GD300X | Black&Decker GD300X LAWNRAKER instruction manual

Powerful Solutions
555555-75 PL
Tłumaczenie oryginalnej instrukcji
www.blackanddecker.eu
TM
INSTRUKCJA OBSŁUGI
MODEL GD300
GD300X
2
3
POLSKI
Zastosowanie zgodne z przeznaczeniem

Napowietrzacz do trawników Black & Decker jest
przeznaczony do napowietrzania trawników oraz
usuwania z nich śmieci, skoszonej trawy, mchu i
chwastów. Urządzenie to nie nadaje się do celów
profesjonalnych.


Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa
Ostrzeżenie! Przy posługiwaniu się urządzeniami
sieciowymi przestrzegaj podstawowych przepisów
bhp i wskazówek bezpieczeństwa zawartych w tej instrukcji, by zminimalizować ryzyko pożaru, porażenia
prądem elektrycznym i uszkodzenia ciała.
 Przed uruchomieniem napowietrzacza po raz
pierwszy dokładnie przeczytaj niniejszą instrukcję.
 Przed użyciem napowietrzacza zapoznaj się też,
jak się go wyłącza w razie niebezpieczeństwa.
 Przechowuj niniejszą instrukcję na wypadek,
gdyby znów była kiedyś potrzebna.




Zapoznanie się z napowietrzaczem
 Dokładnie przeczytaj tę instrukcję. Zapoznaj się
z elementami obsługi napowietrzacza i jak należy go prawidłowo eksploatować.
 Nie pozwalaj używać napowietrzacza dzieciom
ani innym osobom, które nie przeczytały tej instrukcji. W niektórych krajach rozporządzenia
państwowe określają dopuszczalny wiek osób
uprawnionych do pracy z elektronarzędziami.
 Nigdy nie używaj napowietrzacza, gdy w pobliżu znajdują się jakieś osoby, a zwłaszcza dzieci
i zwierzęta domowe.
 Pamiętaj, że za wypadki i szkody jest odpowiedzialny użytkownik danego urządzenia.



Przygotowanie
 Przy pracy z napowietrzaczem wkładaj na nogi
solidne obuwie na szorstkiej podeszwie. Nie rób
tego w otwartych sandałach ani tym bardziej
boso. Dla ochrony kończyn dolnych ubieraj długie spodnie.
 Na czas napowietrzania zakładaj okulary
ochronne i ewentualnie maskę przeciwpyłową,
gdy pracujesz w zapylonym otoczeniu. W razie
nadmiernego hałasu zakładaj specjalne nauszniki ochronne.
 Chroń się przed porażeniem prądem elektrycznym. Unikaj dotykania uziemionych przedmiotów (jak na przykład metalowe poręcze, słupy
latarni itp.).
 Przed rozpoczęciem pracy sprawdź, czy na
terenie napowietrzania nie ma gałęzi, kamieni,
drutów ani innych obcych przedmiotów.





Obsługa
 Nigdy nie używaj napowietrzacza z uszkodzonymi urządzeniami zabezpieczającymi, jak np.
deflektor tylnego wyrzutu i/lub kosz, bądź gdy
nie są one prawidłowo zamocowane na swoim
miejscu.
Napowietrzacz eksploatuj tylko w dzień lub przy
dobrym sztucznym oświetleniu.
Chroń napowietrzacz przed wilgocią i nigdy nie
używaj go na deszczu. W miarę możliwości nie
grab mokrego trawnika.
Zawsze zachowuj stabilną postawę, a zwłaszcza na zboczach. Pamiętaj, że świeżo skoszona
trawa może być wilgotna i śliska. Nie używaj napowietrzacza na zbyt stromych stokach.
Na spadkach zawsze przemieszczaj napowietrzacz w poprzek, a nigdy z góry na dół lub
z dołu do góry. Szczególną ostrożność zachowuj
przy zmianie kierunku.
Podczas pracy poruszaj się powoli. Nie ciągnij
napowietrzacza na siebie i nie cofaj się do tyłu.
Załącz napowietrzacz zgodnie z instrukcją i trzymaj nogi z dala od wałka napowietrzającego.
Nie przechylaj napowietrzacza przy załączaniu,
chyba że jest to bezwzględnie konieczne dla
jego uruchomienia. W takim przypadku unieś
przód napowietrzacza, ale tylko na tyle, na ile
jest to niezbędne. Przy opuszczaniu napowietrzacza na ziemię obie ręce utrzymuj w pozycji
roboczej.
W razie konieczności przechylenia napowietrzacza w celu transportu, przeniesienia go lub
przemieszczenia w inne miejsce, zwłaszcza po
terenie nieprzeznaczonym do napowietrzania,
najpierw go wyłącz i odczekaj, aż wałek napowietrzający się zatrzyma.
Napowietrzacz podnoś lub przenoś dopiero wtedy, gdy wałek napowietrzający całkowicie się
zatrzyma.
Ręce i nogi utrzymuje w bezpiecznej odległości
od wałka napowietrzającego. Nigdy nie zbliżaj
ich do obracających się części.
Zachowuj odpowiedni odstęp od otworów wylotowych.
Przed pozostawieniem napowietrzacza bez nadzoru, przed wymianą jakichkolwiek elementów,
przed rozpoczęciem czyszczenia bądź przed
uwolnieniem zablokowanego wałka napowietrzającego najpierw wyłącz urządzenie, wyjmij
wtyczkę kabla z gniazda sieciowego i upewnij
się, czy wszystkie obracające się elementy na
pewno się zatrzymały.
Gdyby napowietrzacz zaczął silnie wibrować
lub uderzył w jakiś obcy przedmiot, wyłącz go
i wyjmij wtyczkę kabla z gniazda sieciowego.
Sprawdź, czy nie nastąpiło uszkodzenie napowietrzacza.
Cały czas obserwuj kabel sieciowy i utrzymuj go
z dala od wałka napowietrzającego.
Po wyłączeniu napowietrzacza silnik pracuje
jeszcze przez kilka sekund. Nigdy na siłę nie zatrzymuj wałka napowietrzającego.
Konserwacja i składowanie
 Przed użyciem sprawdź napowietrzacz, czy nie
jest uszkodzony, czy wszystkie ruchome elementy są prawidłowo zamontowane, czy jakieś
4






elementy nie są pęknięte, czy urządzenia zabezpieczające i wyłączniki nie są uszkodzone i
czy jakieś inne usterki nie zakłócają prawidłowej
pracy urządzenia. Sprawdź, czy napowietrzacz
prawidłowo pracuje. Nie używaj napowietrzacza,
gdy jakaś jego część jest niesprawna, urządzenia zabezpieczające lub osłony są uszkodzone
bądź nie zamontowane albo też wyłącznik nie
działa prawidłowo. Naprawy lub wymiany wadliwych części zlecaj wyłącznie jednemu z naszych
autoryzowanych warsztatów serwisowych.
Często sprawdzaj kabel sieciowy, czy jest całkowicie sprawny. W razie potrzeby zleć wymianę
autoryzowanemu warsztatowi serwisowemu, by
nie narażać się na porażenie prądem elektrycznym. Regularnie kontroluj przedłużacz. W razie
uszkodzenia niezwłocznie wymień go na nowy.
Wszystkie nakrętki i śruby muszą być dobrze
dokręcone, gdyż jest to warunkiem bezpieczeństwa pracy.
Sprawdzaj kosz pod względem zużycia i uszkodzeń. W razie potrzeby wymień go na nowy. Nigdy nie używaj napowietrzacza bez założonego
kosza.
Gdy nie korzystasz z napowietrzacza, przechowuj go w suchym miejscu poza zasięgiem
dzieci.
Upewnij się, czy wałek napowietrzający zamienny jest przeznaczony konkretnie do tego typu
napowietrzacza.
Stosuj tylko części zamienne i akcesoria dopuszczone przez firmę Black & Decker.
Miej świadomość, że kolce są ostre. Po wyłączeniu silnika wałek napowietrzający obraca się jeszcze przez kilka sekund. W razie
uszkodzenia kabla lub przed rozpoczęciem
wykonywania prac konserwacyjnych wyjmij
wtyczkę z gniazda sieciowego.
Utrzymuj kabel zasilający z dala od wałka
napowietrzającego.
Po wyłączeniu silnika wałek napowietrzający obraca się jeszcze przez kilka sekund.
Bezpieczeństwo elektryczne
Napowietrzacz ten jest podwójnie zaizolowany i dlatego żyła uziemiająca nie jest
potrzebna. Zawsze sprawdzaj, czy lokalne
napięcie sieciowe odpowiada wartości podanej na tabliczce znamionowej.


Bezpieczeństwo innych osób
 Zabrania się używania tego elektronarzędzia
przez dzieci i osoby o ograniczonej sprawności
fizycznej, czuciowej lub umysłowej. To samo dotyczy osób niedoświadczonych, chyba że znajdują się pod nadzorem odpowiedzialnego za
bezpieczeństwo fachowca.
 Pilnuj dzieci, by nie bawiły się tym urządzeniem.
W razie uszkodzenia kabla sieciowego zleć
wymianę autoryzowanemu warsztatowi serwisowemu Black & Decker, by nie narażać się na
porażenie prądem elektrycznym.
Bezpieczeństwo elektryczne można zwiększyć
przez zastosowanie wyłącznika ochronnego
różnicowo-prądowego (30 mA).
Zastosowanie przedłużacza
Używaj tyko takiego przedłużacza, który został dopuszczony do eksploatacji i wytrzymuje pobór mocy
przez elektronarzędzie (patrz: Dane techniczne).
Musi on nadawać się do pracy na wolnym powietrzu
i być odpowiednio oznakowany. Kabel HO5V V-F
o przekroju 1,5 mm2 i długości 30 m nie powoduje
zauważalnego spadku mocy. Przed zastosowaniem
sprawdź przedłużacz, czy nie jest uszkodzony lub
zużyty. Wadliwy przedłużacz wymień na nowy. Gdy
korzystasz z bębna, zawsze całkowicie odwijaj z niego kabel.
Symbole ostrzegawcze
Na napowietrzaczu umieszczono następujące symbole:
Elementy napowietrzacza
1. Kosz
2. Osłona silnika
3. Wyłącznik
4. Przycisk blokujący
5. Dźwignia wyłącznika
Przed użyciem przeczytaj instrukcję obsługi.
Nie wystawiaj napowietrzacza na działanie
deszczu ani nadmiernej wilgoci.
Montaż
Ostrzeżenie! Przed rozpoczęciem montażu sprawdź,
czy napowietrzacz jest wyłączony, a wtyczka kabla
wyjęta z gniazda sieciowego.
Nie dopuszczaj osób postronnych do miejsca pracy.
5
Pozostałe zagrożenia
Przy korzystaniu z elektronarzędzia mogą zaistnieć
dodatkowe zagrożenia nieuwzględnione w przepisach bezpieczeństwa. Z reguły zachodzą one
w przypadku niewłaściwego lub zbyt długiego używania narzędzia.
Nawet przy przestrzeganiu odnośnych przepisów
bezpieczeństwa i stosowaniu przewidzianych urządzeń zabezpieczających nie da się uniknąć pewnych
zagrożeń. Zaliczają się do nich:
 Obrażenia ciała wskutek dotknięcia obracających się/ruchomych elementów.
 Skaleczenia doznane przy wymianie elementów,
noży i akcesoriów.
 Narażenie zdrowia przy dłuższym używaniu
elektronarzędzia. W takich sytuacjach rób regularne przerwy w pracy.
 Pogorszenie słuchu.
 Upośledzenie zdrowia wskutek wdychania pyłu
(np. powstającego podczas obróbki drewna,
a zwłaszcza dębu, buku i preszpanu).
Montaż górnej części rączki napowietrzacza
(rys. A)
 Przed rozpoczęciem montażu sprawdź, czy prowadnica kabla jest osadzona na górnej części
rączki.
 Zgodnie z rysunkiem połącz ze sobą dolną (7)
i górną część (6) rączki przy użyciu pokręteł
(10), podkładek (9) i wkrętów (8).
Montaż dolnej części rączki napowietrzacza
(rys. C)
 Końce dolnej części rączki (7) włóż w odpowiednie otwory w kosiarce.
 Wciśnij rączkę jak najbardziej do dołu.
 Zamocuj rączkę wkrętami (12).
Mocowanie kabla (rys. B)
Kabel sieciowy zawsze musi być zamocowany
uchwytami.
 Załóż uchwyt (11) na kabel między wyłącznikiem
(3) a silnikiem. Przytwierdź uchwyt do dolnej
części rączki napowietrzacza (7).
 Drugi uchwyt (11) załóż na kabel między wyłącznikiem (3) a wtyczka sieciową. Przytwierdź
uchwyt do górnej części rączki napowietrzacza (7).
Ostrzeżenie! Przed włożeniem wtyczki do gniazda
sieciowego dobrze zamocuj kabel.
Obsługa
Załączanie i wyłączanie
Załączanie
 Chwyć mocno rączkę obiema rękami i nieco
przechyl do dołu, by unieść do góry przód napowietrzacza.
 Naciśnij przycisk blokujący (4) i pociągnij do siebie dźwignię wyłącznika (5).
 Zwolnij przycisk blokujący (4).
 Opuść przód napowietrzacza na ziemię.
Zakładanie kosza (rys. D)
 Gdy napowietrzacz znajduje się w pozycji roboczej, zaczep kosz (1) o uchwyty z przodu maszyny.
Regulacja wysokości pracy napowietrzacza (rys. E)
Wysokość pracy napowietrzacza można nastawić na
jedną z trzech możliwych wartości przez obrócenie
3-stopniowego nastawnika zamontowanego na tylnym wałku (13).
 Naciśnij przycisk blokujący nastawnika i obróć
go do jednej z trzech ustalonych pozycji (patrz
rys. E). W żądanej pozycji zwolnij przycisk aż do
zaskoczenia w obudowie napowietrzacza (2).
 Te trzy pozycje zaznaczono z boku obudowy odpowiednimi cyframi (patrz rys. E).
Wyłączanie
 By wyłączyć napowietrzacz, po prostu zwolnij
dźwignię (5).
Nigdy nie próbuj blokować dźwigni w pozycji załączenia.
Ostrzeżenie! Nie przyśpieszaj pracy na siłę. Nie
przeciążaj napowietrzacza.
Dla właściwej pielęgnacji trawnika nie wystarczy kosić go w lecie raz na tydzień. Wymaga on dobrego
napowietrzenia, przy którym z powierzchni są usuwane obumarłe rośliny, mech i chwasty, które szpecą
trawnik. Zeschła trawa tworzy warstwę nieprzepuszczającą światła, powietrza i wody do gleby. Gdy taka
wilgotna warstwa dłużej zalega, łatwo rozwijają się
choroby, które negatywnie wpływają na wzrost i gęstość trawy.
 Ułóż przedłużacz na trawie w pobliżu miejsca,
w którym chcesz rozpocząć pracę (pozycja 1 na
rys. F). Rączkę napowietrzacza chwyć mocno
obiema rękami. Górną część przedłużacza przytrzymaj tą ręką, której nie używasz do uruchamiania wyłącznika.
Ostrzeżenie! Nie próbuj prowadzić napowietrzacza
tylko jedną ręką: trzymaj go obiema rękami.
Są możliwe następujące wysokości:
 Najmniejsza wysokość (1). Ustawienie to wybiera się w celu intensywnego napowietrzenia
trawnika. Z powierzchni zostają usunięte śmieci,
skoszona trawa, mech i chwasty.
 Średnia wysokość (2). Ustawienie to wybiera
się w celu zgrabienia trawnika. Jest to najczęściej wykorzystywana pozycja.
 Duża wysokość (3). Ustawienie to wybiera
się w celu lekkiego napowietrzenia i zamiecenia trawnika. Można na przykład spowodować
powstanie przydeptanej trawy i płożących się
chwastów, jak na przykład koniczyna, by móc je
następnie lepiej skosić. Wysokość ta jest idealna także do usuwania opadłych liści i skoszonej
trawy.
6




Załącz napowietrzacz w opisany wyżej sposób.
Prowadź napowietrzacz od pozycji 1 do pozycji
2, tam obróć napowietrzacz w prawo 180o, przemieść do pozycji 3 i dalej do końca trawnika, obróć w lewo, kontynuując pracę do pozycji 4 itd.
Stale oddalaj się od kabla. Nie pracuj tak, jak
pokazano na rysunku F z prawej strony (b), to
znaczy w kierunku kabla, gdyż jest to niebezpieczne.



Po zakończeniu pracy zaleca się czyścić napowietrzacz z brudu i resztek trawy. Patrz także punkt
„Konserwacja”.
Wskazówka: Najlepsze wyniki osiąga się, regularnie
napowietrzając trawę, ale tylko wtedy, gdy nie jest
mokra.
 Po dojściu do krawędzi trawnika naciśnij rączkę
napowietrzacza do dołu, by kółka nie wyjechały
poza napowietrzany obszar.
 By zwiększyć trwałość użytkową wałka napowietrzającego, uprzednio usuń z trawnika luźne
śmiecie i kamienie.
Dbaj o to, by napowietrzacz zawsze był czysty
i suchy.
Systematycznie czystym, suchym pędzlem malarskim czyść szczeliny wentylacyjne.
Regularnie używaj tępego skrobaka do usuwania trawy i brudu z napowietrzacza.
Do czyszczenia napowietrzacza najlepiej nadaje
się łagodny roztwór mydlany i wilgotna szmata.
Uważaj, by do wnętrza nie dostała się woda
i nigdy nie zanurzaj w niej żadnych elementów
napowietrzacza. Nie używaj żadnych środków
ściernych ani rozpuszczalników.
Usuwanie usterek
Gdyby napowietrzacz przestał prawidłowo pracować,
znajdź przyczynę na podstawie poniższych wskazówek. Dopiero gdy nie uda się usunąć usterki, zwróć
się do najbliższego autoryzowanego warsztatu serwisowego firmy Black & Decker.
Ostrzeżenie! Najpierw wyjmij wtyczkę kabla z gniazda sieciowego.
Silnik brzęczy, ale wałek napowietrzający się nie
obraca:
 Ostrożnie usuń ewentualną blokadę wałka.
Ostrzeżenie! Uszkodzonego kabla nie przyłączaj do
sieci ani nie dotykaj go, dopóki jest do niej przyłączony. Prąd z uszkodzonego kabla może przepłynąć
przez metalowe elementy napowietrzacza.
Nie słychać silnika i wałek napowietrzający się
nie obraca:
 Sprawdź, czy kabel sieciowy jest prawidłowo
przyłączony.
 Sprawdź bezpieczniki sieciowe.
Ostrzeżenie! Nie dotykaj wałka napowietrzającego,
dopóki napowietrzacz jest przyłączony do sieci i wałek jeszcze się obraca.
Ostrzeżenie! Pilnuj dzieci, by nie bawiły się napowietrzaczem.
Ostrzeżenie! Zabrania się użytkowania napowietrzacza przez osoby niepełnosprawne (w tym także
dzieci), a także niemające odpowiedniego doświadczenia i wiedzy w tym zakresie, chyba że pod nadzorem doświadczonego użytkownika.
Ochrona środowiska
Porady, jak osiągnąć najlepsze wyniki pracy
Nie napowietrzaj zbyt wysokiej trawy. Zaleca się, by
nie była ona wyższa niż 75 mm.
 Nie używaj napowietrzacza, gdy trawa jest mokra lub pada deszcz.
 Najlepsze wyniki osiąga się, regularnie napowietrzając trawę. Zalecamy to robić przynajmniej raz
na początku i końcu każdego sezonu koszenia,
by dobrze wzruszyć trawnik, ale warto grabić go
po każdym koszeniu.
 Najpierw objedź trawnik w dwóch przeciwnych
kierunkach, a następnie w kierunkach do nich
prostopadłych. Na początku trawa może wydawać się trochę łysa i potargana, ale szybko się
regeneruje.
Gdy pewnego dnia poczujesz się zmuszony zastąpić
wyrób Black & Decker nowym sprzętem lub nie
będziesz go już potrzebować, nie wyrzucaj go do
śmieci z gospodarstw domowych, a jedynie oddaj do
specjalistycznego zakładu utylizacji odpadów.
Selektywna zbiórka odpadów. Wyrobu tego
nie wolno wyrzucać do normalnych śmieci
z gospodarstw domowych.
Dzięki selektywnej zbiórce zużytych wyrobów
i opakowań niektóre materiały mogą być
odzyskane i ponownie wykorzystane. W ten
sposób chroni się środowisko naturalne
i zmniejsza popyt na surowce.
Stosuj się do lokalnych przepisów, jeżeli wymagają
one oddawania zużytych elektrycznych urządzeń
powszechnego użytku do specjalnych punktów
zbiorczych lub zobowiązują sprzedawców do
przyjmowania ich przy zakupie nowego wyrobu.
Konserwacja
Firma Black & Decker chętnie przyjmuje stare,
wyprodukowane przez siebie urządzenia i utylizuje je
zgodnie z obowiązującymi przepisami. By skorzystać
z tej usługi, oddaj zużyty sprzęt do autoryzowanego
warsztatu naprawczego, który prowadzi zbiórkę
w naszym imieniu.
Napowietrzacz firmy Black & Decker odznacza się
dużą trwałością użytkową i prawie nie wymaga konserwacji. Jednak w celu zapewnienia ciągłej, bezawaryjnej pracy, jest niezbędne jego regularne czyszczenie.
7
Deklaracja zgodności WE
W instrukcji tej zamieszczono adresy przedstawicielstw
handlowych firmy Black & Decker, które udzielają
informacji o warsztatach serwisowych. Ich listę
znajdziesz także w Internecie pod adresem:
www.2helpU.com.
DYREKTYWA MASZYNOWA
DYREKTYWA HAŁASOWA
Dane techniczne
GD300
TYP 1
Napięcie
Pobór mocy
Prędkość
obrotowa biegu
jałowego
GD300, GD300X
Black & Decker deklaruje niniejszym, że wyroby nr
kat. GD300, GD300X opisane w „Danych technicznych” zostały wykonane zgodnie z
2006/42/WE
EN 60335-1, EN 60335-2-92
GD300X
TYP 1
VAC
230
230
W
600
500
3000
3000
2000/14/EC, skaryfikatory, aneks V
obr/min
Wysokości pracy
cm
-2/3/8
-2/3/8
Masa
kg
7,9
7,9
Poziom hałasu zmierzony wg normy 2000/14/WE
(artykuł 13, aneks III,)
LWA (zmierzona moc akustyczna): 95 dB(A),
Niepewność: 3 dB(A)
LWA (gwarantowana moc akustyczna: 98 dB(A),
Niepewność: 3 dB(A)
Poziom ciśnienia akustycznego:
ciśnienie akustyczne (LPA) 76dB(A), niepewność (K)
3dB(A);
Wyroby te są zgodne także z dyrektywą 2004/108/
WE oraz 2011/65/UE.
moc akustyczna (LWA) 95dB(A), niepewność (K)
3dB(A)
By uzyskać więcej informacji, zwróć się do
jednego z naszych przedstawicielstw handlowych
Black & Decker wyszczególnionych na końcu tej
instrukcji obsługi.
Całkowita wartość drgań (suma wektorowa triax)
zgodnie z EN13684
Wartość emisji wibracji (ah)< 2,5m/s2, niepewność
(K) 1,5m/s2
Niżej podpisany ponosi odpowiedzialność za przygotowanie dokumentacji technicznej i składa to oświadczenie w imieniu firmy Black & Decker.
Kevin Hewitt
Wiceprezes Global Engineering
Black & Decker Europe,
210 Bath Road, Slough
Berkshire, SL1 3YD
Wielka Brytania
29.10.2012
8
Black & Decker
b)
termin usunięcia wady (punkt 6a) może być
wydłużony o czas niezbędny do importu
niezbędnych części zamiennych.
7.
a)
Klient otrzyma nowy sprzęt, jeżeli:
Centralny Serwis Gwarancyjny stwierdzi na
piśmie, że usunięcie wady jest niemożliwe;
produkt nie podlega naprawie, tylko wymianie
bez dokonywania naprawy.
WARUNKI GWARANCJI:
Produkty marki Black & Decker reprezentują
bardzo wysoką jakość, dlatego oferujemy dla
nich korzystne warunki gwarancyjne. Niniejsze
warunki gwarancji nie pomniejszają praw klienta
wynikających z polskich regulacji ustawowych
lecz są ich uzupełnieniem. Gwarancja jest ważna
na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.
b)
Black & Decker gwarantuje sprawne działanie
produktu w przypadku postępowania zgodnego
z warunkami techniczno-eksploatacyjnymi opisanymi w instrukcji obsługi.
Niniejszą gwarancją nie jest objęte dodatkowe
wyposażenie, jeżeli nie została do niego dołączona oddzielna karta gwarancyjna oraz elementy
wyrobu podlegające naturalnemu zużyciu.
1.
Niniejszą gwarancją objęte są usterki produktu spowodowane wadami produkcyjnymi
i wadami materiałowymi.
2.
Niniejsza gwarancja jest ważna po przedstawieniu przez Klienta w Centralnym Serwisie
Gwarancyjnym reklamowanego produktu
oraz łącznie:
poprawnie wypełnionej karty gwarancyjnej;
ważnego paragonu zakupu z datą sprzedaży
taką, jak w karcie gwarancyjnej lub kopii
faktury.
a)
b)
3.
Gwarancja obejmuje bezpłatną naprawę
urządzenia (wraz z bezpłatną wymianą
uszkodzonych części) w okresie 24 miesięcy
od daty zakupu.
4.
a)
Produkt reklamowany musi być:
dostarczony bezpośrednio do Centralnego
Serwisu Gwarancyjnego wraz z poprawnie
wypełnioną Kartą Gwarancyjną i ważnym
paragonem zakupu (lub kopią faktury) oraz
szczegółowym opisem uszkodzenia, lub
przesłany do Centralnego Serwisu Gwarancyjnego za pośrednictwem punktu sprzedaży
wraz z dokumentami wymienionymi powyżej.
b)
5.
Koszty wysyłki do Centralnego Serwisu Gwarancyjnego ponosi Serwis. Wszelkie koszty
związane z zapewnieniem bezpiecznego
opakowania, ubezpieczeniem i innym ryzykiem ponosi Klient. W przypadku odrzucenia
roszczenia gwarancyjnego, produkt jest odsyłany do miejsca nadania na koszt adresata.
6.
Usterki ujawnione w okresie gwarancji będą
usunięte przez Centralny Serwis Gwarancyjny w terminie:
14 dni roboczych od daty przyjęcia produktu
przez Centralny Serwis Gwarancyjny;
a)
8.
O ile taki sam produkt jest nieosiągalny, może
być wydany nowy produkt o nie gorszych
parametrach.
9.
Decyzja Centralnego Serwisu Gwarancyjnego odnośnie zasadności zgłaszanych usterek
jest decyzją ostateczną.
10. Gwarancją nie są objęte:
a) wadliwe działanie lub uszkodzenia spowodowane niewłaściwym użytkowaniem lub
używaniem produktu niezgodnie z przeznaczeniem, instrukcją obsługi lub przepisami
bezpieczeństwa. W szczególności profesjonalne użytkowanie amatorskich narzędzi
Black & Decker powoduje utratę gwarancji;
b) wadliwe działanie lub uszkodzenia spowodowane przeciążaniem narzędzia, które
prowadzi do uszkodzeń silnika, przekładni
lub innych elementów a także stosowaniem osprzętu innego niż zalecany przez
Black & Decker;
c) mechaniczne uszkodzenia produktu i wywołane nimi wady;
d) wadliwe działanie lub uszkodzenia na skutek
działania pożaru, powodzi, czy też innych
klęsk żywiołowych, nieprzewidzianych wypadków, korozji, normalnego zużycia w eksploatacji czy też innych czynników zewnętrznych;
e) produkty, w których naruszone zostały plomby gwarancyjne lub, które były naprawiane
poza Centralnym Serwisem Gwarancyjnym
lub były przerabiane w jakikolwiek sposób;
f) osprzęt eksploatacyjny dołączony do urządzenia oraz elementy ulegające naturalnemu
zużyciu.
11. Centralny Serwis Gwarancyjny, firmy handlowe, które sprzedały produkt, nie udzielają
upoważnień ani gwarancji innych niż określone w karcie gwarancyjnej. W szczególności
nie obejmują prawa klienta do domagania
się zwrotu utraconych zysków w związku
z uszkodzeniem produktu.
12. Gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani
nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z niezgodności towaru z umową.
Centralny Serwis Gwarancyjny ERPATECH
ul. Bakaliowa 26, 05-080 Mościska
tel.: (22) 862-08-08, (22) 431-05-05
faks: (22) 862-08-09
zst00193830- 14-11-2012
9
10
CZ
ZÁRUČNÍ LIST
PL
KARTA GWARANCYJNA
H
JÓTÁLLÁSI JEGY
SK
ZÁRUČNÝ LIST
CZ
H
měsíců
hónap
24
PL
SK
miesiące
mesiacov
CZ
Výrobní kód
Datum prodeje
Razítko prodejny
Podpis
H
Gyári szám
A vásárlás napja
Pecsét helye
Aláírás
PL
Numer seryjny
Data sprzedaży
Stempel
Podpis
SK
Číslo série
Dátum predaja
Pečiatka predajne
Podpis
CZ
H
Adresy servisu
Band Servis
Klášterského 2
CZ-140 00 Praha 4
Tel.: 00420 244 403 247
Fax: 00420 241 770 167
PL
Band Servis
K Pasekám 4440
CZ-76001 Zlín
Tel.: 00420 577 008 550,1
Fax: 00420 577 008 559
http://www.bandservis.cz
Black & Decker Központi
Garanciális-és Márkaszerviz
1163 Budapest
(Sashalom) Thököly út 17.
Tel.: 403-2260
Fax: 404-0014
www.rotelkft.hu
SK
Adres serwisu centralnego
ERPATECH
ul. Bakaliowa 26
05-080 Mościska
Tel.: 022-8620808
Fax: 022-8620809
CZ
H
Adresa servisu
Band Servis
Paulínska ul. 22
SK-91701 Trnava
Tel.: 00421 335 511 063
Fax: 00421 335 512 624
Dokumentace záruční opravy
PL
Przebieg napraw gwarancyjnych
A garanciális javitás dokumentálása
SK
Záznamy o záručných opravách
CZ
Číslo
Datum příjmu
Datum zakázky
Číslo zakázky
Závada
Razítko
Podpis
H
Sorszám
Bejelentés időpontja
Javítási időpont
Javitási
Hiba jelleg
oka
Pecsét
munkalapszám
Jótállás új határideje
Aláírás
PL
Nr.
Data zgłoszenia
Data naprawy
Nr. zlecenia
Przebieg
naprawy
Stempel
SK
Číslo
dodávky
Dátum nahlásenia
Dátum opravy
Číslo
objednávky
Popis
poruchy
Pečiatka
Podpis
09/12
Podpis
Download PDF

advertising