D23551 | DeWalt D23551 CIRCULAR SAW instruction manual

555222-55 PL
Tłumaczenie oryginalnej instrukcji
D23551
D23651
Rys. 1
a
b
D23551
dd
c
a
h
q
k
m
f
n
g
o
p
j
i
b
a
D23651
dd
dd
d
c
d
e
h
k
q
l
m
n
f
p
g
i
2
dd
j
o
ee
Rys. 2
Rys. 3
k
f
3
Rys. 4
v
g
i
s
t
h
u
j
g
Rys. 5
r
l
w
f
4
Rys. 6
x
y
z
Rys. 7
aa
aa
x
Rys. 8
bb
100
mm
x
15 mm
5
Rys. 9
Rys. 10
6
Rys. 11
0˚
45˚
aa
aa
Rys. 12
cc
7
Rys. 13
Rys. 14
8
Rys. 15
RĘCZNA PILARKA TARCZOWA
D23551, D23651
Serdeczne gratulacje!
Dziękujemy za zakupienie urządzenia firmy
DEWALT. Wiele lat doświadczeń, niezwykle
staranne wykonanie i ciągłe innowacje
sprawiły, że firma DEWALT stała się prawdziwie
niezawodnym partnerem dla wszystkich
użytkowników profesjonalnych narzędzi.
Dane techniczne
D23551
D23651
Napięcie sieciowe
V
230
230
Typ
1
1
Pobór mocy
W
1050
1350
Prędkość obrotowa
biegu jałowego
obr/min 5000
5000
Maks. głębokość cięcia prostopadłego:
bez szyny prowadzącej mm
52
62
z szyną prowadzącą
mm
47
57
Maks. głębokość cięcia ukosowego pod kątem 45°:
bez szyny prowadzącej mm
37
49
z szyną prowadzącą
mm
32
44
Średnica piły tarczowej
mm
165
190
Grubość piły tarczowej
mm
2,5
2,6
Średnica centralnego otworu
w pile tarczowej
mm
20
30
Zakres regulacji kąta
cięcia ukosowego
0 - 45°
0 - 55°
Masa
kg
5,0
6,0
Poziom ciśnienia
akustycznego
Niepewność pomiaru
Poziom mocy akustycznej
Niepewność pomiaru
dB(A)
dB(A)
dB(A)
dB(A)
99
3
108
6,7
99
3
108
3,6
Ważone częstotliwościowo całkowite przyspieszenie
drgań na rękojeści (suma wektorowa trzech składowych
kierunkowych) zmierzone wg normy EN60745:
Wartość skuteczna
m/s2 ≤ 2,5
≤ 2,5
Niepewność pomiaru
m/s2
1,5
1,5
Podana całkowita wartość skuteczna
przyspieszenia drgań została zmierzona
standardową metodą, opisaną w normie
EN 60745, i dzięki temu można ją
wykorzystywać do porównań z innymi
narzędziami oraz do tymczasowej oceny
ekspozycji drganiowej.
OSTRZEŻENIE: Podana całkowita
wartość skuteczna przyspieszenia
drgań dotyczy podstawowego
zastosowania narzędzia i może się
różnić, gdy jest ono wykorzystywane
w inny sposób, z innymi akcesoriami,
lub niewłaściwie konserwowane.
W takich sytuacjach ekspozycja
drganiowa w trakcie całego okresu
użytkowania maszyny może być
dużo większa.
Przy szacowaniu ekspozycji
drganiowej trzeba też uwzględnić,
jak długo w danym czasie narzędzie
pozostawało wyłączone i jak długo
pracowało na biegu jałowym.
Ekspozycja drganiowa w trakcie
całego okresu użytkowania maszyny
mogłaby się wtedy okazać dużo
mniejsza niż przy ciągłym użyciu.
Dla ochrony użytkownika przed
skutkami wibracji stosuj dodatkowe
środki bezpieczeństwa, jak np.
prawidłowa konserwacja narzędzi
i akcesoriów, utrzymywanie ciepłych
rąk, odpowiednia organizacja pracy.
Amperaż bezpiecznika:
Elektronarzędzia zasilane prądem o napięciu 230 V 10 A
Definicje związane
z bezpieczeństwem pracy
Poniżej zdefiniowano ważność poszczególnych
ostrzeżeń. Prosimy o przeczytanie instrukcji
i zwracanie uwagi na te symbole.
NIEBEZPIECZEŃSTWO: Informuje
o bezpośrednim niebezpieczeństwie.
Nieprzestrzeganie tej wskazówki
grozi doznaniem śmiertelnych lub
ciężkich obrażeń ciała.
OSTRZEŻENIE: Informuje
o potencjalnie niebezpiecznej
sytuacji. Nieprzestrzeganie tej
wskazówki może doprowadzić do
śmiertelnych lub ciężkich obrażeń
ciała.
9
UWAGA: Informuje o potencjalnie
niebezpiecznej sytuacji.
Nieprzestrzeganie tej wskazówki
może doprowadzić do lekkich lub
średnich obrażeń ciała.
WSKAZÓWKA: Informuje
o działaniu, które wprawdzie nie
grozi doznaniem urazu, ale przy
zignorowaniu może skutkować
szkodami rzeczowymi.
Informuje o niebezpieczeństwie
porażenia prądem elektrycznym.
Informuje o niebezpieczeństwie
pożaru.
Deklaracja zgodności
z normami UE
DYREKTYWA MASZYNOWA
D23551, D23651
Firma DEWALT deklaruje niniejszym, że wyrób
nr kat. D23551, D23651 opisany w „Danych
technicznych” został wykonany zgodnie
z następującymi wytycznymi i normami:
2006/42/EG, EN 60745-1, EN 60745-2-5.
Wyrób ten jest zgodny także z dyrektywą
2004/108/EG. Więcej informacji na ten temat
można uzyskać pod podanym niżej adresem lub
w jednej z naszych filii wymienionych na końcu
instrukcji obsługi.
Niżej podpisany jest odpowiedzialny za
prawdziwość danych technicznych i składa tę
deklarację w imieniu firmy DEWALT.
Horst Großmann
Wicedyrektor Działu Konstrukcyjnego
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 11,
D-65510, Idstein, Niemcy
31.12.2009
OSTRZEŻENIE: By nie narażać
się na doznanie urazu, prosimy
o przeczytanie tej instrukcji obsługi.
10
Ogólne przepisy
bezpieczeństwa pracy
elektronarzędzi
OSTRZEŻENIE! Zapoznaj się ze
wszystkimi zamieszczonymi tutaj
wskazówkami. Nieprzestrzeganie
ich może doprowadzić do porażenia
prądem elektrycznym, pożaru,
a nawet ciężkiego urazu ciała.
PRZECHOWUJ NINIEJSZĄ INSTRUKCJĘ,
BY W RAZIE POTRZEBY MÓC Z NIEJ
PONOWNIE SKORZYSTAĆ.
Występujące w tekście wyrażenie
„elektronarzędzie” oznacza zarówno
urządzenie sieciowe (z kablem sieciowym) jak
i akumulatorowe (bez kabla sieciowego).
1) BEZPIECZEŃSTWO W OBSZARZE PRACY
a) Utrzymuj porządek w miejscu pracy
i dobrze je oświetlaj. Nieporządek
i niewystarczające oświetlenie grożą
wypadkiem.
b) Nie używaj elektronarzędzi
w otoczeniu zagrożonym wybuchem,
gdzie występują palne pary, gazy lub
pyły. Elektronarzędzia wytwarzają iskry,
które mogą spowodować zapalenie się
tych substancji.
c) Nie dopuszczaj dzieci ani innych osób
do miejsca pracy. Mogą one odwrócić
uwagę od wykonywanych czynności, co
grozi wypadkiem.
2) BEZPIECZEŃSTWO ELEKTRYCZNE
a) Wtyczka kabla elektronarzędzia musi
pasować do gniazda sieciowego
i w żadnym wypadku nie wolno jej
przerabiać. Gdy elektronarzędzia
zawierają uziemienie ochronne,
nie używaj żadnych wtyczek
adaptacyjnych. Oryginalne wtyczki
i pasujące do nich gniazda sieciowe
zmniejszają ryzyko porażenia prądem
elektrycznym.
b) Unikaj dotykania uziemionych
elementów, jak na przykład rury,
grzejniki, piece i chłodziarki. Gdy
ciało jest uziemione, porażenie
prądem elektrycznym jest o wiele
niebezpieczniejsze.
c) Nie wystawiaj elektronarzędzi
na działanie deszczu ani wilgoci.
Przedostanie się wody do wnętrza
obudowy grozi porażeniem prądem
elektrycznym.
d) Ostrożnie obchodź się z kablem.
Nigdy nie używaj go do przenoszenia
elektronarzędzia ani do wyjmowania
wtyczki z gniazda sieciowego. Chroń
kabel przed wysoką temperaturą,
olejem, ostrymi krawędziami
i ruchomymi elementami. Uszkodzony
lub zaplątany kabel może doprowadzić do
porażenia prądem elektrycznym.
e) Przy pracy na wolnym powietrzu
stosuj tylko przeznaczone do tego
celu przedłużacze. Posługiwanie się
odpowiednimi przedłużaczami zmniejsza
ryzyko porażenia prądem elektrycznym.
f) W razie konieczności użycia
elektronarzędzia w wilgotnym
otoczeniu zabezpiecz obwód zasilania
wyłącznikiem ochronnym różnicowoprądowym. Zastosowanie takiego
wyłącznika zmniejsza ryzyko porażenia
prądem elektrycznym.
3) BEZPIECZEŃSTWO OSOBISTE
a) Zawsze zachowuj uwagę, koncentruj
się na swojej pracy i rozsądnie
postępuj z elektronarzędziem. Nie
używaj go, gdy jesteś zmęczony
lub znajdujesz się pod wpływem
narkotyków, alkoholu czy też leków.
Chwila nieuwagi w czasie pracy grozi
bardzo poważnymi konsekwencjami.
b) Stosuj osobiste wyposażenie
ochronne. Zawsze zakładaj okulary
ochronne. Odpowiednie wyposażenie
ochronne, jak maska przeciwpyłowa,
obuwie na szorstkiej podeszwie, kask
ochronny lub nauszniki ochronne,
zależnie od rodzaju i zastosowania
elektronarzędzia zmniejszają ryzyko
doznania urazu.
c) Unikaj niezamierzonego załączania.
Przed przyłączeniem elektronarzędzia
do sieci sprawdź, czy jego wyłącznik
jest wyłączony. Przenoszenie
elektronarzędzia z palcem opartym na
wyłączniku lub przyłączanie go do sieci
przy włączonym wyłączniku zwiększa
ryzyko wypadku.
d) Przed załączeniem elektronarzędzia
sprawdź, czy zostały wyjęte klucze
i przyrządy nastawcze. Klucz
pozostawiony w obracającej się części
może doprowadzić do urazu ciała.
e) Nie pochylaj się za bardzo do przodu!
Utrzymuj stabilną postawę, by nie
stracić równowagi w jakiejś pozycji
roboczej. Takie postępowanie umożliwia
zachowanie lepszej kontroli nad
f)
g)
elektronarzędziem w nieoczekiwanych
sytuacjach.
Zakładaj odpowiednią odzież
ochronną. Nie noś luźnej odzieży ani
biżuterii. Włosy, odzież i rękawice
trzymaj z dala od ruchomych
elementów. Luźna odzież, biżuteria lub
długie włosy mogą zostać pochwycone
przez obracające się części narzędzia.
Jeżeli producent przewidział
urządzenia do odsysania lub
gromadzenia pyłu, sprawdź, czy
są one przyłączone i prawidłowo
zamocowane. Stosowanie tych urządzeń
zmniejsza zagrożenie zdrowia pyłem.
4) OBSŁUGA I KONSERWACJA
ELEKTRONARZĘDZI
a) Nie przeciążaj elektronarzędzia.
Używaj narzędzi odpowiednich do
danego przypadku zastosowania.
Najlepszą jakość i osobiste
bezpieczeństwo osiągniesz, tylko stosując
właściwe narzędzia.
b) Nie używaj elektronarzędzia
z uszkodzonym wyłącznikiem.
Urządzenie, które nie daje się normalnie
załączać lub wyłączać, jest niebezpieczne
i trzeba je naprawić.
c) Przed rozpoczęciem jakichkolwiek
prac nastawczych, przed wymianą
akcesoriów lub odłożeniem
elektronarzędzia zawsze wyjmuj
wtyczkę kabla z gniazda sieciowego.
Ten środek ostrożności zmniejsza
ryzyko niezamierzonego uruchomienia
elektronarzędzia.
d) Niepotrzebne w danej chwili
elektronarzędzia przechowuj
w miejscu niedostępnym dla dzieci.
Nie pozwalaj używać elektronarzędzi
osobom, które nie są z nimi
obeznane lub nie przeczytały
niniejszej instrukcji. Narzędzia
w rękach niedoświadczonych osób są
niebezpieczne.
e) Utrzymuj elektronarzędzia
w nienagannym stanie technicznym.
Sprawdzaj, czy ruchome elementy
obracają się w odpowiednim kierunku,
nie są zakleszczone, pęknięte ani
tak uszkodzone, że nie zapewniają
prawidłowego funkcjonowania
urządzenia. Uszkodzone
elektronarzędzia przed użyciem
napraw. Powodem wielu wypadków jest
niewłaściwa konserwacja elektronarzędzi.
11
f)
g)
Ostrz i utrzymuj w czystości swoje
narzędzia robocze. Starannie
konserwowane, ostre narzędzia robocze
rzadziej się zakleszczają i łatwiej nimi
pracować.
Elektronarzędzi, akcesoriów, narzędzi
roboczych itp. używaj zgodnie
z tą instrukcją i przeznaczeniem,
biorąc pod uwagę warunki i rodzaj
wykonywanej pracy. Wykorzystywanie
elektronarzędzi wbrew przeznaczeniu jest
niebezpieczne.
g)
h)
5) SERWIS
a) Naprawy elektronarzędzi mogą być
wykonywane tylko przez uprawnionych
specjalistów przy użyciu oryginalnych
części zamiennych. Jest to istotnym
warunkiem zapewnienia bezpieczeństwa
pracy.
i)
Przepisy bezpieczeństwa
pracy wszystkich pilarek
j)
a)
NIEBEZPIECZEŃSTWO: Nie
zbliżaj rąk do obszaru cięcia ani piły
tarczowej. Drugą ręką chwyć rękojeść
dodatkową lub obudowę silnika. Gdy
pilarka jest utrzymywana obiema rękami,
nie grozi niebezpieczeństwo doznania
urazu rąk.
b) Nigdy nie wkładaj rąk pod przedmiot
obrabiany. W czasie cięcia osłona chroni
tarczę tylko od góry.
c) Głębokość cięcia dostosuj do
grubości przedmiotu obrabianego.
Z drugiej strony przedmiotu obrabianego
piła tarczowa nie powinna wystawać
bardziej niż na długość zęba.
d) Ciętego przedmiotu nigdy nie
przytrzymuj rękami ani nogami.
Przytwierdź przedmiot do stabilnej
płyty. Ważne jest prawidłowe podparcie
przedmiotu, by zminimalizować ryzyko
doznania urazu, zakleszczenia piły i utraty
panowania nad pilarką.
e) W razie niebezpieczeństwa przecięcia
ukrytych przewodów elektrycznych
trzymaj elektronarzędzie za izolowane
rękojeści. W chwili przecięcia przewodu
elektrycznego napięcie dochodzi do
wszystkich gołych metalowych części
pilarki, co grozi porażeniem prądem
elektrycznym.
f) Przy cięciu wzdłużnym zawsze używaj
prowadnicy dystansowej. Polepsza
ona dokładność cięcia i zmniejsza
12
k)
niebezpieczeństwo zakleszczenia się piły
tarczowej.
Zawsze używaj pił tarczowych
z otworem centralnym o odpowiednim
kształcie i średnicy (wielokątny lub
okrągły). Tarcza z otworem większym
od średnicy wału może obracać się
mimośrodowo, co grozi utratą panowania
nad pilarką.
Nigdy nie używaj uszkodzonych ani
nieodpowiednich podkładek bądź
śrub mocujących. Są one przeznaczone
do konkretnego rodzaju piły tarczowej
i tylko wtedy zapewniają maksymalne
bezpieczeństwo pracy.
Tak trzymaj pilarkę, by znajdowała
się z lewej lub z prawej strony, a nie
na wprost ciała. Na skutek ODRZUTU
pilarka może bowiem odskoczyć do
tyłu (patrz punkt „Przyczyny odrzutu
i sposoby ich unikania”).
UWAGA: Po wyłączeniu pilarki piła
tarczowa jeszcze jakiś czas się obraca
i nieuwaga grozi doznaniem poważnego
urazu ciała.
Uważaj, by nie przeciąć gwoździ. Przed
rozpoczęciem cięcia drewna wyciągnij
z niego wszystkie metalowe elementy.
Przyczyny i unikanie odrzutów
– Wygięta, ściśnięta lub niewspółosiowo
zamocowana piła tarczowa stwarza
niebezpieczeństwo odrzutu, przy którym
pilarka może w niekontrolowany sposób
wyskoczyć z ciętego przedmiotu w kierunku
użytkownika;
– Odrzut może wystąpić w razie nagłego
zakleszczenia piły. Silnik utyka i pilarka
gwałtownie odbija się w kierunku
użytkownika;
– Może się też zdarzyć, że zęby zwichrowanej
piły tarczowej lub zęby krzywo ustawione
w rzazie zawadzą o górną powierzchnię
ciętego przedmiotu, wskutek czego
piła wydostaje się z rzazu i odskakuje
w kierunku użytkownika.
Odrzut jest wynikiem niewłaściwego użycia i/
lub nieprawidłowej obsługi pilarki bądź też złych
warunków panujących w miejscu pracy i można
mu przeciwdziałać, przedsiębiorąc odpowiednie,
wymienionej niżej środki ostrożności:
a) Pewnie trzymaj pilarkę obiema rękami
i tak balansuj ramionami, by w każdej
chwili móc przeciwstawić się sile
odrzutu. Stój z boku piły tarczowej,
a nie w płaszczyźnie cięcia. W razie
zaistnienia odrzutu można wówczas
opanować sytuację i nie dopuścić do
utraty kontroli nad maszyną.
b) W razie zakleszczenia się piły lub
zatrzymania jej z jakiegokolwiek
innego powodu natychmiast wyłącz
pilarkę i trzymaj ją bez ruchu aż do
całkowitego zatrzymania. Nigdy nie
próbuj wyjmować piły tarczowej
z ciętego przedmiotu ani nie ciągnij
jej do tyłu w czasie cięcia, gdyż może
to doprowadzić do odrzutu. Znajdź
przyczynę zakleszczenia i podejmij
odpowiednie środki zaradcze.
c) Przy ponownym uruchamianiu piły
zagłębionej w ciętym przedmiocie
ustaw ją dokładnie w osi rzazu
i upewnij się, czy zęby nie zawadzają
o materiał. W przeciwnym razie przy
załączaniu może wystąpić odrzut, co
grozi wyskoczeniem piły z ciętego
przedmiotu.
d) Podpieraj duże płyty, by nie doszło do
zakleszczenia piły tarczowej i odrzutu
pilarki. Duże płyty mają tendencję do
wyginania się pod ciężarem własnym.
Płyty takie należy podeprzeć po obydwu
stronach: w pobliżu linii cięcia i krawędzi.
e) Nie używaj tępych ani uszkodzonych
pił tarczowych. Piły tępe lub
z niewłaściwie rozwartymi zębami
wycinają wąski rzaz, co powoduje
nadmierne tarcie i może doprowadzić do
zakleszczenia piły i odrzutu pilarki.
f) Elementy zaciskowe mechanizmu
do nastawiania głębokości cięcia
i blokady pochylenia tarczy muszą
być dobrze zaciśnięte. Poluzowanie się
któregoś z mechanizmów w czasie cięcia
może doprowadzić do zakleszczenia piły
i odrzutu pilarki.
g) Szczególną ostrożność zachowuj przy
cięciu wgłębnym ścian lub innych płyt
niedostępnych od krawędzi. Wystająca
z drugiej strony piła może zawadzić
o jakieś przedmioty i doprowadzić do
odrzutu.
Wskazówki bezpieczeństwa
pracy przy korzystaniu
z wahadłowej osłony tarczy
a)
Przed każdym użyciem sprawdź, czy
osłona tarczy prawidłowo się zamyka.
Nie uruchamiaj pilarki, gdy osłona ta
zacina się. Nigdy nie mocuj ani nie
przywiązuj osłony tarczy w pozycji
otwarcia. Przypadkowy upadek piły
może doprowadzić do wygięcia osłony
tarczy. W takiej sytuacji przed ponownym
uruchomieniem pilarki sprawdź osłonę,
czy porusza się bez przeszkód i nie
dotyka piły tarczowej lub innych
elementów. Dotyczy to wszystkich kątów
cięcia ukosowego i głębokości cięcia.
b) Sprawdź działanie sprężyny powrotnej
osłony tarczy. Gdyby osłona
i sprężyna nie działały prawidłowo,
trzeba je przed użyciem pilarki
naprawić. Osłona może poruszać się
z oporami z powodu uszkodzenia jakichś
elementów, zabrudzenia żywicą lub
zapchania trocinami.
c) Dolna osłona tarczy może być
odciągana ręcznie tylko przy
specjalnych rodzajach cięć, jak „cięcie
wgłębne” i „cięcie kombinowane”.
Schowaj dolną osłonę i zwolnij ją, gdy
tylko tarcza zagłębi się w przedmiot
obrabiany. Przy wszystkich innych
rodzajach cięć dolna osłona tarczy musi
działać automatycznie.
d) Przed odłożeniem pilarki na stole
warsztatowym lub podłodze sprawdź,
czy osłona całkowicie zasłania
piłę tarczową. Nieosłonięta, jeszcze
obracająca się piła tarczowa może
doprowadzić do odrzutu pilarki i przeciąć
wszystko to, co znajdzie się na jej drodze.
Pamiętaj, że po zwolnieniu wyłącznika
piła tarczowa jeszcze jakiś czas się
obraca.
Dodatkowe wskazówki
bezpieczeństwa pracy
przy korzystaniu z klina
rozdzielnika
a)
b)
c)
Każda piła tarczowa może
współpracować tylko z odpowiednim,
pasującym do niej klinem
rozdzielnikiem. Klin ten musi być
grubszy od korpusu samej tarczy,
ale cieńszy niż rozwarcie zębów piły
tarczowej.
Klin rozdzielnik ustaw zgodnie
z opisem w tej instrukcji obsługi.
Nieprawidłowy odstęp, niewłaściwe
ustawienie i ukierunkowanie mogą
spowodować, że klin rozdzielnik nie
będzie spełniać swojej funkcji, którą jest
zapobieganie odrzutowi.
By klin rozdzielnik mógł prawidłowo
spełniać swoją funkcję, musi zagłębić
się w przedmiot obrabiany. Przy
13
krótkich cięciach klin rozdzielnik nie
spełnia swojej funkcji.
d) Nie używaj pilarki, gdy klin rozdzielnik
jest wygięty. Nawet lekkie wygięcie
może zmniejszyć szybkość zamykania
osłony kapturowej tarczy.
Dodatkowe wskazówki
bezpieczeństwa pracy pilarek
tarczowych
• Zakładaj nauszniki ochronne. Hałas
może doprowadzić do uszkodzenia narządu
słuchu.
• Zakładaj maskę przeciwpyłową.
Wdychanie pyłu może spowodować
trudności w oddychaniu i w ogóle jest
niebezpieczne.
• Nie używaj pił tarczowych o średnicy
mniejszej lub większej niż zalecana.
Używaj tylko takich pił, które są zgodne ze
specyfikacją i spełniają normę EN 847-1.
• Nigdy nie używaj tarcz ściernych.
• Klin rozdzielnik musi być tak ustawiony, by
jego odległość od piły tarczowej nie była
większa niż 5 mm i by tarcza nie wystawała
poza dolną krawędź klina bardziej niż na
5 mm.
Pozostałe zagrożenia
Pilarki tarczowe stwarzają niebezpieczeństwo
doznania urazu:
– wskutek dotknięcia obracających się lub
gorących elementów maszyny.
Pomimo przestrzegania obowiązujących
przepisów bezpieczeństwa i używania urządzeń
ochronnych nie da się uniknąć pewnych
zagrożeń. Należą do nich m.in.:
– uszkodzenie narządu słuchu;
– niebezpieczeństwo zgniecenia palców przy
wymianie narzędzi roboczych;
– zagrożenie zdrowia na skutek wdychania
pyłu drzewnego wzbijanego podczas pracy;
Oznaczenia na
elektronarzędziu
Na elektronarzędziu umieszczono następujące
piktogramy:
Przed użyciem przeczytaj instrukcję
obsługi.
UMIEJSCOWIENIE KODU DATY (rys. 1)
Kod daty (ee), który zawiera również rok
produkcji, jest wydrukowany na obudowie:
Przykład:
2010 XX XX
Rok produkcji
Zawartość opakowania
Opakowanie zawiera następujące elementy:
1 ręczna pilarka tarczowa
1 prowadnica dystansowa
1 klucz trzpieniowy
1 instrukcja obsługi
1 rysunek pilarki w rozłożeniu na części
• Sprawdź, czy pilarka tarczowa i przynależne
akcesoria nie uległy uszkodzeniu podczas
transportu.
• Przed uruchomieniem dokładnie przeczytaj
instrukcję obsługi.
Opis (rys. rys. 1, 4, 5)
OSTRZEŻENIE: Nigdy nie
dokonuj żadnych przeróbek
w elektronarzędziu ani jego
elementach, by nie narażać się na
zniszczenie sprzętu lub doznanie
urazu ciała.
a. Wyłącznik
b. Przycisk blokujący
c. Rękojeść przednia
d. Guzik blokady wrzeciona
e. Przyłącze do odsysania trocin
f. Stopa pilarki
g. Klin rozdzielnik
h. Uchwyt do odciągania dolnej osłony tarczy
i. Dolna osłona tarczy
j. Piła tarczowa
k. Pokrętło zaciskowe blokady pochylenia
tarczy
l. Pokrętło zaciskowe prowadnicy dystansowej
(D23651)
m. Regulator luzu szyny prowadzącej przy
cięciu prostopadłym
n. Regulator luzu szyny prowadzącej przy
cięciu ukosowym
o. Wskaźnik linii cięcia ukosowego
p. Wskaźnik linii cięcia prostopadłego
14
q. Pokrętło zaciskowe mechanizmu regulacji
głębokości cięcia
r. Prowadnica dystansowa
ZASTOSOWANIE ZGODNE
Z PRZEZNACZENIEM
Pilarki tarczowe D23551 i D23651 są
przeznaczone do profesjonalnego cięcia drewna
i tworzyw sztucznych.
NIE używaj ich w wilgotnym otoczeniu ani
w pobliżu palnych cieczy lub gazów.
Pilarki te stanowią elektronarzędzia
przeznaczone do użytku profesjonalnego.
NIE pozwalaj dotykać ich dzieciom. Osoby
niedoświadczone mogą używać elektronarzędzi
tylko pod nadzorem
Bezpieczeństwo elektryczne
Silnik elektryczny jest przystosowany do
zasilania prądem o tylko jednym napięciu.
Dlatego zawsze sprawdzaj, czy napięcie
sieciowe odpowiada wartości podanej na
tabliczce znamionowej elektronarzędzia.
Pilarka DEWALT jest podwójnie
zaizolowana zgodnie z normą
EN 60745 i dlatego żyła uziemiająca
nie jest potrzebna.
Uszkodzony kabel sieciowy musi być
wymieniony na specjalny kabel, który można
nabyć w serwisie firmy DEWALT.
Nastawianie głębokości cięcia
(rys. rys. 1, 2)
1. Poluzuj pokrętło zaciskowe mechanizmu
regulacji głębokości cięcia (q).
2. Odchyl stopę (f) aż do uzyskania żądanej
głębokości cięcia.
3. Mocno dokręć pokrętło (q).
OSTRZEŻENIE: Najlepsze wyniki
cięcia uzyskuje się, gdy piła tarczowa
wystaje z drugiej strony przedmiotu
obrabianego na wysokość ok. 5 mm
(rys. 2).
Nastawianie kąta cięcia
ukosowego (rys. 1, 3)
Kąt cięcia ukosowego można regulować
w granicach od 0° do maks. wartości.
1. Poluzuj pokrętło zaciskowe mechanizmu
pochylania tarczy (k).
2. Żądany kąt cięcia ukosowego tak nastaw
przez obrócenie stopy pilarki (f), aż
wskaźnik wskaże odpowiedni kąt na skali.
3. Ponownie dokręć pokrętło zaciskowe
mechanizmu pochylania tarczy (k).
Regulacja prostopadłego
ustawienia piły tarczowej
względem stopy (rys. 1)
Przedłużacz
1. Kąt cięcia ukosowego nastaw na 0°.
Przedłużacz musi być dopuszczony do
eksploatacji i wytrzymywać pobór mocy przez
elektronarzędzie (patrz: Dane techniczne).
Zaleca się, by minimalny przekrój żył kabla
wynosił 1 mm2, a jego długość nie przekraczała
30 m.
2. Za pomocą dźwigni (h) odciągnij osłonę
tarczy i połóż pilarkę na boku.
Gdy korzystasz z bębna, zawsze całkowicie
odwijaj z niego kabel.
MONTAŻ I REGULACJA
OSTRZEŻENIE: By zmniejszyć
ryzyko doznania urazu, przed
założeniem lub zdjęciem
akcesoriów bądź przed
wykonaniem regulacji lub
naprawy wyłącz elektronarzędzie
i wyjmij wtyczkę kabla z gniazda
sieciowego. Upewnij się,
czy wyłącznik jest wyłączony.
Przypadkowe uruchomienie może
doprowadzić do wypadku.
3. Zwolnij pokrętło zaciskowe mechanizmu
pochylania tarczy (k).
4. Przyłóż przymiar kątowy do piły tarczowej
i stopy.
5. Mocno dokręć pokrętło (k).
Wymiana piły tarczowej (rys.
rys. 1, 4)
1. Naciśnij przycisk blokady wrzeciona (d).
Odkręć śrubę mocującą piły tarczowej (s)
przez obrócenie jej w lewo dostarczonym
kluczem trzpieniowym.
2. Za pomocą dźwigni (h) odciągnij dolną
osłonę tarczy (i) i wymień piłę tarczową
(j). Ponownie załóż podkładki (t, u)
w prawidłowych pozycjach.
3. Sprawdź kierunek obrotów piły tarczowej.
15
4. Ręcznie dokręć śrubę mocującą piły
tarczowej (s), utrzymując przy tym podkładki
w prawidłowej pozycji. Dokręć śrubę
w prawo.
5. Przy obracaniu tarczy naciśnij przycisk
blokady wrzeciona (d), aż piła przestanie się
obracać.
6. Dostarczonym kluczem trzpieniowym mocno
dokręć śrubę mocującą piły tarczowej.
Regulacja klina rozdzielnika
(rys. 4)
Szczegół na rysunku 4 przedstawia prawidłowe
ustawienie klina rozdzielnika (g). Po wymianie
tarczy lub gdyby to było konieczne z jakiegoś
innego powodu, wyreguluj odległość klina
rozdzielnika od piły tarczowej.
1. Nastaw głębokość cięcia na 0 mm, by
uzyskać dostęp do śrub mocujących (v)
klina rozdzielnika (g).
2. Poluzuj śruby (v) i wysuń klin na
maksymalną odległość.
3. Wyreguluj odległość klina rozdzielnika od
piły tarczowej i ostatecznie mocno dokręć
śruby.
to w połączeniu z różnymi akcesoriami
umożliwia wykonywanie dokładnych cięć pod
kątem, cięć ukosowych i dopasowujących.
Do mocowania szyny prowadzącej (x)
przedmiotu obrabianego służą ściski (z) (rys. 6).
Zamocowanie szyny prowadzącej (x) ściskami
(z) do przedmiotu obrabianego (y) zapewnia
bezpieczną pracę, uniemożliwiając przesunięcie
szyny względem ciętego materiału.
WAŻNA WSKAZÓWKA: SKALA głębokości
cięcia odpowiada rzeczywistości bez szyny
prowadzącej. Szyna zmienia głębokość cięcia
o ok. 5,0 mm.
REGULACJA LUZU PILARKI NA SZYNIE
PROWADZĄCEJ (RYS. RYS. 1, 7)
Najlepsze wyniki cięcia uzyskuje się, gdy luz
między pilarką a szyną prowadzącą (x) jest
bardzo mały. Można go nastawić za pomocą
dwóch regulatorów (m, n) na stopie pilarki:
(m) do cięcia prostopadłego i (n) do cięcia
ukosowego pod kątem 1 - 45°. Regulatory te
stanowią precyzyjne krzywki, które umożliwiają
redukcję luzu między pilarką a szyną
prowadzącą. Po odpowiednim wyregulowaniu
pilarka nie przemieszcza się na boki i linia cięcia
jest idealnie prosta.
Zastosowanie i regulacja
prowadnicy dystansowej
(D23651, rys. 5)
WSKAZÓWKA: Regulatory są fabrycznie
nastawione na minimalny luz. W razie
potrzeby przed użyciem pilarki luz ten można
podregulować zgodnie z poniższym opisem.
Prowadnica dystansowa (r) służy do
równoległego cięcia wzdłuż krawędzi
przedmiotu obrabianego.
UWAGA: Zawsze reguluj wszystkie regulatory.
MONTAŻ
1. Poluzuj pokrętło zaciskowe (l), by móc
włożyć prowadnicę dystansową.
2. Tak jak pokazano na rysunku, włóż
prowadnicę dystansową (r) w stopę (f).
3. Mocno dokręć pokrętło zaciskowe (l).
REGULACJA
1. Poluzuj śrubę zaciskową (l) i ustaw
prowadnicę dystansową (r) na żądaną
szerokość cięcia. Szerokość tę można
odczytać na skali (w).
2. Mocno dokręć pokrętło zaciskowe (l).
System szyn prowadzących
Szyny prowadzące dostępne w różnych
długościach ułatwiają precyzyjne, czyste cięcie
i jednocześnie chronią powierzchnię przedmiotu
obrabianego przed uszkodzeniem. Urządzenie
16
1. Poluzuj śrubę w regulatorze, by móc go
przestawić.
2. Wycofaj dolną osłonę tarczy i umieść
pilarkę na szynie, przy czym piła powinna
się znajdować w najwyższej pozycji.
3. Obróć pokrętło aż do zablokowania pilarki
na szynie.
WAŻNA WSKAZÓWKA: Sprawdź, czy
pilarka jest zamocowana na szynie.
W tym celu spróbuj przesunąć pilarkę do
przodu. Zablokowana pilarka nie daje się
przestawić.
4. Wycofaj pokrętło tylko na tyle, by pilarka
mogła się swobodnie przemieszczać na
szynie.
5. Przytrzymaj regulator w tej pozycji
i ponownie mocno dokręć śrubę.
WSKAZÓWKA: W przypadku zastosowania
innej szyny ZAWSZE przeprowadzaj tę
regulację od nowa.
Regulator szyny jest teraz nastawiony na
minimalny luz boczny.
Szyna prowadząca zawiera osłonę przed
odłamkami (aa), którą przed pierwszym
użyciem pilarki należy przyciąć na
odpowiedni wymiar. Patrz Przycinanie
osłony przed odłamkami.
OSŁONA PRZED ODŁAMKAMI
Przed pierwszym użyciem pilarki należy
przyciąć osłonę przed odłamkami (aa) na szynie
prowadzącej na odpowiedni wymiar.
Na każdej z obydwu krawędzi szyny
prowadzącej znajduje się osłona przed
odłamkami (aa) (rys. 7). Celem jej jest
umożliwienie użytkownikowi obserwowanie linii
cięcia i ograniczenie ilości trocin wylatujących
podczas piłowania.
WAŻNA WSKAZÓWKA: PRZED przycięciem
osłony przed odłamkami NAJPIERW przeczytaj
punkt Regulacja luzu pilarki na szynie
prowadzącej!
PRZYCINANIE OSŁONY PRZED ODŁAMKAMI
(RYS. RYS. 8 - 11)
1. Umieść szynę prowadzącą (x) na kawałku
odpadu drewnianego (bb) tak, by wystawała
na odległość przynajmniej 100 mm. Dla
zapewnienia odpowiedniej dokładności
przytwierdź szynę prowadzącą ściskiem do
przedmiotu obrabianego.
2. Nastaw pilarkę na głębokość cięcia 15 mm.
3. Umieść przód pilarki na wystającym końcu
szyny prowadzącej i sprawdź, czy piła
tarczowa znajduje się przy krawędzi szyny
(rys. 9).
4. Załącz pilarkę. Powoli, ciągłym ruchem
przetnij osłonę przed odłamkami na całej
długości szyny. Teraz krawędź osłony
odpowiada dokładnie krawędzi cięcia piły
tarczowej (rys. 10).
Zdejmij pilarkę z szyny i obróć szynę o 180°, by
móc przyciąć osłonę przed odłamkami z drugiej
strony szyny. Powtórz operacje opisane
w punktach od 1 do 4.
WSKAZÓWKA: W razie potrzeby osłonę przed
odłamkami można przyciąć skośnie pod kątem
45°. Powtórz operacje opisane w punktach
od 1 do 4. Dzięki temu można jedną stronę
szyny wykorzystywać do cięcia prostopadłego,
a drugą - do cięcia ukosowego pod kątem 45°
(rys. 11).
WSKAZÓWKA: Gdy osłona przed odłamkami
jest przycięta pod kątem prostym po obydwu
stronach, przy cięciu ukosowym piła tarczowa
nie przemieszcza się dokładnie wzdłuż krawędzi
osłony. Jest to spowodowane tym, że punkt
obrotu piły tarczowej nie jest stacjonarny i przy
obracaniu płaszczyzna tarczy przemieszcza się.
ZASTOSOWANIE WŁAŚCIWEGO
WSKAŹNIKA LINII CIĘCIA
Stopa pilarki zawiera na spodzie 2 wskaźniki linii
cięcia: jeden do cięcia prostopadłego, a drugi ukosowego.
Tabliczka z przodu stopy (rys. 12) informuje,
który wskaźnik służy do danego rodzaju cięcia.
Wycięcie na tabliczce musi się pokrywać
z kanałem szyny prowadzącej. Na rysunku
13 przedstawiono pilarkę względem szyny
prowadzącej w pozycji cięcia prostopadłego,
a na rysunku 14 - w pozycji cięcia ukosowego.
Przed rozpoczęciem pracy
OSTRZEŻENIE: Sprawdź, czy
osłona tarczy jest prawidłowo
zamontowana i zamknięta.
OSTRZEŻENIE: Sprawdź, czy piła
tarczowa obraca się w kierunku
wskazywanym przez umieszczoną na
niej strzałkę.
OBSŁUGA
OSTRZEŻENIE: By zmniejszyć
ryzyko doznania urazu, przed
założeniem lub zdjęciem
akcesoriów bądź przed
wykonaniem regulacji lub
naprawy wyłącz elektronarzędzie
i wyjmij wtyczkę kabla z gniazda
sieciowego.
OSTRZEŻENIE: Przed użyciem
pilarki ZAWSZE sprawdzaj, czy
wszystkie jej funkcje działają
prawidłowo!
Instrukcja obsługi
OSTRZEŻENIE:
• Zawsze przestrzegaj wskazówek
dotyczących bezpieczeństwa
i obowiązujących przepisów.
• Sprawdź, czy cięty materiał został
dobrze zamocowany.
• W czasie pracy tylko lekko napieraj
na pilarkę i nie wywieraj bocznego
nacisku na piłę tarczową.
• Nie przeciążaj pilarki.
17
• Nie używaj silnie zużytych tarcz
tnących.
• Nie używaj pilarki do cięcia
wgłębnego.
Utrzymywanie prawidłowej
pozycji rąk (rys. rys. 1, 15)
OSTRZEŻENIE: By zmniejszyć
ryzyko doznania poważnego urazu,
ZAWSZE prawidłowo trzymuj
elektronarzędzie, tak jak pokazano
na rysunku.
OSTRZEŻENIE: By zmniejszyć
ryzyko doznania poważnego
urazu, ZAWSZE mocno utrzymuj
elektronarzędzie, by w razie
potrzeby móc zawczasu odpowiednio
zareagować w nagłej sytuacji.
Zaleca się jedną ręką trzymać rękojeść główną
(dd), a drugą - rękojeść przednią (c).
Załączanie i wyłączanie (rys. 1)
Ze względów bezpieczeństwa wyłącznik (a)
pilarki zaopatrzono w przycisk blokujący (b).
1. Naciśnij przycisk (b), by odblokować
wyłącznik.
2. Naciśnij wyłącznik (a), by załączyć pilarkę.
Z chwilą zwolnienia wyłącznika blokada
znów się automatycznie uaktywnia, by
w ten sposób zapobiec niezamierzonemu
załączeniu pilarki.
OSTRZEŻENIE:
• Nie załączaj pilarki, gdy tarcza
tnąca dotyka przedmiotu
obrabianego lub jakiegoś innego
materiału.
• Nie naciskaj guzika blokady
wrzeciona w czasie pracy pilarki.
Trzymanie i prowadzenie
pilarki (rys. 1)
1. By móc pewnie prowadzić pilarkę, trzymaj ją
za rękojeść główną i rękojeść przednią (c).
OSTRZEŻENIE: Kabel sieciowy
ZAWSZE układaj z tyłu pilarki.
Odsysanie pyłu (rys. 1)
OSTRZEŻENIE: Wdychanie
pyłu jest szkodliwe dla zdrowia.
Z tego powodu ZAWSZE zakładaj
odpowiednią dopuszczoną do użytku
maskę przeciwpyłową
Pilarka tarczowa zawiera przyłącze do odsysania
trocin (e).
W miarę możliwości używaj odkurzaczy
przemysłowych zgodnych z obowiązującymi
przepisami o emisji pyłów.
OSTRZEŻENIE: Używaj TYLKO
takich odkurzaczy przemysłowych,
które są zgodne z obowiązującymi
wytycznymi do emisji pyłów. Wąż
ssący większości odkurzaczy
przemysłowych można przyłączać
bezpośrednio do przyłącza.
OSTRZEŻENIE: Przy piłowaniu
metali nie używaj odpylaczy bez
odpowiedniej osłony przeciwiskrowej.
KONSERWACJA
Elektronarzędzia firmy DEWALT odznaczają
się dużą trwałością i prawie nie wymagają
konserwacji. Jednak warunkiem ciągłej,
bezawaryjnej pracy jest ich regularne
czyszczenie.
OSTRZEŻENIE: By zmniejszyć
ryzyko doznania urazu, przed
założeniem lub zdjęciem
akcesoriów bądź przed
wykonaniem regulacji lub
naprawy wyłącz elektronarzędzie
i wyjmij wtyczkę kabla z gniazda
sieciowego. Upewnij się,
czy wyłącznik jest wyłączony.
Przypadkowe uruchomienie może
doprowadzić do wypadku.
OSTRZEŻENIE: W razie zużycia piły
tarczowej wymień ją na nowy, ostry
egzemplarz.
WSKAZÓWKA: Najlepsze wyniki cięcia
uzyskuje się, gdy dolna strona przedmiotu
obrabianego jest obrócona do góry.
2. Przy cięciu prostopadłym prowadź
wzdłuż linii narysowanej na przedmiocie
obrabianym wskaźnik (p), a przy cięciu
ukosowym pod kątem 45° - wskaźnik (o).
18
Smarowanie
Pilarka tarczowa nie wymaga żadnego
dodatkowego smarowania.
Czyszczenie
OSTRZEŻENIE: Gdyby
w szczelinach wentylacyjnych
zgromadził się brud, wydmuchaj go
suchym, sprężonym powietrzem.
Załóż przy tym okulary ochronne
i odpowiednią maskę przeciwpyłową.
OSTRZEŻENIE: Do czyszczenia
plastikowych elementów
narzędzia nie używaj żadnych
rozpuszczalników ani innych
agresywnych chemikaliów, które
mogą osłabić materiał. Najlepsza
do tego celu jest szmata zwilżona
łagodnym roztworem mydlanym.
Uważaj, by do wnętrza obudowy
nie dostała się jakaś ciecz i żadnej
części narzędzia nie zanurzaj
w wodzie.
Dostępne akcesoria
sposób chroni się środowisko
naturalne i zmniejsza popyt na
surowce.
Stosuj się do lokalnych przepisów, jeżeli
wymagają one oddawania zużytych
elektrycznych urządzeń powszechnego
użytku do specjalnych punktów zbiorczych lub
zobowiązują sprzedawców do przyjmowania ich
przy zakupie nowego wyrobu.
Firma D EWALT chętnie przyjmuje stare,
wyprodukowane przez siebie urządzenia
i utylizuje je zgodnie z obowiązującymi
przepisami. By skorzystać z tej usługi, oddaj
zużyty sprzęt do autoryzowanego warsztatu
naprawczego, który prowadzi zbiórkę w naszym
imieniu.
W instrukcji tej zamieszczono adresy
przedstawicielstw handlowych firmy D EWALT,
które udzielają informacji o autoryzowanych
warsztatach serwisowych. Ich listę
i szczegółowe informacje znajdziesz także
w Internecie pod adresem: www.2helpU.com.
OSTRZEŻENIE: Ponieważ akcesoria
innych producentów nie zostały
przetestowane przez firmę D EWALT
pod względem przydatności do
tego narzędzia, ich użycie może
być niebezpieczne. By nie narażać
się na doznanie urazu ciała, stosuj
wyłącznie oryginalne wyposażenie
dodatkowe.
By uzyskać więcej informacji na temat
właściwych akcesoriów, zwróć się do swojego
dilera.
Ochrona środowiska
Selektywna zbiórka odpadów.
Wyrobu tego nie wolno wyrzucać do
normalnych śmieci z gospodarstw
domowych.
Gdy pewnego dnia poczujesz się zmuszony
zastąpić wyrób D EWALT nowym sprzętem lub
nie będziesz go już potrzebować, nie wyrzucaj
go do śmieci z gospodarstw domowych,
a jedynie oddaj do specjalistycznego zakładu
utylizacji odpadów.
Dzięki selektywnej zbiórce zużytych
wyrobów i opakowań niektóre
materiały mogą być odzyskane
i ponownie wykorzystane. W ten
19
DEWALT
b)
termin usunięcia wady (punkt 6a) może być wydłużony o czas niezbędny do importu niezbędnych
części zamiennych.
7.
a)
Klient otrzyma nowy sprzęt, jeżeli:
Centralny Serwis Gwarancyjny stwierdzi na piśmie,
że usunięcie wady jest niemożliwe;
produkt nie podlega naprawie, tylko wymianie bez
dokonywania naprawy.
WARUNKI GWARANCJI:
Firma DEWALT jest pewna jakości swoich produktów
i oferuje dla nich doskonałą gwarancję. Niniejsze
warunki gwarancji nie pomniejszają praw klienta
wynikających z polskich regulacji ustawowych lecz są
ich uzupełnieniem. Gwarancja jest ważna na terenie
Rzeczpospolitej Polskiej.
D EWALT gwarantuje sprawne działanie produktu
w przypadku postępowania zgodnego z warunkami
techniczno-eksploatacyjnymi opisanymi w instrukcji
obsługi.
Niniejszą gwarancją nie jest objęte dodatkowe wyposażenie, jeżeli nie została do niego dołączona oddzielna
karta gwarancyjna oraz elementy wyrobu podlegające
naturalnemu zużyciu.
1.
Niniejszą gwarancją objęte są usterki produktu
spowodowane wadami produkcyjnymi i wadami
materiałowymi.
2.
Niniejsza gwarancja jest ważna po przedstawieniu
przez Klienta w Centralnym Serwisie Gwarancyjnym reklamowanego produktu oraz łącznie:
a) poprawnie wypełnionej karty gwarancyjnej;
b) ważnego paragonu zakupu z datą sprzedaży taką,
jak w karcie gwarancyjnej lub kopii faktury.
3.
Gwarancja obejmuje bezpłatną naprawę urządzenia (wraz z bezpłatną wymianą uszkodzonych
części) w okresie 12 miesięcy od daty zakupu.
4.
a)
Produkt reklamowany musi być:
dostarczony bezpośrednio do Centralnego Serwisu
Gwarancyjnego wraz z poprawnie wypełnioną
Kartą Gwarancyjną i ważnym paragonem zakupu
(lub kopią faktury) oraz szczegółowym opisem
uszkodzenia, lub
przesłany do Centralnego Serwisu Gwarancyjnego
za pośrednictwem punktu sprzedaży wraz z dokumentami wymienionymi powyżej.
b)
5.
Koszty wysyłki do Centralnego Serwisu Gwarancyjnego ponosi Serwis. Wszelkie koszty związane
z zapewnieniem bezpiecznego opakowania,
ubezpieczeniem i innym ryzykiem ponosi Klient.
W przypadku odrzucenia roszczenia gwarancyjnego, produkt jest odsyłany do miejsca nadania
na koszt adresata.
6.
Usterki ujawnione w okresie gwarancji będą
usunięte przez Centralny Serwis Gwarancyjny
w terminie:
a) 14 dni roboczych od daty przyjęcia produktu przez
Centralny Serwis Gwarancyjny;
zst00149687- 23-03-2011
20
b)
8.
O ile taki sam produkt jest nieosiągalny, może być
wydany nowy produkt o nie gorszych parametrach.
9.
Decyzja Centralnego Serwisu Gwarancyjnego
odnośnie zasadności zgłaszanych usterek jest
decyzją ostateczną.
10. Gwarancją nie są objęte:
a) wadliwe działanie lub uszkodzenia spowodowane
niewłaściwym użytkowaniem lub używaniem produktu niezgodnie z przeznaczeniem, instrukcją
obsługi lub przepisami bezpieczeństwa;
b) wadliwe działanie lub uszkodzenia spowodowane
przeciążaniem narzędzia, które prowadzi do uszkodzeń silnika, przekładni lub innych elementów
a także stosowaniem osprzętu innego niż zalecany
przez DEWALT;
c) mechaniczne uszkodzenia produktu i wywołane
nimi wady;
d) wadliwe działanie lub uszkodzenia na skutek
działania pożaru, powodzi, czy też innych klęsk
żywiołowych, nieprzewidzianych wypadków, korozji, normalnego zużycia w eksploatacji czy też
innych czynników zewnętrznych;
e) produkty, w których naruszone zostały plomby
gwarancyjne lub, które były naprawiane poza
Centralnym Serwisem Gwarancyjnym lub były
przerabiane w jakikolwiek sposób;
f) osprzęt eksploatacyjny dołączony do urządzenia
oraz elementy ulegające naturalnemu zużyciu.
11. Centralny Serwis Gwarancyjny, firmy handlowe,
które sprzedały produkt, nie udzielają upoważnień ani gwarancji innych niż określone w karcie
gwarancyjnej. W szczególności nie obejmują
prawa klienta do domagania się zwrotu utraconych
zysków w związku z uszkodzeniem produktu.
12. Gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie
zawiesza uprawnień kupującego wynikających
z niezgodności towaru z umową.
Centralny Serwis Gwarancyjny ERPATECH
ul. Bakaliowa 26, 05-080 Mościska
tel.: (22) 862-08-08, (22) 431-05-05
faks: (22) 862-08-09
PILARKA TARCZOWA 1
©
D23551
21
PILARKA TARCZOWA 1
©
D23651
22
CZ
ZÁRUČNÍ LIST
PL
KARTA GWARANCYJNA
H
JÓTÁLLÁSI JEGY
SK
ZÁRUČNÝ LIST
CZ
H
měsíců
hónap
12
PL
SK
miesięcy
mesiacov
CZ
Výrobní kód
Datum prodeje
Razítko prodejny
Podpis
H
Gyári szám
A vásárlás napja
Pecsét helye
Aláírás
PL
Numer seryjny
Data sprzedaży
Stempel
Podpis
SK
Číslo série
Dátum predaja
Pečiatka predajne
Podpis
CZ
H
Adresy servisu
Band Servis
Türkova 5b
CZ-14900 Praha 4
Tel.: 00420 261 009 772
Fax: 00420 261 009 784
PL
Band Servis
K Pasekám 4440
CZ-76001 Zlín
Tel.: 00420 577 008 550,1
Fax: 00420 577 008 559
http://www.bandservis.cz
Black & Decker Központi
Garanciális-és Márkaszerviz
1163 Budapest
(Sashalom) Thököly út 17.
Tel.: 403-2260
Fax: 404-0014
www.rotelkft.hu
SK
Adres serwisu centralnego
ERPATECH
ul. Bakaliowa 26
05-080 Mościska
Tel.: 022-8620808
Fax: 022-8620809
CZ
H
Adresa servisu
Band Servis
Paulínska ul. 22
SK-91701 Trnava
Tel.: 00421 335 511 063
Fax: 00421 335 512 624
Dokumentace záruční opravy
PL
Przebieg napraw gwarancyjnych
A garanciális javitás dokumentálása
SK
Záznamy o záručných opravách
CZ
Číslo
Datum příjmu
Datum zakázky
Číslo zakázky
Závada
Razítko
Podpis
H
Sorszám
Bejelentés időpontja
Javítási időpont
Javitási
Hiba jelleg
oka
Pecsét
PL
Nr.
Data zgłoszenia
Data naprawy
Nr. zlecenia
Przebieg
naprawy
Stempel
SK
Číslo
dodávky
Dátum nahlásenia
Dátum opravy
Číslo
objednávky
Popis
poruchy
Pečiatka
Podpis
munkalapszám
Jótállás új határideje
03/11
Aláírás
Podpis
Download PDF

advertising