GD300X | Black&Decker GD300X LAWNRAKER instruction manual

Upozornenie !
Určené pre domácich
majstrov.
599111-76 SK
Preložené z pôvodného návodu
www.blackanddecker.eu
GD300
GD300X
2
3
SLOVENČINA
Použitie výrobku
•
Váš záhradný prevzdušňovač Black & Decker je určený
na odstraňovanie vetvičiek, trávnatých nečistôt, machu
a buriny, ktoré môžu narušiť pekný vzhľad trávnika. Tento
výrobok je určený len na spotrebiteľské použitie.
•
Bezpečnostné pokyny
•
Varovanie! Pri použití elektrického náradia napájaného
káblom by mali byť vždy dodržiavané základné
bezpečnostné pokyny, vrátane nasledujúcich, aby ste
znížili riziko vzniku požiaru, riziko úrazu elektrickým
prúdom alebo iného poranenia a materiálnych škôd.
•
Pred použitím tohto výrobku si riadne preštudujte
celý návod.
•
Pred zahájením obsluhy sa uistite, či viete ako sa
náradie v prípade nebezpečenstva vypína.
•
Tento návod si uschovajte pre prípadné ďalšie
použitie.
•
Inštruktáž
•
Pozorne si prečítajte pokyny. Buďte oboznámení
s obsluhou a správnym používaním náradia.
•
Nedovoľte používať prístroj deťom ani iným osobám,
ktoré nie sú zoznámené s týmito pokynmi. Miestne
nariadenia môžu obmedziť minimálny vek obsluhy.
•
Nikdy nepoužívajte zariadenie, ak sa v jeho blízkosti
nachádzajú ľudia, obzvlášť deti alebo domáce
zvieratá.
•
Berte na vedomie, že je obsluha zodpovedná za
úrazy a nebezpečenstvá týkajúce sa ďalších ľudí
a ich majetku.
•
•
•
•
•
•
Príprava
•
Obujte si pevné topánky alebo čižmy, aby boli Vaše
chodidlá chránené. So zariadením nepracujte, ak
máte obuté sandále s otvorenou špičkou alebo ak
ste bosí. Nohy si chráňte dlhými nohavicami.
•
Pri práci so zariadením používajte bezpečnostné
alebo ochranné okuliare. Kedykoľvek sa počas práce
začne prášiť, použite ochrannú masku tváre proti
prachu. Pri nadmernej hlučnosti používajte vhodnú
ochranu sluchu.
•
Ochrana pred úrazom spôsobeným elektrickým
prúdom. Nedotýkajte sa uzemnených povrchov
(napríklad kovového zábradlia, stĺpov lámp, atď.).
•
Pred použitím zariadenia skontrolujte, či je trasa, po
ktorej budete kosiť zbavená polien, kameňov, drôtov
a akýchkoľvek ďalších predmetov.
•
•
Na svahoch pracujte po vrstevniciach, nikdy nie
smerom hore a dole. Dbajte na zvýšenú opatrnosť,
ak na svahoch meníte smer trasy kosenia.
Pri práci so zariadením kráčajte pomaly, nikdy sa
neponáhľajte. Pri práci zariadenie neťahajte smerom
k sebe, ani nekráčajte dozadu.
Zariadenie zapnite podľa pokynov a udržujte náležitú
vzdialenosť vašich nôh od hrotov náradia.
Zariadenie počas chodu nenakláňajte, iba ak musí
byť zariadenie naklonené pri zapnutí. V tomto
prípade nenakláňajte zariadenie viac než je nutné
a nadvihnite iba vzdialenejšiu stranu od obsluhy.
Zariadenie uchopte oboma rukami ešte pred tým,
než ho položíte späť na zem.
Ak je potrebné zariadenie nakloniť pri prevážaní cez
cestu a iné než trávnaté povrchy a pri transporte,
vypnite ho a počkajte, až sa hroty úplne zastavia.
Nezdvíhajte ani neprevážajte zariadenie, pokiaľ sa
hroty celkom nezastavia.
Udržujte náležitú vzdialenosť Vašich rúk a nôh
od hrotov náradia. Vaše ruky a nohy neklaďte do
blízkosti rotačných častí zariadenia alebo pod ne.
Držte sa neustále mimo dosahu výfukových
otvorov.
Vždy, keď ponecháte zariadenie bez dozoru, vypnite
ho, odpojte od elektrickej zásuvky a počkajte,
až sa rotujúce časti celkom zastavia. Zariadenie
taktiež vždy vypnite, odpojte od elektrickej zásuvky
a počkajte na zastavenie nožov, pred prevedením
výmeny, čistením alebo kontrolou jednotlivých
častí.
Pokiaľ zariadenie začne neprirodzene vibrovať alebo
pokiaľ zachytíte cudzí predmet, vypnite ho a odpojte
od elektrickej siete. Skontrolujte, či nie je zariadenie
poškodené.
Dávajte pozor, aby prívodný kábel neprišiel do styku
s hrotmi. Stále sledujte, kde sa kábel nachádza.
Po vypnutí zariadenia sa bude motor ešte niekoľko
sekúnd točiť. Nepokúšajte sa dobiehajúce hroty
zastaviť.
Údržba a uskladnenie
•
Vždy pred použitím skontrolujte, či nie je zariadenie
poškodené alebo či nemá chybné časti. Skontrolujte
vychýlenie a uloženie pohybujúcich sa častí,
opotrebované časti a ďalšie prvky, ktoré môžu
ovplyvniť prevádzku náradia. Zaistite, aby bol chod
náradia celkom v poriadku a aby náradie správne
plnilo funkciu, na ktorú je určené. Nikdy zariadenie
nepoužívajte ak sú ochranné kryty alebo zábrany
poškodené alebo ak nie sú nasadené. Ak je
akákoľvek časť zariadenia poškodená, nepoužívajte
ho. Pokiaľ nejde hlavný vypínač náradia zapnúť
a vypnúť, s náradím nepracujte. Zverte opravu alebo
výmenu akejkoľvek poškodenej alebo zničenej časti
autorizovanému servisu.
•
Pravidelne kontrolujte, či nie je poškodený prívodný
kábel. Ak je prívodný kábel poškodený alebo ak
je chybný, musí byť z bezpečnostných dôvodov
vymenený v autorizovanom servisnom stredisku.
Pravidelne vykonávajte kontrolu predlžovacieho
Prevádzka
•
Nikdy zariadenie nepoužívajte, ak má chybné
ochranné kryty alebo štíty, alebo ak nemá nasadené
bezpečnostné diely, ako sú napríklad odchyľovače
a / alebo lapače trávy.
•
Náradie používajte iba za denného svetla alebo pri
dobrom umelom osvetlení.
•
Nevystavujte náradie dažďu. Nepoužívajte náradie
vo vlhkom prostredí. Nepoužívajte náradie vo vlhkej
tráve.
•
Udržujte pevný postoj, obzvlášť pokiaľ stojíte na
svahu. Uvedomte si, že je čerstvo nakosená tráva
klzká a vlhká. Nepracujte na príkrych svahoch.
4
kábla. Poškodený predlžovací kábel okamžite
vymeňte.
Pre bezpečnú prácu udržujte na zariadení všetky
skrutky, matice a svorky riadne dotiahnuté.
Kontrolujte záchytný vak na trávu, či nie je
opotrebovaný alebo poškodený a podľa potreby
ho vymeňte. Nikdy nepoužívajte zariadenie bez
záchytného vaku na trávu.
Ak sa zariadenie nepoužíva, malo by byť uskladnené
na suchom mieste. K uloženému prístroju nesmú
mať prístup deti.
Zaistite, aby pri výmene boli použité iba nože
správneho typu.
Používajte iba odporučené náhradné diely
a príslušenstvo spoločnosti Black & Decker.
Predlžovacie káble a výrobok triedy 1
•
Pretože je Vaše náradie chránené uzemnením, je
nutné použiť trojžilový predlžovací kábel triedy 1.
•
Je možné použiť kábel s dĺžkou až 30 m bez straty
výkonu.
•
Poškodený prívodný kábel musí byť vymenený
výrobcom alebo mechanikom značkového servisu
Black & Decker.
Výstražné symboly
Na zariadení je možné nájsť nasledujúce varovné
symboly:
Nastavenie
Varovanie! Pred montážou sa uistite, či je náradie
vypnuté a či je prívodný kábel odpojený zo zásuvky.
•
•
•
•
•
Popis
1.
2.
3.
4.
5.
Zostavenie hornej rukoväte (obr. A)
•
Pred zostavením sa uistite, či je príchytka navinutého
kábla nasadená na hornú rukoväť.
•
Spôsobom znázorneným na obrázku upevnite
pomocou rukovätí (10), podložiek (9) a skrutiek (8),
spodnú časť rukoväte (7) k hornej rukoväti (6).
Pred začatím obsluhy si starostlivo preštudujte
tento návod.
Zariadenie nevystavujte dažďu alebo prostrediu
s vysokou vlhkosťou.
Uchytenie spodnej rukoväte (obr. C)
•
Konce spodnej rukoväte (7) vložte do príslušných
otvorov v zariadení.
•
Stlačte rukoväť dole ako to najviac bude možné.
•
Pomocou skrutiek (12) rukoväť zaistite.
Držte z dosahu okolitých osôb.
Uchytenie kábla (obr. B)
Prívodný kábel motora musí byť uchytený pomocou
príchytiek kábla.
•
Jednu príchytku (11) pripnite k vedeniu kábla
medzi spínacou skrinkou (3) a motorom. Príchytku
pripevnite k spodnej rukoväti (7).
•
Ďalšiu príchytku (11) pripnite k vedeniu kábla
medzi spínacou skrinkou (3) a sieťovou zástrčkou.
Príchytku pripevnite k hornej rukoväti (7).
Varovanie! Pred pripojením zástrčky k elektrickej sieti
sa uistite, či je kábel zaistený príchytkami.
Dajte pozor na ostré hroty. Hroty sa po vypnutí
motora ješte chvíľu otáčajú - zariadenie odpojte
od siete pred prevedením údržby alebo pokiaľ
je prívodný kábel poškodený.
Kábel držte z dosahu hrabacích hrotov.
Pripevnenie záchytného vaku na trávu (obr. D)
•
So záhradným prevzdušňovačom v pracovnej
polohe upevnite záchytný vak na trávu (1) do
príchytiek v prednej časti prevzdušňovača.
Hroty dobiehajú ešte po vypnutí motora.
Elektrická bezpečnosť
Toto náradie je chránené dvojitou izoláciou;
preto nie je nutné použitie zemniaceho
vodiča. Prekontrolujte, či sieťové napätie
zodpovedá napätiu uvedenému na typovom
štítku elektrického náradia.
•
•
Záchytný vak na trávu
Kryt motora
Spínacia skrinka
Blokovacie tlačidlo
Páka vypínača
Nastavenie hĺbky záberu (obr. E)
Na Vašom prevzdušňovači je možné nastaviť tri polohy
hĺbky záberu; nízka úroveň, stredná a vysoká úroveň.
Tieto úrovne sa dajú nastaviť pomocou trojpolohového
regulátora umiestneného na zadnom valci (13).
•
Stlačte poistné tlačidlo regulátora výšky a otočte
ním do ktorejkoľvek z troch polôh podľa obr. E. Po
dosiahnutí zvolenej polohy poistné tlačidlo uvoľnite
tak, aby zaskočilo späť do hlavnej časti Vášho
prevzdušňovača (2).
•
Tieto tri polohy sú vyznačené na bočnej strane
prevzdušňovača, ako je znázornené na obr. E.
Poškodený prívodný kábel musí byť vymenený
výrobcom alebo mechanikom značkového servisu
Black & Decker.
Elektrická bezpečnosť môže byť ďalej zvýšená
použitím vysoko citlivého prúdového chrániča 30 mA
pre zvyškový prúd (RCD).
5
Pokračujte na koniec oblasti hrabania, otočte sa
doľava a postupujte k miestu 4.
•
Pokračujte rovnakým spôsobom, ako je zobrazené
na ľavom diagrame, vždy pracujte mimo polohu
prívodného kábla. Nepostupujte spôsobom
zobrazeným v pravom diagrame, nepracujte
v blízkosti prívodného kábla, tento spôsob je
nebezpečný.
Ak dokončíte hrabanie, odporúčame pred uložením
zariadenia odstrániť všetky zbytky trávy. Viď kapitola
“Údržba” v tomto návode.
Poznámka: Najlepšie výsledky dosiahnete pravidelným
hrabaním trávnatých porastov. Mokrú trávu nehrabte.
•
Pri hrabaní okrajov trávnika pritlačte rukoväť dole,
aby kolesá z okraja neskĺzli.
•
Na predĺženie životnosti Vášho zariadenia
a hrabacích hrotov odstráňte z povrchu trávnika
voľné vetvičky a kamene.
Varovanie! Poškodený kábel nepripájajte k elektrickej
sieti, ani sa ho pred jeho vytiahnutím zo zásuvky
elektrickej siete nedotýkajte. Poškodený kábel sa môže
dostať do kontaktu s časťami, ktoré sú pod napätím.
Varovanie! Nedotýkajte sa hrabacích hrotov pred tým,
než prevzdušňovač odpojíte od sieťového prívodu a než
sa celkom zastaví.
Varovanie! Deti by mali byť pod dozorom, aby bolo
zaistené, že sa s náradím nebudú hrať.
Varovanie! Tento prístroj nie je určený na použitie osobami
(vrátane detí) so zníženými fyzickými, zmyslovými
alebo duševnými schopnosťami, alebo s nedostatkom
skúseností a znalostí, pokiaľ tieto osoby nepracujú pod
dohľadom, alebo pokiaľ im neboli poskytnuté inštrukcie
týkajúce sa použitia prístroja osobou zodpovednou za
ich bezpečnosť.
Tri nastavenia hĺbky záberu sú nasledovné:
•
Najnižšia poloha (1). Toto nastavenie by sa malo
použiť pri intenzívnom prehrabávaní trávnika. Pri
tomto nastavení odstráni Váš prevzdušňovač všetky
vetvičky a trávnaté nečistoty, ktoré sú zapadnuté
hlboko v tráve. Pri tomto nastavení budú tiež
odstránené machy a burina.
•
Stredná poloha (2). Toto nastavenie by sa malo
použiť pri nie príliš intenzívnom prehrabávaní
trávnika. Toto nastavenie je vhodné pre väčšinu
typov trávnikov.
•
Najvyššia poloha (3). Pri tomto nastavení bude
Váš trávnik mierne prečesaný a zametený. Váš
prevzdušňovač sa dá pri tomto nastavení použiť tiež
na ‘zdvihnutie’ udupanej trávy a výhonkov (plazivých
travín a buriny, ako napríklad ďateliny) tak, aby ho
bolo možné pokosiť. Nastavenie mierneho hrabania
/ zametania je ideálne pri zbere opadaného lístia
a pokosenej trávy.
Použitie
Zapnutie a vypnutie
Zapnutie
•
Oboma rukami uchopte rukoväť a ľahko ju skloňte
dole tak, aby sa nadvihla predná časť zariadenia.
•
Podržte blokovacie tlačidlo (4) stlačené a povytiahnite
hlavný vypínač (5) smerom k sebe.
•
Blokovacie tlačidlo (4) uvoľnite.
•
Zariadenie vráťte do pracovnej polohy.
Vypnutie
•
Ak chcete náradie vypnúť, uvoľnite hlavný vypínač
(5).
Nikdy sa nepokúšajte vypínač zaistiť v polohe zapnuté.
Varovanie! Nechajte náradie pracovať jeho vlastným
tempom. Zamedzte preťažovaniu náradia.
Užitočné rady pre prácu s prevzdušňovačom
Nepracujte s prevzdušňovačom v príliš vysokej tráve.
Odporúča sa, aby ste prevzdušňovač nepoužívali v tráve
vyššej než 75 mm.
•
Zariadenie nepoužívajte vo vlhkom prostredí alebo
za mokra.
•
Najlepšie výsledky dosiahnete pravidelným
používaním. Odporúča sa použiť Váš prevzdušňovač
na začiatku a na konci každej sezóny kosenia trávy,
aby bol trávnik dokonale rozrytý. Váš prevzdušňovač
by sa tiež mal použiť po každom kosení na
odstránenie zanechaných odrezkov trávy.
•
Hrabanie vykonávajte najprv jedným smerom
a potom naprieč. Spočiatku môže trávnik vyzerať
holý a neucelený, ale rýchlo sa spamätá.
Riadna starostlivosť o trávnik sa nedá vykonať len jedným
kosením týždenne počas celého leta. Trávnik bude pekný
len pri intenzívnom hrabaní, aby došlo k odstráneniu
odumretých častí, machu a buriny, ktoré pohľad naň
kazia. Nahromadenie odumretých častí spôsobuje
vytvorenie vrstvy travín, ktorá bráni vsiaknutiu vody do
pôdy, a pokiaľ bude táto vrstva dlšiu dobu nasiaknutá
vodou, môže spôsobiť choroby trávy a brániť zdravým
travinám, aby sa ujali.
•
Položte zvinutý prívodný kábel na trávnik tesne
k miestu, kde začnete pracovať (poloha 1 na
obr. F).
•
Uchopte rukoväť oboma rukami a hornú časť
predlžovacieho kábla pridržte tou rukou, ktorou
neobsluhujete vypínač.
Varovanie! Nepokúšajte sa obsluhovať zariadenie len
jednou rukou - prevzdušňovač musí byť vedený oboma
rukami.
•
Vyššie uvedeným spôsobom zariadenie uveďte do
chodu.
•
Postupujte pri hrabaní smerom nadol od miesta
1 smerom k miestu 2 a po dosiahnutí miesta 2 sa
otočte smerom doprava a postupujte k miestu 3.
Údržba
Vaše náradie Black & Decker bolo skonštruované tak, aby
pracovalo čo najdlhšie s minimálnymi nárokmi na údržbu.
Dlhodobé bezproblémové fungovanie náradia závisí od
jeho riadnej údržby a pravidelného čistenia.
•
Zariadenie udržujte čisté a suché.
•
Vetracie otvory čistite pravidelne čistým a suchým
maliarskym štetcom.
•
Pravidelne zo zariadenia odstraňujte tupou škrabkou
zachytenú trávu a nečistoty.
6
•
Na čistenie náradia používajte iba navlhčenú
handričku v jemnom mydlovom roztoku. Dbajte
na to, aby sa do náradia nikdy nedostala žiadna
kvapalina a nikdy neponárajte žiadnu časť náradia
do kvapaliny. Nepoužívajte žiadne brúsne alebo
rozpúšťacie čistiace prostriedky.
sa popredajného servisu nájdete tiež na internetovej
adrese: www.2helpU.com
Technické údaje
Napätie
Príkon
Otáčky naprázdno
Nastavenie výšky
Hmotnosť
Riešenie problémov
Ak Vaše náradie nepracuje správne, postupujte
podľa krokov uvedených ďalej. Ak nebude porucha
odstránená, spojte sa s Vaším servisným zástupcom
Black & Decker.
Varovanie! Pred pokračovaním odpojte zástrčku zo
sieťovej zásuvky.
Vac
W
min-1
cm
kg
GD300
TYP 1
230
600
3000
-2/3/8
7,9
GD300X
TYP 1
230
500
3000
-2/3/8
7,9
Hodnota akustického tlaku
Akustický tlak (LpA) 76 dB(A), odchýlka (K) 3 dB(A)
Motor bzučí, ale zostava s hrotmi sa neotáča
•
Starostlivo odstráňte všetky prekážky zabraňujúce
otáčaniu hrotov.
Akustický výkon (LWA) 95 dB(A), odchýlka (K) 3 dB(A)
Celková úroveň vibrácií (priestorový vektorový
súčet) podľa normy EN 13684:
Žiadny zvuk a zostava s hrotmi sa neotáča
•
Skontrolujte, či je prívodný kábel správne pripojený.
•
Skontrolujte poistku prívodného kábla.
Hodnota vibrácií (ah) < 2,5 m/s2, odchýlka (K) 1,5 m/s2
ES Prehlásenie o zhode v rámci EÚ
Varovanie! Výmena sieťovej zástrčky (iba pre Veľkú
Britániu a Írsko)
Ak budete inštalovať novú zástrčku prívodného kábla:
Bezpečne odstráňte starú zástrčku.
Pripojte hnedý vodič k fázovej svorke novej zástrčky.
Modrý vodič pripojte k nulovej svorke.
Varovanie! K uzemňovacej svorke nesmie byť pripojený
žiadny vodič.
Dodržujte montážne pokyny dodávané s kvalitnými
zástrčkami. Odporúčaná poistka: 13 A.
12
GD300, GD300X
Spoločnosť Black & Decker prehlasuje, že tento výrobok
zodpovedá nasledujúcim normám:
2006/42/EC
EN60335-1, EN60335-2-92
2000/14/EC, Prevzdušňovač, Dodatok V, Úroveň
akustického výkonu podľa normy
Ochrana životného prostredia
Triedenie odpadu. Tento výrobok nesmie byť
likvidovaný spolu s bežným komunálnym
odpadom.
Úroveň akustického výkonu podľa normy 2000/14/EC
(Článok 13, Dodatok III):
Pokiaľ nebudete prístroj ďalej používať alebo ak chcete
prístroj vymeniť za nový, nelikvidujte ho spolu s bežným
komunálnym odpadom. Likvidujte ho v triedenom
odpade.
Triedený odpad umožňuje recykláciu a opätovné
využitie použitých výrobkov a obalových
materiálov. Recyklácia napomáha chrániť
životné prostredie a znižuje spotrebu surovín.
LWA (meraný akustický výkon)
Odchýlka = 3 dB(A)
95 dB(A)
LWA (zaručená hodnota akustického výkonu)
Odchýlka = 3 dB(A)
98 dB(A)
Tieto výrobky spĺňajú tiež požiadavky smerníc 2004/108/
EC a 2011/65/EU.
Ďalšie informácie vám poskytne zástupca spoločnosti
Black & Decker na nasledujúcej adrese alebo na adresách,
ktoré sú uvedené na zadnej strane tohto návodu.
Pri zakúpení nových výrobkov vám predajne, miestne
zberne odpadov alebo recyklačné stanice poskytnú
informácie o správnej likvidácii elektro odpadov
z domácnosti.
Nižšie podpísaná osoba je zodpovedná za zostavenie
technických údajov a vydáva toto prehlásenie v zastúpení
spoločnosti Black & Decker.
Po ukončení životnosti výrobkov Black & Decker
poskytuje spoločnosť Black & Decker možnosť recyklácie
týchto výrobkov. Ak chcete využiť túto službu, vráťte
prosím Váš výrobok ktorémukoľvek servisnému stredisku,
ktoré náradie odoberie a zaistí jeho recykláciu.
Kevin Hewitt
Technický a vývojový
riaditeľ
Spennymoor, County Durham
DL16 6JG, Veľká Británia
29/10/2012
Kontakty na vaše regionálne strediská Black & Decker
nájdete v tomto návode. Zoznam autorizovaných
stredísk Black & Decker a všetky podrobnosti týkajúce
7
Záruka
Spoločnosť Black & Decker dôveruje kvalite
svojho vlastného náradia a poskytuje kupujúcemu
mimoriadnu záruku. Táto záruka je nadštandardná
a v žiadnom prípade nepoškodzuje Vaše zákonné práva.
Táto záruka platí vo všetkých členských štátoch EÚ
a Európskej zóny voľného obchodu EFTA.
Ak sa na výrobku Black & Decker objavia,
v priebehu 24 mesiacov od zakúpenia, akékoľvek
materiálové či výrobné chyby, garantujeme, v snahe
o minimalizovanie Vašich starostí, bezplatnú výmenu
chybných dielcov, opravu alebo výmenu celého výrobku
za nižšie uvedených podmienok:
•
Výrobok nebol používaný na obchodné alebo
profesionálne účely a nedochádzalo k jeho
prenájmu.
•
Výrobok nebol vystavený nesprávnemu použitiu
a nebola zanedbaná jeho predpísaná údržba.
•
Výrobok nebol poškodený cudzím zavinením.
•
Neboli vykonávané opravy výrobku inými
osobami než pracovníkmi značkového servisu
Black & Decker.
Pri uplatňovaní reklamácie je nutné predajcovi alebo
servisnému stredisku predložiť doklad o nákupe
výrobku. Miesto Vašej najbližšej autorizovanej
servisnej pobočky Black & Decker sa dozviete
na príslušnej adrese uvedenej na zadnej strane
tejto príručky. Zoznam autorizovaných servisov
Black & Decker a podrobnosti o popredajnom
servise nájdete tiež na internetovej adrese:
www.2helpU.com
Navštívte našu internetovú adresu
w w w. b l a c k a n d d e c k e r. c o . u k a z a r e g i s t r u j t e
si Váš výrobok Black & Decker. Budete tak mať
neustále prehľad o nových výrobkoch a špeciálnych
ponukách. Ďalšie informácie o značke Black & Decker
a o našom výrobnom programe získate na internetovej
adrese www.blackanddecker.co.uk
8
STANLEY BLACK & DECKER SLOVAKIA S.R.O.
Tomášikova 50b
831 04 Bratislava
Tel.:
00420 261 009 772
Fax:
00420 261 009 784
www.dewalt.sk
obchod@sbdinc.com
STANLEY BLACK & DECKER CZECH REPUBLIC S.R.O.
Türkova 5b
149 00 Praha 4
Česká Republika
Tel.:
00420 261 009 772
Fax:
00420 261 009 784
Servis: 00420 244 403 247
www.dewalt.cz
obchod@sbdinc.com
BAND SERVIS
Paulínska 22
917 01 Trnava
Tel.:
00421 335 511 063
Fax:
00421 335 512 624
www.bandservis.sk
p.talajka@bandservis.sk
BAND SERVIS
Južná trieda 17 (budova TWD)
040 01 Košice
Tel.:
00421 556 233 155
bandserviske@zoznam.sk
BAND SERVIS
K Pasekám 4440
760 01 Zlín
Tel.:
00420 577 008 550,1
Fax:
00420 577 008 559
www.bandservis.cz
bandservis@bandservis.cz
BAND SERVIS
Klášterského 2
140 00 Praha 4
Tel.:
00420 244 403 247
Fax:
00420 241 770 167
j.kraus@bandservis.cz
www.bandservis.cz
bandservis@bandservis.cz
zst00193678 - 23-11-2012
9
10
CZ
ZÁRUČNÍ LIST
PL
KARTA GWARANCYJNA
H
JÓTÁLLÁSI JEGY
SK
ZÁRUČNÝ LIST
CZ
H
měsíců
hónap
24
PL
SK
miesiące
mesiacov
CZ
Výrobní kód
Datum prodeje
Razítko prodejny
Podpis
H
Gyári szám
A vásárlás napja
Pecsét helye
Aláírás
PL
Numer seryjny
Data sprzedaży
Stempel
Podpis
SK
Číslo série
Dátum predaja
Pečiatka predajne
Podpis
H
CZ
Adresy servisu
Band Servis
Klášterského 2
CZ-140 00 Praha 4
Tel.: 00420 244 403 247
Fax: 00420 241 770 167
PL
Band Servis
K Pasekám 4440
CZ-76001 Zlín
Tel.: 00420 577 008 550,1
Fax: 00420 577 008 559
http://www.bandservis.cz
Black & Decker Központi
Garanciális-és Márkaszerviz
1163 Budapest
(Sashalom) Thököly út 17.
Tel.: 403-2260
Fax: 404-0014
www.rotelkft.hu
SK
Adres serwisu centralnego
ERPATECH
ul. Bakaliowa 26
05-080 Mościska
Tel.: 022-8620808
Fax: 022-8620809
CZ
H
Adresa servisu
Band Servis
Paulínska ul. 22
SK-91701 Trnava
Tel.: 00421 335 511 063
Fax: 00421 335 512 624
Dokumentace záruční opravy
PL
Przebieg napraw gwarancyjnych
A garanciális javitás dokumentálása
SK
Záznamy o záručných opravách
CZ
Číslo
Datum příjmu
Datum zakázky
Číslo zakázky
Závada
Razítko
Podpis
H
Sorszám
Bejelentés időpontja
Javítási időpont
Javitási
Hiba jelleg
oka
Pecsét
Przebieg
naprawy
Stempel
Popis
poruchy
Pečiatka
Podpis
munkalapszám
Jótállás új határideje
PL
SK
08/12
Nr.
Číslo
dodávky
Data zgłoszenia
Dátum nahlásenia
Data naprawy
Dátum opravy
Nr. zlecenia
Číslo
objednávky
Aláírás
Podpis
Download PDF

advertising