GD300X | Black&Decker GD300X LAWNRAKER instruction manual

Powerful Solutions
TM
Upozornění !
Určeno pro kutily.
500500-37 CZ
Přeloženo z původního návodu
www.blackanddecker.eu
GD300
GD300X
2
3
ČEŠTINA
Použití výrobku
•
Váš zahradní provzdušňovač Black & Decker je určen
k odstranění větviček, travních nečistot, mechů a plevele,
které mohou narušit hezký vzhled trávníku. Tento výrobek
je určen pouze pro spotřebitelské použití.
•
Bezpečnostní pokyny
•
Varování! Při použití elektrického nářadí napájeného
kabelem by měly být vždy dodržovány základní
bezpečnostní pokyny, včetně následujících, abyste snížili
riziko vzniku požáru, riziko úrazu elektrickým proudem
nebo jiného poranění a materiálních škod.
•
Před použitím tohoto výrobku si řádně prostudujte
celý návod.
•
Před zahájením obsluhy se ujistěte, zda víte, jak se
výrobek v případě nebezpečí vypíná.
•
Uschovejte tento návod pro případné další použití.
•
Instruktáž
•
Pozorně si přečtěte pokyny. Buďte obeznámeni
s obsluhou a správným používáním zařízení.
•
Nedovolte používat zařízení dětem ani jiným
osobám, které nejsou seznámeny s těmito pokyny.
Místní nařízení mohou omezit minimální věk
obsluhy.
•
Nikdy nepoužívejte zařízení, pokud se v jeho
blízkosti nacházejí lidé, obzvláště děti, nebo domácí
zvířata.
•
Mějte na vědomí, že je obsluha zodpovědná za
úrazy a nebezpečí týkající se dalších lidí a jejich
majetku.
•
•
•
•
•
•
Příprava
•
Nazujte si robustní boty nebo holínky, aby byla vaše
chodidla chráněna. Se zařízením nepracujte, pokud
máte nazuté sandály s otevřenou špičkou nebo
pokud jste bosi. Nohy si chraňte dlouhými kalhoty.
•
Při práci se zařízením používejte bezpečnostní nebo
ochranné brýle. Kdykoliv se během práce začne
prášit, použijte ochrannou masku obličeje proti
prachu. Při nadměrné hlučnosti používejte vhodnou
ochranu sluchu.
•
Ochrana před úrazem způsobeným elektrickým
proudem. Nedotýkejte se uzemněných povrchů
(například kovového zábradlí, sloupů lamp, atd.).
•
Před použitím zařízení zkontrolujte, zda je trasa,
kterou budete hrabat zbavena klacíků, kamenů,
drátů a jakýchkoliv dalších předmětů.
•
•
Na svazích pracujte po vrstevnicích, nikdy ne
směrem nahoru a dolů. Dbejte zvýšené opatrnosti,
pokud na svazích měníte směr trasy sekání.
Při práci se zařízením kráčejte pomalu, nikdy
nespěchejte. Při práci zařízení netáhněte směrem
k vám, ani nekráčejte pozpátku.
Zařízení spusťte podle pokynů a udržujte náležitou
vzdálenost vašich nohou od hrabacích hrotů.
Zařízení v chodu nenaklánějte, vyjma situace,
kdy musí být naklopeno pro spuštění. V tomto
případě nenaklánějte zařízení více než je nutno
a pozdvihněte pouze od operátora vzdálenější
stranu. Zařízení uchopte oběma rukama ještě před
tím, než jej položíte zpět na zem.
Pokud je třeba zařízení naklonit při převážení
přes cestu a povrchy jiné než travnaté, nebo při
transportu, vypněte jej a počkejte, až se hroty zcela
zastaví.
Nezdvihejte ani nepřevážejte zařízení, dokud se
hroty zcela nezastaví.
Udržujte náležitou vzdálenost vašich rukou a nohou
od hrabacích hrotů. Vaše ruce a nohy nepokládejte
do blízkosti rotačních částí zařízení nebo pod ně.
Držte se neustále mimo dosah výfukových otvorů.
Vždy, než ponecháte zařízení bez dozoru jej
vypněte, odpojte od elektrické zásuvky a počkejte,
až se rotující části zcela zastaví. Zařízení taktéž vždy
vypněte, odpojte od elektrické zásuvky a počkejte,
až se rotující části zcela zastaví, před provedením
výměny, čištěním nebo kontrolou jednotlivých
částí.
Pokud zařízení začne nepřirozeně vibrovat nebo
pokud zachytíte cizí předmět, zařízení vypněte
a odpojte od elektrické sítě. Zkontrolujte zařízení,
zda není poškozeno.
Dávejte pozor, aby napájecí kabel nepřišel do styku
s hrabacími hroty. Stále sledujte, kde se napájecí
kabel nachází.
Po vypnutí zařízení se bude motor ještě několik
sekund otáčet. Nepokoušejte se dobíhající hroty
zastavit.
Údržba a uskladnění
•
Vždy před použitím zkontrolujte, zda není
zařízení poškozeno nebo zda nemá vadné části.
Zkontrolujte vychýlení a uložení pohybujících se
částí, opotřebované části a další prvky, které mohou
ovlivnit provoz nářadí. Zajistěte, aby byl chod nářadí
zcela v pořádku a aby nářadí správně plnilo funkci,
ke které je určeno. Nikdy zařízení nepoužívejte
pokud jsou ochranné kryty nebo zábrany poškozeny
nebo pokud nejsou nasazeny. Je-li jakákoliv část
zařízení poškozena, nepoužívejte je. Pokud nelze
hlavní vypínač nářadí zapnout a vypnout, s nářadím
nepracujte. Svěřte opravu nebo výměnu jakékoliv
poškozené nebo zničené části autorizovanému
servisu.
•
Pravidelně kontrolujte přívodní kabel, zda není
poškozen. Pokud je napájecí kabel poškozen nebo
pokud je vadný, musí být z bezpečnostních důvodů
opraven v autorizovaném servisním středisku.
Pravidelně provádějte kontrolu prodlužovacího
Provoz
•
Nikdy zařízení nepoužívejte, pokud má vadné
ochranné kryty nebo štíty, nebo pokud nemá
nasazeny bezpečnostní díly, jako jsou například
odchylovače nebo lapače trávy.
•
Zařízení používejte pouze za denního světla nebo
při dobrém umělém osvětlení.
•
Nevystavujte zařízení dešti. Nepoužívejte nářadí ve
vlhkém prostředí. Zvláště pak neprovádějte hrabání
ve vlhké trávě.
•
Udržujte pevný postoj, obzvláště pokud stojíte na
svahu. Uvědomte si, že je čerstvě nasekaná tráva
kluzká a vlhká. Nepracujte na příkrých svazích.
4
•
•
•
•
•
kabelu. Poškozený prodlužovací kabel okamžitě
vyměňte.
Pro bezpečnou práci udržujte na zařízení veškeré
šrouby, matice a svorky řádně dotaženy.
Kontrolujte záchytný vak na trávu zda není
opotřebován nebo poškozen a podle potřeby
jej vyměňte. Nikdy nepoužívejte zařízení bez
záchytného vaku na trávu.
Není-li zařízení používáno, mělo by být uschováno
na suchém místě. K uloženému zařízení nesmí mít
přístup děti.
Zajistěte, aby při výměně byly použity pouze nože
správného typu.
Používejte pouze doporučené náhradní díly
a příslušenství společnosti Black & Decker.
•
•
Poškozený napájecí kabel musí být vyměněn
výrobcem nebo zástupcem značkového servisu
firmy Black & Decker.
Elektrická bezpečnost může být dále zvýšena
použitím vysoce citlivého proudového chrániče
30 mA (RCD).
Použití prodlužovacího kabelu
Vždy používejte schválený typ prodlužovacího kabelu,
který je vhodný pro příkon tohoto nářadí (viz technické
údaje). Prodlužovací kabel musí být vhodný pro
venkovní použití a musí být také tak označen. S tímto
výrobkem může být použit prodlužovací kabel HO5V
V-F s délkou 30 m a průřezem vodiče 1,5 mm2, aniž by
docházelo k výkonovým ztrátám.
Před použitím prodlužovací kabel řádně prohlédněte,
zda není poškozen nebo opotřebován. Je-li tento kabel
poškozen, vyměňte jej. Budete-li používat navinovací
kabel, vždy odviňte z cívky celý kabel.
Bezpečnost ostatních osob
•
Toto zařízení není určeno k použití osobami
(včetně dětí) se sníženými fyzickými, smyslovými
nebo duševními schopnostmi, nebo nedostatkem
zkušeností a znalostí, pokud těmto osobám
nebyl stanoven dohled, nebo pokud jim nebyly
poskytnuty instrukce týkající se použití zařízení
osobou zodpovědnou za jejich bezpečnost.
•
Děti by měly být pod dozorem, aby si s nářadím
nehrály.
Popis
1.
2.
3.
4.
5.
Výstražné symboly
Na zařízení lze nalézt následující varovné symboly:
Záchytný vak na trávu
Kryt motoru
Spínací skříňka
Odjišťovací tlačítko
Spínací páka
Sestavení
Varování! Před montáží se ujistěte, zda je nářadí vypnuto
a zda je napájecí kabel odpojen od zásuvky.
Sestavení horní rukojeti (obr. A)
•
Před sestavením se ujistěte, zda je příchytka
navinutého kabelu nasazena na horní rukojeť.
•
Způsobem znázorněným na obrázku upevněte
pomocí rukojetí (10), podložek (9) a šroubů (8),
spodní část rukojeti (7) k horní rukojeti (6).
Před zahájením obsluhy si řádně prostudujte
tento návod.
Zařízení nevystavujte dešti nebo prostředí
s vysokou vlhkostí.
Uchycení spodní rukojeti (obr. C)
•
Konce spodní rukojeti (7) vložte do příslušných
otvorů v zařízení.
•
Stlačte rukojeť dolů co nejvíce to bude možné.
•
Pomocí šroubů (12) rukojeť zajistěte.
Držte z dosahu okolních osob.
Uchycení kabelu (obr. B)
Napájecí kabel motoru musí být uchycen pomocí
příchytek kabelu.
•
Jednu příchytku (11) připněte k vedení kabelu
mezi spínací skříňkou (3) a motorem. Příchytku
připevněte ke spodní rukojeti (7).
•
Další příchytku (11) připněte k vedení kabelu mezi
spínací skříňkou (3) a síťovou zástrčkou. Příchytku
připevněte k horní rukojeti (7).
Varování! Před připojením zástrčky k elektrické síti se
ujistěte, zda je kabel zajištěn příchytkami.
Dejte pozor na ostré hroty. Hroty se po vypnutí
motoru ještě chvíli otáčejí - zařízení odpojte od
sítě před provedením údržby nebo pokud je
přívodní napájecí kabel poškozen.
Kabel držte z dosahu hrabacích hrotů.
Hroty dobíhají ještě po vypnutí motoru.
Připevnění záchytného vaku na trávu (obr. D)
•
Se zahradním provzdušňovačem v pracovní poloze
upevněte záchytný vak na trávu (1) do příchytek
v přední části provzdušňovače.
Elektrická bezpečnost
Toto nářadí je chráněno dvojitou izolací; proto
není nutné použití zemnícího vodiče. Vždy
zkontrolujte, zda napájecí napětí zdroje odpovídá
hodnotě uvedené na výrobním štítku.
5
•
Nastavení hloubky záběru (obr. E)
U vašeho provzdušňovače lze nastavit tři polohy hloubky
záběru; nízká úroveň, střední a vysoká. Tyto úrovně lze
nastavit pomocí tří polohového regulátoru umístěného
na zadním válci (13).
•
Stiskněte pojistné tlačítko regulátoru výšky a otočte
jím do kterékoliv ze tří poloh podle obr. E. Po
dosažení zvolené polohy pojistné tlačítko uvolněte
tak, aby zaskočilo zpět do hlavní části vašeho
provzdušňovače (2).
•
Tyto tři polohy jsou vyznačeny na boční straně
provzdušňovače, jak je znázorněno na obr. E.
•
•
Podržte odjišťovací tlačítko (4) stisknuté a spínací
páku (5) povytáhněte směrem k sobě.
Odjišťovací tlačítko (4) uvolněte.
Zařízení vraťte do pracovní polohy.
Vypnutí
•
Chcete-li nářadí vypnout, uvolněte spínací páku
(5).
Nikdy se nepokoušejte spínač zajistit v poloze zapnuto.
Varování! Nechejte nářadí pracovat jeho vlastním
tempem. Zamezte přetěžování nářadí.
Řádnou péči o trávník nelze provést jen jedním sečením
týdně po celé léto. Trávník bude hezký jen při intenzivním
hrabání, aby došlo k odstranění odumřelých částí,
mechu a plevele, které pohled na něj kazí. Nahromadění
odumřelých částí způsobuje vytvoření nasákavé vrstvy
travin, která brání vsáknutí vody do půdy, a pokud bude
tato vrstva delší dobu nasáklá vodou, může způsobit
nemoci trávy a bránit zdravým travinám, aby se ujaly.
•
Položte svinutý přívodní kabel na trávník těsně
u místa, kde začnete sekat (obr. F, poloha 1).
•
Uchopte rukojeť oběma rukama a horní část
prodlužovacího kabelu přidržte tou rukou, kterou
neobsluhujete spínací páku.
Varování! Nepokoušejte se obsluhovat zařízení pouze
jednou rukou - provzdušňovač musí být veden oběma
rukama.
•
Výše uvedeným způsobem zařízení uveďte do
chodu.
•
Postupujte při hrabání směrem dolů počínaje
místem 1 směrem k místu 2 a po dosažení místa
2 se otočte směrem doprava a postupujte k místu
3. Pokračujte na konec oblasti hrabání, otočte se
doleva a postupujte k místu 4.
•
Pokračujte stejným způsobem, jak je zobrazeno
na levém diagramu, vždy pracujte mimo polohu
přívodního napájecího kabelu. Nepostupujte
způsobem zobrazeným v pravém diagramu, s prací
v blízkosti přívodního napájecího kabelu, tento
způsob je nebezpečný.
Pokud dokončíte hrabání, doporučujeme před uložením
ze zařízení odstranit veškeré zbytky trávy. Viz kapitola
“Údržba” v této příručce.
Poznámka: Nejlepších výsledků dosáhnete pravidelným
hrabáním travnatých porostů. Mokrou trávu nehrabejte.
•
Při hrabání okrajů trávníku přitlačte rukojeť dolů, aby
kola z okraje nesklouzla.
•
K prodloužení účinné životnosti vaší sestavy
hrabacích hrotů odstraňte z povrchu trávníku volné
klacíky a kameny.
Varování! Poškozený kabel nepřipojujte k elektrické síti,
ani se jej před jeho vytažením ze zásuvky elektrické sítě
nedotýkejte. Poškozený kabel se může dostat do kontaktu
s částmi, které jsou pod napětím.
Varování! Nedotýkejte se hrabacích hrotů před tím, než
provzdušňovač odpojíte od síťového přívodu a než se
zcela zastaví.
Varování! Děti by měly být pod dozorem, aby bylo
zajištěno, že si se zařízením nebudou hrát.
Tři nastavení hloubky záběru jsou následující:
•
Nejnižší poloha (1). Toto nastavení by mělo být
použito při intenzivním prohrabávání trávníku.
U tohoto nastavení odstraní váš provzdušňovač
veškeré větvičky a travní nečistoty, které jsou
zapadnuty hluboko v trávě. Při tomto nastavení
budou také odstraněny mechy a plevel.
Střední poloha (2). Toto nastavení by mělo
•
být použito při nepříliš silném prohrabávání
trávníku. Toto nastavení je vhodné pro většinu typů
trávníků.
•
Nejvyšší poloha (3). Při tomto nastavení bude
váš trávník mírně pročesán a zameten. Váš
provzdušňovač lze při tomto nastavení použít také
pro ‘zdvižení’ polehlé trávy a výhonků (plazivé
lodyhy travin a plevele, jako například jetele) tak,
aby je bylo možné poséci. Nastavení mírného
hrabání / zametání je ideální pro sběr spadaného
listí a posečené trávy.
Zbytková rizika
Je-li používáno nářadí, které není popisováno
v přiložených bezpečnostních varováních, mohou
se objevit dodatečná zbytková rizika. Tato rizika
mohou vzniknout v důsledku nesprávného použití,
dlouhodobého použití atd.
Přestože jsou dodržovány příslušné bezpečnostní
předpisy a jsou používána bezpečnostní zařízení, určitá
zbytková rizika nemohou být vyloučena. Tato rizika jsou
následující:
•
Zranění způsobená kontaktem s jakoukoli rotující
nebo pohybující se částí.
•
Zranění způsobená při výměně dílů, pracovních
nástrojů nebo příslušenství.
•
Zranění způsobená dlouhodobým použitím nářadí.
Používáte-li jakékoli nářadí delší dobu, zajistěte,
aby byly prováděny pravidelné přestávky.
•
Poškození sluchu.
•
Zdravotní rizika způsobená vdechováním prachu
vytvářeného při použití nářadí (příklad: - práce se
dřevem, zejména s dubovým, bukovým a MDF).
Použití
Zapnutí a vypnutí
Zapnutí
•
Oběma rukama uchopte rukojeť a lehce ji skloňte
dolů tak, aby se nadzvedla přední část zařízení.
6
Varování! Toto zařízení není určeno k použití osobami
(včetně dětí) se sníženými fyzickými, smyslovými nebo
duševními schopnostmi, nebo nedostatkem zkušeností
a znalostí, pokud těmto osobám nebyl stanoven dohled,
nebo pokud jim nebyly poskytnuty instrukce týkající
se použití zařízení osobou zodpovědnou za jejich
bezpečnost.
•
•
Bezpečně odstraňte starou zástrčku.
Připojte hnědý vodič k fázové svorce nové
zástrčky.
•
Modrý vodič připojte k nulové svorce.
Varování! K uzemňovací svorce nebude připojen
žádný vodič.
Dodržujte montážní pokyny dodávané s kvalitními
zástrčkami. Doporučená pojistka: 13 A.
Užitečné rady pro práci se zařízením
Netlačte provzdušňovač příliš vysokou trávou. Doporučuje
se, abyste provzdušňovač nepoužívali v trávě vyšší než
75mm.
•
Nepoužívejte zařízení za mokra nebo ve vlhkém
prostředí.
•
Nejlepších výsledků dosáhnete pravidelným
používáním. Doporučuje se použití vašeho
provzdušňovače na začátku a na konci každé sezóny
sečení trávy, aby byl trávník dokonale rozryt. Váš
provzdušňovač by také měl být použit po každém
sečení k odstranění zanechaných odřezků trávy.
•
Hrabání provádějte nejprve jedním směrem a poté
napříč. Zpočátku může trávník vypadat holý
a neucelený, ale rychle se vzpamatuje.
Ochrana životního prostředí
Třídění odpadu. Tento výrobek nesmí být
likvidován spolu s běžným komunálním
odpadem.
Pokud nebudete přístroj dále používat nebo přejete-li si
přístroj nahradit novým, nelikvidujte společně s běžným
komunálním odpadem. Likvidujte toto nářadí v tříděném
odpadu.
Tříděný odpad umožňuje recyklaci a opětovné
využití použitých výrobků a obalových materiálů.
Recyklace napomáhá chránit životní prostředí
a snižuje spotřebu surovin.
Při zakoupení nových výrobků vám prodejny, místní sběrny
odpadů nebo recyklační stanice poskytnou informace
o správné likvidaci elektro odpadů z domácnosti.
Údržba
Vaše zařízení Black & Decker bylo zkonstruováno tak,
aby pracovalo co nejdéle s minimálními nároky na údržbu.
Dlouhodobá bezproblémová funkce nářadí závisí na jeho
řádné údržbě a pravidelném čištění.
•
Zařízení udržujte čisté a suché.
•
Větrací otvory čistěte pravidelně čistým, suchým
malířským štětcem.
•
Pravidelně ze zařízení odstraňujte tupou škrabkou
zachycenou trávu a nečistoty.
•
K čištění vodováhy používejte pouze navlhčený
hadřík v jemném mýdlovém roztoku. Zabraňte,
aby se jakákoliv kapalina dostala do vnitřních částí
nářadí a nikdy neponořujte žádnou část vodováhy
do kapaliny. Nepoužívejte žádné brusné nebo
rozpouštěcí čistící prostředky.
Po ukončení životnosti výrobků Black & Decker poskytuje
společnost Black & Decker možnost recyklace těchto
výrobků. Chcete-li získat výhody této služby, odevzdejte
prosím vaše nářadí jakémukoliv autorizovanému servisu
Black & Decker, který nářadí odebere a zajistí jeho
recyklaci.
Kontakty na Vaše regionální střediska Black & Decker
naleznete v tomto návodu. Seznam autorizovaných
středisek Black & Decker a všechny podrobnosti týkající
se poprodejního servisu naleznete také na internetové
adrese: www.2helpU.com.
Technické údaje
Řešení problémů
Pokud vaše nářadí nepracuje správně, postupujte
podle kroků uvedených dále. Pokud nebude závada
odstraněna, spojte se s vaším servisním zástupcem
Black & Decker.
Varování! Před pokračováním odpojte zástrčku ze
síťové zásuvky.
Napájecí napětí
Příkon
Otáčky naprázdno
Nastavení výšky
Hmotnost
Motor bzučí, ale sestava s hroty se neotáčí
•
Pečlivě odstraňte všechny překážky zabraňující
otáčení hrotů.
Vac
W
min-1
cm
kg
GD300
TYP 1
230
600
3000
-2/3/8
7,9
GD300X
TYP 1
230
500
3000
-2/3/8
7,9
Hodnota akustického tlaku:
Akustický tlak (LpA) 76 dB(A), odchylka (K) 3 dB(A)
Akustický výkon (LWA) 95 dB(A), odchylka (K) 3 dB(A)
Žádný zvuk a sestava s hroty se neotáčí
•
Zkontrolujte, zda přívodní napájecí kabel správně
připojen.
•
Zkontrolujte pojistku přívodního kabelu.
Celková úroveň vibrací (prostorový vektorový
součet) podle normy EN 13684:
Hodnota vibrací (ah) < 2,5 m/s2, odchylka (K) 1,5
m/s2
Varování! Výměna síťové zástrčky (pouze pro
Velkou Británii a Irsko)
Budete-li instalovat novou zástrčku napájecího
kabelu:
7
ES Prohlášení o shodě
Záruka
SMĚRNICE PRO STROJNÍ ZAŘÍZENÍ NAŘÍZENÍ
TÝKAJÍCÍ SE VNĚJŠÍHO HLUKU
Společnost Black & Decker důvěřuje kvalitě svého
vlastního nářadí a poskytuje kupujícímu mimořádnou
záruku. Tato záruka je nadstandardní a v žádném případě
nepoškozuje Vaše zákonná práva. Tato záruka platí ve
všech členských státech EU a Evropské zóny volného
obchodu EFTA.
12
GD300, GD300X
Společnost Black & Decker prohlašuje, že tyto výrobky
popisované v technických údajích splňují požadavky
následujících norem:
Objeví-li se na výrobku Black & Decker, v průběhu
24 měsíců od zakoupení, jakékoli materiálové či výrobní
vady, garantujeme ve snaze o minimalizování vašich
starostí bezplatnou výměnu vadných dílů, opravu nebo
výměnu celého výrobku za níže uvedených podmínek:
•
Výrobek nebyl používán pro obchodní nebo
profesionální účely a nedocházelo-li k jeho pronájmu.
•
Výrobek nebyl vystaven nesprávnému použití
a nebyla zanedbána jeho předepsaná údržba.
•
Výrobek nebyl poškozen cizím zaviněním.
•
Nebyly prováděny opravy výrobku jinými osobami
než pracovníky značkového servisu Black & Decker.
2006/42/EC
EN60335-1, EN60335-2-92
2000/14/EC, Provzdušňovač, Dodatek V, Úroveň
akustického výkonu podle normy
Úroveň akustického výkonu podle normy 2000/14/
EC (článek 13, Dodatek III):
LWA (měřený akustický výkon)
Odchylka = 3 dB(A)
95 dB(A)
LWA (zaručená hodnota akustického výkonu)
Odchylka = 3 dB(A)
98 dB(A)
Při uplatňování reklamace je nutno prodejci nebo
servisnímu středisku předložit doklad o nákupu výrobku.
Místo vaší nejbližší autorizované servisní pobočky
Black & Decker se dozvíte na příslušné adrese
uvedené na zadní straně této příručky. Seznam
autorizovaných servisů Black & Decker a podrobnosti
o poprodejním servisu naleznete také na internetové
adrese: www.2helpU.com
Tyto výrobky splňují také požadavky směrnic
2004/108/EC a 2011/65/EU
Další informace vám poskytne zástupce společnosti
Black & Decker na následující adrese nebo na adresách,
které jsou uvedeny na zadní straně tohoto návodu.
Navštivte naši internetovou adresu
www.blackanddecker.co.uk a zaregistrujte si Váš
výrobek Black & Decker. Budete tak mít neustále
přehled o nových výrobcích a speciálních nabídkách.
Další informace o značce Black & Decker a o našem
výrobním programu získáte na internetové adrese
www.blackanddecker.co.uk
Níže podepsaná osoba je odpovědná za sestavení
technických údajů a provádí toto prohlášení v zastoupení
společnosti Black & Decker.
Kevin Hewitt
Viceprezident pro spotřebitelskou techniku
Black & Decker Europe, 210 Bath Road, Slough,
Berkshire, SL1 3YD
United Kingdom
29/10/2012
8
STANLEY BLACK & DECKER CZECH REPUBLIC S.R.O.
Türkova 5b
149 00 Praha 4
Česká Republika
Tel.:
00420 261 009 772
Fax:
00420 261 009 784
Servis: 00420 244 403 247
www.dewalt.cz
obchod@sbdinc.com
STANLEY BLACK & DECKER SLOVAKIA S.R.O.
Tomášikova 50b
831 04 Bratislava
Tel.:
00420 261 009 772
Fax:
00420 261 009 784
www.dewalt.sk
obchod@sbdinc.com
BAND SERVIS
K Pasekám 4440
760 01 Zlín
Tel.:
00420 577 008 550,1
Fax:
00420 577 008 559
www.bandservis.cz
bandservis@bandservis.cz
BAND SERVIS
Klášterského 2
140 00 Praha 4
Tel.:
00420 244 403 247
Fax:
00420 241 770 167
j.kraus@bandservis.cz
www.bandservis.cz
bandservis@bandservis.cz
BAND SERVIS
Paulínska 22
917 01 Trnava
Tel.:
00421 335 511 063
Fax:
00421 335 512 624
www.bandservis.sk
p.talajka@bandservis.sk
BAND SERVIS
Južná trieda 17 (budova TWD)
040 01 Košice
Tel.:
00421 556 233 155
bandserviske@zoznam.sk
zst00193676 - 15-11-2012
9
10
CZ
ZÁRUČNÍ LIST
PL
KARTA GWARANCYJNA
H
JÓTÁLLÁSI JEGY
SK
ZÁRUČNÝ LIST
CZ
H
měsíců
hónap
24
PL
SK
miesiące
mesiacov
CZ
Výrobní kód
Datum prodeje
Razítko prodejny
Podpis
H
Gyári szám
A vásárlás napja
Pecsét helye
Aláírás
PL
Numer seryjny
Data sprzedaży
Stempel
Podpis
SK
Číslo série
Dátum predaja
Pečiatka predajne
Podpis
CZ
H
Adresy servisu
Band Servis
Klášterského 2
CZ-140 00 Praha 4
Tel.: 00420 244 403 247
Fax: 00420 241 770 167
PL
Band Servis
K Pasekám 4440
CZ-76001 Zlín
Tel.: 00420 577 008 550,1
Fax: 00420 577 008 559
http://www.bandservis.cz
Black & Decker Központi
Garanciális-és Márkaszerviz
1163 Budapest
(Sashalom) Thököly út 17.
Tel.: 403-2260
Fax: 404-0014
www.rotelkft.hu
SK
Adres serwisu centralnego
ERPATECH
ul. Bakaliowa 26
05-080 Mościska
Tel.: 022-8620808
Fax: 022-8620809
CZ
H
Adresa servisu
Band Servis
Paulínska ul. 22
SK-91701 Trnava
Tel.: 00421 335 511 063
Fax: 00421 335 512 624
Dokumentace záruční opravy
PL
Przebieg napraw gwarancyjnych
A garanciális javitás dokumentálása
SK
Záznamy o záručných opravách
CZ
Číslo
Datum příjmu
Datum zakázky
Číslo zakázky
Závada
Razítko
Podpis
H
Sorszám
Bejelentés időpontja
Javítási időpont
Javitási
Hiba jelleg
oka
Pecsét
Przebieg
naprawy
Stempel
Popis
poruchy
Pečiatka
Podpis
munkalapszám
Jótállás új határideje
PL
SK
08/12
Nr.
Číslo
dodávky
Data zgłoszenia
Dátum nahlásenia
Data naprawy
Dátum opravy
Nr. zlecenia
Číslo
objednávky
Aláírás
Podpis
Download PDF

advertising