GD300X | Black&Decker GD300X LAWNRAKER instruction manual

A kéziszerszám
iparszerű használatra
nem aján lott.
533444-57 H
Fordítás az eredeti kezelési utasítás alapjan készült
www.blackanddecker.eu
GD300
GD300X
2
3
MAGYAR
Rendeltetésszerű használat
Az Ön Black & Decker gyepszellőztetője füves területek
gereblyézésére lett kifejlesztve. Eltávolítja a gyepből
a hulladékot, az elhalt fűszálakat, a mohát és a gyomot,
ami elcsúfítja a gyepfelületet, így helyet adva az újonnan
növő fűnek és javítja a gyökérzet vízellátását. A készülék
iparszerű felhasználásra nem alkalmas.
•
•
Biztonsági előírások
•
Figyelmeztetés! Az elektromos hálózatról működtetett
készülékek használatakor be kell tartani az alapvető
biztonsági előírásokat, többek között a következőket
a tűz, az áramütés, a személyi sérülés kockázatának
csökkentése érdekében.
•
A készülék használata előtt alaposan olvassa át
a teljes kézikönyvet.
•
A készülék használata előtt győződjön meg
arról, hogy tudja, hogyan kell azt lekapcsolni egy
vészhelyzet esetén.
•
Őrizze meg a kézikönyvet, hogy később is
használhassa azt referenciaként.
•
•
•
Általánosságok
•
Kérjük, figyelmesen olvassa el a kezelési útmutatót.
Ismerje meg a gép működését, legyen tisztában
a készülék kezelőszerveivel és megfelelő
használatával.
•
Soha ne engedje gyereknek, vagy olyan személynek
a gép használatát, aki nem ismeri ezt a típust, illetve
nem olvasta el a kezelési utasítást. Helyi előírások
meghatározhatják a felhasználó minimális életkorát.
•
A működő géptől tartsa távol az embereket,
különösen a gyerekeket, illetve a háziállatokat. Ön
a felelős, ha baleset történik, éppen ezért a gép 6
méter sugarú körzetében senki ne tartózkodjon.
•
Vegye figyelembe, hogy a gép kezeléséből adódó
balesetekért, vagy károkért a tulajdonos a felelős.
•
•
•
Előkészületek
•
Viseljen mindig zárt cipőt, vagy csizmát a lába
megvédéséhez – a frissen vágott fű nedves és
csúszós. A gumiból vagy erős anyagból készült
lábbeli növeli a biztonságot. Soha ne dolgozzon
a géppel mezítláb, vagy szandálban. Viseljen hosszú
nadrágot lábai védelmére.
•
Használjon védő felszerelést. Viseljen
védőszemüveget, vagy szemellenzőt a készülék
használatakor. Használjon arc vagy pormaszkot, ha
az elvégzendő munka nagy porral, vagy lepattanó
részekkel járhat. Ügyeljen a hallásvédelemre is.
•
Védekezzen áramütés ellen. Kerülje az érintkezést
fémes részekkel (például fém korlát, lámpaoszlop).
Viseljen gumitalpú cipőt.
•
Üzembe helyezés előtt tisztítsa meg a munkaterület
az ágaktól, kövektől, drótoktól és minden idegen
tárgytól.
•
•
•
•
•
Kezelés
•
Soha ne használja a készüléket, ha valamelyik
részegysége sérült. Mindig bizonyosodjon
meg arról, hogy valamennyi védőberendezés
4
rendeltetésszerűen legyen felszerelve. Soha ne
kezdjen olyan készülékkel dolgozni, amely nem
teljes, vagy illetéktelen változtatásokat hajtottak
végre rajta.
A készüléket csak nappali fényben, vagy jó
megvilágítás mellett használja.
Ne hagyja szabadban a gépet, óvja az esőtől. Ne
használja nyirkos, nedves környezetben. Ne nyírjon
vele nedves füvet.
Álljon biztonságosan, különösen lejtős területen.
Kerülje a rendellenes testtartást, és egyensúlyát
soha ne veszítse el munkavégzés közben. Legyen
felkészülve rá, hogy a frissen vágott fű nedves és
csúszós. Ne dolgozzon a készülékkel meredek
lejtőn.
Lejtőkön mindig a lejtőre merőleges irányban
haladjon, soha ne párhuzamosan le és fel.
Megkülönböztetett figyelemmel váltson irányt, ha
lejtőn dolgozik.
Sétáljon, soha ne fusson a készülékkel. Soha ne
dolgozzon hátrálva, miközben saját maga felé húzza
a készüléket.
A készüléket a használati utasításban leírtak
szerint, kellő körültekintéssel kapcsolja be, és
tartsa be a biztonsági előírásokat. Tartsa távol lábait
a boronáktól.
Soha ne emelje meg a készüléket, ha jár a motorja,
kivéve, ha a beindításhoz erre szükség van. Ebben
az esetben is csak a legszükségesebb mértékig
emelje meg a készüléket, olyan helyzetben, hogy
a boronák minél távolabb legyenek a kezelőtől.
Kezei legyenek mindig a kezelőszerveken, mielőtt
visszabillenti a készüléket a munkaterületre.
Kapcsolja ki a gépet és várja meg, hogy a boronák
teljesen megálljanak, ha megbillenti a készüléket
fűtől eltérő anyaggal borított területre való
szállításnál; és amikor a munkaterületre, illetve
onnan visszaszállítja a készüléket.
Soha ne emelje meg vagy szállítsa a készüléket
addig, amíg a boronák mozgásban vannak.
Tartsa távol kezeit és lábait a boronáktól. Soha ne
tegye kezét vagy lábát a mozgórészekhez közel,
vagy közvetlenül alájuk.
Mindig tartózkodjon a kivető nyílástól megfelelő
távolságban.
Kapcsolja ki, áramtalanítsa a készüléket, és
ellenőrizze, hogy a mozgórészek teljesen megálltak,
mielőtt felügyelet nélkül hagyja a gépet; ha nem
használja azt; mielőtt változtatna a készülék bármely
beállításán; tartozékot vagy feltétet cserél; a termék
átvizsgálása előtt; valamint ha a megakadást kívánja
megszüntetni.
Ha a készülék elkezd rendellenesen vibrálni, vagy
valamilyen idegen tárgyhoz ért, azonnal kapcsolja
ki, csatlakoztassa le az áramforrásról és ellenőrizze,
hogy nem sérült-e meg.
Használat közben a hálózati kábelt tartsa távol
a boronáktól. Mindig legyen tudatában a hálózati
kábel pontos helyzetével.
•
•
A motor a kikapcsolástól számított pár tized
másodpercen belül áll csak meg. Soha ne nyúljon
a boronákhoz működő gép esetében; mindig
várja meg, hogy teljesen megálljanak. Soha ne
próbálkozzon a boronák erőszakos megállításával.
Ne emelje meg a készüléket addig, amíg a boronák
mozgásban vannak.
A gyermekeket felügyelni kell, meg kell akadályozni,
hogy játsszanak a készülékkel.
Figyelmeztető szimbólumok
A készüléken a következő figyelmeztető jelzések
találhatók:
Karbantartás és tárolás
•
Használat előtt mindig ellenőrizze a készüléket és
a hálózati kábelt. Vizsgálja meg, hogy a mozgó
részek megfelelően működnek, nincsenek
akadályoztatva. Ellenőrizze a részegységeket,
olajozásukat, esetleg előforduló töréseit, a kézvédő
vagy a kapcsoló sérüléseit és minden olyan
rendellenességet, ami befolyásolhatja a készülék
használatát. Bizonyosodjon meg róla, hogy
a készülék megfelelően működik, és a kategóriájával
egyenértékű teljesítményt biztosít. Ne használja
a gépet, ha valamelyik alkatrésze sérült. Ne
használja a gépet, ha a kapcsoló nem működőképes.
A sérült vagy hibás alkatrészek javítását vagy
cseréjét csak a kijelölt szakszervizek végezhetik.
Soha ne kísérelje meg a javítást Önállóan, a sérült
részeket és védőberendezéseket előírás szerint kell
javíttatni vagy cseréltetni.
•
Bánjon gondosan a kábellel. Soha ne a kábelnél
fogva vigye a gépet, és kérjük, ne a kábelnél fogva
húzza ki a villásdugót a konnektorból. Tartsa távol
a kábelt éles szélektől, végje olajtól és hőtől. Minden
használat előtt ellenőrizze a kábel állapotát, és
ne indítsa be a gépet, ha a kábel sérült. A sérült
hálózati kábelt azonnal le kell cseréltetni a kijelölt
szakszervizek egyikében. Soha ne kísérelje
meg a javítást Önállóan, a sérült részeket és
védőberendezéseket előírás szerint kell javíttatni
vagy cseréltetni. A szabadban kizárólag csak az arra
jóváhagyott és jelöléssel ellátott hosszabbító kábelt
szabad használni.
•
Tartsa a készülék összes csavarját, anyáscsavarját
és egyéb rögzítését szorosra húzva a biztonságos
munkavégzés érdekében.
•
Ellenőrizze a gyűjtőzsákot rendszeresen, ha kopott,
elhasznált vagy sérült szükség esetén cserélje le.
Soha ne használja a készüléket gyűjtőzsák nélkül.
•
Ügyeljen a készülék megfelelő tárolására. Ha nem
használja a készüléket, tartsa száraz, gyermekek
elől gondosan elzárt helyen.
•
Csak a megfelelő típusú tartozékokat, boronákat,
illetve feltéteket használja a készülékkel.
•
Az Ön biztonsága érdekében csak olyan tartozékot,
illetve kiegészítő berendezést használjon, illetve
olyan munkálatokat végezzen a készülékkel, melyet
a kezelési utasítás ajánl.
A készülék használata előtt olvassa el
a használati utasítást.
Ne tegye ki a készüléket esőnek,
nedvességnek.
Ne engedje közel a bámészkodókat.
Óvakodjon az éles gereblyéző fogaktól.
A fogak forgása nem áll le, amikor a motort
kikapcsolja. Húzza ki a csatlakozódugaszt
a hálózati aljzatból a karbantartás előtt, vagy
ha a kábel megsérül.
Tartsa a kábelt távol a szellőztetőfogaktól.
A fogak a gép kikapcsolása után tovább
forognak.
Elektromos biztonság
A szerszám kettős szigeteléssel van ellátva;
ezért nincs szükség földelő vezetékre.
Mindig ellenőrizze, hogy az adattáblán
megadott feszültség egyezik-e a hálózati
feszültséggel.
•
Ha a tápkábel sérült, azt a gyártónak vagy
Black & Decker márkaszerviznek kell kicserélnie
a kockázatok/veszélyek megelőzése érdekében.
•
Az elektromos biztonság egy érzékeny, 30 maes maradékáramos biztosítékkal (FI relével)
növelhető.
Hosszabbító kábel használata
Mindig jóváhagyott, a szerszám áramfelvételének
megfelelő hosszabbító kábelt használjon (lásd a műszaki
adatokat). Kültéri alkalmazásra megfelelő, ilyen jelöléssel
ellátott hosszabbító kábelt használjon. Legfeljebb
30 m hosszú, 1,5 mm² keresztmetszetű HO5V V-F
hosszabbító kábel használható anélkül, hogy a szerszám
teljesítménye csökkenne.
Használat előtt ellenőrizze, nem sérült vagy
kopott-e a hosszabbító kábel, illetve nem láthatók-e rajta
az elöregedés jelei. A hibás, illetve sérült hosszabbító
kábelt cserélje ki. Ha kábeldobot használ, mindig teljesen
tekerje le a kábelt.
Mások biztonsága
•
A készüléket a korlátozott fizikai, érzékszervi
vagy mentális képességekkel rendelkező, vagy
gyakorlattal és ismeretekkel nem rendelkező
személyek (ideértve a gyerekeket is) nem
használhatják; kivétel, ha a biztonságukért felelős
személy munkavégzésüket felügyeli és irányítja.
5
Részegységek
1. Fűgyűjtőzsák
2. Motorház
3. Kapcsoló doboz
4. Biztonsági kapcsoló
5. Kapcsolókar
•
Összeszerelés
•
Figyelem! Mielőtt elkezdi a gép összeszerelését,
győződjön meg arról, hogy a hálózati csatlakozó le
van választva az áramforrásról, és a készülék ki van
kapcsolva.
A fogantyú felsőrészének összeszerelése (A ábra)
•
Ellenőrizze, hogy a kábeltehermentesít ő
a felsőrészre legyen helyezve az összeszerelés
előtt.
•
Illessze az alsó fogantyúrészt (7) a fogantyú
felsőrészéhez (6) az anyák (10) alátétek (9) és
a csavarok (8) segítségével az ábra szerint.
a füves területről az összes hulladék anyagot, és
összegyűjti az elszáradt fűszálakat is. A mohát és
a gyomnövényeket ebben a fokozatban szintén
eltávolítja.
Közepes beállítás (2). Ez a fokozat a mérsékelt
gereblyézést eredményez, mialatt a földfelületet
megtisztítja, így a fű gyökérzete könnyebben jut
vízhez. A legtöbb fűféleségekhez alkalmazható.
Magas beállítás (3). Ebben a fokozatban egy
könnyed boronálás és gereblyézés érhető el.
Ekkor a gép az elfekvő füvet és kúszó növényeket,
valamint gyomokat, mint lóhere, megemeli
úgy, hogy hatékonyan le tudja nyírni. A magas
beállítás ideális avar összegyűjtéshez, illetve
a fűnyíráskor a kosárból vagy a motorházból kihulló
fű összeszedéséhez.
Maradványkockázat
A biztonsági figyelmeztetésekben ismertetett kockázatok
mellett más kockázatok is jellemezhetik a szerszám
használatát. Ezek a kockázatok a szerszám rendeltetéstől
eltérő, illetve huzamos, stb. használatából adódhatnak.
A vonatkozó biztonsági előírások alkalmazása,
és a védőeszközök használata ellenére bizonyos
maradványkockázatokat nem lehet elkerülni. Ezek
például a következők:
•
A forgó/mozgó alkatrészek megérintése által okozott
sérülés.
•
Az alkatrészek, vágólapok, tartozékok cseréjénél
bekövetkezett sérülés.
•
A szerszám huzamos használata által okozott
egészségkárosodás. Bármely szerszám
huzamosabb ideig való használata esetén tartson
rendszeres munkaszüneteket.
•
Halláskárosodás
•
A szerszámhasználat közben keletkező por
belégzése által okozott egészségkockázat (például:
fával végzett munkák, különösen tölgy, bükk és
faforgácslapok esetén.)
A fogantyú alsórészének felszerelése (C ábra)
•
A fogantyú alsórészének (7) végeit helyezze
a motorház megfelelő furataihoz.
•
Nyomja lefelé a fogantyút, addig, amíg szilárdan ül
a helyén.
•
Biztosítsa a fogantyút a csavarok (12) segítségével.
A kábel rögzítése (B ábra)
A kábelt rögzíteni kell a kábeltehermentesítők
segítségével.
•
Csíptesse az egyik tehermentesítőt (11) a kábelre
a kapcsolóház (3) és a motor között. Rögzítse
a tehermentesítőt a fogantyú alsórészéhez (7).
•
Csíptesse a másik tehermentesítőt (11) a kábelre
a kapcsolóház (3) és a dugaszoló aljzat között.
Rögzítse a tehermentesítőt a fogantyú felsőrészéhez
(6).
Figyelem! Ellenőrizze, hogy a hosszabbító kábel
rögzítve legyen a kábeltehermentesítővel, mielőtt a fő
áramforrásra csatlakoztatja.
A készülék használata
A fűgyűjtőzsák felhelyezése (D ábra)
•
Állítsa a gyepszellőztetőt munkapozícióba, és
helyezze a fűgyűjtőzsákot (1) a gyepszellőztető
elején található fülekre.
A készülék be- és kikapcsolása
Bekapcsolás
•
Fogja meg a fogantyút mindkét kezével és döntse
kissé lefelé, amíg a készülék eleje megemelkedik.
•
Tartsa a biztonsági kapcsolót (4) lenyomva és húzza
a kapcsoló kart (5) maga felé.
•
Engedje el a biztonsági kapcsolót (4).
•
Döntse vissza a készüléket a normál munkapozícióba.
A munkamagasság beállítása (E ábra)
A gyepszellőztető három munkamagasságban
h a s z n á l h a t ó : a l a c s o n y, k ö z e p e s é s m a g a s .
A munkamagasságot a hátsóhenger (13) magasságával
állíthatja be.
•
Nyomja be a rögzítő gombot a magasságállítón
és forgassa a kereket a három pozíció egyikébe
az E ábra szerint. Ha elérte a kívánt pozíciót,
engedje el a rögzítő gombot és hagyja beilleszkedni
a készülékházba (2).
•
A három pozíció a készülékház oldalán található
jelölések szerint azonosíthatóak az E ábrán látható
módon.
A három munkamagasság a következő:
•
Alacsony beállítás (1): Ez a fokozat a fű különösen
erős boronálását eredményezi. A készülék felszedi
Kikapcsolás
•
A készülék kikapcsolásához engedje el a kapcsoló
kart (5).
Soha ne próbálja meg a kapcsolót rögzíteni működő
készüléknél.
Figyelem! Hagyja a készüléket a saját ritmusában
dolgozni. Ne erőltesse túl.
Ha a füvet megfelelően kívánja ápolni, többet kell tennie,
mint nyáron hetente egyszer lenyírni. Az erőteljes
boronálás eltávolítja az idegen anyagokat a fűből,
6
továbbá mohát és gyomokat, így szebb gyepfelületet
eredményez. Az elszáradt fű, mint egy gyékényes
szőnyeg viselkedik, nedvesség-elnyelő tulajdonsága van,
nem engedi a vizet a földbe jutni, és ha ez a fűszőnyeg
teljesen telítődik vízzel, az fűbetegség kialakulásához
vezethet, illetve megakadályozza, hogy az egészséges
fű gyökeret eresszen.
•
A hosszabbító kábelt a kezdőponthoz közel
halmozza fel a füvön (1 pozíció F ábra).
•
Tartsa a fogantyút mindkét kezével és tartsa meg
a hálózati kábel felső részét abban a kezében,
amivel nem a kapcsoló kart húzza.
Figyelem! Soha ne próbálja a készüléket egy kézzel
üzemeltetni – használja mindig mindkét kezét a készülék
irányításához.
•
Kapcsolja be a készüléket fent leírtak szerint.
•
Tolja a gyepszellőztetőt az 1 pozícióból a 2 pozíció
felé, a 2 pozíció elérése után forduljon jobbra és tolja
a 3 pozíció felé. Folytassa ugyanígy a munkaterület
végéig, forduljon balra és induljon a 4 pozíció felé.
•
Folytassa a fenti munkafolyamatot a baloldali ábra
szerint, mindig a kábeltől távolodva dolgozzon.
Soha ne dolgozzon a jobboldali ábra szerint, a kábel
irányába, mert keresztezheti azt, ami veszélyes!
Ha befejezte a terület szellőztetését, azt javasoljuk, hogy
körültekintően tisztítsa ki a „Karbantartás” fejezet szerint,
mielőtt eltenné a készüléket.
Megjegyzés: A legjobb eredményt a rendszeres
boronálással érheti el, és nedves füvet ne boronáljon.
•
Fűszegély boronálásánál a markolatot nyomja le,
ezzel az első kerekek a szegélyen túlérhetnek.
•
A boronaegység élettartama meghosszabbítható,
ha munkakezdés előtt a hulladékokat és köveket
eltávolítja.
Figyelem! Soha ne csatlakoztasson sérült kábelt az
áramforrásra, és soha ne érjen a sérült kábelhez, mielőtt
azt áramtalanította volna. Ha sérült kábelhez ér, az
„élő” részekkel is kapcsolatba kerülhet, így elektromos
áramütés érheti.
Figyelem! Soha ne érjen a boronákhoz, mielőtt
a készüléket áramtalanította és mielőtt a boronák teljesen
megálltak volna.
Figyelem! Gyerekek csak felügyelet mellett használhatják
a készüléket, ügyelve rá, hogy nem játszanak vele.
Figyelem! A készülék használatát ne engedélyezze
olyan felhasználóknak (beleértve gyerekeknek), akik
csökkent fizikai, érzékelési vagy mentális képességekkel
rendelkeznek, illetve képzetlen felhasználóknak; csak
és kizárólag abban az esetben, ha felügyeletet biztosít
mellettük.
•
Boronáljon először az egyik irányban majd
a következő alkalommal erre merőleges irányba.
Kezdetben esetleg a gyep ritkás lesz, de később
erőre fog kapni.
Karbantartás
Az Ön készüléke minimális karbantartás mellet hosszú
távú felhasználásra lett tervezve. A készülék folyamatos
megfelelő működése nagymértékben függ az alapos
ápolástól és a rendszeres tisztítástól.
•
Tartsa a készüléket tisztán és szárazon.
•
Rendszeresen tisztítsa meg a készülék levegőréseit
egy tiszta, és száraz puha kefével.
•
Rendszeresen távolítsa el a védőburkolat alá
bekerült fűdarabokat és egyéb szennyeződéseket
egy tompa kaparófával.
•
A műanyag részeket enyhén nedves szappanos
kendővel tisztítsa. Akadályozza meg, hogy folyadék
kerüljön a gép belsejébe. Soha ne mártsa a készülék
semelyik részét folyadékba. Ne használjon karcot
hagyó tisztítószert vagy oldószer bázisú anyagot.
Hibaelhárítás
Ha készüléke nem rendeltetésszerűen működik, járjon
el az alábbiak szerint. Ha ezek után sem működik
megfelelően a készülék, forduljon a legközelebbi
Black & Decker Szakszervizhez.
Figyelem! Mielőtt hozzálát a hibaelhárításnak, győződjön
meg arról, hogy a hálózati csatlakozó le van választva az
áramforrásról, és a készülék ki van kapcsolva.
A motor jár, de a boronaszerelvény nem forog
•
A boronaszerelvény meg van szorulva. Óvatosan
távolítsa el a beékelődést okozó tárgyat.
A motor nem jár, és a boronaszerelvény sem forog
Elektromos érintkezési hiba.
•
Csatlakoztassa a készüléket egy másik dugaszoló
aljzathoz.
•
Ellenőrizze a hálózati biztosítót.
•
Ellenőrizze a hosszabbító kábelt.
Környezetvédelem
Elkülönítve gyűjtendő. A termék nem
kezelhető közönséges háztartási
hulladékként.
Ha egy nap úgy találja, hogy Black & Decker készüléke
cserére szorul vagy a továbbiakban nincs rá szüksége,
ne dobja ki a háztartási hulladékkal együtt. Gondoskodjék
elkülönített kezeléséről.
Javaslatok az optimális munkavégzéshez
Ne erőltesse a készüléket túl magas fűben. Az ideális
boronálás legfeljebb 75 mm-es fűben érhető el.
•
Ne dolgozzon nedves, vagy harmatos fűben.
•
A legjobb eredményt a gyep rendszeres
boronálásával érheti el. A fű alapvető gondozásához
azt javasoljuk, hogy a fűnyírási idény kezdetén
és végén többször használja a gyepszellőztetőt.
A készüléket használhatja az egyes fűnyírások
alkalmával a gyepfelületen hagyott fűmaradványok
összegyűjtésére is.
A használt termékek és csomagolásuk
elkülönített kezelése lehetővé teszi anyagaik
újrafeldolgozását. Az újrafeldolgozott
anyagok felhasználása segítik a környezet
védelmét és csökkenti a nyersanyagszükségleteket.
A helyi rendelkezések intézkedhetnek az elektromos
termékek háztartási hulladéktól elkülönített gyűjtéséről
a helyi hulladékgyűjtő helyeken, illetve olyan értelemben,
7
hogy a helyi kereskedőnek kell gondoskodnia a termék
visszavételéről új termék vásárlásakor.
Az aláírás tulajdonosa a műszaki adatok összeállításáért
felelős személy; nyilatkozatát a Black & Decker vállalat
nevében adja.
A Black & Decker a termék élettartama végén
lehetőséget biztosít a Black & Decker termékek
gyűjtésére és újrafeldolgozására. A szolgáltatás
igénybevételéhez kérjük, vigye vissza a terméket bármely
márkaszervizünkbe, ahol vállalatunk képviseletében
gondoskodnak annak elkülönített összegyűjtéséről.
Kevin Hewitt
Alelnök, Global Engineering
Black & Decker Europe, 210 Bath Road, Slough,
Berkshire, SL1 3YD
Egyesült Királyság
29/10/2012
Az Önhöz legközelebb eső hivatalos márkaszervizt
a kézikönyvben megadott helyi Black & Decker
képviselet segítségével érheti el. Emellett a szerződött
Black & Decker szervizek listája, illetve az eladásutáni
szolgáltatásaink és ezek elérhetőségének részletes
ismertetése a következő internetes címen érhető el:
www.2helpU.com.
Garancia
Az Önhöz legközelebbi márkaszerviz címét
a Magyarországi Képviselettől vagy ebből a kézikönyvből
tudhatja meg. A szervizzel kapcsolatosan a következő
Internet oldalon is felvilágosítást kaphat:
www.2helpU.com.
Műszaki adatok
Feszültség
Felvett teljesítmény
Üresjárati fordulatszám
Munkamagasság
Tömeg
V v.á.
W
min-1
cm
kg
GD300
TÍPUS 1
230
600
3000
-2/3/8
7,9
GD300X
TÍPUS 1
230
500
3000
-2/3/8
7,9
Kérjük, látogasson el honlapunkra
(www.blackanddecker.hu), és regisztrálja új Вlack &
Decker termékét, hogy új termékeinkről és különleges
ajánlatainkról naprakész információkkal láthassuk el.
A Вlack & Decker márkával és termékkínálatunkkal
kapcsolatos információkat ezen a honlapon tekintheti
meg: www.blackanddecker.hu.
Hangnyomásszint :
Hangnyomás (LpA) 76 dB(A), toleranciafaktor (K) 3 dB(A),
Hangteljesítmény (LWA) 95 dB(A), toleranciafaktor (K) 3 dB(A)
Vibrációs összérték (triax vektorösszeg) az EN 13684 szerint:
Súlyozott effektív rezgésgyorsulás (ah) < 2,5 m/s2,
tolarenciafaktor (K) 1,5 m/s2,
CE megfelelőségi nyilatkozat
GÉPEK IRÁNYELV
KÖRNYEZETI ZAJ IRÁNYELV
GD300, GD300X
A Black & Decker kinyilvánítja, hogy a „Műszaki adatok”
részben ismertetett termékek megfelelnek a következő
2006/42/EC
EN60335-1, EN60335-2-92
2000/14/EK, gyepszellőztető, III. függelék
Hangteljesítményszint a 2000/14/EK szerint (III-as
függelék, 13-as cikkely, L ≤ 50cm):
95 dB(A)
LWA (mért hangteljesítményszint)
Bizonytalanság = 3 dB(A)
LWA (garantált hangteljesítményszint)
98 dB(A)
Bizonytalanság = 3 dB(A)
A termékek megfelelnek a 2004/108/EK és 2011/65/EK
irányelvnek is. Ha további információra lenne szüksége,
akkor lépjen kapcsolatba a Black & Decker vállalattal
a következőkben megadott elérhetőségeken, ill. lásd az
elérhetőségeket a kézikönyv hátoldalán.
zst00244022 - 28-08-2014
8
9
BLACK & DECKER JÓTÁLLÁSI JEGY
ÉS JÓTÁLLÁSI FELTÉTELEK
Termékszavatossági igényét kérjük a jótállási jegyen feltüntetett
gyártónak vagy forgalmazónak szíveskedjen bejelenteni.
a) Nem számít bele a jótállási idĘbe a kijavítási idĘnek az
a része, amely alatt a fogyasztó a terméket nem tudta
rendeltetésszerĦen használni.
b) A terméknek a kicseréléssel vagy kijavítással érintett részére
a jótállási idĘ újból kezdĘdik.
c) Ha a fogyasztási cikk a vásárlástól (üzembe helyezéstĘl)
számított három munkanapon belül meghibásodik,
a fogyasztó ezen idĘtartamon belül kérheti annak kicserélését
feltéve, hogy a meghibásodás a rendeltetésszerĦ használatot
akadályozza. A hiba fennállásának, vagy a rendeltetésszerĦ
használatot akadályozó mérték megállapításához
a kereskedĘ kérheti a szakszerviz közremĦködését.
d) Amennyiben a jótállási igény bejelentését követĘen
a kereskedĘ az igény teljesíthetĘségérĘl azonnal nem
tud nyilatkozni, úgy öt munkanapon belül kell értesítenie
a fogyasztót az álláspontjáról.
e) Ha a kijavítás vagy a csere nem lehetséges, a fogyasztó
választása szerint mĦszakilag és értékében hasonló készülék
kerül felajánlásra, vagy a vételár arányos leszállítására kerül
sor, avagy vissza¿zetésre kerül a vételár.
f) A termék hibája miatt a fogyasztó a forgalmazótól is
követelheti a hiba kijavítását vagy a termék kicserélését
a forgalomba hozataltól számított két év elteltéig
(termékszavatosság).
Gratulálunk Önnek ennek az értékes Black & Decker készülék
megvásárlásához.
Azon termékeinkre, amelyet fogyasztói szerzĘdés keretében háztartási,
hobby célra vásárolnak 24 hónap jótállást vállalunk.
A termék iparszerħ használatra nem alkalmas!
A jótállás a fogyasztó jogszabályból eredĘ jogait nem érinti.
1)
2)
3)
A Stanley Black & Decker Hungary Kft. a jótállás, kellék- és
termékszavatosság keretében végzett javításokat vagy a termék
kicserélését 19/2014. (IV.29.) NGM rendelet és a 151/2003.
(IX.22.) Kormányrendelet szerint végzi a jótállási idĘ, illetve
a kellék- és termékszavatossági jogok érvényesíthetĘégének teljes
idĘtartama alatt.
a) A fogyasztó jótállási igényét a jótállási jeggyel érvényesítheti,
ezért kérjük azt Ęrizze meg.
b) Vásárláskor a forgalmazónak (kereskedĘnek) a jótállási
jegyen fel kell tüntetnie a fogyasztási cikk azonosításra
alkalmas megnevezését, típusát, gyártási számát,
továbbá – amennyiben van ilyen – azonosításra
alkalmas részeinek meghatározását, illetve a fogyasztó
részére történĘ átadásának idĘpontját. A jótállási jegyet
a forgalmazó (kereskedĘ) nevében eljáró személynek
alá kell írnia és a kereskedés azonosítására alkalmas
tartalmú (minimum cégnév, üzlet címe) bélyegzĘvel
olvashatóan le kell bélyegezni. Kérjük, kísérje ¿gyelemmel
a jótállási jegy megfelelĘ érvényesítését, mivel a kijelölt
szervizeknél a jótállási igény csak érvényes jótállási jeggyel
érvényesíthetĘ. Amennyiben a jótállási jegy szabálytalanul
került kiállításra, jótállási igényével kérjük forduljon a terméket
az Ön részére értékesítĘ partnerünkhöz (kereskedĘhöz).
A jótállási jegy szabálytalan kiállítása vagy a fogyasztó
rendelkezésére bocsátás elmaradása nem érinti a jótállási
érvényességét. Kérjük, hogy a jótállási jegyen kívül a nyugtát
vagy számlát is szíveskedjen megĘrizni a gyorsabb és
hatékonyabb ügyintézés érdekében, mert a szerzĘdés
megkötése az ellenérték meg¿zetését igazoló bizonylattal is
bizonyítható.
c) Elveszett jótállási jegyet csak a fogyasztói szerzĘdés
létrejöttét igazoló nyugta vagy számla ellenében tudunk
pótolni!
4)
A jótállás alapján történĘ javítás során a forgalmazónak, illetve
a javítószolgálatnak (kereskedĘnek) törekednie kell arra, hogy
a kijavítást legfeljebb 15 napon belül megfelelĘ minĘségben
elvégezze, elvégeztesse.
A jótállás keretébe tartozó kijavítás vagy csere esetén a forgalmazó,
illetve a javítószolgálat a jótállási jegyen köteles feltüntetni:
•
a kijavítás iránti igény bejelentésének és a kijavításra történĘ
átvétel idĘpontját,
•
a hiba okát és a kijavítás módját;
•
a termékfogyasztó részére történĘ visszaadásának
idĘpontját,
•
a kicserélés tényét és idĘpontját.
A termék meghibásodása esetén a fogyasztót az alábbi jogok illetik
meg:
ElsĘsorban - választása szerint - kijavítást vagy kicserélést követelhet.
A csereigény akkor megalapozott, ha a termék a fogyasztónak okozott
jelentĘs kényelmetlenség nélkül, megfelelĘ minĘségben és ésszerĦ
határidĘn belül, értékcsökkenés nélkül nem javítható ki, vagy nem kerül
kijavításra.
Ha az elĘírt módon történĘ kijavításra, illetve kicserélésre vonatkozó
kötelezettségének a forgalmazó nem tud eleget tenni, a fogyasztó
– választása szerint –a vételár arányos leszállítását igényelheti,
a hibát a forgalmazó költségére maga kijavíttathatja, vagy elállhat
a szerzĘdéstĘl (a hibás áru visszaszolgáltatásával egyidejĦleg kérheti
a nyugtán vagy számlán feltüntetett bruttó vételár visszatérítését).
Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye!
Kérjük, hogy a hiba felfedezését követĘ legrövidebb idĘn belül
szíveskedjen azt a szervizben vagy a forgalmazónál bejelenteni.
A kijavítást vagy kicserélést - a dolog tulajdonságaira és a fogyasztó
által elvárható rendeltetésére ¿gyelemmel - megfelelĘ határidĘn belül,
a fogyasztó érdekeit kímélve kell elvégezni.
Gyártó:
Forgalmazó:
Black & Decker Europe,
Stanley Black & Decker Hungary Kft
210 Bath Road, Slough,
1016. Budapest,
Berkshire, SL13YD,
Mészáros u. 58/B
Egyesült Királyság
Nem terjed ki a jótállás:
a) amennyiben a hiba oka rendeltetésellenes, illetve a mellékelt
magyar nyelvĦ használati kezelési útmutatóban foglaltaktól
eltérĘ használat, átalakítás, szakszerĦtlen kezelés, helytelen
tárolás, elemi kár vagy egyéb a vásárlás után a fogyasztó
érdekkörében keletkezett ok miatt következik be;
b) amennyiben a terméket iparszerĦ (professzionális) célokra
használták, kölcsönzési szolgáltatás nyújtásához használták
fel (nem fogyasztói szerzĘdés);
c) azon alkatrészekre, amelyek esetében a meghibásodás
a jótállási idĘn belüli rendeltetésszerĦ használat mellett
az alkatrészek természetes elhasználódása, kopása miatt
következett be (így különösen: fĦrészlánc, fĦrészlap,
gyalukés, meghatószíj, csapágyak, szénkefe, csillagkerék);
d) a készülék túlterhelése miatt jelentkezĘ hibákra, amelyek
a hajtómĦ meghibásodásához, vagy egyéb ebbĘl adódó
károkhoz vezetnek;
e) a termék nem hivatalos szervizben történt javításából eredĘ
hibákra;
f) az olyan károsodásokra, amelyek nem eredeti Black & Decker
kiegészítĘ készülékek és tartozékok használatából adódnak
amennyiben a szakszerviz bizonyítja, hogy a hiba a fenti
okok valamelyikére vezethetę vissza.
Fogyasztói jogvita esetén a fogyasztó a megyei (fęvárosi)
kereskedelmi és iparkamarák mellett mħködę békéltetę testület
eljárását is kezdeményezheti!
A fogyasztó a kijavítás vagy csere iránti igényét a jótállási
idĘn belül a kereskedĘnél, illetve kijavítás iránti igényét
a jótállási jegyen feltüntetett javítószolgálatnál is érvényesítheti.
10
Kereskedę által a vásárlással egyidejħleg kitöltendę
Kereskedę által kitöltendę kicserélés esetén
KereskedĘ neve és címe:
...................................................................................................................
A fogyasztó a hibás terméket valamennyi tartozékával átadta.
A kicserélés idĘpontja:
............................................................................................................ P.H.
aláírás
A fogyasztási cikk megnevezése:............................................................
Típusa: ......................................................................................................
A hibátlan terméket átvettem.
Gyártási száma: .......................................................................................
A kicserélt új termék átvételének idĘpontja: ...........................................
...................................................................................................................
SzerzĘdéskötés és a termék fogyasztó részére történĘ átadásának
dátuma: .....................................................................................................
............................................................................................................ P.H.
aláírás
fogyasztó aláírása
Kijavítás esetén a szerviz tölti ki:
1. javítás
3. javítás
A kijavítás iránti igény bejelentésének és a kijavításra átvétel idĘpontja:
...................................................................................................................
A kijavítás iránti igény bejelentésének és a kijavításra átvétel idĘpontja:
...................................................................................................................
A bejelentett hiba oka és a kijavítás módja:
...................................................................................................................
A bejelentett hiba oka és a kijavítás módja:
...................................................................................................................
A fogyasztó részére történĘ visszaadás idĘpontja:
...................................................................................................................
A fogyasztó részére történĘ visszaadás idĘpontja:
...................................................................................................................
Amennyiben a termék nem javítható, a csereigény alapos:
igen / nem (aláhúzással jelölendĘ)
............................................................................................................ P.H.
aláírás
Amennyiben a termék nem javítható, a csereigény alapos:
igen / nem (aláhúzással jelölendĘ)
............................................................................................................ P.H.
aláírás
2. javítás
4. javítás
A kijavítás iránti igény bejelentésének és a kijavításra átvétel idĘpontja:
...................................................................................................................
A kijavítás iránti igény bejelentésének és a kijavításra átvétel idĘpontja:
...................................................................................................................
A bejelentett hiba oka és a kijavítás módja:
...................................................................................................................
A bejelentett hiba oka és a kijavítás módja:
...................................................................................................................
A fogyasztó részére történĘ visszaadás idĘpontja:
...................................................................................................................
A fogyasztó részére történĘ visszaadás idĘpontja:
...................................................................................................................
Amennyiben a termék nem javítható, a csereigény alapos:
igen / nem (aláhúzással jelölendĘ)
............................................................................................................ P.H.
aláírás
Amennyiben a termék nem javítható, a csereigény alapos:
igen / nem (aláhúzással jelölendĘ)
............................................................................................................ P.H.
aláírás
11
12
Stanley Black & Decker Hungary Kft
Iroda
Tel.
214-05-61
1016 Bp. Mészáros u 58/b.
Fax.
214-69-35
Központi Márkaszerviz
ElérhetĘség
ROTEL Kft. Márkaszerviz 1163 Bp. (Sashalom) Thököly út 17.
Tel/fax
service@rotelkft.hu
403-22-60, 404-00-14,
403-65-33
www.rotelkft.hu
Garancián túli javító ill. garanciális átvevĘhelyek
Város
Szervizállomás
Cím
Telefon
Cegléd
Megatool Kft.
2700, Széchenyi út 4.
53/311-284
Debrecen
Spirál-szerviz kft
4025, Nyugati út 5-7.
52443-000
Hajdúböszörmény
Vill-For Szerviz Bt
4220, Balthazár u. 26.
52/561-135
Kaposvár
Kaposvári Kisgépjavító és Ért. BT
7400, FĘ u.30.
82/318-574
Nagykanizsa
Vektor2000BT
8800, Király u 34.
93/310-937
Nyíregyháza
Charon Trade Kft
4400, Kállói út 85/b
42/460-154
Nyíregyháza
Tóth Kisgépszerviz
4400, Vasgyár u.2/f
42/504-082
Pécs
Elektrió Kft.
7623, Szabadság u.28.
72/555-657
Szeged
Csavarker Plus Kft
6721, Brüsszeli krt.16.
62/542-870
Székesfehérvár
Kisgép Center Bt.
8000, Széna tér 3.
22/340-026
Szolnok
Valido BT
5000 Dr Elek István u 5
20/4055711
Szombathely
Rotor Kft.
9700, Vasút u.29.
94/317-579
TápiószecsĘ
ÁCS.I Ker és Szolg Kft
2251, Pesti út 31-es fĘút
29/446-615
13
14
CZ
ZÁRUýNÍ LIST
PL
KARTA GWARANCYJNA
H
JÓTÁLLÁSI JEGY
SK
ZÁRUýNÝ LIST
CZ
H
mČsícĤ
hónap
24
PL
SK
miesiące
mesiacov
CZ
Výrobní kód
Datum prodeje
Razítko prodejny
Podpis
H
Gyári szám
A vásárlás napja
Pecsét helye
Aláírás
PL
Numer seryjny
Data sprzedaĪy
Stempel
Podpis
SK
ýíslo série
Dátum predaja
Peþiatka predajne
Podpis
CZ
H
Adresy servisu
Band Servis
Klášterského 2
CZ-140 00 Praha 4
Tel.: 00420 244 403 247
Fax: 00420 241 770 167
PL
H
Black & Decker Központi
Garanciális-és Márkaszerviz
1163 Budapest
(Sashalom) Thököly út 17.
Tel.: 403-2260
Fax: 404-0014
www.rotelkft.hu
SK
Adres serwisu centralnego
ERPATECH
ul. Bakaliowa 26
05-080 MoĞciska
Tel.: 022-8620808
Fax: 022-8620809
CZ
Band Servis
K Pasekám 4440
CZ-76001 Zlín
Tel.: 00420 577 008 550,1
Fax: 00420 577 008 559
http://www.bandservis.cz
Adresa servisu
Band Servis
Paulínska ul. 22
SK-91701 Trnava
Tel.: 00421 335 511 063
Fax: 00421 335 512 624
Dokumentace záruþní opravy
PL
Przebieg napraw gwarancyjnych
A garanciális javitás dokumentálása
SK
Záznamy o záruþných opravách
CZ
ýíslo
Datum pĜíjmu
Datum zakázky
ýíslo zakázky
Závada
Razítko
Podpis
H
Sorszám
Bejelentés idĘpontja
Javítási idĘpont
Javitási
Hiba jelleg
oka
Pecsét
munkalapszám
Jótállás új határideje
Aláírás
PL
Nr.
Data zgáoszenia
Data naprawy
Nr. zlecenia
Przebieg
naprawy
Stempel
SK
ýíslo
dodávky
Dátum nahlásenia
Dátum opravy
ýíslo
objednávky
Popis
poruchy
Peþiatka
Podpis
08/14
Podpis
Download PDF

advertising