DC927K | DeWalt DC927K CORDLESS DRILL instruction manual

500500-71 CZ
Přeloženo z původního návodu
DC927
Obrázek 1
Obrázek 2
Obrázek 3
2
Obrázek 4
Obrázek 5
Obrázek 6
Obrázek 7
Obrázek 8
Obrázek 9
3
AKUMULÁTOROVÁ VRTAČKA S PŘÍKLEPEM DC927
Blahopřejeme vám!
pro předběžné odhad vibrací působících na
obsluhu.
Zvolili jste si nářadí společnosti DEWALT. Roky
zkušeností, důkladný vývoj výrobků a inovace
vytvořily ze společnosti D E WALT jednoho
z nejspolehlivějších partnerů pro uživatele
profesionálního elektrického nářadí.
VAROVÁNÍ: Deklarované hodnoty
vibrací se vztahují na standardní
použití nářadí. Je-li ovšem nářadí použito pro různé aplikace s rozmanitým
příslušenstvím nebo je-li prováděna
jeho nedostatečná údržba, velikost
vibrací může být odlišná. Tak se může
během pracovní doby značně zvýšit
doba vystavení se působení vibrací
na obsluhu.
Odhad míry vystavení se působení
vibrací by měl také počítat s dobou,
kdy je nářadí vypnuto nebo kdy je
v chodu, ale neprovádí žádnou práci.
Tak se může během pracovní doby
značně zkrátit doba působení vibrací
na obsluhu.
Zjistěte si další doplňková bezpečnostní opatření, která chrání obsluhu před
účinkem vibrací: údržba nářadí a jeho
příslušenství, udržování rukou v teple,
organizace způsobů práce.
Technické údaje
Napájecí napětí
V
Výkon
W
Otáčky naprázdno
1. převod
min -1
2. převod
min -1
3. převod
min -1
Frekvence rázů
1. převod
min -1
2. převod
min -1
3. převod
min -1
Max. kroutící moment
Nm
Maximální průměr sklíčidla
mm
Max. průměr otvoru při vrtání
do oceli/ měkkého dřeva/betonu
Hmotnost (bez akumulátoru)
kg
LpA (akustický tlak)
KpA (nepřesnost
akustického tlaku)
LWA (akustický výkon)
K WA (nepřesnost
akustického výkonu)
DC927
18
425
0-450
0-1500
0-1800
0-7650
0-25500
0-30600
38
13
65/13/16
1,8
dB(A)
94
dB(A)
dB(A)
3,0
105
dB(A)
3,0
Akumulátor
Napájecí napětí
Kapacita
Hmotnost
Nabíječka
Napětí sítě
Typ akumulátoru
Celková úroveň vibrací (prostorový vektorový
součet) podle normy EN 60745:
Hodnota vibrací ah
Vrtání do betonu
m/s² 12,5
ahID =
Odchylka K =
m/s² 3,1
Hodnota vibrací ah
Vrtání do kovu
m/s² ≤ 2,5
ahD =
Odchylka K =
m/s² 1,5
Přibližná doba nabíjení
akumulátory
Hmotnost
VDC
Ah
kg
VAC
min
kg
DE9180
18
2,0
0,68
DE9135
230
NiCd/
NiMH/
Li-Ion
40
(2,0 Ah)
0,52
Pojistky:
nářadí 230 V 10 A v napájecí síti
Popis: Bezpečnostní pokyny
Níže uvedený popis popisuje stupeň závažnosti každého označení. Přečtěte si pozorně
návod k použití a věnujte pozornost těmto
symbolům.
Velikost vibrací uvedená v tomto dokumentu
byla měřena podle normalizovaných požadavků, které jsou uvedeny v normě EN 60745
a může být použita pro srovnání jednoho nářadí s ostatními. Tato hodnota může být použita
4
NEBEZPEČÍ: Označuje bezprostředně hrozící rizikovou situaci, která, není-li jí zabráněno, povede ke způsobení
vážného nebo smrtelného zranění.
VAROVÁNÍ: Označuje možné hrozící
nebezpečí které, v případě nedodržení, může způsobit smrt, nebo vážné
zranění.
UPOZORNĚNÍ: Označuje potencionálně hrozící rizikovou situaci, která,
není-li jí zabráněno, může vést ke
způsobení lehkého nebo středně
vážného zranění.
UPOZORNĚNÍ: Je-li použito bez
výstražného symbolu, označuje potencionálně hrozící rizikovou situaci,
která, není-li jí zabráněno, může vést
ke způsobení hmotných škod.
VAROVÁNÍ: Přečtěte si návod k obsluze, abyste snížili riziko způsobení
zranění.
Všeobecné bezpečnostní pokyny
pro práci s elektrickým nářadím
VAROVÁNÍ! Pozorně si přečtěte
všechna bezpečnostní varování
a pokyny. Nedodržení níže uvedených pokynů může mít za následek
úraz elektrickým proudem, vznik požáru anebo vážné poranění.
VEŠKER Á BEZPEČNOSTNÍ VAROVÁNÍ
A POKYNY USCHOVEJTE PRO PŘÍPADNÉ
DALŠÍ POUŽITÍ.
Použitý termín “elektrické nářadí“ odkazuje na
elektrické nářadí napájené ze sítě (obsahuje
přívodní kabel) nebo na elektrické nářadí napájené z akumulátoru (bez napájecího kabelu).
Upozorňuje na riziko úrazu způsobeného elektrickým proudem.
1) BEZPEČNOST NA PRACOVIŠTI
a) Udržujte pracovní prostor v čistotě
a dobře osvětlený. Nepořádek na pracovním stole a nedostatek světla v jeho okolí
může vést ke způsobení nehody.
b) S elektrickým nářadím nepracujte ve
výbušných prostorách, jako jsou například prostory s výskytem hořlavých
kapalin, plynů nebo prašných látek.
Elektrické nářadí je zdrojem jiskření, což
může vést k zapálení prachu nebo výparů.
c) Při práci s nářadím zajistěte bezpečnou
vzdálenost dětí a okolních osob. Rozptylování může způsobit ztrátu kontroly
nad nářadím.
Upozorňuje na riziko vzniku požáru.
ES Prohlášení o shodě
07
DC927
Společnost D E WALT tímto prohlašuje, že
výrobky popisované v technických údajích
splňují požadavky následujících norem: 98/37/
EEC (do 28. prosince 2009), 2004/108/EC,
2006/42/EC (od 29. prosince 2009), 2006/95/
EC, EN 55014-1, EN 55014-2, EN 60745-1,
EN 60745-2-6.
2) ELEKTRICKÁ BEZPEČNOST
a) Zástrčka napájecího kabelu nářadí musí
odpovídat zásuvce. Zástrčku nikdy žádným způsobem neupravujte. U nářadí
chráněného zemněním nepoužívejte
jakékoliv redukce zástrček. Neupravované zástrčky a odpovídající zásuvky snižují
riziko vzniku úrazu elektrickým proudem.
b) Vyvarujte se dotyku s uzemněnými
plochami jako jsou potrubí, radiátory,
sporáky a ledničky. Při uzemnění vašeho
těla vzrůstá riziko úrazu elektrickým proudem.
c) Nevystavujte elektrické nářadí dešti
nebo vlhkému prostředí. Pokud do
nářadí vnikne voda, zvýší se riziko úrazu
elektrickým proudem.
Další informace vám poskytne zástupce společnosti D EWALT na následujících adresách
nebo je také naleznete na zadní straně tohoto
návodu.
Níže podepsaná osoba je odpovědná za
sestavení technických údajů a provádí toto
prohlášení v zastoupení společnosti D EWALT.
Horst Grossmann
Viceprezident vývoje a konstrukce výrobku
D EWALT, Richard-Klinger-Strasse 11,
D-65510, Idstein, Německo
30/10/2007
5
f)
Vhodně se oblékejte. Nenoste volný
oděv nebo šperky. Dbejte na to, aby se
Vaše vlasy, oděv a rukavice dostaly do
kontaktu s pohyblivými částmi. Volné
oděvy, šperky nebo dlouhé rozpuštěné
vlasy mohou být zachyceny pohyblivými
částmi.
g) Pokud je zařízení vybaveno adapterem
pro připojení zařízení k zachytávání
prachu, zajistěte jeho správné připojení
a řádnou funkci. Použití těchto zařízení
může snížit nebezpečí týkající se prachu.
d) S napájecím kabelem zacházejte opatrně. Nikdy nepoužívejte napájecí kabel
k přenášení nářadí, jeho posouvání
nebo za něj netahejte při odpojování
nářadí od elektrické sítě. Zabraňte
kontaktu kabelu s mastnými, horkými
a ostr ými předměty a pohyblivými
částmi nářadí. Poškozený nebo zapletený přívodní kabel zvyšuje riziko úrazu
elektrickým proudem.
e) Při práci s nářadím venku používejte
prodlužovací kabely určené pro venkovní použití. Použití kabelu pro venkovní
použití snižuje riziko úrazu elektrickým
proudem.
f) Při práci s elektrickým nářadím ve vlhkém prostředí je nezbytně nutné použít
v napájecím okruhu proudový chránič
(RCD). Použití proudového chrániče RCD
snižuje riziko úrazu elektrickým proudem.
4) POUŽITÍ ELEK TRICKÉHO NÁŘ ADÍ
A JEHO ÚDRŽBA
a) Na nářadí příliš netlačte. Používejte
správný typ nářadí pro Vaši práci. Při
použití správného typu nářadí bude práce
provedena lépe a bezpečněji.
b) Pokud nelze hlavní vypínač nářadí zapnout a vypnout, s nářadím nepracujte.
Jakékoliv nářadí s nefunkčním hlavním
vypínačem je nebezpečné a musí být
opraveno.
c) Před výměnou jakýchkoliv částí, příslušenství či jiných připojených součástí,
před prováděním servisu nebo pokud
nářadí nepoužíváte, odpojte je od elektrické sítě a/nebo vyjměte akumulátor.
Tato preventivní bezpečnostní opatření
snižují riziko náhodného spuštění nářadí.
d) Pokud nářadí nepoužíváte, uložte je
mimo dosah dětí a zabraňte osobám
neobeznámených s obsluhou nářadí
nebo s tímto návodem, aby s nářadím
pracovaly. Výkonné nářadí je v rukou
nekvalifikované obsluhy nebezpečné.
e) Údržba nářadí. Zkontrolujte vychýlení
nebo zablokování pohyblivých částí,
poškození jednotlivých dílů a jiné okolnosti, které mohou ovlivnit chod nářadí.
Pokud je nářadí poškozeno, nechejte
jej před použitím opravit. Mnoho poruch
vzniká nedostatečnou údržbou nářadí.
f) Řezné nástroje udržujte ostré a čisté.
Řádně udržované řezné nástroje s ostrými
řeznými čepelemi se méně zanášejí a lépe
se ovládají.
g) Nářadí, příslušenství a držáky nástrojů
používejte podle těchto pokynů a způsobem určeným daným typem nářadí,
berte v úvahu provozní podmínky a práci, kterou je nutné vykonat. Používání
elektrického nářadí k jiným než určeným
3) BEZPEČNOST OBSLUHY
a) Zůstaňte stále pozorní, sledujte, co provádíte a při práci s elektrickým nářadím
přemýšlejte. Nepoužívejte elektrické
nářadí, jste-li unaveni nebo jste-li pod
vlivem drog, alkoholu nebo léků. Chvilka
nepozornosti při práci s nářadím může vést
k vážnému úrazu.
b) Používejte prvky osobní ochrany. Vždy
používejte prostředky k ochraně zraku.
Ochranné prostředky, jako jsou respirátor,
neklouzavá pracovní obuv, pokrývka hlavy
a chrániče sluchu snižují riziko poranění
osob.
c) Zabraňte náhodnému spuštění. Před
připojením ke zdroji napětí nebo před
vložením akumulátoru, zvednutím nebo
přenášením nářadí zkontrolujte, zda
je hlavní spínač vypnutý. Přenášení
nářadí s prstem na hlavním vypínači nebo
připojení napájecího kabelu k elektrickému
rozvodu, pokud je hlavní vypínač nářadí
v poloze zapnuto, může způsobit úraz.
d) Před spuštěním nářadí se vždy ujistěte,
zda nejsou v jeho blízkosti klíče nebo
seřizovací přípravky. Klíče nebo seřizovací přípravky zapomenuté na pohyblivých
částech nářadí mohou způsobit úraz.
e) Nepřekážejte sami sobě.Při práci vždy
udržujte vhodný a pevný postoj. To
umožní lepší ovladatelnost nářadí v neočekávaných situacích.
6
aplikacím může vést ke způsobení rizikových situací.
•
5) POUŽITÍ AKUMULÁTOROVÉHO NÁŘADÍ A JEHO ÚDRŽBA
a) Nabíjejte pouze v nabíječce určené
výrobcem. Nabíječka vhodná pro jeden
typ akumulátorů může při vložení jiných
typů způsobit požár.
b) Používejte výhradně akumulátory určené pro daný typ nářadí. Použití jiných
typů akumulátorů může způsobit požár
nebo zranění.
c) Pokud akumulátor nepoužíváte, neukládejte jej v blízkosti kovových předmětů
jako jsou kancelářské sponky na papír,
mince, klíče, hřebíky, šrouby nebo jiné
drobné kovové předměty, které mohou
způsobit zkratování obou jeho svorek.
Zkratováním kontaktů akumulátoru může
dojít ke vzniku požáru a popálen.
d) Při nesprávném zacházení může z akumulátoru unikat kapalina, vyvarujte se
kontaktu s touto kapalinou. Pokud se
kapalinou náhodně potřísníte, zasažené místo omyjte vodou. Při zasažení
očí zasažené místo opláchněte vodou
a vyhledejte lékařskou pomoc. Unikající
kapalina z akumulátoru může způsobit
podráždění pokožky nebo popáleniny.
•
•
•
•
Štítky na nářadí
UMÍSTĚNÍ DATOVÉHO KÓDU
Datový kód, který obsahuje také rok výroby, je
vytištěn na povrchu krytu nářadí, který vytváří
montážní spoj mezi nářadím a akumulátorem!
6) OPRAVY
a) Opravy elektrického nářadí svěř te
kvalifikovanému technikovi, jež používá shodné náhradní díly. Tak zajistíte
bezpečný provoz elektrického nářadí.
Příklad:
2007 XX XX
Rok výroby
Důležité bezpečnostní pokyny
pro všechny nabíječky
DOPLŇKOVÉ ZVLÁŠTNÍ
BEZPEČNOSTNÍ PŘEDPISY
TYTO POKYNY USCHOVEJTE: Tento návod
obsahuje důležité bezpečnostní pokyny a pokyny pro obsluhu nabíječek DE9130 a DE9135.
• Před použitím nabíječky si přečtěte všechny pokyny a výstražná upozornění nacházející se na nabíječce, akumulátoru a na
výrobku, který tento akumulátor používá.
Bezpečnost vrtačky /
šroubováku / příklepové vrtačky
•
•
Používejte přídavné rukojeti dodávané
s nářadím. Ztráta kontroly nad nářadím
může vést k úrazu.
Používejte k upnutí obrobku k pevné
podložce svorky nebo jiný vhodný
způsob. Přichycení obrobku rukou nebo
opření obrobku o tělo je nestabilní a může
vést ke ztrátě kontroly.
Budete-li pracovat s příklepem delší
dobu, používejte chrániče sluchu.
Dlouhodobé vystavení vysoké intenzitě
hluku může způsobit ztrátu sluchu. Velmi
vysoká hlučnost příklepového vrtání může
způsobit dočasnou ztrátu sluchu nebo
vážné poškození ušního bubínku.
Používejte bezpečnostní brýle nebo
jinou ochranu zraku. Během vrtání
a příklepového vrtání odlétávají úlomky.
Odlétávající úlomky mohou způsobit poranění očí s trvalými následky.
Během použití dochází k velkému
zahřátí příklepových vrtáků i vrtaček.
Při manipulaci s nimi proto používejte
rukavice.
Při vrtání s příklepem použijte vhodnou
ochranu sluchu. Nadměrná hlučnost
může způsobit ztrátu sluchu.
Při provádění prací, u kterých může
dojít ke kontaktu pracovního nástroje
se skrytým elektrickým vedením nebo
s vlastním napájecím kabelem, držte
nářadí za izolované rukojeti. Při kontaktu
s „živým“ vodičem způsobí neizolované kovové části nářadí obsluze úraz elektrickým
proudem.
NEBEZPEČÍ: Nebezpečí smrtelného
úrazu elektrickým proudem. Na nabíjecích svorkách nabíječky je napětí
230 V. Neprovádějte zkoušku vodivými
předměty. Mohlo by dojít k úrazu elektrickým proudem.
7
VAROVÁNÍ: Nebezpečí úrazu elektrickým proudem. Dbejte na to, aby se
do nabíječky nedostala žádní tekutina.
Mohlo by dojít k úrazu elektrickým
proudem.
UPOZORNĚNÍ: Riziko popálení.
Nabíjejte pouze nabíjecí akumulátory
DEWALT, aby bylo sníženo riziko poranění. Ostatní typy akumulátorů mohou
prasknout, což může vést ke způsobení zranění nebo hmotných škod.
UPOZORNĚNÍ: V určitých podmínkách, kdy je nabíječka připojena
k napájecímu napětí, může dojít ke
zkratování nabíjecích kontaktů uvnitř
nabíječky cizími předměty. Cizí vodivé
předměty a materiály, jako jsou ocelová vlna (drátěnka), hliníkové fólie nebo
jakékoliv částečky kovu, se nesmí
dostat do vnitřního prostoru nabíječky.
Není-li v nabíječce žádný akumulátor,
vždy odpojte nabíječku od sítě. Dříve
než budete provádět čištění nabíječky,
odpojte ji od sítě.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
NEPOKOUŠEJTE se nabíjet akumulátor pomocí nabíječek, které nejsou
uvedeny v tomto návodu. Nabíječka
a akumulátor jsou vyrobeny tak, aby bylo
umožněno jejich vzájemné použití.
Tyto nabíječky nejsou určeny pro použití s jinými typy akumulátorů, než
jsou akumulátory D EWALT. Jakékoliv
jiné použití může vést ke způsobení požáru
nebo k úrazu elektrickým proudem.
Nevystavujte nabíječku působení deště
nebo sněhu.
Při odpojování nabíječku vždy vytahujte ze zásuvky uchopením za zástrčku,
netahejte za napájecí kabel. Tímto
způsobem zabráníte poškození zástrčky
a napájecího kabelu.
Ujistěte se, zda je napájecí kabel veden
tak, abyste po něm nešlapali, nezakopávali o něj a aby nedocházelo k jeho
poškození nebo nadměrnému zatížení.
Není-li to naprosto nutné, nepoužívejte
prodlužovací kabel. Použití nesprávného
prodlužovacího kabelu by mohlo vést ke
způsobení požáru nebo k úrazu elektrickým proudem.
Nepokládejte na nabíječku žádné
předměty a neumísťujte nabíječku na
měkký povrch, na kterém by mohlo dojít
•
•
k zablokování ventilačních drážek, což
by způsobilo nadměrné zvýšení teploty
uvnitř nabíječky. Umístěte nabíječku na
taková místa, která jsou mimo dosah zdrojů
tepla. Odvod tepla z nabíječky je prováděn
přes drážky v horní a spodní části krytu
nabíječky.
Nepoužívejte nabíječku s poškozeným
napájecím kabelem nebo s poškozenou
zástrčkou — zajistěte okamžitou výměnu
poškozených částí.
Nepoužívejte nabíječku, došlo-li k prudkému nárazu do nabíječky, k jejímu
pádu nebo k jejímu poškození jiným
způsobem. Svěř te opravu nabíječky
autorizovanému servisu.
Nepokoušejte se o demontáž nabíječky;
musí-li být provedena oprava nabíječky, svěřte tuto opravu autorizovanému
servisu. Nesprávné smontování nabíječky
může vést ke způsobení požáru nebo
k úrazu elektrickým proudem.
Před čištěním nabíječku vždy odpojte
od elektrické sítě. Tímto způsobem snížíte riziko úrazu elektrickým proudem.
Vyjmutí akumulátoru z nabíječky riziko
úrazu elektrickým proudem nesnižuje.
NIKDY se nepokoušejte spojit 2 nabíječky
dohromady.
Nabíječka je určena pro použití se standardním napětím elektrické sítě 230 V.
Nepokoušejte se nabíječku použít s jiným napájecím napětím. Toto se netýká
nabíječky do automobilů.
TYTO POKYNY USCHOVEJTE
Nabíječky
Nabíječka DE9135 může nabíjet akumulátory
typu NiCd, NiMH a LI-Ion s napájecím napětím
7,2 – 18 V.
Tyto nabíječky nemusí být žádným způsobem
seřizovány a jsou zkonstruovány tak, aby byla
zajištěna jejich co nejjednodušší obsluha.
Postup nabíjení
NEBEZPEČÍ: Nebezpečí smrtelného
úrazu elektrickým proudem. Na nabíjecích svorkách nabíječky je napětí
230 V. Neprovádějte zkoušku vodivými
předměty. Mohlo by dojít k úrazu elektrickým proudem.
8
Důležité bezpečnostní pokyny
pro všechny akumulátory
1. Před vložením akumulátoru do nabíječky
zapojte napájecí kabel nabíječky (h) do
zásuvky elektrické sítě.
2. Do nabíječky vložte akumulátor. Červená
kontrolka (nabíjení) začne blikat a proces
nabíjení bude zahájen.
3. Ukončení nabíjení bude indikováno nepřetržitým svícením červeného indikátoru.
Akumulátor je zcela nabit a může být okamžitě použit nebo může zůstat v nabíječce.
Při objednávání náhradních akumulátorů
se ujistěte, zda jste do objednávky napsali
katalogové číslo akumulátoru a také jeho napájecí napětí. Porovnejte informace uvedené
v tabulce na konci tohoto návodu, abyste se
ujistili o kompatibilitě nabíječek a akumulátorů.
Po vyjmutí z obalu není akumulátor zcela nabit. Před použitím akumulátoru a nabíječky si
přečtěte níže uvedené bezpečnostní pokyny.
Při nabíjení potom postupujte podle uvedených
pokynů.
Průběh nabíjení
Stav nabití akumulátoru je podrobně popsán
v tabulce níže.
Stav nabití
nabíjení
zcela nabito
prodleva zahřátý/studený
akumulátor
výměna akumulátoru
závada
PŘEČTĚTE SI VŠECHNY POKYNY
––––––
•
—–—–
•••••••••••
•• •• •• ••
Automatické oživení
•
Režim automatického oživení provede vyrovnání jednotlivých článků akumulátoru podle
jejich maximální kapacity. Oživení akumulátoru
by mělo být provedeno každý týden, nebo
pokud již akumulátor nepodává stejný výkon,
jako dříve.
•
•
Oživení akumulátoru provedete tak, že jej
vložíte do nabíječky obvyklým způsobem.
Akumulátor ponechejte v nabíječce alespoň
8 hodin.
Nenabíjejte a nepoužívejte akumulátor
ve výbušném prostředí, jako jsou například prostory s výskytem hořlavých
kapalin, plynů nebo prašných látek.
Jiskření při vkládání nebo vyjímání akumulátoru z nabíječky může způsobit vznícení
prachu nebo výparů.
Akumulátory nabíjejte pouze v nabíječkách
D EWALT.
Dbejte na to, aby NEDOŠLO k postříkání
nebo ponoření akumulátoru do vody nebo
do jiné kapaliny.
Neskladujte a nepoužívejte nářadí
a akumulátory na místech, kde může
teplota dosáhnout nebo překročit 40 °C
(jako jsou venkovní boudy nebo kovové
budovy v létě).
NEBEZPEČÍ: Nebezpečí smrtelného
úrazu elektrickým proudem. Nikdy se
nepokoušejte z jakéhokoliv důvodu
akumulátor otevřít. Dojde-li k prasknutí
nebo poškození obalu akumulátoru,
nevkládejte jej do nabíječky. Mohlo
by dojít k úrazu elektrickým proudem.
Poškozené akumulátory by měly být
vráceny do autorizovaného servisu,
kde bude zajištěna jejich recyklace.
Prodleva zahřátý / studený
akumulátor
Pokud nabíječka detekuje, že je akumulátor
příliš zahřátý nebo studený, automaticky spustí
funkci prodlevy zahřátého / studeného akumulátoru a pozastaví proces nabíjení do doby, než
akumulátor dosáhne přiměřené teploty. Poté
bude nabíječka automaticky pokračovat v nabíjení. Tato funkce zajistí udržení maximální
životnosti akumulátoru.
OCHRANA PŘED ÚPLNÝM VYBITÍM
Pokud je akumulátor používán v nářadí, je
chráněn před úplným vybitím.
9
VAROVÁNÍ: Nikdy se nepokoušejte
z jakéhokoliv důvodu akumulátor otevřít. Dojde-li k prasknutí nebo poškození obalu akumulátoru, nevkládejte
jej do nabíječky. Dávejte pozor, aby
nedošlo k rozdrcení, pádu nebo jinému
poškození akumulátoru. Nepoužívejte
akumulátor nebo nabíječku, došlo-li
k prudkému nárazu, pádu, přetížení
nebo poškození těchto výrobků jiným
způsobem (například propíchnutí
hřebíkem, náraz kladivem, rozšlápnutí
atd.). Poškozené akumulátory by měly
být vráceny do autorizovaného servisu, kde bude zajištěna jejich recyklace.
UPOZORNĚNÍ: Není-li nářadí používáno, při odkládání postavte
nářadí na stabilní povrch tak, aby
nemohlo dojít k jeho pádu. Některá
nářadí s rozměrnými akumulátory
zůstanou na takovém akumulátoru
stát ve vzpřímené poloze, ale snadno
může dojít k jejich převržení.
•
•
typu Li-Ion dochází k vytváření toxických
výparů a materiálů.
Dojde-li k potřísnění pokožky kapalinou
z akumulátoru, ihned zasažené místo
omyjte mýdlem a vodou. Dostane-li
se vám kapalina z akumulátoru do očí,
vyplachujte otevřené oči vodou zhruba
15 minut nebo po dobu, dokud podráždění
neustane. Je-li nutné lékařské ošetření,
elektrolytem akumulátoru je směs tekutých
organických uhličitanů a solí lithia.
Z otevřených článků akumulátoru se
mohou uvolňovat látky způsobující
podráždění dýchacích cest. Zajistěte
přísun čerstvého vzduchu. Přetrvávají-li
uvedené symptomy, vyhledejte lékařské
ošetření.
VAROVÁNÍ: Riziko popálení. Je-li kapalina akumulátoru vystavena jiskření
nebo otevřenému plameni, může dojít
k jejímu vznícení.
Krytka akumulátoru (obr. 3)
Ochranná krytka slouží k ochraně kontaktů
nepoužívaného akumulátoru. Pokud by nebyla
tato krytka nasazena, mohlo by dojít ke zkratování kontaktů akumulátoru kovovými předměty
a tím k jeho poškození nebo ke vzniku požáru.
1. Před vložením akumulátoru do nabíječky
nebo do nářadí z něj odstraňte ochrannou
krytku (obr. 3A).
2. Po vyjmutí akumulátoru z nabíječky
nebo z nářadí nasaďte ihned na kontakty
ochrannou krytku (obr. 3B).
SPECIFICKÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY
PRO AKUMULÁTORY TYPU NICD NEBO
NIMH
• Akumulátory nespalujte, a to ani když
jsou značně poškozeny nebo zcela
opotřebovány. Akumulátor může v ohni
explodovat.
• Při extrémním namáhání nebo při vysokých teplotách může docházet k malým
únikům kapaliny z akumulátoru. To není
známkou poruchy.
Avšak pokud se vnější obal akumulátoru
poškodí:
a. a kapalina z akumulátoru potřísní vaši
pokožku, ihned zasažené místo několik minut omývejte mýdlem a vodou.
b. a kapalina z akumulátoru zasáhne
vaše oči, okamžitě je po dobu minimálně 10 minut oplachujte čistou vodou
a ihned vyhledejte lékařskou pomoc.
(Poznámka pro lékaře: Kapalina je
25 - 35 % roztok hydroxidu draselného.)
VAROVÁNÍ: Před uložením nebo před
přenášením odpojeného akumulátoru
se ujistěte, zda má nasazenu ochrannou krytku.
Akumulátor (obr. 1)
TYP AKUMULÁTORU
Model DC927 pracuje s akumulátory o napětí
18 V.
Doporučení ke skladování
1. Nejvhodnější místo pro skladování je
v chladu a suchu, z dosahu přímého
slunečního záření a nadměrného tepla či
chladu.
2. Delší doba skladování nezpůsobí poškození nabíječky ani akumulátoru. Při správných podmínkách mohou být skladovány 5
i více let.
SPECIFICKÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY
PRO AKUMULÁTORY TYPU LI-ION
• Akumulátory nespalujte, a to ani když
jsou značně poškozeny nebo zcela
opotřebovány. Akumulátor může v ohni
explodovat. Při spalování akumulátorů
10
Obsah balení
Štítky na nabíječce a na akumulátorech
Vedle piktogramů uvedených v příručce mohou
štítky na nabíječce a na akumulátoru obsahovat následující piktogramy:
Balení obsahuje:
1 Akumulátorová vrtačka s příklepem
1 Boční rukojeť
2 Akumulátory
1 Nabíječka
1 Návod k obsluze
1 Výkresová dokumentace
Před použitím si přečtěte návod
k obsluze.
Nabíjení akumulátoru.
POZNÁMKA: U modelů N nejsou obsahem
balení akumulátor a nabíječka.
Nabitý akumulátor.
•
Vadný akumulátor.
•
Prodleva zahřátý/studený akumulátor.
Neprovádějte zkoušku vodivými
předměty.
Zkontrolujte, zda během přepravy nedošlo
k poškození nářadí, jeho částí nebo příslušenství.
Před zahájením pracovních operací věnujte dostatek času pečlivému pročtení
a pochopení tohoto návodu.
Popis (obr. 1 – 5)
Nenabíjejte poškozené akumulátory.
VAROVÁNÍ: Neprovádějte žádné
úpravy nářadí ani jeho součástí. Mohlo
by dojít k úrazu nebo k poškození
nářadí.
Používejte pouze akumulátory
D EWALT, jiné typy mohou explodovat, způsobit úraz a hmotné
škody.
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
Zabraňte styku s vodou.
Poškozené kabely ihned vyměňte.
Spoušť
Tlačítko pro chod vpřed / vzad
Prstenec volby režimu
Prstenec nastavení kroutícího momentu
Volič převodů
Objímka sklíčidla
Tlačítka pro uvolnění akumulátoru
Nabíjejte pouze v rozmezí teplot
od 4 °C do 40 °C.
POUŽITÍ VÝROBKU
Vaše příklepová vrtačka DC927 je určena
k vrtání, vrtání s příklepem a šroubování
Likvidaci akumulátorů provádějte
s ohledem na životní prostředí.
NEPOUŽÍVEJTE ve vlhkém prostředí nebo
v prostředí s výskytem hořlavých kapalin
a plynů.
Akumulátory typu NiMH, NiCd
a Li-Ion nikdy nespalujte.
Tyto příklepové vrtačky jsou profesionálním
elektrickým nářadím. ZABRAŇTE dětem, aby
se s tímto nářadím dostaly do kontaktu. Nezkušení pracovníci smí toto nářadí obsluhovat jen
pod dozorem.
Nabíjí akumulátory NiMH a NiCd.
Nabíjí akumulátory Li-Ion.
Elektrická bezpečnost
Doba nabíjení je uvedena v technických datech.
Elektromotor byl zkonstruován pouze pro
jedno napětí. Vždy zkontrolujte, zda napětí
akumulátoru odpovídá napětí na výkonovém
štítku nářadí. Ujistěte se, zdali hodnota napětí
vaší nabíječky odpovídá hodnotě napětí vaší
zásuvky ve zdi.
11
PROVOZ
Vaše nabíječka D EWALT je chráněna
dvojitou izolací v souladu s normou
EN 60335; z tohoto důvodu není nutná
ochrana uzemněním.
Pokyny pro obsluhu
VAROVÁNÍ: Vždy dodržujte bezpečnostní předpisy a platná nařízení.
Pokud je napájecí kabel poškozen, musí být
nahrazen v servisní síti společnosti D EWALT
speciálním typem.
Boční rukojeť
Použití prodlužovacího kabelu
Pokud to není nezbytně nutné, prodlužovací
kabel nepoužívejte. Používejte schválený
prodlužovací kabel vhodný pro vaši nabíječku
(viz technické údaje). Minimální průřez vodiče
je 1 mm²; maximální délka je 30 m.
VAROVÁNÍ: Ke snížení rizika úrazu,
VŽDY používejte nářadí s řádně nasazenou boční rukojetí. Nedodržení
může mít za následek sklouznutí rukojeti během chodu a následně tak ztrátu
kontroly nad nářadím. Pro maximální
kontrolu držte nářadí oběma rukama.
V případě použití navinovacího kabelu, odviňte
vždy celou délku kabelu.
Boční rukojeť se upíná na přední část převodové skříně způsobem znázorněným na
obrázku a lze ji natočit tak, aby ji bylo možné
držet pravou rukou, nebo i levou rukou. Boční
rukojeť musí být dostatečně utažena, aby
odolala kroutícímu pohybu nářadí v případě
sevření nebo zaseknutí vrtáku. Ujistěte se, zda
boční rukojeť držíte za vzdálenější konec, aby
bylo možné udržet nářadí při zaseknutí vrtáku.
MONTÁŽ A SEŘÍZENÍ
VAROVÁNÍ: Před sestavením a seřízením vždy vyjměte akumulátor. Před
tím, než akumulátor vložíte nebo vytáhnete, nářadí vždy vypněte.
VAROVÁNÍ: Používejte pouze akumulátory a nabíječky D EWALT.
Není-li model vybaven boční rukojetí, uchopte
vrtačku jednou rukou za rukojeť a druhou rukou
za akumulátor.
Vkládání a vyjímání akumulátoru
z nářadí (obr. 2)
Spínač s regulací otáček (obr. 1)
VAROVÁNÍ: Ke snížení rizika vážného úrazu před prováděním jakéhokoliv
nastavování nebo před nasazováním/
snímáním příslušenství nebo přídavných zařízení nářadí vypněte a sejměte akumulátor. Náhodné spuštění by
mohlo způsobit úraz.
Chcete-li nářadí spustit, stiskněte spoušť (a).
Chcete-li nářadí vypnout, spoušť uvolněte.
Toto nářadí je vybaveno brzdou. Jakmile dojde
k úplnému uvolnění spouště, sklíčidlo se zcela
zastaví.
POZNÁMKA: Nepřetržitý chod v rozsahu
proměnných otáček není doporučen. Mohlo
by dojít k poškození spínače.
VLOŽENÍ AKUMULÁTORU DO RUKOJETI
NÁŘADÍ
1. Srovnejte základnu nářadí s drážkou uvnitř
rukojeti nářadí (obr. 2).
2. Nasuňte akumulátor řádně do rukojeti tak,
abyste slyšeli kliknutí, což znamená jeho
zajištění v rukojeti nářadí.
Ovládací tlačítko pro chod vpřed /
vzad (obr. 1)
Ovládací tlačítko pro chod vpřed / vzad (b)
určuje směr otáčení nářadí a pracuje také jako
zajišťovací tlačítko.
VYJMUTÍ AKUMULÁTORU Z NÁŘADÍ
1. Stiskněte uvolňovací tlačítka (h) a z rukojeti
nářadí vytáhněte ven akumulátor.
2. Vložte akumulátor do nabíječky podle
pokynů v části pojednávající o nabíječce.
Chcete-li zvolit otáčení vpřed, uvolněte
spoušť a stiskněte ovládací tlačítko pro chod
vpřed / vzad na pravé straně nářadí.
Chcete-li zvolit otáčení vzad, stiskněte
ovládací tlačítko pro chod vpřed / vzad na levé
straně nářadí.
12
Prstenec nastavení kroutícího
momentu (obr. 4)
Středová poloha tohoto ovládacího tlačítka
zajišťuje nářadí ve vypnuté poloze. Provádíte-li změnu polohy tohoto ovládacího tlačítka,
ujistěte se, zda je uvolněn spoušť.
Vaše nářadí je vybaveno mechanismem pro
nastavení utahovacího momentu šroubováku
pro utahování a povolování široké řady montážních prvků různých tvarů a velikosti a také
příklepovým mechanismem pro vrtání do
zdiva. Po obvodu prstence nastavení kroutícího momentu (d) jsou vyznačena čísla. Tato
označení jsou používána pro nastavení spojky,
aby byl určen rozsah utahovacího momentu.
Čím vyšší číslo je na prstenci, tím vyšší je
hodnota utahovacího momentu a větší velikost
montážního prvku, který může být zašroubován. Při volbě nastavení otáčejte prstencem,
dokud nebude požadované číslo srovnáno se
šipkou na nářadí.
POZNÁMKA: Při prvním rozběhu nářadí po
změně směru jeho otáčení se může ozvat
cvaknutí. Jde o běžný jev, který neznamená
žádnou závadu.
Prstenec volby režimu
Vaše nářadí je vybaveno odděleným prstencem volby režimu (obr. 1, c) pro přepínání mezi
režimy vrtání, šroubování a vrtání s příklepem.
ŠROUBOVÁNÍ (OBR. 4)
1. Pomocí tří rychlostního voliče převodů (e)
umístěného na vrchní straně nářadí zvolte
požadovaný poměr rychlosti / kroutícího
momentu podle prováděného úkonu. Pro
nastavení správného kroutícího momentu
nejprve nastavte prstenec kroutícího momentu na nižší úroveň tak, aby síla šroubování vyhovovala vaším požadavkům.
POZNÁMK A: Nižší kroutící moment
používejte při šroubování do požadované
hloubky. Čím nižší je číslo, tím nižší je
výsledný kroutící moment.
2. Prstenec volby režimu (c) otočte tak, aby
šipka směřovala na symbol šroubu.
3. Prstenec nastavení kroutícího momentu
(d) nastavte na požadovanou úroveň.
POZNÁMKA: Prstenec nastavení kroutícího momentu lze nastavit na libovolnou
úroveň a změnu mezi režimy šroubování
a vrtání lze provádět pomocí prstence
volby režimu.
Tří rychlostní volič převodů
(obr. 4)
Možnost volby tří rychlostí otáček vašeho
nářadí vám umožňuje všestranné použití
vašeho nářadí. Chcete-li zvolit rychlost 1
(nejvyšší kroutící moment), vypněte nářadí
a počkejte na jeho zastavení. Volič převodů
(e) přepněte zcela vlevo. Rychlost 2 (střední
velikost kroutícího momentu a otáček) je ve
středové poloze. Rychlost 3 (nejvyšší otáčky)
je v poloze zcela vpravo.
POZNÁMKA:Neprovádějte změnu rozsahu
otáček, je-li nářadí v chodu. Před změnou
převodu počkejte, až se nářadí zcela zastaví.
Pokud se při změně převodů vyskytnou potíže,
ujistěte se, zda volič převodů zaskočil v jedné
ze tří uvedených poloh.
VRTÁNÍ (OBR. 5)
Obsluha sklíčidla s automatickým
dotažením (obr. 7–9)
UPOZORNĚNÍ: Pokud je prstenec volby režimu v poloze pro vrtání / vrtání
s příklepem, vrták nebude prokluzovat
bez ohledu na polohu prstence nastavení kroutícího momentu (d).
VAROVÁNÍ: Nepokoušejte se přitahovat vrtáky (nebo jiné příslušenství)
uchopením přední části sklíčidla a otáčením nářadí. Mohlo by dojít k poškození sklíčidla a ke zranění. Při výměně
příslušenství vždy odjistěte spoušť.
VAROVÁNÍ: Před spuštěním nářadí se
ujistěte, zda je násada pevně uchycena. Povolená násada se může z nářadí
uvolnit a způsobit úraz.
Prstenec volby režimu (c) otočte tak, aby šipka
směřovala na symbol vrtáku.
POZNÁMKA: Prstenec nastavení kroutícího
momentu (d) může být nastaven na libovolnou
úroveň.
VRTÁNÍ S PŘÍKLEPEM (OBR. 6)
Prstenec volby režimu (c) otočte tak, aby šipka
směřovala na symbol kladiva.
13
6. Při vytahování vrtáku z vyvrtaného otvoru
nechejte motor v chodu. Tímto způsobem
zabráníte zaseknutí vrtáku.
VLOŽENÍ VRTÁKU NEBO JINÉ NÁSADY
1. Spoušť zajistěte ve vypnuté poloze.
2. Podle obrázku 7 uchopte objímku sklíčidla
(f) jednou rukou a druhou nářadí zajistěte. Objímkou otáčejte proti směru chodu
hodinových ručiček (při pohledu zepředu)
tak daleko, až bude možné uchytit požadovanou násadu.
3. Do sklíčidla vložte násadu nebo jiné příslušenství do 19 mm (3/4”), jak je znázorněno
na obrázku 8. Pevně jednou rukou uchopte
objímku sklíčidla a otáčejte jí po směru
chodu hodinových ručiček (při pohledu
zepředu), přičemž druhou rukou držte nářadí. Objímkou sklíčidla otáčejte po směru
chodu hodinových ručiček až po sevření
násady, jak je znázorněno na obrázku
9. Jakmile bude vrták uveden do chodu
vpřed, čelisti sklíčidla se samy dotáhnou
tak, aby byla upínací síla maximální.
Vrtání s příklepem
1. Vrtejte pouze takovou silou, abyste zabránili nadměrnému kmitání vrtačky nebo
„stoupání“ vrtáku. Příliš velká síla způsobí
nižší otáčky vrtáku, přehřátí vrtáku a nižší
rychlost vrtání.
2. Vrtejte přímo a udržujte vrták v kolmé
poloze vzhledem k pracovní ploše. Během vrtání nevyvíjejte na vrták boční tlak,
protože by došlo k zanesení drážek vrtáku
a rychlost vrtání by se snížila.
3. Dochází-li při vrtání hlubokých děr k poklesu otáček vrtáku, vytáhněte vrták za
chodu vrtačky částečně z díry, aby došlo
k odstranění nečistot z vrtané díry.
4. Pro vrtání do ZDIVA používejte vrtáky
s tvrzenými špičkami nebo vrtáky do
zdiva. Plynulé vrtání a rovnoměrný odvod
nečistot z vrtané díry signalizuje správnou
rychlost vrtání.
Chcete-li příslušenství uvolnit, zopakujte výše
uvedený krok 2.
Vrtání
1. Pomocí přepínače rozsahu otáček zvolte
požadovaný rozsah otáček / kroutícího
momentu tak, aby tyto hodnoty vyhovovaly
plánovanému pracovnímu úkonu.
2. Pro vrtání do DŘEVA použijte spirálové
vrtáky, ploché vrtáky, výkonné hadovité
vrtáky nebo pily na otvory. Pro vrtání do
KOVU použijte spirálové vrtáky z rychlořezné oceli nebo pily na otvory. Při vrtání
do kovu používejte mazivo. Výjimkou je
litina a mosaz, které mohou být vrtány za
sucha.
3. Vždy vyvíjejte na nářadí tlak v ose vrtáku. Vyvíjejte takový tlak, aby byl stálý
záběr vrtáku a netlačte na nářadí tak, aby
docházelo k zastavování motoru nebo
k vychylování vrtáku.
4. Držte nářadí pevně oběma rukama, abyste
mohli regulovat pohyby vrtáku.
5. POKUD SE VRTAČKA ZASTAVÍ, je to
obvykle způsobeno jejím přetížením.
IHNED UVOLNĚTE SPOUŠŤ, vytáhněte
vrták z obrobku a určete příčinu zastavení
vrtačky. NEZAPÍNEJTE A NEVYPÍNEJTE
SPOUŠŤ, ABYSTE SE POKUSILI SPUSTIT ZASTAVENOU VRTAČKU — MOHLO
BY TAK DOJÍT K POŠKOZENÍ VRTAČKY.
Šroubování
Pomocí tří rychlostního voliče převodů umístěného na vrchní straně nářadí zvolte požadovaný poměr rychlosti / kroutícího momentu
podle prováděného úkonu. Vložte do sklíčidla
příslušenství pro požadovaný montážní prvek
a připevněte toto příslušenství jako vrták.
Prstenec nastavení kroutícího momentu (d)
nastavte do požadované polohy. Proveďte
několik pracovních úkonů na zbytkovém materiálu nebo na ploše, která není vidět, abyste
určili správnou polohu nastavení prstence
kroutícího momentu.
ÚDRŽBA
Vaše elektrické nářadí D EWALT bylo zkonstruováno tak, aby pracovalo co nejdéle s minimálními nároky na údržbu. Předpokladem
dlouhodobé bezproblémové funkce nářadí je
jeho pravidelné čištění a údržba.
VAROVÁNÍ: Abyste snížili riziko úrazu, vypněte nářadí a odpojte napájecí
přívod před nasazením či sejmutím příslušenství, před prováděním nastavení
nebo výměnou nástavců, nebo před
prováděním oprav. Ujistěte se, zda je
spouštěč v poloze VYPNUTO. Náhodné spuštění by mohlo způsobit úraz.
14
Doplňkové příslušenství
Nabíječka není určena k servisu. Uvnitř zařízení nejsou žádné díly určené k servisu.
VAROVÁNÍ: Jiné příslušenství, než
je příslušenství nabízené společností
D E WALT, nebylo s tímto výrobkem
testováno. Proto by mohlo být použití
takového příslušenství s tímto nářadím velmi nebezpečné. Ke snížení
rizika vzniku úrazu používejte pouze
příslušenství doporučené výrobcem
D EWALT.
Mazání
Vaše elektrické nářadí nevyžaduje žádné
další mazání.
Čištění
Další podrobnosti týkající se příslušenství
získáte u svého značkového prodejce.
VAROVÁNÍ: Jakmile ve větracích
otvorech na krytu nářadí a v jejich
blízkosti uvidíte nahromaděné nečistoty a prach, vyfoukejte je proudem
suchého stlačeného vzduchu. Při provádění tohoto úkonu údržby používejte
schválenou ochranu zraku a masku
proti prachu.
VAROVÁNÍ: K čištění nekovových
součástí nářadí nikdy nepoužívejte
rozpouštědla nebo jiné agresivní látky.
Tyto typy chemikálií mohou plastové
části nářadí poškodit. Používejte pouze hadřík zvlhčený jemným mýdlovým
roztokem. Zabraňte vniknutí jakékoliv
kapaliny do vnitřních částí nářadí;
neponořujte žádné části nářadí do
kapaliny.
Ochrana životního prostředí
Tříděný odpad. Tento výrobek nesmí
být likvidován spolu s běžným komunálním odpadem.
Až nebudete váš výrobek D EWALT dále potřebovat nebo uplyne doba jeho životnosti,
nelikvidujte jej spolu s domovním odpadem.
Likvidujte toto nářadí v tříděném odpadu.
Tříděný odpad umožňuje recyklaci
a opětovné využití použitých výrobků
a obalových materiálů. Opětovné použití recyklovaných materiálů pomáhá
chránit životní prostředí před znečištěním a snižuje spotřebu surovin.
Při zakoupení nových výrobků Vám prodejny,
místní sběrny odpadů nebo recyklační stanice
poskytnou informace o správné likvidaci elektro odpadů z domácnosti.
POKYNY PRO ČIŠTĚNÍ NABÍJEČKY
VAROVÁNÍ: Nebezpečí úrazu elektrickým proudem. Před čištěním
nabíječku vždy odpojte od elektrické
sítě. Nečistoty a maziva mohou být
z povrchu nabíječky odstraněny pomocí hadříku nebo měkkého kartáče bez
kovových štětin. Nepoužívejte vodu
nebo jiné čisticí prostředky.
Společnost D EWALT poskytuje službu sběru
a recyklace výrobků D EWALT po skončení
jejich technické životnosti. V rámci této výhodné služby vraťte vaše nářadí kterékoliv
autorizované servisní pobočce D EWALT, kde
bude toto nářadí shromážděno a s ohledem na
životní prostředí recyklováno.
Místo vaší nejbližší autorizované servisní pobočky D E WALT se dozvíte na příslušné adrese uvedené na zadní straně
této příručky. Seznam servisních středisek
D EWALT a podrobnosti o poprodejním servisu naleznete také na internetové adrese:
www.2helpU.com.
15
Nabíjecí akumulátor
Pokud přestane akumulátor s dlouhou životností dodávat dostatečnou úroveň výkonu,
je třeba jej dobít. Po ukončení jeho životnosti
proveďte likvidaci tak, aby nedošlo k ohrožení
životního prostředí:
• Nechejte nářadí v chodu, dokud nedojde
k úplnému vybití akumulátoru a potom jej
vyjměte z nářadí.
• Akumulátory Li-Ion, NiCd a NiMH lze
recyklovat. Odevzdejte je prosím dodavateli nebo v místní recyklační stanici.
Shromážděné akumulátory budou vhodně
zlikvidovány nebo recyklovány.
zst00241043 - 22-07-2014
16
CORDLESS DRILL 1
©
DC927 - - - - - A
17
18
ZÁRUKA
Spoleþnost DEWALT je pĜesvČdþena o kvalitČ
svých výrobkĤ a nabízí mimoĜádnou záruku
pro profesionální uživatele tohoto náĜadí. Tato
záruka je nabízena ve prospČch zákazníka
a nijak neovlivní jeho zákonná záruþní práva.
Tato záruka platí ve všech þlenských státech EU
a evropské zóny volného obchodu EFTA.
• 30 DNĤ ZÁRUKA VÝMČNY •
Nejste-li s výkonem vašeho náĜadí DEWALT
zcela spokojeni, mĤžete jej do 30 dnĤ po
zakoupení vrátit. NáĜadí musí být v kompletním
stavu jako pĜi zakoupení a musí být dodáno na
místo, kde bylo zakoupeno, kde bude provedena
výmČna nebo navrácení penČz. NáĜadí musí být
v uspokojivém stavu a musí být pĜedložen doklad
o jeho zakoupení.
• JEDNOROþNÍ SMLOUVA NA BEZPLATNÝ SERVIS •
Musí-li být bČhem 12 mČsícĤ po zakoupení
provedena údržba nebo servis vašeho náĜadí
DEWALT, máte nárok na jedno bezplatné
provedení tohoto úkonu. Tento úkon bude
bezplatnČ proveden v autorizovaném servisu
DEWALT. K náĜadí musí být pĜedložen doklad
o jeho zakoupení. Tato oprava zahrnuje i práci.
Tento bezplatný servis se nevztahuje na
pĜíslušenství a náhradní díly, pokud nejsou také
kryty zárukou.
• JEDNOROþNÍ PLNÁ ZÁRUKA •
Dojde-li bČhem 12 mČsícĤ od zakoupení výrobku
DEWALT k poškození tohoto výrobku z dĤvodu
závady materiálu nebo špatného dílenského
zpracování, spoleþnost DEWALT zaruþuje
bezplatnou výmČnu všech poškozených þástí nebo dle našeho uvážení - bezplatnou výmČnu
celého náĜadí, za pĜedpokladu, že:
• Závada nevznikla v dĤsledku neodborného
zacházení.
• Výrobek byl vystaven bČžnému použití
a opotĜebování.
• Výrobek nebyl opravován neoprávnČnými
osobami.
• Byl pĜedložen doklad o zakoupení;
• Byl výrobek vrácen kompletní s pĤvodními
komponenty.
Požadujete-li reklamaci, kontaktujte prodejce
u kterého jste výrobek zakoupili nebo vyhledejte
autorizovanou servisní organizaci. Seznam
autorizovaných servisĤ DEWALT a podrobnosti
o poprodejním servisu naleznete také na
internetové adrese: www.2helpU.com.
STANLEY BLACK & DECKER
CZECH REPUBLIC S.R.O.
Türkova 5b
149 00 Praha 4
ýeská Republika
Tel.:
00420 261 009 772
Fax:
00420 261 009 784
Servis: 00420 244 403 247
www.dewalt.cz
obchod@sbdinc.com
STANLEY BLACK & DECKER
SLOVAKIA S.R.O.
Vysoká 2/b
811 06 Bratislava
Tel.:
00420 261 009 772
Fax:
00420 261 009 784
www.dewalt.sk
obchod@sbdinc.com
BAND SERVIS
K Pasekám 4440
760 01 Zlín
Tel.:
00420 577 008 550,1
Fax:
00420 577 008 559
www.bandservis.cz
bandservis@bandservis.cz
BAND SERVIS
Paulínska 22
917 01 Trnava
Tel.:
00421 335 511 063
Fax:
00421 335 512 624
www.bandservis.sk
p.talajka@bandservis.sk
Právo na pĜípadné zmČny vyhrazeno.
06/2014
ZÁRUýNÍ LIST
CZ
SK
ZÁRUýNÝ LIST
TYP VÝROBKU:
CZ
Výrobní kód
Datum prodeje
SK
Výrobný kód
Dátum predaja
CZ
Dokumentace záruþní opravy
Razítko prodejny
Podpis
Peþiatka predajne
Podpis
Dokumentácia záruþnej opravy
SK
CZ
ýíslo
Datum pĜíjmu
Datum zakázky ýíslo zákazky Závada
Razítko
SK
ýíslo
dodávky
Dátum príjmu
Dátum opravy
Podpis
Peþiatka
Podpis
CZ
Adresy servisu
Band servis
Klášterského 2
CZ-140 00 Praha 4
Tel.: 00420 244 403 247
Fax: 00420 241 770 167
06/14
Porucha
ýíslo
objednávky
CZ
Band servis
K Pasekám 4440
CZ-760 01 Zlín
Tel.: 00420 577 008 550,1
Fax: 00420 577 008 559
http://www.bandservis.cz
SK
Adresa servisu
Band servis
Paulínska ul. 22
SK-917 01 Trnava
Tel.: 00421 335 511 063
Fax: 00421 335 512 624
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising