D23551 | DeWalt D23551 CIRCULAR SAW instruction manual

371000-08 LV
D23551
D23651
Latviešu
(Tulkojums no rokasgrāmatas oriģinālvalodas)
10
Русский язык
(Перевод с оригинала инструкции)
20
Attēls / Рисунок 1
a
b
dd
D23551
dd
c
a
h
q
k
m
f
n
g
o
p
j
i
b
a
D23651
dd
dd
d
c
d
e
h
k
q
l
m
n
f
p
g
i
j
o
ee
3
Attēls / Рисунок 2
Attēls / Рисунок 3
k
f
4
Attēls / Рисунок 4
v
g
5 мм
i
s
t
h
u
j
g
Attēls / Рисунок 5
r
l
w
f
5
Attēls / Рисунок 6
x
y
z
Attēls / Рисунок 7
aa
aa
x
Attēls / Рисунок 8
bb
100
мм
x
15 мм
6
Attēls / Рисунок 9
Attēls / Рисунок 10
7
Attēls / Рисунок 11
0˚
45˚
aa
aa
Attēls / Рисунок 12
cc
8
Attēls / Рисунок 13
Attēls / Рисунок 14
Attēls / Рисунок 15
9
LATVIEŠU
RİPZĀĢİS D23551, D23651
Apsveicam!
Jūs esat izvēlējušies DEWALT instrumentu.
DEWALT ir viens no uzticamākajiem profesionālu
elektroinstrumentu lietotāju partneriem, jo tam
ir ilggadīga pieredze instrumentu izveidē un
novatorismā.
Tehniskie dati
Spriegums
(tikai Apvienotā
Karaliste un Īrija)
Veids
Ieejas jauda
Ātrums bez noslodzes
Zāģēšanas dziļums
90 (bez virzošās sliedes)
90 (ar virzošo sliedi)
45 (bez virzošās sliedes)
45 (ar virzošo sliedi)
Asmens diametrs
Asmens biezums
Asmens iekšējais diametrs
Slīpā leņķa regulēšana
Svars
LPA (skaņas spiediens)
KPA (skaņas spiediena
neprecizitāte)
LWA (skaņas jauda)
KWA (skaņas jaudas
neprecizitāte)
D23551
230
D23651
230
230/115
1
1050
5000
230/115
1
1350
5000
kg
52
47
37
32
165
2,5
20
0 - 45˚
5,0
62
57
49
44
190
2,6
30
0 - 55°
6,0
dB(A
99
99
dB(A)
dB(A)
3
108
3
108
dB(A)
6,7
3,6
V
V
W
min-1
mm
mm
mm
mm
mm
mm
mm
Vibrāciju kopējās vērtības (trīs asu vektoru summa) ir noteiktas
atbilstoši EN 60745:
Vibrāciju emisijas vērtība ah =
ah =
m/s²
≤ 2,5
≤ 2,5
Neprecizitāte K =
m/s²
1,5
1,5
Šajā informācijas lapā norādītā vibrāciju emisijas
vērtība ir izmērīta saskaņā ar standarta pārbaudes
metodi, kas norādīta EN 60745, un to var izmantot
viena instrumenta salīdzināšanai ar citu. Šo vērtību
var izmantot, lai iepriekš novērtētu iedarbību.
BRĪDINĀJUMS! Deklarētā vibrāciju
emisijas vērtība attiecas uz instrumenta
galveno paredzēto lietošanu. Tomēr,
ja instruments tiek lietots dažādiem
darbiem, ar atšķirīgiem piederumiem
vai tiek slikti apkopts, vibrāciju emisija
var atšķirties. Šādos gadījumos var
10
ievērojami palielināties iedarbības
līmenis visā darba laikposmā.
Novērtējot vibrāciju iedarbības līmeni,
līdztekus darba režīmam ir jāņem
vērā arī tas laiks, kad instruments ir
izslēgts vai darbojas tukšgaitā. Šādos
gadījumos var ievērojami samazināties
iedarbības līmenis visā darba
laikposmā.
Nosakiet arī citus drošības pasākumus,
lai aizsargātu operatoru no vibrācijas
iedarbības, piemēram, jāveic
instrumentu un piederumu apkope,
jārūpējas, lai rokas būtu siltas,
jāorganizē darba gaita.
Drošinātāji
Eiropa
barošanas avots
Apvienotā Karaliste
un Īrija
kontaktdakšas
Apvienotā Karaliste
un Īrija
230 V instrumenti
10 ampēri,
230 V instrumenti
13 ampēri,
115 V instrumenti
16 ampēri, kontaktdakšas
Definīcijas: Ieteikumi par
drošību
Turpmāk redzamajās definīcijās izskaidrota
signālvārdu nopietnības pakāpe. Lūdzu, izlasiet
šo rokasgrāmatu un pievērsiet uzmanību šiem
apzīmējumiem.
BĪSTAMI! Norāda draudošu bīstamu
situāciju, kuras rezultātā, ja to
nenovērš, iestājas nāve vai tiek gūti
smagi ievainojumi.
BRĪDINĀJUMS! Norāda iespējami
bīstamu situāciju, kuras rezultātā, ja to
nenovērš, var iestāties nāve vai gūt
smagus ievainojumus.
UZMANĪBU! Norāda iespējami
bīstamu situāciju, kuras rezultātā, ja to
nenovērš, var gūt nelielus vai vidēji
smagus ievainojumus.
IEVĒRĪBAI! Norāda situāciju, kuras
rezultātā negūst ievainojumus, bet,
ja to nenovērš, var sabojāt īpašumu.
Apzīmē elektriskās strāvas trieciena
risku.
LATVIEŠU
Apzīmē ugunsgrēka risku.
EK-atbilstības deklarācija
MAŠĪNU DIREKTĪVA
D23551, D23651
DEWALT paziņo, ka izstrādājumi, kas aprakstīti
tehniskajos datos, ir ražoti saskaņā ar šādiem
dokumentiem:
2006/42/EK, EN 60745-1, EN 60745-2-5.
Šie izstrādājumi atbilst arī Direktīvai 2004/108/EK.
Lai iegūtu sīkāku informāciju, lūdzu, sazinieties
ar DEWALT turpmāk minētajā adresē vai skatiet
rokasgrāmatas pēdējo vāku.
Persona, kas šeit parakstījusies, atbild par tehnisko
datu sagatavošanu un DEWALT vārdā izstrādā šo
paziņojumu.
Horst Grossmann
Inženiertehniskās un instrumentu izveides nodaļas
priekšsēdētāja vietnieks
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 11,
D-65510, Idstein, Germany
31.12.2009.
BRĪDINĀJUMS! Lai ievainojuma
risks būtu mazāks, izlasiet lietošanas
rokasgrāmatu.
Vispārējie elektroinstrumenta
drošības norādījumi
BRĪDINĀJUMS! Izlasiet visus drošības
brīdinājumus un norādījumus. Ja netiek
ievēroti brīdinājumi un noteikumi,
var gūt elektriskās strāvas triecienu,
izraisīt ugunsgrēku un/vai gūt smagus
ievainojumus.
SAGLABĀJİET VİSUS BRĪDİNĀJUMUS UN
NORĀDĪJUMUS TURPMĀKĀM UZZİŅĀM.
Termins „elektroinstruments”, kas redzams
brīdinājumos, attiecas uz šo elektroinstrumentu
(ar vadu), ko darbina ar elektrības palīdzību, vai ar
akumulatoru darbināmu elektroinstrumentu (bez
vada).
1) DROŠĪBA DARBA VIETĀ
a) Rūpējieties, lai darba vieta būtu tīra un
labi apgaismota. Nesakārtotā un vāji
apgaismotā darba zonā var rasties
negadījumi.
b) Elektroinstrumentus nedrīkst darbināt
sprādzienbīstamā vidē, piemēram, viegli
uzliesmojošu šķidrumu, gāzu vai putekļu
tuvumā. Elektroinstrumenti rada dzirksteles,
kas var aizdedzināt putekļus vai izgarojumu
tvaikus.
c) Strādājot ar elektroinstrumentu, neļaujiet
tuvumā atrasties bērniem un nepiederošām
personām. Novēršot uzmanību, jūs varat
zaudēt kontroli pār instrumentu.
2) ELEKTRODROŠĪBA
a) Elektroinstrumenta kontaktdakšai jāatbilst
kontaktligzdai. Kontaktdakšu nekādā
gadījumā nedrīkst pārveidot. Iezemētiem
elektroinstrumentiem nedrīkst izmantot
pārejas kontaktdakšas. Nepārveidotas
kontaktdakšas un piemērotas kontaktligzdas
rada mazāku elektriskās strāvas trieciena
risku.
b) Nepieskarieties iezemētām virsmām,
piemēram, caurulēm, radiatoriem, plītīm
un ledusskapjiem. Ja jūsu ķermenis ir
iezemēts, pastāv lielāks elektriskās strāvas
trieciena risks.
c) Elektroinstrumentus nedrīkst pakļaut lietus
vai mitru laika apstākļu iedarbībai. Ja
elektroinstrumentā iekļūst ūdens, palielinās
elektriskās strāvas trieciena risks.
d) Lietojiet vadu pareizi. Nekad
nepārnēsājiet, nevelciet vai neatvienojiet
elektroinstrumentu no kontaktligzdas, turot
to aiz vada. Netuviniet vadu karstuma
avotiem, eļļai, asām šķautnēm vai kustīgām
detaļām. Ja vads ir bojāts vai sapinies,
pastāv lielāks elektriskās strāvas trieciena
risks.
e) Strādājot ar elektroinstrumentu ārpus
telpām, izmantojiet tādu pagarinājuma vadu,
kas paredzēts lietošanai ārpus telpām.
Izmantojot vadu, kas paredzēts lietošanai
ārpus telpām, pastāv mazāks elektriskās
strāvas trieciena risks.
f) Ja elektroinstrumentu nākas ekspluatēt
mitrā vidē, ierīkojiet elektrobarošanu
ar noplūdstrāvas aizsargierīci. Lietojot
noplūdstrāvas aizsargierīci, mazinās
elektriskās strāvas trieciena risks.
3) PERSONĪGĀ DROŠĪBA
a) Elektroinstrumenta lietošanas laikā esiet
uzmanīgi, skatieties, ko jūs darāt, rīkojieties
saprātīgi. Nelietojiet elektroinstrumentu,
11
LATVIEŠU
b)
c)
d)
e)
f)
g)
ja esat noguris vai atrodaties narkotiku,
alkohola vai medikamentu ietekmē.
Pat viens mirklis neuzmanības
elektroinstrumentu ekspluatācijas laikā var
izraisīt smagus ievainojumus.
Lietojiet personīgo aizsargaprīkojumu.
Vienmēr valkājiet acu aizsargus. Attiecīgos
apstākļos lietojot aizsargaprīkojumu,
piemēram, putekļu masku, aizsargapavus
ar neslīdošu zoli, aizsargķiveri vai ausu
aizsargus, ir mazāks risks gūt ievainojumus.
Nepieļaujiet nejaušu iedarbināšanu.
Nodrošiniet, ka pirms pievienošanas
elektrotīklam vai akumulatoru baterijai,
pirms elektroinstrumenta pacelšanas
vai pārnēsāšanas, slēdzis ir izslēgts. Ja
elektroinstrumentu pārnēsājat, turot pirkstu
uz slēdža, vai ja kontaktligzdai pievienojat
elektroinstrumentu ar ieslēgtu slēdzi, var
rasties negadījumi.
Pirms elektroinstrumenta ieslēgšanas
noņemiet no tā visas regulēšanas
atslēgas vai uzgriežņu atslēgas. Ja
elektroinstrumenta rotējošajai daļai
ir piestiprināta uzgriežņatslēga vai
regulēšanas atslēga, var gūt ievainojumus.
Nesniedzieties pārāk tālu. Vienmēr cieši
stāviet uz piemērota atbalsta un saglabājiet
līdzsvaru. Tādējādi neparedzētās situācijās
daudz labāk varat saglabāt kontroli pār
elektroinstrumentu.
Valkājiet piemērotu apģērbu. Nevalkājiet
pārāk brīvu apģērbu vai rotaslietas.
Netuviniet matus, apģērbu un cimdus
kustīgām detaļām. Brīvs apģērbs, rotaslietas
vai gari mati var ieķerties kustīgajās detaļās.
Ja instrumentam ir paredzēts pievienot
putekļu atsūknēšanas un savākšanas
ierīces, obligāti tās pievienojiet un
ekspluatējiet pareizi. Lietojot putekļu
savācēju, iespējams mazināt putekļu kaitīgo
ietekmi.
4) ELEKTROINSTRUMENTA EKSPLUATĀCIJA
UN APKOPE
a) Nelietojiet elektroinstrumentu ar spēku.
Izmantojiet konkrētam gadījumam
piemērotu elektroinstrumentu. Ar pareizi
izvēlētu elektroinstrumentu tā efektivitātes
robežās paveiksiet darbu daudz labāk un
drošāk.
b) Neekspluatējiet elektroinstrumentu, ja to
ar slēdzi nevar ne ieslēgt, ne izslēgt. Ja
elektroinstrumentu nav iespējams kontrolēt
ar slēdža palīdzību, tas ir bīstams un ir
jāsalabo.
c) Pirms elektroinstrumentu regulēšanas,
piederumu nomainīšanas vai
12
d)
e)
f)
g)
novietošanas glabāšanā atvienojiet
kontaktdakšu no barošanas avota un/
vai no elektroinstrumenta izņemiet
akumulatoru. Šādu profilaktisku drošības
pasākumu rezultātā mazinās nejaušas
elektroinstrumenta iedarbināšanas risks.
Glabājiet elektroinstrumentus, kas netiek
darbināti, bērniem nepieejamā vietā un
neatļaujiet to ekspluatēt personām, kas nav
apmācītas to lietošanā vai nepārzina šos
noteikumus. Elektroinstrumenti ir bīstami, ja
tos ekspluatē neapmācītas personas.
Veiciet elektroinstrumentu apkopi.
Pārbaudiet, vai kustīgās detaļas ir pareizi
savienotas un nostiprinātas, vai detaļas nav
bojātas, kā arī vai nav kāds cits apstāklis,
kas varētu ietekmēt elektroinstrumenta
darbību. Ja elektroinstruments ir bojāts,
pirms ekspluatācijas tas ir jāsalabo. Daudzu
negadījumu cēlonis ir tādi elektroinstrumenti,
kam nav veikta pienācīga apkope.
Regulāri uzasiniet un tīriet
griezējinstrumentus. Ja griezējinstrumentiem
ir veikta pienācīga apkope un tie ir uzasināti,
pastāv mazāks to iestrēgšanas risks, un tos
ir vieglāk vadīt.
Elektroinstrumentu, tā piederumus,
detaļas u.c. ekspluatējiet saskaņā ar šiem
noteikumiem, ņemot vērā darba apstākļus
un veicamā darba specifiku. Lietojot
elektroinstrumentu tam neparedzētiem
mērķiem, var rasties bīstama situācija.
5) APKALPOŠANA
a) Uzticiet sava elektroinstrumenta
apkopi un apkalpošanu kvalificētam
remontstrādniekam, lietojot tikai identiskas
rezerves daļas. Tādējādi tiek saglabāta
elektroinstrumenta drošība.
PAPİLDU ĪPAŠİ DROŠĪBAS
NOTEİKUMİ
Drošības noteikumi visiem
zāģiem
a)
b)
c)
BĪSTAMI! Netuviniet rokas zāģēšanas
zonai un asmenim. Turiet otru roku uz
palīgroktura vai motora korpusa. Ja ar
abām rokām turat zāģi, tās nav iespējams
savainot ar asmeni.
Nesniedzieties zem apstrādājamā materiāla.
Aizsargs nevar jūs aizsargāt no asmens
zem apstrādājamā materiāla.
Noregulējiet zāģēšanas dziļumu atbilstoši
apstrādājamā materiāla biezumam. Asmens
zobi zem apstrādājamā materiāla nedrīkst
būt redzami pilnībā.
LATVIEŠU
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)
Nekad neturiet zāģējamo materiālu
ar rokām vai uz kājas. Nostipriniet
apstrādājamo materiālu uz stabilas
platformas. Ir svarīgi pareizi atbalstīt
materiālu, lai tam būtu minimāli jāpieskaras,
lai asmens neiestrēgtu un lai nezaudētu
vadību.
Veicot darbu, turiet elektroinstrumentu
pie izolētajām satveršanas virsmām, ja
griezējinstruments varētu saskarties ar
apslēptu elektroinstalāciju vai ar savu
vadu. Ja griezējinstruments saskaras ar
vadiem, kuros ir strāva, visas instrumenta
ārējās metāla virsmas vada strāvu un rada
elektriskās strāvas trieciena risku.
Zāģējot gareniski, vienmēr izmantojiet
garenzāģēšanas ierobežotāju vai
taisnās malas vadīklu. Tā tiek uzlabota
zāģēšanas precizitāte un mazinās asmens
iestrēgšanas iespēja.
Vienmēr izmantojiet asmeņus ar pareizu
ass diametru un formu (dimanta vai apaļo
ripu). Asmeņi, kas neatbilst instrumenta
vārpstas lielumam, darbojas ekscentriski,
kā rezultātā varat zaudēt kontroli pār
instrumentu.
Nekad nelietojiet bojātas vai nepareizas
asmens starplikas vai bultskrūvi. Asmens
starplikas un bultskrūve ir īpaši paredzētas
šim zāģim, optimālam darba rezultātam un
ekspluatācijas drošībai.
Nostājieties vienā no asmens pusēm, tikai
ne vienā līmenī ar asmens zāģēšanas
līniju. ATSITIENS var izraisīt zāģa atlēcienu
atpakaļ (sk. sadaļu „Atsitiena cēloņi un
operatora aizsardzība pret tiem”).
UZMANĪBU! Pēc zāģa izslēgšanas
asmeņi laižas lejup. Tie var izraisīt smagus
ievainojumus.
Nezāģējiet naglas. Pirms zāģēšanas
pārbaudiet, vai uz zariem nav naglu un, ja
ir — izņemiet tās.
Atsitiena cēloņi un operatora
aizsardzība pret tiem
– Atsitiens ir pēkšņa reakcija uz saspiestu,
saliektu vai nepareizi novietotu zāģa asmeni,
kā rezultātā zāģis paceļas augšup un izlec
ārā no apstrādājamā materiāla virzienā uz
operatoru, un šo darbību nav iespējams
kontrolēt.
– Ja asmens ir saspiests vai, iegriezumam
aizveroties, stipri saliekts, asmens iestrēgst
un motora reakcija strauji grūž ierīci atpakaļ
operatora virzienā.
– Ja asmens griezumā ir izliekts vai nepareizi
novietots, zobi uz asmens aizmugurējās malas
var ieurbties kokmateriāla virsmas augšdaļā,
kā rezultātā asmens paceļas ārā no iecirtuma
un atlec atpakaļ operatora virzienā.
Atsitiens rodas zāģa nepareizas lietošanas un/vai
nepareizu darba paņēmienu vai apstākļu rezultātā
un to var novērst, veicot atbilstošus piesardzības
pasākumus.
a) Nepārtraukti cieši turiet zāģi ar abām
rokām un novietojiet rokas tā, lai pretotos
atsitiena spēkiem. Nostājieties vienā no
asmens pusēm, tikai ne vienā līmenī ar
asmens zāģēšanas līniju. Atsitiens var
izraisīt instrumenta atlēcienu atpakaļ, tomēr
atsitiena spēkus var kontrolēt, ja tiek veikti
pienācīgi piesardzības pasākumi.
b) Ja asmens ir iestrēdzis vai ja kāda iemesla
dēļ zāģēšana ir pārtraukta, atlaidiet mēlīti un
zāģi turiet nekustīgi materiālā, līdz asmens
pilnībā apstājas. Nekad neizņemiet zāģi no
materiāla vai nevelciet to atpakaļ, kamēr
asmens atrodas kustībā, jo pretējā gadījumā
arī var notikt atsitiens. Novērtējiet situāciju
un vērsiet to par labu, lai novērstu asmens
iestrēgšanas cēloni.
c) Ja atkal uzsākat zāģēt, centrējiet zāģa
asmeni iecirtumā un pārbaudiet, vai zāģa
zobi materiālā nav ieķērušies. Ja zāģa
asmens ir iestrēdzis, tas var izlēkt ārā
vai atsisties no apstrādājamā materiāla,
uzsākot zāģēšanu.
d) Atbalstiet lielus paneļus, lai līdz minimumam
samazinātu asmens iespiešanās un
atsitiena risku. Lieli paneļi mēdz nosēsties
paši zem sava svara. Atbalsti ir jānovieto
zem paneļa abās pusēs, tuvu griezuma
līnijai un paneļa malai.
e) Neizmantojiet trulus vai bojātus asmeņus.
Neasi un nepiemēroti asmeņi veido šauru
iecirtumu, kā rezultātā asmens izraisa
pārmērīgu berzi, iestrēgst vai rada atsitienu.
f) Asmens dziļuma un slīpā leņķa
noregulēšanas bloķēšanas svirām pirms
zāģēšanas jābūt ciešām un nostiprinātām.
Ja noregulētais asmens zāģēšanas laikā
nobīdās, tas var iestrēgt vai izraisīt atsitiena
risku.
g) Ievērojiet īpašu piesardzību, veicot
iezāģējumus ēku sienās vai citās nosegtās
vietās. Ja asmens izvirzās materiāla otrā
pusē, tas var saskarties ar priekšmetiem,
kas izraisa atsitienu.
13
LATVIEŠU
Drošības noteikumi apakšējam
aizsargam
a)
b)
c)
d)
Pirms katras lietošanas reizes pārbaudiet,
vai apakšējais aizsargs ir pienācīgi
aizvērts. Nestrādājiet ar instrumentu, ja
apakšējais aizsargs nekustas brīvi un
uzreiz neaizveras. Nekad nenostipriniet
vai nepiesieniet aizsargu atvērtā pozīcijā.
Ja zāģis ir nejauši nomests, apakšējais
aizsargs var būt saliekts. Paceliet apakšējo
aizsargu ar ievilkšanas roktura palīdzību
un pārliecinieties, vai tas brīvi kustas un
nepieskaras asmenim vai kādai citai detaļai
visos zāģēšanas leņķos un dziļumos.
Pārbaudiet apakšējā aizsarga atsperes
darbību. Ja aizsargs un atspere nedarbojas
pareizi, tie pirms lietošanas ir jāsalabo.
Apakšējais aizsargs var darboties gausi
tādēļ, ka ir bojāta kāda detaļa, sveķainas
nogulsnes vai izveidojušies saneši.
Apakšējais aizsargs jāievelk manuāli
tikai īpašu zāģēšanas darbu nolūkā —
iezāģējumu un kombinētu zāģējumu
gadījumā. Paceliet apakšējo aizsargu,
ievelkot rokturi, un, tiklīdz asmens ir
iezāģēts materiālā, apakšējais aizsargs
ir jāatlaiž. Pārējo zāģēšanas darbu
gadījumā apakšējam aizsargam jādarbojas
automātiski.
Pirms zāģi novietojat uz darbagalda vai
grīdas, vienmēr pārbaudiet, vai apakšējais
aizsargs nosedz asmeni. Ja asmens nav
aizsargāts un ir nolaists lejup, zāģis var
sākt darboties atpakaļgaitā, sazāģējot visu,
kas ir tā ceļā. Ņemiet vērā to, cik ilgs laiks
vajadzīgs, lai asmens apstātos pēc tam, kad
slēdzis ir atlaists.
Papildu drošības noteikumi
visiem zāģiem ar šķeļošo nazi
a)
b)
c)
d)
14
Lietojiet izmantotajam asmenim piemērotu
šķeļošo nazi. Lai šķeļošais nazis darbotos
pareizi, tam jābūt biezākam nekā zāģa
asmenim, tomēr arī plānākam nekā asmens
zobiem.
Noregulējiet šķeļošo nazi tā, kā aprakstīts
šajā lietošanas rokasgrāmatā. Ja tā
attālums, novietojums un ieregulējums nav
pareizs, tas var nespēt novērst atsitienu.
Šķeļošajam nazim darba laikā jāatrodas
apstrādājamajā materiālā. Veicot īsus
iezāģējumus, šķeļošais nazis nespēj
novērst atsitienus.
Ja šķeļošais nazis ir saliekts, to nedrīkst
izmantot darbam. Pat neliels traucējums var
palēnināt aizsarga aizvēršanās ātrumu.
Papildu drošības noteikumi
ripzāģiem
• Valkājiet ausu aizsargus. Trokšņa iedarbībā
varat zaudēt dzirdi.
• Valkājiet putekļu masku. Pakļaujot sevi putekļu
daļiņu iedarbībai, var rasties elpošanas
traucējumi un, iespējams, arī ievainojumi.
• Nelietojiet tādus asmeņus, kuru izmērs ir
lielāks vai mazāks nekā ieteicams. Pareizo
asmens ātrumu skatiet tehniskajos datos.
Lietojiet tikai šajā rokasgrāmatā norādītos
asmeņus, kas atbilst EN 847-1.
• Nekādā gadījumā nelietojiet abrazīvās
griezējripas..
• Šķeļošajam nazim jābūt noregulētam tā, lai
attālums starp šķeļošo nazi un asmens malu
nebūtu lielāks par 5 mm un asmens mala
nesniegtos pāri šķeļošā naža apakšējai malai
vairāk par 5 mm.
Atlikušie riski
Ekspluatējot zāģus, parasti pastāv arī šādi riski:
– ievainojumi, kas radušies, pieskaroties
instrumenta rotējošām vai karstajām detaļām.
Lai arī tiek ievēroti attiecīgie drošības noteikumi un
tiek uzstādītas drošības ierīces, dažus atlikušos
riskus nav iespējams novērst. Tie ir šādi:
– dzirdes pasliktināšanās;
– pirkstu saspiešanas risks, mainot instrumenta
piederumus;
– kaitējums veselībai, ko izraisa putekļu
ieelpošana, kuri rodas, apstrādājot koksni.
Apzīmējumi uz instrumenta
Uz instrumenta ir attēlotas šādas piktogrammas:
Pirms lietošanas izlasiet lietošanas
rokasgrāmatu.
DATUMA KODA NOVIETOJUMS (1. ATT.)
Datuma kods (ee), kurā ir norādīts arī ražošanas
gads, ir nodrukāts uz korpusa.
Piemērs:
2010 XX XX
Ražošanas gads
Iepakojuma saturs
Iepakojumā ietilpst:
1 ripzāģis
1 paralēlais ierobežotājs
LATVIEŠU
1 sešstūru uzgriežņu atslēga
1 lietošanas rokasgrāmata
1 izvērsta instrumenta skata attēls
• Pārbaudiet, vai pārvadāšanas laikā nav bojāts
instruments, tā detaļas vai piederumi.
• Pirms ekspluatācijas veltiet laiku tam, lai
pilnībā izlasītu un izprastu šo rokasgrāmatu.
Apraksts (1., 4., 5. att.)
BRĪDINĀJUMS! Elektroinstrumentu
vai tā daļas nedrīkst pārveidot. To var
sabojāt vai var gūt ievainojumus.
a. slēdža mēlīte
b. atbloķēšanas poga
c. priekšējais rokturis
d. vārpstas bloķētājs
e. putekļu savākšanas atvere
f. zāģa sliece
g. šķeļošais nazis
h. apakšējā aizsarga ievilkšanas svira
i. apakšējais aizsargs
j. zāģa asmens
k. slīpuma regulēšanas poga
Šim DEWALT instrumentam ir dubulta
izolācija atbilstoši EN 60745, tāpēc nav
jālieto iezemēts vads.
BRĪDINĀJUMS! 115 V ierīces
jādarbina ar droša izolējoša
pārveidotāja palīdzību, un starp
primāro un sekundāro tinumu jābūt
iezemētam ekrānam.
Ja strāvas vads ir bojāts, tas ir jānomaina pret
īpaši sagatavotu vadu, kas pieejams DEWALT
remonta darbnīcās.
Barošanas vada
kontaktdakšas nomaiņa (tikai
Apvienotajai Karalistei un
Īrijai)
Ja ir jāuzstāda jauna barošanas vada
kontaktdakša:
• nekaitīgā veidā atbrīvojieties no nederīgās
kontaktdakšas;
• pievienojiet brūno vadu pie kontaktdakšas
strāvas termināļa;
• pievienojiet zilo vadu pie neitrālā termināļa.
BRĪDINĀJUMS! Vadus nedrīkst
pievienot pie zemējuma termināļa.
l. ierobežotāja regulēšanas poga (D23651)
m. sliedes regulētājs: zāģēšana
n. sliedes regulētājs: slīpais leņķis
o. atzīme zāģēšanai slīpā leņķī
p. atzīme zāģēšanai taisni
q. dziļuma regulēšanas poga
r. paralēlais ierobežotājs
PAREDZĒTĀ LIETOŠANA
Ripzāģi D23551 un D23651 ir paredzēti
profesionāliem koksnes un plastmasas zāģēšanas
darbiem. Metāla un akmens zāģēšanas darbiem
pieejamas abrazīvas griezējripas.
Tās NEDRĪKST lietot mitros apstākļos vai viegli
uzliesmojošu šķidrumu un gāzu klātbūtnē.
Šie ripzāģi ir profesionālai lietošanai paredzēti
elektroinstrumenti. NEĻAUJİET bērniem aiztikt
instrumentu. Ja šo instrumentu ekspluatē
nepieredzējuši operatori, viņi ir jāuzrauga.
Elektrodrošība
Elektromotors ir paredzēts tikai vienam noteiktam
spriegumam. Pārbaudiet, vai barošanas avota
spriegums atbilst kategorijas plāksnītē norādītajam
spriegumam.
Ievērojiet uzstādīšanas norādījumus, kas ietilpst
labas kvalitātes kontaktdakšu komplektācijā.
Ieteicamais drošinātājs: 13 A.
Pagarinājuma vada lietošana
Ja ir vajadzīgs pagarinājuma vads, lietojiet atzītu
vadu, kas ir piemērots šī instrumenta ieejas jaudai
(sk. tehniskos datus). Minimālais vadītāja izmērs ir
1 mm2; maksimālais garums ir 30 m.
Ja lietojat kabeļa rulli, vienmēr notiniet vadu no tā
pilnībā nost.
SALİKŠANA UN REGULĒŠANA
BRĪDINĀJUMS! Lai mazinātu
ievainojuma risku, pirms piederumu
uzstādīšanas un noņemšanas,
uzstādījumu regulēšanas vai
mainīšanas vai arī remontdarbiem
izslēdziet instrumentu un atvienojiet to
no elektrotīkla. Slēdzim jābūt izslēgtā
pozīcijā. Instrumentam nejauši sākot
darboties, var gūt ievainojumus.
15
LATVIEŠU
Zāģēšanas dziļuma regulēšana
(1., 2. att.)
1. Atskrūvējiet dziļuma regulēšanas pogu (q).
2. Bīdiet slieci (f), līdz ir panākts pareizais
zāģēšanas dziļums.
3. Pieskrūvējiet dziļuma regulēšanas pogu (q).
BRĪDINĀJUMS! Lai darbs būtu
paveikts maksimāli kvalitatīvi, zāģa
asmenim jābūt izvirzītam apm. 5 mm
ārpus apstrādājamā materiāla (2. att.).
Slīpā leņķa regulēšana
(1., 3. att.)
Šķeļošā naža regulēšana
(4. att.)
Skatiet 4. attēlu, kurā norādīta pareiza šķeļošā
naža (g) regulēšana. Kad ir nomainīts zāģa
asmens, vai pēc vajadzības noregulējiet šķeļošā
naža attāluma iestatījumu.
1. Noregulējiet 0 mm zāģēšanas dziļumu, lai
varētu piekļūt šķeļošā naža (g) spīlējuma
skrūvēm (v).
2. Atskrūvējiet skrūves (v) un izvelciet šķeļošo
nazi maksimālā garumā.
3. Noregulējiet attālumu un pieskrūvējiet skrūves.
1. Atskrūvējiet slīpuma regulēšanas pogu (k).
Paralēlā ierobežotāja
uzstādīšana un regulēšana
(D23651, 5. att.)
2. Iestatiet slīpo leņķi, noliecot zāģa slieci (f), līdz
atzīme uz dziļummēra norāda vēlamo leņķi.
Paralēlo ierobežotāju (r) lieto zāģēšanai paralēli
apstrādājamā materiāla malai.
3. Pieskrūvējiet slīpuma regulēšanas pogu (k).
SALIKŠANA
Slīpo leņķi iespējams noregulēt robežās no 0° līdz
maksimālajam iestatījumam.
Slieces noregulēšana
zāģēšanai 90° leņķī (1. att.)
1. Atskrūvējiet ierobežotāja regulēšanas pogu (l),
lai varētu ievietot paralēlo ierobežotāju.
1. Noregulējiet zāģa slīpo leņķi uz 0°.
2. Ievietojiet paralēlo ierobežotāju (r) zāģa sliecē
(f), kā norādīts.
2. Ar sviras (h) palīdzību ievelciet asmens
aizsargu un novietojiet zāģi uz asmens pusi.
3. Pieskrūvējiet ierobežotāja regulēšanas pogu
(l).
3. Atskrūvējiet slīpuma regulēšanas pogu (k).
4. Novietojiet stūreni pret asmeni un slieci tā, lai
noregulētu 90° leņķa iestatījumu.
5. Pieskrūvējiet slīpuma regulēšanas pogu (k).
Zāģa asmens nomainīšana
(1., 4. att.)
1. Nospiediet asmens bloķēšanas pogu (d) un
ar komplektācijā iekļauto sešstūru uzgriežņu
atslēgu atskrūvējiet asmens spīlējuma
skrūvi (s), griežot to pretēji pulksteņrādītāja
virzienam.
2. Ar sviras (h) palīdzību izvelciet apakšējo
asmens aizsargu (i) un nomainiet asmeni (j).
No jauna pareizi uzstādiet starplikas (t, u).
3. Pārbaudiet asmens rotācijas virzienu.
4. Ar roku uzskrūvējiet asmens spīlējuma
skrūvi (s), lai nofiksētu starpliku. Grieziet to
pulksteņrādītāja virzienā.
5. Nospiediet asmens bloķēšanas pogu (d),
vienlaikus griežot vārpstu, līdz asmens pārstāj
griezties.
6. Ar sešstūru uzgriežņu atslēgu cieši
pieskrūvējiet asmens spīlējuma skrūvi.
16
REGULĒŠANA
1. Atskrūvējiet ierobežotāja regulēšanas pogu (l)
un iestatiet paralēlo ierobežotāju (r) vēlamajā
platumā.
Regulējumu var nolasīt skalā (w).
2. Pieskrūvējiet ierobežotāja regulēšanas pogu
(l).
Virzošās sliedes mehānisms
Virzošās sliedes, kas pieejamas dažādos garumos
un kā papildpiederumi, palīdz ripzāģiem veikt
precīzu un smalku zāģēšanas līniju pa taisni un
vienlaicīgi neļauj sabojāt apstrādājamā materiāla
virsmu. Virzošās sliedes mehānismam pievienojot
papildpiederumus, ar to iespējams paveikt precīzus
zāģējumus leņķī un slīpi, kā arī sastiprinājumus.
Ar skavām (z) piestiprina virzošo sliedi (x) pie
apstrādājamā materiāla (6. att.). Izmantojot šīs
skavas (z), virzošā sliede (x) ir cieši piestiprināta
pie apstrādājamā materiāla (y), lai darbu varētu
veikt droši. Ja virzošā sliede ir novietota pie
zāģēšanas līnijas un cieši piestiprināta pie
apstrādājamā materiāla, tā zāģējot neizkustas.
SVARĪGI! Augstuma skala paredzēta zāģa
lietošanai bez uzstādītas virzošās sliedes. Ja
LATVIEŠU
zāģim tiek piestiprināta virzošā sliede, augstuma
atšķirība ir aptuveni 5,0 mm.
RIPZĀĢA PIESTIPRINĀŠANA PIE VIRZOŠĀS
SLIEDES (1., 7. ATT.)
Lai zāģēšanas darbu paveiktu kvalitatīvi,
attālumam starp ripzāģi un virzošo sliedi (x) jābūt
ļoti niecīgam. Jo mazāks attālums, jo precīzāka
zāģēšanas līnija uz apstrādājamā materiāla.
Skabargu aizsargs (aa) atrodas uz abām virzošās
sliedes malām (7. att.). Skabargu aizsarga nolūks
ir nodrošināt operatoram skaidri saskatāmu
asmens zāģēšanas līniju, vienlaikus novēršot
materiāla atšķelšanos no zāģējamām malām.
SVARĪGI! Pirms skabargu aizsarga pielāgošanas
VIENMĒR jāizlasa un jāievēro sadaļas „Ripzāģa
piestiprināšana pie virzošās sliedes” norādījumi!
Šo attālumu var iestatīt ar divu sliedes regulētāju
(m, n) palīdzību, kas atrodas abās pamatnes
gropēs, lai zāģētu 0° (m) un 1–45° slīpā (n) leņķī.
Sliedes regulētāji ir precīzas regulēšanas pogas,
kas ļauj samazināt attālumu starp ierīci un virzošo
sliedi. Iestatot šos regulētājus, zāģa kustība uz
sāniem darba laikā ir ierobežota līdz minimumam,
tādējādi nodrošinot vienmērīgu zāģēšanas darbu.
SKABARGU AIZSARGA PIELĀGOŠANA (8.-11.
ATT.)
PİEZĪME. Regulētāji ir rūpnīcā iestatīti uz
vismazāko attālumu, tādēļ pirms instrumenta
lietošanas tie, iespējams, ir jānoregulē un jāiestata
no jauna. Lai ripzāģi piestiprinātu pie virzošās
sliedes, ievērojiet turpmākās norādes.
2. Iestatiet zāģim 15 mm zāģēšanas dziļumu.
IEVĒROJİET! Visus zāģa sliedes regulētājus
iestatiet pret virzošo sliedi.
1. Atskrūvējiet skrūvi, kas atrodas sliedes
regulētājā, lai varētu noregulēt zāģa stāvokli
pret virzošo sliedi.
4. Ieslēdziet zāģi un vienā piegājienā lēnām
zāģējiet skabargu aizsargu visā sliedes
garumā. Līdz ar to skabargu aizsarga mala
precīzi atbilst asmens zāģēšanas malai (10.
att.).
2. Ievelciet apakšējo aizsargu un novietojiet
instrumentu uz virzošās sliedes, raugoties, lai
asmens atrastos visaugstākajā stāvoklī.
Lai skabargu aizsargu pielāgotu otrajai virzošās
sliedes malai, noņemiet zāģi no sliedes un
pagrieziet sliedi par 180°. Atkārtojiet 1.–4. darbību.
3. Grieziet regulētāju, līdz zāģis nofiksējas uz
virzošās sliedes.
PIEZĪME. Ja vajadzīgs, skabargu aizsargu
var novietot 45° slīpā leņķī, pēc tam atkārtojiet
1.–4. darbību. Tādējādi viena no sliedes malām
ir piemērota paralēlai zāģēšanai, bet otra —
zāģēšanai 45° slīpā leņķī (11. att.).
SVARĪGI! Pārbaudiet, vai zāģis ir cieši
piestiprināts pie sliedes, mēģinot zāģi paspiest
uz priekšu. Zāģis nedrīkst izkustēties.
4. Pagrieziet regulētāju mazliet atpakaļ, līdz
zāģis virzās brīvi gar sliedi.
5. Turiet sliedes regulētāju tam paredzētajā
stāvoklī un vēlreiz nofiksējiet skrūvi.
PIEZĪME. Izmantojot citas sliedes, mehānisms ir
VIENMĒR jānoregulē.
Sliedes regulētāji ir uzstādīti, lai līdz minimumam
ierobežotu zāģa izkustēšanos uz sāniem, zāģējot
ar piestiprinātu virzošo sliedi.
Pirms zāģa ekspluatācijas jāpielāgo virzošās
sliedes skabargu aizsargs (aa). Sk. sadaļu
„Skabargu aizsarga pielāgošana”.
SKABARGU AIZSARGA PIELĀGOŠANA
Virzošā sliede ir aprīkota ar skabargu aizsargu, kas
pirms lietošanas uzsākšanas ir jāpielāgo atbilstīgi
zāģim.
1. Novietojiet virzošo sliedi (x) uz koka
atgriezuma gabala (bb) tā, lai vismaz 100 mm
no tās būtu pāri materiāla malai. Izmantojiet
skavu, lai virzošo sliedi cieši piestiprinātu
pie apstrādājamā materiāla. Tādējādi darbu
paveiksiet precīzi.
3. Novietojiet zāģa priekšējo daļu uz tā virzošās
sliedes gala, kas sniedzas pāri materiāla
malai, un asmenim jāatrodas sliedes malas
priekšpusē (9. att.).
PIEZĪME. Ja skabargu aizsarga abas puses
pielāgo paralēlai zāģēšanai, asmens nezāģē
pareizi pret skabargu aizsarga malu, zāģējot slīpā
leņķī. Tas ir tādēļ, ka instrumenta pagriešanas
punkts slīpā leņķī nav stacionārs un asmens virzās
nepareizi.
PAREIZĀS GROPES IZVĒLE
Zāģim ir divas gropes — viena no tām paredzēta
paralēlai zāģēšanai, bet otra — zāģēšanai slīpā
leņķī.
Pamatnes priekšpusē redzamais marķējums (12.
att.) norāda, kura grope piemērota katram darba
veidam. Zāģējot raugieties, lai marķējumā norādītā
līnija ir savietota ar virzošās sliedes gropi. 13.
attēlā attēlots zāģis paralēlas zāģēšanas stāvoklī
atbilstoši virzošajai sliedei. 14. attēlā attēlots zāģis
slīpa leņķa zāģēšanas stāvoklī atbilstoši virzošajai
sliedei.
17
LATVIEŠU
Pirms ekspluatācijas
BRĪDINĀJUMS! Pārbaudiet, vai
aizsargi ir pareizi uzstādīti. Zāģa
asmens aizsargam jābūt aizvērtā
stāvoklī.
BRĪDINĀJUMS! Zāģa asmenim
jāgriežas uz asmens redzamās
bultiņas norādītajā virzienā.
EKSPLUATĀCİJA
BRĪDINĀJUMS! Lai mazinātu
nopietna ievainojuma risku,
pirms aprīkojuma vai piederumu
regulēšanas vai noņemšanas/
uzstādīšanas izslēdziet ierīci
un atvienojiet instrumentu no
elektrotīkla.
BRĪDINĀJUMS! Ripzāģi drīkst
ekspluatēt TIKAI TAD, ja visas
funkcijas darbojas pareizi!
Lietošanas instrukcijas
BRĪDINĀJUMS!
• Vienmēr ievērojiet šos drošības
norādījumus un atbilstošos
noteikumus.
• Zāģējamajam materiālam ir jābūt
cieši nostiprinātam.
• Instrumentam drīkst piemērot tikai
nelielu spiedienu, turklāt zāģa asmeni
nedrīkst spiest no sāniem.
• Nepieļaujiet pārslodzi.
• Nedrīkst lietot pārāk nolietotus zāģa
asmeņus.
• Šo zāģi nedrīkst lietot iedobumu
zāģēšanai.
Pareizs rokas novietojums
(1., 15. att.)
BRĪDINĀJUMS! Lai mazinātu nopietna
ievainojuma risku, VIENMĒR turiet
roku pareizi, kā norādīts.
BRĪDINĀJUMS! Lai mazinātu
nopietna ievainojuma risku, VIENMĒR
saglabājiet ciešu tvērienu, lai būtu
gatavi negaidītai reakcijai.
Pareizs rokas novietojums paredz turēt vienu roku
uz priekšējā roktura (c), bet otru — uz galvenā
roktura (dd).
18
Ieslēgšana un izslēgšana
(1. att.)
Drošības nolūkos instrumenta slēdža mēlīte (a) ir
aprīkota ar atbloķēšanas pogu (b).
1. Nospiediet atbloķēšanas pogu; instruments ir
darba kārtībā.
2. Lai iedarbinātu instrumentu, nospiediet slēdža
mēlīti (a).
Tiklīdz slēdža mēlīte ir atlaista, tiek iedarbināts
atbloķēšanas slēdzis, lai novērstu nejaušu
instrumenta iedarbināšanu.
BRĪDINĀJUMS!
• Ja zāģa asmens ir novietots uz
apstrādājamā materiāla vai citur,
instrumentu nedrīkst ne ieslēgt, ne
izslēgt.
• Nedrīkst aktivizēt vārpstas bloķētāju,
kamēr instruments darbojas.
Instrumenta turēšana un
virzīšana (1. att.)
1. Lai zāģi virzītu pareizi, tas ir jātur gan aiz
galvenā roktura, gan priekšējā roktura (c).
PIEZĪME. Lai darbs būtu paveikts kvalitatīvi,
piestipriniet apstrādājamo materiālu ar
apakšpusi uz augšu.
2. Zāģējiet pa līniju, kas atzīmēta uz
apstrādājamā materiāla, paralēlai zāģēšanai
izmantojot atzīmi (p), bet 45° slīpā leņķī —
atzīmi (o).
BRĪDINĀJUMS! VIENMĒR novirziet
vadu prom no instrumenta, turot tā
aizmugurē.
Putekļu savākšana (1. att.)
BRĪDINĀJUMS! Risks ieelpot
putekļus. Lai mazinātu ievainojuma
risku, VIENMĒR valkājiet atzītu putekļu
masku.
Šis instruments ir aprīkots ar putekļu savākšanas
atveri (e).
Ja vien iespējams, jāpievieno paredzētā
putekļu savākšanas ierīce atbilstoši attiecīgiem
noteikumiem par putekļu emisiju.
BRĪDINĀJUMS! VIENMĒR jālieto
tāds putekļsūcējs, kas ražots atbilstoši
spēkā esošām direktīvām attiecībā uz
putekļu emisiju koksnes zāģēšanas
laikā. Putekļu savācēju šļūtenes
lielākoties ir iespējams tieši pievienot
putekļu savākšanas atverei.
LATVIEŠU
BRĪDINĀJUMS! Zāģējot metālu,
putekļsūcēju nedrīkst lietot bez
piemērota dzirksteļu aizsarga.
APKOPE
Šis DEWALT instruments ir paredzēts ilglaicīgam
darbam ar mazāko iespējamo apkopi. Nepārtraukti
nevainojama darbība ir atkarīga no pareizas
instrumenta apkopes un regulāras tīrīšanas.
BRĪDINĀJUMS! Lai mazinātu
ievainojuma risku, pirms piederumu
uzstādīšanas un noņemšanas,
uzstādījumu regulēšanas vai
mainīšanas vai arī remontdarbiem
izslēdziet instrumentu un atvienojiet to
no elektrotīkla. Slēdzim jābūt izslēgtā
pozīcijā. Instrumentam nejauši sākot
darboties, var gūt ievainojumus.
BRĪDINĀJUMS! Ja zāģa asmens ir
nodilis, tas jānomaina pret jaunu un
asu asmeni.
Eļļošana
Šis elektroinstruments nav papildus jāeļļo.
Tīrīšana
BRĪDINĀJUMS! Ar sausu gaisu no
galvenā korpusa izpūtiet netīrumus
un putekļus ikreiz, kad pamanāt tos
uzkrājamies gaisa atverēs, kā arī
visapkārt tām. Veicot šo darbību,
valkājiet atzītu acu aizsargaprīkojumu
un putekļu masku.
BRĪDINĀJUMS! Instrumenta detaļu
tīrīšanai, kas nav no metāla, nedrīkst
izmantot šķīdinātājus vai citas asas
ķīmiskas vielas. Šīs ķimikālijas var
pavājināt materiālus, kas tiek lietoti
šajās detaļās. Lietojiet tikai ziepjūdenī
samērcētu lupatiņu. Nekādā gadījumā
nepieļaujiet, lai instrumentā iekļūst
šķidrums; instrumentu nedrīkst
iegremdēt šķidrumā.
nepiedāvā, nav pārbaudīti lietošanai
ar šo instrumentu, var rasties bīstami
apstākļi, ja tos lietosiet. Lai mazinātu
ievainojuma risku, šim instrumentam
lietojiet tikai DEWALT ieteiktos
piederumus.
Sīkāku informāciju par attiecīgiem piederumiem
jautājiet izplatītājam.
Vides aizsardzība
Dalīta atkritumu savākšana.
Šo izstrādājumu nedrīkst izmest kopā
ar parastiem sadzīves atkritumiem.
Ja konstatējat, ka šis DEWALT instruments
ir jānomaina pret jaunu vai tas jums vairāk
nav vajadzīgs, neizmetiet to kopā ar sadzīves
atkritumiem. Nododiet šo izstrādājumu dalītai
savākšanai un šķirošanai.
Lietotu izstrādājumu un iepakojuma
dalīta savākšana ļauj materiālus
pārstrādāt un izmantot atkārtoti.
Izmantojot pārstrādātus materiālus,
tiek novērsta dabas piesārņošana un
samazināts pieprasījums pēc
izejmateriāliem.
Vietējos noteikumos var būt noteikts, ka,
iegādājoties jaunu izstrādājumu, komunālo
atkritumu savākšanas punktiem vai izplatītājam ir
dalīti jāsavāc sadzīves elektriskie izstrādājumi.
DEWALT nodrošina DEWALT izstrādājumu
savākšanu un otrreizēju pārstrādi, ja tiem ir
beidzies ekspluatācijas laiks. Lai izmantotu šī
pakalpojuma priekšrocības, lūdzu, nogādājiet savu
izstrādājumu kādā no remonta darbnīcām, kas to
savāks jūsu vietā.
Jūs varat noskaidrot tuvāko pilnvaroto remonta
darbnīcu, sazinoties ar vietējo DEWALT biroju,
kura adrese norādīta šajā rokasgrāmatā. DEWALT
remonta darbnīcu saraksts, pilnīga informācija
par mūsu pēcpārdošanas pakalpojumiem un
kontaktinformācija ir pieejama tīmekļa vietnē
www.2helpU.com.
Papildpiederumi
BRĪDINĀJUMS! Tā kā citi piederumi,
kurus DEWALT nav ieteicis un
19
РУССКИЙ ЯЗЫК
ДИСКОВАЯ ПИЛА
D23551, D23651
Поздравляем Вас!
Вы выбрали электрический инструмент
фирмы DEWALT. Тщательная разработка
изделий, многолетний опыт фирмы по
производству электроинструментов,
различные усовершенствования сделали
электроинструменты DEWALT одними из самых
надежных помощников для профессионалов.
Технические характеристики
D23551
D23651
Напряжение питания
В
Тип
Потребляемая мощность Вт
Число оборотов
без нагрузки
об/мин.
Глубина распила
90 (без направляющих
рельсов)
мм
90 (с направляющими
рельсами)
мм
45 (без направляющих
рельсов)
мм
45 (с направляющими
рельсами)
мм
Диаметр пильного диска
мм
Толщина пильного диска мм
Диаметр посадочного
отверстия
мм
Регулировка угла наклона
Вес кг 5,0
6,0
LpA (звуковое давление) дБ(А)
KpA (погрешность измерения
звукового давления) дБ(А)
LwA (акустическая
мощность)
дБ(А)
KwA (погрешность измерения
акустической
мощности)
дБ(А)
230
1
1 050
230
1
1 350
5 000
5 000
52
62
47
57
37
49
32
165
2,5
44
190
2,6
20
0–45°
30
0–55°
99
99
3
3
108
108
6,7
3,6
Сумма величин вибрации (сумма векторов по трем осям),
измеренных в соответствии со стандартом EN 60745:
20
Значения вибрационного воздействия, ah =
ah = м/с²
≤ 2,5
≤ 2,5
Погрешность K =
м/с²
1,5
1,5
Уровень вибрации, указанный в данном
информационном листке, был рассчитан
по стандартному методу тестирования в
соответствии со стандартом EN60745 и может
использоваться для сравнения инструментов
разных марок. Он может также использоваться
для предварительной оценки воздействия
вибрации.
ВНИМАНИЕ: Заявленная
величина вибрации относится
только к основным видам
применения инструмента.
Однако если инструмент
применяется не по основному
назначению, с другими
принадлежностями или
содержится в ненадлежащем
порядке, уровень вибрации
будет отличаться от
указанной величины. Это
может значительно увеличить
воздействие вибрации
в течение всего периода работы
инструментом.
При оценке уровня воздействия
вибрации необходимо также
учитывать время, когда
инструмент находился
в выключенном состоянии
или когда он включен, но не
выполняет какую-либо операцию.
Это может значительно
уменьшить уровень воздействия
в течение всего периода работы
инструментом.
Определите дополнительные
меры предосторожности
для защиты оператора
от воздействия вибрации,
такие как: тщательный
уход за инструментом
и принадлежностями,
содержание рук в тепле,
организация рабочего места.
РУССКИЙ ЯЗЫК
Минимальные электрические предохранители:
Инструменты 230 В 10 ампер, электросеть
Определения:
Предупреждения
безопасности
Следующие определения указывают на степень
важности каждого сигнального слова. Прочтите
руководство по эксплуатации и обратите
внимание на данные символы.
ОПАСНО: Означает чрезвычайно
опасную ситуацию, которая
приводит к смертельному
исходу или получению тяжелой
травмы.
ВНИМАНИЕ: Означает
потенциально опасную
ситуацию, которая может
привести к смертельному
исходу или получению тяжелой
травмы.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Означает
потенциально опасную
ситуацию, которая может
привести к получению травмы
легкой или средней тяжести.
ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ:
Означает ситуацию, не
связанную с получением
телесной травмы, которая,
однако, может привести
к повреждению инструмента.
Риск поражения электрическим
током!
Огнеопасность!
Декларация соответствия ЕС
ДИРЕКТИВА ПО МЕХАНИЧЕСКОМУ
ОБОРУДОВАНИЮ
D23551, D23651
DEWALT заявляет, что продукты, обозначенные
в разделе «Технические характеристики»,
разработаны в полном соответствии со
стандартами: 2006/42/EC, EN 60745-1, EN
60745-2-5.
Данные продукты также соответствуют
Директиве 2004/108/EC. За дополнительной
информацией обращайтесь по указанному
ниже адресу или по адресу, указанному на
последней странице руководства.
Нижеподписавшееся лицо полностью отвечает
за соответствие технических данных и делает
это заявление от имени фирмы DEWALT.
Хорст Гроссманн (Horst Grossmann)
Вице-президент по инженерным разработкам
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 11,
D-65510, Idstein, Germany
31.12.2009
ВНИМАНИЕ: Внимательно
прочтите руководство по
эксплуатации для снижения
риска получения травмы.
Общие правила
безопасности при работе
с электроинструментами
ВНИМАНИЕ! Перед началом
работы внимательно
прочтите все правила
безопасности и инструкции.
Несоблюдение всех
перечисленных ниже правил
безопасности и инструкций
может привести к поражению
электрическим током,
возникновению пожара и/или
получению тяжелой травмы.
СОХРАНИТЕ ВСЕ ПРАВИЛА
БЕЗОПАСНОСТИ И ИНСТРУКЦИИ ДЛЯ
ПОСЛЕДУЮЩЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
Термин «Электроинструмент» во всех
приведенных ниже указаниях относится
к Вашему сетевому (с кабелем) или
аккумуляторному (беспроводному)
электроинструменту.
1) БЕЗОПАСНОСТЬ РАБОЧЕГО МЕСТА
a) Содержите рабочее место
в чистоте и обеспечьте хорошее
освещение. Плохое освещение или
беспорядок на рабочем месте может
привести к несчастному случаю.
21
РУССКИЙ ЯЗЫК
b)
c)
Не используйте
электроинструменты, если
есть опасность возгорания или
взрыва, например, вблизи легко
воспламеняющихся жидкостей,
газов или пыли. В процессе работы
электроинструмент создает
искровые разряды, которые могут
воспламенить пыль или горючие
пары.
Во время работы
с электроинструментом не
подпускайте близко детей или
посторонних лиц. Отвлечение
внимания может вызвать у Вас
потерю контроля над рабочим
процессом.
2) ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТЬ
a) Вилка кабеля электроинструмента
должна соответствовать
штепсельной розетке. Ни
в коем случае не видоизменяйте
вилку электрического
кабеля. Не используйте
соединительные штепселипереходники, если в силовом
кабеле электроинструмента
есть провод заземления.
Использование оригинальной вилки
кабеля и соответствующей ей
штепсельной розетки уменьшает
риск поражения электрическим
током.
b) Во время работы
с электроинструментом
избегайте физического контакта
с заземленными объектами,
такими как трубопроводы,
радиаторы отопления,
электроплиты и холодильники.
Риск поражения электрическим
током увеличивается, если Ваше
тело заземлено.
c) Не используйте
электроинструмент под дождем
или во влажной среде. Попадание
воды в электроинструмент
увеличивает риск поражения
электрическим током.
d) Бережно обращайтесь
с электрическим кабелем. Ни
в коем случае не используйте
кабель для переноски
электроинструмента или
для вытягивания его вилки
из штепсельной розетки. Не
подвергайте электрический
22
e)
f)
кабель воздействию высоких
температур и смазочных веществ;
держите его в стороне от острых
кромок и движущихся частей
инструмента. Поврежденный или
запутанный кабель увеличивает риск
поражения электрическим током.
При работе
с электроинструментом на
открытом воздухе используйте
удлинительный кабель,
предназначенный для наружных
работ. Использование кабеля,
пригодного для работы на открытом
воздухе, снижает риск поражения
электрическим током.
При необходимости работы
с электроинструментом во
влажной среде используйте
источник питания, оборудованный
устройством защитного
отключения (УЗО). Использование
УЗО снижает риск поражения
электрическим током.
3) ЛИЧНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
a) При работе с
электроинструментами будьте
внимательны, следите за тем, что
Вы делаете, и руководствуйтесь
здравым смыслом. Не используйте
электроинструмент, если
Вы устали, а также находясь
под действием алкоголя
или понижающих реакцию
лекарственных препаратов
и других средств. Малейшая
неосторожность при работе
с электроинструментами может
привести к серьезной травме.
b) При работе используйте средства
индивидуальной защиты. Всегда
надевайте защитные очки.
Своевременное использование
защитного снаряжения, а именно:
пылезащитной маски, ботинок на
нескользящей подошве, защитного
шлема или противошумных
наушников, значительно снизит риск
получения травмы.
c) Не допускайте непреднамеренного
запуска. Перед тем, как
подключить электроинструмент
к сети и/или аккумулятору,
поднять или перенести его,
убедитесь, что выключатель
находится в положении
«выключено». Не переносите
РУССКИЙ ЯЗЫК
электроинструмент с нажатой
кнопкой выключателя и не
подключайте к сетевой розетке
электроинструмент, выключатель
которого установлен в положение
«включено», это может привести
к несчастному случаю.
d) Перед включением
электроинструмента снимите
с него все регулировочные или
гаечные ключи. Регулировочный
или гаечный ключ, оставленный
закрепленным на вращающейся
части электроинструмента, может
стать причиной тяжелой травмы.
e) Работайте в устойчивой позе.
Всегда сохраняйте равновесие
и устойчивую позу. Это позволит
Вам не потерять контроль при
работе с электроинструментом
в непредвиденной ситуации.
f) Одевайтесь соответствующим
образом. Во время работы не
надевайте свободную одежду или
украшения. Следите за тем, чтобы
Ваши волосы, одежда или перчатки
находились в постоянном
отдалении от движущихся частей
инструмента. Свободная одежда,
украшения или длинные волосы
могут попасть в движущиеся части
инструмента.
g) Если электроинструмент
снабжен устройством сбора
и удаления пыли, убедитесь, что
данное устройство подключено
и используется надлежащим
образом. Использование устройства
пылеудаления значительно снижает
риск возникновения несчастного
случая, связанного с запыленностью
рабочего пространства.
4) ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
ЭЛЕКТРОИНСТРУМЕНТОВ
И ТЕХНИЧЕСКИЙ УХОД
a) Не перегружайте
электроинструмент. Используйте
Ваш инструмент по назначению.
Электроинструмент работает
надежно и безопасно только при
соблюдении параметров, указанных
в его технических характеристиках.
b) Не используйте
электроинструмент, если его
выключатель не устанавливается
в положение включения или
выключения. Электроинструмент
с неисправным выключателем
представляет опасность
и подлежит ремонту.
c) Отключайте электроинструмент
от сетевой розетки и/или
извлекайте аккумулятор перед
регулированием, заменой
принадлежностей или при
хранении электроинструмента.
Такие меры предосторожности
снижают риск случайного включения
электроинструмента.
d) Храните неиспользуемые
электроинструменты
в недоступном для детей
месте и не позволяйте
лицам, не знакомым
с электроинструментом или
данными инструкциями, работать
с электроинструментом.
Электроинструменты
представляют опасность в руках
неопытных пользователей.
e) Регулярно проверяйте
исправность
электроинструмента. Проверяйте
точность совмещения и легкость
перемещения подвижных
частей, целостность деталей
и любых других элементов
электроинструмента,
воздействующих на его работу.
Не используйте неисправный
электроинструмент, пока
он не будет полностью
отремонтирован. Большинство
несчастных случаев являются
следствием недостаточного
технического ухода за
электроинструментом.
f) Следите за остротой
заточки и чистотой режущих
принадлежностей. Принадлежности
с острыми кромками позволяют
избежать заклинивания и делают
работу менее утомительной.
g) Используйте электроинструмент,
аксессуары и насадки
в соответствии с данным
Руководством и с учетом
рабочих условий и характера
будущей работы. Использование
электроинструмента не по
назначению может создать опасную
ситуацию.
23
РУССКИЙ ЯЗЫК
5) ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
a) Ремонт Вашего
электроинструмента
должен производиться
только квалифицированными
специалистами с использованием
идентичных запасных частей. Это
обеспечит безопасность Вашего
электроинструмента в дальнейшей
эксплуатации.
f)
g)
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ
СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРАВИЛА
БЕЗОПАСНОСТИ
Инструкции по технике
безопасности для всех типов
пил
ОПАСНО: Держите руки на
расстоянии от области распила
и диска. Держите вторую руку
на дополнительной рукоятке
или на корпусе двигателя. Если
инструмент удерживается обеими
руками, исключается вероятность
их пореза диском.
b) Не держите руки под
обрабатываемой деталью.
Защитный кожух не защищает
руки от касания диска под
обрабатываемой деталью.
c) Отрегулируйте глубину пропила
в соответствии с толщиной
обрабатываемой детали. Зуб диска
не должен выступать с нижней
стороны обрабатываемой детали
полностью.
d) Никогда не удерживайте
разрезаемую деталь в руках или
прижав ее к ноге. Зафиксируйте
обрабатываемую деталь на
неподвижной опоре. Необходимо
надлежащим образом закрепить
обрабатываемую деталь для
снижения риска получения травмы,
заклинивания диска или потери
управления.
е) Держите инструмент за
изолированные ручки при
выполнении операций, во время
которых режущий инструмент
может соприкасаться со
скрытой проводкой. Контакт
с находящимся под напряжением
проводом делает непокрытые
изоляцией металлические части
h)
a)
24
i)
j)
k)
электроинструмента также
«живыми», что создает опасность
поражения электрическим током.
Во время продольной
распиловки всегда используйте
направляющую планку или
линейку. Это повышает точность
распила и снижает вероятность
заклинивания диска.
Всегда используйте диски
с посадочными отверстиями
соответствующего размера
и формы (ромбовидные или
круглые). Диски, не совпадающие
с крепежными приспособлениями
инструмента, будут вращаться
эксцентрически, что приведет
к потере контроля.
Ни в коем случае не
используйте поврежденные или
несоответствующие зажимные
кольца или болты для дисков.
Зажимные кольца и болты для дисков
были разработаны специально
для данного инструмента с целью
обеспечения оптимальной
производительности и безопасности
во время работы.
Стойте сбоку от диска, но не на
одной линии с ним. ОБРАТНЫЙ УДАР
может привести к скачку пилы назад
(см. раздел Причины обратного
удара и действия оператора по его
предупреждению).
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: После
выключения инструмента диск
продолжает вращаться. Это может
привести к получению тяжелой
травмы.
Избегайте пиления гвоздей. Перед
пилением тщательно осмотрите
заготовку и удалите все гвозди.
Причины обратного удара
и действия оператора по его
предупреждению
– Обратный удар является внезапной
реакцией на защемление, зажимание
или смещение пильного диска, что
приводит к неконтролируемому
подъему пилы из обрабатываемой
детали в направлении оператора.
– При зажатии или защемлении диска
в пропиле, он останавливается,
и реакция электродвигателя приводит
к внезапному смещению инструмента
РУССКИЙ ЯЗЫК
в направлении или в сторону от
оператора.
– Если диск перекашивается или
смещается в пропиле, зубья на его
задней кромке могут войти в верхнюю
часть деревянной детали, что
приведет к выходу диска из пропила
и его скачку в направлении оператора.
Обратный удар является результатом
использования пилы не по назначению
и/или неправильных действий оператора
и условий работы, и его можно избежать,
соблюдая следующие меры безопасности:
a) Крепко держите пилу обеими
руками и следите за положением
рук, чтобы эффективно
противостоять воздействию
обратного удара. Стойте сбоку от
пилы, но не на одной линии с ней.
Обратный удар может привести
к скачку пилы назад, но оператор
может гасить его энергию при
условии соблюдения надлежащих мер.
b) В случае заклинивания диска
или в случае прекращения
процесса резки по любой
причине, отпустите курковый
выключатель и удерживайте пилу
неподвижно в обрабатываемой
детали до полной остановки
диска. Никогда не пытайтесь
извлечь пилу из обрабатываемой
детали или вытянуть ее назад,
пока вращается диск - это может
привести к обратному удару.
Выясните причину заклинивания
диска и примите надлежащие меры
по ее устранению.
c) При перезапуске пилы в детали
отцентрируйте пильный диск
в пропиле и убедитесь в том,
что зубья пилы не касаются
материала. Если пильный диск
заклинен, то при повторном запуске
пилы он может подскочить вверх из
детали или ударить назад.
d) Для сведения к минимуму
риска заклинивания диска
и возникновения обратного
удара, поддерживайте заготовки
большого размера. Большие
заготовки провисают под
собственным весом. Поместите
опоры под заготовку с обеих сторон,
в непосредственной близости от
линии распила и краев заготовки.
e)
f)
g)
Не используйте тупые или
поврежденные диски. Тупые или
неправильно разведенные диски
образуют узкий пропил, что
приводит к повышенному трению,
заклиниванию диска и образованию
обратного удара.
Рычаги настройки глубины
пропила и угла резки на конус
перед началом работы должны
быть затянуты и зафиксированы.
В случае сбоя настроек диска, во
время работы может произойти
заклинивание и обратный удар.
Соблюдайте повышенную
осторожность при выполнении
врезного пиления стен
или в других слепых зонах.
Выдвигаемый диск может
встречаться с предметами,
которые могут привести
к образованию обратного удара.
Инструкции по технике
безопасности для пил
с нижним защитным кожухом
a)
b)
Перед каждым использованием
проверяйте, правильно ли закрыт
нижний защитный кожух. Не
используйте пилу, если нижний
защитный кожух не перемещается
свободно и не закрывает диск
постоянно. Никогда не зажимайте
и не подвязывайте нижний
защитный кожух в открытом
положении. При случайном падении
пилы нижний защитный кожух
может погнуться. Поднимите
нижний защитный кожух при помощи
втягивающей рукоятки и убедитесь
в том, что кожух перемещается
свободно и не прикасается к диску
или другим деталям при любых углах
и глубине пиления.
Проверьте функционирование
и состояние возвратной пружины
нижнего защитного кожуха. Если
защитный кожух и пружина не
работают нормально, перед
использованием необходимо
выполнить их текущий ремонт.
Нижний защитный кожух может
перемещаться замедленно из-за
повреждения деталей, отложения
25
РУССКИЙ ЯЗЫК
клейких веществ или скопления
мусора.
c) Нижний защитный кожух следует
втягивать вручную только
при выполнении специальных
разрезов, например, врезных
и комбинированных распилов.
Поднимайте нижний защитный
кожух при помощи втягивающей
рукоятки, а когда диск
прикоснется к материалу, нижний
кожух следует опустить. Для
всех других типов пиления нижний
защитный кожух должен работать
в автоматическом режиме.
d) Всегда следите за тем, чтобы
нижний защитный кожух закрывал
диск, прежде чем класть пилу на
верстак или на пол. Незащищенный
диск во время выбега приведет
к смещению инструмента назад
и разрезанию всех находящихся
на траектории его движения
предметов. Помните о том, что
после отпускания выключателя
требуется некоторое время для
полной остановки диска.
Дополнительные правила
безопасности при работе
дисковыми пилами
• Надевайте защитные наушники.
Воздействие шума может привести
к потере слуха.
• Надевайте респиратор. Вдыхание
производительной пыли может стать
причиной затрудненного дыхания
и возможной травмы.
• Не используйте диски меньшего
или большего диаметра, чем
рекомендовано. См. скорость
вращения дисков в технических
характеристиках. Используйте только
указанные в данном руководстве диски,
соответствующие стандарту
EN 847-1.
• Никогда не используйте абразивные
отрезные круги.
• Убедитесь, что расклинивающий нож
отрегулирован должным образом:
расстояние между расклинивающим
ножом и краем пильного диска не
должно составлять более 5 мм;
край пильного диска не должен
выступать за пределы нижнего края
расклинивающего ножа более чем на
5 мм.
Дополнительные инструкции
по технике безопасности
для всех типов пил
с расклинивающим ножом
Остаточные риски
a) Используйте расклинивающий нож,
подходящий для установленного
диска. Чтобы расклинивающий нож
работал, он должен быть толще
диска, но тоньше развода зубьев
диска.
b) Отрегулируйте расклинивающий
нож, как описано в руководстве
по эксплуатации. Неправильный
зазор, позиционирование и пригонка
могут привести к тому, что
расклинивающий нож не будет
препятствовать обратному удару.
с) Чтобы расклинивающий нож
работал, его необходимо
установить в обрабатываемую
деталь. Расклинивающий нож не
препятствует обратному удару при
выполнении коротких распилов.
d) Не используйте пилу, если
расклинивающий нож защемлен.
Даже незначительная помеха может
снизить скорость срабатывания
защитного кожуха.
26
Следующие риски являются характерными при
использовании дисковых пил:
– Травмы в результате касания горячих или
вращающихся частей инструмента.
Несмотря на соблюдение соответствующих
инструкций по технике безопасности
и использование предохранительных устройств,
некоторые остаточные риски невозможно
полностью исключить. К ним относятся:
– Ухудшение слуха.
– Риск защемления пальцев при смене диска.
– Ущерб здоровью в результате вдыхания
пыли при работе с древесиной.
Маркировка инструмента
На инструменте имеются следующие знаки:
РУССКИЙ ЯЗЫК
Перед использованием
внимательно прочтите данное
руководство по эксплуатации.
l. Регулятор направляющей (D23651)
m. Регулятор направляющих рельсов: прямой
рез
МЕСТО ПОЛОЖЕНИЯ КОДА ДАТЫ (РИС. 1)
n. Регулятор направляющих рельсов: наклон
45°
Код даты (ее), который также включает в себя
год изготовления, отштампован на поверхности
корпуса инструмента.
p. Указатель для прямого распила
Пример:
q. Рукоятка настройки глубины пропила
2010 XX XX
Год изготовления
Комплект поставки
Упаковка содержит:
1 Дисковая пила
1 Параллельная направляющая
1 Шестигранный гаечный ключ
1 Руководство по эксплуатации
1 Чертеж инструмента в разобранном виде
• Проверьте инструмент, детали
и дополнительные приспособления на
наличие повреждений, которые могли
произойти во время транспортировки.
• Перед началом работы необходимо
внимательно прочитать настоящее
руководство и принять к сведению
содержащуюся в нем информацию.
Описание (Рис. 1, 4, 5)
ВНИМАНИЕ: Ни в коем
случае не модифицируйте
электроинструмент или какуюлибо его деталь. Это может
привести к получению травмы
или повреждению инструмента.
a. Курковый пусковой выключатель
b. Кнопка защиты от непреднамеренного
пуска
c. Передняя рукоятка
d. Кнопка блокировки шпинделя
e. Отверстие пылеотвода
f. Подошва
g. Расклинивающий нож
h. Втягивающий рычаг нижнего защитного
кожуха
i. Нижний защитный кожух
j. Пильный диск
o. Указатель для распила с наклоном
r. Параллельная направляющая
НАЗНАЧЕНИЕ
Дисковые пилы D23551 и D23651
предназначены для профессионального
распиливания древесины и пластиков.
В продаже имеются абразивные отрезные
диски для резания металла и камня.
НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ инструмент во влажных
условиях или при наличии в окружающем
пространстве легко воспламеняющихся
жидкостей или газов.
Данные дисковые пилы являются
профессиональными электроинструментами.
НЕ РАЗРЕШАЙТЕ детям прикасаться
к инструменту. Неопытные пользователи
должны использовать данный инструмент под
руководством опытного инструктора.
Электробезопасность
Электрический двигатель рассчитан на работу
только при одном напряжении электросети.
Следите за напряжением электрической
сети, оно должно соответствовать величине,
обозначенной на информационной табличке
электроинструмента.
Ваш инструмент DEWALT имеет
двойную изоляцию в соответствии со
стандартом EN 60745, исключающую
потребность в заземляющем проводе.
ВНИМАНИЕ:
Электроинструменты
с напряжением 115 В
должны управляться
через предохранительный
изолированный трансформатор
с заземленным экраном
между первичной и вторичной
обмоткой.
Поврежденный кабель должен заменяться
специально подготовленным кабелем, который
можно приобрести в сервисной организации
DEWALT.
k. Рукоятка настройки наклона
27
РУССКИЙ ЯЗЫК
Использование
удлинительного кабеля
При необходимости использования
удлинительного кабеля, используйте только
утвержденные кабели промышленного
изготовления, рассчитанные на мощность
не меньшую, чем потребляемая мощность
данного инструмента (см. раздел «Технические
характеристики»). Минимальный размер
проводника должен составлять 1 мм2;
максимальная длина кабеля не должна
превышать 30 м.
При использовании кабельного барабана,
всегда полностью разматывайте кабель.
СБОРКА И РЕГУЛИРОВКА
ВНИМАНИЕ: Во избежание
травмы, выключите
инструмент и отсоедините
его от источника
электропитания, прежде
чем устанавливать
и демонтировать
принадлежности, выполнять
или изменять настройки,
а также перед проведением
ремонта. Убедитесь, что
курковый переключатель
находится в положении ВЫКЛ.
Непреднамеренный запуск
инструмента может привести
к получению травмы.
Настройка глубины пропила
(Рис. 1, 2)
1. Ослабьте рукоятку настройки глубины
пропила (q).
2. Переместите подошву (f) для установки
правильной глубины пропила.
3. Затяните рукоятку настройки глубины
пропила (q).
ВНИМАНИЕ: Для достижения
оптимальных результатов
пильный диск должен выступать
примерно на 5 мм за пределы
заготовки (Рис. 2).
Регулировка угла наклона
(Рис. 1, 3)
Угол наклона диска можно регулировать от 0°
до максимального градуса.
1. Ослабьте рукоятку настройки наклона
(k).
28
2. Установите угол наклона диска путем
наклона подошвы пилы (f) таким образом,
чтобы метка указывала нужный угол на
шкале глубины.
3. Затяните рукоятку настройки наклона (k).
Установка подошвы для
распилов под углом 90°
(Рис. 1)
1. Установите пилу в положение 0°.
2. Втяните защитный кожух диска при помощи
рычага (h) и положите пилу на сторону
диска.
3. Ослабьте рукоятку настройки наклона (k).
4. Уприте в диск и подошву угольник для
установки угла 90°.
5. Затяните рукоятку настройки наклона (k).
Замена пильного диска
(Рис. 1, 4)
1. Нажмите кнопку блокировки шпинделя (d) и
открутите зажимной винт диска (s) против
часовой стрелки при помощи входящего в
комплект поставки шестигранного гаечного
ключа.
2. Втяните защитный кожух диска (i) при
помощи рычага (h) и замените диск (j).
Установите шайбы (t, u) в правильное
положение.
3. Проверьте направление вращения диска.
4. Вручную завинтите зажимной винт диска
(s) для удержания шайбы в нужном
положении. Вращайте по часовой стрелке.
5. Нажимайте кнопку блокировки шпинделя
(d), поворачивая при этом шпиндель, до тех
пор, пока диск не перестанет вращаться.
6. Надежно затяните зажимной винт диска
при помощи шестигранного гаечного ключа.
Регулировка расклини–
вающего ножа (Рис. 4)
Правильную настройку расклинивающего
ножа (g) см. на Рис. 4. При необходимости
отрегулируйте зазор расклинивающего ножа
после замены пильного диска.
РУССКИЙ ЯЗЫК
1. Установите глубину пропила 0 мм, чтобы
получить доступ к зажимным винтам (v)
расклинивающего ножа (g).
2. Открутите винты (v) и вытяните
расклинивающий нож на максимальную
длину.
3. Отрегулируйте зазор и затяните винты.
Установка и регулировка па–
раллельной направляющей
(D23651, Рис. 5)
Параллельная направляющая (r)
предназначена для пиления параллельно краю
заготовки.
УСТАНОВКА
1. Ослабьте регулятор направляющей (l) для
свободного передвижения параллельной
направляющей.
2. Вставьте параллельную направляющую
(r) в подошву пилы (f), как показано на
рисунке.
3. Затяните регулятор (l) направляющей.
РЕГУЛИРОВКА
1. Ослабьте регулятор направляющей (l) и
установите параллельную направляющую
(r) на желаемую ширину. Ширина пропила
видна на градуированной шкале (w).
2. Затяните регулятор (l) направляющей.
Система направляющих
рельсов
Направляющие рельсы различной длины
можно приобрести дополнительно. Они
обеспечивают точный, прямой и чистый распил
дисковой пилой, одновременно с этим защищая
поверхность заготовки от повреждений.
При помощи системы направляющих
рельсов в сочетании с дополнительными
принадлежностями можно выполнять резы под
точным углом, косые резы и подгонку.
Дополнительно можно приобрести зажимы
(z), крепящие направляющие рельсы (х)
к заготовке (Рис. 6). Использование зажимов
(z) гарантирует надежное крепление
направляющих рельсов (х) к заготовке
(у) и безопасность в работе. Установка
направляющих рельсов на линии пропила
и надежное крепление к заготовке предотвратит
малейшее движение заготовки во время
пиления.
ВАЖНО: При не использовании направляющих
рельсов на инструмент устанавливается шкала
высоты. При использовании пилы
с направляющими рельсами разница в высоте
должна составлять приблизительно 5,0 мм.
УСТАНОВКА ДИСКОВОЙ ПИЛЫ НА
НАПРАВЛЯЮЩИЕ РЕЛЬСЫ (РИС. 1, 7)
Для достижения наилучших результатов
при пилении зазор между дисковой пилой
и направляющими рельсами (х) должен
быть минимальным. Чем меньше зазор,
тем качественнее прямая линия распила на
заготовке.
Зазор устанавливается при помощи двух
регуляторов направляющих рельсов (m, n)
для каждого паза в основании для прямого
реза 0° (m) и для пиления с наклоном
(n) от 1-45°. Данные регуляторы тонкой
настройки позволяют уменьшать зазор между
инструментом и направляющими рельсами.
После настройки при помощи регуляторов
поперечное перемещение пилы во время
распила сводится к минимуму, гарантируя
плавный распил.
ПРИМЕЧАНИЕ: Регуляторы настроены
на минимальный зазор на производстве;
перед использованием инструмента может
понадобиться дополнительная настройка и
регулировка. Для установки дисковой пилы на
направляющие рельсы следуйте приведенным
ниже инструкциям.
ПОМНИТЕ: Настройте все регуляторы рельсов
на инструменте соответственно направляющим
рельсам.
1. Для взаимной подгонки пилы
и направляющих рельсов ослабьте винт
внутри регулятора направляющих рельсов.
2. Втяните нижний защитный кожух
и поместите инструмент на направляющие
рельсы, убедившись, что пильный диск
находится в самом высоком положении.
3. Поворачивайте регулятор до тех пор, пока
пила не зафиксируется на направляющих
рельсах.
ВАЖНО: Проверьте надежность
закрепления пилы на направляющих
рельсах – для этого попытайтесь сдвинуть
пилу вперед. Убедитесь, что пила не
сдвигается со своего места.
29
РУССКИЙ ЯЗЫК
4. Слегка поверните регулятор в обратную
сторону, позволяя пиле свободно
перемещаться вдоль рельсов.
5. Удерживая регулятор направляющих
рельсов в таком положении, снова затяните
винт.
ПРИМЕЧАНИЕ: При использовании
инструмента с направляющими рельсами
другого типа ВСЕГДА перенастраивайте
систему.
Теперь регуляторы направляющих рельсов
настроены на сведение до минимума
поперечного перемещения пилы при
пилении с использованием направляющих
рельсов.
Перед использованием пилы настройте
защитные ограждения от щепок (аа) на
направляющих рельсах. См. Настройка
защитных ограждений от щепок.
НАСТРОЙКА ЗАЩИТНЫХ ОГРАЖДЕНИЙ ОТ
ЩЕПОК
Направляющие рельсы (х) оснащены
защитными ограждениями от щепок (аа),
которые должны быть настроены перед первым
использованием пилы.
Защитные ограждения (аа) расположены
с каждого края направляющих рельсов (Рис. 7).
Предназначение данных защитных ограждений
заключается в обеспечении видимой линии
пропила и снижения выброса опилок по краю
заготовки во время ее пиления.
ВАЖНО: Перед резанием защитных
ограждений ВСЕГДА читайте раздел
Установка дисковой пилы на
направляющие рельсы и следуйте всем
инструкциям.
НАСТРОЙКА ЗАЩИТНЫХ ОГРАЖДЕНИЙ ОТ
ЩЕПОК (РИС. 8-11)
1. Поместите наплавляющие рельсы (х) на
деревянном обрезке (bb), длина которого
минимум на 100 мм превышает длину
заготовки. При помощи зажима надежно
закрепите направляющие рельсы на
заготовке. Это так же обеспечит чистоту
пропила.
2. Установите глубину пропила 15 мм.
3. Поместите переднюю часть пилы на
выступающем конце направляющих
рельсов, проследив, чтобы пильный
диск был расположен перед краем
направляющих рельсов (Рис. 9).
30
4. Включите пилу и за один прием медленно
разрежьте защитное ограждение от щепок
вдоль всей длины направляющих рельсов.
Теперь край защитного ограждения точно
соответствует отрезному краю пильного
диска (Рис. 10).
Для настройки защитного ограждения,
расположенного вдоль противоположного края
направляющих рельсов, снимите пилу
с направляющих рельсов и разверните рельсы
на 180°. Повторяйте шаги 1-4.
ПРИМЕЧАНИЕ: При желании, во время
повторения шагов 1-4 защитное ограждение
может быть обрезано с наклоном в 45°.
Это позволит использовать одну сторону
направляющих рельсов для выполнения
параллельных распилов, а другую сторону –
для резов с наклоном в 45° (Рис. 11).
ПРИМЕЧАНИЕ: Если защитное ограждение
с обеих сторон направляющих рельсов будет
настроено под параллельный распил, тогда при
настройке инструмента на распил с наклоном
пильный диск не будет следовать точно по краю
защитного ограждения. Это будет происходить
оттого, что поворотная точка угла наклона не
постоянна, и диск будет постоянно съезжать.
ВЫБОР НУЖНОГО ПАЗА
Основание пилы состоит их двух пазов. Один
паз предназначен для параллельных распилов,
другой – для распилов с наклоном.
На этикетке в передней части основания
(Рис. 12) обозначено, для каких операций
предназначен каждый из пазов. При распиле
следите, чтобы линия на этикетке совпадала
с пазом на направляющих рельсах. На
рис. 13 изображена пила в положении
для параллельного распила относительно
направляющих рельсов. На рис. 14 изображена
пила в положении для распила с наклоном
относительно направляющих рельсов.
Подготовка к эксплуатации
ВНИМАНИЕ: Убедитесь
в том, что защитные кожухи
установлены правильно.
Защитный кожух пильного диска
должен закрывать диск.
ВНИМАНИЕ: Убедитесь, что
пильный диск вращается
РУССКИЙ ЯЗЫК
в соответствии с указательной стрелкой
на полотне.
ЭКСПЛУАТАЦИЯ
ВНИМАНИЕ: Для снижения
риска получения серьезной
травмы, перед регулировкой
или снятием/установкой
дополнительных
принадлежностей или насадок
выключайте инструмент
и отсоединяйте его от
электросети.
ВНИМАНИЕ: Перед
использованием дисковой
пилы ВСЕГДА проверяйте
функционирование всех
элементов!
Инструкции по
использованию
ВНИМАНИЕ:
• Всегда следуйте указаниям
действующих норм и правил
безопасности.
• Убедитесь, что распиливаемая
заготовка надёжно закреплена
на месте.
• Не оказывайте повышенное
давление на инструмент и не
прилагайте боковое усилие
к пильному диску.
• Избегайте перегрузки.
• Не используйте чрезмерно
изношенные пильные диски.
• Не используйте данную пилу
для фасонной резки.
Правильное положение рук
во время работы (Рис. 1, 15)
ВНИМАНИЕ: Для уменьшения
риска получения тяжелой
травмы, ВСЕГДА правильно
удерживайте инструмент, как
показано на рисунке.
ВНИМАНИЕ: Для уменьшения
риска получения тяжелой
травмы, ВСЕГДА надежно
удерживайте инструмент,
предупреждая внезапные сбои
в работе.
Правильное положение рук во время работы:
одной рукой возьмитесь за переднюю рукоятку
(с), другой рукой удерживайте основную
рукоятку (dd).
Включение и выключение
(Рис. 1)
Для обеспечения безопасности курковый
пусковой выключатель (а) оснащен кнопкой
защиты от непреднамеренного пуска (b).
1. Для разблокировки инструмента нажмите
на кнопку защиты от непреднамеренного
пуска.
2. Чтобы включить инструмент, нажмите
на курковый пусковой выключатель (а).
После отпускания куркового пускового
выключателя автоматически активируется
кнопка защиты от непреднамеренного
пуска, предотвращая случайный запуск
инструмента.
ВНИМАНИЕ:
• Не включайте и не выключайте
инструмент, если пильный
диск касается обрабатываемой
заготовки или других
материалов.
• Не нажимайте кнопку
блокировки шпинделя во время
работы инструмента.
Работа инструментом (Рис. 1)
1. Правильное положение рук во время
работы пилой: каждой рукой удерживайте
основную рукоятку и переднюю рукоятку
(с).
ПРИМЕЧАНИЕ: Для достижения
оптимальных результатов зажмите
обрабатываемую деталь нижней стороной
вверх.
2. Ведите инструмент по начерченной
линии и используйте указатель (р) для
параллельного распила и указатель (о) для
распила с наклоном 45°.
ВНИМАНИЕ: Электрокабель
должен ВСЕГДА находиться
позади инструмента.
Пылеудаление (Рис. 1)
ВНИМАНИЕ: Риск вдыхания пыли
от обрабатываемого
31
РУССКИЙ ЯЗЫК
материала. Для снижения риска получения
телесной травмы ВСЕГДА при работе
инструментом надевайте респиратор
утвержденного типа.
Ваш инструмент оснащен отверстием
пылеотвода (е).
По возможности используйте пылеудаляющее
устройство, разработанное в соответствии
с действующими нормативами, касающимися
выбросов пыли.
ВНИМАНИЕ: ВСЕГДА
используйте пылесос,
конструкция которого
соответствует действующим
директивам по выбросу пыли при
распиловке древесины. Шланги
большинства стандартных
пылесосов совместимы
с отверстием пылеотвода.
ВНИМАНИЕ: Во время резки
металла не используйте
пылесосы без соответствующих
средств искрозащиты.
ТЕХНИЧЕСКОЕ
ОБСЛУЖИВАНИЕ
Ваш электроинструмент DEWALT рассчитан на
работу в течение продолжительного времени
при минимальном техническом обслуживании.
Срок службы и надежность инструмента
увеличивается при правильном уходе
и регулярной чистке.
ВНИМАНИЕ: Во избежание
травмы, выключите
инструмент и отсоедините
его от источника
электропитания, прежде
чем устанавливать
и демонтировать
принадлежности, выполнять
или изменять настройки,
а также перед проведением
ремонта. Убедитесь, что
курковый переключатель
находится в положении ВЫКЛ.
Непреднамеренный запуск
инструмента может привести
к получению травмы.
ВНИМАНИЕ: Изношенный
пильный диск заменяйте на
новый острый диск.
32
Смазка
Ваш электроинструмент не требует
дополнительной смазки.
Чистка
ВНИМАНИЕ: Выдувайте грязь
и пыль из корпуса сухим сжатым
воздухом по мере видимого
скопления грязи внутри и вокруг
вентиляционных отверстий.
Выполняйте очистку, надев
средство защиты глаз
и респиратор утвержденного
типа.
ВНИМАНИЕ: Никогда не
используйте растворители или
другие агрессивные химические
средства для очистки
неметаллических деталей
инструмента. Эти химикаты
могут ухудшить свойства
материалов, примененных
в данных деталях. Используйте
ткань, смоченную в воде
с мягким мылом. Не допускайте
попадания какой-либо жидкости
внутрь инструмента; ни в коем
случае не погружайте какуюлибо часть инструмента
в жидкость.
Дополнительные
принадлежности
ВНИМАНИЕ: Поскольку
принадлежности, отличные
от тех, которые предлагает
D EWALT, не проходили
тесты на данном изделии,
то использование этих
принадлежностей может
привести к опасной ситуации.
Во избежание риска получения
травмы, с данным продуктом
должны использоваться
только рекомендованные
D EWALT дополнительные
принадлежности.
РУССКИЙ ЯЗЫК
По вопросу приобретения дополнительных
принадлежностей обращайтесь к Вашему
дилеру.
Защита окружающей среды
Раздельный сбор. Данное изделие
нельзя утилизировать вместе с
обычными бытовыми отходами.
Если однажды Вы захотите заменить Ваше
изделие DEWALT или Вы больше в нем не
нуждаетесь, не выбрасывайте его вместе
с бытовыми отходами. Отнесите изделие
в специальный приемный пункт.
Раздельный сбор изделий
с истекшим сроком службы и их
упаковок позволяет пускать их
в переработку и повторно
использовать. Использование
переработанных материалов
помогает защищать окружающую
среду от загрязнения и снижает
расход сырьевых материалов.
Местное законодательство может обеспечить
сбор старых электроинструментов отдельно от
бытового мусора на муниципальных свалках
отходов, или Вы можете сдавать их в торговом
предприятии при покупке нового изделия.
Фирма DEWALT обеспечивает прием
и переработку отслуживших свой срок изделий
DEWALT. Чтобы воспользоваться этой услугой,
Вы можете сдать Ваше изделие в любой
авторизованный сервисный центр, который
собирает их по нашему поручению.
Вы можете узнать место нахождения Вашего
ближайшего авторизованного сервисного
центра, обратившись в Ваш местный офис
DEWALT по адресу, указанному в данном
руководстве по эксплуатации. Кроме того,
список авторизованных сервисных центров
DEWALT и полную информацию о нашем
послепродажном обслуживании и контактах
Вы можете найти в интернете по адресу:
www.2helpU.com.
33
LATVIEŠU
РУССКИЙ ЯЗЫК
LIC GOTUS SIA
Ulbrokas Str.
Rīga, 1021
Tel.:
Fax:
+371 67556949
+371 67555140
RİPZĀĢİS / ДИСКОВАЯ ПИЛА 1
©
D23551
RİPZĀĢİS / ДИСКОВАЯ ПИЛА 1
©
D23651
www.dewalt.eu
Download PDF

advertising