D21805 | DeWalt D21805 DRILL Type 2 instruction manual

504606-99 CZ
Přeloženo z původního návodu
D21805
D21810
D21815
A
5
10
9
11
7
8
4
6
13
B
2
3
1
2
D
C
7
5
6
E
G
4
F
12
3
VRTAČKA S PŘÍKLEPEM
D21805/D21810/D21815
Blahopřejeme Vám!
Zvolili jste si nářadí společnosti DEWALT. Léta zkušeností, důkladný vývoj výrobků a inovace vytvořily ze společnosti DEWALT jednoho z nejspolehlivějších partnerů pro uživatele profesionálního
elektrického nářadí.
Technické údaje
Napájecí napětí
Typ
Příkon
Otáčky naprázdno
1. převodový stupeň
2. převodový stupeň
Rázy naprázdno
1. převodový stupeň
2. převodový stupeň
Max. průměr otvoru při vrtání
do oceli / dřeva / betonu
Rozměr závitu sklíčidla
Průměr objímky
Maximální průměr vrtáku
Hmotnost
W
D21805
230
2
770
D21810
230
2
770
D21815
230
2
850
min-1
min-1
0 - 1100
0 - 2700
0 - 1100
0 - 2700
0 - 11 0 0
0 - 2700
min-1
min-1
0 - 18700
0 - 45900
0 - 18700
0 - 45900
0 - 18700
0 - 45900
mm
UNF
mm
mm
kg
13/35/20
1/2” x 20
43
13
2,3
13/35/20
1/2” x 20
43
13
2,3
13/40/20
1/2” x 20
43
13
2,4
95
3,1
106
3,0
95
3,1
106
3,0
95
3,1
106
3,0
V
Hladina akustického tlaku podle normy EN 60745:
Akustický tlak (LPA)
dB(A)
Odchylka akustického tlaku (KPA)
dB(A)
Akustický výkon (LWA)
dB(A)
Odchylka akustického výkonu (KWA) dB(A)
Celková úroveň vibrací (prostorový vektorový součet) podle normy EN 60745:
Hodnota vibrací ah
Vrtání do kovu
ah, D =
Odchylka K =
Hodnota vibrací ah
Vrtání s příklepem
ah,ID =
Odchylka K =
Hodnota vibrací ah
Šroubování
ah =
Odchylka K =
m/s²
m/s²
4,5
1,5
4,5
1,5
< 2,5
1,5
m/s²
m/s²
16
2.0
16
2.0
14.5
1.8
m/s²
m/s²
< 2,5
1.5
< 2,5
1.5
< 2,5
1.5
4
Pojistky:
Evropa
nářadí 230 V
UPOZORNĚNÍ: Označuje potenciálně rizikovou situaci, která, není-li
jí zabráněno, může vést k lehkému
nebo středně vážnému zranění.
10 A v napájecí síti
Velikost vibrací uvedená v tomto dokumentu
byla měřena podle normalizovaných požadavků, které jsou uvedeny v normě EN 60745
a může být použita pro srovnání jednoho nářadí s ostatními. Tato hodnota může být použita
pro předběžné odhad vibrací působících na
obsluhu.
POZNÁMKA: Označuje postup
nesouvisející se způsobením zranění, který, není-li mu zabráněno,
může vést k poškození zařízení.
Upozorňuje na riziko úrazu způsobeného elektrickým proudem.
VAROVÁNÍ:
● Deklarované hodnoty vibrací se
vztahují na standardní použití
nářadí. Je-li ovšem nářadí použito
pro různé aplikace s rozmanitým
příslušenstvím nebo je-li prováděna
jeho nedostatečná údržba, velikost
vibrací může být odlišná. Tak
se může během pracovní doby
značně zvýšit doba vystavení se
působení vibrací na obsluhu.
● Odhad míry vystavení se působení
vibrací by měl také počítat s dobou,
kdy je nářadí vypnuto nebo kdy je v
chodu, ale neprovádí žádnou práci.
Tak se může během pracovní doby
značně zkrátit doba vystavení se
působení vibrací na obsluhu.
● Zjistěte si další doplňková
bezpečnostní opatření, která
chrání obsluhu před účinkem
vibrací: údržba nářadí a jeho
příslušenství, udržování rukou v
teple, organizace způsobů práce.
Upozorňuje na riziko vzniku požáru.
Prohlášení o shodě
SMĚRNICE PRO STROJNÍ ZAŘÍZENÍ
09
D21805/D21810/D21815
Společnost DeWALT tímto prohlašuje, že výrobky popisované v technických údajích splňují požadavky následujících norem:98/37/EC (DO
28. PROSINCE 2009), 2006/42/EC (od 29. prosince 2009), EN 60745-1, EN 60745-2-1.
Tyto výrobky také vyhovují normě
2004/108/EC. Další informace vám poskytne
zástupce společnosti DeWALT na následujících adresách nebo je také naleznete na
zadní straně tohoto návodu.
Níže podepsaná osoba je odpovědná za
sestavení technických údajů a provádí toto
prohlášení v zastoupení společnosti DeWALT.
Pojmy: Bezpečnostní pokyny
Níže uvedené definice popisují stupeň závažnosti každého označení. Přečtěte si pozorně
návod k použití a věnujte pozornost těmto
symbolům.
Horst Großmann
Viceprezident pro konstrukci a vývoj produktů
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 11
D-65510, Idstein, Německo
03.08.2009
NEBEZPEČÍ: Označuje bezprostředně hrozící rizikovou situaci,
která, není-li jí zabráněno, povede
ke způsobení vážného nebo smrtelného zranění.
Bezpečnostní pokyny
VAROVÁNÍ: Přečtěte si tento návod
k obsluze, aby bylo omezeno riziko
způsobení zranění.
VAROVÁNÍ: Označuje potenciálně rizikovou situaci, která, není-li
jí zabráněn, může způsobit vážné
nebo smrtelné zranění.
5
Všeobecné bezpečnostní pokyny pro práci
s elektrickým nářadím
VAROVÁNÍ: Pozorně si přečtěte
veškerá bezpečnostní varování
a pokyny. Nedodržení uvedených
varování a pokynů může vést k úrazu elektrickým proudem, požáru
a vážnému zranění.
e
Veškerá bezpečnostní varování a pokyny
uschovejte pro případné další použití.
Termín “elektrické nářadí” ve všech upozorněních odkazuje na vaše nářadí napájené ze sítě
(je opatřeno napájecím kabelem) nebo nářadí
napájené z akumulátoru (bez napájecího kabelu).
1
a
b
c
2
a
b
c
d
f
3
a
Bezpečnost v pracovním prostoru
Udržujte pracovní prostor v čistotě a dobře
osvětlený. Nepořádek na pracovním stole
a nedostatek světla v jeho okolí může vést
ke způsobení nehody.
S elektrickým nářadím nepracujte ve
výbušných prostorách, jako jsou například prostory, ve kterých se vyskytují
hořlavé kapaliny, plyny nebo prašné
látky. Nářadí je zdrojem jiskření, které
může zapálit prach nebo výpary.
Při práci s výkonným nářadím držte děti
a okolní osoby z jeho dosahu. Rozptylování může způsobit ztrátu kontroly nad
nářadím.
b
c
Elektrická bezpečnost
Zástrčka napájecího kabelu nářadí musí
odpovídat zásuvce. Zástrčku nikdy žádným způsobem neupravujte. U nářadí
chráněného zemněním nepoužívejte
jakékoliv redukce zástrček. Neupravované zástrčky a odpovídající zásuvky snižují
riziko vzniku úrazu elektrickým proudem.
Nedotýkejte se uzemněných povrchů,
jako jsou například potrubí, radiátory,
elektrické sporáky a chladničky. Dojdeli k Vašemu uzemnění, hrozí zvýšené riziko
úrazu elektrickým proudem.
Nevystavujte elektrické nářadí dešti nebo
vlhkému prostředí. Pokud do nářadí
vnikne voda, zvýší se riziko úrazu elektrickým proudem.
S napájecím kabelem zacházejte opatrně.
Nikdy nepoužívejte napájecí kabel
k přenášení nářadí, k jeho posouvání
d
e
f
6
nebo za něj netahejte při odpojování
nářadí od elektrické sítě. Napájecí kabel
držte z dosahu tepelných zdrojů, oleje,
ostrých hran nebo pohyblivých částí.
Poškozený nebo zauzlený napájecí kabel
zvyšuje riziko úrazu elektrickým proudem.
Při práci s elektrickým nářadím venku
používejte prodlužovací kabely určené
pro venkovní použití. Použití těchto kabelů snižuje riziko úrazu elektrickým proudem.
Při práci s elektrickým nářadím ve vlhkém
prostředí je nezbytně nutné použít
v napájecím okruhu proudový chránič
(RCD). Použití proudového chrániče RCD
snižuje riziko úrazu elektrickým proudem.
Osobní bezpečnost
Zůstaňte stále pozorní, sledujte, co provádíte a při práci s elektrickým nářadím
přemýšlejte. Nepoužívejte elektrické
nářadí, jste-li unaveni nebo jste-li pod
vlivem drog, alkoholu nebo léků. Chvilková nepozornost při práci s tímto nářadím
může přivodit vážné zranění.
Používejte prvky osobní ochrany. Vždy
používejte ochranu zraku. Bezpečnostní
výbava jako je respirátor, neklouzavá bezpečnostní obuv, pevná přilba nebo ochranné sluchátka použitá v odpovídajících
podmínkách snižuje riziko úrazu.
Zabraňte náhodnému spuštění. Před
připojením ke zdroji napětí nebo před
vložením akumulátoru, zvednutím nebo
přenášením nářadí zkontrolujte, zda je
hlavní spínač vypnutý. Přenášení nářadí s prstem na hlavním spínači nebo
připojení napájecího kabelu k elektrické
síti, je-li hlavní spínač nářadí v poloze
zapnuto, může způsobit úraz.
Před spuštěním nářadí se vždy ujistěte,
zda nejsou v jeho blízkosti klíče nebo
seřizovací přípravky. Klíče nebo seřizovací přípravky zapomenuté na pohyblivých
částech nářadí mohou vést ke způsobení
úrazu.
Nepřekážejte sami sobě. Při práci vždy
udržujte vhodný a pevný postoj. To
umožní lepší ovladatelnost nářadí v neočekávaných situacích.
Vhodně se oblékejte. Nenoste volný oděv
nebo šperky. Dbejte na to, aby se vaše
vlasy, oděv nebo rukavice nedostaly do
nebezpečné blízkosti pohyblivých částí.
g
4
a
b
c
d
e
f
g
5
a
Volný oděv, šperky nebo dlouhé vlasy mohou být pohyblivými díly zachyceny.
Pokud jsou zařízení vybavena adaptérem
pro připojení odsávacího zařízení a
sběrných zásobníků, zajistěte jejich
správné připojení a řádnou funkci. Použití těchto zařízení může snížit nebezpečí
týkající se prachu.
Opravy
Svěřte opravu vašeho elektrického nářadí pouze osobě s příslušnou kvalifikací, která bude používat výhradně originální náhradní díly. Tak zajistíte bezpečný chod nářadí.
Specifické doplňkové bezpečnostní
předpisy pro vrtačky
Použití elektrického nářadí a jeho údržba
Nepřetěžujte elektrické nářadí. Používejte správný typ nářadí pro prováděnou
práci. Správné elektrické nářadí bude
pracovat lépe a bezpečněji, jestliže bude
používáno ve výkonnostním rozsahu, pro
který bylo určeno.
Pokud nelze hlavní spínač nářadí zapnout
a vypnout, s nářadím nepracujte. Každé
elektrické nářadí s nefunkčním hlavním
spínačem je nebezpečné a musí být
opraveno.
Před výměnou jakýchkoliv částí, příslušenství či jiných připojených součástí,
před prováděním údržby nebo pokud
nářadí nepoužíváte, odpojte jej od elektrické sítě nebo vyjměte akumulátor. Tato
preventivní bezpečnostní opatření snižují
riziko náhodného spuštění nářadí.
Pokud nářadí nepoužíváte, uložte je mimo
dosah dětí a zabraňte osobám neobeznámených s obsluhou nářadí nebo s
tímto návodem, aby s nářadím pracovaly. Elektrické nářadí je v rukou nekvalifikované obsluhy nebezpečné.
Údržba nářadí. Zkontrolujte vychýlení či
zaseknutí pohyblivých částí, poškození
jednotlivých dílů a jiné okolnosti, jež
mohou mít vliv na chod nářadí. Pokud
je nářadí poškozeno, nechejte je před
použitím opravit. Mnoho nehod bývá
způsobeno zanedbanou údržbou nářadí.
Řezné nástroje udržujte ostré a čisté.
Řádně udržované řezné nástroje s ostrými
řeznými čepelemi se méně zanášejí a lépe
se ovládají.
Nářadí, příslušenství a držáky nástrojů
používejte podle těchto pokynů a způsobem určeným daným typem nářadí,
berte v úvahu provozní podmínky a
práci, kterou je nutné vykonat. Použití
nářadí jiným způsobem a k jiným než doporučeným účelům může vést ke vzniku
nebezpečných situací.
•
•
•
•
•
•
Používejte ochranu sluchu.Nadměrná
hlučnost může způsobit ztrátu sluchu.
Při provádění prací, u kterých může dojít
ke kontaktu pracovního nástroje se skrytým elektrickým vedením nebo s vlastním
napájecím kabelem, držte nářadí za izolované povrchy. Při kontaktu s “živým” vodičem se nechráněné kovové části nářadí
stanou také “živé” a obsluha tak utrpí
zásah elektrickým proudem.
Obrobek si k pevné podložce upněte
pomocí svorek či jiným vhodným způsobem. Přichycení obrobku rukou nebo
opření obrobku o tělo je nestabilní a může
vést ke ztrátě kontroly nad nářadím.
Používejte bezpečnostní brýle nebo jinou
ochranu zraku. Při vrtání dochází k odlétávání úlomků. Odlétávající úlomky mohou
způsobit poranění očí s trvalými následky.
Během použití dochází k velkému zahřátí
vrtáků i vrtaček. Při manipulaci s nimi
proto používejte rukavice.
Dbejte na to, aby byly rukojeti nářadí
suché, čisté a aby nebyly znečištěny
olejem nebo mazivem. Doporučujeme
vám používat gumové rukavice. Tak bude
umožněna lepší ovladatelnost nářadí.
Jiná nebezpečí
Při práci s vrtačkami vznikají následující rizika:
– Zranění způsobená kontaktem s rotujícími nebo horkými částmi nářadí.
Přestože jsou dodržovány příslušné bezpečnostní předpisy a jsou používána bezpečnostní zařízení, nemohou být vyloučena jistá
zbytková rizika. Mezi tato rizika patří:
– Poškození sluchu.
– Riziko přivření prstů při výměně příslušenství.
– Zdravotní rizika způsobená vdechováním prachu zvířeného při práci se
dřevem.
7
6
7
8
9
10
11
12
– Riziko zranění způsobené odlétávajícími
částečkami.
– Riziko zranění způsobené dlouhodobým
použitím.
Označení na nářadí
Na nářadí jsou uvedeny následující piktogramy:
POUŽITÍ VÝROBKU
Vaše vrtačka s příklepem D21805/D21810/
D21815 je určena k profesionálnímu vrtání,
vrtání s příklepem a ke šroubování.
Před použitím si přečtěte návod
k obsluze.
NEPOUŽÍVEJTE ve vlhkém prostředí nebo
v přítomnosti hořlavých kapalin nebo plynů.
Tyto výkonné vrtačky jsou profesionálním
elektrickým nářadím.
Používejte ochranu sluchu.
Používejte ochranu zraku.
ZABRAŇTE dětem, aby se s tímto nářadím
dostaly do kontaktu. Používá-li toto nářadí
nezkušená osoba, je nutná přítomnost dozoru.
UMÍSTĚNÍ DATOVÉHO KÓDU (OBR. A)
Datový kód (13), který obsahuje také rok výroby, je vytištěn na krytu nářadí.
Elektrická bezpečnost
Příklad:
Elektrický motor je určen pro provoz pouze
pod jedním napětím. Vždy zkontrolujte, zda
zdroj napětí odpovídá velikosti napětí uvedené na výkonovém štítku nářadí.
2009 XX XX
Rok výroby
Obsah balení
Balení obsahuje:
1
1
1
1
1
1
1
●
●
Vaše nářadí DeWALT je chráněno
dvojitou izolací v souladu s normou
EN 60745. Proto není nutné použití
zemnícího vodiče.
Příklepová vrtačka
Boční rukojeť
Hloubkový doraz
Klíč sklíčidla
Kufřík (pouze modely K)
Návod k použití
Výkresová dokumentace
Zkontrolujte, zda během přepravy nedošlo
k poškození nářadí, jeho částí nebo příslušenství.
Před zahájením pracovních operací věnujte dostatek času pečlivému pročtení a pochopení tohoto návodu.
VAROVÁNÍ: 115 V přístroje musí
být napájeny bezpečnými izolovanými transformátory s uzemněným
oddělením primárního a sekundárního vinutí.
Dojde-li k poškození napájecího kabelu, musí
být nahrazen speciálně připraveným kabelem, který získáte v autorizovaném servisu
DeWALT.
Popis (obr. A, F)
Použití prodlužovacího kabelu
VAROVÁNÍ: Neprovádějte žádné
úpravy nářadí ani jeho součástí.
Mohlo by dojít k zranění nebo k jeho
poškození.
1
2
3
4
5
Boční rukojeť
Stavitelná hloubková zarážka
Klíčové sklíčidlo
Objímka
Klíč sklíčidla
Hlavní rukojeť
Šroub
Je-li použití prodlužovacího kabelu nutné,
použijte pouze schválený typ kabelu, který je
vhodný pro příkon tohoto nářadí (viz technické údaje). Minimální průřez vodiče je 1 mm2;
maximální délka je 30 m.
V případě použití navinovacího kabelu vždy
odviňte celou délku kabelu.
Spínač s regulací otáček
Zajišťovací tlačítko
Přepínač chodu vpřed / vzad
Dvourychlostní volič
Volič režimu
8
Montáž a seřízení
Nastavení hloubky vrtání (obr. C)
● Upněte do sklíčidla požadovaný vrták.
● Uvolněte postranní rukojeť (6).
● Stavitelnou hloubkovou zarážku (7) protáhněte otvorem upínadla postranní rukojeti.
● Podle obrázku nastavte hloubku vrtání.
● Přitáhněte boční rukojeť.
VAROVÁNÍ: Z důvodu snížení
rizika zranění vypněte nářadí
a odpojte napájecí kabel od sítě
před nasazením nebo sejmutím příslušenství, před jakýmkoli seřízením, před výměnou
nástavců nebo před prováděním oprav. Ujistěte se, zda je
spouštěcí spínač v poloze vypnuto
(OFF). Náhodné spuštění může
způsobit úraz.
Přepínač chodu vpřed / vzad (obr. A)
● Chcete-li zvolit otáčení pracovního nástroje vpřed nebo vzad, použijte přepínač
chodu vpřed/vzad (3) (viz šipka na nářadí).
Volba pracovního režimu (obr. D)
Nářadí je možné provozovat ve dvou pracovních
režimech:
VAROVÁNÍ: Před provedením změny směru otáčení vždy počkejte,
dokud se motor vrtačky zcela nezastaví.
Vrtání bez příklepu: pro ocel, dřevo
a plasty
Volič převodového stupně (obr. E)
Vaše nářadí je vybaveno dvourychlostním voličem (4) pro změnu poměru rychlosti / utahovacího momentu.
● Uvolněte spínač s regulací otáček a zvolte
požadovanou polohu. Tento úkon by měl
být proveden při vypnutém nářadí nebo
pokud nářadí není v činnosti.
Vždy srovnejte šipku voliče režimu se symbolem vyraženým na motorovém krytu:
1 nízké otáčky / vysoký kroutící moment
(vrtání větších otvorů nebo šroubování
velkých šroubů)
2 vysoké otáčky / nízký kroutící moment
(menší otvory, vrtání do dřeva)
Hodnoty otáček jsou uvedeny v technických
údajích.
● Volič rychlosti nepřepínejte při plné rychlosti nebo během používání.
Vrtání s příklepem: současné vrtání
s rázy pro vrtání betonu a zdiva.
●
Požadovaný pracovní režim zvolte nastavením voliče (5) do požadované polohy.
Vkládání a vyjímání násady (obr. A)
● Rozevřete sklíčidlo otočením objímky (9)
proti směru pohybu hodinových ručiček a
vložte do něj upínací stopku pracovního
nástroje.
● Postupně zasuňte kličku (10) do každého
otvoru po obvodu sklíčidla a otáčejte kličkou
ve směru pohybu hodinových ručiček, dokud
nedojde k řádnému utažení.
● Opačným postupem násadu vyjmete.
Montáž boční rukojeti (obr. A)
Boční rukojeť (6) je možné uchytit tak, aby vyhovovala pravákům i levákům.
Demontáž sklíčidla (obr. F, G)
● Co nejvíce rozevřete čelisti sklíčidla.
● Do sklíčidla zasuňte šroubovák a otáčením
ve směru hodinových ručiček odšroubujte
přídržný šroub sklíčidla (12).
● Upněte do sklíčidla šestihranný klíč a udeřte do něj kladivem jako na uvedeném obrázku.
VAROVÁNÍ: Vrtačku používejte vždy
s řádně upevněnou boční rukojetí.
●
●
●
●
Povolte boční rukojeť.
Pro praváky - nasaďte rukojeť na límec za
sklíčidlem tak, aby směřovala vlevo.
Pro leváky - nasaďte rukojeť na límec za
sklíčidlem tak, aby směřovala vpravo.
Postranní rukojeť natočte do požadované
polohy a dotáhněte ji.
Před zahájením provozu
•
•
9
Upněte do sklíčidla požadovaný pracovní
nástroj.
Označte si místo, kde bude vyvrtán otvor.
Provoz
Příklepové vrtání (obr. A)
● Zvolte režim vrtání s příklepem.
● Stiskněte spínač (1).
VAROVÁNÍ: Před prováděním
jakéhokoliv nastavení nebo před
nasazováním / snímáním příslušenství nebo přídavných zařízení, vypněte nářadí a odpojte
akumulátor, abyste snížili riziko
vážného úrazu.
Vrtání bez příklepu (obr. A)
● Zvolte si režim vrtání bez příklepu.
● Stiskněte spínač (1).
Šroubování
● Zvolte si směr otáček vpřed nebo vzad.
● Zvolte si režim vrtání bez příklepu.
● Stiskněte spínač (1).
Pokyny pro obsluhu
VAROVÁNÍ: Vždy dodržujte bezpečnostní předpisy a platná nařízení.
● Dávejte pozor na umístění
elektrického vedení a potrubí.
● Na nářadí příliš netlačte. Nadměrný
tlak na nářadí neurychlí vrtání, ale
sníží výkonnost nářadí a může
zkrátit dobu jeho životnosti.
Vrtání
VAROVÁNÍ: Před prováděním
jakéhokoliv nastavení nebo před
nasazováním / snímáním příslušenství nebo přídavných zařízení, vypněte nářadí a odpojte
akumulátor, abyste snížili riziko
vážného úrazu.
Správný úchop nářadí (obr. A, B)
VAROVÁNÍ: Chcete-li omezit
riziko způsobení zranění, VŽDY
se ujistěte, zda je obrobek řádně
připevněn nebo upnut.Provádíte-li
vrtání tenkého materiálu, použijte jako podložku dřevěný hranol,
abyste zabránili poškození materiálu.
VAROVÁNÍ: Z důvodu snížení rizika vážného zranění VŽDY používejte správný úchop nářadí, jako na
uvedeném obrázku.
VAROVÁNÍ: Z důvodu snížení rizika vážného zranění držte nářadí VŽDY bezpečně a očekávejte
nenadálé reakce.
1. Používejte pouze nabroušené vrtáky.
Pro vrtání DŘEVA používejte nízké otáčky
a spirálové vrtáky, ploché vrtáky, hadovité vrtáky nebo korunkové vrtáky. Pro
vrtání KOVU používejte nízké otáčky
a ocelové spirálové vrtáky nebo korunkové vrtáky.
Správná poloha rukou vyžaduje, abyste měli
jednu ruku na boční rukojeti (6) a druhou ruku
na hlavní rukojeti (11).
Zapnutí a vypnutí (obr. A)
● Chcete-li nářadí zapnout, stiskněte spínač
s regulací otáček (1). Otáčky nářadí jsou
určeny tlakem vyvíjeným na vypínač.
● V případě potřeby stiskněte zajišťovací
tlačítko (2), které zajistí nepřetržitý chod
nářadí a uvolněte spínač s plynulou regulací otáček. Zajišťovací tlačítko je funkční
pouze v případě, pracuje-li nářadí s maximálními otáčkami a je-li zvolen chod
vpřed.
● Nářadí vypnete uvolněním tohoto spínače.
● Chcete-li vypnout nářadí z režimu nepřetržitého chodu, krátce stiskněte spínač a
uvolněte jej. Po ukončení práce a před
odpojením napájecího kabelu nářadí vždy
vypněte.
2. Vždy vyvíjejte na nářadí tlak v ose vrtáku.
Vyvíjejte takový tlak, aby bylo stále umožněno vrtání vrtáku a netlačte na nářadí
tak, aby docházelo k zastavování motoru
nebo k vychylování vrtáku.
3. Držte nářadí pevně oběma rukama, abyste mohli regulovat pohyby vrtáku.
UPOZORNĚNÍ: Způsobí-li přetížení
náhlý krut, může dojít k zastavení
vrtačky. Při práci vždy očekávejte,
že může dojít k zastavení vrtačky.
Držte vrtačku pevně, abyste mohli
reagovat na tuto situaci a abyste
zabránili způsobení zranění.
10
Údržba
4. DOJDE-LI K ZASEKNUTÍ VRTAČKY, je
to obvykle způsobeno přetížením nebo
nesprávným použitím. IHNED UVOLNĚTE
SPOUŠŤ, vytáhněte vrták z obrobku
a určete příčinu zastavení. NEZAPÍNEJTE
A NEVYPÍNEJTE SPOUŠŤ, ABYSTE
SE POKUSILI SPUSTIT ZASTAVENOU
VRTAČKU — TAK BY MOHLO DOJÍT
K POŠKOZENÍ VRTAČKY.
Vaše elektrické nářadí DeWALT bylo zkonstruováno tak, aby pracovalo co nejdéle
s minimálními nároky na údržbu. Řádná péče
o nářadí a jeho pravidelné čištění vám zajistí
jeho bezproblémový chod.
VAROVÁNÍ: Z důvodu snížení
rizika zranění vypněte nářadí
a odpojte napájecí kabel od sítě
před nasazením nebo sejmutím
příslušenství, před jakýmkoli
seřízením, před výměnou nástavců nebo před prováděním oprav.
Ujistěte se, zda je spouštěč v poloze VYPNUTO. Náhodné spuštění
může způsobit zranění.
5. Chcete-li minimalizovat zastavení vrtačky
nebo porušení materiálu při provrtání,
snižte tlak na vrtačku a nechejte vrták
jednoduše proniknout poslední částí vrtaného otvoru.
6. Při vytahování vrtáku z vrtané díry nechejte motor vrtačky v chodu. Tímto způsobem zabráníte zaseknutí vrtáku.
7. Má-li vrtačka k dispozici regulované otáčky, použití průbojníku pro označení bodu
vrtání není nutné. Při zahájení vrtání použijte nízké otáčky a jakmile bude vrtaný
otvor dostatečně hluboký a nebude již
hrozit vyklouznutí vrtáku z díry, stiskněte
spoušť více.
Mazání
Vaše elektrické nářadí nevyžaduje žádné další
mazání.
VRTÁNÍ KOVU
Zahajte vrtání s nízkými otáčkami, postupně tyto otáčky zvyšujte na maximální výkon
a současně vyvíjejte stálý tlak na nářadí.
Plynulost vrtání a rovnoměrný odvod kovových pilin z vrtané díry signalizuje správnou
rychlost vrtání. Při vrtání do kovu používejte
mazivo. Vyjímkou je litina a mosaz, které
mohou být vrtány za sucha.
Čištění
VAROVÁNÍ: Provádějte vyfoukání
pilin a nečistot z krytu motoru pomocí suchého stlačeného vzduchu,
jakmile se vám bude zdát, že se
nečistoty nahromadily kolem větracích otvorů. Při provádění tohoto
úkonu údržby používejte schválenou
ochranu zraku a masku proti prachu.
POZNÁMKA: Velké díry v oceli (8 až
13 mm) mohou být vyvrtány snáze, jsou-li nejdříve vyvrtány vodicí otvory (
4 až 5 mm).
VAROVÁNÍ: K čištění nekovových
součástí nářadí nikdy nepoužívejte
rozpouštědla nebo jiné agresivní
látky. Tyto typy chemikálií mohou
plastové materiály nářadí poškodit.
Používejte pouze hadřík zvlhčený
jemným mýdlovým roztokem. Dbejte
na to, aby se do nářadí nikdy nedostala žádná kapalina. Žádné části
nářadí neponořujte do kapaliny.
VRTÁNÍ DŘEVA
Zahajte vrtání s nízkými otáčkami, postupně
tyto otáčky zvyšujte na maximální výkon a
současně vyvíjejte stálý tlak na nářadí. Otvory
do dřeva lze vrtat stejnými spirálovými vrtáky,
jaké jsou používány při vrtání do kovu. Pokud
tyto pracovní nástroje nejsou často vytahovány z vrtaného otvoru, aby došlo k odstranění
pilin z drážek vrtáku, mohou se přehřívat.
Obrobky, které mají sklon k rozštípnutí, by
měly být podloženy dřevěným hranolem.
Doplňkové příslušenství
VAROVÁNÍ: Protože jiné příslušenství, než je příslušenství nabízené
společností DeWALT, nebylo s tímto
11
výrobkem testováno, může být použití takového příslušenství nebezpečné. Chcete-li snížit riziko zranění,
používejte s tímto nářadím pouze
příslušenství doporučené společností DEWALT.
Další podrobnosti týkající se příslušenství získáte u autorizovaného prodejce.
Ochrana životního prostředí
Tříděný odpad. Tento výrobek nesmí
být vyhozen do běžného domácího
odpadu.
Pokud nebudete výrobek DEWALT dále používat nebo přejete-li si jej nahradit novým,
nelikvidujte jej spolu s běžným komunálním
odpadem. Zlikvidujte tento výrobek v tříděném
odpadu.
Tříděný odpad umožňuje recyklaci
a opětovné využití použitých výrobků
a obalových materiálů. Opětovné
použití recyklovaných materiálů
pomáhá chránit životní prostředí
před znečištěním a snižuje spotřebu
surovin.
Místní sběrny odpadů, recyklační stanice nebo
prodejny vám poskytnou informace o správné
likvidaci elektro odpadů z domácnosti.
Společnost DEWALT poskytuje službu sběru
a recyklace výrobků DEWALT po skončení jejich
provozní životnosti. Chcete-li získat výhody této
služby, odevzdejte prosím váš výrobek kterémukoli autorizovanému zástupci servisu, který
nářadí odebere a zajistí jeho recyklaci.
Místo nejbližšího autorizovaného servisu
DEWALT naleznete na příslušné adrese uvedené na zadní straně tohoto návodu. Seznam
autorizovaných servisů DEWALT a podrobnosti
o poprodejním servisu naleznete také na internetové adrese: www.2helpU.com.
12
ZÁRUKA
STANLEY BLACK & DECKER
CZECH REPUBLIC S.R.O.
Türkova 5b
149 00 Praha 4
ýeská Republika
Tel.:
00420 261 009 772
Fax:
00420 261 009 784
Servis: 00420 244 403 247
www.dewalt.cz
obchod@sbdinc.com
Spoleþnost DEWALT je pĜesvČdþena o kvalitČ
svých výrobkĤ a nabízí mimoĜádnou záruku
pro profesionální uživatele tohoto náĜadí. Tato
záruka je nabízena ve prospČch zákazníka
a nijak neovlivní jeho zákonná záruþní práva.
Tato záruka platí ve všech þlenských státech EU
a evropské zóny volného obchodu EFTA.
• 30 DNĤ ZÁRUKA VÝMČNY •
STANLEY BLACK & DECKER
SLOVAKIA S.R.O.
Vysoká 2/b
811 06 Bratislava
Tel.:
00420 261 009 772
Fax:
00420 261 009 784
www.dewalt.sk
obchod@sbdinc.com
Nejste-li s výkonem vašeho náĜadí DEWALT
zcela spokojeni, mĤžete jej do 30 dnĤ po
zakoupení vrátit. NáĜadí musí být v kompletním
stavu jako pĜi zakoupení a musí být dodáno na
místo, kde bylo zakoupeno, kde bude provedena
výmČna nebo navrácení penČz. NáĜadí musí být
v uspokojivém stavu a musí být pĜedložen doklad
o jeho zakoupení.
BAND SERVIS
K Pasekám 4440
760 01 Zlín
Tel.:
00420 577 008 550,1
Fax:
00420 577 008 559
www.bandservis.cz
bandservis@bandservis.cz
• JEDNOROþNÍ SMLOUVA NA BEZPLATNÝ SERVIS •
Musí-li být bČhem 12 mČsícĤ po zakoupení
provedena údržba nebo servis vašeho náĜadí
DEWALT, máte nárok na jedno bezplatné
provedení tohoto úkonu. Tento úkon bude
bezplatnČ proveden v autorizovaném servisu
DEWALT. K náĜadí musí být pĜedložen doklad
o jeho zakoupení. Tato oprava zahrnuje i práci.
Tento bezplatný servis se nevztahuje na
pĜíslušenství a náhradní díly, pokud nejsou také
kryty zárukou.
BAND SERVIS
Paulínska 22
917 01 Trnava
Tel.:
00421 335 511 063
Fax:
00421 335 512 624
www.bandservis.sk
p.talajka@bandservis.sk
• JEDNOROþNÍ PLNÁ ZÁRUKA •
Dojde-li bČhem 12 mČsícĤ od zakoupení výrobku
DEWALT k poškození tohoto výrobku z dĤvodu
závady materiálu nebo špatného dílenského
zpracování, spoleþnost DEWALT zaruþuje
bezplatnou výmČnu všech poškozených þástí nebo dle našeho uvážení - bezplatnou výmČnu
celého náĜadí, za pĜedpokladu, že:
Právo na pĜípadné zmČny vyhrazeno.
06/2014
• Závada nevznikla v dĤsledku neodborného
zacházení.
• Výrobek byl vystaven bČžnému použití
a opotĜebování.
• Výrobek nebyl opravován neoprávnČnými
osobami.
• Byl pĜedložen doklad o zakoupení;
• Byl výrobek vrácen kompletní s pĤvodními
komponenty.
Požadujete-li reklamaci, kontaktujte prodejce
u kterého jste výrobek zakoupili nebo vyhledejte
autorizovanou servisní organizaci. Seznam
autorizovaných servisĤ DEWALT a podrobnosti
o poprodejním servisu naleznete také na
internetové adrese: www.2helpU.com.
zst00240798 - 11-07-2014
13
Vrtačka 2
©
D21805
14
ZÁRUýNÍ LIST
CZ
SK
ZÁRUýNÝ LIST
TYP VÝROBKU:
CZ
Výrobní kód
Datum prodeje
SK
Výrobný kód
Dátum predaja
CZ
Dokumentace záruþní opravy
Razítko prodejny
Podpis
Peþiatka predajne
Podpis
Dokumentácia záruþnej opravy
SK
CZ
ýíslo
Datum pĜíjmu
Datum zakázky ýíslo zákazky Závada
Razítko
SK
ýíslo
dodávky
Dátum príjmu
Dátum opravy
Podpis
Peþiatka
Podpis
CZ
Adresy servisu
Band servis
Klášterského 2
CZ-140 00 Praha 4
Tel.: 00420 244 403 247
Fax: 00420 241 770 167
06/14
Porucha
ýíslo
objednávky
CZ
Band servis
K Pasekám 4440
CZ-760 01 Zlín
Tel.: 00420 577 008 550,1
Fax: 00420 577 008 559
http://www.bandservis.cz
SK
Adresa servisu
Band servis
Paulínska ul. 22
SK-917 01 Trnava
Tel.: 00421 335 511 063
Fax: 00421 335 512 624
Download PDF

advertising