DC927K | DeWalt DC927K CORDLESS DRILL instruction manual

www.
.eu
DC927
2
Dansk
3
Deutsch
15
English
28
Español
40
Français
53
Italiano
66
Nederlands
79
Norsk
92
Português
103
Suomi
116
Svenska
128
Türkçe
140
Ελληνικά
152
Figure 1
d
f
c
e
b
a
Figure 2
g
h
Figure 3
A
B
1
Figure 4
Figure 5
d
Figure 6
d
c
c
e
e
Figure 8
Figure 7
f
2
Figure 9
DANSK
TRÅDLØST SLAGBOR DC927
ADVARSEL: Det erklærede
vibrationsniveau gælder for
værktøjets hovedanvendelsesformål.
Vibrationsniveauet kan imidlertid variere,
hvis værktøjet anvendes til andre formål
eller ved ringe vedligeholdelse. Dette
kan lede til en betydelig forøgelse i
eksponeringsniveauet over den samlede
driftsperiode.
Tillykke!
Du har valgt et DeWALT værktøj. Mange års erfaring
og indgående produktudvikling og innovation gør
DEWALT til en af de mest pålidelige partnere til
professionelle brugere af elværktøj.
Tekniske data
Spænding
Effekt
Hastighed uden belastning
1. gear
2. gear
3. gear
Slaghastighed
1. gear
2. gear
3. gear
Maksimalt omdrejning
Fremdriftshastighed
Maksimal borekapacitet
stål/blødt træ/beton
Vægt (uden batteripakke)
LpA (lydtryk)
KPA (lydtryk usikkerhed)
LWA (akustisk effekt)
KWA (akustisk effekt
usikkerhed)
V
W
DC927
18
425
min-1
min-1
min-1
0-450
0–1500
0–1800
min-1
min-1
min-1
Nm
mm
0-7650
0–25500
0–30600
38
13
kg
dB(A)
dB(A)
dB(A)
65/13/16
1,8
94
3,0
105
dB(A)
3,0
Samlede værdier for vibration (tre-akse vektorsum) fastslået
ifølge EN 60745:
Vibrationsværdier ah
Boring i beton
ahID =
m/s²
12,5
Usikkerhed K =
m/s²
3,1
Vibrationsniveau ah
Boring i metal
ahD =
m/s²
≤ 2,5
Usikkerhed K =
m/s²
1,5
Vibrationsniveauet i dette informationsark er blevet
målt i overensstemmelse med en standardiseret
test, som er oplyst i EN 60745 og kan bruges til
at sammenligne et værktøj med et andet. Det kan
bruges til foreløbig vurdering af eksponeringen.
Et skøn over vibrationsudsættelsen
skal tage højde for tiden, hvor
værktøjet er slukket eller tændt uden
at blive brugt. Dette kan mindske
eksponeringsniveauet over den samlede
driftsperiode.
Identificer yderligere
sikkerhedsforanstaltninger, der skal
beskytte brugeren mod vibrationer,
såsom: vedligeholdelse af værktøjet og
dets tilbehør, hold hænderne varme og
etablering af arbejdsrutiner.
Batteripakke
Spænding
Kapacitet
Vægt
VDC
Ah
kg
Oplader
Forsyningsspænding
Batteritype
Cirka Opladningstid
min
Vægt
kg
Sikringer:
Europa
Storbritannien & Irland
VAC
230 V værktøj
230 V værktøj
DE9180
18
2,0
0,68
DE9135
230
NiCd/NiMH/Li-Ion
40
(2,0 Ah
batteripakker)
0,52
10 Amp, el-net
13 A, i stikkontakter
Definitioner: sikkerhedsretningslinjer
Nedenstående definitioner beskriver
sikkerhedsniveauet for hvert enkelt signalord.
Læs vejledningen og vær opmærksom på disse
symboler.
FARE: Angiver en umiddelbart
farlig situation, der medmindre den
undgås, vil resultere i død eller alvorlig
personskade.
3
DANSK
ADVARSEL: Angiver en potentielt farlig
situation, der medmindre den undgås,
kunne resultere i død eller alvorlig
personskade.
FORSIGTIG: Angiver en potentielt farlig
situation, der medmindre den undgås,
kan resultere i mindre eller moderat
personskade.
FORSIGTIG: Når det bruges uden
sikkerhedsadvarselsymbolet, angiver
det en potentielt farlig situation, der,
medmindre den undgås, kan resultere i
beskadigelse af ejendom.
Angiver risiko for elektrisk stød.
Angiver brandfare.
EF-konformitetserklæring
DC927
DEWALT erklærer, at disse produkter, som er
beskrevet under “tekniske data” er konstrueret i
overensstemmelse med:
98/37/EØF (indtil 28. dec 2009), 2004/108/EC,
2006/42/EC (fra 29. dec 2009), 2006/95/EC,
EN 55014-1, EN 55014-2, EN 60745-1,
EN 60745-2-6.
For yderligere oplysninger, kontakt DEWALT
på følgende adresse eller henvis til bagerst i
vejledningen.
Undertegnede er ansvarlig for kompilering af den
tekniske fil og udsteder denne erklæring på vegne
af DEWALT.
Horst Grossmann
Vicepræsident for Maskinteknik og Produktudvikling
DEWALT, Richard-Klinger-Strase 11,
D-65510, Idstein, Tyskland
30/10/2007
ADVARSEL: Læs
instruktionsvejledningen for at reducere
risikoen for personskader.
4
Generelle sikkerhedsadvarsler for
elektrisk værktøj
ADVARSEL! Læs alle
sikkerhedsadvarsler og instruktioner Hvis
ikke advarsler og instruktioner følges kan
det resultere i elektrisk stød, brand og/
eller alvorlig personskade.
GEM ALLE ADVARSLER OG INSTRUKTIONER
TIL FREMTIDIG REFERENCE.
Udtrykket “elektrisk værktøj” i advarslerne henviser
til elektrisk værktøj tilsluttet lysnettet (med el-ledning)
eller batteridrevet elektrisk værktøj (uden el-ledning).
1) SIKKERHED I ARBEJDSOMRÅDET
a) Sørg for, at arbejdsområdet er rent og vel
oplyst. Rodede eller mørke områder giver
anledning til ulykker.
b) Undlad at benytte elektrisk værktøj i en
eksplosionsfarlig atmosfære, f.eks. ved
tilstedeværelse af brændbare væsker,
gasser eller støv. Elektrisk værktøj skaber
gnister, der kan antænde støvet eller
dampene.
c) Hold børn og omkringstående på afstand
når der anvendes elektrisk værktøj.
Distraktioner kan medføre, at du mister
kontrollen.
2) ELEKTRISK SIKKERHED
a) Stik på elektrisk værktøj skal passe
til stikkontakten. Stikket må aldrig
modificeres på nogen måde. Undlad
at bruge adapterstik sammen med
jordforbundet elektrisk værktøj.
Umodificerede stik og dertil passende
stikkontakter reducerer risikoen for elektrisk
stød.
b) Undgå kropskontakt med jordforbundne
overflader, såsom rør, radiatorer, komfurer
og køleskabe. Der er øget risiko for elektrisk
stød, hvis din krop er jordforbundet.
c) Undlad at udsætte elektrisk værktøj for
regn eller våde forhold. Hvis der trænger
vand ind i et elektrisk værktøj øges risikoen
for elektrisk stød.
d) Undlad at udsætte ledningen for overlast.
Brug aldrig ledningen til at bære,
trække værktøjet eller trække det ud af
stikkontakten. Hold ledningen borte fra
varme, olie, skarpe kanter og bevægelige
dele. Beskadigede eller sammenfiltrede
ledninger øger risikoen for elektrisk stød.
e) Når elektrisk værktøj benyttes udendørs
skal der anvendes en forlængerledning,
som er egnet til udendørs brug. Brug af
en ledning der er egnet til udendørs brug
reducerer risikoen for elektrisk stød.
DANSK
f)
Hvis det ikke kan undgås at betjene et
elektrisk værktøj i et fugtigt område,
benyt en strømforsyning, der er beskyttet
af en fejlstrømsafbryder. Ved at benytte
en fejlstrømsafbryder reduceres risikoen for
elektrisk stød.
3) PERSONLIG SIKKERHED
a) Vær opmærksom, pas på hvad du
foretager dig, og brug sund fornuft, når
du benytter et elektrisk værktøj. Brug
ikke elektrisk værktøj, når du er træt
eller påvirket af narkotika, alkohol eller
medicin. En øjebliks uopmærksomhed
under anvendelse af et elektrisk værktøj kan
forårsage alvorlig personskade.
b) Brug personligt sikkerhedsudstyr. Bær
altid beskyttelsesbriller. Sikkerhedsudstyr
såsom støvmaske, skridsikre sikerhedssko,
sikkerhedshjelm eller høreværn, brugt når
omstændighederne foreskriver det, reducerer
omfanget af personskader.
c) Undgå utilsigtet opstart. Sørg for at der
er slukket for kontakten inden værktøjet
tilsluttes strømkilde og/eller batterienhed,
samles op eller bæres. Når elektrisk værktøj
bæres med fingeren på kontakten eller
tilsluttes når kontakten er tændt, giver det
anledning til ulykker.
d) Fjern eventuelle justerings- eller
skruenøgler, før det elektriske værktøj
startes. En skruenøgle eller anden nøgle,
der bliver siddende på en roterende del
af elektrisk værktøj, kan give anledning til
personskade.
e) Undlad at række for langt. Hold hele tiden
en god fodstilling og balance. Dette giver
bedre kontrol af det elektriske værktøj når
uventede situationer opstår.
f) Bær hensigtsmæssig påklædning. Bær
ikke løst tøj eller smykker. Hold dit hår,
tøj og handsker væk fra bevægelige dele.
Løstsiddende tøj, smykker eller langt hår kan
blive fanget i bevægelige dele.
g) Hvis der anvendes støvudsugnings- eller
-opsamlingsudstyr, skal dette tilsluttes
og anvendes rigtigt. Anvendelse af
støvopsamlingsudstyr kan begrænse farer
forårsaget af støv.
4) ANVENDELSE OG VEDLIGEHOLDELSE AF ELEKTRISK
VÆRKTØJ
a) Undlad at bruge magt over for det
elektriske værktøj. Brug det værktøj, der
er bedst egnet til det arbejde, der skal
udføres. Værktøjet vil klare opgaven bedre
og mere sikkert med den ydelse, som det er
beregnet til.
b)
c)
d)
e)
f)
g)
Undlad at benytte elektrisk værktøj, hvis
kontakten ikke tænder og slukker for det.
Alt elektrisk værktøj, der ikke kan kontrolleres
med kontakten, er farligt og skal repareres.
Træk stikket ud af stikkontakten og/
eller batterienheden fra det elektriske
værktøj, før det elektriske værktøj justeres,
dets tilbehør udskiftes eller det stilles
til opbevaring. Sådanne forebyggende
sikkerhedsforanstaltninger mindsker risikoen
for at værktøjet startes utilsigtet.
Opbevar elektrisk værktøj uden for
rækkevidde af børn, og tillad ikke
personer som ikke er bekendt med dette
elektriske værktøj eller disse instruktioner
at betjene værktøjet. Elektrisk værktøj er
farligt i hænderne på personer, som ikke er
instrueret i brugen deraf.
Vedligeholdelse af elektrisk værktøj.
Undersøg om bevægelige dele sidder
skævt, binder eller er gået itu såvel som
andre forhold, der kan påvirke betjeningen
af værktøjet. Hvis det elektriske værktøj
er beskadiget, skal det repareres før
brug. Mange ulykker er forårsaget af dårligt
vedligeholdt værktøj.
Hold skæreværktøj skarpe og rene.
Ordentligt vedligeholdt skæreværktøj med
skarpe skærekanter har mindre tilbøjelighed til
at binde og er lettere at styre.
Brug elektrisk værktøj, tilbehør, bor,
osv. i overensstemmelse med disse
instruktioner, idet der tages hensyn til
arbejdsforholdene og den opgave, som
skal udføres. Brug af elektrisk værktøj til
andre opgaver end dem, det er beregnet til,
kan resultere i en farlig situation.
5) ANVENDELSE OG VEDLIGEHOLDELSE AF BATTERI
a) Må kun genoplades med den oplader,
som er angivet af fabrikanten. En
oplader, der er beregnet til en bestemt type
batteripakke, kan udgøre en brandrisiko, hvis
den bruges med en anden type batteripakke.
b) Brug kun elektrisk værktøj med de
batteripakker, der er beregnet til hver
enkelt type.Brug af andre batteripakker kan
skabe risiko for personskade og brand.
c) Når en batteripakke ikke er i brug,
skal den holdes borte fra andre
metalgenstande, så som papirclips,
mønter, nøgler, søm, skruer og andre
små metalgenstande, der kan danne
forbindelse mellem to elektriske
kontaktflader.Kortslutninger mellem
batterikontakter kan forårsage forbrænding
eller brand.
5
DANSK
d)
Hvis en batteripakke udsættes for
overlast, kan der sive væske ud. Undgå
berøring. Hvis væsken berøres ved et
tilfælde, skal der skylles med masser af
vand. Hvis der kommer væske i øjnene,
skal der desuden søges lægehjælp.
Batterivæske kan forårsage irritation eller
forbrænding.
6) SERVICE
a) Elektrisk værktøj skal serviceres
af en kvalificeret servicetekniker
som udelukende benytter identiske
reservedele. Derved sikres at værktøjets
driftssikkerhed opretholdes.
YDERLIGERE SPECIFIKKE
SIKKERHEDSREGLER
Sikkerhedsadvarsler for
boremaskine/skruemaskine/
slagboremaskine
• Anvend høreværn ved brug af slagbor.
Udsættelse for støj kan føre til tab af høreevne.
• Hold altid el-værktøj i de isolerede
greb ved arbejdsprocesudførelser, hvor
skæreværktøjet kan komme i kontakt med
skjulte ledninger eller værktøjets egen
ledning. Hvis skæretilbehøret kommer i kontakt
med en strømførende ledning, kan værktøjets
metaldele blive strømførende og give operatøren
stød.
• Anvend de hjælpegreb, som følger med
værktøjet. Tab af kontrollen kan føre til
personskade.
• Anvend skruetvinger eller anden anordning
til at fastgøre og understøtte arbejdsemnet
til en stabil platform. At holde emnet med
hånden eller mod kroppen er en ustabil løsning,
der kan føre til tab af kontrollen.
• Anvend høreværn, hvis der hamres i
længere perioder. Langvarig udsættelse for
høje støjniveauer kan føre til tab af høreevne.
Midlertidigt tab af høreevne eller alvorlig
beskadigelse af trommehinden kan forårsages
af høje lydniveauer som følge af slagboring.
• Anvend beskyttelsesbriller eller anden
øjenbeskyttelse. Hammer- og boreprocesser
kan få splinter til at flyve omkring. Flyvende
partikler kan forårsage permanent øjenskade.
• Slagbor og -værktøj bliver varme under
brug. Anvend handsker ved berøring.
6
Værktøjsmærkater
PLACERING AF DATOMÆRKNING
Datomærkning, som også inkluderer
fremstillingsåret, er trykt ind i kabinetfladen, der
danner monteringssammenføjningen mellem værktøj
og batteri!
Eksempel:
2007 XX XX
Fremstillingsår
Vigtige sikkerhedsinstruktioner for
alle batteriopladere
GEM DISSE INSTRUKTIONER: Denne
vejledning indeholder vigtige sikkerheds- og
betjeningsanvisninger for DE9130/DE9135
batteriopladere.
• Læs alle instruktioner og
sikkerhedsafmærkninger på opladeren,
batteripakken og det produkt, som
batteripakken anvendes til, før opladeren tages i
brug.
FARE: Fare for livsfarligt elektrisk
stød. Opladningsterminaler er forsynet
med 230 volt spænding. Berør aldrig
kontaktflader med strømførende
genstande. Det kan medføre elektrisk
stød og eventuel livsfare.
ADVARSEL: Fare for elektrisk stød. Lad
aldrig væske trænge ind i opladeren. Det
kan medføre elektrisk stød.
FORSIGTIG: Fare for forbrændinger.
For at undgå fare for personskade må
der kun oplades DEWALT genopladelige
batterier. Andre typer risikerer at
sprænges, hvilket kan forårsage personeller materiel skade.
FORSIGTIG: Under visse
omstændigheder, når opladeren
er sluttet til ledningsnettet, kan
de fritliggende opladerkontakter
inde i opladeren blive kortsluttet
af udefra kommende materialer.
Udefra kommende materialer, som
kan lede strøm, som f.eks. ståluld,
aluminiumsfolie, eller ophobede
metalpartikler og lignende, skal holdes
i sikker afstand fra opladerens hulrum.
Tag altid opladeren ud af strømstikket,
når der ikke er et batteri i opladeren.
Tag opladeren ud af strømstikket før
rengøring.
DANSK
• Forsøg ALDRIG at oplade batteripakken
med andre opladere end dem, der er vist
her i vejledningen. Opladeren og batteripakken
er konstrueret, så de fungerer som en enhed.
• Disse opladere er ikke beregnet til
anden brug end opladning af DEWALT
genopladelige batterier. Anden anvendelse
kan medføre brandfare, fare for elektrisk stød og
eventuel livsfare.
• Opladeren må ikke udsættes for regn eller
sne.
• Træk altid i stikket og ikke i ledningen, når
opladeren skal kobles fra ledningsnettet.
Herved reduceres risikoen for at beskadige stik
og ledning.
• Sørg for at anbringe ledningen, så den ikke
trædes på, rykkes i, eller på anden måde
udsættes for skade eller overlast.
• Anvend kun en forlængerledning, hvis det
er absolut nødvendigt. Fejlagtig brug af
forlængerledninger kan medføre brandfare samt
fare for elektrisk stød og eventuel livsfare.
• Placer aldrig andre genstande oven
på opladeren, og placer aldrig
opladeren på et blødt underlag, som
kan blokere ventilationshullerne og
føre til overophedning. Placer ikke
opladeren i umiddelbar nærhed af andre
varmekilder. Opladeren ventileres gennem
ventilationshullerne i husets top og bund.
• Opladeren må ikke bruges når ledning eller
stik er beskadiget — udskift straks ledning og
stik.
• Opladeren må ikke bruges hvis den har været
udsat for hårde stød, er blevet tabt eller
på anden måde er blevet beskadiget.
Opladeren skal indleveres til et autoriseret
serviceværksted.
• Skil ikke opladeren ad. Aflever den til et
autoriseret servicecenter for service eller
reparation. Ukorrekt samling kan medføre
brandfare eller fare for elektrisk stød og eventuel
livsfare.
• Afbryd opladeren fra strømstikket før
eventuel rengøring. Herved undgås risiko
for elektrisk stød. Det er ikke nok at fjerne
batteripakken.
• Forsøg ALDRIG at sammenkoble 2 opladere.
• Opladeren er konstrueret til at fungere med
en standard 230V strømforsyning. Forsøg
ikke at anvende en anden spænding. Dette
gælder ikke for bilopladeren.
GEM DISSE INSTRUKTIONER
Opladere
DE9135 opladeren accepterer 7,2 – 18 V NiCd,
NiMH eller Li-Ion batterier.
Disse opladere kræver ingen justering og er
konstrueret til yderst nem betjening.
Opladningsprocedure
FARE: Fare for livsfarligt elektrisk
stød. Der er 230 volt til stede i
opladningsterminalerne. Undersøg aldrig
med strømførende genstande.
Fare for elektrisk stød, muligvis livsfarligt.
1. Forbind opladeren (h) med en passende
stikkontakt, inden batteriet indsættes.
2. Indsæt batteriet i opladeren. Den røde
(opladnings-) lampe blinker uafbrudt som tegn
på, at opladningsprocessen er startet.
3. Når batteriet er helt opladet, er den røde lampe
konstant på ON. Batteriet er helt opladet og kan
hermed anvendes eller efterlades i opladeren.
Opladningsproces
Se batteripakkens opladningstilstand i nedenstående
skema.
Opladningstilstand
oplader
fuldt opladet
forsinkelse ved varm/kold batteripakke
udskift batteripakke
problem
– – – – – –
–––––––––––
––– – ––– –
•••••••••••
•• •• •• ••
Automatisk genopfriskning
Den automatiske genopfriskningsindstilling udligner
eller afbalancerer de enkelte celler i batteripakken
ved dens spidskapacitet. Batteripakker skal
genopfriskes ugentligt, eller når batteripakken ikke
længere yder maksimalt.
For at genopfriske en batteripakke, sættes den i
opladeren som normalt. Lad batteripakken blive i
opladeren i mindst 8 timer.
Forsinkelse ved varm/kold
batteripakke
Når opladeren påviser en batteripakke, der er for
varm eller for kold, påbegynder den automatisk
en varm/kold batteripakke-forsinkelsesfunktion,
hvor opladningen indstilles, indtil batteriet har nået
den rette temperatur. Opladeren skifter derefter
7
DANSK
automatisk til opladningsfunktionen. Denne funktion
sikrer maksimal batterilevetid.
BESKYTTELSE MOD FULD AFLADNING
Batteripakken er beskyttet mod fuld afladning under
anvendelse med værktøjet.
Vigtige sikkerhedsinstruktioner for
alle batteripakker
Sørg ved bestilling af nye batteripakker for at
inkludere katalognummer og spænding. Henvis
til diagrammet i slutningen af denne vejledning for
kompatibilitet af opladere og batteripakker.
Batteripakken er ikke fuldt opladet i den originale
indpakning. Læs inden brug af batteripakken og
opladeren nedenstående sikkerhedsinstruktioner.
Følg derefter de beskrevne opladningsprocedurer.
LÆS ALLE INSTRUKTIONER
• Undlad at oplade eller bruge batteri i en
eksplosionsfarlig atmosfære, f.eks. i nærhed
af brændbare væsker, gasser eller støv.
Isættelse eller fjernelse af batteriet fra opladeren
kan antænde støvet eller røgen.
• Oplad kun batteripakker i DEWALT opladere.
• Stænk eller nedsænk IKKE batteripakker i
vand eller andre væsker.
8
FORSIGTIG: Anbring, når det ikke
er i brug, værktøjet på siden på en
stabil overflade, hvor det ikke er til
at snuble eller falde over. Værktøj
med store batteripakker kan stå opret
på batteripakken, men kan let væltes.
SPECIFIKKE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER FOR NIKKELKADMIUM (NICD) ELLER NIKKEL-METAL-HYDRID (NIMH)
• Brænd ikke batteripakken, selv hvis den
er svært beskadiget eller helt opslidt.
Batteripakken kan eksplodere i en brand.
• Lidt lækage fra cellerne i batteripakken kan
forekomme under ekstreme brugs- eller
temperaturforhold. Dette udgør dog ikke et
batterisvigt.
Men, hvis det udvendige segl er brudt:
a. og batterivæske får kontakt med huden, vask
omgående huden med sæbe og vand i flere
minutter.
b. og batterivæske kommer i øjnene, skyl
øjnene med rent vand i mindst 10 minutter
og søg straks lægehjælp. (medicinsk notat:
Væsken er en 25-35% opløsning
af kaliumhydroxid.)
SPECIFIKKE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER FOR
LITHIUM-ION (LI-ION)
• Opbevar eller anvend ikke værktøjet og
batteripakken på steder, hvor temperaturen
kan nå eller overstige 40˚ C (105° F) (så som
udendørs skure eller metalbygninger om
sommeren).
• Brænd ikke batteripakken, selv hvis den
er svært beskadiget eller helt opslidt.
Batteripakken kan eksplodere i en brand. Giftige
dampe og materialer dannes ved forbrænding
af lithium-ion batteripakker.
FARE: Fare for elektrisk stød og
mulig livsfare. Forsøg aldrig at åbne
batteripakken af nogen grund. Sæt
ikke i opladeren, hvis batteripakkens
kasse er revnet eller beskadiget. Det
kan medføre elektrisk stød og eventuel
livsfare. Beskadigede batteripakker skal
returneres til servicecenteret til genbrug.
• Hvis indholdet af et batteri kommer i kontakt
med huden, vask omgående området
med mild sæbe og vand. Hvis batterivæske
kommer i øjnene, lad vand løbe over det åbne
øje i 15 minutter, eller indtil irritationen ophører.
Hvis det er nødvendigt at søge lægehjælp,
består batterielektrolytten af en blanding af
flydende organiske karbonater og lithiumsalte.
ADVARSEL: Forsøg aldrig at åbne
batteripakken af nogen grund. Sæt ikke
i opladeren, hvis batteripakkens kasse
er revnet eller beskadiget. Batteripakken
må ikke udsættes for stød, tabes eller
beskadiges. Anvend ikke en batteripakke
eller oplader, som har været udsat for
et hårdt stød, tabt, kørt over eller på
anden vis er blevet beskadiget (dvs.
gennemboret af et søm, ramt med
en hammer, trådt på). Beskadigede
batteripakker skal returneres til
servicecenteret til genbrug.
• Indholdet af åbnede battericeller kan
forårsage luftvejlsirritation. Flyt til frisk luft. Søg
lægehjælp, hvis symptomerne vedvarer.
ADVARSEL: Fare for brandskader.
Batterivæske kan være antændelig ved
udsættelse for gnister eller flammer.
Batterihætte (fig. 3)
En beskyttende batterihætte medfølger til at dække
kontakterne på en udtaget batteripakke. Uden den
beskyttende hætte på plads er der risiko for, at
løse metalgenstande kan kortslutte kontakterne,
forårsage brandfare og beskadige batteripakken.
DANSK
1. Tag batterihætten af, før batteripakken sættes i
opladeren eller værktøjet (fig. 3A).
Udskift straks defekter ledninger.
2. Sæt beskyttelseshætten over kontakterne
straks efter udtagning af batteripakken fra
opladeren eller værktøjet (fig. 3B).
Oplad kun mellem 4 °C og 40 °C.
Bortskaf batteripakken på en
miljøforsvarlig måde.
ADVARSEL: Sørg for, at den
beskyttende batterihætte er på plads,
inden en batteripakke, som ikke er i
brug, opbevares eller transporteres.
Brænd ikke NiMH, NiCd+ og Li-Ion
batteripakker.
Batteri (fig. 1)
BATTERITYPE
Kan oplade NiMH og NiCd batteripakker.
DC927 kører på 18 volt batteripakker.
Oplader Li-Ion batteripakker.
Anbefalinger til opbevaring
1. Batteripakker opbevares bedst i kølige og tørre
lokaler, uden direkte sollys eller ekstrem varme
eller kulde.
2. Både batteripakke og oplader tåler
længerevarende opbevaring. Under passende
forhold kan de opbevares i mindst 5 år.
Se tekniske data for opladetid.
Emballageindhold
Pakken indeholder:
1 Trådløst slagbor
Mærkater på oplader og batteripakke
Ud over de piktogrammer, der anvendes i denne
vejledning, viser mærkaterne på opladeren og
batteripakken følgende piktogrammer:
1 Sidehåndtag
2 batterier
1 oplader
1 brugsvejledning
Læs brugsvejledningen før brug.
1 sprængbillede
Batteri oplader.
BEMÆRK: Batteripakker og opladere medfølger
ikke ved N-modeller.
Batteri opladet.
Batteri defekt.
Forsinkelse ved varm/kold batteripakke.
Berør aldrig kontaktflader med
strømførende genstande.
• Kontroller om værktøjet, dele eller tilbehør er
blevet beskadiget under transporten.
• Tag dig tid til grundigt at læse og forstå denne
vejledning inden brug.
Beskrivelse (fig. 1–5)
ADVARSEL: Modificer aldrig
el-værktøjet eller dele deraf. Det kan
medføre person- eller materialeskade.
a. Triggerafbryder
b. Knap til Fremad/bak
Undlad at oplade beskadigede
batteripakker.
c. Funktionsstyringsstykke
d. Ring til justering af vridningsmomentet
e. Gearskifte
Brug kun med DEWALT-batteripakker,
andre typer risikerer at sprænges, hvilket
kan forårsage person- eller materiel
skade.
Må ikke udsættes for vand.
f. Fastspændingsstykke
g. batterifrigørelsesknapper
TILTÆNKT BRUG
Dit DC927slagbor er blevet designet til professionelle
boreopgaver og iskruning.
9
DANSK
MÅ IKKE bruges ved høj fugtighed eller under
forhold, hvor der er brændbare væsker eller gasser
til stede.
Disse slagbor er professionelt elektrisk værktøj.
LAD IKKE børn komme i kontakt med værktøjet.
Overvågning kræves, når uerfarne brugere anvender
dette værktøj.
Elektrisk sikkerhed
Den elektriske motor er konstrueret til bare én
spænding. Kontroller altid, at batteriets spænding
svarer til spændingen på mærkepladen. Sørg
også for, at din opladers spænding svarer til din
el-netspænding.
Din DEWALT-oplader er dobbeltisoleret
i overensstemmelse med EN 60335.
Derfor kræves der ingen jordledning.
Hvis strømledningen er beskadiget, skal den
erstattes af en specialfremstillet ledning, der fås
gennem DEWALTS serviceorganisation.
Brug af forlængerledninger
Forlængerledninger bør ikke anvendes, medmindre
det er strengt nødvendigt. Brug en godkendt
forlængerledning, som er egnet til din opladers
indgangsstrøm (se tekniske data). Den mindste
lederstørrelse er 1 mm2; den maksimale længde
er 30 m.
Ved anvendelse af en kabeltromle, skal kablet altid
vindes helt ud.
SAMLING OG JUSTERING
ADVARSEL: Inden samling og justering
skal batteripakken altid tages ud. Sluk
altid for værktøjet, inden batteriet
indsættes eller fjernes.
ADVARSEL: Anvend kun DEWALT
batterier og opladere.
Indsættelse og fjernelse af
batteriet fra værktøjet (fig. 2)
ADVARSEl: For at reducere risikoen
for alvorlig personskade, skal
værktøjet slukkes og batteripakken
fjernes, før der foretages nogen former
for justering eller af-/påmontering af
værktøjsdele eller tilbehør. En utilsigtet
opstart kan forårsage personskade.
SÅDAN INSTALLERES BATTERIET I VÆRKTØJSHÅNDTAGET
1. Stil værktøjets base på linie med hakket i
værktøjshåndtaget (fig. 2).
10
2. Skub batteriet godt ind i håndtaget, indtil du kan
høre, at låsen smækker på plads.
SÅDAN FJERNES BATTERIET FRA VÆRKTØJET
1. Tryk på frigørelsesknapperne (g), og træk
batteriet ud af værktøjshåndtaget med en hurtig
bevægelse.
2. Indsæt batteriet i opladeren som beskrevet i
denne vejlednings afsnit om opladere.
BRUG
Brugsvejledning
ADVARSEL: Følg altid
sikkerhedsanvisningerne og gældende
lovbestemmelser.
Sidehåndtag
ADVARSEL: Betjen ALTID værktøjet
med sidehåndtagene korrekt
installeret for at minimere risikoen for
personskader. Udeladelse heraf kan
medføre, at sidehåndtaget skrider under
betjeningen og medfører tab af kontrol.
Hold fast i værktøjet med begge hænder
med henblik på maksimal kontrol.
Sidehåndtagenes klemmer fortil på gearkassen, som
vist på billedet, kan drejes med henblik på betjening
med højre eller venstre hånd. Sidehåndtaget skal
strammes tilstrækkeligt til at modstå drejning
af værktøjet, hvis tilbehøret sætter sig fast eller
standser. Sørg for, at gribe fat i sidehåndtaget i den
fjerneste ende, så værktøjet kan styres, hvis det
standser pludseligt.
Hvis modellen ikke er udstyret med et sidehåndtag,
tag fat om boret med en hånd på håndtaget og en
hånd på batteriet.
Afbryder med variabel hastighed
(fig. 1)
Tænd for værktøjet ved at presse triggerafbryderen
(a). Sluk for værktøjet ved at slippe triggerafbryderen.
Dit værktøj er udstyret med en bremse.
Borepatronen standser, når triggerafbryderen slippes
helt.
BEMÆRK: Konstant anvendelse ved regulerbar
hastighed anbefales ikke. Det kan beskadige
afbryderen og bør undgås.
Frem/tilbage styreknap (fig. 1)
En frem/tilbage styreknap (b) bestemmer værktøjets
retning, og virker også som en afspærringsknap.
DANSK
Vælg fremadrettet rotation ved at slippe
afbryderen og trykke frem/tilbage knappen på højre
side af værktøjet ned.
Krave til justering af
vridningsmomentet (fig. 4)
Vælg tilbagerettet rotation ved at trykke frem/
tilbage styreknappen på venstre side af værktøjet
ned.
BEMÆRK: Første gang værktøjet skal køre efter
ændring af rotationsretningen, kan man høre et klik
ved opstarten. Det er helt normalt og betyder ikke,
at der er et problem.
Dit værktøj har en justerbar
momentskruetrækkermekanisme til skruning og
fjernelse af et bredt udvalg af skruesikringsformer
og størrelser og på nogle modeller en
hammermekanisme til boring i murværk. Tal er
angivet rundt om momentjusteringsstykket (d).
Disse tal anvendes til at indstille grebet til levering
af et momentområde. Jo højere tallet er på kraven,
jo højere er vridningsmomentet, og jo større er den
skruesikring der kan skrues. Vælg et hvilket som
helst af tallene ved at rotere indtil det ønskede tal
står ud for pilen.
Funktionsstyringskrave
Gear til tre hastigheder (fig. 4)
Dit bor er udstyret med et separat
funktionsstyringstykke (fig. 1, c) to skift mellem
borings, iskrunings og slagboringsfunktionerne.
Værktøjets tre hastigheder gør det muligt at skifte
gear med henblik på flere anvendelsesformål. For
at vælge hastighed 1 (højeste momentindstilling),
skal du slukke for værktøjet og vente på at det
standser. Skub gearskifteren (e) hele vejen mod
venstre. Hastighed 2 (mellemste moment- og
hastighedsindstilling) er i midterpositionen. Hastighed
3 (højeste hastighedsindstilling) er til højre.
Midterstillingen for frem/tilbage knappen låser
værktøjet i den SLUKKEDE stilling. Sørg for,
at afbryderen er sluppet, når frem/tilbage
styreknappens position ændres.
ISKRUNING (FIG. 4)
1. Vælg den ønskede hastighed/omdrejning til
arbejdsopgaven vha. gearskiftfunktionens
tre hastigheder (e) oven på værktøjet. Sæt
momentniveauet korrekt via koblingsstykket ved
først at indstille koblingsstykket til den laveste
indstilling for at sikre at fastgøringsmekanismen
er indstillet efter formålet.
BEMÆRK: Brug den lavest mulige
momentindstilling til at indsætte
fastgøringsmekanismen i den ønskede dybde.
Jo lavere tal, des lavere antal omdrejninger.
2. Drej funktionsindstillingsstykket (c) således at
skruesymbolet flugter med pilen.
3. Sæt omdrejningsjusteringsstykket (d) til
nummeret for det ønskede antal omdrejninger.
BEMÆRK: Momentjusteringsstykket
kan sættes til ethvert nummer og
skiftes mellem iskruning og boring vha.
funktionsindstillingsstykket.
BORING (FIG. 5)
FORSIGTIG: Boret vil ikke koble ud,
uanset omdrejningsjusteringsstykkets
position (d), så længe funktionsstykket et
sat til boring/slagboring.
Drej funktionsstyringsstykket (c) således, at
boresymbolet flugter med pilen.
BEMÆRK: Momentjusteringsstykket (d) kan
indstilles til et hvilket som helst nummer.
SLAGBORING (FIG. 6)
Drej funktionsstyringsstykket (c) således at
hammersymbolet flugter med pilen.
BEMÆRK: Skift ikke gear, mens værktøjet er i
gang. Lad altid boret standse helt, inden der skiftes
gear. Hvis man har problemer med at skifte gear,
skal man sørge for, at gearskifteren er sat til en af
følgende tre hastighedsindstillinger.
Automatisk indspænding (fig. 7–9)
ADVARSEL: Forsøg ikke at spænde
borehoveder (eller andet tilbehør) ved at
gribe borepatronens forende og tænde
for værktøjet. Det kan medføre skade på
borepatronen og personskade. Afspær
altid triggerafbryderen ved skiftning af
tilbehør.
ADVARSEL: Sørg altid for at boret er
fastspændt, inden værktøjet tændes Et
løst bor kan flyve ud af værktøjet
og medføre personskade.
SÅDAN INDSÆTTES BOR ELLER ANDET TILBEHØR
1. Fastlås udløserknappen til slukket position
(OFF).
2. Grib fat om fastspændingsstykket (f) med
den ene hånd, og brug den anden hånd til at
fastgøre værktøjet som vist i figur 7. Drej stykket
mod uret (vist forfra) tilstrækkeligt til at gribe om
tilbehøret.
3. Før bor eller andet tilbehør omkring 19 mm
(3/4") ind i fastspændingsstykket som vist i
11
DANSK
figur 8. Grib godt fat om fastspændingsstykket
og drej stykket med uret (vist forfra) med
den ene hånd, mens den anden hånd holder
værktøjet på plads. Drej stykket med uret, indtil
det ikke kan drejes yderligere figur 9. Mens
boret betjenes i fremadholdt position vil boret
kontinuerligt stramme indspændingen om boret
for at maksimere grebet om boret.
For at fjerne tilbehøret, gentag trin 2 ovenfor.
Betjening af boret
1. Vælg den ønskede hastighed/momentområde
ved at anvende dobbeltområde gearvælgeren
til at matche hastigheden og den planlagte
anvendelses vridningsmoment.
2. Til TRÆ bruges spiralbor, spadebor,
stangbor eller hulsave. Til METAL bruges
højhastighedsspiralbor i stål eller hulsave.
Brug skærefedt. Undtagelser er støbejern og
messing, som skal bores tørt.
3. Anvend altid tryk i en lige linie med borehovedet.
Anvend tryk nok til at fastholde grebet om
borhovedet, men skub ikke så hårdt at motoren
sætter ud eller borehovedet afbøjes.
ud af hullet, mens værktøjet stadig er i gang for
at hjælpe med at rydde boreaffald fra hullet.
4. Til MURVÆRK brug borehoveder med karbidspids eller hoveder til murværk. En jævn strøm
af støv angiver, at borehastigheden er korrekt.
Betjening af skruetrækker
Vælg den ønskede hastighed/omdrejning til
arbejdsopgaven vha. gearskiftfunktionens tre
hastigheder oven på værktøjet. Indsæt det
ønskede skruesikringstilbehør i borepatronen på
samme måde som med alle borehoveder. Sæt
momentjusteringsstykket (d) til nummeret for
det ønskede antal omdrejninger. Foretag nogle
træningsboringer på skrotmateriale, eller på skjulte
områder, for at fastslå den rigtige position for
grebskraven.
VEDLIGEHOLDELSE
DEWALT elektrisk værktøj er beregnet til langvarig
brug med minimal vedligeholdelse. Værktøjets
fortsatte tilfredsstillende drift afhænger af korrekt
vedligeholdelse og rengøring af værktøjet.
ADVARSEL: For at reducere risikoen
for alvorlig personskade, skal
værktøjet slukkes og batteripakken
fjernes, før der foretages nogen former
for justering eller af-/påmontering af
værktøjsdele eller tilbehør. En utilsigtet
opstart kan forårsage personskade.
4. Hold værktøjet godt fast med begge hænder for
at kontrollere borets drejebevægelse.
5. HVIS BORET GÅR I STÅ, er det som regel fordi
det er blevet overbelastet eller anvendt forkert.
SLIP ØJEBLIKKELIGT TRIGGEREN, fjern
borehovedet fra emnet og fastslå årsagen til
at det gik i stå.KLIK IKKE TRIGGEREN ON
OG OFF I ET FORSØG PÅ AT STARTE ET
STANDSET BOR - DET KAN BESKADIGE
BORET.
6. Hold motoren i gang, mens borehovedet
trækkes ud igen af et boret hul. Det hjælper til
at forhindre blokering.
Slagboring
1. Brug kun lige tilstrækkelig megen kraft på
slagboret til at forhindre, at det bumper
overdrevent eller “stiger” ud af borehovedet.
For megen kraft vil medføre langsommere
borehastigheder, overophedning og lavere
boretempo.
2. Bor lige ved at holde borehovedet i en ret vinkel
på arbejdsemnet. Udøv ikke tryk fra siden af
borehovedet under boring, da det vil forårsage
tilstopning af hovedets kannelurer og en
langsommere borehastighed.
3. Hvis hammerhastigheden begynder at falde ved
boring af dybe huller, træk borehovedet delvist
12
Opladeren er ikke servicerbar. Der er ingen
servicerbare dele inden i opladeren.
Smøring
Dette elektriske værktøj skal ikke smøres yderligere.
Rengøring
ADVARSEL: Blæs støv og snavs
ud af hovedhuset med tør luft, lige
så snart der samler sig snavs i og
omkring luftaftrækket. Bær godkendte
beskyttelsesbriller og godkendt
støvmaske ved udførelse af denne
procedure.
ADVARSEL: Brug aldrig
opløsningsmidler eller andre kraftige
kemikalier til at rengøre værktøjets
DANSK
ikke-metalliske dele. Disse kemikalier
kan svække de materialer, der anvendes
i disse dele. Brug en klud, der kun er
fugtet med vand og mild sæbe. Der
må under ingen omstændigheder
komme væske ind i værktøjet. Ingen af
værktøjets dele må nedsænkes i væske.
RENGØRINGSINSTRUKTIONER FOR OPLADEREN
ADVARSEL: Fare for elektrisk stød.
Afbryd strømforsyningen til opladeren
før rengøring. Snavs og fedt kan fjernes
fra opladerens udvendige flader ved
hjælp af en klud eller en blød børste
(ikke metal). Brug ikke vand eller
rengøringsmidler.
Valgfrit tilbehør
ADVARSEL: Da andet tilbehør end det,
som stilles til rådighed af DEWALT, ikke
er afprøvet med dette produkt, kan det
være farligt at bruge sådant tilbehør
med dette værktøj. For at mindske
risikoen for personskade, må dette
produkt kun anvendes med tilbehør,
som anbefales af DEWALT.
Nærmere oplysninger om det rigtige tilbehør fås hos
forhandleren.
Miljøbeskyttelse
For at benytte sig af denne service kan man
returnere produktet til et hvilket som autoriseret
serviceværksted, der modtager det på vore vegne.
Du kan finde ud af, hvor det nærmeste autoriserede
serviceværksted befinder sig ved at kontakte
dit lokale DEWALT-kontor på den adresse,
der er angivet i denne vejledning. Alternativt
findes der en liste over autoriserede DEWALT
serviceværksteder og detaljerede oplysninger om
vores eftersalgsservice og kontakter på følgende
internetadresse: www.2helpU.com.
Genopladelig batteripakke
Dette batteri har en lang levetid, men skal udskiftes,
når det ikke afgiver tilstrækkelig effekt ved opgaver,
der før var lette at udføre. Ved afslutningen af
batteriets rimelige levetid bortskaffes det på en
miljøsikker måde:
• Sørg for, at batteripakken er helt afladet og tag
den derpå ud af værktøjet.
• Li-Ion, NiCd og NiMH celler kan genbruges.
Bring dem til din forhandler eller nærmeste
genbrugsstation. De indsamlede batteripakker
vil blive genbrugt eller bortskaffet på forsvarlig
vis.
Særskilt bortskaffelse. Dette produkt
må ikke bortskaffes sammen med
almindeligt husholdningsaffald.
Hvis du på noget tidspunkt finder det nødvendigt
at udskifte dit DEWALT produkt, eller hvis det ikke
længere tjener det tiltænkte formål, må det ikke
bortskaffes med almindeligt husholdningsaffald. Sørg
for, at dette produkt bortskaffes særskilt.
Særskilt bortskaffelse af brugte
produkter og emballage gør det muligt
at genbruge materialer og anvende dem
på ny. Genanvendelse af
genbrugsmaterialer bidrager til at
forhindre forurening af miljøet og
reducerer behovet for råmaterialer.
Lokale forskrifter muliggør i nogen tilfælde
særskilt bortskaffelse af elektriske produkter fra
husholdningen, ved kommunale affaldsdepoter eller
hos forhandleren i forbindelse med køb af et nyt
produkt.
DEWALT har stillet faciliteter til rådighed til indsamling
og genbrug af udslidte DEWALT produkter.
13
DANSK
GARANTI
• 30 DAGE UDEN RISIKO
TILFREDSHEDSGARANTI •
Hvis du ikke er fuldt tilfreds med dit DEWALT
værktøj, kan du returnere det inden for 30
dage, komplet som købt, til den forhandler,
hvor værktøjet blev købt og få alle pengene
refunderet eller bytte det. Der skal fremvises
gyldig kvittering.
• ET ÅRS GRATIS SERVICEKONTRAKT •
Hvis du har brug for vedligeholdelse eller
service til dit DEWALT værktøj inden for 12
måneder efter købet, gøres dette helt gratis
på et autoriseret DEWALT serviceværksted.
Der skal fremvises gyldig kvittering. Omfatter
arbejdsløn og reservedele til elektrisk værktøj.
Tilbehør ikke inkluderet.
• ET ÅRS FULD GARANTI •
Hvis dit DEWALT produkt går i stykker
på grund af fejlbehæftede materialer eller
arbejdsudførelse inden for 12 måneder efter
købsdatoen, garanterer vi, at alle defekte dele
eller produktet som helhed, hvilket besluttes af
os, erstattes vederlagsfrit, forudsat at:
• Produktet er ikke misbrugt.
• Ingen uautoriserede personer har
repareret dette produkt.
• Bevis på købsdato er fremvist. Denne
garanti tilbydes som en ekstra service
og ydes foruden de af loven fastsatte
rettigheder for forbrugere.
Nærmeste autoriserede DEWALT
serviceværksted findes ved at benytte
telefonnummeret på bagsiden af denne
vejledning. Alternativt findes der en liste over
autoriserede DEWALT serviceværksteder
og detaljerede oplysninger om vores
eftersalgsservice på følgende internetadresse:
www.2helpU.com.
14
DEUTSCH
AKKU-SCHLAGBOHRSCHRAUBER DC927
Herzlichen Glückwunsch!
Sie haben sich für ein Werkzeug von DEWALT
entschieden. Langjährige Erfahrung, sorgfältige
Produktentwicklung und Innovation machen
DEWALT zu einem zuverlässigen Partner für
professionelle Anwender von Elektrowerkzeugen.
Der in diesem Informationsblatt angegebene
Vibrationsemissionsgrad wurde nach Maßgabe eines
standardisierten Tests, wie in EN 60745 vorgegeben,
gemessen und kann zum Vergleich von Werkzeugen
verwendet werden. Er kann zu einer vorläufigen
Einschätzung der Exposition verwendet werden.
WARNUNG: Der angegebene
Vibrationsemissionswert steht für die
Hauptanwendungen des Werkzeugs.
Falls das Werkzeug jedoch für andere
Anwendungen oder mit anderem
Zubehör benutzt oder schlecht
instandgehalten wird, kann die
Vibrationsemission verschieden sein.
Dies kann den Expositionsgrad über
die gesamte Arbeitsdauer erheblich
steigern.
Technische Daten
Spannung
Ausgangsleistung
Leerlaufdrehzahl
1. Gang
2. Gang
3. Gang
Schlagzahl
1. Gang
2. Gang
3. Gang
Max. Drehmoment
Bohrfutterspannweite
Maximale Bohrleistung
Stahl/Weichholz/Beton
Gewicht (ohne Akku)
LpA (Schalldruck)
KPA (unbestimmter Schalldruck)
LWA (Schallleistung)
KWA (unbestimmte
Schallleistung)
V
W
DC927
18
425
min-1
min-1
min-1
0-450
0-1500
0-1800
min-1
min-1
min-1
Nm
mm
0-7650
0-25500
0-30600
38
13
kg
dB(A)
dB(A)
dB(A)
65/13/16
1,8
94
3,0
105
dB(A)
3,0
Ermittlung der Gesamtschwingungswerte (Vektorsumme der
triaxialen Beschleunigung) gemäß EN60745:
Vibrationskennwert ah
Bohren in Beton
m/s²
12,5
ahID =
Unsicherheitswert K =
m/s²
3,1
Vibrationskennwert ah
Bohren in Metall
ahD =
m/s²
≤ 2,5
Unsicherheitswert K =
m/s²
1,5
Eine Schätzung des
Vibrationsaussetzungsgrades sollte
ebenfalls berücksichtigen, ob das
Werkzeug abgeschaltet ist, oder ob es
einfach nur eingeschaltet ist ohne für
Arbeiten benutzt zu werden. Dies kann
den Expositionsgrad über die gesamte
Arbeitsdauer erheblich verringern.
Bestimmen Sie zusätzliche
Sicherheitsmaßnahmen, um den
Benutzer vor den Auswirkungen der
Vibrationen zu schützen, wie etwa:
Instandhaltung des Werkzeugs und
Zubehörs, die Hände warm halten,
Aufbau von Arbeitsmethoden.
Akku
Betriebsspannung
Kapazität
Gewicht
Ladegerät
Netzspannung
Akkutyp
Ungefähre Ladezeit
Gewicht
Sicherungen:
Europa
GB und Irland
DE9180
18
2,0
0,68
VDC
Ah
kg
DE9135
VAC
min.
kg
230 V Werkzeuge
230 V Werkzeuge
230
NiCd/NiMH/Li-Ion
40
(2,0 Ah Akkus)
0,52
10 A Stromversorgung
13 A im Stecker
15
DEUTSCH
Definitionen: Sicherheitsrichtlinien
Im Folgenden wird die Relevanz der einzelnen
Warnhinweise erklärt. Bitte lesen Sie das Handbuch
und achten Sie auf diese Symbole.
GEFAHR: Weist auf eine unmittelbar
drohende gefährliche Situation hin, die,
sofern nicht vermieden, zu tödlichen
oder schweren Verletzungen führt.
WARNUNG: Weist auf eine
möglicherweise gefährliche Situation hin,
die, sofern nicht vermieden, zu tödlichen
oder schweren Verletzungen führen
kann.
VORSICHT: Weist auf eine
möglicherweise gefährliche Situation
hin, die, sofern nicht vermieden, u.
U. zu leichten oder mittelschweren
Verletzungen führen kann.
VORSICHT: Weist, wenn ohne
Sicherheitssymbol aufgeführt, auf eine
möglicherweise gefährliche Situation
hin, die, sofern nicht vermieden, zu
Sachschäden führen kann.
Weist auf ein Stromschlagrisiko hin.
Weist auf eine Brandgefahr hin.
Der Unterzeichnete ist verantwortlich für die
Zusammenstellung des technischen Dossiers und
gibt diese Erklärung im Namen von DEWALT ab.
Horst Grossmann
Vizepräsident für Konstruktion und
Produktentwicklung
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 11
D-65510 Idstein, Deutschland
30/10/2007
WARNUNG: Zur Reduzierung
der Verletzungsgefahr bitte die
Bedienungsanleitung lesen.
Allgemeine Warnhinweise für
Elektrowerkzeuge
WARNUNG! Alle Sicherheits-/
Warnhinweise und alle
Anweisungen lesen. Die
Nichteinhaltung der nachstehend
aufgeführten Anweisungen kann
elektrischen Schlag, Brand und/oder
schwere Verletzungen verursachen.
ALLE WARNHINWEISE UND ANWEISUNGEN
ZUM SPÄTEREN NACHSCHLAGEN AUFBEWAHREN.
Der nachfolgend verwendete Begriff
„Elektrowerkzeug“ bezieht sich auf netzbetriebene
Werkzeuge (mit Netzkabel) und auf akkubetriebene
Werkzeuge (ohne Netzkabel).
EG-Konformitätserklärung
DC927
DEWALT erklärt hiermit, dass diese unter
„Technische Daten“ beschriebenen Produkte
gemäß folgenden Richtlinien und Normen
konstruiert wurden:
98/37/EEC (bis 28. Dez. 2009), 2004/108/EC,
2006/42/EC (ab 29. Dez. 2009), 2006/95/EC,
EN 55014-1, EN 55014-2, EN 60745-1,
EN 60745-2-6.
Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an
DEWALT unter der unten angeführten Adresse oder
beziehen sich auf die Rückseite dieses Handbuchs.
16
1) SICHERHEIT IM ARBEITSBEREICH
a) Halten Sie Ihren Arbeitsbereich sauber
und gut ausgeleuchtet. Unordentliche oder
dunkle Arbeitsbereiche können zu Unfällen
führen.
b) Arbeiten Sie mit Elektrowerkzeugen nicht
in explosionsgefährdeten Umgebungen,
in der sich brennbare Flüssigkeiten, Gase
oder Staub befinden. Elektrowerkzeuge
erzeugen Funken, die den Staub oder die
Dämpfe entzünden können.
c) Halten Sie Kinder und andere
Personen während der Benutzung des
Elektrowerkzeugs fern. Ablenkungen
können dazu führen, dass Sie die Kontrolle
verlieren.
2) ELEKTRISCHE SICHERHEIT
a) Der Anschlussstecker des
Elektrowerkzeugs muss in die Steckdose
passen. Der Stecker darf in keiner Weise
verändert werden. Verwenden Sie mit
DEUTSCH
b)
c)
d)
e)
f)
geerdeten Elektrowerkzeugen keine
Adapterstecker. Unveränderte Stecker und
passende Steckdosen verringern das Risiko
eines Stromschlags.
Vermeiden Sie Körperkontakt mit
geerdeten Oberflächen wie Rohre,
Heizungen, Herde und Kühlschränke. Es
besteht ein erhöhtes Stromschlagrisiko, wenn
Ihr Körper geerdet ist.
Halten Sie Elektrowerkzeuge von
Regen oder Nässe fern. Das Eindringen
von Wasser in ein Werkzeug erhöht das
Stromschlagrisiko.
Zweckentfremden Sie das Kabel nicht.
Verwenden Sie es niemals, um das
Elektrowerkzeug zu tragen oder zu ziehen
bzw. um den Stecker aus der Steckdose
zu ziehen. Halten Sie das Kabel von Hitze,
Öl, scharfen Kanten oder beweglichen
Teilen fern. Beschädigte oder verwickelte
Kabel erhöhen das Stromschlagrisiko.
Wenn Sie ein Elektrowerkzeug im
Freien benutzen, verwenden Sie
nur Verlängerungskabel, die für
Außenbereiche geeignet sind. Die
Verwendung eines für Außenbereiche
geeigneten Verlängerungskabels verringert
das Stromschlagrisiko.
Beim Betrieb eines Elektrowerkzeugs
an einem feuchten Ort muss eine
Stromversorgung mit einer FehlerstromSchutzeinrichtung verwendet werden.
Die Verwendung einer FehlerstromSchutzeinrichtung verringert das
Stromschlagrisiko.
3) PERSÖNLICHE SICHERHEIT
a) Bleiben Sie stets aufmerksam, achten Sie
darauf, was Sie tun und lassen Sie beim
Umgang mit Elektrowerkzeugen gesunden
Menschenverstand walten. Benutzen Sie
keine Elektrowerkzeuge, wenn Sie müde
sind oder unter dem Einfluss von Drogen,
Alkohol oder Medikamenten stehen. Ein
Moment der Unachtsamkeit beim Gebrauch
von Elektrowerkzeugen kann zu ernsthaften
Verletzungen führen.
b) Tragen Sie eine persönliche
Schutzausrüstung. Tragen Sie stets einen
Augenschutz. Schutzausrüstungen (wie
Staubmaske, rutschfeste Sicherheitsschuhe,
Schutzhelm oder Gehörschutz) für die
entsprechenden Einsatzbedingungen mindern
das Verletzungsrisiko.
c) Verhindern Sie unbeabsichtigtes Starten.
Stellen Sie sicher, dass das Werkzeug
ausgeschaltet ist, bevor Sie es an
d)
e)
f)
g)
die Stromquelle und/oder den Akku
anschließen, es hochheben oder tragen.
Das Tragen des Elektrowerkzeugs mit dem
Finger am Schalter oder der Anschluss
eingeschalteter Werkzeuge führen unnötig
Unfälle herbei.
Nehmen Sie vor dem Einschalten des
Elektrowerkzeugs Einstellwerkzeuge
oder Schraubenschlüssel ab. Ein
Schraubenschlüssel oder Einstellwerkzeug,
der/das sich in einem drehenden Teil
befindet, kann zu Verletzungen führen.
Nicht zu weit vorlehnen! Sorgen Sie für
sicheren Stand und halten Sie jederzeit
das Gleichgewicht. Dadurch können Sie
das Werkzeug in unerwarteten Situationen
besser unter Kontrolle halten.
Tragen Sie geeignete Kleidung. Tragen
Sie keine weite Kleidung und keinen
Schmuck. Halten Sie Haare, Kleidung und
Handschuhe von sich bewegenden Teilen
fern. Lose sitzende Kleidung, Schmuck oder
lange Haare können sich in den beweglichen
Teilen verfangen.
Falls Vorrichtungen zur Staubabsaugung
bzw. zum Staubfang vorhanden
sind, vergewissern Sie sich, dass
diese angeschlossen sind und richtig
verwendet werden. Durch die Verwendung
eines Staubfangs können die mit Staub
verbundenen Gefahren reduziert werden.
4) GEBRAUCH UND WARTUNG VON ELEKTROWERKZEUGEN
a) Überlasten Sie das Elektrowerkzeug
nicht. Verwenden Sie das für Ihren
Anwendungsbereich geeignete
Elektrowerkzeug. Mit dem richtigen
zweckbestimmten Elektrowerkzeug kann
die Arbeit besser und sicherer ausgeführt
werden.
b) Benutzen Sie das Elektrowerkzeug nicht,
wenn sich der Ein-Aus-Schalter nicht
verstellen lässt. Ein Elektrowerkzeug mit
defektem Schalter ist gefährlich und muss
repariert werden.
c) Ziehen Sie den Stecker der Stromquelle
und/oder dem Akku vom Elektrowerkzeug,
bevor Sie Einstellungen vornehmen,
Zubehör wechseln oder Elektrowerkzeuge
aufbewahren. Diese Vorsichtsmaßnahmen
verhindern ein unbeabsichtigtes Einschalten
des Elektrowerkzeugs.
d) Bewahren Sie ungenutzte
Elektrowerkzeuge außerhalb der
Reichweite von Kindern auf. Lassen Sie
Elektrowerkzeuge nicht von Personen
benutzen, die damit nicht vertraut sind
17
DEUTSCH
e)
f)
g)
oder diese Anweisungen nicht gelesen
haben. Elektrowerkzeuge sind in den Händen
unerfahrener Personen gefährlich.
Halten Sie Elektrowerkzeuge stets
in einem einwandfreien Zustand.
Überprüfen Sie, ob bewegliche Teile
falsch ausgerichtet sind oder klemmen
und ob Teile Bruchstellen aufweisen oder
so beschädigt sind, dass sie die Funktion
des Elektrowerkzeugs beeinträchtigen.
Lassen Sie beschädigte Werkzeuge vor
dem Gebrauch reparieren. Viele Unfälle
sind auf schlecht gewartete Elektrowerkzeuge
zurückzuführen.
Halten Sie Schneidwerkzeuge scharf
und sauber. Sorgfältig gepflegte
Schneidwerkzeuge mit scharfen
Schneidkanten verklemmen sich weniger und
sind leichter zu kontrollieren.
Verwenden Sie Elektrowerkzeug, Zubehör,
Einsatzwerkzeuge usw. entsprechend
diesen Anweisungen und in der für
diesen speziellen Elektrowerkzeugtyp
vorgeschriebenen Art und Weise. Der
Gebrauch von Werkzeugen für andere als
die vorgesehenen Anwendungen kann zu
gefährlichen Situationen führen.
5) GEBRAUCH UND WARTUNG VON AKKUBETRIEBENEN
WERKZEUGEN
a) Laden Sie die Akkus nur in vom Hersteller
angegebenen Ladegeräten auf. Ein
Ladegerät, das nur für eine bestimmte
Akkuart geeignet ist, kann zu einer
Brandgefahr führen, wenn es mit anderen
Akkus verwendet wird.
b) Verwenden Sie für die Elektrowerkzeuge
nur die dafür speziell vorgesehenen
Akkus. Der Gebrauch von anderen Akkus
kann zu Verletzungen und Brandgefahr
führen.
c) Halten Sie den nicht benutzten Akku
von Metallgegenständen, wie z. B.
Büroklammern, Münzen, Schlüsseln,
Nägeln, Schrauben oder anderen kleinen
Metallgegenständen fern, die eine
Überbrückung der Kontakte verursachen
könnten. Ein Kurzschluss zwischen den
Akkukontakten kann Verbrennungen oder
einen Brand hervorrufen.
d) Bei unsachgemäßer Verwendung kann
Flüssigkeit aus dem Akku austreten.
Vermeiden Sie den Kontakt damit. Bei
unbeabsichtigtem Kontakt mit Wasser
abspülen. Wenn die Flüssigkeit in die
Augen gelangt, diese ausspülen und einen
Arzt aufsuchen. Austretende Akkuflüssigkeit
18
kann zu Hautreizungen oder Verbrennungen
führen.
6) REPARATUREN
a) Lassen Sie Ihr Elektrowerkzeug nur von
qualifiziertem Fachpersonal und nur mit
Originalersatzteilen reparieren. Damit kann
gewährleistet werden, dass der Betrieb des
Elektrowerkzeugs sicher ist.
ZUSÄTZLICHE
WERKZEUGSPEZIFISCHE
SICHERHEITSHINWEISE
Sicherheitswarnhinweise für
Bohrmaschinen/Bohrschrauber/
Bohrhämmer
• Tragen Sie bei der Verwendung von
Schlagbohrern stets einen Gehörschutz.
Bei Lärmeinwirkung besteht die Gefahr von
Gehörschäden.
• Halten Sie das Werkzeug an den
isolierten Oberflächen, wenn Sie in
Bereichen arbeiten, in denen es mit
verborgenen elektrischen Installationen
oder seinem eigenen Netzkabel in Kontakt
kommen könnte. Bei einem Auftreffen des
Schneidzubehörs auf ein stromführendes
Kabel werden die freiliegenden Metallflächen
des Elektrowerkzeugs stromführend und der
Bediener ist Stromschlaggefahr ausgesetzt.
• Verwenden Sie die mit diesem Werkzeug
gelieferten Zusatzgriffe. Bei einem Verlust der
Kontrolle sind Verletzungen möglich.
• Das Werkstück muss stets mit Klemmen
oder anderen geeigneten Methoden auf
einer stabilen Oberfläche befestigt werden.
Das Werkstück sollte nicht von Hand oder an
den Körper gehalten werden, da dieser instabile
Halt zum Verlust der Kontrolle führen kann.
• Tragen Sie einen Gehörschutz, wenn
Sie über längere Zeitabschnitte mit dem
Bohrhammer arbeiten. Es besteht die
Gefahr von Gehörschäden, wenn sie über
längere Zeit intensivem Lärm ausgesetzt sind.
Durch Bohrhammerarbeiten verursachte hohe
Lautstärkepegel können zu einem zeitweiligen
Hörverlust oder ernsthaften Trommelfellschäden
führen.
• Tragen Sie eine Schutzbrille oder anderen
Augenschutz. Bei Hammer- und Bohrarbeiten
können Splitter wegfliegen. Fliegende
Partikel können permanente Augenschäden
verursachen.
DEUTSCH
• Bohreinsätze und Werkzeuge werden beim
Betrieb heiß. Ziehen Sie vor Berühren dieser
Teile Schutzhandschuhe an.
Schilder am Werkzeug
LAGE DES DATUMSCODES
Der Datumscode, der auch das Baujahr angibt, ist
in die Gehäuseoberfläche an der Verbindungsstelle
zwischen Werkzeug und Akku aufgedruckt.
Beispiel:
2007 XX XX
Baujahr
Wichtige Sicherheitsanweisungen
für alle Ladegeräte
BEWAHREN SIE DIESE ANWEISUNGEN AUF:
Dieses Handbuch enthält wichtige Sicherheits- und
Betriebsanweisungen für die DE9130/DE9135
Ladegeräte.
• Lesen Sie vor Inbetriebnahme des Ladegeräts
alle Anweisungen und Warnhinweise, die am
Ladegerät, Akku und Akkuwerkzeug angebracht
sind.
Netzstecker des Ladegerätes vor dem
Reinigen aus der Steckdose.
• Der Akku darf NIEMALS in einem anderen
Ladegerät, außer dem in diesem Handbuch
beschriebenen, aufgeladen werden. Das
Ladegerät und der Akku wurden speziell zur
gemeinsamen Verwendung konzipiert.
• Diese Ladegeräte sind ausschließlich für das
Laden von DEWALT Akkus bestimmt. Eine
anderweitige Verwendung kann zu Brand führen
oder gefährliche oder tödliche Verletzungen
durch Elektroschock verursachen.
• Setzen Sie das Ladegerät weder Regen
noch Schnee aus.
• Ziehen Sie immer am Stecker und nicht
am Kabel, um das Ladegerät von der
Stromquelle zu trennen. Dadurch wird das
Risiko einer Beschädigung von Stecker und
Kabel reduziert.
• Verlegen Sie das Netzkabel so, dass
niemand darauf treten oder darüber
stolpern kann, und dass es keinen sonstigen
schädlichen Einflüssen oder Belastungen
ausgesetzt wird.
GEFAHR: Tödlicher Stromunfall.
Die Ladestationen weisen 230 Volt
auf. Nicht mit elektrisch leitenden
Gegenständen berühren. Dies kann
einen elektrischen Schlag oder tödlichen
Stromunfall zur Folge haben.
• Ein Verlängerungskabel sollte nur
dann verwendet werden, wenn es
absolut notwendig ist. Ein ungeeignetes
Verlängerungskabel kann zu Brand führen oder
gefährliche oder tödliche Verletzungen durch
Elektroschock verursachen.
WARNUNG: Stromschlaggefahr. Keine
Flüssigkeiten in das Ladegerät gelangen
lassen. Dies kann einen elektrischen
Schlag zur Folge haben.
• Stellen Sie keine Gegenstände auf das
Ladegerät bzw. stellen Sie das Ladegerät
nicht auf eine weiche Oberfläche. Dadurch
könnten die Lüftungsschlitze blockiert und
das Gerät überhitzt werden. Stellen Sie das
Ladegerät von Hitzequellen entfernt auf. Das
Ladegerät ist oben und unten am Gehäuse mit
Lüftungsschlitzen versehen.
VORSICHT: Verbrennungsgefahr. Zur
Reduzierung der Verletzungsgefahr
sollten nur Akkus von DEWALT
verwendet werden. Andere Akkutypen
können bersten und Verletzungen und
Sachschäden verursachen.
VORSICHT: Unter bestimmten
Umständen können bei an die
Stromquelle angeschlossenem
Ladegerät die Kontakte im Ladegerät
durch Fremdmaterial kurzgeschlossen
werden. Leitende Fremdmaterialien, wie
z. B. Stahlwolle, Aluminiumfolie oder
die Ansammlung von Metallpartikeln
von den Hohlräumen des Ladegerätes
fernhalten. Ziehen Sie den Netzstecker
des Ladegerätes immer aus der
Steckdose, wenn kein Akku in der
Vertiefung steckt. Ziehen Sie den
• Betreiben Sie das Ladegerät nicht mit einem
beschädigten Netzkabel oder Netzstecker
– beschädigte Teile sind unverzüglich
auszuwechseln.
• Benutzen Sie das Ladegerät nicht, wenn
es einen harten Stoß erlitten hat, fallen
gelassen oder anderweitig beschädigt
wurde, sondern bringen Sie es zu einer
autorisierten Kundendienststelle.
• Das Ladegerät darf nicht zerlegt werden.
Bringen Sie es zu einer autorisierten
Kundendienststelle, wenn es gewartet oder
repariert werden muss. Ein unsachgemäßer
Zusammenbau kann gefährliche oder tödliche
Verletzungen durch Elektroschock verursachen
oder zu Brand führen.
19
DEUTSCH
• Stecken Sie das Ladegerät vor dem
Reinigen immer aus. Dadurch wird das
Risiko eines Stromschlags reduziert. Durch
alleiniges Herausnehmen des Akkus wird dieses
Risiko nicht reduziert.
• Versuchen Sie NIEMALS 2 Ladegeräte
miteinander zu verbinden.
• Das Ladegerät wurde für den Betrieb
mit standardmäßigem 230 V Netzstrom
konzipiert. Es darf mit keiner anderen
Spannung verwendet werden. Dies gilt
nicht für das Fahrzeugladegerät.
BEWAHREN SIE DIESE ANWEISUNGEN AUF
Ladegeräte
Das Ladegerät DE9135 nimmt nur NiCd-,
NiMH- oder Lithiumionen-Akkus von 7,2-18 V auf.
Diese Ladegeräte müssen nicht eingestellt werden
und sind für eine möglichst einfache Bedienung
konzipiert.
GEFAHR: Tödlicher Stromunfall. An
den Polen des Ladegeräts liegen 230
Volt an. Nicht mit elektrisch leitenden
Gegenständen berühren. Gefährliche
oder tödliche Verletzungen durch
Elektroschock möglich.
1. Stecken Sie den Netzstecker des Ladegeräts
(h) in eine geeignete Steckdose, bevor Sie den
Akku einsetzen.
2. Setzen Sie den Akku in das Ladegerät ein. Die
rote Kontrollleuchte (lädt) blinkt ununterbrochen
und zeigt damit an, dass der Ladevorgang
begonnen hat.
3. Nachdem der Ladevorgang abgeschlossen ist,
leuchtet die rote Kontrollleuchte kontinuierlich.
Der Akku ist nun vollständig aufgeladen und
kann jederzeit verwendet oder im Ladegerät
belassen werden.
Ladevorgang
Die Ladezustände des Akkus sind in der Tabelle
unten aufgeführt.
20
Beim automatischen Feinausgleich werden die
einzelnen Zellen im Akku für ihre Spitzenkapazität
optimiert. Die Akkus sollten wöchentlich oder immer
wenn der Akku nicht mehr die gewohnte Leistung
liefert, ausgeglichen werden.
Zum Ausgleichen wird der Akku wie gewöhnlich in
das Ladegerät gesteckt. Lassen Sie den Akku dann
mindestens 8 Stunden im Ladegerät.
Temperaturverzögerung
Wenn das Ladegerät feststellt, dass der Akku
zu heiß oder zu kalt ist, wird automatisch die
Temperaturverzögerung ausgelöst, d. h. der
Ladevorgang wird so lange ausgesetzt, bis der Akku
eine normale Temperatur erreicht hat. Das Ladegerät
schaltet dann automatisch auf Ladebetrieb.
Dieses Funktionsmerkmal gewährt die maximale
Lebensdauer des Akkus.
SCHUTZ VOR TIEFENTLADUNG
Während der Verwendung im Werkzeug ist der Akku
gegen eine Tiefentladung geschützt.
Ladevorgang
Ladezustand
Lädt
Vollständig geladen
Temperaturverzögerung
Akku ersetzen
Problem
Automatischer Feinausgleich
––––––
–––––––––––
––– – ––– –
•••••••••••
•• •• •• ••
Wichtige Sicherheitsanweisungen
für alle Akkus
Achten Sie beim Bestellen von Ersatzakkus darauf,
dass Sie die Katalognummer und die Spannung
angeben. Die kompatiblen Ladegeräte und Akkus
sind in der Tabelle am Ende dieses Handbuchs
aufgeführt.
Der Akku ist beim Entnehmen aus dem Karton
nicht vollständig geladen. Lesen Sie die unten
aufgeführten Sicherheitsanweisungen, bevor Sie den
Akku und das Ladegerät verwenden. Befolgen Sie
anschließend den beschriebenen Ladevorgang.
LESEN SIE SÄMTLICHE ANWEISUNGEN.
• Akkus niemals in explosionsgefährdeten
Umgebungen, in der sich brennbare
Flüssigkeiten, Gase oder Staub befinden,
laden oder verwenden. Beim Einsetzen und
Herausnehmen des Akkus aus dem Ladegerät
können sich Staub oder Dämpfe entzünden.
• Laden Sie die Akkus nur in Ladegeräten von
DEWALT auf.
• Das Ladegerät KEINEN Spritzern aussetzen
und NICHT in Wasser oder andere Flüssigkeiten
eintauchen.
• Das Werkzeug und den Akku niemals in
Bereichen lagern oder verwenden, in denen
die Temperatur 40 ºC überschreiten könnte
(z. B. Scheunen oder Metallgebäude im
Sommer).
DEUTSCH
GEFAHR: Tödlicher Stromunfall.
Versuchen Sie niemals und unter keinen
Umständen, einen Akku zu öffnen.
Wenn das Akkugehäuse Risse oder
Beschädigungen aufweist, darf es nicht
in das Ladegerät gestellt werden. Dies
kann einen elektrischen Schlag oder
tödlichen Stromunfall zur Folge haben.
Beschädigte Akkus sollten zwecks
Recycling zur Kundendienststelle
gebracht werden.
WARNUNG: Versuchen Sie niemals
und unter keinen Umständen, einen
Akku zu öffnen. Wenn das Akkugehäuse
Risse oder Beschädigungen aufweist,
darf es nicht in das Ladegerät gestellt
werden. Den Akku nicht quetschen,
fallen lassen oder beschädigen.
Verwenden Sie niemals einen Akku oder
ein Ladegerät, wenn diese einen harten
Schlag erlitten haben, fallen gelassen,
überfahren oder sonst wie beschädigt
wurden (z. B. wenn diese mit einem
Nagel durchlöchert wurden, wenn mit
dem Hammer draufgeschlagen oder
draufgetreten wurde). Beschädigte
Akkus sollten zwecks Recycling zur
Kundendienststelle gebracht werden.
VORSICHT: Wenn das Werkzeug
nicht in Gebrauch ist, muss es
seitlich auf eine stabile Fläche
gelegt werden, wo es kein
Stolperrisiko darstellt und es nicht
herunterfallen kann. Bestimmte
Werkzeuge mit großen Akkus stehen
aufrecht auf dem Akku und können
leicht umgeworfen werden.
SPEZIFISCHE SICHERHEITSANWEISUNGEN FÜR
NICKELCADMIUM (NICD) ODER NICKELMETALLHYDRID
(NIMH)
• Den Akku nicht verbrennen, auch nicht
wenn er stark beschädigt oder vollkommen
verschlissen ist. Der Akku kann im Feuer
explodieren.
• Unter extremen Betriebs- oder
Temperaturbedingungen kann etwas
Flüssigkeit aus dem Akku austreten. Das
deutet nicht auf einen Fehler hin.
Wenn jedoch die Außendichtung beschädigt ist:
a. und die Batterieflüssigkeit mit der Haut in
Kontakt kommt, spülen Sie die Haut sofort
mehrere Minuten lang mit Wasser und Seife
ab.
b. und die Batterieflüssigkeit in die Augen
gelangt, spülen Sie diese mindestens 10
Minuten lang mit klarem Wasser aus und
suchen Sie sofort einen Arzt auf. (Hinweis
für den Arzt: Bei der Flüssigkeit handelt
es sich um eine 25-35%ige Lösung aus
Kaliumhydroxid.)
SPEZIFISCHE SICHERHEITSANWEISUNGEN FÜR
LITHIUMIONEN (LI-ION)
• Den Akku nicht verbrennen, auch nicht
wenn er stark beschädigt oder vollkommen
verschlissen ist. Der Akku kann im Feuer
explodieren. Beim Verbrennen eines
Lithiumionen-Akkus werden toxische Dämpfe
und Stoffe freigesetzt.
• Wenn die Batterieflüssigkeit mit der Haut
in Kontakt kommt, waschen Sie den
betroffenen Bereich sofort mit Wasser und
einer milden Seife. Falls die Batterieflüssigkeit
mit den Augen in Berührung kommt, spülen Sie
das offen gehaltene Auge 15 Minuten lang oder
bis die Reizung nachlässt mit Wasser aus. Falls
ein Arzt hinzugezogen werden muss, geben Sie
folgende Informationen an: der Batterieelektrolyt
besteht aus einer Mischung aus flüssigen
organischen Karbonaten und Lithiumsalzen.
• Der Inhalt einer geöffneten Batteriezelle
kann Atemwegreizungen verursachen. Die
betroffene Person an die frische Luft bringen.
Wenn die Symptome anhalten, einen Arzt
aufsuchen.
WARNUNG: Brandgefahr. Die
Batterieflüssigkeit kann bei einer
Aussetzung an Funken oder Flammen
brennbar sein.
Akkuschutzkappe (abb. 3)
Zum Abdecken der Kontakte eines abgenommenen
Akkus liegt eine Schutzkappe bei. Ohne
Schutzkappe können lose Metallteile die Kontakte
kurzschließen, was zu einem Brand sowie einer
Beschädigung des Akkus führen kann.
1. Nehmen Sie die Schutzkappe ab, bevor Sie den
Akku in das Ladegerät
oder in das Werkzeug stecken (abb. 3A).
2. Stecken Sie die Schutzkappe unmittelbar nach
Entnahme des Akkus aus dem Ladegerät bzw.
Werkzeug wieder auf die Kontakte (abb. 3B).
WARNUNG: Vergewissern Sie sich,
dass die Schutzkappe richtig aufsitzt,
bevor Sie einen abgenommenen Akku
lagern oder transportieren.
21
DEUTSCH
Akku (abb. 1)
AKKUTYP
NiMH-, NiCd+- und Lithiumionen-Akkus
nicht verbrennen.
Das Modell DC927 wird mit einem 18 V Akku
betrieben.
Lädt NiMH- und NiCd-Akkus.
Lagerungsempfehlungen
Lädt Lithiumionen-Akkus.
1. Ein idealer Lagerplatz ist kühl, trocken und vor
direkter Sonneneinwirkung und übermäßiger
Hitze oder Kälte geschützt.
2. Eine langfristige Einlagerung schadet dem Akku
oder Ladegerät in keiner Weise. Unter den
richtigen Bedingungen können sie 5 Jahre und
länger gelagert werden.
Die Ladezeit ist den technischen Daten zu
entnehmen
Lieferumfang
Die Packung enthält:
1 Akku-Schlagbohrschrauber
Schilder am Ladegerät und am Akku
1 Seitengriff
Die Piktogramme in diesem Handbuch und die
Schilder am Ladegerät und am Akku zeigen
folgende Symbole:
2 Akkus
Vor der Verwendung die
Bedienungsanleitung lesen.
1 Ladegerät
1 Bedienungsanleitung
1 Explosionszeichnung
HINWEIS: Modelle der N-Serie enthalten keine
Akkus und Ladegeräte.
Akku wird geladen.
• Vergewissern Sie sich, dass das Werkzeug, die
Teile oder Zubehörteile beim Transport nicht
beschädigt wurden.
Akku ist geladen.
• Nehmen Sie sich Zeit, die Bedienungsanleitung
vor Inbetriebnahme gründlich durchzulesen.
Akku ist defekt.
Temperaturverzögerung.
Nicht mit elektrisch leitenden
Gegenständen berühren.
Beschädigte Akkus nicht aufladen.
Nur DEWALT-Akkus verwenden; andere
Akkus könnten bersten und Sach- und
Personenschäden verursachen.
Gerätebeschreibung (abb. 1–5)
WARNUNG: Nehmen Sie niemals
Änderungen an dem Elektrowerkzeug
oder seinen Teilen vor. Dies könnte zu
Sach- und Personenschäden führen.
a. Auslöser
b. Vorwärts-/Rückwärts-Kontrollknopf
c. Einstellring für Betriebsart
d. Einstellring für Drehmoment
e. Getriebeschalter
f. Bohrfutterhülse
g. Akku-Entriegelungsknöpfe
Das Gerät keiner Nässe aussetzen.
VERWENDUNGSZWECK
Beschädigte Kabel sofort ersetzen lassen.
Ihr Akku-Schlagbohrschrauber DC927 ist für
professionelle Bohrarbeiten, Schlagbohrarbeiten und
Schraubarbeiten konstruiert worden.
Nur bei einer Umgebungstemperatur
zwischen 4 °C und 40 °C aufladen.
Verwenden Sie das Werkzeug NICHT bei Nässe
oder in der Nähe von brennbaren Flüssigkeiten oder
Gasen.
Akku umweltgerecht entsorgen.
22
DEUTSCH
Diese Schlagbohrschrauber sind Elektrowerkzeuge
für den professionellen Gebrauch. Lassen Sie Kinder
NICHT in Kontakt mit dem Werkzeug kommen.
Unerfahrene Personen dürfen das Werkzeug nur
unter Beaufsichtigung benutzen.
Einsetzen und Herausnehmen des
Akkus aus dem Werkzeug (abb. 2)
WARNUNG: Um die Gefahr
ernsthafter Verletzungen zu
reduzieren, muss vor jeder
Einstellung und jedem Abnehmen/
Installieren von Zubehör das Werkzeug
ausgeschaltet und der Akku entfernt
werden. Ein unbeabsichtigtes
Einschalten des Geräts kann zu
Verletzungen führen.
Elektrische Sicherheit
Der Elektromotor ist nur für eine Netzspannung
ausgelegt. Überprüfen Sie daher, ob die
Netzspannung der auf dem Typenschild des
Ladegeräts angegebenen Spannung entspricht.
Vergewissern Sie sich außerdem, dass die
Netzspannung Ihres Ladegeräts mit der Ihres
Stromnetzes übereinstimmt.
Ihr DEWALT-Ladegerät ist gemäß
EN 60335 doppelt isoliert und erfordert
deshalb keinen Erdleiter.
Wenn das Netzkabel beschädigt ist, muss es durch
ein spezialgefertigtes Kabel ersetzt werden, das
über die DEWALT-Serviceorganisation erhältlich ist.
CH
Bei Ersatz des Netzkabels achten Sie auf
Verwendung des Schweizer Netzsteckers.
Typ 11 für Klasse II
(Doppelisolierung) - Geräte
Typ 12 für Klasse I (Schutzleiter) - Geräte
CH
Ortsveränderliche Geräte, die im Freien
verwendet werden, müssen über einen
Fehlerstromschutzschalter angeschlossen
werden.
Verlängerungskabel
Ein Verlängerungskabel sollte nur dann verwendet
werden, wenn es absolut notwendig ist. Verwenden
Sie ein zugelassenes Verlängerungskabel, das für
die Leistungsaufnahme des Ladegeräts ausreichend
ist (siehe Technische Daten). Der Mindestquerschnitt
beträgt 1 mm² und die maximale Länge beträgt
30 m.
Rollen Sie das Kabel bei Verwendung einer
Kabelrolle immer völlig aus.
MONTAGE UND EINSTELLUNGEN
WARNUNG: Nehmen Sie vor dem
Zusammenbauen und Einstellen immer
den Akku heraus. Schalten Sie das
Werkzeug immer aus, bevor Sie den
Akku einsetzen oder herausnehmen.
WARNUNG: Verwenden Sie nur Akkus
und Ladegeräte von DEWALT.
EINLEGEN DES AKKUS IN DEN WERKZEUGGRIFF
1. Richten Sie den Sockel des Werkzeugs auf die
Einkerbung im Werkzeuggriff aus (abb. 2).
2. Schieben Sie dann den Akku fest in den Griff,
bis er hörbar einrastet.
HERAUSNEHMEN DES AKKUS AUS DEM WERKZEUG
1. Drücken Sie die Akkufreigabeknöpfe (g) und
ziehen Sie den Akku aus dem Werkzeuggriff
heraus.
2. Anschließend den Akku, wie im Abschnitt
„Ladegerät“ dieses Handbuchs beschrieben,
in das Ladegerät einsetzen.
BETRIEB
Bedienungsanleitung
WARNUNG: Beachten Sie stets
die Sicherheitshinweise und
anzuwendenden Vorschriften.
Seitengriff
WARNUNG: Um das Risiko von
Körperverletzungen zu reduzieren,
benutzen Sie das Werkzeug IMMER mit
ordnungsgemäß installiertem Seitengriff.
Ein Unterlassen dieser Maßnahme
kann dazu führen, dass der Seitengriff
während des Werkzeugeinsatzes
abgleitet und zu einem Kontrollverlust
führt. Halten Sie das Werkzeug mit
beiden Händen, um maximale Kontrolle
auszuüben.
Der Seitengriff wird, wie gezeigt, vorne am
Getriebegehäuse befestigt und kann gedreht
werden, um Rechts- oder Linksgebrauch zu
gestatten. Der Seitengriff muss ausreichend befestigt
sein, um der Drehbewegung des Werkzeugs
standzuhalten, falls das Zubehör klemmt oder
sich festfrisst. Halten Sie den Seitengriff immer am
hinteren Ende, um das Werkzeug beim Festfressen
zu kontrollieren.
23
DEUTSCH
Falls das Modell nicht mit einem Zusatzgriff
ausgestattet ist, fassen Sie die Bohrmaschine mit
einer Hand am Griff und mit der anderen Hand um
den Akku.
Variabler Drehzahlauslöseschalter
(abb. 1)
sicherzustellen, dass das Befestigungsmaterial
gemäß Ihrer Spezifikation eingestellt wird.
HINWEIS: Benutzen Sie die niedrigste
erforderliche Drehmomenteinstellung, um das
Befestigungsmaterial auf die gewünschte Tiefe
zu setzen. Je niedriger die Zahl, desto niedriger
die Drehmomentleistung.
Zum Einschalten des Werkzeugs drücken Sie den
Auslöser (a). Zum Ausschalten des Werkzeugs
geben Sie den Auslöser frei.
2. Drehen Sie den Einstellring für die Betriebsart
(c), so dass das Schraubensymbol eine Linie mit
dem Pfeil bildet.
Dieses Werkzeug ist mit einer Bremse ausgestattet.
Das Bohrfutter hält an, sobald der Auslöseschalter
vollständig freigegeben wird.
3. Stellen Sie den Einstellring für das Drehmoment
(d) auf den Zahlenwert, der dem gewünschten
Drehmoment entspricht.
HINWEIS: Fortgesetzter Einsatz im variablen
Drehzahlbereich wird nicht empfohlen. Das kann den
Schalter beschädigen und sollte vermieden werden.
Vorwärts-/Rückwärts-Kontrollknopf
(abb. 1)
Der Vorwärts-/Rückwärts-Kontrollknopf (b) bestimmt
die Drehrichtung des Werkzeugs und dient ebenso
als Verriegelungsknopf.
Zur Auswahl des Vorwärtslaufs geben Sie den
Auslöseschalter frei und drücken den Vorwärts-/
Rückwärts-Kontrollknopf zur rechten Seite des
Werkzeugs.
Zur Auswahl des Rückwärtslaufs drücken Sie
den Vorwärts-/Rückwärts-Kontrollknopf zur linken
Seite des Werkzeugs.
Die Mittelposition des Kontrollknopfs verriegelt
das Werkzeug in der AUS-Position. Stellen Sie bei
Veränderung der Position des Kontrollknopfs sicher,
dass der Auslöseschalter freigegeben ist.
HINWEIS: Wenn das Werkzeug zum ersten Mal
nach erfolgter Änderung der Drehrichtung anläuft,
ist eventuell ein Klicken zu hören. Das ist normal
und deutet nicht auf ein mögliches Problem hin.
Einstellring für Betriebsart
Diese Bohrmaschine ist mit einem separaten
Einstellring für die Betriebsart ausgestattet
(abb. 1, c), um zwischen Schraub-, Bohr- und
Bohrhammerbetrieb umzuschalten.
SCHRAUBBETRIEB (ABB. 4)
1. Wählen Sie den gewünschten
Geschwindigkeits-/Drehmomentbereich unter
Benutzung des Dreigang-Getriebeschalters
(e) auf der Werkzeugoberseite, um die
Geschwindigkeit und das Drehmoment der
geplanten Anwendung anzupassen. Um die
Drehmomentstufe auf die richtige Position des
Einstellrings zu bringen, wählen Sie anfänglich
am Einstellring eine niedrigere Einstellung, um
24
HINWEIS: Der Einstellring für das Drehmoment
kann auf jede beliebige Zahl eingestellt werden
und zwischen Schraub- und Bohrbetrieb unter
Verwendung des Einstellrings für die Betriebsart
gewechselt werden.
BOHRBETRIEB (ABB. 5)
VORSICHT: Wenn der
Betriebseinstellring auf Bohr-/
Bohrhammerbetrieb eingestellt ist, wird
das Bohrgerät, unabhängig von der
Einstellung des Einstellrings für das
Drehmoment, nicht auskuppeln (d).
Drehen Sie den Einstellring für die Betriebsart (c)
so, dass das Bohrersymbol eine Linie mit dem Pfeil
bildet.
HINWEIS: Der Einstellring für das Drehmoment (d)
kann auf jede Zahl eingestellt werden.
BOHRHAMMERBETRIEB (ABB. 6)
Drehen Sie den Einstellring für die Betriebsart (c),
so dass das Hammersymbol eine Linie mit dem
Pfeil bildet.
Einstellring für Drehmoment (abb. 4)
Dieses Werkzeug hat ein einstellbares Drehmoment
für Schraubarbeiten zum Einschrauben
und Herausdrehen einer großen Anzahl von
Befestigungsformen und -größen sowie eine
Bohrhammervorrichtung für das Bohren in
Mauerwerk. Auf dem Einstellring für das
Drehmoment (d) sind Zahlen kreisförmig angeordnet.
Diese Zahlen werden benutzt, um die Kupplung
einzustellen und ein Drehmoment auszuwählen. Je
höher die Zahl auf dem Ring, desto höher ist das
Drehmoment und desto fester sitzt die Schraube,
die eingeschraubt werden kann. Um eine der
Zahlen auszuwählen, drehen Sie so lange, bis die
gewünschte Zahl mit dem Pfeil auf einer Linie ist.
Dreigang-Getriebe (abb. 4)
Die Dreigang-Ausstattung dieses Werkzeugs
gestattet Ihnen, zur vielseitigeren Einsetzbarkeit
DEUTSCH
die Gänge zu wechseln. Um den 1. Gang (höchste
Drehmomenteinstellung) zu wählen, schalten Sie
das Werkzeug aus und warten, bis es zum Stillstand
gekommen ist. Schieben Sie den Gangschalter
(e) ganz nach links. Geschwindigkeit 2 (mittlere
Drehmoment- und Geschwindigkeitseinstellung) ist
in der Mittelposition. Geschwindigkeit 3 (höchste
Geschwindigkeitseinstellung) ist auf der rechten Seite.
HINWEIS: Wechseln Sie nicht die Gänge, während
das Werkzeug läuft. Warten Sie immer darauf,
dass das Bohrgerät zum vollständigen Stillstand
gekommen ist, ehe Sie die Gänge wechseln. Falls
Sie Schwierigkeiten beim Gängewechseln haben,
vergewissern Sie sich, dass der Gangschalter
in einer der drei Geschwindigkeitseinstellungen
eingerastet ist.
Selbstspannender Bohrfutter-Betrieb
(abb. 7–9)
WARNUNG: Versuchen Sie nicht,
Bohrer (oder irgendein anderes
Zubehör) festzuziehen, indem Sie den
vorderen Teil des Bohrfutters ergreifen
und das Werkzeug anlaufen lassen.
Dies könnte eine Beschädigung des
Bohrfutters und Verletzungen zur Folge
haben. Verriegeln Sie beim Auswechseln
von Zubehör stets den Auslöseschalter.
WARNUNG: Vergewissern Sie sich
immer, bevor Sie das Werkzeug
starten, dass der Bohrer befestigt
ist. Ein lockerer Bohrer kann aus
dem Werkzeug herausspringen und
mögliche Verletzungen verursachen.
EINEN BOHRER ODER ANDERES ZUBEHÖR EINSETZEN
1. Verriegeln Sie den Auslöseschalter in der
AUS-Position.
2. Fassen Sie mit einer Hand den Mantel des
Bohrfutters (f) und halten Sie mit der anderen
Hand das Werkzeug fest, wie in abbildung 7
dargestellt. Drehen Sie den Mantel weit genug
gegen den Uhrzeigersinn (von vorne betrachtet),
um das gewünschte Zubehör einsetzen zu
können.
3. Setzen Sie den Bohrer oder anderes Zubehör
etwa 19 mm (3/4-Zoll) in das Bohrfutter ein,
wie in abbildung 8 dargestellt. Fassen Sie
den Mantel des Bohrfutters mit festem Griff
und drehen den Mantel mit einer Hand im
Uhrzeigersinn (von vorne betrachtet), während
Sie mit der anderen Hand das Werkzeug
festhalten. Drehen Sie den Mantel im
Uhrzeigersinn, bis der Mantel nicht mehr
weiter gedreht werden kann, wie in
abbildung 9 dargestellt. Wenn der Bohrer im
Vorwärtslaufbetrieb arbeitet, spannt das
Bohrfutter laufend die Spannbacken auf dem
Bohrerschaft nach, um die Klemmkraft auf den
Bohrerschaft zu maximieren.
Um das Zubehör herauszunehmen, wiederholen Sie
Schritt 2.
Bohrbetrieb
1. Wählen Sie den gewünschten
Geschwindigkeits-/Drehmomentbereich unter
Benutzung des Dreigang-Getriebeschalters, um
die Geschwindigkeit und das Drehmoment der
geplanten Anwendung anzupassen.
2. Zum Bohren in HOLZ sollten Sie Spiralbohrer,
Flachfräsbohrer, Schlangenbohrer oder
Lochsägenaufsätze verwenden. Zum Bohren
in METALL sollten Sie HochgeschwindigkeitsStahlspiralbohrer oder Lochsägenaufsätze
verwenden. Verwenden Sie ein Kühl- und
Schmiermittel, wenn Sie in Metall bohren. Die
Ausnahmen bilden Gusseisen und Messing, die
trocken gebohrt werden sollten.
3. Üben Sie Druck stets in einer geraden Linie zum
Bohrer aus. Verwenden Sie genügend Druck,
um die Bohrkrone am Schneiden zu halten,
aber drücken Sie nicht so fest, dass Sie den
Motor abwürgen oder den Bohrer abbiegen.
4. Halten Sie das Werkzeug mit beiden Händen
fest, um die Drehbewegung der Bohrmaschine
zu kontrollieren.
5. FALLS DER BOHRER BLOCKIERT,
kommt das gewöhnlich daher, dass die
Maschine überlastet wurde. LASSEN SIE
SOFORT DEN AUSLÖSER LOS, ziehen
den Bohrer aus dem Werkstück und
ermitteln die Ursache der Blockierung.
SCHALTEN SIE DEN AUSLÖSER NICHT
EIN UND AUS, UM EINEN BLOCKIERTEN
BOHRER ZU BEWEGEN – DAS KANN DIE
BOHRMASCHINE BESCHÄDIGEN.
6. Lassen Sie den Motor laufen, wenn Sie
den Bohrer aus einem gebohrten Loch
zurückziehen. Das verhindert ein Einklemmen.
Bohrhammerbetrieb
1. Bohren Sie mit gerade ausreichender Kraft auf
dem Hammer, damit es zu keiner übermäßigen
Hüpfbewegung oder einem „Steigen“ weg vom
Bohrer kommt. Zu viel Krafteinsatz verursacht
geringere Bohrgeschwindigkeiten, Überhitzung
und eine geringere Bohrfrequenz.
2. Bohren Sie geradlinig, halten Sie den Bohrer
in einem rechten Winkel zur jeweiligen Arbeit.
25
DEUTSCH
Üben Sie beim Bohren keinen seitlichen Druck
auf den Bohrer aus, da diese Art von Bohren
ein Verstopfen der Bohrrillen und eine geringere
Bohrgeschwindigkeit verursacht.
3. Falls beim Bohren von tiefen Löchern die
Bohrhammergeschwindigkeit abfällt, ziehen Sie
den Bohrer bei laufendem Werkzeug teilweise
aus dem Loch, um die Ablagerungen beseitigen
zu helfen.
4. Zum BOHREN IN MAUERWERK sollten Sie
hartmetallbestückte Bohrer oder Steinbohrer
verwenden. Ein sanftes, gleichmäßiges
Austreten von Bohrstaub zeigt die richtige
Bohrgeschwindigkeit an.
Schraubbetrieb
Wählen Sie den gewünschten Geschwindigkeits-/
Drehmomentbereich unter Benutzung des DreigangGetriebeschalters auf der Werkzeugoberseite, um
die Geschwindigkeit und das Drehmoment der
geplanten Anwendung anzupassen. Setzen Sie das
gewünschte Befestigungszubehör ins Bohrfutter
ein, so wie sie das mit jedem Bohrer tun würden.
Stellen Sie den Einstellring für das Drehmoment
(d) auf den gewünschten Einstellwert. Nehmen Sie
einige Übungsläufe mit Abfallstücken oder in nicht
einsehbaren Bereichen vor, um die richtige Position
des Einstellrings zu bestimmen.
WARTUNG
Ihr DEWALT-Elektrowerkzeug wurde für eine
lange Lebensdauer bei möglichst geringem
Wartungsaufwand entwickelt. Ein dauerhafter
einwandfreier Betrieb setzt sachgemäße Wartung
und regelmäßige Reinigung des Werkzeugs voraus.
WARNUNG: Um das Risiko
ernsthafter Verletzungen zu
reduzieren, schalten Sie das
Werkzeug aus und ziehen den
Akku ab, bevor Sie irgendwelche
Einstellungen vornehmen oder Aufsätze
oder Zubehör entfernen/installieren. Ein
unbeabsichtigtes Einschalten des Geräts
kann zu Verletzungen führen.
Das Ladegerät kann nicht gewartet werden. Es gibt
keine vom Benutzer wartbaren Teile im Inneren des
Ladegeräts.
Reinigung
WARNUNG: Immer wenn im
Bereich der Lüftungsschlitze
Schmutzansammlungen zu sehen sind,
blasen Sie Schmutz und Staub mit
trockener Druckluft aus dem Gehäuse.
Tragen Sie zugelassenen Augenschutz
und eine zugelassene Staubmaske,
wenn Sie diesen Vorgang durchführen.
WARNUNG: Verwenden Sie
keine Lösungsmittel oder scharfen
Chemikalien zum Reinigen der nichtmetallischen Teile des Werkzeugs.
Durch diese Chemikalien kann der in
diesen Teilen verwendete Werkstoff
geschwächt werden. Verwenden Sie
ein mit Wasser und einer milden Seife
befeuchtetes Tuch. Achten Sie darauf,
dass keine Flüssigkeit in das Werkzeug
eindringt. Kein Teil des Werkzeuges darf
in Flüssigkeit eingetaucht werden.
REINIGUNGSANWEISUNGEN FÜR DAS LADEGERÄT
WARNUNG: Stromschlaggefahr.
Stecken Sie das Ladegerät vor dem
Reinigen immer aus. Schmutz und Fett
an den Außenseiten des Ladegeräts
können mit einem Tuch oder einer
weichen Bürste (keine Metallbürste)
entfernt werden. Verwenden Sie kein
Wasser und keine Reinigungslösung.
Sonderzubehör
WARNUNG: Da anderes Zubehör von
Drittanbietern von DEWALT nicht mit
diesem Produkt geprüft wurde, könnte
die Verwendung von solchem Zubehör
gefährlich sein. Zur Vermeidung einer
Verletzungsgefahr sollten nur die von
DEWALT empfohlenen Zubehörteile mit
diesem Produkt verwendet werden.
Nähere Informationen über passendes Zubehör
erhalten Sie von Ihrem Fachhändler.
Umweltschutz
Schmierung
Für dieses Elektrowerkzeug ist keine zusätzliche
Schmierung notwendig.
26
Getrennte Sammlung Dieses Produkt
darf nicht zusammen mit normalem
Hausmüll entsorgt werden.
DEUTSCH
Wenn Sie Ihr DEWALT Produkt ersetzen möchten
oder es ausgedient hat, entsorgen Sie es nicht mit
dem normalen Hausmüll. Geben Sie dieses Produkt
an Sammelstellen zur getrennten Erfassung ab oder
stellen Sie es zur Abholung bereit.
Durch getrennte Sammlung von
gebrauchten Produkten und
Verpackungen kann sichergestellt
werden, dass sie dem Recycling
zugeführt und wiederverwertet werden.
Die Wiederverwendung von recyceltem
Material trägt zur Verhinderung von
Umweltverschmutzung und zur
Reduzierung des Rohstoffsbedarfs bei.
Nach Maßgabe örtlicher Vorschriften ist die
getrennte Sammlung von elektrischen Geräten
u. U. über Abholung, Sammelstellen oder den
Fachhändler möglich, wo das Produkt ursprünglich
bezogen wurde.
DEWALT betreibt eine Einrichtung zur Sammlung
und zum Recycling von ausgedienten DEWALTProdukten. Wenn Sie von diesem Service Gebrauch
machen möchten, bringen Sie Ihr Produkt zur
Kundendienstwerkstatt zurück, die es für Sie dem
Recycling zuführen wird.
Für die Adresse einer Kundendienstwerkstatt in
Ihrer Nähe setzen Sie sich bitte mit der örtlichen
DEWALT-Niederlassung unter der in dieser Anleitung
angegebenen Anschrift in Verbindung. Eine
Übersicht der DEWALT-Kundendienstwerkstätten
und weitere Informationen zu Servicerichtlinien
und Kontaktadressen finden Sie auch im Internet:
www.2helpU.com.
GARANTIE
• RISIKOLOSE 30-TAGE
ZUFRIEDENHEITSGARANTIE •
Wenn Sie mit der Leistung Ihres DEWALTElektrowerkzeuges nicht völlig zufrieden
sind, können Sie es unter Vorlage des
Originalkaufbeleges ohne Weiteres innerhalb
von 30 Tagen bei der Verkaufsstelle im
Originallieferumfang zurückgeben und erhalten
eine Rückerstattung des Kaufpreises.
• 1 JAHR KOSTENLOSER SERVICEVERTRAG •
Innerhalb der ersten 12 Monate nach
dem Kauf werden Wartungs- oder
Kundendienstleistungen für Ihr DEWALTElektrowerkzeug unter Vorlage des
Originalkaufbeleges von einer DEWALTKundendienstwerkstatt ausgeführt. Dies
umfasst Arbeits- und Ersatzteilkosten für
Elektrowerkzeuge. Zubehör ist nicht enthalten.
• 1 JAHR GARANTIE •
Wenn Ihr DEWALT-Produkt innerhalb von
12 Monaten ab dem Kaufdatum aufgrund
von Material- oder Verarbeitungsfehlern
unbrauchbar wird, garantieren wir den
kostenlosen Ersatz aller schadhaften
Teile oder nach unserem Ermessen den
kostenlosen Ersatz des Gerätes unter
folgenden Voraussetzungen:
• Das Produkt wurde nicht unsachgemäß
eingesetzt.
• Reparaturversuche wurden nicht von
unbefugten Personen durchgeführt.
Akku
Dieser langlebige Akku muss aufgeladen werden,
wenn die Leistung nicht mehr für Arbeiten ausreicht,
die bei voller Ladung leicht durchgeführt werden
konnten. Am Ende des technischen Lebens ist der
Akku umweltgerecht zu entsorgen:
• Entladen Sie den Akku vollständig und nehmen
Sie ihn aus dem Werkzeug.
• Lithiumionen-, NiCd- und NiMH-Zellen sind
recycelbar. Geben Sie die gebrauchten Akkus
bei Ihrem Händler oder bei einer kommunalen
Recycling-Sammelstelle ab. Auf keinen Fall
dürfen Akkus im Hausmüll entsorgt werden.
• Der Originalkaufbeleg wird vorlegt. Diese
Garantie gilt zusätzlich zu den Ihnen als
Verbraucher zustehenden gesetzlichen
Gewährleistungsansprüchen.
Die Adresse der nächstgelegenen DEWALTKundendienstwerkstatt erfahren Sie unter
der entsprechenden Telefonnummer auf der
Rückseite dieser Anleitungen. Eine Übersicht
der DEWALT-Kundendienstwerkstätten und
weitere Informationen zu Servicerichtlinien und
Kontaktadressen finden Sie auch im Internet:
www.2helpU.com.
27
EN GLI S H
CORDLESS HAMMERDRILL
DC927
Congratulations!
You have chosen a DEWALT tool. Years of
experience, thorough product development and
innovation make DEWALT one of the most reliable
partners for professional power tool users.
The vibration emission level given in this information
sheet has been measured in accordance with a
standardised test given in EN 60745 and may be
used to compare one tool with another. It may be
used for a preliminary assessment of exposure.
WARNING: The declared vibration
emission level represents the main
applications of the tool. However if the
tool is used for different applications,
with different accessories or poorly
maintained, the vibration emission may
differ. This may significantly increase the
exposure level over the total working
period.
Technical data
Voltage
Power output
No load speed
1st gear
2nd gear
3rd gear
Impact rate
1st gear
2nd gear
3rd gear
Max. torque
Chuck capacity
Maximum drilling capacity
steel/softwood/concrete
Weight (without
battery pack)
LpA (sound pressure)
KPA (sound pressure
uncertainty)
LWA (acoustic power)
KWA (acoustic power
uncertainty)
V
W
DC927
18
425
min-1
min-1
min-1
0-450
0–1500
0–1800
min-1
min-1
min-1
Nm
mm
0-7650
0–25500
0–30600
38
13
Vibration emission value ah
Drilling into metal
ahD =
Uncertainty K =
28
Identify additional safety measures to
protect the operator from the effects of
vibration such as: maintain the tool and
the accessories, keep the hands warm,
organisation of work patterns.
65/13/16
kg
dB(A)
1.8
94
dB(A)
dB(A)
3.0
105
dB(A)
3.0
Vibration total values (triax vector sum) determined
according to EN 60745:
Vibration emission value ah
Drilling into concrete
ahID =
Uncertainty K =
An estimation of the level of exposure to
vibration should also take into account
the times when the tool is switched off
or when it is running but not actually
doing the job. This may significantly
reduce the exposure level over the total
working period.
m/s²
m/s²
m/s²
m/s²
12.5
3.1
≤ 2.5
1.5
Battery pack
Voltage
Capacity
Weight
Charger
Mains voltage
Battery type
Approx. charging time
Weight
Fuses:
Europe
U.K. & Ireland
VDC
Ah
kg
VAC
min
kg
230 V tools
230 V tools
DE9180
18
2.0
0.68
DE9135
230
NiCd/NiMH/Li-Ion
40
(2.0 Ah
battery packs)
0.52
10 Amperes, mains
13 Amperes, in plugs
ENGLISH
Definitions: Safety Guidelines
The definitions below describe the level of severity
for each signal word. Please read the manual and
pay attention to these symbols.
DANGER: Indicates an imminently
hazardous situation which, if not avoided,
will result in death or serious injury.
WARNING: Indicates a potentially
hazardous situation which, if not
avoided, could result in death or
serious injury.
CAUTION: Indicates a potentially
hazardous situation which, if not
avoided, may result in minor or
moderate injury.
CAUTION: Used without the safety alert
symbol indicates a potentially hazardous
situation which, if not avoided, may
result in property damage.
Denotes risk of electric shock.
Denotes risk of fire.
EC-Declaration of Conformity
DC927
DEWALT declares that these products described
under “technical data” have been designed in
compliance with:
98/37/EEC (until Dec. 28, 2009), 2004/108/EC,
2006/42/EC (from Dec. 29, 2009), 2006/95/EC,
EN 55014-1, EN 55014-2, EN 60745-1,
EN 60745-2-6.
For more information, please contact DEWALT at the
following address or refer to the back of the manual.
The undersigned is responsible for compilation of the
technical file and makes this declaration on behalf of
DEWALT.
Horst Großmann
Vice President Engineering and Product
Development
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 11,
D-65510, Idstein, Germany
30/10/2007
WARNING: To reduce the risk of injury,
read the instruction manual.
General Power Tool Safety Warnings
WARNING! Read all safety warnings
and instructions Failure to follow the
warnings and instructions may result in
electric shock, fire and/or serious injury.
SAVE ALL WARNINGS AND INSTRUCTIONS
FOR FUTURE REFERENCE.
The term “power tool” in the warnings refers to your
mains-operated (corded) power tool or batteryoperated (cordless) power tool.
1) WORK AREA SAFETY
a) Keep work area clean and well lit.
Cluttered or dark areas invite accidents.
b) Do not operate power tools in explosive
atmospheres, such as in the presence of
flammable liquids, gases or dust. Power
tools create sparks which may ignite the dust
or fumes.
c) Keep children and bystanders away while
operating a power tool. Distractions can
cause you to lose control.
2) ELECTRICAL SAFETY
a) Power tool plugs must match the outlet.
Never modify the plug in any way. Do
not use any adapter plugs with earthed
(grounded) power tools. Unmodified plugs
and matching outlets will reduce risk of
electric shock.
b) Avoid body contact with earthed or
grounded surfaces such as pipes,
radiators, ranges and refrigerators. There
is an increased risk of electric shock if your
body is earthed or grounded.
c) Do not expose power tools to rain or wet
conditions. Water entering a power tool will
increase the risk of electric shock.
d) Do not abuse the cord. Never use the
cord for carrying, pulling or unplugging
the power tool. Keep cord away from
heat, oil, sharp edges or moving parts.
Damaged or entangled cords increase the
risk of electric shock.
e) When operating a power tool outdoors,
use an extension cord suitable for outdoor
use. Use of a cord suitable for outdoor use
reduces the risk of electric shock.
f) If operating a power tool in a damp
location is unavoidable, use a residual
current device (RCD) protected supply.
Use of an RCD reduces the risk of electric
shock.
29
EN GLI S H
3) PERSONAL SAFETY
a) Stay alert, watch what you are doing and
use common sense when operating a
power tool. Do not use a power tool while
you are tired or under the influence of
drugs, alcohol or medication. A moment of
inattention while operating power tools may
result in serious personal injury.
b) Use personal protective equipment.
Always wear eye protection. Protective
equipment such as dust mask, non-skid
safety shoes, hard hat, or hearing protection
used for appropriate conditions will reduce
personal injuries.
c) Prevent unintentional starting. Ensure
the switch is in the off position before
connecting to power source and/or
battery pack, picking up or carrying the
tool. Carrying power tools with your finger
on the switch or energising power tools that
have the switch on invites accidents.
d) Remove any adjusting key or wrench
before turning the power tool on. A
wrench or a key left attached to a rotating
part of the power tool may result in personal
injury.
e) Do not overreach. Keep proper
footing and balance at all times. This
enables better control of the power tool in
unexpected situations.
f) Dress properly. Do not wear loose
clothing or jewellery. Keep your hair,
clothing and gloves away from moving
parts. Loose clothes, jewellery or long hair
can be caught in moving parts.
g) If devices are provided for the connection
of dust extraction and collection facilities,
ensure these are connected and properly
used. Use of dust collection can reduce
dust-related hazards.
4) POWER TOOL USE AND CARE
a) Do not force the power tool. Use the
correct power tool for your application.
The correct power tool will do the job
better and safer at the rate for which it
was designed.
b) Do not use the power tool if the switch
does not turn it on and off. Any power
tool that cannot be controlled with the switch
is dangerous and must be repaired.
c) Disconnect the plug from the power
source and/or the battery pack from
the power tool before making any
adjustments, changing accessories, or
storing power tools. Such preventive safety
30
d)
e)
f)
g)
measures reduce the risk of starting the
power tool accidentally.
Store idle power tools out of the reach
of children and do not allow persons
unfamiliar with the power tool or these
instructions to operate the power tool.
Power tools are dangerous in the hands of
untrained users.
Maintain power tools. Check for
misalignment or binding of moving parts,
breakage of parts and any other condition
that may affect the power tool’s operation.
If damaged, have the power tool repaired
before use. Many accidents are caused by
poorly maintained power tools.
Keep cutting tools sharp and clean.
Properly maintained cutting tools with sharp
cutting edges are less likely to bind and are
easier to control.
Use the power tool, accessories and
tool bits etc., in accordance with these
instructions taking into account the
working conditions and the work to
be performed. Use of the power tool for
operations different from those intended
could result in a hazardous situation.
5) BATTERY TOOL USE AND CARE
a) Recharge only with the charger specified
by the manufacturer. A charger that is
suitable for one type of battery pack may
create a risk of fire when used with another
battery pack.
b) Use power tools only with specifically
designated battery packs. Use of any
other battery packs may create a risk of
injury and fire.
c) When battery pack is not in use, keep it
away from other metal objects like paper
clips, coins, keys, nails, screws or other
small metal objects that can make a
connection from one terminal to another.
Shorting the battery terminals together may
cause burns or a fire.
d) Under abusive conditions, liquid may be
ejected from the battery, avoid contact.
If contact accidentally occurs, flush with
water. If liquid contacts eyes, additionally
seek medical help. Liquid ejected from the
battery may cause irritation or burns.
6) SERVICE
a) Have your power tool serviced by a
qualified repair person using only identical
replacement parts. This will ensure that the
safety of the power tool is maintained.
ENGLISH
ADDITIONAL SPECIFIC SAFETY RULES
Drill/Driver/Hammerdrill Safety
Warnings
• Wear ear protectors with impact drills.
Exposure to noise can cause hearing loss.
• Hold power tools by insulated gripping
surfaces when performing an operation
where the cutting tool may contact hidden
wiring or its own cord. Cutting accessory
contacting a “live” wire may make exposed
metal parts of the tool “live” and shock the
operator.
• Use auxiliary handles supplied with the tool.
Loss of control can cause personal injury.
• Use clamps or other practical way to secure
and support the workpiece to a stable
platform. Holding the work by hand or against
your body is unstable and may lead to loss of
control.
• Wear ear protectors when hammering
for extended periods of time. Prolonged
exposure to high intensity noise can cause
hearing loss. Temporary hearing loss or serious
ear drum damage may result from high sound
levels generated by hammerdrilling.
• Wear safety goggles or other eye protection.
Hammering and drilling operations cause chips
to fly. Flying particles can cause permanent eye
damage.
DANGER: Electrocution hazard.
230 volts are present at charging
terminals. Do not probe with conductive
objects. Electric shock or electrocution
may result.
WARNING: Shock hazard. Do not allow
any liquid to get inside charger. Electric
shock may result.
CAUTION: Burn hazard. To reduce
the risk of injury, charge only DEWALT
rechargeable batteries. Other types of
batteries may burst causing personal
injury and damage.
CAUTION: Under certain conditions,
with the charger plugged in to the
power supply, the exposed charging
contacts inside the charger can be
shorted by foreign material. Foreign
materials of a conductive nature such
as, but not limited to, steel wool,
aluminum foil, or any buildup of metallic
particles should be kept away from
charger cavities. Always unplug the
charger from the power supply when
there is no battery pack in the cavity.
Unplug charger before attempting to
clean.
• DO NOT attempt to charge the battery pack
with any chargers other than the ones in
this manual. The charger and battery pack are
specifically designed to work together.
Labels on Tool
• These chargers are not intended for
any uses other than charging DEWALT
rechargeable batteries. Any other uses
may result in risk of fire, electric shock or
electrocution.
DATE CODE POSITION
• Do not expose charger to rain or snow.
Date Code, which also includes the year of
manufacture, is printed into the housing surface that
forms the mounting joint between tool and battery!
• Pull by plug rather than cord when
disconnecting charger. This will reduce risk
of damage to electric plug and cord.
Example:
• Make sure that cord is located so that it
will not be stepped on, tripped over, or
otherwise subjected to damage or stress.
• Hammer bits and tools get hot during
operation. Wear gloves when touching them.
2007 XX XX
Year of Manufacture
Important Safety Instructions for All
Battery Chargers
SAVE THESE INSTRUCTIONS: This manual
contains important safety and operating instructions
for the DE9130/DE9135 battery chargers.
• Before using charger, read all instructions and
cautionary markings on charger, battery pack,
and product using battery pack.
• Do not use an extension cord unless it
is absolutely necessary. Use of improper
extension cord could result in risk of fire,
electric shock, or electrocution.
• Do not place any object on top of charger
or place the charger on a soft surface that
might block the ventilation slots and result
in excessive internal heat. Place the charger
in a position away from any heat source. The
31
EN GLI S H
charger is ventilated through slots in the top and
the bottom of the housing.
• Do not operate charger with damaged cord
or plug — have them replaced immediately.
• Do not operate charger if it has received
a sharp blow, been dropped, or otherwise
damaged in any way. Take it to an authorized
service center.
• Do not disassemble charger; take it to an
authorized service center when service or
repair is required. Incorrect reassembly may
result in a risk of electric shock, electrocution or
fire.
• Disconnect the charger from the outlet
before attempting any cleaning. This will
reduce the risk of electric shock. Removing
the battery pack will not reduce this risk.
• NEVER attempt to connect 2 chargers together.
• The charger is designed to operate on
standard 230V household electrical power.
Do not attempt to use it on any other
voltage. This does not apply to the vehicular
charger.
SAVE THESE INSTRUCTIONS
Chargers
The DE9135 charger accepts 7.2 – 18 V NiCd,
NiMH or Li-Ion batteries.
State of charge
charging
fully charged
hot/cold pack delay
replace battery pack
problem
– – – – – –
–––––––––––
––– – ––– –
•••••••••••
•• •• •• ••
Automatic Refresh
The automatic refresh mode will equalise or balance
the individual cells in the battery pack at its peak
capacity. Battery packs should be refreshed weekly
or whenever the pack no longer delivers the same
amount of work.
To refresh your battery pack, place the battery in the
charger as usual. Leave the battery pack for at least
8 hours in the charger.
Hot/Cold Pack Delay
When the charger detects a battery that is too hot
or too cold, it automatically starts a Hot/Cold Pack
Delay, suspending charging until the battery has
reached an appropriate temperature. The charger
then automatically switches to the pack charging
mode. This feature ensures maximum battery life.
DEEP DISCHARGE PROTECTION
The battery pack is protected against deep
discharging when it is used in the tool.
These chargers require no adjustment and are
designed to be as easy as possible to operate.
Important Safety Instructions for All
Battery Packs
Charging Procedure
When ordering replacement battery packs, be sure
to include catalog number and voltage. Consult the
chart at the end of this manual for compatibility of
chargers and battery packs.
DANGER: Electrocution hazard.
230 volts present at charging terminals.
Do not probe with conductive objects.
Danger of electric shock or lectrocution.
1. Plug the charger (h) into an appropriate outlet
before inserting battery pack.
2. Insert the battery pack into the charger. The red
(charging) light will blink continuously indicating
that the charging process has started.
3. The completion of charge will be indicated by
the red light remaining ON continuously. The
pack is fully charged and may be used at this
time or left in the charger.
The battery pack is not fully charged out of the
carton. Before using the battery pack and charger,
read the safety instructions below. Then follow
charging procedures outlined.
READ ALL INSTRUCTIONS
• Do not charge or use battery in explosive
atmospheres, such as in the presence of
flammable liquids, gases or dust. Inserting
or removing the battery from the charger may
ignite the dust or fumes.
Charging Process
• Charge the battery packs only in DEWALT
chargers.
Refer the table below for the state of charge of the
battery pack.
• DO NOT splash or immerse in water or other
liquids.
• Do not store or use the tool and battery
pack in locations where the temperature
32
ENGLISH
may reach or exceed 40˚ C (105° F) (such as
outside sheds or metal buildings in summer).
DANGER: Electrocution hazard. Never
attempt to open the battery pack for
any reason. If battery pack case is
cracked or damaged, do not insert into
charger. Electric shock or electrocution
may result. Damaged battery packs
should be returned to service center for
recycling.
WARNING: Never attempt to open the
battery pack for any reason. If battery
pack case is cracked or damaged, do
not insert into charger. Do not crush,
drop or damage battery pack. Do not
use a battery pack or charger that has
received a sharp blow, been dropped,
run over or damaged in any way (i.e.,
pierced with a nail, hit with a hammer,
stepped on). Damaged battery packs
should be returned to service center
for recycling.
CAUTION: When not in use, place
tool on its side on a stable surface
where it will not cause a tripping or
falling hazard. Some tools with large
battery packs will stand upright on the
battery pack but may be easily knocked
over.
SPECIFIC SAFETY INSTRUCTIONS FOR NICKEL CADMIUM
(NiCd) OR NICKEL METAL HYDRIDE (NiMH)
• If battery contents come into contact with
the skin, immediately wash area with mild
soap and water. If battery liquid gets into the
eye, rinse water over the open eye for
15 minutes or until irritation ceases. If medical
attention is needed, the battery electrolyte
is composed of a mixture of liquid organic
carbonates and lithium salts.
• Contents of opened battery cells may cause
respiratory irritation. Provide fresh air. If
symptoms persists, seek medical attention.
WARNING: Burn hazard. Battery liquid
may be flammable if exposed to spark
or flame.
Battery Cap (fig. 3)
A protective battery cap is supplied to cover the
contacts of a detached battery pack. Without the
protective cap in place, loose metal objects could
short circuit the contacts, causing a fire hazard and
damaging the battery pack.
1. Take off the protective battery cap before
placing the battery pack in the charger
or tool (fig. 3A).
2. Place the protective cap over the contacts
immediately after removing the battery pack
from the charger or tool (fig. 3B).
WARNING: Make sure the protective
battery cap is in place before storing or
carrying a detached battery pack.
• Do not incinerate the battery pack even if it
is severely damaged or is completely worn
out. The battery pack can explode in a fire.
Battery Pack (fig. 1)
• A small leakage of liquid from the battery
pack cells may occur under extreme usage
or temperature conditions. This does not
indicate a failure.
The DC927 operates on 18 volt battery packs.
However, if the outer seal is broken:
a. and the battery liquid gets on your skin,
immediately wash with soap and water for
several minutes.
b. and the battery liquid gets into your eyes,
flush them with clean water for a minimum
of 10 minutes and seek immediate medical
attention. (Medical note: The liquid is
25-35% solution of potassium hydroxide.)
SPECIFIC SAFETY INSTRUCTIONS FOR LITHIUM ION
(LI ION)
• Do not incinerate the battery pack even if it
is severely damaged or is completely worn
out. The battery pack can explode in a fire.
Toxic fumes and materials are created when
lithium ion battery packs are burned.
BATTERY TYPE
Storage Recommendations
1. The best storage place is one that is cool and
dry away from direct sunlight and excess heat
or cold.
2. Long storage will not harm the battery pack or
charger. Under proper conditions, they can be
stored for 5 years or more.
Labels on Charger and Battery Pack
In addition to the pictographs used in this manual,
the labels on the charger and the battery pack show
the following pictographs:
Read instruction manual
before use.
Battery charging
33
EN GLI S H
Battery charged
Battery defective
Hot\cold pack delay
Do not probe with conductive objects.
Do not charge damaged battery packs
• Check for damage to the tool, parts or
accessories which may have occurred during
transport.
• Take the time to thoroughly read and
understand this manual prior to operation.
Description (fig. 1–5)
WARNING: Never modify the power
tool or any part of it. Damage or
personal injury could result.
a. Trigger switch
b. Forward/reverse control button
Use only with DEWALT battery packs,
others may burst, causing personal injury
and damage.
c. Mode control collar
d. Torque adjustment collar
e. Gear shifter
Do not expose to water.
f. Chuck sleeve
g. battery release buttons
Have defective cords replaced
immediately.
INTENDED USE
Charge only between 4 °C and 40 °C.
Your DC927 hammerdrill has been designed for
professional drilling, hammer drilling and screwdriving
applications
Discard the battery pack with due care for
the environment.
Do not incinerate the battery pack
NiMH, NiCd+ and Li-Ion.
Charges NiMH and NiCd
battery packs.
Charges Li-Ion battery packs.
See technical data for charging time.
Package Contents
The package contains:
1 Cordless hammerdrill
1 Side handle
2 Battery packs
1 Charger
1 Instruction manual
DO NOT use under wet conditions or in presence of
flammable liquids or gases.
These hammerdrills are professional power tools.
DO NOT let children come into contact with the
tool. Supervision is required when inexperienced
operators use this tool.
Electrical Safety
The electric motor has been designed for one
voltage only. Always check that the battery pack
voltage corresponds to the voltage on the rating
plate. Also make sure that the voltage of your
charger corresponds to that of your mains.
Your DEWALT charger is double insulated
in accordance with EN 60335; therefore
no earth wire is required.
If the supply cord is damaged, it must be replaced
by a specially prepared cord available through the
DEWALT service organization.
Mains Plug Replacement
(U.K. & Ireland Only)
DANGER:
1 Exploded drawing
NOTE: Battery packs and chargers are not included
with N-models.
34
• Should your mains plug need replacing and you
are competent to do this, proceed as instructed
below. If you are in doubt, contact an authorized
DEWALT repair agent or a qualified electrician.
ENGLISH
• Disconnect the plug from the supply.
• Cut off the plug and dispose of it safely; a plug
with bared copper conductors is dangerous if
engaged in a live socket outlet.
• Only fit 13 Amperes BS1363A approved plugs
fitted with the correctly rated fuse (1).
• The cable wire colours, or a letter, will be
marked at the connection points of most good
quality plugs. Attach the wires to their respective
points in the plug (see below). Brown is for Live
(L) (2) and Blue is for Neutral (N) (4).
• Before replacing the top cover of the mains plug
ensure that the cable restraint (3) is holding the
outer sheath of the cable firmly and that the two
leads are correctly fixed at the terminals crews.
Inserting and Removing the
Battery Pack from the Tool (fig. 2)
WARNING: To reduce the risk of
serious personal injury, turn tool off
and disconnect battery pack before
making any adjustments or removing/
installing attachments or accessories.
An accidental start-up can cause injury.
TO INSTALL THE BATTERY PACK INTO THE TOOL HANDLE
1. Align the base of the tool with the notch inside
the tool’s handle (fig. 2).
2. Slide the battery pack firmly into the handle until
you hear the lock snap into place.
TO REMOVE THE BATTERY PACK FROM THE TOOL
1. Press the release buttons (g) and firmly pull the
battery pack out of the tool handle.
1
2
4
2. Insert battery pack into the charger as
described in the charger section of this manual.
OPERATION
Instructions for Use
3
WARNING: Always observe the safety
instructions and applicable regulations.
Side Handle
WARNING: NEVER use a light socket.
NEVER connect the live (L) or
neutral (N) wires to the earth
.
pin marked E or
Using an Extension Cable
An extension cord should not be used unless
absolutely necessary. Use an approved extension
cable suitable for the power input of your charger
(see technical data). The minimum conductor size is
1 mm2; the maximum length is 30 m.
When using a cable reel, always unwind the cable
completely.
ASSEMBLY AND ADJUSTMENTS
WARNING: Prior to assembly and
adjustment, always remove the battery
pack. Always switch off the tool before
inserting or removing the battery pack.
WARNING: Use only DEWALT battery
packs and chargers.
WARNING: To reduce the risk of
personal injury, ALWAYS operate
the tool with the side handle properly
installed. Failure to do so may result
in the side handle slipping during tool
operation and subsequent loss of
control. Hold tool with both hands to
maximize control.
Side handle clamps to the front of the gear case
as shown and may be rotated to permit right- or
left-hand use. Side handle must be tightened
sufficiently to resist the twisting action of the tool if
the accessory binds or stalls. Be sure to grip the
side handle at the far end to control the tool during
a stall.
If model is not equipped with side handle, grip drill
with one hand on the handle and one hand on the
battery pack.
Variable Speed Trigger Switch
(fig. 1)
To turn the tool on, squeeze the trigger switch (a). To
turn the tool off, release the trigger switch.
35
EN GLI S H
Your tool is equipped with a brake. The chuck will
stop as soon as the trigger switch is fully released.
NOTE: Continuous use in variable speed range is
not recommended. It may damage the switch and
should be avoided.
Forward/Reverse Control Button
(fig. 1)
A forward/reverse control button (b) determines the
direction of the tool and also serves as a lock-off
button.
To select forward rotation, release the trigger
switch and depress the forward/reverse control
button on the right side of the tool.
To select reverse, depress the forward/reverse
control button on the left side of the tool.
The center position of the control button locks the
tool in the OFF position. When changing the position
of the control button, be sure the trigger is released.
NOTE: The first time the tool is run after changing
the direction of rotation, you may hear a click on
start up. This is normal and does not indicate a
problem.
Mode Control Collar
Your drill is equipped with a separate mode
control collar (fig. 1, c) to switch between drilling,
screwdriving and hammerdrilling mode.
SCREWDRIVING (FIG. 4)
1. Select the desired speed/torque range using the
three-speed gear shifter (e) on the top of tool
to match the speed and torque to the planned
application. To set the torque level to the proper
setting on the clutch collar, initially set the clutch
collar at a lower setting to ensure the fastener to
be set to your specification.
NOTE: Use the lowest torque setting required
to seat the fastener at the desired depth. The
lower the number, the lower the torque output.
2. Rotate the mode control collar (c) so the screw
symbol is aligned with the arrow.
3. Set the torque adjustment collar (d) to the
appropriate number setting for the torque
desired.
NOTE: The torque adjustment collar may
be set on any number and change between
screwdriving and drilling modes using the mode
control collar.
DRILLING (FIG. 5)
CAUTION: When the mode collar is in
the drill/hammerdrill mode, the drill will
36
not clutch out regardless of the position
of the torque adjustment collar (d).
Rotate the mode control collar (c) so the drill
symbol is aligned with the arrow.
NOTE: The torque adjustment collar (d) may be set
on any number.
HAMMERDRILLING (FIG. 6)
Rotate the mode control collar (c) so the hammer
symbol is aligned with the arrow.
Torque Adjustment Collar (fig. 4)
Your tool has an adjustable torque screwdriver
mechanism for driving and removing a wide array
of fastener shapes and sizes and a hammer
mechanism for drilling into masonry. Circling the
torque adjustment collar (d) are numbers. These
numbers are used to set the clutch to deliver a
torque range. The higher the number on the collar,
the higher the torque and the larger the fastener
which can be driven. To select any of the numbers,
rotate until the desired number aligns with the arrow.
Three-Speed Gearing (fig. 4)
The three-speed feature of your tool allows you to
shift gears for greater versatility. To select speed 1
(highest torque setting), turn the tool off and permit
it to stop. Slide the gear shifter (e) all the way to the
left. Speed 2 (middle torque and speed setting) is in
the middle position. Speed 3 (highest speed setting)
is to the right.
NOTE: Do not change gears when the tool is
running. Always allow the drill to come to a complete
stop before changing gears. If you have trouble
changing gears, make sure that the gear shifter is
engaged in one of the three speed settings.
Self-Tightening Chuck Operation
(fig. 7–9)
WARNING: Do not attempt to tighten
drill bits (or any other accessory) by
gripping the front part of the chuck
and turning the tool on. Damage to the
chuck and personal injury may result.
Always lock off trigger switch when
changing accessories.
WARNING: Always ensure the bit
is secure before starting the tool. A
loose bit may eject from tool causing
possible personal injury.
TO INSERT A DRILL BIT OR OTHER ACCESSORY
1. Lock the trigger in the OFF position.
ENGLISH
2. Grasp the chuck sleeve (f) with one hand and
use the other hand to secure the tool as shown
in figure 7. Rotate the sleeve counterclockwise
(viewed from the front) far enough to accept the
desired accessory.
3. Insert the bit or other accessory about 19 mm
(3/4") into the chuck, as shown in figure 8.
Grasp the chuck sleeve securely and rotate the
sleeve clockwise (viewed from the front) with
one hand while using the other hand to secure
the tool. Rotate the sleeve clockwise until sleeve
cannot be rotated any further, as demonstrated
in figure 9. As the drill is being
operated in the forward position, the chuck
will continually self-tighten the jaws of the
chuck onto the bit to maximize the bit
gripping strength.
To release the accessory, repeat Step 2.
Drill Operation
1. Select the desired speed/torque range using the
gear shifter to match the speed and torque to
the planned operation.
2. For WOOD, use twist bits, spade bits, power
auger bits or hole saws. For METAL, use highspeed steel twist drill bits or hole saws. Use
a cutting lubricant when drilling metals. The
exceptions are cast iron and brass which should
be drilled dry.
3. Always apply pressure in a straight line with the
bit. Use enough pressure to keep the drill bit
biting, but do not push hard enough to stall the
motor or deflect the bit.
2. Drill straight, keeping the bit at a right angle to
the work. Do not exert side pressure on the bit
when drilling as this will cause clogging of the
bit flutes and a slower drilling speed.
3. When drilling deep holes, if the hammer speed
starts to drop off, pull the bit partially out of
the hole with the tool still running to help clear
debris from the hole.
4. For MASONRY, use carbide-tipped bits or
masonry bits. A smooth, even flow of dust
indicates the proper drilling rate.
Screwdriver Operation
Select the desired speed/torque range using the
three-speed gear shift lever on the top of tool
to match the speed and torque to the planned
operation. Insert the desired fastener accessory into
the chuck as you would any drill bit. Set the torque
adjustment collar (d) to the desired setting. Make
a few practice runs in scrap or unseen areas to
determine the proper position of the clutch collar.
MAINTENANCE
Your DEWALT power tool has been designed to
operate over a long period of time with a minimum
of maintenance. Continuous satisfactory operation
depends upon proper tool care and regular cleaning.
WARNING: To reduce the risk of
serious personal injury, turn tool off
and disconnect battery pack before
making any adjustments or removing/
installing attachments or accessories.
An accidental start-up can cause injury.
4. Hold tool firmly with both hands to control the
twisting action of the drill.
The charger is not serviceable. There are no
serviceable parts inside the charger.
5. IF DRILL STALLS, it is usually because it
is being overloaded. RELEASE TRIGGER
IMMEDIATELY, remove drill bit from work, and
determine cause of stalling. DO NOT CLICK
TRIGGER OFF AND ON IN AN ATTEMPT
TO START A STALLED DRILL – THIS CAN
DAMAGE THE DRILL.
Lubrication
6. Keep the motor running when pulling the bit
back out of a drilled hole. This will help prevent
jamming.
Hammerdrill Operation
1. When drilling, use just enough force on the
hammer to keep it from bouncing excessively
or “rising” off the bit. Too much force will cause
slower drilling speeds, overheating, and a lower
drilling rate.
Your power tool requires no additional lubrication.
Cleaning
WARNING: Blow dirt and dust out of
the main housing with dry air as often as
dirt is seen collecting in and around the
air vents. Wear approved eye protection
and approved dust mask when
performing this procedure.
37
EN GLI S H
WARNING: Never use solvents or
other harsh chemicals for cleaning the
non-metallic parts of the tool. These
chemicals may weaken the materials
used in these parts. Use a cloth
dampened only with water and mild
soap. Never let any liquid get inside the
tool; never immerse any part of the tool
into a liquid.
CHARGER CLEANING INSTRUCTIONS
WARNING: Shock hazard. Disconnect
the charger from the AC outlet before
cleaning. Dirt and grease may be
removed from the exterior of the charger
using a cloth or soft non-metallic brush.
Do not use water or any cleaning
solutions.
Optional Accessories
WARNING: Since accessories, other
than those offered by DEWALT, have
not been tested with this product, use
of such accessories with this tool could
be hazardous. To reduce the risk of
injury, only DEWALT, recommended
accessories should be used with this
product.
Consult your dealer for further information on the
appropriate accessories.
Protecting the environment
Separate collection. This product must
not be disposed of with normal
household waste.
Should you find one day that your DEWALT product
needs replacement, or if it is of no further use to you,
do not dispose of it with household waste. Make this
product available for separate collection.
Separate collection of used products
and packaging allows materials to be
recycled and used again. Re-use of
recycled materials helps prevent
environmental pollution and reduces
the demand for raw materials.
Local regulations may provide for separate collection
of electrical products from the household, at
municipal waste sites or by the retailer when you
purchase a new product.
DEWALT provides a facility for the collection and
recycling of DEWALT products once they have
38
reached the end of their working life. To take
advantage of this service please return your product
to any authorised repair agent who will collect them
on our behalf.
You can check the location of your nearest
authorised repair agent by contacting your local
DEWALT office at the address indicated in this
manual. Alternatively, a list of authorised DEWALT
repair agents and full details of our after-sales
service and contacts are available on the Internet at:
www.2helpU.com.
Rechargeable Battery Pack
This long life battery pack must be recharged when
it fails to produce sufficient power on jobs which
were easily done before. At the end of its technical
life, discard it with due care for our environment:
• Run the battery pack down completely, then
remove it from the tool.
• Li-Ion, NiCd and NiMH cells are recyclable. Take
them to your dealer or a local recycling station.
The collected battery packs will be recycled or
disposed of properly.
ENGLISH
GUARANTEE
• 30 DAY NO RISK
SATISFACTION GUARANTEE •
If you are not completely satisfied with
the performance of your DEWALT tool,
simply return it within 30 days, complete as
purchased, to the point of purchase, for a full
refund or exchange. Proof of purchase must
be produced.
• ONE YEAR FREE SERVICE CONTRACT •
If you need maintenance or service for your
DEWALT tool, in the 12 months following
purchase, it will be undertaken free of charge
at an authorized DEWALT repair agent. Proof
of purchase must be produced. Includes
labour and spare parts for Power Tools.
Excludes accessories.
• ONE YEAR FULL WARRANTY •
If your DEWALT product becomes defective
due to faulty materials or workmanship within
12 months from the date of purchase, we
guarantee to replace all defective parts free of
charge or, at our discretion, replace the unit
free of charge provided that:
• The product has not been misused.
• Repairs have not been attempted by
unauthorized persons.
• Proof of purchase date is produced. This
guarantee is offered as an extra benefit
and is additional to consumers statutory
rights.
For the location of your nearest authorized
DEWALT repair agent, please use the
appropriate telephone number on the back of
this manual. Alternatively, a list of authorized
DEWALT repair agents and full details on our
after-sales service are available on the Internet
at www.2helpU.com.
39
ESPAÑOL
PERCUTOR INALÁMBRICO DC927
¡Enhorabuena!
Ha elegido una herramienta DEWALT. Años de
experiencia, innovación y un exhaustivo desarrollo
de productos hacen que DEWALT sea una de
las empresas más fiables para los usuarios de
herramientas profesionales.
EN 60745 y puede utilizarse para comparar una
herramienta con otra. Puede utilizarse para realizar
una evaluación preliminar de la exposición.
ADVERTENCIA: El nivel de emisión
de vibración declarado ejemplifica
las aplicaciones principales de la
herramienta. Sin embargo, si la
herramienta se utiliza para aplicaciones
diferentes, con accesorios diferentes
o mal conservados, la emisión de
vibraciones puede variar. Esto puede
aumentar significativamente el nivel de
exposición a lo largo del período total
de trabajo.
Datos técnicos
DC927
Voltaje
V
Potencia
W
Velocidad sin carga
1ª velocidad
min.-1
2ª velocidad
min.-1
3ª velocidad
min.-1
Velocidad de impacto
1ª velocidad
min.-1
2ª velocidad
min.-1
3ª velocidad
min.-1
Torsión máx.
Nm
Capacidad del mandril
mm
Capacidad máxima de perforación
acero/madera blanda/hormigón
Peso (sin
paquete de baterías)
kg
LpA (presión acústica)
dB(A)
KPA (incertidumbre
de presión acústica)
dB(A)
LWA (potencia acústica)
dB(A)
KWA (incertidumbre
de potencia acústica)
dB(A)
18
425
0-450
0–1500
0–1800
Una estimación del nivel de exposición
a la vibración debe tener en cuenta
además las veces en que se apaga la
herramienta o cuando está funcionando
pero no está en realidad haciendo el
trabajo. Esto significaría una disminución
en el nivel de exposición a lo largo del
período total de trabajo.
0-7650
0–25500
0–30600
38
13
Identifique medidas adicionales de
seguridad para proteger al operador
de los efectos de la vibración, como:
el mantenimiento de la herramienta y
los accesorios, mantener las manos
calientes, organización de patrones
de trabajo.
65/13/16
1,8
94
3,0
105
Paquete de baterías
Voltaje
Capacidad
Peso
3,0
Valores totales de vibración (cantidad vectorial triaxial)
determinados según la norma EN60745:
Cargador
Voltaje de la red
Tipo de batería
Tiempo de carga aprox.
Valor de emisión de vibración ah
Perforación en hormigón
ahID =
m/s²
Incertidumbre K =
m/s²
12,5
3,1
Peso
Valor de emisión de vibración ah
Perforación en metal
ahD =
m/s²
Incertidumbre K =
m/s²
≤ 2,5
1,5
Fusibles:
Europa
Reino Unido
e Irlanda
El nivel de emisión de vibración que se ofrece en
esta hoja informativa se ha medido de acuerdo
con la prueba estandarizada que ofrece la norma
40
DE9180
18
2,0
0,68
VCC
Ah
kg
VCA
min.
kg
DE9135
230
NiCd/NiMH/Litio-Ion
40
(paquetes de
baterías de 2,0 Ah)
0,52
Herramientas de 230 V
10 A, en la red
Herramientas de 230 V
13 A, en enchufes
ESPAÑOL
Definiciones: normas de seguridad
Las siguientes definiciones describen el nivel de
gravedad de las señales. Lea el manual y preste
atención a estos símbolos.
PELIGRO: indica una situación de
peligro inminente, que si no se evita,
provocará la muerte o lesiones
graves.
ADVERTENCIA: indica una situación
de posible peligro que, si no se evita,
podría provocar la muerte o lesiones
graves.
ATENCIÓN: indica una situación de
posible peligro que, si no se evita,
puede provocar lesiones leves
o moderadas.
ATENCIÓN: utilizado sin el símbolo de
alerta de seguridad indica una situación
de posible peligro que, si no se evita,
puede provocar daños materiales.
Indica riesgo de descarga eléctrica.
Indica riesgo de incendio.
Declaración de conformidad CE
DC927
DEWALT declara que los productos descritos bajo
“datos técnicos” han sido diseñados de acuerdo
con las normas:
98/37/EEC (hasta el 28 de diciembre de 2009),
2004/108/EG, 2006/42/EG (desde el 29 de
diciembre de 2009), 2006/95/EG, EN 55014-1,
EN 55014-2, EN 60745-1, EN 60745-2-6.
Si desea más información, póngase en contacto
con DEWALT en la dirección indicada a continuación
o bien consulte la parte posterior de este manual.
El que suscribe es responsable de la compilación
del archivo técnico y realiza esta declaración en
representación de DEWALT.
Horst Grossmann
Vicepresidente de Ingeniería y Desarrollo de
Productos
DEWALT, Richard-Klinger-Strase 11,
D-65510, Idstein, Alemania
30/10/2007
ADVERTENCIA: para reducir el
riesgo de lesiones, lea el manual de
instrucciones.
Advertencias generales de seguridad
para las herramientas eléctricas
¡ADVERTENCIA! Lea todas las
advertencias de seguridad e
instrucciones. El incumplimiento
de las advertencias o instrucciones
puede provocar descargas eléctricas,
incendios o lesiones graves.
GUARDE LAS ADVERTENCIAS E INSTRUCCIONES
PARA PODER CONSULTARLAS EN EL FUTURO.
El término “herramienta eléctrica” incluido en
todas las advertencias se refiere a su herramienta
eléctrica conectada a la red (cable eléctrico) o a
su herramienta eléctrica accionada con baterías
(inalámbrica).
1) SEGURIDAD DEL ÁREA DE TRABAJO
a) Mantenga el área de trabajo limpia y bien
iluminada. Las áreas abarrotadas u oscuras
propician accidentes.
b) No haga funcionar las herramientas
eléctricas en atmósferas explosivas, como
ambientes donde haya polvo, gases o
líquidos inflamables. Las herramientas
eléctricas originan chispas que pueden
encender el polvo o producir humo.
c) Mantenga alejados a los niños y a los
espectadores de la herramienta eléctrica
en funcionamiento. Las distracciones
pueden provocar la pérdida de control.
2) SEGURIDAD ELÉCTRICA
a) Los enchufes de la herramienta eléctrica
deben adaptarse a la toma de corriente.
Nunca modifique el enchufe de ninguna
manera. No utilice ningún enchufe
adaptador con herramientas eléctricas
con conexión a tierra. Los enchufes no
modificados y que se adaptan a las tomas
de corrientes reducirán el riesgo de descarga
eléctrica.
b) Evite el contacto corporal con superficies
con toma de tierra como, por ejemplo,
tuberías, radiadores, cocinas y
refrigeradores. Existe mayor riesgo de
descarga eléctrica si su cuerpo está puesto
a tierra.
c) No exponga las herramientas eléctricas
a la lluvia ni a condiciones de humedad.
Si entra agua en una herramienta eléctrica,
aumentará el riesgo de descarga eléctrica.
41
ESPAÑOL
d)
e)
f)
No use el cable indebidamente. Nunca
utilice el cable para transportar, tirar o
desenchufar la herramienta eléctrica.
Mantenga el cable alejado del calor, el
aceite, los bordes afilados o las piezas
móviles. Los cables dañados o enredados
aumentan el riesgo de descarga eléctrica.
Al operar una herramienta eléctrica en
el exterior, utilice un cable prolongador
adecuado para tal uso. Utilice un cable
adecuado para uso en exteriores a fin de
reducir el riesgo de descarga eléctrica.
Si no se puede evitar el uso de una
herramienta eléctrica en una zona
húmeda, utilice un dispositivo de corriente
residual (residual current device, RCD)
de seguridad. El uso de un RCD reduce el
riesgo de sufrir una descarga eléctrica.
3) SEGURIDAD PERSONAL
a) Permanezca alerta, controle lo que está
haciendo y utilice el sentido común
cuando emplee una herramienta eléctrica.
No utilice una herramienta eléctrica si
está cansado o bajo el efecto de drogas,
alcohol o medicamentos. Un momento de
descuido mientras se opera una herramienta
eléctrica puede provocar lesiones personales
graves.
b) Utilice equipo de seguridad personal.
Utilice siempre protección ocular.
El uso de equipo de seguridad, como
mascarillas para polvo, calzado de seguridad
antideslizante, cascos o protección auditiva
en las condiciones adecuadas reducirá las
lesiones personales.
c) Evite poner en marcha la herramienta
involuntariamente. Asegúrese de que
el interruptor está apagado antes de
conectar la fuente de alimentación
y/o la batería, coger o transportar la
herramienta. Transportar herramientas
eléctricas con su dedo apoyado sobre
el interruptor o enchufar herramientas
eléctricas con el interruptor en la posición de
encendido puede propiciar accidentes.
d) Retire la clavija de ajuste o la llave de
tuercas antes de encender la herramienta
eléctrica. Una llave de tuercas o una clavija
de ajuste que quede conectada a una pieza
giratoria de la herramienta eléctrica puede
provocar lesiones personales.
e) No se estire demasiado. Conserve el
equilibrio y posiciónese adecuadamente
en todo momento. Esto permite un mejor
control de la herramienta eléctrica en
situaciones inesperadas.
42
f)
g)
Use la vestimenta adecuada. No use
ropas holgadas ni joyas. Mantenga el
cabello, la ropa y los guantes alejados
de las piezas en movimiento. Las ropas
holgadas, las joyas o el cabello largo pueden
quedar atrapados en las piezas
en movimiento.
Si se suministran dispositivos para la
conexión de accesorios con fines de
recolección y extracción de polvo,
asegúrese de que estén conectados y
que se utilicen correctamente. El uso del
extractor de polvo puede reducir los riesgos
relacionados con el polvo.
4) USO Y MANTENIMIENTO DE LA HERRAMIENTA
ELÉCTRICA
a) No fuerce la herramienta eléctrica. Utilice
la herramienta eléctrica correcta para
el trabajo que realizará. La herramienta
eléctrica correcta hará el trabajo mejor, y de
un modo más seguro, a la velocidad para la
que fue diseñada.
b) No utilice la herramienta eléctrica si no
puede encenderla o apagarla con el
interruptor. Las herramientas que no puedan
ser controladas con el interruptor constituyen
un peligro y deben repararse.
c) Desconecte el enchufe de la fuente
de alimentación o la batería de la
herramienta eléctrica antes de realizar
cualquier ajuste, cambio de accesorios
o almacenar las herramientas eléctricas.
Estas medidas de seguridad preventivas
reducen el riesgo de encender la herramienta
eléctrica de forma accidental.
d) Guarde la herramienta eléctrica que no
esté en uso fuera del alcance de los
niños y no permita que otras personas
no familiarizadas con ella o con estas
instrucciones operen la herramienta. Las
herramientas eléctricas son peligrosas si
son operadas por usuarios que no tienen
formación.
e) Mantenimiento de las herramientas
eléctricas. Revise que no haya piezas en
movimiento mal alineadas o trabadas,
piezas rotas o cualquier otra situación
que pueda afectar el funcionamiento de
las herramientas eléctricas. Si encuentra
daños, haga reparar la herramienta
eléctrica antes de utilizarla. Se producen
muchos accidentes a causa de las
herramientas eléctricas que carecen de un
mantenimiento adecuado.
ESPAÑOL
f)
g)
Mantenga las herramientas de corte
afiladas y limpias. Las herramientas de
corte con mantenimiento adecuado y con
los bordes de corte afilados son menos
propensas a trabarse y son más fáciles de
controlar.
Utilice las herramientas eléctricas, sus
accesorios y piezas, etc. de acuerdo con
las presentes instrucciones, teniendo
siempre en cuenta las condiciones de
trabajo y el trabajo que deba llevar a
cabo. El uso de la herramienta eléctrica para
operaciones diferentes de aquellas para
las que fue diseñada podría originar una
situación peligrosa.
5) USO Y MANTENIMIENTO DE LA HERRAMIENTA CON
BATERÍAS
a) Recargue solamente con el cargador
especificado por el fabricante. Un
cargador adecuado para un tipo de paquete
de baterías puede originar riesgo de incendio
si se utiliza con otro paquete de baterías.
b) Utilice herramientas eléctricas sólo con
paquetes de baterías específicamente
diseñados. El uso de cualquier otro tipo de
paquete de baterías puede producir riesgo
de lesiones e incendio.
c) Cuando no utilice el paquete de baterías,
manténgalo lejos de otros objetos
metálicos como sujetapapeles, monedas,
llaves, clavos, tornillos u otros objetos
metálicos pequeños que puedan realizar
una conexión desde un terminal al otro.
Los cortocircuitos en los terminales de la
batería pueden provocar quemaduras o
incendio.
d) En condiciones abusivas, puede salir
expulsado líquido de la batería. Evite el
contacto con él. Si entra en contacto
accidentalmente, enjuague con agua.
Si el líquido entra en contacto con sus
ojos, obtenga atención médica. El líquido
expulsado de la batería puede provocar
irritación o quemaduras.
6) MANTENIMIENTO
a) Solicite a una persona cualificada en
reparaciones que realice el mantenimiento
de su herramienta eléctrica y que solo
utilice piezas de repuesto idénticas. Esto
garantizará la seguridad de la herramienta
eléctrica.
NORMAS ESPECÍFICAS DE
SEGURIDAD ADICIONALES
Advertencias de seguridad del
Taladro/atornillador/percutor
• Utilice protectores auditivos con los taladros
de impacto. La exposición al ruido puede
provocar sordera.
• Cuando la herramienta de corte pueda
entrar en contacto con cables ocultos o su
propio cable, sujete la herramienta eléctrica
por las superficies de agarre aisladas. Si un
accesorio de corte entra en contacto con un
cable con corriente eléctrica, puede provocar
que las partes metálicas expuestas de la
herramienta tengan corriente y que el operador
reciba una descarga eléctrica.
• Use los mangos auxiliares que se
suministran con la herramienta. La pérdida
de control puede provocar lesiones personales.
• Utilice abrazaderas o cualquier otro medio
que le resulte práctico para fijar y sujetar
la pieza en la que vaya a trabajar a una
superficie estable. Si sujeta la pieza con la
mano o contra el cuerpo no tendrá estabilidad
y podría perder el control.
• Utilice protectores para los oídos cuando
martillee durante largos períodos de tiempo.
Una exposición prolongada a ruidos de gran
intensidad puede causar pérdida de audición.
Los altos niveles de sonido generados por la
perforación con percusión podrían provocar
pérdida temporal de la audición o graves daños
en el tímpano.
• Utilice gafas de seguridad u otra protección
ocular. Las operaciones de perforación normal
o perforación con percusión provocan que
salten virutas. Las partículas que saltan pueden
provocar daños oculares permanentes.
• Las herramientas y las piezas del percutor
se calientan durante su funcionamiento.
Utilice guantes cuando las toque.
Etiquetas en la herramienta
POSICIÓN DEL CÓDIGO DE FECHA
El Código de fecha, que también incluye el año
de fabricación, está impreso en la superficie de
la carcasa que forma la junta de montaje entre la
herramienta y la batería.
Ejemplo:
2007 XX XX
Año de fabricación
43
ESPAÑOL
Instrucciones de seguridad
importantes para todos los
cargadores de baterías
• No lo exponga a la lluvia ni a la nieve.
GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES: Este manual
contiene instrucciones importantes de seguridad
y funcionamiento de los cargadores de baterías
DE9130/DE9135.
• Asegúrese de que el cable esté ubicado de
modo que no lo pise o se tropiece con él y
que no esté sujeto a daños o tensiones de
alguna otra forma.
• Antes de utilizar el cargador, lea todas las
instrucciones y las indicaciones preventivas en
el cargador, en el paquete de baterías y en el
producto que utiliza el paquete de baterías.
• No use un cable prolongador a menos que
sea absolutamente necesario. El uso de un
cable prolongador incorrecto puede provocar
un riesgo de incendio, descarga eléctrica o
electrocución.
PELIGRO: Riesgo de electrocución.
Los terminales de carga tienen
230 V. No realice pruebas con objetos
conductores. Puede haber riesgo de
descarga o de electrocución.
ADVERTENCIA: Riesgo de descarga
eléctrica. No permita que ningún líquido
entre en el cargador. Podría provocar
descargas eléctricas.
ATENCIÓN: iesgo de quemadura. Para
minimizar el riesgo de lesiones, coloque
sólo baterías recargables DEWALT.
Otros tipos de baterías pueden estallar y
provocar daños personales y materiales.
ATENCIÓN: En determinadas
circunstancias, con el cargador
enchufado en la fuente de energía,
algunos materiales extraños pueden
provocar un cortocircuito en los
contactos de carga expuestos dentro
del cargador. Deben mantenerse fuera
de las cavidades del cargador objetos
extraños de naturaleza conductora
como esponja de acero, láminas de
aluminio o cualquier acumulación
de partículas metálicas, entre otros.
Cuando no haya un paquete de baterías
en la cavidad, desenchufe siempre
el cargador de la fuente de energía.
Desenchufe el cargador antes de
intentar limpiarlo.
• NO intente cargar el paquete de baterías
en un cargador distinto de los indicados
en este manual. El cargador y el paquete de
baterías están específicamente diseñados para
funcionar en conjunto.
• Estos cargadores no están diseñados
para usos distintos de la carga de baterías
recargables de DEWALT. Cualquier otro uso
que se le dé puede provocar un riesgo de
incendio, descarga eléctrica o electrocución.
44
• Tire del enchufe en lugar del cable al
desconectarlo. De esta manera, disminuirá el
riesgo de dañar el enchufe y el cable.
• No coloque objetos en la parte superior
del cargador ni coloque el cargador en una
superficie blanda que pueda bloquear las
ranuras de ventilación y provocar un calor
interno excesivo. Coloque el cargador lejos
de cualquier fuente de calor. El cargador se
ventila a través de ranuras en la parte superior e
inferior de la cubierta.
• No opere el cargador con un cable o
enchufe dañado: reemplácelo de inmediato.
• No opere el cargador si ha recibido un
golpe fuerte, se cayó o presenta algún
daño. Llévelo a un taller de reparación
autorizado.
• No desarme el cargador; cuando deba
realizar un mantenimiento o reparaciones,
llévelo a un centro de mantenimiento
autorizado. Si se montase mal el aparato existe
el riesgo de que se produzca una descarga
eléctrica, incendio o electrocución.
• Antes de limpiarlo, desconecte el cargador
del tomacorriente. Con ello, minimizará
el riesgo de descarga eléctrica. Quitar el
paquete de baterías no reduce este riesgo.
• NUNCA intente conectar 2 cargadores juntos.
• El cargador está diseñado para funcionar
con corriente eléctrica doméstica estándar
de 230 V. No intente utilizarlo con otro
voltaje. Esto no se aplica al cargador vehicular.
CONSERVE ESTAS INSTRUCCIONES
Cargadores
El cargador DE9135 acepta baterías de NiCd, NiMH
o Litio-Ion de 7,2 – 18 V.
Estos cargadores no requieren ningún ajuste y están
diseñados para funcionar del modo más sencillo
posible.
ESPAÑOL
PROTECCIÓN CONTRA LAS DESCARGAS PROFUNDAS
Procedimiento de carga
PELIGRO: Riesgo de electrocución.
Los terminales de carga tienen 230
V. No realice pruebas con objetos
conductores. Peligro de descarga
eléctrica o electrocución.
1. Enchufe el cargador (h) en un tomacorriente
apropiado antes de introducir el paquete de
baterías.
El paquete de baterías está protegido contra
las descargas profundas cuando se utiliza en la
herramienta.
Instrucciones de seguridad
importantes para todos los paquetes
de baterías
2. Introduzca el paquete de baterías en el
cargador. La luz roja (de carga) parpadeará
continuamente para indicar que se ha iniciado
el ciclo de carga.
Cuando solicite paquetes de baterías de repuesto,
asegúrese de incluir el número de catálogo y el
voltaje. Consulte el gráfico al final del manual para
conocer la compatibilidad entre los cargadores y los
paquetes de baterías.
3. Se sabrá que ha terminado la carga cuando el
indicador rojo esté encendido continuamente.
El paquete está totalmente cargado y podrá
utilizarse en este momento o dejarse en el
cargador.
El paquete de baterías incluido en la caja no está
completamente cargado. Antes de utilizar el paquete
de baterías y el cargador, lea las instrucciones
de seguridad a continuación. Luego, siga los
procedimientos de carga descritos.
LEA TODAS LAS INSTRUCCIONES
Proceso de carga
Consulte la tabla siguiente con referencia al estado
de carga de la batería.
Estado de la carga
cargando
completamente cargado
retraso por paquete caliente/frío
cambie paquete de baterías
problema
––––––
–––––––––––
––– – ––– –
•••••••••••
•• •• •• ••
Actualización automática
El modo de actualización automática equilibrará
o igualará las celdas individuales del paquete de
baterías a su capacidad máxima. Los paquetes de
baterías deben actualizarse semanalmente o cuando
no suministren la misma cantidad de potencia.
Para actualizar su paquete de baterías, colóquelo en
el cargador, como de costumbre. Déjelo allí durante
al menos 8 horas como mínimo.
Retraso por paquete caliente/frío
Cuando el cargador detecta que una batería
está demasiado caliente o demasiado fría, inicia
automáticamente un Retraso por paquete caliente/
frío y suspende la carga hasta que la batería alcanza
la temperatura adecuada. En ese momento, el
cargador inicia automáticamente el modo de carga
del paquete. Esta función garantiza la máxima
duración de la batería.
• No cargue ni use la batería en atmósferas
explosivas, como ambientes en los que haya
polvo, gases o líquidos inflamables. Colocar
o retirar la batería del cargador puede encender
el polvo o los vapores.
• Cargue los paquetes de baterías sólo con
cargadores DEWALT.
• NO salpique ni sumerja en agua u otros
líquidos.
• No almacene ni utilice la herramienta y el
paquete de baterías en lugares en los que
la temperatura pueda alcanzar o superar
los 40 °C (105 °F) (como debajo de toldos al
aire libre o en construcciones de metal en
verano).
PELIGRO: Riesgo de electrocución.
Nunca intente abrir el paquete de
baterías por ningún motivo. Si la caja
del paquete de baterías está agrietada o
dañada, no la introduzca en el cargador.
Puede haber riesgo de descarga o de
electrocución. Los paquetes de baterías
dañados deben devolverse al centro de
mantenimiento para su reciclado.
ADVERTENCIA: Nunca intente abrir el
paquete de baterías por ningún motivo.
Si la caja del paquete de baterías está
agrietada o dañada, no la introduzca
en el cargador. No aplaste, deje caer ni
dañe el paquete de baterías. No utilice
un paquete de baterías o un cargador
que haya recibido un golpe fuerte, se
haya caído, esté agotado o dañado de
45
ESPAÑOL
alguna forma (por ejemplo, perforado
con un clavo, golpeado con un martillo,
pisado). Los paquetes de baterías
dañados deben devolverse al centro de
mantenimiento para su reciclado.
ATENCIÓN: Cuando no se utilice,
coloque la herramienta de costado
en una superficie estable en la que
no provocará tropezones o caídas.
Algunas herramientas con paquetes
de baterías grandes permanecerán
de forma vertical sobre el paquete
de baterías, pero pueden derribarse
fácilmente.
INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD ESPECÍFICAS PARA
BATERÍAS DE NÍQUEL-CADMIO (NICD) O HIDRURO
METÁLICO DE NÍQUEL (NIMH)
• No incinere el paquete de baterías,
aunque tenga daños importantes o esté
completamente desgastado. El paquete de
baterías puede explotar en el fuego.
• Es posible que en condiciones de uso o
temperatura extrema se produzca una
pequeña pérdida de líquido de las celdas
del paquete de batería. Esto no indica una
falla.
Sin embargo, si el sello externo está roto:
a. y el líquido de la batería entra en contacto
con su piel, lave inmediatamente con jabón y
agua durante varios minutos.
b. si el líquido de la batería entra en contacto
con sus ojos, lávelos con agua limpia
durante 10 minutos como mínimo y obtenga
atención médica inmediata. (Nota médica:
El líquido es una solución de hidróxido de
potasio al 25%-35%).
INSTRUCCIONES ESPECÍFICAS DE SEGURIDAD PARA
LITIO ION (LITIO-ION)
• No incinere el paquete de baterías,
aunque tenga daños importantes o esté
completamente desgastado. El paquete de
baterías puede explotar en el fuego. Se generan
vapores y materiales tóxicos cuando se queman
paquetes de baterías de litio ion.
• Si el contenido de la batería entra en
contacto con la piel, lave inmediatamente
con jabón y agua tibia. Si el líquido de la
batería entra en contacto con los ojos, enjuague
con agua el ojo abierto durante 15 minutos
o hasta que cese la irritación. Si se necesita
atención médica, el electrolito de la batería
está compuesto de una mezcla de carbonatos
orgánicos líquidos y sales de litio.
46
• El contenido de las celdas de la batería
abiertas puede causar irritación respiratoria.
Proporcione aire fresco. Si los síntomas
persisten, obtenga atención médica.
ADVERTENCIA: Riesgo de
quemaduras. El líquido de la batería
puede ser inflamable si se expone a
chispas o llamas.
Capuchón de la batería (fig. 3)
Para tapar los contactos de un paquete de baterías
suelto, se suministra un capuchón protector para
la batería. Sin el capuchón protector, puede que
ciertos objetos metálicos provoquen cortocircuito
en los contactos, con el consiguiente riesgo de
incendio y daño del paquete de baterías.
1. Retire el capuchón protector de la batería
antes de colocar el paquete de baterías en el
cargador o la herramienta (fig. 3A).
2. Coloque el capuchón protector en los
contactos inmediatamente después de quitar
el paquete de baterías del cargador o la
herramienta (fig. 3B).
ADVERTENCIA: Asegúrese de que
el capuchón protector de la batería
está colocado antes de proceder a
almacenar o transportar un paquete de
baterías suelto.
Batería (fig. 1)
TIPO DE BATERÍA
El DC927 funciona con paquetes de baterías de 18 V.
Recomendaciones para el
almacenamiento
1. El mejor lugar de almacenamiento es uno
que sea fresco y seco, que no esté expuesto
directamente a la luz del sol ni a un exceso de
frío o calor.
2. Un almacenamiento de larga duración no
dañará el paquete de baterías ni el cargador.
En condiciones adecuadas, se pueden guardar
durante 5 años o más.
Etiquetas del cargador y el paquete
de baterías
Además de las ilustraciones contenidas en este
manual, las etiquetas del cargador y el paquete de
baterías muestran los siguientes dibujos:
Antes de usarlo, lea el manual de
instrucciones.
ESPAÑOL
La batería se está cargando.
1 manual de instrucciones
1 diagrama de desmontaje
La batería está cargada.
NOTA: Los paquetes de baterías y los cargadores
no van incluidos en los modelos N.
Batería defectuosa.
• Compruebe si la herramienta, piezas o
accesorios han sufrido daños durante el
transporte.
Retraso por paquete caliente/frío.
• Antes de utilizar la unidad, tómese el tiempo
necesario para leer atentamente el manual y
comprenderlo bien.
No realice pruebas con objetos
conductores.
No cargue paquetes de baterías
deteriorados.
Descripción (fig. 1–5)
ADVERTENCIA: Nunca modifique la
herramienta eléctrica ni ninguna pieza de
esta. Puede producir daños o lesiones
corporales.
Use sólo paquetes de baterías DEWALT,
cualquier otro puede estallar, y provocar
lesiones personales y daños materiales.
b. Botón de control de avance/retroceso
No lo exponga al agua.
d. Anillo de ajuste de torsión
a. Interruptor de gatillo
c. Anillo de control de modo
e. Conmutador de velocidades
Sustituya inmediatamente los cables
defectuosos.
Cargue sólo a una temperatura
comprendida entre 4 °C y 40 °C.
f. Manguito de mandril
g. Botones de liberación de la batería
USO PREVISTO
Su percutor DC927 ha sido diseñado para
aplicaciones profesionales de perforación,
perforación con percusión y atornillado.
Elimine las baterías con el debido respeto
al medio ambiente.
NO USE la herramienta bajo condiciones de
humedad o en presencia de gases o líquidos
inflamables.
No incinere el paquete de baterías de
NiMH, NiCd+ y Litio-Ion.
Estos percutores son herramientas eléctricas
profesionales. NO PERMITA que los niños tengan
contacto con la herramienta. Cuando la hagan
funcionar operarios sin experiencia, es necesaria
su supervisión.
Carga paquetes de baterías de NiMH y
NiCd.
Carga paquetes de baterías de Litio-Ion.
Consulte los datos técnicos para conocer
el tiempo de carga.
Contenido del paquete
El paquete contiene:
1 taladro percutor inalámbrico
1 mango lateral
2 paquetes de baterías
1 cargador
Seguridad eléctrica
El motor eléctrico se ha diseñado para funcionar
con un único voltaje. Verifique siempre que el voltaje
de las baterías coincida con el voltaje que figura en
la placa de especificaciones. Asegúrese también de
que el voltaje del cargador coincida con el de la red
eléctrica.
El cargador DEWALT tiene doble
aislamiento de acuerdo con la norma
EN 60335; por lo que no se necesita un
conductor de tierra.
Si el cable que se suministra está dañado, debe
reemplazarse por un cable especialmente preparado
disponible a través del servicio de DEWALT.
47
ESPAÑOL
Uso de un cable prolongador
No debe utilizarse un cable prolongador a menos
que sea absolutamente necesario. Use un cable
prolongador adecuado a la potencia del cargador
(consulte los datos técnicos). La dimensión mínima
del conductor es de 1 mm2; la longitud máxima es
de 30 m.
Si utiliza un carrete de cable, desenrolle siempre el
cable completamente.
MONTAJE Y AJUSTES
ADVERTENCIA: Asegúrese de quitar
la batería antes de montar el aparato
y ajustarlo. Apague siempre el aparato
antes de colocar o quitar la batería.
ADVERTENCIA: Use sólo baterías y
cargadores DEWALT.
Introducción y retirada del
paquete de baterías de la
herramienta (fig. 2)
ADVERTENCIA: Para minimizar
el riesgo de graves lesiones
personales, apague la herramienta
y desconecte la batería antes de
realizar ajustes o quitar/instalar los
acoples o accesorios. Un encendido
accidental puede causar lesiones.
Mango lateral
ADVERTENCIA: Para reducir el
riesgo de lesiones personales, opere
SIEMPRE la herramienta con el mango
lateral convenientemente instalado.
Si no se hace de este modo se
puede producir el deslizamiento del
mango lateral durante el manejo de
la herramienta y la posterior pérdida
de control. Agarre la herramienta con
ambas manos para maximizar el control.
El mango lateral se puede fijar a la parte frontal del
cárter como se muestra y puede girarse de manera
que pueda ser utilizado por zurdos o diestros. El
mango lateral debe apretarse lo suficiente para
resistir la acción de giro de la herramienta si el
accesorio se traba o atasca. Asegúrese de agarrar
el mango lateral por la punta para controlar la
herramienta durante un atasque.
Si el modelo no está equipado con un mango
lateral, sostenga el taladro con una mano en el
mango y la otra en el paquete de baterías.
Interruptor de gatillo de velocidad
variable (fig. 1)
Para encender la herramienta, apriete el interruptor
de gatillo (a). Para apagar la herramienta, suelte el
interruptor de gatillo.
PARA INSTALAR EL PAQUETE DE BATERÍAS EN EL MANGO
DE LA HERRAMIENTA
Su herramienta está equipada con un freno. El
mandril se detendrá tan pronto como el interruptor
de gatillo se suelte por completo.
1. Alinee la base de la herramienta con la muesca
que hay dentro del mango de la herramienta
(fig. 2).
NOTA: No se recomienda el uso continuado con
una secuencia de velocidad variable. Puede dañar
el interruptor y debe evitarse.
2. Deslice el paquete de baterías firmemente en
el mango hasta que escuche que encaja en
su sitio.
Botón de control de
avance/retroceso (fig. 1)
PARA QUITAR EL PAQUETE DE BATERÍAS
DE LA HERRAMIENTA
1. Presione los botones de liberación de la batería
(g) y tire firmemente del paquete de baterías
hacia fuera del mango de la herramienta.
2. Introduzca el paquete de baterías en el
cargador como se describe en la sección
del cargador de este manual.
FUNCIONAMIENTO
Instrucciones de uso
ADVERTENCIA: Respete siempre
las instrucciones de seguridad y la
reglamentación aplicable.
48
Un botón de control de avance/retroceso (b)
determina la dirección de la herramienta y también
sirve como botón de bloqueo.
Para seleccionar la rotación hacia la derecha
(avance), suelte el interruptor de gatillo y presione
el botón de control de avance/retroceso en el lateral
derecho de la herramienta.
Para seleccionar la rotación hacia la izquierda
(retroceso), presione el botón de control de
avance/retroceso en el lateral izquierdo de la
herramienta.
La posición central del botón de control bloquea la
herramienta en la posición de APAGADO. Cuando
cambie la posición del botón de control, asegúrese
de soltar el gatillo.
ESPAÑOL
NOTA: La primera vez que la herramienta se activa
después de cambiar la dirección de rotación,
puede que escuche un clic con el encendido. Esto
es normal y no indica ningún problema.
Anillo de control de modo
Su taladro está equipado con un anillo de control
de modo separado (fig. 1, c) para alternar entre los
modos de perforación, atornillado y perforación con
percusión.
ATORNILLADO (FIG. 4)
1. Seleccione el índice de torsión/velocidad
deseado utilizando el conmutador de tres
velocidades (e) en la parte superior de la
herramienta para adecuar la velocidad y torsión
a la aplicación planificada. Para ajustar el nivel
de torsión a la configuración adecuada en el
anillo del embrague, ajuste inicialmente el anillo
del embrague a una configuración más baja
para garantizar que el tornillo se ajuste a su
especificación.
NOTA: Utilice la configuración de torsión más
baja necesaria para asentar el tornillo a la
profundidad deseada. Cuanto más bajo sea el
número, menor será la torsión resultante.
2. Gire el anillo de control de modo (c) de manera
que el símbolo de tornillo se alinee con la flecha.
3. Ajuste el anillo de ajuste de torsión (d) en el
número de configuración apropiado para la
torsión deseada.
NOTA: El anillo de ajuste de torsión puede
ajustarse en cualquier número y alternar entre
los modos de atornillado y perforación utilizando
el anillo de control de modo.
PERFORACIÓN (FIG. 5)
PRECAUCIÓN: Cuando el anillo de
modo esté en el modo perforación/
perforación con percutor, el taladro
no desacoplará el embrague con
independencia de la posición del anillo
de ajuste de torsión (d).
Gire el anillo de control de modo (c) de manera que
el símbolo del taladro está alineado con la flecha.
NOTA: El anillo de ajuste de torsión (d) se puede fijar
en cualquier número.
PERFORACIÓN CON PERCUTOR (FIG. 6)
Gire el anillo de control de modo (c) de manera
que el símbolo de perforación con percutor esté
alineado con la flecha.
Anillo de ajuste de torsión (fig. 4)
Su herramienta tiene un mecanismo de torsión
ajustable para atornillar y quitar una amplia gama
de formas y tamaños de tornillos y un mecanismo
del percutor para perforar mampostería. Alrededor
del anillo de ajuste de torsión (d) hay números.
Estos números se utilizan para fijar el agarre para
proporcionar un índice de torsión. Cuanto más alto
sea el número del anillo, mayor será la torsión y
más grande el tornillo que se podrá atornillar. Para
seleccionar cualquiera de los números, debe girarlo
hasta que el número deseado se alinee con la
flecha.
Conmutador de tres velocidades
(fig. 4)
La función de tres velocidades de su herramienta
le permite cambiar de velocidades para
una mayor versatilidad. Para seleccionar la
velocidad 1 (configuración de torsión máxima),
apague la herramienta y deje que se detenga.
Deslice el conmutador de velocidades (e)
completamente hacia la izquierda. La velocidad
2 (configuración de velocidad y torsión media) se
encuentra en la posición media. La velocidad 3
(configuración de velocidad máxima) se encuentra
a la derecha.
NOTA: No cambie de velocidad cuando la
herramienta esté funcionando. Permita siempre
que el taladro se detenga completamente antes
de cambiar las velocidades. Si tiene problemas
para cambiar las velocidades, asegúrese de que el
conmutador de velocidades esté trabado en alguna
de las tres configuraciones de velocidades.
Operación de autoajuste del mandril
(fig. 7–9)
ADVERTENCIA: No intente ajustar
las brocas (ni cualquier otro accesorio)
agarrando la parte delantera del mandril
y encendiendo la herramienta. Puede
provocar daños personales y al mandril.
Bloquee siempre el interruptor del gatillo
cuando cambie los accesorios.
ADVERTENCIA: Asegúrese siempre
de que la broca esté fija antes
de poner en funcionamiento la
herramienta. Una broca suelta puede
salir expulsada de la herramienta y
ocasionar lesiones personales.
49
ESPAÑOL
PARA INSERTAR UNA BROCA U OTRO ACCESORIO
1. Bloquee el gatillo en la posición de APAGADO.
2. Sujete el manguito del mandril (f) con una mano
y utilice la otra para asegurar la herramienta
como se muestra en la figura 7. Gire el
manguito en sentido contrario a las agujas del
reloj (visto desde el frente) lo suficiente como
para aceptar el accesorio deseado.
3. Inserte la broca u otro accesorio
aproximadamente 19 mm dentro del mandril,
como se muestra en la figura 8. Sujete el
manguito del mandril con firmeza y gírelo en
sentido de las agujas del reloj (vista desde el
frente) con una mano mientras utiliza la otra
para asegurar la herramienta. Gire el manguito
en sentido de las agujas del reloj hasta que no
se pueda girar más, como se muestra en la
figura 9. Mientras el taladro esté en
funcionamiento en la posición de avance,
el mandril autoajustará continuamente sus
mordazas sobre la broca para incrementar al
máximo la fuerza de agarre de la broca.
Para liberar el accesorio, repita el Paso 2.
Funcionamiento del taladro
1. Seleccione el índice de torsión/velocidad
deseado utilizando el conmutador para adecuar
la velocidad y torsión a la aplicación planificada.
2. Para MADERA, utilice brocas helicoidales,
brocas de pala, brocas para taladros eléctricos
o sierras cilíndricas. Para METAL, utilice brocas
helicoidales de acero de alta velocidad o sierras
cilíndricas. Utilice un lubricante de corte cuando
perfore metales. Como excepciones el hierro
fundido y el latón que deben perforarse en
seco.
3. Aplique siempre presión en línea recta con la
broca. Utilice suficiente presión para mantener
la broca picando, pero no presione demasiado
fuerte ya que puede atascar el motor o doblar
la broca.
4. Sostenga la herramienta firmemente con ambas
manos para controlar la acción de enroscado
de la broca.
5. SI EL TALADRO SE ATASCA, por lo general
puede ser porque se está sobrecargando.
LIBERE EL GATILLO INMEDIATAMENTE,
quite la broca del trabajo y determine la
causa del atascamiento. NO PRESIONE
EL GATILLO HASTA LA POSICIÓN DE
ENCENDIDO O APAGADO INTENTANDO
ARRANCAR EL TALADRO ATASCADO:
ESTO PODRÍA PROVOCAR DAÑOS EN
EL MISMO.
50
6. Mantenga el motor en funcionamiento cuando
saque la broca de un orificio taladrado. Esto
impedirá el atascamiento.
Funcionamiento del taladro percutor
1. Taladre utilizando sólo la fuerza suficiente sobre
el percutor para evitar que rebote demasiado
o se “levante” la broca. Demasiada fuerza
provocará menores velocidades de perforación,
el recalentamiento de la herramienta y la
disminución del índice de perforación.
2. Taladre de forma recta, manteniendo el taladro
en ángulo recto con respecto al trabajo. No
ejerza presión lateral sobre la broca cuando
taladre ya que esto provocará la obstrucción de
las acanaladuras de la broca y la disminución
de la velocidad de perforación.
3. Cuando perfore orificios profundos, si la
velocidad del taladro comienza a disminuir,
saque la broca parcialmente del orificio con la
herramienta aún funcionando para ayudar a
eliminar los residuos del orificio.
4. Para MAMPOSTERÍA, utilice brocas con punta
de carburo o brocas de mampostería. Un
flujo de polvo suave y uniforme indica que la
velocidad de perforación es adecuada.
Funcionamiento del destornillador
Seleccione el índice de torsión/velocidad deseado
utilizando el conmutador de tres velocidades en la
parte superior de la herramienta para adecuar la
velocidad y torsión a la aplicación planificada. Inserte
el accesorio de seguridad deseado en el mandril
como lo haría con cualquier broca. Ajuste el anillo
de ajuste de torsión (d) a la configuración deseada.
Haga alguna pruebas en una pieza de descarte o
zonas que no estén a la vista para determinar la
posición correcta del anillo del embrague.
MANTENIMIENTO
Su herramienta DEWALT ha sido diseñada para
funcionar durante un largo período con un mínimo
de mantenimiento. El funcionamiento satisfactorio
ininterrumpido depende de la limpieza regular y el
cuidado adecuado de la herramienta.
ADVERTENCIA: Para reducir el
riesgo de lesiones personales
graves, apague la herramienta y
desconecte el paquete de baterías
antes de realizar ningún ajuste o de
quitar/instalar aditamentos o accesorios.
Un encendido accidental puede causar
lesiones.
ESPAÑOL
No se le puede realizar mantenimiento al cargador.
Dentro del cargador no hay piezas a las que el
usuario pueda hacerles mantenimiento.
Protección del medio ambiente
Lubricación
Si alguna vez tiene que cambiar su producto
DEWALT, o si ya no le vale, no lo elimine con la
basura doméstica. Prepárelo para una recogida
selectiva.
La herramienta eléctrica no requiere lubricación
adicional.
Limpieza
ADVERTENCIA: Sople la suciedad
y el polvo de la carcasa principal con
aire seco siempre que vea acumularse
el polvo alrededor de los respiraderos.
Utilice protección ocular y mascarillas
antipolvo aprobadas cuando realice este
procedimiento.
ADVERTENCIA: no use nunca
disolventes ni otros agentes químicos
agresivos para limpiar las piezas no
metálicas de la herramienta. Estos
agentes químicos pueden debilitar
los materiales de dichas piezas. Use
un trapo humedecido sólo con agua
y jabón suave. No deje que penetre
ningún líquido dentro de la herramienta
y no sumerja ninguna pieza de la
herramienta en líquidos.
INSTRUCCIONES DE LIMPIEZA DEL CARGADOR
ADVERTENCIA: Riesgo de descarga
eléctrica. Antes de limpiar, desconecte
el cargador de la toma de corriente
alterna. Puede eliminarse la grasa y
la suciedad del exterior del cargador
usando un trapo o pincel no metálico
blando. No use agua ni soluciones de
limpieza.
Accesorios opcionales
ADVERTENCIA: Dado que algunos
accesorios, diferentes de los ofrecidos
por DEWALT, no se han probado con
este producto, el empleo de tales
accesorios podría constituir un riesgo.
Para reducir el riesgo de lesiones,
sólo deben usarse con el producto los
accesorios recomendados DEWALT.
Si desea más información sobre los accesorios
adecuados, consulte a su distribuidor.
Recogida selectiva. Este producto no
se debe eliminar con la basura
doméstica.
La recogida selectiva de los productos
y embalajes usados permite el reciclaje
de los materiales y que se puedan usar
de nuevo. La reutilización de los
materiales reciclados ayuda a evitar la
contaminación del medio ambiente y
reduce la demanda de materias primas.
Las legislaciones locales pueden facilitar la recogida
selectiva de los productos eléctricos domésticos
para llevarlos a centros de residuos municipales o
bien ser por el propio distribuidor al que compró el
producto nuevo el que se encargue de recogerlo.
DEWALT facilita la recogida y reciclaje de los
productos DEWALT una vez estos han alcanzado el
final de su vida útil. Para disfrutar de este servicio,
devuelva el producto a cualquier servicio técnico
autorizado, que lo recogerá en nuestro nombre.
Para saber dónde está el servicio técnico autorizado
más cercano puede ponerse en contacto con la
oficina local DEWALT en la dirección indicada en
este manual. Alternativamente, puede encontrar
una lista con la dirección de los servicios técnicos
DEWALT autorizados y detalles sobre nuestro
servicio postventa en Internet: www.2helpU.com.
Paquete de baterías recargable
Debe recargar el paquete de baterías de larga
duración cuando note que no proporciona la
suficiente potencia para realizar trabajos que antes
hacía fácilmente. Al final de su vida técnica, elimínelo
con el debido respeto hacia el medio ambiente:
• Agote la carga del paquete de baterías, a
continuación extráigalo de la herramienta.
• Las pilas de Li-Ion, NiCd y NiMH son
reciclables. Llévelas a su distribuidor o a un
centro de reciclaje local. Los paquetes de
baterías recogidos se reciclarán o eliminarán
de modo adecuado.
51
ESPAÑOL
GARANTÍA
• GARANTÍA DE SATISFACCIÓN DE 30 DÍAS
SIN RIESGO •
Si no queda completamente satisfecho con
las prestaciones de su herramienta DEWALT,
devuélvala dentro de los 30 días, completa
tal como la compró, al punto de compra y le
devolveremos su dinero o se la cambiaremos.
Debe aportar la prueba de compra.
• CONTRATO DE MANTENIMIENTO GRATUITO
POR 1 AÑO •
Si necesita mantenimiento o revisión de su
herramienta DEWALT, dentro de los 12 meses
posteriores a la fecha de compra, este se
realizará sin cargo en un servicio técnico
autorizado DEWALT. Debe aportar la prueba
de compra. Incluye la mano de obra y las
piezas de repuesto de la herramienta. Los
accesorios están excluidos.
• GARANTÍA TOTAL DE 1 AÑO •
Si su producto DEWALT se avería debido
a algún fallo de materiales o de fabricación
dentro de los 12 meses siguientes a la fecha
de compra, le garantizamos el cambio sin
cargo de todas las piezas defectuosas o,
a nuestro exclusivo criterio, el cambio de la
herramienta sin cargo, en el supuesto de que:
• No se haya sometido al producto a uso
indebido.
• No se haya intentado realizar
reparaciones por personas no
autorizadas.
• Se requiere la prueba de compra. Esta
garantía se ofrece como ventaja extra y
de forma adicional a los derechos legales
de los consumidores.
Para localizar su servicio técnico autorizado
DEWALT más próximo, use el número de
teléfono indicado en la parte posterior de este
manual. Alternativamente, puede encontrar
una lista con la dirección de los servicios
técnicos DEWALT autorizados y detalles
sobre nuestro servicio postventa en Internet:
www.2helpU.com.
52
FRANÇAIS
MARTEAU PERFORATEUR SANS FIL DC927
Félicitations !
Vous avez choisi un outil DEWALT. Des années
d’expérience, un développement de produits
approfondi et une innovation constante font de
DEWALT l’un des partenaires les plus fiables pour les
utilisateurs d’outils électriques professionnels.
Il peut également être utilisé pour une évaluation
préliminaire de l’exposition.
AVERTISSEMENT : le niveau
d’émission vibratoire déclaré correspond
aux applications principales de
l’outil. Néanmoins, si l’outil est utilisé
pour différentes applications ou
mal entretenu, l’émission vibratoire
peut varier. Ces éléments peuvent
considérablement augmenter le niveau
d’exposition sur la période totale de
travail.
Caractéristiques techniques
Tension
Puissance fournie
Régime à vide
1e vitesse
2e vitesse
3e vitesse
Régime à vide
1e vitesse
2e vitesse
3e vitesse
Couple max.
Capacité du mandrin
Capacité de perçage max.
acier/bois résineux/béton
Poids (sans le bloc-piles)
LpA (pression acoustique)
KPA (incertitude de la pression
acoustique)
LWA (puissance acoustique)
KWA (incertitude de la puissance
acoustique)
V
W
DC927
18
425
min-1
min-1
min-1
0-450
0–1500
0–1800
min-1
min-1
min-1
Nm
mm
0-7650
0–25500
0–30600
38
13
kg
dB(A)
65/13/16
1,8
94
dB(A)
dB(A)
3,0
105
dB(A)
3,0
Valeurs totales de la vibration (mesure triaxiale) déterminées
d’après la norme EN 60745 :
Valeur de l’émission vibratoire ah
Perçage dans le béton
ahID =
Incertitude K =
Valeur de l’émission vibratoire ah
Perçage dans le métal
ahD =
Incertitude K =
Une estimation du niveau d’exposition
aux vibrations doit également prendre
en compte les heures où l’outil est mis
hors tension et lorsqu’il tourne, mais
n’effectue aucune tâche. Ces éléments
peuvent considérablement réduire le
niveau d’exposition sur la période totale
de travail.
Identifiez des mesures de sécurité
supplémentaires pour protéger
l’opérateur des effets des vibrations
telles que : prise en main de l’outil et
des accessoires, maintien des mains
au chaud, organisation des tâches de
travail.
Bloc-piles
Tension
Capacité
Poids
Chargeur
Tension secteur
Type de piles
Durée de charge approx.
Poids
m/s²
m/s²
m/s²
m/s²
12,5
3,1
≤ 2,5
1,5
Le niveau de l’émission vibratoire indiqué dans ce
feuillet informatif a été mesuré conformément à
une méthode d’essai normalisé dans EN 60745 et
peut être utilisé pour comparer un outil à un autre.
VCC
Ah
kg
DE9180
18
2,0
0,68
DE9135
230
NiCd/NiMH/Li-Ion
min
40
(Blocs-piles de 2,0 Ah)
kg
0,52
VCA
Fusibles :
Europe
Outils de 230 V
Royaume-Uni
et Irlande
Outils de 230 V
10 ampères, secteur
13 ampères, sur fiches
Définitions : consignes de sécurité
Les définitions ci-dessous décrivent le niveau de
gravité de chaque mot signalétique. Lisez le manuel
de l’utilisateur et soyez attentif à ces symboles.
53
FRANÇAIS
DANGER : indique une situation
dangereuse imminente qui, si elle n’est
pas évitée, entraînera des blessures
graves ou mortelles.
AVERTISSEMENT : indique une
situation dangereuse potentielle qui,
si elle n’est pas évitée, pourrait
entraîner des blessures graves ou
mortelles.
ATTENTION : indique une situation
dangereuse potentielle qui, si elle n’est
pas évitée, pourrait entraîner des
blessures minimes ou modérées.
ATTENTION : utilisé sans le symbole
d’alerte de sécurité indique une situation
dangereuse potentielle qui, si elle n’est
pas évitée, pourrait entraîner des
dégâts matériels.
Indique un risque d’électrocution.
Indique un risque d’incendie.
Déclaration de conformité CE
DC927
DEWALT déclare que les produits décrits dans les
« caractéristiques techniques » ont été mis au point
en conformité avec les normes :
98/37/CEE (jusqu’au 28 décembre 2009),
2004/108/CE, 2006/42/CE (à partir du
29 décembre 2009), 2006/95/CE, EN 55014-1,
EN 55014-2, EN 60745-1, EN 60745-2-6.
Pour de plus amples informations, adressez-vous à
DEWALT à l’adresse ci-dessous ou reportez-vous au
dos de ce manuel.
Le soussigné est responsable de la compilation du
fichier technique et fait cette déclaration au nom de
DEWALT.
Horst Grossmann
Vice-président de l’ingénierie et du développement
des produits
DEWALT, Richard-Klinger-Strase 11,
D-65510, Idstein, Allemagne
30/10/2007
54
AVERTISSEMENT : afin de réduire
le risque de blessure, lisez le manuel
d’instruction.
Avertissements de sécurité généraux
pour les outils électriques
AVERTISSEMENT ! Lisez tous les
avertissements de sécurité et toutes
les consignes. Le non-respect de
ces avertissements et consignes peut
entraîner un choc électrique, un incendie
et/ou de graves blessures.
CONSERVEZ TOUS LES AVERTISSEMENTS ET LES
CONSIGNES POUR RÉFÉRENCE ULTÉRIEURE.
Le terme « outil électrique » mentionné dans les
avertissements se rapporte aux outils branchés
sur secteur (avec câble de raccordement) ou
fonctionnant sur piles (sans fil).
1) SÉCURITÉ DE L’AIRE DE TRAVAIL
a) Maintenez l’aire de travail propre et bien
éclairée. Une aire de travail encombrée ou
mal éclairée augmente les risques d’accident.
b) N’utilisez pas les outils électriques dans
un environnement explosif, comme en
présence de liquides, gaz ou poussières
inflammables. Les outils électriques
produisent des étincelles qui peuvent
enflammer la poussière ou les émanations.
c) Tenez à distance enfants et spectateurs
pendant que vous opérez un outil
électrique. Une distraction peut vous faire
perdre le contrôle de l’outil.
2) SÉCURITÉ ÉLECTRIQUE
a) La fiche de l’outil électrique doit
correspondre avec la prise de courant. Ne
modifiez en aucun cas la fiche. N’utilisez
pas de fiches adaptatrices avec des
outils électriques reliés à la terre (masse).
Les fiches non modifiées et les prises de
courant adaptées réduisent les risques
d’électrocution.
b) Évitez tout contact physique avec des
surfaces reliées à la terre ou à la masse,
tels que tuyaux, radiateurs, cuisinières
électriques et réfrigérateurs. Le risque
d’électrocution augmente si votre corps est
relié à la terre.
c) N’exposez pas les outils électriques
à la pluie ou à l’humidité. Le risque
d’électrocution augmente si de l’eau pénètre
dans un outil électrique.
d) Ne maltraitez pas le cordon
d’alimentation. N’utilisez jamais le cordon
pour transporter, tirer ou débrancher
FRANÇAIS
e)
f)
l’outil électrique. Tenez le cordon à
l’écart des sources de chaleur, de l’huile,
des bords tranchants ou des pièces en
mouvement. Le risque d’électrocution
augmente si le cordon est endommagé ou
entortillé.
Utilisez une rallonge conçue pour
l’utilisation à l’extérieur si vous utilisez
l’outil électrique dehors. Le risque
d’électrocution diminue si vous utilisez un
cordon conçu pour l’utilisation à l’extérieur.
Si vous ne pouvez pas faire autrement
qu’utiliser l’outil électrique dans un
endroit humide, utilisez un circuit protégé
par dispositif de courant résiduel (RCD).
L’utilisation d’un RCD réduit le risque
d’électrocution.
3) SÉCURITÉ PERSONNELLE
a) Restez vigilant, surveillez vos gestes et
faites preuve de bon sens lorsque vous
utilisez un outil électrique. N’utilisez pas
un outil électrique si vous êtes fatigué ou
sous l’influence de drogues, d’alcool ou
de médicaments. Un moment d’inattention
durant l’utilisation d’un outil électrique peut
entraîner de graves blessures corporelles.
b) Utilisez un équipement de sécurité
individuelle. Portez toujours des lunettes
de sécurité. Un équipement de sécurité
comme un masque anti-poussières, des
chaussures de sécurité antidérapantes, un
casque de sécurité ou un serre-tête antibruit,
utilisé selon la tâche à effectuer, permettront
de diminuer le risque de blessures
corporelles.
c) Évitez tout démarrage intempestif.
Assurez-vous que l’interrupteur est en
position arrêt avant de relier l’outil à la
source d’alimentation et/ou au bloc-piles,
ou de ramasser ou transporter l’outil.
Transporter les outils électriques le doigt
placé sur l’interrupteur ainsi que brancher
des outils électriques dont l’interrupteur est
en position Marche augmentent les risques
d’accident.
d) Retirez toute clé de réglage ou autre
avant de mettre l’outil sous tension. Une
clé laissée en place sur une pièce rotative de
l’outil électrique peut entraîner des blessures
corporelles.
e) Ne vous penchez pas trop loin. Maintenez
constamment votre équilibre. Vous
aurez ainsi une meilleure maîtrise de l’outil
électrique en cas de situations imprévues.
f) Portez des vêtements adéquats. Ne
portez pas de vêtements amples ni de
g)
bijoux. Maintenez cheveux, vêtements et
gants à l’écart des pièces en mouvement.
Les pièces en mouvement peuvent happer
les vêtements amples, les bijoux et les
cheveux longs.
Si des accessoires sont fournis pour
raccorder des dispositifs d’aspiration
et de collecte de la poussière, vérifiez
qu’ils sont bien raccordés et bien utilisés.
L’utilisation de dispositifs de collecte de la
poussière peut réduire les risques liés à la
poussière.
4) UTILISATION ET ENTRETIEN DES OUTILS ÉLECTRIQUES
a) Ne forcez pas l’outil électrique. Utilisez
l’outil électrique qui correspond à votre
utilisation. Si vous utilisez l’outil électrique
adéquat et respectez le régime pour lequel il
a été conçu, il réalisera un travail de meilleure
qualité et plus sûr.
b) N’utilisez pas l’outil électrique s’il est
impossible de l’allumer ou de l’éteindre
avec l’interrupteur. Un outil électrique
qui ne peut être contrôlé par l’interrupteur
représente un danger et doit être réparé.
c) Débranchez la fiche de la source
d’alimentation et/ou le bloc-piles de l’outil
électrique avant d’effectuer des réglages,
de changer les accessoires ou de ranger
les outils électriques. Ces mesures de
sécurité préventives réduiront les risques de
démarrage accidentel de l’outil électrique.
d) Après utilisation, rangez l’outil électrique
hors de portée des enfants et ne laissez
aucune personne l’utiliser si elle n’est pas
familiarisée avec les outils électriques
ou ces instructions. Les outils électriques
représentent un danger entre des mains
inexpertes.
e) Procédez à l’entretien des outils
électriques. Assurez-vous que les pièces
en mouvement ne sont pas désalignées
ou coincées, qu’aucune pièce n’est
cassée ou que l’outil électrique n’a subi
aucun dommage pouvant affecter son
bon fonctionnement. Si l’outil électrique
est endommagé, faites-le réparer avant
de le réutiliser. De nombreux accidents sont
causés par des outils mal entretenus.
f) Maintenez vos outils affûtés et propres.
Un outil bien entretenu et aux bords bien
affûtés risquera moins de se coincer et sera
plus facile à maîtriser.
g) Utilisez l’outil électrique, ses accessoires
et ses embouts, etc. conformément
aux instructions, en tenant compte des
conditions de travail et de la tâche à
55
FRANÇAIS
effectuer. L’utilisation d’un outil électrique
à des fins autres que celles prévues est
potentiellement dangereuse.
5) UTILISATION ET ENTRETIEN DU BLOC-PILES
a) Rechargez le bloc-piles uniquement avec
le chargeur spécifié par le fabricant. Un
chargeur prévu pour un certain type de
bloc-piles peut être à l’origine d’un incendie
lorsqu’il est utilisé avec un autre bloc-piles.
b) Utilisez les outils électriques uniquement
avec les bloc-piles spécifiés. L’utilisation
d’autres blocs-piles peut être à l’origine de
blessures ou d’incendie.
c) Lorsque vous n’utilisez pas le bloc-piles,
tenez-le à l’écart des objets métalliques,
tels que trombones, pièces de monnaie,
clés, clous, vis ou autres petits objets
métalliques susceptibles de créer une
connexion entre deux bornes. Courtcircuiter les bornes entre elles peut provoquer
des brûlures ou un incendie.
d) Dans des conditions abusives, du
liquide peut s’échapper de la pile ; en
éviter le contact. En cas de contact
accidentel, rincez à l’eau. Si le liquide
entre en contact avec les yeux, consultez
également un médecin. Le liquide qui
s’échappe de la pile peut engendrer une
irritation ou des brûlures.
6) RÉPARATION
a) Confiez la réparation de votre outil
électrique à un réparateur qualifié qui
utilise des pièces de rechange identiques.
La sécurité de l’outil électrique sera ainsi
préservée.
CONSIGNES PARTICULIÈRES DE
SÉCURITÉ SUPPLÉMENTAIRES
Avertissements de sécurité
spécifiques aux perceuses/
visseuses/marteaux perforateurs
• Portez des protecteurs d’oreilles avec les
perceuses à percussion. L’exposition au bruit
peut entraîner une perte auditive.
• Tenez les outils électriques par leurs
surfaces de préhension isolées dans les
situations où l’outil de coupe peut entrer en
contact avec un câble électrique dissimulé
ou avec son propre cordon d’alimentation.
En cas de contact de l’accessoire de découpe
avec un câble sous tension, les pièces
métalliques à découvert de l’outil peuvent
devenir sous tension et électrocuter l’utilisateur.
56
• Utilisez les poignées auxiliaires fournies avec
l’outil. Une perte de contrôle peut entraîner des
blessures corporelles.
• Immobilisez la pièce de travail sur une
surface stable en utilisant un étau ou de
toute autre manière adéquate. Tenir la pièce
avec la main ou l’appuyer contre le corps offre
une stabilité insuffisante et peut provoquer une
perte de contrôle.
• Portez des protecteurs d’oreilles lorsque
vous procédez au martelage pendant
des périodes prolongées. Une exposition
prolongée à un bruit d’intensité élevée peut
entraîner une perte auditive. Les niveaux
sonores élevés produits par le marteau
perforateur pourraient provoquer une perte
auditive temporaire ou endommager gravement
les tympans.
• Portez des lunettes de protection ou
autres verres protecteurs. Le martelage et
le perçage peuvent faire jaillir des éclats. Les
particules projetées peuvent endommager
irrémédiablement les yeux.
• Les mèches à maçonnerie et les outils
chauffent en cours d’utilisation. Portez des
gants pour les toucher.
Étiquettes sur l’outil
EMPLACEMENT DU CODE DATE
Le code date, qui comprend également l’année de
fabrication, est imprimé sur la surface interne du
boîtier qui forme la charnière entre l’outil et la pile !
Exemple :
2007 XX XX
Année de fabrication
Consignes de sécurité importantes
pour tous les chargeurs de batterie
CONSERVEZ CES CONSIGNES : ce manuel
renferme des consignes de sécurité et d’utilisation
importantes pour les chargeurs de batterie
DE9130/DE9135.
• Avant d’utiliser le chargeur, lisez toutes les
consignes et règles de prudence indiquées sur
le chargeur, le bloc-piles et le produit utilisant le
bloc-piles.
DANGER : risque d’électrocution.
Présence de 230 volts dans les
terminaux de chargement. Ne pas
insérer d’objets conducteurs. Un choc
électrique ou une électrocution peut en
résulter.
FRANÇAIS
AVERTISSEMENT : risque de choc
électrique. Ne laissez pas de liquide
pénétrer dans le chargeur. Un choc
électrique peut en résulter.
ATTENTION : risque de brûlure.
Afin de réduire le risque de blessures
corporelles, chargez uniquement des
batteries rechargeables DEWALT. Les
autres types de batteries peuvent
exploser et provoquer des blessures
corporelles ou des dégâts matériels.
ATTENTION : dans certaines
conditions, lorsque le chargeur est
branché sur le réseau d’alimentation
électrique, les contacts de charge à
découvert à l’intérieur du chargeur
peuvent être court-circuités par un
corps étranger. Les corps étrangers
de nature conductrice tels que, mais
sans s’y limiter, la paille de fer, le papier
d’aluminium ou toute accumulation
de particules métalliques doivent être
tenus à l’écart des cavités du chargeur.
Débranchez toujours le chargeur de
la prise secteur lorsqu’il n’y a pas de
bloc-piles dans la cavité. Débranchez
le chargeur avant de procéder à son
nettoyage.
• N’essayez PAS de charger le bloc-piles
avec des chargeurs autres que ceux décrits
dans ce manuel. Le chargeur et le bloc-piles
sont conçus spécifiquement pour fonctionner
ensemble.
• Ces chargeurs ne sont pas prévus pour des
utilisations autres que le chargement des
batteries DEWALT rechargeables. Toute autre
utilisation peut entraîner un risque d’incendie, de
choc électrique ou d’électrocution.
• Ne mettez pas d’objet sur le chargeur, et ne
placez pas le chargeur sur une surface molle
qui pourrait obstruer les fentes d’aération
et provoquer une chaleur interne excessive.
Mettez le chargeur à un endroit éloigné de toute
source de chaleur. La ventilation du chargeur
se fait par les fentes pratiquées dans les parties
supérieures et inférieures du boîtier.
• Ne faites pas fonctionner le chargeur si la
fiche ou le cordon est endommagé ; faitesles remplacer immédiatement.
• Ne faites pas fonctionner le chargeur s’il a
reçu un choc violent, s’il est tombé, ou s’il
a été autrement endommagé de quelque
manière que ce soit. Apportez le chargeur à
un centre de réparation agréé.
• Ne démontez pas le chargeur ; apportez-le
à un centre de réparation agréé lorsqu’un
entretien ou une réparation est nécessaire.
Un chargeur mal réassemblé peut entraîner un
risque de choc électrique, d’électrocution ou
d’incendie.
• Débranchez le chargeur de la prise secteur
avant de procéder à son nettoyage. Cette
précaution réduira le risque de choc
électrique. Le retrait du bloc-piles ne réduira
pas les risques.
• N’essayez JAMAIS de relier 2 chargeurs
ensemble.
• Le chargeur est conçu pour être alimenté
en courant électrique domestique standard
230 V. N’essayez pas de l’utiliser sous
n’importe quelle autre tension. Cette directive
ne concerne pas le chargeur véhiculaire.
CONSERVEZ CES CONSIGNES
Chargeurs
• N’exposez pas le chargeur à la pluie ou à la
neige.
Le chargeur DE9135 accepte les blocs-piles NiCd,
NiMH ou Li-Ion de 7,2 à 18 V.
• Tirez sur la fiche plutôt que sur le cordon
lorsque vous débranchez le chargeur. Cette
précaution réduira le risque d’endommager la
fiche et le cordon électriques.
Ces chargeurs ne nécessitent aucun réglage et sont
conçus pour être d’une utilisation aussi facile que
possible.
• Assurez-vous que le cordon soit placé en
lieu sûr pour que personne ne marche ou ne
trébuche dessus, et qu’il ne soit pas sujet à
être endommagé ou soumis à une tension
d’une quelconque autre manière.
Processus de charge
• N’utilisez une rallonge qu’en cas de
nécessité absolue. L’utilisation d’une rallonge
inadéquate peut entraîner un risque d’incendie,
de choc électrique ou d’électrocution.
DANGER : risque d’électrocution.
Présence de 230 V dans les terminaux
de chargement. N’effectuez aucun test
avec des objets conducteurs. Risque de
choc électrique ou d’électrocution.
1. Branchez le chargeur (h) sur une prise secteur
adéquate avant d’insérer le bloc-piles.
57
FRANÇAIS
2. Insérez le bloc-piles dans le chargeur. Le
voyant rouge (de charge) clignote en continu
pour indiquer que le processus de charge a
commencé.
3. Lorsque le voyant rouge RESTE ALLUMÉ en
continu, il indique que la charge est terminée.
Le bloc-piles est complètement chargé et peut
être immédiatement utilisé ou laissé dans le
chargeur.
Processus de charge
Reportez-vous au tableau ci-dessous pour connaître
l’état de charge du bloc-piles.
État de charge
en charge
complètement chargé
chargement différé, chaud/froid
remplacer le bloc-piles
anomalie
– – – – – –
–––––––––––
––– – ––– –
•••••••••••
•• •• •• ••
Régénération automatique
Le mode de régénération automatique permet de
compenser ou d’équilibrer les cellules individuelles
du bloc-piles à sa puissance de crête. Les blocspiles doivent être régénérés chaque semaine ou
lorsque le bloc ne fournit plus la même quantité de
travail.
Pour régénérer votre bloc-piles, placez-le dans le
chargeur comme d’habitude. Laissez le bloc-piles
au moins 8 heures dans le chargeur.
Chargement différé, chaud/froid
Lorsque le chargeur détecte une pile trop chaude
ou trop froide, le Chargement différé chaud/froid
est automatiquement lancé, et le chargement
est suspendu jusqu’à ce que la pile retrouve une
température normale. Le chargeur retourne ensuite
automatiquement au mode de chargement du
bloc-piles. Cette fonction garantit une durée de vie
optimale du bloc-piles.
PROTECTION CONTRE LA DÉCHARGE COMPLÈTE
Le bloc-piles est protégé contre la décharge
complète lorsqu’il est utilisé dans l’outil.
Consignes de sécurité importantes
pour tous les blocs-piles
Lors de la commande de blocs-piles de rechange,
assurez-vous d’inclure le numéro de catalogue
et la tension. Consultez le tableau figurant à la
dernière page du présent manuel pour connaître la
compatibilité des chargeurs et des blocs-piles.
58
Le bloc-piles n’est pas entièrement chargé à la
sortie de la boîte. Avant d’utiliser le bloc-piles et
le chargeur, veuillez lire les consignes de sécurité
indiquées ci-dessous. Suivez ensuite les procédures
de chargement décrites.
LISEZ TOUTES LES CONSIGNES
• Ne chargez pas ou n’utilisez pas une
pile dans un milieu déflagrant, comme
en présence de liquides, de gaz ou de
poussières inflammables. Insérer ou retirer
le bloc-pile du chargeur peut enflammer la
poussière ou des émanations.
• Chargez les blocs-piles uniquement sur les
chargeurs DEWALT.
• N’éclaboussez PAS le bloc-piles, NE
l’immergez PAS dans l’eau ou tout autre liquide.
• Ne rangez pas ou n’utilisez pas l’outil
et le bloc-piles dans des endroits où la
température peut atteindre ou excéder
40 ˚C (105 °F) (comme dans les remises
extérieures ou les bâtiments métalliques
l’été).
DANGER : risque d’électrocution.
N’essayez jamais d’ouvrir un blocpiles, quelle qu’en soit la raison. Si
le boîtier du bloc-piles est fissuré ou
endommagé, ne l’insérez pas dans le
chargeur. Un choc électrique ou une
électrocution peut en résulter. Les
blocs-piles endommagés doivent être
envoyés au centre de réparation pour
être recyclés.
AVERTISSEMENT : n’essayez jamais
d’ouvrir un bloc-piles, quelle qu’en soit
la raison. Si le boîtier du bloc-piles est
fissuré ou endommagé, ne l’insérez pas
dans le chargeur. N’écrasez pas, ne
faites pas tomber, et n’endommagez
pas le bloc-piles. N’utilisez pas un blocpiles ou un chargeur qui a reçu un coup
violent, est tombé, a été écrasé ou
endommagé de quelque manière que
ce soit (c.-à-d. percé par un clou, frappé
d’un coup de marteau, sur lequel on a
marché). Les blocs-piles endommagés
doivent être envoyés au centre de
réparation pour être recyclés.
ATTENTION : lorsqu’il n’est pas
utilisé, placez l’outil en le faisant
reposer sur le côté sur une surface
stable où il ne risque pas de faire
tomber ou de faire trébucher.
Certains outils qui ont de grands
blocs-piles peuvent tenir debout sur
FRANÇAIS
le bloc-piles mais ils risquent d’être
facilement renversés.
CONSIGNES DE SÉCURITÉ SPÉCIFIQUES POUR LE
CADMIUM-NICKEL (NICD) OU LE NICKEL MÉTAL HYDRURE
(NIMH)
• N’incinérez pas le bloc-piles même s’il est
fortement endommagé ou entièrement usé.
Le feu risque de le faire exploser.
• Une petite fuite de liquide en provenance
des cellules du bloc-piles peut se produire
dans des conditions d’utilisation ou de
température extrêmes. Ce fait n’est pas
l’indication d’une défaillance.
Néanmoins, si le film de protection est brisé :
a. et que le liquide de la pile entre en contact
avec votre peau, lavez immédiatement au
savon et à l’eau pendant plusieurs minutes.
b. et que liquide de la pile entre en contact
avec vos yeux, rincez vos yeux avec de
l’eau propre pendant au moins 10 minutes
et consultez immédiatement un médecin.
(Note médicale : le liquide est une solution
d’hydroxyde de potassium à 25-35 %.)
CONSIGNES DE SÉCURITÉ SPÉCIFIQUES POUR LES
BLOCS-PILES AU LITHIUM ION (LI-ION)
• N’incinérez pas le bloc-piles même s’il est
fortement endommagé ou entièrement usé.
Le feu risque de le faire exploser. Des vapeurs
et des matières toxiques émanent des blocspiles au lithium-ion lorsqu’ils sont brûlés.
• Si le contenu de la pile entre en contact
avec la peau, lavez immédiatement la zone
touchée au savon doux et à l’eau. Si le liquide
de la pile entre en contact avec les yeux, rincez
l’œil ouvert à l’eau pendant 15 minutes ou
jusqu’à ce que l’irritation cesse. Si des soins
médicaux sont nécessaires, l’électrolyte de la
pile est composé d’un mélange de carbonates
organiques liquides et de sels de lithium.
• Le contenu des cellules de la pile ouvertes
peut provoquer une irritation respiratoire.
Exposez la personne à l’air frais. Si les
symptômes persistent, consultez un médecin.
AVERTISSEMENT : risque de brûlures.
Le liquide de la pile peut s’enflammer
s’il est exposé à des étincelles ou à une
flamme.
Si le cache protecteur n’est pas en place, des objets
métalliques pourraient court-circuiter les contacts, ce
qui causerait un risque d’incendie et endommagerait
le bloc-piles.
1. Enlevez le cache protecteur avant de placer le
bloc-piles dans le chargeur
ou l’outil (fig. 3A).
2. Placez le cache protecteur sur les contacts du
bloc-piles immédiatement après avoir retiré le
bloc-piles du chargeur ou de l’outil (fig. 3B).
AVERTISSEMENT : vérifiez que le
cache protecteur est bien en place
avant de ranger ou de transporter un
bloc-piles détaché.
Bloc-piles (fig. 1)
TYPE DE PILE
Le DC927 fonctionne sur des blocs-piles de 18 V.
Conseils pour le rangement
1. Il est vivement conseillé de ranger le bloc-piles
dans un endroit frais et sec, à l’abri des rayons
directs du soleil et d’une chaleur ou d’un froid
excessifs.
2. Une conservation prolongée n’affecte pas le
bloc-piles ou le chargeur. Dans de bonnes
conditions, ils peuvent être conservés
pendant 5 ans ou plus.
Étiquettes figurant sur le chargeur et
le bloc-piles
Outre les pictogrammes utilisés dans ce manuel, les
étiquettes sur le chargeur et le bloc-piles comportent
les pictogrammes suivants :
Lisez le manuel d’instruction avant
utilisation.
Bloc-piles en charge.
Bloc-piles chargé.
Bloc-piles défectueux.
Chargement différé, chaud/froid.
Cache protecteur du bloc-piles
(fig. 3)
N’insérez pas d’objets conducteurs.
Un cache protecteur est fourni pour recouvrir les
contacts du bloc-piles lorsque celui-ci est détaché.
Ne chargez pas un bloc-piles
endommagé.
59
FRANÇAIS
Utilisez le chargeur uniquement avec des
blocs-piles DEWALT. Tout autre blocpiles risque d’exploser et de provoquer
des blessures corporelles ou des dégâts
matériels.
a. Gâchette
b. Sélecteur avant/arrière
c. Bague de commande du mode
d. Bague de réglage du couple
e. Sélecteur de vitesse
Ne l’exposez pas à l’eau.
f. Manchon du mandrin
g. Boutons de dégagement du bloc-piles
Faites immédiatement remplacer les
cordons défectueux.
UTILISATION PRÉVUE
Chargez uniquement à une température
comprise entre 4 °C et 40 °C.
Votre marteau perforateur DC927 est conçu pour
les travaux professionnels de perçage, de perçage à
percussion et de vissage.
Mettez le bloc-piles au rebut en
respectant l’environnement.
N’incinérez pas le bloc-pile NiMH, NiCd+
et Li-Ion.
Charges NiMH and NiCd battery packs.
Charge les blocs-piles Li-Ion.
NE L’UTILISEZ PAS dans un endroit humide ou en
présence de liquides ou de gaz inflammables.
Ces marteaux perforateurs sont des outils
électriques professionnels. TENEZ les enfants à
l’écart de l’outil. Les utilisateurs inexpérimentés
doivent être encadrés lorsqu’ils utilisent cet outil.
Sécurité électrique
Le moteur électrique a été conçu pour une seule
tension. Vérifiez toujours que la tension du blocpiles correspond à la tension indiquée sur la plaque
signalétique. Vérifiez également que la tension de
votre chargeur correspond à la tension secteur.
Consultez les caractéristiques techniques
pour la durée de charge.
Votre chargeur DEWALT est à double
isolation conformément à la norme
EN 60335 ; un câble de mise à la terre
n’est donc pas nécessaire.
Contenu de l’emballage
L’emballage contient :
1 marteau perforateur sans fil
1 poignée latérale
2 blocs-piles
Si le cordon d’alimentation est endommagé,
remplacez-le par un cordon spécial disponible
auprès du service après-vente DEWALT.
CH
1 chargeur
Type 11 pour la classe II
(Isolation double) -outils
1 manuel d’instruction
Type 12 pour la classe I
(Conducteur de terre) - outils
1 dessin éclaté
REMARQUE : les blocs-piles et les chargeurs ne
sont pas inclus avec les modèles N.
• Vérifiez que l’outil, les pièces ou les accessoires
n’ont pas été endommagés lors du transport.
• Prenez le temps de lire et de comprendre dans
son intégralité ce manuel avant d’utiliser l’outil.
Description (fig. 1–5)
AVERTISSEMENT : ne modifiez jamais
l’outil électrique ou l’une de ses pièces.
Des dégâts matériels ou des blessures
corporelles pourraient en résulter.
60
Toujours utiliser la fiche prescrite lors du
remplacement du câble d’alimentation.
CH
En cas d’utilisation à l’extérieur, connecter les
outils portatifs à un disjoncteur FI.
Utilisation d’une rallonge
N’utilisez une rallonge qu’en cas de nécessité
absolue. Utilisez une rallonge homologuée adaptée à
la puissance absorbée de votre chargeur (consultez
les caractéristiques techniques). Le calibre minimum
du conducteur est de 1 mm2 et la longueur
maximum de 30 m.
En cas d’utilisation d’un dévidoir, toujours dérouler le
câble complètement.
FRANÇAIS
ASSEMBLAGE ET RÉGLAGES
AVERTISSEMENT : retirez toujours
le bloc-piles avant de procéder à
l’assemblage et au réglage. Éteignez
toujours l’outil avant d’insérer ou de
retirer le bloc-piles.
AVERTISSEMENT : utilisez uniquement
des blocs-piles et chargeurs DEWALT.
Insertion et retrait du
bloc-piles de l’outil (fig. 2)
AVERTISSEMENT : afin de diminuer
le risque de graves blessures
corporelles, mettez l’outil hors
tension et débranchez le bloc-piles
avant de procéder à des réglages ou
de retirer/d’installer des accessoires ou
des pièces de fixation. Un démarrage
involontaire peut entraîner des
blessures.
POUR INSTALLER LE BLOC-PILES DANS LA POIGNÉE
DE L’OUTIL
1. Alignez la base de l’outil avec l’encoche à
l’intérieur de la poignée de l’outil (fig. 2).
2. Faites glisser fermement le bloc-piles dans
la poignée jusqu’à ce que vous entendiez un
déclic de mise en place.
POUR RETIRER LE BLOC-PILES DE L’OUTIL
1. Appuyez sur les boutons de dégagement du
bloc-piles (g) et tirez fermement le bloc-piles
hors de la poignée de l’outil.
2. Insérez le bloc-piles dans le chargeur comme
indiqué dans la section Chargeur de ce manuel.
FONCTIONNEMENT
Consignes d’utilisation
AVERTISSEMENT : respectez
toujours les consignes de sécurité et les
règlementations en vigueur.
Poignée latérale
AVERTISSEMENT : afin de diminuer
les risques de blessures corporelles,
utilisez TOUJOURS l’outil avec la
poignée latérale correctement installée.
À défaut, la poignée latérale risquerait
de glisser pendant le fonctionnement de
l’outil, ce qui pourrait vous faire perdre
le contrôle. Tenez l’outil des deux mains
pour une maîtrise optimale.
La poignée latérale se fixe sur l’avant du carter,
comme illustré, et peut pivoter afin de permettre
une utilisation pour gaucher ou droitier. La poignée
latérale doit être suffisamment serrée pour résister
à la force de torsion de l’outil si celui-ci se bloque
ou se coince. Veillez à tenir la poignée latérale par
son extrémité pour mieux maîtriser l’outil en cas de
blocage.
Si le modèle ne comporte pas de poignée latérale,
saisissez la poignée de la perceuse d’une main et
placez l’autre main sur le bloc-piles.
Gâchette de vitesse variable (fig. 1)
Pour faire démarrer l’outil, serrez la gâchette (a).
Pour arrêter l’outil, relâchez la gâchette.
Votre outil est équipé d’un frein. Le mandrin
s’arrêtera dès que la gâchette est entièrement
relâchée.
REMARQUE : une utilisation constante dans la
plage de vitesse variable n’est pas recommandée.
Une telle utilisation peut endommager la gâchette et
doit être évitée.
Sélecteur avant/arrière (fig. 1)
Un sélecteur avant/arrière (b) détermine la
directionde l’outil et sert également de bouton
de verrouillage.
Pour sélectionner le sens de rotation avant,
relâchez la gâchette et appuyez sur le sélecteur
avant/arrière sur le côté droit de l’outil.
Pour sélectionner la rotation arrière, appuyez
sur le sélecteur avant/arrière sur le côté gauche de
l’outil.
La position centrale du sélecteur verrouille l’outil en
POSITION arrêt. Lorsque vous modifiez la position
du sélecteur, assurez-vous que la gâchette est
relâchée.
REMARQUE : lors de la première utilisation de
l’outil après avoir changé le sens de rotation, un
bruit de déclic peut se produire au démarrage. Ce
bruit est tout à fait normal et n’indique pas qu’il
y a un problème.
Bague de commande du mode
Votre perceuse est équipée d’une bague de
commande du mode indépendante (fig. 1, c)
permettant de basculer entre les modes de perçage,
de perçage à percussion et de vissage.
VISSAGE (FIG. 4)
1. À l’aide du sélecteur à trois vitesse (e) sur le
haut de l’outil, sélectionnez la plage de vitesse
et de couple désirée qui convient à l’application
61
FRANÇAIS
prévue. Pour choisir un niveau de couple
correct sur la bague d’embrayage, placez
d’abord la bague d’embrayage sur un réglage
inférieur afin de garantir que la vis sera réglée
selon vos spécifications.
REMARQUE : utilisez le réglage de couple
le plus bas pour asseoir la vis à la profondeur
désirée. Plus le nombre est petit, plus le couple
sera bas.
2. Faites tourner la bague de commande du mode
(c) de sorte que le symbole de la vis s’aligne
avec la flèche.
3. Placez la bague de réglage du couple (d) sur
le nombre de réglage approprié pour le couple
désiré.
REMARQUE : vous pouvez placer la bague de
réglage du couple sur n’importe quel nombre et
passer du mode vissage au mode perçage au
moyen de la bague de commande du mode.
PERÇAGE (FIG. 5)
ATTENTION : lorsque la bague de
commande du mode est en mode
perçage/perçage à percussion, la
perceuse ne débraye pas, quelque que
soit la position de la bague de réglage
du couple (d).
Faites tourner la bague de commande du mode
(c) de sorte que le symbole de la mèche s’aligne sur
la flèche.
REMARQUE : vous pouvez placer la bague de
réglage du couple (d) sur n’importe quel nombre.
PERÇAGE À PERCUSSION (FIG. 6)
Faites tourner la bague de commande du mode
(c) de sorte que le symbole du marteau s’aligne sur
la flèche.
Bague de réglage du couple (fig. 4)
Votre outil est doté d’un mécanisme de vissage à
couple réglable pour le vissage et le retrait d’une
grande variété de vis de formes et tailles variées,
et d’un mécanisme de martelage pour le perçage
de maçonnerie. On trouve inscrits sur la bague de
réglage du couple (d) des nombres. Ces nombres
servent à régler l’embrayage pour produire une
plage de couple. Plus le nombre sur la bague est
élevé, plus le couple est élevé, ce qui permet de
visser une plus grande vis. Pour sélectionner un
des nombres, tournez la bague jusqu’à ce que le
nombre voulu s’aligne avec la flèche.
Embrayage à trois vitesses (fig. 4)
Pour une polyvalence accrue, la fonction à triple
vitesse de votre outil vous permet de changer de
62
vitesse. Pour sélectionner la vitesse 1 (le couple le
plus élevé), mettez l’outil hors tension et laissezle s’immobiliser complètement. Faites glisser le
sélecteur de vitesse (e) complètement à gauche.
La vitesse 2 (couple et vitesse moyens) se trouve
au milieu. La vitesse 3 (la vitesse la plus élevée) se
trouve à droite.
REMARQUE : ne changez pas de vitesse lorsque
l’outil est en marche. Laissez toujours la perceuse
s’arrêter complètement avant de changer de vitesse.
En cas de difficulté pour changer de vitesses,
assurez-vous que le sélecteur de vitesse est engagé
dans un des trois réglages de vitesse.
Fonctionnement du mandrin
autobloquant (fig. 7–9)
AVERTISSEMENT : ne tentez pas
de serrer les mèches (ou tout autre
accessoire) en saisissant la partie avant
du mandrin et en mettant l’outil en
marche, sous peine d’endommager le
mandrin et de provoquer des blessures
corporelles. Verrouillez toujours la
gâchette lorsque vous changez
d’accessoires.
AVERTISSEMENT : vérifiez toujours
que la mèche est solidement fixée
avant de démarrer l’outil. Une mèche
desserrée peut être éjectée de l’outil et
provoquer des blessures corporelles.
INSERTION D’UNE MÈCHE OU D’UN AUTRE ACCESSOIRE
1. Verrouillez la gâchette en position d’arrêt.
2. Tenez le manchon du mandrin (f) d’une main, et
de l’autre, maintenez fermement l’outil comme
illustré sur la figure 7. Tournez le manchon
dans le sens inverse des aiguilles d’une montre
(vue de l’avant) assez loin pour pouvoir insérer
l’accessoire de votre choix.
3. Insérez la mèche ou tout autre accessoire
d’environ 19 mm (3/4 po) dans le mandrin,
comme illustré dans la figure 8. Tenez
fermement le manchon du mandrin et tournezle dans le sens des aiguilles d’une montre (vue
de l’avant) d’une main alors que l’autre main
tient le corps de l’outil. Tournez le manchon
dans le sens des aiguilles d’une montre jusqu’à
ce qu’il se bloque comme illustré sur la figure
9. Dès le démarrage de la perceuse en marche
avant, les mâchoires du mandrin se resserreront
en continu et automatiquement sur la mèche
pour maximiser la force de préhension de
celles-ci.
Pour libérer l’accessoire, répétez l’étape 2.
FRANÇAIS
Fonctionnement en mode perceuse
1. À l’aide du sélecteur de vitesse, sélectionnez
la plage de vitesse et de couple désirée
qui convient à la vitesse et au couple de
l’application prévue.
2. Pour le BOIS, utilisez des mèches hélicoïdales,
des mèches à trois pointes, des mèches
torsadées ou des scies cloches. Pour les
MÉTAUX, utilisez des mèches hélicoïdales en
acier grande vitesse ou des scies cloches.
Utilisez un lubrifiant de coupe lors du perçage
de métaux. Seuls la fonte et le laiton doivent
être percés à sec.
3. Exercez toujours une pression rectiligne par
rapport à la mèche. Exercez suffisamment
de pression pour faire mordre la mèche, mais
n’appuyez pas à l’excès pour éviter de bloquer
le moteur ou de faire dévier la mèche.
4. Tenez l’outil fermement à deux mains pour
contrôler le mouvement de torsion de la
perceuse.
5. SI LA PERCEUSE CALE, le problème est
généralement attribuable à une surcharge
ou à une mauvaise utilisation. RELÂCHEZ
IMMÉDIATEMENT LA GÂCHETTE, retirez
la mèche de la pièce et déterminez la
cause du calage. N’APPUYEZ PAS DE
FAÇON RÉPÉTÉE SUR LA GÂCHETTE
POUR TENTER DE DÉMARRER UNE
PERCEUSE CALÉE, CAR CECI POURRAIT
L’ENDOMMAGER.
6. Faites tourner la perceuse pour retirer la mèche
du trou percé. Cela contribuera à empêcher la
mèche de se coincer.
Fonctionnement en mode marteau
perforateur
1. Pour effectuer le perçage, exercez juste assez
de pression sur le marteau pour l’empêcher
de rebondir excessivement ou pour éviter que
la mèche ne se « soulève ». Une trop grande
pression réduira la vitesse de l’outil, diminuera la
cadence de perçage et causera une surchauffe.
2. Maintenez l’outil bien droit, en vous assurant
que la mèche est en angle droit avec la pièce
à percer. N’exercez pas de pression latérale
sur la mèche en cours de perçage, sous peine
de boucher les cannelures de la mèche et de
ralentir le régime de l’outil.
3. Lors du perçage de trous profonds, si la
vitesse du marteau commence à chuter, retirez
partiellement la mèche du trou avec le moteur
toujours en marche pour aider au dégagement
des débris du trou.
4. Pour la MAÇONNERIE, utilisez des mèches
à plaquettes en carbure métallique ou de
maçonnerie. Une évacuation de poussière
régulière et homogène indique une cadence
de perçage correcte.
Fonctionnement en mode visseuse
À l’aide du sélecteur à trois vitesses sur le haut de
l’outil, sélectionnez la plage de vitesse et de couple
désirée qui convient à l’application prévue. Insérez
la vis ou le boulon de votre choix dans le mandrin,
comme pour une mèche quelconque. Placez la
bague de réglage du couple (d) sur le réglage voulu.
Faites quelques essais sur une pièce inutilisable ou à
un endroit qui n’est pas apparent afin de déterminer
la position appropriée de la bague d’embrayage.
ENTRETIEN
Votre outil électrique DEWALT a été conçu pour
durer longtemps avec un minimum d’entretien. Son
fonctionnement satisfaisant pendant de longues
années repose sur un entretien soigneux et régulier
AVERTISSEMENT : afin de diminuer
le risque de graves blessures
corporelles, mettez l’outil hors
tension et enlevez le bloc-piles
avant de procéder à des réglages ou
de retirer/d’installer des accessoires ou
des pièces de fixation. Un démarrage
involontaire peut entraîner des
blessures.
Le chargeur n’est pas réparable. Il n’y a pas de
pièces réparables par l’utilisateur dans le chargeur.
Graissage
Votre outil électrique ne nécessite pas de graissage
supplémentaire.
Nettoyage
AVERTISSEMENT : retirez la saleté
et la poussière du logement principal
en soufflant de l’air sec aussi souvent
que vous remarquez une accumulation
de saleté à l’intérieur et autour des
orifices d’aération. Portez des lunettes
de sécurité homologuées et un masque
anti-poussière homologué lorsque vous
effectuez cette procédure.
63
FRANÇAIS
AVERTISSEMENT : n’utilisez jamais
de solvants ou d’autres produits
chimiques corrosifs pour nettoyer les
pièces non métalliques de l’outil. Ces
produits chimiques risquent d’affaiblir
les matériaux utilisés dans ces pièces.
Utilisez un chiffon imbibé uniquement
d’eau et de détergent doux. Ne laissez
jamais un liquide pénétrer à l’intérieur de
l’outil et n’immergez jamais les pièces
de l’outil dans un liquide.
INSTRUCTIONS DE NETTOYAGE DU CHARGEUR
AVERTISSEMENT : risque de choc
électrique. Débranchez le chargeur de la
prise secteur avant de procéder à son
nettoyage. Vous pouvez retirer la saleté
et la graisse sur l’extérieur du chargeur
en utilisant un chiffon ou une brosse
douce non métallique. N’utilisez pas
d’eau ou d’autres solutions nettoyantes.
Accessoires en option
AVERTISSEMENT : étant donné que
les accessoires, autres que ceux fournis
par DEWALT, n’ont pas été testés
avec ce produit, l’utilisation de tels
accessoires avec cet outil pourraient
être dangereuse. Afin de réduire
le risque de blessures corporelles,
utilisez uniquement des accessoires
recommandés par DEWALT avec ce
produit.
Prenez contact avec votre revendeur pour obtenir
de plus amples informations sur les accessoires
appropriés.
Respect de l’environnement
Collecte sélective. Ne jetez pas ce
produit avec vos ordures ménagères.
Le jour où votre produit DEWALT doit être remplacé
ou que vous n’en avez plus besoin, ne le jetez pas
avec vos ordures ménagères. Préparez-le pour la
collecte sélective.
La collecte sélective des produits et
emballages usagés permet de recycler
et réutiliser leurs matériaux. La
réutilisation de matériaux recyclés aide à
protéger l’environnement contre la
pollution et à réduire la demande en
matière première.
64
Selon les réglementations locales, un service de
collecte sélective pour les produits électriques peut
être fourni de porte à porte, dans une déchetterie
municipale ou sur le lieu d’achat de votre nouveau
produit.
DEWALT dispose d’installations pour la collecte et
le recyclage des produits DEWALT en fin de cycle
de vie utile. Pour profiter de ce service, veuillez
rapporter votre produit à un réparateur autorisé qui
le recyclera en notre nom.
Pour connaître l’adresse d’un réparateur autorisé
près de chez vous, prenez contact avec votre
bureau DEWALT local à l’adresse indiquée dans
ce manuel de l’utilisateur. Ou consultez la liste des
réparateurs autorisés DEWALT et le panorama
détaillé de notre SAV et contacts sur Internet à
l’adresse : www.2helpU.com.
Bloc-piles rechargeable
Ce bloc-piles longue durée doit être rechargé
lorsqu’il ne fournit plus suffisamment d’énergie pour
des travaux réalisés aisément auparavant. En fin
de vie utile, mettez le bloc-piles au rebut tout en
respectant l’environnement :
• Déchargez complètement le bloc-piles, puis
retirez-le de l’outil.
• Les cellules Li-Ion, NiCd et NiMH sont
recyclables. Apportez-les à votre revendeur
ou à un centre de recyclage local. Les blocspiles collectés seront recyclés ou éliminés
correctement.
FRANÇAIS
GARANTIE
• 30 JOURS D’ENGAGEMENT
SATISFACTION GARANTIE •
Si la performance de votre outil DEWALT
ne vous donne pas entière satisfaction, il
vous suffit de le retourner dans les 30 jours
suivants son achat sur le lieu d’achat pour
un remboursement intégral ou un échange.
Munissez-vous de votre preuve d’achat.
• UN AN D’ENTRETIEN GRATUIT •
Si votre outil DEWALT nécessite une
révision ou une réparation dans les 12 mois
suivant son achat, celle-ci sera prise en
charge gratuitement auprès d’un réparateur
DEWALT autorisé. Munissez-vous de votre
preuve d’achat. Ce service comprend la
main d’œuvre et les pièces pour les outils
électriques, à l’exclusion des accessoires.
• UN AN DE GARANTIE •
Si votre produit DEWALT présente un défaut
de matériaux ou de fabrication dans les
12 mois suivant son achat, nous garantissons
le remplacement sans frais de toutes les
pièces défectueuses ou, à notre discrétion, le
remplacement sans frais de l’unité entière, à
condition que :
• le produit ait été utilisé correctement ;
• aucune personne non autorisée n’ait
tenté de réparer le produit ;
• la preuve d’achat portant la date
d’acquisition soit fournie. Cette garantie
est offerte en supplément et s’ajoute aux
droits légaux du consommateur.
Pour connaître l’adresse d’un réparateur
autorisé près de chez vous, sélectionnez
le numéro approprié au dos de ce manuel
de l’utilisateur. Ou consultez la liste des
réparateurs autorisés DEWALT et le panorama
détaillé de notre SAV et contacts sur Internet
à l’adresse : www.2helpU.com.
65
ITALIANO
TRAPANO A PERCUSSIONE SENZA FILI DC927
AVVERTENZA: il livello di emissioni
delle vibrazioni dichiarato rappresenta
le applicazioni principali dell’utensile.
Tuttavia, se l’utensile viene utilizzato
per diverse applicazioni, con diversi
accessori o non viene mantenuto
adeguatamente, l’emissione delle
vibrazioni può essere diversa. Ciò
potrebbe aumentare sensibilmente il
livello di esposizione in un dato periodo
di lavoro.
Congratulazioni!
Avete scelto un utensile DEWALT. Anni di esperienza
nello sviluppo e nell’innovazione dei prodotti hanno
reso DEWalt uno dei partner più affidabili per chi
necessita di elettroutensili professionali.
Dati tecnici
Tensione
V
Potenza in uscita
W
Velocità senza carico
1a marcia
min-1
2a marcia
min-1
3a marcia
min-1
Tasso d’impatto
1a marcia
min-1
2a marcia
min-1
3a marcia
min-1
Coppia massima
Nm
Capacità del mandrino
mm
Capacità massima di trapanatura
acciaio/legno morbido/calcestruzzo
Peso (senza blocco batteria)
kg
LpA (rumorosità)
dB(A)
KPA (incertezza rumorosità)
dB(A)
LWA (potenza acustica)
dB(A)
KWA (incertezza
potenza acustica)
dB(A)
DC927
18
425
0-450
0–1500
0–1800
0-7650
0–25500
0–30600
38
13
65/13/16
1,8
94
3,0
105
3,0
Valori di vibrazione totali (somma vettoriale triassiale)
determinati in base allo standard EN 60745:
Valore di emissione vibrazioni ah
Trapanatura su calcestruzzo
ahID =
Incertezza K =
Valore di emissione vibrazioni ah
Trapanatura di metallo
ahD =
Incertezze K =
m/s²
m/s²
m/s²
m/s²
12,5
3,1
≤ 2,5
1,5
Il livello di emissione di vibrazioni indicato in
questo foglio informativo è stato misurato con un
test standard fornito in EN 60745 e può essere
utilizzato per confrontare utensili fra di loro. Può
essere utilizzato per una valutazione preliminare
dell’esposizione.
66
Una stima del livello di esposizione alle
vibrazioni dovrebbe anche considerare
i periodi in cui l’utensile è spento o
quando è acceso ma non in funzione.
Ciò potrebbe ridurre sensibilmente il
livello di esposizione in un dato periodo
di lavoro.
Identificare misure di sicurezza
addizionali per proteggere l’operatore
dagli effetti delle vibrazioni, come:
manutenzione dell’utensile e degli
accessori, evitare il raffreddamento delle
mani, organizzazione dei modelli
di lavoro.
Blocco batteria
Tensione
Capacità
Peso
VDC
Ah
kg
Caricabatteria
Tensione di alimentazione
VCA
Tipo batteria
Tempo di carica approssimativomin
Peso
Fusibili:
Europa
Utensili a 230 V
Regno Unito
e Irlanda
Utensili a 230 V
kg
DE9180
18
2,0
0,68
DE9135
230
NiCd/NiMH/Li-Ion
40
(2,0 Ah
blocchi batteria)
0,52
10 A, rete elettrica
13 A, spina in ingresso
ITALIANO
Definizioni: linee guida per la
sicurezza
La responsabilità della compilazione della scheda
tecnica è stata affidata al sottoscritto, il quale rende
questa dichiarazione a nome di DEWALT.
Le definizioni seguenti descrivono il livello di criticità
di ciascuna indicazione. Leggere il manuale e
prestare attenzione ai seguenti simboli.
PERICOLO: indica una situazione di
pericolo imminente che, se non viene
evitata, provoca il decesso o lesioni
personali gravi.
AVVERTENZA: indica una situazione
potenzialmente pericolosa che, se non
viene evitata, può provocare il decesso
o lesioni personali gravi.
ATTENZIONE: indica una situazione
potenzialmente pericolosa che, se non
viene evitata, può provocare lesioni
personali di entità lieve o moderata.
ATTENZIONE: utilizzato senza il
simbolo di allarme sicurezza indica una
situazione potenzialmente pericolosa
che, se non viene evitata, potrebbe
risultare in danni alla proprietà.
Segnala il pericolo di scosse elettriche.
Segnala rischio di incendi.
Horst Grossmann
Vicepresidente ricerca e sviluppo
DEWALT, Richard-Klinger-Strase 11,
D-65510, Idstein, Germania
30/10/2007
AVVERTENZA: per ridurre il rischio di
lesioni, leggere attentamente il manuale
di istruzioni.
Avvertenze generali relative alla
sicurezza degli elettroutensili
AVVERTENZA! Leggere tutte le
istruzioni e le avvertenze relative
alla sicurezza La mancata osservanza
delle avvertenze e delle istruzioni può
provocare scosse elettriche, incendi e/o
lesioni gravi.
CONSERVARE TUTTE LE AVVERTENZE E LE
ISTRUZIONI PER RIFERIMENTO FUTURO.
Il termine “elettroutensile” utilizzato nelle avvertenze
fa riferimento sia agli elettroutensili alimentati da
rete (tramite cavo), sia a quelli alimentati a batteria
(cordless).
Dichiarazione di conformità CE
DC927
DEWALT dichiara che i prodotti descritti sotto
la dicitura “Dati tecnici” sono stati costruiti in
conformità alle norme:
98/37/CEE (fino al 28 dicembre 2009),
2004/108/CE, 2006/42/CE (a partire dal 29
dicembre 2009), 2006/95/CE, EN 55014-1,
EN 55014-2, EN 60745-1, EN 60745-2-6.
Per ulteriori informazioni, contattare DEWALT
all’indirizzo qui sotto o consultare il retro del presente
manuale.
1) SICUREZZA DELL’AMBIENTE DI LAVORO
a) Mantenere l’ambiente di lavoro pulito
e ben illuminato. Gli ambienti disordinati
o scarsamente illuminati favoriscono gli
incidenti.
b) Non utilizzare gli elettroutensili in
atmosfere esplosive, ad esempio
in presenza di liquidi, gas o polveri
infiammabili. Gli elettroutensili generano
scintille che possono provocare l’accensione
di polvere o fumi.
c) Durante l’uso di un elettroutensile, tenere
lontani i bambini e qualsiasi altra persona
che si trovi nelle vicinanze. Le distrazioni
possono provocare la perdita di controllo.
2) SICUREZZA DAL PUNTO DI VISTA ELETTRICO
a) Le spine dell’elettroutensile devono essere
adatte alla presa di rete. Non modificare
mai la spina in alcun modo. Non utilizzare
adattatori con gli elettroutensili con
67
ITALIANO
b)
c)
d)
e)
f)
collegamento a terra (a massa). Per
ridurre il rischio di scosse elettriche evitare
di modificare le spine e utilizzare sempre le
prese appropriate.
Evitare il contatto delle parti del corpo
con superfici collegate a terra, quali
condotti, radiatori, fornelli e frigoriferi. Se
il proprio corpo è collegato a terra, il rischio di
scosse elettriche aumenta.
Non esporre gli elettroutensili alla pioggia
o all’umidità. L’ingresso di acqua in un
elettroutensile aumenta il rischio di scosse
elettriche.
Utilizzare il cavo correttamente. Non
utilizzare mai il cavo per spostare, tirare o
scollegare l’elettroutensile. Tenere il cavo
al riparo da calore, olio, spigoli o parti
in movimento. Se il cavo è danneggiato
o impigliato, il rischio di scosse elettriche
aumenta.
Durante l’uso dell’elettroutensile in
ambienti esterni, utilizzare una prolunga
adatta all’uso esterno. Per ridurre il rischio
di scosse elettriche, utilizzare un cavo adatto
ad ambienti esterni.
Se è inevitabile l’uso di un elettroutensile
in una zona umida, usare una fonte
di corrente protetta da un interruttore
differenziale (salvavita). L’uso di un
interruttore differenziale riduce i rischi di
scosse elettriche.
3) SICUREZZA PERSONALE
a) Quando si utilizza un elettroutensile,
prestare sempre la massima attenzione
a quello che si sta facendo e utilizzare
il buon senso. Non utilizzare un
elettroutensile se si è stanchi o sotto
l’effetto di droghe, alcool o medicinali. Un
solo attimo di distrazione durante l’uso di tali
elettroutensili potrebbe provocare gravi lesioni
personali.
b) Usare le protezioni antinfortunistiche.
Indossare sempre protezioni oculari.
L’uso di protezioni antinfortunistiche quali
mascherine per la polvere, scarpe antiscivolo,
elmetti o cuffie protettive, in condizioni
opportune consente di ridurre le lesioni
personali.
c) Evitare la messa in funzione non
intenzionale. Assicurarsi che l’interruttore
sia in posizione off prima di connettere la
fonte di corrente e/o il blocco batteria e
prima di afferrare o trasportare l’utensile.
Se gli elettroutensili vengono trasportati
68
d)
e)
f)
g)
tenendo il dito sull’interruttore o collegati alla
rete elettrica con l’interruttore nella posizione
on, il rischio di incidenti aumenta.
Prima di accendere l’elettroutensile,
rimuovere eventuali chiavi o chiavistelli
di regolazione. Un chiavistello o una chiave
fissati su una parte rotante dell’elettroutensile
possono provocare lesioni personali.
Prestare attenzione a non perdere
l’equilibrio. Mantenere costantemente un
buon equilibrio, evitando sbilanciamenti.
In questo modo si detiene un maggiore
controllo sull’elettroutensile nelle situazioni
impreviste.
Indossare un abbigliamento adatto. Non
indossare abiti larghi o gioielli. Tenere
capelli, abiti e guanti lontano dalle parti in
movimento. Gli abiti larghi, i gioielli o i capelli
lunghi possono rimanere impigliati nelle parti
in movimento.
Se la dotazione comprende dispositivi per
il collegamento di sistemi di estrazione
e raccolta della polvere, collegarli e
utilizzarli in modo corretto. La raccolta
della polvere può ridurre i pericoli legati alla
polvere.
4) USO E MANUTENZIONE DELL’ELETTROUTENSILE
a) Non forzare l’elettroutensile. Utilizzare
l’elettroutensile adatto alla situazione.
L’elettroutensile svolge il lavoro nel modo
migliore e più sicuro quando usato nelle
condizioni per cui è stato progettato.
b) Non utilizzare l’elettroutensile se
l’interruttore non consente di accenderlo
e spegnerlo. Qualsiasi elettroutensile
che non possa essere controllato con
l’interruttore è pericoloso e deve essere
riparato.
c) Disconnettere la presa dalla fonte
di corrente e/o dal il blocco batteria
dell’elettroutensile prima di effettuare
qualsiasi tipo di regolazione, prima
di cambiare accessori o riporre
l’elettroutensile. Tali misure di sicurezza
preventive riducono il rischio di accensione
accidentale dell’elettroutensile.
d) Tenere gli elettroutensili lontano dalla
portata dei bambini ed evitarne l’uso
da parte di persone che hanno poca
familiarità con l’elettroutensile e con
le presenti istruzioni. Gli elettroutensili
sono pericolosi nelle mani di persone non
addestrate.
ITALIANO
e)
f)
g)
Effettuare la manutenzione degli
elettroutensili. Verificare che non vi
siano errori di allineamento o grippaggio
delle parti in movimento, parti rotte e
altre situazioni che potrebbero influire
sull’uso dell’elettroutensile. In caso di
danni, riparare l’elettroutensile prima
dell’uso. Molti incidenti sono provocati da
elettroutensili su cui non è stata effettuata la
corretta manutenzione.
Tenere gli utensili da taglio affilati e puliti.
La manutenzione corretta degli utensili da
taglio con bordi affilati riduce le probabilità di
grippaggio e facilita il controllo.
Utilizzare l’elettroutensile, gli accessori,
gli utensili da taglio e così via secondo
le presenti istruzioni e tenendo in
considerazione le condizioni di lavoro e il
lavoro da eseguire. L’uso dell’elettroutensile
per operazioni diverse da quelle previste può
provocare situazioni pericolose.
5) USO E MANUTENZIONE DELLO STRUMENTO A
BATTERIA
a) Effettuare la ricarica solo con il
caricabatteria specificato dal produttore.
Un caricabatteria adatto a un determinato
tipo di blocco batteria può provocare un
rischio di incendio se utilizzato con un altro
blocco batteria.
b) Utilizzare gli elettroutensili solo con
blocchi batteria specifici. L’uso di altri
blocchi batteria può provocare il rischio di
lesioni e incendi.
c) Quando il blocco batteria non è in uso,
tenerlo lontano da altri oggetti metallici
quali fermagli, monete, chiavi, chiodi,
viti o altri piccoli oggetti metallici che
possono determinare un collegamento tra
i terminali. Il cortocircuito dei terminali della
batteria può provocare ustioni o incendi.
d) In condizioni di abuso, è possibile che
la batteria espella del liquido; evitare
il contatto. Se dovesse verificarsi un
contatto, sciacquare con acqua. Se il
liquido entra in contatto con gli occhi,
consultare un medico. Il liquido espulso
dalla batteria può causare irritazioni o ustioni.
6) RIPARAZIONI
a) L’elettroutensile deve essere riparato da
personale qualificato, utilizzando parti di
ricambio identiche. In questo modo viene
garantita la sicurezza dell’elettroutensile.
ULTERIORI REGOLE SPECIFICHE PER
LA SICUREZZA
Avvertenze relative alla sicurezza
di trapani/avvitatori/trapani a
percussione
• Con i trapani a percussione indossare
protezioni per le orecchie. L’esposizione al
rumore può causare perdita dell’udito.
• Quando si eseguono operazioni in cui
l’utensile di taglio può entrare in contatto
con fili nascosti o con il cavo elettrico,
tenere l’elettroutensile esclusivamente dalle
impugnature isolate. Il contatto tra l’accessorio
di taglio e un filo “in tensione” può mettere “in
tensione” le parti metalliche dell’utensile esposte
e causare una scossa elettrica all’operatore.
• Utilizzare le maniglie aggiuntive in dotazione
con l’utensile. La perdita di controllo può
causare lesioni personali.
• Impiegare morsetti o altri strumenti per
fissare il pezzo da lavorare a una superficie
stabile. Tenere il pezzo da lavorare in mano o
contro il proprio corpo è una soluzione instabile
che può far perdere il controllo.
• Indossare protezioni per le orecchie in
caso di uso prolungato di un trapano a
percussione. La prolungata esposizione a
rumori di alta intensità può causare la perdita
dell’udito. Gli elevati livelli di pressione sonora
generati da un trapano a percussione possono
provocare la temporanea perdita dell’udito o
gravi danni al timpano dell’orecchio.
• Indossare occhiali di sicurezza o altre
protezioni per gli occhi. Le operazioni
di martellamento e percussione possono
provocare il lancio di schegge. Le schegge
volanti possono provocare danni permanenti
agli occhi.
• Punte e utensili diventano molto caldi
durante l’uso. Quando li si tocca, indossare
sempre i guanti.
Etichette sull’utensile
POSIZIONE DEL CODICE DELLA DATA
Il Codice della data, che comprende anche l’anno
di fabbricazione, è stampato sulla superficie di
protezione che forma il giunto di montaggio tra
l’utensile e la batteria!
69
ITALIANO
Esempio:
2007 XX XX
Anno di fabbricazione
Istruzioni di sicurezza importanti per
tutti i caricabatteria
CONSERVARE QUESTE ISTRUZIONI: questo
manuale contiene istruzioni importanti per l’uso e la
sicurezza dei caricabatteria DE9130/DE9135.
• Prima di utilizzare il caricabatteria, leggere tutte
le istruzioni e le avvertenze sul caricabatteria,
sul blocco batteria e sul prodotto in cui viene
utilizzato il blocco batteria.
PERICOLO: pericolo di folgorazione.
Tensione di 230 volt sui terminali
di carica. Non testare con oggetti
conduttori. Pericolo di scosse elettriche
o folgorazioni.
AVVERTENZA: pericolo di scosse
elettriche. Non permettere la
penetrazione di liquidi nel caricabatteria.
Pericolo di scosse elettriche.
ATTENZIONE: pericolo di ustioni. Per
ridurre il rischio di lesioni, ricaricare
solo batterie ricaricabili DEWALT. Altri
tipi di batterie potrebbero esplodere,
provocando lesioni personali e danni
ATTENZIONE: in certi casi, con il
caricabatteria collegato alla rete di
alimentazione, i contatti di carica
esposti all’interno del caricabatteria
possono essere cortocircuitati da
oggetti esterni. Gli oggetti esterni di
natura conduttiva, tra cui, ma non solo,
pagliette di ferro, carta in alluminio
o accumuli di particelle metalliche,
devono essere tenuti lontani dai vani
del caricabatteria. Scollegare sempre il
caricabatteria dall’alimentazione quando
il blocco batteria non è inserito nel vano.
Scollegare il caricabatteria prima di
effettuarne la pulizia.
• NON tentare di caricare il blocco batteria
con caricabatteria diversi da quelli descritti
nel presente manuale. Il caricabatteria e il
blocco batteria sono appositamente progettati
per l’uso congiunto.
• Questi caricabatteria non vanno destinati
ad usi diversi dalla carica delle batterie
ricaricabili DEWALT. Qualsiasi altro utilizzo può
provocare il pericolo di incendi, scosse elettriche
o folgorazioni.
70
• Non esporre il caricabatteria a pioggia o
neve.
• Per scollegare il caricabatteria, tirare la
spina, anziché il cavo. In questo modo si
riduce il rischio di danni alla spina elettrica e al
cavo.
• Assicurarsi che il cavo si trovi in una
posizione in cui non possa essere
calpestato, in cui si possa inciampare, o
comunque essere altrimenti soggetto a
danni o sollecitazioni.
• Non utilizzare una prolunga, salvo ove
assolutamente necessario. L’utilizzo di una
prolunga di tipo improprio può dare luogo
a pericolo di incendi, scosse elettriche o
folgorazioni.
• Non posizionare alcun oggetto sopra il
caricabatteria o posizionare il caricabatteria
su una superficie morbida, che può ostruire
le aperture di ventilazione e provocare
un surriscaldamento interno. Posizionare
il caricabatteria lontano da qualsiasi fonte di
calore. Il caricabatteria è ventilato attraverso
aperture che si trovano in cima e in fondo
all’involucro.
• Non utilizzare il caricabatteria se la spina
o il cavo sono danneggiati; procedere
immediatamente alla loro sostituzione.
• Non utilizzare il caricabatteria se ha
subito urti violenti, è caduto o è stato
danneggiato in altro modo. Consegnarlo ad
un centro assistenza autorizzato.
• Quando occorre eseguire operazioni di
manutenzione o riparazione, non smontare
il caricabatteria; consegnarlo ad un centro
di assistenza autorizzato. Un errore nel
rimontaggio può provocare il pericolo di scosse
elettriche, folgorazioni o incendi.
• Scollegare il caricabatteria dalla presa prima
di cercare di pulirlo con qualunque metodo.
In questo modo è possibile ridurre il pericolo
di scosse elettriche. La rimozione del blocco
batteria non riduce tale rischio.
• Non provare MAI a collegare insieme 2
caricabatteria.
• Il caricabatteria è progettato per funzionare
con l’alimentazione della rete elettrica
domestica a 230 V. Non provare ad usarlo
con un’altra tensione di alimentazione.
Questo non vale per i caricabatteria per
autoveicoli.
CONSERVARE QUESTE ISTRUZIONI
ITALIANO
Caricabatteria
Il caricabatteria DE9135 è compatibile con batterie
da 7,2 – 18 V NiCd, NiMH o Li-Ion.
Questi caricabatteria non richiedono regolazioni e
sono progettati affinché il loro uso sia il più facile
possibile.
Procedura di carica
PERICOLO: rischio di folgorazione.
230 volt sui terminali di carica. Non
testare con oggetti conduttori. Pericolo
di scosse elettriche o folgorazioni.
1. Collegare il caricabatteria (i) a una presa di
corrente adeguata prima di inserire il blocco
batteria.
2. Inserire il blocco batteria nel caricabatteria.
La spia rossa (di carica) lampeggia in modo
continuo per indicare che è iniziato il ciclo di
caricamento.
3. Il completamento della ricarica è indicato da una
spia rossa ACCESA in modo fisso. Il blocco è
completamente carico e può essere utilizzato in
questo momento o lasciato nel caricabatteria.
Procedimento di carica
Fare riferimento alla tabella seguente per verificare il
livello di carica del blocco batteria.
Livello di carica
carica in corso
completamento carica
ritardo dovuto a
riscaldamento/raffreddamento
sostituire il blocco batteria
problema
– – – – – –
–––––––––––
––– – ––– –
•••••••••••
•• •• •• ••
Rinnovamento automatico
La modalità di rinnovamento automatico permette
di equalizzare o bilanciare le celle del blocco batteria
per ripristinarne la massima capacità. I blocchi
batteria devono essere rinnovati settimanalmente o
non appena non garantiscono più lo stesso livello di
funzionamento.
Per rinnovare il blocco batteria, inserirlo nel
caricabatteria come al solito. Lasciare il blocco
batteria nel caricabatteria per almeno 8 ore.
Ritardo dovuto a riscaldamento/
raffreddamento
Quando il caricabatteria rileva che una
batteria è troppo calda o troppo fredda,
inizia automaticamente un Ritardo dovuto a
riscaldamento/raffreddamento, sospendendo la
carica fino al raggiungimento di una temperatura
adeguata della batteria. Il caricabatteria passa
quindi automaticamente alla modalità di carica della
batteria. Questa funzionalità garantisce la massima
vita utile della batteria.
PROTEZIONE DALLA SCARICA COMPLETA
Il blocco batteria è protetto dalla scarica completa
quando è utilizzato con lo strumento.
Importanti istruzioni di sicurezza per
tutti i blocchi batteria
Quando si ordinano blocchi batteria di ricambio,
accertarsi di includere numero di catalogo e
tensione. Vedere la tabella alla fine di questo
manuale per la compatibilità tra caricabatteria e
blocchi batteria.
Il blocco batteria non è completamente carico
appena estratto dalla confezione. Prima di usare il
blocco batteria e caricabatteria, leggere le istruzioni
di sicurezza che seguono. Quindi, seguire il
procedimento di carica indicato.
LEGGERE TUTTE LE ISTRUZIONI
• Non caricare o utilizzare le batterie in
atmosfere esplosive, ad esempio in presenza
di liquidi, gas o polveri infiammabili.
L’inserimento o l’estrazione della batteria dal
caricabatteria può incendiare le polveri o i gas.
• Caricare i blocchi batteria solo nei caricabatteria
DEWALT.
• NON bagnare o immergere in acqua o altri
liquidi.
• Non immagazzinare o usare lo strumento
e il blocco batteria in luoghi dove la
temperatura può raggiungere o superare i
40 ˚ C (105 °F) (come in capannoni o edifici
in metallo durante l’estate).
PERICOLO: pericolo di folgorazione.
Non tentare mai di aprire il blocco
batteria, per nessun motivo. Se
l’involucro del blocco batteria è
incrinato o danneggiato, non inserirlo
nel caricabatteria. Pericolo di scosse
elettriche o folgorazioni. Consegnare i
blocchi batteria danneggiati ai centri di
assistenza per il loro riciclaggio.
AVVERTENZA: non tentare mai di
aprire un blocco batteria, per nessun
motivo. Se l’involucro del blocco
batteria è incrinato o danneggiato,
non inserirlo nel caricabatteria. Non
schiacciare, far cadere o danneggiare
71
ITALIANO
il blocco batteria. Non usare un blocco
batteria o un caricabatteria che hanno
subito urti violenti, sono caduti, sono
stati schiacciati o sono stati in qualsiasi
modo danneggiati (ad es. bucati con
un chiodo, colpiti con un martello,
calpestati). Consegnare
i blocchi batteria danneggiati ai centri di
assistenza per il loro riciclaggio.
ATTENZIONE: quando non si usa lo
strumento, collocarlo su un fianco
su una superficie stabile dove non
possa fare inciampare o cadere.
Alcuni strumenti con grandi blocchi
batteria sono in grado restare dritti se
posti sul blocco batteria stesso, ma
possono facilmente rovesciarsi.
ISTRUZIONI DI SICUREZZA SPECIFICHE PER LE BATTERIE
AL NICHEL-CADMIO (NiCd) O AL NICHEL-IDRURO
METALLICO (NiMH)
• Non incenerire il blocco batteria anche se è
gravemente danneggiato o completamente
usurato. Il blocco batteria può esplodere tra le
fiamme.
• In condizioni estreme di uso o temperatura,
può verificarsi una piccola perdita di liquido
dalle celle del blocco batteria. Questo non è
segno di guasto.
Tuttavia, se il sigillo esterno è rotto:
a. e il liquido della batteria entra in contatto con
la pelle, lavare immediatamente con acqua e
sapone per diversi minuti.
b. se il liquido della batteria viene a contatto con
gli occhi, lavarli con acqua pulita per almeno
10 minuti e rivolgersi immediatamente a un
medico. (Nota per il medico: il liquido è una
soluzione di idrossido di potassio al 25-35%).
ISTRUZIONI DI SICUREZZA SPECIFICHE PER IONI DI LITIO
(LI-ION)
• Non incenerire il blocco batteria anche se è
gravemente danneggiato o completamente
usurato. Il blocco batteria può esplodere tra
le fiamme. Quando i blocchi batteria a ioni di
litio vengono bruciati si creano gas e materiali
tossici.
• Se il contenuto della batteria entra
in contatto con la pelle, lavare
immediatamente la pelle con acqua e
sapone. Se il liquido della batteria entra in
contatto con gli occhi, sciacquare l’occhio
aperto con acqua per
15 minuti o fino a quando l’irritazione cessa.
Se è necessario l’intervento di un medico,
l’elettrolita della batteria è composto di una
mistura di carbonati organici liquidi e sali di litio.
72
• Il contenuto delle celle della batteria
aperte può provocare irritazione alle vie
respiratorie. Fornire aria fresca. Se i sintomi
persistono, consultare un medico.
AVVERTENZA: pericolo di ustioni.
Il liquido della batteria può essere
infiammabile se esposto a scintille o
fiamme.
Calotta della batteria (fig. 3)
La dotazione comprende una calotta protettiva
per la batteria, da utilizzare per coprire i contatti di
un blocco batteria non in uso. Se non si applica
la calotta protettiva, gli oggetti in metallo possono
provocare un corto circuito dei contatti, creando
pericolo di incendi e danneggiando il blocco batteria.
1. Rimuovere la calotta protettiva della batteria
prima di inserire il blocco batteria nel
caricabatteria o nello strumento (fig. 3A).
2. Posizionare la calotta protettiva sui contatti
subito dopo aver rimosso il blocco batteria dal
caricabatteria o dallo strumento (fig. 3B).
AVVERTENZA: verificare di aver
applicato la calotta della batteria prima
di conservare o trasportare un blocco
batteria non in uso.
Blocco batteria (fig. 1)
TIPO DI BATTERIA
Il modello DC927 utilizza blocchi batteria a 18 volt.
Istruzioni per la conservazione
1. Il luogo migliore per conservare le batterie è
fresco e asciutto, lontano dalla luce diretta del
sole o da temperature estremamente calde o
fredde.
2. Una conservazione prolungata non danneggerà
il blocco batteria o il caricabatteria. Nelle
condizioni appropriate, essi possono essere
conservati per 5 o più anni.
Etichette su caricabatteria e blocco
batteria
Oltre alle indicazioni grafiche utilizzate nel manuale,
le etichette sul caricabatteria e sul blocco batteria
riportano i seguenti pittogrammi:
Leggere il manuale di istruzioni prima
dell’uso.
Batteria in carica.
ITALIANO
Batteria carica.
Batteria difettosa.
Ritardo dovuto a riscaldamento/
raffreddamento.
NOTA: nei modelli N i blocchi batteria e i
caricabatteria non sono inclusi.
• Accertarsi che l’utensile, le parti o gli accessori
non abbiano subito danni durante il trasporto.
• Prima dell’uso, trovare il tempo di leggere con
attenzione il presente manuale.
Descrizione (fig. 1–5)
AVVERTENZA: non modificare
mai l’elettroutensile o le sue parti. Si
potrebbero provocare danni o lesioni
personali.
Non testare con oggetti conduttori.
Non caricare blocchi batteria danneggiat.
a. lnterruttore di azionamento
Utilizzare solo con blocchi batteria
DEWALT; altri blocchi batteria possono
esplodere, provocando lesioni personali e
danni.
Non esporre all’acqua.
b. Pulsante di controllo avanti/indietro
c. Anello di controllo modalità
d. Anello di regolazione della coppia
e. Cambio marce
f. Guaina mandrino
g. Pulsanti di rilascio della batteria
Sostituire immediatamente i cavi difettosi.
UTILIZZO PREVISTO
Caricare a temperature comprese tra
4 °C e 40 °C.
Smaltire il blocco batteria con la dovuta
attenzione all’ambiente.
Non incenerire il blocco batteria NiMH,
NiCd+ e Li-Ion.
Carica blocchi batteria NiMH e NiCd.
Il vostro trapano a percussione DC927 è stato
concepito per eseguire operazioni professionali
di foratura, foratura a percussione e avvitatura/
svitatura.
NON utilizzare sul bagnato o in presenza di liquidi o
gas infiammabili.
Queste punte da trapano sono elettroutensili
professionali. NON lasciare che i bambini entrino in
contatto con l’utensile. È necessaria la supervisione
quando questo utensile è utilizzato da personale
inesperto.
Sicurezza elettrica
Carica i blocchi batteria Li-Ion.
Per il tempo di caricamento, vedere i dati
tecnici.
Il motore elettrico è predisposto per operare con
un’unica tensione. Verificare sempre che la tensione
del blocco batteria corrisponda alla tensione
sulla targhetta. Verificare inoltre che la tensione
del caricabatteria corrisponda a quella della rete
elettrica.
Contenuto della confezione
Il caricabatteria DEWALT è dotato di
doppio isolamento secondo la norma
EN 60335; pertanto non è necessaria la
messa a terra.
La confezione contiene:
1 Trapano a percussione senza fili
1 Maniglia laterale
2 Blocchi batteria
1 Caricabatteria
1 Manuale di istruzioni
Se il cavo di alimentazione è danneggiato, è
necessario sostituirlo con un cavo apposito,
disponibile presso il centro di assistenza DEWALT.
CH
Per la sostituzione del cavo di alimentazione,
utilizzare sempre la spina di tipo prescritto.
1 Illustrazione esplicativa
73
ITALIANO
CH
Tipo 11 per la classe II
(doppio isolamento) - utensili elettrici
USO
Tipo 12 per la classe I
(messa a terra) - utensili elettrici
Istruzioni per l’uso
Gli apparecchi portatili, utilizzati in ambiente
esterno, devono essere collegati ad un
interruttore differenziale.
Uso di una prolunga
È preferibile non utilizzare una prolunga, tranne nei
casi in cui sia assolutamente necessario. Utilizzare
una prolunga approvata, adatta per la tensione in
ingresso del caricabatteria (vedere i dati tecnici).
La dimensione minima del conduttore è 1 mm2; la
lunghezza massima è 30 m.
Se si utilizza un avvolgitore, estrarre il cavo per
l’intera lunghezza.
MONTAGGIO E REGOLAZIONI
AVVERTENZA: prima di effettuare
montaggio e regolazioni, rimuovere
sempre il blocco batteria. Spegnere
sempre l’utensile prima di inserire o
rimuovere il blocco batteria.
AVVERTENZA: usare solo blocchi
batteria e caricabatteria DEWALT.
Inserimento e rimozione del
blocco batteria dall’utensile (fig. 2)
AVVERTENZA: per ridurre il rischio
di gravi lesioni personali, spegnere
l’utensile e rimuovere il blocco
batteria prima di effettuare qualunque
regolazione o prima di rimuovere/
installare eventuali parti o accessori. Un
avvio accidentale può causare lesioni
personali.
PER INSTALLARE IL BLOCCO BATTERIA NELLA MANIGLIA
DELL’UTENSILE
1. Allineare la base dell’utensile con la tacca
all’interno della maniglia dell’utensile (fig. 2).
2. Far scorrere il blocco batteria saldamente nella
maniglia fino a sentire lo scatto di blocco in
posizione.
RIMOZIONE DEL BLOCCO BATTERIA DALL’UTENSILE
1. Premere i pulsanti di rilascio (g) ed estrarre
con decisione il blocco batteria dalla maniglia
dell’utensile.
2. Inserire il blocco batteria nel caricabatteria come
descritto nella sezione relativa al caricabatteria
di questo manuale.
74
AVVERTENZA: osservare sempre le
istruzioni per la sicurezza e le normative
vigenti.
Maniglia laterale
AVVERTENZA: per ridurre il rischio di
lesioni personali, utilizzare SEMPRE
l’utensile con la maniglia laterale
installata correttamente. La maniglia
laterale installata in modo non corretto
può provocare lo scivolamento durante
il funzionamento dell’utensile e quindi la
perdita di controllo. Afferrare l’utensile
con entrambe le mani per massimizzare
il controllo.
La maniglia laterale si allaccia alla parte anteriore
dello scomparto cambio marce ed è ruotabile
per permetterne l’uso con la mano destra o
sinistra. La maniglia laterale deve essere stretta
a sufficienza per resistere all’azione ruotante
dell’utensile se l’accessorio dovesse incastrarsi o
bloccarsi. Assicurarsi di afferrare la maniglia laterale
all’estremità lontana per controllare l’utensile durante
un blocco.
Se il modello non è dotato di maniglia laterale,
afferrare l’utensile ponendo una mano sulla maniglia
e l’altra sul blocco batteria.
lnterruttore di azionamento a
velocità variabile (fig. 1)
Per mettere in funzione l’utensile, premere
l’interruttore di azionamento (a). Per spegnere
l’utensile, rilasciare l’interruttore di azionamento.
L’utensile è dotato di freno. Il mandrino si arresta non
appena l’interruttore di azionamento viene rilasciato
completamente.
NOTA: l’utilizzo continuativo a velocità variabile è
sconsigliato. Ciò potrebbe danneggiare l’interruttore
e deve essere evitato.
Pulsante di controllo avanti/indietro
(fig. 1)
Un pulsante di controllo avanti/indietro (b) determina
il verso di rotazione dell’utensile e serve anche come
pulsante di blocco.
Per selezionare la rotazione in avanti, rilasciare
l’interruttore di azionamento e premere il pulsante di
controllo avanti/indietro sul lato destro dell’utensile.
ITALIANO
Per selezionare la rotazione inversa, premere il
pulsante di controllo avanti/indietro sul lato sinistro
dell’utensile.
La posizione centrale del pulsante di controllo
blocca l’utensile in POSIZIONE SPENTA. Assicurarsi
di avere rilasciato il grilletto prima di cambiare la
posizione del pulsante di controllo.
NOTA: la prima volta che l’utensile viene messo in
moto dopo un cambio della direzione di rotazione,
è possibile sentire uno scatto al momento
dell’avvio. È un fatto normale che non indica la
presenza di problemi.
Anello di controllo modalità
Il vostro trapano è dotato di un anello di controllo
modalità separato (fig. 1, c) per cambiare modalità
fra trapano, avvitatore e trapano a percussione.
USO AVVITATORE (FIG. 4)
1. Selezionare la gamma di velocità/coppia
desiderata per mezzo dell’apposito cambio
marce a tre velocità (e) situato sulla parte
superiore dell’utensile, in modo da adattare
velocità e coppia all’operazione da eseguire
Per impostare la coppia al livello desiderato
sull’anello della frizione, impostare il numero
sull’anello della frizione su un numero inferiore
per assicurare la sistemazione della vite al livello
desiderato.
NOTA: Utilizzare l’impostazione di coppia più
bassa per accomodare la vite alla profondità
desiderata. Ad un numero inferiore corrisponde
una coppia inferiore.
2. Ruotare l’anello di controllo modalità (c) in modo
che il simbolo della vite sia allineato alla freccia.
3. Impostare l’anello di regolazione della coppia
(d) al numero corrispondente alla coppia
desiderata.
NOTA: l’anello di regolazione della coppia
può essere impostato su qualsiasi numero e
cambiato dalla modalità avvitatore a quella
trapano utilizzando l’anello di controllo modalità.
TRAPANATURA (FIG. 5)
ATTENZIONE: Quando l’anello di
modalità è nella posizione trapano/
trapano a percussione, il trapano
non uscirà dall’impostazione,
indipendentemente dalla posizione
dell’anello di regolazione della coppia (d).
Far ruotare l’anello di controllo modalità (c) in modo
da allineare il simbolo del trapano alla freccia.
NOTA: l’anello di regolazione della coppia (d) può
essere impostato su qualsiasi numero.
TRAPANO A PERCUSSIONE (FIG. 6)
Ruotare l’anello di controllo modalità (c) in modo
che il simbolo trapano a percussione sia allineato
alla freccia.
Anello di regolazione della coppia
(fig. 4)
L’utensile è provvisto di un meccanismo di
regolazione della coppia per le operazioni di
serraggio/rimozione di viti di varie forme e
dimensioni; alcuni modelli sono dotati di un
meccanismo a percussione per la foratura di
opere in muratura. Numeri (d) intorno all’anello di
regolazione della coppia. I numeri servono a tarare la
frizione in modo da erogare una determinata gamma
di coppia. Maggiore è il numero sull’anello, maggiore
è la coppia, con la possibilità di avvitare viti o bulloni
di grandi dimensioni. Per selezionare un numero
ruotare l’anello fino ad allineare il numero desiderato
con la freccia.
Marce a tre velocità (fig. 4)
La caratteristica a tre velocità del vostro utensile
vi permette di cambiare marcia per una maggiore
versatilità. Per selezionare la velocità 1 (impostazione
massima di coppia), spegnere l’utensile fino
all’arresto totale. Far scorrere il cambio marce
(e) completamente a sinistra. La velocità 2
(impostazione media di coppia e velocità) è nella
posizione media. La velocità 3 (impostazione di
velocità massima) è a destra.
NOTA: non modificare la velocità mentre l’utensile
è in funzione. Consentire sempre l’arresto totale
del trapano prima di cambiare marcia. Per qualsiasi
difficoltà a cambiare le marce, assicurarsi che
il cambio marce sia innescato in una delle tre
impostazioni di velocità.
Operazione di autorestringimento del
mandrino (fig. 7–9)
AVVERTENZA: non tentare di serrare
una punta (o qualsiasi altro accessorio)
tenendo ferma la parte anteriore del
mandrino e mettendo in funzione
l’utensile. Potrebbero derivarne danni al
mandrino e lesioni personali. Bloccare
sempre l’interruttore di azionamento
prima di cambiare gli accessori.
AVVERTENZA: assicurarsi sempre
che la punta sia saldamente fissata
prima di accendere l’utensile. Una
punta allentata potrebbe staccarsi
dall’utensile e provocare lesioni
personali.
75
ITALIANO
PER INSERIRE UNA PUNTA O ALTRO ACCESSORIO
1. Bloccare il grilletto in posizione OFF.
2. Afferrare la guaina del mandrino (f) con una
mano servendosi dell’altra per sistemare
l’utensile come illustrato in figura 7. Ruotare
la guaina in senso antiorario (vista da davanti)
quanto basta per accomodare l’accessorio
desiderato.
3. Inserire la punta o altro accessorio circa
19 mm (3/4") nel mandrino, come mostrato
in figura 8. Afferrare saldamente la guaina del
mandrino e ruotare la guaina in senso orario
(vista da davanti) con una mano, servendosi
dell’altra per fissare l’utensile. Far ruotare la
guaina in senso orario fino a bloccarsi, come
dimostrato in figura 9. Durante l’operazione
del trapano in avanti, il mandrino continuerà
a stringere le morse attorno alla punta per
massimizzare la forza di presa della punta.
Per rimuovere l’accessorio dall’utensile, ripetere
l’operazione di cui al passo 2.
Uso del trapano
1. Selezionare la gamma di velocità/coppia
desiderata per mezzo dell’apposito cambio
marce, in modo da adattare velocità e coppia
all’operazione da eseguire.
2. Per opere in LEGNO, utilizzare punte a spirale,
a punta piatta, elicoidale o seghe circolari.
Per opere in METALLO, utilizzare punte a
spirale per acciaio ad alta velocità o seghe
circolari. Utilizzare un lubrificante da taglio per la
trapanatura dei metalli, ad eccezione di ghisa e
ottone, che andrebbero forati asciutti.
3. Applicare sempre la pressione in linea retta con
la punta. Esercitare una pressione sufficiente
per agevolare l’azione di foratura senza però
spingere eccessivamente, in modo da non
bloccare il motore o deformare la punta.
4. Tenere saldamente l’utensile con entrambe le
mani per controllare il movimento rotatorio del
trapano.
5. IN CASO DI STALLO DEL MOTORE, il
motivo è da ricercarsi in un sovraccarico o in
un uso improprio dell’utensile. RILASCIARE
IMMEDIATAMENTE L’INTERRUTTORE,
allontanare la punta del trapano dall’area
di lavoro e determinare la causa dello
stallo. NON ACCENDERE E SPEGNERE
L’INTERRUTTORE NEL TENTATIVO DI
AVVIARE UN TRAPANO IN STALLO IN
QUANTO CIÒ PUÒ CAUSARE DANNI AL
MOTORE.
76
6. Continuare a tenere il motore in funzione nel
ritrarre la punta da un foro, in modo da evitare
che questa si inceppi.
Uso del trapano a percussione
1. Eseguire la foratura esercitando sul trapano una
forza appena sufficiente ad evitare che il trapano
rimbalzi eccessivamente o la punta si “sollevi”.
Una forza eccessiva causerà il rallentamento
della velocità di foratura, il surriscaldamento del
motore e una minore efficacia dell’utensile.
2. Tenere il trapano in posizione diritta,
mantenendo la punta perpendicolare al piano
di lavoro. Non esercitare pressioni laterali sulla
punta durante la lavorazione in quanto ciò
provoca l’ostruzione delle scanalature presenti
sulla punta e una diminuzione della velocità del
trapano.
3. Quando si praticano fori profondi, se la velocità
di percussione comincia a ridursi, estrarre
parzialmente la punta dal foro con l’utensile in
funzione, in modo da far fuoriuscire i detriti dal
foro.
4. Per opere in MURATURA, utilizzare punte
in carburo o da muratura. La fuoriuscita
continua e regolare di polvere è indice di un
funzionamento adeguato.
Uso dell’Avvitatore
Selezionare la gamma di velocità/coppia desiderata
per mezzo dell’apposito selettore a tre velocità
situato sulla parte superiore dell’utensile, in modo
da adattare velocità e coppia all’operazione
da eseguire. Inserire l’accessorio di avvitatura
desiderato nel mandrino, con le stesse modalità
utilizzate per l’inserimento di una punta. Impostare
l’anello di regolazione coppia (d) all’impostazione
desiderata. Eseguire delle prove su un pezzo
di materiale di scarto o su zone non visibili del
materiale per accertarsi di avere scelto la posizione
dell’anello della frizione adeguata.
MANUTENZIONE
Questo elettroutensile DEWALT è stato progettato
per funzionare a lungo con una minima
manutenzione. Un’operazione soddisfacente
in modo continuo dipende dalla manutenzione
adeguata dell’utensile e regolare pulitura
AVVERTENZA: per ridurre il rischio
di gravi lesioni personali, spegnere
l’utensile e staccare il blocco
batteria prima di eseguire regolazioni
o staccare/installare accessori vari. Un
avvio accidentale può causare lesioni
personali.
ITALIANO
Il caricabatteria non è riparabile. All’interno del
caricabatteria non vi sono parti riparabili.
Pulizia
AVVERTENZA: soffiare via lo sporco e
la polvere dall’alloggiamento principale
con aria secca non appena si nota
l’accumulo di sporco sia all’interno
che intorno alle prese d’aria. Indossare
occhiali di protezione a norma e una
maschera di protezione a norma
quando si effettua questa procedura.
AVVERTENZA: non utilizzare mai
solventi o altre sostanze chimiche
aggressive per pulire le parti non
metalliche dello strumento. Queste
sostanze potrebbero indebolire i
materiali utilizzati per costruire tali parti.
Utilizzare un panno inumidito solo con
acqua e con un sapone delicato. Non
lasciare mai che un liquido penetri
all’interno dello strumento e non
immergere mai alcuna parte dello
strumento in un liquido.
Se il prodotto DEWALT deve essere sostituito o
non è più utilizzato, non effettuare lo smaltimento
con i rifiuti domestici. Consegnare il prodotto per la
raccolta differenziatan.
La raccolta differenziata di prodotti usati
e imballaggi permette il riciclo e il
riutilizzo dei materiali. Il riutilizzo di
materiali riciclati aiuta a impedire
l’inquinamento ambientale e riduce la
richiesta di materiali grezzi.
Secondo le normative locali, la raccolta differenziata
di prodotti elettrici può avvenire a domicilio, presso le
sedi di raccolta comunali oppure presso il rivenditore
all’acquisto di un nuovo prodotto.
DEWALT offre un servizio di ritiro e riciclaggio dei
suoi prodotti alla fine della loro vita utile. Per usufruire
di questo servizio, restituire il prodotto a un tecnico
autorizzato per le riparazioni, che lo raccoglie per
conto del cliente.
È possibile individuare il tecnico per le riparazioni
autorizzato più vicino rivolgendosi all’ufficio DEWALT
di zona all’indirizzo indicato nel presente manuale.
In alternativa, un elenco dei tecnici per le riparazioni
autorizzati DEWALT, con i dettagli completi del
servizio post-vendita e i contatti, è disponibile su
Internet all’indirizzo www.2helpU.com.
ISTRUZIONI PER LA PULIZIA DEL CARICABATTERIA
AVVERTENZA: pericolo di scosse
elettriche. Scollegare il caricabatteria
dalla presa di rete CA prima di effettuare
la pulizia. Per rimuovere sporcizia
e grasso dalla parte esterna del
caricabatteria, utilizzare un panno o una
spazzola morbida (non in metallo). Non
utilizzare acqua o soluzioni detergenti.
Accessori opzionali
AVVERTENZA: poiché non sono
stati testati con detto prodotto, l’uso
di accessori diversi da quelli offerti
da DEWALT con questo strumento
potrebbe essere pericoloso. Per
ridurre il rischio di lesioni personali, si
consiglia di utilizzare soltanto accessori
raccomandati da DEWALT.
Blocco batteria ricaricabile
Questo blocco batteria di lunga durata deve essere
ricaricato quando non è in grado di produrre energia
sufficiente per svolgere lavori in precedenza eseguiti
senza problemi. Alla fine della sua durata tecnica,
deve essere smaltito con la dovuta attenzione per
l’ambiente:
• Scaricare completamente il blocco batteria,
quindi estrarlo dallo strumento.
• Le celle Li-Ion, NiCd e NiMH sono riciclabili.
Consegnarli al rivenditore o ad un servizio di
riciclaggio di zona. I blocchi batteria raccolti
vengono riciclati o smaltiti in modo corretto.
Rivolgersi al rivenditore per ulteriori informazioni sugli
accessori disponibili.
Protezione dell’ambiente
Raccolta differenziata. Questo prodotto
non deve essere smaltito con i normali
rifiuti domestici.
77
ITALIANO
GARANZIA
• GARANZIA DI SODDISFAZIONE
30 GIORNI SENZA RISCHI •
Se non si è del tutto soddisfatti delle
prestazioni dello strumento DEWALT, è
possibile restituirlo al luogo di acquisto
entro 30 giorni, completo come all’acquisto,
per ottenere un rimborso completo o una
sostituzione. È necessario mostrare una prova
di acquisto.
• CONTRATTO DI ASSISTENZA GRATUITA
PER UN ANNO •
Nei 12 mesi successivi all’acquisto, la
manutenzione e la riparazione dello strumento
DEWALT vengono eseguite gratuitamente da
agenti per le riparazioni autorizzati DEWALT.
È necessario mostrare una prova di acquisto.
Sono comprese la manodopera e le parti
di ricambio degli elettroutensili. Accessori
esclusi.
• GARANZIA COMPLETA DI UN ANNO •
Se il prodotto DEWALT risulta difettoso a
causa dei materiali o della manodopera, è
garantita la sostituzione gratuita di tutte le
parti difettose o, a discrezione dell’azienda, la
sostituzione gratuita dell’unità per un periodo
di 12 mesi dalla data di acquisto, alle seguenti
condizioni:
• Il prodotto non è stato utilizzato in modo
scorretto.
• Non sono state tentate riparazioni da
parte di persone non autorizzate.
• È stata fornita una prova d’acquisto.
Questa garanzia è offerta in aggiunta ai
diritti garantiti ai consumatori.
Per conoscere l’ubicazione dell’agente per
le riparazioni DEWALT autorizzato di zona,
telefonare al numero indicato sulla copertina
posteriore del manuale. In alternativa, un
elenco degli agenti per le riparazioni autorizzati
DEWALT, con i dettagli completi del servizio
post-vendita, è disponibile su Internet
all’indirizzo www.2helpU.com.
78
NEDERLANDS
DRAADLOZE HAMERBOOR DC927
Gefeliciteerd!
WAARSCHUWING: Het aangegeven
trillingsemissieniveau vertegenwoordigt
de belangrijkste toepassingen van
het gereedschap. Maar als het
gereedschap wordt gebruikt voor
andere toepassingen, met verschillende
accessoires of als het niet goed
wordt onderhouden, dan kan de
trillingsemissie verschillend zijn. Dit
kan het blootstellingsniveau aanzienlijk
verhogen over de hele werkperiode.
U heeft gereedschap van DEWALT gekocht.
Door haar jarenlange ervaring, grondige
productontwikkeling en innovatie heeft DEWALT zich
tot één van de meest betrouwbare partners voor
gebruikers van professioneel elektrisch gereedschap
ontwikkeld.
Technische gegevens
DC927
Spanning
V
18
Afgegeven vermogen
W
425
Aantal slagen
1e versnelling
min-1
0-450
2e versnelling
min-1
0–1500
3e versnelling
min-1
0–1800
Slagkracht
1e versnelling
min-1
0-7650
2e versnelling
min-1
0–25500
3e versnelling
min-1
0–30600
Max. Momentwaarde
Nm
38
Boorhoudercapaciteit
mm
13
Maximale boorcapaciteit
staal/zachthout/beton
65/13/16
Gewicht (zonder batterijset)
kg
1,8
LpA (geluidsdruk)
dB(A)
94
KPA (geluidsdruk onzekerheid)
dB(A)
3,0
LWA (akoestisch vermogen)
dB(A)
105
KWA (akoestisch vermogen
onzekerheid)
dB(A)
3,0
Totale trillingswaarden (triax vectorsom) bepaald
conform EN 60745:
Trillingsuitstootwaarde ah
boren in beton
ahID =
onzekerheid K =
m/s²
m/s²
12,5
3,1
Trillingsuitstootwaarde ah
boren in beton
ahD =
onzekerheid K
m/s²
m/s²
≤ 2,5
1,5
Het in dit informatieblad gegeven
trillingsuitstootniveau werd gemeten in
overeenstemming met een in EN 60745 gegeven
gestandaardiseerde test en kan worden gebruikt om
een stuk gereedschap met een ander te vergelijken.
Het kan worden gebruikt voor een voorlopige
beoordeling van blootstelling.
Een schatting van het
blootstellingsniveau voor trilling moet
ook rekening houden met hoe vaak
het gereedschap uitgeschakeld is of
wanneer het gereedschap wel aan
staat maar niet daadwerkelijk gebruikt
wordt. Dit kan het blootstellingsniveau
aanzienlijk verlagen over de hele
werkperiode.
Bepaal extra veiligheidsmaatregelen
om de gebruiker te beschermen tegen
trillingseffecten zoals: onderhoud het
gereedschap en de accessoires, houd
de handen warm, organisatie van
werkpatronen.
Accuset
Spanning
Capaciteit
Gewicht
VDC
Ah
kg
Lader
Netspanning
Accutype
Geschatte laadtijd
min
Gewicht
kg
V AC
DE9180
18
2,0
0,68
DE9135
230
NiCd/NiMH/Li-Ion
40
(2,0 Ah accusets)
0,52
Zekeringen:
Europa
230 V-gereedschap 10 ampère, stroomnet
Verenigd Koninkrijk
& Ierland
230 V-gereedschap 13 ampère, stekkers
Definities: Veiligheidsrichtlijnen
De definities hieronder beschrijven de ernstgraad
voor elk signaalwoord. Gelieve de handleiding te
lezen en op deze symbolen te letten.
79
NEDERLANDS
GEVAAR: Wijst op een dreigende
gevaarlijke situatie die, indien niet
vermeden, zal leiden tot de dood of
ernstige verwondingen.
WAARSCHUWING: Wijst op een
mogelijk gevaarlijke situatie die, indien
niet vermeden, zou kunnen leiden tot
de dood of ernstige letsels.
VOORZICHTIG: Wijst op een mogelijk
gevaarlijke situatie die, indien niet
vermeden, kan leiden tot kleine of
matige letsels.
VOORZICHTIG: Indien gebruikt zonder
het veiligheidsalarmsymbool wijst dit
op een mogelijk gevaarlijke situatie die,
indien niet vermeden, kan leiden tot
schade aan eigendommen.
Wijst op risico van een elektrische
schok.
Wijst op brandgevaar.
EG-conformiteitsverklaring
DC927
DEWALT verklaart dat deze onder “technische
gegevens” beschreven producten werden
ontworpen in overeenstemming met:
98/37/EEC (tot 28 dec. 2009), 2004/108/EC,
2006/42/EC (vanaf 29 dec. 2009) 2006/95/EC,
EN 55014-1, EN 55014-2, EN 60745-1,
EN 60745-2-6.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen
met DEWALT op onderstaand adres, of kunt u de
achterzijde van de handleiding raadplegen.
Ondergetekende is verantwoordelijk voor het
samenstellen van het technische bestand en legt
deze verklaring af namens DEWALT.
Horst Grossmann
Vice-president Techniek en productontwikkeling
DEWALT, Richard-Slinger-Strase 11,
D-65510, Idstein, Duitsland
30/10/2007
80
WAARSCHUWING: Lees de
instructiehandleiding om het risico op
letsel te verminderen.
Algemene veiligheidswaarschuwingen
elektrisch gereedschap
WAARSCHUWING! Lees alle
veiligheidswaarschuwingen en
instructies Indien geen gevolg aan
deze aanwijzingen wordt gegeven, kan
dit leiden tot elektrische schok, brand of
ernstig letsel.
BEWAAR ALLE WAARSCHUWINGEN EN
INSTRUCTIESOM LATER TE RAADPLEGEN.
De term ‘elektrisch gereedschap’ in alle
onderstaande waarschuwingen verwijst naar uw
elektrisch gereedschap met netvoeding (met snoer)
of accugedreven (draadloos) elektrisch gereedschap.
1) VEILIGHEID VAN HET WERKGEBIED
a) Houd het werkgebied schoon en zorg
voor goede verlichting. Rommelige of
donkere plekken vragen om ongevallen.
b) Gebruik geen elektrisch gereedschap in
een explosief-gevoelige omgeving, zoals
in de buurt van brandbare vloeistoffen,
gassen of stof. Elektrisch gereedschap
creëert vonken waardoor stof of dampen
vlam kunnen vatten.
c) Houd kinderen en omstanders uit de
buurt tijdens het gebruik van elektrisch
gereedschap. Verstrooidheid kan leiden tot
verlies van controle over het gereedschap.
2) ELEKTRISCHE VEILIGHEID
a) Stekkers van elektrische werktuigen
mogen alleen worden gebruikt in een
geschikt stopcontact. Pas de stekker
op geen enkele manier aan. Gebruik
geen adapterstekkers met een geaard
elektrisch werktuig. Ongemodificeerde
stekkers en bijpassende stopcontacten
verminderen het risico van elektrische
schokken.
b) Vermijd lichaamscontact met geaarde
oppervlakten zoals leidingen, radiatoren,
fornuizen en koelkasten. Er bestaat een
verhoogd risico voor elektrische schokken als
uw lichaam geaard is.
c) Stel elektrische werktuigen niet bloot aan
regen of water. Als er water in elektrische
werktuigen terechtkomt, neemt het risico van
een elektrische schok toe.
d) Gebruik het snoer niet verkeerd. Gebruik
het snoer nooit om een elektrisch
NEDERLANDS
e)
f)
werktuig te verplaatsen, te slepen of de
stekker uit het stopcontact te trekken.
Houd het snoer uit de buurt van hitte,
olie, scherpe kanten of bewegende delen.
Beschadigde of verwarde snoeren verhogen
het risico van een elektrische schok.
Als u een elektrisch werktuig buiten
bedient, gebruik dan een verlengsnoer dat
geschikt is voor gebruik in de open lucht.
Het gebruik van een snoer dat geschikt is
voor gebruik in de open lucht, vermindert het
risico van een elektrische schok.
Indien het bedienen van een elektrisch
gereedschap in een vochtige plaats
niet kan worden vermeden, gebruik dan
een voeding beschermd door een RCD
(residustroomapparaat). Het gebruik van
een RCD verlaagt het risico van elektrische
schokken.
3) PERSOONLIJKE VEILIGHEID
a) Blijf alert, kijk naar wat u doet en gebruik
uw gezond verstand als u elektrische
werktuigen gebruikt. Gebruik geen
elektrische werktuigen als u moe of
onder de invloed van drugs, alcohol
of medicijnen bent. Een moment van
onoplettendheid tijdens het gebruik van een
elektrisch werktuig kan leiden tot ernstig
letsel.
b) Gebruik een beschermende uitrusting.
Draag altijd oogbescherming. Het
gebruik van veiligheidsuitrustingen zoals een
stofmasker, antislip-veiligheidsschoenen, een
helm of gehoorbescherming, vermindert de
kans op letsels.
c) Vermijd dat het werktuig onopzettelijk
start. Zorg ervoor dat de schakelaar in
de stand ‘uit’ is voordat u aansluit op de
stroombron en/of accu bij het opnemen
of verdragen van het gereedschap. Als
u elektrische werktuigen met uw vinger op
de schakelaar verplaatst, of een elektrisch
werktuig aansluit met de schakelaar al aan,
kan dit ongevallen tot gevolg hebben.
d) Verwijder alle afstelsleutels of
moersleutels voordat u het elektrische
werktuig aanzet. Een moersleutel of
afstelsleutel die nog vastzit aan een draaiend
onderdeel van het elektrische werktuig, kan
tot letsels leiden.
e) Reik niet te ver. Sta stevig op de
grond en behoud voortdurend uw
evenwicht. Hierdoor hebt u in onverwachte
omstandigheden een betere controle over
het elektrische werktuig.
f)
g)
Draag geschikte kleding. Draag geen
losse kleding of sieraden. Houd uw haar,
kleding en handschoenen uit de buurt van
bewegende onderdelen. Losse kleding,
sieraden of lang haar kunnen vastraken in
bewegende onderdelen.
Als er hulpmiddelen zijn geleverd voor
de verbinding van voorzieningen voor
stofafvoer en stofverzameling, zorg
dan ervoor dat ze aangesloten zijn en
op de juiste manier worden gebruikt.
Stofverzameling kan aan stof gerelateerde
gevaren beperken.
4) HET GEBRUIK EN ONDERHOUD VAN ELEKTRISCHE
WERKTUIGEN
a) Forceer het elektrische werktuig niet.
Gebruik het juiste elektrische werktuig
voor uw toepassing. Het gereedschap zal
zijn werk beter en veiliger doen tegen de
snelheid waarvoor het is bedoeld.
b) Gebruik het elektrische werktuig niet als
de schakelaar het niet in- en uitschakelt.
Elk werktuig dat niet met de schakelaar
kan worden bediend, is gevaarlijk en moet
worden gerepareerd.
c) Koppel de stekker los van de stroombron
en/of accu van het elektrische
gereedschap voordat u aanpassingen
aanbrengt, accessoires verwisselt
of elektrisch gereedschap opbergt.
Dergelijke preventieve veiligheidsmaatregelen
verminderen het risico dat het elektrische
werktuig toevallig wordt geactiveerd.
d) Bewaar elektrische werktuigen die
niet worden gebruikt buiten het bereik
van kinderen en laat mensen die niet
vertrouwd zijn met het elektrische
werktuig of met deze instructies het
elektrische werktuig niet gebruiken.
Elektrische werktuigen zijn gevaarlijk in de
handen van onervaren gebruikers.
e) Onderhoud elektrische werktuigen.
Controleer op foutieve uitlijning of
vastlopen van beweegbare delen,
gebroken onderdelen of een andere
omstandigheid die de werking van het
elektrische werktuig kan beïnvloeden.
Als het elektrische werktuig beschadigd
is, laat dit dan repareren voordat u
het gebruikt. Veel ongevallen worden
veroorzaakt door slecht onderhouden
elektrische werktuigen.
f) Houd zaagwerktuigen scherp en schoon.
Goed onderhouden zaagwerktuigen met
scherpe zaagkanten zullen minder snel
vastlopen en zijn makkelijker te gebruiken.
81
NEDERLANDS
g)
Gebruik het elektrische werktuig,
hulpstukken e.d. overeenkomstig deze
instructies en houd daarbij rekening met
de werkomstandigheden en het uit te
voeren werk. Het gebruik van het elektrische
werktuig voor handelingen die afwijken van
die waarvoor het werktuig bedoeld is, zou
een gevaarlijke situatie tot gevolg kunnen
hebben.
5) GEBRUIK EN ONDERHOUD VAN WERKTUIGEN OP ACCU
a) Herlaad alleen met de lader die wordt
vermeld door de fabrikant. Een lader die
geschikt is voor een bepaalde soort accuset
kan leiden tot een brandrisico als deze lader
wordt gebruikt met een andere accuset.
b) Gebruik elektrische werktuigen alleen met
speciaal daarvoor bestemde accusets.
Gebruik van een andere accuset kan een
risico op
verwondingen en brand tot gevolg hebben.
c) Wanneer de accu niet wordt gebruikt,
houd die dan uit de buurt van andere
metalen voorwerpen, zoals paperclips,
munten, sleutels, spijkers, schroeven of
andere kleine metalen voorwerpen die
een verbinding kunnen maken van de
ene pool naar de andere.Het kortsluiten
van de polen van de batterij kan leiden tot
brandwonden of brand.
d) Wanneer de accu onjuist wordt gebruikt,
kan vloeistof uit de accu weglekken.
Vermijd contact met deze vloeistof. Als er
per ongeluk contact ontstaat, spoel dan
af met water. Raadpleeg een arts wanneer
de vloeistof in contact komt met de ogen.
Vloeistof die uit de accu lekt, kan irritatie of
brandwonden veroorzaken.
6) SERVICE
a) Laat uw elektrische werktuig onderhouden
door een erkende onderhoudsmonteur die
alleen identieke vervangingsonderdelen
gebruikt. Hiermee wordt de veiligheid van
het elektrische werktuig gewaarborgd.
AANVULLENDE SPECIFIEKE
VEILIGHEIDSREGELS
Veiligheidswaarschuwingen boor/
klopboor/hamerboor
• Draag oorbescherming bij impactboren.
Blootstelling aan lawaai kan leiden tot
gehoorverlies.
82
• Houd het gereedschap vast bij de
geïsoleerde grijpvlakken wanneer u een
karwei uitvoert waarbij het zaaggereedschap
in aanraking kan komen met verborgen
snoeren of zijn eigen snoer. Wanneer een
hulpstuk een stroomdraad raakt, kunnen de
metalen delen van het elektrische gereedschap
onder stroom komen te staan en kan de
gebruiker een schok krijgen.
• Gebruik de zijhandgrepen die bij dit
gereedschap werden geleverd. Als u de
controle over het apparaat verliest, kunt u
verwondingen oplopen.
• Gebruik klemmen of een andere praktische
methode om het werkstuk stevig vast te
klemmen op een stabiel werkblad. Het
te bewerken object in uw hand of tegen uw
lichaam houden, is niet stabiel en kan leiden tot
verlies van controle.
• Draag oorbescherming wanneer u de
hamerboor langdurig gebruikt. Langdurige
blootstelling aan lawaai kan gehoorbeschadiging
veroorzaken. Tijdelijk gehoorverlies of ernstige
schade aan het trommelvlies kan het gevolg
zijn van hoge, door hamerboren gegenereerde
geluidsniveaus.
• Draag een veiligheidsbril of andere
oogbescherming. Hamer- en boorhandelingen
leiden ertoe dat er deeltjes wegvliegen.
Rondvliegende deeltjes kunnen leiden tot
blijvende oogschade.
• Hamerboortjes en het gereedschap worden
heet tijdens het gebruik. Draag handschoenen
als u ze aanraakt.
Labels op het gereedschap
POSITIE VAN DATUMCODE
De datumcode, die ook het jaar van fabricage bevat,
staat gedrukt op het oppervlak van het omhulsel
dat de bevestigingsverbinding vormt tussen het
gereedschap en de accu!
Voorbeeld:
2007 XX XX
Fabricagejaar
Belangrijke veiligheidsinstructies
voor alle acculaders
BEWAAR DEZE INSTRUCTIES: Deze handleiding
bevat belangrijke veiligheids- en bedieningsinstructies
voor de acculaders DE9130/DE9135.
NEDERLANDS
• Lees voor gebruik van de accu en lader eerst
alle instructies en waarschuwingen op de
lader, de accuset en op het product waarin de
accuset wordt gebruikt.
GEVAAR: Elektrocutiegevaar. 230 volt
is aanwezig op de laadterminals. Niet
sonderen met geleidende voorwerpen.
Dit kan leiden tot elektrische schokken
of elektrocutie.
WAARSCHUWING: Elektrocutiegevaar.
Zorg dat er geen vloeistof in de
werklamp/lader binnendringt. Dit kan
leiden tot elektrische schokken.
VOORZICHTIG: Risico op
brandwonden. Laad, om het risico
op letsel te beperken, uitsluitend
oplaadbare batterijen van DEWALT op.
Andere typen accu’s kunnen barsten.
Dit kan leiden tot lichamelijk letsel en
schade.
VOORZICHTIG: Als de lader is
aangesloten op de voedingsbron,
kunnen de blootliggende contactpunten
in de lader onder bepaalde
omstandigheden kortsluiten onder
invloed van vreemd materiaal. Vreemde
geleidende materialen, waaronder,
maar niet beperkt tot, staalwol,
aluminiumfolie of een opeenhoping van
metaalhoudende deeltjes, moeten uit de
buurt van openingen in de lader worden
gehouden. Koppel de lader altijd los van
de voedingsbron als er geen accuset in
zit. Ontkoppel de lader voordat u deze
reinigt.
• Probeer de accuset NIET op te laden
met andere laders dan de laders in deze
handleiding. De lader en de accuset zijn
specifiek op elkaar afgestemd.
• Deze laders zijn niet bedoeld voor ander
gebruik dan het opladen van DEWALT
herlaadbare accu’s. Bij andere toepassingen
bestaat risico op brand, elektrische schokken of
elektrocutie.
• Stel de lader niet bloot aan regen of sneeuw.
• Trek de stekker niet los aan het snoer
wanneer u de lader ontkoppelt. Zo beperkt u
het risico op beschadiging aan stekker en snoer.
• Plaats het snoer zo dat niemand erop kan
stappen of erover kan struikelen, of het
snoer op een andere andere manier kan
beschadigen.
• Gebruik geen verlengsnoer, tenzij dit echt
noodzakelijk is. Gebruik van een verkeerd
verlengsnoer kan leiden tot risico op brand,
elektrische schokken of elektrocutie.
• Plaats geen voorwerpen op de lader en
plaats de lader niet op een zacht oppervlak.
Hierdoor kunnen de ventilatieopeningen
geblokkeerd raken, wat kan leiden tot
extreem hoge interne temperaturen. Houd de
lader verwijderd van warmtebronnen. De lader
wordt geventileerd via groeven aan de bovenen onderkant van de behuizing.
• Gebruik de lader niet als het snoer of de
stekker beschadigd is – vervang deze in dat
geval direct.
• Gebruik de lader niet als er hard tegenaan
is gestoten, als hij is gevallen of op
enigerlei wijze is beschadigd. Ga ermee naar
een erkend reparatiepunt.
• Haal de lader niet uit elkaar; ga ermee
naar een erkend reparatiepunt wanneer
onderhoud of reparatie nodig is. Als de lader
verkeerd in elkaar wordt gezet, kan dit leiden
tot risico op brand, elektrische schokken of
elektrocutie.
• Haal de stekker van de lader uit het
stopcontact voordat u deze reinigt. Zo
beperkt u het risico op elektrische schokken.
U vermindert dit risico niet door de accuset te
verwijderen.
• NOOIT proberen twee laders samen te
verbinden.
• De lader is ontworpen om te functioneren
met de standaard 230V huishoudelijke
stroomvoorziening. Probeer het toestel niet
te gebruiken met een andere spanning. Dit
geldt niet voor de lader van het apparaat.
BEWAAR DEZE INSTRUCTIES
Laders
De DE9135-lader werkt met NiCd, NiMH- of Li-Ionbatterijen van 7,2 – 18 V.
Deze laders vereisen geen aanpassing en zijn
ontworpen om er zo eenvoudig mogelijk mee te
kunnen werken.
Laadprocedure
GEVAAR: Elektrocutiegevaar. Er is
230 volt aanwezig op laadstations. Niet
sonderen met geleidende voorwerpen.
Risico van elektrische schok of
elektrocutie.
83
NEDERLANDS
1. Sluit de lader (h) aan op een geschikt
stopcontact voordat u de accuset erin plaatst.
2. Plaats de accuset in de lader. Het rode (oplaad-)
lampje zal doorlopend knipperen om aan te
geven dat het oplaadproces begonnen is.
3. Als het rode AAN-lampje continu blijft branden,
is het opladen voltooid. De accu is volledig
opgeladen en mag onmiddellijk worden gebruikt
of in de lader blijven.
Oplaadproces
In onderstaande tabel staat aangegeven hoe u uit de
oplaadindicatoren kunt afleiden in welk stadium van
het opladen de accu zich bevindt.
Stadium van opladen
bezig met opladen
volledig opgeladen
hete/koude accuvertraging
accuset vervangen
probleem
– – – – – –
–––––––––––
––– – ––– –
•••••••••••
•• •• •• ••
Automatische verversing
De automatische verversingsmodus zal de
individuele cellen in de accuset gelijkschakelen of
balanceren op het piekvermogen van de accu.
De accuset dient wekelijks bijgeladen te worden,
of wanneer de accu niet langer de gebruikelijke
capaciteit levert.
Om de accuset bij te laden, plaatst u de accu op de
gebruikelijke manier in de lader. Laat de accuset ten
minste 8 uur in de lader.
Hete/koude accuvertraging
Als de lader een accu detecteert die te heet of te
koud is, begint de lader automatisch een hete/koude
accuvertraging, waarbij het opladen vertraagd wordt
totdat de accu een geschikte temperatuur heeft
bereikt. De lader schakelt dan automatisch over op
de acculaadmodus. Hiermee wordt een maximale
levensduur van de accu gegarandeerd.
BESCHERMING TEGEN VOLLEDIGE ONTLADING
Wanneer de accuset zich in het werktuig bevindt, is
deze beschermd tegen volledige ontlading
Belangrijke veiligheidsinstructies
voor alle accusets.
Wanneer u vervangingsaccusets besteld, zorg
er dan voor dat u het catalogusnummer en de
spanning vermeldt. Raadpleeg de tabel achteraan
deze handleiding voor de compatibiliteit van laders
en accusets.
84
De accuset is niet volledig opgeladen wanneer
die uit de verpakking komt. Vooraleer u de
accuset en de lader gebruikt, dient u de volgende
veiligheidsinstructies te lezen. Volg daarna de
beschreven oplaadprocedure.
LEES ALLE INSTRUCTIES
• Gebruik geen elektrisch werktuig in een
explosieve omgeving, zoals in de buurt van
brandbare vloeistoffen, gassen of stof. Door
de batterij in de lader te plaatsen of eruit te
halen kunnen stof of dampen ontvlammen.
• Laad de accusets enkel in DEWALT laders.
• GELIEVE NIET met water of andere vloeistoffen
te besprenkelen of hierin onder te dompelen.
• Het werktuig en de accuset niet opbergen of
gebruiken in ruimtes waar de temperatuur
40˚ C (105° F) kan bereiken of overschrijden
(zoals buitenloodsen of metalen gebouwen
in de zomer).
GEVAAR: Elektrocutiegevaar. Probeer
nooit een accu te openen, om welke
reden dan ook. Als het omhulsel van
de accuset gebarsten of beschadigd
is, plaats deze niet in de lader. Dit
kan leiden tot elektrische schokken of
elektrocutie. Beschadigde accusets
moeten terugbezorgd worden aan de
klantendienst voor recyclage.
WAARSCHUWING: Probeer nooit een
accu te openen, om welke reden dan
ook. Als het omhulsel van de accuset
gebarsten of beschadigd is, plaats deze
niet in de lader. Gelieve de accuset niet
samen te drukken, te laten vallen of te
beschadigen. Gebruik geen accuset of
lader die een zware klap heeft gekregen,
gevallen is, overreden is of beschadigd
is op welke manier dan ook (bv.
doorboord met een spijker, geraakt met
een hamer, platgetrapt). Beschadigde
accusets moeten teruggebracht worden
naar het reparatiepunt voor recyclage.
VOORZICHTIG: Wanneer het
werktuig niet gebruikt wordt,
plaats het dan op zijn zijkant op
een stabiele ondergrond waar
niemand er kan over struikelen of
vallen. Sommige werktuigen met grote
accusets staan rechtop op de accuset,
waardoor deze makkelijk omver kan
vallen.
NEDERLANDS
SPECIFIEKE VEILIGHEIDSINSTRUCTIES VOOR NIKKEL
CADMIUM (NiCd) OF NIKKEL METAAL HYDRIDE (NiMH)
• Verbrand de accuset niet, ook al is deze
ernstig beschadigd of totaal versleten. De
accuset kan ontploffen in vuur.
• Er kan een klein vloeistoflek optreden uit
de accuset bij extreem gebruik of extreme
temperaturen. Dit wijst niet op een probleem.
Als de buitenste zegel echter gebroken is:
a. en de batterijvloeistof raakt uw huid, was
deze dan onmiddellijk met zeep en water
gedurende verschillende minuten.
b. en de batterijvloeistof komt in uw ogen
terecht, spoel deze dan met schoon water
gedurende minimaal 10 minuten uit en zoek
onmiddellijk medische hulp. (Medische
opmerking: de vloeistof is 25-35% oplossing
van kaliumhydroxide.)
SPECIFIEKE VEILIGHEIDSINSTRUCTIES VOOR LITHIUM-ION
(LI-ION)
1. Verwijder de beschermende accudop voordat
u de accuset in de lader of het apparaat plaatst
(afb. 3A).
2. Plaats de beschermdop onmiddellijk op de
aansluitpunten nadat u de accu uit de lader of
het werktuig hebt verwijderd (afb. 3B).
WAARSCHUWING: Zorg dat de
beschermende accudop op zijn plaats
zit voordat u een losgekoppelde accu
oppakt of opbergt.
Accuset (afb. 1)
ACCUTYPE
De DC927 werkt op 18-volt accu’s.
Conseils pour le rangement
1. Il est vivement conseillé de ranger le bloc-piles
dans un endroit frais et sec, à l’abri des rayons
directs du soleil et d’une chaleur ou d’un froid
excessifs.
• Verbrand de accuset niet, ook als deze
ernstig beschadigd is of volledig versleten.
De accuset kan ontploffen in vuur. Er ontstaan
giftige dampen en materialen wanneer lithiumion accusets verbrand worden.
2. Une conservation prolongée n’affecte pas le
bloc-piles ou le chargeur. Dans de bonnes
conditions, ils peuvent être conservés pendant
5 ans ou plus.
• Als de batterij-inhoud in contact komt met
de huid, was deze onmiddellijk met milde
zeep en water. Als de batterij-inhoud in de
ogen terecht komt, spoel water over het open
oog gedurende 15 minuten of totdat de irritatie
stopt. Indien medische hulp noodzakelijk is: de
elektrolyt is samengesteld uit een mengeling
van vloeibare organische carbonaten en
lithiumzouten.
Étiquettes figurant sur le chargeur et
le bloc-piles
• De inhoud van geopende batterijcellen kan
irritatie bij ademhaling veroorzaken. Zorg
voor frisse lucht. Als de symptomen blijven
aanhouden, schakelt u het beste medische
hulp in.
WAARSCHUWING: Risico op
brandwonden. Batterijvloeistof kan
ontvlambaar zijn als deze blootgesteld
wordt aan vonken of vlammen.
Accudop (afb. 3)
Een beschermende accudop wordt meegeleverd
om de aansluitpunten van een losgekoppelde accu
te bedekken. Zonder de beschermdop zouden
losse metalen voorwerpen de aansluitpunten kunnen
kortsluiten, wat leidt tot een brandrisico en schade
aan de accu veroorzaakt.
Outre les pictogrammes utilisés dans ce manuel, les
étiquettes sur le chargeur et le bloc-piles comportent
les pictogrammes suivants :
Lees voor gebruik de gebruiksaanwijzing.
Accu opladen.
Accu opgeladen.
Accu beschadigd.
Hete/koude accuvertraging.
Niet sonderen met geleidende
voorwerpen.
Beschadigde accusets niet opladen.
Uitsluitend gebruiken in combinatie met
accusets van DEWALT, andere kunnen
openbarsten en tot lichamelijk letsel en
schade lijden.
85
NEDERLANDS
Niet blootstellen aan water.
Zorg dat beschadigde snoeren meteen
vervangen worden.
c. Standbedieningskraag
d. Draaimomentaanpassingskraag
e. Versnellingschakelaar
f. Boorhouderkraag
g. Accu-ontkoppelknoppen
Alleen opladen tussen 4 °C en 40 °C.
Denk aan het milieu wanneer u de
accuset weggooit.
Verbrand de NiMH, NiCd+ en Li-Ion
accusets niet.
Laadt NiMH en NiCd accu’s op.
Laadt Li-Ion accusets op.
Raadpleeg de technische informatie voor
de oplaadtijd.
Inhoud van het pakket
Het pakket bevat:
1 Draadloze hamerboor
1 Zijhandgreep
2 Accusets
1 Lader
1 Gebruiksaanwijzing
BEOOGD GEBRUIK
Uw DC927-hamerboor werd ontworpen
voor professioneel boren, hamerboren en
schroevendraaiertoepassingen
NIET gebruiken in vochtige omstandigheden of in
de buurt van ontvlambare vloeistoffen of gassen.
Deze hamerboren zijn professionele elektrische
gereedschappen. HOUD het werktuig uit de
buurt van kinderen. Toezicht is vereist wanneer
dit gereedschap wordt gebruikt door onervaren
personen.
Elektrische veiligheid
De elektrische motor werd voor slechts één
spanning ontworpen. Controleer altijd of de spanning
van de accuset overeenstemt met de spanning op
de kenplaat. Zorg ook dat de spanning van uw lader
overeenkomt met die van uw netspanning.
Uw DEWALT-lader is dubbel geïsoleerd
in overeenstemming met EN 60335; er is
daarom geen aardingsdraad nodig.
Indien het voedingssnoer beschadigd is, moet het
worden vervangen door een speciaal vervaardigd
snoer dat verkrijgbaar is via de onderhoudsafdeling
van DEWALT.
1 Vergrote tekening
Een verlengsnoer gebruiken
OPMERKING: Accusets en laders zijn niet bij
N-modellen inbegrepen.
Gebruik geen verlengsnoer, tenzij absoluut
noodzakelijk. Gebruik een goedgekeurd
verlengsnoer dat geschikt is voor de stroomtoevoer
van uw lader (zie technische gegevens). De
minimumafmeting van de geleider is 1 mm2; de
maximumlengte is 30 m.
• Controleer het gereedschap, onderdelen of
hulpstukken op schade die tijdens het vervoer
veroorzaakt kan zijn.
• Neem de tijd om vóór het gebruik deze
gebruiksaanwijzing aandachtig te lezen.
Beschrijving (afb. 1–5)
WAARSCHUWING: Breng nooit
veranderingen aan het elektrisch
gereedschap of enig onderdeel daarvan
aan. Dit kan schade of lichamelijk letsel
tot gevolg hebben.
a. Drukschakelaar
b. Controleknop links/rechts
86
Wanneer het verlengsnoer op een haspel zit, rol het
snoer dan helemaal af.
MONTAGE EN AANPASSINGEN
WAARSCHUWING: vóór montage
en aanpassing moet u altijd de accu
verwijderen. Schakel het werktuig altijd
uit voordat u de accu aanbrengt of
verwijdert.
WAARSCHUWING: gebruik alleen de
accusets en laders van DEWALT.
NEDERLANDS
De accuset in het gereedschap
plaatsen en eruit verwijderen (afb. 2)
WAARSCHUWING: om het risico van
ernstig letsel te verkleinen, dient u
het gereedschap uit te schakelen
en de accuset te verwijderen voordat
u aanpassingen maakt, of hulpstukken
of accessoires verwijdert of plaatst.
Een toevallige activering kan letsel
toebrengen.
OM DE ACCUSET IN DE HANDGREEP VAN HET
GEREEDSCHAP TE PLAATSEN
hapert. Zorg dat u de zijhandgreep aan het uiteinde
vasthoudt om het gereedschap tijdens het haperen
onder controle te houden.
Als het model niet is uitgerust met een zijhandgreep,
pak dan de boor met één hand op de handgreep en
één hand op de accuset.
Variabele snelheidsschakelaar
(afb. 1)
Zet het toestel aan door de drukschakelaar (a) in te
drukken. Zet het toestel uit door de drukschakelaar
los te laten.
1. Breng de onderkant van het gereedschap op
gelijke hoogte van de inkeping in de handgreep
van het gereedschap (afb. 2).
Uw gereedschap is uitgerust met een remfunctie. De
boorhouder zal stoppen zodra de drukschakelaar
volledig is losgelaten.
2. Schuif de accuset stevig in de handgreep totdat
u het slot op zijn plaats hoort klikken.
N.B.: onafgebroken gebruik in de variabele
snelheidsstand wordt niet aanbevolen. Dit kan leiden
tot schade aan de schakelaar en dient te vermeden
te worden.
OM DE ACCUSET UIT HET GEREEDSCHAP
TE VERWIJDEREN
1. Druk op de ontkoppelknoppen van de accu (g)
en trek de accuset stevig uit de handgreep van
het gereedschap.
2. Plaats de accuset in de lader zoals beschreven
in de laadsectie van deze handleiding.
BEDIENING
Gebruiksaanwijzing
WAARSCHUWING: neem altijd de
veiligheidsinstructies en geldende
voorschriften in acht.
Zijhandgreep
WAARSCHUWING: om het risico van
persoonlijk letsel te voorkomen, moet
het gereedschap ALTIJD worden
bediend met de op de juist manier
geïnstalleerde zijhandgreep. Als u dit
niet doet, kan de zijhandgreep tijdens
de bediening van zijn plaats glijden
waarmee de controle wordt verloren.
Houd het gereedschap met beide
handen vast om maximale controle te
houden.
De zijhandgreep wordt aan de voorkant van
de versnellingsbehuizing zoals weergegeven
aangebracht en kan naar wens worden gedraaid
voor rechts- of linkshandig gebruik. De zijhandgreep
moet goed worden vastgezet om weerstand te
bieden tegen de draaiende beweging van het
gereedschap als het accessoire vastloopt of
Controleknop links/rechts (afb. 1)
De controleschakelaar links/rechts (b) bepaalt de
draairichting van het gereedschap en fungeert
tevens als een blokkeerknop.
Om een voorwaartse rotatie te selecteren,
laat u de boorschakelaar los en drukt u de
controleschakelaar links/rechts in aan de rechterzijde
van het gereedschap.
Om een omgekeerde rotatie te selecteren,
drukt u de controleschakelaar links/rechts in aan de
linkerzijde van het gereedschap.
De centrale positie van de bedieningsfunctie zet het
gereedschap in de UIT-stand. Zorg ervoor dat u de
bedieningsschakelaar niet ingedrukt houdt wanneer
u van draairichting verandert.
LET OP: de eerste maal dat u het werktuig
gebruikt nadat de draairichting is veranderd, kunt u
bij het begin een klikgeluid horen. Dit is volkomen
normaal en wijst niet op een probleem.
Standbedieningskraag
Uw boor is uitgerust met een aparte
standbedieningskraag (afb. 1, c) om tussen boor-,
schroevendraaien- en hamerboorstanden te
wisselen.
SCHROEVENDRAAIEN (AFB. 4)
1. Selecteer het gewenste bereik van de snelheid/
momentwaarde van de versnelling met drie
snelheden (e) bovenaan het gereedschap
om de snelheid en de momentwaarde op
de geplande bewerking af te stellen. Om het
87
NEDERLANDS
draaimomentwaardeniveau op de juiste instelling
op de boorhouderkraag in te stellen, stelt u
eerst de boorhouderkraag in op een lagere
instelling om ervoor te zorgen de bevestiging op
uw specificatie wordt ingesteld.
N.B.: gebruik de laagste momentwaardeinstelling die is vereist om de bevestiging
op de gewenste diepte te zetten. Hoe
lager het getal, hoe lager de uitvoer van de
draaimomentwaarde.
2. Draai de standbedieningskraag (c) zodat het
schroefsymbool op één lijn staat met de pijl.
3. Stel de draaimomentaanpassingskraag (d) in op
de van toepassing zijnde getalinstelling voor de
gewenste momentwaarde.
N.B.: de draaimomentaanpassingskraag
kan op ieder nummer worden ingesteld en
worden gewijzigd tussen schroevendraaien en
boorstanden met de standbedieningskraag.
BOREN (AFB. 5).
VOORZICHTIG: als de standkraag
in de boor-/hamerboorstand staat,
zal de boor niet ontkoppelen van de
positie, ongeacht de positie van de
draaimomentaanpassingskraag (d).
Draai de standbedieningskraag (c) zodat het
schroefsymbool op één lijn staat met de pijl.
N.B.: de draaimomentaanpassingskraag (d) kan op
eender welk getal worden ingesteld.
HAMERBOREN (AFB. 6)
Draai zodanig aan de standbedieningskraag (c) dat
het hamersymbool op één lijn staat met de pijl.
Draaimoment aanpassingskraag
(afb. 4)
Uw gereedschap beschikt over een aanpasbaar
momentwaarde-schroevendraaiermechanisme
met een brede keuze in bevestigingsvormen en
-maten om te kunnen schroeven en verwijderen;
en, in sommige modellen, een hamermechanisme
om in metselwerk te kunnen boren. Rondom de
draaimomentaanpassingskraag (d) staan getallen.
Deze getallen worden gebruikt om de koppeling in
te stellen ten einde een momentwaardebereik af te
leveren. Hoe hoger het getal op de kraag, hoe hoger
de momentwaarde en hoe groter de bevestiging die
kan worden aangedreven. Om één van de getallen
te kunnen selecteren, draait u eraan totdat het
gewenste getal tegenover de pijl staat.
88
Versnelling met drie snelheden
(afb. 4)
Met de versnelling met drie snelheden van uw
gereedschap kunt u van versnelling veranderen voor
een hogere keuzemogelijkheid. Om snelheid 1 te
selecteren (hoogste momentwaarde-instelling), zet
u het gereedschap uit en laat u het stoppen. Schuif
de versnelling (e) helemaal naar links. Snelheid 2
(middelste momentwaarde en snelheidinstelling)
staat in de middelste positie. Snelheid 3 (hoogste
snelheidinstelling) is naar rechts.
N.B.: verander niet van versnellingen als het
gereedschap draait. Laat de boor altijd tot een
volledige stop komen voordat u van versnelling
verandert. Als u moeite hebt met het wijzingen van
een versnelling, controleert u of de versnelling in één
van de drie snelheidinstellingen staat.
Bediening zelfklemmende
boorhouder (afb. 7–9)
WAARSCHUWING: probeer de
boortjes (of een ander accessoire) niet
vast te zetten door de voorkant van
de boorhouder vast te pakken en het
gereedschap aan te schakelen. Dit kan
leiden tot schade aan de boorhouder
en persoonlijk letsel. Vergrendel altijd de
drukschakelaar als u van accessoires
wisselt.
WAARSCHUWING: zorg dat het
boortje goed vastzit voordat u het
gereedschap opstart. Een los boortje
dat uit het gereedschap wordt
geworpen, kan persoonlijk letsel
veroorzaken.
EEN BOORTJE OF ANDER ACCESSOIRE PLAATSEN
1. Zet de trekker in de OFF (uit) positie.
2. Pak de boorhouderkraag (f) met een hand
vast en gebruik uw andere hand om het
gereedschap vast te zetten zoals weergegeven
in afbeelding 7. Draai de kraag ver genoeg
naar links (vanaf de voorkant gezien) om het
gewenste accessoire vast te zetten.
3. Plaats het boortje of ander accessoire
ongeveer 19 mm (3/4") in de boorhouder,
zoals weergegeven in afbeelding 8. Pak de
boorhouderkraag met een hand stevig vast en
draai met de andere hand de kraag naar rechts
(vanaf de voorkant gezien) om het gereedschap
vast te zetten. Draai de kraag naar rechts totdat
hij niet verder kan worden gedraaid, zoals
weergegeven in afbeelding 9. Als de boor
NEDERLANDS
in de voorste positie wordt bediend, zullen de
grijpers van de boorhouder voortdurend om het
boortje klemmen.
Om het accessoire los te maken, herhaalt u
bovenstaande stap 2.
Bediening van de boor
1. Selecteer het gewenste bereik van de snelheid/
momentwaarde met de bereikversnellingskiezer
om overeen te komen met de snelheid en
momentwaarde van de geplande toepassing.
2. Voor HOUT gebruikt u spiraalboren, houtboren,
elektrische grondboren of gatenzagen. Voor
METAAL gebruikt u hogesnelheidspiraalboren
van staal of gatenzagen. Gebruik
snijsmeermiddel voor het boren van metaal.
Uitzonderingen hierop vormen gietijzer en koper
dat droog moet worden geboord.
3. Pas druk altijd toe in een rechte lijn met het
boortje. Gebruik genoeg druk om te blijven
boren, maar druk niet zó hard dat de motor
vastloopt of het boortje eruitvliegt.
4. Houd het gereedschap stevig met beide
handen vast om tegengewicht te bieden aan de
draaiende beweging van de boor.
5. ALS DE BOOR IS VASTGELOPEN, wordt
dit meestal veroorzaakt doordat het te zwaar
is belast. LAAT DE DRUKSCHAKELAAR
ONMIDDELLIJK LOS, verwijder het boortje
uit het werkstuk en stel de reden van het
vastlopen vast. KLIK DE DRUKSCHAKELAAR
NIET AAN EN UIT IN EEN POGING OM DE
VASTGELOPEN BOOR WEER TE STARTEN
— HIERMEE KAN SCHADE AAN DE BOOR
WORDEN TOEGEBRACHT.
6. Laat de motor lopen terwijl u het boortje uit
een boorgat haalt. Dit helpt het vastlopen te
voorkomen.
3. Als de hamersnelheid tijdens het boren van
diepe gaten vertraagt, trekt u het boortje
gedeeltelijk uit het gat terwijl u het gereedschap
laat draaien om zo vuil uit het gat te verwijderen.
4. Voor METSELWERK gebruikt u hardmetalen
boren of metselwerkboren. Een soepele,
gelijkmatige uitstroom van stof uit het gat geeft
de juiste boorsnelheid aan.
Bediening schroevendraaier
Selecteer uit drie snelheiden het gewenste bereik
van de snelheid/momentwaarde met de bovenop
het gereedschap gelegen versnellingskiezer
om overeen te komen met de snelheid en de
momentwaarde van de geplande toepassing.
Plaats het gewenste bevestigingsaccessoire in de
boorhouder zoals u met een boortje zou doen.
Zet de draaimomentaanpassingskraag (d) in de
gewenste instelling. Voer enkele testruns op een
proefstukje uit of in gebieden die niet zichtbaar zijn
om de juiste positie van de koppelingskraag vast te
stellen.
ONDERHOUD
Uw elektrisch gereedschap van DEWALT is
ontworpen om gedurende een lange periode te
werken met een minimum aan onderhoud. Een
blijvend goede werking is afhankelijk van goede
verzorging en regelmatig reinigen.
WAARSCHUWING: om het risico op
ernstig letsel te verkleinen, dient u
het gereedschap uit te schakelen
en de accuset te verwijderen voordat
u hulpstukken of accessoires aan- of
afkoppelt. Een toevallige activering kan
letsel toebrengen.
De lader kan niet worden onderhouden. Er zijn geen
onderdelen in de lader die door de gebruiker kunnen
worden onderhouden.
Bediening hamerboor
1. Boor met net genoeg kracht op de hamer zodat
deze niet te veel speling heeft of “hoger” dan
het boortje komt. Door te veel kracht worden er
lagere boorsnelheden bereikt, wordt er teveel
hitte ontwikkeld met een langere benodigde
boortijd tot gevolg.
2. Boor recht en houd het boortje hierbij in een
rechte hoek ten opzichte van het werk. Oefen
niet teveel zijdelingse druk op het boortje uit
als u aan het boren bent omdat hierdoor in de
uitsparingen van het boortje vuil komt te zitten
en dat heeft een lagere boorsnelheid tot gevolg.
Smering
Uw elektrisch gereedschap behoeft geen extra
smering.
Reinigen
WAARSCHUWING: Blaas vuil en
stof met droge lucht uit de behuizing
als vuil zich zichtbaar opstapelt in en
89
NEDERLANDS
rond de ventilatieopeningen. Draag
goedgekeurde oogbescherming
en goedgekeurd stofmasker bij het
uitvoeren van deze procedure.
WAARSCHUWING: Gebruik nooit
oplosmiddelen of andere ruwe
chemicaliën voor het reinigen van
de niet-metalen onderdelen van het
werktuig. Deze chemicaliën kunnen
de materialen die in deze onderdelen
gebruikt worden, verzwakken. Gebruik
een doek enkel bevochtigd met water
en zachte zeep. Laat nooit vloeistof in
het gereedschap lopen en dompel nooit
enig deel van het gereedschap onder in
vloeistof.
SCHOONMAAKINSTRUCTIES VOOR DE LADER
WAARSCHUWING: Schokgevaar.
Haal de stekker van de lader uit het
stopcontact voordat u het apparaat
reinigt. Verwijder vuil en vet met
een doek of zachte, niet-metalen
borstel van de buitenkant van de
werklamp/lader. Gebruik geen water of
schoonmaakmiddel.
Optionele hulpstukken
WAARSCHUWING: Omdat
hulpstukken, behalve die van DEWALT,
niet zijn getest in combinatie met dit
product, kan het gebruik van dergelijke
hulpstukken gevaarlijk zijn. Om het risico
van letsel te beperken, mogen bij dit
product uitsluitend accessoires worden
gebruikt die zijn aanbevolen door
DEWALT.
Raadpleeg uw dealer voor nadere informatie over de
geschikte hulpstukken en accessoires.
Milieubescherming
Aparte inzameling. Dit product mag niet
bij het normale huishoudafval worden
gegooid.
Als u op een dag merkt dat uw DEWALT product
vervangen moet worden of dat u het verder niet kunt
gebruiken, gooi het dan niet bij het huishoudafval.
Dit product moet afzonderlijk ingezameld worden.
Aparte inzameling van gebruikte
producten en verpakkingen maakt
recycling en hergebruik van materialen
mogelijk. Hergebruik van gerecycleerde
90
materialen helpt milieuvervuiling te
voorkomen en vermindert de vraag naar
grondstoffen.
Plaatselijke voorschriften bepalen mogelijk een
aparte inzameling voor elektrische producten, in
containerparken of bij de verkoper wanneer u een
nieuw product koopt.
DEWALT beschikt over een gebouw voor de
verzameling en recyclage van DEWALT producten
die het einde van hun levensduur hebben bereikt.
Om van deze dienst gebruik te maken, kunt u uw
product terugbrengen naar elke erkende reparateur
die hem voor ons zal inzamelen.
U kunt de dichtstbijzijnde erkende reparateur vinden
door contact op te nemen met uw plaatselijke
DEWALT kantoor op het adres dat in deze
handleiding staat. Of u kunt een lijst met erkende
DEWALT reparateurs en alle gegevens over onze
herstellingsdienst en contactinformatie vinden op
www.2helpU.com.
Herlaadbare accu
Deze duurzame accu moet herladen worden als hij
niet krachtig genoeg blijkt tijdens het uitvoeren van
klussen die daarvoor vlot verliepen. Aan het einde
van zijn technische levensduur dient u dit werktuig
weg te gooien met respect voor het milieu:
• Gebruik de accu helemaal op en verwijder deze
vervolgens uit het werktuig.
• Li-Ion, NiCd en NiMH cellen zijn recycleerbaar.
Breng ze naar uw dealer of een plaatselijk
recyclagecentrum. De ingezamelde accu’s
worden gerecycleerd of op de correcte manier
weggegooid.
NEDERLANDS
GARANTIE
• 30 DAGEN GEEN RISICO
TEVREDENHEIDSGARANTIE •
Indien uw DEWALT-machine, om welke reden
dan ook, niet geheel aan uw verwachtingen
voldoet, brengt u de machine dan compleet
zoals bij de aankoop en binnen de 30 dagen
terug naar het erkend DEWALT verkooppunt
waar u het toestel heeft gekocht, samen
met uw aankoopbewijs. U ontvangt een
nieuw toestel of het aankoopbedrag wordt
terugbetaald.
• EEN JAAR GRATIS SERVICECONTRACT •
Als u onderhoud of service nodig hebt voor
uw DEWALT werktuig binnen de 12 maanden
na uw aankoop, zal dit gratis worden geleverd
bij een bevoegde DEWALT reparateur. U
dient een aankoopbewijs voor te leggen. Dit
omvat werkuren en vervangingsonderdelen
voor elektrisch gereedschap. Dit omvat geen
toebehoren.
• EEN JAAR VOLLEDIGE GARANTIE •
Als uw DEWALT product gebreken vertoont
die te wijten zijn aan slechte materialen
of vakmanschap binnen 12 maanden
na aankoop, garanderen wij dat we alle
defectieve onderdelen gratis zullen vervangen
of, naar onze keuze, de eenheid gratis zullen
vervangen mits:
• Het product niet verkeerd werd gebruikt.
• Onbevoegde personen niet getracht
hebben herstellingen uit te voeren.
• Bewijs van aankoop is geleverd. Deze
garantie wordt aangeboden als een extra
voordeel en vormt een aanvulling op de
wettelijke rechten van klanten.
Voor het adres van uw dichtstbijzijnde
erkende DEWALT reparateur verwijzen we
naar het telefoonnummer op de achterzijde
van deze handleiding. Of u kunt een lijst
met bevoegde DEWALT reparateurs en alle
gegevens over onze herstellingsdienst en
contactinformatie vinden op www.2helpU.
com.
91
NORSK
BATTERIDREVET SLAGBOR DC927
ADVARSEL: Det erklærte
vibrasjonsnivået reflekterer verktøyets
hovedbruksområder. Dersom verktøyet
brukes til andre formål, med annet
tilbehør, eller ikke har blitt vedlikeholdt,
så kan vibrasjonsnivået endres. Dette
kan øke eksponeringsnivået vesentlig
over hele arbeidsperioden.
Gratulerer!
Du har valgt et verktøy fra DEWALT. Mangeårig
erfaring, grundig produktutvikling og nyskaping gjør
DEWALT til en svært pålitelig partner for profesjonelle
brukere av elektriske verktøy.
Tekniske spesifikasjoner
Spenning
Avgitt effekt
Vridningsmoment i fri
1. gir
2. gir
3. gir
Slag/min
1. gir
2. gir
3. gir
Maks Vrimoment
Chuckkapasitet
Maksimal borekapasitet
stål/mykt tre/betong
Vekt (utten batteri)
LpA (lydtrykk)
KpA (usikkerhet ved lydtrykk)
LWA (akustisk strøm)
KWA (usikkerhet ved
akustisk strøm)
V
W
DC927
18
425
min-1
min-1
min-1
0-450
0–1500
0–1800
min-1
min-1
min-1
Nm
mm
0-7650
0–25500
0–30600
38
13
kg
dB(A)
dB(A
dB(A)
65/13/16
1,8
94
3,0
105
dB(A)
Identifiser ekstra sikkerthetstiltak
som beskytter operatøren fra
vibrasjonseffektene. Dette inkluderer
vedlikehod av verktøy og tilbehør, holde
hendene varme og arbeidsstillinger.
Batteripakke
Spenning
Kapasitet
Vekt
V
Ah
kg
Lader
Hovedspenning
Batteritype
Ca. Ladetid
min
Vekt
kg
VAC
3,0
Totale vibrasjonsverdier (triax vektor-sum) fastsatt
i henhold til EN 60745:
Vibrasjonsverdier ah
Betongboring
ahID =
Usikkerhet K =
m/s²
m/s²
12,5
3,1
Vibrasjonsverdier ah
Metallboring
ahD =
Usikkerhet K =
m/s²
m/s²
≤ 2,5
1,5
Vibrasjonsverdien som oppgis i denne manualen
har blitt målt i samsvar med en standard test
utført i henhold til EN 60745, og kan brukes til å
sammenligne ett verkøy med et annet. Den kan
brukes til et midlertertidig overslag av eksponering.
92
En vurdering av eksponeringsnivået til
vibrasjoner bør også tas i betraktning
når verktøyet er slått av, eller når det
sviver men ikke utfører arbeid. Dette kan
redusere eksponeringsnivået vesentlig
over hele arbeidsperioden.
Sikringer:
Europa
230 V verktøy
Storbritannia og Irland 230 V verktøy
DE9180
18
2,0
0,68
DE9135
230
NiCd/NiMH/Li Ion
40
(2,0 Ah batteripakker)
0,52
10 A, nettspenning
13 A, i støpsler
Definisjoner: Retningslinjer for
sikkerhet
Definisjonene nedenfor beskriver alvorlighetsnivået
de enkelte signalordene er. Les brukerhåndboken og
vær spesielt oppmerksom på disse symbolene.
FARE: Angir en eksisterende
farlig situasjon som, og hvis den ikke
unngås, vil føre til dødsfall eller
alvorlig personskade.
NORSK
ADVARSEL: Angir en potensielt farlig
situasjon som, og hvis den ikke unngås,
kan føre til dødsfall eller alvorlig
personskade.
FORSIKTIG: Angir en potensielt farlig
situasjon som, og hvis den ikke unngås,
kan føre til mindre eller moderat
personskade.
FORSIKTIG: Når dette brukes uten
sikkerhetsvarselsymbolet, foreligger det
en potensielt farlig situasjon som, hvis
den ikke unngås, kan føre til materiell
skade.
Angir fare for elektrisk støt.
Angir brannfare.
Overensstemmelseserklæring
med EU
DC927
DEWALT erklærer at disse produktene, beskrevet
under ”teknisk data”, har blitt laget i samsvar med:
98/37/EEC (til desember 28, 2009), 2004/108/EC,
2006/42/EC (fra desember 29, 2009), 2006/95/EC,
EN 55014-1, EN 55014-2, EN 60745-1,
EN 60745-2-6.
Ytterligere informasjon fås ved å ta kontakt med
DEWALT på adressen nedenfor eller ved å slå opp
bakerst i brukerhåndboken.
Undertegnede er ansvarlig for alle tekniske data og
stadfester denne erklæringen på vegne av DEWALT.
Horst Grossmann
Ingeniørvirksomhet og produktutvikling
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 11,
D-65510 Idstein, Tyskland
30/10/2007
ADVARSEL: Les bruksanvisningen slik
at skaderisikoen kan reduseres.
Generelle sikkerhetsadvarsler ved
bruk av elektriske verktøyer
ADVARSEL! Les alle
sikkerhetsadvarsler og
bruksanvisninger. Unnlatelse av å
følge advarsler og bruksanvisninger kan
resultere i elektrisk sjokk, brann og/eller
alvorlige skader.
TA VARE PÅ ALLE ADVARSLER OG
BRUKSANVISNINGER
FOR FREMTIDIG REFERANSE.
Begrepet ”elektrisk verktøy” i advarslene nedenfor
henviser til et strømdrevet (med ledning) elektrisk
verktøy eller batteridrevet (uten ledning) elektrisk
verktøy.
1) SIKKERHET PÅ ARBEIDSPLASSEN
a) Pass på at arbeidsplassen er ren og godt
belyst. Rotete eller mørke områder øker faren
for ulykker.
b) Bruk ikke elektriske verktøy i eksplosive
omgivelser, f.eks. nær antennelig væske,
gass eller støv. Elektriske verktøyer
produserer gnister som kan antenne støv
eller gass.
c) Barn og tilskuere skal holdes på god
avstand ved bruk av elektriske verktøyer.
Forstyrrelser kan forårsake at en mister
oversikten.
2) SIKKERHET VED BRUK AV ELEKTRISITET
a) Støpslene på elektriske verktøy må passe
i stikkontaktene. Endre aldri et støpsel.
Bruk ikke tilpasningsstøpsler på jordede
elektriske verktøy. Uendrede støpsler og
stikkontakter som passer kravene, reduserer
risikoen for elektrisk støt.
b) Unngå å berøre jordede flater som rør,
radiatorer, komfyrer og kjøleskap. Hvis
kroppen er jordet, øker faren for elektrisk støt.
c) Utsett ikke elektriske verktøy for regn eller
fuktighet. Hvis vann kommer inn i et elektrisk
verktøy, øker faren for elektrisk støt.
d) Vær ikke hardhendt med ledningen.
Bruk ikke ledningen til å bære, dra eller
frakople det elektriske verktøyet. Hold
ledningen på god avstand fra varme,
olje, skarpe kanter eller bevegelige deler.
Skadde eller sammenviklede ledninger øker
faren for elektrisk støt.
e) Ved utendørs bruk av det elektriske
verktøyet skal du bruke en skjøteledning
som er beregnet på utendørs bruk. Bruk
av ledning som er beregnet på utendørs bruk
reduserer faren for elektrisk støt.
93
NORSK
f)
Hvis du må bruke et elektrisk verktøy i
fuktige omgivelser, bruk en strømkilde
med jordfeilbryter (RCD). Bruk av
jordfeilbryter reduserer faren for elektrisk støt.
3) PERSONSIKKERHET
a) Vær oppmerksom, følg med på det du
gjør, og bruk sunn fornuft når du bruker
et elektrisk verktøy. Bruk ikke elektriske
verktøy hvis du er trøtt eller sliten eller har
brukt narkotika, alkohol eller legemidler.
Et øyeblikks uoppmerksomhet er nok til å
forårsake alvorlig personskade.
b) Bruk personlig verneutstyr. Bruk alltid
vernebriller. Bruk av verneutstyr som
støvmasker, glidesikre sko, hjelm og
hørselsvern der det trengs, reduserer faren
for personskade.
c) Unngå utilsiktet oppstarting. Påse at
bryteren er i AV-posisjon før du kopler til
strømmen og/eller batteripakken, samt tar
opp eller bærer verktøyet. Hvis du bærer
elektriske verktøy med fingeren på bryteren
eller setter støpselet i stikkontakten mens
bryteren er på, øker du faren for ulykker.
d) Fjern eventuelle justeringsnøkler før
du slår på det elektriske verktøyet. En
skrunøkkel som er festet til en roterende
del i det elektriske verktøyet, kan forårsake
personskade.
e) Strekk deg ikke for langt. Behold fotfestet
og god balanse til enhver tid. Dette gir
bedre kontroll over det elektriske verktøyet
hvis det skulle oppstå en uventet situasjon.
f) Kle deg skikkelig. Bruk ikke løstsittende
klær eller smykker. Hold hår, klær og
hansker på god avstand fra bevegelige
deler. Løstsittende klær, smykker og langt hår
kan sette seg fast i bevegelige deler.
g) Hvis verktøyet har tilkopling for
støvoppsamler eller støvavsug, skal du
påse at disse er tilkoplet og brukes på
riktig måte. Bruk av støvoppsamler kan
redusere farer som er forbundet med støv.
4) BRUK OG BEHANDLING AV ELEKTRISKE VERKTØY
a) Forsér ikke det elektriske verktøyet. Bruk
riktig elektrisk verktøy til jobben. Det riktige
verktøyet gjør jobben bedre og tryggere og
med den hastigheten som er det konstruert
for.
b) Bruk ikke det elektriske verktøyet hvis
det ikke går an å slå bryteren av og på.
Verktøy som ikke kan styres med bryteren, er
farlig og må repareres.
c) Ta støpselet ut av kontakten og/eller
ta batteripakken ut av det elektriske
94
d)
e)
f)
g)
verktøyet, før du foretar justeringer,
bytter tilbehør eller legger det bort
til oppbevaring. Slike forebyggende
sikkerhetstiltak reduserer faren for at det
elektriske verktøyet startes utilsiktet.
Oppbevar elektriske verktøy utilgjengelig
for barn, og la ikke personer som
ikke er kjent med verktøyet eller disse
anvisningene, bruke verktøyet. Elektriske
verktøy er farlige i hendene på ukyndige
brukere.
Vedlikehold av elektriske verktøy. Se etter
feiljusteringer eller binding i bevegelige
deler, skadde deler eller andre ting som
kan påvirke det elektriske verktøyets
funksjonalitet. Hvis det elektriske
verktøyet er skadet, skal det repareres
før bruk. Mange ulykker forårsakes av dårlig
vedlikeholdte elektriske verktøy.
Sørg for at skjæreverktøy alltid er
skarpe og rene. Med riktig vedlikeholdte
skjæreverktøy med skarpe skjærekanter
oppstår det sjeldnere bindinger. Slike verktøy
er dessuten lettere å håndtere.
Bruk det elektriske verktøyet, tilbehør, bits
osv. i samsvar med disse anvisningene.
Ta også hensyn til arbeidsforholdene og
jobben som skal utføres. Det kan være
farlig å bruke det elektriske verktøyet til andre
oppgaver enn det som er tiltenkt.
5) BRUK OG BEHANDLING AV BATTERIDREVNE VERKTØY
a) Batteriet skal bare lades med laderen som
er angitt av produsenten. En lader som er
beregnet på en bestemt batteripakke, kan
medføre brannfare hvis den brukes med en
annen batteripakke.
b) Elektriske verktøy skal bare brukes med
den angitte batteripakken. Bruk av andre
batteripakker kan medføre risiko for
personskade og brann.
c) En batteripakke som ikke er i bruk,
skal holdes på god avstand fra
metallgjenstander som binders, mynter,
nøkler, spiker, skruer og andre små
metallgjenstander som kan skape kontakt
mellom polene. Kortslutning av batteripolene
kan forårsake forbrenning eller brann.
d) Ved hardhendt behandling, kan det lekke
væske fra batteriet. Unngå berøring.
Skyll med vann hvis du kommer i
kontakt med væsken. Oppsøk lege hvis
væsken kommer i kontakt med øynene.
Batterivæske kan forårsake irritasjon eller
forbrenning.
NORSK
6) SERVICE
a) Service på det elektriske verktøyet skal
utføres av en kvalifisert servicetekniker
som utelukkende bruker originale
reservedeler. Slik sørger du for å ivareta det
elektriske verktøyets sikkerhet.
YTTERLIGERE SÆREGNE
SIKKERHETSREGLER
Boremaskin/Skrutrekker/Slagbor
Sikkerhetsadvarsler
• Bruk ørebeskyttere ved bruk av slagbor. Det
å være utsatt for støy kan forårsake hørselstap.
• Under arbeidsutførelse, hold verktøyet i de
isolerte gripeflatene hvor skjæreverktøyet
kan komme i kontakt med skjulte ledninger
eller ledningen til selve verktøyet. Hvis
skjæretilbehøret kommer i kontakt med en
strømførende ledning, kan synlige metalldeler
i verktøyet bli strømførende og gi brukeren
elektrisk støt.
• Bruk hjelpehåndtakene som leveres
med verktøyet. Kontrolltap kan forårsake
personskade.
• Bruk klemmer eller en annen praktisk
metode som hjelper å stabilisere arbeidet på
et stabilt sted. Å holde arbeidet du skal gjøre i
hånden eller opp mot kroppen er ustabilt og kan
føre til kontrolltap.
• Bruk ørebeskyttere når du borer over
lengre perioder. Å være utsatt for mye støy
over lengre tid kan forårsake hørselstap.
Midlertidig hørselstap eller alvorlige skader på
trommehinnen kan oppstå fra høye lydnivåer
som følge av slagboring.
• Bruk sikkerhetsbriller eller annen
øyebeskyttelse. Slagbors -og boreoperasjoner
kan forårsake at fliser flyr. Flygende partikler kan
forårsake permanent øyeskade.
• Slagbor og verktøy blir varme når de brukes.
Bruk hansker når du er i berøring med dem.
Etiketter på verktøyet
PLASSERING AV DATOKODE
Datokode, som også inkluderer produksjonsåret,
er trykt på overflaten ved montasjeleddet mellom
verktøyet og batteriet!
Eksempel:
2007 XX XX
Produksjonsår
Viktige sikkerhetsinstruksjoner for
alle batteriladere
OPPBEVAR DISSE INSTRUKSJONENE: Denne
manualen inneholder viktige sikkerhetsinstruksjoner
og bruksanvisninger DE9130/DE9135 batteriladere.
• Før du bruker batteriet og laderen, må du lese
alle instruksjonene og advarselsmerker på
laderen, batteripakken, og produktet som bruker
batteripakken.
FARE: Fare for dødelig elektrosjokk.
230 volt er tilstede ved ladeterminalene.
Stikk ikke inn ledende gjenstander. Dette
kan medføre elektrisk sjokk eller dødelig
elektrosjokk.
ADVARSEL: Fare for elektrisk støt. Ikke
la væske trenge inn i laderen. Elektrisk
sjokk kan forekomme.
FORSIKTIG: Forbrenningsfare. For
å redusere risikoen for skade, må du
kun lade DEWALT oppladbare batterier.
Andre typer batterier kan sprenges og
forårsake personskade og andre skader.
FORSIKTIG: Under visse
omstendigheter, med laderen
plugget inn i strømforsyningen, kan
de eksponerte ladekontaktene inne i
laderen kortsluttes av fremmedmateriale.
Fremmedmaterialer av en ledende type
kan være, men er ikke begrenset til,
stålull, aluminiumfolie, eller oppbygning
av metalliske partikler skal holdes
bort fra laderommene. Trekk alltid ut
laderen av kontakten når det ikke er en
batteripakke i rommet. Frakoble laderen
før rengjøring.
• IKKE forsøk å lade batteripakken med
andre ladere enn de som er angitt i denne
håndboken. Laderen og batteripakken er
spesielt designet for å brukes sammen.
• Disse laderne er ikke ment til annen bruk
enn lading av DEWALT oppladbare batterier.
All annen bruk kan resultere i risiko for brann,
elektrisk støt eller dødelig elektrosjokk.
• Ikke utsett laderen for regn eller snø.
• Trekk i støpselet istedenfor ledningen når du
frakobler laderen. Dette vil redusere risikoen
for skade på støpselet og ledningen.
• Påse at ledningen er plassert slik at den
ikke kan bli tråkket på, snublet over, eller på
andre måter skadet eller overbelastet.
• Ikke bruk skjøteledning hvis det ikke
er absolutt nødvendig. Bruk av en feil
95
NORSK
skjøteledning kan resultere i brannrisiko, elektrisk
sjokk eller dødelig elektrosjokk.
• Ikke plasser gjenstander oppå laderen,
laderen må heller ikke plasseres på
en myk overflate som kan blokkere
ventilasjonshullene og resultere i sterk intern
varme. Plasser laderen på god avstand fra
alle varmekilder. Laderen er ventilert gjennom
slissene i toppen og bunnen av beholderen.
• Ikke bruk laderen med en skadet ledning
eller støpsel - de må skiftes ut umiddelbart.
• Ikke bruk laderen om den har blitt
slått hardt, blitt mistet eller på andre
måter skadet. Ta den med til et autorisert
servicesenter.
• Ikke demonter laderen; ta den med til et
autorisert servicesenter når service eller
reparasjon er påkrevd. Feilmontering kan
medføre elektrisk sjokk, dødelig elektrosjokk eller
brann.
• Frakoble laderen fra stikkontakten før
rengjøring. Dette vil redusere risikoen for
elektrisk sjokk. Fjerning av batteripakken vil ikke
redusere denne risikoen.
• ALDRI forsøk å koble 2 ladere sammen.
• Laderen er designet for å brukes på
standard 230 V elektrisk strøm for
husholdningsartikler Ikke forsøk å bruke
den på en annen spenning. Dette gjelder ikke
billaderen.
TA VARE PÅ DISSE ANVISNINGENE
Se tabellen nedenfor når det gjelder ladestatus for
batteripakken.
Ladestatus
lader
Fullstendig ladet
varm/kald pakke forsinkelse
skift ut batteripakke
problem
– – – – – –
–––––––––––
––– – ––– –
•••••••••••
•• •• •• ••
Automatisk balansering av
battericellene
Modusen for automatisk balansering av
battericellene balanserer de individuelle cellene i
batteripakken for å utnytte kapasiteten maksimalt.
Batteripakker skal balanseres en gang i uken eller
når batteripakkens ytelse er svekket.
Balanser batteripakken ved å legge batteriet i
laderen på vanlig måte. La batteripakken ligge i
laderen i minst 8 timer.
Forsinkelse ved varm/kald
batteripakke
Hvis laderen registrerer at batteriet er for varmt eller
for kaldt, legges det automatisk inn en forsinkelse
som følge av dette. Batteriet blir ikke ladet før
batteripakken har oppnådd riktig temperatur.
Laderen går deretter automatisk til lademodus.
Denne funksjonen gjør at batteriet varer lengst mulig.
BESKYTTELSE MOT FOR MYE UTLADING
Ladere
DE9135 lader aksepterer 7,2 – 18 V NiCd, NiMH
eller Li-Ion batterier.
Disse laderne krever ingen justering og er laget slik
at det skal være så enkelt som mulig å bruke dem.
Ladeprosedyre
FARE: Fare for dødelig elektrosjokk.
230 volt er tilstede ved ladeterminalene.
Stikk ikke inn ledende gjenstander. Fare
for elektrisk sjokk eller elektrisk støt.
1. Plugg laderen (h) inn i et egnet støpsel før du
setter inn batteripakken.
2. Sett inn batteripakken i laderen. Når den røde
lampen, under oppladning, blinker hele tiden er
det tegn på at selve oppladningen har begynt.
3. Fullført oppladning indikeres av at den røde
lampen hele tiden lyser PÅ. Pakken er fullstendig
ladet og kan nå brukes eller kan forbli i laderen.
96
Ladeprosess
Batteripakken er beskyttet mot for mye utlading når
den brukes i verktøyet.
Viktige sikkerhetsinstruksjoner for
alle batteripakkene
Når du bestiller batteripakker for utskifting, påse
at du inkluderer katalognummer og spenning.
Sjekk tabellen på slutten av denne manualen for
kompabilitet av ladere og batteripakker.
Batteripakken er ikke fullt ladet når den tas ut av
kartongen. Les sikkerhetsinstruksjonene nedenfor,
før bruk av batteripakken og laderen. Følg deretter
ladeprosedyren som vist.
LES ALLE BRUKSANVISNINGER.
• Bruk ikke elektriske verktøy i eksplosive
atmosfærer, f.eks. nær antennelig væske,
gass eller støv. Innsetting eller fjerning av
batteriet kan sette fyr på støv eller gasser.
NORSK
• Lad kun batteripakkene i DEWALT ladere.
• IKKE søl eller legg i vann eller annen væske.
• Ikke oppbevar eller bruk verktøyet og
batteripakken på steder hvor temperaturen
kan nå eller overskride 40 °C (slik som i skjul
eller metallbygninger om sommeren).
FARE: Fare for dødelig elektrosjokk.
Prøv aldri å åpne en batteripakke,
uansett grunn. Hvis batteripakkens
beholder er sprukket eller skadet bør
den ikke settes inn i laderen. Dette kan
medføre elektrisk sjokk eller dødelig
elektrosjokk. Skadede batteripakker
bør returneres til et servicesenter for
resirkulering.
ADVARSEL: Prøv aldri å åpne en
batteripakke, uansett grunn. Hvis
batteripakkens beholder er sprukket eller
skadet bør den ikke settes inn i laderen.
Ikke knus, mist eller skade batteripakken.
Ikke bruk en batteripakke eller lader som
har fått et skarpt støt, blitt mistet, kjørt
over eller skadet på noen måte (m.a.o.
stukket med en spiker, slått med en
hammer, tråkket på). Skadede
batteripakker bør returneres til et
servicesenter for resirkulering.
FORSIKTIG: Når den ikke er i bruk
må verktøyet plasseres på dets
side på en stabil overflate hvor det
ikke vil forårsake snubling eller
en fallfare. Noen verktøy med store
batteripakker kan stå rett opp og ned på
batteripakken men kan lett falle ned.
SPESIFIKKE SIKKERHETSINSTRUKSJONER FOR
NIKKELKADMIUM (NiCd) ELLER NIKKEL METALLHYDRID
(NiMH)
• Ikke brenn batteripakken selv om den er
alvorlig skadet eller er fullstendig utslitt.
Batteripakken kan eksplodere i en brann.
• En liten væskelekkasje fra batteripakkens
celler kan oppstå under ekstreme brukseller temperaturbetingelser. Dette er ikke et
tegn på svikt.
Imidlertid, om den ytre forseglingen er ødelagt:
a. og batterivæsken kommer på huden din,
vask øyeblikkelig med såpe og vann i flere
minutter.
b. Om batterivæske kommer inn i dine
øyne bør du skylle dem med rent vann i
minimum 10 minutter og oppsøk medisinsk
hjelp øyeblikkelig. (Medisinsk merknad:
Væsken er en 25-35 % oppløsning med
kaliumhydroksid)
SPESIFIKKE SIKKERHETSINSTRUKSJONER FOR LITIUM
ION (LI-ION)
• Ikke brenn batteripakken selv om den er
alvorlig skadet eller er fullstendig utslitt.
Batteripakken kan eksplodere i en brann. Giftige
gasser og materialer er produsert når litium-ion
batteri er brent.
• Om batteri-innhold kommer i kontakt med
huden din, vask øyeblikkelig område med
mild såpe og vann. Om batterivæske kommer
inn i øyet, skyll med vann over det åpne øyet i
15 minutter eller til irritasjon stopper.
Om medisinsk tilsyn er nødvendig, er
batterielektrolytt sammensatt av en blanding
med flytende organiske karbonater og litiumsalt.
• Innholdet av åpnede battericeller kan
forårsake åndedrettsirritasjon. Forsyn
frisk luft. Om symptomene vedvarer, oppsøk
medisinsk tilsyn.
ADVARSEL: Forbrenningsfare.
Batterivæske kan være brannfarlig om
eksponert til gnister eller flammer.
Batterihette (fig. 3)
En beskyttende batterihette dekker og beskytter
kontaktene når batteripakken er tatt av. Hvis den
beskyttende batterihetten ikke sitter på, kan løse
metallgjenstander kortslutte kontaktene. Dette er
brannfarlig og kan skade batteripakken.
1. Ta av den beskyttende batterihetten før du
setter batteripakken i laderen eller
verktøy (fig. 3A).
2. Sett den beskyttende batterihetten over
kontaktene med en gang du tar batteripakken
ut av laderen eller verktøyet (fig. 3B).
ADVARSEL: Påse at den beskyttende
batterihetten sitter på før du bærer
en løs batteripakke eller legger den til
oppbevaring.
Batteripakke (fig. 1)
BATTERITYPE
DC927 bruker 18 volts batteripakker.
Anbefalinger ved oppbevaring
1. Det beste oppbevaringsstedet er kjølig, tørt og
uten direkte sollys og for lave eller for varme
temperaturer.
97
NORSK
2. Langvarig oppbevaring er ikke skadelig for
batteripakken eller laderen. Disse kan, under
riktige forhold, oppbevares i 5 år eller mer.
Merker på lader og batteripakke
Foruten symbolene i denne brukerhåndboken, viser
merkene på laderen og batteripakken følgende
symboler:
Les brukerhåndboken før bruk.
Batteriet lades.
Pakkeinnhold
Pakken inneholder:
1 Batteridrevet slagbor
1 Sidehåndtak
2 batteripakker
1 lader
1 brukerhåndbok
1 diagram
MERK: Batteripakkene og laderne er ikke inkludert
med N-modeller.
Batteriet er ladet.
• Sjekk at det ikke har oppstått skade på
verktøyet, delene eller tilbehøret under transport.
Defekt batteri.
• Ta deg tid til å lese og gjøre deg godt kjent med
brukerhåndboken før du tar verktøyet i bruk.
Forsinkelse ved varm/kald batteripakke.
Beskrivelse (fig. 1–5)
ADVARSEL: Verktøyet eller delene
må aldri endres. Dette kan medføre
materielle skader eller personskader.
Stikk ikke inn ledende gjenstander.
Lad ikke skadde batteripakker.
Skal kun brukes med DEWALT
batteripakker. Andre typer batteripakker
kan sprekke og forårsake personskade
og materiell skade.
Skal ikke utsettes for vann.
a. Bryter
b. Forover/revers kontrollknapp
c. Stillingsnivåkrave
d. Skyvebryter for vridningsmoment
e. Girveksler
f. Chuckkrave
g. Batteriutløsningsknapper
TILTENKT BRUK
Defekte ledninger skal skiftes med en
gang.
Skal bare lades i temperaturer mellom
4 og 40 °C.
Ta hensyn til miljøet når batteripakken skal
kasseres.
Din DC927 slagboremaskin er utarbeidet med tanke
på profesjonell boring, slagboring og skruing.
IKKE BRUK ved høy luftfuktighet eller nær
antennelige væsker eller gasser.
Disse slagborene er profesjonelle elektroverktøyer.
LA IKKE barn røre verktøyet. Det kreves oppsyn når
uerfarne operatører bruker dette verktøyet.
Sikkerhet ved bruk av elektrisitet
Ikke brenn batteripakken NiMH, NiCd+
og Li-Ion.
Lader NiMH- og NiCd-batteripakker.
Lader Li-Ion batteripakker.
Ladetid er angitt under tekniske
spesifikasjoner.
98
Den elektriske motoren er kun beregnet på én
bestemt spenning. Sjekk alltid at spenningen i
batteripakken stemmer overens med spenningen
på klassifiseringsskiltet. Sjekk også at spenningen i
laderen stemmer med nettspenningen.
Denne DEWALT-laderen er dobbeltisolert
i samsvar med EN 60335. Det er derfor
ikke påkrevd å bruke jordledning.
Hvis ledningen er skadet må den skiftes ut med
en spesialledning som kun er tilgjengelig gjennom
DEWALTS serviceorganisasjon.
NORSK
Skjøteledningsbruk
Bruk ikke skjøteledning med mindre det er helt
nødvendig. Bruk en godkjent skjøteledning som
passer til inngangseffekten i laderen (se tekniske
spesifikasjoner). Minste lederstørrelse er 1 mm2;
maks. lengde er 30 m.
Hvis du bruker en kabeltrommel, bør du alltid vikle
kabelen helt av først.
MONTERING OG JUSTERING
sidehåndtaket sklir ved verktøybruk,
som igjen kan føre til tap av kontroll over
verktøyet. Hold verktøyet med begge
hender for maksimal kontroll.
Sidehåndtaket kan som vist festes til den fremre
delen av verktøyet og kan roteres. Dette tillater høyre
eller venstrehånds bruk. Sidehåndtaket må festes
tilstrekkelig for å unngå at verktøyet vris dersom
tilbehør binder seg eller kveles. Pass på å gripe
sidehåndtaket i enden for å kontrollere verktøyet
skulle kvelning forekomme.
ADVARSEL: Ta alltid ut batteripakken
før montering og justering. Slå alltid av
verktøyet før du setter inn eller tar ut
batteripakken.
Hvis modellen ikke er utstyrt med et sidehåndtak,
grip tak i boremaskinen med en hånd på håndtaket
og en hånd på batteripakken.
ADVARSEL: Bruk kun batteripakker og
ladere fra DEWALT.
Avtrekker med variabel hastighet
(fig. 1)
Innsetting og fjerning av
batteripakke fra verktøyet (fig. 2)
ADVARSEL: For å redusere farenfor
alvorlige personskader, slå av
verktøyet og koble fra batteripakken
før det utføres justeringer eller
montering/demontering av tilbehør eller
ekstrautstyr. Utilsiktet start kan forårsake
personskade.
INSTALLERING AV BATTERIPAKKEN I
VERKTØYSHÅNDTAKET
1. Tilpass sokkelen på verktøyet til hakket på
innsiden av verktøyshåndtaket (fig. 2).
2. Skyv batteripakken godt inn i håndtaket til du
hører at det låses på plass.
VED FJERNING AV BATTERIPAKKEN FRA VERKTØYET
1. Trykk batteriets utløsningsknapper (g) og trekk
batteripakken ut fra verktøyshåndtaket.
2. Sett inn batteripakken i laderen som beskrevet i
denne manualens laderavsnitt.
BRUK
Bruksanvisninger
ADVARSEL: Følg alltid
sikkerhetsanvisninger og gjeldende
forskrifter.
Sidehåndtak
ADVARSEL: For å redusere faren for
personskader, operer ALLTID verktøyet
med sidehåndtaket installert riktig. Et
feilinnstalert sidehåndtak kan føre til at
Slå på verktøyet ved å klemme på utløseren (a). Slå
av verktøyet ved å slippe opp utløseren.
Verktøyet ditt er utstyrt med en brems. Ambolten
stopper så snart utløserbryteren er helt utløst.
MERK: Uavbrutt bruk under ujevn hastighet
anbefales ikke. Det kan skade bryteren og bør
unngås.
Forover/revers kontrollknapp
(fig. 1)
En forover-/reversknapp (b) bestemmer retningen
verktøyet skal brukes i og tjener også som
låseknapp.
For å velge forover rotasjon utløs utløserbryteren
og trykk ned forover/revers-kontrollknappen på
høyre siden av verktøyet.
For å velge revers, trykk ned forover-/
reverskontrollknappen på venstre siden av verktøyet.
Midtstillingen på kontrollknappen låser verktøyet i
AV-stilling. Påse at avtrekkeren er i fri når stillingen på
kontrollknappen forandres.
MERK: Første gang verktøyet brukes etter
retningsendring, kan det være at det høres et klikk
ved oppstart. Dette er normalt og ikke et tegn på
feil.
Skyvebryter
Boren din er utstyrt med en separat skyvebryter
(fig. 1, c) slik at du kan bytte mellom boring, skruing
og slagboring.
SKRUING (FIG. 4)
1. Velg ønsket hastighet/vridningsmoment
ved å bruke tregirsveksleren (e) på toppen
av verktøyet for å tilpasse hastighet og
99
NORSK
vridningsmoment til planlagt bruk. For å sette
det riktig omdreiningsnivået til klutsjkraven,
sett først klutsjkraven i en lavere instilling slik at
strammeren blir stilt inn slik du ønsker.
MERK: Bruk det laveste vridningsmomentet for
å plassere brosjen til ønsket dybde. Jo lavere
nummer, dess lavere vridningsmoment.
2. Roter innstillingshjulet (c) slik at skruesymbolet
stiller opp med pilen.
3. Juster skyvebryteren til korrekt nummer for
ønsket vridningsmoment (d).
er i midtposisjonen. Hastighet 3 (høyeste
hastighetsinnsilling) er til høyre.
MERK: Ikke skift gir mens verktøyet sviver. La
alltid boret stoppe fullstending opp før du bytter
gir. Dersom du har problemer med å bytte gir,
se etter at girveksleren er plassert i en av de tre
hastighetsinnstillingene.
Selvstrammende chuck funksjon
(fig. 7–9)
ADVARSEL: Ikke forsøk å feste
borebitsene (eller annet tilbehør) ved å
gripe fatt i fremdelen av kjoksen for å
så slå på verktøyet. Det kan da oppstå
skade på kjoksen samt personskader.
Alltid lås avtrekkeren når du bytter
tilbehør.
MERK: Skyvebryteren som regulerer
vridningsmomentet kan stilles inn på hvilket
som helst nummer og veksle mellom skruing og
boreinnstillinger ved bruk av innstillingshjulet.
DRILLING (FIG. 5)
FORSIKTIG: Når innstillingshjulet
befinner seg i bore/slagbor stilling, vil
boren ikke slippe klutsjen uansett hvilken
stilling skyvebryteren som regulerer
vridningsmomentet (d).
Roter innstillingshjulet (c) slik at boresymbolet stiller
seg opp ved pilen.
MERK: Skyvebryteren som regulerer
vridningsmomementet (d) kan stilles inn på hvilket
som helst nummer.
SLAGBORSBORING (FIG. 6)
Roter innstillingshjulet (c) slik at slagsymbolet stiller
opp med pilen.
Skyvebryteren Som Regulerer
Vridningsmomentet (fig. 4)
Verktøyet ditt har en justerbar skrutrekkermekanisme
til bruk ved boring og fjerning av et vidt spekter av
fasongjern i mange størrelser, samt i noen modeller,
en slagbormekanisme ved boring i mur. Rundt
skyvebrytere som regulerer vridningsmomentet (d)
finnes det flere tall. Disse tallene brukes til å innstille
clutchen så den kan yte visse vridningsmoment.
Jo høyere tallet er på kraven, desto høyere
vridningsmomentet og desto større er borene som
kan brukes. For å velge nummer, roter til det ønsket
nummer stiller opp med pilen.
Trehastighets giring (fig. 4)
Trehastighets funksjonen gjør deg i stand til å bytte
gir, som gjør verktøyet ditt mer annvendelig. For å
velge hastighet 1 (høyeste vridningsmoment), skru
av verktøyet og la det komme til en fullstending
stopp. Skyv girveksleren (e) helt til venstre. Hastighet
2 (middels omvridnings -og hastighetsinnstilling)
100
ADVARSEL: Vær alltid sikker på at
bitsen er solid festet før verktøyet
startes. En løs bits kan bli slengt fra
verktøyet og potensielt forårsake
personskader.
INNSTALLASJON AV BOREBITS ELLER ANNET TILBEHØR
1. Lås avtrekkeren i AV stillingen
2. Grip chuckkraven (f) med en hånd og bruk den
andre hånden til å holde verktøyet fast som vist i
figur 7. Roter kraven mot klokken (sett foranifra)
langt nok slik at kraven kan stramme seg til
rundt ønsket tilbehør.
3. Plasser bitsen eller annet tilbehør 19 mm (3/4")
inn i chucken, som vist på figur 8. Ta et godt
grep i chuckkraven og roter kraven med klokken
(sett foranifra) med en hånd mens den andre
handen brukes til å holde verktøyet fast. Roter
kraven med klokken til kraven ikke kan roteres
mer, som demonstrert i figur 9. Mens boren
sviver i foroverinnstillingen vil chucken stramme
chuckens kjever rundt bitsen slik at bitsen blir
festet så stramt som mulig.
For å løsne tilbehør, gjenta steg 2.
Boring
1. Velg ønsket hastighet/vridningsmoment ved
hjelp av girveksleren for å tilpasse hastighet og
vridningsmoment til planlagt bruk.
2. For TRE, bruk skrubits, gravebits, vribits eller
hullbor Bruk en skjærelubrikant ved metalboring.
Unntakene er smijern og messing, som bør
bores uten lubrikering.
3. Trykk alltid på boret etter en rett linje. Bruk nok
trykk til å holde boret igang, men ikke trykk
så hardt at du kveler motoren eller brekker av
boret.
NORSK
fjerner/installerer komponenter eller
tilbehør. Utilsiktet start kan forårsake
personskade.
4. Hold verktøyet godt med begge hendene for å
kontrollere vrideeffekten av boremaskinen.
5. HVIS BOREMASKINEN KVELES er det
vanligvis fordi den er overbelastet. FRIGJØR
AVTREKKEREN ØYEBLIKKELIG, fjern boret
borebitsen fra arbeidet og fastsett årsaken
for kveling. IKKE TRYKK AVTREKKEREN
PÅ OG AV I ET FORSØK PÅ å STARTE
ET KVELET BOR — DETTE KAN SKADE
BOREMASKINEN.
6. Hold motoren gående mens du drar boret ut av
et oppboret hull. Dette vil være til hjelp til slik at
det ikke setter seg fast.
Slagboring
1. Når du borer, legg akkurat nok trykk på
slagboret slik at det ikke får anledning til
å sprette omkring for mye eller ikke vil ”ta
tak”. For mye trykk vil forårsake saktere
borehastighet, overoppheting og lavere
gjennomtrengningskraft.
2. Bor rett og hold boret i rett vinkel i forhold til der
du borer. Ikke trykk på boret fra siden da dette
kan resultere i at borsporene fylles, noe som vil
forårsake at boret arbeider saktere.
3. Hvis slaghastigheten begynner å avta ved
boring, trekk bitsen delvis ut av hullet mens
verktøyet fremdeles er i gang for å hjelpe til med
å rense rester fra hullet.
4. For MUR, bruk carbid-tuppede bits eller
murbits. En jevn støvflyt indikerer riktig
borehasighet.
Skruing
Velg ønsket hastighet/vridningsmoment ved hjelp av
tregirsveksleren på toppen av verktøyet for å tilpasse
vridningsmoment/hastiget til planlagt bruk. Innstill det
ønskede festetilbehøret i kjoksen på samme måte
som et hvilket som helst bor. Plasser skyvebryteren
som regulerer vridningsmomementet (d) til ønsket
posisjon. Foreta gjerne en test på noen rester eller
usatte steder for å bestemme den riktige posisjonen
for koplingskraven.
VEDLIKEHOLD
Elektriske verktøy fra DEWALT er laget for
langtidsbruk med minimalt vedlikehold. Uavbrutt
og tilfredsstillende bruk avhenger av riktig bruk og
jevnlig verktøysvedlikehold.
ADVARSEL: For å redusere risikoen
for personlige skader, skru av
verktøyet og koble fra batteriet
før du endrer verktøyinnstillinger eller
Laderen kan ikke repareres. Det er ingen deler på
innsiden av laderen som behøver service av bruker.
Smøring
Dette elektriske verktøyet trenger ikke smøring.
Rengjøring
ADVARSEL: Blås smuss og støv ut
av verktøyhuset med tørr luft så ofte
som du ser at smuss legger seg i og
rundt lufteåpningene. Bruk godkjent
øyebeskyttelse og godkjent støvmaske
når du utfører denne prosedyren.
ADVARSEL: Aldri bruk
oppløsningsmidler eller andre sterke
kjemikalier for rengjøring av ikkemetalliske deler av verktøyet. Disse
kjemikaliene kan svekke materialene
brukt i disse delene. Bruk en klut fuktet
kun med vann og mild såpe. Pass på at
det aldri kommer væske inn i verktøyet.
Legg aldri noen av verktøydelene i vann.
RENGJØRINGSINSTRUKSJONER FOR LADER
ADVARSEL: Fare for elektrisk
støt. Frakople laderen fra
vekselstrømkontakten før rengjøring.
Smuss og fett kan fjernes fra eksteriøret
av laderen ved bruk av en klut eller myk
ikke-metallisk børste. Ikke bruk vann eller
andre rengjøringsmidler.
Ekstrautstyr
ADVARSEL: Siden tilbehør som ikke
leveres av DEWALT ikke er testet med
dette produktet, kan det være farlig å
bruke slikt tilbehør. Reduser risikoen for
personskade ved å kun bruke tilbehør
som anbefales av DEWALT sammen
med dette produktet.
Ta kontakt med en forhandler for informasjon om
ekstrautstyr.
101
NORSK
Miljøvern
Separat innsamling. Dette produktet
skal ikke kastes sammen med vanlig
husholdningsavfall.
Hvis du en dag finner ut at DEWALT-produktet
må skiftes eller du ikke lenger har bruk for det,
skal du ikke kaste det sammen med det vanlige
husholdningsavfallet. Sørg for at produktet innsamles
separat.
Separat innsamling av brukte produkter
og pakkematerialer gjør det mulig å
gjenvinne materialer og bruke dem på
nytt. Gjenbruk av gjenvunne materialer
reduserer forurensning og
etterspørselen etter råvarer.
Lokale forskrifter kan inneholde bestemmelser
om separat innsamling av elektriske produkter fra
hjemmet, ved søppelfyllinger eller hos forhandleren
når du kjøper et nytt produkt.
DEWALT har et anlegg for innsamling og gjenvinning
av DEWALT-produkter som ikke kan brukes lenger.
Send produktet til et autorisert servicesenter som
kan samle inn produkter på dine vegne og anvende
denne tjenesten.
Finn nærmeste autoriserte servicesenter ved å ta
kontakt med nærmeste DEWALT-kontor på adressen
som er oppført i denne brukerhåndboken. Du
finner også en liste over autoriserte servicesentre
for DEWALT og utførlig informasjon om service og
kontaktpersoner på Internett på www.2helpU.com.
Oppladbar batteripakke
Denne langtids batteripakken må lades på nytt når
den ikke lenger produserer nok strøm til jobber som
enkelt kunne utføres tidligere. Ta hensyn til miljøet
når batteripakken må kasseres:
• Lad batteripakken helt ut, og ta den ut av
verktøyet.
• Li-Ion, NiCd og NiMH-celler kan resirkuleres.
Ta dem med til en forhandler eller et lokalt
gjenvinningssenter. Innsamlede batteripakker blir
gjenvunnet eller kassert på forsvarlig måte.
102
GARANTI
• 30 DAGERS FULL GARANTI •
Hvis du ikke er 100 % fornøyd med ytelsen til
DEWALT-verktøyet, kan du levere det tilbake
innen 30 dager, komplett som ved kjøpet.
Lever det til forhandleren du kjøpte det av, så
får du full refusjon eller bytterett. Kvittering må
fremvises.
• ETTÅRSKONTRAKT MED GRATIS SERVICE •
Vedlikehold og service på DEWALT-verktøyet
i de første 12 månedene etter kjøpet utføres
gratis ved et autorisert servicesenter for
DEWALT. Kvittering må fremvises. Inkludert
arbeidstimer og reservedeler for elektriske
verktøy. Ekskludert ekstrautstyr.
• ETT ÅRS FULL GARANTI •
Hvis DEWALT-produktet blir defekt som følge
av svikt i materialer eller utførelse innen 12
måneder etter kjøpedatoen, garanterer vi at
alle defekte deler skal skiftes gratis eller, etter
vårt skjønn, at hele verktøyet skal byttes ut
gratis på følgende vilkår:
• Produktet er ikke feilbrukt.
• Ingen uautoriserte personer har prøvd å
reparere verktøyet.
• Kvittering fremvises. Denne garantien gis i
tillegg til lovbestemte forbrukerrettigheter.
Ring det aktuelle telefonnummeret bakerst
i denne brukerhåndboken for å finne
nærmeste autoriserte servicesenter for
DEWALT. Du finner også en liste over
autoriserte servicesentre for DEWALT og
utførlig informasjon om service på Internett på
www.2helpU.com.
PORTUGUÊS
BERBEQUIM DE PERCUSSÃO SEM FIOS DC927
ATENÇÃO: o nível de emissão de
vibrações declarado representa as
aplicações principais para as quais a
ferramenta foi concebida. Contudo, se a
ferramenta for utilizada para aplicações
diferentes, com acessórios diferentes
ou tiver uma má manutenção, o nível de
emissão de vibrações poderá diferir. Isto
poderá aumentar significativamente o
nível de exposição ao longo do período
total de trabalho.
Parabéns!
Optou por uma ferramenta DEWALT. Anos de
experiência, desenvolvimento contínuo de produtos
e espírito inovador tornam a DEWALT num dos
parceiros de maior confiança para os utilizadores de
ferramentas eléctricas profissionais.
Dados técnicos
Tensão eléctrica
V
Potência do motor (saída)
W
Velocidade em vazio
1ª mudança
min-1
2ª mudança
min-1
3ª mudança
min-1
Taxa de impacto
1ª mudança
min-1
2ª mudança
min-1
3ª mudança
min-1
Torque máx.
Nm
Capacidade da bucha
mm
Capacidade máxima de perfuração
aço/madeira/cimento
Peso (sem bateria)
kg
LpA (pressão acústica)
dB(A)
KPA (instabilidade de
pressão acústica)
dB(A)
LWA (potência acústica)
dB(A)
KWA (instabilidade de
potência acústica)
dB(A)
DC927
18
425
Uma estimativa do nível de exposição à
vibração também deverá ter em conta
o número de vezes que a ferramenta é
desligada ou está em funcionamento
mas sem executar tarefas. Isto poderá
reduzir significativamente o nível de
exposição ao longo do período total
de trabalho.
0-450
0–1500
0–1800
0-7650
0–25500
0–30600
38
13
65/13/16
1,8
94
3,0
105
3,0
Valores totais de vibração (soma triaxial de vectores)
determinados segundo a norma EN 60745:
Valor de emissão de vibrações ah
Perfuração de cimento
ahID =
m/s²
Instabilidade K =
m/s²
12,5
3,1
Valor de emissão de vibrações ah
Perfuração em metal
m/s²
ahD =
Instabilidade K =
m/s²
≤ 2,5
1,5
O nível de emissão de vibrações apresentado neste
folheto informativo foi medido de acordo com um
teste padrão ilustrado em EN 60745 e pode ser
utilizado para comparar ferramentas. Pode ser
usado como uma avaliação preliminar do nível de
exposição.
Identificar medidas de segurança
adicionais para proteger o operador dos
efeitos da vibração, tais como: cuidar
da ferramenta e dos acessórios, manter
as mãos quentes, organização dos
padrões de trabalho.
Bateria
Voltagem
Capacidade
Peso
VCC
Ah
kg
Carregador
Voltagem de rede
Tipo de bateria
Tempo de carregamento
min
Peso
kg
Fusíveis:
Europa
Reino Unido
e Irlanda
VCA
Ferramentas
de 230 V
Ferramentas de
230 V
DE9180
18
2,0
0,68
DE9135
230
NiCd/NiMH/Li-Ion
40
(2,0 Ah baterias)
0,52
10 amperes,
alimentação de rede
13 amperes,
ficha de entrada
Definições: Directrizes de Segurança
As definições abaixo apresentadas descrevem o
grau de gravidade correspondente a cada palavra
de advertência. Leia cuidadosamente o manual e
preste atenção a estes símbolos.
103
PORTUGUÊS
PERIGO: indica uma situação
iminentemente perigosa que, se não
for evitada, irá resultar em morte ou
lesões graves.
ATENÇÃO: indica uma situação
potencialmente perigosa que, se não for
evitada, poderá resultar em morte ou
lesões graves.
CUIDADO: indica uma situação
potencialmente perigosa que, se não
for evitada, poderá resultar em lesões
ligeiras ou moderadas.
CUIDADO: utilizado sem o símbolo
de alerta de segurança, indica uma
situação potencialmente perigosa que,
se não for evitada, poderá resultar em
danos materiais.
Indica risco de choque eléctrico.
Indica risco de incêndio.
Declaração de conformidade da CE
DC927
A DEWALT declara que estes produtos descritos
em “dados técnicos” foram concebidos em
conformidade com a norma:
98/37/CEE (até 28 de Dez. de 2009),
2004/108/ EC, 2006/42/CE (a partir de 29 de Dez.
de 2009), 2006/95/CE, EN 55014-1, EN 55014-2,
EN 60745-1, EN 60745-2-6.
Para obter mais informações, contacte a DEWALT
na morada que se segue ou consulte o verso do
manual.
O abaixo assinado é responsável pela compilação
do ficheiro técnico e faz esta declaração em nome
da DEWALT.
Horst Grossmann
Vice-presidente de Engenharia e Desenvolvimento
de Produtos
DEWALT, Richard-Klinger-Strase 11,
D-65510, Idstein, Alemanha
30/10/2007
104
ATENÇÃO: Para reduzir o risco de
ferimentos, leia o manual de instruções.
Avisos de Segurança Gerais relativos
às Ferramentas Eléctricas
ATENÇÃO!: Leia todos os avisos
e instruções de segurança. O não
seguimento dos avisos e instruções
pode resultar em choque eléctrico,
incêndio e/ou ferimentos graves.
GUARDE TODOS OS AVISOS E INSTRUÇÕES
PARA FUTURA REFERÊNCIA.
Em todos os avisos que se seguem, o termo
“ferramenta eléctrica” refere-se à sua ferramenta
accionada por alimentação da rede eléctrica (com
fio) ou por bateria (sem fio).
1) SEGURANÇA DA ÁREA DE TRABALHO
a) Mantenha a área de trabalho limpa e bem
iluminada. As áreas desorganizadas ou
escuras são propensas a acidentes.
b) Não utilize as ferramentas eléctricas em
ambientes explosivos, nomeadamente na
presença de líquidos, gases ou poeiras
inflamáveis. As ferramentas eléctricas criam
faíscas que poderão inflamar as poeiras ou
os fumos.
c) Mantenha as crianças e outras pessoas
à distância quando utilizar a ferramenta
eléctrica. As distracções podem levar à
perda de controlo.
2) SEGURANÇA ELÉCTRICA
a) As fichas das ferramentas eléctricas
têm de ser compatíveis com a tomada.
Nunca modifique a ficha de forma
alguma. Não utilize fichas adaptadoras
com ferramentas eléctricas ligadas à
terra. Fichas não modificadas e tomadas
compatíveis reduzem o risco de choque
eléctrico.
b) Evite o contacto corporal com superfícies
ligadas à terra, como tubos, radiadores,
fogões e frigoríficos. Se o seu corpo estiver
ligado à terra, o risco de choque eléctrico é
maior.
c) Não exponha as ferramentas eléctricas
à chuva ou a condições de humidade. A
entrada de água numa ferramenta eléctrica
aumenta o risco de choque eléctrico.
d) Não utilize indevidamente o cabo. Nunca
o utilize para carregar, arrastar ou desligar
a ferramenta eléctrica. Mantenha o cabo
afastado de calor, óleo, pontas afiadas ou
peças em movimento. Cabos danificados
ou emaranhados aumentam o risco de
choque eléctrico.
PORTUGUÊS
e)
f)
Ao operar a ferramenta eléctrica fora de
casa, utilize uma extensão adequada para
a utilização ao ar livre. A utilização de um
cabo adequado para o ar livre reduz o risco
de choque eléctrico.
Se não for possível evitar trabalhar
com uma ferramenta eléctrica num
local húmido, utilize uma alimentação
protegida por um dispositivo de corrente
residual (DCR). A utilização de um DCR
reduz o risco de choque eléctrico.
3) SEGURANÇA PESSOAL
a) Mantenha-se atento, preste atenção ao
que está a fazer e faça uso de bom senso
ao operar uma ferramenta eléctrica.
Não utilize uma ferramenta eléctrica
quando estiver cansado ou sob o efeito
de drogas, álcool ou medicamentos. Um
momento de desatenção durante a utilização
de ferramentas eléctricas poderá resultar em
ferimentos graves.
b) Use equipamento de protecção
pessoal. Use sempre protecção ocular.
O equipamento de protecção, como
máscara anti-poeira, sapatos de segurança
antiderrapantes, capacete de segurança ou
protecção auricular, usado nas condições
apropriadas, reduz o risco de lesões.
c) Evite um accionamento acidental.
Certifique-se de que o interruptor esteja
na posição de desligado antes de ligar
a fonte de alimentação eléctrica e/
ou bateria ou antes de levantar ou
transportar a ferramenta. Se mantiver o
dedo sobre o interruptor ao transportar a
ferramenta eléctrica ou se ligar aparelhos
que estejam com o interruptor ligado, poderá
originar acidentes.
d) Retire qualquer chave de ajuste ou chave
de porcas antes de ligar a ferramenta
eléctrica. Uma chave de porcas ou chave
de ajuste colocada numa parte móvel do
aparelho poderá resultar em lesões.
e) Não se estique demasiado. Mantenha-se
sempre em posição firme e equilibrada.
Desta forma, será mais fácil controlar o
aparelho em situações inesperadas.
f) Use roupa apropriada. Não use roupa
larga nem jóias. Mantenha o cabelo,
roupa e luvas afastados de partes em
movimento. Roupas largas, jóias ou cabelos
compridos podem ficar presos nas peças em
movimento.
g) Se for prevista a montagem de
dispositivos de aspiração de pó e de
dispositivos de recolha, assegure-se de
que estejam ligados e sejam utilizados
correctamente. A utilização de dispositivos
de recolha do pó pode reduzir os riscos
provocados por poeiras.
4) UTILIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DE FERRAMENTAS
ELÉCTRICAS
a) Não sobrecarregue a ferramenta eléctrica.
Utilize a ferramenta eléctrica correcta
para o seu trabalho. A ferramenta eléctrica
adequada fará um trabalho melhor e mais
seguro ao ritmo para que foi concebida.
b) Não utilize a ferramenta eléctrica se o
interruptor não puder ser ligado nem
desligado. Qualquer ferramenta eléctrica
que não possa ser controlada através do
interruptor de ligar e desligar é um perigo e
tem de ser reparada.
c) Retire a ficha da tomada e/ou a bateria
da ferramenta eléctrica antes de efectuar
quaisquer ajustes no aparelho, substituir
acessórios ou armazenar a ferramenta
eléctrica. Estas medidas de segurança
evitam que a ferramenta eléctrica seja ligada
acidentalmente.
d) Guarde as ferramentas eléctricas que
não estiverem a ser utilizadas fora do
alcance de crianças e não permita que o
aparelho seja utilizado por pessoas não
familiarizadas com o mesmo ou com
estas instruções. As ferramentas eléctricas
são perigosas nas mãos de pessoas sem
formação.
e) Faça a manutenção das ferramentas
eléctricas. Verifique se as partes móveis
do aparelho estão alinhadas e não
emperram, se existem peças partidas ou
danificadas e qualquer outra situação
que possa interferir com o funcionamento
do aparelho. Caso existam peças
danificadas, devem ser reparadas antes
da utilização do aparelho. Muitos acidentes
têm como causa a manutenção insuficiente
das ferramentas eléctricas.
f) Mantenha as ferramentas de corte
sempre afiadas e limpas. Ferramentas de
corte devidamente tratadas, com arestas
de corte afiadas, emperram com menos
frequência e controlam-se com maior
facilidade.
g) Utilize a ferramenta eléctrica, os
acessórios e as peças, etc., de acordo
com estas instruções, tendo em conta
as condições de trabalho e a tarefa a
ser efectuada. A utilização da ferramenta
eléctrica para fins diferentes dos previstos
poderá resultar em situações perigosas.
105
PORTUGUÊS
5) UTILIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DE APARELHOS COM
BATERIA
a)
Utilize apenas o carregador especificado
pelo fabricante. Um carregador apropriado
para um tipo de bateria pode causar um
incêndio se for utilizado para carregar outras
baterias.
b) Utilize as ferramentas eléctricas apenas
com as baterias previstas.A utilização de
outras baterias pode criar o risco de
lesão e incêndio.
c)
Quando a bateria não estiver a ser
utilizada, mantenha-a afastada de
outros objectos de metal, como por
exemplo clipes, moedas, chaves, pregos,
parafusos ou outros pequenos objectos
metálicos que possam estabelecer
ligação entre os contactos.Um curtocircuito entre os contactos da bateria pode
causar queimaduras ou incêndio.
d) Aplicações inadequadas podem
provocar fugas do líquido da bateria;
evite o contacto com este líquido. No
caso de um contacto acidental, lave
imediatamente com água. Se o líquido
entrar em contacto com os olhos, procure
também auxílio médico. O líquido que
escapa da bateria pode provocar irritações
ou queimaduras da pele.
6) ASSISTÊNCIA
a) A sua ferramenta eléctrica só deve
ser reparada por pessoal qualificado
e só devem ser utilizadas peças
sobressalentes originais. Desta forma,
é assegurada a segurança da ferramenta
eléctrica.
REGRAS DE SEGURANÇA
ESPECÍFICAS ADICIONAIS
ATENÇÃOs de Segurança para o
Berbequim/Aparafusador/Berbequim
de percussão
• Use protectores para os ouvidos com os
berbequins de impacto. A exposição ao ruído
pode provocar surdez.
• Quando realizar uma operação em que
a ferramenta de corte possa entrar em
contacto com fios escondidos ou com o seu
próprio cabo, segure a ferramenta com as
superfícies do punho isoladas. O contacto
do acessório de corte com um fio condutor
também pode carregar partes metálicas
expostas da ferramenta eléctrica e provocar um
choque no operador.
106
• Utilize as pegas auxiliares fornecidas com a
ferramenta. A perda de controlo pode causar
lesões pessoais.
• Utilize grampos ou outro método rápido
para fixar e apoiar a peça de trabalho numa
plataforma estável. Segurar a ferramenta com
as mãos ou contra o corpo é instável e pode
resultar na perda de controlo.
• Use protectores para os ouvidos quando
utilizar a percussão durante um período
prolongado. A exposição prolongada a um
ruído de elevada intensidade pode causar
perda de audição. A perda temporária de
audição ou lesões sérias no tímpano podem
resultar do nível de ruído elevado gerado pelo
uso de martelagem e perfuração.
• Use óculos de segurança ou outro tipo
de protecção ocular. As operações de
martelagem e perfuração podem fazer voar
estilhaços. As partículas projectadas podem
causar danos oculares permanentes.
• As brocas, buchas e ferramentas ficam
quentes durante a operação. Use luvas para
lhes tocar.
Etiquetas na ferramenta
POSIÇÃO DO CÓDIGO DA DATA
O código da data, que também inclui o ano de
fabrico, está impresso na superfície do invólucro
que forma a junta de montagem entre a ferramenta
e a bateria!
Exemplo:
2007 XX XX
Ano de fabrico
Instruções de segurança
importantes para todos os
carregadores de bateria
GUARDE ESTAS INSTRUÇÕES: Este manual
contém instruções de segurança e funcionamento
importantes para os carregadores de bateria
DE9130/DE9135.
• Antes de utilizar o carregador, leia todas as
instruções e marcações de advertência no
carregador, na bateria e nos produtos que
funcionam com bateria.
PERIGO: Perigo de electrocussão. Os
terminais de carga apresentam uma
voltagem de 230 volts. Não testar com
objectos condutores. Existe o risco de
choque eléctrico ou electrocussão.
PORTUGUÊS
ATENÇÃO: Perigo de choque. Não
permita a entrada de líquidos para o
interior do carregador. Existe o risco de
choque eléctrico.
CUIDADO: Perigo de queimadura.
Para reduzir o risco de lesão, carregue
apenas baterias recarregáveis DEWALT.
Outros tipos de baterias podem
explodir, causando lesões e danos.
CUIDADO: Sob determinadas
condições, com o carregador ligado
à alimentação eléctrica, os contactos
de carga expostos na parte interior
do carregador podem sofrer um
curto-circuito, provocado por material
estranho. Materiais condutores
estranhos como, entre outros, palha
de aço, folha de alumínio ou qualquer
acumulação de partículas metálicas
devem ser mantidos afastados das
cavidades do carregador. Retirar
sempre o carregador da tomada
eléctrica quando não estiver nenhuma
bateria no respectivo compartimento.
Antes de iniciar tarefas de limpeza,
retirar o carregador da tomada eléctrica.
as ranhuras de ventilação e resultar num
calor interno excessivo. Coloque o carregador
em locais distantes de quaisquer fontes de
calor. O carregador é ventilado pelas ranhuras
na parte superior e na parte inferior do
invólucro.
• Não utilize o carregador se existirem danos
no cabo ou na ficha — proceda de imediato à
sua substituição.
• Não utilize o carregador se tiver sofrido
um golpe intenso, uma queda ou se
tiver sofrido qualquer outro dano. Leve
o equipamento a um centro de assistência
autorizado.
• Não desmonte o carregador, leve-o a um
centro de assistência autorizado quando for
necessária assistência ou reparação. Uma
montagem incorrecta pode causar risco de
choque eléctrico, electrocussão ou incêndio.
• Retire o carregador da tomada, antes de
iniciar quaisquer tarefas de limpeza. Desta
forma reduz-se o risco de choque eléctrico.
Retirar a bateria não reduz o risco.
• Não tente NUNCA ligar 2 carregadores ao
mesmo tempo.
• NÃO tente carregar a bateria com
quaisquer carregadores diferentes daqueles
especificados neste manual. O carregador e
a bateria foram especialmente concebidos para
funcionarem em conjunto.
• O carregador foi concebido para funcionar
com alimentação eléctrica doméstica
de 230V standard. Não tente usá-lo com
qualquer outra voltagem. Isto não se aplica
ao carregador para veículos.
• Estes carregadores não se destinam a
outra utilização que não seja a carga das
baterias recarregáveis DEWALT. Qualquer
outra utilização pode causar risco de incêndio,
choque eléctrico ou electrocussão.
GUARDE ESTAS INSTRUÇÕES
• Não exponha o carregador à chuva ou à
neve.
• Ao desligar o carregador puxe pela ficha, e
não pelo cabo. Desta forma reduz-se o risco
de danificar a ficha e o cabo eléctrico.
• Certifique-se de que o cabo esteja disposto
de forma que não permita ser pisado,
provocar tropeções ou sujeito a qualquer
tipo de danos ou tensão.
• Não deverá ser utilizado um cabo de
extensão excepto em caso de absoluta
necessidade. A utilização de um cabo de
extensão inadequado pode causar risco de
incêndio, choque eléctrico ou electrocussão.
• Não coloque quaisquer objectos sobre o
carregador e não coloque o mesmo sobre
uma superfície maleável que possa bloquear
Carregadores
O carregador DE9135 aceita baterias NiCd, NiMH
ou Li-Ion de 7.2 – 18 V.
Estes carregadores não necessitam de ajustes e
foram concebidos para serem utilizados de forma
tão simples quanto possível.
Procedimento para carregar
PERIGO: perigo de electrocussão. Os
terminais de carga apresentam uma
voltagem de 230 Volts. Não testar com
objectos condutores. Perigo de choque
eléctrico ou electrocussão.
1. Ligue o carregador (h) numa tomada adequada
antes de inserir a bateria.
2. Insira a bateria no carregador. A luz vermelha
(a carregar) irá piscar continuamente indicando
que o ciclo de carga foi iniciado.
107
PORTUGUÊS
3. A carga da bateria é indicada pela luz vermelha
LIGADA continuamente. A bateria está
totalmente carregada e pode ser utilizada agora
ou deixada no carregador.
Processo de carga
• Não carregue ou utilize a bateria em
ambientes explosivos ou na presença de
líquidos, gases ou poeiras inflamáveis. A
inserção da bateria no carregador ou a sua
remoção do mesmo pode provocar a ignição
das poeiras ou vapores.
Consulte a tabela seguinte para mais informações
sobre o estado da carga da bateria.
• Carregue as baterias somente nos
carregadores DEWALT.
Estado da carga
a carregar
totalmente carregada
retardamento de bateria quente/fria
substituir a bateria
problema
– – – – – –
–––––––––––
––– – ––– –
•••••••••••
•• •• •• ••
Recarga automática
O modo de recarga automática irá nivelar ou
equilibrar as células individuais da bateria no
pico da sua capacidade. As baterias devem ser
recarregadas semanalmente ou sempre que já não
apresentem a capacidade habitual.
Para recarregar a bateria, coloque-a no carregador
como habitualmente. Deixe a bateria a carregar por,
pelo menos, oito horas.
Retardamento de bateria quente/fria
Quando o carregador detectar que a bateria está
demasiado quente ou fria, inicia automaticamente
um retardamento de bateria quente/fria,
suspendendo a carga até a bateria ter alcançado
uma temperatura correcta. Em seguida, o
carregador comuta automaticamente para o modo
de carga. Esta função assegura uma vida útil
prolongada da bateria.
PROTECÇÃO CONTRA DESCARGA PROFUNDA
A bateria está protegida contra descarga profunda
quando é utilizada na ferramenta.
Instruções de segurança
importantes para todas as baterias
Ao encomendar baterias de substituição, certifiquese de que inclui o número do catálogo e a voltagem.
Consulte o diagrama no fim deste manual para ver a
compatibilidade entre carregadores e baterias.
A bateria não se encontra completamente carregada
quando é retirada da caixa de cartão. Antes de
usar a bateria e o carregador, leia as instruções de
segurança abaixo. Depois siga os procedimentos de
carga descritos sucintamente.
LEIA TODAS AS INSTRUÇÕES.
108
• NÃO salpique nem mergulhe em água ou
outros líquidos.
• Não guarde ou use a bateria em locais
em que a temperatura possa atingir ou
exceder 40˚ C (105° F) (tais como armazéns
exteriores ou edifícios de metal no verão).
PERIGO: Perigo de electrocussão.
Nunca tente abrir uma bateria, seja qual
for o motivo. Se o invólucro da bateria
estiver rachado ou danificado, não o
insira no carregador. Existe o risco de
choque eléctrico ou electrocussão.
As baterias danificadas devem ser
devolvidas ao centro de assistência
para reciclagem.
ATENÇÃO: Nunca tente abrir uma
bateria, seja qual for o motivo. Se o
invólucro da bateria estiver rachado ou
danificado, não o insira no carregador.
Não esmague, deixe cair ou danifique
a bateria. Não use uma bateria ou
carregador que tenham recebido um
golpe acentuado, tenham caído, tenham
sido atropelados ou danificados de
qualquer modo (p. ex., perfurados com
um prego, batidos com um martelo,
pisados). As baterias danificadas
devem ser devolvidas ao centro de
assistência para reciclagem.
CUIDADO: Quando não estiverem
a ser utilizadas, coloque as
ferramentas de lado numa
superfície estável, onde não possam
causar risco de tropeçamento
ou queda. Certas ferramentas com
baterias largas ficam em pé na bateria,
mas podem ser facilmente viradas.
INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA ESPECÍFICAS PARA
BATERIAS DE NÍQUEL CÁDMIO (NiCd) OU NÍQUEL
METAL HÍBRIDO (NiMH)
• Não incinere a bateria, mesmo que esteja
gravemente danificada ou completamente
esgotada. A bateria pode explodir com fogo.
• Uma pequena fuga de líquido das células
da bateria pode ocorrer em condições
PORTUGUÊS
extremas de utilização ou temperatura. Isso
não indicia uma deficiência.
Todavia, se a vedação exterior estiver rompida:
a. e o líquido da bateria penetrar na sua pele,
lave imediatamente com sabão e água
durante vários minutos
b. e o líquido da bateria penetrar nos seus
olhos, enxagúe-os com água limpa
durante 10 minutos, no mínimo, e procure
imediatamente assistência médica. (Nota
médica: O líquido é uma solução de
hidróxido de potássio a 25-35%).
INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA ESPECÍFICAS PARA BATERIAS DE IÕES DE LÍTIO (LI-ION)
• Não incinere a bateria, mesmo que esteja
gravemente danificada ou completamente
esgotada. A bateria pode explodir com
fogo. Quando as baterias de iões de lítio são
queimadas, podem produzir-se vapores e
materiais tóxicos.
• Se o conteúdo da bateria entrar em
contacto com a pele, lave imediatamente
a área com um sabão suave e água. Se o
líquido da bateria penetrar nos olhos, enxagúe
com água sobre os olhos abertos, durante
15 minutos ou até a irritação cessar. Se for
necessária assistência médica, o electrólito
da bateria é composto por uma mistura de
carbonatos orgânicos líquidos e sais de lítio.
• O conteúdo das células de bateria abertas
pode causar irritação respiratória. Forneça
ar fresco. Se os sintomas persistirem, procure
assistência médica.
ATENÇÃO: Perigo de queimadura. O
líquido da bateria pode ser inflamável se
exposto a faíscas ou chamas.
antes de guardar ou transportar uma
bateria quando não estiver a ser
utilizada.
Bateria (fig. 1)
TIPO DE BATERIA
A pistola DC927 funciona com baterias de 18 Volts.
Recomendações de armazenamento
1. O melhor local de armazenamento é um local
fresco, seco, longe da luz directa do sol e calor
ou frio excessivos.
2. O armazenamento a longo prazo não irá
danificar a bateria nem o carregador. Nas
condições adequadas, estes componentes
podem ser armazenados durante um prazo
igual ou superior a 5 anos.
Etiquetas no carregador e bateria
Para além dos pictogramas utilizados neste manual,
as etiquetas no carregador e na bateria apresentam
os seguintes pictogramas:
Ler o manual de instruções antes de
utilizar.
Bateria a carregar.
Bateria carregada.
Bateria com defeito.
Atraso de bateria quente/fria.
Tampa da bateria (fig. 3)
É fornecida uma tampa de protecção da bateria
para proteger os contactos da bateria quando
esta não estiver a ser utilizada. Sem esta tampa
de protecção, objectos metálicos soltos podem
provocar o curto-circuito dos contactos, podendo
causar perigo de incêndio e danificar a bateria.
1. Retire a tampa de protecção da bateria antes
de colocar a bateria no carregador
ou na ferramenta (fig. 3A).
2. Coloque imediatamente a tampa de protecção
sobre os contactos após retirar a bateria do
carregador ou da ferramenta (fig. 3B).
ATENÇÃO: Certifique-se de que a
tampa de protecção esteja colocada
Não testar com objectos condutores.
Não carregar baterias danificadas.
Utilizar a ferramenta apenas com as
baterias DEWALT, outras poderão
explodir, causando lesões e danos.
Não expor a ferramenta ao contacto com
água.
Substituir imediatamente os cabos
danificados.
109
PORTUGUÊS
A carga deverá ser feita a uma
temperatura entre 4 °C e 40 °C.
Eliminar a bateria com o devido respeito
pelo meio ambiente.
Não incinerar as baterias NiMH, NiCd+ e
Li-Ion.
Carrega baterias NiMH e NiCd.
FINALIDADE
O berbequim de percussão DC927 foi concebido
para perfurações profissionais, martelagem com
percussão e aplicações de aparafusamento.
NÃO utilize a ferramenta sob condições húmidas,
nem na presença de líquidos ou gases inflamáveis.
Estes berbequins com percussão são ferramentas
eléctricas profissionais. NÃO permita que crianças
mexam na ferramenta. É necessária supervisão
quando operadores sem experiência utilizam esta
ferramenta.
Segurança eléctrica
Carrega baterias Li-Ion.
Consultar os dados técnicos quanto aos
tempos de carga.
Conteúdo da embalagem
A embalagem contém:
1 Berbequim de percussão sem fios
1 Pega lateral
2 Baterias
1 Carregador
O motor eléctrico foi concebido apenas para uma
única voltagem. Verifique sempre se a voltagem da
bateria corresponde à voltagem na placa sinalética.
Certifique-se também de que a voltagem do seu
carregador corresponde à voltagem da sua rede.
O carregador DEWALT tem isolamento
duplo em conformidade com a norma
EN 60335; como tal, não é necessário
um fio de terra.
Se o cabo de alimentação estiver danificado, tem
de ser substituído por um cabo especialmente
preparado, disponível através do serviço de
assistência da DEWALT.
1 Manual de instruções
Utilizar um cabo de extensão
1 Desenho dos componentes destacados
Não deverá ser utilizado um cabo de extensão,
excepto em caso de absoluta necessidade. Utilize
um cabo de extensão aprovado e adequado à
entrada de energia do seu carregador (consulte os
dados técnicos). O tamanho mínimo do condutor
é de 1 mm2; o comprimento máximo é de 30 m.
NOTA: as baterias e os carregadores não estão
incluídos nos modelos N.
• Verifique se a ferramenta, as peças ou os
acessórios apresentam sinais de danos que
possam ter ocorrido durante o transporte.
• Leia atentamente e compreenda na íntegra este
manual antes de utilizar a ferramenta.
Descrição (fig. 1–5)
ATENÇÃO: nunca modifique a ferramenta
eléctrica nem qualquer das suas peças.
Podem ocorrer danos ou lesões.
a. Interruptor do gatilho
b. Botão de controlo de avanço/recuo
c. Anel de controlo de modo
d. Anel de ajuste de torque
e. Manípulo de mudanças de velocidade
f. Encaixe da bucha
g. Botões de libertação da bateria
110
No caso de se usar uma bobina, desenrole o cabo
todo.
MONTAGEM E AJUSTES
ATENÇÃO: antes da montagem e do
ajuste, retire sempre a bateria. Desligue
sempre a ferramenta antes de inserir ou
retirar a bateria.
ATENÇÃO: utilize apenas baterias e
carregadores DEWALT.
Inserir e remover a bateria
da ferramenta (fig. 2)
ATENÇÃO: para reduzir o risco
de lesões graves, desligue a
ferramenta e retire a bateria antes
de proceder a quaisquer ajustes ou
PORTUGUÊS
remoção/instalação de adaptadores
ou acessórios. Um arranque acidental
pode causar lesões.
INSTALAR A BATERIA NO PUNHO DA FERRAMENTA
1. Alinhe a base da ferramenta com a ranhura no
interior do punho da ferramenta (fig. 2).
2. Deslize a bateria firmemente no punho até ouvir
o estalido do fecho na posição.
REMOVER A BATERIA DA FERRAMENTA
1. Prima os botões de desengate da bateria (g) e
puxe firmemente a bateria para fora do punho
da ferramenta.
2. Insira a bateria no carregador tal como descrito
na secção do carregador deste manual.
FUNCIONAMENTO
Instruções de utilização
ATENÇÃO: respeite sempre as
instruções de segurança e os
regulamentos aplicáveis.
Pega lateral
ATENÇÃO: para reduzir o risco de
lesões pessoais, utilize SEMPRE
a ferramenta com a pega lateral
devidamente instalada. Caso contrário,
correrá o risco de a pega lateral
escorregar durante o funcionamento
da ferramenta e perder o controlo da
mesma. Segure a ferramenta com as
duas mãos para maximizar o controlo.
A pega lateral fixa-se na parte dianteira da caixa de
mudanças conforme indicado e pode ser rodada
de forma a permitir a utilização pela mão esquerda
ou direita. A pega lateral deve ser apertada de
forma suficiente a resistir ao efeito de contorção
da ferramenta, caso o acessório prender ou ficar
bloqueado. Certifique-se de que agarra na pega
lateral pela extremidade para controlar a ferramenta
durante um bloqueio.
Se o modelo não estiver equipado com uma pega
lateral, segure no berbequim com uma das mãos e
a bateria com a outra.
Interruptor de gatilho de velocidade
variável (fig. 1)
Para ligar a ferramenta, aperte o interruptor do
gatilho (a). Para desligar a ferramenta, solte o
interruptor do gatilho.
A ferramenta vem equipada com um travão. O
mandril pára logo que o interruptor de gatilho
estiver totalmente solto.
NOTA: o uso contínuo na faixa da velocidade
variável não é recomendado. Pode danificar o
interruptor e deve ser evitado.
Botão de controlo de avanço/recuo
(fig. 1)
Um botão de controlo de avanço/recuo (b)
determina a direcção da ferramenta e também
serve como botão de desbloqueio.
Para seleccionar a rotação de avanço (para a
frente), solte o interruptor do gatilho e aperte o
botão de controlo de avanço/recuo no lado direito
da ferramenta.
Para seleccionar a rotação de recuo (para
trás), aperte o botão de controlo de avanço/recuo
no lado esquerdo da ferramenta.
A posição central do botão de controlo bloqueia a
ferramenta na posição de DESLIGADO. Ao alterar a
posição do botão de controlo, certifique-se de que
o gatilho está solto.
NOTA: a primeira vez que utilizar a ferramenta
depois de alterar a direcção de rotação pode
ouvir um clique ao arrancar. Isto é normal e não
representa qualquer problema.
Anel de controlo de modos
O berbequim vem equipado com um anel de
controlo de modos em separado (fig. 1, c) de
forma a poder mudar o modo entre perfuração,
aparafusagem, e martelamento.
APARAFUSAGEM (FIG. 4)
1. Escolha o nível de velocidade/torque desejado,
recorrendo ao manípulo de três velocidades (e),
situado no cimo da ferramenta, para adequar
a velocidade e o torque para a aplicação
prevista. Para definir o nível de torque para a
configuração apropriada do anel da bucha,
configure primeiro o anel da bucha para um
nível inferior, no sentido de ter a certeza de que
o aperto é configurado de acordo com a sua
especificação.
OBSERVAÇÃO: use a configuração de
torque mais baixa para encaixar o aperto na
profundidade desejada. Quanto menor for o
valor, menor será o resultado do torque.
2. Rode o anel de controlo de modos (c) de forma
a que o símbolo de aparafusagem se encontre
alinhado com a seta.
111
PORTUGUÊS
3. Coloque o anel de ajuste do torque (d) no valor
apropriado para o torque pretendido.
OBSERVAÇÃO: o anel de ajuste de torque
pode ser definido para um valor qualquer
e pode ser mudado entre os modos de
aparafusagem e perfuração, recorrendo ao anel
de controlo de modos.
PERFURAÇÃO (FIG. 5)
ATENÇÃO: quando o anel de
modos estiver no modo de
berbequim/berbequim de percussão,
o berbequim não soltará a broca,
independentemente da posição do
colar de ajuste do torque (d).
Rode o anel de controlo de modo (c) de forma que
o símbolo de perfuração fique alinhado com a seta.
OBSERVAÇÃO: o anel de ajuste do torque (d)
pode ser configurado para um número qualquer.
PERFURAÇÃO COM PERCUSSÃO (FIG. 6)
Rode o anel de controlo de modos (c) de forma
que o símbolo do martelo fique alinhado com a
seta.
Anel de ajuste de torque (fig. 4)
A ferramenta dispõe de um mecanismo de torque
ajustável de aparafusagem para inserção e remoção
de um conjunto variado de formas e tamanhos
de peças de fixação, bem como um mecanismo
de martelo para perfurar alvenaria. À volta do anel
de ajuste do torque (d) encontram-se números.
Estes números são usados para definir a bucha
que permite um intervalo de torque. Quanto maior
o número do colar, maior o torque e mais amplo o
aperto resultante. Para seleccionar um dos números
indicados, rode até o número pretendido ficar
alinhado com a seta.
Mudança de três velocidades (fig. 4)
A funcionalidade da mudança de três velocidades
da ferramenta permite-lhe alterar mudanças a fim
de obter uma maior versatilidade. Para seleccionar
a velocidade 1 (maior configuração de torque),
desligue a ferramenta e aguarde que pare. Deslize
o manípulo das mudanças (e) para a extremidade
esquerda. A velocidade 2 (torque e velocidade
médios) encontra-se na posição intermédia. A
velocidade 3 (maior valor de velocidade) encontra-se
na direita.
OBSERVAÇÃO: não altere as mudanças enquanto
a ferramenta estiver em funcionamento. Deixe
sempre que a broca pare por completo antes de
mudar a mudança. Se tiver problemas ao mudar
112
as velocidades, certifique-se de que o manípulo
se encontra encaixado num dos três valores de
velocidade.
Utilizar a bucha de aperto
automático (fig. 7–9)
ATENÇÃO: não tente apertar brocas
(ou qualquer outro acessório) agarrando
na zona frontal da bucha e ligando
a ferramenta. Podem ocorrer danos
na bucha e também lesões pessoais.
Bloqueie sempre o gatilho antes de
mudar de acessórios.
ATENÇÃO: certifique-se sempre de
que a broca se encontra bem fixada
antes de ligar a ferramenta. Uma broca
solta pode projectar-se da ferramenta
e causar possíveis lesões pessoais.
INSERIR UMA BROCA OU OUTRO ACESSÓRIO
1. Bloqueie o gatilho na posição OFF.
2. Agarre no encaixe da bucha (f) com uma das
mãos e use a outra para segurar a ferramenta,
de acordo com a figura 7. Rode o encaixe no
sentido contrário dos ponteiros do relógio (visto
de frente) o suficiente para aceitar o acessório
pretendido.
3. Insira a broca ou outro acessório cerca de
19 mm (3/4") dentro da bucha, conforme
indicado na figura 8. Agarre firmemente no
encaixe da bucha e rode-a no sentido dos
ponteiros do relógio (visto de frente) com uma
das mãos enquanto usa a outra para segurar
a ferramenta. Rode o encaixe no sentido dos
ponteiros do relógio até não conseguir rodar
mais o encaixe, como demonstrado na figura 9.
Enquanto a broca estiver a ser
utilizada na posição de avanço (para a frente),
a bucha irá continuamente apertar, de forma
automática, as garras que a seguram contra a
broca, de forma a maximizar a força do aperto.
Para soltar o acessório, repita o passo 2.
Utilizar a função de perfuração
1. Seleccione o nível de velocidade/torque
recorrendo ao manípulo de mudanças para
alinhar a velocidade e o torque para o fim
previsto.
2. Para MADEIRA, use brocas de torção, de
desbaste, puas eléctricas ou serrotes de ponta.
Para METAL, use brocas de torção para aço de
elevada velocidade ou serrotes de ponta. Utilize
um lubrificante de corte quando perfurar metais.
As excepções são ferro forjado e latão, que
deverão ser perfurados em seco.
PORTUGUÊS
3. Faça sempre pressão numa linha recta
relativamente à broca. Faça pressão suficiente
para manter a broca a perfurar, mas não
empurre demasiado para não bloquear o motor
ou deflectir a broca.
4. Segure a ferramenta firmemente com as duas
mãos para controlar o efeito de contorção da
perfuração.
5. SE A BROCA BLOQUEAR é porque se
encontra sobrecarregada. LIBERTE O
GATILHO DE IMEDIATO, remova a broca
da zona de perfuração, e determine a causa
do bloqueio. NÃO PRIMA O GATILHO
INTERMITENTEMENTE PARA REACTIVAR
UMA BROCA BLOQUEADA – ISTO PODE
DANIFICAR O BERBEQUIM.
6. Mantenha o motor em funcionamento ao retirar
a broca de dentro do buraco. Isto irá impedir
que fique presa.
Utilizar a berbequim de percussão
1. Ao perfurar, use apenas a força suficiente para
evitar que o martelo salte excessivamente
ou “exponha” a broca. Demasiada força irá
provocar velocidades de perfuração menores,
sobreaquecimento e uma menor taxa de
perfuração.
2. Perfure a direito, mantendo a broca num ângulo
recto relativamente à zona de perfuração. Não
exerça força lateral sobre a broca quando
perfurar, dado que isto provocará a deformação
das estrias da broca, resultando numa menor
velocidade de perfuração.
3. Quando perfurar buracos profundos, se a
velocidade do martelo começar a diminuir, retire
a broca parcialmente para fora do buraco com
a ferramenta ainda em funcionamento de forma
a libertar os resíduos do buraco.
4. Para ALVENARIA, use brocas de ponta de
carbide ou brocas para alvenaria. Um fluxo
de poeira suave e contínuo indica a taxa de
perfuração apropriada.
Utilizar aparafusagem
Seleccione a velocidade/torque desejados,
recorrendo ao manípulo de mudanças de três
velocidades situado no topo da ferramenta para
adequar a velocidade e o torque à aplicação
prevista. Insira o acessório de aperto pretendido
na bucha como faria com uma broca. Coloque o
anel de ajuste do torque (d) no valor pretendido.
Teste-a primeiro em zonas não visíveis ou em
materiais residuais, de forma a determinar a posição
adequada do anel da bucha.
MANUTENÇÃO
Esta ferramenta eléctrica DEWALT foi concebida
para o servir durante muito tempo com um mínimo
de manutenção. Uma operação satisfatória e
continuada depende do cuidado a ter com a
ferramenta e a limpeza regular.
ATENÇÃO: de forma a reduzir o
risco de lesões pessoais graves,
desligue a ferramenta e desconecte
a bateria antes de realizar quaisquer
ajustes ou remover/instalar acessórios
ou extras. Um arranque acidental pode
causar lesões.
O carregador não está incluído no serviço de
reparação. Este carregador não contém peças cuja
manutenção possa ser efectuada pelo utilizador.
Limpeza
ATENÇÃO: Injecte ar seco para retirar a
sujidade e o pó do alojamento principal,
sempre que notar uma acumulação de
sujidade nos respiradores ou em torno
dos mesmos. Utilize uma protecção
adequada para os olhos e uma
máscara para o pó quando realizar esta
operação.
ATENÇÃO: Nunca utilize solventes ou
outros químicos agressivos para limpar
as partes não metálicas da ferramenta.
Estes químicos podem enfraquecer
os materiais utilizados nestas partes.
Utilize um pano humedecido apenas
com água e detergente suave. Nunca
permita que entre nenhum líquido na
ferramenta; nunca mergulhe qualquer
parte da ferramenta em líquido.
INSTRUÇÕES DE LIMPEZA PARA O CARREGADOR
ATENÇÃO: Perigo de choque. Desligue
o carregador da tomada de CA, antes
de proceder à limpeza. A sujidade e
massa lubrificante podem ser removidas
da parte exterior do carregador com
um pano ou uma escova macia, não
metálica. Não utilize água ou soluções
de limpeza.
Acessórios opcionais
ATENÇÃO: Uma vez que os acessórios
que não sejam os disponibilizados
pela DEWALT não foram testados
113
PORTUGUÊS
com este produto, a utilização de tais
acessórios nesta ferramenta poderá ser
perigosa. Para reduzir o risco de lesão,
deverão utilizar-se apenas os acessórios
recomendados pela DEWALT com este
produto.
Consulte o seu revendedor para mais informações
acerca dos acessórios adequados.
Proteger o meio ambiente
Recolha de lixo selectiva. Este produto
não deve ser eliminado com o lixo
doméstico normal.
Se, um dia, o produto DEWALT tiver de ser
substituído ou já não tiver utilidade, não o elimine
com o lixo doméstico. Disponibilize este produto
para recolha selectiva.
A recolha selectiva de produtos usados
e embalagens permite que os materiais
sejam reciclados e novamente
utilizados. A reutilização de materiais
reciclados ajuda a prevenir a poluição
ambiental e reduz a procura de
matérias-primas.
Os regulamentos locais poderão permitir a recolha
selectiva de produtos eléctricos, em centros
municipais de resíduos ou através do revendedor do
novo produto.
A DEWALT disponibiliza um serviço de recolha e
reciclagem de produtos DEWALT quando estes
tiverem atingido o fim da sua vida útil. Para tirar
partido deste serviço, devolva o produto a qualquer
Centro de Assistência Técnica autorizado que
proceda à respectiva recolha em nome da DEWALT.
Poderá verificar a localização do Centro de
Assistência mais próximo contactando a delegação
DEWALT na morada indicada neste manual. Em
alternativa, encontrará uma lista dos Centros de
Assistência Técnica DEWALT e todas as informações
sobre o nosso serviço pós-venda disponíveis na
Internet em: www.2helpU.com.
Bateria recarregável
Esta bateria de longa duração tem de ser
recarregada quando deixar de produzir energia
suficiente nas tarefas que anteriormente eram
114
realizadas com facilidade. No fim da sua vida
útil, elimine-a com o devido respeito pelo meio
ambiente:
• descarregue completamente a bateria e em
seguida retire-a da ferramenta.
• As baterias de Li-Ion, NiCd e NiMH são
recicláveis. Leve-as ao seu revendedor ou ao
centro de reciclagem local. As baterias serão
recicladas ou eliminadas adequadamente.
PORTUGUÊS
GARANTIA
• 30 DIAS SEM RISCO SATISFAÇÃO GARANTIDA •
Se necessitar de manutenção ou assistência
para a sua ferramenta DEWALT nos 12
meses após a sua compra, estes serviços
serão prestados gratuitamente num
Centro de Assistência Técnica autorizado
DEWALT. Deverá ser feita prova de compra.
Este serviço inclui mão-de-obra e peças
sobressalentes para ferramentas eléctricas.
Exclui acessórios.
• UM ANO DE ASSISTÊNCIA GRATUITA •
Se necessitar de manutenção ou assistência
para a sua ferramenta DEWALT nos 12
meses após a sua compra, estes serviços
serão prestados gratuitamente num
Centro de Assistência Técnica autorizado
DEWALT. Deverá ser feita prova de compra.
Este serviço inclui mão-de-obra e peças
sobressalentes para ferramentas eléctricas.
Exclui acessórios.
• UM ANO DE GARANTIA COMPLETA •
Se o seu produto DEWALT se avariar por
defeito de montagem ou de material, durante
os 12 meses após a data de compra,
garantimos a substituição de todas as peças
defeituosas sem encargos ou, se preferir,
substituímos a unidade sem encargos, desde
que:
• o produto não tenha sido utilizado de
forma indevida;
• não tenham sido efectuadas eventuais
reparações por pessoal não autorizado;
• seja apresentada prova de compra. Esta
garantia é concedida como um benefício
adicional e é um acréscimo aos direitos
legais dos consumidores.
Para a localização do Centro de Assistência
Técnica DEWALT mais próximo, queira utilizar
o número de telefone aplicável, que poderá
encontrar no verso deste manual. Como
alternativa, encontrará uma lista de Centros
de Assistência Técnica DEWALT e todas as
informações sobre o nosso serviço pós-venda
disponíveis na Internet em: www.2helpU.
com.
115
SUOMI
JOHDOTON PORAVASARA DC927
VAROITUS: Ilmoitettu tärinäarvo vastaa
työkalun pääasiallisia käyttösovelluksia.
Jos työkalua käytetään muihin
sovelluksiin, eri lisävarusteiden
kanssa tai huonosti huollettuna,
tärinäarvot saattavat muuttua.
Tämä voi merkittävästi vähentää
kokonaistyöjakson aikaista altistustasoa.
Onnittelut!
Olet valinnut DEWALT-työkalun. Vuosien
kokemuksen, perusteellisen tuotekehittelyn
ja innovaation ansiosta DEWALT on yksi
luotettavimmista kumppaneista ammattityökalujen
käyttäjille.
Tekniset tiedot
Jännite
Lähtöteho
Kuormittamaton nopeus
1. vaihde
2. vaihde
3. vaihde
Iskunopeus
1. vaihde
2. vaihde
3. vaihde
Suurin vääntömomentti
Istukka
Porauskyky teräs/puu/betoni
Paino (ilman akkupakkausta)
LpA (äänenpaine)
KPA (äänenpaineen
epävarmuus
LWA (ääniteho)
KWA (äänitehon
epävarmuus)
V
W
DC927
18
425
min-1
min-1
min-1
0–450
0–1500
0–1800
min-1
min-1
min-1
Nm
mm
kg
dB(A)
0–7650
0–25500
0–30600
38
13
65/13/16
1,8
94
dB(A)
dB(A)
3,0
105
dB(A)
3,0
Tärinälle altistumisen
ennakkoarvioinnissa on otettava
huomioon ajat, jolloin työkalun virta on
katkaistu, sekä ajat, jolloin työkalu on
käynnissä, mutta sillä ei työskennellä.
Tämä voi merkittävästi vähentää
kokonaistyöjakson aikaista altistustasoa.
Huomioi muut turvatoimenpiteet
käyttäjän suojelemiseksi tärinän
vaikutukselta, kuten: työkalun ja
lisävarusteiden huolto, käsien
pitäminen lämpiminä ja työjärjestyksen
organisoiminen.
Akkupakkaus
Jännite
Kapasiteetti
Paino
VDC
Ah
kg
Laturi
Verkkojännite
Akkutyyppi
Arvioitu latausaika
min
Tärinän kokonaisarvot (triax-vektorin kokonaissumma)
määritelty standardin EN 60745 mukaisesti:
Paino
kg
Tärinäarvo ah
Betonin poraus
ahID =
Epävarmuus K =
m/s²
m/s²
12,5
3,1
Varokkeet:
Eurooppa
230 V:n työkalut
Iso-Britannia
ja Irlanti
230 V:n työkalut
Tärinäarvo ah
Metallin poraus
ahD =
Epävarmuus K =
m/s²
m/s²
≤ 2,5
1,5
DE9135
230
NiCd/NiMH/Li-Ion
40
(2,0 Ah:n
akkupakkaukset)
0,52
10 A, verkkovirran varoke
13 A, pistokkeen varoke
Määritelmät: Turvallisuusohjeet
Tässä tiedotteessa annettu tärinäarvo on mitattu
EN 60745 -määräyksen mukaisen standardoidun
testin mukaan. Arvon avulla työkaluja voidaan
verrata toisiinsa. Sitä voidaan käyttää altistumisen
ennakkoarviointiin.
116
VAC
DE9180
18
2,0
0,68
Seuraavat määritelmät kuvaavat kunkin avainsanan
vakavuusastetta. Lue tämä ohjekirja ja kiinnitä
huomiota seuraaviin symboleihin:
VAARA: Ilmaisee välitöntä
vaaratilannetta. Mikäli vaaraa ei
voida välttää, seurauksena on
hengenmenetys tai vakava vamma.
SUOMI
VAROITUS: Ilmaisee mahdollista
vaaratilannetta. Mikäli vaaraa ei
voida välttää, seurauksena voi olla
hengenmenetys tai vakava vamma.
HUOMIO: Ilmaisee mahdollista
vaaratilannetta. Mikäli vaaraa ei voida
välttää, seurauksena voi olla vähäinen
tai keskinkertainen vamma.
HUOMIO: Merkintä ilman
varoituskolmiota ilmaisee mahdollista
vaaratilannetta. Mikäli vaaraa ei
voida välttää, voi seurauksena olla
omaisuuden vahingoittuminen.
Ilmaisee sähköiskun vaaraa.
Ilmaisee tulipalon vaaraa.
EY-vaatimustenmukaisuusvakuutus
DC927
DEWALT ilmoittaa, että kohdassa “tekniset tiedot”
kuvatut tuotteet on suunniteltu seuraavien dokumenttien mukaisesti:
98/37/ETY (28.12. 2009 saakka), 2004/108/EY,
2006/42/EY (alk. 29.12. 2009), 2006/95/EY,
EN 55014-1, EN 55014-2, EN 60745-1,
EN 60745-2-6.
Lisätietoja saat DEWALTilta alla olevasta osoitteesta
tai käsikirjan takakannesta.
Allekirjoittanut on vastuussa teknisen tiedoston
tuottamisesta ja antaa tämän ilmoituksen DEWALTin
puolesta.
Horst Grossmann
Vice President Engineering and Product
Development
DEWALT, Richard-Klinger-Strase 11,
D-65510, Idstein, Saksa
30/10/2007
VAROITUS: Vähennä tapaturmavaaraa
lukemalla ohje.
Yleiset sähkölaitteita koskevat
turvavaroitukset
VAROITUS! Lue kaikki
turvallisuusvaroitukset ja -ohjeet
Varoitusten ja ohjeiden noudattamatta
jättäminen saattaa aiheuttaa sähköiskun,
tulipalon ja/tai vakavan vamman.
Käsite ”moottorityökalu” viittaa kaikissa
seuraavissa varoituksissa verkkokäyttöiseen
(johdolliseen) moottorityökaluun tai akkukäyttöiseen
(johdottomaan) moottorityökaluun.
1) TYÖALUEEN TURVALLISUUS
a) Pidä työalue puhtaana ja hyvin valaistuna.
Epäjärjestyksessä olevat tai pimeät alueet
voivat aiheuttaa onnettomuuksia.
b) Älä käytä moottorityökaluja
räjähdysalttiissa ympäristössä, esimerkiksi
tilassa, jossa on syttyviä nesteitä, kaasuja
tai pölyä. Moottorityökaluista syntyy
kipinöitä, jotka voivat sytyttää pölyn tai kaasut
palamaan.
c) Pidä lapset ja sivulliset poissa lähettyviltä,
kun käytät moottorityökalua.Häiriötekijät
voivat aiheuttaa laitteen hallinnan
menetyksen.
2) SÄHKÖTURVALLISUUS
a) Moottorityökalujen pistokkeiden on
sovittava pistorasiaan. Älä koskaan tee
pistokkeisiin mitään muutoksia. Älä
käytä maadoitetuissa koneissa mitään
sovitinpistokkeita. Modifioimattomat
pistokkeet ja niihin sopivat pistorasiat
vähentävät sähköiskun vaaraa.
b) Vältä koskettamasta maadoitettuja pintoja,
kuten putkia, lämpöpattereita, liesiä tai
jääkaappeja. Sähköiskun vaara kasvaa, jos
kehosi maadoittuu.
c) Älä jätä moottorityökaluja sateeseen tai
märkään paikkaan. Työkalun sisään menevä
vesi lisää sähköiskun vaaraa.
d) Älä käytä johtoa väärin. Älä koskaan
kanna tai vedä työkalua sähköjohdosta
äläkä irrota sitä pistorasiasta johdosta
vetämällä. Älä anna sähköjohdon
koskea kuumiin pintoihin, öljyyn, teräviin
reunoihin tai liikkuviin osiin. Vaurioituneet
tai sotkeutuneet johdot lisäävät sähköiskun
riskiä.
e) Kun käytät moottorityökalua ulkona,
käytä ulkokäyttöön sopivaa jatkojohtoa.
Ulkokäyttöön soveltuvan sähköjohdon käyttö
vähentää sähköiskun riskiä.
f) Jos moottorityökalun käyttöä kosteassa
paikassa ei voida välttää, on käytettävä
jäännösvirtalaitteella (RCD) suojattua
117
SUOMI
virtalähdettä. Jäännösvirtalaitteen käyttö
vähentää sähköiskun vaaraa.
3) HENKILÖKOHTAINEN TURVALLISUUS
a) Ole valppaana, katso, mitä teet, ja käytä
tervettä järkeä moottoroitua työkalua
käyttäessäsi. Älä käytä moottorityökalua
väsyneenä tai huumeiden, alkoholin
tai lääkkeiden vaikutuksen alaisena.
Tarkkaavaisuuden herpaantuminen työkalua
käytettäessä saattaa johtaa vakaviin
henkilövahinkoihin.
b) Käytä henkilösuojaimia. Käytä aina
silmäsuojaimia. Sellaiset turvavarusteet,
kuten pölynaamari, liukastumista estävät
kengät, kypärä tai korvasuojaimet
olosuhteiden niitä vaatiessa vähentävät
henkilövahinkoja.
c) Estä tahaton käynnistäminen. Varmista,
että kytkin on pois-asennossa ennen
työkalun yhdistämistä virtalähteeseen
ja/tai akkupakkaukseen tai ennen kuin
tartut työkaluun. Työkalun kantaminen
sormi kytkimellä tai pistokkeen työntäminen
pistorasiaan, kun kytkin on päälle kytkettynä,
voi aiheuttaa onnettomuuksia.
d) Poista mahdolliset säätö- tai kiintoavaimet
ennen työkalun käynnistämistä. Pyörivään
osaan jäänyt kiinto- tai säätöavain saattaa
aiheuttaa henkilövahinkoja.
e) Älä kurottele. Huolehdi siitä, että
sinulla on koko ajan tukeva jalansija
ja hyvä tasapaino. Näin voit paremmin
hallita moottoroidun työkalun käytön
odottamattomissa tilanteissa.
f) Pukeudu oikein. Älä käytä löysiä vaatteita
äläkä koruja. Pidä hiukset, vaatteet ja
käsineet poissa liikkuvista osista. Löysät
vaatteet, korut tai pitkät hiukset voivat tarttua
liikkuviin osiin.
g) Jos laitteella voi kerätä ja poistaa pölyä,
varmista, että nämä toiminnot ovat
kytkettyinä ja että käytät niitä oikein.
Pölynkeräysjärjestelmän käyttö voi vähentää
pölyn aiheuttamia vaaroja.
4) MOOTTORITYÖKALUN KÄYTTÖ JA HUOLTO
a) Älä käytä moottorityökalua väkisin. Käytä
tarkoitukseesi soveltuvaa työkalua. Teet
työn paremmin ja turvallisemmin työkalulla,
kun käytät sille tarkoitettua nopeutta.
b) Älä käytä moottorityökalua, jos virtakytkin
ei kytke sitä päälle ja pois päältä. Työkalut,
joita ei voida hallita kytkimellä, ovat vaarallisia,
ja ne on korjattava.
c) Irrota pistoke virtalähteestä ja/tai
akkupakkaus työkalusta ennen kuin teet
mitään säätöjä, vaihdat lisävarusteita
118
d)
e)
f)
g)
tai varastoit moottorityökalun. Tällaiset
ehkäisevät turvatoimet alentavat vahingossa
käynnistymisen riskiä moottorityökalua
käytettäessä.
Varastoi moottorityökalut lasten
ulottumattomiin äläkä anna työkalua
sellaisten henkilöiden käyttöön, jotka eivät
ole sitä tottuneet käyttämään tai eivät ole
tutustuneet käyttöohjeisiin. Moottoroidut
työkalut ovat vaarallisia kouluttamattomien
käyttäjien käsissä.
Huolehdi moottoroitujen työkalujen
kunnosta. Tarkista, onko liikkuvissa osissa
väärä kohdistus tai takertelua, ovatko osat
rikkoutuneet tai vaikuttaako jokin muu
seikka mahdollisesti laitteen käyttöön.
Jos laite vaurioituu, korjauta se ennen
käyttöä. Monet onnettomuudet johtuvat
moottoroitujen työkalujen puutteellisesta
huollosta.
Pidä leikkaavat työkalut terävinä ja
puhtaina. Kunnolla huolletut leikkaavat
työkalut, joissa on terävät leikkausreunat,
takertelevat vähemmän ja ovat helpommin
hallittavissa.
Noudata moottorityökalujen, niiden
lisävarusteiden, työkalun kärkiosien
yms. käyttöohjeita ja ota huomioon
työolosuhteet ja suoritettava työ. Työkalun
käyttö muuhun kuin sille tarkoitettuun
tehtävään voi johtaa vaaratilanteeseen.
5) AKKUKÄYTTÖISEN TYÖKALUN KÄYTTÖ JA HUOLTO
a) Lataa akut vain valmistajan
määrittelemässä laturissa. Tietyntyyppiselle
akulle soveltuva laturi voi aiheuttaa tulipalon
riskin toista akkutyyppiä käytettäessä.
b) Käytä moottorikäyttöisten työkalujen
kanssa vain erityisesti niille tarkoitettuja
akkuja. Muunlaisten akkuyksiköiden
käyttö voi aiheuttaa loukkaantumisen ja
tulipalovaaran.
c) Kun akkuyksikkö ei ole käytössä, pidä se
poissa muiden metalliesineiden, kuten
paperiliitinten, kolikoiden, avainten,
naulojen, ruuvien tai muiden sellaisten
pienten metalliesineiden läheltä, jotka
voivat muodostaa yhteyden toisesta
navasta toiseen. Oikosulku akun napojen
välillä voi aiheuttaa palovammoja tai tulipalon.
d) Väärän käsittelyn seurauksena neste
saattaa suihkuta ulos akusta. Vältä
kosketusta akkunesteeseen. Jos joudut
vahingossa kosketukseen nesteen kanssa,
huuhtele neste pois vedellä. Jos nestettä
joutuu silmiin, käänny lisäksi lääkärin
puoleen. Akusta tuleva neste voi aiheuttaa
ihoärsytystä tai palovammoja.
SUOMI
6) HUOLTO
a) Anna moottoroitu työkalu huollettavaksi
ammattikorjaajalle, joka käyttää
ainoastaan samanlaisia vaihto-osia. Näin
taataan moottorityökalun turvallisuus.
LISÄTURVALLISUUSOHJEET
Poran/ruuvivääntimen/poravasaran
turvavaroitukset
• Käytä kuulonsuojaimia iskuporia
käytettäessä. Melulle altistuminen voi aiheuttaa
kuulon menetyksen.
• Pidä työskentelyn aikana kiinni
ainoastaan moottorityökalun eristetyistä
tarttumapinnoista, jos leikkaava lisävaruste
voi joutua kosketuksiin piilossa olevan
sähköjohdon tai laitteen oman johdon
kanssa. Jännitteelliseen johtoon koskeva
leikkaava lisävaruste voi tehdä paljaana olevat
metalliosat jännitteellisiksi ja aiheuttaa työkalun
käyttäjälle sähköiskun.
• Käytä työkalun mukana toimitettuja
apukahvoja. Hallinnan menettäminen voi
aiheuttaa henkilövammoja.
• Kiinnitä työstettävä kappale ruuvipuristimilla
tai muulla sopivalla tavalla vakaaseen
alustaan. Työstettävän kappaleen pitäminen
käsissä tai kehoa vasten on epävakaata ja
saattaa johtaa hallinnan menetykseen.
• Käytä kuulosuojia pitkään jatkuvan
porauksen aikana. Pitkittynyt altistuminen
voimakkaalle melulle saattaa aiheuttaa kuulon
menetyksen. Vasaraporauksesta syntyvät
voimakkaat äänitasot saattavat aiheuttaa
väliaikaista kuulon menetystä tai vakavan
tärykalvovaurion.
• Käytä suojalaseja tai suojaa silmät muulla
tavalla. Porauksen ja vasaraporauksen
seurauksena lentää pieniä osia. Lentävät
hiukkaset voivat aiheuttaa pysyviä
silmävammoja.
• Poranterät ja työkalut kuumentuvat käytön
aikana. Koske niitä vain hanskat kädessä.
Työkalussa olevat tarrat
PÄIVÄYSKOODIN KOHTA
Päiväyskoodi, joka sisältää myös valmistusvuoden,
on painettu kotelon pinnan siihen kohtaan, joka
muodostaa työkalun ja akun välisen kiinnityskohdan.
Esimerkki:
Kaikkia akkulatureita koskevat
tärkeät turvallisuusohjeet
SÄILYTÄ NÄMÄ OHJEET: Tämä opas sisältää
tärkeitä DE9130-/DE9135-akkulatureita koskevia
turvallisuus- ja käyttöohjeita.
• Lue kaikki ohjeet sekä laturin, akun ja
akkukäyttöisen laitteen varoitusmerkinnät ennen
laturin käyttämistä.
VAARA: tappavan sähköiskun vaara.
Latausliitinten jännite on 230 volttia. Älä
kokeile akkuja sähköä johtavilla esineillä.
Seurauksena voi olla sähköisku, joka voi
johtaa kuolemaan.
VAROITUS: sähköiskun vaara.
Älä päästä laturin sisään nestettä.
Seurauksena voi olla sähköisku.
HUOMIO: palovammavaara. Estä
henkilövahingot lataamalla vain
uudelleen ladattavia DEWALT-akkuja.
Muuntyyppiset akut voivat räjähtää ja
aiheuttaa henkilövahinkoja ja vaurioita.
HUOMIO: Kun laturi on kytkettynä
virtalähteeseen, vieras materiaali
voi joissakin olosuhteissa aiheuttaa
oikosulun laturin sisällä olevissa
paljaissa latausliittimissä. Huolehdi siksi,
ettei laturin aukkoihin pääse johtavaa
materiaalia, esimerkiksi teräsvillaa,
alumiinifoliota tai metallihiukkasia. Irrota
laturin virtapistoke pistorasiasta aina, kun
latausliittimessä ei ole akkua. Irrota laturi
pistorasiasta ennen puhdistusta.
• ÄLÄ lataa akkua muilla kuin tässä
ohjekirjassa mainituilla latureilla. Laturi ja akku
on tarkoitettu käytettäviksi yhdessä.
• Näitä latureita saa käyttää ainoastaan
DEWALTin ladattavien akkujen kanssa.
Muunlainen käyttö voi aiheuttaa tulipalon tai
sähköiskun, joka voi johtaa kuolemaan.
• Älä altista laturia vesi- tai lumisateelle.
• Irrota laturin virtapistoke pistorasiasta
vetämällä pistokkeesta. Älä vedä johdosta.
Näin virtapistoke ja -johto eivät vaurioidu.
• Sijoita virtajohto siten, ettei kukaan astu sen
päälle, kompastu siihen tai ettei se muutoin
vaurioidu tai kuormitu.
• Käytä jatkojohtoa vain silloin, kun se on
ehdottoman välttämätöntä. Vääränlaisen
jatkojohdon käyttö voi aiheuttaa tulipalon tai
sähköiskun, joka voi johtaa kuolemaan.
2007 XX XX
Valmistusvuosi
119
SUOMI
• Älä aseta laturin päälle esineitä äläkä
pane sitä pehmeälle alustalle, joka voi
tukkia tuuletusaukot ja johtaa siten laitteen
ylikuumenemiseen. Aseta laturi kauas
lämmönlähteistä. Laturin ilmastointiaukot ovat
kotelon päällä ja pohjassa.
• Älä käytä laturia, jos virtajohto tai -pistoke
on vaurioitunut – vaihdata ne heti uusiin.
• Älä käytä laturia, jos siihen on osunut
kova isku tai jos se on pudonnut tai
muutoin vaurioitunut. Toimita se valtuutettuun
huoltoliikkeeseen.
• Älä pura laturia osiin, vaan vie se tarvittaessa
huollettavaksi tai korjattavaksi valtuutettuun
huoltoliikkeeseen. Jos kokoat laitteen väärin,
seurauksena voi olla tulipalo tai sähköisku, joka
voi johtaa kuolemaan.
• Irrota laturin virtapistoke pistorasiasta
ennen puhdistusta. Tämä vähentää
sähköiskuvaaraa. Akun irrottaminen ei
vähennä sähköiskuvaaraa.
• ÄLÄ KOSKAAN yritä yhdistää kahta laturia
toisiinsa.
• Laturi on tarkoitettu käytettäväksi
kotitaloussähkön 230 voltin vakiojännitteellä.
Älä yritä käyttää sitä muulla jännitteellä.
Tämä ei koske ajoneuvojen latureita.
SÄILYTÄ NÄMÄ OHJEET
Latausprosessi
Katso alla olevasta taulukosta akun lataustila.
Lataustila
lataa
täysin latautunut
kuuman/kylmän akun viive
vaihda akku
ongelma
– – – – – –
–––––––––––
––– – ––– –
•••••••••••
•• •• •• ••
Automaattinen virkistys
Automaattinen virkistystila tasoittaa tai tasapainottaa
akun eri kennot sen huippukapasiteetilla. Akut tulisi
virkistää viikoittain tai aina, kun ne eivät enää toimi
yhtä tehokkaasti kuin aiemmin.
Aseta akku virkistämistä varten laturiin normaalilla
tavalla. Jätä akku laturiin ainakin kahdeksaksi
tunniksi.
Liian kuuman tai kylmän akun
latausviive
Kun laturi havaitsee, että akkuyksikkö on liian kuuma
tai kylmä, se aloittaa automaattisesti kuuma-/
kylmäviiveen eli keskeyttää lataamisen, kunnes akku
on saavuttanut sopivan lämpötilan. Tämän jälkeen
laturi kytkeytyy automaattisesti lataustilaan. Tämä
ominaisuus maksimoi akun käyttöiän.
SYVÄPURKAUSSUOJA
Laturit
DE9135-laturissa voidaan käyttää 7,2–18 V:n NiCd-,
NiMH- tai Li-ioniakkuja.
Akku on suojattu syväpurkautumista vastaan, kun
sitä käytetään työkalussa.
Näitä latureita ei tarvitse säätää, ja ne on suunniteltu
mahdollisimman helppokäyttöisiksi.
Kaikkia akkuja koskevat tärkeät
turvallisuusohjeet
Lataus
Varmista osanumero ja jännite, kun tilaat
vaihtoakkua. Tarkista laturin ja akun yhteensopivuus
tämän ohjekirjan lopussa olevasta taulukosta.
VAARA: tappavan sähköiskun vaara.
Latausliitinten jännite on 230 volttia. Älä
kokeile akkuja sähköä johtavilla esineillä.
Sähköiskun ja tappavan sähköiskun
vaara.
1. Kytke laturi (h) sopivaan pistokkeeseen, ennen
kuin asetat akkupakkauksen laturiin.
2. Työnnä akkupakkaus laturiin. Punainen
(latauksen) valo alkaa vilkkua jatkuvasti merkkinä
siitä, että latausprosessi on alkanut.
3. Lataus on päättynyt, kun punainen merkkivalo
palaa yhtäjaksoisesti. Akkupakkaus on
latautunut täysin, ja se voidaan ottaa käyttöön
tai jättää laturiin.
120
Pakkauksesta otettu akku ei ole täyteen ladattu. Lue
seuraavat turvallisuusohjeet ennen akun ja laturin
käyttöä. Noudata annettuja latausohjeita.
LUE KAIKKI OHJEET
• Älä lataa tai käytä akkua räjähdysalttiissa
ympäristössä, esimerkiksi tilassa, jossa on
syttyviä nesteitä, kaasuja tai pölyä. Akun
liittäminen laturiin tai siitä irrottaminen saattaa
sytyttää pölyn tai kaasun.
• Lataa akku vain DEWALT-laturilla.
• ÄLÄ läiskytä vettä tai muuta nestettä laturin
päälle äläkä upota sitä nesteeseen.
SUOMI
• Älä säilytä tai käytä työkalua ja akkua tilassa,
jonka lämpötila voi nousta 40 ˚C:seen tai
sitä korkeammaksi (kuten ulkovajoissa tai
metallisissa rakennuksissa kesällä).
VAARA: tappavan sähköiskun
vaara. Älä koskaan yritä avata akkua
mistään syystä. Älä liitä säröytynyttä
tai vaurioitunutta akkua laturiin.
Seurauksena voi olla sähköisku, joka voi
johtaa kuolemaan. Vaurioituneet akut on
vietävä huoltoliikkeeseen kierrätettäviksi.
VAROITUS: Älä koskaan yritä
avata akkua mistään syystä. Älä liitä
säröytynyttä tai vaurioitunutta akkua
laturiin. Älä murskaa, pudota tai
vahingoita akkua. Älä käytä akkua
tai laturia, johon on kohdistunut
kova isku, joka on pudonnut, jonka
päälle on ajettu tai joka on muutoin
vaurioitunut (esimerkiksi lävistetty
naulalla, lyöty vasaralla tai astuttu
päälle). Vahingoittuneet akut on vietävä
huoltoliikkeeseen kierrätettäviksi.
HUOMIO: Kun työkalua ei käytetä,
se tulee asettaa kyljelleen vakaalle
alustalle, jossa ei ole laukeamis- tai
putoamisvaaraa. Jos työkalussa on
suuri akku, se pysyy pystyasennossa,
mutta se voidaan helposti töytäistä
kumoon.
• Jos akun sisältö pääsee kosketuksiin ihon
kanssa, pese alue välittömästi miedolla
saippualla ja vedellä. Jos akun nestettä
pääsee silmiin, huuhtele avoinna olevia silmiä
15 minuutin ajan tai kunnes ärsytys loppuu.
Jos lääkärin hoito on tarpeen, lääkärille on
kerrottava, että akun elektrolyytti koostuu
nestemäisten orgaanisten karbonaattien ja
litiumsuolojen seoksesta.
• Avattujen akkukennojen sisältö voi ärsyttää
hengitysteitä. Vie avattu akku tuuletettuun
tilaan. Jos oireet eivät poistu, mene lääkäriin.
VAROITUS: palovammavaara. Akun
neste voi syttyä, jos sen lähellä on
kipinöitä tai liekkejä.
Akun kansi (kuva 3)
Akun suojakannen tarkoituksena on peittää irrotetun
akun liittimet. Jos suojakansi ei ole paikallaan,
irralliset metalliesineet voivat aiheuttaa oikosulun
liittimiin, mikä johtaa tulipalovaaraan ja vaurioittaa
akkua.
1. Irrota suojakansi ennen kuin asetat akun laturiin
tai työkaluun (kuva 3A).
2. Aseta suojakansi liitinten päälle heti, kun olet
ottanut akun pois laturista tai työkalusta
(kuva 3B).
VAROITUS: Varmista ennen irrotetun
akun varastointia tai toiseen paikkaan
siirtämistä, että akun suojakansi on
paikallaan.
NIKKELIKADMIUMAKKUJA (NiCd) JA NIKKELIMETALLIHYDRIDIAKKUJA (NiMH) KOSKEVAT ERITYISTURVAOHJEET.
• Älä hävitä akkua polttamalla, vaikka se olisi
pahasti vaurioitunut tai loppuun kulunut.
Akku voi räjähtää tulessa.
Akkupakkaus (kuva 1)
• Akkukennoista voi vuotaa pieni määrä
nestettä äärimmäisessä käytössä tai
äärilämpötiloissa. Tämä ei ole vika.
DC927 toimii 18 voltin akkupakkauksilla.
Jos kuitenkin ulkotiiviste on rikki:
a. ja akun nestettä pääsee ihollesi, pese ihoa
välittömästi saippualla ja vedellä useiden
minuuttien ajan.
b. Jos akkunestettä joutuu silmiin, huuhtele
puhtaalla vedellä vähintään 10 minuuttia
ja käänny välittömästi lääkärin puoleen.
(Tiedoksi hoitohenkilöstölle: Neste on
25–35-prosenttista kaliumhydroksidiliuosta.)
LITIUM-IONIAKKUJEN (LI-IONI) ERITYISET
TURVALLISUUSOHJEET
• Älä hävitä akkua polttamalla, vaikka se olisi
pahasti vaurioitunut tai loppuun kulunut.
Akku voi räjähtää tulessa. Litiumioniakkuja
poltettaessa syntyy myrkyllisiä höyryjä ja
materiaaleja.
AKKUTYYPPI
Varastointisuositukset
1. Paras varastointipaikka on viileä ja kuiva paikka,
joka on suojattu suoralta auringonvalolta ja
liialliselta kuumuudelta ja kylmyydeltä.
2. Pitkä varastointi ei vahingoita akkua eikä laturia.
Oikeissa olosuhteissa ne voidaan varastoida
vähintään viideksi vuodeksi.
Laturin ja akkupakkauksen
kuvakkeet
Tässä ohjekirjassa olevien kuvakkeiden lisäksi
laturissa ja akkupakkauksessa on seuraavat
kuvakkeet:
Lue käyttöohje ennen käyttöä.
121
SUOMI
Akku latautuu.
Akku on latautunut.
Akku on viallinen.
Liian kuuman/kylmän akun latausviive.
Älä kokeile akkuja sähköä johtavilla
esineillä.
Älä lataa vaurioituneita akkuja.
HUOMAA: Akkupakkaukset ja laturit eivät sisälly
N-malleihin.
• Tarkista, onko työkalussa, sen osissa tai
lisävarusteissa vaurioita, jotka ovat voineet
syntyä kuljetuksen aikana.
• Lue ennen työn aloittamista tämä ohjekirja
perusteellisesti, jotta ymmärrät sen sisällön.
Kuvaus (kuva 1–5)
VAROITUS: Älä koskaan tee muutoksia
sähkökäyttöiseen työkaluun tai
mihinkään sen osaan. Muutoin voi
aiheutua vaurioita tai henkilövahinkoja.
a. Liipaisukytkin
b. Eteen-/taakse-suunnan ohjauspainike
Käytä ainoastaan DEWALT-akkujen
kanssa. Muut akut voivat räjähtää ja
aiheuttaa henkilövahinkoja ja vaurioita.
c. Tilan säätökaulus
d. Vääntömomentin säätökaulus
e. Vaihdevalitsin
Älä altista akkuja vedelle.
f. Istukan holkki
g. Akun vapautuspainikkeet
Vaihdata vialliset johdot välittömästi.
Lataa ainoastaan 4–40 °C:n lämpötilassa.
Noudata akkuja hävittäessäsi ympäristön
kannalta tarpeellista huolellisuutta.
Älä polta NiMH-, NiCd+- ja Li-ioniakkuja.
KÄYTTÖTARKOITUS
DC927-poravasara on tarkoitettu ammattimaista
porausta, vasaraporausta ja ruuvausta varten.
ÄLÄ käytä laitetta kosteissa olosuhteissa tai
syttyvien nesteiden tai kaasujen läheisyydessä.
Nämä poravasarat ovat ammattimaisia
sähkötyökaluja. ÄLÄ anna työkalua lasten käsiin.
Käytön valvonta on välttämätöntä silloin, kun
työkalun käyttäjät ovat kokemattomia.
Sähköturvallisuus
Lataa NiMH- ja NiCd-akkuja.
Lataa Li-ioniakkuja.
Katso latausaika teknisistä tiedoista.
Pakkauksen sisältö
Pakkauksessa on:
1 johdoton poravasara
1 sivukahva
2 akkupakkausta
1 laturi
1 ohjekirja
1 rakennekaavio
122
Sähkömoottori on suunniteltu vain yhdelle
jännitteelle. Tarkista aina, että akkupakkauksen
jännite vastaa tehokilvessä annettua arvoa. Tarkista
myös, että laturin jännite vastaa verkkojännitettä.
DEWALT-laturi on kaksoiseristetty
EN 60335 -standardin mukaisesti; siksi
siinä ei tarvita maadoitusjohtoa.
Jos syöttökaapeli on vioittunut, se on vaihdettava
DEWALT-palveluorganisaation kautta saatavaan
erikoisvalmisteiseen kaapeliin.
Jatkojohdon käyttö
Jatkojohtoa ei tule käyttää, ellei se ole aivan
välttämätöntä. Käytä hyväksyttyä jatkojohtoa, joka
soveltuu laturin syöttötehoon (katso tekniset tiedot).
Johtimen pienin sallittu koko on 1 mm2; suurin
sallittu pituus on 30 m.
Jos käytät kaapelikelaa, keri kaapeli aina täysin auki.
SUOMI
KOKOAMINEN JA SÄÄDÖT
VAROITUS: Poista akkupakkaus
aina ennen työkalun kokoamista
ja säätämistä. Kytke työkalu aina
pois päältä ennen akkupakkauksen
asentamista tai poistamista.
VAROITUS: Käytä ainoastaan
DEWALT-akkupakkauksia ja -latureita.
Akkupakkauksen kiinnittäminen
työkaluun ja irrotus työkalusta
(kuva 2)
VAROITUS: Vähennä vakavaa
henkilövaurion riskiä kytkemällä
työkalu pois päältä ja irrottamalla
akkupakkaus ennen säätöjen tekemistä
tai lisävarusteiden ja apuvälineiden
irrottamista tai asentamista. Vahingossa
tapahtuva käynnistyminen voi aiheuttaa
vamman.
AKKUPAKKAUKSEN ASENTAMINEN TYÖKALUKAHVAAN
1. Kohdista työkalun runko työkalukahvan sisällä
olevan uran suuntaisesti (kuva 2).
2. Liu’uta akkupakkaus tiukasti kahvaan, kunnes
kuulet lukon napsahtavan paikalleen.
AKKUPAKKAUKSEN POISTAMINEN TYÖKALUSTA
1. Paina akun vapautuspainikkeita (g) ja vedä
akkupakkaus voimalla työkalukahvasta.
2. Aseta akkupakkaus laturiin tämän käyttöoppaan
laturin toimintaa kuvaavassa osiossa kuvatulla
tavalla.
KÄYTTÖ
Käyttöohjeet
VAROITUS: Noudata aina
turvallisuusohjeita ja asiaa koskevia
säädöksiä.
Sivukahva
VAROITUS: Vähennä henkilövaurion
riskiä käyttämällä työkalua AINA
sivukahva oikein asennettuna. Sivukahva
voi muutoin liukua työkalun käytön
aikana, jolloin saatat menettää työkalun
hallinnan. Pystyt hallitsemaan työkalua
parhaiten pitämällä siitä kiinni kaksin
käsin.
Sivukahva kiinnitetään vaihdekotelon etuosaan
kuvan esittämällä tavalla ja sitä voidaan kääntää,
minkä ansiosta laite soveltuu sekä oikea- että
vasenkätisille. Sivukahvaa on kiristettävä riittävästi,
jotta estetään työkalun kääntyminen, jos lisävaruste
jumittuu tai pysähtyy. Muista pitää kiinni sivukahvan
kauimmaisesta päästä pitääksesi työkalun
hallinnassa pysähdyksen sattuessa.
Mikäli käyttämässäsi mallissa ei ole sivukahvaa,
ota kiinni toisella kädellä poran kahvasta ja toisella
kädellä akkuosasta.
Vaihtuvanopeuksinen liipaisukytkin
(kuva 1)
Kytke työkalu päälle puristamalla liipaisukytkintä
(a). Kytke työkalu pois päältä vapauttamalla
liipaisukytkin.
Työkalussa on jarru. Holkki pysähtyy heti, kun
laukaisin vapautetaan kokonaan.
HUOMAA: Vaihtuvan nopeusalueen jatkuva käyttö
ei ole suositeltavaa. Se voi vaurioittaa kytkintä, joten
sitä on vältettävä.
Eteen-/taakse-suunnan
ohjauspainike (kuva 1)
Eteen/taakse-suunnan ohjauspainikkeella (b)
määritetään työkalun pyörimissuunta, ja lisäksi se
toimii lukituspainikkeena.
Jos haluat työkalun pyörivän eteenpäin, vapauta
liipaisukytkin ja paina työkalun oikealla sivulla olevaa
eteen/taakse-suunnan ohjauspainiketta.
Jos haluat työkalun pyörivän taaksepäin, paina
työkalun vasemmalla sivulla olevaa eteen/taaksesuunnan ohjauspainiketta.
Jos ohjauspainike on keskiasennossa, työkalu
lukittuu POIS PÄÄLTÄ -asentoon. Varmista
ohjauspainikkeen asentoa vaihtaessasi, että liipaisin
on vapautettu.
HUOMAA: Kun työkalua käytetään ensimmäisen
kerran pyörimissuunnan vaihtamisen jälkeen,
käynnistyksen yhteydessä voi kuulua napsahdus.
Tämä on täysin normaalia eikä aiheuta ongelmia.
Tilan säätökaulus
Työkalussa on erillinen tilan säätökaulus (kuva 1, c),
jolla voidaan vaihtaa poraus-, ruuvaus- ja
vasarointiporaustilojen välillä.
RUUVAUS (KUVA 4)
1. Valitse haluttu nopeus/vääntömomentti
työkalun yläosassa olevalla kolminopeuksisella
vaihdevalitsimella (e) suunnitellun
käyttösovelluksen mukaan. Valitse
vääntömomentin asetus kytkimen kauluksesta
asettamalla kytkimen kaulus aluksi alhaiselle
123
SUOMI
asetukselle, jotta voit varmistaa, että kiinnitin on
asetettu määritysten mukaisesti.
HUOMAA: Käytä alhaisinta mahdollista
vääntömomentin asetusta kiinnittimen
asettamiseksi haluttuun syvyyteen.
Mitä alhaisempi luku, sitä alhaisempi
vääntömomentin voima.
2. Kierrä tilan säätökaulusta (c), kunnes ruuvimerkki
on nuolen kohdalla.
HUOMAA: Älä vaihda vaihteita työkalun käytön
aikana. Odota aina, että työkalu pysähtyy
kokonaan, ennen vaihteiden vaihtamista. Jos
vaihteiden vaihtaminen tuntuu vaikealta, varmista,
että vaihdevalitsin on kytketty johonkin kolmesta
nopeusasetuksesta.
Itsestään kiristyvä istukka
(kuvat 7–9)
VAROITUS: Älä yritä kiristää poran
kärkiä (tai muita lisävarusteita) tarttumalla
istukan etuosaan ja käynnistämällä
työkalu. Seurauksena voi olla istukan
vaurioituminen ja henkilövahinkoja.
Vapauta aina liipaisimen lukitus, kun
vaihdat lisävarusteita.
3. Aseta vääntömomentin säätökaulus (d) oikean
numeron kohdalle halutun vääntömomentin
mukaisesti.
HUOMAA: Vääntömomentin säätökaulus
voidaan asettaa mihin tahansa arvoon ja sillä
voidaan vaihtaa ruuvaus- ja poraustilojen välillä.
PORAUS (KUVA 5)
HUOMIO: Kun tilakaulus on
poraus-/vasaraporaustilassa, kytkin ei
vapaudu riippumatta vääntömomentin
säätökauluksen (d) asennosta.
Kierrä tilan säätökaulusta (c), kunnes ruuvimerkki on
nuolen kohdalla.
HUOMAA: Vääntömomentin säätökaulus (d)
voidaan asettaa mihin tahansa arvoon.
VASARAPORAUS (KUVA 6)
Kierrä tilan säätökaulusta (c), kunnes vasaramerkki
on nuolen kohdalla.
Vääntömomentin säätökaulus
(kuva 4)
Työkalussa on säädettävä vääntöruuvausmekanismi
erimuotoisten ja -kokoisten kiinnitinten kiinnittämistä
ja irrotusta varten sekä vasarajärjestelmä kiviporausta
varten. Vääntömomentin säätökauluksen (d)
ympärillä on numeroita. Näitä numeroita käytetään
kytkimen asettamiseksi, jotta saadaan aikaan
haluttu vääntömomentti. Mitä suurempi numero
kauluksessa on, sitä suurempi on vääntömomentti
ja sitä suurempaa kiinnitintä voidaan käyttää.
Valitse numero kiertämällä kaulusta niin kauan, että
haluamasi numero on nuolen kohdalla.
Kolmen nopeuden vaihdejärjestelmä
(kuva 4)
Kolme vaihdetta lisäävät työkalun monipuolisuutta.
Valitse 1. vaihde (korkein vääntömomentin asetus)
katkaisemalla virta antamalla työkalun pysähtyä.
Liu’uta vaihdevalitsin (e) vasemmanpuoleiseen
asentoon. 2. vaihde (keskitasoinen vääntömomentin
ja nopeuden asetus) on keskellä. 3. vaihde (korkein
nopeuden asetus) on oikealla.
124
VAROITUS: Varmista aina, että poran
kärki on kunnolla kiinni, ennen työkalun
käynnistämistä. Irtonainen kärki saattaa
irrota ja aiheuttaa henkilövahinkoja.
PORAN KÄRKIEN JA MUIDEN LISÄVARUSTEIDEN KIINNITTÄMINEN
1. Lukitse liipaisin pois päältä -asentoon.
2. Tartu istukan holkkiin (f) yhdellä kädellä ja
pidä työkalusta kiinni toisella kädellä kuvan 7
mukaisesti. Kierrä holkkia vastapäivään (edestä
päin katsottuna), kunnes haluttu lisävaruste
asettuu paikalleen.
3. Työnnä kärki tai jokin muu lisävaruste noin
19 mm istukan sisälle kuvan 8 mukaisesti.
Tartu tukevasti istukan holkkiin ja kierrä holkkia
myötäpäivään (edestä päin katsottuna) yhdellä
kädellä pitäen toisella kädellä kiinni työkalusta.
Kierrä holkkia myötäpäivään, kunnes se ei
enää liiku, kuvan 9 mukaisesti. Kun pora pyörii
eteenpäin, holkki kiristää itsestään jatkuvasti
istukan leukojen otetta kärkeen, jotta ote olisi
mahdollisimman voimakas.
Vapauta lisävaruste toistamalla vaihe 2.
Poraus
1. Valitse haluttu nopeus/vääntömomentti
vaihdevalitsimella suunnitellun toimenpiteen
nopeutta ja vääntömomenttia vastaavaksi.
2. Käytä PUULLE kieräteriä, lapioteriä,
lusikkateriä tai reikäsahoja. Käytä METALLILLE
nopeita teräksisiä kieräteriä tai reikäsahoja.
Käytä voiteluainetta leikatessasi metalleja.
Poikkeuksena ovat valurauta ja messinki, jotka
porataan kuivina.
3. Kohdista paine aina suoraan laitteen kärjen
suuntaisesti. Käytä voimaa poratessasi niin, että
kärki tunkeutuu kappaleeseen, mutta älä paina
SUOMI
niin voimakkaasti, että moottori jumiutuu tai
kärki vääntyy.
VAROITUS: Vähennä vakavaa
henkilövaurion riskiä kytkemällä
työkalu pois päältä ja irrottamalla
akkupakkaus ennen säätöjen tekemistä
tai lisävarusteiden ja apuvälineiden
irrottamista tai asentamista. Vahingossa
tapahtuva käynnistyminen voi aiheuttaa
vamman.
4. Pitele työkalua tukevasti molemmin käsin
estääksesi poran kääntymisen.
5. JOS PORA PYSÄHTYY, se johtuu tavallisesti
laitteen liiallisesta käytöstä. VAPAUTA
LIIPAISIN VÄLITTÖMÄSTI, vie poran kärki
työkohteesta ja selvitä jumiutumisen syy.
ÄLÄ YRITÄ KÄYNNISTÄÄ JUMIUTUNUTTA
PORAA PAINELEMALLA LIIPAISINTA
PÄÄLLE JA POIS PÄÄLTÄ – TÄMÄ SAATTAA
VAURIOITTAA PORAA.
6. Pidä moottori käynnissä, kun vedät kärjen ulos
poratusta reiästä. Tämä auttaa välttämään kiinni
juuttumista.
Laturia ei voi huoltaa. Laturissa ei ole huollettavia
osia.
Voitelu
Moottoroitu työkalu ei vaadi ylimääräistä voitelua.
Vasaraporaus
1. Kohdista porauksessa vasaraan voimaa
juuri sen verran, kun tarvitaan sen liiallisen
pomppimisen tai kärjestä ”nousemisen”
estämiseksi. Liika voimankäyttö aiheuttaa
hitaampia porausnopeuksia, laitteen
ylikuumentumista ja alhaisempaa poraustasoa.
2. Poraa suoraan pitämällä laitteen kärki oikeassa
kulmassa työhön nähden. Älä käytä sivupainetta
laitteen kärkeen porauksen aikana, koska
se aiheuttaa kärjen urien tukkeutumista ja
hitaampaa porausnopeutta.
3. Jos poravasaran nopeus alkaa hidastua syviä
reikiä porattaessa, vedä laitteen kärki osittain
ulos reiästä laitteen käynnin aikana jäteaineen
poistamiseksi reiästä.
4. Käytä KIVIPORAUKSESSA karbiditeriä tai
kiviporanteriä. Pehmeä ja tasainen pöly on
merkki oikeasta porausnopeudesta.
Ruuvaus
Valitse haluttu nopeus/vääntömomentti
työkalun yläosassa olevasta kolmen nopeuden
vaihdevalitsimesta suunnitellun käyttösovelluksen
mukaan. Kiinnitä haluttu kiinnitinosa istukkaan
samalla tavalla kuin muut poran terät. Aseta
vääntömomentin säätökaulus (d) haluttuun
asetukseen. Harjoittele laitteen käyttöä romulla tai
näkymättömissä oleviin kohtiin kytkimen kauluksen
oikean asennon määrittämiseksi.
KUNNOSSAPITO
DEWALT-sähkötyökalu on suunniteltu siten, että se
toimii pitkään hyvin vähäisellä huollolla. Jatkuva ja
asianmukainen toiminta riippuu laitteeseen tehdyistä
huolloista ja säännöllisestä puhdistuksesta.
Puhdistus
VAROITUS: Puhalla lika ja pöly ulos
pääkotelosta kuivalla ilmalla aina, kun
havaitset lian kertyvän tuuletusaukkojen
sisälle ja ympärille. Käytä asianmukaisia
silmäsuojaimia ja hyväksyttyä
pölysuojainta tämän toimenpiteen
aikana.
VAROITUS: Työkalun metallittomien
osien puhdistamiseen ei saa käyttää
liuottimia tai muita vahvoja kemikaaleja.
Nämä kemikaalit voivat heikentää
näiden osien valmistuksessa käytettyjä
materiaaleja. Käytä ainoastaan mietoon
saippuaveteen kostutettua kangasta. Älä
koskaan päästä mitään nestettä työkalun
sisälle äläkä koskaan upota työkalun
mitään osaa nesteeseen.
LATURIN PUHDISTUSOHJEET
VAROITUS: sähköiskun vaara. Irrota
laturin virtapistoke pistorasiasta ennen
puhdistusta. Voit puhdistaa laturin
ulkopinnalla olevan lian ja rasvan liinalla
tai pehmeällä harjalla (ei metallisella). Älä
käytä vettä tai puhdistusliuoksia.
Lisävarusteet
VAROITUS: Koska tämän tuotteen
kanssa ei ole testattu muita kuin
DEWALTin tarjoamia lisävarusteita,
niiden käyttö tämän työkalun kanssa
voi olla vaarallista. Tämän tuotteen
kanssa tulee käyttää ainoastaan
125
SUOMI
DEWALTin suosittelemia lisävarusteita.
Näin toimimalla vähennetään myös
vahingoittumisriskiä.
Kysy jälleenmyyjältäsi lisätietoja työkaluusi
soveltuvista lisävarusteista.
Ympäristön suojeleminen
Lajittele osat. Tätä tuotetta ei saa
hävittää normaalin kotitalousjätteen
seassa.
Jos huomaat DEWALT-tuotteesi vaativan vaihtoa
tai jos et tarvitse sitä enää, älä hävitä sitä
kotitalousjätteen mukana. Vie tuote lajiteltavaksi.
Kun käytetyn tuotteen ja pakkauksen
osat erotetaan toisistaan, materiaali
voidaan kierrättää ja käyttää uudelleen.
Kierrätetyn materiaalin uudelleen käyttö
auttaa estämään ympäristön
saastumista ja vähentää raaka-aineen
tarvetta.
Paikallisten säädösten mukaan sähkötuotteiden osat
saatetaan erottaa kotitalousjätteestä kunnallisissa
jätteenkäsittelypaikoissa, tai jälleenmyyjä tekee sen,
kun ostat uuden tuotteen.
DEWALT tarjoaa mahdollisuuden DEWALTtuotteiden keräykseen ja kierrätykseen, kun niiden
elinkaari on lopussa. Voit käyttää tämän palvelun
hyväksesi palauttamalla tuotteesi valtuutettuun
korjauspaikkaan, jossa jätteen keräys tehdään
puolestasi.
Saat lähimmän valtuutetun korjauspaikan
osoitteen ottamalla yhteyden paikalliseen DEWALTtoimipisteeseen tässä ohjekirjassa mainittuun
osoitteeseen. Valtuutetut DEWALT-korjauspaikat ja
täydelliset tiedot myynnin jälkeisestä huoltopalvelusta
ja yhteyshenkilöistä ovat saatavilla myös Internetissä
osoitteessa: www.2helpU.com.
Uudelleenladattava akku
Tämä pitkään kestävä akku on ladattava uudelleen,
jos se ei enää tuota riittävää tehoa töissä, joihin
teho on aikaisemmin riittänyt hyvin. Kun laitteen
toiminta-aika on lopussa, se tulee hävittää
ympäristöystävällisellä tavalla:
• Anna akun tyhjentyä kokonaan ja irrota se sitten
laitteesta.
126
• Li-Ion-, NiCd- ja NiMH-akut ovat kierrätettäviä.
Vie ne jälleenmyyjälle tai paikalliseen
kierrätyspisteeseen. Kerätyt akkupakkaukset
kierrätetään uudelleen tai hävitetään oikealla
tavalla.
SUOMI
TAKUU
• 30 PÄIVÄÄ ILMAN RISKIÄ TYYTYVÄISYYSTAKUU •
Jos et ole täysin tyytyväinen DEWALT-työkalusi
toimintaan, palauta se ostopaikkaan 30 päivän
kuluessa sellaisena kuin se oli ostettaessa.
Saat täyden palautushinnan tai uuden laitteen.
Ostotodistus on esitettävä.
• YHDEN VUODEN ILMAINEN HUOLTOSOPIMUS •
Jos tarvitset kunnossapitoa tai huoltoa
DEWALT-työkalullesi 12 kuukauden ajan
ostohetkestä lukien, saat ilmaisen palvelun
valtuutetussa DEWALT-korjausliikkeessä.
Ostotodistus on esitettävä. Palveluun
sisältyy työ ja moottoroidun työkalun
varaosat. Lisälaitteet eivät sisälly ilmaiseen
huoltosopimukseen.
• YHDEN VUODEN TÄYSI TAKUU •
Jos DEWALT-tuote vikaantuu väärien
materiaalien tai virheellisen työn takia 12
kuukauden kuluessa ostohetkestä, takaamme
kaikkien viallisten osien ilmaisen vaihdon tai
harkintamme mukaan vaihdamme laitteen
uuteen, jos:
• Tuotetta ei ole käytetty väärin.
• Valtuuttamattomat henkilöt eivät ole
yrittäneet korjata laitetta.
• Ostopäivä on todistettavissa. Tämä takuu
tarjotaan ylimääräisenä etuna, ja se on
lisänä kuluttajan lakisääteisiin oikeuksiin.
Etsi lähin valtuutettu DEWALT-korjauspaikka
soittamalla tämän käyttöohjeen takakannessa
olevaan puhelinnumeroon. Valtuutetut
DEWALT-korjauspaikat ja täydelliset tiedot
myynnin jälkeisestä huoltopalvelusta ja
yhteyshenkilöistä ovat saatavilla myös
Internetissä osoitteessa: www.2helpU.com.
127
SVENSKA
SLADDLÖS SLAGBORR DC927
Gratulerar!
VARNING: De deklarerade
vibrationsemissionsnivåerna
representerar verktygets
huvudtillämpningar. Om verktyget
används för andra tillämpningar,
med andra tillbehör eller är bristfälligt
underhållet, kan vibrationsemissionen
vara annorlunda. Detta kan betydligt
reducera mängden vibration som
användaren utsätts för under hela
arbetsperioden.
Du har valt ett DEWALT-verktyg. Åratals erfarenhet,
omsorgsfull produktutveckling och förnyelse gör
DEWALT till en av de mest pålitliga partnerna för
professionella elverktygsanvändare.
Tekniska data
Spänning
Uteffekt
Inget laddningsvarvtal
Första växel
Andra växel
Tredje växel
Slaghastighet
Första växel
Andra växel
Tredje växel
Max. vridmoment
Chuckkapacitet
Maximal borrningskapacitet
stål/softwood/betong
Vikt (utan batteripaket)
LpA (ljudtryck)
KPA (ljudtrycksmätningsavvikelse)
LWA (mätningsavvikelse
akustisk styrka)
KWA (mätningsavvikelse
akustisk styrka)
V
W
DC927
18
425
min-1
min-1
min-1
0-450
0–1500
0–1800
min-1
min-1
min-1
Nm
mm
0-7650
0–25500
0–30600
38
13
kg
dB(A)
65/13/16
1,8
94
dB(A)
3,0
dB(A)
105
dB(A)
3,0
Totala vibrationsvärden (triax-vektorsumma)
bestämda i enlighet med EN 60745:
Vibrationsemissionsvärde ah
Borrning i betong
ahID =
Osäkerhet K =
Vibrationsemissionsvärde ah
Borrning i metall
ahD =
Osäkerhet K =
m/s²
m/s²
m/s²
m/s²
12,5
3,1
≤ 2,5
1,5
Vibrationsemissionsnivån som anges i det här
informationsbladet har mätts i enlighet med ett
standardprov i EN 60745 och kan användas för att
jämföra ett verktyg med ett annat. Det kan användas
för en preliminär uppskattning av exponering.
128
En uppskattning av exponeringsnivån
för vibration bör också ta med i
beräkningen de tider när verktyget
stängs eller när den kör men inte utför
något arbete. Det kan betydligt reducera
mängden vibration som användaren
utsätts för under hela arbetsperioden.
Identifiera ytterligare säkerhetsåtgärder
för att skydda maskinskötaren från
effekterna av vibration som att
underhålla verktyget och tillbehören,
hålla händerna varma, organisering av
arbetssättet.
Batteripaket
Spänning
Kapacitet
Vikt
VDC
Ah
Laddare
Elnätets spänning
Batterityp
Ca. laddningstid
min
Vikt
kg
Säkringar:
Europa
230 V verktyg
Storbritannien
och Irland
230 V verktyg
VAC
DE9180
18
2,0
kg 0,68
DE9135
230
NiCd/NiMH/Li-Ion
40
(2,0 Ah batteripaket)
0,52
10 ampere, elnät
13 ampere, i elkontakter
Definitioner: Säkerhetsföreskrifter
Definitionerna nedan beskriver allvarlighetsgraden
för vart och ett av signalorden. Vänligen läs
bruksanvisningen och notera dessa symboler.
SVENSKA
FARA! Anger en situation av omedelbar
fara som, om den inte undviks, kommer
att resultera i dödsfall eller allvarlig
skada.
VARNING! Anger en situation av
potentiell fara som, om den inte undviks,
kan resultera i dödsfall eller allvarlig
skada.
OBSERVER: Anger en situation av
potentiell fara som, om den inte undviks,
kan resultera i lindrig eller måttlig
skada.
OBSERVER: Angett utan
säkerhetsvarningssymbolen anger en
situation av potentiell fara som, om den
inte undviks, kan resultera i materiell
skada.
Anger risk för elektrisk stöt.
Anger brandfara.
EG-deklaration om
överensstämmelse
DC927
DEWALT intygar att dessa produkter, som beskrivs
under ”tekniska data”, har konstruerats i enlighet
med:
98/37/ETY (28.12. 2009 saakka), 2004/108/EY,
2006/42/EY (alk. 29.12. 2009), 2006/95/EY,
EN 55014-1, EN 55014-2, EN 60745-1,
EN 60745-2-6.
För mer information, vänligen kontakta DEWALT
på följande adress, eller se baksidan av
bruksanviningen.
Undertecknad ansvarar för överensstämmelsen hos
teknisk data och gör denna deklaration på DEWALTs
vägnar.
Horst Grossmann
Vice Verkställande Direktor, Teknik och
Produktutveckling
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 11,
D-65510 Idstein, Tyskland
30/10/2007
VARNING: Läs bruksanvisningen för att
minska risken för personskada.
Allmänna säkerhetsvarningar för
elverktyg
VARNING! Läs säkerhetsvarningarna
och instruktionerna. Om varningarna
och instruktionerna inte följs kan det
resultera i elektrisk stöt, brand och/eller
allvarlig personskada.
SPARA ALLA VARNINGAR OCH INSTRUKTIONER
FÖR FRAMTIDA REFERENS.
Termen ”elverktyg” i varningar, syftar på ditt eldrivna
elverktyg (anslutet via sladd till eluttag), eller ditt
batteridrivna (sladdlösa) elverktyg.
1) SÄKERHET I ARBETSLOKALEN
a) Håll arbetsområdet rent och väl belyst.
Fullbelamrade eller mörka områden inbjuder
till olyckor.
b) Använd inte elverktyg i explosiva miljöer,
så som i närheten av lättantändliga
vätskor, gaser eller damm. Elverktyg
åstadkommer gnistor som kan antända
damm och gaser.
c) Håll barn och åskådare på avstånd när
elverktyget används. Distraktioner kan få dig
att förlora kontrollen.
2) ELSÄKERHET
a) Elverktygets kontakt måste passa
eluttaget. Kontakten bör aldrig, på något
som helst sätt, modifieras. Använd inte
adapterkontakter med jordade elverktyg.
Icke modifierade kontakter och passande
eluttag minskar risken för elektrisk stöt.
b) Undvik kroppskontakt med jordade ytor,
så som rör, element, spisar och kylskåp.
Ökad risk för elektrisk stöt föreligger om din
kropp är jordad.
c) Utsätt inte elverktyg för regn eller våta
miljöer. Risken för elektrisk stöt ökar om
vatten kommer in i elverktyget.
d) Använd inte sladden på olämpligt sätt.
Använd aldrig sladden för att bära, dra
eller dra ur kontakten till elverktyget. Håll
sladden borta från hetta, olja, vassa kanter
och rörliga maskindelar. En skadad eller
tilltrasslad sladd ökar risken för elektrisk stöt.
e) Vid användande av elverktyget utomhus
bör en förlängningssladd anpassad för
utomhusbruk användas. Användande av
sladd anpassad för utomhusbruk minskar
risken för elektrisk stöt.
129
SVENSKA
f)
Om användning av elverktyg i fuktiga
miljöer inte går att undvika, skall
strömtillförsel med jordfelsbrytare
(residual current device, RCD) användas.
Att använda en jordfelsbrytare, reducerar
risken för elektrisk stöt.
3) PERSONSÄKERHET
a) Var alert, håll ögonen på vad du gör och
använd sunt förnuft då du använder ett
elverktyg. Använd inte elverktyg då du är
trött eller påverkad av droger, alkohol eller
läkemedel. Ett ögonblicks ouppmärksamhet
under användande av ett elverktyg kan
resultera i allvarlig personskada.
b) Använd personlig skyddsutrustning.
Använd alltid skyddsglasögon.
Skyddsutrustning så som andningsskydd,
halkfria skyddsskor, hjälm och hörselskydd,
använda på lämpligt sätt minskar
personskador.
c) Förhindra att verktyget startas av misstag.
Se till att strömbrytaren står i AV-läge,
före du kopplar verktyget till strömkälla
och/eller batteripaket, eller då du lyfter
eller bär det. Att bära elverktyg med
fingret på strömbrytaren eller att koppla på
strömmen då strömbrytaren är påslagen
inbjuder till olyckor.
d) Avlägsna alla justeringsnycklar och
skiftnycklar innan elverktyget slås på. En
skiftnyckel eller skruvnyckel som sitter kvar i
en roterande del av ett elverktyg kan orsaka
personskada.
e) Sträck dig inte för långt. Ha alltid säkert
fotfäste och balans. Det ger bättre kontroll
över elverktyget i oväntade situationer.
f) Bär lämplig klädsel. Bär inte löst
hängande kläder eller smycken. Håll hår,
kläder och handskar borta från rörliga
maskindelar. Löst hängande kläder, smycken
och långt hår kan fastna i rörliga maskindelar.
g) Om utrustning tillhandahålls för
utsugning och insamling av damm,
försäkra dig om att de är anslutna och
använda på rätt sätt. Användande av
damminsamlingssystem, kan reducera
dammrelaterade faror.
4) ANVÄNDNING OCH VÅRD AV ELVERKTYG
a) Pressa inte för hårt på elverktyget.
Använd rätt elverktyg för rätt uppgift.
Elverktyget kommer att utföra arbetet bättre
och säkrare om det används för arbete på
den nivå det är avsett för.
b) Använd inte elverktyget om det inte
kan slås av och på med strömbrytaren.
Ett elverktyg som inte kan kontrolleras via
130
c)
d)
e)
f)
g)
strömbrytare är farligt att använda och måste
repareras.
Koppla ur kontakten från strömkällan
och/eller batteripaketet från elverktyget
före du gör justeringar, byter tillbehör,
eller lägger undan elverktyget. Sådana
förebyggande säkerhetsåtgärder minskar
risken för att elverktyget slås på av misstag.
Förvara oanvända elverktyg utom räckhåll
för barn och låt inte personer som inte
känner till elverktygets funktioner och de
här instruktionerna, använda elverktyget.
Elverktyg är farliga om de sätts i händerna på
användare utan träning.
Vård av elverktyg. Kontrollera om det
finns rörliga delar som inte sitter rätt eller
som har fastnat, delar som är trasiga
eller annat som kan påverka elverktygets
funktion. Om elverktyget är skadat bör det
repareras före det används. Många olyckor
orsakas av bristfälligt underhållna elverktyg.
Håll skärverktyg skarpa och rena. Om
skärverktyg är väl underhållna med skarpa
eggar minskar det risken för att de ska fastna
och det gör dem lättare att kontrollera.
Använd elverktyget, tillbehör och bitar osv.
i enlighet med de här instruktionerna och
med hänsyn till arbetsförhållanden och
det arbete som skall utföras. Användande
av elverktyget för andra ändamål än det är
menat för, kan orsaka farliga situationer.
5) ANVÄNDNING OCH VÅRD AV ELVERKTYG
a) Ladda enbart med laddare som
specificerats av tillverkaren. En laddare
som är lämplig för en typ av batteripaket kan
orsaka brandfara om den används med ett
annat batteripaket.
b) Använd elverktyg enbart med batteripaket
som är speciellt avsedda för verktyget.
Användande av annat batteripaket kan
medföra risk för skada och brand.
c) När batteripaket inte används bör det
hållas borta från andra metallföremål
som gem, slantar, nycklar, spikar, skruvar
och andra små metallföremål som kan
skapa kontakt mellan de två polerna.
Kortslutning mellan batteriets poler kan
orsaka brännskada eller brand.
d) Under olämpliga förhållanden kan vätska
spruta ut från batteriet. Undvik kontakt.
Vid oavsiktlig kontakt, spola med vatten.
Om vätskan kommer i kontakt med
ögonen, sök också läkarhjälp. Vätska som
sprutar ur batteriet kan orsaka sveda och
brännskador.
SVENSKA
6) SERVICE
a) Låt enbart kvalificerad reparatör som
använder identiska ersättningsdelar
reparera ditt elverktyg. Det kommer att
garantera uppehållande av elverktygets
säkerhet.
TILLKOMMANDE SPECIELLA
SÄKERHETSFÖRESKRIFTER
Säkerhetsvarningar för Borrmaskin/
Skruvdragare/Slagborr
• Använd öronskydd när du använder
slagborrar. Utsättande för buller kan leda till
hörselskada.
• Håll elverktyget i de isolerade greppytorna
när du utför ett arbete där skärverktyget kan
komma i kontakt med dolda elledningar eller
sin egen sladd. Ett skärtillbehör som kommer i
kontakt med en strömförande ledning kan göra
blottade metalldelar på elverktyget strömförande
och ge användaren en elektrisk stöt.
• Använd hjälphandtagen som levereras med
verktyget. Att förlora kontrollen kan medföra
personskada.
• Använd klämmor eller annan praktisk metod
för att stödja och fästa arbetsstycket vid
ett stabilt underlag. Det är inte stabilt att hålla
stycket som ska borras/skruvas löst i handen
eller mot kroppen, detta kan leda till att man
tappar kontrollen.
• Använd öronskydd när du använder slagborr
under en längre tid. Längre perioder i högt
buller kan orsaka hörselskador. Högt buller från
slagborrning kan ge temporär hörselförlust eller
allvarlig skada på trumhinnan.
• Använd skyddsglasögon eller annat skydd
för ögonen. Hamring och borrning får flagor
att flyga omkring. Flygande partiklar kan ge
permanent ögonskada.
• Borrspetsar och verktyg blir varma vid
användning. Använd handskar när du rör
vid dem.
Etiketter på verktyget
PLACERING AV DATUMKOD
Datumkoden, som även inkluderar tillverkningsår,
står tryckt på den del av verktyget som bildar
monteringsled mellan verktyget och batteriet!
Exempel:
2007 XX XX
Tillverkningsår
Viktiga säkerhetsinstruktioner för
alla batteriladdare
SPARA DESSA INSTRUKTIONER: Denna
bruksanvisning innehåller viktiga säkerhets- och
användningsinstruktioner för DE9130/DE9135.
• Innan du använder laddaren, läs igenom
alla instruktioner och varningar på laddaren,
batteripaketet och den produkt som
batteripaketet skall användas i.
FARA! Fara för elektrisk stöt.
Laddningspolerna är strömförande med
230 volt. Stick inte in ledande föremål.
Det kan orsaka elektrisk stöt eller död
med elektrisk ström.
VARNING! Fara för elektrisk stöt. Släpp
inte in vätska i laddaren. Det kan leda till
elektrisk stöt.
OBSERVER: Fara för brännskada.
Minska risken för personskada genom
att enbart ladda laddningsbara batterier
från DEWALT. Andra batterier kan
explodera och orsaka person- och
materialskada.
OBSERVER: Under vissa
omständigheter, då laddaren är kopplad
till väggkontakt, kan de blottade
laddningskontakterna inuti laddaren
kortslutas av främmande föremål.
Främmande ledande föremål, så
som – men inte begränsat till – stålull,
aluminiumfolie eller ansamling av
metallpartiklar, bör hållas borta från
laddarens håligheter. Koppla alltid ur
laddaren från elkontakten när det inte
finns något batteripaket i hålet. Koppla
ur laddaren före rengöring.
• Försök INTE ladda batteripaketet med
andra laddare än de som ingår i den här
bruksanvisningen. Laddaren och batteripaketet
är specialkonstruerade för att fungera
tillsammans.
• Den här laddaren är inte avsedd att
användas för något annat än laddning av
återladdningsbara batterier från DEWALT. All
annan användning kan orsaka brandfara eller
risk för elektrisk stöt.
• Utsätt inte laddaren för regn eller snö.
• Dra i kontakten i stället för i sladden när
laddaren kopplas ur. Det minskar risken för
skada på den elektriska sladden och kontakten.
• Se till att sladden ligger så att den inte går
att trampa på, snava över eller på annat sätt
blir utsatt för skada eller påfrestning.
131
SVENSKA
• Använd inte förlängningssladd om det inte är
absolut nödvändigt. Användande av olämplig
förlängningssladd kan resultera i brandfara eller
elektrisk stöt eller dödande med elektrisk ström.
• Placera inte föremål ovanpå laddaren och
placera inte laddaren på en mjuk yta som
kan blockera ventilationsspringorna och
på så sätt orsaka för stor inre upphettning.
Placera laddaren långt från värmekällor.
Laddaren ventileras genom ventilationsspringor
ovanpå och under laddarens hus.
• Använd inte laddare med skadad sladd eller
stickpropp – byt genast ut dem.
3. När laddningen är avslutad kommer detta att
visas genom att den röda lampan börjar LYSA.
Paketet är då helt laddat och kan användas
genast eller lämnas i laddaren.
Laddningsprocess
Se tabellen nedan för batteripaketets
laddningsstatus.
Laddningsstatus
laddar
fulladdat
fördröjning för att paketet är varmt/kallt
bytt ut batteripaketet
problem
– – – – – –
–––––––––––
––– – ––– –
•••••••••••
•• •• •• ••
• Använd inte laddaren om den har fått en
kraftig stöt, har tappats i golvet eller på
annat sätt skadats. Ta den till en auktoriserad
reparatör.
Automatisk balansering
• Montera inte isär laddaren. Ta den istället till
en auktoriserad reparatör när service eller
reparation behövs. Felaktig återmontering kan
resultera i risk för elektrisk stöt, dödande med
elektrisk ström eller brand.
Den automatiska balanseringen jämnar ut eller
balanserar de individuella cellerna i batteripaket till
dess toppkapacitet. Batteripaket bör balanseras
varje vecka eller var gång batteripaketet inte längre
presterar som förut.
• Koppla ur laddaren från eluttagen före
rengöring. Det minskar risken för elektrisk
stöt. Att ta bort batteripaketet minskar inte
risken.
För att balansera ditt batteripaket placerar du det i
laddaren som vanligt. Låt batteripaketet sitta kvar i
laddaren i minst 8 timmar.
• Försök ALDRIG koppla ihop två laddare.
• Laddaren är utformad för att drivas med
standard 230V hushållsel. Försök inte
använda den med annan spänning. Detta
gäller inte billaddaren.
SPARA DE HÄR INSTRUKTIONERNA
Laddare
Om laddaren känner av att ett batteripaket är för
varmt eller för kallt kommer det automatiskt att
initiera en varmt/kallt paket-fördröjning, som kommer
att stoppa laddningen tills batteriet har uppnått
lämplig temperatur. Sedan kommer laddaren
automatiskt att ställa om sig till laddning. Den här
funktionen garanterar maximal batterilivslängd.
SKYDD MOT DJUP URLADDNING.
DE9135-laddaren fungerar för 7,2–18 V NiCd, NiMH
eller Li-Ion-batterier.
Dessa laddare behöver ingen justering och är
designade för att vara så lätta som möjligt att
använda.
Laddningsprocedur
FARA: Risk för död med elektrisk ström.
Laddningspolerna är strömförande med
230 volt. Stick inte in ledande föremål.
Fara för elektrisk stöt eller död med
elektrisk ström.
1. Sätt laddaren (h) i ett lämpligt uttag innan du
sätter i batteripaketet.
2. Sätt batteripaketet i laddaren. Den röda
(laddnings)lampan kommer då att blinka
oavbrutet, vilket visar att laddningen har satt
igång.
132
Fördröjning för varmt/kallt paket
Batteripaketet är skyddat mot djup urladdning då
det används i verktyget.
Viktiga Säkerhetsinstruktioner för
alla batteripaket
Se till att inkludera katalognummer och spänning när
du beställer utbytesbatteripaket. Se tabellen i slutet
av den här bruksanvisningen för överensstämmelse
mellan laddare och batteripaket.
Batteripaketet är inte fullt laddat vid leverans.
Läs säkerhetsinstruktionerna nedan innan du
använder batteripaketet och laddaren. Följ sedan
de laddningsprocedurer som beskrivs.
LÄS ALLA INSTRUKTIONER
• Du skall inte ladda eller använda batteriet
i explosiva miljöer, så som i närhet av
SVENSKA
lättantändliga vätskor, gaser eller damm.
Att sätta i eller ta ut batteriet från laddaren kan
antända damm eller rökgaser.
• Ladda batteripaketen enbart i DEWALT-laddare.
• Stänk INTE på batteripaketet med vatten eller
andra vätskor och doppa det inte i dem.
• Verktyget och batteripaketet skall inte
förvaras eller användas i miljöer där
temperaturen kan nå eller överstiga
40 ˚C (105 °F) (så som utomhusskjul eller
metallbyggnader under sommarmånaderna).
FARA! Risk för död med elektrisk
ström. Försök aldrig, av någon som
helst orsak, att öppna ett batteripaket.
Sätt inte i batteripaketet i laddaren om
höljet är sprucket eller skadat. Det kan
orsaka elektrisk stöt eller död med
elektrisk ström. Skadade batteripaket
skall returneras till ett servicecenter för
återvinning.
VARNING! Försök aldrig, av någon som
helst orsak, att öppna ett batteripaket.
Sätt inte i batteripaketet i laddaren om
höljet är sprucket eller skadat. Låt inte
batteripaketet krossas, tappas i golvet
eller skadas. Använd inte ett batteripaket
som har fått en kraftig stöt, har tappats
i golvet, körts över eller på annat sätt
skadats (t.ex. genomborrats av en spik,
slagits med en hammare, trampats på).
Skadade batteripaket skall returneras till
ett servicecenter för återvinning.
OBSERVER: När verktyget inte
används, skall det placeras liggande
på sidan, på stabilt underlag och
på ett ställe där det inte kan snavas
över eller falla ner. Vissa verktyg med
stora batteripaket kan stå upprätt på
batteripaketet men kan lätt vältas.
b. Om du får batterivätska i ögonen skall du
spola med rent vatten i minst 10 minuter
och omedelbart söka läkarvård. (Medicinsk
anmärkning: Vätskan är en lösning med
25-35 procent kaliumhydroxid.)
SÄRSKILDA SÄKERHETSINSTRUKTIONER FÖR LITIUMJON
(LI-ION)
• Bränn inte batteripaketet även om det är
svårt skadat eller helt uttjänt. Batteripaketet
kan explodera i eld. Giftiga rökångor och ämnen
bildas när litiumjonbatterier brinner.
• Om batteriinnehållet kommer i kontakt med
huden, tvätta omedelbart där med mild tvål
och vatten. Om batterivätska kommer i ett öga,
skölj det öppna ögat med vatten i 15 minuter
eller tills det slutar vara irriterat. Om du behöver
söka medicinsk hjälp, är batteriets elektrolyt
sammansatt av en blandning av vätskor av
organiska karbonat och litiumsalter.
• Innehållet i öppnade battericeller kan orsaka
irritation hos andningsorganen. Släpp in frisk
luft. Om symptomen kvarstår, sök medicinsk
hjälp.
VARNING! Risk för brännskada
Batterivätskan kan antändas om den
utsätts för gnistor eller lågor.
Batterilock (bild 3)
Ett batteriskyddslock finns som täcker det losstagna
batteripakets kontakter. Om batteripaketet inte har
skyddslocket på, kan lösa metallföremål kortsluta
kontakterna och orsaka brandfara, samt skada
batteripaketet.
1. Ta av batteriskyddslocket innan du sätter in
batteripaketet i laddaren eller verktyget (bild 3A).
2. Sätt på skyddslocket omedelbart efter det
att du tagit ut batteripaketet ur laddaren eller
verktyget (bild 3B).
VARNING! Se till att batteriskyddslocket
sitter på plats innan du lägger undan
eller bär det losstagna batteripaketet.
SPECIELLA SÄKERHETSINSTRUKTIONER FÖR
NICKELKADMIUM (NiCd) OCH NICKELMETALLHYDRID
(NiMH)
• Bränn inte batteripaketet även om det är
svårt skadat eller helt uttjänt. Batteripaketet
kan explodera i eld.
Batteripaket (bild 1)
• En liten läcka av vätskan från batteripaketets
celler kan uppstå under extrem användning
eller temperatur. Detta betyder inte att
batteripaketet slutat fungera.
DC927 drivs med 18 volts batteripaket.
Men om den yttre förseglingen går sönder:
a. och du får batterivätska på huden, tvätta
genast med tvål och vatten under flera
minuter.
BATTERITYP
Förvaringsrekommendationer
1. Det är bäst att förvara batteripaketen på en sval
och torr plats utom räckhåll för direkt solljus och
stark hetta eller köld.
133
SVENSKA
2. Långvarig förvaring kommer inte att skada
batteripaket eller laddaren. Under lämpliga
förhållanden kan de förvaras i 5 år eller mer.
Etiketter på laddare och batteripaket
Förutom bilderna i den här bruksanvisningen, visar
etiketterna på laddaren och batteripaketet följande
symboler:
Paketets innehåll
Paketet innehåller:
1 Sladdlös slagborr
1 Sidhandtag
2 Batteripaket
1 Laddare
1 Bruksanvisning
Läs bruksanvisningen före användandet.
1 Sprängskiss
Batteri laddas.
OBS! Batteripaket och laddare ingår inte när man
köper N-modeller.
Batteri laddat.
• Kontrollera om det finns skador på verktyget,
delar eller tillbehör som kan ha uppkommit
under transporten.
Batteri defekt.
• Ta dig tid att noggrant läsa igenom och förstå
den här bruksanvisningen, före användande.
Fördröjning för varmt/kallt paket.
Stick inte in ledande föremål.
Ladda inte skadade batteripaket.
Använd enbart med DEWALT
batteripaket, andra kan explodera och
orsaka personskada och materiella
skador.
Utsätt inte för vatten.
Byt omedelbart ut defekta sladdar.
Ladda enbart i temperaturer mellan 4 °C
och 40 °C.
Omhänderta batteripaket på ett
miljövänligt sätt.
Bränn inte batteripaketen NiMH, NiCd+
och Li-Ion.
Laddar batteripaket NiMH och NiCd
batteripaket.
Laddar batteripaket Li-Ion.
Se tekniska upplysningar för laddningstid.
134
Beskrivning (bild 1–5)
VARNING! Modifiera aldrig elverktyget
eller delar av det. Det kan orsaka
materiella skador eller personskador.
a. Avtryckarknapp
b. Knapp för framåt/bakåtkontroll
c. Lägeskontrollkrage
d. Krage för inställning av vridmomentet
e. Växelspak
f. Chuckhylsan
g. Batterifrigörarknappar
AVSEDD ANVÄNDNING
Din DC927 slagborr är utformad för
yrkesmässig borrning, slagborrning och
skruvdragningstillämpningar.
FÅR INTE ANVÄNDAS i fuktiga miljöer, eller i
närheten av lättantändliga vätskor eller gaser.
Dessa slagborrar är professionella kraftverktyg.
TILLÅT INTE barn att komma i kontakt med
verktyget. Övervakning krävs då detta verktyg
används av oerfarna personer.
Elsäkerhet
Den elektriska motorn har utformats enbart för
1 spänning. Kontrollera alltid att batteripaketets
spänning motsvarar spänningen på märkplåten.
Försäkra dig också om att laddarens spänning
motsvarar elnätets spänning.
Din DEWALT-laddare är dubbelisolerad
i enlighet med standard EN 60335 och
behöver därför inte en jordad sladd.
SVENSKA
Om elsladden är skadad, måste den bytas ut
mot en specialgjord sladd, som finns att få från
DEWALTS serviceorganisation.
Användning av förlängningssladd
Förlängningssladd bör bara användas om det
är absolut nödvändigt. Använd en godkänd
förlängningssladd som är lämpad laddarens elintag
(se tekniska upplysningar). Minimum ledningsstorlek
är 1 mm2; maximal längd är 30 m.
Om du använder en sladdvinda, vira alltid av sladden
fullständigt.
MONTERING OCH INSTÄLLNINGAR
VARNING! Avlägsna alltid batteripaketet
före montering och inställning. Stäng
alltid av verktyget innan du sätter in eller
tar ut batteripaketet.
VARNING! Använd enbart DEWALT
batteripaket och laddare.
Placering och avlägsnande av
batteripaketet (bild 2)
VARNING! Minska risken för
allvarlig personskada genom att
stänga av verktyget och koppla ur
batteripaketet innan du gör några
justeringar eller tar bort/installerar
tillsatser och tillbehör. Oavsiktlig
påslaging av verktyget kan orsaka
personskador.
INSÄTTNING AV BATTERIPAKETET PÅ VERKTYGETS
HANDTAG
1. Rikta in botten på verktyget efter märket inuti
handtaget (bild 2).
2. Skjut fast batteripaketet på handtaget tills du
hör att låset kommer på plats med ett klick.
BORTTAGNING AV BATTERIPAKETET FRÅN VERKTYGET:
1. Tryck på knapparna som lossar batteriet (g) och
dra loss batteripaketet från verktygets handtag.
2. Sätt batteripaketet i laddaren enligt
beskrivningen i avsnittet om laddaren i denna
bruksanvisning.
ANVÄNDNING
Bruksanvisning
VARNING! Iakttag alltid
säkerhetsföreskrifter och
gällande regler.
Sidhandtag
VARNING: För att minska risken för
personskada ska verktyget ALLTID
användas med sidhandtaget korrekt
installerat. Om man inte gör det kan
resultatet bli att sidhandtaget slinter vid
användningen med påföljande förlust
av kontroll. Håll verktyget med båda
händerna för maximal kontroll.
Sidhandtagsklämmorna framför växellådan som
visas kan roteras för att tillåta användning med
höger- eller vänsterhand. Sidhandtaget måste tätas
tillräckligt för att stå emot vridning av verktyget om
tillbehöret binds eller stoppas. Se till att greppa
sidhandtaget i den nedre ändan för att kontrollera
verktyget under ett stopp.
Om modellen du använder inte har ett sidhandtag
ska du greppa borren med ena handen på
handtaget och den andra på batteripaketet.
Avtryckarknapp med varierbar fart
(bild 1)
Tryck på avtryckarknappen (a) för att sätta på
verktyget. Släpp avtryckarknappen för att stänga av
verktyget.
Verktyget är försett med en broms. Chucken stannar
så fort avtryckarknappen släpps helt och hållet.
OBS! Vi rekommenderar inte att variabel hastighet
används under längre tid. Det kan skada knappen
och bör undvikas.
Knapp för framåt-/bakåtkontroll
(bild 1)
En knapp för framåt-/bakåtkontroll (b) bestämmer
verktygets riktning och fungerar också som en
låsningsknapp.
Välj rotation framåt genom att släppa
avtryckarknappen och trycka in knappen för
framåt-/bakåtkontroll på höger sida av verktyget.
Välj rotation bakåt genom att trycka in
framåt-/bakåtknappen på vänster sida av verktyget.
Mittläget på kontrollknappen låser verktyget
i AVSTÄNGT läge. Se till att du har släppt
avtryckarknappen innan du ändrar läge på
kontrollknappen.
OBS! Första gången du kör verktyget efter att ha
ändrat rotationsriktning kanske du hör ett klick när
du startar. Det är helt normalt och betyder inte
problem.
135
SVENSKA
Lägeskontrollkrage
Din borr är utrustad med en separat
lägeskontrollkrage (bild 1, c) för att växla mellan
borrning, skruvdragning och slagborrningsläge.
SKRUVDRAGNING (BILD 4)
1. Välj önskad hastighet-/vridmomentomfång
med hjälp av tre-hastighetsväxelspaken
(e) på verktygets överdel för att anpassa
hastighet och vridmoment till den planerade
tillämpningen. För att ställa in vridmoment-nivån
i rätt läge på slagkragen, börja med att ställa
slagkragen på en lägre nivå för att tillförsäkra att
fästanordningen sätts enligt dina specifikationer.
OBS! Använd den lägsta vridmomentinställningen som krävs för att sätta fäst
anordningen på önskat djup. Ju lägre siffra
desto lägre vridmoment-volym.
2. Rotera lägeskontrollkragen (c) så att
skruvsymbolen är riktad mot pilen.
3. Sätt vridmoment-justeringskragen (d) på lämplig
siffra för önskat värde på vridmomentet.
OBS! Vridmoment-justeringskragen kan sättas
på vilken siffra som helst och växla mellan
skruvdragnings- och borrningslägen med hjälp
av lägeskontrollkragen.
BORRNING (BILD 5)
OBSERVER: När lägeskragen är i
borr-/slagborrläge kommer borren
inte att slå ut oavsett positionen på
vridmoment-justeringskragen (d).
Rotera lägeskontrollkragen (c) så att borrsymbolen
är riktad mot pilen.
OBS! Vridmoment-justeringskragen (d) kan sättas
på vilken siffra som helst.
SLAGBORRNING (BILD 6)
Rotera lägeskontrollkragen (c) så att slagsymbolen
är riktad mot pilen.
Krage för inställning av
vridningsmoment (bild 4)
Ditt verktyg har en mekanism för inställning av
skruvdragarvridmoment, för att kunna driva in
och ta ut ett stort antal fästelement av olika
former och storlekar och för en del modeller,
en slagborrsmekanism för borrning i murbruk. I
vridmoment-justeringskragens cirkel (d) finns siffror.
De här siffrorna används för att ställa in kopplingen,
för att ge ett vridmomentsvärde. Ju högre siffra
på kragen, desto högre vridmoment och större
136
fästelement kan drivas in. Välj en siffra genom att
rotera kragen tills den önskade siffran ligger i linje
med pilen.
Tre-hastighetsväxel (bild 4)
Tre-hastighetsfunktionen på ditt verktyg tillåter dig
att byta växel för ökad mångsidighet. För att välja
hastighet 1 (högsta vridmoment-inställning), stäng
av verktyget och låt det stanna. Skjut växelspaken
(e) så långt det går till vänster. Hastighet 2 (medelvridmoment och hastighetsinställning) finns i mittenposition. Hastighet 3 (högsta hastighet) finns till
höger.
OBS! Ändra inte växel medan verktyget är igång.
Låt alltid borren stanna helt innan du ändrar växel.
Om du har problem med att byta växel, se till att
växelspaken är i ett av de tre hastighetslägen.
Själv-tätande slagoperation
(bild 7–9)
VARNING: Försök inte att skruva fast
borrspetsar (eller andra tillbehör) genom
att hålla i den främre delen av chucken
och sätta på verktyget. Det kan skada
chucken och orsaka personskador. Lås
alltid avtryckaren då du byter tillbehör.
VARNING: Se alltid till att borrspetsen
är säkrad innan du startar verktyget.
En lös borrspets kan skjuta ut
från verktyget och orsaka möjlig
personskada.
ATT FÖRA IN EN BORRSPETS ELLER ANNAT TILLBEHÖR
1. Lås startknappen på OFF-läge.
2. Grippa chuckhylsan (f) med en hand och
använd den andra handen för att säkra
verktyget som visas på bild 7. Rotera armen
motsols (sett framifrån) tillräckligt långt för att nå
det önskade tillbehöret.
3. För in borrspetsen eller annat tillbehör omkring
19 mm (3/4") i chucken, som visas på bild
8. Grippa chuckhylsan säkert och rotera
armen medsols (sett framifrån) med en hand
och använd den andra handen till att säkra
verktyget. Rotera armen medsols tills den inte
kan roteras mer, som visas i bild 9. Eftersom
borren
används i framåtvänt läge, kommer chucken att
fortsätta täta chuckens gripklor på egen hand
mot borrspetsen för att maximera borrspetsens
gripstyrka.
Upprepa steg 2 ovan för att lossa tillbehöret.
SVENSKA
Borrningsoperation
1. Välj önskat varvtal/vridmoment med hjälp av den
dubbla växelväljaren för att få rätt varvtal och
vridmoment för det planerade arbetet.
2. För TRÄ, använd vridborrspetsar,
spadborrspetsar, jordborrspetsar eller hela
sågar. För METALL, använd vridborrspetsar
av höghastighetsstål eller hela sågar.
Använd smörjmedel vid borrning av metaller.
Undantagen är gjutjärn och mässing som ska
borras torra.
3. Pressa alltid in rakt i linje med borrspetsen.
Pressa tillräckligt hårt för att hålla borren
greppande, men inte så hårt att motorn
tjuvstannar eller borrspetsen böjer sig.
4. Håll stadigt i verktyget med båda händerna för
att kontrollera borrens vridrörelse.
5. OM BORREN TJUVSTANNAR, beror
det vanligtvis på att den överbelastats
eller används på fel sätt. SLÄPP
AVTRYCKARKNAPPEN OMEDELBART,
ta bort borrspetsen från arbetsstycket och
undersök orsaken till tjuvstoppet. SLÅ INTE
PÅ OCH AV AVTRYCKARKNAPPEN, FÖR
ATT FÖRSÖKA STARTA EN BORRMASKIN
SOM TJUVSTANNAT – DET KAN SKADA
BORRMASKINEN.
6. Håll motorn på medan du drar ut borrspetsen
ur det borrade hålet. Det kommer att förhindra
att den fastnar.
Skruvdrivningsoperation
Välj önskad hastighets-/vridmomentsomfång med
hjälp av tre-hastighetsväxelspaken på verktygets
överdel för att anpassa hastighet och vridmoment
till den planerade tillämpningen. Sätt i önskat
skruvdragartillbehör i chucken, på samma sätt
som en borrspets. Ställ in vridningsmomentkragen
(d) på önskad nivå. Öva några gånger i restbitar
eller gömda områden, för att avgöra rätt läge för
kopplingskragen.
UNDERHÅLL
Ditt DEWALT elverktyg har utformats för att fungera
under lång tid med ett minimalt underhåll. Fortsatt
tillfredsställande drift beror på rätt verktygsvård och
regelbunden rengöring.
VARNING: För att minska risken
för allvarlig personskada, stäng av
verktyget och dra ur batteripaketet
innan du gör några justeringar eller tar
bort/installerar tillsatser eller tillbehör.
Oavsiktlig påslaging av verktyget kan
orsaka personskador.
Laddaren är inte reparerbar. Det finns inga delar inuti
laddaren som kan repareras av användaren.
Smörjning
Ditt elverktyg behöver ingen extra smörjning.
Slagborrningsoperation
1. Borra med lagom mycket tryck mot slagborren,
för att hindra att den hoppar för mycket,
eller ”reser sig” från borren. För mycket
tryck kommer att sakta ner varvtalet, orsaka
upphettning och lägre borrkraft.
2. Borra rakt och håll borrspetsen i en rak vinkel
mot arbetsstycket. Pressa inte från sidan
mot borrspetsen när du borrar, då det kan få
borrspetsens rännor att fyllas upp och kan sakta
ner borrhastigheten.
3. När du borrar djupa hål och slagborren börjar
sakta ner ska du dra upp borrspetsen en bit ur
hålet medan verktyget fortfarande är igång, för
att rensa ut skräp från hålet.
4. För MURBRUK, använd borrspetsar doppade
i karbid eller murbruksborrspetsar. Ett
mjukt, jämnt flöde av damm indikerar rätt
borrningshastighet.
Rengöring
VARNING! Blås ut smuts och damm ur
verktygshuset med torr luft när man kan
se smuts samlas i och runt luftventilerna.
Bär godkända skyddsglasögon och
godkänd andningsmask när du utför
denna procedur.
VARNING! Använd aldrig lösningsmedel
eller andra starka kemikalier för
rengöring av de delar som inte är av
metall. Kemikalierna kan försvaga
materialet i de här delarna. Använd en
trasa enbart fuktad med vatten och mild
tvållösning. Låt aldrig vätska komma in
i verktyget och sänk aldrig någon del av
verktyget i vätska.
137
SVENSKA
RENGÖRINGSINSTRUKTION FÖR LADDARE
VARNING! Fara för elektrisk stöt. Dra
ut laddaren ur eluttaget före rengöring.
Smuts och flott kan avlägsnas
från laddarens utsida med hjälp av
trasa eller mjuk borste som inte är
av metall. Använd inte vatten eller
rengöringsmedel.
Valfria tillbehör
VARNING! Då andra tillbehör än de
som erbjuds av DEWALT inte har
testats med den här produkten, kan
användande av sådana tillbehör vara
farligt. För att minska olycksrisken
bör enbart tillbehör rekommenderade
av DEWALT användas med den här
produkten.
Rådgör med din handlare för information om
lämpliga tillbehör.
Miljöskydd
Separat avfallshantering. Den här
produkten skall inte kastas bort
tillsammans med normalt hushållsavfall.
Kasta inte bort din DEWALT produkt tillsammans
med hushållsavfall, om du en dag finner att den
behöver bytas ut, eller du inte längre har användning
för den. Lämna den här produkten till separat
avfallsinsamling.
Separat insamling av använda produkter
och paketeringsmaterial, gör det möjligt
att återvinna materialet. Återvinning av
material hjälper till att förhindra
miljöförorening och minskar efterfrågan
på råmaterial.
Lokala bestämmelser kan föreskriva separat
insamling av elprodukter från hushåll vid allmänna
avfallsterminaler eller hos handlaren när du köper en
ny produkt.
DEWALT tillhandahåller en terminal för insamling och
återvinning av DEWALT produkter då de uppnått
slutet av sin fungerande livslängd. För att utnyttja
den här servicen, vänligen återlämna din produkt till
en auktoriserad reparatör som kommer att lämna in
den å dina vägnar.
Du kan ta reda på var din närmaste auktoriserade
reparatör finns genom att kontakta ditt lokala
DEWALT kontor på adressen som finns i den här
bruksanvisningen. Det finns också en lista med
138
auktoriserade DEWALT reparatörer, samt fullständiga
upplysningar om vår service efter försäljning och
kontakter på Internet på: www.2helpU.com.
Laddningsbart Batteripaket
Det här långlivade batteripaketet måste laddas
när det inte längre producerar tillräcklig energi
för arbeten som tidigare lätt utförts. Det bör
omhändertas med lämpliga miljöhänsyn vid slutet av
dess fungerande livslängd:
• Ladda ur batteripaketet fullständigt och ta
sedan ut det ur produkten.
• Li-Ion, NiCd och NiMH batterier kan återvinnas.
Ta med dem till din handlare eller lokala
återvinningscentral. De insamlade batteripaketen
återvinns eller avyttras på lämpligt sätt.
SVENSKA
GARANTI
• 30 DAGARS RISKFRI
TILLFREDSSTÄLLELSEGARANTI •
Om du inte är fullständigt nöjd med
prestationen hos ditt DEWALT verktyg, kan du
helt enkelt lämna tillbaka det till inköpsstället
inom 30 dagar, komplett så som det inköpts
och få pengarna tillbaka eller utbyte av
produkten. Inköpsbevis krävs.
• ETT ÅRS GRATIS SERVICEKONTRAKT •
Om du behöver översyn eller preparation
av ditt DEWALT verktyg under de 12 första
månaderna efter inköpet, kommer det att
utföras gratis hos en auktoriserad DEWALT
reparatör. Inköpsbevis krävs. Detta inkluderar
arbetskostnader och reservdelar för elverktyg.
Tillbehör är inte inkluderade.
• ETT ÅRS FULLSTÄNDIG GARANTI •
Om din DEWALT produkt blir funktionsoduglig
på grund av defekt material eller tillverkning
inom de första 12 månaderna efter inköpet,
garanterar vi att byta ut alla defekta delar utan
betalning eller, om det enligt vår omdöme
är lämpligt, ersätta produkten utan avgift,
förutsatt att:
• Produkten inte har använts på olämpligt
sätt.
• Inga reparationsförsök av icke
auktoriserade personer har utförts.
• Inköpsbevis kan visas. Denna garanti
erbjuds som en extra förmån och är
utöver lagstadgade konsumenträttigheter.
Använd lämpligt telefonnummer längst
bak i denna bruksanvisning för att hitta din
närmaste auktoriserade DEWALT reparatör.
Det finns också en lista med auktoriserade
DEWALT reparatörer och fullständiga
upplysningar om vår service efter försäljning,
på Internet på www.2helpU.com.
139
TÜRKÇE
KABLOSUZ ŞAHMERDANLI MATKAP
DC927
UYARI: Beyan edilen titreşim emisyon
düzeyi, aletin ana uygulamalarını
yansıtır. Ancak alet farklı aksesuarlarla
farklı uygulamalar için kullanılırsa
veya bakımı kötü yapılırsa, titreşim
emisyonu değişebilir. Bu, toplam çalışma
süresindeki maruziyet düzeyini önemli
ölçüde artırabilir.
Tebrikler!
Bir DEWALT aleti seçtiniz. Uzun süreli deneyim,
esaslı ürün geliştirme ve yenilik DEWALT’ın
profesyonel elektrikli alet kullanıcıları için en
güvenilir ortaklardan birisi haline gelmesini
sağlamaktadır.
Teknik veriler
Tahmini titreşim maruziyeti, aletin
kapalı kaldığı veya çalışmasına
karşın iş görmediği zamanları da
dikkate almalıdır. Bu, toplam çalışma
süresindeki maruziyet düzeyini önemli
ölçüde azaltabilir.
DC927
18
425
Voltaj
V
Güç çıkışı
W
Yüksüz hız
1. hız
dak-1 0-450
2. hız
dak-1 0–1500
3. hız
dak-1 0–1800
Darbe hızı
1. hız
dak-1 0-7650
2. hız
dak-1 0–25500
3. hız
dak-1 0–30600
Maks. tork
Nm
38
Mandren kapasitesi
mm
13
Maksimum delme kapasitesi
çelik/yumuşak ahşap/beton
65/13/16
Ağırlık (pil takımı olmadan)
kg
1,8
LpA (ses basıncı)
dB(A)
94
KPA (ses basıncı belirsizliği)
dB(A) 3,0
LWA (akustik güç)
dB(A) 105
KWA (akustik güç belirsizliği)
dB(A) 3,0
Titreşim toplam değerleri (üç eksen vektör toplamı)
EN 60745’e uygun olarak saptanmıştır:
Titreşim emisyon değeri ah
Betonu delme
ahID =
m/s²
12,5
Belirsizlik K =
m/s²
3,1
Titreşim emisyon değeri ah
Metali delme
ahD =
m/s²
≤ 2,5
Belirsizlik K =
m/s²
1,5
Bu bilgi sayfasında verilen titreşim emisyon düzeyi,
EN 60745’te sağlanan standart teste uygun olarak
ölçülmüştür ve aletleri birbiriyle karşılaştırmak için
kullanılabilir. Ön maruziyet değerlendirmesi için
kullanılabilir.
140
Operatörü titreşim etkilerinden korumak
için şu türde ek güvenlik önlemleri alın:
Aletin ve aksesuarların bakımını yapın,
elleri sıcak tutun, çalışma modellerini
düzenleyin.
Pil takımı
Voltaj
Kapasite
Ağırlık
Şarj Cihazı
Ana şebeke voltajı
Pil tipi
Yaklaşık şarj süresi
Ağırlık
Sigortalar:
Avrupa
İngiltere ve İrlanda
VDC
Ah
kg
DE9180
18
2,0
0,68
DE9135
230
NiCd/NiMH/Li-İyon
dak
40
(2,0 Ah
pil takımları)
kg
0,52
VAC
230 V aletler
10 Amper, ana şebeke
230 V aletler
13 Amper, fişlerde
Tanımlar: Güvenlik Talimatları
Aşağıdaki tanımlar her işaret sözcüğü için şiddet
derecesini gösterir. Lütfen kılavuzu okuyunuz ve bu
simgelere dikkat ediniz.
TÜRKÇE
TEHLİKE: Engellenmemesi halinde
ölüm veya ciddi yaralanma ile
sonuçlanabilecek çok yakın bir
tehlikeli durumu gösterir.
UYARI: Engellenmemesi halinde
ölüm veya ciddi yaralanma ile
sonuçlanabilecek potansiyel bir
tehlikeli durumu gösterir.
DİKKAT: Engellenmemesi halinde
önemsiz veya orta dereceli yaralanma
ile sonuçlanabilecek potansiyel bir
tehlikeli durumu gösterir.
DİKKAT: Güvenlik alarmı simgesi
olmaksızın kullanılırsa, engellenmemesi
halinde mal zararı ile sonuçlanabilecek
potansiyel bir tehlikeli durumu gösterir.
Elektrik çarpması riskini belirtir.
Yangın riskini belirtir.
EC-Uygunluk bildirimi
DC927
DEWALT, “teknik veriler” bölümünde açıklanan
bu ürünlerin 98/37/EEC (28 Aralık 2009’a kadar),
2006/42/EC (29 Aralık 2009’dan itibaren),
2006/95/EC, EN 55014-1, EN 55014-2,
EN 60745-1 ve EN 60745-2-6 normlarına uygun
olarak tasarlandığını beyan eder.
Daha fazla bilgi için, lütfen aşağıdaki adresten
DEWALT ile irtibata geçin veya kılavuzun arkasına
bakın.
Bu belge altında imzası bulunan yetkili, teknik
dosyanın derlenmesinden sorumludur ve bu beyanı
DEWALT adına vermiştir.
Horst Grossmann
Başkan Yardımcısı, Mühendislik ve Ürün Geliştirme
DEWALT, Richard-Klinger-Strase 11,
D-65510, Idstein, Almanya
30/10/2007
UYARI: Yaralanma riskini azaltmak
için, kullanım kılavuzunu okuyun.
Genel Elektrikli Alet Güvenlik
Uyarıları
UYARI! Tüm güvenlik uyarılarını
ve tüm talimatları okuyun. Uyarı
ve talimatlara uyulmaması elektrik
çarpması, yangın ve/veya ciddi
yaralanmaya yol açabilir.
TÜM UYARI VE TALIMATLARI ILERIDE
BAŞVURU AMACIYLA SAKLAYIN.
Uyarılarda geçen “elektrikli alet” terimi, ana
şebekeden güç alan (kablolu) elektrikli aletinizi veya
pil ile çalışan (kablosuz) elektrikli aletinizi ifade
etmektedir.
1) ÇALIŞMA ALANININ GÜVENLIĞI
a) Çalışma alanını temiz tutun ve iyi
ışıklandırın. Karışık veya karanlık bölgeler
kazalara yol açabilir.
b) Elektrikli aletleri yanıcı sıvılar, gazlar
veya toz gibi patlayıcıların bulunduğu
ortamlarda kullanmayın. Elektrikli aletler
toz veya dumanı ateşleyebilecek kıvılcımlar
çıkarmaktadır.
c) Bir elektrikli aleti kullanırken çocukları
ve etraftaki insanları uzakta tutun. Dikkat
dağıtıcı şeyler kontrolü kaybetmenize sebep
olabilir.
2) ELEKTRIK EMNIYETI
a) Elektrikli aletin fişleri prize uygun
olmalıdır. Fişi hiçbir şekilde değiştirmeyin.
Topraklanmış elektrikli aletler ile
birlikte adaptör fişlerini kullanmayın.
Değiştirilmemiş fişler ve uygun prizler
elektrik çarpması riskini azaltacaktır.
b) Borular, radyatörler, mutfak ocakları ve
buzdolapları gibi topraklanmış yüzeylerle
vücudunuzun temas etmesini engelleyin.
Vücudunuzun topraklanması halinde elektrik
çarpması riski artmaktadır.
c) Elektrikli aletleri yağmura veya ıslak
koşullara maruz bırakmayın. Bir elektrikli
aletin içine giren su, elektrik çarpması riskini
artıracaktır.
d) Kabloyu başka amaçlarla kullanmayın.
Kabloyu hiçbir zaman elektrikli aleti
taşımak, sürüklemek veya prizden çekmek
üzere kullanmayın. Kabloyu ısı, yağ, keskin
köşeler veya hareketli parçalardan uzak
141
TÜRKÇE
e)
f)
tutun. Hasarlı veya dolaşmış kablolar elektrik
çarpması riskini artırmaktadır.
Bir elektrikli aleti dış mekanda kullanırken,
dış mekan kullanımına uygun bir uzatma
kablosu kullanın. Dış mekan kullanımına
uygun bir kablonun kullanılması elektrik
çarpması riskini azaltmaktadır.
Elektrikli aletin nemli ortamda çalışması
kaçınılmazsa, bir artık akım cihazı (RCD)
korumalı besleme kullanın. RCD kullanımı
elektrik çarpma riskini azaltır.
3) KIŞISEL GÜVENLIK
a) Bir elektrikli aleti kullanırken tetikte olun,
ne yaptığınıza dikkat edin ve sağduyunuzu
kullanın. Yorgun olduğunuz zaman veya
ilaç, alkol ya da başka tedavi etkisi altında
iken elektrikli aleti kullanmayın. Elektrikli
aletleri kullanırken bir anlık dikkatsizlik ciddi
kişisel yaralanmaya yol açabilir.
b) Kişisel koruyucu ekipman kullanın. Her
zaman göz koruması kullanın. Uygun
koşullarda kullanılan toz maskesi, kaymaz
emniyet ayakkabıları, kask veya duyma
koruması gibi koruyucu ekipman kişisel
yaralanmaları azaltacaktır.
c) İstemeyerek çalıştırmaktan kaçının. Güç
kaynağını ve/veya pil takımını bağlamadan,
aleti yerden kaldırmadan ya da taşımadan
önce anahtarın off (kapalı) konumda
olduğundan emin olun. Elektrikli aletleri
parmağınız anahtar üzerindeyken taşımak
veya anahtarı açık konumdaki elektrikli
aletleri prize takmak kazalara yol açacaktır.
d) Elektrikli aleti açık konuma getirmeden
önce varsa ayar anahtarını veya ayarlı
penseyi çıkarın. Elektrikli aletin dönen bir
parçasına bağlı kalan bir ayarlı pense veya
anahtar kişisel yaralanmaya yol açabilir.
e) Yetişemeyeceğiniz noktalara uzanmayın. Her
zaman için uygun ayak basacak yer bulun
ve dengenizi sağlayın. Böylece beklenmeyen
durumlarda elektrikli alet daha iyi kontrol
edilebilecektir.
f) Uygun giysiler giyin. Bol giysiler veya
takı kullanmayın. Saçınız, giysileriniz ve
eldivenlerinizi hareketli parçalardan uzak
tutun. Bol giysiler, takılar veya uzun saç
hareketli parçalara takılabilir.
g) Toz çekme ve toplama araç-gereçlerinin
bağlanması için cihazlar verilmesi halinde,
bunların uygun biçimde bağlanması ve
kullanılmasını sağlayın. Toz toplama
kullanımı tozla ilgili tehlikeleri azaltabilir.
142
4) ELEKTRIKLI ALETIN KULLANIMI VE
BAKIMI
a) Elektrikli aleti zorlamayın. Uygulamanız
için doğru elektrikli aleti kullanın. Doğru
elektrikli alet, tasarlandığı hızda işi daha iyi
ve daha güvenli yapacaktır.
b) Açma/kapama anahtarı çalışmazsa elektrikli
aleti kullanmayın. Anahtar ile kontrol
edilemeyen herhangi bir elektrikli alet
tehlikelidir ve tamir edilmelidir.
c) Herhangi bir ayarlama yapmadan,
aksesuvarları değiştirmeden veya
elektrikli aletleri saklamadan önce fişi güç
kaynağından çekin ve/veya pilleri çıkarın.
Bu türlü koruyucu güvenlik önlemleri
elektrikli aletin yanlışlıkla çalışması riskini
azaltır.
d) Boştaki elektrikli aletleri çocukların
erişemeyeceği yerlerde muhafaza edin ve
elektrikli aleti veya bu talimatları bilmeyen
kişilerin elektrikli aleti kullanmasına
izin vermeyin. Elektrikli aletler eğitimsiz
kullanıcıların elinde çok tehlikelidir.
e) Elektrikli aletlerin bakımını yapın.
Hareketli parçaların hizalanmasını veya
bağlantılarını, parçaların kırık olup
olmadığını ve elektrikli aletlerin çalışmasını
etkileyebilecek başka koşulları kontrol edin.
Hasarlı ise, kullanmadan önce elektrikli
aletin tamirini yaptırın. Kazaların pek çoğu,
bakımı yapılmayan elektrikli aletlerden
kaynaklanmaktadır.
f) Kesme aletlerini keskin ve temiz tutun.
Bakımı gerektiği şekilde yapılmış keskin
uçlu kesme aletlerinin rahatsızlık yaratma
olasılığı daha az, kontrolü daha kolaydır.
g) Elektrikli el aletini, aksesuvarları ve uçları
vb. çalışma şartlarını ve gerçekleştirilecek
işi göz önüne alarak bu talimatlara göre
kullanın. Elektrikli aletin amacı dışındaki
işlemlerde kullanılması tehlikeli durumlara
yol açabilir.
5) PIL CIHAZININ KULLANIMI VE BAKIMI
a) Sadece imalatçı tarafından belirtilen şarj
cihazı ile şarj edin. Bir pil takımı türüne
uygun olan bir şarj cihazı, başka bir pil
takımı ile kullanıldığında yangın riski ortaya
çıkarabilir.
b) Elektrikli aletleri sadece özellikle belirtilen
pil takımları ile kullanın. Başka pil
takımlarının kullanılması yaralanma ve
yangın tehlikesi oluşturabilir.
TÜRKÇE
c)
Kullanılmadığı zamanlarda pil takımını
kağıt klipsler, madeni paralar, anahtarlar,
çiviler, vidalar veya bir kutup başından
diğerine bağlantı yapabilecek diğer küçük
metal nesnelerden uzak tutun. Pil kutup
başlarının kısa devre yapılması yanıklara
veya yangına sebep olabilir.
d) Kötü koşullar altında, pilden sıvı çıkabilir,
teması önleyin. Yanlışlıkla temas olursa, su
ile yıkayın. Sıvı gözlere temas ederse, tıbbi
yardım alın. Pilden çıkan sıvı iritasyona veya
yanıklara yol açabilir.
6) SERVIS
a) Elektrikli aletinizin eğitimli bir tamir
görevlisi tarafından sadece aynı yedek
parçalar kullanılarak tamir edilmesini
sağlayın. Bu şekilde elektrikli aletin güvenliği
sağlanmış olacaktır.
EK ÖZEL GÜVENLIK KURALLARI
Matkap/Sürücü/Şahmerdanlı
Matkap Güvenlik Uyarıları
• Darbeli matkaplarla kulak koruyucular
kullanın. Gürültüye maruz kalmak işitme
kaybına neden olabilir.
• Kesim aletinin gizli kablolara ya da kendi
kablosuna temas edebileceği bir iş yaparken,
elektrikli aleti izoleli kavrama yüzeylerinden
tutun. “Elektrik yüklü” kabloyla temas eden
kesim aksesuarı, aletin açık metal parçalarına
“elektrik yükleyerek” kullanıcıyı elektrik
çarpmasına neden olabilir.
• Aletle birlikte verilen yardımcı tutamaçları
kullanın. Kontrolü kaybetmek kişisel
yaralanmalara neden olabilir.
• İş parçasını sabit bir düzleme bağlamak ve
desteklemek için mengene veya başka bir
pratik yol kullanın. İşi elinizle veya vücudunuza
karşı tutmak dengeyi bozar ve kontrolü
kaybetmenize neden olabilir.
• Uzun süre matkapla çalışacağınız zaman
kulak koruyucuları takın. Uzun süreli ve yüksek
şiddetli gürültüye maruz kalmak, işitme kaybına
neden olabilir. Şahmerdanlı matkapla çalışırken
maruz kalınan yüksek ses düzeyleri, geçici işitme
kaybına veya kulak zarında ciddi hasara yol
açabilir.
• Koruyucu gözlük veya başka bir göz koruması
kullanın. Vurma ve delme işlemleri küçük
parçaların sıçramasına neden olur. Sıçrayan
parçacıklar gözlerde kalıcı hasar bırakabilir.
• Matkap uçları ve aletler çalışırken ısınır.
Bunlara dokunurken eldiven takın.
Alet üzerindeki etiketler
TARIH KODU KONUMU
İmalat yılını da içeren Tarih Kodu aletle pil
arasındaki montaj cıvatasını oluşturan kasanın
yüzeyine basılıdır!
Örnek:
2007 XX XX
İmalat Yılı
Tüm Pil Şarj Cihazları İçin
Önemli Güvenlik Talimatları
BU TALİMATLARI SAKLAYIN: Bu kılavuz,
DE9130/DE9135 pil şarj cihazları için önemli
güvenlik ve çalıştırma talimatları içerir.
• Şarj cihazını kullanmadan önce, pil takımını
kullanırken şarj cihazı, pil takımı ve ürün
üzerindeki tüm talimatları ve uyarıcı işaretleri
okuyun.
TEHLİKE: Elektrikle ölüm tehlikesi.
Şarj kutup başlarında 230 volt elektrik
vardır. İletken nesnelerle temas etmeyin.
Elektrik şoku veya elektrik sebebiyle
ölüm ortaya çıkabilir.
UYARI: Şok tehlikesi. Herhangi bir
sıvının şarj cihazının içine girmesine izin
vermeyin. Elektrik şokuna yol açabilir.
DIKKAT: Yanık tehlikesi. Yaralanma
riskini azaltmak için, sadece yeniden
şarj edilebilen DEWALT pillerini şarj
edin. Diğer pil türleri, kişisel yaralanma
veya hasara yol açacak şekilde infilak
edebilir.
DIKKAT: Belirli şartlar altında, şarj
cihazı güç kaynağına takılıyken, şarj
cihazının içinde bulunan açıktaki şarj
temas noktaları, yabancı maddelerle kısa
devre yapabilir. Çelik yünü, alüminyum
folyo veya metalik parçacıklardan
oluşan herhangi bir takviye gibi iletken
niteliği olan yabancı maddeler, şarj etme
yuvalarından uzak tutulmalıdır. Yuva
içinde pil takımı olmadığında, daima
şarj cihazının güç kaynağı bağlantısını
kesin. Temizlemeye kalkışmadan önce
şarj cihazının fişini prizden çekin.
143
TÜRKÇE
• Pil takımını, bu kılavuzda belirtilenlerin
haricinde herhangi başka şarj cihazlarıyla
şarj etmeye KALKIŞMAYIN. Şarj cihazı ve
pil takımı, özel olarak birlikte çalışmak üzere
tasarlanmıştır.
• Bu şarj cihazlarının, yeniden şarj edilebilen
DEWALT pillerini şarj etme dışında herhangi
bir şekilde kullanılması amaçlanmaz. Herhangi
başka kullanım, yangın, elektrik şoku veya
elektrikle ölüm riskine yol açabilir.
• Şarj cihazını yağmura veya kara maruz
bırakmayın.
• Şarj cihazının bağlantısını sökerken kabloyu
değil fişi çekin. Bu, elektrik prizi ve kablonun
hasar görmesi riskini azaltacaktır.
• Kablonun, üzerine basılmayacak, takılıp
düşülmeyecek şekilde konumlandırıldığından
emin olun; aksi takdirde zarar görebilir veya
gerilime maruz kalabilirsiniz.
• Mutlaka gerekli olmadığı sürece uzatma
kablosu kullanmayın. Yanlış uzatma kablosunun
kullanılması, yangına, elektrik şokuna veya
elektrikle ölüme yol açabilir.
• Şarj cihazının üzerine herhangi bir
nesne yerleştirmeyin veya şarj cihazını,
havalandırma yuvalarını kapatabilecek ve
aşırı iç ısınmaya yol açabilecek yumuşak bir
yüzeye yerleştirmeyin. Şarj cihazını tüm ısı
kaynaklarının uzağına konumlandırın. Şarj
cihazı, kasanın üstündeki ve altındaki yuvalarla
havalandırılır.
• Şarj cihazını hasarlı bir kabloyla veya fişle
çalıştırmayın — bunları derhal değiştirin.
• Sert bir darbe almışsa, düşmüşse veya
herhangi bir şekilde zarar görmüşse şarj
cihazını çalıştırmayın. Cihazı yetkili bir servis
merkezine götürün.
• Şarj cihazını demonte etmeyin; servis veya
onarım gerekirse yetkili bir servis merkezine
götürün. Hatalı olarak yeniden kurulması,
elektrik şoku, elektrikle ölüm veya yangın gibi
risklere yol açabilir.
• Herhangi bir temizlikten önce şarj cihazının
fişini prizden çekin. Bu, elektrik şoku riskini
azaltacaktır. Pil takımını çıkarmak riski
azaltmaz.
• HİÇBİR ZAMAN 2 şarj cihazını birlikte
bağlamaya çalışmayın.
• Şarj cihazı, standart 230V ev elektriği gücüyle
çalışmak üzere tasarlanmıştır. Başka herhangi
144
bir voltajla kullanmayı denemeyin. Bu, araç
şarj cihazı için geçerli değildir.
BU TALİMATLARI SAKLAYIN
Şarj Cihazları
DE9135 şarj cihazı 7,2 – 18 V NiCd, NiMH veya
Li-İyon pillere uygundur.
Bu şarj cihazlarına ayarlama yapmanız gerekmez
ve bunlar mümkün olduğunca kolay çalıştırılacak
şekilde tasarlanmıştır.
Şarj Prosedürü
TEHLİKE: Elektrikle ölüm tehlikesi.
Şarj kutup başlarında 230 volt elektrik
vardır. İletken nesnelerle temas etmeyin.
Elektrik çarpması veya elektrikle ölüm
tehlikesi.
1. Pil takımını takmadan önce, şarj cihazının (h)
fişini uygun prize takın.
2. Pil takımını şarj cihazına takın. Kırmızı (şarj
oluyor) ışığın sürekli yanıp sönmesi, şarj
işleminin başladığını gösterir.
3. Kırmızı ışığın sürekli AÇIK kalması, şarjın
tamamlandığını gösterir. Takım tamamen şarj
olmuştur ve hemen kullanılabilir veya şarj
cihazında bırakılabilir.
Şarj işlemi
Pil takımının şarj durumu için aşağıdaki tabloya
bakın.
Şarj durumu
şarj oluyor
tamamen şarj oldu
sıcak/soğuk pil gecikmesi
pil takımını değiştirin
sorun
– – – – – –
–––––––––––
––– – ––– –
•••••••••••
•• •• •• ••
Otomatik yenileme
Otomatik yenileme modu, pil takımındaki ayrı
hücrelerin en yüksek kapasitede eşitlenmesini veya
dengelenmesini sağlayacaktır. Pil takımları haftada
bir ya da pil takımı artık aynı miktarda iş çıkarmadığı
zaman yenilenmelidir.
Pil takımınızı yenilemek için her zaman olduğu
gibi pili şarj cihazınıza yerleştirin. Pil takımını
en az 8 saat şarj cihazında bırakın.
TÜRKÇE
Sıcak/Soğuk Pil Gecikmesi
Şarj cihazı bir pil takımının çok sıcak veya çok
soğuk olduğunu tespit ederse, otomatik olarak Sıcak/
Soğuk Pil Gecikmesini başlatır ve pil takımı uygun
sıcaklığa ulaşana kadar şarj işlemini durdurur. Şarj
cihazı bundan sonra otomatik olarak şarj moduna
geçer. Bu özellik maksimum pil ömrü sağlamaktadır.
DERIN DEŞARJ KORUMASI
Pil takımı alet içinde kullanıldığında derin deşarja
karşı korunmaktadır.
Tüm Pil Takımları İçin Önemli
Güvenlik Talimatları
Yedek pil takımları sipariş ederken, katalog
numarasını ve voltajı eklediğinizden emin olun. Şarj
cihazları ve pil takımlarının uyumluluğu için bu
kılavuzun sonunda yer alan tabloya başvurun.
Pil takımı, kutudan şarjı dolu olarak çıkmaz. Pil
takımını ve şarj cihazını kullanmadan önce, aşağıdaki
güvenlik talimatlarını dikkatlice okuyun. Daha sonra
belirtilen şarj prosedürlerini uygulayın.
TÜM TALIMATLARI OKUYUN
• Elektrikli aletleri yanıcı sıvılar, gazlar veya toz
gibi patlayıcıların bulunduğu ortamlarda şarj
etmeyin veya kullanmayın. Pili şarj cihazına
takar veya çıkarırken toz veya dumanlar
tutuşabilir.
• Pil takımlarını yalnızca DEWALT şarj
cihazlarında şarj edin.
• Su veya başka sıvılar SIÇRATMAYIN ve
bunlara BATIRMAYIN.
• Aleti ve pil takımını, sıcaklığın 40 °C’ye veya
üzerine ulaşabileceği yerlerde (yaz aylarında
dışarıdaki sundurmalar veya metal binalar
gibi) saklamayın ve kullanmayın.
TEHLIKE: Elektrikle ölüm tehlikesi.
Hiçbir zaman herhangi bir nedenle pil
takımını açmaya çalışmayın. Kasası
çatlamış veya hasarlı pil takımını şarj
cihazına takmayın. Elektrik şoku veya
elektrikle ölümle sonuçlanabilir. Hasarlı
pil takımları, geri dönüştürülmek üzere
servis merkezine iade edilmelidir.
UYARI: Hiçbir zaman herhangi bir
nedenle pil takımını açmaya çalışmayın.
Kasası çatlamış veya hasarlı pil takımını
şarj cihazına takmayın. Pil takımını
kırmayın, düşürmeyin ve buna zarar
vermeyin. Sert bir darbe almış, düşmüş,
ezilmiş veya herhangi bir şekilde hasar
görmüş (çiviyle delinmiş, çekiç darbesi
almış, üzerine basılmış) pil takımını
veya şarj cihazını kullanmayın. Hasarlı
pil takımları, geri dönüştürülmek üzere
servis merkezine iade edilmelidir.
DIKKAT: Kullanmadığınız zaman,
aleti takılma veya düşme tehlikesi
oluşturmayan düz bir yüzey üzerine
yana yatırarak yerleştirin. Büyük pil
takımları bulunan bazı aletler, pil takımı
üzerinde dik konumda durur ancak
kolaylıkla devrilebilir.
NIKEL KADMIYUM (NiCd) VEYA NIKEL
METAL HIDRIT (NiMH) İÇIN ÖZEL
GÜVENLIK TALIMATLARI
• Önemli ölçüde hasarlı veya tamamen eskimiş
olsa bile pil takımını ateşe atmayın. Pil takımı
ateşe atılırsa patlayabilir.
• Aşırı kullanım veya sıcaklık koşullarında, pil
takımı hücrelerinden az miktarda sıvı sızabilir.
Bu, hasar olduğunu göstermez.
Ancak dış mühür bozulursa:
a. ve pil sıvısı cildinize bulaşırsa, derhal
cildinizi su ve sabunla birkaç dakika boyunca
yıkayın.
b. ve pil sıvısı gözlerinize bulaşırsa, en az
10 dakika boyunca gözlerinizi temiz suyla
yıkayın ve derhal tıbbi yardım alın. (Tıbbi
not: Sıvı, %25-35 oranında potasyum
hidroksit solüsyonudur.)
LITYUM İYON İÇIN ÖZEL GÜVENLIK
TALIMATLARI (LI-İYON)
• Önemli ölçüde hasarlı veya tamamen eskimiş
olsa bile pil takımını ateşe atmayın. Pil takımı
ateşe atılırsa patlayabilir. Lityum iyon pil
takımları yanınca toksik buharlar ve materyaller
açığa çıkar.
• Pil içeriği cildinizle temas ederse, etkilenen
alanı derhal yumuşak bir sabun ve suyla
yıkayın. Pil sıvısı gözlerinize bulaşırsa,
gözünüzü açık tutarak 15 dakika boyunca veya
tahriş hissi geçene kadar suyla yıkayın. Tıbbi
yardım gerekirse, pil elektroliti sıvı organik
karbonatlar ve lityum tuzları karışımından
oluşmaktadır.
• Açılan pil hücrelerinin içeriği solunum yolunu
tahriş edebilir. Ortama temiz hava girmesini
sağlayın. Belirtiler geçmezse tıbbi yardım alın.
145
TÜRKÇE
UYARI: Yanık tehlikesi. Pil sıvısı
kıvılcıma veya ateşe maruz kalırsa
yanıcı olabilir.
Sıcak/soğuk pil gecikmesi.
İletken nesnelerle temas etmeyin.
Pil Başlığı (şek. 3)
Bağlantısız bir pil takımının ilgili parçalarını örtmek
üzere bir koruyucu pil başlığı temin edilmiştir.
Koruyucu başlığın yerinde olmaması halinde, gevşek
metal nesneler bu parçalara kısa devre yaparak,
yangın tehlikesine yol açabilir ve pil takımına zarar
verebilir.
1. Pil takımını şarj cihazına veya alete
yerleştirmeden önce koruyucu pil başlığını veya
aleti çıkarın (şekil 3A).
2. Pil takımını şarj cihazı veya aletten çıkardıktan
hemen sonra koruyucu başlığı bağlantılı
parçaların üzerine yerleştirin (şekil 3B).
UYARI: Bağlantısız bir pil takımını
taşımadan veya saklamadan önce
koruyucu pil başlığının yerinde
olduğundan emin olun.
Pil takımı (şekil 1)
PIL TIPI
Hasarlı pil takımlarını şarj etmeyin.
Sadece DEWALT pil takımları ile
kullanın, diğerleri patlayabilir ve kişisel
yaralanma ve hasara yol açabilir.
Suya maruz bırakmayın.
Hasarlı kabloları derhal yenisiyle
değiştirin.
Sadece 4 °C ve 40 °C arasında şarj edin.
Pil takımını çevreye gerekli özeni
göstererek imha edin.
NiMH, NiCd+ ve Li-İyon pil takımını
ateşe atmayın.
DC927, 18 voltluk pil takımlarıyla çalışır.
Saklama Önerileri
1. En iyi saklama ortamı serin ve kuru, doğrudan
güneş ışığı almayan, aşırı sıcak ve soğuk
olmayan yerlerdir.
2. Uzun süreli saklama, pil takımı ya da şarj
cihazına zarar vermez. Uygun şartlar altında
5 yıl ya da daha fazla süreyle saklanabilirler.
Şarj cihazı ve pil takımı
üzerindeki etiketler
Bu kılavuzda kullanılan piktograflara ilave olarak,
şarj cihazı ve pil takımı üzerinde bulunan etiketler
aşağıdaki piktografları göstermektedir:
Şarj cihazı, NiMH ve NiCd pil
takımlarını şarj eder.
Şarj cihazı, Li-İyon pil takımlarını
şarj eder.
Şarj süresi için teknik veriler bölümüne
bakın.
Paket içerikleri
Paket içeriğinde şunlar bulunmaktadır:
1 Kablosuz şahmerdanlı matkap
1 Yan kol
2 Pil takımı
Kullanmadan önce talimat kılavuzunu
okuyun.
Pil şarj oluyor.
Pil şarj oldu.
Pil arızalı.
146
1 Şarj cihazı
1 Talimat kılavuzu
1 Teknik çizim
NOT: N modelleriyle birlikte pil takımları ve şarj
cihazları verilmemektedir.
• Alet, parçalar ve aksesuarlarda nakliye
sırasında hasar oluşup oluşmadığını kontrol
edin.
TÜRKÇE
• Çalıştırmadan önce bu kılavuzu iyice okuyup
anlamak için gerekli zamanı ayırın.
Açıklama (şekil 1–5)
UYARI: Hiçbir zaman elektrikli
aleti veya herhangi bir parçasını
değiştirmeyin. Hasarla veya
yaralanmayla sonuçlanabilir.
a. Tetik anahtarı
b. İleri/geri kontrol düğmesi
c. Mod kontrol halkası
d. Tork ayarlama halkası
e. Hız değiştirici
f. Mandren manşonu
g. Pil çıkarma düğmeleri
KULLANIM ALANI
DC927 şahmerdanlı matkabınız profesyonel delme,
çekiçle delme ve vidalama uygulamaları için
tasarlanmıştır.
Nemli koşullarda ve yanıcı sıvıların veya gazların
bulunduğu ortamlarda KULLANMAYIN.
Bu şahmerdanlı matkaplar profesyonel elektrikli
aletlerdir.Çocukların aletle temas etmesine IZIN
VERMEYIN. Bu aletin deneyimsiz kullanıcılar
tarafından kullanıldığı durumlarda gözetim
gereklidir.
Elektrik emniyeti
Elektrik motoru sadece tek bir voltaj için
tasarlanmıştır. Her zaman pil takımı voltajının,
sınıflandırma plakasındaki voltajla aynı olup
olmadığını kontrol edin. Ayrıca, şarj cihazınızın
voltajının ana şebeke voltajı ile aynı olmasına dikkat
edin.
DEWALT şarj cihazınız EN 60335
standardına uygun olarak çift yalıtımlıdır;
bu nedenle, topraklama kablosuna gerek
yoktur.
Güç kablosu hasarlıysa, DEWALT servis
kuruluşundan temin edilebilen özel olarak
hazırlanmış bir kabloyla değiştirilmelidir.
Uzatma kablosu kullanma
Gerekli olmadığı sürece uzatma kablosu
kullanılmamalıdır. Şarj cihazınızın güç girişine
uygun onaylı bir uzatma kablosu kullanın (teknik
verilere bakın). Minimum iletken ebadı 1 mm2;
maksimum uzunluk 30 m’dir.
Bir kablo makarası kullanırken, her zaman kabloyu
tamamen makaradan çıkarın.
MONTAJ VE AYARLAMALAR
UYARI: Montaj ve ayarlama işleminden
önce, her zaman pil takımını çıkarın.
Pil takımını takıp çıkarmadan önce her
zaman aleti kapatın.
UYARI: Sadece DEWALT pil takımları
ve şarj aletleri kullanın.
Pil takımını alete takıp çıkarma
(şekil 2)
UYARI: Ciddi yaralanma riskini
azaltmak için herhangi bir ayar
yapmadan veya ek parça ve aksesuarları
çıkarmadan/takmadan önce aleti kapatın
ve pil takımını çıkarın. Aletin yanlışlıkla
çalışması yaralanmaya sebep olabilir.
PIL TAKIMINI ALET TUTAMACINA TAKMA
1. Aletin tabanını, alet tutamacı içindeki dişle
hizalayın (şekil 2).
2. Yerine oturduğunu gösteren kilitlenme sesini
duyana kadar, pil takımını tutamacın içine doğru
kaydırın.
PIL TAKIMINI ALETTEN ÇIKARMA
1. Pil çıkarma düğmelerine (g) basın ve pil
takımını alet tutamacından çekip çıkarın.
2. Pil takımını, bu kılavuzun şarj cihazı bölümünde
açıklanan şekilde şarj cihazına takın.
ÇALIŞTIRMA
Kullanma talimatları
UYARI: Her zaman güvenlik
talimatlarına ve geçerli düzenlemelere
uygun hareket edin.
Yan Kol
UYARI: Yaralanma riskini azaltmak
için aleti HER ZAMAN yan kol doğru
şekilde takılı olarak çalıştırın. Aksi
halde alet çalışırken yan kol kayabilir ve
sonrasında kontrolü kaybedebilirsiniz.
Kontrolü en üst düzeye çıkarmak için
aleti iki elinizle birden tutun.
Yan tutamaç kıskaçları şekilde gösterildiği gibi
hız ayarlama kutusunun ön tarafında yer alır ve
sağ veya sol el kullanımına izin verecek şekilde
147
TÜRKÇE
döndürülebilir. Yan tutamaç, aksesuar engellenir veya
durursa, dönüş hareketine direnmeye yetecek kadar
sıkıştırılmalıdır. Durursa aleti kontrol edebilmek için
yan tutamacı en ucundan kavrayın.
Modelde yan tutamaç yoksa, matkabı bir elinizle
tutamaçtan, diğer elinizle pil takımından kavrayın.
Değişken Hız Tetik Anahtarı
(şekil 1)
Aleti açmak için tetik anahtarını (a) sıkıştırın. Aleti
kapatmak için tetik anahtarını serbest bırakın.
Aletinizde bir durdurma sistemi vardır. Tetik anahtarı
tamamen serbest bırakılınca mandren hemen
duracaktır.
NOT: Sürekli olarak değişken hızda kullanılması
tavsiye edilmez. Bu durum anahtara zarar verebilir
ve yapılmamalıdır.
İleri/Geri Kontrol Düğmesi
(şekil 1)
İleri/geri kontrol düğmesi (b) aletin yönünü saptar ve
kilitleme düğmesi olarak da çalışır.
İleri dönüşü seçmek için tetik anahtarını serbest
bırakın ve aletin sağ tarafındaki ileri/geri kontrol
düğmesine basın.
Geri dönüşü seçmek için aletin sol tarafındaki ileri/
geri kontrol düğmesine basın.
Kontrol düğmesi orta konuma getirilince alet
KAPALI konuma kilitlenecektir. Kontrol
düğmesinin konumunu değiştirirken tetiğin serbest
bırakıldığından emin olun.
NOT: Dönme yönünü değiştirdikten sonra aleti ilk
çalıştırınca bir tık sesi duyabilirsiniz. Bu normal bir
durumdur ve sorun olduğu anlamına gelmez.
Mod Kontrol Halkası
Matkabınızda delme, vidalama ve çekiçle delme
modu arasında geçiş yapmanızı sağlayan ayrı bir
mod kontrol halkası (şekil 1, c) vardır.
VIDALAMA (ŞEKIL 4)
1. Planlanan uygulamanın hızı ve torkunu
eşleştirmek için aletin üst kısmındaki üç hızlı
hız seçiciyi (e) kullanarak istediğiniz hız/
tork aralığını seçin. Tork düzeyini kavrama
halkası üzerinde doğru ayara getirmek için
önce kavrama halkasını düşük ayara getirerek
desteğin istediğiniz özelliğe göre ayarlanmasını
sağlayın.
148
NOT: Desteği istediğiniz derinliğe yerleştirmek
için gerekli en düşük tork ayarını kullanın. Sayı
azaldıkça tork çıkışı da azalır.
2. Mod kontrol halkasını (c), vida sembolü okla
aynı hizaya gelecek şekilde döndürün.
3. Tork ayarlama halkasını (d), istediğiniz torka
uygun sayıya ayarlayın.
NOT: Tork ayarlama halkası herhangi bir
sayıya ayarlanabilir ve mod kontrol halkası
kullanılarak vidalama ve delme modları arasında
değiştirilebilir.
DELME (ŞEKIL 5)
DIKKAT: Mod halkası delme/çekiçle
delme modundayken, tork ayarlama
halkası (d) hangi pozisyonda olursa
olsun matkap kavraması bozulmaz.
Mod kontrol halkasını (c), matkap sembolü okla
aynı hizaya gelecek şekilde döndürün.
NOTE: Tork ayarlama halkası (d) herhangi bir
sayıya ayarlanabilir.
ÇEKIÇLE DELME (ŞEKIL 6)
Mod kontrol halkasını (c), çekiç sembolü okla aynı
hizaya gelecek şekilde döndürün.
Tork Ayarlama Halkası (şekil 4)
Aletinizde, çeşitli şekil ve boyutlardaki destekleri
takıp çıkarmak için ayarlanabilir bir tork tornavida
mekanizması ve duvara delik açmak için bir çekiç
mekanizması vardır. Tork ayarlama halkasının
(d) çevresinde sayılar mevcuttur. Bu sayılar, tork
aralığını sağlamak üzere kavramayı ayarlamak için
kullanılır. Halka üzerindeki sayı büyüdükçe, tork
artar ve takılabilen destek büyür. Sayılardan herhangi
birini seçmek için istediğiniz sayı okla aynı hizaya
gelene kadar çevirin.
Üç Hızlı Hız Ayarlama (şekil 4)
Aletinizin üç hız özelliği, çok yönlülük sağlamak için
hızları değiştirmenize olanak verir. 1. hızı (en yüksek
tork ayarı) seçmek için aleti kapatıp durmasını
bekleyin. Hız değiştiriciyi (e) gittiği yere kadar
sola kaydırın. 2. hız (orta tork ve hız ayarı) orta
konumdadır. 3. hız (en yüksek hız ayarı) en sağdadır.
NOT: Alet çalışırken hızı değiştirmeyin. Hız
değiştirmeden önce her zaman matkabın tamamen
durmasını bekleyin. Hız değiştirme konusunda sorun
yaşarsanız, hız değiştiricinin üç hız ayarından birinde
olduğundan emin olun.
TÜRKÇE
Kendi Kendine Sıkışan Mandreni
Çalıştırma (şekil 7–9)
UYARI: Matkap uçlarını (veya diğer
aksesuarları), mandrenin ön parçasını
kavrayıp aleti çalıştırarak sıkıştırmayı
denemeyin. Mandren zarar görebilir
veya yaralanma meydana gelebilir.
Aksesuarları değiştirirken her zaman
tetik anahtarını kilitleyin.
UYARI: Aleti çalıştırmadan önce
her zaman ucun sağlam şekilde
tutturulduğundan emin olun. Gevşek
uç aletten çıkarak yaralanmaya neden
olabilir.
MATKAP UCU VEYA BAŞKA BIR AKSESUAR
TAKMA
1. Tetiği KAPALI konumda kilitleyin.
2. Şekil 7’de gösterildiği gibi mandren manşonunu
(f) bir elinizle kavrayın ve diğer elinizi
kullanarak aleti sabitleyin. Manşonu, saat
yönünün tersine (önden bakıldığı zaman)
istenilen aksesuarın takılabileceği kadar
döndürün.
3. Şekil 8’de gösterildiği gibi ucu veya diğer
aksesuarı mandrenin yaklaşık 19 mm (3/4")
içine girecek şekilde takın. Mandren manşonunu
sıkıca kavrayın ve manşonu bir elinizle saat
yönüne (önden bakıldığı zaman) döndürürken,
diğer elinizi kullanarak aleti sabitleyin. Şekil
9’da gösterildiği gibi, manşon artık dönmeyecek
konuma gelene kadar manşonu saat yönüne
döndürün. Matkap ileri konumda çalışırken,
mandren, uç kavrama gücünü en üst düzeye
çıkarmak için mandren ağzını sürekli olarak
ucun üzerinde kendi kendine sıkıştırır.
Aksesuarı çıkarmak için 2. adımı tekrarlayın.
Matkabı Çalıştırma
1. Planlanan işlemin hızını ve torkunu eşleştirmek
için hız değiştiriciyi kullanarak istenen hız/tork
aralığını seçin.
2. AHŞAP için kıvrımlı matkap uçları, yassı uçlar,
elektrikli sarmal uçlar veya delikli testereler
kullanın. METAL için çelik kıvrımlı uçlar veya
delikli testereler kullanın. Metalleri delerken bir
kesme yağı kullanın. Kuru delinmesi gereken
dökme demirler ve pirinç buna istisna oluşturur.
edeceği kadar basınç uygulayın ancak motoru
durduracak veya ucu bükecek kadar çok
itmeyin.
4. Matkabın kıvrılma hareketini kontrol edecek
şekilde aleti her iki elinizle sıkıca tutun.
5. MATKAP BAYILARAK DURURSA,
bunun nedeni genellikle aşırı yüklenmesi
veya uygun olmayan şekilde kullanılmasıdır.
TETİĞİ DERHAL SERBEST BIRAKIN,
matkap ucunu çalışma parçasından çıkarın
ve durmanın nedenini belirleyin. DURAN
MATKABI ÇALIŞTIRMAK İÇİN TETİĞİ
AÇIP KAPATMAYIN; AKSİ HALDE
MATKAP ZARAR GÖREBİLİR.
6. Matkap ucunu açılan delikten geriye çekerken
motoru çalışır durumda tutun. Bu, takılmayı
önlemeye yardımcı olur.
Şahmerdanlı Matkabı Çalıştırma
1. Delme işlemi sırasında, geri tepmesini veya
“ucu çıkarmasını” önlemek için çekiç üzerinde
yalnızca yeterli kuvvet uygulayın. Aşırı kuvvet
uygulamak delme hızlarının yavaşlamasına, aşırı
ısınmaya ve delme oranının azalmasına neden
olur.
2. Matkap ucunu çalışılan parça üzerinde doğru
açıda tutarak düz bir şekilde delin. Delme
işlemi sırasında ucun üzerinde yandan basınç
uygulamayın; aksi halde uç yivleri engellenir ve
delme hızı düşer.
3. Derin delikler açarken çekiç hızı düşmeye
başlarsa, alet çalışırken ucu kısmen
deliğin dışına çıkararak delikteki molozun
temizlenmesini sağlayın.
4. DUVAR için karpit uçları veya duvar uçları
kullanın. Delikten pürüzsüz ve eşit bir toz akışı
olması, delme hızının doğru olduğunu gösterir.
Tornavidayı Çalıştırma
Planlanan işlemin hızı ve torkunu eşleştirmek
için aletin üst kısmındaki üç hızlı hız seçme
kolunu kullanarak istediğiniz hız/tork aralığını
seçin. Herhangi bir matkap ucuyla yaptığınız gibi,
istediğiniz destek aksesuarını mandrene takın. Tork
ayarlama halkasını (d) istediğiniz ayara getirin.
Kavrama halkasının doğru konumunu belirlemek için
bir parça üzerinde veya görülmeyen alanlarda birkaç
deneme çalışması yapın.
3. Her zaman matkap ucuyla aynı çizgide basınç
uygulayın. Matkabın uçla delmeye devam
149
TÜRKÇE
BAKIM
Opsiyonel aksesuarlar
DEWALT elektrikli aletiniz uzun süre boyunca
minimum bakımla çalışmak üzere tasarlanmıştır.
Aletin uzun süre boyunca verimli bir şekilde
çalışması, uygun bakımın ve düzenli temizliğin
yapılmasına bağlıdır.
UYARI: Ciddi yaralanma riskini
azaltmak için herhangi bir ayar
yapmadan veya ek parça ve aksesuarları
çıkarmadan/takmadan önce aleti kapatın
ve pil takımını çıkarın. Aletin yanlışlıkla
çalışması yaralanmaya sebep olabilir.
Şarj cihazına bakım yapılmaz. Şarj cihazı içinde
kullanıcı tarafından bakımı yapılabilecek parça
yoktur.
Yağlama
Bu elektrikli aletin ilave yağlanmasına gerek yoktur.
Temizleme
UYARI: Havalandırma deliklerinde
ve etrafında toz toplanması halinde
bu tozu ve kiri kuru hava kullanarak
ana gövdeden uzaklaştırın. Bu işlemi
gerçekleştirirken onaylı bir göz
koruması ve onaylı toz maskesi takın.
UYARI: Aletin metalik olmayan
parçalarını temizlemek için asla çözücü
veya başka sert kimyasal kullanmayın.
Bu kimyasallar bu parçalarda kullanılan
malzemeleri güçsüzleştirir. Yalnızca su
ve yumuşak sabunla nemlendirilmiş bir
bez kullanın. Aletin içine herhangi bir
sıvının girmesine izin vermeyin; aletin
herhangi bir parçasını bir sıvı içine
daldırmayın.
ŞARJ CIHAZI TEMIZLEME TALIMATLARI
UYARI: Şok tehlikesi. Temizlemeden
önce şarj cihazının fişini AC prizinden
çekin. Bir bez veya metalik olmayan
yumuşak bir fırça kullanılarak,
şarj cihazının dışındaki kir ve yağ
çıkartılabilir. Su veya başka bir
temizleme solüsyonu kullanmayın.
150
UYARI: DEWALT tarafından
verilenlerin dışındaki aksesuarlar bu
ürün üzerinde test edilmediğinden, söz
konusu aksesuarların bu aletle birlikte
kullanılması tehlikeli olabilir. Yaralanma
riskini azaltmak için, bu aletle birlikte
sadece DEWALT tarafından tavsiye
edilen aksesuarlar kullanılmalıdır.
Uygun aksesuarlarla ilgili daha fazla bilgi almak için
satıcınızla görüşün.
Çevrenin korunması
Ayrı toplama. Bu ürün normal evsel
atıklarla birlikte imha edilmemelidir.
Herhangi bir zamanda DEWALT ürününüzü
değiştirmek isterseniz ya da artık işinize yaramıyorsa,
normal evsel atıklarla birlikte atmayın. Bu ürünü ayrı
toplama için ayırın.
Kullanılmış ürünlerin ayrı toplanması ve
paketlenmesi malzemelerin geri kazanım
yoluyla tekrar kullanılmasını
sağlamaktadır. Geri kazanılan
malzemelerin tekrar kullanılması çevre
kirliliğinin önlenmesine yardımcı olur ve
ham madde talebini azaltır.
Yerel düzenlemeler kapsamında elektrikli ürünlerin
evsel atıklardan ayrı olarak belediyenin atık
sahalarında toplanması veya yeni bir ürün aldığınızda
satıcı tarafından geri alınması öngörülebilir.
DEWALT, kullanma süreleri sona eren DEWALT
ürünlerinin toplanması ve geri kazanımı için bir
imkan sunmaktadır. Bu hizmetten yararlanmak için,
lütfen ürününüzü bizim adımıza toplama işlemi
yapan bir yetkili servise götürün.
Bu kılavuzda belirtilen adresteki yerel DEWALT
ofisi ile irtibata geçerek size en yakın yetkili servisin
yerini öğrenebilirsiniz. Alternatif olarak, yetkili
DEWALT tamir acentelerinin listesi ve satış sonrası
servis ve bağlantıların tam ayrıntıları İnternette
www.2helpU.com adresinde mevcuttur.
TÜRKÇE
GARANTİ
Şarj Edilebilir Pil Takımı
Bu uzun ömürlü pil takımı, daha önce kolayca
yapılan işlerde yeterince güç üretemeyecek duruma
geldiğinde şarj edilmelidir. Pil takımının teknik
ömrünün tamamlanmasından sonra, çevre unsuruna
dikkat ederek imha işlemi yapın:
• Pil takımını tam olarak aşağıya doğru çekin ve
aletten çıkarın.
• Li-Ion, NiCd ve NiMH piller geri
dönüşümlüdür. Bunları satıcınıza veya bir
yerel geri dönüşüm istasyonuna götürün.
Toplanan pil takımları uygun biçimde yeniden
değerlendirilecek veya imha edilecektir.
• 30 GÜNLÜK RİSKSİZ
MEMNUNİYET GARANTİSİ •
DEWALT aletinizin performansından tam
olarak memnun kalmazsanız, satın almanızdan
sonra 30 gün içinde satın aldığınız yere iade
ederek parasını geri alabilir veya başka aletle
değiştirebilirsiniz. Satın alındığına dair bir
kanıtın ibraz edilmesi zorunludur.
• BİR YILLIK ÜCRETSİZ SERVİS
SÖZLEŞMESİ •
Satın alma tarihinden itibaren 12 aylık süre
içinde DEWALT aletiniz için bakım veya
servis hizmetine ihtiyaç duymanız halinde,
bu hizmetler ücretsiz olarak bir DEWALT
tamir acentesi tarafından yapılacaktır. Satın
alındığına dair bir kanıtın ibraz edilmesi
zorunludur. Bu hizmet Elektrikli Aletlerin
işçilik ve yedek parça maliyetlerini de içerir.
Aksesuarlar hariçtir.
• BİR YILLIK TAM GARANTİ •
DEWALT ürününüzün satın alma tarihinden
itibaren 12 aylık süre içinde kusurlu malzeme
veya işçilik nedeniyle arıza yapması halinde,
bütün kusurlu parçaları ücretsiz olarak
değiştirmeyi veya karar yetkisi bize ait olmak
üzere üniteyi ücretsiz olarak değiştirmeyi
aşağıdaki şartlara tabi olarak garanti ederiz:
• Ürünün hatalı kullanılmamış olması.
• Yetkisi olmayan kişilerce tamir
girişiminde bulunulmamış olması.
• Satın alma tarihine ilişkin belgenin ibraz
edilmesi. Bu garanti fazladan bir avantaj
olarak sunulmaktadır ve tüketicilerin
yasal haklarına ilavedir.
En yakındaki DEWALT yetkili tamir
acentesinin yerini öğrenmek için, bu kılavuzun
arkasındaki uygun telefon numarasını
kullanınız. Alternatif olarak, yetkili DEWALT
tamir acentelerinin listesi ve satış sonrası
servis ve bağlantıların tam ayrıntıları şu
internet adresinde mevcuttur: www.2helpU.
com.
151
ΕΛΛΗΝΙΚΑ
ΑΣΥΡΜΑΤΟ ΚΡΟΥΣΤΙΚΟ ΔΡΑΠΑΝΟ
DC927
Συγχαρητήρια!
Επιλέξατε ένα εργαλείο DEWALT. Η πολύχρονη
εμπειρία, η σχολαστική ανάπτυξη προϊόντων
και η καινοτομία, έκαναν τη DEWALT έναν από
τους πλέον αξιόπιστους συνεργάτες στον τομέα
των επαγγελματικών ηλεκτρικών εργαλείων.
χρησιμοποιηθεί για τη σύγκριση ενός εργαλείου
με ένα άλλο. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί για
προκαταρκτική αξιολόγηση έκθεσης.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Το δηλωθέν
επίπεδο εκπομπής κραδασμών
αντιπροσωπεύει τις κύριες
εφαρμογές του εργαλείου. Ωστόσο,
εάν το εργαλείο χρησιμοποιείται
σε διαφορετικές εφαρμογές, με
διαφορετικά παρελκόμενα ή δεν έχει
συντηρηθεί κατάλληλα, η εκπομπή
κραδασμών μπορεί να διαφέρει.
Αυτό μπορεί να μειώσει σημαντικά
το επίπεδο έκθεσης κατά τη διάρκεια
ολόκληρης της εργασίας.
Τεχνικά δεδομένα
Τάση
V
Ισχύς εξόδου
W
Ταχύτητα χωρίς φορτίο
1η ταχύτητα
λεπτά-1
2η ταχύτητα
λεπτά-1
3η ταχύτητα
λεπτά-1
Ρυθμός κρούσης
1η ταχύτητα
λεπτά-1
2η ταχύτητα
λεπτά-1
3η ταχύτητα
λεπτά-1
Μέγ. ροπή
Nm
Χωρητικότητα κεντροσφίκτη mm
Μέγιστη δυνατότητα διάτρησης
χάλυβας/μαλακό ξύλο/τσιμέντο
Βάρος (χωρίς σετ
μπαταριών)
kg
LpA (πίεση ήχου)
dB(A)
KPA (αβεβαιότητα πίεσης ήχου) dB(A)
LWA (ακουστική ισχύς)
dB(A)
KWA (αβεβαιότητα
ακουστικής ισχύος)
dB(A)
DC927
18
425
0-450
0–1500
0–1800
65/13/16
Προσδιορίστε πρόσθετα μέτρα
ασφαλείας για την προστασία του
χειριστή από τις επιδράσεις των
κραδασμών, όπως: συντήρηση του
εργαλείου και των παρελκομένων,
διατήρηση των χεριών σε θερμή
κατάσταση, οργάνωση των
προτύπων εργασίας.
1,8
94
3,0
105
3,0
Συνολικές τιμές κραδασμών (άθροισμα
τριαξονικού φορέα) καθορισμένες σύμφωνα με το
πρότυπο ΕΝ 60745:
Τιμή εκπομπής κραδασμών ah
Διάτρηση τσιμέντου
ahID =
m/s²
12,5
Αβεβαιότητα K = m/s²
3,1
Τιμή εκπομπής κραδασμών ah
Διάτρηση σε μέταλλο
ahD =
m/s²
≤ 2,5
Αβεβαιότητα K = m/s²
1,5
Το επίπεδο εκπομπής κραδασμών που
παρέχεται στο παρόν φυλλάδιο πληροφοριών
έχει μετρηθεί σύμφωνα με τυποποιημένο
τεστ του προτύπου ΕΝ 60745 και μπορεί να
152
Η αξιολόγηση του επιπέδου έκθεσης
σε κραδασμούς θα πρέπει επίσης να
λαμβάνει υπόψη τις φορές που το
εργαλείο κλείνει ή όταν λειτουργεί
αλλά δεν ολοκληρώνει την εργασία.
Αυτό μπορεί να μειώσει σημαντικά
το επίπεδο έκθεσης κατά τη διάρκεια
ολόκληρης της εργασίας.
0-7650
0–25500
0–30600
38
13
Σετ μπαταριών
Τάση
Χωρητικότητα
Βάρος
VDC
Ah
kg
Φορτιστής
Τάση ηλεκτροδότησης VAC
Τύπος μπαταριών
Κατά προσέγγιση
min
χρόνος φόρτισης
Βάρος
kg
DE9180
18
2,0
0,68
DE9135
230
NiCd/NiMH/Li-Ion
40
(σετ μπαταριών
2,0 Ah)
0,52
ΕΛΛΗΝΙΚΑ
Ασφάλειες:
Ευρώπη
για εργαλεία 230 V
ένταση 10 Ampere
Για το Ηνωμένο Βασίλειο
και την Ιρλανδία
για εργαλεία 230 V
13 Ampere, στα βύσματα
Ορισμοί: Οδηγίες ασφαλείας
Οι παρακάτω ορισμοί περιγράφουν το
επίπεδο σοβαρότητας για κάθε λέξη ένδειξης.
Παρακαλούμε διαβάστε το εγχειρίδιο και
προσέξτε αυτά τα σύμβολα.
ΚΙΝΔΥΝΟΣ: Καθορίζει μια
επικείμενη επικίνδυνη κατάσταση
η οποία, εάν δεν αποφευχθεί, θα
οδηγήσει σε θάνατο ή σοβαρό
τραυματισμό.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Καθορίζει μια
ενδεχομένως επικίνδυνη κατάσταση
η οποία, εάν δεν αποφευχθεί, θα
μπορούσε να οδηγήσει σε θάνατο ή
σοβαρό τραυματισμό.
Δήλωση συμμόρφωσης με τις
οδηγίες της Ε.Ε.
DC927
Η εταιρεία DEWALT δηλώνει ότι αυτά τα
προϊόντα που περιγράφονται στην ενότητα
«τεχνικά δεδομένα» έχουν σχεδιαστεί σε
συμμόρφωση με το εξής πρότυπο:
98/37/ΕΟΚ (έως 28 Δεκ. 2009), 2004/108/ΕΚ,
2006/42/ΕΚ (από τις 29 Δεκ. 2009), 2006/95/ΕΚ,
EN 55014-1, EN 55014-2, EN 60745-1,
EN 60745-2-6.
Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε
με την εταιρεία DEWALT στην παρακάτω
διεύθυνση, ή ανατρέξτε στο πίσω μέρος του
εγχειριδίου.
Ο κάτωθι υπογεγραμμένος είναι ο αρμόδιος
για τη σύνταξη του τεχνικού φακέλου και
πραγματοποιεί την παρούσα δήλωση εκ μέρους
της εταιρείας DEWALT.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Καθορίζει μια
ενδεχομένως επικίνδυνη κατάσταση
η οποία, εάν δεν αποφευχθεί,
ενδέχεται να προκαλέσει ελαφρό ή
μέσης σοβαρότητας τραυματισμό.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Όταν το εργαλείο
χρησιμοποιείται χωρίς το σύμβολο
προειδοποίησης ασφαλείας,
καθορίζει μια ενδεχομένως
επικίνδυνη κατάσταση η οποία,
εάν δεν αποφευχθεί, ενδέχεται να
επιφέρει ζημία σε περιουσιακά
στοιχεία.
Υποδηλώνει κίνδυνο
ηλεκτροπληξίας.
Υποδηλώνει κίνδυνο φωτιάς.
Horst Grossmann
Αντιπρόεδρος τμήματος μηχανολογίας και
ανάπτυξης προϊόντων
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 11,
D-65510, Idstein, Γερμανία
30/10/2007
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Για μείωση
του κινδύνου τραυματισμού,
διαβάστε το εγχειρίδιο οδηγιών.
Γενικές προειδοποιήσεις
ασφαλείας ηλεκτρικού
εργαλείου
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! Διαβάστε όλες
τις προειδοποιήσεις ασφαλείας και
όλες τις οδηγίες Εάν δεν τηρηθούν
οι προειδοποιήσεις και οδηγίες,
αυτό μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα
ηλεκτροπληξία, φωτιά ή/και σοβαρό
τραυματισμό.
153
ΕΛΛΗΝΙΚΑ
ΦΥΛΑΞΤΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ
ΚΑΙ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗ
ΑΝΑΦΟΡΑ.
Ο όρος “ηλεκτρικό εργαλείο” σε όλες τις
προειδοποιήσεις, αναφέρεται σε εργαλείο
ηλεκτροδοτούμενο (με καλώδιο) από την
κύρια παροχή ηλεκτροδότησης, ή σε εργαλείο
με ασύρματη δυνατότητα λειτουργίας (με
μπαταρία).
1) ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΧΩΡΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
α) Διατηρείτε το χώρο εργασίας
καθαρό και καλά φωτισμένο. Οι μη
τακτοποιημένοι ή σκοτεινοί χώροι,
αποτελούν αιτίες ατυχημάτων.
β) Μη λειτουργείτε ηλεκτρικά εργαλεία σε
χώρους με εκρηκτική ατμόσφαιρα, όπως
παρουσία εύφλεκτων υγρών, αερίων,
ή σκόνης. Τα ηλεκτρικά εργαλεία
παράγουν σπινθήρες που μπορεί να
προκαλέσουν ανάφλεξη της εν λόγω
σκόνης ή ατμών.
γ) Απομακρύνετε τα παιδιά και άλλα
περαστικά άτομα κατά τη χρήση
ενός ηλεκτρικού εργαλείου. Τυχόν
παράγοντες που αποσπούν την προσοχή
σας, μπορεί να προκαλέσουν απώλεια
ελέγχου.
2) ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ
α) Τα βύσματα των ηλεκτρικών εργαλείων
πρέπει να ταιριάζουν με τις πρίζες.
Μην τροποποιείτε ποτέ το βύσμα
ηλεκτροδότησης με οποιονδήποτε
τρόπο. Μη χρησιμοποιείτε οποιαδήποτε
βύσματα προσαρμογέα με γειωμένα (με
γείωση εδάφους) ηλεκτρικά εργαλεία.
Τα μη τροποποιημένα βύσματα και οι
ταιριαστές πρίζες μειώνουν τον κίνδυνο
ηλεκτροπληξίας.
β) Αποφύγετε την επαφή του σώματώς σας
με γειωμένες επιφάνειες όπως σωλήνες,
καλοριφέρ, εστίες κουζινών και ψυγεία.
Ο κίνδυνος ηλεκτροπληξίας αυξάνεται
όταν το σώμα σας είναι γειωμένο.
γ) Μην εκθέτετε τα ηλεκτρικά εργαλεία
στη βροχή ή σε συνθήκες υγρής
ατμόσφαιρας. Η είσοδος νερού σε
ηλεκτρικό εργαλείο αυξάνει τον κίνδυνο
ηλεκτροπληξίας.
δ) Μην κακομεταχειρίζεστε το καλώδιο.
Μη χρησιμοποιείτε ποτέ το καλώδιο για
τη μεταφορά, τράβηγμα, ή αποσύνδεση
154
του ηλεκτρικού εργαλείου. Διατηρείτε
το μακριά από θερμότητα, ελαιώδεις
ουσίες, αιχμηρά αντικείμενα ή γωνίες,
ή μετακινούμενα εξαρτήματα. Καλώδια
που έχουν υποστεί ζημιά ή που είναι
“μπερδεμένα”, αυξάνουν τον κίνδυνο
ηλεκτροπληξίας.
ε) Όταν χρησιμοποιείτε ένα ηλεκτρικό
εργαλείο σε εξωτερικό χώρο,
χρησιμοποιείτε καλώδιο επέκτασης
κατάλληλο για χρήση σε εξωτερικό
χώρο. Η χρήση καλωδίου κατάλληλου
για εξωτερική χρήση μειώνει τον κίνδυνο
ηλεκτροπληξίας.
στ) Εάν είναι αναπόφευκτη η λειτουργία
ηλεκτρικού εργαλείου σε χώρο με
υψηλή υγρασία, χρησιμοποιήστε
παροχή ηλεκτροδότησης με ασφάλεια
διαρροής ηλεκτρικού ρεύματος (RCD).
Η χρήση της RCD μειώνει τον κίνδυνο
ηλεκτροπληξίας.
3) ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ
α) Παραμείνετε σε εγρήγορση, προσέχετε
τι κάνετε και χρησιμοποιείτε την κοινή
λογική κατά τη χρήση ενός ηλεκτρικού
εργαλείου. Μη χρησιμοποιείτε
οποιοδήποτε ηλεκτρικό εργαλείο
εάν είστε κουρασμένος (-η), ή υπό
την επήρεια ναρκωτικών, αλκοόλ, ή
φαρμάκων. Μια τυχόν στιγμή απόσπασης
της προσοχής σας καθώς χειρίζεστε
ηλεκτρικά εργαλεία, μπορεί να επιφέρει
σοβαρό προσωπικό τραυματισμό.
β) Χρησιμοποιήστε προσωπικό
προστατευτικό εξοπλισμό. Φοράτε
πάντα προστατευτικά γυαλιά. Η χρήση
προστατευτικού εξοπλισμού όπως
αναπνευστικής μάσκας, αντιολισθητικών
υποδημάτων, κράνους, ή προστατευτικών
ακουστικών για τις κατάλληλες
συνθήκες, θα μειώσει τους προσωπικούς
τραυματισμούς.
γ) Αποτρέψτε τυχόν ακούσια εκκίνηση του
εργαλείου. Εξασφαλίστε ότι ο διακόπτης
είναι κλειστός (θέση off) πριν συνδέσετε
το εργαλείο στην πρίζα ή/και στο πακέτο
μπαταρίας καθώς και πριν σηκώσετε ή
μεταφέρετε το εργαλείο. Η μεταφορά
ηλεκτρικών εργαλείων με το δάκτυλό
σας στο διακόπτη, ή η σύνδεση στην
πρίζα εργαλείων με ανοικτό (θέση on)
διακόπτη, αποτελούν αιτίες ατυχημάτων.
ΕΛΛΗΝΙΚΑ
δ) Αφαιρέστε οποιοδήποτε κλειδί ή
ρυθμιστικό κλειδί πριν ενεργοποιήσετε
το ηλεκτρικό εργαλείο. Ένα κλειδί
ή ρυθμιστικό κλειδί που έχει αφεθεί
προσαρτημένο σε κινητό τμήμα του
ηλεκτρικού εργαλείου, μπορεί να
προκαλέσει προσωπικό τραυματισμό.
ε) Μην προσπαθήσετε να φτάσετε
απομακρυσμένα σημεία. Διατηρείτε
συνεχώς σταθερό πάτημα και ισορροπία.
Αυτό σας δίνει τη δυνατότητα καλύτερου
ελέγχου του ηλεκτρικού εργαλείου σε
απροσδόκητες καταστάσεις.
στ) Φοράτε τον κατάλληλο ρουχισμό. Μη
φοράτε χαλαρά ρούχα ή κοσμήματα.
Διατηρείτε τα μαλλιά σας, τα ρούχα
και τα γάντια μακριά από κινούμενα
εξαρτήματα. Τα χαλαρά ρούχα,
τα κοσμήματα ή τα μακριά μαλλιά
μπορεί να εμπλακούν στα κινούμενα
εξαρτήματα.
ζ) Εάν διατίθενται συσκευές για
τη σύνδεση εκβολής σκόνης και
εγκαταστάσεων συλλογής, βεβαιωθείτε
ότι έχουν συνδεθεί σωστά και
χρησιμοποιούνται κατάλληλα. Η χρήση
συσκευής συλλογής σκόνης μπορεί να
μειώσει τους σχετιζόμενος με σκόνη
κινδύνους.
4) ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΤΟΥ
ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΕΡΓΑΛΕΙΟΥ
α) Μην χρησιμοποιείτε με υπερβολική
δύναμη το ηλεκτρικό εργαλείο.
Χρησιμοποιήστε το κατάλληλο εργαλείο
για την εφαρμογή σας. Το σωστά
επιλεγμένο ηλεκτρικό εργαλείο θα
εκτελέσει καλύτερα και ασφαλέστερα
το έργο του όταν χρησιμοποιηθεί με το
ρυθμό για τον οποίο προορίζεται.
β) Μην χρησιμοποιείτε το ηλεκτρικό
εργαλείο εάν ο διακόπτης (on-off) δεν
λειτουργεί. Οποιοδήποτε εργαλείο δεν
μπορεί να ελεγχθεί μέσω του διακόπτη
του, είναι επικίνδυνο και πρέπει να
επισκευαστεί.
γ) Αποσυνδέστε το βύσμα από την
πρίζα ή και το πακέτο μπαταρίας από
το ηλεκτρικό εργαλείο πριν κάνετε
οποιεσδήποτε ρυθμίσεις, αλλαγές
παρελκομένων, ή πριν αποθηκεύσετε
οποιοδήποτε ηλεκτρικό εργαλείο. Αυτού
του είδους τα μέτρα ασφαλείας μειώνουν
τον κίνδυνο απροσδόκητης λειτουργίας
του ηλεκτρικού εργαλείου.
δ) Αποθηκεύστε όποιο ηλεκτρικό εργαλείο
δεν χρησιμοποιείτε μακριά από μέρη
όπου μπορούν να το φτάσουν παιδιά και
μην επιτρέπετε τη χρήση του ηλεκτρικού
εργαλείου σε άτομα που δεν είναι
εξοικειωμένα με αυτό ή με τις οδηγίες
χρήσης του. Τα ηλεκτρικά εργαλεία είναι
επικίνδυνα όταν χρησιμοποιούνται από
μη εκπαιδευμένους χειριστές.
ε) Συντήρηση ηλεκτρικών εργαλείων.
Ελέγξτε για τυχόν εσφαλμένη
ευθυγράμμιση ή στρέβλωση
κινούμενων εξαρτημάτων, για
τυχόν θραύση εξαρτημάτων και για
οποιεσδήποτε άλλες καταστάσεις που
μπορεί να επηρεάσουν τη λειτουργία
του ηλεκτρικού εργαλείου. Εάν το
ηλεκτρικό εργαλείο έχει υποστεί ζημιά,
φροντίστε για την επισκευή του πριν
το χρησιμοποιήσετε. Πολλά ατυχήματα
έχουν προκληθεί από ηλεκτρικά εργαλεία
που δεν έχουν συντηρηθεί κατάλληλα.
στ) Διατηρείτε τα εργαλεία κοπής αιχμηρά
και καθαρά. Τα κατάλληλα συντηρημένα
εργαλεία κοπής με αιχμηρά άκρα
κοπής έχουν μικρότερες πιθανότητες
λυγίσματος κατά τη λειτουργία και
ελέγχονται ευκολότερα.
ζ) Χρησιμοποιήστε το ηλεκτρικό εργαλείο,
τα παρελκόμενα και τις μύτες του κλπ
σύμφωνα με τις παρούσες οδηγίες,
λαμβάνοντας υπόψη τις συνθήκες
εργασίας και την εργασία που πρόκειται
να πραγματοποιηθεί. Η χρήση ενός
ηλεκτρικού εργαλείου για εργασίες
διαφορετικές απ’ αυτές για τις οποίες
προορίζεται, μπορεί να δημιουργήσει
επικίνδυνη κατάσταση.
5) ΧΡΉΣΗ ΚΑΙ ΦΡΟΝΤΊΔΑ ΜΠΑΤΑΡΙΏΝ
α) Επαναφορτίστε μόνο με το φορτιστή
που καθορίζεται από τον κατασκευαστή.
Φορτιστής που είναι κατάλληλος για
ένα τύπο πακέτου μπαταριών, μπορεί
να δημιουργήσει κίνδυνο φωτιάς όταν
χρησιμοποιείται με μη συμβατό πακέτο
μπαταριών.
β) Χρησιμοποιείτε ηλεκτρικά εργαλεία
μόνο με ειδικά καθορισμένα πακέτα
μπαταριών. Η χρήση οποιωνδήποτε
άλλων πακέτων μπαταριών μπορεί να
προκαλέσει κίνδυνο τραυματισμού ή και
φωτιάς.
155
ΕΛΛΗΝΙΚΑ
γ) Όταν δεν χρησιμοποιείτε το πακέτο
μπαταριών, διατηρείτε το μακριά από
άλλα μεταλλικά αντικείμενα όπως
συνδετήρες χαρτιού, νομίσματα, κλειδιά,
καρφιά, βίδες, ή άλλα μικρά μεταλλικά
αντικείμενα που μπορεί να προκαλέσουν
ηλεκτρική επαφή μεταξύ των δύο
ακροδεκτών του πακέτου μπαταριών.
Η βραχυκύκλωση των ακροδεκτών
της μπαταρίας μπορεί να προκαλέσει
εγκαύματα ή και φωτιά.
δ) Κάτω από συνθήκες κακομεταχείρισης,
μπορεί να εκτοξευτεί υγρό από τη
μπαταρία. Αποφύγετε την επαφή με
το υγρό αυτό. Εάν έλθετε σ’ επαφή
κατά λάθος, ξεπλύνετε με άφθονο νερό.
Επιπλέον αυτού, σε περίπτωση που το
υγρό έλθει σ’ επαφή με τα μάτια σας,
αναζητήστε αμέσως ιατρική βοήθεια. Το
υγρό που εκτοξεύεται από τη μπαταρία
μπορεί να προκαλέσει ερεθισμούς ή
εγκαύματα.
6) ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ (ΣΕΡΒΙΣ)
α) Φροντίστε όπως η συντήρηση του
ηλεκτρικού εργαλείου πραγματοποιείται
από πιστοποιημένο για επισκευές άτομο,
με τη χρήση των ταυτόσημων μόνο
ανταλλακτικών. Αυτό θα εξασφαλίσει τη
διατήρηση της ασφαλείας του ηλεκτρικού
εργαλείου.
ΠΡΟΣΘΕΤΟΙ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΙ
ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
Προειδοποιήσεις ασφαλείας
τρυπανιού/οδηγού/κρουστικού
δραπάνου
• Να φοράτε προστατευτικά αυτιών, όταν
χρησιμοποιείτε κρουστικά δράπανα.
Η έκθεση στο θόρυβο ενδέχεται να
προκαλέσει απώλεια ακοής.
• Κρατάτε τα ηλεκτρικά εργαλεία από
τις μονωμένες επιφάνειες λαβής, όταν
πραγματοποιείτε μια εργασία κατά την
οποία το εργαλείο κοπής ενδέχεται να
έρθει σε επαφή με μη εμφανή καλωδίωση
ή με το ίδιο το καλώδιο ηλεκτροδότησης
του. Εάν το παρελκόμενο κοπής έρθει σ’
επαφή με ηλεκτροφόρο καλώδιο, μπορεί
να εκθέσει τα μεταλλικά εξαρτήματα του
156
•
•
•
•
•
ηλεκτρικού εργαλείου σε ηλεκτρική τάση
και να προκαλέσει ηλεκτροπληξία στο
χειριστή.
Να χρησιμοποιείτε τις βοηθητικές
χειρολαβές που παρέχονται με το
εργαλείο. Η απώλεια ελέγχου ενδέχεται να
προκαλέσει προσωπικό τραυματισμό.
Χρησιμοποιήστε σφιγκτήρες ή κάποιο
άλλο πρακτικό τρόπο, για να ασφαλίσετε
και υποστηρίξετε το τεμάχιο εργασίας σε
σταθερή πλατφόρμα. Η σταθεροποίηση του
τεμαχίου εργασίας μόνο με το χέρι σας ή
με το σώμα σας δημιουργεί αστάθεια και
πιθανή απώλεια ελέγχου.
Φοράτε ωτασπίδες κατά την παρατεταμένη
χρήση του κρουστικού δραπάνου. Η
παρατεταμένη έκθεση σε θόρυβο υψηλής
έντασης μπορεί να προκαλέσει κώφωση.
Μπορεί να προκύψει προσωρινή απώλεια
ακοής ή σοβαρή ζημιά στο τύμπανο του
αυτιού από ήχους υψηλής έντασης λόγω
χρήσης του κρουστικού δραπάνου.
Να φοράτε προστατευτικά γυαλιά ή άλλο
είδος προστασίας για τα μάτια. Οι εργασίες
σφυρηλάτησης και διάτρησης προκαλούν
αιωρούμενα σωματίδια. Τα αιωρούμενα
σωματίδια ενδέχεται να προκαλέσουν
μόνιμες βλάβες στα μάτια.
Οι μύτες τρυπανισμού και τα εργαλεία
θερμαίνονται κατά τη χρήση. Όταν τα
αγγίζετε, να φοράτε γάντια.
Ετικέτες στο εργαλείο
ΘΕΣΗ ΚΩΔΙΚΟΥ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ
Ο κωδικός ημερομηνίας, ο οποίος περιλαμβάνει
επίσης το έτος κατασκευής, είναι εκτυπωμένος
στην επιφάνειας του περιβλήματος στο σημείο
που σχηματίζει την άρθρωση προσαρμογής
μεταξύ του εργαλείου και της μπαταρίας!!
Παράδειγμα:
2007 XX XX
Έτος κατασκευής
Σημαντικές οδηγίες ασφαλείας
για όλους τους φορτιστές
μπαταριών
ΦΥΛΑΞΤΕ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ: Το
παρόν εγχειρίδιο περιέχει σημαντικές οδηγίες
ασφαλείας και λειτουργίας για τους φορτιστές
μπαταρίας DE9130/DE9135.
ΕΛΛΗΝΙΚΑ
•
Πριν από τη χρήση του φορτιστή, διαβάστε
όλες τις οδηγίες και τις σημειώσεις
προειδοποιήσεων στο φορτιστή, τις
μπαταρίες και το προϊόν που χρησιμοποιεί
τις μπαταρίες.
ΚΙΝΔΥΝΟΣ: Κίνδυνος
ηλεκτροπληξίας. Οι ακροδέκτες
φόρτισης έχουν τάση 230 volt. Μην
αγγίζετε με αντικείμενα που είναι
αγωγοί ηλεκτρισμού. Μπορεί να
υποστείτε ηλεκτροπληξία.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Κίνδυνος
ηλεκτροπληξίας. Μην επιτρέπετε
την εισροή οποιουδήποτε υγρού
εντός του φορτιστή. Ενδέχεται να
προκληθεί ηλεκτροπληξία.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Κίνδυνος εγκαυμάτων.
Για τη μείωση του κινδύνου
τραυματισμών, φορτίζετε μόνο τις
επαναφορτιζόμενες μπαταρίες της
DEWALT. Άλλοι τύποι μπαταριών
ενδέχεται να εκραγούν προκαλώντας
προσωπικό τραυματισμό και ζημιές.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Υπό συγκεκριμένες
συνθήκες, με το φορτιστή συνδεμένο
στην παροχή ηλεκτροδότησης,
οι εκτεθειμένες επαφές φόρτισης
εντός του φορτιστή ενδέχεται να
βραχυκυκλώσουν από την ύπαρξη
ξένου υλικού. Τα ξένα υλικά που
αποτελούν αγωγούς ηλεκτρικού
ρεύματος, συμπεριλαμβανομένων
μεταξύ άλλων άχυρου σιδήρου,
αλουμινόχαρτου ή οποιασδήποτε
συσσώρευσης μεταλλικών
σωματιδίων, θα πρέπει να
διατηρούνται μακριά από τις
υποδοχές φόρτισης. Αποσυνδέετε
πάντα το φορτιστή από την παροχή
ηλεκτροδότησης, όταν δεν υπάρχει
μπαταρία στην υποδοχή φόρτισης.
Αποσυνδέετε το φορτιστή, προτού
επιχειρήσετε τον καθαρισμό του.
• ΜΗΝ επιχειρείτε τη φόρτιση της
μπαταρίας με οποιουσδήποτε άλλους
φορτιστές εκτός απ’ αυτούς που
αναφέρονται στο εγχειρίδιο. Ο φορτιστής
και η μπαταρία είναι ειδικά σχεδιασμένα
έτσι, ώστε να λειτουργούν μαζί.
• Αυτοί οι φορτιστές δεν προορίζονται για
καμία άλλη χρήση πέρα από τη φόρτιση
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
των επαναφορτιζόμενων μπαταριών της
DEWALT. Οποιεσδήποτε άλλες χρήσεις
ενέχουν τον κίνδυνο πρόκλησης φωτιάς ή
ηλεκτροπληξίας.
Μην εκθέτετε το φορτιστή σε βροχή ή
χιόνι.
Τραβάτε το καλώδιο από το φις και όχι
από το ίδιο το καλώδιο, όταν αποσυνδέετε
το φορτιστή. Αυτό θα μειώσει τον κίνδυνο
τυχόν ζημιάς στο βύσμα και το καλώδιο.
Βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο βρίσκεται σε
θέση όπου δεν μπορείτε να το πατήσετε,
να σκοντάψετε σε αυτό ή να υποστεί
οποιαδήποτε ζημιά ή φθορά.
Μην χρησιμοποιείτε καλώδιο επέκτασης,
εκτός κι αν είναι απολύτως αναγκαίο. Η
χρήση ακατάλληλου καλωδίου επέκτασης
ενδέχεται να προκαλέσει κίνδυνο φωτιάς ή
ηλεκτροπληξίας.
Μην τοποθετείτε οποιοδήποτε αντικείμενο
στο επάνω μέρος του φορτιστή και μην
τοποθετείτε το φορτιστή σε μαλακή
επιφάνεια που θα μπορούσε να καλύψει
τις γρίλιες εξαερισμού και να προκαλέσει
εσωτερική υπερθέρμανση. Τοποθετείτε το
φορτιστή σε θέση μακριά από οποιαδήποτε
πηγή θερμότητας. Ο φορτιστής εξαερίζεται
μέσω εγκοπών στο επάνω και κάτω τμήμα
του περιβλήματος.
Μην λειτουργείτε το φορτιστή με καλώδιο
ή φις ηλεκτροδότησης που έχει υποστεί
ζημιά —αλλά αντικαταστήστε τα αμέσως.
Μην λειτουργείτε το φορτιστή, εάν έχει
υποστεί απότομο χτύπημα, έχει πέσει κάτω
ή έχει υποστεί οποιαδήποτε άλλη ζημιά.
Προσκομίστε τον σε εξουσιοδοτημένο
κέντρο συντήρησης.
Μην αποσυναρμολογείτε το φορτιστή.
Προσκομίστε τον σε εξουσιοδοτημένο
κέντρο συντήρησης, όταν απαιτείται
συντήρηση ή επισκευή του. Τυχόν
λανθασμένη συναρμολόγηση ενδέχεται να
οδηγήσει σε ηλεκτροπληξία ή φωτιά.
Αποσυνδέστε το φορτιστή από την πρίζα,
προτού επιχειρήσετε οποιονδήποτε
καθαρισμό του. Αυτό θα μειώσει τον
κίνδυνο ηλεκτροπληξίας. Η αφαίρεση της
μπαταρίας δεν θα μειώσει αυτό τον κίνδυνο.
Μην επιχειρείτε ΠΟΤΕ να συνδέσετε
μεταξύ τους 2 φορτιστές.
157
ΕΛΛΗΝΙΚΑ
• Ο φορτιστής είναι σχεδιασμένος για να
λειτουργεί με τυπική ηλεκτρική ισχύ
παρεχόμενη από οικιακό ρεύμα 230 V. Μην
επιχειρήσετε να τον χρησιμοποιήσετε με
οποιαδήποτε άλλη τάση. Αυτό δεν ισχύει
για τον φορτιστή οχημάτων.
ΦΥΛΑΞΤΕ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ
Φορτιστές
Ο φορτιστής DE9135 δέχεται μπαταρίες NiCd,
NiMH ή Li-Ion 7,2 – 18 V.
Οι φορτιστές αυτοί δεν απαιτούν προσαρμογή
και είναι σχεδιασμένοι για εύκολη λειτουργία.
Διαδικασία φόρτισης
ΚΙΝΔΥΝΟΣ: Κίνδυνος
ηλεκτροπληξίας. Οι ακροδέκτες
φόρτισης έχουν τάση 230 volt. Μην
αγγίζετε με αντικείμενα που είναι
αγωγοί ηλεκτρισμού. Κίνδυνος
ηλεκτροπληξίας.
1. Συνδέστε τον φορτιστή (h) σε μία
κατάλληλη έξοδο πριν εισαγάγετε το σετ
μπαταριών.
2. Εισαγάγετε το σετ μπαταριών στο φορτιστή.
Θα αναβοσβήνει συνεχώς η κόκκινη λυχνία
(φόρτισης), καθορίζοντας ότι έχει αρχίσει ο
κύκλος φόρτισης.
3. Η κόκκινη ενδεικτική λυχνία υποδεικνύει
ότι η φόρτιση έχει ολοκληρωθεί, όταν
παραμένει συνεχώς αναμμένη. Το σετ
μπαταριών έχει φορτιστεί πλήρως και
μπορεί να χρησιμοποιηθεί αμέσως ή να
παραμείνει μέσα στο φορτιστή.
Διαδικασία φόρτισης
Αναφερθείτε στον παρακάτω πίνακα για την
κατάσταση φόρτισης της μπαταρίας.
Κατάσταση φόρτισης
φορτίζει
πλήρης φόρτιση
καθυστέρηση θερμής/
ψυχρής μπαταρίας
αντικατάσταση της
μπαταρίας
πρόβλημα
– – – – – –
–––––––––––
––– – ––– –
•••••••••••
•• •• •• ••
Αυτόματη ανανέωση
Η λειτουργία αυτόματης ανανέωσης θα
εξισορροπήσει ή θα αντισταθμίσει τις
158
ανεξάρτητες κυψέλες της μπαταρίας στη
μέγιστη χωρητικότητά τους. Οι μπαταρίες
πρέπει να ανανεώνονται εβδομαδιαίως ή κάθε
φορά που η μπαταρία δεν έχει πια την ίδια
απόδοση.
Για να ανανεώσετε τη μπαταρία, τοποθετήστε
τη μπαταρία στο φορτιστή ως συνήθως. Αφήστε
τη μπαταρία στο φορτιστή για τουλάχιστον
8 ώρες.
Καθυστέρηση θερμής/ψυχρής
μπαταρίας
Εάν ο φορτιστής εντοπίσει μια μπαταρία που
είναι πολύ θερμή ή ψυχρή, θα ενεργοποιήσει
αυτόματα μια καθυστέρηση θερμής/ψυχρής
μπαταρίας, καθυστερώντας έτσι τη φόρτιση,
έως ότου η μπαταρία φτάσει στην κατάλληλη
θερμοκρασία. Ο φορτιστής θα αλλάξει τότε
αυτόματα λειτουργία, σε λειτουργία φόρτισης.
Αυτή η λειτουργία εξασφαλίζει τη μέγιστη
διάρκεια ζωής για τη μπαταρία.
ΜΕΓΑΛΗΣ ΕΚΤΑΣΗΣ ΑΠΟΦΟΡΤΙΣΗ
Η μπαταρία είναι προστατευμένη από
αποφόρτισης μεγάλης έκτασης, όταν
χρησιμοποιείται στο εργαλείο.
Σημαντικές οδηγίες ασφαλείας
για όλες τις μπαταρίες
Όταν παραγγέλνετε ανταλλακτικά πακέτα
μπαταριών, βεβαιωθείτε να συμπεριλάβετε
στην παραγγελία σας τον αριθμό καταλόγου
και την τάση λειτουργίας. Συμβουλευτείτε
τον πίνακα στο τέλος αυτού του εγχειριδίου
για πληροφορίες σχετικά με τη συμβατότητα
φορτιστών και πακέτων μπαταριών.
Η μπαταρία δεν είναι πλήρως φορτισμένο, όταν
το αποσυσκευάζετε. Πριν από τη χρήση του
πακέτου μπαταριών και του φορτιστή, διαβάστε
τις παρακάτω οδηγίες ασφαλείας. Κατόπιν,
ακολουθήστε τις περιγραφόμενες διαδικασίες
φόρτισης.
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ
• Μη λειτουργείτε ή χρησιμοποιείτε
οποιαδήποτε μπαταρία σε χώρους με
εκρηκτική ατμόσφαιρα, όπως παρουσία
εύφλεκτων υγρών, αερίων, ή σκόνης. Η
εισαγωγή ή αφαίρεση της μπαταρίας από
το φορτιστή ενδέχεται να προκαλέσει
ανάφλεξη της σκόνης ή των ατμών.
ΕΛΛΗΝΙΚΑ
• Φορτίζετε τις μπαταρίες μόνο σε φορτιστές
DEWALT.
• ΜΗΝ ρίχνετε ή βυθίζετε σε νερό ή άλλα
υγρά.
• Μην αποθηκεύετε ή χρησιμοποιείτε το
εργαλείο και τις μπαταρίες σε μέρη όπου
η θερμοκρασία ενδέχεται να φτάσει ή
να ξεπεράσει τους 40 °C (105 °F) (όπως
έξω από υπόστεγα ή μεταλλικά κτίρια το
καλοκαίρι).
ΚΙΝΔΥΝΟΣ: Κίνδυνος
ηλεκτροπληξίας. Μην επιχειρείτε
ποτέ να ανοίξετε μια μπαταρία για
οποιονδήποτε λόγο. Εάν μια θήκη
μπαταρίας έχει σπάσει ή υποστεί
άλλη ζημιά, μην την εισάγετε στο
φορτιστή. Μπορεί να υποστείτε
ηλεκτροπληξία. Μπαταρίες που
έχουν υποστεί ζημιά θα πρέπει
να επιστρέφονται στο κέντρο
συντήρησης για ανακύκλωση.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Μην
επιχειρείτε ποτέ να ανοίξετε τη
μπαταρία για οποιονδήποτε λόγο.
Εάν μια θήκη μπαταρίας έχει
σπάσει ή υποστεί άλλη ζημιά, μην
την τοποθετήσετε στο φορτιστή.
Μην σπάτε, ρίχνετε κάτω ή
προκαλείτε ζημιά στις μπαταρίες.
Μην χρησιμοποιείτε μια μπαταρία
ή φορτιστή που έχει υποστεί
απότομο χτύπημα, έχει πέσει, έχει
πατηθεί από όχημα ή άτομα ή έχει
υποστεί ζημιά με οποιονδήποτε
άλλο τρόπο (π.χ. έχει διατρηθεί
με καρφί, έχει χτυπηθεί με σφυρί
ή έχει πατηθεί από οποιοδήποτε
άτομο). Κατεστραμμένες μπαταρίες
που έχουν υποστεί ζημιά θα πρέπει
να επιστρέφονται στο κέντρο
συντήρησης για ανακύκλωση.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Όταν δεν το
χρησιμοποιείτε, τοποθετήστε το
εργαλείο σε σταθερή επιφάνεια,
από την οποία δεν κινδυνεύει
να αναποδογυρίσει ή να
πέσει. Ορισμένα εργαλεία με
μεγάλες μπαταρίες μπορούν να
τοποθετηθούν «όρθια» πάνω στις
μπαταρίες, αλλά ενδέχεται να
ανατραπούν εύκολα.
ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ ΝΙΚΕΛΙΟΥΚΑΔΜΙΟΥ (NICD) Η ΝΙΚΕΛΙΟΥ
ΥΔΡΙΔΙΟΥ ΜΕΤΑΛΛΟΥ (NIMH)
• Μην αποτεφρώνετε τη μπαταρία, έστω
κι αν έχει υποστεί σοβαρή ζημιά ή έχει
φθαρεί πλήρως. Η μπαταρία μπορεί να
εκραγεί, εάν εκτεθεί σε φωτιά.
• Ενδέχεται να παρουσιαστεί μια μικρή
διαρροή υγρού από τους συσσωρευτές
της μπαταρίας κάτω από συνθήκες
υπερβολικής χρήσης ή θερμοκρασίας.
Αυτό δεν αποτελεί ένδειξη βλάβης.
Παρόλα αυτά, εάν σπάσει το εξωτερικό
προστατευτικό κάλυμμα:
α. Σε περίπτωση που το υγρό της μπαταρίας
έλθει σε επαφή με το δέρμα σας,
ξεπλύνετε αμέσως με σαπούνι και νερό
για μερικά λεπτά.
β. Σε περίπτωση που το υγρό της μπαταρίας
εισέλθει στα μάτια, ξεπλύνετε αμέσως
με καθαρό νερό για τουλάχιστον 10
λεπτά και αναζητήστε αμέσως ιατρική
βοήθεια. (Ιατρική σημείωση: Το υγρό
αποτελεί διάλυμα 25-35% υδροξειδίου
του καλίου.)
ΕΙΔΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ
ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ ΙΟΝΤΩΝ ΛΙΘΙΟΥ (LI-ION)
• Μην αποτεφρώνετε τη μπαταρία, έστω
κι αν έχει υποστεί σοβαρή ζημιά ή έχει
φθαρεί πλήρως. Η μπαταρία μπορεί να
εκραγεί, εάν εκτεθεί σε φωτιά. Όταν
οι μπαταρίες ιόντων λιθίου καίγονται,
δημιουργούνται τοξικά αέρια και υλικά.
• Αν τα περιεχόμενα της μπαταρίας έλθουν
σε επαφή με το δέρμα, ξεπλύνετε αμέσως
με σαπούνι και νερό. Αν το υγρό της
μπαταρίας εισέλθει στα μάτια, ξεπλύνετέ
τα με άφθονο νερό για 15 λεπτά, μέχρι να
υποχωρίσει ο ερεθισμός. Αν χρειάζεται
ιατρική παρακολούθηση, ο ηλεκτρολύτης
της μπαταρίας αποτελείται από ένα μείγμα
υγρών οργανικών ανθράκων και αλάτων
λιθίου.
• Τα περιεχόμενα των ανοιχτών μπαταριών
ενδέχεται να προκαλέσουν αναπνευστικά
προβλήματα. Αναπνεύστε καθαρό αέρα. Σε
περίπτωση που τα συμπτώματα επιμείνουν,
αναζητήστε ιατρική συμβουλή.
159
ΕΛΛΗΝΙΚΑ
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Κίνδυνος
εγκαυμάτων. Το υγρό της μπαταρίας
ενδέχεται να εκραγεί, αν εκτεθεί σε
φωτιά ή σπινθήρα.
Διαβάστε το εγχειρίδιο χρήσης πριν
από τη χρήση.
Φόρτιση μπαταρίας.
Καπάκι της μπαταρίας (εικ. 3)
Διατίθεται προστατευτικό καπάκι μπαταρίας
για την προστασία των ακροδεκτών της
μπαταρίας που δεν χρησιμοποιείται. Εάν δεν
τοποθετήσετε αυτό το προστατευτικό καπάκι,
τυχόν χαλαρά μεταλλικά αντικείμενα θα
μπορούσαν να βραχυκυκλώσουν τις επαφές,
προκαλώντας κίνδυνο πυρκαγιάς και ζημιά στη
μπαταρία.
1. Αφαιρέστε το προστατευτικό καπάκι
της μπαταρίας, προτού τοποθετήσετε τη
μπαταρία στο φορτιστή ή στο εργαλείο
(εικ. 3A).
2. Τοποθετήστε το προστατευτικό καπάκι
πάνω από τις επαφές αμέσως μετά την
αφαίρεση της μπαταρίας από το φορτιστή ή
το εργαλείο (εικ. 3B).
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Βεβαιωθείτε
ότι το προστατευτικό καπάκι της
μπαταρίας είναι τοποθετημένο,
προτού αποθηκεύσετε ή μεταφέρετε
τη μπαταρία που έχετε αφαιρέσει.
Φορτισμένη μπαταρία.
Ελαττωματική μπαταρία.
Καθυστέρηση θερμής/ψυχρής
μπαταρίας.
Μην αγγίζετε με αντικείμενα που είναι
αγωγοί ηλεκτρισμού.
Μη φορτίζετε μπαταρίες που έχουν
υποστεί ζημιά.
Χρησιμοποιείτε μόνο μπαταρίες
της DEWALT, καθώς διαφορετικές
μπαταρίες ενδέχεται να υποστούν
διαρροή προκαλώντας προσωπικό
τραυματισμό και ζημιές.
Μην εκθέτετε τη μπαταρία σε νερό.
Σετ μπαταριών (εικ. 1)
ΤΥΠΟΣ ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ
Το DC927 λειτουργεί με σετ μπαταριών των
18 volt.
Συστάσεις αποθήκευσης
1. Ιδανικά, οι μπαταρίες πρέπει να
αποθηκεύονται σε δροσερό και ξηρό
μέρος, το οποίο δεν έρχεται σε άμεση
επαφή με την ηλιακή ακτινοβολία και δεν
είναι εκτεθειμένο σε υπερβολικά υψηλές ή
χαμηλές θερμοκρασίες.
2. Η μακρόχρονη αποθήκευση δεν θα βλάψει
τις μπαταρίες ή το φορτιστή. Κάτω από
τις κατάλληλες συνθήκες, μπορούν να
αποθηκευτούν για 5 ή περισσότερα έτη.
Αντικαταστήστε αμέσως τυχόν
ελαττωματικά καλώδια
Φορτίζετε μόνο σε περιβάλλον με
θερμοκρασία από 4 °C έως 40 °C.
Απορρίψτε τη μπαταρία φροντίζοντας
για την προστασία του περιβάλλοντος.
Μην αποτεφρώνετε τις μπαταρίες
NiMH, NiCd+ και Li-Ion.
Φορτίζει πακέτα μπαταριών NiMH
και NiCd.
Ετικέτες στο φορτιστή και τη
μπαταρία
Φορτίζει πακέτα μπαταριών Li-Ion.
Εκτός από τα εικονίδια που χρησιμοποιούνται
σε αυτό το εγχειρίδιο, οι ετικέτες στο φορτιστή
και η μπαταρία έχουν τις ακόλουθες ενδείξεις:
Δείτε τα τεχνικά δεδομένα για το
χρόνο φόρτισης.
160
ΕΛΛΗΝΙΚΑ
Περιεχόμενα συσκευασίας
Ηλεκτρική ασφάλεια
Η συσκευασία περιέχει:
Το ηλεκτρικό μοτέρ έχει σχεδιαστεί μόνο για μία
συγκεκριμένη ηλεκτρική τάση. Να φροντίζετε
πάντα, ώστε η τάση του σετ μπαταριών να
αντιστοιχεί στην τάση της πινακίδας τεχνικών
χαρακτηριστικών. Να φροντίζετε επίσης, ώστε
η τάση στο φορτιστή σας να αντιστοιχεί στην
τάση της πρίζας ηλεκτροδότησης.
1 ασύρματο κρουστικό δράπανο
1 πλευρική χειρολαβή
2 σετ μπαταριών
1 φορτιστή
1 εγχειρίδιο οδηγιών
1 σχεδιάγραμμα σε μεγέθυνση
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Τα σετ μπαταριών και οι
φορτιστές δεν παρέχονται με τα μοντέλα Ν.
• Ελέγξτε για τυχόν ζημιά σε εργαλεία,
εξαρτήματα ή παρελκόμενα, που μπορεί
να έχει συμβεί κατά τη μεταφορά.
• Αφιερώστε επαρκή χρόνο, για να διαβάσετε
και να κατανοήσετε αυτό το εγχειρίδιο,
προτού θέσετε το εργαλείο σε λειτουργία.
Περιγραφή (εικ. 1–5)
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Μην
τροποποιείτε ποτέ το ηλεκτρικό
εργαλείο ή οποιοδήποτε τμήμα
του. Μπορεί να προκληθεί ζημιά ή
προσωπικός τραυματισμός.
a. Σκανδάλη
b. Πλήκτρο ελέγχου κίνησης προς τα
εμπρός/πίσω
c. Κολάρο ελέγχου λειτουργίας
d. Κολάρο ρύθμισης ροπής
e. Μοχλός αλλαγής ταχυτήτων
f. Χιτώνιο κεντροσφίκτη
g. Κουμπιά απελευθέρωσης μπαταρίας
ΠΡΟΟΡΙΖΟΜΕΝΗ ΧΡΗΣΗ
Το κρουστικό δράπανο DC927 έχει σχεδιαστεί
για επαγγελματική διάτρηση, κρουστική
διάτρηση και εφαρμογές βιδώματος.
MH χρησιμοποιείτε το εργαλείο σε συνθήκες
υψηλής υγρασίας ή παρουσία εύφλεκτων υγρών
ή αερίων.
Αυτά τα κρουστικά δράπανα είναι
επαγγελματικά ηλεκτρικά εργαλεία. ΜΗΝ
επιτρέπετε σε παιδιά να έρθουν σ’ επαφή με το
εργαλείο. Απαιτείται επιτήρηση, όταν αυτό το
εργαλείο χρησιμοποιείται από άπειρους χρήστες.
Ο φορτιστής DEWALT έχει διπλή
μόνωση σύμφωνα με το πρότυπο
EN 60335, συνεπώς δεν απαιτείται
καλώδιο γείωσης.
Εάν το καλώδιο ρεύματος έχει υποστεί ζημιά,
πρέπει να το αντικαταστήσετε με ειδικό καλώδιο
που διατίθεται από την υπηρεσία εξυπηρέτησης
πελατών της DEWALT.
Χρήση καλωδίου επέκτασης
Δεν θα πρέπει να χρησιμοποιείτε καλώδιο
επέκτασης εκτός κι αν είναι απολύτως
αναγκαίο. Χρησιμοποιήστε εγκεκριμένο
καλώδιο επέκτασης κατάλληλο για την ισχύ
εισόδου του φορτιστή σας (δείτε τα τεχνικά
δεδομένα). Το ελάχιστο μέγεθος αγωγού είναι
1 mm2. Το μέγιστο μήκος είναι 30 m.
Κατά τη χρησιμοποίηση ενός εξελίκτρου
καλωδίων, ξετυλίξτε πάντα το καλώδιο εντελώς.
ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ
ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Πριν τη
συναρμολόγηση και ρύθμιση,
αφαιρείτε πάντα το σετ μπαταριών.
Απενεργοποιείτε πάντα (διακόπτης
σε θέση off) το εργαλείο πριν από
την τοποθέτηση ή την αφαίρεση του
σετ μπαταριών.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:
Χρησιμοποιείτε μόνο σετ μπαταριών
και φορτιστές της DEWALT.
Εισαγωγή και αφαίρεση του σετ
μπαταριών από το εργαλείο
(εικ. 2)
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Για τη
μείωση κινδύνου προσωπικού
τραυματισμού, απενεργοποιήστε
το εργαλείο και αφαιρέστε το
σετ μπαταριών, προτού προβείτε
161
ΕΛΛΗΝΙΚΑ
σε οποιεσδήποτε ρυθμίσεις ή
αφαιρέσετε/εγκαταστήσετε
παρελκόμενα ή εξαρτήματα. Τυχόν
απροσδόκητη εκκίνηση ενδέχεται να
προκαλέσει τραυματισμό.
ΓΙΑ ΝΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΤΕ ΤΟ ΣΕΤ
ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ ΜΕΣΑ ΣΤΗ ΧΕΙΡΟΛΑΒΗ
ΤΟΥ ΕΡΓΑΛΕΙΟΥ
1. Ευθυγραμμίστε τη βάση του εργαλείου
με την εγκοπή μέσα στη χειρολαβή του
εργαλείου (εικ. 2).
2. Τοποθετήστε το σετ μπαταριών μέσα
στη χειρολαβή, έως ότου ασφαλίσει
και ακουστεί ο χαρακτηριστικός ήχος
ασφάλισης.
ΓΙΑ ΝΑ ΑΦΑΙΡΕΣΕΤΕ ΤΟ ΣΕΤ
ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΕΡΓΑΛΕΙΟ
1. Πιέστε τα πλήκτρα απελευθέρωσης της
μπαταρίας (g) και τραβήξτε με δύναμη
το σετ μπαταριών από τη χειρολαβή του
εργαλείου.
2. Τοποθετήστε το σετ μπαταριών στο
φορτιστή, όπως περιγράφεται στο
αντίστοιχο τμήμα αυτού του εγχειριδίου.
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
Οδηγίες χρήσης
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Τηρείτε
ΠΑΝΤΑ τις οδηγίες ασφαλείας και
τους ισχύοντες κανονισμούς.
Πλευρική χειρολαβή
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Για μείωση
του κινδύνου προσωπικού
τραυματισμού, λειτουργείτε
ΠΑΝΤΑ το εργαλείο με σωστά
εγκατεστημένη την πλευρική
χειρολαβή. Εάν δεν το κάνετε
αυτό, το αποτέλεσμα μπορεί να
είαι ολίσθηση της λαβής κατά
τη λειτουργία του εργαλείου και
επακόλουθη απώλεια ελέγχου.
Κρατήστε το εργαλείο με τα δύο σας
χέρια για βέλτιστο έλεγχο.
Οι σφιγκτήρες της πλευρικής χειρολαβής
μπορούν να περιστραφούν για δεξιόχειρη
ή αριστερόχειρη χρήση όπως φαίνεται στην
εικόνα. Η πλευρική χειρολαβή πρέπει να
είναι αρκετά σφικτή για να αντιστέκεται
162
στην συστροφική κίνηση του εργαλείου εάν
το παρελκόμενο καμφθεί ή σταματήσει να
περιστρέφεται. Βεβαιωθείτε να πιάσετε την
πλευρική χειρολαβή από το άκρο ώστε να
ελέγξετε το εργαλείο σε περίπτωση διακοπής
λειτουργίας.
Εάν το μοντέλο σας δεν είναι εξοπλισμένο με
πλευρική χειρολαβή, κρατάτε το τρυπάνι με
το ένα χέρι στη χειρολαβή και το άλλο στο σετ
μπαταριών.
Σκανδάλη μεταβολής ταχύτητας
(εικ. 1)
Για να ενεργοποιήσετε το εργαλείο, πιέστε τη
σκανδάλη (a). Για να απενεργοποιήσετε το
εργαλείο, απελευθερώστε τη σκανδάλη.
Το εργαλείο σας διαθέτει ένα φρένο. Ο
κεντροσφίκτης ακινητοποιείται, μόλις
απελευθερωθεί η σκανδάλη.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Δεν συνιστάται η συχνή χρήση
της μεταβλητής ταχύτητας. Ενδέχεται να
προκαλέσει βλάβη στο διακόπτη και γι’ αυτό
πρέπει να αποφεύγεται.
Πλήκτρο ελέγχου κίνησης προς
τα εμπρός/πίσω (εικ. 1)
Το πλήκτρο ελέγχου κίνησης προς τα εμπρός/
πίσω καθορίζει την κατεύθυνση του εργαλείου
και εξυπηρετεί ως πλήκτρο ασφάλισης.
Για να επιλέξετε περιστροφή προς τα εμπρός,
απελευθερώστε τη σκανδάλη και πιέστε το
πλήκτρο ελέγχου κίνησης προς τα εμπρός/πίσω
στη δεξιά πλευρά του εργαλείου.
Για να επιλέξετε κίνηση προς τα πίσω, πιέστε το
πλήκτρο ελέγχου κίνησης προς τα εμπρός/πίσω
στην αριστερή πλευρά του εργαλείου.
Η κεντρική θέση του πλήκτρου ελέγχου
κλειδώνει το εργαλείο στη θέση OFF.
Όταν αλλάζετε τη θέση του πλήκτρου
ελέγχου, βεβαιωθείτε ότι η σκανδάλη έχει
απελευθερωθεί.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Την πρώτη φορά που το
εργαλείο ενεργοποιείται μετά την αλλαγή
της κατεύθυνσης περιστροφής, μπορεί να
ακούσετε ένα κλικ κατά την εκκίνηση. Αυτό
είναι φυσιολογικό και δεν αποτελεί ένδειξη
προβλήματος.
ΕΛΛΗΝΙΚΑ
Κολάρο ελέγχου λειτουργίας
ΚΡΟΥΣΤΙΚΟ ΔΡΑΠΑΝΟ (ΕΙΚ. 6)
Το τρυπάνι σας είναι εφοδιασμένο με
ανεξάρτητο κολάρο ελέγχου λειτουργίας
(εικ. 1, c) για εναλλαγή μεταξύ λειτουργιών
τρυπανιού, βιδώματος και κρουστικού
δραπάνου.
Περιστρέψτε το κολάρο ελέγχου λειτουργιών
(c) έτσι ώστε το σύμβολο κρουστικού
δράπανου να είναι ευθυγραμμισμένο με το
βέλος.
ΒΙΔΩΜΑ (ΕΙΚ. 4)
1. Επιλέξτε την επιθυμητή κλίμακα ταχύτητας/
ροπής με τη χρήση του διακόπτη τριών
ταχυτήτων (e) στο επάνω μέρος του
εργαλείου ώστε να ταιριάξετε την ταχύτητα
και τη ροπή στην εφαρμογή που εργάζεστε.
Για ρύθμιση του επιπέδου ροπής στην
κατάλληλη ρύθμιση στο κολάρο ταχυτήτων,
θέστε αρχικά το κολάρο ταχυτήτων σε
χαμηλότερη ρύθμιση για να εξασφαλίσετε
τη ρύθμιση του σφιγκτήρα σύμφωνα με την
εφαρμογή σας.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Χρησιμοποιήστε τη
χαμηλότερη απαιτούμενη ρύθμιση ροπής
για εφαρμογή του σφιγκτήρα στο επιθυμητό
βάθος. Όσο πιο χαμηλός ο αριθμός, τόσο
πιο χαμηλή η έξοδος ροπής.
2. Περιστρέψτε το κολάρο ελέγχου
λειτουργιών (c) έτσι ώστε το σύμβολο βίδας
να είναι ευθυγραμμισμένο με το βέλος.
3. Ρυθμίστε το κολάρο ρύθμισης ροπής (d)
στον αριθμό που ανταποκρίνεται στην
κατάλληλη για την εφαρμογή σας ροπή.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το κολάρο ρύθμισης ροπής
πρέπει να έχει ρυθμιστεί σε οποιονδήποτε
αριθμό και μπορεί να αλλάζει λειτουργία
μεταξύ βιδώματος και τρυπανισμού με τη
χρήση του κολάρου ελέγχου.
ΤΡΥΠΑΝΙΣΜΟΣ (ΕΙΚ. 5)
ΠΡΟΣΟΧΗ: Όταν το κολάρο
λειτουργίας είναι στη λειτουργία
τρυπανισμού/κρουστικού δραπάνου,
το τρυπάνι δεν θα αλλάξει ταχύτητα
ανεξάρτητα από τη θέση του
κολάρου ρύθμισης ροπής (d).
Περιστρέψτε το κολάρο ελέγχου λειτουργιών
(c) έτσι ώστε το σύμβολο τρυπανιού να είναι
ευθυγραμμισμένο με το βέλος
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Μπορείτε να ρυθμίσετε το
κολάρο ρύθμισης ροπής (d) σε οποιονδήποτε
αριθμό.
Κολάρο ρύθμισης ροπής (εικ. 4)
Το εργαλείο σας έχει ένα μηχανισμό
ρυθμιζόμενης ροπής για την τοποθέτηση και
αφαίρεση συνδετήρων πολλών διαφορετικών
μεγεθών και σχημάτων και μηχανισμό
δραπάνου για το κάρφωμα συνδετήρων σε
λιθοδομές. Διάφοροι αριθμοί βρίσκονται
στο κολάρο ρύθμισης ροπής (d). Αυτοί οι
αριθμοί χρησιμοποιούνται για τη ρύθμιση
των ταχυτήτων ώστε να αποδοθεί κατάλληλη
ροπή. Όσο πιο υψηλός ο αριθμός στο κολάρο,
τόσο μεγαλύτερη η ροπή και τόσο μεγαλύτερο
το μέγεθος του συνδετήρα που μπορεί να
καρφωθεί. Για επιλογή οποιωνδήποτε αριθμών,
περιστρέψτε έως ότου ο επιθυμητός αριθμός
ευθυγραμμιστεί με το βέλος.
Γρανάζια τριών ταχυτήτων
(εικ. 4)
Η λειτουργία τριών ταχυτήτων του εργαλείου
σας, επιτρέπει την αλλαγή ταχυτήτων για
μεγαλύτερη ευελιξία. Για επιλογή της ταχύτητας
1 (υψηλότερη ρύθμιση ροπής), κλείστε το
εργαλείο και αφήστε το να σταματήσει. Σύρετε
το διακόπτη αλλαγής ταχυτήτων (e) πλήρως
προς τα αριστερά. Η ταχύτητα 2 (μεσαία
ρύθμισης ροπής και ταχύτητας) είναι στη μεσαία
θέση. Η ταχύτητα 3 (ρύθμιση υψηλότερης
ταχύτητας) είναι στα δεξιά.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Μην αλλάζετε ταχύτητες όταν
λειτουργεί το εργαλείο. Να αφήνετε πάντα το
εργαλείο να σταματά τελείως πριν αλλάξετε
ταχύτητα. Εάν αντιμετωπίζετε οποιοδήποτε
πρόβλημα με την αλλαγή ταχυτήτων,
βεβαιωθείτε ότι ο διακόπτης αλλαγής
ταχυτήτων έχει τοποθετηθεί σε μία από τις τρεις
ρυθμίσεις ταχυτήτων.
Λειτουργία αυτόματης σύσφιξης
κεντροσφίκτη (εικ. 7–9)
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Μην
επιχειρείτε να σφίξετε μύτες
τρυπανιού (ή οποιοδήποτε άλλο
παρελκόμενο) πιάνοντας το
163
ΕΛΛΗΝΙΚΑ
μπροστινό μέρος του κεντροσφίκτη
και ενεργοποιώντας το εργαλείο.
Μπορεί να προκληθεί ζημιά στον
κεντροσφίκτη και προσωπικός
τραυματισμός. Κλειδώνετε πάντα
τη σκανδάλη του εργαλείου όταν
αλλάζετε παρελκόμενα.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Να
βεβαιώνεστε πάντα ότι η μύτη
είναι καλά τοποθετημένη πριν
ενεργοποιήσετε το εργαλείο.
Τυχόν χαλαρή μύτη στο εργαλείο
μπορεί να εκτοξευτεί προκαλώντας
προσωπικό τραυματισμό.
ΓΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΜΥΤΗΣ ΤΟΥ ΤΡΥΠΑΝΙΟΥ
Η ΑΛΛΟΥ ΠΑΡΕΛΚΟΜΕΝΟΥ
1. Κλειδώστε τη σκανδάλη στη θέση OFF
(κλειστή).
2. Πιάστε το περίβλημα του κεντροσφίκτη
(f) με το ένα χέρι και χρησιμοποιήστε το
άλλο χέρι για ν’ ασφαλίσετε το εργαλείο
όπως φαίνεται στην εικόνα 7. Περιστρέψτε
αριστερόστροφα το περίβλημα (όπως
φαίνεται από το μπροστινό μέρος) και
αρκετά ώστε να χωρέσει το επιθυμητό
παρελκόμενο.
3. Εισαγάγετε τη μύτη ή άλλο παρελκόμενο
κατά περίπου 19 mm (3/4") στον
κεντροσφίκτη, όπως φαίνεται στην
εικόνα 8. Πιάστε καλά το περίβλημα
του κεντροσφίκτη και περιστρέψτε το
δεξιόστροφα (όπως φαίνεται από το
μπροστικό μέρος) με το ένα χέρι, καθώς
χρησιμοποιείτε το άλλο χέρι για να κρατάτε
σταθερά το εργαλείο. Περιστρέψτε
δεξιόστροφα το περίβλημα έως ότου
το περίβλημα να μην μπορεί πλέον να
περιστραφεί περισσότερο, όπως φαίνεται
στην εικόνα 9. Κατά τη λειτουργία του
τρυπανιού στην κίνηση προς τα εμπρός, ο
κεντροσφίκτης θα συσφίγγει συνεχώς τους
σιαγώνες του κεντροσφίκτη στη μύτη για
μεγιστοποίηση της δύναμης σύσφιξης της
μύτης.
Για απελευθέρωση του παρελκομένου,
επαναλάβετε το βήμα 2.
Λειτουργία του τρυπανιού
1. Επιλέξτε την επιθυμητή κλίμακα ταχύτητας/
ροπής με τη χρήση του διακόπτη αλλαγής
ταχυτήτων ώστε να ταιριάξετε την
164
ταχύτητα και τη ροπή στην εφαρμογή που
εργάζεστε.
2. Για ΞΎΛΟ, χρησιμοποιήστε μύτες
συστροφής, πίκας, ξυλοτρύπανου ή
πριονιού οπών. Για ΜΈΤΑΛΛΟ,
χρησιμοποιήστε μύτες συστροφής υψηλής
ταχύτητας ή πριονιού οπών. Χρησιμοποιείτε
λιπαντικό κοπής κατά τη διάτρηση
μετάλλων. Εξαιρέσεις αποτελούν ο
χυτοσίδηρος και ο ορείχαλκος (μπρούτζος)
που πρέπει να είναι στεγνοί κατά τη
διάτρηση.
3. Εφαρμόζετε πάντα πίεση σε ευθεία γραμμή
με τη μύτη του τρυπανιού. Χρησιμοποιείτε
επαρκή πίεση για να συνεχίσει η μύτη να
τρυπάει, αλλά όχι υπερβολική ώστε να
σταματήσει το μοτέρ ή να εκτραπεί η μύτη.
4. Κρατήστε το εργαλείο σταθερά με τα δύο
σας χέρια για να ελέγξετε την περιστροφική
ενέργεια του τρυπανιού.
5. ΕΑΝ ΤΟ ΤΡΥΠΑΝΙ ΣΤΑΜΑΤΗΣΕΙ,
αυτό οφείλεται μάλλον στο ότι έχει
υπερβολικό φορτίο. ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΤΕ
ΑΜΕΣΩΣ ΤΗ ΣΚΑΝΔΑΛΗ, αφαιρέστε
τη μύτη από το τεμάχιο εργασίας και
προσδιορίστε το λόγο της διακοπής
λειτουργίας. ΜΗΝ ΑΝΟΙΓΟΚΛΕΙΝΕΤΕ
ΤΗ ΣΚΑΝΔΑΛΗ (ΘΕΣΗ OFF ΚΑΙ
ΜΕΤΑ ΟΝ) ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑ ΣΑΣ
ΝΑ ΞΕΚΙΝΗΣΕΤΕ ΤΡΥΠΑΝΙ ΠΟΥ
ΕΧΕΙ ΣΤΑΜΑΤΗΣΕΙ - ΑΥΤΟ ΜΠΟΡΕΙ
ΝΑ ΠΡΟΚΑΛΕΣΕΙ ΖΗΜΙΑ ΣΤΟ
ΤΡΥΠΑΝΙ.
6. Διατηρείτε το μοτέρ σε λειτουργία όταν
τραβάτε προς τα πίσω τη μύτη από οπή
διάτρησης. Αυτό βοηθά στην αποτροπή
κολλήματος.
Λειτουργία κρουστικού
δράπανου
1. Κατά τη διάτρηση, χρησιμοποιείτε επαρκή
δύναμη στο κρουστικό δράπανο για να μη
δονείται υπερβολικά ή να “ανυψώνεται”
από τη μύτη. Τυχόν υπερβολική δύναμη
μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα χαμηλότερη
ταχύτητα διάτρησης, υπερθέρμανση και
μικρότερο ρυθμό διάτρησης.
2. Τρυπάτε σε ευθεία γραμμή, διατηρώντας τη
μύτη σε ορθή γωνία με το τεμάχιο εργασίας.
Μην εφαρμόζετε υπερβολική πλευρική
ΕΛΛΗΝΙΚΑ
δύναμη στην μύτη κατά τον τρυπανισμό
μια κι αυτό θα προκαλέσει απόφραξη των
αυλών διάτρησης και χαμηλότερη ταχύτητα
διάτρησης.
3. Κατά τη διάτρηση βαθιών οπών, εάν
αρχίσει να ελαττώνεται η ταχύτητα του
δράπανου, τραβήξτε λίγο το δράπανο από
την οπή με το εργαλείο σε λειτουργία, ώστε
να καθαρίσουν τυχόν θραύσματα από την
οπή.
4. Για ΛΙΘΟΔΟΜΈΣ, χρησιμοποιήστε μύτες
με άκρο καρβιδίου ή μύτες για λιθοδομές.
Η ομαλή και ομοιόμορφη ροή της σκόνης
καθορίζει τον κατάλληλο ρυθμό διάτρησης.
Λειτουργία κατσαβιδιού
Επιλέξτε την επιθυμητή κλίμακα ταχύτητας/
ροπής με τη χρήση του διακόπτη τριών
ταχυτήτων στο επάνω μέρος του εργαλείου
ώστε να ταιριάξετε την ταχύτητα και τη ροπή
στην εφαρμογή που εργάζεστε. Εισαγάγετε
τον επιθυμητό παρελκόμενο σύσφιξης στον
κεντροσφίκτη όπως θα κάνατε με οποιαδήποτε
μύτη τρυπανιού. Ρυθμίστε το κολάρο ρύθμισης
ροπής (d) στην επιθυμητή θέση. Κάντε κάποιες
δοκιμές σε πρόχειρες ή μη εμφανείς θέσεις
για να καθορίσετε την κατάλληλη θέση του
κολάρου ταχυτήτων.
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
Το ηλεκτρικό εργαλείο της DEWALT έχει
σχεδιαστεί για μακρόχρονη λειτουργία με
ελάχιστη συντήρηση. Η συνεχής ικανοποιητική
λειτουργία εξαρτάται από την κατάλληλη
φροντίδα του εργαλείου και τον τακτικό
καθαρισμό.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Για τη
μείωση κινδύνου προσωπικού
τραυματισμού, απενεργοποιήστε
το εργαλείο και αφαιρέστε το
σετ μπαταριών προτού προβείτε
σε οποιεσδήποτε ρυθμίσεις ή
αφαιρέσετε/εγκαταστήσετε
παρελκόμενα ή εξαρτήματα. Τυχόν
απροσδόκητη εκκίνηση ενδέχεται να
προκαλέσει τραυματισμό.
Ο φορτιστής δεν μπορεί να επισκευαστεί από
το χρήστη. Δεν υπάρχουν εξαρτήματα εντός
του φορτιστή που μπορεί να συντηρηθούν ή
επισκευαστούν από το χρήστη.
Λίπανση
Το ηλεκτρικό εργαλείο σας δεν απαιτεί
πρόσθετη λίπανση.
Καθαρισμός
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Φυσήξτε
με ξηρό αέρα και αφαιρέστε
οποιαδήποτε ακαθαρσία και
σκόνη από το κύριο περίβλημα,
όποτε παρατηρείτε ακαθαρσία ή
σκόνη μέσα και γύρω από τους
αεραγωγούς. Φοράτε εγκεκριμένα
προστατευτικά γυαλιά και
εγκεκριμένη μάσκα σκόνης,
όταν πραγματοποιείτε αυτή τη
διαδικασία.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Μη
χρησιμοποιείτε ποτέ διαλύτες ή άλλα
ισχυρά χημικά για τον καθαρισμό
των μη μεταλλικών τμημάτων του
εργαλείου. Αυτά τα χημικά μπορεί
να αποδυναμώσουν τα υλικά
που χρησιμοποιούνται σ’ αυτά τα
εξαρτήματα. Χρησιμοποιήστε ένα
πανάκι βρεγμένο μόνο με νερό
και ήπιο σαπούνι. Μην αφήνετε
ποτέ οποιοδήποτε υγρό μέσα
στο εργαλείο. Μη βυθίζετε ποτέ
οποιοδήποτε τμήμα του εργαλείου
σε υγρό.
ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΦΟΡΤΙΣΤΗ
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Κίνδυνος
ηλεκτροπληξίας. Αποσυνδέστε το
φορτιστή από την πρίζα, προτού τον
καθαρίσετε. Τυχόν ακαθαρσίες και
γράσο μπορούν να απομακρυνθούν
από το εξωτερικό τμήμα ενός
φορτιστή χρησιμοποιώντας ένα
πανί ή μια μαλακή, όχι μεταλλική
βούρτσα. Μη χρησιμοποιείτε
νερό ή οποιαδήποτε διαλύματα
καθαρισμού.
165
ΕΛΛΗΝΙΚΑ
Προαιρετικά παρελκόμενα
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Ορισμένα
εξαρτήματα εκτός απ’ αυτά που
διατίθενται από την DEWALT, δεν
έχουν δοκιμαστεί μ’ αυτό το προϊόν.
Η χρήση αυτών των εξαρτημάτων
με το παρόν εργαλείο μπορεί να
αποβεί επικίνδυνη. Για τη μείωση
του κινδύνου τραυματισμού,
πρέπει να χρησιμοποιείτε μ’ αυτό
το προϊόν μόνο τα εξαρτήματα που
συνιστώνται από τη DEWALT.
Συμβουλευτείτε τον αντιπρόσωπό σας για
περισσότερες λεπτομέρειες όσον αφορά τα
κατάλληλα παρελκόμενα.
Για την προστασία του
περιβάλλοντος
Ξεχωριστή συλλογή. Αυτό το προϊόν
δεν πρέπει να απορρίπτεται μαζί με
τα συνήθη οικιακά απορρίμματα.
Εάν διαπιστώσετε κάποια μέρα ότι το προϊόν
σας της DEWALT χρειάζεται αντικατάσταση, ή
εάν δεν το χρειάζεστε πια, μην το απορρίψετε
μαζί με τα οικιακά απορρίμματα. Τοποθετήστε
αυτό το προϊόν σε ειδικό κάδο για ξεχωριστή
συλλογή.
Η ξεχωριστή συλλογή
χρησιμοποιημένων προϊόντων
και συσκευασιών επιτρέπει
την ανακύκλωση και
επαναχρησιμοποίηση των υλικών.
Η επαναληπτική χρήση των
ανακυκλωμένων υλικών βοηθά
στην αποφυγή της μόλυνσης του
περιβάλλοντος και μειώνει τη
ζήτηση πρώτων υλών.
Οι τοπικοί κανονισμοί μπορεί να προβλέπουν
την ξεχωριστή συλλογή ηλεκτρικών
προϊόντων από τα νοικοκυριά σε δημοτικά
κέντρα συλλογής απορριμμάτων, ή από τον
αντιπρόσωπο όταν αγοράζετε ένα νέο προϊόν.
Η DEWALT διαθέτει εγκατάσταση για τη
συλλογή και ανακύκλωση των προϊόντων
DEWALT όταν φτάσουν στο τέλος του ωφέλιμου
χρόνου ζωής τους. Για να εκμεταλλευτείτε
αυτή την υπηρεσία, παρακαλούμε επιστρέψτε
166
το προϊόν σας σε οποιονδήποτε αντιπρόσωπο
συντήρησης ο οποίος θα το συλλέξει εκ μέρους
σας.
Μπορείτε να βρείτε τη διεύθυνση του
πλησιέστερου εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου
συντήρησης μέσω επικοινωνίας με το τοπικό
σας γραφείο της DEWALT στη διεύθυνση που
αναφέρεται στο παρόν εγχειρίδιο. Εναλλακτικά,
μπορείτε να βρείτε κατάλογο εξουσιοδοτημένων
αντιπροσώπων συντήρησης της DEWALT, καθώς
και πλήρεις λεπτομέρειες για την εξυπηρέτηση
μετά την πώληση και πληροφορίες υπευθύνων
στο διαδίκτυο, στη διεύθυνση www.2helpU.com.
Επαναφορτιζόμενη μπαταρία
Η μπαταρία μεγάλης διάρκειας λειτουργίας
πρέπει να επαναφορτίζεται, όταν αδυνατεί
πλέον να παράγει επαρκή ισχύ για εργασίες,
οι οποίες πραγματοποιούνταν εύκολα στο
παρελθόν. Στο τέλος της ωφέλιμης διάρκειας
ζωής της, απορρίψτε της με τρόπο που σέβεται
το περιβάλλον:
• Εξαντλήστε τη μπαταρία λειτουργώντας
το εργαλείο, κατόπιν αφαιρέστε την από το
εργαλείο.
• Οι κυψέλες Li-Ion, NiCd και NiMH είναι
ανακυκλώσιμες. Προσκομίστε τις στον
τοπικό σας αντιπρόσωπο ή σε τοπικό
κέντρο ανακύκλωσης. Οι μπαταρίες που
έχουν συλλεχθεί θα ανακυκλωθούν ή θα
απορριφθούν με τον κατάλληλο τρόπο.
ΕΛΛΗΝΙΚΑ
ΕΓΓΥΗΣΗ
• ΕΓΓΥΗΣΗ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ
30 ΗΜΕΡΩΝ ΧΩΡΙΣ ΡΙΣΚΟ •
Εάν δεν είστε ικανοποιημένος (η) με την
απόδοση του εργαλείου DEWALT, απλά
επιστρέψτε το εντός 30 ημερών, στην ίδια
κατάσταση που το είχατε αγοράσει, στο
κατάστημα απ’ όπου το αγοράσατε, για να
λάβετε πλήρη επιστροφή των χρημάτων σας
ή ανταλλαγή με άλλο προϊόν. Πρέπει να
προσκομίσετε απόδειξη αγοράς.
• ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ ΔΩΡΕΑΝ
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΝΟΣ ΕΤΟΥΣ •
Εάν χρειάζεστε συντήρηση ή επισκευή του
εργαλείου DEWALT που αγοράσατε εντός
12 μηνών από την ημερομηνία αγοράς,
αυτή θα πραγματοποιηθεί χωρίς χρέωση σε
εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο συντήρησης
της DEWALT Πρέπει να προσκομίσετε
απόδειξη αγοράς. Το συμβόλαιο αυτό
καλύπτει το κόστος εργασίας και
ανταλλακτικών για ηλεκτρικά εργαλεία.
Εξαιρούνται τα παρελκόμενα.
• ΠΛΗΡΗΣ ΕΓΓΥΗΣΗ ΕΝΟΣ ΕΤΟΥΣ •
Εάν το προϊόν της DEWALT που αγοράσατε
παρουσιάσει βλάβη λόγω ελαττωματικών
υλικών ή εργασίας σε διάστημα 12
μηνών από την ημερομηνία αγοράς του,
εγγυώμαστε τη δωρεάν αντικατάσταση
όλων των ελαττωματικών εξαρτημάτων,
ή, κατά την αποκλειστική μας κρίση, τη
δωρεάν αντικατάσταση της μονάδας, με την
προϋπόθεση ότι:
• Το προϊόν δεν έχει υποστεί
κακομεταχείριση.
• Δεν έχουν επιχειρηθεί επισκευές από μη
εξουσιοδοτημένα άτομα.
• Έχει προσκομιστεί απόδειξη της
ημερομηνίας αγοράς. Η παρούσα
εγγύηση προσφέρεται ως πρόσθετη
παροχή και είναι επιπλέον των νομικών
δικαιωμάτων των καταναλωτών.
Για τη διεύθυνση του κοντινότερου σε σας
εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου συντήρησης
της DEWALT, παρακαλούμε χρησιμοποιήστε
τον κατάλληλο αριθμό τηλεφώνου που
βρίσκεται στο πίσω μέρος του παρόντος
εγχειριδίου. Εναλλακτικά, μπορείτε να βρείτε
κατάλογο εξουσιοδοτημένων αντιπροσώπων
συντήρησης της DEWALT, καθώς και πλήρεις
λεπτομέρειες για την εξυπηρέτηση μετά
την πώληση στο διαδίκτυο, στη διεύθυνση
www.2helpU.com.
167
168
169
Belgique et Luxembourg
België en Luxemburg
Black & Decker - DEWALT
Nieuwlandlaan 7, IZ Aarschot B156
B-3200 Aarschot
Tel:
+32 (0)015 - 15 47 9211
Fax:
+32 (0)015 - 15 47 9210
www.dewalt.com
Danmark
DEWALT
Sluseholmen 2-4
2450 København SV
Tlf:
70201511
Fax:
70224910
www.dewalt.dk
Deutschland
DEWALT
Richard-Klinger-Straße
65510 Idstein
Tel:
06126-21-1
Fax:
06126-21-2770
www.dewalt.de
Ελλάς
Black & Decker (Hellas) S.A.
Στράβωνος 7 & Βουλιαγμένης 159
Γλυφάδα 16674, Αθήνα
Τηλ:
Φαξ:
Service:
(01) 8981-616
(01) 8983-570
(01) 8982-630
España
DEWALT
Parque de Negocios “Mas Blau”
Edificio Muntadas, c/Bergadá, 1, Of. A6
08820 El Prat de Llobregat (Barcelona)
Tel:
Fax:
934 797 400
934 797 439
France
DEWALT
Le Paisy
BP 21, 69571 Dardilly Cedex
Tel:
472 20 39 72
Fax:
472 20 39 02
www.dewalt.fr
Schweiz
Suisse
Svizzera
DEWALT
In der Luberzen 40
8902 Urdorf
Tel:
01 - 730 67 47
Fax:
01 - 730 70 67
www.dewalt.ch
Ireland
DEWALT
Calpe House Rock Hill
Black Rock, Co. Dublin
Tel:
00353-2781800
Fax:
00353-2781811
www.dewalt.ie
Italia
DEWALT
Viale Elvezia 2
20052 Monza (Mi)
Tel:
800-014353
Fax:
039-2387592
www.dewalt.it
Nederlands
Black & Decker - DEWALT
Joulehof 12
4600 AB Bergen Op Zoom
Tel:
0164 283000
Fax:
0164 283100
www.dewalt.com
Norge
DEWALT
Postboks 4814, Nydalen
0422 Oslo
Tel:
22 90 99 00
Fax:
22 90 99 01
www.dewalt.no
Österreich
DEWALT
Werkzeugevertriebs GmbH
Erlaaerstraße 165, Postfach 320,1231 Wien
Tel:
01 - 66116 - 0
Fax:
01 - 66116 - 14
www.dewalt.at
Portugal
DEWALT
Rua Egas Moniz 173
João do Estoril, 2766-651 Estoril
Tel:
Fax:
Suomi
DEWALT Oy
Tekniikantie 12
02150 Espoo, Finland
Puh:
010 400 430
Faksi:
0800 411 340
www.dewalt.fi
DEWALT Oy
Teknikvägen 12
02150 Esbo, Finland
Tel:
010 400 430
Fax:
0800 411 340
www.dewalt.fi
Sverige
DEWALT
Box 94
431 22 Mölndal
Tel:
031 68 61 00
Fax:
031 68 60 08
www.dewalt.se
Türkiye
Merkez Servis
Tersane Cad.
Nafe Sokak 1-3/4 Karaköy - İstanbul
Tel:
Faks:
United Kingdom
DEWALT
210 Bath Road
Slough, Berks SL1 3YD
Tel:
01753-56 70 55
Fax:
01753-57 21 12
www.dewalt.co.uk
653661-00
214 66 75 00
214 66 75 75
0212 361 60 20
0212 361 60 19
12/07
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising