D21805 | DeWalt D21805 DRILL Type 2 instruction manual

372000-34 EST
D21805
D21810
D21815
Eesti keel
(Originaaljuhend)
Русский язык
(Перевод с оригинала инструкции)
5
13
A
5
10
9
11
7
8
4
3
1
2
6
13
B
3
D
C
7
5
6
E
4
F
12
4
G
EESTI KEEL
LÖÖKTRELL
D21805/D21810/D21815
Õnnitleme!
Olete valinud DEWALTi tööriista. Aastatepikkused kogemused, põhjalik tootearendus ja innovatsioon
teevad DEWALTist ühe kindlama partneri professionaalsetele elektritööriistade kasutajatele.
Tehnilised andmed
Pinge
(ainult Ühendkuningriik ja Iirimaa)
D21805
D21810
D21815
V
V
230
230/115
230
230/115
230
230/115
2
2
2
W
770
770
850
Tüüp
Sisendvõimsus
Koormuseta kiirus
1. käik
2. käik
min-1
min-1
0–1100
0–2700
0–1100
0–2700
0–1100
0–2700
Koormuseta löögivõimsus
1. käik
2. käik
min-1
min-1
0 – 18 700
0 – 45 900
0 – 18700
0 – 45 900
0 – 18 700
0 – 45 900
Maksimaalne puurimisulatus terases/
puidus/betoonis
mm
13/35/20
13/35/20
13/40/20
Padruni spindli keerme suurus
UNF
1/2" x 20
1/2" x 20
1/2" x 20
Krae diameeter
mm
43
43
43
Maksimaalne padruni mahutavus
mm
13
13
13
Kaal
kg
2,3
2,3
2,4
95
Helirõhu tase vastavalt standardile EN 60745:
Helirõhk (LPA)
dB(A)
95
95
Määramatus (LPA)
dB(A)
3,1
3,1
3,1
Helivõimsus (LWA)
dB(A)
106
106
106
Määramatus (KWA)
dB(A)
3,0
3,0
3,0
Vibratsiooni koguväärtused (kolmeteljelise vektori summa) mõõdetud vastavalt EN 60745:
Vibratsiooni emissiooni väärtus ah
Puurimine metalli
ah,D =
Määramatus K =
Vibratsiooni emissiooni väärtus a
h
Lööktrell
ah,ID =
Määramatus K =
Vibratsiooni emissiooni väärtus a
h
Kruvide keeramine
ah =
Määramatus K =
m/s²
m/s²
4,5
1,5
4,5
1,5
< 2,5
1,5
m/s²
m/s²
16
2,0
16
2,0
14,5
1,8
m/s²
m/s²
< 2,5
1,5
< 2,5
1,5
< 2,5
1,5
5
EESTI KEEL
Kaitsmed:
Euroopa
230 V tööriist
10 amprit, peatoide
Ühendkuningriik ja Iirimaa
230 V tööriist
13 amprit, pistikus
Ühendkuningriik ja Iirimaa
115 V tööriist
16 amprit, peatoites
Sel infolehel toodud vibratsiooni mõju tase on
mõõdetud vastavalt EN 60745 toodud standardtestile ja seda saab kasutada tööriistade
omavaheliseks võrdlemiseks. Seda võib kasutada
mõju esmasel hindamisel.
HOIATUS.
● Märgitud vibratsiooni mõju kehtib
tööriista tavalise kasutamise korral.
Kuid kui tööriista kasutatakse
erinevate tööde jaoks, erinevate
lisaseadmetega või kui tööriist on
halvasti hooldatud, võivad vibratsiooni
mõjuväärtused olla erinevad. Sellisel
juhul võib kogu tööaja kestel mõjuv
vibratsioon olla märkimisväärselt
tugevam.
● Vibratsiooni mõjuaja arvestusel tuleb
arvesse võtta ka aega, mil tööriist on
väljalülitatud või pöörleb vabakäigul
ning tööd ei tee. See võib
märkimisväärselt vähendada kogu
tööaja kestel mõjuvat vibratsiooni.
● Määratlege täiendavad
ohutusmeetmed, mis on vajalikud
kasutaja kaitsmiseks vibratsiooni
tagajärgede eest: elektritööriistade ja
tarvikute hooldus, käte hoidmine
soojas ja tööprotsesside korraldus.
Mõisted: Ohutusjuhised
Allpool toodud määratlused kirjeldavad iga
märksõna raskusastet. Palun lugege juhendit ja
pöörake tähelepanu nendele sümbolitele.
OHT. Tähistab eelseisvat
ohtlikku olukorda, mis, kui seda mitte
vältida, lõpeb surma või raske
kehavigastusega.
HOIATUS. Tähistab võimalikku
ohu-olukorda – kui seda ei väldita,
võib see lõppeda surma või raske
kehavigastusea.
ETTEVAATUST. Tähistab võimalikku
ohuolukorda – kui seda ei väldita, võib
tagajärjeks olla väike või mõõdukas
kehavigastus.
6
MÄRKUS. Viitab praktikale mis ei ole
seotud kehavigastusega, kuid kui
seda ei väldita,, võib see põhjustada
varalist kahju.
Tähistab elektrilöögi ohtu
Tähistab tuleohtu
EÜ vastavusdeklaratsioon
MASINADIREKTIIV
D21805/D21810/D21815
DEWALT kinnitab, et jaotises „Tehnilised andmed”
kirjeldatud tooted vastavad standarditele:
98/37/EÜ (kuni 28. dets. 2009), 2006/42/EÜ
(alates 29. dets. 2009), EN 60745-1, EN 60745-2-1.
Samuti vastavad tooted direktiivile 2004/108/
EC. Lisainfo saamiseks palun kontakteeruge
DEWALT-IGA allpool asuval aadressil või viidake
kasutusjuhendi tagaküljel olevale informatsioonile.
Allakirjutanu on vastutav tehnilise
dokumentatsiooni kokkupaneku eest ja kinnitab
seda DEWALT-I nimel.
Horst Großmann
Tehnika ning tootearenduse asepresident
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 11
D-65510, Idstein, Saksamaa
03.08.2009
Ohutuseeskirjad
HOIATUS. Vähendamaks vigastusriski lugege tähelepanelikult
instruktsiooni.
Üldised hoiatused elektritööriistade
kasutamisel
HOIATUS. Lugege hoiatusi ja
juhendeid. Kõigi juhiste täpne
järgimine aitab vältida elektrilöögi,
tulekahju ja/või raske kehavigastuse
ohtu.
EESTI KEEL
Hoidke kõik hoiatused ja juhised tuleviku
tarvis alles.
Termin "elektritööriist" viitab vooluvõrgutoitega
(juhtmega) või akutoitega (juhtmeta)
elektritööriistale.
b
1 Tööala ohutus
a Veenduge, et tööala on puhas ja piisava
valgustusega. Korrast ära ja pimedad
tööalad võivad põhjustada õnnetusi.
b Ärge kasutage elektritööriistu
plahvatusohtlikes keskkondades, näiteks
tuleohtlike vedelike, gaaside või tolmu
läheduses. Elektritööriistad tekitavad
sädemeid, mis võivad süüdata tolmu või aurud.
c Hoidke lapsed ja muud juuresolijad
elektritööriista kasutamise ajal ohutus
kauguses. Tähelepanu hajumisel võite
kaotada kontrolli tööriista üle.
2 Elektriohutus
a Elektritööriista pistikud peavad vastama
vooluvõrgule. Ärge kunagi muutke pistikut
mis tahes moel. Ärge kasutage maandatud
elektritööriistade puhul adapter-pistikut.
Muutmata pistikud ja sobivad pistikupesad
vähendavad elektrilöögi ohtu.
b Vältige kehalist kontakti maandatud
pindadega nagu torud, radiaatorid, pliidid
ja külmkapid. Kui olete on maandatud,
suureneb elektrilöögi oht.
c Vältige elektritööriistade vihma kätte või
märgadesse tingimustesse sattumist.
Elektritööriista sattunud vesi suurendab
elektrilöögi ohtu.
d Ärge sikutage juhet. Ärge kunagi kasutage
seadme toitejuhet selle kandmiseks,
tõmbamiseks või pistiku eemaldamiseks
seinakontaktist. Kaitske juhet kuumuse,
õli, teravate nurkade ja liikuvate osade
eest. Kahjustatud või sassis juhtmed
suurendavad elektrilöögi ohtu.
e Kui kasutate tööriista välitingimustes,
kasutage kindlasti välitingimusteks
ettenähtud pikendusjuhet. Välitingimustesse
sobiva pikendusjuhtme kasutamine vähendab
elektrilöögi riski.
f Kui elektritööriista niisketes tingimustes
kasutamine on vältimatu, kasutage
lekkevoolukaitset. Rikkevoolukaitsme
kasutamine vähendab elektrilöögi ohtu.
3 Isikuohutus
a Säilitage valvsus, jälgige mida teete ja
kasutage elektritööriista mõistlikult. Ärge
c
d
e
f
g
kasutage elektritööriista väsimuse korral
või alkoholi, narkootikumide või arstimite
mõju all olles. Kui elektritööriistaga töötamise
ajal tähelepanu kas või hetkeks hajub, võite
saada raskeid kehavigastusi.
Kasutage isikukaitsevahendeid. Kandke
alati kaitseprille. Isikukaitsevahendid, nagu
tolmumask, libisemiskindlad jalanõud, kiiver
või kõrvakaitsevahendid, vähendavad õigetes
tingimustes kasutades isikuvigastusi.
Vältige soovimatut käivitumist. Veenduge,
et enne tööriista vooluvõrku ja/või aku
külge ühendamist on käivituslüliti
väljalülitatud asendis. Kandes tööriista sõrm
lülitil või ühendades vooluvõrku tööriista mille
lüliti on tööasendis kutsub esile õnnetusi.
Enne elektritööriista sisselülitamist
eemaldage kõik reguleerimisvõtmed ja
mutrivõtmed. Tööriista pöörleva osa külge
jäetud mutrivõti või mõni muu võti võib
tekitada kehavigastusi.
Ärge upitage. Seiske kogu aeg kindlas
asendis ja säilitage tasakaal. See tagab
parema kontrolli tööriista üle ettearvamatutes
situatsioonides.
Kandke nõuetekohast riietust. Ärge kandke
lotendavaid rõivaid ega ehteid. Hoidke
juuksed, riided ja kindad eemal liikuvatest
osadest. Laiad riided, ehted või pikad juuksed
võivad jääda liikuvate osade vahele.
Kui seadmetega on kaasas tolmu
eraldusliidesed ja kogumisseadmed,
veenduge, et need on ühendatud ja õigesti
kasutatavad. Tolmukogumisseadme
kasutamine võib vähendada tolmuga seotud
ohte.
4 Elektritööriista kasutamine ja hooldus
a Ärge koormake elektritööriista üle.
Kasutage konkreetseks otstarbeks sobivat
elektritööriista. Elektritööriist töötab paremini
ja ohutumalt võimsusel, mis on tööks ette
nähtud.
b Ärge kasutage tööriista, kui seda ei saa
lülitist sisse ja välja lülitada. Elektritööriist,
mida ei saa juhtida lülitist, on ohtlik ja vajab
remonti.
c Enne seadistuste tegemist, lisaseadmete
vahetamist või tööriista ladustamist
eemaldage tööriist vooluvõrgust ja/või
eemaldage aku. Selline käitumine vähendab
riski masina ettenägematu käivitumise näol.
d Pikemaks seisma jäänud elektritöö-riistu
hoidke lastele kättesaamatus kohas. Mitte
lubada tööriista kasutada inimestel kes
7
EESTI KEEL
pole saanud vastavat väljaõpet või pole
lugenud instruktsiooni. Oskamatutes kätes
võivad elektritööriistad olla väga ohtlikud.
e. Elektritööriistu tuleb hooldada. Veenduge,
et liikuvad osad sobivad kokku ja ei kiilu
kinni, et osad on terved ja kontrollige kõiki
muid tööriista tööd mõjutada võivaid
tingimusi. Kahjustuste korral laske
tööriista enne edasist kasutamist
remontida. Paljud õnnetused on põhjustatud
halvasti hooldatud tööriista tõttu.
f Hoidke lõiketerad terava ja puhtana. Õigesti
hooldatud, teravate servadega lõikeriistad
kiiluvad väiksema tõenäosusega kinni ja neid
on lihtsam juhtida.
g Kasutage elektritööriista, lisaseadmeid ja
otsikud jne. vastavalt käesolevas juhendis
toodule, võttes arvesse nii tööpiirkonda kui
tehtava töö iseloomu. Kasutades tööriista
mitte sihtotstarbeliselt võib lõppeda raskete
tagajärgedega.
Muud riskid
5 Hooldus
a Laske tööriista regulaarselt hooldada
kvalifitseeritud remonditöökojas ja
kasutage ainult originaalvaruosi. Nii tagate
tööriista ohutuse.
Tööriistal on kasutatud järgmisi sümboleid.
TTrellpuuride kasutamisega kaasnevad järgmised
riskid:
– Seadme pöörlevate või kuumade osade vastu
puutumisel võivad tekkida vigastused.
Vaatamata asjakohaste ohutusnõuete järgimisele
ja ohutusseadmete kasutamisele ei õnnestu
teatavaid riske vältida. Need on järgmised.
– Kuulmiskahjustused.
– Sõrmede muljumise oht lisatarvikute
vahetamisel.
– Tervisekahjustuste oht, mis on tingitud puidu
töötlemisel tekkiva tolmu sissehingamisest.
– Lendavatest osakestest põhjustatud
kehavigastusoht.
– Pikaajalisest kasutamisest põhjustatud
kehavigastusoht.
Tähistused tööriistal
Enne kasutamist lugege
kasutusjuhendit.
Täiendavad ohutuseeskirjad
trellpuuride kasutamisel
•
•
•
•
•
•
8
Wear ear protectors. Liigne müra võib
kahjustada kõrvakuulmist.
Hoidke elektritööriista töötamise ajal ainult
isoleeritud käepidemetest, kui teete tööd,
mille käigus võib lõikeketas puutuda kokku
varjatud juhtmetega või oma toitekaabliga.
Voolu all oleva juhtmega kokkupuutumisel
satuvad voolu alla ka elektritööriista lahtised
metallosad, andes kasutajale elektrilöögi.
Kasutage klambreid või muud viisi, et
töödetail kindlalt fikseerida ja seda toetada.
Kui hoiate töödetaili käsitsi või keha vastas,
on see ebastabiilne ja võib põhjustada
tööriista üle kontrolli kaotamist.
Kandke kaitseprille või muid silmakaitsmeid.
Puurimistööd põhjustavad laastude
lendamist. Lendavad osakesed võivad
põhjustada jäädavaid silmavigastusi.
Terad ja tööriistad muutuvad töötamise ajal
kuumaks. Kandke nende puudutamisel
kindaid.
Hoidke käepidemed kuivad, puhtad, õli- ja
määrdevabad. Soovitatav on kasutada
kummikindaid. See võimaldab tööriista
paremini kontrollida.
Kandke kõrvaklappe.
Kandke kaitseprille.
ANDMEKOODI ASUKOHT (JOONIS A)
Andmekood (13), mis samuti sisaldab
tootmisaastat, on trükitud korpusele.
Näiteks:
2009 XX XX
Tootmisaasta
Pakendi sisu
Pakend sisaldab:
1 Lööktrell
1 Külgkäepide
1 Sügavusmõõdik
1 Padruni võti
1 Varustuse kast (ainult K-seeria mudelid)
1 Kasutusjuhend
1 Detailijoonis
● Kontrollige, et tööriist, selle osad või lisad ei
oleks transpordil kahjustada saanud.
EESTI KEEL
● Võtke enne kasutamist aega, et kasutusjuhend
põhjalikult läbi lugeda ja endale selgeks teha.
Kirjeldus (joon. A, F)
HOIATUS. Ärge kunagi ehitage
elektritööriista ega selle ühtki osa
ümber. Tagajärjeks võib olla kahjustus
või kehavigastus.
Toitepistiku väljavahetamine
(ainult Ühendkuningriik ja Iirimaa)
Kui uue toite pistiku paigaldamine on vajalik,
toimige järgmiselt.
• Kõrvaldage vana pistik ohutult.
• Ühendage pruun juhe uue pistiku
faasiklemmiga.
• Ühendage sinine juhe neutraalklemmiga.
1 Kiiruselüliti
2 Lukustusnupp
3 Pöörlemissuuna liugur
4 Käigulüliti
5 Režiimilüliti
6 Külgkäepide
7 Sügavuse reguleerimise varras
8 Võtmega padrun
9 Varrukas
10 Padruni võti
11 Põhikäepide
12 Kruvi
HOIATUS. Maandusklemmiga
ühendusi ei tehta.
Järgige kvaliteetsete pistikutega kaasasolevaid
paigaldusjuhiseid. Soovitatav kaitse: 13 A.
Pikendusjuhtme kasutamine
Kui pikendusjuhe on vajalik, kasutage
heakskiidetud pikendusjuhet, mis sobib selle
tööriista sisendvõimsusega (vaadake tehnilist
informatsiooni). Minimaalne juhtme suurus on
1 mm2; maksimaalne lubatud pikkus on 30 m.
SIHTOTSTARBELINE KASUTAMINE
Kasutades kaablirulli, kerige see alati täielikult lahti.
Teie lööktrell D21805/D21810/D21815 on mõeldud
professionaalseks puurimiseks ja löökpuurimiseks,
samuti kruvide keeramiseks.
PAİGALDUS JA SEADİSTAMİNE
ÄRGE kasutage saage niisketes või märgades
tingimustes ega plahvatusohtlike gaaside või
vedelike läheduses.
Need trellid on professionaalsed elektritööriistad.
ÄRGE laske lastel puutuda tööriista.
Kogenematute kasutajate puhul on vajalik
juhendamine.
Elektriohutus
Elektrimootor on välja töötatud vaid kindla pingega
töötamiseks. Veenduge alati, et akupinge vastab
andmesildile märgitud väärtusele.
Teie DEWALT-I tööriist on
topeltisolatsiooniga, vastavuses
standardiga EN 60745. Seega ei ole
maandusjuhet vaja.
HOIATUS. 115 V seadet tuleb käitada
läbi tõrkekindla eraldustrafo, mille
primaar- ja sekundaarmähise vahel on
maandus.
Kui voolujuhe on vigastatud, tuleb see vahetada
spetsiaalselt DEWALT-I hooldusorganisatsiooni
poolt ettevalmistatud voolujuhtme vastu.
HOIATUS. Vigastusohu
vähendamiseks lülitage masin
välja ja eemaldage vooluallikast
enne lisaseadmete paigaldamist
ja eemaldamist, enne seadistuste
reguleerimist või remonti. Veenduge,
et käivituslüliti on asendis OFF (väljas).
Soovimatu käivitamine võib põhjustada
vigastuse.
Töörežiimi valimine (joon. D)
Seda tööriista on võimalik kasutada kahes
töörežiimis.
Pöördpuurimine: terase, plasti ja puidu
puurimiseks.
Löökpuurimine: üheaegne puurimis- ja
löökfunktsioon betoon- ja
kivimaterjalide puurimiseks.
● Valige soovitud töörežiim viies režiimilüliti (5)
soovitud asendisse.
9
EESTI KEEL
Otsiku sisestamine ja eemaldamine (joon. A)
● Avage padrun keerates varrukat (9)
vastupäeva, seejärel sisestage otsik.
● Sisestage padrunivõti (10) padruni küljel
olevasse avasse ja keerake seda päripäeva,
kuni otsik on fikseeritud.
● Otsiku eemaldamiseks toimige vastupidises
järjekorras.
Külgkäepideme kinnitamine (joon. A)
Külgkäepidet (6) saab paigaldada nii vasaku- kui
ka paremakäeliste kasutajate tarbeks.
HOIATUS. Tööriista kasutamisel
veenduge alati, et külgkäepide on
õigesti paigaldatud.
● Vabastage külgkäepide.
● Paremakäelised kasutajad: libistage
külgkäepideme klamber üle krae, padruni taha
vasakule.
● Vasakukäelised kasutajad: libistage
külgkäepideme klamber üle krae, padruni taha
paremale.
● Pöörake külgkäepide soovitud asendisse ja
pingutage.
Puurimissügavuse reguleerimine (joon. C)
● Sisestage soovitud otsik padrunisse.
● Vabastage külgkäepide (6).
● Paigaldage sügavuse reguleerimise varras (7)
läbi külgkäepidemes asuva klambriava.
● Reguleerige puurimissügavust nagu näidatud.
● Pingutage külgkäepide.
Pöörlemissuuna liugur (joon. A)
● Pöörlemissuuna valimiseks liigutage
pöörlemissuuna lülitit (3) (vt tööriistal asuvat
noolt).
HOIATUS. Enne pöörlemissuuna
muutmist oodake alati, et mootor oleks
täielikult peatunud.
Käigulüliti (joon. E)
Kiiruse/pingutusmomendi reguleerimiseks on teie
tööriist varustatud käigulülitita (4).
● Vabastage kiiruslüliti ja valige soovitud asend.
Selleks peab tööriist olema välja lülitatud või
seda käitatakse ilma koormuseta.
Joondage lüliti korpusel asuva märgisega:
1 madal kiirus / suur pingutusmoment
(suurte avade puurimiseks, suurte kruvide
kinni keeramiseks)
10
2
kõrge kiirus / väike pingutusmoment
(väikeste avade puurimiseks, puidu
puurimiseks)
Õige kiirusseadistuse leidmiseks vaadake tehnilisi
andmeid.
● Masina kasutamise või täiskiirusel käitamise
ajal ärge vahetage käike.
Padruni eemaldamine (joon. F, G)
● Avage padruni lõuad nii palju kui võimalik.
● Sisestage padrunisse kruvikeeraja ja
eemaldage padruni kinnituskruvi (12) keerates
seda päripäeva.
● Sisestage kuuskantvõti padrunisse ja
koputage sellele haamriga, nagu näidatud
joonisel.
Enne kasutamist
● Sisestage otsik.
● Märkige puurimiskoht.
KASUTAMİNE
HOIATUS. Et vähendada raskete
kehavigastuste ohtu, tuleb
elektritööriist enne seadistamist või
lisaseadmete/tarvikute paigaldamist
ja eemaldamist välja lülitada ja
vooluvõrgust eemaldada.
Kasutusjuhised
HOIATUS. Alati järgi turvalisusnõudeid
ja eeskirju.
● Pidage meeles torude ja juhtmestiku
asukohti.
● Rakendage tööriistale ainult kerget
survet. Suurem rakendatud jõud ei
kiirenda puurimist, kuid vähendab
tööriista sooritusvõimet ja lühendab
selle eluiga.
Õige hoideasend (joon. A, B)
HOIATUS. Raskete kehavigastuste
ohu vähendamiseks kasutage ALATI
õiget käe asendit, nagu näidatud
joonisel.
HOIATUS. Raskete kehavigastuste
ohu vähendamiseks hoidke ALATI
tööriistast tugevalt kinni, et vältida
äkilisi reaktsioone.
Õige hoideasend nõuab, et üks käsi on eesmisel
käepidemel (6) ja teine käsi põhikäepidemel (11).
EESTI KEEL
Sisse- ja väljalülitamine (joonis A)
● Tööriista käitamiseks vajutage kiituselülitit (1).
Kiiruslülitile avaldatav surve määrab tööriista
kiiruse.
● Masina pidevaks käitamiseks vajutage
lukustusnuppu (2) ja vabastage lüliti.
Lukustusnupp töötab ainult täiskiirusel ja
pärisuunaliselt.
● Tööriista seiskamiseks vabastage lüliti.
● Kui soovite lõpetada tööriista pideva
käitamise, vajutage korraks uuesti kiiruselülitit
ja vabastage see. Töö lõppedes ja enne
vooluvõrgust eemaldamist lülitage tööriist
välja.
Löökpuurimine (joon. A)
● Valige löökrežiim.
● Vajutage lülitit (1).
Pöördpuurimine (joon. A)
● Valige pöörpuurimise režiim.
● Vajutage lülitit (1).
Kruvide keeramine
● Valige päri- või vastusuund.
● Valige pöörpuurimise režiim.
● Vajutage lülitit (1).
Puurimine
HOIATUS. Et vähendada raskete
kehavigastuste ohtu, tuleb
elektritööriist enne seadistamist või
lisaseadmete/tarvikute paigaldamist
ja eemaldamist välja lülitada ja
vooluvõrgust eemaldada.
HOIATUS. Isikuvigastuste
vältimiseks veenduge ALATI,
et töödetail on kinnitatud või
klammerdatud. Õhukese materjalide
puurimiseks kasutage töödetaili
toestamiseks puuklotsi.
1. Kasutage ainult teravaid puurimisotsikuid.
PUIDU puurimiseks kasutage madalat
kiirust ja tigupuuri, liblikpuuri, spiraalpuuri või
augusaagi. METALLI puurimiseks kasutage
madalat kiirust ja spiraalpuuri või augusaagi.
2. Rakendage puurotsikule alati kerget
sirgjoonelist survet. Surve peab olema piisav,
et puur ei seiskuks ning mitte nii tugev,
et seiskuks mootori või puurotsik saaks
kahjustada.
HOIATUS. Ülekoormuse korral või
puur seiskuda ning väänduda. Olge
valmis puuri seiskumiseks. Hoidke trelli
tugevalt, et olla valmis väändumiseks
ning, et vältida vigastusi.
4. KUI PUUR SEISKUB, siis on tavaliselt selle
põhjuseks ülekoormus või vale kasutamine.
VABASTAGE KOHE PÄÄSTIK, eemaldage
puuriotsak töödetailist ja tehke kindlaks
seiskumise põhjus. ÄRGE LÜLITAGE
PÄÄSTIKUT SISSE JA VÄLJA, PÜÜDMAKS
SEISKUNUD TRELLPUURI KÄIVITADA —
SEE VÕIB TRELLPUURI KAHJUSTADA.
5. Selleks, et minimaliseerida trelli seiskumine ja
materjali läbistamise ohtu, vähendage trellile
avaldatavat survet ja läbistage töödetaili
viimane osa ettevaatlikult.
6. Kui tõmbate puuriotsikut avast välja, hoidke
mootor samal ajal töös. See aitab vältida
kinnikiilumist.
7. Kasutades muutkiirusega trelle, ei ole vaja
märkida puurimiskohta. Puurimist alustades
käitatakse seadet madalal kiirusel, kui ava
on juba nii sügav, et puudub puurotsiku avast
väljaviskamise oht, siis suurendage kiiruse
vajutades päästikut tugevamini.
METALLI PUURIMINE
Alustage puurimist madalal kiirusel ja seejärel
tõstke kiirust ning avaldage tööriistale tugevat
survet. Ühtlane metalllaastude eraldumine viitab
õigele puurimiskiirusele. Metallile puurimisel
kasutage lõikemääret. V.a. kui puurite malmi
või messingit – sellistel juhtudel peab kasutama
kuivpuurimist.
MÄRKUS. Lihtsustamaks suurte avade
puurimiseks terasesse [8 mm (5/16") kuni 13 mm
(1/2")], võib kasutada avade eelpuurimist
[4 mm (5/32") kuni 5 mm (3/16")].
PUIDU PUURIMINE
Alustage puurimist madalal kiirusel ja seejärel
tõstke kiirust ning avaldage tööriistale tugevat
survet. Puidu puurimiseks võib kasutada samu
tigupuure, mida kasutatakse metalli puurimiseks.
Kui puurotsikuid ei tõmmata puuritavast avast
regulaarselt välja ning ei puhastada puidujääkidest,
võivad need üle kuumeneda. Toestage töödetaili
puutükiga.
3. Hoidke tööriista kindlalt kahe käega, et
kontrollida puuri pöörlemist.
11
EESTI KEEL
HOOLDAMİNE
Teie DeWALTi elektritööriist on loodud pikaajaliseks
kasutamiseks minimaalse hoolduse juures. Et
tööriist teid pikka aega korralikult teeniks, tuleb
seda hooldada ja korrapäraselt puhastada.
HOIATUS. Vigastusohu
vähendamiseks lülitage masin
välja ja eemaldage vooluallikast
enne lisaseadmete paigaldamist
ja eemaldamist, enne seadistuste
reguleerimist või remonti. Veenduge,
et käivituslüliti on asendis OFF (väljas).
Soovimatu käivitamine võib põhjustada
vigastuse.
Määrimine
Teie elektritööriist ei vaja lisamäärimist.
Puhastamine
HOIATUS. Puhuge mustus ja tolm
korpusest kuiva õhuga välja niipea, kui
näete ventilatsiooniavade) ümber
kogunenud tolmu või mustust. Kandke
selle töö tegemisel heakskiidetud
kaitseprille ja tolmumaski.
HOIATUS. Ärge kunagi kasutage
tööriista mittemetallist osade
puhastamiseks lahusteid või muid
kemikaale. Kõnealused kemikaalid
võivad nõrgendada tööriista neis
osades kasutatud materjale.
Kasutage vaid veega või pehme
seebiga niisutatud lappi. Ärge kunagi
laske vedelikel sattuda tööriista sisse;
ärge kunagi kastke tööriista või selle
osi vedeliku sisse.
Lisavarustus
HOIATUS. Muid lisaseadmeid kui
DEWALTi poolt pakutavaid ei ole koos
selle tootega testitud ja seetõttu võib
selliste lisaseadmete kasutamine
käesoleva tööriistaga olla ohtlik.
Kehavigastuste ohu vähendamiseks
12
võib selle tootega kasutada ainult
DEWALTi, soovitatud lisaseadmeid.
Sobilike tarvikute kohta teabe saamiseks
konsulteerige edasimüüjaga.
Keskkonnakaitse
Eraldi kogumine. Seda toodet ei tohi
kõrvaldada koos olmejäätmetega.
Kui ühel päeval leiate, et teie DEWALTi
toode on muutunud kasutuks või vajab
väljavahetamist, ärge kõrvaldage seda koos
olmeprügiga. Viige toode vastavasse
kogumispunkti.
Kasutatud toodete eraldi kogumine ja
pakkimine aitab meil materjale
taaskasutada. Kasutatud materjalide
taaskasutamine aitab vältida
keskkonna kahjustamist ja vähendab
toorainevajadusi.
Kohalikud määrused võivad nõuda koduste
elektritööriistade eraldi kogumist prügilatesse või
jaemüüja juures uue toote ostmisel.
DEWALT pakub võimalust DEWALTi toodete
tagasivõtmiseks ja ringlussevõtuks pärast
kasutusea lõppu. Selle teenuse kasutamiseks
viige toode tagasi volitatud hooldustöökotta, kus
see meie nimel tagasi võetakse.
Lähima volitatud hooldustöökoja leidmiseks võite
pöörduda DEWALTi kohalikku esindusse, mille
aadressi leiate käesolevast kasutusjuhendist.
Samuti on DEWALTi volitatud remonditöökodade
nimekiri ja müügijärgse teeninduse üksikasjad
ning kontaktid leitavad Internetis aadressil:
www.2helpU.com
РУССКИЙ ЯЗЫК
УДАРНАЯ ДРЕЛЬ
D21805/D21810/D21815
Поздравляем Вас!
Вы выбрали электрический инструмент фирмы DEWALT. Тщательная разработка изделий, многолетний опыт фирмы по производству электроинструментов, различные усовершенствования
сделали электроинструменты DEWALT одними из самых надежных помощников для профессионалов.
Технические характеристики
Напряжение питания
Тип
Потребляемая мощность
Число оборотов х. х.
1-я скорость
2-я скорость
Кол-во ударов х.х.
1-я скорость
2-я скорость
Максимальный диаметр сверления
в металле/дереве бетоне
Резьба шпинделя
Диаметр муфты патрона
Максимальный размер патрона
Вес
D21805
230
2
770
D21810
230
2
770
D21815
230
2
850
об./мин.
об./мин.
0 - 1,100
0 - 2,700
0 - 1,100
0 - 2,700
0 - 1,100
0 - 2,700
уд./мин.
уд./мин.
0 - 18,700
0 - 45,900
0 - 18,700
0 - 45,900
0 - 18,700
0 - 45,900
13/35/20
1/2" x 20
43
13
2.3
13/35/20
1/2" x 20
43
13
2.3
13/40/20
1/2" x 20
43
13
2.4
95
95
3.1
106
3.1
106
3.0
3.0
В
Вт
мм
UNF
мм
мм
кг
Уровень звукового давления в соответствии с EN 60745:
LρA (звуковое давление)
дБ(А)
95
KρA (Погрешность измерения
звукового давления)
дБ(А)
3.1
LWA (акустическая мощность)
дБ(А)
106
KWA (погрешность измерения
акустической мощности)
дБ(А)
3.0
Сумма величин вибрации (сумма векторов по трем осям), измеренных в соответствии со стандартом EN 60745:
Значения вибрационного воздействия, ah
Сверление в металле
ah,D =
м/с²
4.5
4.5
< 2.5
Погрешность K =
м/с²
1.5
1.5
1.5
Значения вибрационного воздействия, ah
Сверление с ударом
ah,ID =
м/с²
16
16
14.5
Погрешность K =
м/с²
2.0
2.0
1.8
Значения вибрационного воздействия, ah
Заворачивание
ah, =
м/с²
< 2.5
< 2.5
< 2.5
Погрешность K =
м/с²
1.5
1.5
1.5
13
РУССКИЙ ЯЗЫК
Минимальные электрические предохра
нители:
Инструменты 230 В 10 ампер, электросеть
ВНИМАНИЕ: Означает потенциально опасную ситуацию, которая может
привести к смертельному исходу или
получению тяжелой травмы.
Уровень вибрации, указанный в данном информационном листке, был рассчитан по стандартному методу тестирования в соответствии
со стандартом EN60745 и может использоваться для сравнения инструментов разных марок.
Он может также использоваться для предварительной оценки воздействия вибрации.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Означает
потенциально опасную ситуацию,
которая может привести к получению
травмы легкой или средней тяжести.
ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: Означает ситуацию, не связанную с получением
телесной травмы, которая, однако,
может привести к повреждению электроинструмента.
ВНИМАНИЕ:
● Заявленная величина вибрации относится только к основным видам
применения инструмента. Однако,
ес ли инструмент применяется
не по основному назначению, с
другими принадлежностями или
с о де рж и тс я в н е н а д л еж а ще м
порядке, уровень вибрации будет
отличаться от указанной величины.
Это может значительно увеличить
воздействие вибрации в течение
всего периода работы инструментом.
● При оценке уровня воздействия
вибрации необходимо также учитывать время, когда инструмент
находился в выключенном состоянии или когда он включен, но не
выполняет какую-либо операцию.
Это может значительно уменьшить
уровень воздействия в течение
всего периода работы инструментом.
● Определите дополнительные меры
предосторожности для защиты
оператора от воздействия вибрации, такие как: тщательный уход
за инструментом и принадлежностями, содержание рук в тепле,
организация рабочего места.
Риск поражения электрическим током!
Огнеопасность!
Декларация соответствия ЕС
ДИРЕКТИВА ПО МЕХАНИЧЕСКОМУ ОБОРУДОВАНИЮ
D21805/D21810/D21815
DEWALT заявляет, что продукты, обозначенные в разделе «Технические характеристики»,
разработаны в полном соответствии со стандартами: 98/37/ЕС (до 28 декабря 2009 г.),
2006/42/ЕС (с 29 декабря 2009 г.), EN 60745-1,
EN 60745-2-1.
Данные продукты также соответствуют Директиве 2004/108/EC. За дополнительной информацией обращайтесь по указанному ниже
адресу или по адресу, указанному на последней странице руководства.
Нижеподписавшееся лицо полностью отвечает
за соответствие технических данных и делает
это заявление от имени фирмы DEWALT.
Определения: Предупреждения
безопасности
Следующие определения указывают на степень важности каждого сигнального слова.
Прочтите руководство по эксплуатации
и обратите внимание на данные символы.
ОПАСНО: Означает чрезвычайно
опасную ситуацию, которая приводит
к смертельному исходу или получению тяжелой травмы.
14
Хорст Гроссманн (Horst Großmann)
Вице-президент по инженерным разработкам
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 11 D-65510,
Idstein, Germany
03.08.2009
РУССКИЙ ЯЗЫК
Инструкции по технике безопасности
ВНИМАНИЕ: Внимательно прочтите
руководство по эксплуатации для
снижения риска получения травмы.
b.
Общие правила безопасности при работе
с электроинструментами
ВНИМАНИЕ: Внимательно прочтите все инструкции по безопасности и руководство по эксплуатации. Несоблюдение всех перечисленных ниже правил безопасности
и инструкций может привести к
поражению электрическим током,
возникновению пожара и/или получению тяжелой травмы.
c.
d.
Сохраните все инструкции по безопасности и руководство по эксплуатации для их
дальнейшего использования.
Термин «Электроинструмент» во всех приведенных ниже указаниях относится к Вашему
сетевому (с кабелем) или аккумуляторному
(беспроводному) электроинструменту.
1 Безопасность рабочего места
a. Содержите рабочее место в чистоте и
обеспечьте хорошее освещение. Плохое
освещение или беспорядок на рабочем месте может привести к несчастному случаю.
b. Не используйте электроинструменты,
если есть опасность возгорания или
взрыва, например, вблизи легко воспламеняющихся жидкостей, газов или
пыли. В процессе работы электроинструмент создает искровые разряды, которые
могут воспламенить пыль или горючие
пары.
c. Во время работы с электроинструментом не подпускайте близко детей или
посторонних лиц. Отвлечение внимания
может вызвать у Вас потерю контроля над
рабочим процессом.
2 Электробезопасность
a. Вилка кабеля электроинструмента
должна соответствовать штепсельной
розетке. Ни в коем случае не видоизменяйте вилку электрического кабеля. Не
используйте соединительные штепсели-переходники, если
в силовом кабеле электроинструмента
есть провод заземления. Использование
оригинальной вилки кабеля и соответству-
e.
f.
ющей ей штепсельной розетки уменьшает
риск поражения электрическим током.
Во время работы с электроинструментом избегайте физического контакта с
заземленными объектами, такими как
трубопроводы, радиаторы отопления,
электроплиты и холодильники. Риск
поражения электрическим током увеличивается, если Ваше тело заземлено.
Не используйте электроинструмент под
дождем или во влажной среде. Попадание воды в электроинструмент увеличивает риск поражения электрическим током.
Бережно обращайтесь с электрическим
кабелем. Ни в коем случае не используйте кабель для переноски электроинструмента или для вытягивания
его вилки из штепсельной розетки. Не
подвергайте электрический кабель воздействию высоких температур и смазочных веществ; держите его в стороне
от острых кромок
и движущихся частей электроинструмента. Поврежденный или запутанный
кабель увеличивает риск поражения электрическим током.
При работе с электроинструментом на
открытом воздухе используйте удлинительный кабель, предназначенный для
наружных работ. Использование кабеля,
пригодного для работы на открытом воздухе, снижает риск поражения электрическим
током.
При необходимости работы с электроинструментом во влажной среде используйте источник питания, оборудованный устройством защитного отключения (УЗО). Использование УЗО снижает
риск поражения электрическим током.
3 Личная безопасность
a. При работе с электроинструментами
будьте внимательны, следите за тем,
что Вы делаете, и руководствуйтесь
здравым смыслом. Не используйте
электроинструмент, если Вы устали,
а также находясь под действием алкоголя или понижающих реакцию лекарственных препаратов и других средств.
Малейшая неосторожность при работе
с электроинструментами может привести
к серьезной травме.
b. При работе используйте средства индивидуальной защиты. Всегда надевайте
защитные очки. Своевременное исполь15
РУССКИЙ ЯЗЫК
зование защитного снаряжения, а именно:
пылезащитной маски, ботинок на нескользящей подошве, защитного шлема или
противошумных наушников, значительно
снизит риск получения травмы.
Не допускайте непреднамеренного запуска. Перед тем, как подключить электроинструмент к сети и/или аккумулятору,
поднять или перенести его, убедитесь,
что выключатель находится в положении «выключено». Не переносите электроинструмент с нажатой кнопкой выключателя и не подключайте к сетевой розетке
электроинструмент, выключатель которого
установлен в положение «включено», это
может привести к несчастному случаю.
Перед включением электроинструмента
снимите с него все регулировочные или
гаечные ключи. Регулировочный или гаечный ключ, оставленный закрепленным на
вращающейся части электроинструмента,
может стать причиной тяжелой травмы.
Не пытайтесь дотянуться до слишком
удаленных поверхностей. Всегда твердо стойте на ногах, сохраняя равновесие. Это позволит Вам не потерять контроль при работе с электроинструментом в
непредвиденной ситуации.
Одевайтесь соответствующим образом.
Во время работы не надевайте свободную одежду или украшения. Следите за
тем, чтобы Ваши волосы, одежда или
перчатки находились
в постоянном отдалении от движущихся
частей инструмента. Свободная одежда,
украшения или длинные волосы могут
попасть в движущиеся части инструмента.
Если электроинструмент снабжен
устройством сбора и удаления пыли,
убедитесь, что данное устройство подключено и используется надлежащим
образом. Использование устройства
пылеудаления значительно снижает риск
возникновения несчастного случая, связанного с запыленностью рабочего пространства.
b. Не используйте электроинструмент,
если его выключатель не устанавливается в положение включения или
выключения. Электроинструмент с неисправным выключателем представляет
опасность и подлежит ремонту.
c. Отключайте электроинструмент от сетевой розетки и/или извлекайте аккумулятор перед регулированием, заменой
принадлежностей или при хранении
электроинструмента. Такие меры предосторожности снижают риск случайного
включения электроинструмента.
d. Храните неиспользуемые электроинструменты в недоступном для детей
месте и не позволяйте лицам, не знакомым с электроинструментом или данными инструкциями, работать
с электроинструментом. Электроинструменты представляют опасность
в руках неопытных пользователей.
e. Регулярно проверяйте исправность
электроинструмента. Проверяйте точность совмещения и легкость перемещения подвижных частей, целостность
деталей и любых других элементов
электроинструмента, воздействующих
на его работу.
Не используйте неисправный электроинструмент, пока он не будет полностью отремонтирован. Большинство
несчастных случаев являются следствием
недостаточного технического ухода за
электроинструментом.
f. Следите за остротой заточки и чистотой
режущих принадлежностей. Принадлежности с острыми кромками позволяют
избежать заклинивания
и делают работу менее утомительной.
g. Используйте электроинструмент, аксессуары и насадки в соответствии с данным Руководством и с учетом рабочих
условий и характера будущей работы.
Использование электроинструмента не по
назначению может создать опасную ситуацию.
Использование электроинструментов и
технический уход
a. Не перегружайте электроинструмент.
Используйте Ваш инструмент по назначению. Электроинструмент работает надежно и безопасно только при соблюдении
параметров, указанных в его технических
характеристиках.
5 Техническое обслуживание
a. Ремонт Вашего электроинструмента
должен производиться только квалифицированными специалистами
с использованием идентичных запасных частей. Это обеспечит безопасность
Вашего электроинструмента в дальнейшей
эксплуатации.
c.
d.
e.
f.
g.
4
16
РУССКИЙ ЯЗЫК
Дополнительные правила безопасности при работе дрелями






Надевайте защитные наушники. Воздействие шума может привести к потере
слуха.
Держите электроинструмент только
за изолированные поверхности при
выполнении работ, во время которых
режущая принадлежность может задеть
скрытую проводку или кабель подключения к электросети. Контакт насадки с
находящимся под напряжением проводом
делает непокрытые изоляцией металлические части электроинструмента также
«живыми», что создает опасность удара
электрическим током.
Используйте струбцины или другие
приспособления для фиксации обрабатываемой детали, устанавливая их
только на неподвижной поверхности.
Если держать обрабатываемую деталь
руками или с упором в собственное тело,
то можно потерять контроль над инструментом или обрабатываемой деталью.
Надевайте защитные очки или другие
средства защиты глаз. При сверлении
частицы материала разлетаются во все
стороны. Разлетающиеся частицы могут
повредить глаза.
Сверла и инструменты в процессе работы сильно нагреваются. Прикасайтесь
к ним, предварительно надев перчатки.
Следите, чтобы руки были сухими, чистыми и без следов масла или смазки.
Настоятельно рекомендуется использовать резиновые перчатки. Это улучшит
контроль над инструментом.
Остаточные риски
Следующие риски являются характерными при
использовании дрелей:
- Травмы в результате касания горячих или
вращающихся частей инструмента.
Несмотря на соблюдение соответствующих
инструкций по технике безопасности и использование предохранительных устройств,
некоторые остаточные риски невозможно полностью исключить. К ним относятся:
- Ухудшение слуха.
- Риск защемления пальцев при смене
насадок.
- Ущерб здоровью в результате вдыхания
пыли при работе с деревом.
- Риск получения травмы от разлетающихся частиц.
- Риск получения травмы, связанный
с продолжительным использованием
инструмента.
Маркировка инструмента
На инструменте имеются следующие знаки:
Перед использованием внимательно
прочтите данное руководство по
эксплуатации.
Используйте средства защиты органов слуха.
Надевайте защитные очки.
МЕСТО ПОЛОЖЕНИЯ КОДА ДАТЫ (РИС. А)
Код даты (13), который также включает
в себя год изготовления, отштампован на поверхности корпуса инструмента.
Пример:
2009 XX XX
Год изготовления
Комплект поставки
Упаковка содержит:
1 Ударная дрель
1 Боковая рукоятка
1 Ограничитель глубины сверления
1 Ключ зажимного патрона
1 Чемодан (только K-модели)
1 Руководство по эксплуатации
1 Чертеж инструмента в разобранном виде
 Проверьте инструмент, детали и дополнительные приспособления на наличие
повреждений, которые могли произойти во
время транспортировки.
 Перед началом работы необходимо внимательно прочитать настоящее руководство и
принять к сведению содержащуюся в нем
информацию.
Описание (Рис. A, F)
ВНИМАНИЕ: Ни в коем случае не
модифицируйте электроинструмент
или какую-либо его деталь. Это может привести к получению травмы
или повреждению инструмента.
1. Клавиша пускового выключателя с регулировкой скорости
2. Кнопка блокировки пускового выключателя
3. Переключатель направления вращения
(реверса)
4. Переключатель скоростей
17
РУССКИЙ ЯЗЫК
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
Переключатель режимов работы
Боковая рукоятка
Упор-ограничитель глубины сверления
Ключевой патрон
Муфта патрона
Ключ зажимного патрона
Основная рукоятка
Винт
НАЗНАЧЕНИЕ
Ваша ударная дрель D21805/D21810/D21815
предназначена для профессиональных работ
по сверлению, сверлению с ударом и заворачиванию саморезов.
НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ инструмент во влажных
условиях или при наличии в окружающем
пространстве легко воспламеняющихся жидкостей или газов.
Использование удлинительного
кабеля
При необходимости использования удлинительного кабеля, используйте только утвержденные кабели промышленного изготовления,
рассчитанные на мощность не меньшую, чем
потребляемая мощность данного инструмента
(см. раздел «Технические характеристики»).
Минимальный размер проводника должен
составлять
1 мм2; максимальная длина кабеля не должна
превышать 30 м.
При использовании кабельного барабана,
всегда полностью разматывайте кабель.
СБОРКА И РЕГУЛИРОВКА
ВНИМАНИЕ: Во избежание травмы, выключите инструмент
и отсоедините его от источника
электропитания, прежде чем устанавливать и демонтировать принадлежности, выполнять или изменять настройки, а также перед
проведением ремонта. Убедитесь,
что курковый переключатель находится в положении ВЫКЛ. Непреднамеренный запуск инструмента может
привести к получению травмы.
Данные ударные дрели являются профессиональными электроинструментами.
НЕ РАЗРЕШАЙТЕ детям прикасаться к инструменту. Неопытные пользователи должны
использовать данный инструмент под руководством опытного инструктора.
Электробезопасность
Электрический двигатель рассчитан на работу
только при одном напряжении электросети.
Следите за напряжением электрической сети,
оно должно соответствовать величине, обозначенной на информационной табличке электроинструмента.
Выбор режима работы (Рис. D)
Данный электроинструмент может использоваться в 2-х режимах работы:
Режим сверления без удара: для
сверления отверстий в металле,
древесине и пластике.
Ваш инструмент DEWALT имеет
двойную изоляцию в соответствии
со стандартом EN 60745, исключающей потребность в заземляющем
проводе.
ВНИМАНИЕ: Электроинструменты
с напряжением 115 В должны управляться через предохранительный
изолированный трансформатор с
заземленным экраном между первичной и вторичной обмоткой.
Поврежденный кабель должен заменяться
специально подготовленным кабелем, который
можно приобрести в сервисной организации
DEWALT.
18
Режим сверления с ударом: для
сверления в бетоне и кирпичной
кладке.

Установите нужный режим, поворачивая
переключатель режимов (5) на соответствующую позицию.
Установка и извлечение насадок (Рис. А)
 Раскройте патрон (4), поворачивая муфту
(9) в направлении против часовой стрелки,
и вставьте хвостовик насадки.
 Вставьте ключ (10) в каждое отверстие на
боковой части патрона, и затяните патрон,
поворачивая ключ в направлении по часовой стрелке.
 Для извлечения насадки, действуйте
в обратном порядке.
РУССКИЙ ЯЗЫК
Установка боковой рукоятки (Рис. А)
Боковая рукоятка (6) может быть установлена
так, чтобы создать удобство для пользователей как с правой, так и с левой рабочей рукой.
ВНИМАНИЕ: Всегда используйте
дрель только с правильно установленной боковой рукояткой.




Ослабьте боковую рукоятку.
Для пользователей с правой рабочей рукой: установите зажим боковой рукоятки на
муфте позади патрона, располагая боковую рукоятку слева.
Для пользователей с левой рабочей рукой:
установите зажим боковой рукоятки на муфте позади патрона, располагая боковую
рукоятку справа.
Поверните боковую рукоятку в требуемое
положение и затяните крепление.
Настройка глубины сверления (Рис. С)
 Вставьте в патрон хвостовик нужного сверла.
 Ослабьте боковую рукоятку (6).
 Установите упор-ограничитель глубины
сверления (7) в сквозное отверстие зажима
боковой рукоятки.
 Настройте глубину сверления, как это
показано на рисунке.
 Затяните боковую рукоятку.
Переключатель направления вращения
(реверса) (Рис. А)
 Для выбора направления вращения используйте переключатель реверса (3) (см.
стрелки на корпусе инструмента).
ВНИМАНИЕ: Прежде чем поменять
направление вращения, обязательно
дождитесь полной остановки двигателя.
Переключатель скоростей (Рис. Е)
Данный инструмент снабжен двухпозиционным переключателем скоростей (4), чтобы
менять соотношение скорости/вращающего
момента.
 Разблокируйте клавишу пускового выключателя с регулировкой скорости и
выберите нужную позицию. При этом электродрель может выключиться или продолжить работать на холостом ходу.Всегда
совмещайте переключатель со стрелкой
на корпусе редуктора:
1. Низкая скорость/высокий крутящий момент
(сверление больших отверстий, заворачивание крупных саморезов).
2. Высокая скорость/низкий крутящий момент
(сверление отверстий малого диаметра,
сверление в древесине)
 Скорость вращения см. в разделе «Технические характеристики».
Не меняйте положение переключателя при
максимальной скорости вращения двигателя
или во время операции.
Снятие зажимного патрона (Рис. F, G)
 Максимально раскройте зажимной патрон.
 Выньте стопорный винт (12), находящийся
в патроне, открутив его по часовой стрелке
с помощью отвертки.
 Зажмите в патроне ключ-шестигранник и
ударьте по нему молотком, как показано на
рисунке.
Перед началом работ


Вставьте нужную насадку.
Точкой отметьте место, в котором необходимо высверлить отверстие.
ЭКСПЛУАТАЦИЯ
ВНИМАНИЕ: Для снижения риска
получения серьезной травмы,
перед регулировкой или снятием/установкой дополнительных
принадлежностей или насадок
выключайте инструмент и отсоединяйте его от электросети.
Инструкции по использованию
ВНИМАНИЕ: Всегда следуйте указаниям действующих норм
и правил безопасности.
● При сверлении стен, определите
местоположение отопительных
труб
и электропроводки.
● Не прилагайте к инструменту большую силу. Излишнее давление на
инструмент не ускорит процесс
сверления, но понизит эффективность его работы и может сократить срок его службы.
19
РУССКИЙ ЯЗЫК
Правильное положение рук во
время работы (Рис. A, В)
ВНИМАНИЕ: Для уменьшения риска
получения тяжелой травмы, ВСЕГДА
правильно удерживайте электроинструмент, как показано на рисунке.
ВНИМАНИЕ: Для уменьшения риска
получения тяжелой травмы, ВСЕГДА
надежно удерживайте инструмент,
предупреждая внезапные сбои в
работе.
Правильное положение рук во время работы:
одной рукой возьмитесь за боковую рукоятку
(6), другой рукой удерживайте основную рукоятку (11).
Включение и выключение (Рис. А)
 Чтобы включить инструмент, нажмите на
клавишу пускового выключателя
с регулировкой скорости (1). Давление,
оказываемое на клавишу выключателя,
определяет скорость вращения двигателя.
 При необходимости непрерывного режима
работы нажмите кнопку блокировки пускового выключателя (2) и отпустите клавишу
пускового выключателя. Кнопка блокировки
работает только при полной скорости
и вращении вперед.
 Чтобы выключить инструмент, отпустите
клавишу пускового выключателя.
 Для выключения непрерывного режима
работы инструмента кратко нажмите
и отпустите клавишу пускового выключателя. Всегда выключайте электроинструмент
после окончания работы и перед отключением от электросети.
Сверление с ударом (Рис. А)
 Выберите режим сверления с ударом.
 Нажмите на клавишу пускового выключателя (1).
Сверление без удара (Рис. А)
 Выберите режим сверления без удара.
 Нажмите на клавишу пускового выключателя (1).
Заворачивание
 Выберите направление вращения.
 Выберите режим сверления без удара.
 Нажмите на клавишу пускового выключателя (1).
20
Сверление
ВНИМАНИЕ: Для снижения риска
получения серьезной травмы,
перед регулировкой или снятием/установкой дополнительных
принадлежностей или насадок
выключайте инструмент и отсоединяйте его от электросети.
ВНИМАНИЕ: Для снижения риска
получения травмы ВСЕГДА надежно закрепляйте заготовку. При
сверлении тонких материалов, для
предотвращения их повреждения
подкладывайте деревянный брусок.
1. Используйте только остро заточенные
сверла. Для сверления в ДЕРЕВЕ используйте низкую скорость и спиральные сверла, перьевые сверла, шнековые сверла
или цифенборы. Для сверления в МЕТАЛЛЕ используйте низкую скорость и спиральные сверла из стали или цифенборы.
2. Всегда прилагайте давление по прямой
линии со сверлом. Давление должно быть
достаточным для равномерного врезания
сверла, но не слишком сильным, чтобы не
вызвать останов двигателя или отклонение
сверла.
3. Крепко держите инструмент обеими руками, чтобы контролировать вращательное
действие сверла.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: В случае перегрузки в результате внезапного
закручивания сверла дрель может
остановиться. Всегда определяйте
причину останова. Крепко держите
инструмент, чтобы контролировать
вращательное действие сверла
и избежать получение травмы.
4. ОСТАНОВ ДРЕЛИ обычно происходит
в результате перегрузки инструмента или
неправильного использования. СРАЗУ ЖЕ
ОТПУСТИТЕ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ, извлеките
сверло из заготовки и определите причину
останова. НЕ ПЫТАЙТЕСЬ ЗАПУСТИТЬ
ВНЕЗАПНО ОСТАНОВИВШИЙСЯ ДВИГАТЕЛЬ, НАЖИМАЯ НА КЛАВИШУ ПУСКОВОГО ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ – ИНСТРУМЕНТ
МОЖЕТ ВЫЙТИ ИЗ СТРОЯ.
5. Для сведения у минимуму риска внезапного останова инструмента или просверливания материала насквозь, уменьшите
РУССКИЙ ЯЗЫК
давление на дрель и осторожно высверливайте последнюю часть отверстия.
6. Не выключайте двигатель при извлечении
сверла из высверленного отверстия. Это
позволит избежать заклинивания сверла.
7. При использовании регулировки скорости
нет необходимости предварительно прокернивать высверливаемое отверстие.
Начиная сверление, используйте низкую
скорость и путем нажатия на курковый
выключатель постепенно увеличивайте
скорость, пока отверстие не будет достаточно глубоким, чтобы сверло из него не
выскочило.
СВЕРЛЕНИЕ В МЕТАЛЛЕ
Начните сверление на низкой скорости, постепенно увеличивая скорость и одновременно
с этим оказывая плотное давление на дрель.
Плавный и равномерный выход металлической стружки из отверстия указывает на надлежащую скорость сверления. При сверлении
металлов используйте смазочно-охлаждающую жидкость. Исключение составляют чугун
и медь, которые нужно сверлить без смазки.
ПРИМЕЧАНИЕ: Широкие отверстия в стали
(диаметром 8 мм - 13 мм) легче выполнить,
если предварительно просверлить пилотное
отверстие (диаметром 4 мм – 5 мм).
СВЕРЛЕНИЕ В ДЕРЕВЕ
Начните сверление на низкой скорости, постепенно увеличивая скорость и одновременно
с этим оказывая плотное давление на дрель.
Делать отверстия в дереве можно с использованием сверл для металла. Эти сверла могут
перегреваться, поэтому нужно как можно чаще
очищать канавки сверла от опилок. Под заготовки, способные расколоться при сверлении,
подкладывайте деревянный брусок.
ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
Ваш электроинструмент DEWALT рассчитан на
работу в течение продолжительного времени
при минимальном техническом обслуживании.
Срок службы и надежность инструмента увеличивается при правильном уходе и регулярной чистке.
ВНИМАНИЕ: Во избежание травмы, выключите инструмент
и отсоедините его от источника
электропитания, прежде чем устанавливать и демонтировать принадлежности, выполнять или изменять настройки, а также перед
проведением ремонта. Убедитесь,
что курковый переключатель находится в положении ВЫКЛ. Непреднамеренный запуск инструмента может
привести к получению травмы.
Смазка
Ваш электроинструмент не требует дополнительной смазки.
Чистка
ВНИМАНИЕ: Выдувайте грязь
и пыль из корпуса инструмента сухим сжатым воздухом по мере видимого скопления грязи внутри
и вокруг вентиляционных отверстий.
Выполняйте очистку, надев средство
защиты глаз и респиратор утвержденного типа.
ВНИМАНИЕ: Никогда не используйте растворители или другие агрессивные химические средствами для
очистки неметаллических деталей
инструмента. Эти химикаты могут
ухудшить свойства материалов,
примененных в данных деталях. Используйте ткань, смоченную в воде с
мягким мылом. Не допускайте попадания какой-либо жидкости внутрь
инструмента; ни в коем случае не
погружайте какую-либо часть инструмента в жидкость.
Дополнительные принадлежности
ВНИМАНИЕ: Поскольку принадлежности, отличные от тех, которые
предлагает DEWALT, не проходили
тесты на данном изделии, то использование этих принадлежностей
может привести к опасной ситуации.
Для снижения риска получения
травмы пользуйтесь только рекомендованными DEWALT принадлежностями.
По вопросу приобретения дополнительных
принадлежностей обращайтесь к Вашему
дилеру.
21
РУССКИЙ ЯЗЫК
Защита окружающей среды
Раздельный сбор. Данное изделие
н е л ь з я у ти л и з и р о в ат ь в м е с те
с обычными бытовыми отходами.
Если однажды Вы захотите заменить Ваш
электроинструмент D EWALT или Вы больше
в нем не нуждаетесь, не выбрасывайте его
вместе с бытовыми от ходами. Отнесите
изделие в специальный приемный пункт.
Раздельный сбор изделий с истекшим сроком службы и их упаковок
позволяет пускать их в переработку и повторно использовать.
Использование переработанных
материалов помогает защищать
окружающую среду от загрязнения и снижает расход сырьевых
материалов.
Местное законодательство может обеспечить
сбор старых электроинструментов отдельно от
бытового мусора на муниципальных свалках
отходов, или Вы можете сдавать их в торговом
предприятии при покупке нового изделия.
Ф и р м а D E W A LT о б е с п е ч и в а е т п р и е м
и п е р е р а б от к у отс л у ж и в ш и х с в о й с р о к
изделий. Чтобы воспользоваться этой услугой,
Вы можете сдать Ваше изделие в любой
авторизованный сервисный центр, который
собирает их по нашему поручению.
Вы можете узнать место нахождения Вашего
ближайшего авторизованного сервисного
центра, обратившись в Ваш местный офис
D E WALT по адресу, указанному в данном
руководстве по эксплуатации. Кроме того,
список авторизованных сервисных центров
D E WALT и полную информацию о нашем
послепродажном обслуживании и контактах
Вы можете найти в интернете по адресу:
www.2helpU.com
22
EESTI KEEL
РУССКИЙ ЯЗЫК
LIC GOTUS SIA
Ulbrokas Str.
Rīga, 1021
Tel.:
Fax:
+371 67556949
+371 67555140
LÖÖKTRELL / ДРЕЛЬ 2
©
D21805
www.dewalt.eu
Download PDF

advertising