2510 7100
www.dewalt.fi
Sverige
DEWALT
Box 94
431 22 Mölndal
Tel:
031 68 61 00
Fax:
031 68 60 08
www.DEWALT.se
Türkiye
Merkez Servis
Tersane Cad.
Nafe Sokak 1-3/4 Karaköy - İstanbul
Tel:
Faks:
United Kingdom
DEWALT
210 Bath Road
Slough, Berks SL1 3YD
Tel:
01753-56 70 55
Fax:
01753-57 21 12
www.dewalt.co.uk
N049920
154
214 66 75 00
214 66 75 75
0212 361 60 20
0212 361 60 19
03/10
Download PDF

advertising