D23551 | DeWalt D23551 CIRCULAR SAW instruction manual

370000-07 LT
D23551
D23651
Lietuvių
(Originalios instrukcijos vertimas)
10
Русский язык
(Перевод с оригинала инструкции)
20
Pav. / Рисунок 1
a
b
dd
D23551
dd
c
a
h
q
k
m
f
n
g
o
p
j
i
b
a
D23651
dd
dd
d
c
d
e
h
k
q
l
m
n
f
p
g
i
j
o
ee
3
Pav. / Рисунок 2
Pav. / Рисунок 3
k
f
4
Pav. / Рисунок 4
v
g
5 мм
i
s
t
h
u
j
g
Pav. / Рисунок 5
r
l
w
f
5
Pav. / Рисунок 6
x
y
z
Pav. / Рисунок 7
aa
aa
x
Pav. / Рисунок 8
bb
100
мм
x
15 мм
6
Pav. / Рисунок 9
Pav. / Рисунок 10
7
Pav. / Рисунок 11
0˚
45˚
aa
aa
Pav. / Рисунок 12
cc
8
Pav. / Рисунок 13
Pav. / Рисунок 14
Pav. / Рисунок 15
9
LIETUVIŲ
DİSKİNİS PJŪKLAS
D23551, D23651
Sveikiname!
Jūs pasirinkote DEWALT įrankį. Dėl ilgametės
patirties, kruopštaus patobulinimo ir atsinaujinimo
DEWALT bendrovė yra viena iš patikimiausių
profesionalių elektros įrankių vartotojų partnerių.
Techniniai duomenys
Įtampa
V
(tik JK ir Airijos vartotojams) V
Tipas
Galios įvestis
W
Greitis įrankiui veikiant be apkrovosmin-1
Pjovimo gylis
90 (be kreipiamojo skersinio) mm
90 (su kreipiamuoju skersiniu) mm
45 (be kreipiamojo skersinio) mm
45 (su kreipiamuoju skersiniu) mm
Disko skersmuo
mm
Disko korpuso storis
mm
Disko vidinės skylės skersmuo mm
Nuožambių kampų nustatymas
Svoris
kg
LPA
KPA
LWA
KWA
(garso slėgis)
(garso slėgio paklaida)
(garso galia)
(garso galios paklaida)
dB(A
dB(A)
dB(A)
dB(A)
D23551
230
230/115
1
1.050
5,000
D23651
230
230/115
1
1.350
5,000
52
47
37
32
165
2,5
20
0 –45˚
5,0
62
57
49
44
190
2,6
30
0–55°
6,0
99
3
108
6,7
99
3
108
3,6
Bendras vibracijos dydis (triašio vektoriaus suma) nustatytas
pagal EN 60745:
Vibracijos emisijos vertė ah =
ah =
m/s²
≤ 2,5
≤ 2,5
Paklaida K =
m/s²
1,5
1,5
Šiame informaciniame lapelyje nurodyta keliama
vibracija nustatyta atsižvelgiant į standartinį
bandymo metodą, pateiktą EN 60745, todėl ją
galima palyginti su kitų elektrinių įrankių keliama
vibracija. Nurodyta keliama vibracija taip pat gali
būti naudojama preliminariam vibracijos poveikiui
įvertinti.
ĮSPĖJIMAS: Nurodytoji vibracija
kyla naudojant įrankį pagrindiniams
numatytiems darbams. Tačiau, jei šiuo
įrankiu atliekami kiti darbai, naudojant
kitus priedus arba prastai prižiūrimus
priedus, vibracijos emisija gali skirtis.
Dėl to gali žymiai padidėti vibracijos
poveikis per visą darbo laiką.
10
Vertinant vibracijos poveikio lygį
per tam tikrą darbo laikotarpį, reikia
atsižvelgti ne tik į laiką, kai įrankis
veikia, bet ir į tą laiką, kai įrankis
yra išjungtas ir į laiką, kai jis veikia
parengties režimu. Dėl to gali žymiai
sumažėti vibracijos poveikis per visą
darbo laiką.
Imkitės papildomų saugos priemonių,
kad apsisaugotumėte nuo vibracijos
poveikio, pavyzdžiui: techniškai
prižiūrėkite įrankį ir jo priedus, laikykite
rankas šiltai, planuokite darbą.
Saugikliai:
Europos vartotojams
230 V įrankiai
10 amperų elektros tinkle
JK ir Airijos vartotojams 230 V įrankiai
13 amperų elektros kištukuose
JK ir Airijos vartotojams 115 V įrankiai
16 amperų elektros kištukuose
Apibrėžtys: Saugos nurodymai
Toliau pateiktos apibrėžtys apibūdina kiekvieno
žodinio signalo griežtumą. Prašome perskaityti
šį vadovą ir atkreipti dėmesį į šiuos simbolius.
PAVOJUS: reiškia neišvengiamą
pavojingą situaciją, kuri, jeigu jos
neišvengti, baigtis mirtinis arba
sunkiu sužeidimu.
ĮSPĖJIMAS: reiškia potencialiai
pavojingą situaciją, kuri, jeigu jos
neišvengti, gali baigtis mirtimi arba
sunkiu sužeidimu.
PERSPĖJIMAS: reiškia potencialią
pavojingą situaciją, kuri, jeigu jos
neišvengti, galėtų baigtis nesunkiu
arba vidutiniu sužeidimu.
PASTABA: nurodo pavojų, nesusijusį
su susižalojimu, kuris, jo nevengiant,
galėtų baigtis žala turtui.
Reiškia elektros smūgio pavojų.
Reiškia gaisro pavojų.
LIETUVIŲ
EB atitikties deklaracija
MAŠINŲ DIREKTYVA
D23551, D23651
DEWALT pareiškia, kad šie elektriniai įrankiai yra
sukurti laikantis tokių reikalavimų ir standartų:
2006/42/EB, EN 60745-1, EN 60745-2-5
Šie gaminiai taip pat atitinka Direktyvą 2004/108/
EB. Dėl papildomos informacijos prašome kreiptis
į DEWALT atstovą toliau nurodytu adresu arba
žiūrėkite į vadovo pabaigoje pateiktą informaciją.
Toliau pasirašęs asmuo yra atsakingas už
techninio dokumento sukūrimą ir pateikia šią
deklaraciją DEWALT vardu.
Horst Grossmann
Gaminių projektavimo ir tobulinimo direktoriaus
pavaduotojas
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 11,
D-65510, Idstein, Germany (Vokietija)
31.12.2009
ĮSPĖJIMAS: Norėdami sumažinti
susižeidimo pavojų, perskaitykite šią
instrukciją.
Bendrieji perspėjimai darbui
su elektriniais įrankiais
ĮSPĖJIMAS! Nesilaikant visų toliau
pateiktų instrukcijų, galima patirti
elektros smūgį, sukelti gaisrą ir (arba)
sunkiai susižeisti.
IŠSAUGOKİTE VİSUS ĮSPĖJİMUS İR
NURODYMUS ATEİČİAİ
Sąvoka „elektrinis įrankis“ pateiktuose įspėjimuose
reiškia į maitinimo tinklą jungiamą (laidinį) elektrinį
įrankį arba akumuliatoriaus maitinamą (belaidį)
elektrinį įrankį.
1) DARBO VIETOS SAUGA
a) Darbo vieta turi būti švari ir gerai apšviesta
Užgriozdintos ir tamsios vietos dažnai yra
nelaimingų atsitikimų priežastimi.
b) Elektrinių įrankių nenaudokite sprogioje
aplinkoje, pavyzdžiui ten, kur yra degių
skysčių, dujų arba dulkių. Elektriniai įrankiai
c)
sukelia kibirkštis, nuo kurių gali užsidegti
dulkės arba garai.
Dirbdami su elektriniu įrankiu neleiskite
artyn vaikų ir pašalinių asmenų. Jie gali
blaškyti dėmesį ir dėl to galite nesuvaldyti
įrankio.
2) ELEKTROS SAUGA
a) Elektrinių įrankių kištukai privalo
atitikti elektros lizdus. Niekada niekaip
nemodifikuokite kištuko. Su įžemintais
elektriniais įrankiais niekada nenaudokite
jokių adapterių. Nepakeisti, originalūs
kištukai ir juos atitinkantys elektros lizdai
sumažins elektros smūgio pavojų.
b) Stenkitės nesiliesti kūnu prie įžemintų
paviršių, pavyzdžiui, vamzdžių, radiatorių,
viryklių ir šaldytuvų. Jei jūsų kūnas būtų
įžemintas, elektros smūgio pavojus
padidėtų.
c) Nedirbkite su šiuo įrankiu lietuje arba esant
drėgnoms oro sąlygoms. Į elektrinį įrankį
patekęs vanduo padidina elektros smūgio
pavojų.
d) Atsargiai elkitės su elektros laidu. Niekada
nenaudokite laido elektriniam įrankiui nešti,
jam ar kištukui traukti. Saugokite laidą nuo
karščio, tepalo, aštrių kraštų arba judančių
dalių. Pažeisti arba susinarplioję laidai
padidina elektros smūgio pavojų.
e) Dirbdami su elektriniu įrankiu lauke,
naudokite darbui lauke tinkamą ilginimo
laidą. Naudojant darbui lauke tinkamą laidą,
sumažėja elektros smūgio pavojus.
f) Jeigu elektrinį įrankį neišvengiamai reikia
naudoti drėgnoje aplinkoje, naudokite
maitinimo šaltinį, apsaugotą liekamosios
elektros srovės prietaisu (RCD). RCD
naudojimas sumažina elektros smūgio
pavojų.
3) ASMENINĖ SAUGA
a) Būkite budrūs, žiūrėkite ką darote ir
vadovaukitės sveika nuovoka, kai dirbate
su elektriniu įrankiu. Nenaudokite elektrinio
įrankio būdami pavargę arba veikiami
narkotikų, alkoholio arba vaistų. Dirbant su
elektriniu įrankiu užtenka vienos neatidumo
akimirkos ir galima sunkiai susižeisti.
b) Dėvėkite asmeninės saugos įrangą. Visada
naudokite akių apsaugos priemones.
Apsauginės priemonės, pavyzdžiui,
respiratorius, apsauginiai batai neslidžiais
padais, šalmas ar ausų apsaugos,
naudojamos atitinkamomis sąlygomis,
sumažina susižeidimo pavojų.
c) Būkite atsargūs, kad netyčia neįjungtumėte
įrankio. Prieš įjungdami įrankį į elektros
11
LIETUVIŲ
d)
e)
f)
g)
tinklą ir (arba) įdėdami akumuliatorių bloką,
prieš paimdami ar nešdami įrankį, visuomet
patikrinkite, ar išjungtas jo jungiklis. Nešant
elektrinius įrankius uždėjus pirštą ant jų
jungiklio arba įjungiant įrankius į elektros
tinklą, kai jų jungikliai yra įjungti, įvyksta
nelaimingų atsitikimų.
Prieš įjungdami elektrinį įrankį, pašalinkite
nuo jo visus reguliavimo raktus ar
veržliarakčius. Neištraukę veržliarakčio
iš besisukančios elektros įrankio dalies
rizikuojate susižeisti.
Nepersitempkite. Visuomet tvirtai stovėkite
ant žemės, išlaikykite pusiausvyrą. Taip
galėsite lengviau suvaldyti elektrinį įrankį
netikėtose situacijose.
Dėvėkite tinkamą aprangą. Nedėvėkite
laisvų rūbų arba laisvai kabančių papuošalų.
Plaukus, aprangą ir pirštines laikykite
atokiau nuo judančių dalių. Judamosios
dalys gali įtraukti laisvus drabužius,
papuošalus ar ilgus plaukus.
Jei yra įrenginių, skirtų prijungti dulkių
trauktuvus ir dulkių surinkimo prietaisus,
būtinai juos prijunkite ir tinkamai naudokite.
Naudojant dulkių surinkimo įrenginius,
galima sumažinti su dulkėmis susijusius
pavojus.
4) ELEKTRINIŲ ĮRANKIŲ NAUDOJIMAS IR
PRIEŽIŪRA
a) Elektros įrankio negalima apkrauti per
dideliu darbo krūviu. Darbui atlikti naudokite
tinkamą įrankį. Tinkamu elektriniu įrankiu
geriau ir saugiau atliksite darbą tokiu
greičiu, kuriam jis yra numatytas.
b) Nenaudokite elektrinio įrankio, jeigu jo
jungiklis jo neįjungia arba neišjungia. Bet
kuris elektrinis įrankis, kurio negalima valdyti
jungikliu, yra pavojingas – jį privaloma
pataisyti.
c) Prieš atlikdami bet kokius reguliavimo,
priedų pakeitimo arba paruošimo saugojimui
darbus, atjunkite šį elektrinį įrankį nuo
energijos šaltinio ir (arba) ištraukite
akumuliatoriaus kasetę. Tokios apsauginės
priemonės sumažina pavojų netyčia įjungti
elektrinį įrankį.
d) Tuščiąja eiga veikiantį elektrinį įrankį
laikykite vaikams nepasiekiamoje vietoje,
ir neleiskite jo naudoti su šiuo elektriniu
įrankiu arba šiomis instrukcijomis
nesusipažinusiems asmenims. Naudojami
nekvalifikuotų vartotojų, elektriniai įrankiai
yra pavojingi.
e) Rūpestingai prižiūrėkite elektrinius
įrankius. Patikrinkite, ar gerai sulygiuota
ir ar nesukimba judančios dalys, ar dalys
12
f)
g)
nesulūžę ir visas kitas būsenas, kurios gali
turėti įtakos elektrinio įrankio naudojimui.
Jeigu elektrinis įrankis sugadintas, prieš
naudojant jį reikia pataisyti. Daugelis
nelaimingų atsitikimų nutinka dėl prastai
prižiūrimų elektrinių įrankių.
Pjovimo įrankiai turi būti aštrūs ir švarūs.
Tinkamai techniškai prižiūrimi pjovimo
įrankiai aštriais pjovimo galais mažiau strigs,
juos bus lengviau valdyti.
Naudokite šį elektrinį įrankį, jo priedus,
keičiamąsias dalis ir pan. pagal šią
instrukciją ir atsižvelgdami į darbo sąlygas
bei darbą, kurį reikia atlikti. Naudojant
elektrinį įrankį kitiems darbams nei
numatytieji atlikti, gali susidaryti pavojingų
situacijų.
5) TECHNINĖ PRIEŽIŪRA
a) Šį elektrinį įrankį privalo techniškai prižiūrėti
kvalifikuotas specialistas, naudodamas
originalias keičiamąsias dalis. Taip
užtikrinsite saugų elektros įrankio darbą.
PAPİLDOMOS SPECİALİOS
SAUGOS TAİSYKLĖS
Saugos instrukcija visiems
pjūklams
a)
b)
c)
d)
e)
f)
PAVOJUS: Nekiškite rankų į pjovimo
zoną, laikykite jas atokiai nuo pjovimo
disko. Antrąją ranką laikykite ant pagalbinės
rankenos arba variklio korpuso. Laikydami
pjūklą abejomis rankomis, negalėsite
įsipjauti į disko ašmenis.
Nesiekite ko nors paimti po ruošiniu.
Apsauginis gaubtas negali apsaugoti jūsų
nuo pjovimo disko po ruošiniu.
Pareguliuokite pjovimo gylį pagal ruošinio
storį. Iš po ruošinio turi matytis mažiau nei
vienas pjovimo disko dantukas.
Niekada nelaikykite pjaunamos dalies
rankomis arba tarp kojų. Įtvirtinkite ruošinį
ant nejudamo paviršiaus. Labai svarbu
tinkamai laikyti ruošinį, kad būtų maksimaliai
apsaugotas kūnas, kad diskas neužstrigtų
arba nebūtų prarasta kontrolė.
Atlikdami darbus, kurių metu pjovimo įrankis
galėtų prisiliesti prie paslėptų laidų, laikykite
elektrinį įrankį tik už izoliuotų paviršių.
Prisilietus prie „gyvo“ laido (laido, kuriuo
teka elektros srovė), neizoliuotos metalinės
elektrinio įrankio dalys taip pat taps „gyvos“
ir nutrenks operatorių.
Darydami prapjovimo darbus, visuomet
naudokite prapjovos kreiptuvą arba tiesią
LIETUVIŲ
g)
h)
i)
j)
k)
krašto kreipiamąją. Taip pjūvis bus tikslesnis
ir sumažės galimybė diskui užstrigti.
Visuomet naudokite diskus su tinkamo
dydžio ir formos (rombo arba apvalios
formos) skyle užmauti ant veleno. Diskai,
kurių vidinės angos neatitinka pjūklo
montavimo įrangos, veiks ekscentriškai,
sukeldami kontrolės praradimą.
Niekuomet nenaudokite sugadintų arba
netinkamų disko poveržlių ar varžtų. Disko
poveržlės ir varžtas yra specialiai skirti šiam
pjūklui, kad būtų užtikrintas optimalus šio
įrankio darbas ir sauga.
Galite stovėti bet kurioje pjūklo pusėje,
tačiau ne vienoje eilėje su juo. ATATRANKA
gali priversti pjūklą atšokti (žr. skyrių
Atatrankos priežastys ir operatoriaus
apsaugojimas nuo atatrankos).
PERSPĖJIMAS: Išjungus įrankį, diskas dar
sukasi. Galima sunkiai susižeisti.
Venkite pjauti vinis, kurių gali būti ruošinyje.
Prieš pradėdami pjauti, patikrinkite, ar
medienoje nėra vinių (ištraukite jas).
Atatrankos priežastys ir
prevenciniai operatoriaus
veiksmai jai išvengti
– atatranka – tai staigi reakcija į suspaudimą,
užstrigimą ar pjovimo disko išsiderinimą, kuri
sukelia nekontroliuojamą pjūklo pakilimą ir
atšokimą nuo ruošinio link operatoriaus;
– kai diskas suspaudžiamas arba tvirtai
užstringa ruošinyje, diskas užsikerta ir sustoja,
o variklio reakcijos jėga staiga atmeta įrankį
link arba šalin nuo operatoriaus;
c)
d)
e)
f)
g)
Apatinio apsauginio gaubto
naudojimo instrukcija
a)
– jeigu diskas pjūvyje sulinksta arba išsiderina,
disko galinio krašto dantukai gali įstrigti
viršutiniame medienos paviršiuje ir todėl
diskas išsprūsta iš įpjovos ir atšoka atgal link
operatoriaus.
Atatranka – netinkamo įrankio naudojimo ir (arba)
netinkamų darbo tvarkos ar sąlygų padarinys, kurio
galima išvengti imantis tinkamų, toliau nurodytų
atsargumo priemonių:
a) Tvirtai abiem rankomis laikykite pjūklą,
rankas laikykite taip, kad galėtumėte
atlaikyti atatrankos jėgą. Jūsų kūnas turi
būti bet kurioje disko pusėje, bet ne vienoje
linijoje su disku. Atatranka gali priversti
pjūklą atšokti atgal, bet, ėmusis tinkamų
atsargumo priemonių, operatorius gali
suvaldyti atatrankos jėgas.
b) Diskui stringant arba kai dėl kokių nors
priežasčių pjovimas yra nutraukiamas,
atleiskite gaiduką ir laikykite įrankį ruošinyje,
nejudindami jo, kol diskas visiškai sustos.
Niekada nebandykite ištraukti pjūklo iš
ruošinio arba patraukti pjūklo atgal, kai
diskas sukasi, kitaip gali įvykti atatranka.
Ištirkite ir imkitės atitaisymo darbų, kad
pašalintumėte disko užstrigimo priežastį.
Iš naujo paleidę pjūklą ruošinyje, dėkite jį
prapjovos viduryje ir įsitikinkite, kad pjūklo
dantukai neliečia ruošinio. Jeigu diskas yra
įstrigęs, vėl paleidus įrankį jis gali iššokti
arba gali vėl įvykti atatranka.
Dideles plokštes paremkite, kad sumažėtų
disko įstrigimo ir atatrankos galimybė. Dideli
ruošiniai dažnai linksta nuo savo pačių
svorio. Atramas reikia dėti po plokšte netoli
pjovimo linijos ir greta plokštės briaunos iš
abiejų disko pusių.
Nenaudokite bukų ar apgadintų diskų.
Neužaštrinti ar netinkamai nustatyti diskai
pjauna siaurai ir sukelia pernelyg didelę
trintį, disko strigimą ir atatranką.
Prieš atliekant pjūvį, disko gylio ir įstrižo
pjovimo reguliavimo fiksavimo svirtys
turi būti užtvirtintos ir užfiksuotos. Jeigu
pjaunant reguliavimo nustatymai pasikeičia,
diskas gali užstrigti ruošinyje arba gali įvykti
atatranka.
Ypač būkite atsargūs įpjaudami sienas
ar kitas aklinas vietas. Kyšantis diskas
gali prapjauti objektus, kurie gali sukelti
atatranką.
b)
c)
Prieš naudojimą patikrinkite apsauginį
gaubtą, ar jis tinkamai uždarytas. Nedirbkite
su pjūklu, jeigu apsauginis gaubtas nejuda
laisvai ir neuždengia pjovimo disko.
Niekuomet nespauskite ir netvirtinkite
apsauginio gaubto, jei atidengtas pjovimo
diskas. Jei netyčia numestumėte pjūklą,
gali sulinkti apatinis apsauginis gaubtas.
Pakelkite apatinį apsauginį gaubtą už
atitraukimo rankenėlės ir įsitikinkite, ar jis
juda laisvai ir niekur (šonuose ir apačioje)
neliečia disko ar kokios nors kitos dalies.
Patikrinkite apsauginio gaubto grąžinimo
spyruoklės veikimą ir būklę. Jeigu
apsauginis gaubtas ir spyruoklė veikia
netinkamai, prieš naudojimą juos būtina
pataisyti. Apatinis apsauginis gaubtas gali
veikti vangiai dėl sugadintų dalių, klijingų
nuosėdų ar susikaupusių nešvarumų.
Apatinį apsauginį gaubtą reikia atitraukti
rankiniu būdu tik darant tokius pjūvius kaip
prakirtimą ir sudėtingus pjūvius. Kai tik
diskas pradeda pjauti medžiagą, pakelkite
13
LIETUVIŲ
d)
apatinį apsauginį gaubtą už atitraukimo
rankenėlės; apatinis apsauginis gaubtas
turi būti atlaisvintas. Bet kokio kito pjovimo
metu apatinis apsauginis gaubtas turi veikti
automatiškai.
Prieš padėdami pjūklą ant darbastalio ar
grindų, visuomet įsitikinkite, ar apsauginis
gaubtas dengia diską. Neapsaugotas,
tuščiąja eiga veikiantis diskas privers pjūklą
judėti atgal, pjaudamas visa, kas pasitaikys
jo kelyje. Atkreipkite dėmesį, per kiek laiko
sustoja diskas atleidus jungiklį.
Papildomos saugos
instrukcijos visiems pjūklams
su skėlimo peiliais
a)
b)
c)
d)
Naudokite tinkamą skėlimo peilį, pagal
naudojamą diską. Norint, kad skėlimo
peilis veiktų, jis turi būti storesnis nei disko
korpusas, bet plonesnis, nei disko dantukai.
Pareguliuokite skėlimo peilį taip, kaip
aprašyta šiame įrankio eksploatacijos
vadove. Palikus netinkamą tarpą,
netinkamai nustačius ir sutapdinus skėlimo
peilį, jis nėra veiksminga apsauga nuo
atatrankos.
Norint, kad skėlimo peilis veiktų, jis turi liesti
ruošinį. Skėlimo peilis yra neveiksminga
atatrankos priemonė atliekant trumpus
pjūvius.
Nenaudokite pjūklo, jei skėlimo peilis
sulankstytas. Net menkiausia kliūtis gali
sulėtinti apsauginio gaubto uždarymą.
Papildomi įspėjimai dėl
saugos naudojant diskinius
pjūklus
• Dėvėkite ausų apsaugas. Triukšmas gali
sukelti klausos praradimą.
• Dėvėkite apsauginę kvėpavimo kaukę. Dulkių
dalelės gali sukelti kvėpavimo sunkumų ir net
pažeisti kvėpavimo organus.
• Nenaudokite mažesnio ar didesnio skersmens
diskų, nei rekomenduojama. Tinkamus diskų
matmenis rasite techninių duomenų skyriuje.
Naudokite tik šiame vadove nurodytus diskus,
atitinkančius standartą EN 847-1.
Kiti pavojai
Naudojant diskinius pjūklus, kyla šie pavojai.
– susižeidimai palietus besisukančias dalis arba
įkaitusias įrankio dalis.
Nepaisant atitinkamų saugos nurodymų pritaikymo
ir saugos priemonių naudojimo, tam tikrų kitų
pavojų išvengti neįmanoma. Kyla šie pavojai:
– klausos pablogėjimas;
– pavojus prisispausti pirštus, keičiant priedus;
– pavojai sveikatai, kuriuos sukelia dulkės,
kylančios apdirbant betoną ir (arba) mūrą.
Ant įrankio esantys ženklai
Ant įrankio rasite pavaizduotas šias piktogramas:
Prieš naudojimą perskaitykite naudojimo
instrukciją.
DATOS KODO PADĖTIS (1 PAV.)
Datos kodas (ee), kuriame nurodyti ir pagaminimo
metai, yra pažymėtas ant korpuso.
Pavyzdys:
2010 XX XX
Pagaminimo metai
Pakuotės turinys
Pakuotėje yra:
1 Diskinis pjūklas
1 Lygiagretusis kreiptuvas
1 Šešiakampis veržliaraktis
1 Naudojimo instrukcija
1 Išklotinės brėžinys
• Patikrinkite, ar gabenimo metu įrankis, jo dalys
arba priedai nebuvo sugadinti.
• Prieš pradėdami darbą, skirkite laiko atidžiai
perskaityti ir suprasti šį įrankio eksploatavimo
vadovą.
Aprašymas (1, 4, 5 pav.)
ĮSPĖJIMAS: Niekuomet nekeiskite
elektrinio įrankio arba kokios nors jo
dalies. Galite padaryti žalos turtui arba
susižeisti.
• Niekuomet nenaudokite šlifuojamųjų pjovimo
diskų.
a. Gaidukas
• Įsitikinkite, kad skėlimo peilis būtų nustatytas
taip, kad tarp jo ir disko krašto būtų ne
didesnis nei 5 mm tarpelis, o disko kraštas
nebūtų nutolęs nuo žemiausio skėlimo peilio
krašto toliau nei per 5 mm.
d. Veleno stabdiklis
14
b. Išjungimo mygtukas
c. Priekinė rankena
e. Dulkių ištraukimo anga
LIETUVIŲ
f. Pjūklo padas
g. Skėlimo peilis
• Rudą laidą junkite prie gyvo elektros kištuko
įvado.
h. Apatinio apsauginio gaubto atitraukimo
rankenėlė
• Mėlyną laidą junkite prie neutralaus elektros
kištuko įvado.
i. Apatinis apsauginis gaubtas
j. Pjovimo diskas
k. Nuožulnumo reguliavimo rankenėlė
l. Kreiptuvo reguliavimo rankenėlė (D23651)
m. Skersinis reguliatorius: pjaustymui
n. Skersinis reguliatorius: nuožambiems
kampams
o. Įstrižo pjūvio žymė
p. Tiesaus pjūvio žymė
q. Gylio reguliavimo rankenėlė
r. Lygiagretusis kreiptuvas
NUMATYTOJI PASKIRTIS
Diskiniai pjūklai D23551 ir D23651 skirti
profesionaliems medžio ir plastmasių pjovimo
darbams. Metalui ir akmenims pjauti galima
naudoti šlifavimo ir pjovimo diskus.
NENAUDOKİTE esant drėgnoms oro sąlygoms
arba šalia degių skysčių ar dujų.
Šie diskiniai pjūklai yra profesionalūs elektriniai
įrankiai. NELEİSKİTE vaikams liesti šį įrankį. Jei
šį įrankį naudoja nepatyrę operatoriai, juos reikia
prižiūrėti.
Elektros sauga
ĮSPĖJIMAS: Prie įžeminimo įvado
nieko jungti nereikia.
Vadovaukitės montavimo instrukcija, pateikiama
su aukštos kokybės kištukais. Rekomenduojamas
saugiklis: 13 A.
Ilginimo laido naudojimas
Prireikus ilginimo laido, naudokite tik serfitikuotą
ilginimo laidą, kurio galia atitiktų šio įrankio
galią (žr. techninius duomenis). Minimalus laido
skersmuo – 1 mm2; maksimalus laido ilgis – 30 m.
Jeigu naudojate kabelio ritę, visuomet iki galo
išvyniokite kabelį.
SURİNKİMAS İR
REGULİAVİMO DARBAİ
ĮSPĖJIMAS: Norėdami sumažinti
susižeidimo pavojų, prieš
įrengdami ir nuimdami priedus,
prieš reguliuodami arba keisdami
nustatymus, arba atlikdami remonto
darbus, išjunkite įrenginį ir ištraukite
jo kištuką iš elektros lizdo Gaidukas
būtinai turi būti IŠJUNGIMO padėtyje.
Bet koks netyčinis įrankio paleidimas
gali sužeisti.
Šis elektrinis variklis skirtas tik vieno dydžio
įtampai. Visuomet patikrinkite, ar akumuliatoriaus
kasetės įtampa atitinka kategorijos plokštelėje
nurodytą įtampą.
Pjovimo gylio reguliavimas
(1, 2 pav.)
Remiantis EN 60745 standartu, šis
DEWALT įrankis turi dvigubą izoliaciją;
todėl įžeminimo laido nereikia.
2. Traukite padą (f), kol nustatysite tinkamą
pjovimo gylį.
ĮSPĖJIMAS: 115 V blokai turi būti
valdomi naudojant negendantį izoliacinį
transformatorių su įžeminimo ekranu
tarp pagrindinės ir antrinės apvijos.
Jeigu būtų pažeistas maitinimo laidas, jį reikia
pakeisti specialiai paruoštu laidu, kurį galima įsigyti
DEWALT techninio aptarnavimo centre.
Elektros kištuko keitimas
(tik Jungtinės Karalystės ir
Airijos vartotojams)
Jeigu reikia sumontuoti naują elektros kištuką:
• Saugiai išmeskite seną elektros kištuką.
1. Atlaisvinkite gylio reguliavimo rankenėlę (q).
3. Priveržkite gylio reguliavimo rankenėlę (q).
ĮSPĖJIMAS: Siekiant optimalių
rezultatų, pjovimo diskas turi kyšoti iš
ruošinio maždaug 5 mm (2 pav.).
Įstrižų kampų reguliavimas
(1, 3 pav.)
Įstrižą kampą galima nustatyti nuo 0° iki
maksimalaus nustatymo.
1. Atlaisvinkite įstrižų kampų reguliavimo
rankenėlę (k).
2. Nustatykite įstrižąjį kampą, kreipdami pjūklo
padą (f) tol, kol rodyklė ant gylio liniuotės
rodys norimą kampą.
15
LIETUVIŲ
3. Priveržkite įstrižų kampų reguliavimo
rankenėlę (k).
Pado nustatymas 90° kampo
pjūviams (1 pav.)
1. Nustatykite pjūklą 0° įstrižumo kampu.
2. Atitraukite disko apsaugą, naudodami svirtį (h),
ir paguldykite pjūklą ant šono.
3. Atlaisvinkite įstrižų kampų reguliavimo
rankenėlę (k).
4. Prie disko ir pado pridėkite kampainį ir
nustatykite 90° kampą.
5. Priveržkite įstrižų kampų reguliavimo
rankenėlę (k).
Pjovimo disko keitimas
(1, 4 pav.)
1. Įspauskite disko fiksavimo mygtuką (d) ir
atsukite disko suspaudimo varžtą (s), sukdami
jį prieš laikrodžio rodyklę su įrankiu pateiktu
šešiakampiu veržliarakčiu.
2. Atitraukite apatinį apsauginį gaubtą (i),
naudodami svirtį (h), ir pakeiskite diską (j). Vėl
tinkamai uždėkite poveržles (t, u).
3. Patikrinkite disko sukimosi kryptį.
4. Įsukite disko suspaudimo varžtą (s) ranka,
kad būtų prilaikoma poveržlė. Sukite pagal
laikrodžio rodyklę.
5. Spauskite disko fiksavimo mygtuką (d), tuo pat
metu sukdami veleną, kol diskas nebesisuks.
6. Tvirtai priveržkite disko suspaudimo varžtą
veržliarakčiu.
Skėlimo peilio reguliavimas
(4 pav.)
Kaip tinkamai pareguliuoti skėlimo peilį (g), žr. 4
pav. Pareguliuokite tarpą tarp disko ir skėlimo peilio
pakeitę pjovimo diską arba kai reikia.
1. Nustatykite pjovimo gylį į 0 mm padėtį,
kad galėtumėte pasiekti skėlimo peilio (g)
suspaudimo varžtus (v).
2. Atsukite varžtus (v) ir ištraukite skėlimo peilį,
kad jo ilgis būtų maksimalus.
3. Pareguliuokite tarpą ir priveržkite varžtus.
Lygiagrečiojo kreiptuvo
montavimas ir reguliavimas
(D23651, 5 pav.)
Lygiagretusis kreiptuvas (r) naudojamas pjauti
lygiagrečiai ruošinio kraštui.
16
MONTAVIMAS
1. Atlaisvinkite kreiptuvo reguliavimo rankenėlę
(l), kad tilptų lygiagretusis kreiptuvas.
2. Įkiškite lygiagretųjį kreiptuvą (r) į pjūklo padą
(f), kaip parodyta.
3. Priveržkite kreiptuvo reguliavimo rankenėlę (l).
REGULIAVIMAS
1. Atlaisvinkite kreiptuvo reguliavimo rankenėlę
(l) ir nustatykite lygiagretųjį kreiptuvą (r) ties
norimu pločiu.
Nustatymą galima matyti skalėje (w).
2. Priveržkite kreiptuvo reguliavimo rankenėlę (l).
Skersinių kreipiamųjų sistema
Įvairaus ilgio skersinės kreipiamosios, kurias
galima pasirinkti kaip priedus, leidžia naudoti
diskinį pjūklą tiksliems, tiesiems pjūviams ir tuo
pat metu apsaugo ruošinį nuo sugadinimo. Kartu
su kitais priedais, kreipiamojo skersinio sistema
padeda atlikti pjūvius tiksliu kampu, nuožambius
pjūvius ir montavimo darbus.
Kreipiamąjį skersinį (x) prie ruošinio galima
pritvirtinti spaustuvais (z) (6 pav.). Naudojant šiuos
spaustuvus (z), kreipiamasis skersinis (x) saugiai
pritvirtinamas prie ruošinio (y), kad dirbti būtų
saugu. Kai tik kreipiamasis skersinis nustatomas
pagal pjovimo liniją ir saugiai pritvirtinamas prie
ruošinio, pjaunant ruošinys nejuda.
SVARBU: Ant įrenginio esanti aukščio skalė
nustatyta naudoti pjūklą be kreipiamojo skersinio.
Kai naudojate pjūklą su kreipiamuoju skersiniu,
aukštis skirsis 5,0 mm.
DISKINIO PJŪKLO MONTAVIMAS ANT
KREIPIAMOJO SKERSINIO (1, 7 PAV.)
Norint gauti geriausių pjovimo rezultatų, tarpas tarp
diskinio pjūklo ir kreipiamojo skersinio (x) turi būti
labai mažas. Kuo mažesnis šis tarpas, tuo tiesiau
bus nupjautas ruošinys.
Šį tarpą galima nustatyti dviem skersinio
reguliatoriais (m, n), skirtais kiekvienam pagrinde
esančiam kanalui, atliekant pjūvį 0° kampu (m)
ir įstrižus 1–45° kampo pjūvius (n). Skersinio
reguliatoriai – tai tikslūs iškilumai, kurie leidžia
sumažinti tarpą tarp įrenginio ir kreipiamojo
skersinio. Nustačius šiuos reguliatorius, pjovimo
metu pjūklas minimaliai juda į šonus ir pjūviai būna
labai tiesūs.
PASTABA: Reguliatoriai gamykloje yra nustatyti
minimaliu tarpeliu; prieš pradedant naudoti šį įrankį,
šį tarpą gali tekti pareguliuoti ir nustatyti. Norėdami
sumontuoti diskinį pjūklą prie kreipiamojo skersinio,
laikykitės toliau pateiktų nurodymų.
LIETUVIŲ
NEPAMİRŠKİTE: Nustatykite visus pjūklo skersinio
reguliatorius ant kreipiamojo skersinio.
1. Atsukite reguliatoriaus viduje esantį varžtą,
kad galėtumėte reguliuoti tarpą tarp pjūklo ir
kreipiamojo skersinio.
2. Atitraukite apatinį apsauginį gaubtą ir padėkite
įrankį ant kreipiamojo skersinio (diskas turi būti
aukščiausioje padėtyje).
3. Sukite reguliatorių, kol pjūklas užsifiksuos ant
kreipiamojo skersinio.
SVARBU: Patikrinkite, ar pjūklas saugiai
pritvirtintas prie kreipiamojo skersinio,
pabandydami pastumti jį į priekį. Pjūklas turi
nejudėti.
4. Truputį pasukite reguliatorių atgal, kol pjūklas
lengvai slys išilgai skersinio.
5. Laikydami skersinio reguliatorių tokioje
padėtyje užsukite varžtą.
PASTABA: VISUOMET pareguliuokite sistemą, kai
naudojate kitus skersinius.
Dabar skersiniai reguliatoriai yra nustatyti taip, kad
judėjimas į šonus būtų minimalus, kai pjaunama
pjūklu, sumontuotu ant kreipiamojo skersinio.
Prieš pradedant naudoti šį pjūklą, reikia
pareguliuoti ir apsaugą nuo atplaišų (aa), esančią
ant kreipiamojo skersinio. Žr. skyrių Apsaugos
nuo atplaišų reguliavimas.
APSAUGOS NUO ATPLAIŠŲ REGULIAVIMAS
Kreipiamajame skersinyje (x) yra įrengta apsauga
nuo atplaišų (aa), kurią reikia pareguliuoti pagal
pjūklą prieš pradedant jį naudoti pirmą kartą.
Apsauga nuo atplaišų (aa) yra įrengta ant
kiekvieno kreipiamojo skersinio krašto (7 pav.).
Ši apsauga nuo atplaišų naudojama tam, kad
vartotojas galėtų matyti pjovimo liniją ir tuo pat
metu pjaunant ruošinys mažiau pleišėtų išilgai
ruošinio pjovimo krašto.
SVARBU: Prieš nupjaudami apsaugą nuo atplaišų,
pirma VISADA perskaitykite ir vadovaukitės
nurodymais, kaip nustatyti diskinį pjūklą ant
kreipiamojo skersinio!
APSAUGOS NUO ATPLAIŠŲ REGULIAVIMAS
(8–11 PAV.)
1. Dėkite kreipiamąjį skersinį (x) ant atliekamo
medžio gabalėlio (bb) taip, kad iš po jo
matytųsi bent 100 mm ruošinio. Spaustuvu
saugiai pritvirtinkite kreipiamąjį skersinį prie
ruošinio. Taip pjūvis bus tikslesnis.
2. Nustatykite įrankį į 15 mm pjovimo gylį.
3. Dėkite pjūklą priekiu ant išsikišusio krašto
galo, patikrindami, kad diskas yra skersinio
krašto priekyje (9 pav.).
4. Įjunkite pjūklą ir lėtai vienu pjūviu nupjaukite
nuo atplaišų apsaugantį įtaisą per visą
skersinio ilgį. Dabar apsaugos nuo atplaišų
kraštas tiksliai sutampa su disko pjovimo
kraštu (10 pav.).
Norėdami pareguliuoti apsaugą nuo atplaišų
iš kitos kreipiamojo skersinio pusės, nuimkite
pjūklą nuo skersinio ir pasukite jį 180° kampu.
Pakartokite 1 - 4 žingsnius.
PASTABA: Jei norima, apsaugą nuo atplaišų
galima nupjauti 45° kampu, tuomet atlikti 1–4
veiksmus. Taip vieną skersinio šoną galima naudoti
lygiagretiems pjūviams, o kitą – 45° įstrižiems
pjūviams (11 pav.).
PASTABA: Jei apsauga nuo atplaišų yra
pareguliuojama lygiagretiems pjūviams, tuomet,
kai įrankis yra pakreipiamas nuožulniai, diskas neis
tiesiai pagal apsaugos nuo atplaišų kraštą. Tai dėl
to, kad įrankio nuožulnumo centrinis taškas nėra
pastovus ir, pakreipus įrankį nuožulniai, diskas juda
išorėn.
TINKAMO KANALO NAUDOJIMAS
Pjūklo pagrindą sudaro du kanalai. Vienas kanalas
skirtas lygiagretiems pjūviams, o kitas – įstrižiems
pjūviams.
Pagrindo priekyje esančiame lipduke (12 pav.)
parodyta, kuris kanalas skirtas kokiems pjūviams.
Darydami pjūvius, visuomet įsitikinkite, kad ant
lipduko pažymėta linija sutampa su kreipiamojo
skersinio kanalu. 13 pav. parodytas pjūklas
lygiagretaus pjovimo padėtyje kreipiamojo skersinio
atžvilgiu. 14 pav. parodytas pjūklas įstrižojo
pjovimo padėtyje kreipiamojo skersinio atžvilgiu.
Prieš pradėdami darbą
ĮSPĖJIMAS: Įsitikinkite, kad tinkamai
sumontuoti apsauginiai gaubtai. Disko
apsauginis gaubtas turi būti uždarytas.
ĮSPĖJIMAS: Įsitikinkite, kad pjovimo
diskas sukasi ant pjūklo pažymėta
kryptimi.
NAUDOJİMAS
ĮSPĖJIMAS: Norėdami sumažinti
sunkių susižeidimų pavojų, prieš
atlikdami bet kokius įtaisų ar
priedų reguliavimo ar išmontavimo/
sumontavimo darbus, išjunkite
įrankį ir ištraukite kištuką iš
maitinimo šaltinio.
ĮSPĖJIMAS: Prieš pradėdami naudoti
diskinį pjūklą, VISUOMET įsitikinkite,
ar tinkamai veikia visos jo funkcijos!
17
LIETUVIŲ
Naudojimo instrukcija
ĮSPĖJIMAS:
• Visuomet vadovaukitės nurodymais
dėl saugos bei galiojančiomis
teisinėmis nuostatomis.
• Patikrinkite, ar medžiaga, kurią
pjausite, yra gerai įtvirtinta.
• Įrankį spauskite nestipriai, venkite
spausti pjūklą iš šono.
• Venkite per didelės apkrovos.
• Nenaudokite per daug susidėvėjusių
pjovimo diskų.
• Nenaudokite šio pjūklo išėmoms
daryti.
Tinkama rankenos padėtis
(1, 15 pav.)
ĮSPĖJIMAS: norėdami sumažinti
sunkaus susižeidimo pavojų,
VISUOMET laikykite rankas tinkamoje
padėtyje.
ĮSPĖJIMAS: norėdami sumažinti
sunkaus susižeidimo pavojų,
VISUOMET tvirtai laikykite įrankį, kad
atlaikytumėte staigią reakciją.
Kaip laikyti ir valdyti šį įrankį
(1 pav.)
1. Laikykite įrankį už pagrindinės ir priekinės
rankenos (c), kad tinkamai valdytumėte šį
pjūklą.
PASTABA: Siekdami optimalių rezultatų,
suspauskite ruošinį apačia į viršų.
2. Sekite ant ruošinio pažymėta linija, žiūrėdami
pagal žymę (p) lygiagrečiam pjūviui ir žymę (o)
45° įstrižam pjūviui.
ĮSPĖJIMAS: VISUOMET nutieskite
laidą link įrankio galo.
Dulkių ištraukimas (1 pav.)
ĮSPĖJIMAS: pavojus įkvėpti dulkių.
Norėdami sumažinti pavojų susižeisti,
VISUOMET dėvėkite apsaugą nuo
dulkių.
Šiame įrankyje įrengta dulkių ištraukimo anga (e).
Pjaudami medieną, prijunkite tam skirtą dulkių
ištraukimo įrenginį, atsižvelgdami į atitinkamas
nuostatas dėl dulkių taršos.
Tinkama rankų padėtis: viena ranka turi būti
ant priekinės rankenos (c), o kita ranka – ant
pagrindinės rankenos (dd).
ĮSPĖJIMAS: VISUOMET naudokite
dulkių trauktuvą, pagamintą
atsižvelgiant į buitinių prietaisų
direktyvas dėl dulkių emisijos pjaunant
medienos dirbinius. Daugelis įprastų
siurblių vakuumo žarnų tiks sumontuoti
ant dulkių ištraukimo angos.
Įjungimas ir išjungimas
(1 pav.)
ĮSPĖJIMAS: Pjaudami metalą,
nenaudokite vakuuminio trauktuvo be
tinkamos apsaugos nuo žiežirbų.
Saugumo sumetimais, šio įrankio gaidukas (a)
įrengtas su išjungimo mygtuku (b).
1. Spauskite išjungimo mygtuką, jei norite išjungti
įrankį.
2. Norėdami į jungti įrankį, spauskite gaiduką (a).
Atleidus gaiduką, išjungimo mygtukas
suaktyvinamas automatiškai, kad netyčia
neįjungtumėte prietaiso.
ĮSPĖJIMAS:
• Neįjunkite ir neišjunkite įrankio,
kai peiliai liečia ruošinį arba kitas
medžiagas.
• Nejunkite ašies fiksatoriaus įrankiui
veikiant.
TECHNİNĖ PRİEŽİŪRA
Šis DEWALT elektrinis įrankis skirtas ilgalaikiam
darbui, prireikiant minimalios techninės priežiūros.
Įrankis tarnaus kokybiškai ir ilgai, jei jį tinkamai
prižiūrėsite ir reguliariai valysite.
ĮSPĖJIMAS: Norėdami sumažinti
susižeidimo pavojų, prieš
įrengdami ir nuimdami priedus,
prieš reguliuodami arba keisdami
nustatymus, arba atlikdami remonto
darbus, išjunkite įrenginį ir ištraukite
jo kištuką iš elektros lizdo Gaidukas
būtinai turi būti IŠJUNGIMO padėtyje.
Bet koks netyčinis įrankio paleidimas
gali sužeisti.
ĮSPĖJIMAS: Jeigu pjovimo diskas
nusidėvėtų, pakeiskite jį nauju, aštriu
disku.
18
LIETUVIŲ
Sutepimas
Rūšiuojant panaudotus produktus ir
pakuotę, sudaroma galimybė juos
perdirbti ir panaudoti iš naujo. Tokiu
būdu padėsite sumažinti aplinkos taršą
ir naujų žaliavų poreikį.
Jūsų elektros įrankio papildomai sutepti nebūtina.
Vietiniuose reglamentuose gali būti numatytas
atskiras elektrinių gaminių surinkimas iš namų ūkių,
iš savivaldybių atliekų surinkimo vietų, arba juos,
perkant naują gaminį, gali paimti prekybos agentai.
Valymas
DEWALT surenka senus naudotus DEWALT
prietaisus ir pasirūpina ekologišku jų utilizavimu.
Norėdami pasinaudoti šia paslauga,grąžinkite savo
gaminį bet kuriam įgaliotajam remonto atstovui,
kuris paims įrankį mūsų vardu.
ĮSPĖJIMAS: Kai tik pastebėsite, kad
pagrindiniame korpuse arba aplink
ventiliacijos angas susikaupė purvo
ir dulkių, išpūskite juos sausu oru.
Atlikdami šį darbą dėvėkite aprobuotas
akių apsaugas ir respiratorius.
ĮSPĖJIMAS: Nemetalinių įrankio
dalių niekada nevalykite tirpikliais
arba kitomis stipriomis cheminėmis
medžiagomis. Šie chemikalai gali
susilpninti šioms dalims panaudotas
plastmasines medžiagas. Naudokite
tik muiluotame vandenyje sudrėkintą
skudurėlį. Visuomet saugokite įrankį
nuo bet kokių skysčių; niekada
nepanardinkite jokios šio įrankio dalies
į skystį.
Artimiausios remonto dirbtuvės adresą sužinosite
susisiekę su vietine DEWALT atstovybe, šioje
instrukcijoje nurodytu adresu. Be to, interneto
tinklapyje pateiktas sąrašas įgaliotų DEWALT
įrangos remonto dirbtuvių bei tiksli informacija apie
mūsų produktų techninio aptarnavimo centrus, jų
kontaktinė informacija: www.2helpU.com.
Pasirenkami priedai
ĮSPĖJIMAS: Kadangi kiti nei DEWALT
priedai nebuvo išbandyti su šiuo
gaminiu, juos naudoti su šiuo gaminiu
gali būti pavojinga. Norėdami sumažinti
sužeidimo pavojų, su šiuo gaminiu
rekomenduojama naudoti tik DEWALT
priedus.
Dėl papildomos informacijos apie tinkamus priedus
susisiekite su savo tiekėju.
Aplinkos apsauga
Atskiras atliekų surinkimas. Šio
gaminio negalima išmesti kartu su
kitomis namų ūkio atliekomis.
Jeigu vieną dieną nutartumėte, kad norite pakeisti
šį DEWALT gaminį nauju arba jeigu jis jums
daugiau nereikalingas, neišmeskite jo su kitomis
namų ūkio atliekomis. Atiduokite šį gaminį į atskirą
surinkimo punktą.
19
РУССКИЙ ЯЗЫК
ДИСКОВАЯ ПИЛА
D23551, D23651
Поздравляем Вас!
Вы выбрали электрический инструмент
фирмы DEWALT. Тщательная разработка
изделий, многолетний опыт фирмы по
производству электроинструментов,
различные усовершенствования сделали
электроинструменты DEWALT одними из самых
надежных помощников для профессионалов.
Технические характеристики
Напряжение питания
В
Тип
Потребляемая мощность Вт
Число оборотов
без нагрузки
об/мин.
Глубина распила
90 (без направляющих
рельсов)
мм
90 (с направляющими
рельсами)
мм
45 (без направляющих
рельсов)
мм
45 (с направляющими
рельсами)
мм
Диаметр пильного диска
мм
Толщина пильного диска мм
Диаметр посадочного
отверстия
мм
Регулировка угла наклона
Вес кг 5,0
6,0
LpA (звуковое давление) дБ(А)
KpA (погрешность измерения
звукового давления) дБ(А)
LwA (акустическая
мощность)
дБ(А)
KwA (погрешность измерения
акустической
мощности)
дБ(А)
D23551
230
1
1 050
D23651
230
1
1 350
5 000
5 000
52
62
47
57
37
49
32
165
2,5
44
190
2,6
20
0–45°
30
0–55°
99
99
3
3
108
108
6,7
3,6
Сумма величин вибрации (сумма векторов по трем осям),
измеренных в соответствии со стандартом EN 60745:
20
Значения вибрационного воздействия, ah =
ah = м/с²
≤ 2,5
≤ 2,5
Погрешность K =
м/с²
1,5
1,5
Уровень вибрации, указанный в данном
информационном листке, был рассчитан
по стандартному методу тестирования в
соответствии со стандартом EN60745 и может
использоваться для сравнения инструментов
разных марок. Он может также использоваться
для предварительной оценки воздействия
вибрации.
ВНИМАНИЕ: Заявленная
величина вибрации относится
только к основным видам
применения инструмента.
Однако если инструмент
применяется не по основному
назначению, с другими
принадлежностями или
содержится в ненадлежащем
порядке, уровень вибрации
будет отличаться от
указанной величины. Это
может значительно увеличить
воздействие вибрации
в течение всего периода работы
инструментом.
При оценке уровня воздействия
вибрации необходимо также
учитывать время, когда
инструмент находился
в выключенном состоянии
или когда он включен, но не
выполняет какую-либо операцию.
Это может значительно
уменьшить уровень воздействия
в течение всего периода работы
инструментом.
Определите дополнительные
меры предосторожности
для защиты оператора
от воздействия вибрации,
такие как: тщательный
уход за инструментом
и принадлежностями,
содержание рук в тепле,
организация рабочего места.
РУССКИЙ ЯЗЫК
Минимальные электрические предохранители:
Инструменты 230 В 10 ампер, электросеть
Определения:
Предупреждения
безопасности
Следующие определения указывают на степень
важности каждого сигнального слова. Прочтите
руководство по эксплуатации и обратите
внимание на данные символы.
ОПАСНО: Означает чрезвычайно
опасную ситуацию, которая
приводит к смертельному
исходу или получению тяжелой
травмы.
ВНИМАНИЕ: Означает
потенциально опасную
ситуацию, которая может
привести к смертельному
исходу или получению тяжелой
травмы.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Означает
потенциально опасную
ситуацию, которая может
привести к получению травмы
легкой или средней тяжести.
ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ:
Означает ситуацию, не
связанную с получением
телесной травмы, которая,
однако, может привести
к повреждению инструмента.
Риск поражения электрическим
током!
Огнеопасность!
Декларация соответствия ЕС
ДИРЕКТИВА ПО МЕХАНИЧЕСКОМУ
ОБОРУДОВАНИЮ
D23551, D23651
DEWALT заявляет, что продукты, обозначенные
в разделе «Технические характеристики»,
разработаны в полном соответствии со
стандартами: 2006/42/EC, EN 60745-1, EN
60745-2-5.
Данные продукты также соответствуют
Директиве 2004/108/EC. За дополнительной
информацией обращайтесь по указанному
ниже адресу или по адресу, указанному на
последней странице руководства.
Нижеподписавшееся лицо полностью отвечает
за соответствие технических данных и делает
это заявление от имени фирмы DEWALT.
Хорст Гроссманн (Horst Grossmann)
Вице-президент по инженерным разработкам
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 11,
D-65510, Idstein, Germany
31.12.2009
ВНИМАНИЕ: Внимательно
прочтите руководство по
эксплуатации для снижения
риска получения травмы.
Общие правила
безопасности при работе
с электроинструментами
ВНИМАНИЕ! Перед началом
работы внимательно
прочтите все правила
безопасности и инструкции.
Несоблюдение всех
перечисленных ниже правил
безопасности и инструкций
может привести к поражению
электрическим током,
возникновению пожара и/или
получению тяжелой травмы.
СОХРАНИТЕ ВСЕ ПРАВИЛА
БЕЗОПАСНОСТИ И ИНСТРУКЦИИ ДЛЯ
ПОСЛЕДУЮЩЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
Термин «Электроинструмент» во всех
приведенных ниже указаниях относится
к Вашему сетевому (с кабелем) или
аккумуляторному (беспроводному)
электроинструменту.
1) БЕЗОПАСНОСТЬ РАБОЧЕГО МЕСТА
a) Содержите рабочее место
в чистоте и обеспечьте хорошее
освещение. Плохое освещение или
беспорядок на рабочем месте может
привести к несчастному случаю.
21
РУССКИЙ ЯЗЫК
b)
c)
Не используйте
электроинструменты, если
есть опасность возгорания или
взрыва, например, вблизи легко
воспламеняющихся жидкостей,
газов или пыли. В процессе работы
электроинструмент создает
искровые разряды, которые могут
воспламенить пыль или горючие
пары.
Во время работы
с электроинструментом не
подпускайте близко детей или
посторонних лиц. Отвлечение
внимания может вызвать у Вас
потерю контроля над рабочим
процессом.
2) ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТЬ
a) Вилка кабеля электроинструмента
должна соответствовать
штепсельной розетке. Ни
в коем случае не видоизменяйте
вилку электрического
кабеля. Не используйте
соединительные штепселипереходники, если в силовом
кабеле электроинструмента
есть провод заземления.
Использование оригинальной вилки
кабеля и соответствующей ей
штепсельной розетки уменьшает
риск поражения электрическим
током.
b) Во время работы
с электроинструментом
избегайте физического контакта
с заземленными объектами,
такими как трубопроводы,
радиаторы отопления,
электроплиты и холодильники.
Риск поражения электрическим
током увеличивается, если Ваше
тело заземлено.
c) Не используйте
электроинструмент под дождем
или во влажной среде. Попадание
воды в электроинструмент
увеличивает риск поражения
электрическим током.
d) Бережно обращайтесь
с электрическим кабелем. Ни
в коем случае не используйте
кабель для переноски
электроинструмента или
для вытягивания его вилки
из штепсельной розетки. Не
подвергайте электрический
22
e)
f)
кабель воздействию высоких
температур и смазочных веществ;
держите его в стороне от острых
кромок и движущихся частей
инструмента. Поврежденный или
запутанный кабель увеличивает риск
поражения электрическим током.
При работе
с электроинструментом на
открытом воздухе используйте
удлинительный кабель,
предназначенный для наружных
работ. Использование кабеля,
пригодного для работы на открытом
воздухе, снижает риск поражения
электрическим током.
При необходимости работы
с электроинструментом во
влажной среде используйте
источник питания, оборудованный
устройством защитного
отключения (УЗО). Использование
УЗО снижает риск поражения
электрическим током.
3) ЛИЧНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
a) При работе с
электроинструментами будьте
внимательны, следите за тем, что
Вы делаете, и руководствуйтесь
здравым смыслом. Не используйте
электроинструмент, если
Вы устали, а также находясь
под действием алкоголя
или понижающих реакцию
лекарственных препаратов
и других средств. Малейшая
неосторожность при работе
с электроинструментами может
привести к серьезной травме.
b) При работе используйте средства
индивидуальной защиты. Всегда
надевайте защитные очки.
Своевременное использование
защитного снаряжения, а именно:
пылезащитной маски, ботинок на
нескользящей подошве, защитного
шлема или противошумных
наушников, значительно снизит риск
получения травмы.
c) Не допускайте непреднамеренного
запуска. Перед тем, как
подключить электроинструмент
к сети и/или аккумулятору,
поднять или перенести его,
убедитесь, что выключатель
находится в положении
«выключено». Не переносите
РУССКИЙ ЯЗЫК
электроинструмент с нажатой
кнопкой выключателя и не
подключайте к сетевой розетке
электроинструмент, выключатель
которого установлен в положение
«включено», это может привести
к несчастному случаю.
d) Перед включением
электроинструмента снимите
с него все регулировочные или
гаечные ключи. Регулировочный
или гаечный ключ, оставленный
закрепленным на вращающейся
части электроинструмента, может
стать причиной тяжелой травмы.
e) Работайте в устойчивой позе.
Всегда сохраняйте равновесие
и устойчивую позу. Это позволит
Вам не потерять контроль при
работе с электроинструментом
в непредвиденной ситуации.
f) Одевайтесь соответствующим
образом. Во время работы не
надевайте свободную одежду или
украшения. Следите за тем, чтобы
Ваши волосы, одежда или перчатки
находились в постоянном
отдалении от движущихся частей
инструмента. Свободная одежда,
украшения или длинные волосы
могут попасть в движущиеся части
инструмента.
g) Если электроинструмент
снабжен устройством сбора
и удаления пыли, убедитесь, что
данное устройство подключено
и используется надлежащим
образом. Использование устройства
пылеудаления значительно снижает
риск возникновения несчастного
случая, связанного с запыленностью
рабочего пространства.
4) ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
ЭЛЕКТРОИНСТРУМЕНТОВ
И ТЕХНИЧЕСКИЙ УХОД
a) Не перегружайте
электроинструмент. Используйте
Ваш инструмент по назначению.
Электроинструмент работает
надежно и безопасно только при
соблюдении параметров, указанных
в его технических характеристиках.
b) Не используйте
электроинструмент, если его
выключатель не устанавливается
в положение включения или
выключения. Электроинструмент
с неисправным выключателем
представляет опасность
и подлежит ремонту.
c) Отключайте электроинструмент
от сетевой розетки и/или
извлекайте аккумулятор перед
регулированием, заменой
принадлежностей или при
хранении электроинструмента.
Такие меры предосторожности
снижают риск случайного включения
электроинструмента.
d) Храните неиспользуемые
электроинструменты
в недоступном для детей
месте и не позволяйте
лицам, не знакомым
с электроинструментом или
данными инструкциями, работать
с электроинструментом.
Электроинструменты
представляют опасность в руках
неопытных пользователей.
e) Регулярно проверяйте
исправность
электроинструмента. Проверяйте
точность совмещения и легкость
перемещения подвижных
частей, целостность деталей
и любых других элементов
электроинструмента,
воздействующих на его работу.
Не используйте неисправный
электроинструмент, пока
он не будет полностью
отремонтирован. Большинство
несчастных случаев являются
следствием недостаточного
технического ухода за
электроинструментом.
f) Следите за остротой
заточки и чистотой режущих
принадлежностей. Принадлежности
с острыми кромками позволяют
избежать заклинивания и делают
работу менее утомительной.
g) Используйте электроинструмент,
аксессуары и насадки
в соответствии с данным
Руководством и с учетом
рабочих условий и характера
будущей работы. Использование
электроинструмента не по
назначению может создать опасную
ситуацию.
23
РУССКИЙ ЯЗЫК
5) ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
a) Ремонт Вашего
электроинструмента
должен производиться
только квалифицированными
специалистами с использованием
идентичных запасных частей. Это
обеспечит безопасность Вашего
электроинструмента в дальнейшей
эксплуатации.
f)
g)
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ
СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРАВИЛА
БЕЗОПАСНОСТИ
Инструкции по технике
безопасности для всех типов
пил
ОПАСНО: Держите руки на
расстоянии от области распила
и диска. Держите вторую руку
на дополнительной рукоятке
или на корпусе двигателя. Если
инструмент удерживается обеими
руками, исключается вероятность
их пореза диском.
b) Не держите руки под
обрабатываемой деталью.
Защитный кожух не защищает
руки от касания диска под
обрабатываемой деталью.
c) Отрегулируйте глубину пропила
в соответствии с толщиной
обрабатываемой детали. Зуб диска
не должен выступать с нижней
стороны обрабатываемой детали
полностью.
d) Никогда не удерживайте
разрезаемую деталь в руках или
прижав ее к ноге. Зафиксируйте
обрабатываемую деталь на
неподвижной опоре. Необходимо
надлежащим образом закрепить
обрабатываемую деталь для
снижения риска получения травмы,
заклинивания диска или потери
управления.
е) Держите инструмент за
изолированные ручки при
выполнении операций, во время
которых режущий инструмент
может соприкасаться со
скрытой проводкой. Контакт
с находящимся под напряжением
проводом делает непокрытые
изоляцией металлические части
h)
a)
24
i)
j)
k)
электроинструмента также
«живыми», что создает опасность
поражения электрическим током.
Во время продольной
распиловки всегда используйте
направляющую планку или
линейку. Это повышает точность
распила и снижает вероятность
заклинивания диска.
Всегда используйте диски
с посадочными отверстиями
соответствующего размера
и формы (ромбовидные или
круглые). Диски, не совпадающие
с крепежными приспособлениями
инструмента, будут вращаться
эксцентрически, что приведет
к потере контроля.
Ни в коем случае не
используйте поврежденные или
несоответствующие зажимные
кольца или болты для дисков.
Зажимные кольца и болты для дисков
были разработаны специально
для данного инструмента с целью
обеспечения оптимальной
производительности и безопасности
во время работы.
Стойте сбоку от диска, но не на
одной линии с ним. ОБРАТНЫЙ УДАР
может привести к скачку пилы назад
(см. раздел Причины обратного
удара и действия оператора по его
предупреждению).
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: После
выключения инструмента диск
продолжает вращаться. Это может
привести к получению тяжелой
травмы.
Избегайте пиления гвоздей. Перед
пилением тщательно осмотрите
заготовку и удалите все гвозди.
Причины обратного удара
и действия оператора по его
предупреждению
– Обратный удар является внезапной
реакцией на защемление, зажимание
или смещение пильного диска, что
приводит к неконтролируемому
подъему пилы из обрабатываемой
детали в направлении оператора.
– При зажатии или защемлении диска
в пропиле, он останавливается,
и реакция электродвигателя приводит
к внезапному смещению инструмента
РУССКИЙ ЯЗЫК
в направлении или в сторону от
оператора.
– Если диск перекашивается или
смещается в пропиле, зубья на его
задней кромке могут войти в верхнюю
часть деревянной детали, что
приведет к выходу диска из пропила
и его скачку в направлении оператора.
Обратный удар является результатом
использования пилы не по назначению
и/или неправильных действий оператора
и условий работы, и его можно избежать,
соблюдая следующие меры безопасности:
a) Крепко держите пилу обеими
руками и следите за положением
рук, чтобы эффективно
противостоять воздействию
обратного удара. Стойте сбоку от
пилы, но не на одной линии с ней.
Обратный удар может привести
к скачку пилы назад, но оператор
может гасить его энергию при
условии соблюдения надлежащих мер.
b) В случае заклинивания диска
или в случае прекращения
процесса резки по любой
причине, отпустите курковый
выключатель и удерживайте пилу
неподвижно в обрабатываемой
детали до полной остановки
диска. Никогда не пытайтесь
извлечь пилу из обрабатываемой
детали или вытянуть ее назад,
пока вращается диск - это может
привести к обратному удару.
Выясните причину заклинивания
диска и примите надлежащие меры
по ее устранению.
c) При перезапуске пилы в детали
отцентрируйте пильный диск
в пропиле и убедитесь в том,
что зубья пилы не касаются
материала. Если пильный диск
заклинен, то при повторном запуске
пилы он может подскочить вверх из
детали или ударить назад.
d) Для сведения к минимуму
риска заклинивания диска
и возникновения обратного
удара, поддерживайте заготовки
большого размера. Большие
заготовки провисают под
собственным весом. Поместите
опоры под заготовку с обеих сторон,
в непосредственной близости от
линии распила и краев заготовки.
e)
f)
g)
Не используйте тупые или
поврежденные диски. Тупые или
неправильно разведенные диски
образуют узкий пропил, что
приводит к повышенному трению,
заклиниванию диска и образованию
обратного удара.
Рычаги настройки глубины
пропила и угла резки на конус
перед началом работы должны
быть затянуты и зафиксированы.
В случае сбоя настроек диска, во
время работы может произойти
заклинивание и обратный удар.
Соблюдайте повышенную
осторожность при выполнении
врезного пиления стен
или в других слепых зонах.
Выдвигаемый диск может
встречаться с предметами,
которые могут привести
к образованию обратного удара.
Инструкции по технике
безопасности для пил
с нижним защитным кожухом
a)
b)
Перед каждым использованием
проверяйте, правильно ли закрыт
нижний защитный кожух. Не
используйте пилу, если нижний
защитный кожух не перемещается
свободно и не закрывает диск
постоянно. Никогда не зажимайте
и не подвязывайте нижний
защитный кожух в открытом
положении. При случайном падении
пилы нижний защитный кожух
может погнуться. Поднимите
нижний защитный кожух при помощи
втягивающей рукоятки и убедитесь
в том, что кожух перемещается
свободно и не прикасается к диску
или другим деталям при любых углах
и глубине пиления.
Проверьте функционирование
и состояние возвратной пружины
нижнего защитного кожуха. Если
защитный кожух и пружина не
работают нормально, перед
использованием необходимо
выполнить их текущий ремонт.
Нижний защитный кожух может
перемещаться замедленно из-за
повреждения деталей, отложения
25
РУССКИЙ ЯЗЫК
клейких веществ или скопления
мусора.
c) Нижний защитный кожух следует
втягивать вручную только
при выполнении специальных
разрезов, например, врезных
и комбинированных распилов.
Поднимайте нижний защитный
кожух при помощи втягивающей
рукоятки, а когда диск
прикоснется к материалу, нижний
кожух следует опустить. Для
всех других типов пиления нижний
защитный кожух должен работать
в автоматическом режиме.
d) Всегда следите за тем, чтобы
нижний защитный кожух закрывал
диск, прежде чем класть пилу на
верстак или на пол. Незащищенный
диск во время выбега приведет
к смещению инструмента назад
и разрезанию всех находящихся
на траектории его движения
предметов. Помните о том, что
после отпускания выключателя
требуется некоторое время для
полной остановки диска.
Дополнительные правила
безопасности при работе
дисковыми пилами
• Надевайте защитные наушники.
Воздействие шума может привести
к потере слуха.
• Надевайте респиратор. Вдыхание
производительной пыли может стать
причиной затрудненного дыхания
и возможной травмы.
• Не используйте диски меньшего
или большего диаметра, чем
рекомендовано. См. скорость
вращения дисков в технических
характеристиках. Используйте только
указанные в данном руководстве диски,
соответствующие стандарту
EN 847-1.
• Никогда не используйте абразивные
отрезные круги.
• Убедитесь, что расклинивающий нож
отрегулирован должным образом:
расстояние между расклинивающим
ножом и краем пильного диска не
должно составлять более 5 мм;
край пильного диска не должен
выступать за пределы нижнего края
расклинивающего ножа более чем на
5 мм.
Дополнительные инструкции
по технике безопасности
для всех типов пил
с расклинивающим ножом
Остаточные риски
a) Используйте расклинивающий нож,
подходящий для установленного
диска. Чтобы расклинивающий нож
работал, он должен быть толще
диска, но тоньше развода зубьев
диска.
b) Отрегулируйте расклинивающий
нож, как описано в руководстве
по эксплуатации. Неправильный
зазор, позиционирование и пригонка
могут привести к тому, что
расклинивающий нож не будет
препятствовать обратному удару.
с) Чтобы расклинивающий нож
работал, его необходимо
установить в обрабатываемую
деталь. Расклинивающий нож не
препятствует обратному удару при
выполнении коротких распилов.
d) Не используйте пилу, если
расклинивающий нож защемлен.
Даже незначительная помеха может
снизить скорость срабатывания
защитного кожуха.
26
Следующие риски являются характерными при
использовании дисковых пил:
– Травмы в результате касания горячих или
вращающихся частей инструмента.
Несмотря на соблюдение соответствующих
инструкций по технике безопасности
и использование предохранительных устройств,
некоторые остаточные риски невозможно
полностью исключить. К ним относятся:
– Ухудшение слуха.
– Риск защемления пальцев при смене диска.
– Ущерб здоровью в результате вдыхания
пыли при работе с древесиной.
Маркировка инструмента
На инструменте имеются следующие знаки:
РУССКИЙ ЯЗЫК
Перед использованием
внимательно прочтите данное
руководство по эксплуатации.
l. Регулятор направляющей (D23651)
m. Регулятор направляющих рельсов: прямой
рез
МЕСТО ПОЛОЖЕНИЯ КОДА ДАТЫ (РИС. 1)
n. Регулятор направляющих рельсов: наклон
45°
Код даты (ее), который также включает в себя
год изготовления, отштампован на поверхности
корпуса инструмента.
p. Указатель для прямого распила
Пример:
q. Рукоятка настройки глубины пропила
2010 XX XX
Год изготовления
Комплект поставки
Упаковка содержит:
1 Дисковая пила
1 Параллельная направляющая
1 Шестигранный гаечный ключ
1 Руководство по эксплуатации
1 Чертеж инструмента в разобранном виде
• Проверьте инструмент, детали
и дополнительные приспособления на
наличие повреждений, которые могли
произойти во время транспортировки.
• Перед началом работы необходимо
внимательно прочитать настоящее
руководство и принять к сведению
содержащуюся в нем информацию.
Описание (Рис. 1, 4, 5)
ВНИМАНИЕ: Ни в коем
случае не модифицируйте
электроинструмент или какуюлибо его деталь. Это может
привести к получению травмы
или повреждению инструмента.
a. Курковый пусковой выключатель
b. Кнопка защиты от непреднамеренного
пуска
c. Передняя рукоятка
d. Кнопка блокировки шпинделя
e. Отверстие пылеотвода
f. Подошва
g. Расклинивающий нож
h. Втягивающий рычаг нижнего защитного
кожуха
i. Нижний защитный кожух
j. Пильный диск
o. Указатель для распила с наклоном
r. Параллельная направляющая
НАЗНАЧЕНИЕ
Дисковые пилы D23551 и D23651
предназначены для профессионального
распиливания древесины и пластиков.
В продаже имеются абразивные отрезные
диски для резания металла и камня.
НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ инструмент во влажных
условиях или при наличии в окружающем
пространстве легко воспламеняющихся
жидкостей или газов.
Данные дисковые пилы являются
профессиональными электроинструментами.
НЕ РАЗРЕШАЙТЕ детям прикасаться
к инструменту. Неопытные пользователи
должны использовать данный инструмент под
руководством опытного инструктора.
Электробезопасность
Электрический двигатель рассчитан на работу
только при одном напряжении электросети.
Следите за напряжением электрической
сети, оно должно соответствовать величине,
обозначенной на информационной табличке
электроинструмента.
Ваш инструмент DEWALT имеет
двойную изоляцию в соответствии со
стандартом EN 60745, исключающую
потребность в заземляющем проводе.
ВНИМАНИЕ:
Электроинструменты
с напряжением 115 В
должны управляться
через предохранительный
изолированный трансформатор
с заземленным экраном
между первичной и вторичной
обмоткой.
Поврежденный кабель должен заменяться
специально подготовленным кабелем, который
можно приобрести в сервисной организации
DEWALT.
k. Рукоятка настройки наклона
27
РУССКИЙ ЯЗЫК
Использование
удлинительного кабеля
При необходимости использования
удлинительного кабеля, используйте только
утвержденные кабели промышленного
изготовления, рассчитанные на мощность
не меньшую, чем потребляемая мощность
данного инструмента (см. раздел «Технические
характеристики»). Минимальный размер
проводника должен составлять 1 мм2;
максимальная длина кабеля не должна
превышать 30 м.
При использовании кабельного барабана,
всегда полностью разматывайте кабель.
СБОРКА И РЕГУЛИРОВКА
ВНИМАНИЕ: Во избежание
травмы, выключите
инструмент и отсоедините
его от источника
электропитания, прежде
чем устанавливать
и демонтировать
принадлежности, выполнять
или изменять настройки,
а также перед проведением
ремонта. Убедитесь, что
курковый переключатель
находится в положении ВЫКЛ.
Непреднамеренный запуск
инструмента может привести
к получению травмы.
Настройка глубины пропила
(Рис. 1, 2)
1. Ослабьте рукоятку настройки глубины
пропила (q).
2. Переместите подошву (f) для установки
правильной глубины пропила.
3. Затяните рукоятку настройки глубины
пропила (q).
ВНИМАНИЕ: Для достижения
оптимальных результатов
пильный диск должен выступать
примерно на 5 мм за пределы
заготовки (Рис. 2).
Регулировка угла наклона
(Рис. 1, 3)
Угол наклона диска можно регулировать от 0°
до максимального градуса.
1. Ослабьте рукоятку настройки наклона
(k).
28
2. Установите угол наклона диска путем
наклона подошвы пилы (f) таким образом,
чтобы метка указывала нужный угол на
шкале глубины.
3. Затяните рукоятку настройки наклона (k).
Установка подошвы для
распилов под углом 90°
(Рис. 1)
1. Установите пилу в положение 0°.
2. Втяните защитный кожух диска при помощи
рычага (h) и положите пилу на сторону
диска.
3. Ослабьте рукоятку настройки наклона (k).
4. Уприте в диск и подошву угольник для
установки угла 90°.
5. Затяните рукоятку настройки наклона (k).
Замена пильного диска
(Рис. 1, 4)
1. Нажмите кнопку блокировки шпинделя (d) и
открутите зажимной винт диска (s) против
часовой стрелки при помощи входящего в
комплект поставки шестигранного гаечного
ключа.
2. Втяните защитный кожух диска (i) при
помощи рычага (h) и замените диск (j).
Установите шайбы (t, u) в правильное
положение.
3. Проверьте направление вращения диска.
4. Вручную завинтите зажимной винт диска
(s) для удержания шайбы в нужном
положении. Вращайте по часовой стрелке.
5. Нажимайте кнопку блокировки шпинделя
(d), поворачивая при этом шпиндель, до тех
пор, пока диск не перестанет вращаться.
6. Надежно затяните зажимной винт диска
при помощи шестигранного гаечного ключа.
Регулировка расклини–
вающего ножа (Рис. 4)
Правильную настройку расклинивающего
ножа (g) см. на Рис. 4. При необходимости
отрегулируйте зазор расклинивающего ножа
после замены пильного диска.
РУССКИЙ ЯЗЫК
1. Установите глубину пропила 0 мм, чтобы
получить доступ к зажимным винтам (v)
расклинивающего ножа (g).
2. Открутите винты (v) и вытяните
расклинивающий нож на максимальную
длину.
3. Отрегулируйте зазор и затяните винты.
Установка и регулировка па–
раллельной направляющей
(D23651, Рис. 5)
Параллельная направляющая (r)
предназначена для пиления параллельно краю
заготовки.
УСТАНОВКА
1. Ослабьте регулятор направляющей (l) для
свободного передвижения параллельной
направляющей.
2. Вставьте параллельную направляющую
(r) в подошву пилы (f), как показано на
рисунке.
3. Затяните регулятор (l) направляющей.
РЕГУЛИРОВКА
1. Ослабьте регулятор направляющей (l) и
установите параллельную направляющую
(r) на желаемую ширину. Ширина пропила
видна на градуированной шкале (w).
2. Затяните регулятор (l) направляющей.
Система направляющих
рельсов
Направляющие рельсы различной длины
можно приобрести дополнительно. Они
обеспечивают точный, прямой и чистый распил
дисковой пилой, одновременно с этим защищая
поверхность заготовки от повреждений.
При помощи системы направляющих
рельсов в сочетании с дополнительными
принадлежностями можно выполнять резы под
точным углом, косые резы и подгонку.
Дополнительно можно приобрести зажимы
(z), крепящие направляющие рельсы (х)
к заготовке (Рис. 6). Использование зажимов
(z) гарантирует надежное крепление
направляющих рельсов (х) к заготовке
(у) и безопасность в работе. Установка
направляющих рельсов на линии пропила
и надежное крепление к заготовке предотвратит
малейшее движение заготовки во время
пиления.
ВАЖНО: При не использовании направляющих
рельсов на инструмент устанавливается шкала
высоты. При использовании пилы
с направляющими рельсами разница в высоте
должна составлять приблизительно 5,0 мм.
УСТАНОВКА ДИСКОВОЙ ПИЛЫ НА
НАПРАВЛЯЮЩИЕ РЕЛЬСЫ (РИС. 1, 7)
Для достижения наилучших результатов
при пилении зазор между дисковой пилой
и направляющими рельсами (х) должен
быть минимальным. Чем меньше зазор,
тем качественнее прямая линия распила на
заготовке.
Зазор устанавливается при помощи двух
регуляторов направляющих рельсов (m, n)
для каждого паза в основании для прямого
реза 0° (m) и для пиления с наклоном
(n) от 1-45°. Данные регуляторы тонкой
настройки позволяют уменьшать зазор между
инструментом и направляющими рельсами.
После настройки при помощи регуляторов
поперечное перемещение пилы во время
распила сводится к минимуму, гарантируя
плавный распил.
ПРИМЕЧАНИЕ: Регуляторы настроены
на минимальный зазор на производстве;
перед использованием инструмента может
понадобиться дополнительная настройка и
регулировка. Для установки дисковой пилы на
направляющие рельсы следуйте приведенным
ниже инструкциям.
ПОМНИТЕ: Настройте все регуляторы рельсов
на инструменте соответственно направляющим
рельсам.
1. Для взаимной подгонки пилы
и направляющих рельсов ослабьте винт
внутри регулятора направляющих рельсов.
2. Втяните нижний защитный кожух
и поместите инструмент на направляющие
рельсы, убедившись, что пильный диск
находится в самом высоком положении.
3. Поворачивайте регулятор до тех пор, пока
пила не зафиксируется на направляющих
рельсах.
ВАЖНО: Проверьте надежность
закрепления пилы на направляющих
рельсах – для этого попытайтесь сдвинуть
пилу вперед. Убедитесь, что пила не
сдвигается со своего места.
29
РУССКИЙ ЯЗЫК
4. Слегка поверните регулятор в обратную
сторону, позволяя пиле свободно
перемещаться вдоль рельсов.
5. Удерживая регулятор направляющих
рельсов в таком положении, снова затяните
винт.
ПРИМЕЧАНИЕ: При использовании
инструмента с направляющими рельсами
другого типа ВСЕГДА перенастраивайте
систему.
Теперь регуляторы направляющих рельсов
настроены на сведение до минимума
поперечного перемещения пилы при
пилении с использованием направляющих
рельсов.
Перед использованием пилы настройте
защитные ограждения от щепок (аа) на
направляющих рельсах. См. Настройка
защитных ограждений от щепок.
НАСТРОЙКА ЗАЩИТНЫХ ОГРАЖДЕНИЙ ОТ
ЩЕПОК
Направляющие рельсы (х) оснащены
защитными ограждениями от щепок (аа),
которые должны быть настроены перед первым
использованием пилы.
Защитные ограждения (аа) расположены
с каждого края направляющих рельсов (Рис. 7).
Предназначение данных защитных ограждений
заключается в обеспечении видимой линии
пропила и снижения выброса опилок по краю
заготовки во время ее пиления.
ВАЖНО: Перед резанием защитных
ограждений ВСЕГДА читайте раздел
Установка дисковой пилы на
направляющие рельсы и следуйте всем
инструкциям.
НАСТРОЙКА ЗАЩИТНЫХ ОГРАЖДЕНИЙ ОТ
ЩЕПОК (РИС. 8-11)
1. Поместите наплавляющие рельсы (х) на
деревянном обрезке (bb), длина которого
минимум на 100 мм превышает длину
заготовки. При помощи зажима надежно
закрепите направляющие рельсы на
заготовке. Это так же обеспечит чистоту
пропила.
2. Установите глубину пропила 15 мм.
3. Поместите переднюю часть пилы на
выступающем конце направляющих
рельсов, проследив, чтобы пильный
диск был расположен перед краем
направляющих рельсов (Рис. 9).
30
4. Включите пилу и за один прием медленно
разрежьте защитное ограждение от щепок
вдоль всей длины направляющих рельсов.
Теперь край защитного ограждения точно
соответствует отрезному краю пильного
диска (Рис. 10).
Для настройки защитного ограждения,
расположенного вдоль противоположного края
направляющих рельсов, снимите пилу
с направляющих рельсов и разверните рельсы
на 180°. Повторяйте шаги 1-4.
ПРИМЕЧАНИЕ: При желании, во время
повторения шагов 1-4 защитное ограждение
может быть обрезано с наклоном в 45°.
Это позволит использовать одну сторону
направляющих рельсов для выполнения
параллельных распилов, а другую сторону –
для резов с наклоном в 45° (Рис. 11).
ПРИМЕЧАНИЕ: Если защитное ограждение
с обеих сторон направляющих рельсов будет
настроено под параллельный распил, тогда при
настройке инструмента на распил с наклоном
пильный диск не будет следовать точно по краю
защитного ограждения. Это будет происходить
оттого, что поворотная точка угла наклона не
постоянна, и диск будет постоянно съезжать.
ВЫБОР НУЖНОГО ПАЗА
Основание пилы состоит их двух пазов. Один
паз предназначен для параллельных распилов,
другой – для распилов с наклоном.
На этикетке в передней части основания
(Рис. 12) обозначено, для каких операций
предназначен каждый из пазов. При распиле
следите, чтобы линия на этикетке совпадала
с пазом на направляющих рельсах. На
рис. 13 изображена пила в положении
для параллельного распила относительно
направляющих рельсов. На рис. 14 изображена
пила в положении для распила с наклоном
относительно направляющих рельсов.
Подготовка к эксплуатации
ВНИМАНИЕ: Убедитесь
в том, что защитные кожухи
установлены правильно.
Защитный кожух пильного диска
должен закрывать диск.
ВНИМАНИЕ: Убедитесь, что
пильный диск вращается
РУССКИЙ ЯЗЫК
в соответствии с указательной стрелкой
на полотне.
ЭКСПЛУАТАЦИЯ
ВНИМАНИЕ: Для снижения
риска получения серьезной
травмы, перед регулировкой
или снятием/установкой
дополнительных
принадлежностей или насадок
выключайте инструмент
и отсоединяйте его от
электросети.
ВНИМАНИЕ: Перед
использованием дисковой
пилы ВСЕГДА проверяйте
функционирование всех
элементов!
Инструкции по
использованию
ВНИМАНИЕ:
• Всегда следуйте указаниям
действующих норм и правил
безопасности.
• Убедитесь, что распиливаемая
заготовка надёжно закреплена
на месте.
• Не оказывайте повышенное
давление на инструмент и не
прилагайте боковое усилие
к пильному диску.
• Избегайте перегрузки.
• Не используйте чрезмерно
изношенные пильные диски.
• Не используйте данную пилу
для фасонной резки.
Правильное положение рук
во время работы (Рис. 1, 15)
ВНИМАНИЕ: Для уменьшения
риска получения тяжелой
травмы, ВСЕГДА правильно
удерживайте инструмент, как
показано на рисунке.
ВНИМАНИЕ: Для уменьшения
риска получения тяжелой
травмы, ВСЕГДА надежно
удерживайте инструмент,
предупреждая внезапные сбои
в работе.
Правильное положение рук во время работы:
одной рукой возьмитесь за переднюю рукоятку
(с), другой рукой удерживайте основную
рукоятку (dd).
Включение и выключение
(Рис. 1)
Для обеспечения безопасности курковый
пусковой выключатель (а) оснащен кнопкой
защиты от непреднамеренного пуска (b).
1. Для разблокировки инструмента нажмите
на кнопку защиты от непреднамеренного
пуска.
2. Чтобы включить инструмент, нажмите
на курковый пусковой выключатель (а).
После отпускания куркового пускового
выключателя автоматически активируется
кнопка защиты от непреднамеренного
пуска, предотвращая случайный запуск
инструмента.
ВНИМАНИЕ:
• Не включайте и не выключайте
инструмент, если пильный
диск касается обрабатываемой
заготовки или других
материалов.
• Не нажимайте кнопку
блокировки шпинделя во время
работы инструмента.
Работа инструментом (Рис. 1)
1. Правильное положение рук во время
работы пилой: каждой рукой удерживайте
основную рукоятку и переднюю рукоятку
(с).
ПРИМЕЧАНИЕ: Для достижения
оптимальных результатов зажмите
обрабатываемую деталь нижней стороной
вверх.
2. Ведите инструмент по начерченной
линии и используйте указатель (р) для
параллельного распила и указатель (о) для
распила с наклоном 45°.
ВНИМАНИЕ: Электрокабель
должен ВСЕГДА находиться
позади инструмента.
Пылеудаление (Рис. 1)
ВНИМАНИЕ: Риск вдыхания пыли
от обрабатываемого
31
РУССКИЙ ЯЗЫК
материала. Для снижения риска получения
телесной травмы ВСЕГДА при работе
инструментом надевайте респиратор
утвержденного типа.
Ваш инструмент оснащен отверстием
пылеотвода (е).
По возможности используйте пылеудаляющее
устройство, разработанное в соответствии
с действующими нормативами, касающимися
выбросов пыли.
ВНИМАНИЕ: ВСЕГДА
используйте пылесос,
конструкция которого
соответствует действующим
директивам по выбросу пыли при
распиловке древесины. Шланги
большинства стандартных
пылесосов совместимы
с отверстием пылеотвода.
ВНИМАНИЕ: Во время резки
металла не используйте
пылесосы без соответствующих
средств искрозащиты.
ТЕХНИЧЕСКОЕ
ОБСЛУЖИВАНИЕ
Ваш электроинструмент DEWALT рассчитан на
работу в течение продолжительного времени
при минимальном техническом обслуживании.
Срок службы и надежность инструмента
увеличивается при правильном уходе
и регулярной чистке.
ВНИМАНИЕ: Во избежание
травмы, выключите
инструмент и отсоедините
его от источника
электропитания, прежде
чем устанавливать
и демонтировать
принадлежности, выполнять
или изменять настройки,
а также перед проведением
ремонта. Убедитесь, что
курковый переключатель
находится в положении ВЫКЛ.
Непреднамеренный запуск
инструмента может привести
к получению травмы.
ВНИМАНИЕ: Изношенный
пильный диск заменяйте на
новый острый диск.
32
Смазка
Ваш электроинструмент не требует
дополнительной смазки.
Чистка
ВНИМАНИЕ: Выдувайте грязь
и пыль из корпуса сухим сжатым
воздухом по мере видимого
скопления грязи внутри и вокруг
вентиляционных отверстий.
Выполняйте очистку, надев
средство защиты глаз
и респиратор утвержденного
типа.
ВНИМАНИЕ: Никогда не
используйте растворители или
другие агрессивные химические
средства для очистки
неметаллических деталей
инструмента. Эти химикаты
могут ухудшить свойства
материалов, примененных
в данных деталях. Используйте
ткань, смоченную в воде
с мягким мылом. Не допускайте
попадания какой-либо жидкости
внутрь инструмента; ни в коем
случае не погружайте какуюлибо часть инструмента
в жидкость.
Дополнительные
принадлежности
ВНИМАНИЕ: Поскольку
принадлежности, отличные
от тех, которые предлагает
D EWALT, не проходили
тесты на данном изделии,
то использование этих
принадлежностей может
привести к опасной ситуации.
Во избежание риска получения
травмы, с данным продуктом
должны использоваться
только рекомендованные
D EWALT дополнительные
принадлежности.
РУССКИЙ ЯЗЫК
По вопросу приобретения дополнительных
принадлежностей обращайтесь к Вашему
дилеру.
Защита окружающей среды
Раздельный сбор. Данное изделие
нельзя утилизировать вместе
с обычными бытовыми отходами.
Если однажды Вы захотите заменить Ваше
изделие DEWALT или Вы больше в нем не
нуждаетесь, не выбрасывайте его вместе
с бытовыми отходами. Отнесите изделие
в специальный приемный пункт.
Раздельный сбор изделий
с истекшим сроком службы и их
упаковок позволяет пускать их
в переработку и повторно
использовать. Использование
переработанных материалов
помогает защищать окружающую
среду от загрязнения и снижает
расход сырьевых материалов.
Местное законодательство может обеспечить
сбор старых электроинструментов отдельно от
бытового мусора на муниципальных свалках
отходов, или Вы можете сдавать их в торговом
предприятии при покупке нового изделия.
Фирма DEWALT обеспечивает прием
и переработку отслуживших свой срок изделий
DEWALT. Чтобы воспользоваться этой услугой,
Вы можете сдать Ваше изделие в любой
авторизованный сервисный центр, который
собирает их по нашему поручению.
Вы можете узнать место нахождения Вашего
ближайшего авторизованного сервисного
центра, обратившись в Ваш местный офис
DEWALT по адресу, указанному в данном
руководстве по эксплуатации. Кроме того,
список авторизованных сервисных центров
DEWALT и полную информацию о нашем
послепродажном обслуживании и контактах
Вы можете найти в интернете по адресу:
www.2helpU.com.
33
LIETUVIŲ
РУССКИЙ ЯЗЫК
LIC GOTUS SIA
Ulbrokas Str.
Rīga, 1021
Tel.:
Fax:
+371 67556949
+371 67555140
DİSKİNİS PJŪKLAS / ДИСКОВАЯ ПИЛА 1
©
D23551
DİSKİNİS PJŪKLAS / ДИСКОВАЯ ПИЛА 1
©
D23651
www.dewalt.eu
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Related manuals

Download PDF

advertising