GK1630T | Black&Decker GK1630T CHAINSAW Type 5 instruction manual

Powerful Solutions
TM
A kéziszerszám
iparszerű használatra
nem aján lott.
567000-71 H
Fordítás az eredeti kezelési utasítás alapjan készült
www.blackanddecker.eu
GK1630T
GK1635T
GK1640T
2
3
4
MAGYAR
Rendeltetésszerű használat
b. Ügyeljen, hogy teste ne érintkezzék
földelt felületekkel, például csővezetékkel, radiátorral, hűtőszekrénnyel. Ha
teste földelt felülettel érintkezik, az növeli
az elektromos áramütés kockázatát.
c. Soha ne engedje, hogy az elektromos
szerszámok megázzanak, ill. azokat
nedvesség érje.
Ha víz kerül az elektromos szerszámba,
az növeli az elektromos áramütés kockázatát.
d. Óvatosan kezelje a tápkábelt. Az elektromos kéziszerszámot soha ne vigye
és ne húzza a kábelnél fogva, és a dugaszt ne a kábelnél fogva húzza ki az
aljzatból. Óvja a kábelt a hőtől, olajtól,
éles szegletektől, illetve a mozgó alkatrészektől. A sérült vagy összegabalyodott
kábel növeli az elektromos áramütés kockázatát.
e. Ha a szabadban használja az elektromos szerszámot, kültéri használatra
alkalmas hosszabbítókábelt vegyen
igénybe. A kültéri használatra alkalmas
hosszabbító kábellel csökkentheti az
elektromos áramütés kockázatát.
f. Ha az elektromos szerszám nedves helyen való használata elkerülhetetlen,
alkalmazzon Fi-relével védett áramforrást. A Fi-relé használata csökkenti az
elektromos áramütés kockázat.
Az Ön Black & Decker láncfűrésze gallyazásra, fadöntésre, faanyagok vágására alkalmas.
A fűrész kizárólag a földön állva üzemeltethető. A szerszám kizárólag háztartási felhasználásra készült.
Biztonsági előírások
Elektromos kéziszerszámokra vonatkozó
általános biztonsági figyelmeztetések
Figyelmeztetés! Olvassa el az öszszes biztonsági figyelmeztetést
és utasítást. A következő figyelmeztetések, utasítások figyelmen
kívül hagyása elektromos áramütés
veszélyével járhat , illetve tüzet és/
vagy súlyos balesetet okozhat.
Őrizze meg a figyelmeztetéseket és a használati utasítást, hogy később is fellapozhassa.
Az „elektromos szerszám“ kifejezés a figyelmeztetésekben az Ön által használt hálózati
(vezetékes) vagy akkumulátoros (vezeték nélküli) elektromos szerszámot jelenti.
1. A munkaterület biztonsága
a. A munkaterület tiszta és világos legyen.
A rendetlen és sötét munkaterületek a balesetek melegágyai.
b. Soha ne használja az elektromos szerszámot robbanásveszélyes környezetben, például gyúlékony folyadékok, gázok vagy porok jelenlétében. Az elektromos szerszámokban szikrák keletkeznek,
amelyek meggyújthatják a porokat vagy
a gőzöket.
c. Az elektromos szerszám használata
közben ne engedje közel a gyerekeket
vagy bámészkodókat. Ha elterelik figyelmét, elveszítheti uralmát a szerszám fölött.
3. Személyi biztonság
a. Soha ne veszítse el éberségét, figyeljen oda arra, amit csinál, és használja
a józan eszét, ha elektromos szerszámmal dolgozik. Ne dolgozzon elektromos szerszámmal, ha fáradt, kábítószert vagy alkoholt fogyasztott, illetve
gyógyszer hatása alatt áll. Elektromos
szerszám használata közben egy pillanatnyi figyelmetlenség is súlyos személyi
sérüléshez vezethet.
b. Használjon egyéni védőfelszerelést.
Mindig viseljen védőszemüveget. A körülményeknek megfelelő védőfelszerelés,
például porálarc, biztonsági csúszásmentes cipő, védősisak vagy fülvédő használata csökkenti a személyi sérülés veszélyét.
c. Előzze meg a készülék nem szándékos
beindítását. Ellenőrizze, hogy a szerszám kapcsolója a ki állásban van-e,
mielőtt a hálózatra vagy akkumulátorra
2. Elektromos biztonság
a. Az elektromos kéziszerszám dugasza
illeszkedjen a hálózati csatlakozóaljzathoz. Soha, semmilyen módon ne
változtassa meg a csatlakozódugaszt.
A földelt kéziszerszámokkal soha ne
használjon adapter dugaszt. Az eredeti
(módosítatlan) csatlakozó és a megfelelő fali dugaljak használata csökkenti az
áramütés kockázatát.
5
nem érhetik el; ne engedje, hogy olyan
személyek használják, akik a szerszám
használatát és ezen utasításokat nem
ismerik. Gyakorlatlan felhasználó kezében az elektromos szerszám veszélyes
lehet.
e. Fordítson gondot az elektromos szerszám
karbantartására.
Ellenőrizze
a mozgó alkatrészek illeszkedését és
hogy nem szorul-e valamelyik; ellenőrizze az alkatrészeket törésre és más
olyan sérülésre, amelyek befolyásolhatják az elektromos eszköz működését. Ha sérült a szerszám, használat
előtt javíttassa meg. A nem megfelelően
karbantartott elektromos szerszámok sok
balesetet okoznak.
f. A vágószerszámok mindig tiszták és
élesek legyenek. A megfelelően karbantartott éles vágószerszám kisebb valószínűséggel szorul be, és jobban kontrollálható.
g. Az elektromos szerszámot, a tartozékokat és a szerszám befogókat, stb.
a használati utasításnak megfelelően
használja a munkakörülmények és az
elvégzendő feladat figyelembe vételével. Az elektromos szerszám rendeltetésétől eltérő használata veszélyhelyzetet
teremthet.
kapcsolja, illetve kézbe veszi a szerszámot.
Ha a szerszámot úgy cipeli, hogy az ujja
a kapcsolón van, illetve olyan szerszámot
helyez áram alá, amely be van kapcsolva,
balesetet okoz(hat).
d. Távolítsa el a beállításhoz használt
kulcsot vagy csavarkulcsot, mielőtt
bekapcsolja az elektromos szerszámot.
A forgó alkatrészre illesztve maradt fogó
vagy kulcs személyi sérülést okozhat.
e. Ne nyúljon túlságosan messzire. Mindig szilárd felületen álljon, és ügyeljen,
ne veszítse el egyensúlyát. Így jobban
tudja uralni a szerszámot váratlan helyzetekben.
f. Öltözzön megfelelően. Ne viseljen laza
ruházatot vagy ékszert. Haját, ruháját
és kesztyűjét tartsa távol a mozgó alkatrészektől. A laza öltözék, az ékszerek
vagy a hosszú haj beleakadhat a mozgó
alkatrészekbe.
g. Ha az adott eszközhöz porelszívó vagy
porgyűjtő is tartozik, akkor győződjön
meg arról, hogy ezeket megfelelően
csatlakoztatta, ill. ezek megfelelően
működnek. A por összegyűjtésével és
elszívásával elkerülhetők/megelőzhetők
a porral összefüggő veszélyek.
4. Elektromos szerszámok használata és
karbantartása
a. Ne erőltesse túl az elektromos kéziszerszámot. A célnak megfelelő elektromos szerszámot alkalmazza. A megfelelő elektromos szerszámmal jobban
és biztonságosabban dolgozhat, mert azt
kifejezetten az adott feladatra tervezték.
b. Ne használja az elektromos szerszámot, ha a kapcsolóval nem lehet ki- és
bekapcsolni. A hibás kapcsolóval rendelkező elektromos szerszámok használata
veszélyes, az ilyen készüléket meg kell
javíttatni.
c. A súlyos személyes sérüléssel járó
kockázatok elkerülése érdekében kapcsolja ki a szerszámot és válassza le az
áramforrásról, mielőtt valamilyen beállítást végezne, tartozékot cserélne vagy
azt eltárolná. Ezekkel a megelőző biztonsági intézkedésekkel csökkentheti a szerszám véletlen beindításának kockázatát.
d. A nem használt elektromos szerszámot
tárolja olyan helyen, ahol gyermekek
5. Szerviz
a. A szerszámot képzett szakemberrel
szervizeltesse, és csak eredeti cserealkatrészeket használjon fel. Ezzel
biztosíthatja az elektromos kéziszerszám
folyamatos biztonságos működését.
Az elektromos szerszámokra vonatkozó további speciális biztonsági utasítások
Figyelmeztetés! További biztonsági
utasítások láncfűrészekhez
♦
6
Minden testrészét tartsa távol a fűrészlánctól, amikor a fűrész működik. A bekapcsolás előtt mindig győződjön meg
róla, hogy a láncfűrész nem ér hozzá
semmihez. A láncfűrész használata közben egy pillanatnyi figyelmetlenség is
elég, hogy ruhája vagy teste beleakadjon
a láncba.
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
Mindig úgy tartsa a láncfűrészt, hogy
jobb keze a hátsó, bal keze pedig az
első fogantyún van. A láncfűrésznek ezzel ellentétes módon való tartása fokozza
a személyi sérülés veszélyét, ezért tilos.
Viseljen védőszemüveget / szemellenzőt, hallásvédőt munkavégzés közben.
További védőöltözék viselése ajánlott,
így viseljen védősisakot, csúszásmentes védőcipőt, kantáros nadrágot és
erős védőkesztyűt munkavégzés közben. A megfelelő védőöltözék csökkenti
a személyi sérülés lehetőségét a kirepülő
faforgácstól vagy a készülékkel való véletlenszerű érintkezéstől.
Nyomatékosan felhívjuk figyelmét,
hogy fán, létrán vagy más instabil felületen állva soha ne dolgozzon a fűrészszel. Ha mégis így tenne, legyen tudomása róla, hogy ezek a helyzetek rendkívül
veszélyesek.
Álljon biztonságosan, csak akkor üzemeltesse a készüléket, ha fix, megfelelően rögzített és szintben lévő felületen
áll. Csúszós vagy nem stabil felületről - pl.
létra - történő munkavégzés az egyensúly,
illetve a láncfűrész irányításának elvesztéséhez vezet, ami súlyos személyi sérülést
okozhat. Legyen mindig felkészülve, hogy
a leeső faágak, gallyak elől kitérhessen.
Mindig úgy helyezkedjen, hogy ne álljon
ezek útjába. Ügyeljen rá, hogy a nedves
fű, és a friss faforgács csúszós lehet.
Ha feszültség alatt lévő nagy ágat vág,
vegye figyelembe s visszarúgást. Amikor a fa szálaiban lévő feszültség oldódik
a megterhelt ág megütheti a kezelőt és/
vagy a szerszám elszabadulhat.
Különösen óvatosan vágjon bokrokat
és facsemetéket. A vékony anyag beleakadhat a láncba és Ön felé csapódhat
vagy kimozdíthatja egyensúlyi helyzetéből.
Óvatosan szállítsa a láncfűrészt az első
fogantyúnál fogva, a hálózati csatlakozó legyen leválasztva az áramforrásról,
a vezetőpajzs és a fűrészlánc mindig
hátrafelé álljon, és szállítás közben
tartsa testétől távol a készüléket. Szállításkor vagy tároláskor a pajzsvédő
legyen mindig felszerelve a készülékre.
A láncfűrész megfelelő kezelése csökkenti a mozgó lánccal történő véletlenszerű
érintkezés valószínűségét.
♦
♦
♦
♦
♦
Kövesse a kenésre, a lánc feszítésére
és cseréjére vonatkozó utasításokat.
A nem megfelelően megfeszített vagy kent
lánc elszakadhat, a visszarúgás veszélye
pedig növekedhet.
A fogantyúkat tartsa szárazon és tisztán, ügyeljen, hogy ne kerüljön rájuk olaj
vagy zsír. A zsíros, olajos fogantyú csúszik,
elveszítheti uralmát a szerszám fölött.
Csak fát fűrészeljen a készülékkel.
Csak a rendeltetésszerű használatnak
megfelelően üzemeltesse a készüléket.
Soha ne fűrészeljen műanyagot, kőzetet vagy nem faalapú építési anyagot.
A készülék rendeltetésszerű használatától eltérő alkalmazása balesetveszélyt
teremthet. Személyi sérülések elkerülése
érdekében csak olyan tartozékot, illetve kiegészítő berendezést használjon, melyet
a kezelési utasítás ajánl.
A tápkábelt úgy helyezze el, hogy ne
akadjon bele az ágakba, stb. vágás közben.
A hegyes ütköző (16) a szerszám élettartama folyamán kiélesedhet, kezelje
óvatosan.
Munka közben a vezetőpajzs felforrósodhat, kezelje óvatosan.
A visszarúgások okai, ill. ezek megelőzése
Visszarúgás akkor fordulhat elő, ha a vezetőpajzs hegye hozzáér egy tárgyhoz, vagy amikor a fa összeszorul és beszorítja a fűrészláncot a vágatba.
A csúcs érintkezése hirtelen ellentétes reakciót válthat ki, felfelé és hátra, a kezelő felé löki
a vezetőpajzsot.
Ha a fűrészlánc a vezetőpajzs fölső része
mentén csípődik be, a vezetőpajzs hirtelen
a kezelő felé lökődik..
Mindegyik fenti esemény a láncfűrész feletti
irányítás elvesztéséhez vezethet, mely súlyos személyi sérülést okozhat. Soha ne bízza
a biztonságos munkavégzést kizárólagosan
a készülékbe épített biztonsági berendezésekre. Láncfűrész felhasználóként, figyelembe
kell vennie az előzőekben és alábbiakban leírt
biztonságtechnikai előírásokat, a sérülés és
balesetmentes használathoz.
A visszarúgás a szerszám helytelen használatának, illetve a helytelen munkamódszerek
és munkakörülmények következménye, és az
alábbi megfelelő óvintézkedések betartásával
elkerülhető:
7
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
Minden vágás típusnál tartsa erősen
a készüléket, minden ujjával szorosan
a fűrész fogantyúin. Két kézzel tartsa
a fűrészt, testét és karjait úgy helyezze, hogy a fellépő visszacsapó erőnek
ellenálljon. A visszacsapó erő a felhasználó által irányítható, ha a megfelelő óvintézkedéseket betartja. Soha ne engedje el
a fogantyúkat, mielőtt a készülék teljesen
megáll.
Ne nyúljon túl messzire és ne vágjon
vállmagasság fölött. Így könnyebben
megelőzheti, hogy a fűrész hegye hozzáérjen valamihez, és jobban tudja uralni
a szerszámot váratlan helyzetekben is.
Csere esetén csak a gyártó által megadott láncot és láncvezetőt használjon.
A nem megfelelő vezetőpajzs és lánc láncszakadást és/vagy visszarúgást okozhat.
Kövesse a gyártó előírásait a fűrészlánc
élezésére és karbantartására vonatkozóan. A vezető mélységének csökkenésével arányosan nő a visszacsapás esélye.
Ha fémhez, cementhez vagy más kemény
anyaghoz ér, ami a fa mellett vagy a fában
található, az visszarúgást okozhat.
A tompa vagy laza lánc visszarúgást okozhat.
Ne próbálja korábbi vágásba bevezetni
a fűrészt, mert ez is visszarúgást okozhat.
Kezdjen mindig új vágást.
♦
♦
♦
♦
rövid tárolás esetén is vegye le, és tárolja olajba merítve. A fűrész minden részét
száraz, biztonságos helyen, gyerekektől
elzárva tárolja.
Az olajtartályt a tárolás előtt engedje le.
Győződjön meg róla, hogy szilárd felületen
áll, és tervezze meg előre, merre menekül
a kidőlő fa vagy a lehulló ágak elől.
Használjon éket a fadöntés irányításához,
és akadályozza meg, hogy a lánc vagy
a vezetőpajzs beszoruljon.
Ápolja a fűrészláncot. Tartsa a láncot
élesen, szorosan a vezetőpajzson. Gondoskodjon arról, hogy a fűrészlánc és
a vezetőpajzs mindig megfelelően olajozott és tiszta legyen. Tartsa a fogantyúkat
és kapcsolókat szárazon, tisztán és olajtól, zsírtól mentesen.
Kerülje az alábbiakat:
♦
♦
♦
beépített épületfa vágása;
hogy a fűrész a földbe szaladjon;
drótkerítés, szög, stb. vágása.
Vibráció
A műszaki adatlapon és a megfelelőségi nyilatkozatban feltüntetett vibrációs kibocsátási
értékeket az EN 60745 szabványnak megfelelően határoztuk meg; az felhasználható
a különböző szerszámok értékeinek összehasonlítására. A deklarált vibrációs kibocsátási
érték előzetes kockázatelemzéshez is felhasználható.
Biztonsági ajánlások a láncfűrészhez
♦ Ismerje meg láncfűrészét. Kérjük, figyelmesen olvassa el a kezelési útmutatót,
ismerje meg a gép működését, különösen,
ha rönkfát kíván aprítani. Nyomatékosan
felhívjuk figyelmét, hogy első használat
előtt a gyakorlatlan felhasználók kérjenek segítséget gyakorlott felhasználótól a
láncfűrész használatához és a biztonsági
berendezések alkalmazásához. Kezdőknek első használatkor előgyakorlásként
azt javasoljuk, hogy első alkalommal fűrészbakba erősített, vagy jól kitámasztott
rönkfa darabon gyakorolja a szeletelést.
♦ Használat előtt mindig ellenőrizze, hogy
a visszarúgáskor működésbe lépő fék
megfelelően működik-e.
♦ Ha viszi a fűrészt, mindig ellenőrizze, hogy
a fék be van-e húzva és a fűrészláncot
tartsa hátrafelé.
♦ Használaton kívül is tartsa karban a szerszámot. A fűrészláncot és a vezetőpajzsot
Figyelmeztetés! A tényleges vibrációs kibocsátási érték az elektromos szerszám használata során különbözhet a deklarált értéktől attól függően, hogyan használják a szerszámot.
A vibrációs értékek az itt feltüntetett szint fölé
is emelkedhetnek.
A 2002/44/EK által a géppel rendszeresen
dolgozók számára megkövetelt szükséges
biztonsági intézkedések meghatározásához
végzett vibrációs kitettség kiértékelése során
a kitettség kiértékelésénél figyelembe kell venni a tényleges használati körülményeket, illetve azt, hogy a szerszámot hogyan használják, ideértve a munkafolyamat minden egyes
részét, pl. azokat az időszakokat is, amikor
a szerszám ki van kapcsolva vagy üresen fut
a napi kitettséget jelentő idő mellett.
8
Elektromos biztonság
♦
♦
A szerszám kettős szigeteléssel van
ellátva, ezért nincs szükség földelő
vezetékre. Mindig ellenőrizze, hogy
az adattáblán megadott feszültség
egyezik-e a hálózati feszültséggel.
♦
Ha a hálózati kábel sérült, azonnal cseréltesse le egy Black & Decker szakszervizben.
♦
♦
Hosszabbító kábel használata
♦
Maradványkockázatok
Mindig jóváhagyott, a szerszám áramfelvételének megfelelő hosszabbító kábelt
használjon (lásd a műszaki adatokat). Kültéri alkalmazásra megfelelő, ilyen jelöléssel ellátott hosszabbító kábelt használjon.
Legfeljebb 30 m hosszú és2 X 1,5 mm2
keresztmetszetű HO5VV-F hosszabbító
kábelt használhat a termék teljesítményének csökkenése nélkül. Használat előtt ellenőrizze a hosszabbító kábelt sérülésre,
kopásra és öregedésre. Cserélje ki a hoszszabbító kábelt, ha az sérült vagy hibás.
Ha kábeldobot használ, mindig teljesen
tekerje le a kábelt.
A biztonsági figyelmeztetésekben ismertetett
kockázatok mellett más kockázatok is jellemezhetik a szerszám használatát. Ezek a kockázatok a szerszám rendeltetéstől eltérő, illetve huzamos, stb. használatából adódhatnak.
A vonatkozó biztonsági előírások betartása és
a védőeszközök használata ellenére bizonyos
kockázatokat nem lehet elkerülni. Ezek például a következők:
♦ A forgó/mozgó alkatrészek megérintése által okozott sérülés.
♦ Az alkatrészek, vágólapok, tartozékok
cseréje által okozott sérülés.
♦ A szerszám huzamos használata által
okozott egészségkárosodás. Ha bármely szerszámot huzamosabb ideig
használja, tartson rendszeresen szüneteket a munkában.
♦ Halláskárosodás.
♦ A használat közben famunkáknál keletkező por belégzése miatti egészségkárosodás, különös tekintettel a tölgy,
bükk és MDF anyagokra).
Védekezzen az elektromos áramütés ellen.
♦
Ügyeljen, hogy a teste ne érintkezzék
földelt felületekkel (például fém sínekkel,
lámpaoszlopokkal, stb.). Az elektromos
biztonság egy érzékeny, 30 mA/30ms-es
maradékáramos biztosítékkal (FI relével)
növelhető.
Figyelmeztetés! A Fi-relé vagy
más megszakító használata nem
mentesíti a láncfűrész használóját
a kézikönyvben ismertetett biztonsági utasítások betartása és biztonságos munkavégzési gyakorlat
alkalmazása alól.
Címkék a szerszámon
A szerszámon a következő piktogramok találhatók:
Figyelmeztetés! A sérülések
kockázatának csökkentése
érdekében a felhasználó köteles elolvasni a használati
utasítást,
További biztonsági előírások
♦
A gyerekeket felügyelni kell, nehogy játszanak a készülékkel.
Gondoskodjék róla, hogy legyen valaki
a közelben (biztonságos távolságban), ha
mégis baleset történne.
Ha bármilyen okból hozzá kell érnie
a lánchoz, előtte ellenőrizze, hogy a fűrész
ki van-e húzva a konnektorból.
A szerszám által kibocsátott zaj meghaladhatja a 85 dB(A) értéket.
Ezért azt javasoljuk, tegye meg a megfelelő hallásvédelmi intézkedéseket.
A szerszámot korlátozott fizikai, érzékszervi és mentális képességekkel rendelkező,
vagy gyakorlatlan személyek (beleértve
a gyermekeket is) nem használhatják; kivétel, ha a biztonságukért felelős személy
munkavégzésüket felügyeli és irányítja.
Mindig viseljen hallásvédőt és védőszemüveget a készülék használatakor.
Ne tegye ki a szerszámot esőnek,
nedvességnek.
9
A láncvezető pajzs és a lánc felszerelése (A - E ábra)
Azonnal csatlakoztassa le a gépet
az áramforrásról, ha a kábelt elvágta
vagy megsértette. Soha ne használja
a láncfűrészt, ha a kábel sérült.
♦
♦
A 2000/14/EK irányelv szerint garantált hangerő.
♦
♦
♦
A folyamatos, biztonságos
működéshez 10 percenként
ellenőrizze a lánc feszességét a kezelési utasításban
leírtak szerint, és állítsa az
engedélyezett 3 mm-es kiemelésű feszességre.
♦
♦
Részegységek
1. Üzemi kapcsoló
2. Biztonsági kapcsoló
3. Olajtartály kupak
4. Kézvédő/láncfék
5. Olajszintjelző
6. Lánc
7. Láncvezető pajzs
8. Tok
9. Szabályzó gomb
10. Láncburkolat
Helyezze a láncfűrészt szilárd felületre.
Állítsa az első védőeszköz/láncfék szerelvényt előre helyzetbe (D ábra).
Teljesen lazítsa ki a szabályzó gombot (9)
(A ábra)
Távolítsa el a láncburkolatot (10).
Helyezze a fűrészláncot (6) a vezetőpajzsra (7), ellenőrizze, hogy a fűrészfogak
a megfelelő irányba, a pajzs felsőrészén
a pajzs csúcsa felé néznek (B ábra).
Vezesse a fűrészláncot (6) a vezetőpajzsra (7) úgy, hogy a pajzs hátulsó részén
a fűrészláncból egy hurok keletkezzen.
Tegye a láncot és a vezetőpajzsot a fűrészre. Vezesse a láncot a csillagkerékre
(12) és helyezze a pajzsot a csapszegre
(13) (E ábra)
Figyelmeztetés! Ellenőrizze, hogy az első
védőeszköz/láncfék szerelvény (4) az (elülső)
helyzetben van-e beállítva, mielőtt visszaszereli (C ábra).
♦ Mielőtt feltenné a láncot a szerelvényre,
ellenőrizze, hogy a bütyök (11) (B ábra)
helyesen áll-e. Ha szükséges, nyomja be és
forgassa az óramutató járásának irányába
a szabályzó gombot (9) a bütyök megfelelő
állásba fordításához.
♦ Keresse meg a csavar helyét és szerelje
föl a láncvédőt, majd a szabályzó gomb
(9) segítségével rögzítse kézzel.
♦ A lánc megfeszítéséhez lazítsa meg
a szabályzó gombot egy teljes fordulattal,
majd erősen nyomja be, és forgassa
az óramutató járásának irányába.
A vezetőpajzs előre mozdulása közben
ügyeljen, hogy a lánckapcsok beakadjanak
a vezetőpajzsba.
♦ Hagyja, hogy a szabályzó gomb
visszaugorjon „ki“ helyzetébe, és ekkor
forgassa tovább az óramutató járásának
irányába a vezetőpajzs rögzítéséhez. Ne
feszítse túl.
♦ Az alábbiak szerint ellenőrizze a láncfeszességet.
Összeszerelés
Figyelmeztetés! A láncfűrészen
végzett munkához mindig viseljen
védőkesztyűt.
Figyelmeztetés! Bárminemű karbantartás megkezdése előtt kapcsolja ki és áramtalanítsa a szerszámot.
A fűrészlánc olajozása
Ezt a műveletet akkor kell elvégeznie, amikor
először használ egy új láncot (6). Az új láncot
(6) legalább egy óráig áztassa olajban a használat előtt. Black & Decker láncolajat használjon. (típusszáma A6023)
Azt ajánljuk, hogy a láncfűrész élettartama
alatt csak Black & Decker olajat használjon,
mert a különböző olajok keverése az olaj leromlásához vezethet, ami nagymértékben
csökkentheti a láncfűrész élettartamát, és további kockázatokat is okozhat.
Ne használjon fáradt olajat, túl sűrű olajat vagy
nagyon híg varrógépolajat sem.
Mindezek károsíthatják láncfűrészét.
A láncfeszesség ellenőrzése és
beállítása (G ábra)
Használat előtt, és használat közben 10 percenként ellenőrizni kell a lánc feszességét.
♦ Válassza le a szerszámot a hálózatról.
10
♦
Ne erőltesse a szerszámot, hagyja saját
tempójában dolgozni. Azzal a sebességgel,
amelyre a szerszámot tervezték, jobban és
biztonságosabban dolgozhat. Túlzott erő hatására a lánc (6) megnyúlhat.
Kissé húzza meg a láncot (6) az ábra szerint (a G ábra kis képén). A feszesség akkor
megfelelő, ha a lánc (6) visszacsapódik, ha
3 mm-re elhúzza a vezetőpajzstól (7). A lánc
a pajzs alsó részén nem lóghat be.
Megjegyzés: Ne feszítse túl a láncot, mert ez
túlzott kopáshoz vezet és csökkenti a lánc és
a vezetőpajzs élettartamát.
Megjegyzés: Amíg a lánc új, gyakran ellenőrizze a feszességet (előtte ne felejtse áramtalanítani a fűrészt), mert az új lánc kissé megnyúlik.
A láncfék beállítása (C ábra)
♦
♦
♦
Hogyan működik a tehetetlenség
aktivált láncfék
A feszesség növelése
♦
♦
A láncfék működésbe lép, ha a kézvédő előrenyomódik; vagy manuálisan, a felhasználó
keze által, vagy a saját súlyánál fogva. A tehetetlenség aktivált láncfék előnye, hogy erőteljes visszacsapás által is működésbe lép,
például ha a lánc fémhez ér, még ha a felhasználó keze nem is ér hozzá a kézvédőhöz, azaz
amikor a fűrész lefelé mutató pozícióba kerül.
Lazítsa meg a szabályzó gombot egy
teljes fordulattal, majd erősen nyomja be,
és forgassa az óramutató járásának irányába a megfelelő feszesség eléréséhez.
A vezetőpajzs előre mozdulása közben
ügyeljen, hogy a lánckapcsok beakadjanak
a vezetőpajzsba.
Hagyja, hogy a szabályzó gomb visszaugorjon „ki“ helyzetébe, és ekkor forgassa tovább
az óramutató járásának irányába a vezetőpajzs rögzítéséhez. Ne feszítse túl.
A láncfék működésének ellenőrzése (C ábra)
♦
Használat előtt mindig ellenőrizze, hogy
a visszarúgáskor működésbe lépő fék
megfelelően működik-e.
♦ Markolja meg mindkét kezével a szilárd felületre helyezett szerszámot, ügyelve, hogy
a lánc ne érintkezzen semmivel, és kapcsolja be a gépet (lásd: „Bekapcsolás“).
♦ Fordítsa előre a bal kezét az első fogantyún úgy, hogy kézfeje hozzáérjen az első
védőeszköz/láncfék szerelvényhez (4),
majd tolja előre a szerelvényt a munkadarab felé (C ábra). A fűrészláncnak (6)
a másodperc töredéke alatt meg kell állnia.
A művelet után az első védőeszköz/láncfék
szerelvényt (4)a „Láncfék beállítása“ című
rész utasításai alapján állíthatja üzemkész
helyzetbe.
Megjegyzés: Ne indítsa újra a motort, amíg
nem hallja, hogy teljesen leállt.
Megjegyzés: Ha a láncfék nem működik megfelelően, vigye el a fűrészt egy Black & Decker
márkaszervizbe.
Használat
Figyelmeztetés! Hagyja a szerszámot saját
tempójában működni. Ne terhelje túl.
Olajtartály feltöltése (F ábra)
♦
♦
Ellenőrizze, hogy a szerszám nincs a hálózatra csatlakoztatva.
Húzza a kézvédőt (4) hátra, „set” pozícióba (C ábra).
A szerszám immár használatra kész.
Vegye le az olajsapkát (3) és töltse föl
a tartályt az ajánlott olajjal. Az olajszintet
az olajszintjelzőn (5) ellenőrizheti. Helyezze vissza az olajsapkát (3).
Időnként kapcsolja ki a gépet, és ellenőrizze az olajszintjelzőt (5); ha a tartály
kevesebb mint negyedéig van tele, áramtalanítsa a láncfűrészt, és töltse föl a megfelelő olajjal.
Bekapcsolás
Megjegyzés: A készülék beindítása nem lehetséges, ha a kézvédő/láncfék szerelvény (4)
nem a „set” pozícióban van.
♦ Markolja meg szorosan, mindkét kezével
a készüléket. Nyomja a biztonsági kapcsolót (2) előre majd nyomja be az üzemi
kapcsolót (1).
♦ Ha a motor beindult, vegye le hüvelykujját
a biztonsági kapcsolóról és markoljon rá
a fogantyúra szorosan.
Ha a fűrészlánc (6) vagy a vezetőpajzs (7) megszorul
♦
♦
11
Kapcsolja ki a szerszámot.
Válassza le a szerszámot a hálózatról.
♦
♦
Ékelje ki a bevágást, így csökkentse a
láncvezetőpajzsot terhelő feszültséget (7).
Ne próbálja kicsavarni a láncfűrészt a fából.
Kezdjen új vágást.
♦
Fadöntés (H - J ábra)
bevágást, mert többé nem tudja irányítani
a fa dőlésének irányát.
Üssön éket vagy ékeket a fadöntő vágásba a fa ledöntéséhez (J ábra).
Fák gallyazása
Gyakorlatlan felhasználók ne próbálkozzanak
fadöntésseI. Megsérülhetnek vagy anyagi
kárt okozhatnak, mert nem tudják irányítani
a dőlés irányát, a fa meghasad, vagy sérült,
száraz ágak hullanak le a vágás közben.
A biztonságos távolság a kidöntendő fa, törmeléke és az arra járók, épületek vagy más
tárgyak között legalább a fa magasságának
2 1/2 -szerese. Az e távolságon belül lévő bámészkodók, épületek és tárgyak ki vannak téve
annak, hogy a lezuhanó fa kár tesz bennük.
Ellenőrizze, nincsenek-e olyan helyi rendelkezések, amelyek tiltják vagy szabályozzák a fák
alsó ágainak levágását.
Gallyazást csak gyakorlott felhasználó végezhet; a művelet közben nagyobb az esélye
a lánc becsípődésének és a visszarúgásnak.
A gallyazás előtt át kell gondolni az ágak esésének irányát befolyásoló tényezőket, pl. :
♦ A levágandó ág hosszát és súlyát.
♦ Bármely szokatlanul nehéz gallyszerkezetet vagy korhadást.
♦ A környező fákat és egyéb akadályokat,
beleértve a villanyvezetékeket.
♦ A szél sebességét és irányát.
♦ Hogy az ág összeakaszkodik más ágakkal.
A kezelőnek föl kell mérnie, hogyan fér hozzá az
ághoz, valamint az ág leesésének irányát. Az ág
hajlamos rá, hogy a fatörzs felé lendüljön. A kezelő és a bámészkodók mellett az ág alatt lévő
tárgyak és más dolgok is veszélybe kerülhetnek.
♦ Az ág hasadásának elkerülése érdekében
az első vágást fölfelé végezze, az ág vastagságának legfeljebb egyharmadáig.
♦ A második, lefelé irányuló vágás találkozzon az elsővel.
Fadöntés előtt:
♦ Ellenőrizze, nincs-e olyan helyi rendelkezés, amely tiltja vagy szabályozza a fa kivágását.
♦ Vegye figyelembe mindazokat a körülményeket, amelyek befolyásolhatják az esés
irányát, többek között:
- a dőlés tervezett irányát;
- a fa természetes hajlását;
- bármely szokatlanul nehéz gallyszerkezetet vagy korhadást;
- a környező fákat és egyéb akadályokat,
beleértve a villanyvezetékeket és föld
alatti vízelvezetéseket;
- a szél sebességét és irányát.
Tervezze meg előre, merre menekül a lehulló
fa vagy ágak elől. Ellenőrizze, hogy menekülési
útvonalán nincsenek a mozgást gátló vagy megnehezítő akadályok. Ne feledje, hogy a nedves
fű és a frissen lenyesett fa kérge csúszós.
♦ Ne próbáljon meg olyan fát kidönteni,
amelynek törzs átmérője nagyobb a láncfűrész vágási hosszánál.
♦ Végezzen irányadó ék alakú bevágást
a dőlés irányának kijelöléséhez.
♦ Végezzen vízszintes bevágást a fatörzs
átmérőjének 1/5 - 1/3 át kitevő mélységben, a dőlés vonalára merőlegesen a fatörzs alján (H ábra).
♦ Végezzen fölülről egy az előbbit keresztező vágást úgy, hogy kb. 45°-os ék alakú
bevágás keletkezzen.
♦ Egyetlen, vízszintes fadöntő vágást végezzen a másik oldalról, amely 25-50
mm-rel az ék alakú bevágás középvonala
fölött van (I ábra). Ne vágja át az irányadó
Faanyag vágása (K - M ábra)
A farönk megtámasztásától függően vágjon.
Használjon fűrészbakot, ha a munkadarab
engedi. Mindig csak akkor kezdjen vágni, ha
a lánc (6) elérte a megfelelő sebességet, és
az ütközőkarom (16) a fadarabba kapaszkodik
(K ábra). Vágás közben az ütközőkarmot forgópontként használva, nyomja le a faanyagba
a vezetőpajzs elülső részét.
Ha a faanyag teljes hosszában alá van támasztva:
♦ Lefelé irányított vágást végezzen, de ne
vágjon bele a földbe, mert a lánc gyorsan
tompa lesz.
Ha a faanyag mindkét végén alá van támasztva:
♦ Először egyharmadáig vágja be a fát
a hasadás elkerülése érdekében, majd az
ellenkező irányból folytassa ugyanabban
a vonalban.
12
Ha a faanyag egyik végén van alátámasztva:
♦ Először egyharmadáig vágja be a fát
a hasadás elkerülése érdekében, majd az
ellenkező irányból folytassa ugyanabban
a vonalban.
Lejtőn (L ábra):
♦ Mindig az emelkedő oldalán álljon, és
a lejtő oldalról támassza ki a faanyagot.
A láncfűrész
nem vág jól
A lánc fordítva
van föltéve
Ellenőrizze/
módosítsa
a lánc irányát
Élesítse meg
Hiba
Lehetséges
ok
Lehetséges
megoldás
A láncfűrész
nem használ
olajat
Törmelék van
a tartályban
Ürítse és
cserélje le az
olajat
Az olajsapka
furata eltömődött
Távolítsa el
a törmeléket
a furatból
Törmelék van
a vezetőpajzson
Távolítsa el
a törmeléket
és tisztítsa
meg a vezetőpajzsot
Törmelék van
az olajkivezetőben
Távolítsa el
a törmeléket
Ha földön fekvő faanyagot vág (L ábra):
♦ Rögzítse a munkadarabot ékkel, támasztó fával. A kezelő és a nézelődők nem rögzíthetik
az anyagot úgy, hogy ráülnek vagy ráállnak.
Ügyeljen, hogy a lánc ne érjen a földhöz.
Fűrészbak használata (M ábra):
A fűrészbak használata feltétlenül javasolt,
amikor csak a munka típusa megengedi.
♦ Fektesse a farönköt stabilan a fűrészbakba. Mindig a bak lábán túlnyúló részt vágja
le. Használjon leszorítókat vagy hevedereket a munkadarab rögzítéséhez.
Karbantartás
A rendszeres karbantartás biztosítja a szerszám hosszú élettartamát. Az alábbi ellenőrzések rendszeres elvégzése ajánlott.
Hibaelhárítás
Hiba
A szerszám
nem indul
A lánc kikapcsolás után nem áll
meg azonnal
A vezetőpajzs/
lánc forrónak
tűnik/füstöl
Lehetséges ok Lehetséges
megoldás
A reteszelő
Nyomja meg
gomb nincs
a reteszelő
lenyomva.
gombot.
Az első védőÁllítsa vissza
lemez fékező
az első védőlehelyzetben van mezt
Kiolvadt
Cserélje ki
a biztosíték
a biztosítékot
A Fi-relé kiolEllenőrizze
dott
a Fi-relét
Nincs bedugva Ellenőrizze
a kábel
a tápkábel
a konnektorba csatlakozását
A lánc nem
Ellenőrizze
elég feszes
a lánc feszességét
Elfogyott az
Ellenőrizze az
olaj
olajszintet
Az olajozó
Tisztítsa ki az
furat eldugult a olajozó furatot
vezetőpajzson
A lánc túl
Ellenőrizze
feszes
a lánc feszességét
A vezetőpajzs
Kenje meg
lánckereke nincs a lánckereket
megfelelően
az olajozófurakenve.
ton keresztül
Figyelmeztetés! A készülék karbantartása
előtt:
♦ Kapcsolja ki és áramtalanítsa a szerszámot.
Olajszint
A tartályban az olaj szintje nem csökkenhet
a negyed rész alá.
Fűrészlánc és vezetőpajzs (G ábra)
♦
♦
♦
Néhány óra használat után, illetve tárolás
előtt szerelje le és alaposan tisztítsa meg
a vezetőpajzsot (7) és a láncot (6).
Ellenőrizze, hogy a vezetőpajzs tiszta-e és
nincs-e rajta törmelék.
Az összeszerelésnél a vezetőpajzsot
180°-al fordítsa meg, és a lánckereket
kenje meg a lánckerék olajozófuraton (17)
keresztül. Ezzel biztosítható az egyenletes kopás a vezetőpajzs sínének teljes
hosszában.
Fűrészlánc élesítése
Ahhoz, hogy a lehető legjobb teljesítményt
nyújtsa a szerszám, fontos, hogy a fűrészlánc
fogai élesek legyenek.
13
helyeken vagy a kereskedők által új termék
megvásárlásakor.
Az élesítésre vonatkozóan útmutatást talál az élesítő készletben. Erre a célra a Black & Decker
fűrészlánc-élesítő készletet ajánljuk (beszerezhető a Black & Decker márkaszervizekben és
egyes márkakereskedőknél.)
Black & Decker termékeire az élettartamuk
lejártával visszavételi lehetőséget kínál. Ez
a szolgáltatás ingyenes. Ha igénybe veszi ezt
a szolgáltatást, kérjük, juttassa el készülékét
a legközelebbi Black & Decker szervizbe,
melyekről a Magyarországi Képviseletnél
érdeklődhet.
Elhasználódott fűrészlánc cseréje
A cserealkatrész beszerezhető kiskereskedésekben vagy Black & Decker márkaszervizekben. Mindig eredeti cserealkatrészeket
használjon.
A szervizzel kapcsolatosan a következő
Internet oldalon is felvilágosítást kaphat:
www.2helpU.com.
A fűrészlánc élessége
A fűrészlánc vágóélei azonnal kicsorbulnak,
ha a szerszám vágás közben a földhöz vagy
egy szeghez ér.
Műszaki adatok
A fűrészlánc feszessége
Vezetőlemez
hossza
Feszültség
Felvett teljesítmény
Láncsebesség
(üresjárati)
Maximális
vágáshossz
Olajtartály
térfogata
Súly
Biztonsági
osztály
Rendszeresen ellenőrizze a fűrészlánc feszességét.
Ha láncfűrésze javításra szorul...
Ez a szerszám megfelel a vonatkozó biztonsági rendelkezéseknek. Javítását csak képzett
személy végezheti eredeti cserealkatrészek
felhasználásával, mert ellenkező esetben
a szerszám használója nagyfokú veszélynek
van kitéve. Azt ajánljuk, őrizze meg ezt a használati útmutatót.
Környezetvédelem
Elkülönített begyűjtés. Ezt a készüléket
el kell különíteni a normál háztartási
hulladéktól.
Vezetőlemez
hossza
Feszültség
Felvett teljesítmény
Láncsebesség
(üresjárati)
Maximális
vágáshossz
Olajtartály
térfogata
Súly
Biztonsági
osztály
Egy napon, mikor készüléke eléri technikai
élettartamának végét, vagy nincs további
szüksége rá, gondoljon a környezetvédelemre.
A terméket a normál háztartási hulladéktól
elkülönítve kell megsemmisíteni.
Az elhasználódott termékek
és csomagolások elkülönített
begyűjtése lehetővé teszi, ezek
újrahasznosítását. Újrahasznosított
vagy újra feldolgozott anyagok
segítségével a környezetszennyezés,
illetve a nyersanyagok iránti igény
nagymértékben csökkenthető.
A helyi előírások rendelkezhetnek az elektromos
készülékek háztartási hulladéktól elkülönített
begyűjtéséről, helyhatósági hulladéklerakó
14
cm
GK1630T GK1635T
Típus 5
Típus 5
30
35
Vv.á.
W
230
1600
230
1600
m/s
8
8
cm
30
35
ml
180
180
kg
3.7
II
3.8
II
cm
GK1640T
Típus 5
40
Vv.á.
W
230
1600
m/s
8
cm
40
ml
180
kg
3.9
II
Az Önhöz legközelebb eső hivatalos
márkaszervizt a kézikönyvben megadott helyi
Black & Decker képviselet segítségével érheti
el. Alternatív megoldásként a szerződött Black
& Decker szervizek listája, illetve az eladásutáni
szolgáltatásaink és ezek elérhetőségének
részletes ismertetése a következő internetes
címen érhető el: www.2helpU.com
Hangnyomásszint az EN 60745 szerint:
Hangnyomás (LpA) 92 dB(A), bizonytalanság (K) 3 dB(A)
Hangteljesítményszint (LWA) 103 dB(A), bizonytalanság (K)
3 dB(A)
Súlyozott effektív rezgésgyorsulás (triax vektorösszeg)
az EN 60745 szerint:
Vibrációs kibocsátási érték (ah) 5 m/s2, bizonytalanság (K)
1,5 m/s2
Kérjük, látogassa meg
a www.blackanddecker.hu weboldalunkat,
hogy regisztrálja az új Black & Decker termékét,
ill. hogy megismerje az új termékeinkkel és
egyedi ajánlatainkkal kapcsolatos legújabb
híreinket. A Black & Decker márkával és
termékválasztékunkkal kapcsolatos további
tájékoztatást a www.blackanddecker.hu
internetes címen találhat.
CE megfelelőségi nyilatkozat
GÉPI BERENDEZÉSEKRE VONATKOZÓ
IRÁNYELV, KÖRNYEZETI ZAJ IRÁNYELV
GK1630T, GK1635T, GK1640T
A Black & Decker kinyilvánítja, hogy a „Műszaki adatok“ részben ismertetett termékek
megfelelnek a következő irányelveknek és
szabványoknak:
98/37/EK (2009. dec. 28-ig), 2006/42/EK
(2009. dec. 29-től), EN 60745-1,
EN 60745-2-13
2000/14/EK, Láncfűrész, V. melléklet
KEMA Quality B.V., Utrechtseweg 310, 6802
ED Arnhem, Hollandia
Tanúsító szervezet azonosító száma: 0344
A hangerő szintje a 2000/14/EK szerint:
(III. függelék, 13. cikkely):
LWA (mért hangteljesítményszint) 103 dB(A)
Bizonytalanság = 3 dB(A)
LWA (garantált hangteljesítményszint) 103 dB(A)
Bizonytalanság = 3 dB(A)
A termékek szintén megfelelnek a 2004/108/
EK irányelvnek. További információért forduljon a Black & Decker vállalathoz az alábbi
címen, vagy a kézikönyv hátoldalán található
elérhetőségeken.
Az aláírás tulajdonosa a műszaki adatok
összeállításáért felelős személy; nyilatkozatát
a Black & Decker vállalat nevében adja.
Kevin Hewitt
Alelnök, Global Engineering
Black & Decker Europe, 210 Bath Road,
Slough,
Berkshire, SL1 3YD
Egyesült Királyság
01-12-2009
15
BLACK & DECKER JÓTÁLLÁSI
FELTÉTELEK
3) A fogyasztó a kijavítás iránti igényét a forgalmazónál, illetve
a jótállási jegyen feltüntetett javítószolgálatnál érvényesítheti.
a) Meghosszabbodik a jótállási idő a kijavítási idő azon
részével, amely alatt a fogyasztó a terméket nem tudta
rendeltetésszerűen használni.
b) A jótállási jog érvényesíthetőségének határideje
a terméknek vagy jelentősebb részének (motor állórész,
forgórész, elektronika) kijavítása vagy kicserélése esetén
a kicserélt, kijavított termékre (jelentősebb részére),
valamint a kijavítás következményeként jelentkező hiba
tekintetében újból kezdődik.
c) Ha a fogyasztási cikk a vásárlástól (üzembe helyezéstől)
számított három munkanapon belül meghibásodik,
a fogyasztó kérheti annak kicserélését feltéve, hogy
a meghibásodás a rendeltetésszerű használatot
akadályozza. A Stanley Black & Decker Hungary Kft. a hiba
létezése, illetve annak megállapítása céljából, hogy a hiba
a rendeltetésszerű használatot akadályozza, fenntartja
a jogot a hibás termék bevizsgálására.
d) Amennyiben a jótállási igény bejelentését követően az
igény teljesíthetőségéről azonnal nem nyilatkozunk, úgy
három munkanapon belül kell értesítenünk a fogyasztót
a reklamáció intézésének módjáról.
e) Ha a csere nem lehetséges, műszakilag hasonló készülék
kerül felajánlásra, vagy visszafizetésre kerül a vételár.
Gratulálunk Önnek ennek az értékes Black & Decker készülék
megvásárlásához.
Azon termékeinkre, amelyet fogyasztói szerződés keretében
háztartási, hobby célra vásárolnak 24 hónap jótállást
biztosítunk.
A termék iparszerű használatra nem alkalmas!
A jótállás a fogyasztó törvényből eredő jogait nem érinti.
1) A Stanley Black & Decker Hungary Kft. kötelezettséget vállal
arra, hogy a jótállás keretében végzett javításokat a 49/2003.
(VII.30.) GKM rendelet és a 151/2003. (IX.22.) Korm. rendelet
szerint végzi a jótállás teljes időtartama alatt.
a) A fogyasztó jótállási igényét a jótállási jeggyel érvényesítheti,
ezért azt őrizze meg.
b) Vásárláskor a forgalmazónak (kereskedőnek) a jótállási
jegyen fel kell tüntetnie a termék típusát, gyártási
számát, továbbá – amennyiben van ilyen – azonosításra
alkalmas részeinek meghatározását, illetve a vásárlás
időpontját. A jótállási jegyet a forgalmazó (kereskedő)
nevében eljáró személynek alá kell írnia és a kereskedés
azonosítására alkalmas tartalmú (minimum cégnév, üzlet
címe) bélyegzővel olvashatóan le kell bélyegezni. Kérjük,
kísérje figyelemmel a jótállási jegy megfelelő érvényesítését,
mivel a kijelölt szervizeknél a jótállási igény csak érvényes
jótállási jeggyel érvényesíthető. Amennyiben a jótállási jegy
szabálytalanul került kiállításra, jótállási igényével kérjük
forduljon a terméket az Ön részére értékesítő partnerünkhöz
(kereskedőhöz). A jótállási jegy szabálytalan kiállítása vagy
a fogyasztó részére történő átadás elmaradása nem érinti
a jótállási kötelezettségvállalás érvényességét. Kérjük,
hogy a jótállási jegyen kívül a nyugtát vagy számlát is
szíveskedjen megőrizni a gyorsabb és hatékonyabb
ügyintézés érdekében.
c) Elveszett jótállási jegyet csak a fogyasztói szerződés
létrejöttét igazoló nyugta vagy számla ellenében tudunk
pótolni!
4) A jótállás alapján történő javítás során a forgalmazónak
(kereskedőnek) törekednie kell arra, hogy a kijavítást legfeljebb
15 napon belül megfelelő minőségben elvégezze, elvégeztesse.
A jótállás keretébe tartozó javítás esetén a forgalmazó, illetve
a javítószolgálat a jótállási jegyen köteles feltüntetni:
 a javítási igény bejelentésének és a javításra átvétel időpontját,
 a hiba okát
 a javítás módját
 a termék fogyasztó részére történő visszaadásának időpontját,
 a jótállás – kijavítás időtartamával meghosszabbított – új
határidejét.
A termék meghibásodása esetén a fogyasztót az alábbi jogok
illetik meg:
Elsősorban - választása szerint - kijavítást vagy kicserélést
követelhet.
A csereigény akkor megalapozott, ha a termék a fogyasztónak
okozott jelentős kényelmetlenség nélkül, megfelelő minőségben
és ésszerű határidőn belül, értékcsökkenés nélkül nem javítható
ki, vagy nem kerül kijavításra.
Ha az előírt módon történő kijavításra, illetve kicserélésre vonatkozó
kötelezettségének a forgalmazó nem tud eleget tenni, a fogyasztó
– választása szerint – megfelelő árleszállítást igényelhet vagy
elállhat a szerződéstől (a hibás áru visszaszolgáltatásával
egyidejűleg kérheti a nyugtán vagy számlán feltüntetett bruttó
vételár visszatérítését).
Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye!
Kérjük, hogy a hiba felfedezését követő legrövidebb időn belül
szíveskedjen azt a szervizben vagy a forgalmazónál bejelenteni.
A kijavítást vagy kicserélést - a dolog tulajdonságaira és
a fogyasztó által elvárható rendeltetésére figyelemmel - megfelelő
határidőn belül, a fogyasztónak okozott jelentős kényelmetlenség
nélkül kell elvégezni.
A fogyasztó a kijavítás iránti igényét a jótállási jegyen feltüntetett
javítószolgálatnál, illetve a forgalmazó (kereskedő) üzletében
érvényesítheti.
2) Nem terjed ki a jótállás:
a) amennyiben a hiba oka rendeltetésellenes, illetve
a mellékelt magyar nyelvű használati kezelési útmutatóban
foglaltaktól eltérő használat, átalakítás, szakszerűtlen
kezelés, helytelen tárolás, elemi kár vagy egyéb a vásárlás
után a fogyasztó érdekkörében keletkezett ok;
b) amennyiben a terméket iparszerű (professzionális)
célokra használták, kölcsönzési szolgáltatás nyújtásához
használták fel (nem fogyasztói szerződés);
c) azon alkatrészekre, amelyek esetében a meghibásodás
a jótállási időn belüli rendeltetésszerű használat mellett
az alkatrészek természetes elhasználódása, kopása miatt
következett be (így különösen: fűrészlánc, fűrészlap,
gyalukés, meghatószíj, csapágyak, szénkefe, csillagkerék);
d) a készülék túlterhelése miatt jelentkező hibákra, amelyek
a hajtómű meghibásodásához, vagy egyéb ebből adódó
károkhoz vezetnek;
e) a termék nem hivatalos szervizben történt javításából
eredő hibákra;
f) az olyan károsodásokra, amelyek nem eredeti
Black & Decker kiegészítő készülékek és tartozékok
használatából adódnak
amennyiben a szakszerviz bizonyítja, hogy a hiba a fenti
okok valamelyikére vezethető vissza.
Gyártó:
Black & Decker Europe,
210 Bath Road, Slough,
Berkshire, SL13YD,
Egyesült Királyság
zst00191998 - 01-11-2012
16
Forgalmazó:
Stanley Black & Decker Hungary Kft
1016. Budapest,
Mészáros u. 58/B
Black & Decker KÖZPONTI
GARANCIÁLIS- ÉS MÁRKASZERVIZ
ROTEL KFT
1163 Budapest
(Sashalom) Thököly út 17.
Tel/Fax:
403-2260
404-0014
www.rotelkft.hu
FORGALMAZÓ:
Stanley Black & Decker Hungary Kft.
1016 Budapest
Mészáros u. 58/b
Tel.: 06/1 214-0561
Fax: 06/1 214-6935
GARANCIAIDŐN TÚLI SZERVIZÁLLOMÁSOK:
Város
Szervizállomás
Cím
Telefon
Cegléd
Megatool Kft.
2700, Széchenyi út 4.
53/311-284
Debrecen
Spirál-szerviz Kft.
4025, Nyugati út 5-7.
52/443-000
Győr
ÉLGÉP 2000 Kft.
9024, Kert u.14.
96/415-069
Hajdúböszörmény
Villforr szerszámüzlet
4220, Balthazár u. 26.
52/561-135
Kaposvár
Kaposvári Kisgépjavító
7400, Fő u.30.
82/318-574
Nagykanizsa
Új-Technika Kft.
8800, Teleki út 20.
93/516-982
Nyíregyháza
Charon Trade
4400, Kállói út 85/b
42/596-660
Nyíregyháza
Tóth Kisgépszerviz
4400, Vasgyár u.2/f
42/504-082
Pécs
Elektrió Kft.
7623, Szabadság u.28.
72/555-657
Szolnok
Ronor-szerszám Kft.
5000, Szántó krt. 40.
56/344-365
Sopron
Profil Motor Kft.
9400, Baross út 12.
99/511-626
Szeged
Csavarker szerszámüzlet
6721, Brüsszeli krt.16.
62/542-870
Székesfehérvár
Kisgépcenter Bt.
8000, Széna tér 3.
22/340-026
Szombathely
Rotor Kft.
9700, Vasút u.29.
94/317-579
Tápiószecső
Ács Imre
2251, Pesti út 46.
29/446-615
07/2012
17
JÓTÁLLÁSI JEGY
Black & Decker
Black & Decker Központi
Garanciális-és Márkaszerviz
1163 Budapest
(Sashalom) Thököly út 17.
Tel.: 403-2260, Fax: 404-0014
www.rotelkft.hu
........................... tipusú .............................. gyártási számú ....................................... termékre
a vásárlás (üzembe helyezés) napjától számított 24 hónapig terjedő jótállást vállalunk.
A jótállás a fogyasztó törvényből eredő jogait nem érinti és nem korlátozza.
Gyártó neve, címe:
Black & Decker Europe, 210 Bath Road, Slough,
Berkshire, SL1 3YD, Egyesült Királyság
Importáló neve, címe:
Stanley Black & Decker Hungary Kft., 1016 Budapest, Mészáros u. 58/b.
A vásárlás (üzembe helyezés) napja: 201.................... hó ........ nap.
................................................................. /P.H./ aláírás
Jótállási szelvények
Levágandó jótállási szelvények
Igény bejelentés időpontja: .....................................
Javításra átvétel időpontja: .....................................
Hiba oka: ................................................................
Javítási mód/dátum.: ..............................................
Visszaadás időpontja:.............................................
A jótállás új határideje:............................................
Szerviz neve: ..................... Munkalapszám: ..........
Jótállási szelvény
Típus:....................................................
Gyártási szám:......................................
Eladás kelte: 201.…....... hó ...........nap
Eladó szerv: ..........................................
/P.H./ aláírás
201.................. hó ............... nap
........................................................... /P.H./ aláírás
Igény bejelentés időpontja: .....................................
Javításra átvétel időpontja: .....................................
Hiba oka: ................................................................
Javítási mód/dátum.: ..............................................
Visszaadás időpontja:.............................................
A jótállás új határideje:............................................
Szerviz neve: ..................... Munkalapszám: ..........
Jótállási szelvény
Típus:....................................................
Gyártási szám:......................................
Eladás kelte: 201.…....... hó ...........nap
Eladó szerv: ..........................................
/P.H./ aláírás
201.................. hó ............... nap
........................................................... /P.H./ aláírás
Igény bejelentés időpontja: .....................................
Javításra átvétel időpontja: .....................................
Hiba oka: ................................................................
Javítási mód/dátum.: ..............................................
Visszaadás időpontja:.............................................
A jótállás új határideje:............................................
Szerviz neve: ..................... Munkalapszám: ..........
201.................. hó ............... nap
........................................................... /P.H./ aláírás
18
Jótállási szelvény
Típus:....................................................
Gyártási szám:......................................
Eladás kelte: 201.…....... hó ...........nap
Eladó szerv: ..........................................
/P.H./ aláírás
19
20
21
22
CZ
ZÁRUČNÍ LIST
PL
KARTA GWARANCYJNA
H
JÓTÁLLÁSI JEGY
SK
ZÁRUČNÝ LIST
CZ
H
měsíců
hónap
24
PL
SK
miesiące
mesiacov
CZ
Výrobní kód
Datum prodeje
Razítko prodejny
Podpis
H
Gyári szám
A vásárlás napja
Pecsét helye
Aláírás
PL
Numer seryjny
Data sprzedaży
Stempel
Podpis
SK
Číslo série
Dátum predaja
Pečiatka predajne
Podpis
CZ
H
Adresy servisu
Band Servis
Klášterského 2
CZ-140 00 Praha 4
Tel.: 00420 244 403 247
Fax: 00420 241 770 167
PL
Band Servis
K Pasekám 4440
CZ-76001 Zlín
Tel.: 00420 577 008 550,1
Fax: 00420 577 008 559
http://www.bandservis.cz
Black & Decker Központi
Garanciális-és Márkaszerviz
1163 Budapest
(Sashalom) Thököly út 17.
Tel.: 403-2260
Fax: 404-0014
www.rotelkft.hu
SK
Adres serwisu centralnego
ERPATECH
ul. Bakaliowa 26
05-080 Mościska
Tel.: 022-8620808
Fax: 022-8620809
CZ
H
Adresa servisu
Band Servis
Paulínska ul. 22
SK-91701 Trnava
Tel.: 00421 335 511 063
Fax: 00421 335 512 624
Dokumentace záruční opravy
PL
Przebieg napraw gwarancyjnych
A garanciális javitás dokumentálása
SK
Záznamy o záručných opravách
CZ
Číslo
Datum příjmu
Datum zakázky
Číslo zakázky
Závada
Razítko
Podpis
H
Sorszám
Bejelentés időpontja
Javítási időpont
Javitási
Hiba jelleg
oka
Pecsét
Przebieg
naprawy
Stempel
Popis
poruchy
Pečiatka
Podpis
munkalapszám
Jótállás új határideje
PL
SK
09/12
Nr.
Číslo
dodávky
Data zgłoszenia
Dátum nahlásenia
Data naprawy
Dátum opravy
Nr. zlecenia
Číslo
objednávky
Aláírás
Podpis
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising