D21815 | DeWalt D21815 DRILL Type 2 instruction manual

371000-24 LV
D21805
D21810
D21815
Latviešu
(Tulkojums no rokasgrāmatas oriģinālvalodas)
Русский язык
(Перевод с оригинала инструкции)
5
14
A
5
10
9
11
7
8
4
3
1
2
6
13
B
3
D
C
7
5
6
E
4
F
12
4
G
LATVIEŠU
TRIECIENURBJMAŠĪNA
D21805/D21810/D21815
Apsveicam!
Jūs esat izvēlējušies DEWALT instrumentu. DEWALT ir viens no uzticamākajiem profesionālu
elektroinstrumentu lietotāju partneriem, jo tam ir ilggadīga pieredze instrumentu izveidē un novatorismā.
Tehniskie dati
Spriegums
(tikai Apvienotā Karaliste un Īrija)
D21805
D21810
D21815
V
V
230
230/115
230
230/115
230
230/115
2
2
2
W
770
770
850
Veids
Ieejas jauda
Ātrums bez noslodzes
1. pārnesums
2. pārnesums
min-1
min-1
0 - 1100
0 - 2700
0 - 1100
0 - 2700
0 - 1100
0 - 2700
Trieciens bez noslodzes
1. pārnesums
1. pārnesums
min-1
min-1
0 - 18 700
0 - 45 900
0 - 18 700
0 - 45 900
0 - 18 700
0 - 45 900
13/40/20
Maksimālais urbšanas dziļums
tēraudā/koksnē/betonā
mm
13/35/20
13/35/20
Spīļpatronas vārpstas vītnes izmērs
UNF
1/2 collas x 20
1/2 collas x 20 1/2 collas x 20
Uzmavas diametrs
mm
43
43
43
Maksimālais spīļpatronas dziļums
mm
13
13
13
Svars
kg
2,3
2,3
2,4
95
95
95
Skaņas spiediena līmenis saskaņā ar EN 60745:
Skaņas spiediens (LPA)
dB(A)
Neprecizitāte (KPA)
dB(A)
3,1
3,1
3,1
Skaņas jauda (LWA)
dB(A)
106
106
106
Neprecizitāte (KWA)
dB(A)
3,0
3,0
3,0
Vibrāciju kopējās vērtības (trīs asu vektoru summa) ir noteiktas atbilstoši EN 60745:
Vibrāciju emisijas vērtība ah
Urbšana metālā
ah,D =
Neprecizitāte K =
Vibrāciju emisijas vērtība a
h
Triecienurbšana
ah,ID =
Neprecizitāte K =
Vibrāciju emisijas vērtība ah
Skrūvēšana
ah =
Neprecizitāte K =
m/s²
m/s²
4,5
1,5
4,5
1,5
< 2,5
1,5
m/s²
m/s²
16
2,0
16
2,0
14,5
1,8
m/s²
m/s²
< 2,5
1,5
< 2,5
1,5
< 2,5
1,5
5
LATVIEŠU
Drošinātāji
Eiropa
230 V instrumenti
10 ampēri, barošanas avots
Apvienotā Karaliste un Īrija
13 ampēri, kontaktdakšas
230 V instrumenti
Apvienotā Karaliste un Īrija
16 ampēri, kontaktdakšas
115 V instrumenti
Šajā informācijas lapā norādītā vibrāciju emisijas
vērtība ir izmērīta saskaņā ar standarta
pārbaudes metodi, kas norādīta EN 60745, un to
var izmantot viena instrumenta salīdzināšanai ar
citu. Šo vērtību var izmantot, lai iepriekš novērtētu
iedarbību.
BRĪDINĀJUMS!
● Deklarētā vibrāciju emisijas vērtība
attiecas uz instrumenta galveno
paredzēto lietošanu. Tomēr vibrāciju
emisija var atšķirties atkarībā no tā,
kādiem darbiem instrumentu lieto,
kādus piederumus tam uzstāda vai cik
labi veic tā apkopi. Šādos gadījumos
var ievērojami palielināties iedarbības
līmenis visā darba laikposmā.
● Novērtējot vibrāciju iedarbības līmeni,
līdztekus darba režīmam ir jāņem vērā
arī tas laiks, kad instruments ir izslēgts
vai darbojas tukšgaitā. Šādos
gadījumos var ievērojami
samazināties iedarbības līmenis visā
darba laikposmā.
● Nosakiet arī citus drošības
pasākumus, lai aizsargātu operatoru
no vibrācijas iedarbības, piemēram,
jāveic instrumentu un piederumu
apkope, jārūpējas, lai rokas būtu
siltas, jāorganizē darba gaita.
Definīcijas. Ieteikumi par
drošību
Turpmāk redzamajās definīcijās izskaidrota
signālvārdu nopietnības pakāpe. Lūdzu, izlasiet
šo rokasgrāmatu un pievērsiet uzmanību šiem
apzīmējumiem.
BĪSTAMI! Norāda draudošu bīstamu
situāciju, kuras rezultātā, ja to
nenovērš, iestājas nāve vai tiek gūti
smagi ievainojumi.
6
BRĪDINĀJUMS: Norāda iespējami
bīstamu situāciju, kuras rezultātā, ja to
nenovērš, var iestāties nāve vai gūt
smagus ievainojumus.
UZMANĪBU! Norāda iespējami
bīstamu situāciju, kuras rezultātā, ja to
nenovērš, var gūt nelielus vai vidēji
smagus ievainojumus.
IEVĒRĪBAI: Norāda situāciju, kuras
rezultātā negūst ievainojumus, bet,
ja to nenovērš, var sabojāt īpašumu.
Apzīmē elektriskās strāvas trieciena
risku.
Apzīmē ugunsgrēka risku.
EK atbilstības deklarācija
MAŠĪNU DIREKTĪVA
D21805/D21810/D21815
DEWALT paziņo, ka izstrādājumi, kas aprakstīti
tehniskajos datos, ir ražoti saskaņā ar šādiem
dokumentiem:
98/37/EK (līdz 2009. g. 28. dec.), 2006/42/EK (no
2009. g. 29. dec.), EN 60745-1, EN 60745-2-1.
Šie izstrādājumi atbilst arī Direktīvai 2004/108/EK.
Lai iegūtu sīkāku informāciju, lūdzu, sazinieties
ar DEWALT turpmāk minētajā adresē vai skatiet
rokasgrāmatas pēdējo vāku.
Persona, kas šeit parakstījusies, atbild par tehnisko
datu sagatavošanu un DEWALTvārdā izstrādā šo
paziņojumu.
Horst Großmann
Inženiertehniskās un instrumentu izveides
nodaļas priekšsēdētāja vietnieks
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 11
D-65510 Idšteina, Vācija
03.08.2009.
Drošības noteikumi
BRĪDINĀJUMS! Lai ievainojuma risks
būtu mazāks, izlasiet lietošanas
rokasgrāmatu.
LATVIEŠU
Vispārējie elektroinstrumenta drošības
norādījumi
BRĪDINĀJUMS! Izlasiet visus
drošības brīdinājumus un
norādījumus. Ja netiek ievēroti
brīdinājumi un noteikumi, var gūt
elektriskās strāvas triecienu, izraisīt
ugunsgrēku un/vai gūt smagus
ievainojumus.
Saglabājiet visus brīdinājumus un noteikumus
turpmākām uzziņām.
Termins „elektroinstruments”, kas redzams
brīdinājumos, attiecas uz šo elektroinstrumentu
(ar vadu), ko darbina ar elektrības palīdzību, vai
ar akumulatoru darbināmu elektroinstrumentu
(bez vada).
1. Drošība darba vietā
a. Rūpējieties, lai darba vieta būtu tīra un labi
apgaismota. Nesakārtotā un vāji apgaismotā
darba zonā var rasties negadījumi.
b. Elektroinstrumentus nedrīkst darbināt
sprādzienbīstamā vidē, piemēram, viegli
uzliesmojošu šķidrumu, gāzu vai putekļu
tuvumā. Elektroinstrumenti rada dzirksteles,
kas var aizdedzināt putekļus vai izgarojumu
tvaikus.
c. Strādājot ar elektroinstrumentu, neļaujiet
tuvumā atrasties bērniem un nepiederošām
personām. Novēršot uzmanību, jūs varat
zaudēt kontroli pār instrumentu.
2. Elektrodrošība
a. Elektroinstrumenta kontaktdakšai jāatbilst
kontaktligzdai. Kontaktdakšu nekādā
gadījumā nedrīkst pārveidot. Iezemētiem
elektroinstrumentiem nedrīkst izmantot
pārejas kontaktdakšas. Nepārveidotas
kontaktdakšas un piemērotas kontaktligzdas
rada mazāku elektriskās strāvas trieciena risku.
b. Nepieskarieties iezemētām virsmām,
piemēram, caurulēm, radiatoriem, plītīm un
ledusskapjiem. Ja jūsu ķermenis ir iezemēts,
pastāv lielāks elektriskās strāvas trieciena
risks.
c. Elektroinstrumentus nedrīkst pakļaut lietus
vai mitru laika apstākļu iedarbībai. Ja
elektroinstrumentā iekļūst ūdens, palielinās
elektriskās strāvas trieciena risks.
d. Lietojiet vadu pareizi. Nekad nepārnēsājiet,
nevelciet vai neatvienojiet
elektroinstrumentu no kontaktligzdas, turot
to aiz vada. Netuviniet vadu karstuma
avotiem, eļļai, asām šķautnēm vai kustīgām
detaļām. Ja vads ir bojāts vai sapinies, pastāv
lielāks elektriskās strāvas trieciena risks.
e. Strādājot ar elektroinstrumentu ārpus
telpām, izmantojiet tādu pagarinājuma
vadu, kas paredzēts lietošanai ārpus
telpām. Izmantojot vadu, kas paredzēts
lietošanai ārpus telpām, pastāv mazāks
elektriskās strāvas trieciena risks.
f. Ja elektroinstrumentu nākas ekspluatēt
mitrā vidē, ierīkojiet elektrobarošanu ar
noplūdstrāvas aizsargierīci. Lietojot
noplūdstrāvas aizsargierīci, mazinās
elektriskās strāvas trieciena risks.
3. Personīgā drošība
a. Elektroinstrumenta lietošanas laikā esat
uzmanīgs, skatieties, ko jūs darāt,
rīkojieties saprātīgi. Nelietojiet
elektroinstrumentu, ja esat noguris vai
atrodaties narkotiku, alkohola vai
medikamentu ietekmē. Pat viens mirklis
neuzmanības elektroinstrumentu
ekspluatācijas laikā var izraisīt smagus
ievainojumus.
b. Lietojiet personīgo aizsargaprīkojumu.
Vienmēr valkājiet acu aizsargus. Attiecīgos
apstākļos lietojot aizsargaprīkojumu,
piemēram, putekļu masku, aizsargapavus ar
neslīdošu zoli, aizsargķiveri vai ausu
aizsargus, ir mazāks risks gūt ievainojumus.
c. Nepieļaujiet nejaušu iedarbināšanu. Pirms
instrumenta pievienošanas kontaktligzdai
un/vai akumulatora pievienošanas,
instrumenta pacelšanas vai pārnēsāšanas
pārbaudiet, vai slēdzis ir izslēgtā pozīcijā.
Ja elektroinstrumentu pārnēsājat, turot pirkstu
uz slēdža, vai ja kontaktligzdai pievienojat
elektroinstrumentu ar ieslēgtu slēdzi, var
rasties negadījumi.
d. Pirms elektroinstrumenta ieslēgšanas
noņemiet no tā visas regulēšanas atslēgas
vai uzgriežņu atslēgas. Ja elektroinstrumenta
7
LATVIEŠU
rotējošajai daļai ir piestiprināta uzgriežņu
atslēga vai regulēšanas atslēga, var gūt
ievainojumus.
e. Nesniedzieties pārāk tālu. Vienmēr cieši
stāviet uz piemērota atbalsta un saglabājiet
līdzsvaru. Tādējādi neparedzētās situācijās
daudz labāk varat saglabāt kontroli pār
elektroinstrumentu.
f. Valkājiet piemērotu apģērbu. Nevalkājiet
pārāk brīvu apģērbu vai rotaslietas.
Netuviniet matus, apģērbu un cimdus
kustīgām detaļām. Brīvs apģērbs, rotaslietas
vai gari mati var ieķerties kustīgajās detaļās.
g. Ja instrumentam ir paredzēts pievienot
putekļu atsūknēšanas un savākšanas
ierīces, obligāti tās pievienojiet un
ekspluatējiet pareizi. Lietojot putekļu
savācēju, iespējams mazināt putekļu kaitīgo
ietekmi.
4. Elektroinstrumenta ekspluatācija un
apkope
a. Nelietojiet elektroinstrumentu ar spēku.
Izmantojiet konkrētam gadījumam
piemērotu elektroinstrumentu. Ar pareizi
izvēlētu elektroinstrumentu tā efektivitātes
robežās paveiksiet darbu daudz labāk un
drošāk.
b. Neekspluatējiet elektroinstrumentu, ja to ar
slēdzi nevar ne ieslēgt, ne izslēgt. Ja
elektroinstrumentu nav iespējams kontrolēt ar
slēdža palīdzību, tas ir bīstams un ir jāsalabo.
c. Pirms elektroinstrumentu regulēšanas,
piederumu nomainīšanas vai novietošanas
glabāšanā atvienojiet kontaktdakšu no
barošanas avota un/vai no
elektroinstrumenta izņemiet akumulatoru.
Šādu profilaktisku drošības pasākumu
rezultātā mazinās nejaušas elektroinstrumenta
iedarbināšanas risks.
d. Glabājiet elektroinstrumentus, kas netiek
darbināti, bērniem nepieejamā vietā un
neatļaujiet to ekspluatēt personām, kas nav
apmācītas to lietošanā vai nepārzina šos
noteikumus. Elektroinstrumenti ir bīstami, ja
tos ekspluatē neapmācītas personas.
e. Veiciet elektroinstrumentu apkopi.
Pārbaudiet, vai kustīgās detaļas ir pareizi
savienotas un nostiprinātas, vai detaļas
8
nav bojātas, kā arī vai nav kāds cits
apstāklis, kas varētu ietekmēt
elektroinstrumenta darbību. Ja
elektroinstruments ir bojāts, pirms
ekspluatācijas tas ir jāsalabo. Daudzu
negadījumu cēlonis ir tādi elektroinstrumenti,
kam nav veikta pienācīga apkope.
f. Regulāri uzasiniet un tīriet
griezējinstrumentus. Ja griezējinstrumentiem
ir veikta pienācīga apkope un tie ir uzasināti,
pastāv mazāks to iestrēgšanas risks, un tos ir
vieglāk vadīt.
g. Elektroinstrumentu, tā piederumus, detaļas
u.c. ekspluatējiet saskaņā ar šiem
noteikumiem, ņemot vērā darba apstākļus
un veicamā darba specifiku. Lietojot
elektroinstrumentu tam neparedzētiem
mērķiem, var rasties bīstama situācija.
5. Apkalpošana
a. Uzticiet sava elektroinstrumenta apkopi un
apkalpošanu kvalificētam
remontstrādniekam, lietojot tikai identiskas
rezerves daļas. Tādējādi tiek saglabāta
elektroinstrumenta drošība.
Papildu īpaši drošības
noteikumi urbjmašīnām
•
•
•
•
•
Valkājiet ausu aizsargus. Trokšņa
iedarbībā varat zaudēt dzirdi.
Veicot darbu, turiet elektroinstrumentu
pie izolētajām satveršanas virsmām, ja
griezējinstruments varētu saskarties ar
apslēptu elektroinstalāciju vai ar savu
vadu. Ja griezējinstruments saskaras ar
vadiem, kuros ir strāva, visas instrumenta
ārējās metāla virsmas vada strāvu un rada
elektriskās strāvas trieciena risku.
Izmantojiet spailes vai kādā citā
praktiskā veidā nostipriniet un atbalstiet
apstrādājamo materiālu uz stabilas
platformas. Turot materiālu ar roku vai pie
sava ķermeņa, tas ir, nestabilā stāvoklī, un
jūs varat zaudēt kontroli pār to.
Valkājiet aizsargbrilles vai citus acu
aizsarglīdzekļus. Urbšanas darba laikā lido
skaidas. Lidojošās daļiņas var iekļūt acīs
un neatgriezeniski sabojāt redzi.
Ekspluatācijas laikā uzgaļi un instruments
sakarst. Lai tiem varētu pieskarties,
valkājiet cimdus.
LATVIEŠU
•
Rūpējieties, lai rokturi vienmēr būtu
sausi, tīri un lai uz tiem nebūtu eļļas un
smērvielas. Ieteicams valkāt gumijas
cimdus. Tādējādi instruments ir vieglāk
vadāms.
Atlikušie riski
TEkspluatējot urbjmašīnas, parasti pastāv arī šādi
riski:
– ievainojumi, kas radušies, pieskaroties
instrumenta rotējošām vai karstajām detaļām.
Lai arī tiek ievēroti attiecīgie drošības noteikumi un
tiek uzstādītas drošības ierīces, dažus atlikušos
riskus nav iespējams novērst. Tie ir šādi:
– dzirdes pasliktināšanās;
– pirkstu saspiešanas risks, mainot instrumenta
piederumus;
– kaitējums veselībai, ko izraisa putekļu
ieelpošana, kuri rodas, apstrādājot koksni;
– ievainojuma risks lidojošu daļiņu dēļ;
– ievainojuma risks ilgstoša darba ilguma dēļ.
Apzīmējumi uz instrumenta
Uz instrumenta ir attēlotas šādas piktogrammas:
● Pārbaudiet, vai pārvadāšanas laikā nav bojāts
instruments, tā detaļas vai piederumi.
● Pirms ekspluatācijas veltiet laiku tam, lai
pilnībā izlasītu un izprastu šo rokasgrāmatu.
Apraksts (A., F. att.)
BRĪDINĀJUMS! Elektroinstrumentu
vai tā daļas nedrīkst pārveidot. To var
sabojāt vai var gūt ievainojumus.
1 regulējama ātruma slēdzis
2 bloķēšanas poga
3 turpgaitas/atpakaļgaitas bīdnis
4 divu pārnesumu slēdzis
5 režīma izvēles slēdzis
6 sānu rokturis
7 dziļuma regulēšanas stienis
8 spīļpatrona ar atslēgu
9 uzmava
10 spīļpatronas atslēga
11galvenais rokturis
12 skrūve
PAREDZĒTĀ LIETOŠANA
Pirms lietošanas izlasiet lietošanas
rokasgrāmatu.
Šī triecienurbjmašīna D21805/D21810/
D21815 ir paredzēta profesionāliem urbšanas,
triecienurbšanas un skrūvēšanas darbiem.
Valkājiet ausu aizsargus.
To NEDRĪKST lietot mitros apstākļos vai viegli
uzliesmojošu šķidrumu un gāzu klātbūtnē.
Valkājiet acu aizsargus.
Šīs ļoti izturīgās urbjmašīnas ir profesionālai
lietošanai paredzēti elektroinstrumenti.
DATUMA KODA NOVIETOJUMS (A. ATT.)
NEĻAUJİET bērniem aiztikt instrumentu. Ja šo
instrumentu ekspluatē nepieredzējuši operatori,
viņi ir jāuzrauga.
Datuma kods (13), kurā ir norādīts arī ražošanas
gads, ir nodrukāts uz korpusa.
Elektrodrošība
Piemērs:
Elektrodzinējs ir paredzēts tikai vienam noteiktam
spriegumam. Pārbaudiet, vai barošanas avota
spriegums atbilst kategorijas plāksnītē norādītajam
spriegumam.
2009 XX XX
Ražošanas gads
Iepakojuma saturs
Iepakojumā ietilpst:
1 triecienurbjmašīna
1 sānu rokturis
1 dziļummērs
1 spīļpatronas atslēga
1 piederumu kārba (tikai modeļiem ar „K” burtu)
1 lietošanas rokasgrāmata
1 izvērsts skats
Šim DEWALT instrumentam ir dubulta
izolācija atbilstoši EN 60745, tāpēc nav
jālieto iezemēts vads.
BRĪDINĀJUMS: 115 V instrumenti
jādarbina ar droša izolējoša
pārveidotāja palīdzību, un starp
primāro un sekundāro tinumu jābūt
iezemētam ekrānam.
Ja strāvas vads ir bojāts, tas ir jānomaina pret
īpaši sagatavotu vadu, kas pieejams DEWALT
remonta darbnīcās.
9
LATVIEŠU
Barošanas vada
kontaktdakšas nomaiņa
(tikai Apvienotajai Karalistei
un Īrijai)
Ja ir jāuzstāda jauna barošanas vada
kontaktdakša:
• nekaitīgā veidā atbrīvojieties no nederīgās
kontaktdakšas;
• pievienojiet brūno vadu pie kontaktdakšas
strāvas termināļa;
• pievienojiet zilo vadu pie neitrālā termināļa.
BRĪDINĀJUMS: Vadus nedrīkst
pievienot pie zemējuma termināļa.
Ievērojiet uzstādīšanas norādījumus, kas ietilpst
labas kvalitātes kontaktdakšu komplektācijā.
Ieteicamais drošinātājs: 13 A.
Pagarinājuma vada lietošana
Ja ir vajadzīgs pagarinājuma vads, lietojiet atzītu
vadu, kas ir piemērots šī instrumenta ieejas jaudai
(sk. tehniskos datus). Minimālais vadītāja izmērs ir
1 mm2; maksimālais garums ir 30 m.
Ja lietojat kabeļa rulli, vienmēr notiniet vadu no tā
pilnībā nost.
SALİKŠANA UN REGULĒŠANA
BRĪDINĀJUMS: Lai mazinātu
ievainojuma risku, pirms piederumu
uzstādīšanas un noņemšanas,
uzstādījumu regulēšanas vai
mainīšanas vai arī remontdarbiem
izslēdziet instrumentu un
atvienojiet to no barošanas avota.
Slēdzim jāatrodas izslēgtā pozīcijā.
Instrumentam nejauši sākot darboties,
var gūt ievainojumus.
Darbības režīma izvēle (D. att.)
Instrumentu var ekspluatēt divos darbības
režīmos.
Perforēšana: tēraudam, koksnei un
plastmasai.
Triecienurbšana: kombinētai
perforēšanai un triecienurbšanai
betonā un mūrī.
10
● Izvēlieties vajadzīgo darbības režīmu, griežot
režīma izvēles slēdzi (5) līdz attiecīgās
pozīcijas apzīmējumam.
Uzgaļa ievietošana un izņemšana (A. att.)
● Atveriet spīļpatronu, griežot uzmavu (9) pretēji
pulksteņrādītāja virzienam, un ievietojiet
uzgaļa kātu.
● Ievietojiet spīļpatronas atslēgu (10) katrā
atverē spīļpatronas sānā un grieziet
pulksteņrādītāja virzienā, līdz tā ir cieši
pievilkta.
● Lai noņemtu uzgali, rīkojieties salikšanai
pretējā kārtībā.
Sānu roktura uzstādīšana (A. att.)
Sānu rokturi (6) var piestiprināt tā, lai instrumentu
varētu darbināt gan ar kreiso, gan labo roku.
BRĪDINĀJUMS! Instrumentu drīkst
darbināt tikai tad, ja tā sānu rokturis ir
uzstādīts pareizi.
● Atskrūvējiet sānu rokturi.
● Ja esat labrocis, virziet sānu roktura skavu
pāri uzmavai, kas atrodas aiz spīļpatronas
(rokturis — uz kreiso pusi).
● Ja esat kreilis, virziet sānu roktura skavu pāri
uzmavai, kas atrodas aiz spīļpatronas (rokturis
— uz labo pusi).
● Pagrieziet sānu rokturi līdz vēlamajai pozīcijai
un pieskrūvējiet to.
Urbšanas dziļuma uzstādīšana (C. att.)
● Ievietojiet spīļpatronā vajadzīgo urbja uzgali.
● Atlaidiet vaļīgāk sānu rokturi (6).
● Ievietojiet dziļuma regulēšanas stieni (7) caur
atveri sānu roktura skavā.
● Noregulējiet urbšanas dziļumu, kā attēlots.
● Pievelciet sānu rokturi.
Turpgaitas/atpakaļgaitas bīdnis (A. att.)
● Lai izvēlētu turpgaitas vai atpakaļgaitas
rotāciju, lietojiet turpgaitas/atpakaļgaitas bīdni
(3) (sk. bultiņu uz instrumenta).
BRĪDINĀJUMS! Pirms rotācijas
virziena maiņas obligāti jānogaida, līdz
dzinējs ir pilnībā pārstājis darboties.
LATVIEŠU
Divu pārnesumu slēdzis (E. att.)
Instruments ir aprīkots ar divu pārnesumu slēdzi
(4), lai mainītu ātruma un griezes momenta
attiecību.
● Atlaidiet regulējama ātruma slēdzi un
izvēlieties vajadzīgo pozīciju. Lai to paveiktu,
instrumentam vai nu jābūt izslēgtam, vai
jādarbojas bez noslodzes.
Šis slēdzis ir jāsavieto ar bultiņu, kas atrodas
uz pārnesuma kārbas:
1 mazs ātrums / liels griezes moments
(lielu caurumu urbšanai, lielu skrūvju
skrūvēšanai)
2 liels ātrums / mazs griezes moments
(mazāku caurumu urbšanai, urbšanai
koksnē)
Datus par nominālo ātrumu skatiet tehniskajos
datos.
● Darba laikā vai tad, kad instruments darbojas
ar pilnu jaudu, nedrīkst mainīt pārnesumu.
Spīļpatronas noņemšana (F., G. att.)
● Atveriet spīļpatronas spīles līdz galam.
● Ievietojiet spīļpatronā skrūvgriezi un
izskrūvējiet spīļpatronas sprostskrūvi (12),
griežot to pulksteņrādītāja virzienā.
● Iestipriniet spīļpatronā sešstūru atslēgu un ar
āmuru pa to uzsitiet, kā norādīts.
Pirms ekspluatācijas
• Ievietojiet piemērotu uzgali.
• Atzīmējiet vietu, kur ir jāizurbj caurums.
EKSPLUATĀCİJA
BRĪDINĀJUMS! Lai mazinātu
smaga ievainojuma risku, pirms
regulēšanas vai pierīču/piederumu
uzstādīšanas un noņemšanas
izslēdziet instrumentu un atvienojiet
to no barošanas avota.
Norādījumi par ekspluatāciju
BRĪDINĀJUMS! Vienmēr ievērojiet
šos drošības norādījumus un spēkā
esošos normatīvos aktus.
● Jums jāzina cauruļvadu un
elektroinstalācijas atrašanās vietas.
● Instrumentam drīkst piemērot tikai
nelielu spiedienu. Pārmērīgs spiediens
nepalielina urbšanas ātrumu, bet gan
samazina instrumenta veiktspēju un
var saīsināt tā ekspluatācijas laiku.
Pareizs rokas novietojums
(A., B. att.)
BRĪDINĀJUMS: Lai mazinātu smaga
ievainojuma risku, VIENMĒR turiet
roku pareizi, kā norādīts.
BRĪDINĀJUMS: Lai mazinātu
smaga ievainojuma risku, VIENMĒR
saglabājiet ciešu tvērienu, lai būtu
gatavs negaidītai reakcijai.
Pareizs rokas novietojums paredz turēt vienu roku
uz spala (6), bet otru — uz galvenā roktura (11).
Ieslēgšana un izslēgšana (A. att.)
● Lai darbinātu instrumentu, nospiediet
regulējama ātruma slēdzi (1). Spiežot
spēcīgāk uz regulējamā ātruma slēdža,
instrumenta ātrums ir lielāks, un otrādi.
● Lai instruments darbotos nepārtraukti,
nospiediet bloķēšanas pogu (2) un atlaidiet
slēdzi. Bloķēšanas poga darbojas tikai
turpgaitas rotācijas režīmā un maksimālā
ātrumā.
● Lai apturētu instrumentu, atlaidiet slēdzi.
● Lai nepārtrauktas darbības laikā instrumentu
apturētu, īsi nospiediet slēdzi un tad to
atlaidiet. Pēc darba pabeigšanas un pirms
instrumenta atvienošanas no strāvas tas
vienmēr ir jāizslēdz.
Triecienurbšana (A. att.)
● Izvēlieties triecienurbšanas režīmu.
● Nospiediet slēdzi (1).
Perforēšana (A. att.)
● Izvēlieties perforēšanas režīmu.
● Nospiediet slēdzi (1).
Skrūvēšana
● Izvēlieties turpgaitas/atpakaļgaitas rotāciju.
● Izvēlieties perforēšanas režīmu.
● Nospiediet slēdzi (1).
Urbšana
BRĪDINĀJUMS! Lai mazinātu
smaga ievainojuma risku, pirms
regulēšanas vai pierīču/piederumu
uzstādīšanas un noņemšanas
izslēdziet instrumentu un atvienojiet
to no barošanas avota.
11
LATVIEŠU
BRĪDINĀJUMS! Lai mazinātu
ievainojuma risku, apstrādājamo
materiālu VIENMĒR cieši nostipriniet.
Urbjot plānā materiālā, palieciet zem
tā koka gabalu, lai nesabojātu urbjamo
materiālu.
1. Jālieto tikai asi urbja uzgaļi. Urbjot KOKSNĒ,
jāiestata mazs ātrums un jāizmanto
spirālurbja, pīķveida, mehāniskā urbja uzgalis
vai arī cilindriskais zāģveida uzgalis. Urbjot
METĀLĀ, jāiestata mazs ātrums un jāizmanto
spirālurbja tērauda uzgalis vai arī cilindriskais
zāģveida uzgalis.
2. Uzgalis jāspiež precīzi taisnā virzienā pret
materiālu. Mazliet piespiediet urbi, lai tas
varētu ieurbties, taču nespiediet pārāk spēcīgi,
lai dzinējs neiestrēgtu un uzgalis nesaliektos.
3. Turiet instrumentu cieši ar abām rokām, lai
novaldītu instrumentu un tas negrieztos ap
savu asi.
UZMANĪBU! Urbjmašīna var iestrēgt,
ja tai rodas pārslodze negaidītas
vērpes dēļ. Vienmēr paredziet
iestrēgšanas iespējamību. Cieši turiet
urbjmašīnu, lai kontrolētu vērpes spēku
un negūtu ievainojumus.
ātrumu liecina vienmērīga metāla skaidu
izvadīšana no urbjamā cauruma. Urbjot metālā,
izmantojiet griešanas smērvielu. Izņēmums ir
čuguns un misiņš, kuri jāurbj bez smērvielas.
PIEZĪME. Lielus caurumus [5/16 collas (8 mm) –
1/2 collas (13 mm)] tēraudā var vieglāk izurbt, ja
vispirms tiek izurbts priekšcaurums [5/32 collas
(4 mm) – 3/16 collas (5 mm)].
URBŠANA KOKSNĒ
Sāciet urbšanu ar mazu ātrumu, to pakāpeniski
palielinot līdz maksimālajam, vienlaikus stingri
spiežot uz instrumenta. Lai izurbtu caurumus
koksnē, var izmantot tos pašus sprirālurbja uzgaļus,
ko izmanto metālam. Šie uzgaļi var pārkarst,
tomēr to var novērst, regulāri izvelkot uzgali ārā
no cauruma, lai no tā iztīrītu skaidas. Ja materiāls
mēdz šķelties, tas ir jāatbalsta ar koka bluķi.
APKOPE
Šis DEWALT elektroinstruments ir paredzēts
ilglaicīgam darbam ar mazāko iespējamo apkopi.
Nepārtraukti nevainojama darbība ir atkarīga
no pareizas instrumenta apkopes un regulāras
tīrīšanas.
BRĪDINĀJUMS! Lai mazinātu
ievainojuma risku, pirms piederumu
uzstādīšanas un noņemšanas,
uzstādījumu regulēšanas vai
mainīšanas vai arī remontdarbiem
izslēdziet instrumentu un
atvienojiet to no barošanas avota.
Slēdzim jāatrodas izslēgtā pozīcijā.
Instrumentam nejauši sākot darboties,
var gūt ievainojumus.
4. JA URBJMAŠĪNA IESTRĒGST, tas nozīmē,
ka tai radusies pārslodze vai tā nav pareizi
lietota. NEKAVĒJOTIES ATLAIDIET SLĒDŽA
MĒLĪTI, izņemiet urbja uzgali no materiāla un
nosakiet iestrēgšanas cēloni. IESTRĒGUŠU
INSTRUMENTU NEDRĪKST MĒĢINĀT
IEDARBINĀT, IESLĒDZOT UN IZSLĒDZOT
SLĒDZI, JO TĀDĀ VEIDĀ VAR SABOJĀT
INSTRUMENTU..
5. Lai minimizētu iestrēgšanas vai metāla
salaušanas iespējamību, instruments jālieto ar
mazāku spēku un uzgalis jāvirza uzmanīgāk
cauri pēdējai materiāla kārtiņai.
6. Velkot urbjmašīnas uzgali ārā no izurbtā
cauruma, dzinējam ir joprojām jādarbojas.
Tādējādi iespējams novērst iestrēgšanu.
7. Urbjot ar regulējama ātruma urbjmašīnām,
urbjamā cauruma vieta nav vispirms jāierobo.
Sāciet cauruma urbšanu ar mazu ātrumu
un, kad uzgalis jau ieurbies pietiekami dziļi,
lai vairs neizslīdētu ārā, pamazām palieliniet
ātrumu, spiežot spēcīgāk uz slēdža mēlītes.
URBŠANA METĀLĀ
Sāciet urbšanu ar mazu ātrumu, to pakāpeniski
palielinot līdz maksimālajam, vienlaikus stingri
spiežot uz instrumenta. Par pareizu urbšanas
12
Eļļošana
Šis elektroinstruments nav papildus jāeļļo.
Tīrīšana
BRĪDINĀJUMS! Ar sausu gaisu no
galvenā korpusa izpūtiet netīrumus un
putekļus ikreiz, kad pamanāt tos
uzkrājamies gaisa atverēs, kā arī
visapkārt tām. Veicot šo darbību,
valkājiet atzītu acu aizsargaprīkojumu
un putekļu masku.
LATVIEŠU
BRĪDINĀJUMS! Instrumenta detaļu
tīrīšanai, kas nav no metāla, nedrīkst
izmantot šķīdinātājus vai citas asas
ķīmiskas vielas. Šīs vielas var sabojāt
šo detaļu materiālu.
Lietojiet tikai ziepjūdenī samērcētu
lupatiņu. Nekādā gadījumā
nepieļaujiet, lai instrumentā iekļūst
šķidrums; instrumentu nedrīkst
iegremdēt šķidrumā.
pakalpojuma priekšrocības, lūdzu, nogādājiet
savu izstrādājumu kādā no remonta darbnīcām,
kas to savāks jūsu vietā.
Jūs varat noskaidrot tuvāko pilnvaroto remonta
darbnīcu, sazinoties ar vietējo DEWALT biroju,
kura adrese norādīta šajā rokasgrāmatā.
DeWALT remonta darbnīcu saraksts, pilnīga
informācija par mūsu pēcpārdošanas
pakalpojumiem un kontaktinformācija ir pieejama
tīmekļa vietnē www.2helpU.com
Papildpiederumi
BRĪDINĀJUMS! Tā kā citi piederumi,
kurus DEWALT nav ieteicis un
nepiedāvā, nav pārbaudīti lietošanai
ar šo instrumentu, var rasties bīstami
apstākļi, ja tos lietosiet. Lai mazinātu
ievainojuma risku, šim instrumentam
lietojiet tikai DEWALT ieteiktos
piederumus.
Sīkāku informāciju par attiecīgiem piederumiem
jautājiet izplatītājam.
Vides aizsardzība
Dalīta atkritumu savākšana.
Šo izstrādājumu nedrīkst izmest kopā
ar parastiem sadzīves atkritumiem.
Ja konstatējat, ka šis DEWALT
instruments ir jānomaina pret jaunu vai tas jums
vairāk nav vajadzīgs, neizmetiet to kopā ar
sadzīves atkritumiem. Nododiet šo izstrādājumu
dalītai savākšanai un šķirošanai.
Lietotu izstrādājumu un iepakojuma
dalīta savākšana ļauj materiālus
pārstrādāt un izmantot atkārtoti.
Izmantojot pārstrādātus materiālus,
tiek novērsta dabas piesārņošana un
samazināts pieprasījums pēc
izejmateriāliem.
Vietējos noteikumos var būt noteikts, ka,
iegādājoties jaunu izstrādājumu, komunālo
atkritumu savākšanas punktiem vai izplatītājam
ir dalīti jāsavāc sadzīves elektriskie izstrādājumi.
DEWALT nodrošina DEWALT izstrādājumu
savākšanu un otrreizēju pārstrādi, ja tiem ir
beidzies ekspluatācijas laiks. Lai izmantotu šī
13
РУССКИЙ ЯЗЫК
УДАРНАЯ ДРЕЛЬ
D21805/D21810/D21815
Поздравляем Вас!
Вы выбрали электрический инструмент фирмы DEWALT. Тщательная разработка изделий, многолетний опыт фирмы по производству электроинструментов, различные усовершенствования
сделали электроинструменты DEWALT одними из самых надежных помощников для профессионалов.
Технические характеристики
Напряжение питания
Тип
Потребляемая мощность
Число оборотов х. х.
1-я скорость
2-я скорость
Кол-во ударов х.х.
1-я скорость
2-я скорость
Максимальный диаметр сверления
в металле/дереве бетоне
Резьба шпинделя
Диаметр муфты патрона
Максимальный размер патрона
Вес
D21805
230
2
770
D21810
230
2
770
D21815
230
2
850
об./мин.
об./мин.
0 - 1,100
0 - 2,700
0 - 1,100
0 - 2,700
0 - 1,100
0 - 2,700
уд./мин.
уд./мин.
0 - 18,700
0 - 45,900
0 - 18,700
0 - 45,900
0 - 18,700
0 - 45,900
13/35/20
1/2" x 20
43
13
2.3
13/35/20
1/2" x 20
43
13
2.3
13/40/20
1/2" x 20
43
13
2.4
95
95
3.1
106
3.1
106
3.0
3.0
В
Вт
мм
UNF
мм
мм
кг
Уровень звукового давления в соответствии с EN 60745:
LρA (звуковое давление)
дБ(А)
95
KρA (Погрешность измерения
звукового давления)
дБ(А)
3.1
LWA (акустическая мощность)
дБ(А)
106
KWA (погрешность измерения
акустической мощности)
дБ(А)
3.0
Сумма величин вибрации (сумма векторов по трем осям), измеренных в соответствии со стандартом EN 60745:
Значения вибрационного воздействия, ah
Сверление в металле
ah,D =
м/с²
4.5
4.5
< 2.5
Погрешность K =
м/с²
1.5
1.5
1.5
Значения вибрационного воздействия, ah
Сверление с ударом
ah,ID =
м/с²
16
16
14.5
Погрешность K =
м/с²
2.0
2.0
1.8
Значения вибрационного воздействия, ah
Заворачивание
ah, =
м/с²
< 2.5
< 2.5
< 2.5
Погрешность K =
м/с²
1.5
1.5
1.5
14
РУССКИЙ ЯЗЫК
Минимальные электрические предохра
нители:
Инструменты 230 В 10 ампер, электросеть
ВНИМАНИЕ: Означает потенциально опасную ситуацию, которая может
привести к смертельному исходу или
получению тяжелой травмы.
Уровень вибрации, указанный в данном информационном листке, был рассчитан по стандартному методу тестирования в соответствии
со стандартом EN60745 и может использоваться для сравнения инструментов разных марок.
Он может также использоваться для предварительной оценки воздействия вибрации.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Означает
потенциально опасную ситуацию,
которая может привести к получению
травмы легкой или средней тяжести.
ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: Означает ситуацию, не связанную с получением
телесной травмы, которая, однако,
может привести к повреждению электроинструмента.
ВНИМАНИЕ:
● Заявленная величина вибрации относится только к основным видам
применения инструмента. Однако,
ес ли инструмент применяется
не по основному назначению, с
другими принадлежностями или
с о де рж и тс я в н е н а д л еж а ще м
порядке, уровень вибрации будет
отличаться от указанной величины.
Это может значительно увеличить
воздействие вибрации в течение
всего периода работы инструментом.
● При оценке уровня воздействия
вибрации необходимо также учитывать время, когда инструмент
находился в выключенном состоянии или когда он включен, но не
выполняет какую-либо операцию.
Это может значительно уменьшить
уровень воздействия в течение
всего периода работы инструментом.
● Определите дополнительные меры
предосторожности для защиты
оператора от воздействия вибрации, такие как: тщательный уход
за инструментом и принадлежностями, содержание рук в тепле,
организация рабочего места.
Риск поражения электрическим
током!
Огнеопасность!
Декларация соответствия ЕС
ДИРЕКТИВА ПО МЕХАНИЧЕСКОМУ ОБОРУДОВАНИЮ
D21805/D21810/D21815
DEWALT заявляет, что продукты, обозначенные в разделе «Технические характеристики»,
разработаны в полном соответствии со стандартами: 98/37/ЕС (до 28 декабря 2009 г.),
2006/42/ЕС (с 29 декабря 2009 г.), EN 60745-1,
EN 60745-2-1.
Данные продукты также соответствуют Директиве 2004/108/EC. За дополнительной информацией обращайтесь по указанному ниже
адресу или по адресу, указанному на последней странице руководства.
Нижеподписавшееся лицо полностью отвечает
за соответствие технических данных и делает
это заявление от имени фирмы DEWALT.
Определения: Предупреждения
безопасности
Следующие определения указывают на степень важности каждого сигнального слова.
Прочтите руководство по эксплуатации
и обратите внимание на данные символы.
ОПАСНО: Означает чрезвычайно
опасную ситуацию, которая приводит
к смертельному исходу или получению тяжелой травмы.
Хорст Гроссманн (Horst Großmann)
Вице-президент по инженерным разработкам
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 11 D-65510,
Idstein, Germany
03.08.2009
15
РУССКИЙ ЯЗЫК
Инструкции по технике безопасности
ВНИМАНИЕ: Внимательно прочтите
руководство по эксплуатации для
снижения риска получения травмы.
b.
Общие правила безопасности при работе
с электроинструментами
ВНИМАНИЕ: Внимательно прочтите все инструкции по безопасности и руководство по эксплуатации. Несоблюдение всех перечисленных ниже правил безопасности
и инструкций может привести к
поражению электрическим током,
возникновению пожара и/или получению тяжелой травмы.
c.
d.
Сохраните все инструкции по безопасности и руководство по эксплуатации для их
дальнейшего использования.
Термин «Электроинструмент» во всех приведенных ниже указаниях относится к Вашему
сетевому (с кабелем) или аккумуляторному
(беспроводному) электроинструменту.
1 Безопасность рабочего места
a. Содержите рабочее место в чистоте и
обеспечьте хорошее освещение. Плохое
освещение или беспорядок на рабочем месте может привести к несчастному случаю.
b. Не используйте электроинструменты,
если есть опасность возгорания или
взрыва, например, вблизи легко воспламеняющихся жидкостей, газов или
пыли. В процессе работы электроинструмент создает искровые разряды, которые
могут воспламенить пыль или горючие
пары.
c. Во время работы с электроинструментом не подпускайте близко детей или
посторонних лиц. Отвлечение внимания
может вызвать у Вас потерю контроля над
рабочим процессом.
2 Электробезопасность
a. Вилка кабеля электроинструмента
должна соответствовать штепсельной
розетке. Ни в коем случае не видоизменяйте вилку электрического кабеля. Не
используйте соединительные штепсели-переходники, если
в силовом кабеле электроинструмента
есть провод заземления. Использование
оригинальной вилки кабеля и соответству16
e.
f.
ющей ей штепсельной розетки уменьшает
риск поражения электрическим током.
Во время работы с электроинструментом избегайте физического контакта с
заземленными объектами, такими как
трубопроводы, радиаторы отопления,
электроплиты и холодильники. Риск
поражения электрическим током увеличивается, если Ваше тело заземлено.
Не используйте электроинструмент под
дождем или во влажной среде. Попадание воды в электроинструмент увеличивает риск поражения электрическим током.
Бережно обращайтесь с электрическим
кабелем. Ни в коем случае не используйте кабель для переноски электроинструмента или для вытягивания
его вилки из штепсельной розетки. Не
подвергайте электрический кабель воздействию высоких температур и смазочных веществ; держите его в стороне
от острых кромок
и движущихся частей электроинструмента. Поврежденный или запутанный
кабель увеличивает риск поражения электрическим током.
При работе с электроинструментом на
открытом воздухе используйте удлинительный кабель, предназначенный для
наружных работ. Использование кабеля,
пригодного для работы на открытом воздухе, снижает риск поражения электрическим
током.
При необходимости работы с электроинструментом во влажной среде используйте источник питания, оборудованный устройством защитного отключения (УЗО). Использование УЗО снижает
риск поражения электрическим током.
3 Личная безопасность
a. При работе с электроинструментами
будьте внимательны, следите за тем,
что Вы делаете, и руководствуйтесь
здравым смыслом. Не используйте
электроинструмент, если Вы устали,
а также находясь под действием алкоголя или понижающих реакцию лекарственных препаратов и других средств.
Малейшая неосторожность при работе
с электроинструментами может привести
к серьезной травме.
b. При работе используйте средства индивидуальной защиты. Всегда надевайте
защитные очки. Своевременное исполь-
РУССКИЙ ЯЗЫК
зование защитного снаряжения, а именно:
пылезащитной маски, ботинок на нескользящей подошве, защитного шлема или
противошумных наушников, значительно
снизит риск получения травмы.
Не допускайте непреднамеренного запуска. Перед тем, как подключить электроинструмент к сети и/или аккумулятору,
поднять или перенести его, убедитесь,
что выключатель находится в положении «выключено». Не переносите электроинструмент с нажатой кнопкой выключателя и не подключайте к сетевой розетке
электроинструмент, выключатель которого
установлен в положение «включено», это
может привести к несчастному случаю.
Перед включением электроинструмента
снимите с него все регулировочные или
гаечные ключи. Регулировочный или гаечный ключ, оставленный закрепленным на
вращающейся части электроинструмента,
может стать причиной тяжелой травмы.
Не пытайтесь дотянуться до слишком
удаленных поверхностей. Всегда твердо стойте на ногах, сохраняя равновесие. Это позволит Вам не потерять контроль при работе с электроинструментом в
непредвиденной ситуации.
Одевайтесь соответствующим образом.
Во время работы не надевайте свободную одежду или украшения. Следите за
тем, чтобы Ваши волосы, одежда или
перчатки находились
в постоянном отдалении от движущихся
частей инструмента. Свободная одежда,
украшения или длинные волосы могут
попасть в движущиеся части инструмента.
Если электроинструмент снабжен
устройством сбора и удаления пыли,
убедитесь, что данное устройство подключено и используется надлежащим
образом. Использование устройства
пылеудаления значительно снижает риск
возникновения несчастного случая, связанного с запыленностью рабочего пространства.
b. Не используйте электроинструмент,
если его выключатель не устанавливается в положение включения или
выключения. Электроинструмент с неисправным выключателем представляет
опасность и подлежит ремонту.
c. Отключайте электроинструмент от сетевой розетки и/или извлекайте аккумулятор перед регулированием, заменой
принадлежностей или при хранении
электроинструмента. Такие меры предосторожности снижают риск случайного
включения электроинструмента.
d. Храните неиспользуемые электроинструменты в недоступном для детей
месте и не позволяйте лицам, не знакомым с электроинструментом или данными инструкциями, работать
с электроинструментом. Электроинструменты представляют опасность
в руках неопытных пользователей.
e. Регулярно проверяйте исправность
электроинструмента. Проверяйте точность совмещения и легкость перемещения подвижных частей, целостность
деталей и любых других элементов
электроинструмента, воздействующих
на его работу.
Не используйте неисправный электроинструмент, пока он не будет полностью отремонтирован. Большинство
несчастных случаев являются следствием
недостаточного технического ухода за
электроинструментом.
f. Следите за остротой заточки и чистотой
режущих принадлежностей. Принадлежности с острыми кромками позволяют
избежать заклинивания
и делают работу менее утомительной.
g. Используйте электроинструмент, аксессуары и насадки в соответствии с данным Руководством и с учетом рабочих
условий и характера будущей работы.
Использование электроинструмента не по
назначению может создать опасную ситуацию.
Использование электроинструментов и
технический уход
a. Не перегружайте электроинструмент.
Используйте Ваш инструмент по назначению. Электроинструмент работает надежно и безопасно только при соблюдении
параметров, указанных в его технических
характеристиках.
5 Техническое обслуживание
a. Ремонт Вашего электроинструмента
должен производиться только квалифицированными специалистами
с использованием идентичных запасных частей. Это обеспечит безопасность
Вашего электроинструмента в дальнейшей
эксплуатации.
c.
d.
e.
f.
g.
4
17
РУССКИЙ ЯЗЫК
Дополнительные правила безопасности при работе дрелями






Надевайте защитные наушники. Воздействие шума может привести к потере
слуха.
Держите электроинструмент только
за изолированные поверхности при
выполнении работ, во время которых
режущая принадлежность может задеть
скрытую проводку или кабель подключения к электросети. Контакт насадки с
находящимся под напряжением проводом
делает непокрытые изоляцией металлические части электроинструмента также
«живыми», что создает опасность удара
электрическим током.
Используйте струбцины или другие
приспособления для фиксации обрабатываемой детали, устанавливая их
только на неподвижной поверхности.
Если держать обрабатываемую деталь
руками или с упором в собственное тело,
то можно потерять контроль над инструментом или обрабатываемой деталью.
Надевайте защитные очки или другие
средства защиты глаз. При сверлении
частицы материала разлетаются во все
стороны. Разлетающиеся частицы могут
повредить глаза.
Сверла и инструменты в процессе работы сильно нагреваются. Прикасайтесь
к ним, предварительно надев перчатки.
Следите, чтобы руки были сухими, чистыми и без следов масла или смазки.
Настоятельно рекомендуется использовать резиновые перчатки. Это улучшит
контроль над инструментом.
Остаточные риски
Следующие риски являются характерными при
использовании дрелей:
- Травмы в результате касания горячих или
вращающихся частей инструмента.
Несмотря на соблюдение соответствующих
инструкций по технике безопасности и использование предохранительных устройств,
некоторые остаточные риски невозможно полностью исключить. К ним относятся:
- Ухудшение слуха.
- Риск защемления пальцев при смене
насадок.
- Ущерб здоровью в результате вдыхания
пыли при работе с деревом.
- Риск получения травмы от разлетающихся частиц.
18
- Риск получения травмы, связанный
с продолжительным использованием
инструмента.
Маркировка инструмента
На инструменте имеются следующие знаки:
Перед использованием внимательно
прочтите данное руководство по
эксплуатации.
Используйте средства защиты органов слуха.
Надевайте защитные очки.
МЕСТО ПОЛОЖЕНИЯ КОДА ДАТЫ (РИС. А)
Код даты (13), который также включает
в себя год изготовления, отштампован на поверхности корпуса инструмента.
Пример:
2009 XX XX
Год изготовления
Комплект поставки
Упаковка содержит:
1 Ударная дрель
1 Боковая рукоятка
1 Ограничитель глубины сверления
1 Ключ зажимного патрона
1 Чемодан (только K-модели)
1 Руководство по эксплуатации
1 Чертеж инструмента в разобранном виде
 Проверьте инструмент, детали и дополнительные приспособления на наличие
повреждений, которые могли произойти во
время транспортировки.
 Перед началом работы необходимо внимательно прочитать настоящее руководство и
принять к сведению содержащуюся в нем
информацию.
Описание (Рис. A, F)
ВНИМАНИЕ: Ни в коем случае не
модифицируйте электроинструмент
или какую-либо его деталь. Это может привести к получению травмы
или повреждению инструмента.
1. Клавиша пускового выключателя с регулировкой скорости
2. Кнопка блокировки пускового выключателя
3. Переключатель направления вращения
(реверса)
4. Переключатель скоростей
РУССКИЙ ЯЗЫК
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
Переключатель режимов работы
Боковая рукоятка
Упор-ограничитель глубины сверления
Ключевой патрон
Муфта патрона
Ключ зажимного патрона
Основная рукоятка
Винт
НАЗНАЧЕНИЕ
Ваша ударная дрель D21805/D21810/D21815
предназначена для профессиональных работ
по сверлению, сверлению с ударом и заворачиванию саморезов.
НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ инструмент во влажных
условиях или при наличии в окружающем
пространстве легко воспламеняющихся жидкостей или газов.
Использование удлинительного
кабеля
При необходимости использования удлинительного кабеля, используйте только утвержденные кабели промышленного изготовления,
рассчитанные на мощность не меньшую, чем
потребляемая мощность данного инструмента
(см. раздел «Технические характеристики»).
Минимальный размер проводника должен
составлять
1 мм2; максимальная длина кабеля не должна
превышать 30 м.
При использовании кабельного барабана,
всегда полностью разматывайте кабель.
СБОРКА И РЕГУЛИРОВКА
ВНИМАНИЕ: Во избежание травмы, выключите инструмент
и отсоедините его от источника
электропитания, прежде чем устанавливать и демонтировать принадлежности, выполнять или изменять настройки, а также перед
проведением ремонта. Убедитесь,
что курковый переключатель находится в положении ВЫКЛ. Непреднамеренный запуск инструмента может
привести к получению травмы.
Данные ударные дрели являются профессиональными электроинструментами.
НЕ РАЗРЕШАЙТЕ детям прикасаться к инструменту. Неопытные пользователи должны
использовать данный инструмент под руководством опытного инструктора.
Электробезопасность
Электрический двигатель рассчитан на работу
только при одном напряжении электросети.
Следите за напряжением электрической сети,
оно должно соответствовать величине, обозначенной на информационной табличке электроинструмента.
Выбор режима работы (Рис. D)
Данный электроинструмент может использоваться в 2-х режимах работы:
Режим сверления без удара: для
сверления отверстий в металле,
древесине и пластике.
Ваш инструмент DEWALT имеет
двойную изоляцию в соответствии
со стандартом EN 60745, исключающей потребность в заземляющем
проводе.
ВНИМАНИЕ: Электроинструменты
с напряжением 115 В должны управляться через предохранительный
изолированный трансформатор с
заземленным экраном между первичной и вторичной обмоткой.
Поврежденный кабель должен заменяться
специально подготовленным кабелем, который
можно приобрести в сервисной организации
DEWALT.
Режим сверления с ударом: для
сверления в бетоне и кирпичной
кладке.

Установите нужный режим, поворачивая
переключатель режимов (5) на соответствующую позицию.
Установка и извлечение насадок (Рис. А)
 Раскройте патрон (4), поворачивая муфту
(9) в направлении против часовой стрелки,
и вставьте хвостовик насадки.
 Вставьте ключ (10) в каждое отверстие на
боковой части патрона, и затяните патрон,
поворачивая ключ в направлении по часовой стрелке.
 Для извлечения насадки, действуйте
в обратном порядке.
19
РУССКИЙ ЯЗЫК
Установка боковой рукоятки (Рис. А)
Боковая рукоятка (6) может быть установлена
так, чтобы создать удобство для пользователей как с правой, так и с левой рабочей рукой.
ВНИМАНИЕ: Всегда используйте
дрель только с правильно установленной боковой рукояткой.




Ослабьте боковую рукоятку.
Для пользователей с правой рабочей рукой: установите зажим боковой рукоятки на
муфте позади патрона, располагая боковую рукоятку слева.
Для пользователей с левой рабочей рукой:
установите зажим боковой рукоятки на муфте позади патрона, располагая боковую
рукоятку справа.
Поверните боковую рукоятку в требуемое
положение и затяните крепление.
Настройка глубины сверления (Рис. С)
 Вставьте в патрон хвостовик нужного сверла.
 Ослабьте боковую рукоятку (6).
 Установите упор-ограничитель глубины
сверления (7) в сквозное отверстие зажима
боковой рукоятки.
 Настройте глубину сверления, как это
показано на рисунке.
 Затяните боковую рукоятку.
Переключатель направления вращения
(реверса) (Рис. А)
 Для выбора направления вращения используйте переключатель реверса (3) (см.
стрелки на корпусе инструмента).
ВНИМАНИЕ: Прежде чем поменять
направление вращения, обязательно
дождитесь полной остановки двигателя.
Переключатель скоростей (Рис. Е)
Данный инструмент снабжен двухпозиционным переключателем скоростей (4), чтобы
менять соотношение скорости/вращающего
момента.
 Разблокируйте клавишу пускового выключателя с регулировкой скорости и
выберите нужную позицию. При этом электродрель может выключиться или продолжить работать на холостом ходу.Всегда
совмещайте переключатель со стрелкой
на корпусе редуктора:
20
1. Низкая скорость/высокий крутящий момент
(сверление больших отверстий, заворачивание крупных саморезов).
2. Высокая скорость/низкий крутящий момент
(сверление отверстий малого диаметра,
сверление в древесине)
 Скорость вращения см. в разделе «Технические характеристики».
Не меняйте положение переключателя при
максимальной скорости вращения двигателя
или во время операции.
Снятие зажимного патрона (Рис. F, G)
 Максимально раскройте зажимной патрон.
 Выньте стопорный винт (12), находящийся
в патроне, открутив его по часовой стрелке
с помощью отвертки.
 Зажмите в патроне ключ-шестигранник и
ударьте по нему молотком, как показано на
рисунке.
Перед началом работ


Вставьте нужную насадку.
Точкой отметьте место, в котором необходимо высверлить отверстие.
ЭКСПЛУАТАЦИЯ
ВНИМАНИЕ: Для снижения риска
получения серьезной травмы,
перед регулировкой или снятием/установкой дополнительных
принадлежностей или насадок
выключайте инструмент и отсоединяйте его от электросети.
Инструкции по использованию
ВНИМАНИЕ: Всегда следуйте указаниям действующих норм
и правил безопасности.
● При сверлении стен, определите
местоположение отопительных
труб
и электропроводки.
● Не прилагайте к инструменту большую силу. Излишнее давление на
инструмент не ускорит процесс
сверления, но понизит эффективность его работы и может сократить срок его службы.
РУССКИЙ ЯЗЫК
Правильное положение рук во
время работы (Рис. A, В)
ВНИМАНИЕ: Для уменьшения риска
получения тяжелой травмы, ВСЕГДА
правильно удерживайте электроинструмент, как показано на рисунке.
ВНИМАНИЕ: Для уменьшения риска
получения тяжелой травмы, ВСЕГДА
надежно удерживайте инструмент,
предупреждая внезапные сбои в
работе.
Правильное положение рук во время работы:
одной рукой возьмитесь за боковую рукоятку
(6), другой рукой удерживайте основную рукоятку (11).
Включение и выключение (Рис. А)
 Чтобы включить инструмент, нажмите на
клавишу пускового выключателя
с регулировкой скорости (1). Давление,
оказываемое на клавишу выключателя,
определяет скорость вращения двигателя.
 При необходимости непрерывного режима
работы нажмите кнопку блокировки пускового выключателя (2) и отпустите клавишу
пускового выключателя. Кнопка блокировки
работает только при полной скорости
и вращении вперед.
 Чтобы выключить инструмент, отпустите
клавишу пускового выключателя.
 Для выключения непрерывного режима
работы инструмента кратко нажмите
и отпустите клавишу пускового выключателя. Всегда выключайте электроинструмент
после окончания работы и перед отключением от электросети.
Сверление с ударом (Рис. А)
 Выберите режим сверления с ударом.
 Нажмите на клавишу пускового выключателя (1).
Сверление без удара (Рис. А)
 Выберите режим сверления без удара.
 Нажмите на клавишу пускового выключателя (1).
Заворачивание
 Выберите направление вращения.
 Выберите режим сверления без удара.
 Нажмите на клавишу пускового выключателя (1).
Сверление
ВНИМАНИЕ: Для снижения риска
получения серьезной травмы,
перед регулировкой или снятием/установкой дополнительных
принадлежностей или насадок
выключайте инструмент и отсоединяйте его от электросети.
ВНИМАНИЕ: Для снижения риска
получения травмы ВСЕГДА надежно закрепляйте заготовку. При
сверлении тонких материалов, для
предотвращения их повреждения
подкладывайте деревянный брусок.
1. Используйте только остро заточенные
сверла. Для сверления в ДЕРЕВЕ используйте низкую скорость и спиральные сверла, перьевые сверла, шнековые сверла
или цифенборы. Для сверления в МЕТАЛЛЕ используйте низкую скорость и спиральные сверла из стали или цифенборы.
2. Всегда прилагайте давление по прямой
линии со сверлом. Давление должно быть
достаточным для равномерного врезания
сверла, но не слишком сильным, чтобы не
вызвать останов двигателя или отклонение
сверла.
3. Крепко держите инструмент обеими руками, чтобы контролировать вращательное
действие сверла.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: В случае перегрузки в результате внезапного
закручивания сверла дрель может
остановиться. Всегда определяйте
причину останова. Крепко держите
инструмент, чтобы контролировать
вращательное действие сверла
и избежать получение травмы.
4. ОСТАНОВ ДРЕЛИ обычно происходит
в результате перегрузки инструмента или
неправильного использования. СРАЗУ ЖЕ
ОТПУСТИТЕ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ, извлеките
сверло из заготовки и определите причину
останова. НЕ ПЫТАЙТЕСЬ ЗАПУСТИТЬ
ВНЕЗАПНО ОСТАНОВИВШИЙСЯ ДВИГАТЕЛЬ, НАЖИМАЯ НА КЛАВИШУ ПУСКОВОГО ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ – ИНСТРУМЕНТ
МОЖЕТ ВЫЙТИ ИЗ СТРОЯ.
5. Для сведения у минимуму риска внезапного останова инструмента или просверливания материала насквозь, уменьшите
21
РУССКИЙ ЯЗЫК
давление на дрель и осторожно высверливайте последнюю часть отверстия.
6. Не выключайте двигатель при извлечении
сверла из высверленного отверстия. Это
позволит избежать заклинивания сверла.
7. При использовании регулировки скорости
нет необходимости предварительно прокернивать высверливаемое отверстие.
Начиная сверление, используйте низкую
скорость и путем нажатия на курковый
выключатель постепенно увеличивайте
скорость, пока отверстие не будет достаточно глубоким, чтобы сверло из него не
выскочило.
СВЕРЛЕНИЕ В МЕТАЛЛЕ
Начните сверление на низкой скорости, постепенно увеличивая скорость и одновременно
с этим оказывая плотное давление на дрель.
Плавный и равномерный выход металлической стружки из отверстия указывает на надлежащую скорость сверления. При сверлении
металлов используйте смазочно-охлаждающую жидкость. Исключение составляют чугун
и медь, которые нужно сверлить без смазки.
ПРИМЕЧАНИЕ: Широкие отверстия в стали
(диаметром 8 мм - 13 мм) легче выполнить,
если предварительно просверлить пилотное
отверстие (диаметром 4 мм – 5 мм).
СВЕРЛЕНИЕ В ДЕРЕВЕ
Начните сверление на низкой скорости, постепенно увеличивая скорость и одновременно
с этим оказывая плотное давление на дрель.
Делать отверстия в дереве можно с использованием сверл для металла. Эти сверла могут
перегреваться, поэтому нужно как можно чаще
очищать канавки сверла от опилок. Под заготовки, способные расколоться при сверлении,
подкладывайте деревянный брусок.
ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
Ваш электроинструмент DEWALT рассчитан на
работу в течение продолжительного времени
при минимальном техническом обслуживании.
Срок службы и надежность инструмента увеличивается при правильном уходе и регулярной чистке.
ВНИМАНИЕ: Во избежание травмы, выключите инструмент
и отсоедините его от источника
электропитания, прежде чем устанавливать и демонтировать принадлежности, выполнять или изменять настройки, а также перед
22
проведением ремонта. Убедитесь,
что курковый переключатель находится в положении ВЫКЛ. Непреднамеренный запуск инструмента может
привести к получению травмы.
Смазка
Ваш электроинструмент не требует дополнительной смазки.
Чистка
ВНИМАНИЕ: Выдувайте грязь
и пыль из корпуса инструмента сухим сжатым воздухом по мере видимого скопления грязи внутри
и вокруг вентиляционных отверстий.
Выполняйте очистку, надев средство
защиты глаз и респиратор утвержденного типа.
ВНИМАНИЕ: Никогда не используйте растворители или другие агрессивные химические средствами для
очистки неметаллических деталей
инструмента. Эти химикаты могут
ухудшить свойства материалов,
примененных в данных деталях. Используйте ткань, смоченную в воде с
мягким мылом. Не допускайте попадания какой-либо жидкости внутрь
инструмента; ни в коем случае не
погружайте какую-либо часть инструмента в жидкость.
Дополнительные принадлежности
ВНИМАНИЕ: Поскольку принадлежности, отличные от тех, которые
предлагает DEWALT, не проходили
тесты на данном изделии, то использование этих принадлежностей
может привести к опасной ситуации.
Для снижения риска получения
травмы пользуйтесь только рекомендованными DEWALT принадлежностями.
По вопросу приобретения дополнительных
принадлежностей обращайтесь к Вашему
дилеру.
РУССКИЙ ЯЗЫК
Защита окружающей среды
Раздельный сбор. Данное
изделие нельзя утилизировать
вместе с обычными бытовыми
отходами.
Если однажды Вы захотите заменить Ваш
электроинструмент D EWALT или Вы больше
в нем не нуждаетесь, не выбрасывайте его
вместе с бытовыми отходами. Отнесите
изделие в специальный приемный пункт.
Раздельный сбор изделий с истекшим сроком службы и их упаковок
позволяет пускать их в переработку
и повторно использовать. Использование переработанных материалов
помогает защищать окружающую среду от загрязнения и снижает расход
сырьевых материалов.
Местное законодательство
может обеспечить сбор старых
электроинструментов отдельно от бытового
мусора на муниципальных свалках отходов,
или Вы можете сдавать их в торговом
предприятии при покупке нового изделия.
Фирма D EWALT обеспечивает прием
и переработку отслуживших свой срок
изделий. Чтобы воспользоваться этой
услугой, Вы можете сдать Ваше изделие
в любой авторизованный сервисный центр,
который собирает их по нашему поручению.
Вы можете узнать место нахождения Вашего
ближайшего авторизованного сервисного
центра, обратившись в Ваш местный офис
D EWALT по адресу, указанному в данном
руководстве по эксплуатации. Кроме того,
список авторизованных сервисных центров
D EWALT и полную информацию о нашем
послепродажном обслуживании и контактах
Вы можете найти в интернете по адресу:
www.2helpU.com
23
LATVIEŠU
РУССКИЙ ЯЗЫК
LIC GOTUS SIA
Ulbrokas Str.
Rīga, 1021
Tel.:
Fax:
+371 67556949
+371 67555140
TRIECIENURBJMAŠĪNA / ДРЕЛЬ 2
©
D21805
www.dewalt.eu
Download PDF

advertising