D23551 | DeWalt D23551 CIRCULAR SAW instruction manual

372001-37 EST
D23551
D23651
Eesti keel
(Originaaljuhend)
10
Русский язык
(Перевод с оригинала инструкции)
20
Joonis / Рисунок 1
a
b
dd
D23551
dd
c
a
h
q
k
m
f
n
g
o
p
j
i
b
a
D23651
dd
dd
d
c
d
e
h
k
q
l
m
n
f
p
g
i
j
o
ee
3
Joonis / Рисунок 2
Joonis / Рисунок 3
k
f
4
Joonis / Рисунок 4
v
g
5 мм
i
s
t
h
u
j
g
Joonis / Рисунок 5
r
l
w
f
5
Joonis / Рисунок 6
x
y
z
Joonis / Рисунок 7
aa
aa
x
Joonis / Рисунок 8
bb
100
мм
x
15 мм
6
Joonis / Рисунок 9
Joonis / Рисунок 10
7
Joonis / Рисунок 11
0˚
45˚
aa
aa
Joonis / Рисунок 12
cc
8
Joonis / Рисунок 13
Joonis / Рисунок 14
Joonis / Рисунок 15
9
EESTI KEEL
KETASSAAG D23551, D23651
Õnnitleme!
Olete valinud DEWALT-i tööriista. Aastatepikkused
kogemused, põhjalik tootearendus ja innovatsioon
teevad DEWALT-ist ühe kindlama partneri
professionaalsetele elektritööriistade kasutajatele.
Tehnilised andmed
Pinge
(ainult Ühendkuningriik
ja Iirimaa)
Tüüp
Sisendvõimsus
Koormuseta kiirus
Lõikesügavus
90 (juhikuta)
90 (juhikuga)
45 (juhikuta)
45 (juhikuga)
Tera diameeter
Tera diameeter
Tera suurus
Längunurk
Kaal
LPA (helirõhk)
KPA (helirõhk
määramatus)
LWA (helivõimsus)
KWA (helivõimsuse määramatus)
D23551
230
D23651
230
230/115
1
1050
5000
230/115
1
1350
5000
kg
52
47
37
32
165
2,5
20
0–45˚
5.0
62
57
49
44
190
2,6
30
0–55°
6.0
dB(A)
99
99
dB(A)
dB(A)
dB(A)
3
108
6,7
3
108
3,6
V
V
W
min-1
mm
mm
mm
mm
mm
mm
mm
Vibratsiooni koguväärtused (kolmeteljelise vektori summa)
mõõdetud vastavalt EN 60745:
Vibratsiooni emissiooniväärtus h =
ah =
m/s²
≤ 2,5
≤ 2,5
määramatus K =
m/s²
1,5
1,5
Sel infolehel toodud vibratsiooni mõju tase on
mõõdetud vastavalt EN 60745 toodud standardtestile ja seda saab kasutada tööriistade
omavaheliseks võrdlemiseks. Seda võib kasutada
mõju esmasel hindamisel.
HOIATUS: Märgitud vibratsiooni mõju
kehtib tööriista tavalise kasutamise
korral. Kuid kui tööriista kasutatakse
erinevate tööde jaoks, erinevate
lisaseadmetega või kui tööriist on
halvasti hooldatud, võivad vibratsiooni
mõjuväärtused olla erinevad. Sellisel
juhul võib kogu tööaja kestel mõjuv
10
vibratsioon olla märkimisväärselt
tugevam.
Vibratsiooni mõjuaja arvestusel
tuleb arvesse võtta ka aega, mil
tööriist on väljalülitatud või pöörleb
vabakäigul ning tööd ei tee. See võib
märkimisväärselt vähendada kogu
tööaja kestel mõjuvat vibratsiooni.
Määratlege täiendavad
ohutusmeetmed, mis on vajalikud
kasutaja kaitsmiseks vibratsiooni
tagajärgede eest: elektritööriistade
ja tarvikute hooldus, käte hoidmine
soojas ja tööprotsesside korraldus.
Kaitsmed:
Euroopa
230 V tööriist
Ühendkuningriik ja Iirimaa
Ühendkuningriik ja Iirimaa
10 amprit, peatoide
230 V tööriist13 amprit,
pistikus
115 V tööriist
16 amprit, pistikus
Mõisted: Ohutusjuhised
Allpool toodud määratlused kirjeldavad iga
märksõna raskusastet. Palun lugege juhendit ja
pöörake tähelepanu nendele sümbolitele.
OHT. Tähistab eelseisvat
ohtlikku olukorda, mis, kui seda mitte
vältida, lõppeb surma või raske
kehavigastusega.
HOIATUS. Tähistab võimalikku
ohu-olukorda – kui seda ei väldita,
võib see lõppeda surma või raske
kehavigastusea.
ETTEVAATUST. Tähistab võimalikku
ohuolukorda – kui seda ei väldita, võib
tagajärjeks olla väike või mõõdukas
kehavigastus.
MÄRKUS. Viitab praktikale mis ei ole
seotud kehavigastusega, kuid kui
seda ei väldita,, võib see põhjustada
varalist kahju.
Tähistab elektrilöögi ohtu
Tähistab tuleohtu
EESTI KEEL
EC vastavusdeklaratsioon
MASINADIREKTIIV
D23551, D23651
DEWALT kinnitab, et jaotises „Tehnilised andmed”
kirjeldatud tooted vastavad standarditele:
2006/42/EÜ, EN 60745-1, EN 60745-2-5.
Samuti vastavad tooted direktiivile 2004/108/
EC. Lisainfo saamiseks palun kontakteeruge
DEWALT-IGA allpool asuval aadressil või viidake
kasutusjuhendi tagaküljel olevale informatsioonile.
Allakirjutanu on vastutav tehnilise
dokumentatsiooni kokkupaneku eest ja kinnitab
seda DEWALT-I nimel.
Horst Grossmann
Vice President Engineering and Product
Development
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 11,
D-65510, Idstein, Germany
31.12.2009
HOIATUS. Vähendamaks vigastus-riski
lugege tähelepanelikult instruktsiooni.
Üldised hoiatused
elektritööriistade kasutamisel
HOIATUS! Kui ei järgita hoiatusi ja
juhiseid, võib see lõppeda elektrišoki,
tulekahju ja/või tõsise vigastusega.
HOİDKE KÕİK HOİATUSED JA JUHİSED
TULEVİKU TARVİS ALLES
Hoiatustes kasutatud mõiste „elektritööriist” viitab
võrgutoitel töötavatele (juhtmega) ja akutoitel
töötavatele (juhtmeta) elektritööriistadele.
1) TÖÖALA OHUTUS
a) Tööala peab olema puhas ja hästi
valgustatud. Korrast ära ja pimedad tööalad
võivad põhjustada õnnetusi.
b) Ärge kasutage elektritööriistu
plahvatusohtlikes keskkondades, näiteks
tuleohtlike vedelike, gaaside või tolmu
läheduses. Elektritööriistad tekitavad
sädemeid, mis võivad süüdata tolmu või
aurud.
c)
Hoidke lapsed ja kõrvalseisjad
elektritööriista kasutamise ajal ohutus
kauguses. Tähelepanu hajumisel võite
kaotada kontrolli tööriista üle.
2) ELEKTRIOHUTUS
a) Elektritööriista pistikud peavad vastama
vooluvõrgule. Ärge kunagi muutke pistikut
mis tahes moel. Ärge kasutage maandatud
elektritööriistade puhul adapter-pistikut.
Muutmata pistikud ja sobivad pistikupesad
vähendavad elektrilöögi ohtu.
b) Vältige kehalist kontakti maandatud
pindadega nagu torud, radiaatorid, pliidid
ja külmkapid. Kui olete on maandatud,
suureneb elektrilöögi oht.
c) Vältige elektritööriistade vihma kätte või
märgadesse tingimustesse sattumist.
Elektritööriista sattunud vesi suurendab
elektrilöögi ohtu.
d) Ärge väärkasutage toitejuhet. Ärge
kunagi kasutage seadme toitejuhet selle
kandmiseks, tõmbamiseks või pistiku
eemaldamiseks seinakontaktist. Kaitske
juhet kuumuse, õli, teravate nurkade ja
liikuvate osade eest. Kahjustatud või sassis
juhtmed suurendavad elektrilöögi ohtu.
e) Kui kasutate tööriista välitingimustes,
kasutage kindlasti välitingimusteks
ettenähtud pikendusjuhet. Välitingimustesse
sobiva pikendusjuhtme kasutamine
vähendab elektrilöögi riski.
f) Kui elektritööriista niisketes tingimustes
kasutamine on vältimatu, kasutage
lekkevoolukaitset (RCD). Rikkevoolukaitsme
kasutamine vähendab elektrilöögi ohtu.
3) ISIKUOHUTUS
a) Säilitage valvsus, jälgige mida teete ja
kasutage elektritööriista mõistlikult. Ärge
kasutage elektritööriista väsimuse korral või
alkoholi, narkootikumide või arstimite mõju
all olles. Kui elektritööriistaga töötamise ajal
tähelepanu kas või hetkeks hajub, võite
saada raskeid kehavigastusi.
b) Kasutage isikukaitsevahendeid. Kandke
alati kaitseprille. Isikukaitsevahendid,
nagu tolmumask, libisemiskindlad
jalanõud, kiiver või kõrvakaitsevahendid,
vähendavad õigetes tingimustes kasutades
isikuvigastusi.
c) Vältige soovimatut käivitumist. Veenduge,
et enne tööriista vooluvõrku ja/või aku külge
ühendamist on käivituslüliti väljalülitatud
asendis. Kandes tööriista sõrm lülitil või
ühendades vooluvõrku tööriista mille lüliti on
tööasendis kutsub esile õnnetusi.
11
EESTI KEEL
d)
e)
f)
g)
Enne elektritööriista sisselülitamist
eemaldage kõik reguleerimisvõtmed ja
mutrivõtmed. Tööriista pöörleva osa külge
jäetud mutrivõti või mõni muu võti võib
tekitada kehavigastusi.
Ärge upitage. Seiske kogu aeg kindlas
asendis ja säilitage tasakaal. See
tagab parema kontrolli tööriista üle
ettearvamatutes situatsioonides.
Kandke nõuetekohast riietust. Ärge kandke
lotendavaid rõivaid ega ehteid. Hoidke
juuksed, riided ja kindad eemal liikuvatest
osadest. Laiad riided, ehted või pikad
juuksed võivad jääda liikuvate osade
vahele.
Kui seadmetega on kaasas
tolmueraldusliidesed ja kogumisseadmed,
veenduge, et need on ühendatud ja õigesti
kasutatavad. Tolmukogumisseadme
kasutamine võib vähendada tolmuga seotud
ohte.
4) ELEKTRITÖÖRIISTA KASUTAMINE JA
HOOLDUS
a) Ärge koormake elektritööriista üle.
Kasutage konkreetseks otstarbeks sobivat
elektritööriista. Elektritööriist töötab paremini
ja ohutumalt võimsusel, mis on
tööks ette nähtud.
b) Ärge kasutage tööriista, kui seda ei saa
lülitist sisse ja välja lülitada. Elektritööriist,
mida ei saa juhtida lülitist, on ohtlik ja vajab
remonti.
c) Enne seadistuste tegemist, lisaseadmete
vahetamist või tööriista ladustamist
eemaldage tööriist vooluvõrgust ja/
või eemaldage aku. Selline käitumine
vähendab riski masina ettenägematu
käivitumise näol.
d) Pikemaks seisma jäänud elektritöö-riistu
hoidke lastele kättesaamatus kohas. Mitte
lubada tööriista kasutada inimestel kes pole
saanud vastavat väljaõpet või pole lugenud
instruktsiooni. Oskamatutes kätes võivad
elektritööriistad olla väga ohtlikud.
e) Elektritööriistu tuleb hooldada. Kontrollige,
et liikuvad osad sobivad kokku ja ei kiilu
kinni, osad oleksid terved ja kõiki muid
tööriista tööd mõjutada võivaid tingimusi.
Kahjustuste korral laske tööriista enne
edasist kasutamist remontida. Paljud
õnnetused on põhjustatud halvasti
hooldatud tööriista tõttu.
f) Hoidke lõiketerad terava ja puhtana. Õigesti
hooldatud, teravate servadega lõikeriistad
kiiluvad väiksema tõenäosusega kinni ja
neid on lihtsam juhtida.
12
g)
Kasutage elektritööriista, lisaseadmeid ja
otsikud jne. vastavalt käesolevas juhendis
toodule, võttes arvesse nii tööpiirkonda kui
tehtava töö iseloomu. Kasutades tööriista
mitte sihtotstarbeliselt võib lõppeda raskete
tagajärgedega.
5) HOOLDUS
a) Laske tööriista regulaarselt hooldada
kvalifitseeritud remonditöökojas ja kasutage
ainult originaalvaruosi. Nii tagate tööriista
ohutuse.
TÄİENDAVAD
OHUTUSEESKİRJAD
Ohutusjuhised kõigi saagide
jaoks
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
OHT. Hoidke käed lõikepiirkonnast
ja terast eemal. Hoidke teine käsi
lisakäepidemel või mootori korpusel. Kui
hoiad saage mõlema käega ei saa sa
nendesse teraga sisse lõigata.
Ärge küünitage üle töödetaili. Kui hoiate kätt
detaili all, pole kaitsepiirdest abi.
Reguleerige lõikesügavust vastavalt
saetavale detailile. Detaili alt peaks paistma
vähem kui terve saehammas.
Ärge kunagi hoidke lõigatavat detaili käes
või üle jala. Kinnitage detail kindlale alusele.
Tähtis on olla kindlas asendis ja hoida
kehaga saest distantsi, vältida saetera
painutamist, kontrolli ja tasakaalu kaotamist.
Hoidke elektritööriista isoleeritud pindadest,
kui töö käigus võib lõiketera peidetud
juhtmesse sattuda. Pinge all oleva juhtmega
kontakt viib voolu alla ka elektritööriista
metallosad ja kasutaja võib seega saada
elektrilöögi.
Täppislõikuse puhul kasutage alati juhtlatti
või lõikesihikut. Sel juhul on kindlustatud
lõike täpsus ja vähendatud risk tera
painutada.
Kasuta alati õige suurusega ja kujuga
saeterasid (romb ja ümarhambaga).
Terad mis ei sobi saega võivad pöörelda
ekstsentriliselt, põhjustades sae üle kontrolli
kaotamist.
Ärge kunagi kasutage vigastatud või valesid
teraseibe või polti. Teraseibid ja polt on
spetsiaalselt välja töötatud konkreetse sae
jaoks, et saavutada optimaalseid tulemusi ja
tagada ohutus.
Valige kehaasend, mis on tera küljel, mitte
teraga ühel joonel. TAGASILÖÖK võib
põhjustada sae järsku liikumist tahapoole
EESTI KEEL
j)
k)
(vt Põhjused ja Tagasilöögi Vältimine
Kasutamisel).
ETTEAATUST: Tera pöörleb vabakäigul
peale sae seiskamist. See võib põhjustada
tõsiseid kehavigastusi.
Vältige naelade lõikamist. Jälgige, et
lõigatavas puidus poleks naelu ja eemalda
need enne lõikamist.
Tagasilöögi põhjused ja
seadme kasutaja tegevus
selle vältimiseks
e)
f)
g)
– Tagasilöök on äkiline reaktsioon kinnikiilunud,
hüplevale või valesti joondatud saele,
põhjustades sae kontrollimatut väljumist
saetavast pinnast kasutaja suunas.
– Kui ketas detaili sisse kinni kiilub, ketas
seiskub ja mootori reaktsioon liigutab tööriista
kiiresti tagasi, kasutajast eemale või kasutaja
poole.
Alumise kaitsme
ohutusjuhised
a)
– Kui tera paindub või valesti joondub, võivad
tera tagaküljel olevad hambad detaili
pealispinda haakuda ja põhjustada tera
soonest väljapaiskumist ning kasutaja poole
hüppamist.
Tagasilöök on tööriista valesti kasutamise ja /või
ebaõige kasutusprotseduuri kasutamise tulemus
ja seda saab vältida, võttes kasutusele õiged
alltoodud meetmed:
a) Hoidke tööriista tugevalt kahe käega ja
valige käteasend, mis võimaldab tagasilöögi
jõule vastu panna. Seadke ennast ükskõik
kummale poole lõikeketast, kuid mitte otse
selle taha. Tagasilöök võib põhjustada
sae hüppamist tahapoole kuid neid
jõude on võimalik kontrollida kui õiged
ettevaatusabinõud kasutusele võtta.
b) Kui ketas kinni kiilub või kui mingil põhjusel
lõikamise katkestate, laske päästik lahti ja
hoidke tööriista materjali sees liikumatult
seni, kuni ketas täielikult peatub. Ärge
kunagi püüdke eemaldada saagi toorikust
ega tõmmake saagi tahapoole, kui
lõikeketas liigub või esineb tagasilöögi oht.
Leidke ja eemaldage kinnikiilumise põhjus.
c) Lõikamise jätkamisel tsentreerige saeketas
lõikejoone keskele ning veenduge, et
saehambad pole lõigatavasse materjali kinni
jäänud. Kinni kiilunud saeketas võib sae
taaskäivitamisel edasi nihkuda või saetavast
detailist tagasi põrgata.
d) Toestage suured detailid, et minimeerida
ketta kinnikiilumise ja tagasilöögi, riski.
Suured paneelid võivad omaenda kaalu
all painduda. Paneeli mõlema külje alla
lõikejoone ja paneeli serva lähedale tuleb
asetada toed.
Ärge kasutage nürisid või vigastatud terasid.
Teritamata või valesti paigaldatud terad
võivad põhjustada liiga kitsa lõike-soone,
mis põhjustab liigset hõõrdejõudu, tera
kiilumist ja tagasilööki.
Tera sügavuse ja kaldenurga seadmise
lukustuskangid peavad enne lõikamise
alustamist olema kinnitatud. Kui tera
seadistus lõikamise aja liigub, võib see
põhjustada kinnikiilumist ja tagasilööki.
Olge eriti ettevaatlik tehes ''pimedat lõiget''
näiteks seina või teistesse tundmatutesse
kohtadesse. Väljalulatuv tera võib lõigata
objekte seina vms. taga, mis võivad
põhjustada tagasilööki.
b)
c)
d)
Veenduge, et enne kasutamist sulgub
alumine kaitse korralikult. Ärge kasutage
saagi, kui selle alumine piire ei liigu vabalt
ja ei sulgu viivituseta. Ärge kunagi fikseerige
alumist piiret lahtisesse asendisse. Sae
juhuslikul mahakukkumisel võib alumine
piire painduda. Tõstke alumine piire
hoova abil üles ja veenduge, et see liigub
vabalt ning ei puuduta saeketast ega
teisi osi ükskõik milliste lõikenurkade ja
lõikesügavuste juures.
Veenduge, et alumise kaitse vedru töötab.
Kui piire ja vedru ei tööta nõuetekohaselt,
tuleb neid enne tööriista kasutamist
hooldada. Alumise piirde toimimine võib
muutuda aeglaseks kas kahjustunud osade,
kleepuvate jääkide või mustuse kogunemise
tõttu.
Alumist kaitset on tarvis käsitsi tagasi
tõmmata ainult eriliste lõikeviiside puhul
nagu näiteks töödeldavale detailile
keskelt sisselõikeks. Tõstke alumine piire
käepideme abil tagasi ja nii pea, kui saetera
tungib materjali sisse, tuleb alumine piire
vabastada. Muu saagimise puhul peab
alumine piire töötama automaatselt.
Enne sae asetamist pingile või põrandale
veenduge, et alumine kate katab saetera.
Kaitsmata, vabalt liikuv ketas võib
põhjustada sae tahapoole liikumise ja
lõikumise ükskõik millesse oma liikumisteel.
Pidage meeles, et saeketas ei seisku kohe
pärast lüliti vabastamist.
13
EESTI KEEL
Kõigi lõhestusnoaga saagide
lisaohutusjuhised
a)
b)
c)
d)
Kasutage teraga sobivat lõhestusnuga. Et
lõhestamisnuga töötaks, peab see olema
terast paksem, kuid tera hammastest
kitsam.
Seadistage lõhestusnuga vastavalt
kasutusjuhendites märgitule. Vale
paigutuse, vahekauguse ja joonduse korral
ei pruugi lõhestusnuga tagasilööki ära
hoida.
Lõhestusnoa töötamiseks peab see
olema kontaktis töödeldava detailiga.
Lõhestusnuga on lühikeste lõigete puhul
tagasilöögi ärahoidmisel ebaefektiivne.
Ärge kasutage saage, kui lõhestamisnuga
on paindunud. Isegi väikene kõrvalekalle
võib põhjustada piirde tagasiasetumise
viivitust.
Lisaturvahoiatused Ketassaele
• Kandke kõrvaklappe. Liigne müra võib
kahjustada kõrvakuulmist.
• Kandke tolmumaski. Kokkupuude
saepuruosakestega võib põhjustada
hingamisraskusi ja isegi kehavigastusi.
• Ärge kasutage kettaid, mille läbimõõt on
soovitatust väiksem või suurem. Õige ketta
leidmiseks vaadake tehnilisi andmeid.
Kasutage ainult käesolevas kasutusjuhendis
märgitud kettaid, mis vastavad standardile
EN 847-1.
• Ärge kasutage abrasiivlõikekettaid.
• Veenduge, et lõhestusnoa ja ketta hambulise
serva vahemaa ei ole üle 5 mm
ja et ketta serv ei ulatuks rohkem kui 5 mm üle
lõhestusnoa alumise serva.
Muud riskid
Ketassaagide kasutamisega kaasnevad järgmised
riskid.
– Seadme pöörlevate või kuumade osade vastu
puutumisel võivad tekkida vigastused.
Vaatamata asjakohaste ohutusnõuete järgimisele
ja ohutusseadmete kasutamisele ei õnnestu
teatavaid riske vältida. Need on järgmised.
– Kuulmiskahjustused.
– Sõrmede muljumise oht lisatarvikute
vahetamisel.
– Tervisekahjustuste oht, mis on tingitud puidu
töötlemisel tekkiva tolmu sissehingamisest.
14
Tähistused tööriistal
Tööriistal on kasutatud järgmisi sümboleid.
Enne kasutamist lugege
kasutusjuhendit.
ANDMEKOODI ASUKOHT (JOON. 1)
Andmekood (ee), mis samuti sisaldab
tootmisaastat, on trükitud kaitseümbrisele.
Näiteks:
2010 XX XX
Tootmisaasta
Pakendi sisu
Pakend sisaldab:
1 Ketassaag
1 Paralleeltugi
1 Kuuskantvõti
1 Kasutusjuhend
1 Detailjoonis
• Kontrollige, et tööriist, selle osad või lisad ei
oleks transpordil kahjustada saanud.
• Võtke enne kasutamist aega, et kasutusjuhend
põhjalikult läbi lugeda ja endale selgeks teha.
Kirjeldus (joon. 1, 4, 5)
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.
j.
k.
l.
m.
n.
o.
p.
q.
r.
HOIATUS. Ärge kunagi ehitage
elektritööriista ega selle ühtki osa
ümber. Tagajärjeks võib olla kahjustus
või kehavigastus.
Päästiku lüliti
Lukustusnupp
Esimene käepide
Võllilukusti
Tolmu väljalaskeava
Saetald
Lõhestusnuga
Alumise kaitse käepide
Alumine kettakaitse
Saeketas
Kaldeseadistusnupp
Paralleeltoe reguleerimise kruvi (D23651)
Juhiku regulaator: saagimine
Juhiku regulaator: kalle
Märgistus mittetäisnurkseks lõikamiseks
Märgistus täisnurkseks lõikamiseks
Lõikesügavuse reguleerimisnupp
Paralleeltugi
EESTI KEEL
ETTENÄHTUD OTSTARVE
D23551 ja D23651 on loodud puidu ja plastiku
professionaalseks lõikamiseks. Lisaks on võimalik
spetsiaalsete abrasiivteradega lõigata metalli ja
kivi.
ÄRGE kasutage saage niisketes või märgades
tingimustes ega plahvatusohtlike gaaside või
vedelike läheduses.
Need ketassaed on professionaalsed
elektritööriistad. ÄRGE laske lastel puutuda
tööriista. Kogenematute kasutajate puhul on vajalik
juhendamine.
Elektriohutus
Elektrimootor on välja töötatud vaid kindla pingega
töötamiseks. Kontrollige alati, et akupinge vastaks
andmesildile märgitud väärtusele.
Teie DEWALT-I tööriist on
topeltisolatsiooniga, vastavuses
standardiga EN 60745. Seega ei ole
maandusjuhet vaja.
HOIATUS. 115 V seadet tuleb käitada
läbi tõrkekindla eraldustrafo, mille
primaar- ja sekundaarmähise vahel on
maandus.
Kui voolujuhe on vigastatud, tuleb see vahetada
spetsiaalselt DEWALT-I hooldusorganisatsiooni
poolt ettevalmistatud voolujuhtme vastu.
Pistiku väljavahetamine
(ainult Ühendkuningriik ja
Iirimaa)
Kui uue pistiku paigaldamine on vajalik, tegutsege
järgmiselt.
• Kõrvaldage vana pistik ohutult.
• Ühendage pruun juhe uue pistiku
faasiklemmiga.
• Ühendage sinine juhe neutraalklemmiga.
HOIATUS. Maandusklemmiga
ühendusi ei tehta.
Järgige kvaliteetsete pistikutega kaasasolevaid
paigaldusjuhiseid. Soovitatav kaitse: 13 A.
Pikendusjuhtme kasutamine
Kui pikendusjuhe on vajalik, kasutage
heakskiidetud pikendusjuhet, mis sobib selle
tööriista sisendvõimsusega (vaadake tehnilist
informatsiooni). Minimaalne juhtme suurus on
1 mm2; maksimaalne lubatud pikkus on 30 m.
Kasutades kaablirulli, kerige see alati täielikult lahti.
PAİGALDUS JA SEADİSTUS
HOIATUS. Vigastusohu
vähendamiseks lülitage masin
välja ja eemaldage vooluallikast
enne lisaseadmete paigaldamist
ja eemaldamist, enne seadistuste
reguleerimist või remonti. Veenduge,
et käivituslüliti on asendis OFF (väljas).
Soovimatu käivitamine võib põhjustada
vigastuse.
Lõikesügavuse seadmine
(joon.1, 2)
1. Keerake lahti lukustuskruvi (q).
2. Liigutage tald (f) soovitud lõikesügavusele.
3. Keerake lukustuskruvi (q) kinni.
HOIATUS. Optimaalse tulemuse
saavutamiseks laske saeteral ulatuda
detailist umbes 5 mm kaugusele
(joon. 2).
Kaldasendi seadmine
(joon. 1, 3)
Kaldenurka saab seada 0° kuni maksimum
väärtuseni skaalal.
1. Keerake lahti kaldeseadistusnupp (k).
2. Seadke kaldenurk liigutades talda (f) kuni
märk skaalal näitab soovitud kaldenurka.
3. Keerake kaldeseadistusnupp (k) kinni.
Talla seadistus 90° lõigete
jaoks (joon. 1)
1. Seadke kaldenurgaks 0°.
2. Tõmmake terakaitse tagasi kasutades
käepidet (h) ja asetage saag tera küljele.
3. Keerake lahti kaldeseadistusnupp (k).
4. Lükake tera ja tala vastu täisnurkne klots,
seadistamaks kaldenurgaks 90°.
5. Keerake kaldeseadistusnupp (k) kinni.
Saeketta vahetus (joon. 1, 4)
1. Suruge alla teralukustusnupp (d) ja keerake
lahti saetera polt (s) keerates seda sae
komplekti kuuluva kuuskantvõtmega
vastupäeva.
2. Tõmmake alumine kaitse (i) tagasi kasutades
käepidet (h) ja vahetage saetera (j). Pange
õigesse kohta tagasi seibid (t, u).
3. Kontrollige tera pöörlemissuunda.
15
EESTI KEEL
4. Keerake käsitsi kinni saetera polt (s) kuni
seibini. Keerake päripäeva.
5. Vajutage teralukustusnuppu (d) pöörates
samal aja võlli kuni saetera fikseerub.
6. Kinnitage saetera kinnituspolt mutrivõtit
kasutades tugevalt.
Lõhestusnoa reguleerimine
(joon. 4)
Lõhestusnoa (g) reguleerimise juhised leiate
jooniselt 4. Reguleerige lõhestusnoa asetust pärast
saeketta vahetamist või kui selleks vajadus tekib.
1. Seadista lõikesügavus 0 mm et tagada
ligipääs kruvidele (v) mis kinnitavad lahtikiilumisnuga (g).
2. Keera lahti kruvid (v) ja tõmba lahtikiilumisnuga maksimaalselt välja.
3. Seadistage kliirens ja keerake polt kinni.
Paralleeltoe paigaldus ja
reguleerimine (D23651, joon. 5)
Paralleeltugi (r) võimaldab teha detaili servaga
paralleelseid lõikeid.
PAIGALDAMINE
1. Keerake natuke lahti paralleeltoe
reguleerimise kruvi (l) tegemaks ruumi
paralleel-toele.
TÄHTIS: Kõrguse skaala korpusel on sae
kasutamiseks ilma juhikusüsteemita. Sae
kasutamisel juhiksüsteemiga on kõrguste vahe
umbes 5.0 mm.
KETASSAE PAIGALDAMINE
JUHIKSÜSTEEMILE
(JOON. 1, 7)
Sae ja juhiksüsteemi (x) vahele jääv vahe peab
olema võimalikult väike saavutamaks parimaid
lõiketulemusi. Mida väiksem on vahe, seda
kvaliteetsem on lõiketulemus.
Vahet saab reguleerida kahe juhiksüsteemi
regulaatoriga (m, n) mõlemal suunal täisnurkseks
lõikeks (0°) (m) ja 1-45° lõikeks (n). Juhiksüsteemi
regulaatorid on täpsed ülekandedetailid
mis lubavad vähendada kliirensit tööriista ja
juhiksüsteemi vahel. Kui regulaatorid on paika
pandud on sae teelt kõrvale kaldumine viidud
miinimumini, võimaldades samas sujuva lõike.
MÄRKUS. Regulaatorid on tehases seatud
miinimum kliirensi peale vajavad reguleerimist
enne seadme kasutamist. Järgi järgnevaid
instruktsioone paigaldamaks saage
juhiksüsteemile.
PEA MEELES: Veendu et kõik juhiksüsteemi
regulaatorid sael on juhiksüsteemil.
1. Sobitamaks saage juhiksüsteemile keera lahti
kruvi juhiksüsteemi regulaatori sees.
2. Sisestage paralleeltugi (r) saetalda (f) nagu
näidatud.
2. Tõmba tagasi alumine terakaitse ja aseta
saag juhiksüsteemile, veendudes et tera on
kõrgeimas asendis.
3. Pingutage paralleeltoe reguleerimise kruvi (l).
3. Pöörake regulaatorit seni, kuni saag lukustub.
REGULEERIMINE
1. Keerake natuke lahti paralleeltoe
reguleerimise kruvi (l) ja seadke paralleeltugi
(r) soovitud laiusele.
Mõõdud on näha skaalal (w).
2. Pingutage paralleeltoe reguleerimise kruvi (l).
Juhikusüsteem
Juhikusüsteemid on saadaval lisatarvikutena
erinevates pikkustes. Need võimaldavad kasutada
ketassaage täpseks, puhtaks lõikeks ja samal ajal
kaitsevad töödetaili pinda kahjustuste eest. Koos
lisavarustusega saab juhtsüsteemiga teha täpseid
nurgalõikeid, sisselõikeid ja liistulõikamist.
Juhikusüsteemi (x) kinnitamiseks töödetailile on
saadaval klambrid (z) (joon. 6). Kasutades neid
klambreid (z) veenduge, et juhikusüsteem (x) on
kindlalt kinnitatud töödetailile (y). Kui juhiksüsteem
on kindlalt paigas, on lõikamisel välistatud
igasugused kõrvalekalded.
16
TÄHTIS: Veenduge, et saag on kindlalt
juhiksüsteemile kinnitatud proovides seda
ettepoole lükata. Veenduge, et saag ei liiguks.
4. Pöörake regulaatorit natuke tagasi kuni saag
libiseb vabalt juhiksüsteemil.
5. Hoidke juhiksüsteemi paigal ja kinnitage kruvi
uuesti.
MÄRKUS: ALATI reguleerige süsteem uuesti, kui
kasutate teist juhiksüsteemi.
Nüüd on juhiksüsteem seadistatud vähendamaks
kõrvalekallet saagimisel.
Enne sae kasutamist vajab seadistamist
pinnuvastane kaitse (aa) juhiksüsteemil. Vt
Pinnuvastase kaitse seadistamine.
PINNUVASTASE KAITSE SEADISTAMINE
Juhiksüsteem (x) on varustatud pinnuvastase
kaitsmega (aa), mis tuleb häälestada saega enne
esimest kasutamist.
EESTI KEEL
Pinnuvastane kaitse (aa) asetseb juhiksüsteemi
igas servas (joon. 7) Selle eesmärk on pakkuda
kasutajale nähtavat teralõiget vähendades samas
saagimisel saetee servast kildude eemaldumist
töödeldavast pinnast.
TÄHTIS. Enne pinnuvastase kaitsega
lõikamist lugege ja järgige ALATI jaotist SAE
PAIGALDAMINE JUHIKSÜSTEEMILE!
PINNIVASTASE KAITSE SEADISTAMINE
(JOON. 8–11
1. Aseta juhiksüsteem (x) jäätmeist proovidetailile (bb) nii et see ulatuks toorikust
vähemalt 100 mm üle. Kinnitage juhik pitskruvi
abil kindlalt saetava detaili külge. See tagab
täpsuse.
HOIATUS. Veenduge, et saeketas
pöörleb kettale märgitud noole suunas.
TOİMİMİNE
HOIATUS. Et vähendada raskete
kehavigastuste ohtu, tuleb
elektritööriist enne seadistamist või
lisaseadmete/tarvikute paigaldamist
ja eemaldamist välja lülitada ja
vooluvõrgust eemaldada.
HOIATUS. Enne sae kasutamist,
ALATI veenduge kõigi sae kõigi osade
korrasolekus!
Kasutusjuhised
2. Määra lõikesügavuseks 15 mm.
HOIATUS.
3. Aseta sae esiosa juhiksüsteemi üleulatuvale
otsale, veendudes, et tera asetseb eespool
juhiku serva (joon. 9).
• Järgige alati ohutusjuhiseid ja
kohalduvaid regulatsioone.
4. Käivita saag ja lõika ühe aeglase ja ühtlase
lõikega juhiksüsteemi täispikkuses. Nüüd on
pinnuvastane kaitse vastavuses sae lõiketera
servaga (joon. 10).
Häälestamaks pinnuvastast kaitset juhiksüsteemi
teise otsa, eemalda saag juhiksüsteemilt ja keera
juhiksüsteemi 180°. Korda operatsioone 1 kuni 4.
MÄRKUS: Vajadusel saab pinnuvastast kaitset
seadistada 45° nurga alla; korrake samme 1–4. Nii
saab ühe poole juhikuga teha paralleelseid lõikeid
ja teine pool on reguleeritud 45° nurgalõigeteks
(joonis 11).
MÄRKUS: Kui pinnuvastane kaitse on seadistatud
paralleelseteks lõigeteks mõlemal pool, siis
saeketta kallet muutes tera ei pöörle tänu
pinnuvastase kaitse servale. Seda seetõttu, et
liigendpunkt ei ole statsionaarne ja nurga alla
seadmisel liigub tera välja.
ÕIGE KANALI KASUTAMINE
Sae tallal on kaks asendit. Üks kanal on
paralleelsete lõigete tegemiseks, teine kallete
lõikamiseks.
Silt talla ees (joon. 12) näitab milline kanal mis
lõikeks sobib. Saagimisel veenduge, et kasutatav
kanal oleks vastavuses juhtsüsteemiga. Joonis
13 näitab sae asendit juhiksüsteemi suhtes
paralleelsete lõigete puhul. Joonis 14 näitab sae
asendit juhiksüsteemi suhtes nurgalõigete puhul.
Enne kasutamist
HOIATUS. Veenduge, et kaitsed on
korralikult kinni. Kettapiire peab olema
kinnises asendis.
• Veenduge, et materjal, mida saetakse
on kindlalt kinni oma kohas.
• Rakendage tööriistale vaid kerget
survet ja ärge suruge saetera külje
pealt.
• Vältige ülekoormamist.
• Ärge kasutage liiga kulunud teri.
• Ärge kasutage seda saage
süvistuslõigete tegemiseks, näiteks
augu lõikamiseks tööpinda.
Õige käe asend (joon. 1, 15)
HOIATUS. Raskete kehavigastuste
ohu vähendamiseks kasutage ALATI
õiget käe asendit, nagu näidatud
joonisel.
HOIATUS. Raskete kehavigastuste
ohu vähendamiseks hoidke ALATI
tööriistast tugevalt kinni, et vältida
äkilisi reaktsioone.
Õige käeasend nõuab, et üks käsi on eesmisel
käepidemel (c) ja teine käsi põhikäepidemel (dd).
Sisse- ja väljalülitamine
(joon. 1)
Lisamaks turvalisust on sael päästiklüliti (a)
varustatud lukustusnupuga (b).
1. Lukustuse avamiseks vajutage tööriista
lukustusnuppu.
2. Tööriista kasutamiseks vajutage päästiklülitit (a).
Käivituslüliti vabastamisel
aktiveerub lukustusnupp automaatselt, et
vältida seadme ootamatut käivitumist.
17
EESTI KEEL
HOIATUS.
• Ärge käivitage saage kui saetera
on kontaktis töödetaili või muude
materjalidega.
Soovimatu käivitamine võib põhjustada
vigastuse.
HOIATUS: Kui saetera on kulunud,
asendage see uue terava teraga.
• Ärge kasutage võllilukustust, kui
tööriist veel ringi käib.
Sae juhtimine ja hoidmine
(joon. 1)
1. Hoia saage käes sangast ja esimesest
käepidemest (c).
Määrimine
Teie elektritööriist ei vaja lisamäärimist.
MÄRKUS: Parima tulemuse saavutamiseks
kinnita lõigatav detail põhjaga ülespoole.
2. Paralleelse lõike tegemisel järgige töödetailile
tõmmatud joont märgi (p) abil, 45° lõigete
puhul järgi märki (o).
HOIATUS. ALATI seadke toitejuhe nii,
et see asub saest tagapool.
Tolmueemaldus (joon. 1)
HOIATUS. Tolmu sissehingamisoht.
Vigastuste riski vähendamiseks kandke
ALATI nõuetekohast tolmumaski.
Teie tööriistale on paigaldatud tolmueemalduse
väljund (e).
Võimaluse korral ühendage tolmueemaldamisseade mis on disainitud kooskõlas sobivate
regulatsioonidega mis puudutavad
tolmueemaldamist.
HOIATUS. ALATI tuleb
puidu lõikamisel kasutada
tolmueemaldusnõuetele vastavat
tolmueemaldusseadet. Enamike
levinud tolmuimejate voolikud sobivad
otse tolmueemaldusväljundi külge.
HOIATUS. Ärge kasutage
metalli saagimisel ilma sobiva
sädemekaitsmeta tolmueemaldust.
HOOLDAMİNE
Teie DEWALT-i tööriist on loodud pikaajaliseks
kasutamiseks minimaalse hoolduse juures. Et
tööriist teid pikka aega korralikult teeniks, tuleb
seda hooldada ja regulaarselt puhastada.
HOIATUS. Vigastusohu
vähendamiseks lülitage masin
välja ja eemaldage vooluallikast
enne lisaseadmete paigaldamist
ja eemaldamist, enne seadistuste
reguleerimist või remonti. Veenduge,
et käivituslüliti on asendis OFF (väljas).
18
Puhastamine
HOIATUS. Puhuge mustus ja tolm
korpusest kuiva õhuga välja niipea,
kui näete ventilatsiooniavade) ümber
kogunenud tolmu või mustust. Kandke
heakskiidetud kaitseprille ja tolmumaski
kui teostate seda sorti töid.
HOITUS. Ärge kunagi kasutage
tööriista mittemetallist osade
puhastamiseks lahusteid või muid
kemikaale. Kõnealused kemikaalid
võivad nõrgendada tööriista neis
osades kasutatud materjale. Kasutage
vaid veega või pehme seebiga
niisutatud lappi. Ärge kunagi laske
vedelikel sattuda tööriista sisse; ärge
kunagi kastke tööriista või selle osi
vedeliku sisse.
Lisavarustus
HOIATUS. Muid lisaseadmeid kui
DEWALTIpoolt pakutavaid, ei ole koos
selle tootega testitud ja seetõttu võib
selliste lisaseadmete kasutamine
käesoleva tööriistaga olla ohtlik.
Kehavigastuste ohu vähendamiseks
tuleb selle tootega kasutada ainult
DEWALTIsoovitatud lisaseadmeid.
Sobilike tarvikute kohta teabe saamiseks
konsulteerige edasimüüjaga.
Keskkonnakaitse
Eraldi kogumine. Seda toodet ei tohi
kõrvaldada koos olmejäätmetega.
Kui ühel päeval leiate, et teie DEWALT-i toode on
muutunud kasutuks või vajab väljavahetamist, ärge
EESTI KEEL
kõrvaldage seda koos olmeprügiga. Viige toode
vastavasse kogumispunkti.
Kasutatud toodete eraldi kogumine ja
pakkimine aitab meil materjale
taaskasutada. Kasutatud materjalide
taaskasutamine aitab vältida
keskkonna kahjustamist
ja vähendab toorainevajadust.
Kohalikud määrused võivad nõuda koduste
elektritööriistade eraldi kogumist prügilatesse või
jaemüüja juures uue toote ostmisel.
DEWALT pakub võimalust DEWALT-i toodete
tagasivõtmiseks ja ringlussevõtuks pärast
kasutusea lõppu. Selle teenuse kasutamiseks viige
toode tagasi volitatud hooldustöökotta, kus see
meie nimel tagasi võetakse.
Lähima volitatud hooldustöökoja leidmiseks võite
pöörduda DEWALT-i kohalikku esindusse, mille
aadressi leiate käesolevast kasutusjuhendist.
Samuti on DEWALT-i volitatud remonditöökodade
nimekiri ja müügijärgse teeninduse üksikasjad
ning kontaktid leitavad Internetis aadressil:
www.2helpU.com.
19
РУССКИЙ ЯЗЫК
ДИСКОВАЯ ПИЛА
D23551, D23651
Поздравляем Вас!
Вы выбрали электрический инструмент
фирмы DEWALT. Тщательная разработка
изделий, многолетний опыт фирмы по
производству электроинструментов,
различные усовершенствования сделали
электроинструменты DEWALT одними из самых
надежных помощников для профессионалов.
Технические характеристики
Напряжение питания
В
Тип
Потребляемая мощность Вт
Число оборотов
без нагрузки
об/мин.
Глубина распила
90 (без направляющих
рельсов)
мм
90 (с направляющими
рельсами)
мм
45 (без направляющих
рельсов)
мм
45 (с направляющими
рельсами)
мм
Диаметр пильного диска
мм
Толщина пильного диска мм
Диаметр посадочного
отверстия
мм
Регулировка угла наклона
Вес
кг
LpA (звуковое давление) дБ(А)
KpA (погрешность измерения
звукового давления) дБ(А)
LwA (акустическая
мощность)
дБ(А)
KwA (погрешность измерения
акустической
мощности)
дБ(А)
D23551
230
1
1 050
D23651
230
1
1 350
5 000
5 000
52
62
47
57
37
49
32
165
2,5
44
190
2,6
20
0–45°
5,0
30
0–55°
6,0
99
99
3
3
108
108
6,7
3,6
Сумма величин вибрации (сумма векторов по трем осям),
измеренных в соответствии со стандартом EN 60745:
20
Значения вибрационного воздействия, ah =
ah = м/с²
≤ 2,5
≤ 2,5
Погрешность K =
м/с²
1,5
1,5
Уровень вибрации, указанный в данном
информационном листке, был рассчитан
по стандартному методу тестирования в
соответствии со стандартом EN60745 и может
использоваться для сравнения инструментов
разных марок. Он может также использоваться
для предварительной оценки воздействия
вибрации.
ВНИМАНИЕ: Заявленная
величина вибрации относится
только к основным видам
применения инструмента.
Однако если инструмент
применяется не по основному
назначению, с другими
принадлежностями или
содержится в ненадлежащем
порядке, уровень вибрации
будет отличаться от
указанной величины. Это
может значительно увеличить
воздействие вибрации
в течение всего периода работы
инструментом.
При оценке уровня воздействия
вибрации необходимо также
учитывать время, когда
инструмент находился
в выключенном состоянии
или когда он включен, но не
выполняет какую-либо операцию.
Это может значительно
уменьшить уровень воздействия
в течение всего периода работы
инструментом.
Определите дополнительные
меры предосторожности
для защиты оператора
от воздействия вибрации,
такие как: тщательный
уход за инструментом
и принадлежностями,
содержание рук в тепле,
организация рабочего места.
РУССКИЙ ЯЗЫК
Минимальные электрические предохранители:
Инструменты 230 В 10 ампер, электросеть
Определения:
Предупреждения
безопасности
Следующие определения указывают на степень
важности каждого сигнального слова. Прочтите
руководство по эксплуатации и обратите
внимание на данные символы.
ОПАСНО: Означает чрезвычайно
опасную ситуацию, которая
приводит к смертельному
исходу или получению тяжелой
травмы.
ВНИМАНИЕ: Означает
потенциально опасную
ситуацию, которая может
привести к смертельному
исходу или получению тяжелой
травмы.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Означает
потенциально опасную
ситуацию, которая может
привести к получению травмы
легкой или средней тяжести.
ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ:
Означает ситуацию, не
связанную с получением
телесной травмы, которая,
однако, может привести
к повреждению инструмента.
Риск поражения электрическим
током!
Огнеопасность!
Декларация соответствия ЕС
ДИРЕКТИВА ПО МЕХАНИЧЕСКОМУ
ОБОРУДОВАНИЮ
D23551, D23651
DEWALT заявляет, что продукты, обозначенные
в разделе «Технические характеристики»,
разработаны в полном соответствии со
стандартами: 2006/42/EC, EN 60745-1, EN
60745-2-5.
Данные продукты также соответствуют
Директиве 2004/108/EC. За дополнительной
информацией обращайтесь по указанному
ниже адресу или по адресу, указанному на
последней странице руководства.
Нижеподписавшееся лицо полностью отвечает
за соответствие технических данных и делает
это заявление от имени фирмы DEWALT.
Хорст Гроссманн (Horst Grossmann)
Вице-президент по инженерным разработкам
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 11,
D-65510, Idstein, Germany
31.12.2009
ВНИМАНИЕ: Внимательно
прочтите руководство по
эксплуатации для снижения
риска получения травмы.
Общие правила
безопасности при работе
с электроинструментами
ВНИМАНИЕ! Перед началом
работы внимательно
прочтите все правила
безопасности и инструкции.
Несоблюдение всех
перечисленных ниже правил
безопасности и инструкций
может привести к поражению
электрическим током,
возникновению пожара и/или
получению тяжелой травмы.
СОХРАНИТЕ ВСЕ ПРАВИЛА
БЕЗОПАСНОСТИ И ИНСТРУКЦИИ ДЛЯ
ПОСЛЕДУЮЩЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
Термин «Электроинструмент» во всех
приведенных ниже указаниях относится
к Вашему сетевому (с кабелем) или
аккумуляторному (беспроводному)
электроинструменту.
1) БЕЗОПАСНОСТЬ РАБОЧЕГО МЕСТА
a) Содержите рабочее место
в чистоте и обеспечьте хорошее
освещение. Плохое освещение или
беспорядок на рабочем месте может
привести к несчастному случаю.
21
РУССКИЙ ЯЗЫК
b)
c)
Не используйте
электроинструменты, если
есть опасность возгорания или
взрыва, например, вблизи легко
воспламеняющихся жидкостей,
газов или пыли. В процессе работы
электроинструмент создает
искровые разряды, которые могут
воспламенить пыль или горючие
пары.
Во время работы
с электроинструментом не
подпускайте близко детей или
посторонних лиц. Отвлечение
внимания может вызвать у Вас
потерю контроля над рабочим
процессом.
2) ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТЬ
a) Вилка кабеля электроинструмента
должна соответствовать
штепсельной розетке. Ни
в коем случае не видоизменяйте
вилку электрического
кабеля. Не используйте
соединительные штепселипереходники, если в силовом
кабеле электроинструмента
есть провод заземления.
Использование оригинальной вилки
кабеля и соответствующей ей
штепсельной розетки уменьшает
риск поражения электрическим
током.
b) Во время работы
с электроинструментом
избегайте физического контакта
с заземленными объектами,
такими как трубопроводы,
радиаторы отопления,
электроплиты и холодильники.
Риск поражения электрическим
током увеличивается, если Ваше
тело заземлено.
c) Не используйте
электроинструмент под дождем
или во влажной среде. Попадание
воды в электроинструмент
увеличивает риск поражения
электрическим током.
d) Бережно обращайтесь
с электрическим кабелем. Ни
в коем случае не используйте
кабель для переноски
электроинструмента или
для вытягивания его вилки
из штепсельной розетки. Не
подвергайте электрический
22
e)
f)
кабель воздействию высоких
температур и смазочных веществ;
держите его в стороне от острых
кромок и движущихся частей
инструмента. Поврежденный или
запутанный кабель увеличивает риск
поражения электрическим током.
При работе
с электроинструментом на
открытом воздухе используйте
удлинительный кабель,
предназначенный для наружных
работ. Использование кабеля,
пригодного для работы на открытом
воздухе, снижает риск поражения
электрическим током.
При необходимости работы
с электроинструментом во
влажной среде используйте
источник питания, оборудованный
устройством защитного
отключения (УЗО). Использование
УЗО снижает риск поражения
электрическим током.
3) ЛИЧНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
a) При работе с
электроинструментами будьте
внимательны, следите за тем, что
Вы делаете, и руководствуйтесь
здравым смыслом. Не используйте
электроинструмент, если
Вы устали, а также находясь
под действием алкоголя
или понижающих реакцию
лекарственных препаратов
и других средств. Малейшая
неосторожность при работе
с электроинструментами может
привести к серьезной травме.
b) При работе используйте средства
индивидуальной защиты. Всегда
надевайте защитные очки.
Своевременное использование
защитного снаряжения, а именно:
пылезащитной маски, ботинок на
нескользящей подошве, защитного
шлема или противошумных
наушников, значительно снизит риск
получения травмы.
c) Не допускайте непреднамеренного
запуска. Перед тем, как
подключить электроинструмент
к сети и/или аккумулятору,
поднять или перенести его,
убедитесь, что выключатель
находится в положении
«выключено». Не переносите
РУССКИЙ ЯЗЫК
электроинструмент с нажатой
кнопкой выключателя и не
подключайте к сетевой розетке
электроинструмент, выключатель
которого установлен в положение
«включено», это может привести
к несчастному случаю.
d) Перед включением
электроинструмента снимите
с него все регулировочные или
гаечные ключи. Регулировочный
или гаечный ключ, оставленный
закрепленным на вращающейся
части электроинструмента, может
стать причиной тяжелой травмы.
e) Работайте в устойчивой позе.
Всегда сохраняйте равновесие
и устойчивую позу. Это позволит
Вам не потерять контроль при
работе с электроинструментом
в непредвиденной ситуации.
f) Одевайтесь соответствующим
образом. Во время работы не
надевайте свободную одежду или
украшения. Следите за тем, чтобы
Ваши волосы, одежда или перчатки
находились в постоянном
отдалении от движущихся частей
инструмента. Свободная одежда,
украшения или длинные волосы
могут попасть в движущиеся части
инструмента.
g) Если электроинструмент
снабжен устройством сбора
и удаления пыли, убедитесь, что
данное устройство подключено
и используется надлежащим
образом. Использование устройства
пылеудаления значительно снижает
риск возникновения несчастного
случая, связанного с запыленностью
рабочего пространства.
4) ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
ЭЛЕКТРОИНСТРУМЕНТОВ
И ТЕХНИЧЕСКИЙ УХОД
a) Не перегружайте
электроинструмент. Используйте
Ваш инструмент по назначению.
Электроинструмент работает
надежно и безопасно только при
соблюдении параметров, указанных
в его технических характеристиках.
b) Не используйте
электроинструмент, если его
выключатель не устанавливается
в положение включения или
выключения. Электроинструмент
с неисправным выключателем
представляет опасность
и подлежит ремонту.
c) Отключайте электроинструмент
от сетевой розетки и/или
извлекайте аккумулятор перед
регулированием, заменой
принадлежностей или при
хранении электроинструмента.
Такие меры предосторожности
снижают риск случайного включения
электроинструмента.
d) Храните неиспользуемые
электроинструменты
в недоступном для детей
месте и не позволяйте
лицам, не знакомым
с электроинструментом или
данными инструкциями, работать
с электроинструментом.
Электроинструменты
представляют опасность в руках
неопытных пользователей.
e) Регулярно проверяйте
исправность
электроинструмента. Проверяйте
точность совмещения и легкость
перемещения подвижных
частей, целостность деталей
и любых других элементов
электроинструмента,
воздействующих на его работу.
Не используйте неисправный
электроинструмент, пока
он не будет полностью
отремонтирован. Большинство
несчастных случаев являются
следствием недостаточного
технического ухода за
электроинструментом.
f) Следите за остротой
заточки и чистотой режущих
принадлежностей. Принадлежности
с острыми кромками позволяют
избежать заклинивания и делают
работу менее утомительной.
g) Используйте электроинструмент,
аксессуары и насадки
в соответствии с данным
Руководством и с учетом
рабочих условий и характера
будущей работы. Использование
электроинструмента не по
назначению может создать опасную
ситуацию.
23
РУССКИЙ ЯЗЫК
5) ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
a) Ремонт Вашего
электроинструмента
должен производиться
только квалифицированными
специалистами с использованием
идентичных запасных частей. Это
обеспечит безопасность Вашего
электроинструмента в дальнейшей
эксплуатации.
f)
g)
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ
СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРАВИЛА
БЕЗОПАСНОСТИ
Инструкции по технике
безопасности для всех типов
пил
ОПАСНО: Держите руки на
расстоянии от области распила
и диска. Держите вторую руку
на дополнительной рукоятке
или на корпусе двигателя. Если
инструмент удерживается обеими
руками, исключается вероятность
их пореза диском.
b) Не держите руки под
обрабатываемой деталью.
Защитный кожух не защищает
руки от касания диска под
обрабатываемой деталью.
c) Отрегулируйте глубину пропила
в соответствии с толщиной
обрабатываемой детали. Зуб диска
не должен выступать с нижней
стороны обрабатываемой детали
полностью.
d) Никогда не удерживайте
разрезаемую деталь в руках или
прижав ее к ноге. Зафиксируйте
обрабатываемую деталь на
неподвижной опоре. Необходимо
надлежащим образом закрепить
обрабатываемую деталь для
снижения риска получения травмы,
заклинивания диска или потери
управления.
е) Держите инструмент за
изолированные ручки при
выполнении операций, во время
которых режущий инструмент
может соприкасаться со
скрытой проводкой. Контакт
с находящимся под напряжением
проводом делает непокрытые
изоляцией металлические части
h)
a)
24
i)
j)
k)
электроинструмента также
«живыми», что создает опасность
поражения электрическим током.
Во время продольной
распиловки всегда используйте
направляющую планку или
линейку. Это повышает точность
распила и снижает вероятность
заклинивания диска.
Всегда используйте диски
с посадочными отверстиями
соответствующего размера
и формы (ромбовидные или
круглые). Диски, не совпадающие
с крепежными приспособлениями
инструмента, будут вращаться
эксцентрически, что приведет
к потере контроля.
Ни в коем случае не
используйте поврежденные или
несоответствующие зажимные
кольца или болты для дисков.
Зажимные кольца и болты для дисков
были разработаны специально
для данного инструмента с целью
обеспечения оптимальной
производительности и безопасности
во время работы.
Стойте сбоку от диска, но не на
одной линии с ним. ОБРАТНЫЙ УДАР
может привести к скачку пилы назад
(см. раздел Причины обратного
удара и действия оператора по его
предупреждению).
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: После
выключения инструмента диск
продолжает вращаться. Это может
привести к получению тяжелой
травмы.
Избегайте пиления гвоздей. Перед
пилением тщательно осмотрите
заготовку и удалите все гвозди.
Причины обратного удара
и действия оператора по его
предупреждению
– Обратный удар является внезапной
реакцией на защемление, зажимание
или смещение пильного диска, что
приводит к неконтролируемому
подъему пилы из обрабатываемой
детали в направлении оператора.
– При зажатии или защемлении диска
в пропиле, он останавливается,
и реакция электродвигателя приводит
к внезапному смещению инструмента
РУССКИЙ ЯЗЫК
в направлении или в сторону от
оператора.
– Если диск перекашивается или
смещается в пропиле, зубья на его
задней кромке могут войти в верхнюю
часть деревянной детали, что
приведет к выходу диска из пропила
и его скачку в направлении оператора.
Обратный удар является результатом
использования пилы не по назначению
и/или неправильных действий оператора
и условий работы, и его можно избежать,
соблюдая следующие меры безопасности:
a) Крепко держите пилу обеими
руками и следите за положением
рук, чтобы эффективно
противостоять воздействию
обратного удара. Стойте сбоку от
пилы, но не на одной линии с ней.
Обратный удар может привести
к скачку пилы назад, но оператор
может гасить его энергию при
условии соблюдения надлежащих мер.
b) В случае заклинивания диска
или в случае прекращения
процесса резки по любой
причине, отпустите курковый
выключатель и удерживайте пилу
неподвижно в обрабатываемой
детали до полной остановки
диска. Никогда не пытайтесь
извлечь пилу из обрабатываемой
детали или вытянуть ее назад,
пока вращается диск - это может
привести к обратному удару.
Выясните причину заклинивания
диска и примите надлежащие меры
по ее устранению.
c) При перезапуске пилы в детали
отцентрируйте пильный диск
в пропиле и убедитесь в том,
что зубья пилы не касаются
материала. Если пильный диск
заклинен, то при повторном запуске
пилы он может подскочить вверх из
детали или ударить назад.
d) Для сведения к минимуму
риска заклинивания диска
и возникновения обратного
удара, поддерживайте заготовки
большого размера. Большие
заготовки провисают под
собственным весом. Поместите
опоры под заготовку с обеих сторон,
в непосредственной близости от
линии распила и краев заготовки.
e)
f)
g)
Не используйте тупые или
поврежденные диски. Тупые или
неправильно разведенные диски
образуют узкий пропил, что
приводит к повышенному трению,
заклиниванию диска и образованию
обратного удара.
Рычаги настройки глубины
пропила и угла резки на конус
перед началом работы должны
быть затянуты и зафиксированы.
В случае сбоя настроек диска, во
время работы может произойти
заклинивание и обратный удар.
Соблюдайте повышенную
осторожность при выполнении
врезного пиления стен
или в других слепых зонах.
Выдвигаемый диск может
встречаться с предметами,
которые могут привести
к образованию обратного удара.
Инструкции по технике
безопасности для пил
с нижним защитным кожухом
a)
b)
Перед каждым использованием
проверяйте, правильно ли закрыт
нижний защитный кожух. Не
используйте пилу, если нижний
защитный кожух не перемещается
свободно и не закрывает диск
постоянно. Никогда не зажимайте
и не подвязывайте нижний
защитный кожух в открытом
положении. При случайном падении
пилы нижний защитный кожух
может погнуться. Поднимите
нижний защитный кожух при помощи
втягивающей рукоятки и убедитесь
в том, что кожух перемещается
свободно и не прикасается к диску
или другим деталям при любых углах
и глубине пиления.
Проверьте функционирование
и состояние возвратной пружины
нижнего защитного кожуха. Если
защитный кожух и пружина не
работают нормально, перед
использованием необходимо
выполнить их текущий ремонт.
Нижний защитный кожух может
перемещаться замедленно из-за
повреждения деталей, отложения
25
РУССКИЙ ЯЗЫК
клейких веществ или скопления
мусора.
c) Нижний защитный кожух следует
втягивать вручную только
при выполнении специальных
разрезов, например, врезных
и комбинированных распилов.
Поднимайте нижний защитный
кожух при помощи втягивающей
рукоятки, а когда диск
прикоснется к материалу, нижний
кожух следует опустить. Для
всех других типов пиления нижний
защитный кожух должен работать
в автоматическом режиме.
d) Всегда следите за тем, чтобы
нижний защитный кожух закрывал
диск, прежде чем класть пилу на
верстак или на пол. Незащищенный
диск во время выбега приведет
к смещению инструмента назад
и разрезанию всех находящихся
на траектории его движения
предметов. Помните о том, что
после отпускания выключателя
требуется некоторое время для
полной остановки диска.
Дополнительные правила
безопасности при работе
дисковыми пилами
• Надевайте защитные наушники.
Воздействие шума может привести
к потере слуха.
• Надевайте респиратор. Вдыхание
производительной пыли может стать
причиной затрудненного дыхания
и возможной травмы.
• Не используйте диски меньшего
или большего диаметра, чем
рекомендовано. См. скорость
вращения дисков в технических
характеристиках. Используйте только
указанные в данном руководстве диски,
соответствующие стандарту
EN 847-1.
• Никогда не используйте абразивные
отрезные круги.
• Убедитесь, что расклинивающий нож
отрегулирован должным образом:
расстояние между расклинивающим
ножом и краем пильного диска не
должно составлять более 5 мм;
край пильного диска не должен
выступать за пределы нижнего края
расклинивающего ножа более чем на
5 мм.
Дополнительные инструкции
по технике безопасности
для всех типов пил
с расклинивающим ножом
Остаточные риски
a) Используйте расклинивающий нож,
подходящий для установленного
диска. Чтобы расклинивающий нож
работал, он должен быть толще
диска, но тоньше развода зубьев
диска.
b) Отрегулируйте расклинивающий
нож, как описано в руководстве
по эксплуатации. Неправильный
зазор, позиционирование и пригонка
могут привести к тому, что
расклинивающий нож не будет
препятствовать обратному удару.
с) Чтобы расклинивающий нож
работал, его необходимо
установить в обрабатываемую
деталь. Расклинивающий нож не
препятствует обратному удару при
выполнении коротких распилов.
d) Не используйте пилу, если
расклинивающий нож защемлен.
Даже незначительная помеха может
снизить скорость срабатывания
защитного кожуха.
26
Следующие риски являются характерными при
использовании дисковых пил:
– Травмы в результате касания горячих или
вращающихся частей инструмента.
Несмотря на соблюдение соответствующих
инструкций по технике безопасности
и использование предохранительных устройств,
некоторые остаточные риски невозможно
полностью исключить. К ним относятся:
– Ухудшение слуха.
– Риск защемления пальцев при смене диска.
– Ущерб здоровью в результате вдыхания
пыли при работе с древесиной.
Маркировка инструмента
На инструменте имеются следующие знаки:
РУССКИЙ ЯЗЫК
Перед использованием
внимательно прочтите данное
руководство по эксплуатации.
l. Регулятор направляющей (D23651)
m. Регулятор направляющих рельсов: прямой
рез
МЕСТО ПОЛОЖЕНИЯ КОДА ДАТЫ (РИС. 1)
n. Регулятор направляющих рельсов: наклон
45°
Код даты (ее), который также включает в себя
год изготовления, отштампован на поверхности
корпуса инструмента.
p. Указатель для прямого распила
Пример:
q. Рукоятка настройки глубины пропила
2010 XX XX
Год изготовления
Комплект поставки
Упаковка содержит:
1 Дисковая пила
1 Параллельная направляющая
1 Шестигранный гаечный ключ
1 Руководство по эксплуатации
1 Чертеж инструмента в разобранном виде
• Проверьте инструмент, детали
и дополнительные приспособления на
наличие повреждений, которые могли
произойти во время транспортировки.
• Перед началом работы необходимо
внимательно прочитать настоящее
руководство и принять к сведению
содержащуюся в нем информацию.
Описание (Рис. 1, 4, 5)
ВНИМАНИЕ: Ни в коем
случае не модифицируйте
электроинструмент или какуюлибо его деталь. Это может
привести к получению травмы
или повреждению инструмента.
a. Курковый пусковой выключатель
b. Кнопка защиты от непреднамеренного
пуска
c. Передняя рукоятка
d. Кнопка блокировки шпинделя
e. Отверстие пылеотвода
f. Подошва
g. Расклинивающий нож
h. Втягивающий рычаг нижнего защитного
кожуха
i. Нижний защитный кожух
j. Пильный диск
o. Указатель для распила с наклоном
r. Параллельная направляющая
НАЗНАЧЕНИЕ
Дисковые пилы D23551 и D23651
предназначены для профессионального
распиливания древесины и пластиков.
В продаже имеются абразивные отрезные
диски для резания металла и камня.
НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ инструмент во влажных
условиях или при наличии в окружающем
пространстве легко воспламеняющихся
жидкостей или газов.
Данные дисковые пилы являются
профессиональными электроинструментами.
НЕ РАЗРЕШАЙТЕ детям прикасаться
к инструменту. Неопытные пользователи
должны использовать данный инструмент под
руководством опытного инструктора.
Электробезопасность
Электрический двигатель рассчитан на работу
только при одном напряжении электросети.
Следите за напряжением электрической
сети, оно должно соответствовать величине,
обозначенной на информационной табличке
электроинструмента.
Ваш инструмент DEWALT имеет
двойную изоляцию в соответствии со
стандартом EN 60745, исключающую
потребность в заземляющем проводе.
ВНИМАНИЕ:
Электроинструменты
с напряжением 115 В
должны управляться
через предохранительный
изолированный трансформатор
с заземленным экраном
между первичной и вторичной
обмоткой.
Поврежденный кабель должен заменяться
специально подготовленным кабелем, который
можно приобрести в сервисной организации
DEWALT.
k. Рукоятка настройки наклона
27
РУССКИЙ ЯЗЫК
Использование
удлинительного кабеля
При необходимости использования
удлинительного кабеля, используйте только
утвержденные кабели промышленного
изготовления, рассчитанные на мощность
не меньшую, чем потребляемая мощность
данного инструмента (см. раздел «Технические
характеристики»). Минимальный размер
проводника должен составлять 1 мм2;
максимальная длина кабеля не должна
превышать 30 м.
При использовании кабельного барабана,
всегда полностью разматывайте кабель.
СБОРКА И РЕГУЛИРОВКА
ВНИМАНИЕ: Во избежание
травмы, выключите
инструмент и отсоедините
его от источника
электропитания, прежде
чем устанавливать
и демонтировать
принадлежности, выполнять
или изменять настройки,
а также перед проведением
ремонта. Убедитесь, что
курковый переключатель
находится в положении ВЫКЛ.
Непреднамеренный запуск
инструмента может привести
к получению травмы.
Настройка глубины пропила
(Рис. 1, 2)
1. Ослабьте рукоятку настройки глубины
пропила (q).
2. Переместите подошву (f) для установки
правильной глубины пропила.
3. Затяните рукоятку настройки глубины
пропила (q).
ВНИМАНИЕ: Для достижения
оптимальных результатов
пильный диск должен выступать
примерно на 5 мм за пределы
заготовки (Рис. 2).
Регулировка угла наклона
(Рис. 1, 3)
Угол наклона диска можно регулировать от 0°
до максимального градуса.
1. Ослабьте рукоятку настройки наклона
(k).
28
2. Установите угол наклона диска путем
наклона подошвы пилы (f) таким образом,
чтобы метка указывала нужный угол на
шкале глубины.
3. Затяните рукоятку настройки наклона (k).
Установка подошвы для
распилов под углом 90°
(Рис. 1)
1. Установите пилу в положение 0°.
2. Втяните защитный кожух диска при помощи
рычага (h) и положите пилу на сторону
диска.
3. Ослабьте рукоятку настройки наклона (k).
4. Уприте в диск и подошву угольник для
установки угла 90°.
5. Затяните рукоятку настройки наклона (k).
Замена пильного диска
(Рис. 1, 4)
1. Нажмите кнопку блокировки шпинделя (d) и
открутите зажимной винт диска (s) против
часовой стрелки при помощи входящего в
комплект поставки шестигранного гаечного
ключа.
2. Втяните защитный кожух диска (i) при
помощи рычага (h) и замените диск (j).
Установите шайбы (t, u) в правильное
положение.
3. Проверьте направление вращения диска.
4. Вручную завинтите зажимной винт диска
(s) для удержания шайбы в нужном
положении. Вращайте по часовой стрелке.
5. Нажимайте кнопку блокировки шпинделя
(d), поворачивая при этом шпиндель, до тех
пор, пока диск не перестанет вращаться.
6. Надежно затяните зажимной винт диска
при помощи шестигранного гаечного ключа.
Регулировка расклини–
вающего ножа (Рис. 4)
Правильную настройку расклинивающего
ножа (g) см. на Рис. 4. При необходимости
отрегулируйте зазор расклинивающего ножа
после замены пильного диска.
РУССКИЙ ЯЗЫК
1. Установите глубину пропила 0 мм, чтобы
получить доступ к зажимным винтам (v)
расклинивающего ножа (g).
2. Открутите винты (v) и вытяните
расклинивающий нож на максимальную
длину.
3. Отрегулируйте зазор и затяните винты.
Установка и регулировка па–
раллельной направляющей
(D23651, Рис. 5)
Параллельная направляющая (r)
предназначена для пиления параллельно краю
заготовки.
УСТАНОВКА
1. Ослабьте регулятор направляющей (l) для
свободного передвижения параллельной
направляющей.
2. Вставьте параллельную направляющую
(r) в подошву пилы (f), как показано на
рисунке.
3. Затяните регулятор (l) направляющей.
РЕГУЛИРОВКА
1. Ослабьте регулятор направляющей (l) и
установите параллельную направляющую
(r) на желаемую ширину. Ширина пропила
видна на градуированной шкале (w).
2. Затяните регулятор (l) направляющей.
Система направляющих
рельсов
Направляющие рельсы различной длины
можно приобрести дополнительно. Они
обеспечивают точный, прямой и чистый распил
дисковой пилой, одновременно с этим защищая
поверхность заготовки от повреждений.
При помощи системы направляющих
рельсов в сочетании с дополнительными
принадлежностями можно выполнять резы под
точным углом, косые резы и подгонку.
Дополнительно можно приобрести зажимы
(z), крепящие направляющие рельсы (х)
к заготовке (Рис. 6). Использование зажимов
(z) гарантирует надежное крепление
направляющих рельсов (х) к заготовке
(у) и безопасность в работе. Установка
направляющих рельсов на линии пропила
и надежное крепление к заготовке предотвратит
малейшее движение заготовки во время
пиления.
ВАЖНО: При не использовании направляющих
рельсов на инструмент устанавливается шкала
высоты. При использовании пилы
с направляющими рельсами разница в высоте
должна составлять приблизительно 5,0 мм.
УСТАНОВКА ДИСКОВОЙ ПИЛЫ НА
НАПРАВЛЯЮЩИЕ РЕЛЬСЫ (РИС. 1, 7)
Для достижения наилучших результатов
при пилении зазор между дисковой пилой
и направляющими рельсами (х) должен
быть минимальным. Чем меньше зазор,
тем качественнее прямая линия распила на
заготовке.
Зазор устанавливается при помощи двух
регуляторов направляющих рельсов (m, n)
для каждого паза в основании для прямого
реза 0° (m) и для пиления с наклоном
(n) от 1-45°. Данные регуляторы тонкой
настройки позволяют уменьшать зазор между
инструментом и направляющими рельсами.
После настройки при помощи регуляторов
поперечное перемещение пилы во время
распила сводится к минимуму, гарантируя
плавный распил.
ПРИМЕЧАНИЕ: Регуляторы настроены
на минимальный зазор на производстве;
перед использованием инструмента может
понадобиться дополнительная настройка и
регулировка. Для установки дисковой пилы на
направляющие рельсы следуйте приведенным
ниже инструкциям.
ПОМНИТЕ: Настройте все регуляторы рельсов
на инструменте соответственно направляющим
рельсам.
1. Для взаимной подгонки пилы
и направляющих рельсов ослабьте винт
внутри регулятора направляющих рельсов.
2. Втяните нижний защитный кожух
и поместите инструмент на направляющие
рельсы, убедившись, что пильный диск
находится в самом высоком положении.
3. Поворачивайте регулятор до тех пор, пока
пила не зафиксируется на направляющих
рельсах.
ВАЖНО: Проверьте надежность
закрепления пилы на направляющих
рельсах – для этого попытайтесь сдвинуть
пилу вперед. Убедитесь, что пила не
сдвигается со своего места.
29
РУССКИЙ ЯЗЫК
4. Слегка поверните регулятор в обратную
сторону, позволяя пиле свободно
перемещаться вдоль рельсов.
5. Удерживая регулятор направляющих
рельсов в таком положении, снова затяните
винт.
ПРИМЕЧАНИЕ: При использовании
инструмента с направляющими рельсами
другого типа ВСЕГДА перенастраивайте
систему.
Теперь регуляторы направляющих рельсов
настроены на сведение до минимума
поперечного перемещения пилы при
пилении с использованием направляющих
рельсов.
Перед использованием пилы настройте
защитные ограждения от щепок (аа) на
направляющих рельсах. См. Настройка
защитных ограждений от щепок.
НАСТРОЙКА ЗАЩИТНЫХ ОГРАЖДЕНИЙ ОТ
ЩЕПОК
Направляющие рельсы (х) оснащены
защитными ограждениями от щепок (аа),
которые должны быть настроены перед первым
использованием пилы.
Защитные ограждения (аа) расположены
с каждого края направляющих рельсов (Рис. 7).
Предназначение данных защитных ограждений
заключается в обеспечении видимой линии
пропила и снижения выброса опилок по краю
заготовки во время ее пиления.
ВАЖНО: Перед резанием защитных
ограждений ВСЕГДА читайте раздел
Установка дисковой пилы на
направляющие рельсы и следуйте всем
инструкциям.
НАСТРОЙКА ЗАЩИТНЫХ ОГРАЖДЕНИЙ ОТ
ЩЕПОК (РИС. 8-11)
1. Поместите наплавляющие рельсы (х) на
деревянном обрезке (bb), длина которого
минимум на 100 мм превышает длину
заготовки. При помощи зажима надежно
закрепите направляющие рельсы на
заготовке. Это так же обеспечит чистоту
пропила.
2. Установите глубину пропила 15 мм.
3. Поместите переднюю часть пилы на
выступающем конце направляющих
рельсов, проследив, чтобы пильный
диск был расположен перед краем
направляющих рельсов (Рис. 9).
30
4. Включите пилу и за один прием медленно
разрежьте защитное ограждение от щепок
вдоль всей длины направляющих рельсов.
Теперь край защитного ограждения точно
соответствует отрезному краю пильного
диска (Рис. 10).
Для настройки защитного ограждения,
расположенного вдоль противоположного края
направляющих рельсов, снимите пилу
с направляющих рельсов и разверните рельсы
на 180°. Повторяйте шаги 1-4.
ПРИМЕЧАНИЕ: При желании, во время
повторения шагов 1-4 защитное ограждение
может быть обрезано с наклоном в 45°.
Это позволит использовать одну сторону
направляющих рельсов для выполнения
параллельных распилов, а другую сторону –
для резов с наклоном в 45° (Рис. 11).
ПРИМЕЧАНИЕ: Если защитное ограждение
с обеих сторон направляющих рельсов будет
настроено под параллельный распил, тогда при
настройке инструмента на распил с наклоном
пильный диск не будет следовать точно по краю
защитного ограждения. Это будет происходить
оттого, что поворотная точка угла наклона не
постоянна, и диск будет постоянно съезжать.
ВЫБОР НУЖНОГО ПАЗА
Основание пилы состоит их двух пазов. Один
паз предназначен для параллельных распилов,
другой – для распилов с наклоном.
На этикетке в передней части основания
(Рис. 12) обозначено, для каких операций
предназначен каждый из пазов. При распиле
следите, чтобы линия на этикетке совпадала
с пазом на направляющих рельсах. На
рис. 13 изображена пила в положении
для параллельного распила относительно
направляющих рельсов. На рис. 14 изображена
пила в положении для распила с наклоном
относительно направляющих рельсов.
Подготовка к эксплуатации
ВНИМАНИЕ: Убедитесь
в том, что защитные кожухи
установлены правильно.
Защитный кожух пильного диска
должен закрывать диск.
ВНИМАНИЕ: Убедитесь, что
пильный диск вращается
РУССКИЙ ЯЗЫК
в соответствии с указательной стрелкой
на полотне.
ЭКСПЛУАТАЦИЯ
ВНИМАНИЕ: Для снижения
риска получения серьезной
травмы, перед регулировкой
или снятием/установкой
дополнительных
принадлежностей или насадок
выключайте инструмент
и отсоединяйте его от
электросети.
ВНИМАНИЕ: Перед
использованием дисковой
пилы ВСЕГДА проверяйте
функционирование всех
элементов!
Инструкции по
использованию
ВНИМАНИЕ:
• Всегда следуйте указаниям
действующих норм и правил
безопасности.
• Убедитесь, что распиливаемая
заготовка надёжно закреплена
на месте.
• Не оказывайте повышенное
давление на инструмент и не
прилагайте боковое усилие
к пильному диску.
• Избегайте перегрузки.
• Не используйте чрезмерно
изношенные пильные диски.
• Не используйте данную пилу
для фасонной резки.
Правильное положение рук
во время работы (Рис. 1, 15)
ВНИМАНИЕ: Для уменьшения
риска получения тяжелой
травмы, ВСЕГДА правильно
удерживайте инструмент, как
показано на рисунке.
ВНИМАНИЕ: Для уменьшения
риска получения тяжелой
травмы, ВСЕГДА надежно
удерживайте инструмент,
предупреждая внезапные сбои
в работе.
Правильное положение рук во время работы:
одной рукой возьмитесь за переднюю рукоятку
(с), другой рукой удерживайте основную
рукоятку (dd).
Включение и выключение
(Рис. 1)
Для обеспечения безопасности курковый
пусковой выключатель (а) оснащен кнопкой
защиты от непреднамеренного пуска (b).
1. Для разблокировки инструмента нажмите
на кнопку защиты от непреднамеренного
пуска.
2. Чтобы включить инструмент, нажмите
на курковый пусковой выключатель (а).
После отпускания куркового пускового
выключателя автоматически активируется
кнопка защиты от непреднамеренного
пуска, предотвращая случайный запуск
инструмента.
ВНИМАНИЕ:
• Не включайте и не выключайте
инструмент, если пильный
диск касается обрабатываемой
заготовки или других
материалов.
• Не нажимайте кнопку
блокировки шпинделя во время
работы инструмента.
Работа инструментом (Рис. 1)
1. Правильное положение рук во время
работы пилой: каждой рукой удерживайте
основную рукоятку и переднюю рукоятку
(с).
ПРИМЕЧАНИЕ: Для достижения
оптимальных результатов зажмите
обрабатываемую деталь нижней стороной
вверх.
2. Ведите инструмент по начерченной
линии и используйте указатель (р) для
параллельного распила и указатель (о) для
распила с наклоном 45°.
ВНИМАНИЕ: Электрокабель
должен ВСЕГДА находиться
позади инструмента.
Пылеудаление (Рис. 1)
ВНИМАНИЕ: Риск вдыхания пыли
от обрабатываемого
31
РУССКИЙ ЯЗЫК
материала. Для снижения риска получения
телесной травмы ВСЕГДА при работе
инструментом надевайте респиратор
утвержденного типа.
Ваш инструмент оснащен отверстием
пылеотвода (е).
По возможности используйте пылеудаляющее
устройство, разработанное в соответствии
с действующими нормативами, касающимися
выбросов пыли.
ВНИМАНИЕ: ВСЕГДА
используйте пылесос,
конструкция которого
соответствует действующим
директивам по выбросу пыли при
распиловке древесины. Шланги
большинства стандартных
пылесосов совместимы
с отверстием пылеотвода.
ВНИМАНИЕ: Во время резки
металла не используйте
пылесосы без соответствующих
средств искрозащиты.
ТЕХНИЧЕСКОЕ
ОБСЛУЖИВАНИЕ
Ваш электроинструмент DEWALT рассчитан на
работу в течение продолжительного времени
при минимальном техническом обслуживании.
Срок службы и надежность инструмента
увеличивается при правильном уходе
и регулярной чистке.
ВНИМАНИЕ: Во избежание
травмы, выключите
инструмент и отсоедините
его от источника
электропитания, прежде
чем устанавливать
и демонтировать
принадлежности, выполнять
или изменять настройки,
а также перед проведением
ремонта. Убедитесь, что
курковый переключатель
находится в положении ВЫКЛ.
Непреднамеренный запуск
инструмента может привести
к получению травмы.
ВНИМАНИЕ: Изношенный
пильный диск заменяйте на
новый острый диск.
32
Смазка
Ваш электроинструмент не требует
дополнительной смазки.
Чистка
ВНИМАНИЕ: Выдувайте грязь
и пыль из корпуса сухим сжатым
воздухом по мере видимого
скопления грязи внутри и вокруг
вентиляционных отверстий.
Выполняйте очистку, надев
средство защиты глаз
и респиратор утвержденного
типа.
ВНИМАНИЕ: Никогда не
используйте растворители или
другие агрессивные химические
средства для очистки
неметаллических деталей
инструмента. Эти химикаты
могут ухудшить свойства
материалов, примененных
в данных деталях. Используйте
ткань, смоченную в воде
с мягким мылом. Не допускайте
попадания какой-либо жидкости
внутрь инструмента; ни в коем
случае не погружайте какуюлибо часть инструмента
в жидкость.
Дополнительные
принадлежности
ВНИМАНИЕ: Поскольку
принадлежности, отличные
от тех, которые предлагает
D EWALT, не проходили
тесты на данном изделии,
то использование этих
принадлежностей может
привести к опасной ситуации.
Во избежание риска получения
травмы, с данным продуктом
должны использоваться
только рекомендованные
D EWALT дополнительные
принадлежности.
РУССКИЙ ЯЗЫК
По вопросу приобретения дополнительных
принадлежностей обращайтесь к Вашему
дилеру.
Защита окружающей среды
Раздельный сбор. Данное изделие
нельзя утилизировать вместе с
обычными бытовыми отходами.
Если однажды Вы захотите заменить Ваше
изделие DEWALT или Вы больше в нем не
нуждаетесь, не выбрасывайте его вместе
с бытовыми отходами. Отнесите изделие
в специальный приемный пункт.
Раздельный сбор изделий
с истекшим сроком службы и их
упаковок позволяет пускать их
в переработку и повторно
использовать. Использование
переработанных материалов
помогает защищать окружающую
среду от загрязнения и снижает
расход сырьевых материалов.
Местное законодательство может обеспечить
сбор старых электроинструментов отдельно от
бытового мусора на муниципальных свалках
отходов, или Вы можете сдавать их в торговом
предприятии при покупке нового изделия.
Фирма DEWALT обеспечивает прием
и переработку отслуживших свой срок изделий
DEWALT. Чтобы воспользоваться этой услугой,
Вы можете сдать Ваше изделие в любой
авторизованный сервисный центр, который
собирает их по нашему поручению.
Вы можете узнать место нахождения Вашего
ближайшего авторизованного сервисного
центра, обратившись в Ваш местный офис
DEWALT по адресу, указанному в данном
руководстве по эксплуатации. Кроме того,
список авторизованных сервисных центров
DEWALT и полную информацию о нашем
послепродажном обслуживании и контактах
Вы можете найти в интернете по адресу:
www.2helpU.com.
33
EESTI KEEL
РУССКИЙ ЯЗЫК
LIC GOTUS SIA
Ulbrokas Str.
Rīga, 1021
Tel.:
Fax:
+371 67556949
+371 67555140
KETASSAAG / ДИСКОВАЯ ПИЛА 1
©
D23551
KETASSAAG / ДИСКОВАЯ ПИЛА 1
©
D23651
www.dewalt.eu
Download PDF

advertising