DC927K | DeWalt DC927K CORDLESS DRILL instruction manual

599333-09 SK
Preložené z pôvodného návodu
DC927
Obrázok 1
Obrázok 2
Obrázok 3
2
Obrázok 4
Obrázok 5
Obrázok 6
Obrázok 7
Obrázok 8
Obrázok 9
3
AKUMULÁTOROVÁ VŔTAČKA S PRÍKLEPOM DC927
Blahoželáme Vám!
použiť na predbežný odhad vibrácií pôsobiacich na obsluhu.
Zvolili ste si náradie spoločnosti DEWALT. Roky
skúseností, dôkladný vývoj výrobkov a inovácie vytvorili zo spoločnosti D EWALT jedného
z najspoľahlivejších partnerov pre používateľov
profesionálneho elektrického náradia.
VAROVANIE: Deklarované hodnoty
vibrácií sa vzťahujú na štandardné
použitie náradia. Ak sa však náradie
používa pre rôzne aplikácie s rozmanitým príslušenstvom alebo ak sa nerobí
dostatočná údržba, veľkosť vibrácií
môže byť odlišná. Tak sa môže počas
práce značne zvýšiť doba vystavenia
sa pôsobeniu vibrácií na obsluhu.
Odhad miery vystavenia sa pôsobeniu
vibrácií by mal tiež počítať s dobou,
kedy je náradie vypnuté alebo kedy
je v chode, ale neprevádza žiadnu
prácu. Tak sa môže počas pracovnej
doby značne skrátiť doba pôsobenia
vibrácií na obsluhu.
Zistite si ďalšie doplnkové bezpečnostné opatrenia, ktoré chránia obsluhu
pred účinkom vibrácií: údržba náradia
a jeho príslušenstvo, udržovanie rúk
v teple, organizácia spôsobu práce.
Technické údaje
Napätie
V
Výkon
W
Otáčky naprázdno
1. prevod
min -1
2. prevod
min-1
3. prevod
min-1
Frekvencia úderov
1. prevod
min -1
2. prevod
min-1
3. prevod
min-1
Max. krútiaci moment
Nm
Maximálny priemer skľučovadla mm
Max. priemer otvoru pri vŕtaní
do ocele/mäkkého dreva/betónu
Hmotnosť ( bez akumulátora)
kg
LpA (akustický tlak)
KpA (nepresnosť
akustického tlaku)
LWA (akustický výkon)
K WA (nepresnosť
akustického výkonu)
DC927
18
425
0-450
0-1500
0-1800
0-7650
0-25500
0-30600
38
13
65/13/16
1,8
dB(A)
94
dB(A)
dB(A)
3,0
105
dB(A)
3,0
Akumulátor
Napätie
Kapacita
Hmotnosť
NabíjačkaDE9135
Napätie v sieti
Typ akumulátora
Celková úroveň vibrácií (priestorový vektorový
súčet) podľa normy EN 60745:
Hodnota vibrácií ah
Vŕtanie do betónu
m/s² 12,5
ahID =
Odchýlka K =
m/s² 3,1
Hodnota vibrácií ah
Vŕtanie do kovu
m/s² ≤ 2,5
ahD =
Odchýlka K =
m/s² 1,5
Približná doba nabíjania
akumulátory
Hmotnosť
Poistky:
náradie 230 V
VDC
Ah
kg
VAC
min
kg
DE9180
18
2,0
0,68
230
NiCd/
NiMH/
Li-Ion
40
(2,0 Ah)
0,52
10 A v napájacej sieti
Popis: Bezpečnostné pokyny
Nižšie uvedený popis opisuje stupeň závažnosti každého označenia. Prečítajte si pozorne
návod na obsluhu a venujte pozornosť týmto
symbolom.
Hodnota vibrácií uvedená v tomto dokumente
bola meraná podľa normalizovaných požiadaviek, ktoré sú uvedené v norme EN 60745
a môže sa použiť pre porovnanie jedného
náradia s ostatnými. Táto hodnota sa môže
4
NEBEZPEČENSTVO: Označuje bezprostredne hroziacu rizikovú situáciu,
ktorá povedie k spôsobeniu vážneho
alebo smrteľného zranenia v prípade,
že sa tomu nezabráni.
VAROVANIE: Označuje možné hroziace nebezpečenstvo ktoré, v prípade
nedodržania, môže spôsobiť smrť
alebo vážne zranenie.
UPOZORNENIE: Označuje potenciálne hroziacu rizikovú situáciu, ktorá
môže viesť k spôsobeniu ľahkého
alebo stredne vážneho zranenia v prípade, že sa tomu nezabráni.
UPOZORNENIE: Ak nie je použitý výstražný symbol, označuje potenciálne
hroziacu rizikovú situáciu, ktorá môže
viesť k spôsobeniu hmotných škôd
v prípade, že sa tomu nezabráni.
VAROVANIE: Prečítajte si návod na
použitie, aby ste znížili riziko spôsobenia zranenia.
Všeobecné bezpečnostné pokyny
pre prácu s elektrickým náradím
VAROVANIE! Pozorne si prečítajte
všetky bezpečnostné varovania
a pokyny. Nedodržanie nižšie uvedených pokynov môže mať za následok
úraz elektrickým prúdom, vznik požiaru alebo vážne poranenie.
VŠETKY BEZPEČNOSTNÉ VAROVANIA
A POKYNY SI USCHOVAJTE PRE PRÍPADNÉ ĎALŠIE POUŽITIE.
Použitý termín "elektrické náradie" odkazuje na
elektrické náradie napájané zo siete (obsahuje
prívodný kábel) alebo na elektrické náradie napájané z akumulátora (bez prívodného kábla).
Upozorňuje na riziko úrazu spôsobeného elektrickým prúdom.
1) BEZPEČNOSŤ NA PRACOVISKU
a) Pracovný priestor udržujte v čistote
a dobre osvetlený. Neporiadok na pracovnom stole a nedostatok svetla v jeho
okolí môže viesť k spôsobeniu nehody.
b) S elektrickým náradím nepracujte vo
výbušných priestoroch, ako sú napríklad priestory s výskytom horľavých
kvapalín, plynov alebo prašných látok.
Elektrické náradie je zdrojom iskrenia,
čo môže viesť k zapáleniu prachu alebo
výparov.
c) Pri práci s náradím zaistite bezpečnú
vzdialenosť detí a ostatných osôb.
Rozptyľovanie môže spôsobiť stratu kontroly nad náradím.
Upozorňuje na riziko vzniku požiaru.
ES Prehlásenie o zhode v rámci EÚ
07
DC927
Spoločnosť D E WALT týmto prehlasuje, že
výrobky popisované v technických údajoch spĺňajú požiadavky nasledujúcich noriem: 98/37/
EEC (do 28. decembra 2009), 2004/108/EC,
2006/42/EC (od 29. decembra 2009), 2006/95/
EC, EN 55014-1, EN 55014-2, EN 60745-1,
EN 60745-2-6.
2) ELEKTRICKÁ BEZPEČNOSŤ
a) Zástrčka prívodného kábla náradia
musí zodpovedať zásuvke. Nikdy
akýmkoľvek spôsobom zástrčku neupravujte. Pri náradí, ktoré je chránené
uzemnením nepoužívajte akékoľvek
redukcie zástrčiek. Neupravované zástrčky a zodpovedajúce zásuvky znižujú
riziko vzniku úrazu elektrickým prúdom.
b) Vyvarujte sa dotyku s uzemnenými
plochami ako je potrubie, radiátory,
sporáky a chladničky. Pri uzemnení
Vášho tela vzrastá riziko úrazu elektrickým
prúdom.
c) Nevystavujte elektrické náradie dažďu
alebo vlhkému prostrediu. Pokiaľ do
Ďalšie informácie Vám poskytne zástupca
spoločnosti D EWALT na nasledujúcich adresách alebo ich tiež nájdete na zadnej strane
tohto návodu.
Nižšie podpísaná osoba je zodpovedná za
zostavenie technických údajov a vydáva toto
prehlásenie v zastúpení spoločnosti D EWALT.
Horst Grossmann
Viceprezident vývoja a konštrukcie výrobkov
D EWALT, Richard-Klinger-Strasse 11
D-65510, Idstein, Germany, 30/10/2007
5
To umožní lepšiu ovládateľnosť náradia
v neočakávaných situáciách.
f) Vhodne sa obliekajte. Nenoste voľný
odev alebo šperky. Dbajte na to, aby sa
Vaše vlasy, odev a rukavice nedostali
do kontaktu s pohyblivými časťami.
Voľné šaty, šperky alebo dlhé vlasy môžu
byť pohyblivými dielmi zachytené.
g) Pokiaľ je zariadenie vybavené adaptérom na pripojenie zariadení na zachytávanie prachu, zaistite jeho správne
pripojenie a riadne fungovanie. Použitie
týchto zariadení môže znížiť nebezpečenstvo týkajúce sa prachu.
náradia vnikne voda, zvýši sa riziko úrazu
elektrickým prúdom.
d) S prívodným káblom zaobchádzajte
opatrne. Nikdy nepoužívajte prívodný
kábel na prenášanie náradia, jeho
posúvanie alebo za neho neťahajte pri
odpájaní náradia z elektrickej siete.
Zabráňte kontaktu kábla s horúcimi,
mastnými a ostrými predmetmi a pohyblivými časťami náradia. Poškodený
alebo zapletený prívodný kábel zvyšuje
riziko vzniku úrazu elektrickým prúdom.
e) Pri práci s náradím vonku používajte
predlžovacie káble určené na vonkajšie použitie. Použitie kábla na vonkajšie
použitie znižuje riziko úrazu elektrickým
prúdom.
f) Pri práci s elektrickým náradím vo
vlhkom prostredí je nevyhnutné používať prúdový chránič (RCD). Použitie
prúdového chrániča RCD znižuje riziko
úrazu elektrickým prúdom.
4) POUŽITIE ELEKTRICKÉHO NÁRADIA
A JEHO ÚDRŽBA
a) Na náradie príliš netlačte. Používajte
správny typ náradia pre Vašu prácu.
Pri použití správneho typu náradia bude
práca vykonaná lepšie a bezpečnejšie .
b) Pokiaľ nejde hlavný vypínač náradia
zapnúť a vypnúť, s náradím nepracujte.
Akékoľvek náradie s nefunkčným hlavným
vypínačom je nebezpečné a musí byť
opravené.
c) Pred výmenou akýchkoľvek častí, príslušenstva či iných pripojených súčastí,
pred prevádzaním servisu alebo pokiaľ
náradie nepoužívate, odpojte ho od
elektrickej siete a/ alebo vyberte akumulátor. Tieto preventívne bezpečnostné
opatrenia znižujú riziko náhodného zapnutia náradia.
d) Pokiaľ náradie nepoužívate, uložte ho
mimo dosahu detí a zabráňte osobám
neoboznámeným s obsluhou náradia
alebo s týmto návodom, aby s náradím
pracovali. Elektrické náradie je v rukách
nekvalifikovanej obsluhy nebezpečné.
e) Údržba náradia. Skontrolujte vychýlenie či zaseknutie pohyblivých častí,
poškodenie jednotlivých dielov a iné
okolnosti, ktoré môžu mať vplyv na
chod náradia. Pokiaľ je náradie poškodené, nechajte ho pred použitím opraviť. Mnoho porúch vzniká nedostatočnou
údržbou náradia.
f) Rezné nástroje udržujte ostré a čisté.
Riadne udržiavané rezné nástroje s ostrými reznými hranami sa menej zanášajú
a lepšie sa ovládajú.
g) Náradie, príslušenstvo a nástavce
používajte podľa t ýchto pok ynov
3) BEZPEČNOSŤ OSÔB
a) Zostaňte stále pozorní, sledujte, čo
robíte a pri práci s elektrickým náradím
premýšľajte. Nepoužívajte elektrické
náradie, ak ste unavení alebo ak ste pod
vplyvom drog, alkoholu alebo liekov.
Chvíľka nepozornosti pri práci s náradím
môže viesť k vážnemu úrazu.
b) Používajte prostriedky na ochranu
osôb. Vždy používajte prostriedky na
ochranu zraku. Ochranné prostriedky,
ako respirátor, nekĺzavá pracovná obuv,
pokrývka hlavy a chrániče sluchu znižujú
riziko poranenia osôb.
c) Zabráňte náhodnému zapnutiu. Pred
pripojením k zdroju napätia alebo pred
vložením akumulátora, zdvíhaním alebo
prenášaním náradia skontrolujte, či je
hlavný vypínač vypnutý. Prenášanie náradia s prstom na hlavnom vypínači alebo
pripojenie prívodného kábla k elektrickému
rozvodu, ak je hlavný vypínač náradia
v polohe zapnuté, môže spôsobiť úraz.
d) Pred zapnutím náradia sa vždy uistite,
či nie sú v jeho blízkosti kľúče alebo
nastavovacie prípravky. Kľúče alebo
nastavovacie prípravky zabudnuté na pohyblivých častiach náradia môžu spôsobiť
úraz.
e) Neprekážajte sami sebe. Pri práci
vždy udržujte vhodný a pevný postoj.
6
a spôsobom, ktorý je určený pre daný
typ náradia. Berte do úvahy aj prevádzkové podmienky a prácu, ktorú je nutné
vykonať. Používanie elektrického náradia
na iné než určené aplikácie môže viesť
k spôsobeniu rizikových situácií.
•
5) POUŽITIE AKUMULÁTOROVÉHO NÁRADIA A JEHO ÚDRŽBA
a) Nabíjajte iba v nabíjačke určenej výrobcom. Nabíjačka vhodná pre jeden
typ akumulátora môže pri vložení iného
nevhodného akumulátora spôsobiť požiar.
b) Používajte výhradne akumulátory určené pre daný typ náradia. Použitie iných
akumulátorov môže spôsobiť požiar alebo
zranenie.
c) Pokiaľ akumulátor nepoužívate, držte
ho mimo dosahu kovových predmetov
ako sú kancelárske sponky na papier,
mince, kľúče, klinčeky, skrutky alebo
ďalšie drobné kovové predmety, ktoré
môžu spôsobiť skrat oboch svoriek
akumulátora. Skratovaním kontaktov
akumulátora môže dôjsť k vzniku požiaru
a popálenín.
d) Pri nesprávnom zaobchádzaní môže
z akumulátora unikať kvapalina. Vyvarujte sa kontaktu s touto kvapalinou.
Pokiaľ prídete s kvapalinou náhodne do
styku, zasiahnuté miesto omyte vodou.
Pri zasiahnutí očí zasiahnuté miesto
omyte a vyhľadajte lekársku pomoc.
Unikajúca kvapalina z akumulátora môže
spôsobiť podráždenie pokožky alebo popáleniny.
•
•
•
•
Štítky na náradí
UMIESTNENIE DÁTUMOVÉHO KÓDU
Dátumový kód, ktorý obsahuje tiež rok výroby, je vytlačený na povrchu krytu náradia,
ktorý vytvára montážny spoj medzi náradím
a akumulátorom!
6) OPRAVY
a) Opravy elektrického náradia zverte
kvalifikovanému technikovi, ktorý používa vhodné náhradné diely. Tak zaistíte
bezpečný chod náradia.
Príklad:
2007 XX XX
Rok výroby
Dôležité bezpečnostné pokyny
pre všetky nabíjačky
DOPLNKOVÉ BEZPEČNOSTNÉ
POKYNY
USCHOVAJTE TIETO POKYNY: Tento návod obsahuje dôležité bezpečnostné pokyny
a pokyny pre obsluhu nabíjačiek DE9130
a DE9135.
• Pred použitím nabíjačky si prečítajte všetky
pokyny a výstražné upozornenia nachádzajúce sa na nabíjačke, akumulátore a na
výrobku, ktorý tento akumulátor používa.
Bezpečnosť vŕtačky /
skrutkovača / príklepovej vŕtačky
•
•
alebo s vlastným prívodným káblom,
držte náradie za izolované rukoväte.
Pri kontakte so „živým“ vodičom spôsobia
neizolované kovové časti náradia obsluhe
úraz elektrickým prúdom.
Používajte prídavné rukoväte dodávané
s náradím. Strata kontroly nad náradím
môže viesť k úrazu.
Používajte na upnutie obrobku k pevnej
podložke svorky alebo iný vhodný spôsob. Prichytenie obrobku rukou alebo jeho
opretie o Vaše telo je nestabilné a môže
viesť k strate kontroly.
Ak budete pracovať s príklepom dlhšiu
dobu, používajte chrániče sluchu. Dlhodobé vystavenie vysokej intenzite hluku
môže spôsobiť stratu sluchu. Veľmi vysoká
hlučnosť príklepového vŕtania môže spôsobiť dočasnú stratu sluchu alebo vážne
poškodenie ušného bubienka.
Používajte bezpečnostné okuliare
alebo inú ochranu zraku. Počas vŕtania
a príklepového vŕtania odlietavajú úlomky.
Odlietavajúce úlomky môžu spôsobiť poranenie očí s trvalými následkami.
Pri používaní dochádza k veľkému zahriatiu príklepových vrtákov i vŕtačiek.
Pri manipulácii s nimi preto používajte
rukavice.
Pri vŕtaní s príklepom použite vhodnú
ochranu sluchu. Nadmerná hlučnosť
môže spôsobiť stratu sluchu.
Pri prevádzaní prác, pri ktorých môže
dôjsť ku kontaktu pracovného nástroja so skrytým elektrickým vedením
7
•
NEBEZPEČENSTVO: Nebezpečenstvo smrteľného úrazu elektrickým
prúdom. Na nabíjacích svorkách nabíjačky je napätie 230 V. Nezasahujte
do nabíjačky s vodivými predmetmi.
Inak by mohlo dôjsť k vážnemu úrazu.
VAROVANIE: Nebezpečenstvo úrazu
elektrickým prúdom. Dbajte na to,
aby sa do nabíjačky nedostala žiadna
tekutina. Inak by mohlo dôjsť k vážnemu úrazu.
UPOZORNENIE: Riziko popálenia.
Nabíjajte iba dobíjateľné akumulátory
D EWALT, aby sa znížilo riziko poranenia. Ostatné typy akumulátorov môžu
prasknúť, čo môže viesť k spôsobeniu
zranení alebo hmotných škôd.
UPOZORNENIE: V určitých podmienkach, kedy je nabíjačka pripojená
k sieti, môže dôjsť ku skratovaniu
nabíjacích kontaktov vnútri nabíjačky
cudzími predmetmi. Cudzie vodivé
predmety a materiály, ako je oceľová
vlna (drôtenka), hliníkové fólie alebo
akékoľvek čiastočky kovu, sa nesmú
dostať do vnútorného priestoru nabíjačky. Ak nie je v nabíjačke žiaden
akumulátor, vždy odpojte nabíjačku od
siete. Skôr než budete nabíjačku čistiť,
odpojte ju od siete.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
NEPOKÚŠAJTE sa nabíjať akumulátor pomocou nabíjačiek, ktoré nie sú
uvedené v tomto návode. Nabíjačka
a akumulátory sú vyrobené tak, aby bolo
možné ich vzájomné použitie.
Tieto nabíjačky nie sú určené na použitie s inými akumulátormi, než sú
akumulátory D E WALT. Akékoľvek iné
použitie môže viesť k spôsobeniu požiaru
alebo k úrazu elektrickým prúdom.
Nevystavujte nabíjačku pôsobeniu
dažďa alebo snehu.
Pri odpájaní nabíjačku vždy vyťahujte
zo zásuvky uchopením za zástrčku,
neťahajte za prívodný kábel. Týmto
spôsobom zabránite poškodeniu zástrčky
a prívodného kábla.
Uistite sa, či je prívodný kábel vedený
tak, aby ste po ňom nešliapali, nezakopávali o neho a aby nedochádzalo
k jeho poškodeniu alebo nadmernému
zaťaženiu.
•
•
Ak to nie je nutné, nepoužívajte predlžovací kábel. Použitie nesprávneho predlžovacieho kábla by mohlo viesť k spôsobeniu
požiaru alebo k úrazu elektrickým prúdom.
Neukladajte na nabíjačku žiadne predmety a neumiestňujte nabíjačku na
mäkký povrch, na ktorom by mohlo
dôjsť k zablokovaniu ventilačných
drážok, čo by spôsobilo nadmerné
zvýšenie teploty vnútri nabíjačky.
Umiestnite nabíjačku na také miesta, ktoré
sú mimo dosahu zdrojov tepla. Odvod tepla
z nabíjačky je vedený cez drážky v hornej
a spodnej časti krytu nabíjačky.
Nepoužívajte nabíjačku s poškodeným
prívodným káblom alebo s poškodenou
zástrčkou — zaistite okamžitú výmenu
poškodených častí.
Nepoužívajte nabíjačku, ak došlo
k prudkému nárazu do nabíjačky, k jej
pádu alebo k jej poškodeniu iným
spôsobom. Zverte opravu nabíjačky
autorizovanému servisu.
Nepokúšajte sa o demontáž nabíjačky.
Ak sa musí nabíjačka opraviť, zverte
túto opravu autorizovanému servisu.
Nesprávne zmontovanie nabíjačky môže
viesť k spôsobeniu požiaru alebo k úrazu
elektrickým prúdom.
Pred čistením vždy odpojte nabíjačku
zo siete. Týmto spôsobom obmedzíte
riziko úrazu elektrickým prúdom. Vybratie akumulátora z nabíjačky riziko úrazu
elektrickým prúdom neznižuje.
NIKDY sa nepokúšajte spojiť 2 nabíjačky
dokopy.
Nabíjačka je určená na použitie so
štandardným napätím elektrickej siete
230 V. Nepokúšajte sa nabíjačku použiť
s iným napätím. Toto sa netýka nabíjačky
do automobilov.
USCHOVAJTE TIETO POKYNY
Nabíjačky
Nabíjačka DE9135 môže nabíjať akumulátory
typu NiCd, NiMH a Li-Ion s napätím 7,2 – 18 V.
Tieto nabíjačky sa nemusia žiadnym spôsobom upravovať a sú skonštruované tak, aby
bola zaistená ich čo najjednoduššia obsluha.
8
Postup nabíjania
OCHRANA PRED ÚPLNÝM VYBITÍM
Pokiaľ je akumulátor v náradí, je chránený pred
úplným vybitím.
NEBEZPEČENSTVO: Nebezpečenstvo smrteľného úrazu elektrickým
prúdom. Na nabíjacích svorkách nabíjačky je napätie 230 V. Nezasahujte
do nabíjačky s vodivými predmetmi.
Inak by mohlo dôjsť k vážnemu úrazu.
Dôležité bezpečnostné pokyny
pre všetky akumulátory
Pri objednávaní náhradných akumulátorov sa
uistite, či ste do objednávky napísali katalógové
číslo akumulátora a tiež jeho napätie. Porovnajte informácie uvedené v tabuľke na konci
tohto návodu, aby ste sa uistili o kompatibilite
nabíjačiek a akumulátorov.
1. Pred vložením akumulátora do nabíjačky
zapojte prívodný kábel nabíjačky (h) do
zásuvky v elektrickej sieti.
2. Do nabíjačky vložte akumulátor. Červená
kontrolka (nabíjanie) začne blikať a proces
nabíjania sa začne.
3. Ukončenie nabíjania bude indikované
nepretržitým svietením červenej kontrolky. Akumulátor je celkom nabitý a môže
sa okamžite použiť alebo môže zostať
v nabíjačke.
Po vybratí z obalu nie je akumulátor plne nabitý. Pred použitím akumulátora a nabíjačky
si prečítajte nižšie uvedené bezpečnostné
pokyny. Pri nabíjaní potom postupujte podľa
uvedených pokynov.
PREČÍTAJTE SI VŠETKY POKYNY
Priebeh nabíjania
•
Stav nabitia akumulátora je podrobne popísaný
v tabuľke nižšie.
Stav nabitia
nabíjanie
celkom nabité
Odloženie nabíjania - zahriaty/
studený akumulátor.
výmena akumulátora
porucha
––––––
•
—–—–
•••••••••••
•• •• •• ••
•
Automatické oživenie
•
Režim automatického oživenia prevedie vyrovnanie jednotlivých článkov akumulátora podľa
ich maximálnej kapacity. Oživenie akumulátora
by malo byť spravené každý týždeň, alebo
pokiaľ už akumulátor nepodáva rovnaký výkon.
Nenabíjajte a nepoužívajte akumulátor
vo výbušnom prostredí, ako sú napríklad
priestory s výskytom horľavých kvapalín,
plynov alebo prašných látok. Iskrenie pri
vkladaní alebo vyberaní akumulátora z nabíjačky môže spôsobiť vznietenie prachu
alebo výparov.
Nabíjajte akumulátor iba v nabíjačkách
D EWALT.
Dbajte na to, aby NEDOŠLO k postriekaniu
alebo k ponoreniu akumulátora do vody
alebo do inej kvapaliny.
Neskladujte a nepoužívajte náradie
a akumulátory na miestach, kde môže
teplota dosiahnuť alebo prekročiť 40 °C
(ako sú vonkajšie búdy alebo kovové
budovy v lete).
NEBE Z PEČENST VO: Nebezpe čenstvo smrteľného úrazu elektrickým prúdom. Nikdy sa nepokúšajte
z akéhokoľvek dôvodu akumulátor
rozoberať. Ak dôjde k prasknutiu alebo
k poškodeniu obalu akumulátora, nevkladajte tento akumulátor do nabíjačky.
Inak by mohlo dôjsť k vážnemu úrazu.
Poškodené akumulátory by sa mali
vrátiť do autorizovaného servisu, kde
bude zaistená ich recyklácia.
Oživenie akumulátora vykonáte tak, že ho
vložíte do nabíjačky obvyklým spôsobom. Akumulátor ponechajte v nabíjačke aspoň 8 hodín.
Odloženie nabíjania - zahriaty/
studený akumulátor
Pokiaľ nabíjačka zistí, že akumulátor je príliš
zahriaty alebo studený, automaticky spustí
funkciu odloženia nabíjania a pozastaví proces nabíjania, pokým nedosiahne akumulátor
primeranú teplotu. Potom bude nabíjačka
automaticky pokračovať v nabíjaní. Táto
funkcia zaistí udržanie maximálnej životnosti
akumulátora.
9
VAROVANIE: Nikdy sa nepokúšajte
z akéhokoľvek dôvodu akumulátor
rozoberať. Ak dôjde k prasknutiu alebo
k poškodeniu obalu akumulátora, nevkladajte tento akumulátor do nabíjačky.
Dávajte pozor, aby nedošlo k rozdrveniu, pádu alebo k inému poškodeniu
akumulátora. Nepoužívajte akumulátor
alebo nabíjačku, ak došlo k prudkému
nárazu, pádu, preťaženiu alebo k poškodeniu týchto výrobkov iným spôsobom (napríklad prepichnutie klincom,
náraz kladivom, rozšliapnutie atď.).
Poškodené akumulátory by sa mali
vrátiť do autorizovaného servisu, kde
bude zaistená ich recyklácia.
UPOZORNENI E: A k sa náradie
nepoužíva, pri odkladaní postavte
náradie na stabilný povrch tak, aby
nemohlo dôjsť k jeho pádu.Niektoré
náradia s veľkými akumulátormi zostanú stáť na akumulátore vo vzpriamenej
polohe, ale ľahko môže dôjsť k ich
prevrhnutiu.
•
•
opotrebované. Akumulátor môže v ohni
explodovať. Pri spaľovaní akumulátorov
typu Li-Ion dochádza k vytváraniu toxických výparov a materiálov.
Ak dôjde ku kontaktu pokožky s kvapalinou z akumulátora, ihneď zasiahnuté
miesto omyte mydlom a vodou. Ak sa
dostane kvapalina z akumulátora do očí,
vyplachujte si otvorené oči vodou zhruba
15 minút alebo po dobu, pokiaľ neprestane
podráždenie. Ak je nutné lekárske ošetrenie, elektrolytom akumulátora je zmes
tekutých organických uhličitanov a solí lítia.
Z otvorených článkov akumulátora sa
môžu uvoľňovať látky spôsobujúce
podráždenie dýchacích ciest. Zaistite
prísun čerstvého vzduchu. Ak pretrvávajú
uvedené symptómy, vyhľadajte lekárske
ošetrenie.
VAROVANIE: Riziko popálenia. Ak je
kvapalina z akumulátora vystavená
iskreniu alebo otvorenému plameňu,
môže dôjsť k jej vznieteniu.
Kryt akumulátora (obr. 3)
ŠPECIFICKÉ BEZPEČNOSTNÉ POKYNY
PRE AKUMULÁTORY TYPU NICD ALEBO
NIMH
• Akumulátory nespaľujte, a to ani keď
sú značně poškodené alebo celkom
opotrebované. Akumulátor môže v ohni
explodovať.
• Pri extrémnom namáhaní alebo pri
vysokých teplotách môže dochádzať
k malým únikom kvapaliny z akumulátora. To nie je známkou poruchy.
Avšak pokiaľ sa vonkajší obal akumulátora
poškodí:
a. a kvapalina z akumulátora sa dostane
na Vašu pokožku, ihneď zasiahnuté
miesto niekoľko minút omývajte mydlom a vodou.
b. a kvapalina z akumulátora zasiahne
Vaše oči, okamžite si ich začnite
vyplachovať čistou vodou po dobu
minimálne 10 minút a ihneď vyhľadajte lekársku pomoc. (Poznámka pre
lekára: Kvapalina je 25- 35% roztok
hydroxidu draselného.)
Ochranný kryt slúži na ochranu kontaktov
vybratého akumulátora. Pokiaľ by nebol nasadený, mohlo by dôjsť ku skratovaniu kontaktov
kovovými predmetmi a tým i k poškodeniu
akumulátora či k vzniku požiaru.
1. Pred vložením akumulátora do nabíjačky
alebo do náradia z neho odstráňte ochranný kryt (obr. 3A).
2. Po vybratí akumulátora z nabíjačky alebo
z náradia nasaďte ihneď na kontakty
ochranný kryt (obr. 3B).
VAROVANIE: Pred uložením alebo
pred prenášaním odpojeného akumulátora sa uistite, či má nasadený
ochranný kryt.
Akumulátor (obr. 1)
TYP AKUMULÁTORA
Model DC927 pracuje s akumulátormi s napätím 18 V.
Odporúčania pre skladovanie
1. Najvhodnejšie miesto pre skladovanie je
v chlade a suchu, mimo dosahu priameho
slnečného žiarenia a nadmerného tepla či
chladu.
2. Dlhšia doba skladovania nespôsobí poškodenie nabíjačky ani akumulátora. Pri
ŠPECIFICKÉ BEZPEČNOSTNÉ POKYNY
PRE AKUMULÁTORY TYPU LI-ION
• Akumulátory nespaľujte, a to ani keď
sú značne poškodené alebo celkom
10
Obsah balenia
správnych podmienkach sa môžu skladovať 5 i viac rokov.
Balenie obsahuje:
1 Akumulátorovú vŕtačku s príklepom
1 Bočnú rukoväť
2 Akumulátory
1 Nabíjačku
1 Návod na obsluhu
1 Výkresovú dokumentáciu
Štítky na nabíjačke a akumulátoroch
Okrem piktogramov uvedených v príručke
môžu štítky na nabíjačke a akumulátore obsahovať nasledujúce piktogramy:
Pred použitím si prečítajte návod
na obsluhu.
POZNÁMKA: Modely N neobsahujú v balení
akumulátory a nabíjačku.
Nabíjanie akumulátora.
•
Nabitý akumulátor.
•
Chybný akumulátor.
Odloženie nabíjania - zahriaty/
studený akumulátor.
Skontrolujte, či počas prepravy nedošlo
k poškodeniu náradia, jeho častí alebo
príslušenstva.
Pred začatím pracovných operácií venujte
dostatok času dôkladnému prečítaniu
a pochopeniu tohto návodu.
Popis (obr. 1- 5)
Nezasahujte do nabíjačky s vodivými predmetmi.
VAROVANIE: Nerobte žiadne úpravy
na náradí ani na jeho častiach. Mohlo
by dôjsť k úrazu alebo k poškodeniu
náradia.
Poškodené akumulátory nenabíjajte.
a.
b.
c.
d.
Vypínač
Prepínač pravého / ľavého chodu
Prstenec na voľby režimu
Prstenec na nastavenie krútiaceho momentu.
e. Volič prevodov
f. Objímka skľučovadla
g. Tlačidlo na uvoľnenie akumulátora
Používajte iba akumulátory
D EWALT, iné typy môžu
explodovať, spôsobiť úraz
a hmotné škody.
Zabráňte styku s vodou.
Poškodené káble ihneď vymeňte.
POUŽITIE VÝROBKU
Vaša príklepová vŕtačka DC927 je určená na
vŕtanie, vŕtanie s príklepom a skrutkovanie
Nabíjajte iba v rozmedzí teplôt
od 4 °C až do 40 °C.
NEPOUŽÍVAJTE JU vo vlhkom protredí alebo
v prostredí s výskytom horľavých kvapalín
a plynov.
Likvidáciu akumulátorov prevádzajte s ohľadom na životné
prostredie.
Tieto príklepové vŕtačky sú profesionálnym
elektrickým náradím. ZABRÁŇTE deťom, aby
sa s týmto náradím dostali do kontaktu. Neskúsení pracovníci môžu toto náradie obsluhovať
len pod dozorom.
Akumulátory typu NiMH, NiCd
a Li-Ion nikdy nespaľujte.
Nabíja akumulátory NiMH
a NiCd.
Elektrická bezpečnosť
Nabíja akumulátory Li-Ion.
Elektromotor bol skonštruovaný len pre jedno
napätie. Vždy skontrolujte, či napätie akumulátora zodpovedá napätiu na výkonovom štítku
náradia. Uistite sa, či hodnota napätia Vašej
nabíjačky zodpovedá hodnote napätia Vašej
zásuvky v stene.
Doba nabíjania je uvedená
v technických údajoch
11
PREVÁDZKA
Vaša nabíjačka D EWALT je chránené
dvojitou izoláciou v súlade s normou
EN 60335; a preto nie je nutný žiaden
uzemňovací vodič.
Návod na obsluhu
VAROVANIE: Vždy dodržujte bezpečnostné predpisy a platné nariadenia.
Pokiaľ je prívodný kábel poškodený, musí
byť vymenený za nový v servise spoločnosti
D EWALT.
Bočná rukoväť
Použitie predlžovacieho kábla
Pokiaľ to nie je nevyhnutné, predlžovací kábel
nepoužívajte. Používajte schválený predlžovací kábel vhodný pre Vašu nabíjačku (viď
technické údaje). Minimálny prierez vodiča je
1 mm². Maximálna dĺžka je 30 m.
VAROVANIE: Pre zníženie rizika
úrazu, VŽDY používajte náradie s riadne nasadenou bočnou rukoväťou.
Nedodržanie môže mať za následok
skĺznutie rukoväte počas chodu a následne tak stratu kontroly nad náradím.
Pre maximálnu kontrolu držte náradie
oboma rukami.
V prípade použitia zvinovacieho kábla, odviňte
vždy celú dĺžku kábla.
Bočná rukoväť sa upína na prednú časť prevodovej skrine spôsobom znázorneným na
obrázku a dá sa natočiť tak, aby ju bolo možné
držať pravou rukou i ľavou rukou. Bočná rukoväť musí byť dostatočne utiahnutá, aby odolala
krútiacemu pohybu náradia v prípade zovretia
alebo zaseknutia vrtáku. Uistite sa, či bočnú
rukoväť držíte za vzdialenejší koniec, aby bolo
možné udržať náradie pri zaseknutí vrtáku.
MONTÁŽ A NASTAVENIE
VAROVANIE: Pred montážou a nastavením vždy vyberte akumulátor.
Pred tým, než akumulátor vložíte do
náradia alebo ho vytiahnete, náradie
vždy vypnite.
VAROVANIE: Používajte iba akumulátory a nabíjačky D EWALT.
Ak nie je model vybavený bočnou rukoväťou,
uchopte vŕtačku jednou rukou za rukoväť
a druhou rukou za akumulátor.
Vkladanie a vyberanie
akumulátora z náradia (obr. 2)
Vypínač s reguláciou otáčok
(obr. 1)
VAROVANIE: Na zníženie rizika
vážneho úrazu pred prevádzaním
akéhokoľvek nastavovania alebo
pred nasadovaním / snímaním príslušenstva alebo prídavných zariadení
náradie vypnite a vyberte z neho akumulátor. Náhodné zapnutie by mohlo
spôsobiť úraz.
Ak chcete náradie zapnúť, stlačte vypínač (a).
Ak chcete náradie vypnúť, vypínač uvoľnite.
Toto náradie je vybavené brzdou. Akonáhle
dôjde k úplnému uvoľneniu vypínača, skľučovadlo sa celkom zastaví.
VLOŽENIE AKUMULÁTORA DO RUKOVÄTE
NÁRADIA
1. Zarovnajte základňu náradia s drážkou
vnútri rukoväte náradia (obr. 2).
2. Nasuňte akumulátor riadne do rukoväte
tak, aby ste počuli kliknutie, čo znamená
zaistenie akumulátora v rukoväti náradia.
POZNÁMKA: Nepretržitý chod v rozsahu
stanovených otáčok sa neodoporúča. Mohlo
by dôjsť k poškodeniu vypínača.
Prepínač pravého / ľavého chodu
(obr. 1)
Prepínač chodu (b) určuje smer otáčania náradia a používa sa tiež ako zaisťovacie tlačidlo.
VYBRATIE AKUMULÁTORA Z NÁRADIA
1. Stlačte uvoľňovacie tlačidlá (h) a vytiahnite
akumulátor z rukoväte náradia.
2. Vložte akumulátor do nabíjačky podľa
pokynov v časti o nabíjačke.
Ak chcete zvoliť pravý chod, uvoľnite vypínač a stlačte prepínač chodu na pravej strane
náradia.
Ak chcete zvoliť ľavý chod, stlačte prepínač
chodu na ľavej strane náradia.
12
Prstenec pre nastavenie
krútiaceho momentu (obr. 4)
Stredová poloha tohto ovládacieho tlačidla
zaisťuje náradie vo vypnutej polohe. Ak meníte polohu tohto prepínača, uistite sa, či je
uvoľnený vypínač.
Vaše náradie je vybavené mechanizmom pre
nastavenie krútiaceho momentu skrutkovača
pre uťahovanie a povoľovanie širokého radu
montážnych prvkov rôznych tvarov a veľkosti
a pri niektorých modeloch tiež príklepovým
mechanizmom na vŕtanie do muriva. Po obvode prstenca (d) sú vyznačené čísla. Tieto
označenia sa používajú pre nastavenie spojky,
aby bol určený rozsah krútiaceho momentu.
Čím vyššie je číslo, tým vyššia je hodnota
uťahovacieho momentu a väčšia veľkosť
montážneho prvku, ktorý sa môže naskrutkovať. Pri voľbe nastavenia otáčajte prstencom,
pokým nebude požadované číslo zarovnané
so šípkou na náradí.
POZNÁMKA: Pri prvom rozbehu po zmene
smeru otáčania náradia sa môže pri rozbehu
ozvať cvaknutie. Ide o bežný jav, ktorý neznamená žiadnu poruchu.
Prstenec na voľby režimu
Vaše náradie je vybavené oddeleným prstencom na voľbu režimu (obr. 1, c) na prepínanie
medzi režimami vŕtania, skrutkovania a vŕtania
s príklepom.
SKRUTKOVANIE (OBR. 4)
1. Pomocou trojrýchlostného voliča prevodov
(e) umiestneného na vrchnej strane náradia zvoľte požadovaný pomer rýchlosti /
krútiaceho momentu podľa prevádzaného
úkonu. Pre nastavenie správneho krútiaceho momentu najprv nastavte prstenec
na nižšiu úroveň tak, aby sila uťahovania
vyhovovala Vašim požiadavkám.
POZNÁMKA: Nižší krútiaci moment používajte pri skrutkovaní do požadovanej hĺbky.
Čím nižšie je číslo, tým nižší je výsledný
krútiaci moment.
2. Prstenec voľby režimu (c) otočte tak, aby
šípka smerovala na symbol skrutky.
3. Prstenec na nastavenie krútiaceho momentu (d) nastavte na požadovanú úroveň.
POZNÁMKA: Prstenec je možné nastaviť na ľubovoľnú úroveň a zmenu medzi
režimami skrutkovanie a vŕtanie je možné
vykonávať pomocou prstenca pre voľbu
režimu.
Trojrýchlostný volič prevodov
(obr. 4)
Možnosť voľby troch rýchlostí otáčok Vášho
náradia Vám umožňuje všestranné použitie
Vášho náradia. Ak si chcete zvoliť rýchlosť
1 (najvyšší krútiaci moment), vypnite náradie
a počkajte na jeho zastavenie. Volič prevodov
(e) prepnite celkom doľava. Rýchlosť 2 (stredná veľkosť krútiaceho momentu a otáčok)
je v stredovej polohe. Rýchlosť 3 (najvyššie
otáčky) je v polohe celkom vpravo.
POZNÁMKA: Nemeňte otáčky, ak je náradie
v chode. Pred odložením náradia počkajte,
až sa náradie celkom zastaví. Pokiaľ sa pri
zmene prevodov vyskytnú problémy, uistite
sa, či volič prevodov zaskočil v jednej z troch
uvedených polôh.
Obsluha skľučovadla
s automatickým uťahovaním
(obr. 7–9)
VŔTANIE (OBR. 5)
UPOZORNENIE: Pokiaľ je prstenec
pre voľbu režimu v polohe pre vŕtanie/
vŕtanie s príklepom, vrták nebude
prekĺzavať bez ohľadu na polohu
prstenca (d).
VAROVANIE: Nepokúšajte sa priťahovať vrtáky (alebo iné príslušenstvo)
uchopením prednej časti skľučovadla
a otáčaním náradia. Mohlo by dôjsť
k poškodeniu skľučovadla a k zraneniu
obsluhy. Pri výmene príslušenstva
vždy odistite vypínač.
VAROVANIE: Pred zapnutím náradia
sa uistite, či je násada pevne uchytená.
Povolená násada sa môže z náradia
uvoľniť a spôsobiť úraz.
Prstenec pre voľbu režimu (c) otočte tak, aby
šípka smerovala na symbol vrtáku.
POZNÁMKA: Prstenec (d) sa môže nastaviť
na ľubovoľnú úroveň.
VŔTANIE S PRÍKLEPOM (OBR. 6)
Prstenec pre voľbu režimu (c) otočte tak, aby
šípka smerovala na symbol kladiva.
13
6. Pri vyťahovaní vrtáku z vyvŕtaného otvoru
udržujte motor v otáčkach. Týmto spôsobom zabránite zaseknutiu vrtáku.
VLOŽENIE VRTÁKU ALEBO INEJ NÁSADY
1. Vypínač zaistite vo vypnutej polohe.
2. Podľa obrázku 7 uchopte objímku skľučovadla (f) jednou rukou a druhou náradie
zaistite. Objímkou otáčajte proti smeru
chodu hodinových ručičiek (pri pohľade
spredu) tak ďaleko, až bude možné uchytiť
požadovanú násadu.
3. Do skľučovadla vložte násadu alebo iné
príslušenstvo do 19 mm (3/4”), ako je znázornené na obrázku 8. Pevne jednou rukou
uchopte objímku skľučovadla a otáčajte
ňou v smere chodu hodinových ručičiek
(pri pohľade spredu), pričom druhou rukou
držte náradie. Objímkou skľučovadla otáčajte v smere chodu hodinových ručičiek
až po zovretie násady, ako je znázornené
na obrázku 9. Akonáhle bude vrták uvedený do chodu vpred, čeľuste skľučovadla sa
samé dotiahnu tak, aby bola upínacia sila
maximálna.
Vŕtanie s príklepom
1. Vŕtajte iba takou silou, aby ste zabránili
nadmernému kmitaniu vŕ tačky alebo
„stúpaniu“ vrtáku. Príliš veľká sila spôsobí
nižšie otáčky vrtáku, prehriatie vrtáku
a nižšiu rýchlosť vŕtania.
2. Vŕtajte priamo a udržujte vrták v kolmej
polohe vzhľadom k pracovnej ploche.
Počas vŕtania nevyvíjajte na vrták bočný
tlak, pretože by došlo k zaneseniu drážok
vrtáku a rýchlosť vŕtania by sa znížila.
3. Ak dochádza pri vŕtaní hlbokých dier k poklesu otáčok vrtáku, vytiahnite vrták za
chodu vŕtačky čiastočne z diery, aby došlo
k odstráneniu nečistôt z vŕtanej diery.
4. Pre vŕtanie do MURIVA používajte vrtáky
s tvrdenými špičkami alebo vrtáky do muriva. Plynulé vŕtanie a rovnomerný odvod
nečistôt z vŕtanej diery signalizuje správnu
rýchlosť vŕtania.
Ak chcete príslušenstvo uvoľniť, zopakujte
vyššie uvedený krok 2.
Vŕtanie
Skrutkovanie
1. Pomocou prepínača rozsahu otáčok zvoľte
požadovaný rozsah otáčok / uťahovacieho
momentu tak, aby tieto hodnoty vyhovovali
plánovanému pracovnému úkonu.
2. Pre vŕtanie do DREVA použite špirálové
vrtáky, ploché vrtáky, výkonné hadovité
vrtáky alebo vŕtacie korunky. Pre vŕtanie
do KOVU použite špirálové vrtáky z rýchloreznej ocele alebo vŕtacie korunky. Pri
vŕtaní do kovu používajte mazivo. Výnimkou je liatina a mosadz, ktoré sa môžu vŕtať
za sucha.
3. Vždy vyvíjajte na náradie tlak v osi vrtáku.
Vyvíjajte taký tlak, aby bol stály záber
vrtáku a netlačte na náradie tak, aby
dochádzalo k zastavovaniu motora alebo
k vychyľovaniu vrtáku.
4. Držte náradie pevne oboma rukami, aby
ste mohli regulovať pohyby vrtáku.
5. POKIAĽ SA VŔTAČK A ZASTAVÍ, je
to obvykle spôsobené jej preťažením.
IHNEĎ UVOĽNITE VYPÍNAČ, vytiahnite
vrták z obrobku a určite príčinu zastavenia
vŕtačky. NEZAPÍNAJTE A NEVYPÍNAJTE VYPÍNAČ, ABY STE SA POKÚSILI
ZAPNÚŤ ZASTAVENÚ VŔTAČKU — TAK
BY MOHLO DÔJSŤ K POŠKODENIU
VŔTAČKY.
Pomocou trojrýchlostného voliča prevodov
umiestneného na vrchnej strane náradia zvoľte požadovaný pomer rýchlosti / krútiaceho
momentu podľa prevádzaného úkonu. Vložte
do skľučovadla príslušenstvo pre požadovaný
montážny prvok a pripevnite toto príslušenstvo
ako vrták. Prstenec (d) nastavte do požadovanej polohy. Preveďte niekoľko pracovných úkonov na zbytkovom materiáli alebo na ploche,
ktorá nie je vidieť, aby ste určili správnu polohu
prstenca pre nastavenie momentu.
ÚDRŽBA
Vaše elektrické náradie D EWALT bolo skonštruované tak, aby pracovalo čo najdlhšie s minimálnymi nárokmi na údržbu. Predpokladom
dlhodobej bezproblémovej funkcie náradia je
jeho pravidelné čistenie a starostlivosť.
VAROVANIE: Aby ste znížili riziko
úrazu, pred nasadením či vyberaním
príslušenstva, pred nastavovaním
alebo výmenou nástavcov alebo pred
vykonávaním opráv, vypnite náradie
a odpojte prívodný kábel.Uistite sa,
či je vypínač vo vypnutej polohe OFF.
Náhodné zapnutie by mohlo spôsobiť
úraz.
14
Ochrana životného prostredia
Nabíjačka sa neopravuje a neservisuje. Vnútri
zariadenia nie sú žiadne diely určené na servis.
Triedený odpad. Tento výrobok nesmie
byť likvidovaný spolu s bežným komunálnym odpadom.
Mazanie
Vaše elektrické náradie nevyžaduje žiadne
ďalšie mazanie.
Keď nebudete váš výrobok D EWALT ďalej potrebovať alebo uplynie lehota jeho životnosti,
nelikvidujte ho spolu s domovým odpadom.
Likvidujte ho v triedenom odpade.
Triedený odpad umožňuje recykláciu
a opätovné využitie použitých výrobkov a obalových materiálov. Opätovné
použitie recyklovaných materiálov
pomáha chrániť životné prostredie
pred znečistením a znižuje spotrebu
surovín.
Čistenie
VAROVANIE: Akonáhle vo vetracích
otvoroch na kryte náradia a v ich blízkosti uvidíte nahromadené nečistoty
a prach, vyfúkajte ich prúdom suchého
stlačeného vzduchu. Pri prevádzaní
tohto úkonu údržby používajte schválenú ochranu zraku a masku proti
prachu.
VAROVANIE: Na čistenie nekovových
častí náradia nepoužívajte nikdy rozpúšťadlá alebo agresívne chemikálie.
Tieto typy chemikálií môžu plastové
materiály na náradí poškodiť. Používajte iba tkaninu namočenú v mydlovom roztoku. Zabráňte preniknutiu
akejkoľvek kvapaliny do vnútornej
časti náradia; Žiadne časti náradia
neponárajte do kvapaliny.
Pri zakúpení nových výrobkov Vám miestne
zberne odpadov, recyklačné stanice alebo predajne poskytnú informácie o správnej likvidácii
elektroodpadov z domácnosti.
Spoločnosť D EWALT poskytuje službu zberu
a recyklácie výrobkov D EWALT po skončení
ich technickej životnosti. V rámci tejto výhodnej služby vráťte Vaše náradie ktorejkoľvek
autorizovanej servisnej pobočke DEWALT , kde
bude toto náradie zhromaždené a s ohľadom
na životné prostredie recyklované.
Miesto Vašej najbližšej autorizovanej servisnej pobočky D E WALT sa dozviete na
príslušnej adrese uvedenej na zadnej strane
tejto príručky. Zoznam servisných stredísk
D EWALT a podrobnosti o popredajnom servise nájdete taktiež na internetovej adrese:
www.2helpU.com.
POKYNY PRE ČISTENIE NABÍJAČKY
VAROVANIE: Nebezpečenstvo úrazu
elektrickým prúdom. Pred čistením
vždy odpojte nabíjačku zo siete.
Nečistoty a mazivá môžu byť z povrchu nabíjačky odstránené pomocou
handričky alebo mäkkej kefky bez
kovových štetín. Nepoužívajte vodu
alebo iné čistiace prostriedky.
Doplnkové príslušenstvo
Nabíjateľný akumulátor
Pokiaľ prestane akumulátor s dlhou životnosťou dodávať dostatočnú úroveň výkonu, je
treba ho dobiť. Po ukončení jeho životnosti
preveďte jeho likvidáciu tak, aby nedošlo
k ohrozeniu životného prostredia:
• Nechajte náradie v chode, pokiaľ nedôjde
k úplnému vybitiu akumulátora a potom ho
vyberte z náradia.
• Akumulátory Li-Ion, NiCd a NiMH je možné
recyklovať. Odovzdajte ich prosím dodávateľovi alebo v miestnej recyklačnej stanici.
VAROVANIE: Iné príslušenstvo, než je
príslušenstvo ponúkané spoločnosťou
D EWALT, nebolo s týmto výrobkom
testované. Preto by mohlo byť použitie
takéhoto príslušenstva s týmto náradím veľmi nebezpečné. Na zníženie
rizika poranenia používajte iba príslušenstvo odporučené spoločnosťou
D EWALT.
Ďalšie podrobnosti týkajúce sa príslušenstva
získate u svojho značkového predajcu.
15
Zhromaždené akumulátory budú riadne
zlikvidované alebo recyklované.
zst00241043 - 22-07-2014
16
CORDLESS DRILL 1
©
DC927 - - - - - A
17
18
ZÁRUKA
SpoloþnosĢ DEWALT je presvedþená o kvalite
svojich výrobkov a ponúka mimoriadnu záruku
pre profesionálnych používateĐov tohto náradia.
Táto záruka sa ponúka v prospech zákazníka
a nijako neovplyvní jeho zákonné záruþné práva.
Táto záruka platí vo všetkých þlenských štátoch
EÚ a Európskej zóny voĐného obchodu EFTA.
• 30 DNÍ ZÁRUKA VÝMENY •
Ak nie ste s výkonom Vášho náradia DEWALT
celkom spokojní, môžete ho do 30 dní po kúpe
vrátiĢ. Náradie musí byĢ v kompletnom stave ako
pri kúpe a musí byĢ dodané na miesto, kde bolo
kúpené, kde sa vymení alebo vrátia peniaze.
Náradie musí byĢ v uspokojivom stave a musí byĢ
predložený doklad o jeho kúpe.
• JEDNOROþNÁ ZMLUVA NA BEZPLATNÝ SERVIS •
Ak sa musí poþas 12 mesiacov po kúpe vykonaĢ
údržba alebo servis Vášho náradia DEWALT,
máte nárok na jedno bezplatné vykonanie
tohto úkonu. Tento úkon sa bezplatne vykoná
v autorizovanom servise DEWALT. K náradiu
musí byĢ predložený doklad o jeho kúpe. Táto
oprava zahĚĖa aj prácu. Tento bezplatný servis
sa nevzĢahuje na príslušenstvo a náhradné diely,
ak nie sú tiež kryté zárukou.
• JEDNOROþNÁ PLNÁ ZÁRUKA •
Ak dôjde poþas 12 mesiacov od kúpy výrobku
DEWALT k poškodeniu tohto výrobku z dôvodu
poruchy materiálu alebo zlého dielenského
spracovania, spoloþnosĢ DEWALT zaruþuje
bezplatnú výmenu všetkých poškodených þastí –
alebo podĐa nášho uváženia – bezplatnú výmenu
celého náradia, za predpokladu, že:
• Porucha nevznikla v dôsledku neodborného
zaobchádzania.
• Výrobok bol vystavený bežnému použitiu
a opotrebovaniu.
• Výrobok neopravovali neoprávnené osoby.
• Bol predložený doklad o kúpe;
• Bol výrobok vrátený kompletný s pôvodnými
komponentmi.
Ak požadujete reklamáciu, kontaktujte predajcu,
u ktorého ste výrobok kúpili alebo vyhĐadajte
autorizovanú servisnú organizáciu. Zoznam
autorizovaných servisov DEWALT a podrobnosti
o popredajnom servise nájdete aj na internetovej
adrese: www.2helpU.com.
STANLEY BLACK & DECKER
CZECH REPUBLIC S.R.O.
Türkova 5b
149 00 Praha 4
ýeská Republika
Tel.:
00420 261 009 772
Fax:
00420 261 009 784
Servis: 00420 244 403 247
www.dewalt.cz
obchod@sbdinc.com
STANLEY BLACK & DECKER
SLOVAKIA S.R.O.
Vysoká 2/b
811 06 Bratislava
Tel.:
00420 261 009 772
Fax:
00420 261 009 784
www.dewalt.sk
obchod@sbdinc.com
BAND SERVIS
K Pasekám 4440
760 01 Zlín
Tel.:
00420 577 008 550,1
Fax:
00420 577 008 559
www.bandservis.cz
bandservis@bandservis.cz
BAND SERVIS
Paulínska 22
917 01 Trnava
Tel.:
00421 335 511 063
Fax:
00421 335 512 624
www.bandservis.sk
p.talajka@bandservis.sk
Právo na prípadné zmeny vyhradené.
06/2014
ZÁRUýNÍ LIST
CZ
SK
ZÁRUýNÝ LIST
TYP VÝROBKU:
CZ
Výrobní kód
Datum prodeje
SK
Výrobný kód
Dátum predaja
CZ
Dokumentace záruþní opravy
Razítko prodejny
Podpis
Peþiatka predajne
Podpis
Dokumentácia záruþnej opravy
SK
CZ
ýíslo
Datum pĜíjmu
Datum zakázky ýíslo zákazky Závada
Razítko
SK
ýíslo
dodávky
Dátum príjmu
Dátum opravy
Podpis
Peþiatka
Podpis
CZ
Adresy servisu
Band servis
Klášterského 2
CZ-140 00 Praha 4
Tel.: 00420 244 403 247
Fax: 00420 241 770 167
06/14
Porucha
ýíslo
objednávky
CZ
Band servis
K Pasekám 4440
CZ-760 01 Zlín
Tel.: 00420 577 008 550,1
Fax: 00420 577 008 559
http://www.bandservis.cz
SK
Adresa servisu
Band servis
Paulínska ul. 22
SK-917 01 Trnava
Tel.: 00421 335 511 063
Fax: 00421 335 512 624
Download PDF

advertising