KD975 | Black&Decker KD975 ROTARY HAMMER instruction manual

402011-13 RO
Traducere a instrucţiunilor originale
www.blackanddecker.eu
KD975
KD985
KD990
2
3
ROMĂNĂ
Destinaţia de utilizare
Ciocanul rotopercutor Black & Decker a fost conceput
pentru efectuarea găurilor în lemn, metal, materiale
plastice şi zidărie, precum şi pentru aplicaţii de înşurubare şi demolare uşoară. Această unealtă este destinată
exclusiv uzului casnic.
Instrucţiuni de siguranţă
f.
În cazul în care operarea unei unelte electrice
într-un spaţiu cu umiditate nu poate fi evitată,
utilizaţi o alimentare cu protecţie pentru dispozitivele de curent rezidual (RCD). Utilizarea unui
dispozitiv RCD reduce riscul electrocutării.
3.
a.
Siguranţa personală
Fiţi precauţi, fiţi atenţi la ceea ce faceţi şi faceţi
uz de regulile de bun simţ atunci când operaţi
o unealtă electrică. Nu utilizaţi o unealtă electrică
atunci când sunteţi obosiţi sau când vă aflaţi sub
influenţa drogurilor, alcoolului sau medicaţiei.
Un moment de neatenţie în timpul operării uneltelor
electrice poate conduce la vătămări personale grave.
Utilizaţi echipamentul de protecţie personală.
Purtaţi întotdeauna ochelari de protecţie. Echipamentul de protecţie precum măştile anti-praf,
încălţămintea de siguranţă antiderapantă, căştile
sau dopurile pentru urechi utilizate pentru anumite
condiţii de lucru vor reduce vătămările personale.
Preîntâmpinaţi pornirea accidentală. Asiguraţi-vă
că întrerupătorul se află în poziţia oprit înainte
de conectarea la sursa de alimentare şi/sau la
acumulator, înainte de ridicarea sau transportarea uneltei. Transportarea uneltelor electrice ţinând
degetul pe întrerupător sau alimentarea cu tensiune
a uneltelor electrice ce au întrerupătorul în poziţia
pornit înlesnesc producerea accidentelor.
Îndepărtaţi orice cheie sau cleşte de reglare
înainte de a porni unealta electrică. O cheie sau
un cleşte rămas ataşat la o componentă rotativă
a uneltei electrice poate conduce la vătămări personale.
Nu vă întindeţi pentru a apuca unealta de lucru.
Menţineţi-vă întotdeauna stabilitatea şi echilibrul. Acest lucru permite un control mai bun al
uneltei electrice în situaţii neaşteptate.
Îmbrăcaţi-vă corespunzător. Nu purtaţi îmbrăcăminte largă sau bijuterii. Păstraţi-vă părul, îmbrăcămintea şi mănuşile departe de componentele
în mişcare. Îmbrăcămintea largă, bijuteriile sau
părul lung pot fi prinse în componentele în mişcare.
În cazul în care dispozitivele prezintă posibilitatea conectării de accesorii pentru aspiraţia şi colectarea prafului, asiguraţi-vă că aceste accesorii
sunt conectate şi utilizate în mod corespunzător.
Utilizarea dispozitivelor de colectare a prafului poate
reduce pericolele impuse de existenţa prafului.
Avertizări generale de siguranţă privind
uneltele electrice
Avertisment! Citiţi toate avertizările de siguranţă şi toate instrucţiunile. Nerespectarea
avertizărilor şi a instrucţiunilor enumerate în
continuare poate conduce la electrocutare,
incendii şi/sau vătămări grave.
b.
Păstraţi toate avertizările şi instrucţiunile pentru
consultare ulterioară. Termenul „unealtă electrică“ din
toate avertizările enumerate mai jos se referă la unealta
electrică (cu cablu) alimentată de la reţeaua principală de
energie sau la unealta electrică (fără cablu) alimentată
de la baterie.
c.
1.
a.
b.
c.
2.
a.
b.
c.
d.
e.
Siguranţa în zona de lucru
Păstraţi zona de lucru curată şi bine iluminată.
Zonele dezordonate sau întunecate înlesnesc accidentele.
Nu operaţi uneltele electrice în atmosfere explozive, cum ar fi în prezenţa lichidelor, gazelor sau
pulberilor explozive. Uneltele electrice generează
scântei ce pot aprinde pulberile sau vaporii.
Ţineţi la distanţă copiii şi persoanele din jur în
timp ce operaţi o unealtă electrică. Distragerea
atenţiei poate conduce la pierderea controlului.
d.
e.
Siguranţa electrică
Ştecherele uneltelor electrice trebuie să se
potrivească cu priza. Nu modificaţi niciodată
ştecherul în vreun fel. Nu folosiţi adaptoare
pentru ştechere împreună cu uneltele electrice
împământate (legate la masă). Ştecherele nemodificate şi prizele compatibile vor reduce riscul de
electrocutare.
Evitaţi contactul corpului cu suprafeţele împământate precum ţevi, radiatoare, cuptoare şi
frigidere. Există un risc sporit de electrocutare în
cazul în care corpul dvs. este împământat sau legat
la masă.
Nu expuneţi uneltele electrice la ploaie sau
condiţii de umezeală. Apa ce intră într-o unealtă
electrică va spori riscul de electrocutare.
Nu manipulaţi necorespunzător cablul. Nu utilizaţi niciodată cablul pentru transportarea, tragerea sau scoaterea din priză a uneltei electrice.
Ţineţi cablul departe de căldură, ulei, muchii vii
sau componente în mişcare. Cablurile deteriorate
sau încurcate sporesc riscul electrocutării.
Atunci când operaţi o unealtă de lucru în aer liber,
utilizaţi un prelungitor pentru exterior. Utilizarea
unui cablu adecvat pentru exterior reduce riscul de
electrocutare.
f.
g.
4.
a.
b.
c.
4
Utilizarea şi îngrijirea uneltelor electrice
Nu forţaţi unealta electrică. Utilizaţi unealta
electrică adecvată pentru aplicaţia dvs. Unealta
de lucru adecvată va efectua lucrarea mai bine şi în
mod mai sigur, în ritmul pentru care a fost concepută.
Nu utilizaţi unealta electrică în cazul în care întrerupătorul nu comută în poziţia pornit şi oprit.
Orice unealtă electrică ce nu poate fi controlată cu
ajutorul întrerupătorului este periculoasă şi trebuie
să fie reparată.
Deconectaţi ştecherul de la sursa de alimentare
şi/sau acumulatorul de la unealta electrică
înaintea efectuării oricăror reglaje, modificării
d.
e
f.
g.
5.
a.
♦
accesoriilor sau depozitării uneltelor electrice.
Astfel de măsuri preventive de siguranţă reduc riscul
pornirii accidentale a uneltelor electrice.
Nu depozitaţi uneltele electrice în stare inactivă
la îndemâna copiilor şi nu permiteţi persoanelor
nefamiliarizate cu unealta de lucru sau cu aceste
instrucţiuni să o utilizeze. Uneltele electrice sunt
periculoase în mâinile utilizatorilor neinstruiţi.
Efectuaţi întreţinerea uneltelor electrice. Verificaţi alinierea necorespunzătoare sau blocarea
componentelor în mişcare, ruperea componentelor şi orice altă stare ce ar putea afecta operarea
uneltelor electrice. În cazul deteriorării, prevedeţi
repararea uneltei electrice înainte de utilizare.
Multe accidente sunt cauzate de unelte electrice
întreţinute necorespunzător.
Păstraţi uneltele de tăiat ascuţite şi curate. Este
puţin probabil ca uneltele de tăiat cu tăişuri ascuţite
şi întreţinute în mod corespunzător să se blocheze,
acestea fiind mai uşor de controlat.
Utilizaţi unealta electrică, accesoriile şi cuţitele
uneltei etc. conform acestor instrucţiuni, ţinând
cont de condiţiile de lucru şi de lucrarea ce
trebuie să fie efectuată. Utilizarea uneltei de lucru
pentru operaţii diferite de cele conforme destinaţiei
de utilizare ar putea conduce la situaţii periculoase.
♦
Siguranţa terţilor
♦
♦
Valorile declarate ale emisiilor de vibraţii, menţionate în
specificaţia tehnică şi în declaraţia de conformitate au
fost măsurate în conformitate cu metoda standard de
testare prevăzută de norma EN 60745 şi pot fi utilizate
pentru compararea diverselor unelte. Valoarea declarată
a emisiilor de vibraţii poate fi utilizată, de asemenea, în
cadrul unei evaluări preliminare în privinţa expunerii.
Repararea
Prevedeţi repararea uneltei de lucru de către
o persoană calificată, folosind exclusiv piese de
schimb identice. Acest lucru va asigura păstrarea
caracterului sigur al uneltei de lucru.
Avertisment! Valoarea emisiilor de vibraţii în timpul utilizării efective a uneltei electrice poate diferi de valoarea
declarată în funcţie de modalităţile de utilizare ale uneltei.
Nivelul vibraţiilor poate creşte peste nivelul menţionat.
Avertisment! Avertizări suplimentare de
siguranţă pentru ciocanele rotopercutoare şi
demolatoare
♦
♦
♦
♦
♦
Acest aparat nu este destinat utilizării de către persoane (inclusiv copii) cu capacităţi fizice, senzoriale
sau mentale reduse sau de către persoane lipsite
de experienţă şi cunoştinţe, cu excepţia cazurilor în
care acestea au fost supravegheate şi instruite cu
privire la utilizarea aparatului de către o persoană
responsabilă pentru siguranţa lor.
Copiii trebuie să fie supravegheaţi pentru a vă
asigura că nu se joacă cu aparatul.
Vibraţiile
Avertizări suplimentare de siguranţă pentru
unealta de lucru
♦
Evitaţi atingerea vârfului unui burghiu imediat după
efectuarea unei găuri deoarece acesta ar putea fi
fierbinte.
Destinaţia de utilizare este descrisă în acest manual
de instrucţiuni. Utilizarea vreunui accesoriu sau
ataşament sau efectuarea vreunei operaţiuni cu
această unealtă diferite de cele recomandate în
prezentul manual de instrucţiuni poate implica un
risc de vătămare personală şi/sau daune asupra
obiectelor.
În cazul evaluării expunerii la vibraţii în scopul de a determina măsurile de siguranţă solicitate de Directiva
2002/44/CE pentru protejarea persoanelor ce folosesc
în mod regulat unelte electrice la locul de muncă, trebuie
avută în vedere o estimare a expunerii la vibraţii, condiţiile
efective de utilizare şi modalitatea de utilizare a uneltei,
luând totodată în calcul toate componentele ciclului de
operare precum perioadele în care unealta este oprită şi
în care funcţionează în gol, pe lângă perioadele în care
survine blocarea acesteia.
Purtaţi dopuri de protecţie pentru urechi. Expunerea la zgomot poate determina pierderea auzului.
Utilizaţi mânerele suplimentare furnizate împreună cu unealta. Pierderea controlului poate
determina vătămări personale.
Ţineţi unealta electrică de suprafeţele izolate
pentru prindere atunci când efectuaţi o operaţie
în care accesoriul de debitat poate atinge cabluri
ascunse sau propriul cablu de alimentare. Tăierea unui cablu sub tensiune de către accesoriul de
debitat ar putea determina scurgerea curentului în
componentele metalice expuse ale uneltei electrice
şi ar putea electrocuta operatorul
Nu utilizaţi niciodată un accesoriu de demolare în
modul rotativ. Accesoriul se va bloca în material şi
va determina rotirea uneltei.
Utilizaţi cleşti sau o altă modalitate practică de a fixa
şi sprijini piesa de prelucrat pe o platformă stabilă.
Ţinând piesa de prelucrat în mână sau sprijinită de
corp, aceasta va fi instabilă şi poate conduce la
pierderea controlului.
Înainte de efectuarea găurilor în pereţi, podele sau
plafoane, verificaţi poziţionarea cablurilor şi ţevilor.
Etichetele prezente pe unealtă
Pictogramele următoare sunt afişate pe unealtă:
Avertisment! Pentru a reduce riscul vătămării,
utilizatorul trebuie să citească manualul de
instrucţiuni.
Siguranţa electrică
Această unealtă prezintă izolare dublă; prin
urmare, nu este necesară împământarea.
Verificaţi întotdeauna ca alimentarea cu energie să corespundă tensiunii de pe plăcuţa cu
specificaţii.
♦
5
În cazul în care cablul de alimentare este deteriorat,
acesta trebuie să fie înlocuit de producător sau de
către un Centru de Service Black & Decker autorizat
pentru a evita pericolul.
(16) de pe partea laterală a mandrinei şi rotiţi până
când este strânsă.
Descriere
Riscuri reziduale.
Această unealtă dispune de unele sau de toate caracteristicile următoare.
1. Comutator de reglare a vitezei
2. Buton de blocare
3. Comutator înainte/înapoi
4. Buton de control viteză variabilă
5. Selector mod găurire
6. Mandrină
7. Mâner lateral
8. Limitator de adâncime
Pot surveni riscuri reziduale suplimentare în timpul utilizării uneltei, riscuri ce este posibil să nu fie incluse în
avertizările de siguranţă ataşate. Aceste riscuri pot fi determinate de utilizarea incorectă, utilizarea prelungită etc.
Nici măcar în cazul aplicării regulamentelor de siguranţă corespunzătoare şi implementării dispozitivelor
de siguranţă, anumite riscuri reziduale nu pot fi evitate.
Acestea includ:
♦
Vătămări cauzate de atingerea componentelor
în rotire/mişcare.
♦
Vătămări cauzate în momentul schimbării componentelor, lamelor sau accesoriilor.
♦
Vătămări cauzate de utilizarea prelungită a unei
unelte. La utilizarea unei unelte pe perioade prelungite, asiguraţi-vă că faceţi pauze la intervale
regulate.
♦
Afectarea auzului.
♦
Pericole asupra sănătăţii cauzate de inhalarea
prafului rezultat în urma utilizării uneltei (exemplu:- prelucrarea lemnului, în special a stejarului,
fagului şi MDF).
Asamblare
Avertisment! Înainte de asamblare, asiguraţi-vă că
unealta este oprită şi deconectată de la priză.
Montarea mânerului lateral şi
a limitatorului de adâncime (fig. A)
♦
♦
♦
♦
♦
Rotiţi elementul de prindere în sensul acelor de
ceasornic până când aveţi posibilitatea de a glisa
mânerul lateral (7) în partea anterioară a uneltei,
conform ilustraţiei.
Rotiţi mânerul lateral în poziţia dorită.
Introduceţi limitatorul de adâncime (8) în orificiul de
montare conform ilustraţiei.
Potriviţi limitatorul de adâncime în poziţia dorită.
Adâncimea maximă de găurire este egală cu distanţa dintre vârful burghiului şi capătul din faţă al
limitatorului de adâncime.
Strângeţi mânerul lateral rotind elementul de prindere în sensul acelor de ceasornic.
Utilizare
Avertisment! Lăsaţi unealta să funcţioneze în propriul
său ritm. Nu supraîncărcaţi.
Avertisment! Înainte de efectuarea găurilor în pereţi,
podele sau plafoane, verificaţi poziţionarea cablurilor
şi ţevilor.
Selectarea modului de funcţionare (fig. E)
Această unealtă poate fi utilizată în trei moduri de funcţionare. Rotiţi selectorul modului de găurire (5) la poziţia
dorită, conform simbolurilor.
Montarea unui accesoriu (fig. B)
♦
♦
♦
♦
♦
Curăţaţi şi ungeţi tija (9) accesoriului.
Trageţi manşonul (10) înapoi şi introduceţi tija în
mandrină (6).
Împingeţi accesoriul în jos şi rotiţi-l puţin până când
se potriveşte în fante.
Trageţi de accesoriu pentru a verifica dacă este fixat
corespunzător. Pentru funcţia de percuţie, accesoriul
trebuie să se poată mişca axial cu câţiva centimetri
atunci când este fixat în mandrină.
Pentru a scoate accesoriul, trageţi manşonul (10)
înapoi şi apoi extrageţi accesoriul.
Găurirea
♦
Pentru efectuarea găurilor în oţel, lemn şi materiale
plastice şi pentru operaţiile de înşurubare, potriviţi
selectorul modului de funcţionare (5) în poziţia .
♦
În cazul operaţiilor de înşurubare, porniţi la viteză
redusă. La scoaterea şuruburilor, viteza se reduce
în mod automat.
Găurirea cu percuţie
♦
Pentru găurirea cu percuţie în zidărie şi beton, potriviţi selectorul modului de funcţionare (5) în poziţia
.
♦
În timpul găuririi, unealta nu trebuie să salte şi trebuie
să funcţioneze lin. Măriţi viteza dacă este necesar.
KD985/KD990 - Montarea mandrinei cu cheie
(fig. C)
♦
Fixaţi tija (11) mandrinei din dotare (12) în suportul
uneltei conform descrierii de mai sus.
Avertisment! Nu utilizaţi niciodată mandrine cu cheie în
modul de găurire cu ciocanul.
Lovirea cu ciocanul
♦
Pentru lovirea cu ciocanul prin blocarea arborelui
şi pentru aplicaţii uşoare de dăltuire şi sfărâmare,
potriviţi selectorul modului de funcţionare (5) în
poziţia .
♦
Asiguraţi-vă că comutatorul înainte/înapoi se află în
poziţia înainte.
KD985/KD990 - Montarea accesoriilor în
mandrina cu cheie (fig. D)
♦
♦
♦
Deschideţi mandrina rotind manşonul (13).
Introduceţi tija accesoriului (14) în mandrină.
Introduceţi cheia mandrinei (15) în fiecare orificiu
6
♦
Atunci când comutaţi de la găurirea cu percuţie la
dăltuire, rotiţi dalta în poziţia dorită. Dacă se observă
o rezistenţă în timpul schimbării modului de funcţionare, rotiţi uşor dalta pentru a acţiona blocarea
arborelui.
Funcţionarea satisfăcătoarea continuă depinde de
îngrijirea corespunzătoare a uneltei şi de curăţarea în
mod regulat.
Avertisment! Înainte de efectuarea operaţiilor de întreţinere pe uneltele electrice cu cablu/fără cablu:
♦
Opriţi şi deconectaţi aparatul/unealta de la priză.
♦
Sau opriţi şi scoateţi bateria din aparat/unealtă dacă
acesta/aceasta dispune de un acumulator separat.
♦
Sau descărcaţi complet bateria dacă este plină şi
apoi opriţi unealta.
♦
Deconectaţi încărcătorul înainte de curăţarea
acestuia. Încărcătorul nu necesită nicio operaţie de
întreţinere în afara curăţării în mod regulat.
♦
Curăţaţi în mod regulat fantele de ventilare de pe
aparat/unealtă/încărcător, folosind o perie moale sau
o cârpă uscată.
♦
Curăţaţi în mod regulat carcasa motorului folosind
o cârpă umedă. Nu utilizaţi nicio soluţie de curăţare
abrazivă sau pe bază de solvenţi.
♦
Deschideţi în mod regulat mandrina (dacă este
prevăzută) şi îndepărtaţi praful din interior.
Selectarea direcţiei de rotire
Pentru găurire, pentru strângerea şuruburilor şi pentru
dăltuire, folosiţi direcţia înainte (în sensul acelor de ceasornic). Pentru slăbirea şuruburilor sau pentru eliberarea
unui burghiu blocat, folosiţi direcţia înapoi (în sens invers
acelor de ceasornic).
♦
Pentru a selecta direcţia înainte, împingeţi cursorul
înainte/înapoi (3) în stânga.
♦
Pentru a selecta direcţia înapoi, împingeţi cursorul
înainte/înapoi în dreapta.
Avertisment! Nu schimbaţi niciodată direcţia de rotire în
timpul funcţionării motorului.
Reglarea adâncimii de găurire (fig. F)
♦
♦
♦
Slăbiţi mânerul lateral (7) rotind elementul de prindere în sens invers acelor de ceasornic.
Potriviţi limitatorul de adâncime (8) în poziţia dorită. Adâncimea maximă de găurire este egală cu
distanţa dintre vârful burghiului şi capătul din faţă
al limitatorului de adâncime.
Strângeţi mânerul lateral rotind elementul de prindere în sensul acelor de ceasornic.
Înlocuirea ştecherului de alimentare de la
reţeaua principală de energie (numai pentru
Regatul Unit şi Irlanda)
Dacă trebuie instalat un ştecher de alimentare de la
reţeaua principală de energie:
♦
Eliminaţi în siguranţă ştecherul vechi.
♦
Conectaţi cablul maro la borna sub tensiune din
ştecherul nou.
♦
Conectaţi cablul albastru la borna neutră.
Pornirea şi oprirea
♦
♦
♦
♦
♦
Pentru a porni unealta, apăsaţi comutatorul de reglare a vitezei (1). Viteza uneltei depinde de cât de
mult apăsaţi pe comutator. Setaţi butonul de control
al vitezei variabile (4) la gama de viteză dorită.
Utilizaţi vitezele 1-6 numai pe perioade scurte de
timp.
Ca regulă generală, folosiţi viteze reduse pentru
burghie cu diametru mare şi viteze ridicate pentru
burghie cu diametru mai mic.
Pentru o funcţionare continuă, apăsaţi butonul de
blocare (2) şi eliberaţi comutatorul de reglare a vitezei. Această opţiune este disponibilă numai pentru
rotirea înainte (în sensul acelor de ceasornic).
Pentru a opri unealta, eliberaţi comutatorul de
reglare a vitezei. Pentru a opri unealta atunci când
vă aflaţi în modul de funcţionare continuă, apăsaţi
încă o dată pe comutatorul de reglare a vitezei şi
apoi eliberaţi-l.
Avertisment! Nu trebuie efectuată nicio conexiune la
borna de împământare. Urmaţi instrucţiunile de montaj
furnizate împreună cu prizele de bună calitate. Siguranţă
recomandată: 5 A.
Protejarea mediului înconjurător
Colectarea separată. Acest produs nu trebuie
să fie aruncat împreună cu gunoiul menajer.
În cazul în care constataţi că produsul dvs. Black & Decker
trebuie înlocuit sau în cazul în care nu vă mai este de folos, nu îl aruncaţi împreună cu gunoiul menajer. Prevedeţi
colectarea separată pentru acest produs.
Colectarea separată a produselor uzate şi
a ambalajelor permite reciclarea şi refolosirea
materialelor. Reutilizarea materialelor reciclate
contribuie la prevenirea poluării mediului înconjurător şi reduce cererea de materii prime.
Accesorii
Performanţa uneltei dvs. depinde de accesoriul utilizat.
Accesoriile Black & Decker şi Piranha sunt proiectate la
standarde înalte de calitate şi concepute pentru a îmbunătăţi performanţa uneltei dvs. Folosind aceste accesorii,
veţi obţine rezultate optime cu unealta dvs.
Este posibil ca regulamentele locale să prevadă colectarea separată a produselor electrice de uz casnic la
centrele municipale de deşeuri sau de către comerciant
atunci când achiziţionaţi un produs nou.
Întreţinerea
Aparatul/unealta dvs. Black & Decker, cu/fără cablu de
alimentare, fost conceput(ă) pentru a opera o perioadă
îndelungată de timp, cu un nivel minim de întreţinere.
Black & Decker pune la dispoziţie o unitate pentru colectarea şi reciclarea produselor Black & Decker când
acestea au ajuns la sfârşitul perioadei de funcţionare.
7
Declaraţia de conformitate
Pentru a beneficia de acest serviciu, vă rugăm să returnaţi
produsul dvs. la orice agent de reparaţii autorizat care îl
va colecta pentru dvs.
DIRECTIVA UTILAJE
Puteţi verifica localizarea celui mai apropiat agent de
reparaţii autorizat contactând biroul Black & Decker la
adresa indicată în prezentul manual. Alternativ, o listă
a agenţilor de reparaţii Black & Decker autorizaţi şi detalii
complete despre operaţiile de service post-vânzare şi
despre datele de contact sunt disponibile pe Internet la
adresa: www.2helpU.com.
KD975/KD985/KD990
Black & Decker declară că aceste produse descrise în
„specificaţia tehnică“ sunt conforme cu normele: 98/37/
CE (până la 28 dec. 2009), 2006/42/CE (de la 29 dec.
2009), EN 60745-1, EN 60745-2-6
Pentru informaţii suplimentare, vă rugăm să contactaţi
Black & Decker la următoarea adresă sau să consultaţi
coperta din spate a manualului.
Specificaţie tehnică
KD975
Tensiune de intrare
KD985
KD990
TIP 2
TIP 2
TIP 2
Vc.a.
230
230
230
W
710
800
850
Putere absorbită
Viteză în gol
min-1
0 - 980
0 - 980
0 - 980
Rezistenţa la impact
min-1
0 - 5.180
0 - 5.180
0 - 5.180
1,8
2,2
2,4
Energia de impact
J
Subsemnatul este responsabil pentru întocmirea
dosarului tehnic şi face această declaraţie în numele
Black & Decker.
Kevin Hewitt
Vicepreşedintele
Departamentului
Internaţional de Inginerie
Black & Decker Europe,
210 Bath Road, Slough, Berkshire,
SL1 3YD Regatul Unit al Marii Britanii
1-11-2009
Capacitate maximă de găurire
Beton
mm
22
24
26
Oţel
mm
13
13
13
Lemn
mm
30
30
30
kg
3,4
3,4
3,4
Greutate
Garanţie
Nivelul presiunii sonore conform cu EN 60745:
Black & Decker are încredere în calitatea produselor
sale şi oferă o garanţie extraordinară. Această declaraţie
de garanţie completează şi nu prejudiciază în niciun fel
drepturile dvs. legale. Garanţia este valabilă pe teritoriile
Statelor Membre ale Uniunii Europene şi în Zona Europeană de Comerţ Liber.
Presiune sonoră (LpA) 94 dB(A), incertitudine (K) 3 dB(A),
Putere sonoră (LWA) 105 dB(A), incertitudine (K) 3 dB(A)
Valorile totale ale vibraţiilor (suma vectorială a trei direcţii) conform cu
EN 60745:
Găurirea cu percuţie în beton (ah, HD) 10,8 m/s2, incertitudine (K) 1,5 m/s2,
În cazul în care un produs Black & Decker se defectează datorită materialelor, manoperei defectuoase sau
lipsei de conformitate, în termen de 24 de luni de la
data achiziţiei, Black & Decker garantează înlocuirea
componentelor defecte, repararea produselor supuse
uzurii rezonabile sau înlocuirea unor astfel de produse
pentru a asigura inconveniente minime pentru client, cu
excepţia cazurilor în care:
♦
Produsul a fost utilizat în scop comercial, profesional
sau spre închiriere;
♦
Produsul a fost supus utilizării incorecte sau neglijenţei;
♦
Produsul a suferit deteriorări cauzate de corpuri
străine, substanţe sau accidente;
♦
S-a încercat efectuarea de operaţii de către persoane diferite de agenţii de reparaţii autorizaţi sau de
personalul de service Black & Decker.
Dăltuire (ah, Cheq) 8,5 m/s2, incertitudine (K) 1,5 m/s2
Pentru a revendica garanţia, va trebui să faceţi
dovada achiziţiei la vânzător sau la agentul de
reparaţii autorizat. Puteţi verifica localizarea celui
mai apropiat agent de reparaţii autorizat contactând
biroul Black & Decker la adresa indicată în prezentul
manual. Alternativ, o listă a agenţilor de reparaţii
8
Black & Decker autorizaţi şi detalii complete despre
operaţiile de service post-vânzare şi despre datele
de contact sunt disponibile pe Internet la adresa:
www.2helpU.com.
Vă rugăm să vizitaţi site-ul nostru
www.blackanddecker.co.uk pentru a înregistra noul
dvs. produs Black & Decker şi pentru a fi informat cu
privire la produsele noi şi ofertele speciale. Informaţii
suplimentare despre marca Black & Decker şi despre
gama noastră de servicii sunt disponibile la
www.blackanddecker.co.uk
Stanley Black & Decker
Phoenicia Business Center
Strada Turturelelor, nr 11A, Etaj 6, Modul 15,
Sector 3 Bucuresti
Telefon: +4021.320.61.04/05
zst00187447 - 17-09-2012
9
10
Download PDF

advertising