DC352K | DeWalt DC352K CORDLESS PLUNGE SAW instruction manual

577688-76 UA
DC352
Мал. 1
Мал. 2
Мал. 3
2
Мал. 4
Мал. 5
3
Мал. 6
Мал. 7
4
Мал. 8
Мал. 9
5
БЕЗДРОТОВА ЦИРКУЛЯРНА ПИЛКА DC352
Вітаємо Вас!
ПОПЕРЕДЖЕННЯ: вк азує на
потенційно небезпечну ситуацію, яка,
якщо її не уникнути, може призвести
до смерті або серйозних травм.
УВАГА: в к азує на п отенц і й но
небезпечну ситуацію, яка, якщо її
не уникнути, може призвести до
незначних або середніх травм .
УВАГА: якщо використовується
без символу попередження про
небезпеку, вказує на потенційно
небезпечну ситуацію, яка, якщо її
не уникнути, може призвести до
пошкодження майна.
Ви обрали інструмент виробництва компанії
DEWALT. Великий досвід компанії у розробці
інструментів та постійна робота над їх
вдосконаленням роблять DEWALT надійним
партнером професійних користувачів.
Технічні дані
Напруга
Потужність
Швидкість без навантаження
Діаметр пильного диску
Макс. глибина розпилювання
90° (без направляючої)
90° (з направляючою)
Отвір пильного полотна
Установка куту нахилу
Вага (без акумулятора)
Акумулятор
Тип акумулятору
Напруга
Ємність
Вага
DC352
ВDC 18
Вт 390
хв-1 3200
мм 165
мм 60
мм 55
мм 20
47°
кг 4,6
вказує на ризик ураження
електричним струмом.
Вказує на ризик виникнення пожежі.
DE9503
NiMH
ВDC 18
Ампер-годин 2,6
кг 1,0
Зарядний пристрій
Напруга мережі живлення
Тип акумулятору
Приблиз. час зарядки
Вага
LpA (звуковий тиск)
KpA (погрішність звукового тиску)
LWA (акустична потужність)
KWA (погрішність акустичної
потужності)
DE9116
ВAC 230
NiCd/NiMH
хв. 30
кг 0,52
DC352
91 дБ(A)
4,8 дБ(A)
102 дБ(A)
4,8 дБ(A)
Загальні значення вібрації (векторна сума трьох
векторів) визначається згідно з EN60745:
DC352 Значення вібрації = 1,8 м/с²
Погрішність K = 1,5 м/с²
Задеклароване значення вібрації
вимірювалось згідно зі стандартною методикою
тестування та може використовуватися для
порівняння інструментів.
Запобіжники:
230 В інструменти 10 Ампер, мережа живлення
Позначення: інструкції з техніки
безпеки
Задекларовані значення вібрації можна
також використовувати для попередньої
оцінки впливу вібрації.
Умовні позначення, що наведені нижче,
описують рівень серйозності кожного
попередж уючого сл ова. Будь ласк а,
прочитайте керівництво та звертайте увагу
на наступні символи.
ПОПЕРЕДЖЕННЯ: Значення
вібрації під час вик ористання
інструменту може відрізнятися від
задекларованого в залежності від
способів використання інструменту.
Це може призвести до значної
недооцінки впливу вібрації,
якщо інструмент регулярно
використовується таким чином.
НЕБЕЗПЕКА: вказує на надзвичайно
небезпечну ситуацію, яка, якщо її не
уникнути, призведе до смерті або
серйозних травм.
6
Оцінка рівню впливу вібрації протягом певного
періоду роботи також повинна враховувати
кількість вимкнень інструменту та періоди
холостого ходу, крім часу запуску.
З Б Е Р І ГА Й Т Е Ц Е К Е Р І В Н И Ц Т В О
ДЛЯ ОТРИМАННЯ
ІНФОРМАЦІЇ
В ПОДАЛЬШОМУ.
Термін "електричний інструмент" в усіх
попередженнях, перерахованих нижче,
с т о с у є т ь с я в и к о р и с т о ву в а н и х В а м и
інструментів, що працюють від мережі
е н е р го с п ож и ва н н я ( з в и к о р и с та н н я м
електричного кабелю) або акумуляторів
(без кабелю).
Це може значно знизити рівень впливу
протягом усього періоду роботи.
Заява про відповідність ЄС
1) Безпека робочої зони
a) Тримайте робочу зону чистою та
добреосвітленою. Неупорядковані та
темні робочі зони збільшують ймовірність
нещасного випадку.
b) Н е в и ко р и с то ву й т е е ле к т р и ч н і
інструменти у вибухонебезпечних
умовах, наприклад, в присутності
легкозаймистих рідин, газів або пилу.
Електричні інструменти створюють
іскри, що можуть запалити пил або
випаровування.
c) Тримайте дітей та сторонніх подалі
під час використання електричного
інструменту.Відвернення уваги може
призвести до втрати контролю.
DC352
D E WALT заявляє, що ці інструменти
розроблені відповідно до стандартів: 2006/95/
EC, 98/37/EC, 2004/108/EC, EN 60745-1,
EN 60745-2-5, EN 55014-1: 2006, EN 550142:1997 + A1: 2001, EN 61000-3-2: 2006,
EN 61000-3-3: 1995 + A1: 2001.
DE9130
DEWALT заявляє, що цей зарядний пристрій
розроблений відповідно до стандартів:
89/336/EEC, 2002/95/EC, 2006/95/EC,
EN 60335-1, EN 60335-2-29, EN 55014-1,
EN 60745-2-3, EN 61000-2-3, EN 61000-3-3.
Для отримання більш детальної інформації,
будь ласка, звертайтесь до компанії DEWALT
за адресою, вказаною нижче, або адресою,
яка вказана на зворотній стороні цього
керівництва.
2) Електрична безпека
a) Вилка електричного інструменту
має відповідати розетці. Ніколи
ніяким чином не змінюйте розетку.
Не використовуйте адаптерів
з заземленими електричними
і н с т рум е н т а м и . Н е м од и ф і к о ва н і
вилки та розетки, що підходять до них,
зменшують ризик ураження електричним
струмом.
b) Уникайте контакту тіла з заземленими
п о ве рх н я м и , т а к и м и я к т ру б и ,
радіатори, плити та холодильники.
Якщо Ваше тіло заземлене, ризик
у р а ж е н н я ел е к т р и ч н и м с т р у м о м
збільшується.
c) Не залишайте електричні інструменти
під дощем або в умовах підвищеної
в ол о г о с т і . В од а , щ о п от р а п л я є
в електричний інструмент, підвищує
ризик ураження електричним струмом.
d) Н е в и к о р и с т о в у й т е ш н у р н е
за призначенням. Ніколи не
використовуйте шнур для переносу,
в и т я г н е н н я а б о в і д к л юч е н н я
електричного інструменту. Тримайте
Директор з розробки та випуску продукції
Хорст Гроссман
DEWALT, Richard-Klinger-Strasse 11,
D-65510, Idstein, Німеччина
16/08/2007
ПОПЕРЕДЖЕННЯ: уважно прочитайте керівництво з експлуатації для
зниження ризику отримання травм.
Загальні правила безпеки для
електричного інструменту
ПОПЕРЕДЖЕННЯ! Прочитайте
всі попередження та інструкції
Н е в и к о н а н н я п о п е р ед ж е н ь та
інструкцій може призвести до
ураження електричним струмом,
пожежі та/або серйозної травми.
7
шнур подалі від високих температур,
ма с т и л а , гос т р и х п р е д м ет і в т а
рухомих деталей. Ушкоджений або
заплутаний шнур підвищ ує ризик
ураження електричним струмом.
e) При використанні електричного
інструменту на вулиці, використовуйте
подовжуючий шнур, що підходить для
використання на вулиці. Використання
шнура, що підходить для вулиці, знижує
ризик ураження електричним струмом.
f) Я к щ о н е м о ж л и в о у н и к н у т и
використання електричного
інструменту в умовах підвищеної
вологості, використовуйте живлення,
захищене пристроєм залишкового
струму (RCD). Використання RCD
знижує ризик ураження електричним
струмом.
прикріплений до рухомої частини
ел е к т р и ч н о го і н с т ру м е н т у, м ож е
призвести до травми.
e) Н е п е р е н а п р у ж у й т е с ь . З а в ж д и
утримуйте правильну постановку
ніг і рівновагу. Це дозволяє тримати
електричний інструмент під кращим
контролем в несподіваних ситуаціях.
f) Вдягайтеся відповідним чином. Не
вдягайте вільний одяг чи прикраси.
Тримайте ваше волосся, одяг та
рукавчики подалі від рухомих деталей.
Вільний одяг, прикраси або довге волосся
може зачепитися за рухомі деталі.
g) Якщо передбачені пристрої для
підключення до засобів виділення
та збирання пилу, переконайтеся,
що вони правильно підключені та
використовуються. Використання таких
пристроїв зменшує ризик виникнення
небезпечних ситуацій, що пов’язані
з потраплянням пилу.
3) Особиста безпека
a) Будьте в стані готовності, дивіться,
що ви робите, та використовуйте
загальний глузд, коли ви працюєте
з електричним інструментом. Не
використовуйте електричний
інструмент, коли ви втомлені або
знаходитесь під впливом наркотичних
речовин, алкоголю або ліків. Втрата
у в а г и п р и р о б от і з ел е к т р и ч н и м
інструментами може призвести до
серйозних травм.
b) Використовуйте особисті засоби
безпеки. Завжди вдягайте засоби
захисту очей. Засоби безпеки, такі як
протипилова маска, неслизькі безпечні
чоботи, твердий капелюх та засоби
захисту слухового апарату, які використані
для відповідних умов, зменшують
імовірність особистих травм.
c) Уникнення випадкового запуску.
Переконайтесь, що вимикач
знаходиться в позиції Викл. перед
підключенням до джерела живлення
та/або акумулятора, переміщенням
або перенесенням пристрою.
Перенесення інструменту, тримаючи
палець на вимикачі, або підключення
живлення з перемикачем в позиції Вкл.
може призвести до нещасного випадку.
d) Зніміть всі налаштувальні ключі
або гайкові ключі перед тим, як
вмикати електричний інструмент.
Налаштувальний або гайковий ключ,
4) В и к о р и с т а н н я т а д о г л я д з а
електричним інструментом
a) Н е в и к о р и с т о в у й т е н а д м і р н і
зусилля при роботі з механізованим
і н с т рум е н том . В и ко р и с то ву й т е
відповідний електричний інструмент
для вашої задачі. Правильно обраний
інструмент виконає завдання краще та
безпечніше за умов, для яких він був
розроблений.
b) Не використовуйте інструмент,
вм и к ач я ко го н е вм и к а є т а н е
вимикає його. Будь-який електричний
інструмент, який не може управлятися
вмикачем, є небезпечним і має бути
відремонтований.
c) В і д к л юч і т ь в и л к у в і д д же р е л а
живлення або акумулятор перед тим, як
робити будь-які налаштування, зміни
додаткового обладнання чи зберігання
інструменту. Ці профілактичні заходи
зменшують ризик випадкового запуску
електричного інструменту.
d) Б е р е ж і т ь в и м к н е н і е л е к т р и ч н і
інструменти від дітей та не дозволяйте
особам, що не знайомі з електричним
інструментом або цими інструкціями
в и к о р и с т о ву в а т и е л е к т р и ч н и й
інструмент. Електричні інструменти
є небезпечними в руках некваліфікованих
користувачів.
8
e) Технічне обслуговування електричних
інструментів. Перевіряйте на
відсутність вирівнювання або заїдання
рухомих деталей, ушкоджених частин
та інших умов, що можуть впливати
на роботу електричного інструменту.
Якщо є ушкодження, відремонтуйте
е ле к т р и ч н и й і н с т рум е н т п е р е д
використанням. Багато нещасних
в и п а д к і в є р езул ьтато м то го , що
інструмент не пройшов відповідного
технічного обслуговування.
f) Тримайте ріжучі інструменти гострими
та чистими. Правильно доглянуті
ріжучі інструменти з гострими ріжучими
кромками мають меншу ймовірність
заїдання, та ними легше керувати.
g) В и к о р и с т о в у й т е е л е к т р и ч н и й
інструмент, додаткові інструменти
та деталі інструмент у тощо у
відповідності до цих інструкцій та
відповідно до даного типу електричних
інструментів, зважаючи на умови
використання та роботу, яка має бути
виконана. Використання електричних
інструментів не за призначенням може
призвести до виникнення небезпечних
ситуацій.
трапиться так, що Ви доторкнетесь до
неї, змийте її водою. Якщо ця рідина
потрапить в очі, зверніться до лікаря.
Рідина, що витікає з батареї, може
призвести до подразнень та опіків.
6) Обслуговування
a) Н а д а в а й т е В а ш е л е к т р и ч н и й
інструмент для обслуговування
кваліфікованим спеціалістом
з ремонту та використовуйте тільки
ідентичні замінні деталі. Це забезпечить
безпеку електричного пристрою, що
обслуговується.
ДОДАТКОВІ СПЕЦІА ЛЬНІ ПРАВИЛА
ТЕХНІКИ БЕЗПЕКИ
Інструкції з техніки безпеки для всіх
ножівок
a) НЕБЕЗПЕКА: Тримайте руки подалі
від ріжучої області та леза. Тримайте
другу руку на додатковій ручці або
корпусі мотору. Якщо обидві руки
тримають ножівку, Ви не поріжетесь
пильним полотном.
b) Не намагайтесь робити щось під
заготівкою, що оброблюється. Захисні
засоби не захистять Вас від леза, якщо
Ви знаходитесь під заготівкою.
c) Н а л а ш т у й т е г л и б и н у р о з т и н у
відповідно до товщі заготівки.
Необхідно, щоб під заготівкою було
видно менше, ніж весь зубець леза.
d) Ніколи не тримайте заготівку, що
розрізається, в руках або на нозі.
Закріпіть заготівку на стабільній
платформі. Необхідно добре закріпити
заготівку, щоб звести до мінімуму
можливість контакту з тілом, заїдання
леза або втрати контролю.
e) Тримайте електричний інструмент за
ізольовану поверхню при виконанні
операцій, під час яких можливе
зіткнення із схованими дротами або
власним дротом ножівки.Контакт
з кабелем під напругою зробить металеві
деталі інструменту також зарядженими
та може призвести до ураження струмом
оператора.
f) При подовжньому розпилюванні
використовуйте направляючу планку
або спрямовувач на краї заготівки. Це
дозволить підвищити точність розтину та
зменшити можливість заїдання леза.
5) Використання та догляд за інструментом, що працює від акумулятора
a) З а р я д ж а й т е б а т а р е ю л и ш е з а
допомогою зарядного пристрою,
що вказаний виробником. Зарядний
пристрій, що підходить до одного типу
акумуляторів, може призвести до
пожежі, коли використовується з іншим
акумулятором.
b) Використовуйте цей електричний
інструмент лише зі спеціально
розробленим акумулятором.
Використання інших акумуляторів може
призвести до травм або пожежі.
c) Коли акумулятор не використовується,
тримайте його подалі від металевих
предметів, наприклад, скріпки, монети,
ключі, цвяхи, гвинти та інші маленькі
металеві предмети, що можу ть
створити з’єднання між терміналами.
Зімкнення терміналів акумулятора може
призвести до вибуху або пожежі.
d) І н о д і р і д и н а м о ж е в и т і к а т и
з акумулятора; уникайте контакту
з цією рідиною.Якщо випадково
9
g) Завжди використовуйте пильні
полотна відповідного розміру та форми
отворів оправлення (ромбовидні
або круглі). Пильні полотна, що не
відповідають кріпильним пристосуванням
ножівки, будуть працювати несиметрично
відповідно центру, що може призвести до
втрати контролю.
h) Ніколи не використовуйте пошкоджені
або невірні шайби та гвинти для
кріплення пильного полотна. Шайби
та гвинти були розроблені спеціально
для Вашої ножівки для оптимальної та
безпечної роботи.
c)
d)
Причини та попередження віддачі
– Віддача - це раптова реакція на затиснення,
заїдання або розрегулювання пильного
полотна, що виклик ає відхилення
неконтрольованої ножівки у напрямку
від заготівки до оператора;
– Якщо пильне полотно заїло або затиснене
при розрізанні, воно зупиняється та
мотор викликає швидкий рух пристрою
назад на оператора;
– Якщо пильне полотно викривлюється
або втрачає напрямок розтину, зубці на
задньому кінці полотна можуть ввійти
в поверхню дерева, що призведе до
підстрибування пильного полотна на
оператора.
e)
f)
g)
В і д д а ч а є р е з у л ьт а т о м н е в і р н о г о
використання та/або некоректної роботи
або невідповідних умов роботи, яких можна
уникнути, використовуючи відповідні заходи,
наведені нижче.
рухається, тому що може виникнути
віддача. Проаналізуйте та вживайте
необхідних заходів для уникнення
затиснення полотна.
П р и п о н о вле н н і р оз п и л ю ва н н я
заготівки вирівняйте полотно ножівки
в зарубці та перевірте, що зубці не
входять в зціплення з матеріалом.
Якщо пильне полотно затиснене, воно
може піднятися та може виникнути
віддача при поновленні роботи ножівки.
Закріплюйте великі панелі для
зменшення ризику затиснення полотна
та віддачі. Великі панелі можуть
прогинатися під власною вагою. Опори
необхідно розташувати під панеллю
з обох боків, біля лінії розтину та біля
краю панелі.
Не використовуйте тупі та пошкоджені
пильні полотна. Незагострені та невірно
встановлені пильні полотна утворюють
вузьку зарубку, що призводить до
надмірного тертя, затиснення полотна
та віддачі.
Перед розпилювання необхідно міцно
та надійно встановити глибину та
стопорні важелі налаштування фаски.
Якщо налаштування пильного полотна
зсуваються під час розпилювання, може
виникнути затиснення або віддача.
Будьте особливо уважні при виконанні
“врізання” в існуючі стіни або інші
місця, де не видно, що знаходиться
під поверхнею. Пильне полотно може
розрізати предмет, що спричинить
віддачу.
Інструкції з техніки безпеки для
циркулярних пилок
a) Перед використанням перевірте,
щоб захисне огородження було
зафіксоване відповідним чином.
Не використовуйте ножівку, якщо
огородження не рухається вільно
та не фіксується відразу ж. Ніколи
не фіксуйте та не затягуйте захисне
огородження, коли пильне полотно
відкрите. Якщо ножівка випадково
впаде, огородження може погнутися.
Перевірте, що огородження вільно
рухається та не торкається пильного
полотна або іншої частини, при будьякому куті та глибині розрізання.
a) Тримайте ножівку міцно обома руками
та розташуйте руки так, щоб можна
було надати опір силам віддачі.
Розташуйте тіло з однієї сторони леза,
але не на одній лінії з лезом. Віддача
може призвести до відхилення ножівки
назад, але сили віддачі можуть бути під
контролем оператора, якщо будуть вжиті
відповідні заходи.
b) Якщо пильне полотно затиснене або
необхідно перервати розпилювання
за якоїсь причини, відпустіть вмикач
та утримуйте ножівку нерухомо,
доки пильне полотно повністю не
зупиниться. Ніколи не намагайтесь
витягнути ножівку з розтину або
потягти на себе, коли пильне полотно
10
b) Перевірте роботу та стан пружини
повернення огородження. Якщо
огородження або пружина працюють
невірно, то перед використанням
необхідно відремонтувати пристрій.
Огородження може працювати повільно
через пошкоджені деталі, залишки гуми
або іншого сміття.
c) Переконайтесь, що направляюча
планка пилки не зміщується при
виконанні “врізання”, коли кут нахилу
пильного полотна не 90°. Зміщення
пильного полотна в сторону може
призвести до його деформації або
можливої віддачі.
d) Не забувайте стежити за тим, щоб
огородження покривало пильне
полотно перед розташуванням ножівки
на верстаті або на підлозі.Незахищене
полотно за інерцією може відхилитися
назад та порізати будь-що на своєму
шляху. Пам’ятайте, що необхідний
певний час, доки полотно буде зупинене
після відпущення вмикача.
•
•
•
Використовуйте пилозахисну маску.
Потрапляння частинок пилу в дихальні
шляхи може призвести до проблем
з диханням та травм.
Не використовуйте пильні полотна
більшого або меншого діаметру, ніж
рекомендовано. Параметри пильних
дисків вк азані в технічних даних.
Використовуйте лише диски, вказані
в цьому керівництві, що відповідають
стандарту EN 847-1.
Ніколи не використовуйте абразивні
ріжучі колеса.
Залишкові ризики
• Не зважаючи на дотримання відповідних
постанов щодо заходів техніки безпеки
та використання пристроїв безпеки,
неможливо уникнути певних залишкових
ризиків. А саме:
– Погіршення слуху.
– Ризик нещасних випадків, викликаних
незахищеними деталями ріжучих
дисків, що обертаються.
– Ризик травми при заміні диску.
– Ризик вдихання пилу від матеріалів,
що є небезпечними.
Додаткові інструкції з техніки безпеки для
ножівок з розклинюючим ножем
a. В и к о р и с т о в у й т е в і д п о в і д н и й
розклинюючий ніж для полотна, що
використовується. Щоб розклинюючий
ніж добре працював він повинен бути
товстішим за основну частину пильного
полотна, але тоншим за зубці пильного
полотна.
b. Налаштуйте розклинюючий ніж, як
описано в технологічному керівництві.
Невірна відстань, розташування та
вирівнювання може зробити цей ніж
неефективним у запобіганні віддачі.
c. Щоб розклинюючий ніж працював,
він повинен знаходитись в зціпленні
з за гот і в ко ю . Роз к л и н ю юч и й н і ж
є неефективним у запобіганні віддачі
під час коротких розрізів.
d. Не використовуйте ножівку, якщо
р оз к л и н ю юч и й н і ж п о г н у вс я .
Навіть незначні пошкодження можуть
уповільнити швидкість закриття захисного
огородження.
Написи на інструменті
На інструменті є наступна піктограма:
Діаметр пильного диску
Додаткові інструкції з техніки безпеки для
акумуляторів
ПОПЕРЕДЖЕННЯ: Ризик виникнення
п ож еж і ! Ун и к а й те к о н та к т у
акумулятора з металом, щоб запобігти
короткому замиканню. Не зберігайте
та не переносьте акумулятор без
кришки на контактах.
•
Додаткові інструкції з техніки безпеки для
циркулярних пилок
• Використовуйте засоби захист у
органів слуху. Шум може викликати
втрату слуху.
•
11
Рідина акумуляторів, 25-30% розчин
гідроксиду калію, може бути небезпечною.
Якщо акумуляторна рідина потрапляє на
шкіру, негайно змийте її милом та водою
протягом кількох хвилин. У випадку
потрапляння в очі, добре промийте
водою протягом щонайменше 10 хвилин.
Зверніться до лікаря.
Н і к ол и н е н а м а га й те с ь в і д к р и т и
акумулятор.
Додаткові інструкції з техніки безпеки для
акумуляторів та зарядних пристроїв
• Переконайтесь, що акумулятор сухий
та чистий перед встановленням його
в зарядний пристрій.
• Використовуйте лише зарядні пристрої
з поміткою “NiMH” або “NiMH + NiCd” для
зарядки акумуляторів DEWALT NiMH.
• Н і к ол и н е п е р е н о с ьт е з а р я д н и й
пристрій за шнур. Ніколи не тягніть за
шнур, щоб від’єднати його з розетки.
Оберігайте шнур від перегрівання, від
потрапляння жиру та контакту з гострими
предметами.
• Не залишайте зарядний пристрій
в умовах підвищеної вологості.
• Не намагайтесь заряджати вологий
акумулятор.
• Н і к ол и н е н а м а га й те с ь в і д к р и т и
акумулятор.
• Завжди виконуйте інструкції на зворотній
стороні цього керівництва щодо утилізації
акумулятора.
• Коли акумулятори та зарядні пристрої не
використовуються, зберігайте їх в сухому
недоступному для дітей місці.
Акумулятор пошкоджений
Режим температурної затримки
Не торкайте електропровідними
предметами.
Не заряджайте пошкоджені
акумулятори
Використовуйте лише
з акумуляторами DEWALT, інші
можуть вибухнути, спричиняючи
травми та пошкодження майна.
Не піддавайте впливу води
Негайно замінюйте пошкоджені
кабелі.
Заряджайте лише при
температурі 4 °C - 40 °C .
Викидайте акумулятори,
не забуваючи про безпеку
навколишнього середовища
Рекомендації щодо зберігання
1. Найкращим місцем для зберігання
інструменту є прохолодне сухе місце,
куди не потрапляють прямі сонячні
промені та немає доступу тепла та
холоду.
2. Тр и в а л е з б е р і га н н я н е ш к од и т ь
акумуляторам та зарядним пристроям.
У відповідних умовах їх можна зберігати
протягом 5 років або більше.
Не спалюйте акумулятори
NiMH/NiCd+.
Зарядка акумуляторів NiMH та
NiCd.
Див. технічні дані щодо часу
зарядки
Зарядний пристрій
Зарядні пристрої DE9130 підходять для
акумуляторів DEWALT NiCd та NiMH від 7,2
до 18 В.
Помітки на зарядному пристрої
та акумуляторі
Акумулятор (мал. 1)
Крім символів, що використовуються
в керівництві, помітки на зарядному пристрої
та акумуляторі можуть містити наступні
позначки:
ТИП АКУМУЛЯТОРУ
DC352 працює з акумулятором потужністю
18 Вольт.
Зарядка акумулятора (мал. 2)
При першій зарядці акумулятора (n) або
після тривалого зберігання, акумулятор
можна зарядити лише на 80%. Після кількох
циклів зарядки-розрядки, акумулятор досягне
повної ємності.
Прочитайте керівництво перед
використанням.
Зарядка акумулятора
Акумулятор заряджений
Завжди перевіряйте розетку перед зарядкою
акумулятора. Якщо розетка працює, а
12
акумулятор не заряджається, віднесіть свій
зарядний пристрій в офіційний сервісний
центр D E WALT. При зарядці зарядний
пристрій та акумулятор можуть стати
теплими.
Це є нормою і не є показником проблеми.
Щоб відновити акумулятор, встановіть його
в зарядний пристрій, як завжди. Червоний
індикатор буде постійно миготіти, вказуючи
на початок циклу зарядки.
Після закінчення 1 години зарядки індикатор
буде постійно горіти, миготіння припиниться.
Це означає, що акумулятор повністю
заряджений та може бути використаний
в будь-який момент.
УВАГА: Не заряджайте акумулятор
при температурі < 4 °C або > 40 °C.
Ре к о м е н д о в а н а т е м п е р а т у р а
навколишнього середовища для
зарядки: приблиз. 24 °C.
Якщо акумулятор залишається в зарядному
пристрої після ініціальної зарядки протягом
1 години, зарядний пристрій автоматично
запустить режим відновлення. Цей режим
буде використовуватись до 8 годин, але
акумулятор можна витягнути в будь-який
момент під час режиму відновлення.
Для зарядки акумулятору (n), вставте його
в зарядний пристрій (o), як показано та
підключіть зарядний пристрій до розетки.
Переконайтесь, що акумулятор повністю
встановлений в зарядний пристрій. Червоний
індикатор зарядки буде миготіти.
Після приблизно 1 години індикатор перестане
миготіти та почне просто горіти. Це означає,
що акумулятор повністю заряджений.
Акумулятор можна витягнути в будь-який
момент або залишити на довший період (до
14 днів).
Режим температурної затримки
Якщо зарядний пристрій визначає, що
акумулятор є занадто гарячим або занадто
холодним, він автоматично вмикає режим
температурної затримки, припиняючи
процес зарядки, доки акумулятор не
досягне відповідної температури. Після
цього зарядний пристрій автоматично
переключиться на режим зарядки. Ця
функція забезпечує максимальний термін
служби акумулятора. Червоний індикатор
миготіти з довгими інтервалами, потім почне
миготіти швидше, якщо почнеться режим
температурної затримки.
Кришка акумулятора (мал. 3)
Захисна кришка (p) призначена для закриття
контактів батареї, коли вона витягнута
з пристрою. Якщо ця кришка не встановлена,
контакт з металевими предметами може
призвести до короткого замикання, що може
призвести до пожежі або пошкодження
акумулятора.
1. Зніміть захисну кришку акумулятору (p)
перед встановленням акумулятору (n)
в зарядний пристрій або інструмент (мал.
3A).
2. Встановіть захисну кришку на контакти
відразу після витягнення акумулятору
із зарядного пристрою або інструменту
(мал. 3B).
Комплект поставки
Комплект містить:
1 Циркулярна пилка
1 Затиск направляючої
1 Торцевий ключ
2 Акумулятор (DC352KB)
1 Зарядний пристрій (DC352KB)
1 Керівництво з експлуатації
1 Креслення
ПОПЕРЕДЖЕННЯ: Перед
зберіганням або перенесенням
акумулятору переконайтесь, що
захисна кришка встановлена.
•
•
Автоматичне відновлення
Режим автоматичного відновлення вирівнює
та балансує окремі елементи акумулятора
на максимальній потужності. Акумулятор
необхідно відновлювати протягом ночі раз
на 10 циклів зарядки/розрядки або коли
потужність акумулятора знижується.
13
Перевірте інструмент, деталі та аксесуари
на пошкодження, що могли виникнути під
час транспортування.
Перед експлуатацією уважно
прочитайте та зрозумійте всі положення
керівництва.
Опис (мал. 1-4)
Електрична безпека
Електричний двигун був розроблений лише
для одного значення напруги. Завжди
п е р е в і ря й те , що д ж е р ел о ж и вл е н н я
відповідає напрузі, що вказана в технічних
даних. Також переконайтесь, що напруга
зарядного пристрою відповідає напрузі
мережі живлення.
П О П Е Р Е Д Ж Е Н Н Я : Н і к ол и н е
модифікуйте електричні інструменти
та їх деталі. Інакше вони можуть
стати причиною пошкодження майна
або травм.
ОБЛАСТЬ ЗАСТОСУВАННЯ
Циркулярна пилка DC352 розроблена для
професійного розпилювання та розрізання
дерев’яних виробів.
Ваш зарядний пристрій DEWALT має
подвійну ізоляцію згідно з EN 60335.
тому заземлення не є необхідним.
НЕ використовуйте за умов високої вологості
або в присутності легкозаймистих рідин або
газів.
Якщо шнур живлення пошкоджений, його
необхідно замінити на спеціальний шнур,
який доступний через офіційні сервісні
центри DEWALT.
Ця потужна циркулярна пилка є професійним
інструментом. НЕ дозволяйте дітям підходити
та торкатися інструмента. При використанні
інструменту недосвідченими операторами
необхідний нагляд.
a. Тригер пилки
b. Вимикач
c. Основна ручка
d. Підошва
e. Кнопка налаштування куту нахилу
f. Кнопка налаштування глибини
g. Шкала глибини
h. Передня ручка
i. Вихідний отвір пиловловлювання
j. Регулятор направляючої
k. Пильне полотно
l. Кнопка блокування
m. Важіль блокування
n. Акумулятор
o. Зарядний пристрій
p. Кришка акумулятору
q. Кнопка звільнення батареї
r. Гвинт фіксації пильного полотна
s. Зовнішній фланець
t. Внутрішній фланець
u. Розклинюючий ніж
v. Гвинт налаштування розклинюючого
ножа
w. Індикатор розрізання
x. Кнопка для запобігання віддачі
y. Зовнішнє огородження
z. Направляюча рейка
aa. Затиск
bb. І н д и к ат о р и п ол о ж е н н я п и л ь н о го
полотна
Використання подовжуючого
шнура
Використовуйте подовжуючий шнур лише
за умови, якщо це абсолютно необхідно.
Використовуйте лише схвалений
подовжуючий шнур, що підходить до
споживаної потужності Вашого зарядного
пристрою (див. технічні дані). Мінімальний
розмір провідника - 1 мм2; максимальна
довжина - 30 m.
ЗБИРАННЯ ТА НАЛАШТУВАННЯ
ПОПЕРЕДЖЕННЯ: Перед збиранням
та налаштуванням витягуйте
акумулятор. Завжди вимикайте
інструмент перед встановленням або
видаленням акумулятору.
ПОПЕРЕДЖЕННЯ: використовуйте
лише ак ум улятори та зарядні
пристрої DEWALT.
Установка та видалення акумулятора
з інструменту (мал. 2)
ПОПЕРЕДЖЕННЯ: Щоб зменшити
ризик травми, вимкніть пристрій
та відключіть його від мережі
ж и в л е н н я п е р ед у с т а н о в к о ю
та видаленням аксесуарів,
налаштуванням або зміною режимів
або від час виконання ремонтних
робіт. Переконайтесь, що тригерний
перемикач знаходиться в положенні
Викл. Випадковий запуск може
призвести до травм.
14
1. Вставте акумулятор (n) в гніздо до
упору.
2. Щоб видалити акумулятор, натисніть
на спускову кнопку (q), одночасно
виштовхуючи акумулятор з відсіку.
11. Штовхніть тригер пилки (a) вперед, щоб
повернути положення спокою.
12. Штовхніть тригер пилки (a) вперед, щоб
заблокувати замінене пильне полотно.
Настройка розклинюючого ножа (мал. 5)
Для коректного налаштування розклюнюючого
ножа (u) див. мал. 3. Налаштуйте зазор
розклинюючого ножа після заміни пильного
полотна та в будь-який час за необхідності.
1. Виконайте кроки 1-4 розділу Заміна
пильного полотна.
2. В і д п у с т і т ь г в и н т н а л а ш т у в а н н я
розклинюючого ножа (v) за допомогою
торцевого к люча та встановіть
розклинюючий ніж, як показано на
рисунку 3.
3. Затягніть гвинт розклинюючого ножа
(v).
4. Поверніть важіль блокування (m) проти
годинникової стрілки до упору.
5. Поверніть циркулярну пилку у верхнє
положення.
Налаштування куту нахилу (мал. 1)
Кут нахилу можна відрегулювати в межах:
0° - 47°.
1. Відпустіть кнопки налаштування куту
нахилу (e).
2. Встановіть кут нахилу, нахиляючи основу
пилки (d) до помітки, яка вказує на
бажане значення куту на шкалі глибини
(g).
3. Затягніть кнопки налаштування куту
нахилу (e).
Заміна пильного полотна (мал. 4, 5)
1. Заміна пильного полотна (I).
2. Притисніть циркулярну пилку до зупинки
(пол оження для заміни пильного
полотна).
3. Поверніть важіль блокування (m) за
годинниковою стрілкою до упору.
4. Натисніть важіль блокування (m) донизу
та поверніть пильне полотно, доки не
буде знайдене положення блокування.
Примітка: Пильне полотно (k) тепер
забл ок овано, та його неможливо
повернути вручну. Утримуйте важіль
блокування (m) в нижньому положенні
до заміни пильного полотна (крок 8).
5. Поверніть гвинт фіксації пильного
полотна (r) проти годинникової стрілки,
що викрутити його. Використовуйте
торцевий ключ, розташований в передній
ручці (h).
6. Зніміть зовнішній фланець (s) та пильне
полотно (k), що використовувалось.
Встановіть нове пильне полотно на
внутрішній фланець (t).
7. Замініть зовнішній фланець (s) та гвинт
фіксації пильного полотна (r). Поверніть
гвинт за годинниковою стрілкою вручну.
Примітка: напрямок обертання пильного
полотна та обертання циркулярної пилки
ПОВИННИЙ бути однаковим.
8. Добре затягніть затискний гвинт диску за
допомогою торцевого ключа.
9. Поверніть важіль блокування (m) проти
годинникової стрілки до упору.
10. Поверніть циркулярну пилку у верхнє
положення.
Налаштування глибини розрізу (мал. 6)
Глибину розрізу можна встановити на 0
– 60 мм без прикріпленої направляючої
рейки; з направляючою рейкою можна
обрати значення: 0 – 55 мм.
1. Відпустіть кнопку налаштування глибини
(f) та перемістіть стрілку для отримання
коректної глибини розрізу.
2. Затягніть кнопку налаштування глибини
(f).
Примітка: для отримання оптимальних
результатів пильне полотно має виступати за
заготовку на приблизно на 3 мм (мал. 5).
Робота
ПОПЕРЕДЖЕННЯ: Перед
використанням циркулярної пилки
ЗАВЖДИ перевіряйте всі функції!
Інструкції по використанню
ПОПЕРЕДЖЕННЯ: Завжди
виконуйте інструкції з техніки безпеки
та відповідні постанови.
Увімкнення/вимкнення (мал. 1)
Натисніть на перемикач вкл./викл. (b), щоб
увімкнути пилку.
15
Утримання та контроль інструменту (мал.
7, 8)
ПОПЕРЕДЖЕННЯ:
• ЗАВЖДИ закріплюйте заготовку
таким чином, щоб вона не
рухалась під час розпилювання.
•
ЗАВЖДИ натискайте на пристрій
вперед. НІКОЛИ не тягніть
машину назад на себе.
•
ЗАВЖДИ утримуйте циркулярну
пилку обома руками. Однією
рукою тримайте основну ручку
(c), а другу руку покладіть на
передню ручку (h), як показано
на мал. 7.
•
З А ВЖ Д И в и к о р и с т о в у й т е
затискач, щоб зафіксувати рейку
до заготовки, як показано на мал.
8.
•
•
•
•
•
•
Встановіть машину на
направляючу рейку та відпустіть
кнопку уникнення віддачі (х),
повернувши проти годинникової
стрілки.
•
Включіть машину та
повільно натисніть на пилку
для встановлення глибини
розрізання натисніть на пилку
вперед в напрямку розрізання.
І н д и к ато р и р оз р і з а н н я ( w )
відображає абсолютну передню
та абс олютно задню точки
пильного пол отна (діаметр
1 6 5 м м ) п р и м а к с . гл и б и н і
розрізання та використанні
направляючої рейки.
•
Якщо виникає віддача під час
врізання, поверніть кнопк у
уникнення віддачі (х) проти
год и н н и к о во ї с т р і л к и , що б
від’єднати її від рейки.
•
Якщо Ви завершити врізання,
поверніть кнопку уникнення
віддачі (u) за годинниковою
стрілкою в положення
блокування.
Переконайтесь, що шнур не
знаходиться на шляху пилки.
Тримайте інструмент за основну ручку
(с) та передню ручку (h), щоб надійно
контролювати пилку.
Індикатор розрізання (w) відображає
лінію розрізання для кутів 0° та 47° (без
направляючої рейки).
Індикатор положення пильного полотна
(bb) відображає положення пильного
полотна для повного врізання.
Для отримання оптимальних результатів
фіксуйте нижню заготовку догори
ногами.
Направляюча система (мал. 1, 7)
Направляючі рейки, доступні різної довжини,
дозволяють зробити точні чисті розрізи та
одночасно захистити поверхню заготовки
від пошкодження.
За допомогою системи направляючих рейок
в поєднанні з іншими аксесуарами, можна
виконати точний розріз з нахилом, розрізи
під кутом та налаштувальні розрізи.
РОЗРІЗАННЯ
1. Розташуйте машину так, щоб передня
частина пильного полотна була на
заготовці.
2. Натисніть на перемикач вкл./викл., щоб
увімкнути пилку.
3. Перемістіть перемикач пилки (a) вперед,
притисніть пилку до поверхні, щоб
встановити глибину розрізання, та
натискайте на неї вперед в напрямку
розпилювання.
Закріплення заготовки за допомогою
фіксаторів гарантує надійність утримання
та безпеку роботи.
Зазор направляючої рейки циркулярної
пилки може бути дуже малим для найкращих
результатів, а також його можна встановити
за допомогою двох регуляторів рейки (j).
1. Відпустіть гвинт всередині регулятору
рейки для налаштування зазору.
2. Налаштуйте кнопку, доки пилка не буде
зафіксована на рейці.
3. Поверніть кнопку назад, доки пилка
вільно ковзала.
ВРІЗАННЯ
ПОПЕРЕДЖЕННЯ: Щоб уникнути
віддачі, необхідно дотримуватись
наступних інструкцій при врізанні:
16
4. Утримуйте регулятор рейки в цьому
положенні та знов затягніть гвинт.
Примітка: ЗАВЖДИ налаштовуйте систему
повторно для використання з іншими
рейками.
Технічне обслуговування
Ваш електричний інструмент DEWALT було
розроблено для роботи протягом тривалого
періоду часу з мінімальним обслуговуванням.
Постійна задовільна робота залежить від
правильного догляду за інструментом та
регулярної очистки.
ЗАХИСТ ВІД РОЗКОЛЮВАННЯ
Направляюча рейка оснащена захистом
від розколювання, який повинен бути
вирізаний за певним розміром перед першим
використанням:
ПОПЕРЕДЖЕННЯ: Щоб зменшити
ризик травми, вимкніть пристрій
та відключіть його від мережі
ж и в л е н н я п е р ед у с т а н о в к о ю
та видаленням аксесуарів,
налаштуванням або зміною режимів
або від час виконання ремонтних
робіт. Переконайтесь, що тригерний
перемикач знаходиться в положенні
Викл. Випадковий запуск може
призвести до травм.
ВАЖЛИВО: ЗАВЖДИ читайте та виконуйте
інструкції направляючої системи перед
вирізанням з захистом від розколювання!
1. Встановіть швидкість циркулярної пилки
на рівень 5.
2. Розташуйте направляючу рейку на
бракованій заготовці з дерева.
3. Встановіть циркулярну пилку на глибину
розрізу 5 мм.
4. Розташуйте пилку на задньому кінці
направляючої рейки.
5. Увімкніть пилк у, притисніть її на
вибрану глибину та відріжте захист від
розколювання по всій довжині за один
раз. Кромка захисту від розколювання
тепер співпадає точно з ріжучою кромкою
пильного полотна.
ПОПЕРЕДЖЕННЯ: Якщо пильне
полотно зношене, замініть його на
нове гостре полотно.
Змащування
Ваш електричний інструмент не вимагає
додаткового змащування.
ПОПЕРЕДЖЕННЯ: Щоб знизити
ризик травм, ЗАВЖДИ закріплюйте
направляючу рейку (z) за допомогою
затискного пристрою (аа) .
Очищення
Розрізання дверей (мал. 9)
1. Розташуйте циркулярну пилку так, щоб
зовнішнє огородження (y) знаходилось
на чистій рівній підлозі.
2. Натисніть на підошву (d) так, щоб
передня її частина спиралася на двері
поряд з регулятором макс. глибини.
ПОПЕРЕДЖЕННЯ: видувайте бруд та
пил зсередини основного корпусу за
допомогою сухого повітря, коли пил та
бруд стають помітними та починають
збиратися біля вентиляційних отворів.
Використовуйте засоби захисту очей
та схвалені протипилові маски при
виконанні дій з пристроєм.
Видалення пилу (мал. 1)
Ваш інструмент оснащений отвором для
видалення пилу (i).
П О П Е Р Е Д Ж Е Н Н Я : Н і к ол и н е
використовуйте розчинники та
інші різкі хімікати для очищення
неметалевих деталей інструменту. Ці
хімікати можуть зробити слабкішими
матеріали заготовок. Використовуйте
вологу ганчірку, змочену лише
водою з м’яким милом. Ніколи не
дозволяйте потраплянню рідини
всередину; ніколи не занурюйте
деталі інструменту в воду.
П О П Е Р Е Д Ж Е Н Н Я : З А ВЖ Д И
підключайте циркулярну пилку до
пристрою збирання пилу.
П О П Е Р Е Д Ж Е Н Н Я : З А ВЖ Д И
в и к о р и с то ву й те п р и с т р о ї д л я
збирання пилу, розроблені згідно
з відповідними постановами щодо
викиду пилу.
17
Додаткові аксесуари
Ви можете знайти місцезнаходження
найближчого до Вас сервісного центру,
зв’язавшись з місцевим офісом компанії
D E WALT за адресою, вказаною в цьому
керівництві. Крім того, список офіційних
с е р в і с н и х ц е н т р і в D E WA LT з у с і м а
подробицями нашого післяпродажного
обслуговування та контактною інформацією
м і с т и т ь с я в І н т е р н ет і з а а д р е с о ю :
www.2helpU.com.
ПОПЕРЕДЖЕННЯ: Через те що інші
аксесуари, ніж ті, що запропоновані
компанією DEWALT, не були перевірені
з цим продуктом, використання
цих аксесуарів з цим інструментом
може бути небезпечним. Щоб
зменшити ризик виникнення травм,
потрібно використовувати лише
рекомендовані аксесуари DEWALT
з цим інструментом.
DEWALT пропонує пильні полотна, розроблені
спеціально для Вашої циркулярної пилки.
Акумулятор
Акумулятор необхідно заряджати, коли він
припиняє надавати достатньо потужності
для завдань, які легко виконувались раніше.
Наприкінці терміну служби акумулятора,
викиньте його з думкою про наше навколишнє
середовище:
• Повністю розрядіть акумулятор, а потім
витягніть його з інструменту.
• Батареї типів NiCd (нікель-кадмієві),
NiMH (нікель-металогідридні) та Li-Ion
(літієво-іонні) підлягають переробці.
Віднесіть їх до свого дилера або на
місцеву переробну станцію. Там зібрані
акумулятори будуть перероблені або
відповідно знищені.
Більш детальну інформацію щодо відповідних
аксесуарів можна отримати у дилера.
Захист навколишнього
середовища
Окреме збирання. Цей продукт не
можна викидати разом зі звичайним
побутовим сміттям.
Якщо Ви зберетесь замінити продукт DEWALT,
або якщо він Вам більше не потрібний, не
викидайте його разом з побутовим сміттям.
Зробіть цей виріб доступним для окремого
збору.
Окремий збір використаних виробів
та упаковки дозволяє повторно
переробляти та використовувати
матеріали. Переробка повторно
в и к о р и с т о ву в а н и х м ат е р і а л і в
допомагає попередити забруднення
навколишнього середовища та
зменшує потребу в сировині.
Місцеві законодавчі акти можуть передбачати
окремий збір електричного обладнання
в муніципальних місцях для збору сміття
або продавцями при пок упці нового
обладнання.
Компанія DEWALT має можливість для збору
та переробки продуктів виробництва DEWALT
після закінчення їхнього терміну служби.
Щоб скористатися цією послугою, поверніть
виріб компанії в офіційний сервісний центр,
які збирають відпрацьовані продукти за наш
рахунок.
18
ДеВОЛТ
8.
ГАРАНТІЙНІ УМОВИ
8.1.
Шановний покупцю!
1.
1.1.
1.2.
1.3.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.1.1.
Вітаємо Вас з придбанням високоякісного
в и р о бу Де ВОЛ Т т а в и с л о в л ю є м о
вдячність за Ваш вибір.
Надійна робота даного виробу
протягом усього терміну експлуатації
– о с н о в н а м ет а н а ш и х с е р в і с н и х
служб. У випадку виникнення будьяких проблем у процесі експлуатації
виробу рекомендуємо Вам звертатися
лише до авторизованих с ервісних
організацій, адреси і телефони яких Ви
можете знайти в Гарантійному талоні
чи дізнатися в магазині. Наші сервісні
станції – це не лише кваліфікований
ремонт та сервісне обслуговування,
а також широкий вибір запчастин та
приладдя.
При купівлі виробу вимагайте перевірки
його комплектності і справності в Вашій
присутності, інструкцію з експлуатації
та заповнений українською мовою
Гарантійний талон. У випадку відсутності
у Вас правильно заповненого
Гарантійного талону ми будемо змушені
відхилити Ваші претензії щодо якості
даного виробу.
Щоб уникнути непорозумінь,
н а п о л е гл и в о п р о с и м о В а с п е р е д
початком роботи з виробом уважно
ознайомитися з інструкцією з його
експлуатації.
Правовим підґрунтям дійсних
гарантійних умов є діюче Законодавство,
і, зокрема, Закон «Про захист прав
споживачів».
Гарантійний термін на даний виріб
становить 12 місяців і відраховується
з дня продажу. У випадку усунення
недоліків виробу, гарантійний термін
подовжується на період, протягом якого
він не використовувався.
Ви р о б н и к р е к о м е н д ує п р о в о д и т и
періодичну перевірк у виробу на
сервісній станції.
Протягом 12 місяців з дня продажу
виробник гарант ує безкоштовну
перевірк у виробу та рекомендації
п о з а м і н і ч а с т и н, щ о н о р м а л ь н о
зношуються.
Те р м і н с л у ж б и в и р о б у – 5 р о к і в
(мініма льний, вс танов лений
згідно з Законом «Про захист прав
споживачів»).
Н а ш і г а р а н т і й н і з о б о в’я з а н н я
поширюються лише на несправності,
що виявлені протягом гарантійного
терміну та обумовлені виробничими
або конструктивними факторами.
8.1.2.
8.1.3.
8.1.4.
8.1.5.
8.1.6.
8.1.7.
8.2.
8.3.
8.4.
Га р а н т і й н і з о б о в ’ я з а н н я н е
поширюються:
На несправності виробу, що виникли
в результаті:
Недотримання користувачем
розпоряджень інструкції з експлуатації
виробу.
Механічного пошкодження,
спричиненого зовнішньою ударною
або будь-якою іншою дією.
Використання виробу не за
призначенням.
Стихійного лиха.
Несприятливих атмосферного і інших
зовнішніх впливів на виріб, таких як дощ,
сніг, підвищена вологість, нагрівання,
агресивні середовища, невідповідність
параметрів електромережі живлення
вказаним на інструменті.
Використання приладдя, витратних
матеріалів і запчастин, що не
рекомендовані або не схвалені
виробником.
Проникнення усередину виробу
сторонніх предметів, комах, матеріалів
або речовин, що не є відходами, що
супровод жують застосування за
призначенням, такими як стружка, тирса
тощо.
Н а і н с т ру м е н т и, щ о п і д д а в а л и с ь
розкриттю, ремонту або модифікації
поза уповноваженою сервісною
станцією.
На приладдя, запчастини, що вийшли
з ладу внаслідок нормального зносу,
та витратні матеріали, такі як приводні
ремені, вугільні щітки, акумуляторні
батареї, ножі, пилки, абразиви, пильні
диски, свердла, бури тощо.
На несправності, що виникли в результаті
п е р е в а н т а же н н я і н с т ру м е н т у, що
спричинило вихід з ладу електродвигуна
чи інших вузлів і деталей. До
безумовних ознак перевантаження
виробу відносяться, зокрема: поява
кольорів мінливості, деформація або
оплавлення деталей і вузлів виробу,
потемніння або обвуглювання ізоляції
проводів електродвигуна під впливом
високої температури.
Блек енд Декер ГмбХ,
Блек енд Декер Штрассе, 40,
65510 Ідштайн, Німеччина.
03 червня 1999 року
zst00065831 - 03-04-2008
19
20
АВТОРИЗОВАННЫЕ СЕРВИСНЫЕ ЦЕНТРЫ
DEWALT
RUS
UA
Россия, 121471, г. Москва,
ул. Гвардeйская, д. 3, корп. 1
тел.: (495)
444 10 70
737 80 41
BY
Украина, 04073, г. Киев,
ул. Cырецкая, 33-ш
тел.: (044)
581 11 25
KZ
Казахстан, 050060, г. Алматы,
ул. Тажибаевой, д. 155/1
тел.: (727)
250 21 21
244 64 44
GE
Беларусь, 220015, г. Минск,
ул. Берута, д. 22, к. 1
тел.: (37517) 251 43 07
251 30 72
Грузия, 0193, г. Тбилиси,
ул.Тамарашвили, д. 12
тел.: (99532) 33 35 86
Сервисная сеть DEWALT постоянно расширяется.
Информацию об обслуживании в других городах Вы можете получить по телефонам
в Москве: (495) 258 39 81/2/3,
в Киеве: (044) 507 05 17
http://www.dewalt.ru
Исправный и полностью укомплектованный товар получил(а), с гарантийными условиями ознакомлен(a)/
Справний та повністю укомплектований товар отримав(ла), с гарантійними забов´язаннями ознайомлен(а)/
Спра¿ны і по¿насцю укамплектаваны тавар атрыма¿(ла), з гарантыйнымі умовамі азнаёмлены(а)/
Тνзу жϞне толыΧ жинаΧталΟан тауар Χабылдадым, кепілдік шарттарымен таныстым/
Т͚затилган ва тулик комплектли махсулотни олдим, гарантия шартлари билан танишиб чикдим“
Подnись nокуnателя/ Підnuс noкуnця/ Подnіс nакуnніка/ Саmыn алушыныί Χолmaнбасы/ Хaрuдорнuнз uмзосu
Download PDF

advertising