D21805 | DeWalt D21805 DRILL Type 2 instruction manual

544666-08 SK
Preložené z pôvodného návodu
D21805
D21810
D21815
A
5
10
9
11
7
8
4
6
13
B
2
3
1
2
D
C
7
5
6
E
G
4
F
12
3
VŔTAČKA S PRÍKLEPOM
D21805/D21810/D21815
Blahoželáme Vám!
Zvolili ste si náradie spoločnosti DEWALT. Roky skúseností, dôkladný vývoj výrobkov a inovácie
vytvorili zo spoločnosti DEWALT jedného z najspoľahlivejších partnerov pre používateľov profesionálneho elektrického náradia.
Technické údaje
Napätie
Typ
Príkon
Otáčky naprázdno
1. prevodový stupeň
2. prevodový stupeň
Rázy naprázdno
1. prevodový stupeň
2. prevodový stupeň
Max. priemer otvoru pri vŕtaní
ocele / dreva / betónu
Rozmer závitu skľučovadla
Priemer objímky
Maximálny priemer vrtáku
Hmotnosť
W
D21805
230
2
770
D21810
230
2
770
D21815
230
2
850
min-1
min-1
0 - 1100
0 - 2700
0 - 1100
0 - 2700
0 - 1100
0 - 2700
min-1
min-1
0 - 18700
0 - 45900
0 - 18700
0 - 45900
0 - 18700
0 - 45900
mm
UNF
mm
mm
kg
13/35/20
1/2” x 20
43
13
2,3
13/35/20
1/2” x 20
43
13
2,3
13/40/20
1/2” x 20
43
13
2,4
95
3,1
106
3,0
95
3,1
106
3,0
95
3,1
106
3,0
V
Hladina akustického tlaku podľa normy EN 60745:
Akustický tlak (LPA)
dB(A)
Odchýlka akustického tlaku (KPA)
dB(A)
Akustický výkon (LWA)
dB(A)
Odchýlka akustického výkonu (KWA) dB(A)
Celková úroveň vibrácií (priestorový vektorový súčet) podľa normy EN 60745:
Hodnota vibrácií ah
Vŕtanie do kovu
ah, D =
Odchýlka K =
Hodnota vibrácií ah
Vŕtanie s príklepom
ah,ID =
Odchýlka K =
Hodnota vibrácií ah
Skrutkovanie
ah =
Odchýlka K =
m/s²
m/s²
4,5
1,5
4,5
1,5
< 2,5
1,5
m/s²
m/s²
16
2.0
16
2.0
14.5
1.8
m/s²
m/s²
< 2,5
1.5
< 2,5
1.5
< 2,5
1.5
4
UPOZORNENIE: Označuje potenciálne rizikovú situáciu, ktorá môže
viesť k ľahkému alebo stredne vážnemu zraneniu prípade, že sa tomu
nezabráni.
Poistky:
Eorópa náradie 230 V 10 A v napájacej sieti
Hodnota vibrácií uvedená v tomto dokumente
bola meraná podľa normalizovaných požiadaviek, ktoré sú uvedené v norme EN 60745
a môže sa použiť pre porovnanie jedného náradia s ostatnými. Táto hodnota sa môže použiť
na predbežný odhad vibrácií pôsobiacich na
obsluhu.
POZNÁMKA:Označuje
postup
nesúvisiaci so spôsobením zranení, ktorý môže viesť k poškodeniu
zariadení v prípade, že sa tomu
nezabráni.
Upozorňuje na riziko úrazu spôsobeného elektrickým prúdom.
VAROVANIE:
● Deklarované hodnoty vibrácií sa
vzťahujú na štandardné použitie
náradia. Ak sa však náradie
používa pre rôzne aplikácie
s rozmanitým príslušenstvom
alebo ak sa nerobí dostatočná
údržba, veľkosť vibrácií môže byť
odlišná. Tak sa môže počas práce
značne zvýšiť čas vystavenia sa
pôsobeniu vibrácií na obsluhu.
● Odhad miery vystavenia sa
pôsobeniu vibrácií by mal tiež
počítať s časom, keď je náradie
vypnuté alebo keď je v chode, ale
nevykonáva žiadnu prácu. Tak sa
môže počas práce značne skrátiť
čas vystavenia sa pôsobeniu
vibrácií na obsluhu.
● Zistite si ďalšie doplnkové
bezpečnostné opatrenia, ktoré
chránia obsluhu pred účinkom
vibrácií: údržba náradia a jeho
príslušenstvo, udržovanie rúk
v teple, organizácia spôsobu práce.
Upozorňuje na riziko vzniku požiaru.
ES Prehlásenie o zhode v rámci EÚ
SMERNICE PRE STROJNÉ ZARIADENIA
09
D21805/D21810/D21815
Spoločnosť DEWALT týmto prehlasuje, že výrobky popisované v technických údajoch spĺňajú požiadavky nasledujúcich noriem: 98/37/EC
(do 28. decembra 2009), 2006/42/EC (od 29.
decembra 2009), EN 60745-1, EN 60745-2-1.
Tieto výrobky tiež vyhovujú norme
2004/108/EC. Ďalšie informácie Vám poskytne zástupca spoločnosti DEWALT na nasledujúcej adrese alebo na adresách, ktoré sú
uvedené na zadnej strane tohto návodu.
Nižšie podpísaná osoba je zodpovedná za
zostavenie technických údajov a vydáva toto
vyhlásenie v zastúpení spoločnosti DEWALT.
Pojmy: Bezpečnostné pokyny
Nižšie uvedené formulácie popisujú stupeň
závažnosti každého upozornenia. Prečítajte
si pozorne návod na obsluhu a venujte pozornosť týmto symbolom.
Horst Großmann
Viceprezident pre vývoj
a konštrukciu produktov
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 11
D-65510, Idstein, Germany
03.08.2009
NEBEZPEČENSTVO:Označuje
bezprostredne hroziacu rizikovú
situáciu, ktorá povedie k spôsobeniu
vážneho alebo smrteľného zranenia
v prípade, že sa tomu nezabráni.
Bezpečnostné pokyny
VAROVANIE: Prečítajte si tento
návod na obsluhu, aby sa obmedzilo riziko zranení.
VAROVANIE: Označuje potenciálne
rizikovú situáciu, ktorá môže spôsobiť vážne alebo smrteľné zranenie
v prípade, že sa tomu nezabráni.
5
Všeobecné bezpečnostné pokyny pre prácu
s elektrickým náradím
VAROVANIE: Pozorne si prečítajte
všetky bezpečnostné varovania
a pokyny. Nedodržanie uvedených
varovaní a pokynov môže viesť
k úrazu elektrickým prúdom, požiaru
a vážnemu zraneniu.
e
Tieto pokyny uložte na bezpečnom mieste
pre prípadné ďalšie použitie.
Označenie „elektrické náradie“ vo všetkých
upozorneniach odkazuje na Vaše náradie napájané zo siete (s prívodným káblom) alebo
náradie napájané z akumulátora (akumulátorové náradie ).
1
a
b
c
f
Bezpečnosť v pracovnom priestore
Pracovný priestor udržujte v čistote a dobre osvetlený. Neporiadok na pracovnom
stole a nedostatok svetla v jeho okolí môže
viesť k spôsobeniu nehody.
S elektrickým náradím nepracujte vo
výbušných prostrediach, ako sú napríklad priestory, v ktorých sa vyskytujú
horľavé kvapaliny, plyny alebo prašné
látky. Náradie je zdrojom iskrenia, ktoré
môže zapáliť prach alebo výpary.
Pri práci s elektickým náradím držte deti
a okolité osoby z jeho dosahu. Rozptyľovanie môže spôsobiť stratu kontroly
nad náradím.
kábel na prenášanie náradia, jeho posúvanie alebo za neho neťahajte pri odpájaní náradia z elektrickej siete. Prívodný
kábel držte mimo dosahu tepelných
zdrojov, oleja, ostrých hrán alebo pohyblivých častí. Poškodený alebo zapletený
prívodný kábel zvyšuje riziko vzniku úrazu
elektrickým prúdom.
Pri práci s náradím vonku používajte
predlžovacie káble určené na vonkajšie
použitie. Použitie týchto káblov znižuje
riziko úrazu elektrickým prúdom.
Pri práci s elektrickým náradím vo vlhkom
prostredí je nevyhnutné používať prúdový chránič (RCD). Použitie prúdového
chrániča RCD znižuje riziko úrazu elektrickým prúdom.
3 Bezpečnosť osôb
a. Zostaňte stále pozorní, sledujte, čo robíte a pri práci s elektrickým náradím
premýšľajte. Nepoužívajte elektrické
náradie, ak ste unavení alebo ak ste pod
vplyvom drog, alkoholu alebo liekov.
Chvíľková nepozornosť pri práci s týmto
náradím môže privodiť vážne zranenie.
b Používajte prostriedky na ochranu osôb.
Vždy používajte ochranu zraku. Bezpečnostná výbava ako je respirátor, nekĺzavá
bezpečnostná obuv, pevná prilba alebo
ochranné slúchadlá použitá v zodpovedajúcich podmienkach znižuje riziko úrazu.
c Zabráňte náhodnému zapnutiu. Pred
pripojením k zdroju napätia alebo pred
vložením akumulátora, zdvíhaním alebo
prenášaním náradia skontrolujte, či je
hlavný vypínač vypnutý. Prenášanie
náradia s prstom na hlavnom vypínači
alebo pripojenie prívodného kábla
k elektrickému rozvodu, ak je hlavný
vypínač náradia v zapnutej polohe, môže
spôsobiť úraz.
d Pred zapnutím náradia sa vždy uistite,
či nie sú v jeho blízkosti kľúče alebo
nastavovacie prípravky. Kľúče alebo
nastavovacie prípravky zabudnuté na
pohyblivých častiach náradia môžu viesť
k spôsobeniu úrazu.
e Neprekážajte sami sebe. Pri práci vždy
udržujte vhodný a pevný postoj.
To umožní lepšiu ovládateľnosť náradia
v neočakávaných situáciách.
f Vhodne sa obliekajte. Nenoste voľný
odev alebo šperky. Dbajte na to, aby sa
2 Elektrická bezpečnosť
a. Zástrčka prívodného kábla musí zodpovedať zásuvke. Nikdy akýmkoľvek spôsobom zástrčku neupravujte. Pri náradí,
ktoré je chránené uzemnením nepoužívajte akékoľvek redukcie zástrčiek.
Neupravované zástrčky a zodpovedajúce zásuvky znižujú riziko vzniku úrazu
elektrickým prúdom.
b Nedotýkajte sa uzemnených povrchov,
ako sú napr. potrubia, radiátory, sporáky
a chladničky. Ak dôjde k uzemneniu Vášho
tela, vzrastá riziko úrazu elektrickým prúdom.
c Nevystavujte elektrické náradie dažďu
alebo vlhkému prostrediu. Pokiaľ do
náradia vnikne voda, zvýši sa riziko úrazu
elektrickým prúdom.
d S prívodným káblom zaobchádzajte
opatrne. Nikdy nepoužívajte prívodný
6
g
dia. Berte do úvahy aj prevádzkové
podmienky a prácu, ktorú je nutné vykonať. Použitie náradia iným spôsobom
a na iné než odporučené účely môže
viesť k vzniku nebezpečných situácií.
Vaše vlasy, odev alebo rukavice nedostali do nebezpečnej blízkosti pohyblivých častí. Voľné šaty, šperky alebo dlhé
vlasy môžu byť pohyblivými dielmi zachytené.
Pokiaľ je zariadenie vybavené adaptérom
na pripojenie zariadení na zachytávanie
prachu, zaistite jeho správne pripojenie
a riadne fungovanie. Použitie týchto
zariadení môže znížiť nebezpečenstvo
týkajúce sa prachu.
5 Opravy
a. Zverte opravu Vášho náradia iba osobe
s príslušnou kvalifikáciou, ktorá bude
používať výhradne originálne náhradné
diely. Tak zaistíte bezpečný chod náradia.
4
Použitie elektrického náradia a jeho
údržba
a. Elektrické náradie nepreťažujte. Používajte správny typ náradia pre Vašu
prácu. Náradie bude pracovať lepšie a
bezpečnejšie, ak sa bude používať vo výkonnostnom rozsahu, pre ktorý bolo určené.
b Ak nejde hlavný vypínač náradia zapnúť
a vypnúť, s náradím nepracujte. Akékoľvek náradie s nefunkčným hlavným vypínačom je nebezpečné a musí byť
opravené.
c Pred výmenou akýchkoľvek častí, príslušenstva či iných pripojených súčastí,
pred vykonávaním údržby alebo ak náradie nepoužívate, odpojte ho od elektrickej siete alebo vyberte akumulátor.
Tieto preventívne bezpečnostné opatrenia
znižujú riziko náhodného zapnutia
náradia.
d Pokiaľ náradie nepoužívate, uložte ho
mimo dosahu detí a zabráňte osobám
neoboznámeným s obsluhou náradia
alebo s týmto návodom, aby s náradím
pracovali. Elektrické náradie je v rukách
nekvalifikovanej obsluhy nebezpečné.
e Údržba náradia. Skontrolujte vychýlenie
či zaseknutie pohyblivých častí, poškodenie jednotlivých dielov a iné okolnosti, ktoré môžu mať vplyv na chod náradia.
Ak je náradie poškodené, nechajte ho
pred použitím opraviť. Veľa nehôd býva
spôsobených nedostatočnou údržbou náradia.
f Rezné nástroje udržujte ostré a čisté.
Riadne udržiavané rezné nástroje s ostrými
reznými hranami sa menej zanášajú a
lepšie sa ovládajú.
g Náradie, príslušenstvo a nástavce používajte podľa týchto pokynov a spôsobom, ktorý je určený pre daný typ nára-
Špecifické doplnkové bezpečnostné
predpisy pre vŕtačky
•
•
•
•
•
•
Používajte ochranu sluchu.Nadmerná
hlučnosť môže spôsobiť stratu sluchu.
Pri vykonávaní prác, pri ktorých môže
dôjsť ku kontaktu pracovného nástroja
so skrytým elektrickým vedením alebo s
vlastným prívodným káblom, držte náradie za izolované rukoväte. Pri kontakte
s vodičom pod prúdom sa nechránené
kovové časti náradia stanú vodivé a obsluha tak utrpí zásah elektrickým prúdom.
Obrobok si k pevnej podložke upnite
pomocou svoriek či iným vhodným spôsobom. Držanie opracúvaného predmetu
rukou oproti telu je nestabilné a môže
viesť k strate kontroly.
Noste bezpečnostné okuliare alebo
inú ochranu zraku. Pri vŕtaní dochádza
k odlietavaniu úlomkov. Odlietavajúce
úlomky môžu spôsobiť poranenie očí
s trvalými následkami.
Pri používaní dochádza k veľkému zahriatiu vrtákov i vŕtačiek. Pri manipulácii s nimi
preto používajte rukavice.
Dbajte na to, aby boli rukoväte náradia
suché, čisté a aby neboli znečistené olejom alebo mazivom. Odporúčame Vám
používať gumené rukavice. Tak bude
umožnená lepšia ovládateľnosť náradia.
Iné nebezpečenstvo
Nasledujúce riziká sú prirodzené pri používaní
vŕtačiek:
– Zranenia spôsobené dotknutím sa otáčajúcich sa dielov alebo horúcich dielov
nástroja.
Napriek tomu, že sa dodržiavajú príslušné
bezpečnostné predpisy a že sa používajú bez-
7
pečnostné zariadenia, nemôžu byť vylúčené
isté zostatkové riziká. Medzi tieto riziká patrí:
– Poškodenie sluchu.
– Riziko privretia prstov pri výmene príslušenstva.
– Zdravotné riziká spôsobené vdychovaním prachu zvíreného pri práci s drevom.
– Riziko zranenia spôsobené odlietavajúcimi čiastočkami.
– Riziko fyzického zranenia z dôvodu
dlhodobého používania.
Mohlo by dôjsť k úrazu alebo k poškodeniu náradia.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Označenia na náradí
Na stroji sú nasledovné piktogramy:
POUŽITIE VÝROBKU
Vaša vŕtačka s príklepom D21805/D21810/
D21815 je určená na profesionálne vŕtanie,
vŕtanie s príklepom a na skrutkovanie.
Pred použitím si prečítajte návod
na obsluhu.
Používajte ochranu sluchu.
NEPOUŽÍVAJTE
toto náradie vo vlhkom prostredí alebo
v prostredí s výskytom horľavých kvapalín
a plynov. Tieto elektrické vŕtačky sú profesionálnym elektrickým náradím.
Vždy používajte prostriedky na
ochranu zraku.
ZABRÁŇTE deťom, aby sa s týmto náradím
dostali do kontaktu. Ak používa toto náradie neskúsená osoba, je nutná prítomnosť
dozoru.
UMIESTNENIE DÁTUMOVÉHO KÓDU
(OBR. A)
Dátumový kód (13), ktorý obsahuje tiež rok
výroby, je vytlačený na kryte náradia.
Príklad:
Elektrická bezpečnosť
2009 XX XX
Rok výroby
Elektrický motor je určený iba na prácu pod
jedným napätím. Vždy skontrolujte, či zdroj
napätia zodpovedá veľkosti napätia uvedenému na výkonovom štítku prístroja.
Obsah balenia
Balenie obsahuje:
1
1
1
1
1
1
1
●
●
Vypínač s reguláciou otáčok
Zaisťovacie tlačidlo
Prepínač pravého a ľavého chodu
Dvojrýchlostný volič
Volič režimu
Bočná rukoväť
Nastaviteľný hĺbkový doraz
Skľučovadlo s kľúčom
Objímka
Kľúč skľučovadla
Hlavná rukoväť
Skrutka
Príklepovú vŕtačku
Bočnú rukoväť
Hĺbkový doraz
Kľúč skľučovadla
Kufor (iba pre modely K)
Návod na použitie
Výkresovú dokumentáciu
Skontrolujte, či počas prepravy nedošlo
k poškodeniu náradia, jeho častí alebo
príslušenstva.
Pred začatím pracovných operácií venujte
dostatok času dôkladnému prečítaniu
a pochopeniu tohto návodu.
Vaše náradie DEWALT je chránené
dvojitou izoláciou v súlade s normou EN 60745. Preto nie je nutné
použitie zemniaceho vodiča.
VAROVANIE: 115 V prístroje musia
byť napájané bezpečnými izolovanými transformátormi s uzemneným
oddelením primárneho a sekundárneho vinutia.
Pokiaľ je prívodný kábel poškodený, musí byť
nahradený špeciálnym typom kábla, ktorý získate v autorizovanom servise DEWALT.
Popis (obr. A, F)
Použitie predlžovacieho kábla
Ak je použitie predlžovacieho kábla nutné,
použite len schválený typ kábla, ktorý je vhodný
VAROVANIE: Nevykonávajte žiadne
úpravy náradia ani jeho súčastí.
8
pre príkon tohto náradia (viď technické údaje).
Minimálny prierez vodiča je 1 mm2; maximálna
dĺžka je 30 m.
●
V prípade použitia zvinovacieho kábla, odviňte
vždy celú dĺžku kábla.
●
●
Montáž a nastavenie
VAROVANIE: Z dôvodu zníženia rizika zranení, vypnite náradie a odpojte prívodný kábel
od siete pred montážou alebo
demontážou
príslušenstva,
pred akýmkoľvek nastavením či
zmenou nastavenia alebo pred
vykonávaním opráv. Uistite sa,
či je hlavný vypínač vo vypnutej
polohe (OFF). Náhodné zapnutie
môže spôsobiť úraz.
Nastavenie hĺbky vŕtania (obr. C)
● Do skľučovadla upnite požadovaný vrták.
● Uvoľnite bočnú rukoväť (6).
● Nastaviteľnú hĺbkovú zarážku (7) nasaďte
cez otvor upínadla bočnej rukoväte.
● Podľa obrázku nastavte hĺbku vŕtania.
● Dotiahnite bočnú rukoväť.
Prepínač pravého a ľavého chodu (obr. A)
● Ak chcete zvoliť otáčanie pracovného nástroja dopredu alebo dozadu, použite prepínač chodu (3) (viď šípka na náradí).
Voľba pracovného režimu (obr. D)
Náradie je možné prevádzkovať v dvoch pracovných režimoch:
VAROVANIE: Pred vykonaním zmeny smeru chodu počkajte, až sa
motor celkom zastaví.
Vŕtanie bez príklepu: pre oceľ, drevo
a plasty
Volič prevodového stupňa (obr. E)
Vaše náradie je vybavené dvojrýchlostným
voličom (4) na zmenu pomeru rýchlosti / uťahovacieho momentu.
● Uvoľnite vypínač s reguláciou otáčok
a zvoľte požadovanú polohu. Tento úkon
by mal byť vykonaný pri vypnutom náradí
alebo ak náradie nie je v činnosti.
Vždy zarovnajte šípku voliča režimu so
symbolom vyrazeným na kryte motora:
1 nízke otáčky/vysoký krútiaci moment
(vŕtanie väčších otvorov alebo skrutkovanie veľkých skrutiek)
2 vysoké otáčky/nízky krútiaci moment
(menšie otvory, vŕtanie do dreva)
Veľkosti otáčok sú uvedené v technických
údajoch.
● Volič rýchlosti neprepínajte pri plnej rýchlosti alebo počas používania.
Vŕtanie s príklepom: súčasné vŕtanie
a nárazmi, vhodné pri vŕtaní do betónu a muriva.
●
Požadovaný pracovný režim zvoľte natočením voliča (5) do príslušnej polohy.
Vkladanie a vyberanie nástavca (obr. A)
● Roztvorte skľučovadlo otočením objímky
(9) proti smeru pohybu hodinových
ručičiek a vložte do neho upínaciu stopku
nástroja.
● Postupne zasuňte kľúčik (10) do každého
otvoru po obvode skľučovadla a otáčajte
ním v smere pohybu hodinových ručičiek,
pokiaľ nedôjde k riadnemu utiahnutiu.
● Opačným postupom nástavec vyberte.
Upevnenie bočnej rukoväte (obr. A)
Bočnú rukoväť (6) je možné uchytiť tak, aby
vyhovovala pravákom i ľavákom.
Demontáž skľučovadla (obr. F, G)
● Roztvorte čeľuste skľučovadla čo najviac.
● Do skľučovadla zasuňte skrutkovač a otáčaním v smere hodinových ručičiek odskrutkujte prídržnú skrutku skľučovadla (12).
● Do skľučovadla upnite šesťhranný kľúč
a udrite doňho kladivom tak, ako je znázornené na obrázku.
VAROVANIE: Náradie používajte
vždy s riadne pripevnenou bočnou
rukoväťou.
●
Pre pravákov - rukoväť nasuňte na objímku
za skľučovadlom tak, aby smerovala
doľava.
Pre ľavákov - rukoväť nasuňte na objímku
za skľučovadlom tak, aby smerovala
doprava.
Natočte rukoväť do požadovanej polohy
a dotiahnite ju.
Bočnú rukoväť povoľte.
9
Pred zahájením prevádzky:
•
•
Upnite do skľučovadla zodpovedajúci pracovný nástroj.
Označte si miesto, kde bude vyvŕtaný
otvor.
●
●
Prevádzka
VAROVANIE: Pred vykonávaním
akéhokoľvek nastavenia alebo
pred nasadzovaním/odoberaním príslušenstva alebo prídavných zariadení, vypnite náradie
a odpojte akumulátor, aby ste
znížili riziko vážneho úrazu.
v prípade, ak pracuje náradie s maximálnymi otáčkami a ak je zvolený pravý chod.
Náradie vypnete uvoľnením vypínača.
Ak chcete ukončiť režim nepretržitého
chodu náradia, stlačte krátko vypínač
a uvoľnite ho. Po ukončení práce a pred
odpojením prívodného kábla náradie vždy
vypnite.
Príklepové vŕtanie (obr. A)
● Zvoľte si režim vŕtania s príklepom.
● Stlačte vypínač (1).
Vŕtanie bez príklepu (obr. A)
● Zvoľte si režim vŕtania bez príklepu.
● Stlačte vypínač (1).
Pokyny na obsluhu
Skrutkovanie
● Zvoľte si smer otáčok vpred alebo vzad.
● Zvoľte si režim vŕtania bez príklepu.
● Stlačte vypínač (1).
VAROVANIE: Vždy dodržujte bezpečnostné predpisy a platné nariadenia.
● Vždy si skontrolujte umiestnenie
vodičov a káblov.
● Na náradie príliš netlačte.
Nadmerný tlak na náradie
neurýchli vŕtanie, ale zníži
výkonnosť náradia a môže skrátiť
dobu jeho životnosti.
Vŕtanie
VAROVANIE: Pred vykonávaním
akéhokoľvek nastavenia alebo
pred nasadzovaním/odoberaním príslušenstva alebo prídavných zariadení, vypnite náradie
a odpojte akumulátor, aby ste
znížili riziko vážneho úrazu.
Správne uchopenie náradia (obr.
A, B)
VAROVANIE: Ak chcete obmedziť
riziko spôsobenia zranení, VŽDY
sa uistite, či je obrobok riadne pripevnený alebo upnutý. Ak vŕtate
do tenkého materiálu, použite ako
podložku drevený hranol, aby ste
zabránili poškodeniu materiálu.
VAROVANIE: Z dôvodu zníženia
rizika vážneho zranenia VŽDY
správne držte náradie, ako je uvedené na obrázku.
VAROVANIE: Z dôvodu zníženia
rizika vážneho zranenia držte náradie VŽDY bezpečne a očakávajte
nezvyklé reakcie.
1. Používajte iba nabrúsené vrtáky.
Pri vŕtaní do DREVA používajte nízke
otáčky a špirálové vrtáky, ploché vrtáky,
hadovité vrtáky alebo korunkové vrtáky. Pri vŕtaní do KOVU používajte nízke
otáčky a oceľové špirálové vrtáky alebo
korunkové vrtáky.
Správna poloha rúk vyžaduje, aby ste mali
jednu ruku na bočnej rukoväti (6) a druhú ruku
na hlavnej rukoväti (11).
Zapnutie a vypnutie (obr. A)
● Ak chcete náradie zapnúť, stlačte hlavný
vypínač s reguláciou otáčok (1). Otáčky
náradia sú určované tlakom, ktorý je vyvíjaný na vypínač.
● V prípade potreby stlačte poistné tlačidlo
(2), ktoré zaistí nepretržitý chod náradia
a uvoľnite vypínač s plynulou reguláciou
otáčok. Poistné tlačidlo je funkčné iba
2. Vždy vyvíjajte na náradie tlak v osi vrtáku.
Vyvíjajte taký tlak, aby bolo stále umožnené vŕtanie vrtáku a netlačte na náradie
tak, aby dochádzalo k zastavovaniu motora alebo k vychyľovaniu vrtáku.
3. Držte náradie pevne oboma rukami, aby
ste mohli regulovať pohyby vrtáku.
10
UPOZORNENIE: Preťaženie vŕtačky môže spôsobiť jej spomalenie
a náhle stočenie. Pri práci vždy
očakávajte, že môže dôjsť k tejto
situácii. Držte vŕtačku pevne, aby
ste mohli reagovať na túto situáciu a aby ste zabránili spôsobeniu
zranenia.
vými vrtákmi, aké sa používajú pri vŕtaní do
kovu. Pokiaľ tieto pracovné nástroje nie sú
často vyťahované z vŕtanej diery, aby došlo
k odstráneniu pilín z drážok vrtáku, môžu
sa prehrievať. Obrobky, ktoré majú sklon
k rozštiepeniu, by sa mali podložiť dreveným
hranolom.
Údržba
4. AK DÔJDE K ZASTAVENIU VŔTAČKY,
je to obvykle spôsobené preťažením alebo
nesprávným použitím. IHNEĎ UVOĽNITE
SPÚŠŤ, vytiahnite vrták z obrobku a stanovte príčinu zastavenia. NEZAPÍNAJTE
A NEVYPÍNAJTE VYPÍNAČ, ABY STE
SA POKÚSILI ZAPNÚŤ ZASTAVENÚ
VŔTAČKU — TAK BY MOHLO DÔJSŤ
K POŠKODENIU VŔTAČKY.
Vaše elektrické náradie DEWALT bolo skonštruované tak, aby pracovalo čo najdlhšie s
minimálnymi nárokmi na údržbu. Pravidelná
starostlivosť o náradie a jeho pravidelné čistenie Vám zaistia jeho bezproblémovú prevádzku.
VAROVANIE: Z dôvodu zníženia
rizika zranení, vypnite náradie
a odpojte prívodný kábel od siete
pred montážou alebo demontážou príslušenstva, pred akýmkoľvek nastavením či zmenou
nastavenia alebo pred vykonávaním opráv. Uistite sa, či je vypínač
vo vypnutej polohe OFF. Náhodné
zapnutie môže spôsobiť úraz.
5. Ak chcete predísť zastaveniu vŕtačky alebo porušeniu materiálu pri vŕtaní,
znížte tlak na vŕtačku a nechajte vrták
jednoducho preniknúť poslednou časťou
vŕtaného otvoru.
6. Pri vyťahovaní vrtáku z vyvŕtaného otvoru
udržujte motor v otáčkach. Týmto spôsobom zabránite zaseknutiu vrtáku.
7. Ak má vŕtačka k dispozícii reguláciu otáčok, použitie priebojníka na označenie
bodu vŕtania nie je nutné. Pri zahájení vŕtania použite nízke otáčky a hneď
ako bude vŕtaná diera dostatočne hlboká
a nebude už hroziť vykĺznutie vrtáku
z diery, stlačte viac hlavný vypínač.
Mazanie
Vaše elektrické náradie nevyžaduje žiadne
ďalšie mazanie.
VŔTANIE DO KOVU
Začnite vŕtať s nízkymi otáčkami, postupne
tieto otáčky zvyšujte na maximálny výkon
a súčasne vyvíjajte stály tlak na náradie.
Plynulé vŕtanie a rovnomerný odvod nečistôt
z vŕtanej diery signalizuje správnu rýchlosť
vŕtania. Pri vŕtaní do kovu používajte mazivo.
Výnimkou je liatina a mosadz, ktoré sa môžu
vŕtať za sucha.
Čistenie
VAROVANIE: Vyfukujte piliny a nečistoty z krytu motora pomocou suchého stlačeného vzduchu, akonáhle
sa Vám bude zdať, že sa nečistoty
nahromadili okolo vetracích otvorov.
Pri vykonávaní tohto úkonu údržby
používajte schválenú ochranu zraku
a masku proti prachu.
POZNÁMKA: Veľké diery v oceli (8 až
13 mm) sa môžu vyvŕtať jednoduchšie, ak sú najskôr vyvŕtané vodiace otvory
(4 až 5 mm).
VAROVANIE: Na čistenie nekovových častí náradia nepoužívajte nikdy
rozpúšťadlá alebo agresívne chemikálie. Tieto typy chemikálií môžu
plastové materiály na náradí poškodiť. Používajte iba tkaninu namočenú
v mydlovom roztoku. Dbajte na to,
VŔTANIE DO DREVA
Začnite vŕtať s nízkymi otáčkami, postupne
tieto otáčky zvyšujte na maximálny výkon a
súčasne vyvíjajte stály tlak na náradie. Otvory
do dreva je možné vŕtať rovnakými špirálo-
11
aby sa do náradia nikdy nedostala
žiadna kvapalina. Žiadne časti náradia neponárajte do kvapaliny.
Doplnkové príslušenstvo
VAROVANIE: Keďže iné príslušenstvo, než to, ktoré je odporúčané
výrobcom DEWALT, sa s týmto výrobkom netestovalo, použitie takéhoto príslušenstva môže byť nebezpečné. Ak chcete znížiť riziko zranenia, používajte s týmto náradím iba
príslušenstvo odporučené spoločnosťou DEWALT.
Ďalšie podrobnosti týkajúce sa príslušenstva
získate u svojho značkového predajcu.
Ochrana životného prostredia
Triedený odpad. Tento prístroj nesmie
byť vyhodený do bežného domáceho
odpadu.
Ak nebudete prístroj ďalej používať alebo ak
chcete prístroj vymeniť za nový, nelikvidujte
ho spolu s bežným komunálnym odpadom.
Zlikvidujte tento výrobok v triedenom odpade.
Triedený odpad umožňuje recykláciu
a opätovné využitie použitých výrobkov
a obalových materiálov. Opätovné
použitie recyklovaných materiálov
pomáha chrániť životné prostredie
pred znečistením a znižuje spotrebu
surovín.
Miestne zberne odpadov, recyklačné stanice
alebo predajne Vám poskytnú informácie
o správnej likvidácii elektroodpadov
z domácnosti.
Spoločnosť DEWALT poskytuje službu zberu
a recyklácie výrobkov DEWALT po skončení ich
technickej životnosti. Ak chcete získať výhody
tejto služby, odovzdajte prosím Vaše náradie
akémukoľvek autorizovanému zástupcovi
servisu, ktorý náradie odoberie a zaistí jeho
recykláciu.
Miesto najbližšieho autorizovaného servisu
D EWALT sa dozviete na príslušnej adrese
uvedenej na zadnej strane tejto príručky. Zoznam
servisných stredísk DEWALT a podrobnosti
o popredajnom servise nájdete taktiež na
internetovej adrese: www.2helpU.com
12
ZÁRUKA
STANLEY BLACK & DECKER
CZECH REPUBLIC S.R.O.
Türkova 5b
149 00 Praha 4
ýeská Republika
Tel.:
00420 261 009 772
Fax:
00420 261 009 784
Servis: 00420 244 403 247
www.dewalt.cz
obchod@sbdinc.com
SpoloþnosĢ DEWALT je presvedþená o kvalite
svojich výrobkov a ponúka mimoriadnu záruku
pre profesionálnych používateĐov tohto náradia.
Táto záruka sa ponúka v prospech zákazníka
a nijako neovplyvní jeho zákonné záruþné práva.
Táto záruka platí vo všetkých þlenských štátoch
EÚ a Európskej zóny voĐného obchodu EFTA.
• 30 DNÍ ZÁRUKA VÝMENY •
STANLEY BLACK & DECKER
SLOVAKIA S.R.O.
Vysoká 2/b
811 06 Bratislava
Tel.:
00420 261 009 772
Fax:
00420 261 009 784
www.dewalt.sk
obchod@sbdinc.com
Ak nie ste s výkonom Vášho náradia DEWALT
celkom spokojní, môžete ho do 30 dní po kúpe
vrátiĢ. Náradie musí byĢ v kompletnom stave ako
pri kúpe a musí byĢ dodané na miesto, kde bolo
kúpené, kde sa vymení alebo vrátia peniaze.
Náradie musí byĢ v uspokojivom stave a musí byĢ
predložený doklad o jeho kúpe.
BAND SERVIS
K Pasekám 4440
760 01 Zlín
Tel.:
00420 577 008 550,1
Fax:
00420 577 008 559
www.bandservis.cz
bandservis@bandservis.cz
• JEDNOROþNÁ ZMLUVA NA BEZPLATNÝ SERVIS •
Ak sa musí poþas 12 mesiacov po kúpe vykonaĢ
údržba alebo servis Vášho náradia DEWALT,
máte nárok na jedno bezplatné vykonanie
tohto úkonu. Tento úkon sa bezplatne vykoná
v autorizovanom servise DEWALT. K náradiu
musí byĢ predložený doklad o jeho kúpe. Táto
oprava zahĚĖa aj prácu. Tento bezplatný servis
sa nevzĢahuje na príslušenstvo a náhradné diely,
ak nie sú tiež kryté zárukou.
BAND SERVIS
Paulínska 22
917 01 Trnava
Tel.:
00421 335 511 063
Fax:
00421 335 512 624
www.bandservis.sk
p.talajka@bandservis.sk
• JEDNOROþNÁ PLNÁ ZÁRUKA •
Ak dôjde poþas 12 mesiacov od kúpy výrobku
DEWALT k poškodeniu tohto výrobku z dôvodu
poruchy materiálu alebo zlého dielenského
spracovania, spoloþnosĢ DEWALT zaruþuje
bezplatnú výmenu všetkých poškodených þastí –
alebo podĐa nášho uváženia – bezplatnú výmenu
celého náradia, za predpokladu, že:
Právo na prípadné zmeny vyhradené.
06/2014
• Porucha nevznikla v dôsledku neodborného
zaobchádzania.
• Výrobok bol vystavený bežnému použitiu
a opotrebovaniu.
• Výrobok neopravovali neoprávnené osoby.
• Bol predložený doklad o kúpe;
• Bol výrobok vrátený kompletný s pôvodnými
komponentmi.
Ak požadujete reklamáciu, kontaktujte predajcu,
u ktorého ste výrobok kúpili alebo vyhĐadajte
autorizovanú servisnú organizáciu. Zoznam
autorizovaných servisov DEWALT a podrobnosti
o popredajnom servise nájdete aj na internetovej
adrese: www.2helpU.com.
zst00240822- 11-07-2014
13
Vŕtačka 2
©
D21805
14
ZÁRUýNÍ LIST
CZ
SK
ZÁRUýNÝ LIST
TYP VÝROBKU:
CZ
Výrobní kód
Datum prodeje
SK
Výrobný kód
Dátum predaja
CZ
Dokumentace záruþní opravy
Razítko prodejny
Podpis
Peþiatka predajne
Podpis
Dokumentácia záruþnej opravy
SK
CZ
ýíslo
Datum pĜíjmu
Datum zakázky ýíslo zákazky Závada
Razítko
SK
ýíslo
dodávky
Dátum príjmu
Dátum opravy
Podpis
Peþiatka
Podpis
CZ
Adresy servisu
Band servis
Klášterského 2
CZ-140 00 Praha 4
Tel.: 00420 244 403 247
Fax: 00420 241 770 167
06/14
Porucha
ýíslo
objednávky
CZ
Band servis
K Pasekám 4440
CZ-760 01 Zlín
Tel.: 00420 577 008 550,1
Fax: 00420 577 008 559
http://www.bandservis.cz
SK
Adresa servisu
Band servis
Paulínska ul. 22
SK-917 01 Trnava
Tel.: 00421 335 511 063
Fax: 00421 335 512 624
Download PDF

advertising