DC352K | DeWalt DC352K CORDLESS PLUNGE SAW instruction manual

555555-64 PL
DC352
Rys. 1
Rys. 2
Rys. 3
2
Rys. 4
Rys. 5
3
Rys. 6
Rys. 7
4
Rys. 8
Rys. 9
5
RĘCZNA AKUMULATOROWA PILARKA
TARCZOWA-ZAGŁĘBIARKA
Serdeczne gratulacje!
OSTRZEŻENIE: Ważona wartość
skuteczna przyspieszeń drgań
w praktyce może się różnić
zależnie od sposobu wykorzystania
elektronarzędzia. Przy regularnym
powtarzaniu się takich sytuacji mogłoby
to doprowadzić do zbyt niskiego
oszacowania ekspozycji drganiowej.
Dziękujemy za zakupienie urządzenia firmy
DEWALT. Wiele lat doświadczeń, niezwykle
staranne wykonanie i ciągłe innowacje
s p r a w i ł y, ż e f i r m a D E WA LT s t a ł a s i ę
prawdziwie niezawodnym partnerem dla
wszystkich użytkowników profesjonalnych
elektronarzędzi.
Przy szacowaniu ekspozycji drganiowej trzeba
też uwzględnić, jak długo w danym czasie
narzędzie pozostawało wyłączone i jak długo
pracowało na biegu jałowym.
Dane techniczne
DC352
V 18
W 390
Napięcie zasilania
Pobór mocy
Prędkość obrotowa
biegu jałowego
obr/min 3200
Średnica piły tarczowej
mm 165
Maksymalna głębokość cięcia prostopadłego:
bez szyny prowadzącej
mm 60
z szyną prowadzącą
mm 55
Średnica centralnego otworu
w pile tarczowej
mm 20
Maksymalny kąt cięcia ukosowego
47°
Masa (bez akumulatora)
kg 4,6
Akumulator
Rodzaj akumulatora
Napięcie
Pojemność
Masa
Ładowarka
Napięcie sieciowe
Rodzaj akumulatora
Przybliżony czas ładowania
Masa
DC352
Ekspozycja drganiowa w trakcie całego dnia
pracy mogłaby się wtedy okazać dużo mniejsza
niż przy ciągłym użyciu.
Poziom ciśnienia akustycznego
Niepewność pomiaru ciśnienia
akustycznego
Poziom mocy akustycznej
Niepewność pomiaru mocy akustycznej
DC352
91 dB(A)
4,8 dB(A)
102 dB(A)
4,8 dB(A)
Całkowite przyśpieszenia drgań na rękojeści
(suma wektorowa przyśpieszeń drgań w 3 osiach)
zmierzone według normy EN 60745:
DC352 ważona wartość skuteczna przyśpieszeń
drgań = 1,8 m/s2
niepewność pomiaru = 1,5 m/s2
DE9503
NiMH
V 18
Ah 2,6
kg 1,0
DE9116
VAC 230
NiCd/NiMH
min 30
kg 0,52
Definicje związane
z bezpieczeństwem pracy
Poniżej zdefiniowano ważność poszczególnych
ostrzeżeń. Prosimy o przeczytanie instrukcji
i zwracanie uwagi na te symbole.
Bezpieczniki
Elektronarzędzia zasilane napięciem 230 V 10 A
NIEBEZPIECZEŃSTWO: Informuje
o bezpośrednim niebezpieczeństwie.
Nieprzestrzeganie tej wskazówki grozi
doznaniem śmiertelnych lub ciężkich
obrażeń ciała.
Podana ważona wartość skuteczna przyspieszeń
drgań została zmierzona standardową metodą,
opisaną w normie EN 60745, i dzięki temu
można ją wykorzystywać do porównań z innymi
elektronarzędziami oraz do tymczasowej oceny
ekspozycji drganiowej.
OSTRZEŻENIE: Informuje
o potencjalnie niebezpiecznej sytuacji.
Nieprzestrzeganie tej wskazówki może
doprowadzić do śmiertelnych lub
poważnych obrażeń ciała.
6
Ogólne przepisy bezpieczeństwa
pracy elektronarzędzi
UWAGA: Informuje o potencjalnie
niebezpiecznej sytuacji.
Nieprzestrzeganie tej wskazówki może
doprowadzić do lekkich lub średnich
obrażeń ciała.
OSTRZEŻENIE! Zapoznaj się ze
wszystkimi zamieszczonymi tutaj
wskazówkami. Nieprzestrzeganie
ich może doprowadzić do porażenia
prądem elektrycznym, pożaru, a nawet
ciężkiego urazu ciała.
UWAGA: Informuje o potencjalnie
niebezpiecznej sytuacji.
Nieprzestrzeganie tej wskazówki może
doprowadzić do szkód rzeczowych.
PRZECHOWUJ NINIEJSZĄ INSTRUKCJĘ NA
WYPADEK, GDYBY ZNÓW BYŁA KIEDYŚ
POTRZEBNA.
Informuje o niebezpieczeństwie
porażenia prądem elektrycznym.
Występujące w tekście wyrażenie „elektronarzędzie” oznacza zarówno urządzenie sieciowe
(z kablem sieciowym) jak i akumulatorowe (bez
kabla sieciowego).
Informuje o niebezpieczeństwie
pożaru.
Deklaracja zgodności z normami UE
1) BEZPIECZEŃSTWO W OBSZARZE
PRACY
a Utrzymuj porządek w miejscu pracy
i dobrze je oświetlaj. Nieporządek
i niewystarczające oświetlenie grożą
wypadkiem.
b) Nie używaj elektronarzędzi w otoczeniu
zagrożonym wybuchem, gdzie występują
palne pary, gazy lub pyły. Elektronarzędzia
wytwarzają iskry, które mogą spowodować
zapalenie się tych substancji.
c) Nie dopuszczaj dzieci ani innych osób
do miejsca pracy. Mogą one odwrócić
uwagę od wykonywanych czynności, co
grozi wypadkiem.
Firma D E WALT deklaruje niniejszym, że
pilarka - zagłębiarka model DC352 została
wykonana zgodnie z następującymi wytycznymi
i normami: 2006/95/EC, 98/37/EC, 2004/108/
EC, EN 60745-1, EN 60745-2-5, EN 550141:2006, EN 55014-2:1997 + A1:2001, EN 610003-2:2006, EN 61000-3-3:1995 +A1:2001.
Więcej informacji na ten temat można uzyskać
pod podanym niżej adresem lub w jednej
z naszych filii wymienionych na tylnej okładce
instrukcji obsługi.
Niżej podpisany jest odpowiedzialny za
prawdziwość danych technicznych i składa tę
deklarację w imieniu firmy DEWALT.
2) BEZPIECZEŃSTWO ELEKTRYCZNE
a) Wtyczka kabla elektronarzędzia musi
pasować do gniazda sieciowego
i w żadnym wypadku nie wolno jej
przerabiać. Gdy elektronarzędzia
zawierają uziemienie ochronne, nie
używaj żadnych wtyczek adaptacyjnych.
Oryginalne wtyczki i pasujące do nich
gniazda sieciowe zmniejszają ryzyko
porażenia prądem elektrycznym.
b) Unikaj dotykania uziemionych elementów,
jak na przykład rury, grzejniki, piece
i chłodziarki. Gdy ciało jest uziemione,
porażenie prądem elektrycznym jest o wiele
niebezpieczniejsze.
c) N i e w y s t a w i a j e l e k t r o n a r z ę d z i
na działanie deszczu ani wilgoci.
Przedostanie się wody do wnętrza obudowy
grozi porażeniem prądem elektrycznym.
Dyrektor Działu Konstrukcyjnego
Horst Grossmann
DEWALT, Richard-Klinger-Strasse 11,
D-65510, Idstein, Niemcy
16.08.2007
OSTRZEŻENIE: By nie narażać się na
doznanie urazu, prosimy o przeczytanie
tej instrukcji obsługi.
7
d) Ostrożnie obchodź się z kablem.
Nigdy nie używaj go do przenoszenia
elektronarzędzia ani do wyjmowania
wtyczki kabla z gniazda sieciowego.
Chroń kabel przed wysoką temperaturą,
olejem, ostrymi krawędziami i ruchomymi
elementami. Uszkodzony lub zaplątany
kabel może doprowadzić do porażenia
prądem elektrycznym.
e) Przy pracy na wolnym powietrzu
stosuj tylko przeznaczone do tego
celu przedłużacze. Posługiwanie się
odpowiednimi przedłużaczami zmniejsza
ryzyko porażenia prądem elektrycznym.
f) W r a z i e k o n i e c z n o ś c i u ż y c i a
elektronarzędzia w wilgotnym
otoczeniu, zabezpiecz obwód zasilania
wyłącznikiem ochronnym różnicowoprądowym. Zastosowanie takiego
wyłącznika zmniejsza ryzyko porażenia
prądem elektrycznym.
lepszej kontroli nad elektronarzędziem
w nieoczekiwanych sytuacjach.
f) Zakładaj odpowiednią odzież ochronną.
Nie noś luźnej odzieży ani biżuterii.
Włosy, odzież i rękawice trzymaj z dala
od ruchomych elementów. Luźna odzież,
biżuteria lub długie włosy mogą zostać
pochwycone przez obracające się części
narzędzia.
g) Gdy producent przewidział urządzenia
do odsysania lub gromadzenia pyłu,
sprawdź czy są one przyłączone
i prawidłowo zamocowane. Stosowanie
tych urządzeń zmniejsza zagrożenie
zdrowia pyłem.
4) OBSŁUGA I KONSERWACJA ELEKTRONARZĘDZI
a) Nie przeciążaj elektronarzędzia. Używaj
narzędzi odpowiednich do danego
przypadku zastosowania. Najlepszą jakość
i bezpieczeństwo osobiste osiągniesz, tylko
stosując właściwe narzędzia.
b) N i e u ż y w a j e l e k t r o n a r z ę d z i a
z uszkodzonym wyłącznikiem.
Urządzenie, które nie daje się normalnie
załączać lub wyłączać, jest niebezpieczne
i trzeba je naprawić.
c) Przed rozpoczęciem jakichkolwiek prac
nastawczych, przed wymianą akcesoriów
lub odłożeniem elektronarzędzia
zawsze wyjmuj wtyczkę kabla z gniazda
sieciowego. Ten środek ostrożności
zmniejsza ryzyko niezamierzonego
uruchomienia elektronarzędzia.
d) N i e p o t r z e b n e e l e k t r o n a r z ę d z i a
przechowuj w miejscu niedostępnym
dla dzieci. Nie pozwalaj używać
elektronarzędzi osobom, które nie są
z nimi obeznane lub nie przeczytały
niniejszej instrukcji. Narzędzia
w rękach niedoświadczonych osób są
niebezpieczne.
e) U t r z y m u j e l e k t r o n a r z ę d z i a
w nienagannym stanie technicznym.
Sprawdzaj, czy ruchome elementy
obracają się w odpowiednim kierunku,
nie są zakleszczone, pęknięte ani
tak uszkodzone, że nie zapewniają
prawidłowego funkcjonowania
urządzenia. Uszkodzone elektronarzędzia
przed użyciem należy naprawić.
Powodem wielu wypadków jest niewłaściwa
konserwacja elektronarzędzi.
3) BEZPIECZEŃSTWO OSOBISTE
a) Zawsze zachowuj uwagę, koncentruj się
na swojej pracy i rozsądnie postępuj
z elektronarzędziem. Nie używaj go, gdy
jesteś zmęczony lub znajdujesz się pod
wpływem narkotyków, alkoholu czy też
leków. Chwila nieuwagi w czasie pracy grozi
bardzo poważnymi konsekwencjami.
b) S t o s u j w y p o s a ż e n i e o c h r o n n e .
Zawsze zakładaj okulary ochronne.
Odpowiednie wyposażenie ochronne,
jak maska przeciwpyłowa, obuwie na
szorstkiej podeszwie, kask ochronny
lub nauszniki ochronne, zależnie od
rodzaju i zastosowania elektronarzędzia
zmniejszają ryzyko doznania urazu.
c) Unikaj niezamierzonego załączania.
Przed przyłączeniem elektronarzędzia
do sieci sprawdź, czy jego wyłącznik jest
wyłączony. Przenoszenie elektronarzędzia
z palcem opartym na wyłączniku lub
przyłączanie go do sieci przy włączonym
wyłączniku zwiększa ryzyko wypadku.
d) Przed załączeniem elektronarzędzia
sprawdź, czy zostały wyjęte klucze
i przyrządy nastawcze. Klucz pozostawiony
w obracającej się części może doprowadzić
do urazu ciała.
e) Nie pochylaj się za bardzo do przodu!
Zachowuj stabilną postawę, by nie stracić
równowagi w jakiejś pozycji roboczej.
Takie postępowanie umożliwia zachowanie
8
f)
Ostrz i utrzymuj w czystości swoje
narzędzia robocze. Starannie
konserwowane, ostre narzędzia robocze
rzadziej się zakleszczają i łatwiej nimi
pracować.
g) Elektronarzędzi, akcesoriów, narzędzi
roboczych itp. używaj zgodnie
z tą instrukcją i przeznaczeniem.
Wykorzystywanie elektronarzędzi wbrew
przeznaczeniu jest niebezpieczne.
b)
c)
5) OBSŁUGA I KONSERWACJA ELEKTRONARZĘDZI AKUMULATOROWYCH
a) Akumulatory ładuj tylko w ładowarkach
przewidzianych do tego celu przez
producenta. W przypadku ładowarki
przeznaczonej tylko do określonego rodzaju
akumulatora włożenie innego akumulatora
grozi pożarem.
b) Stosuj tylko akumulatory przeznaczone
do danego rodzaju elektronarzędzi.
Stosowanie innych akumulatorów stwarza
ryzyko doznania urazu ciała i pożaru.
c) Nieużywane akumulatory trzymaj
z dala od spinaczy biurowych, monet,
kluczy, gwoździ, śrub i innych małych
przedmiotów metalowych, które mogą
spowodować zwarcie biegunów. Zwarcie
zacisków akumulatora może spowodować
oparzenia lub pożar.
d) Z powodu niewłaściwego zastosowania
z akumulatora może wyciekać elektrolit.
Nie dotykaj go. W razie niezamierzonego
kontaktu natychmiast spłucz wodą
narażone miejsce. Gdyby elektrolit
prysnął w oczy, niezwłocznie zgłoś
się do lekarza. Wyciekły elektrolit może
spowodować podrażnienie oczu lub
oparzenia.
d)
e)
f)
g)
h)
6) SERWIS
a) Naprawy elektronarzędzi mogą być
wykonywane tylko przez uprawnionych
specjalistów przy użyciu oryginalnych
części zamiennych. Jest to istotnym
warunkiem zapewnienia bezpieczeństwa
pracy.
Drugą ręką chwyć rękojeść dodatkową
lub obudowę silnika. Gdy zagłębiarka
jest utrzymywana obiema rękami, nie grozi
niebezpieczeństwo doznania urazu rąk.
Nigdy nie wkładaj rąk pod przedmiot
obrabiany. W czasie cięcia osłona chroni
tarczę tylko od góry.
Głębokość cięcia dostosuj do grubości
przedmiotu obrabianego. Z drugiej strony
przedmiotu obrabianego piła tarczowa nie
powinna wystawać bardziej niż na długość
zęba.
Ciętego przedmiotu nigdy nie przytrzymuj
rękami ani nogami. Przytwierdź
przedmiot do stabilnej płyty. Ważne
jest prawidłowe podparcie przedmiotu, by
zminimalizować ryzyko doznania urazu,
zakleszczenia piły i utraty panowania nad
sytuacją.
Gdy istnieje niebezpieczeństwo
przecięcia ukrytych przewodów
elektrycznych lub własnego przewodu
zasilającego, trzymaj elektronarzędzie za
izolowane rękojeści. W chwili przecięcia
przewodu elektrycznego napięcie dochodzi
do wszystkich gołych metalowych części
zagłębiarki, co grozi porażeniem prądem
elektrycznym.
Przy cięciu wzdłużnym zawsze używaj
prowadnicy dystansowej. Polepsza
ona dokładność cięcia i zmniejsza
niebezpieczeństwo zakleszczenia się piły
tarczowej.
Zawsze używaj pił tarczowych z otworem
centralnym o odpowiednim kształcie
i średnicy (wielokątny lub okrągły).
Tarcza z otworem większym od średnicy
wału może obracać się mimośrodowo, co
grozi utratą panowania nad zagłębiarką.
Nigdy nie używaj uszkodzonych lub
nieodpowiednich podkładek bądź śrub
mocujących. Są one przeznaczone
do konkretnego rodzaju piły tarczowej
i tylko wtedy zapewniają maksymalne
bezpieczeństwo pracy.
Przyczyny odrzutów i sposoby ich
unikania:
- Wygięta lub niewłaściwie zamocowana
piła tarczowa grozi gwałtownym odrzutem,
wskutek czego zagłębiarka może
w niekontrolowany sposób wyskoczyć
z ciętego przedmiotu w kierunku
użytkownika;
DODATKOWE PRZEPISY BEZPIECZEŃSTWA
PRACY
Przepisy bezpieczeństwa pracy wszystkich
pilarek
a) NIEBEZPIECZEŃSTWO: Nie zbliżaj rąk
do obszaru cięcia ani piły tarczowej.
9
-
-
doprowadzić do zakleszczenia piły i odrzutu
zagłębiarki.
f) Elementy zaciskowe mechanizmu
do nastawiania głębokości cięcia
i mechanizmu pochylania tarczy muszą
być dobrze zabezpieczone. Poluzowanie
się któregoś z mechanizmów w czasie
cięcia może doprowadzić do zakleszczenia
piły i odrzutu zagłębiarki.
g) Szczególną ostrożność zachowuj przy
cięciu wgłębnym ścian lub innych
obiektów o nieznanej konstrukcji.
Wystająca z drugiej strony piła może
zawadzić o jakieś przedmioty i doprowadzić
do odrzutu.
Odrzut może się zdarzyć w razie nagłego
zakleszczenia piły. Wywołuje go powstający
wówczas przeciwny moment obrotowy
i zagłębiarka w niekontrolowany sposób
odskakuje w kierunku użytkownika;
może się też zdarzyć, że zęby zwichrowanej
piły tarczowej lub zęby krzywo ustawione
w rzazie zawadzą o górną powierzchnię
ciętego przedmiotu, wskutek czego piła
wyskoczy z rzazu i odbije się w kierunku
użytkownika.
Odrzut jest wynikiem niewłaściwego użycia i/lub
nieprawidłowej obsługi zagłębiarki bądź też
złych warunków panujących w miejscu pracy
i można mu przeciwdziałać, przedsiębiorąc
odpowiednie, wymienionej niżej środki
ostrożności:
Przepisy bezpieczeństwa pracy pilarek
tarczowych-zagłębiarek
a) Przed każdym użyciem sprawdź, czy
osłona tarczy prawidłowo się zamyka.
Nie uruchamiaj zagłębiarki, gdy osłona
ta zacina się. Nigdy nie mocuj ani nie
przywiązuj osłony tarczy w pozycji
otwarcia. Przypadkowy upadek piły
może doprowadzić do wygięcia osłony
tarczy. W takiej sytuacji przed ponownym
uruchomieniem zagłębiarki sprawdź
osłonę, czy porusza się bez przeszkód
i nie dotyka piły tarczowej lub innych
elementów. Dotyczy to wszystkich kątów
cięcia ukosowego i głębokości cięcia.
b) Sprawdź działanie sprężyny powrotnej
osłony tarczy. Gdyby osłona i sprężyna
nie działały prawidłowo, trzeba je
przed użyciem zagłębiarki naprawić.
Osłona może poruszać się z oporami
z powodu uszkodzenia jakichś elementów,
zabrudzenia żywicą lub zapchania
trocinami.
c) Przedsiębierz takie środki, by przy
cięciu wgłębnym ukosowym płyta
prowadząca zagłębiarki nie mogła się
przesunąć. Przesunięcie w bok może
doprowadzić do zaklinowania się piły
tarczowej i ewentualnego odrzutu.
d) Przed odłożeniem zagłębiarki na stole
warsztatowym lub podłodze sprawdź,
czy osłona całkowicie zasłania piłę
tarczową. Nieosłonięta, jeszcze obracająca
się piła tarczowa może doprowadzić do
odrzutu zagłębiarki i przeciąć wszystko
to, co znajdzie się na jej drodze. Pamiętaj,
że po zwolnieniu wyłącznika piła tarczowa
jeszcze jakiś czas się obraca.
a) Pewnie trzymaj zagłębiarkę obiema
rękami i tak balansuj ramionami, by
w każdej chwili móc przeciwstawić się
sile odrzutu. Stój z boku piły tarczowej,
a nie w płaszczyźnie cięcia. W razie
zaistnienia odrzutu można wówczas
opanować sytuację i nie dopuścić do utraty
kontroli nad maszyną.
b) W razie zakleszczenia się piły lub
zatrzymania jej z jakiegokolwiek innego
powodu natychmiast wyłącz zagłębiarkę
i trzymaj ją bez ruchu aż do całkowitego
zatrzymania. Nigdy nie próbuj wyjmować
piły tarczowej z ciętego przedmiotu ani
nie ciągnij jej do tyłu w czasie pracy,
gdyż może to doprowadzić do odrzutu.
Znajdź przyczynę zakleszczenia i podejmij
odpowiednie środki zaradcze.
c) Przy ponownym uruchamianiu piły
zagłębionej w ciętym przedmiocie ustaw
ją dokładnie w osi rzazu i upewnij się,
czy zęby nie zawadzają o materiał.
W przeciwnym razie przy załączaniu może
wystąpić odrzut, co grozi wyskoczeniem piły
z ciętego przedmiotu.
d) Podpieraj duże płyty, by nie doszło do
zakleszczenia piły tarczowej i odrzutu
zagłębiarki. Duże płyty mają tendencję
do wyginania się pod ciężarem własnym.
Płyty takie należy podeprzeć po obydwu
stronach: w pobliżu linii cięcia i krawędzi.
e) Nie używaj tępych ani uszkodzonych pił
tarczowych. Piły tępe lub z niewłaściwie
rozwartymi zębami wycinają wąski rzaz,
co powoduje nadmierne tarcie i może
10
Dodatkowe wskazówki bezpieczeństwa przy
korzystaniu z klina rozdzielnika
a) Każda piła tarczowa może współpracować
tylko z odpowiednim, pasującym do niej
klinem rozdzielnikiem. Klin ten musi
być grubszy od korpusu samej tarczy,
ale cieńszy niż rozwarcie zębów piły
tarczowej.
b) Klin rozdzielnik ustaw zgodnie z opisem
w tej instrukcji obsługi. Nieprawidłowy
odstęp, niewłaściwe ustawienie
i ukierunkowanie mogą spowodować, że
klin rozdzielnik nie będzie spełniać swojej
funkcji, którą jest zapobieganie odrzutowi.
c) By klin rozdzielnik mógł prawidłowo
spełniać swoją funkcję, musi zagłębić
się w przedmiot obrabiany. Przy krótkich
cięciach klin rozdzielnik nie spełnia swojej
funkcji.
d) Nie używaj zagłębiarki, gdy klin
rozdzielnik jest wygięty. Nawet lekkie
wygięcie może uniemożliwić prawidłowe
zamknięcie osłony tarczy.
Tabliczki na zagłębiarce
Piktogramy zamieszczone w tej instrukcji
i tabliczki na zagłębiarce mają następujące
znaczenie:
Średnica piły tarczowej
Dodatkowe przepisy bezpieczeństwa pracy
akumulatorów
OSTRZEŻENIE: Niebezpieczeństwo
pożaru! Uważaj, by jakieś metalowe
elementy nie zwarły biegunów wyjętego
akumulatora. Nigdy nie przechowuj
ani nie transportuj akumulatora bez
dostarczonej zakrywki ochronnej
założonej na bieguny.
•
Dodatkowe wskazówki bezpieczeństwa
pracy pilarek tarczowych-zagłębiarek
• Zakładaj słuchawki ochronne. Hałas
może doprowadzić do uszkodzenia narządu
słuchu.
• Zakładaj maskę przeciwpyłową.
Wdychanie pyłu może doprowadzić do
trudności w oddychaniu i do ewentualnego
urazu.
• Nie używaj pił tarczowych o średnicy
mniejszej lub większej niż zalecana.
Używaj tylko pił zgodnych ze specyfikacją
według normy EN 847-1.
• Nigdy nie używaj tarcz ściernych ani
tnących.
•
Elektrolit stanowi roztwór wodorotlenku
potasowego o stężeniu od 25% do 30%,
który jest szkodliwy dla zdrowia. Gdyby
środek ten zetknął się ze skórą, natychmiast
obficie spłucz ją wodą. Zobojętnij roztwór
łagodnym kwasem, jak sok cytrynowy
lub ocet. Gdyby elektrolit prysnął w oczy,
przepłucz je dużą ilością czystej wody
przez przynajmniej 10 minut. Zgłoś się do
lekarza.
Nigdy nie próbuj otwierać akumulatora.
Dodatkowe wskazówki bezpieczeństwa
pracy akumulatorów i ładowarek
• Przed włożeniem akumulatora do ładowarki
sprawdź, czy jest on czysty i suchy.
• Do ładowania akumulatorów niklowowodorkowych D E WALT używaj tylko
ładowarek z oznaczeniem „NiMH” lub
„NiMH+NiCd”.
• Nigdy nie przenoś ładowarki za kabel, ani
nie wyjmuj wtyczki z gniazda sieciowego,
ciągnąc za kabel. Chroń kabel przed
wysoką temperaturą, olejem i ostrymi
krawędziami.
• Nie wystawiaj ładowarki na działanie wilgoci
ani wody.
• Nigdy nie próbuj ładować mokrego
akumulatora.
• Nigdy nie próbuj otwierać akumulatora.
• Przy utylizacji akumulatorów zawsze
przestrzegaj wskazówek zamieszczonych
na końcu tej instrukcji.
• Nieużywane ładowarki i akumulatory
przechowuj w suchym, dobrze zamkniętym
i niedostępnym dla dzieci pomieszczeniu.
Typowe zagrożenia
• Pomimo przestrzegania obowiązujących
przepisów bezpieczeństwa i używania
urządzeń ochronnych nie da się uniknąć
pewnych zagrożeń. Należą do nich m. in.:
- uszkodzenie narządu słuchu
- niebezpieczeństwo wypadku na skutek
dotknięcia nieosłoniętych elementów
piły tarczowej
- niebezpieczeństwo doznana urazu przy
wymianie piły tarczowej
- zagrożenie zdrowia na skutek
wdychania pyłu powstającego podczas
cięcia.
11
ZALECENIA DOTYCZĄCE SKŁADOWANIA
1. Najlepiej, gdy miejsce składowania
akumulatorów jest chłodne, suche
i zabezpieczone przed bezpośrednim
promieniowaniem słonecznym, nadmierną
temperaturą lub mrozem.
2. Długotrwałe składowanie w żaden sposób
nie szkodzi akumulatorowi ani ładowarce.
W odpowiednich warunkach akumulatory
mogą być przechowywane 5 lat i dłużej.
Nie wrzucaj akumulatora do
ognia.
Nadaje się do ładowania
akumulatorów niklowowodorkowych i niklowokadmowych.
Czas ładowania podano w tabeli
„Dane techniczne”.
Tabliczki na ładowarce
i akumulatorze
Ładowarka
Ładowarka DE9130 może ładować akumulatory
niklowo-kadmowe i niklowo-wodorkowe
DEWALT o napięciu od 7,2 do 18 V.
Tabliczki na ładowarce i akumulatorze mają
następujące znaczenie:
Akumulator (rys. 1)
Przed użyciem dokładnie przeczytaj
instrukcję obsługi.
RODZAJ AKUMULATORA
Model pilarki wgłębnej DC352 jest zasilany
akumulatorem o napięciu 18 V.
Akumulator jest ładowany.
Ładowanie akumulatora (rys. 2)
Gdy akumulator jest ładowany po raz pierwszy
lub po dłuższym okresie składowania,
jego ładunek osiąga tylko 80% pojemności
znamionowej. Akumulator daje się naładować
do pełna dopiero po kilku cyklach ładowania
i rozładowania. Przed rozpoczęciem ładowania
akumulatora sprawdź zasilanie ładowarki. Gdy
jest ono prawidłowe, a akumulator pomimo to
nie ładuje się, oddaj ładowarkę do warsztatu
serwisowego D E WALT w celu przeglądu.
Podczas ładowania akumulator i ładowarka
mogą się nagrzewać, ale jest to zjawisko
normalne i nie świadczy o jakiejś usterce.
Akumulator jest naładowany.
Akumulator jest uszkodzony.
Przerwanie ładowania w celu
ochłodzenia lub ogrzania
akumulatora.
Nie wkładaj do obudowy żadnych
elektrycznie przewodzących
przedmiotów.
Nigdy nie ładuj uszkodzonego
akumulatora, lecz natychmiast
wymień go na nowy.
Używaj tylko akumulatorów
DEWALT; inne akumulatory mogą
pęknąć, co niechybnie prowadzi do
szkód rzeczowych i osobowych.
UWAGA: Nie ładuj akumulatora
w temperaturze otoczenia poniżej
4°C lub powyżej 40°C. Zalecana
temperatura ładowania wynosi około
24°C.
Nie wystawiaj ładowarki na
działanie wilgoci.
•
Natychmiast wymieniaj uszkodzone
kable.
Akumulator ładuj tylko
w temperaturze otoczenia od +4°C
do +40°C.
Gdy akumulator się zużyje, zutylizuj
go zgodnie z obowiązującymi
przepisami o ochronie
środowiska.
12
By naładować akumulator (n), zgodnie
z rysunkiem umieść go w ładowarce (o)
i przyłącz ładowarkę do sieci. Upewnij się,
czy akumulator został prawidłowo włożony
do ładowarki. Musi migać czerwona lampka
kontrolna ładowania. Po około godzinie
lampka przestaje migać i zaczyna się
świecić na stałe. Świadczy to o całkowitym
naładowaniu akumulatora. Akumulator
można w każdej chwili wyjąć lub pozostawić
w przyłączonej ładowarce (najwyżej na
14 dni).
Zakrywka na bieguny akumulatora (rys. 3)
Do zakresu dostawy należy zakrywka (p),
której zadaniem jest osłona biegunów wyjętego
akumulatora. Bez zakrywki bieguny akumulatora
łatwo mogą zostać zwarte przez luźne metalowe
przedmioty, co grozi pożarem i zniszczeniem
akumulatora.
1. Przed włożeniem akumulatora (n) do
ładowarki lub elektronarzędzia zdejmij
zakrywkę (p) (rys. 3A).
2. Bezpośrednio po wyjęciu akumulatora
z ładowarki lub elektronarzędzia załóż
zakrywkę na bieguny (rys. 3B).
Zakres dostawy
Opakowanie zawiera następujące elementy:
1 ręczna pilarka tarczowa-zagłębiarka
1 klucz trzpieniowy
2 akumulatory (DC352KB)
1 ładowarka (DC352KB)
1 instrukcja obsługi
1 rysunek zagłębiarki w rozłożeniu na
części
•
•
Ostrzeżenie: Wyjęty akumulator
wolno składować lub transportować
tyko z prawidłowo założoną zakrywką
ochronną na bieguny.
Sprawdź, czy zagłębiarka i jej akcesoria nie
uległy uszkodzeniu podczas transportu.
Przed uruchomieniem maszyny dokładnie
przeczytaj instrukcję obsługi.
Opis zagłębiarki (rys. rys. 1 - 4)
OSTRZEŻENIE: Nigdy nie dokonuj
żadnych przeróbek w elektronarzędziu,
gdyż może to doprowadzić do szkód
rzeczowych i osobowych.
Automatyczne ładowanie wyrównawcze
Ładowanie wyrównawcze przyczynia się
do długofalowego utrzymania maksymalnej
sprawności akumulatora. Zaleca się
przeprowadzać je w nocy co 10 cykli ładowania/
rozładowania lub w razie stwierdzenia spadku
wydajności akumulatora.
CEL ZASTOSOWANIA
Ręczna pilarka tarczowa-zagłębiarka DC352
nadaje się do profesjonalnego cięcia produktów
drzewnych.
NIE UŻYWAJ zagłębiarki w wilgotnym otoczeniu
ani w pobliżu palnych cieczy lub gazów.
Zagłębiarka ta stanowi elektronarzędzie
przeznaczone do użytku profesjonalnego.
Wykonano ją ze szczególnie odpornych
materiałów.
NIE POZWALAJ dotykać ich dzieciom. Osoby
niedoświadczone mogą używać elektronarzędzi
tylko pod nadzorem.
a. Wyłącznik cięcia wgłębnego
b. Wyłącznik
c. Rękojeść główna
d. Stopa
e. Pokrętło zaciskowe mechanizmu pochylania
tarczy
f. Pokrętło ustalające mechanizmu regulacji
głębokości cięcia
g. Skala głębokości cięcia
h. Rękojeść przednia
i. Przyłącze do odsysania pyłu
j. Regulator luzu szyny prowadzącej
k. Piła tarczowa
l. Guzik blokujący
m. Dźwignia ustalająca
n. Akumulator
o. Ładowarka
p. Zakrywka ochronna
q. Guzik zwalniający akumulator
By naładować wyrównawczo akumulator, włóż
go jak zwykle do ładowarki. Czerwona lampka
kontrolna miga bez przerwy, informując w ten
sposób, że rozpoczął się cykl ładowania.
Po godzinie ładowania lampka kontrolna
zaczyna się świecić na stałe. Akumulator jest
teraz całkowicie naładowany i w każdej chwili
można go wyjąć.
Gdy po początkowej godzinie ładowania
akumulator pozostawi się w ładowarce,
ładowarka automatycznie przechodzi do trybu
ładowania konserwacyjnego i pozostaje w nim
do 8 godzin. W tym czasie akumulator można
jednak w każdej chwili wyjąć.
Przerywanie ładowania w celu ochłodzenia
lub ogrzania akumulatora
Gdy ładowarka wykryje, że akumulator jest
zbyt gorący lub zbyt zimny, automatycznie
się wyłącza, a następnie znów załącza, gdy
akumulator osiągnie odpowiednią temperaturę.
Funkcja ta ma na celu zapewnienie maksymalnej
trwałości użytkowej akumulatora. W czasie tej
przerwy czerwona lampka kontrolna ładowania
najpierw miga powoli, a następnie szybko.
13
r.
s.
t.
u.
v.
w.
x.
y.
z.
aa.
bb.
Śruba mocująca piły tarczowej
Zewnętrzny pierścień kołnierzowy
Wewnętrzny pierścień kołnierzowy
Klin rozdzielnik
Śruba ustalająca klina rozdzielnika
Wskaźnik linii cięcia
Pokrętło przeciwodrzutowe
Zewnętrzna osłona tarczy
Szyna prowadząca
Zacisk
Wskaźniki pozycji tarczy
Wkładanie i wyjmowanie akumulatora
z elektronarzędzia (rys. 2)
Bezpieczeństwo elektryczne
1. Włóż akumulator w przewidziane dla niego
miejsce aż do zatrzaśnięcia.
2. By wyjąć akumulator, jednocześnie naciśnij
obydwa guziki zwalniające (q) i wyciągnij
akumulator z kieszeni.
OSTRZEŻENIE: By zminimalizować
ryzyko doznania urazu, przed
założeniem lub zdjęciem akcesoriów
bądź przed wykonaniem regulacji lub
naprawy wyłącz zagłębiarkę i wyjmij
akumulator. Sprawdź, czy wyłącznik
ciecia wgłębnego jest wyłączony.
Niezamierzone załączenie zagłębiarki
może doprowadzić do wypadku.
Ładowarka do akumulatorów jest przystosowana
do zasilania prądem o określonym napięciu.
Dlatego sprawdź, czy lokalne napięcie sieciowe
odpowiada wartości podanej na tabliczce
znamionowej ładowarki.
Nastawianie kąta cięcia ukosowego (rys. 1)
Kąt cięcia ukosowego można regulować
w granicach od 0 do 47°.
• Poluzuj pokrętła zaciskowe mechanizmu
pochylania tarczy (e).
• żądany kąt cięcia ukosowego tak nastaw
przez obrócenie stopy zagłębiarki (d), aż
wskaźnik wskaże odpowiedni kąt na skali
(g).
• Ponownie dokręć pokrętła zaciskowe
mechanizmu pochylania tarczy (e).
Ładowarka D E WALT jest zgodnie
z normą EN 60335 podwójnie
zaizolowana i dlatego żyła uziemiająca
nie jest potrzebna.
Uszkodzony kabel sieciowy musi być
wymieniony na specjalny kabel, który można
nabyć w przedstawicielstwie firmy DEWALT.
Przedłużacz
Przedłużacz powinno się stosować tylko wtedy,
gdy jest to absolutnie konieczne. Używaj
przedłużacza, który został dopuszczony do
eksploatacji i wytrzymuje pobór mocy przez
ładowarkę (patrz: Dane techniczne). Jego
minimalny przekrój powinien wynosić 1 mm2,
a maksymalna długość - 30 m.
Wymiana piły tarczowej (rys. rys. 4 i 5)
1. Naciśnij guzik blokujący (l).
2. Naciśnij zagłębiarkę do dołu do oporu
(pozycja wymiany tarczy).
3. Dźwignię ustalającą (m) obróć w prawo do
oporu.
4. Dźwignię ustalającą (m) naciśnij do dołu
i obróć tarczę do pozycji zablokowania.
WSKAZÓWKA: Piła tarczowa (k) jest teraz
zablokowana i nie da się jej obrócić ręcznie.
Dźwignię ustalającą (m) naciśnij do dołu
i przytrzymaj aż do zakończenia operacji
wymiany tarczy (punkt 8).
5. Śrubę mocującą piły tarczowej (r) wykręć
w lewo kluczem trzpieniowym, który
znajduje się w przedniej rękojeści (h).
6. Zdejmij zewnętrzny pierścień kołnierzowy
(s) i zużytą piłę tarczową (k). Załóż nową
tarczę na wewnętrzny pierścień kołnierzowy
(t).
7. Ponownie załóż zewnętrzny pierścień
kołnierzowy (s) i śrubę mocującą piły
tarczowej (r). Dokręć śrubę ręcznie
w prawo.
MONTAŻ I REGULACJA
OSTRZEŻENIE: Przed rozpoczęciem
montażu i regulacji zawsze wyjmuj
akumulator. Przed włożeniem lub
wyjęciem akumulatora zawsze najpierw
wyłączaj elektronarzędzie.
OSTRZEŻENIE: Używaj tylko
akumulatorów i ładowarek firmy
DEWALT.
14
8.
9.
10.
11.
WSKAZÓWKA: Strzałki na pile tarczowej
MUSZĄ być zwrócone w tym samym
kierunku, co strzałka na obudowie
zagłębiarki.
Kluczem trzpieniowym mocno dokręć śrubę
mocującą piły tarczowej.
Dźwignię ustalającą (m) obróć w lewo do
oporu.
Wycofaj zagłębiarkę do górnej pozycji.
Wyłącznik cięcia wgłębnego (a) naciśnij do
przodu do pozycji spoczynkowej.
Załączanie i wyłączanie (rys. 1)
By załączyć zagłębiarkę, naciśnij wyłącznik
(b).
Trzymanie i prowadzenie zagłębiarki (rys.
rys. 7 i 8)
OSTRZEŻENIE:
• Z AW S Z E t a k z a b e z p i e c z a j
przedmiot obrabiany, by podczas
cięcia nie mógł się poruszyć.
Regulacja klina rozdzielnika (rys. 5)
Szczegół na rysunku 3 przedstawia prawidłowe
ustawienie klina rozdzielnika (u). Po wymianie
tarczy lub gdyby to było konieczne z jakiegoś
innego powodu, wyreguluj odległość klina
rozdzielnika od piły tarczowej.
1. Wykonaj operacje od 1 do 4 niezbędne przy
wymianie piły tarczowej.
2. Kluczem trzpieniowym poluzuj śrubę
ustalającą klina rozdzielnika (v) i ustaw go
tak, jak pokazano na rysunku 3.
3. Mocno dokręć śrubę ustalającą (v).
4. Dźwignię ustalającą (m) obróć w lewo do
oporu.
5. Wycofaj zagłębiarkę do górnej pozycji.
•
Regulacja głębokości cięcia (rys. 6)
Głębokość cięcia bez zamontowanej szyny
prowadzącej można nastawiać w zakresie od 0
do 60 mm, a z zamocowaną szyną prowadzącą
- od 0 do 55 mm.
1. Poluzuj pokrętło ustalające (f) i przesuń
wskaźnik aż do uzyskania żądanej
głębokości cięcia.
2. Mocno dokręć pokrętło ustalające (f).
WSKAZÓWKA: Najlepsze wyniki cięcia
uzyskuje się, gdy piła tarczowa wystaje z drugiej
strony przedmiotu obrabianego na odległość
ok. 3 mm (rys. 5).
•
•
•
•
ZAWSZE popychaj zagłębiarkę do
przodu. NIGDY nie ciągnij jej do
siebie.
•
Z AW S Z E m o c n o t r z y m a j
zagłębiarkę obiema rękami. Jedną
ręką chwyć rękojeść główną (c),
a drugą - rękojeść przednią (h), tak
jak pokazano na rysunku 7.
•
Do mocowania przedmiotu
obrabianego ZAWSZE używaj
ścisku stolarskiego, tak jak
pokazano na rysunku 8.
•
Uważaj, by na linii cięcia nie znalazł
się kabel zasilający.
By móc pewnie prowadzić zagłębiarkę,
trzymaj ją za rękojeść główną (c) i rękojeść
przednią (h).
Wskaźniki (w) wskazują linię cięcia pod
kątem 0° i 47° (bez szyny prowadzącej).
Wskaźniki pozycji piły tarczowej (bb)
wskazują pozycję tarczy przy pełnym cięciu
wgłębnym.
Najlepsze wyniki cięcia uzyskuje się, gdy
przedmiot obrabiany jest zamocowany do
góry spodem.
PIŁOWANIE
1. Przednią część stopy zagłębiarki przyłóż
do przedmiotu obrabianego.
2. Załącz zagłębiarkę wyłącznikiem.
3. Wyłącznik cięcia wgłębnego (a) przesuń do
przodu, naciśnij zagłębiarkę do dołu, by ją
zagłębić, i popychaj do przodu w kierunku
cięcia.
OBSŁUGA
OSTRZEŻENIE: Przed użyciem
zagłębiarki ZAWSZE sprawdzaj,
czy wszystkie jej funkcje działają
prawidłowo!
CIĘCIE WGŁĘBNE
Instrukcja obsługi
OSTRZEŻENIE: By przy cięciu
wgłębnym nie dochodziło do odrzutów,
TRZEBA przestrzegać następujących
wskazówek:
OSTRZEŻENIE: Zawsze
przestrzegaj wskazówek dotyczących
bezpieczeństwa i obowiązujących
przepisów.
15
•
•
•
•
WAŻNA WSKAZÓWKA: Przed przycięciem
osłony przed odłamkami BEZWZGLĘDNIE
PRZECZYTAJ i stosuj się do instrukcji obsługi
urządzenia prowadzącego.
1. Prędkość obrotową zagłębiarki nastaw na
5.
2. Umieść szynę prowadzącą na kawałku
drewnianego odpadu.
3. Nastaw zagłębiarkę na głębokość cięcia
5 mm.
4. Umieść zagłębiarkę na tylnym końcu szyny
prowadzącej.
5. Z a ł ą c z z a g ł ę b i a r k ę , z a g ł ę b j ą d o
nastawianej głębokości cięcia i w jednej
operacji roboczej przetnij osłonę przed
odłamkami na całej długości. Krawędź
osłony odpowiada teraz dokładnie krawędzi
cięcia piły tarczowej.
Umieść zagłębiarkę na szynie
prowadzącej i poluzuj pokrętło
przeciwodrzutowe (x) przez
obrócenie go w lewo.
Załącz maszynę, powoli ją zagłęb
i popychaj do przodu w kierunku
cięcia. Wskaźniki linii cięcia (w)
wskazują bezwzględny początek
i koniec rzazu przy tarczy o średnicy
165 mm, przy maksymalnej
głębokości cięcia i przy użyciu
szyny prowadzącej.
Gdyby podczas cięcia wgłębnego
wystąpił odrzut, obróć pokrętło
przeciwodrzutowe (x) w lewo, by
uwolnić je od szyny.
Po zakończeniu cięcia wgłębnego
pokrętło przeciwodrzutowe
(x) obróć w prawo do pozycji
zablokowania.
OSTRZEŻENIE: By nie narażać się na
doznanie urazu, ZAWSZE mocuj szynę
prowadzącą (z) ściskiem stolarskim
(aa).
Urządzenie prowadzące (rys. rys. 1 i 7)
Szyny prowadzące dostępne w różnych
długościach ułatwiają precyzyjne, czyste cięcie
i jednocześnie chronią powierzchnię przedmiotu
obrabianego przed uszkodzeniem.
Przycinanie drzwi (rys. 9)
1. Zewnętrzną osłonę (y) zagłębiarki przyłóż
do czystej, płaskiej podłogi.
2. Przednią część stopy (d) przyłóż do drzwi
i zagłęb zagłębiarkę aż do nastawionej
głębokości cięcia.
Urządzenie to w połączeniu z różnymi
akcesoriami umożliwia wykonywanie
dokładnych cięć pod kątem, cięć ukosowych
i dopasowujących.
Odsysanie pyłu (rys. 1)
Zagłębiarka zawiera przyłącze do odsysania
pyłu (i).
Zamocowanie przedmiotu obrabianego ściskami
stolarskimi zapewnia bezpieczną pracę.
OSTRZEŻENIE: ZAWSZE przyłączaj
zagłębiarkę do odpylacza ssącego.
Najlepsze wyniki cięcia wgłębnego uzyskuje się,
gdy luz szyny prowadzącej jest bardzo mały.
Można go nastawić dwoma regulatorami (j).
1. B y n a s t a w i ć l u z , p o l u z u j ś r u b ę
w regulatorze.
2. Obróć pokrętło aż do zablokowania
zagłębiarki na szynie.
3. Wycofaj pokrętło na tyle, by zagłębiarka
mogła się swobodnie przemieszczać.
4. Przytrzymaj regulator w tej pozycji
i ponownie mocno dokręć śrubę.
OSTRZEŻENIE: ZAWSZE używaj
takich odpylaczy ssących, które
spełniają obowiązujące wytyczne do
emisji pyłów.
KONSERWACJA
Elektronarzędzia firmy DEWALT odznaczają
się dużą trwałością użytkową i prawie nie
wymagają konserwacji. Jednak warunkiem
ciągłej, bezawaryjnej pracy jest ich regularne
czyszczenie.
WSKAZÓWKA: W przypadku zastosowania
innej szyny ZAWSZE przeprowadzaj tę
regulację od nowa.
ZABEZPIECZENIE PRZED ODŁAMKAMI
Szyna prowadząca zawiera osłonę przed
odłamkami, którą przed pierwszym użyciem
należy przyciąć na odpowiedni wymiar:
16
Firma DEWALT oferuje piły tarczowe specjalnie
opracowane dla tej pilarki tarczowejzagłębiarki.
OSTRZEŻENIE: By zminimalizować
ryzyko doznania urazu, przed
założeniem lub zdjęciem akcesoriów
bądź przed wykonaniem regulacji lub
naprawy wyłącz zagłębiarkę i wyjmij
akumulator. Sprawdź, czy wyłącznik
ciecia wgłębnego jest wyłączony.
Niezamierzone załączenie zagłębiarki
może doprowadzić do wypadku.
By uzyskać więcej informacji na temat
właściwych akcesoriów, zwróć się do swojego
dilera.
Ochrona środowiska
Selektywna zbiórka odpadów. Produktu
tego nie wolno wyrzucać do normalnych
śmieci z gospodarstw domowych.
OSTRZEŻENIE: W razie zużycia piły
tarczowej wymień ją na nowy, ostry
egzemplarz.
Gdy pewnego dnia poczujesz się zmuszony
zastąpić produkt DEWALT nowym sprzętem lub
nie będziesz go już potrzebować, nie wyrzucaj
go do śmieci z gospodarstw domowych,
a jedynie oddaj do specjalistycznego zakładu
utylizacji odpadów.
Smarowanie
Zagłębiarka nie wymaga żadnego dodatkowego
smarowania.
Dzięki selektywnej zbiórce zużytych
produktów i opakowań niektóre
materiały mogą być odzyskane
i ponownie wykorzystane. W ten
sposób chroni się środowisko naturalne
i zmniejsza popyt na surowce.
Czyszczenie
OSTRZEŻENIE: Gdyby w obszarze
szczelin wentylacyjnych zgromadził
się brud, przedmuchaj go suchym,
sprężonym powietrzem. Przy tej
czynności załóż okulary ochronne
i maskę przeciwpyłową.
Stosuj się do lokalnych przepisów, jeżeli
wymagają one oddawania zużytych
elektrycznych urządzeń powszechnego
użytku do specjalnych punktów zbiorczych lub
zobowiązują sprzedawców do przyjmowania
ich przy zakupie nowego produktu.
OSTRZEŻENIE: Do czyszczenia
niemetalowych elementów elektronarzędzia nie używaj rozpuszczalników
ani agresywnych chemikaliów. Chemikalia mogą osłabić materiał, z którego
wykonano wspomniane elementy. Użyj
do tego celu szmaty zwilżonej wodą
z łagodnym mydłem. Uważaj, by do
wnętrza obudowy nie przedostała się
jakaś ciecz. żadnego elementu zagłębiarki nie zanurzaj w wodzie.
Firma DEWALT chętnie przyjmuje stare,
wyprodukowane przez siebie urządzenia
i utylizuje je zgodnie z obowiązującymi
przepisami. By skorzystać z tej usługi, oddaj
elektronarzędzie do autoryzowanego warsztatu
naprawczego, który prowadzi zbiórkę w naszym
imieniu.
W instrukcji tej zamieszczono adresy
przedstawicielstw handlowych firmy DEWALT,
które udzielają informacji o warsztatach
serwisowych. Ich listę znajdziesz także
w Internecie pod adresem: www.2helpU.com.
Dostępne akcesoria
OSTRZEŻENIE: Ponieważ akcesoria
innych producentów nie zostały
przetestowane przez firmę DEWALT
pod względem przydatności do
tego produktu, ich użycie może być
niebezpieczne. By nie narażać się na
doznanie urazu ciała, stosuj wyłącznie
oryginalne wyposażenie dodatkowe.
Akumulator
Akumulator odznacza się dużą trwałością
użytkową. Z czasem jednak pojemność
akumulatora maleje i wykonanie zaplanowanej
17
pracy staje się coraz trudniejsze. Zużyty
akumulator zutylizuj zgodnie z obowiązującymi
przepisami o ochronie środowiska:
• Całkowicie rozładuj akumulator i wyjmij go
z elektronarzędzia.
• Akumulatory litowo-jonowe, niklowowodorkowe i niklowo-kadmowe nadają się
do powtórnego wykorzystania. Oddaj je
sprzedawcy lub do komunalnego punktu
zbiorczego. W żadnym wypadku nie
wolno wyrzucać akumulatorów do śmieci
z gospodarstw domowych.
18
9.
Decyzja Centralnego Serwisu Gwarancyjnego
odnośnie zasadności zgłaszanych usterek jest
decyzją ostateczną.
10. Gwarancją nie są objęte:
a) w a d l i w e d z i a ł a n i e l u b u s z k o d z e n i a
spowodowane niewłaściwym użytkowaniem
lub używaniem produktu niezgodnie
z przeznaczeniem, instrukcją obsługi lub
przepisami bezpieczeństwa;
b) w a d l i w e d z i a ł a n i e l u b u s z k o d z e n i a
spowodowane przeciążaniem narzędzia,
które prowadzi do uszkodzeń silnika,
przekładni lub innych elementów, a także
stosowaniem osprzętu innego niż zalecany
przez DEWALT;
c) mechaniczne uszkodzenia produktu
i wywołane nimi wady;
d) wadliwe działanie lub uszkodzenia na skutek
działania pożaru, powodzi, czy też innych
klęsk żywiołowych, korozji, normalnego
zużycia w eksploatacji czy też innych
czynników zewnętrznych;
e) produkty, w których naruszone zostały plomby
gwarancyjne lub, które były naprawiane poza
Centralnym Serwisem Gwarancyjnym lub
były przerabiane w jakikolwiek sposób;
f) osprzęt eksploatacyjny dołączony do
urządzenia, taki jak: wiertła, tarcze pilarskie,
tarcze szlifierskie, końcówki wkręcające, noże
strugarskie, brzeszczoty, papier ścierny i inne
elementy ulegające naturalnemu zużyciu.
11. Centralny Serwis Gwarancyjny, firmy handlowe,
które sprzedały produkt, nie udzielają upoważnień
ani gwarancji innych niż określone w karcie
gwarancyjnej. W szczególności nie obejmują
prawa Klienta do domagania się zwrotu utraconych
zysków w związku z uszkodzeniem produktu.
12. Gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie
zawiesza uprawnień kupującego wynikających
z niezgodności towaru z umową
DEWALT
Warunki gwarancji:
Gwarantujemy sprawne działanie produktu, zgodnie
z warunkami techniczno-eksploatacyjnymi opisanymi
w instrukcji obsługi. Niniejszą gwarancją nie jest objęte
wyposażenie takie, jak: szczotki, piły tarczowe, tarcze
ścierne, wiertła i inne akcesoria, jeżeli nie została do
nich dołączona oddzielna karta gwarancyjna oraz
elementy podlegające naturalnemu zużyciu.
1. Niniejszą gwarancją objęte są usterki produktu
spowodowane wadami produkcyjnymi i wadami
materiałowymi.
2. Niniejsza gwarancja jest ważna po przedstawieniu
przez Klienta w Centralnym Serwisie
Gwarancyjnym reklamowanego produktu oraz
łącznie:
a) poprawnie wypełnionej karty gwarancyjnej;
b) ważnego paragonu zakupu z datą sprzedaży
taką, jak w karcie gwarancyjnej lub kopii
faktury.
3. Gwarancja obejmuje bezpłatną naprawę urządzenia
(wraz z bezpłatną wymianą uszkodzonych części)
w okresie 12 miesięcy od daty zakupu.
4. Produkt reklamowany musi być:
a) dostarczony bezpośrednio do Centralnego
Serwisu Gwarancyjnego wraz z poprawnie
wypełnioną kartą gwarancyjną i ważnym
paragonem zakupu (lub kopią faktury) oraz
szczegółowym opisem uszkodzenia, lub
b) p r z e s ł a n y d o C e n t r a l n e g o S e r w i s u
Gwarancyjnego za pośrednictwem punktu
sprzedaży wraz z dokumentami wymienionymi
powyżej.
5. Koszty wysyłki do Centralnego Serwisu
Gwarancyjnego ponosi Serwis. Wszelkie
koszty związane z zapewnieniem bezpiecznego
opakowania, ubezpieczeniem i innym ryzykiem
ponosi Klient. W przypadku odrzucenia roszczenia
gwarancyjnego, produkt jest odsyłany do miejsca
nadania na koszt adresata.
6. Usterki ujawnione w okresie gwarancji będą
usunięte przez Centralny Serwis Gwarancyjny
w terminie:
a) 14 dni roboczych od daty przyjęcia produktu
przez Centralny Serwis Gwarancyjny;
b) termin usunięcia wady (punkt 6a) może być
wydłużony o czas niezbędny do importu
niezbędnych części zamiennych.
7. Klient otrzyma nowy sprzęt, jeżeli:
a) Centralny Serwis Gwarancyjny stwierdzi na
piśmie, że usunięcie wady jest niemożliwe;
b) produkt nie podlega naprawie, tylko wymianie
bez dokonywania naprawy.
8. O ile taki sam produkt jest nieosiągalny, może
być wydany nowy produkt o nie gorszych
parametrach.
Centralny Serwis Gwarancyjny ERPATECH
ul. Obozowa 61, 01-418 Warszawa
tel.: (22) 862-08-08, fax: (22) 862-08-09
zst00067192 - 07-04-2008
19
CORDLESS PLUNGE SAW 1
©
DC352K - - - - A
20
21
22
CZ
ZÁRUČNÍ LIST
PL
KARTA GWARANCYJNA
H
JÓTÁLLÁSI JEGY
SK
ZÁRUČNÝ LIST
CZ
H
měsíců
hónap
12
PL
SK
miesięcy
mesiacov
CZ
Výrobní kód
Datum prodeje
Razítko prodejny
Podpis
H
Gyári szám
A vásárlás napja
Pecsét helye
Aláírás
PL
Numer seryjny
Data sprzedaży
Stempel
Podpis
SK
Číslo série
Dátum predaja
Pečiatka predajne
Podpis
CZ
H
Adresy servisu
Band Servis
Klášterského 2
CZ-14300 Praha 4
Tel.: 00420 2 444 03 247
Fax: 00420 2 417 70 204
PL
Band Servis
K Pasekám 4440
CZ-76001 Zlín
Tel.: 00420 577 008 550,1
Fax: 00420 577 008 559
http://www.bandservis.cz
Black & Decker Központi
Garanciális-és Márkaszerviz
1163 Budapest
(Sashalom) Thököly út 17.
Tel.: 403-2260
Fax: 404-0014
SK
Adres serwisu centralnego
ERPATECH
ul. Obozowa 61
01-418 Warszawa
Tel.: 022-8620808
Fax: 022-8620809
CZ
H
Adresa servisu
Band Servis
Paulínska ul. 22
SK-91701 Trnava
Tel.: 00421 33 551 10 63
Fax: 00421 33 551 26 24
Dokumentace záruční opravy
PL
Przebieg napraw gwarancyjnych
A garanciális javitás dokumentálása
SK
Záznamy o záručných opravách
CZ
Číslo
Datum příjmu
Datum zakázky
Číslo zakázky
Závada
Razítko
Podpis
H
Sorszám
Bejelentés időpontja
Javítási időpont
Javitási
Hiba jelleg
oka
Pecsét
Przebieg
naprawy
Stempel
Popis
poruchy
Pečiatka
Podpis
munkalapszám
Jótállás új határideje
PL
SK
02/07
Nr.
Číslo
dodávky
Data zgłoszenia
Dátum nahlásenia
Data naprawy
Dátum opravy
Nr. zlecenia
Číslo
objednávky
Aláírás
Podpis
Download PDF

advertising