KX418E | Black&Decker KX418E TACKER Type 2 instruction manual

Upozornění !
Určeno pro kutily.
555777-96 CZ
Přeloženo z původního návodu
www.blackanddecker.eu
KX418E
2
ČESKY
Použití výrobku
f.
Musíte-li s elektrickým nářadím pracovat ve vlhkém prostředí, použijte napájecí zdroj s proudovým chráničem (RCD). Použití proudového
chrániče (RCD) snižuje riziko úrazu elektrickým
proudem.
3.
a.
Bezpečnost obsluhy
Při použití elektrického nářadí zůstaňte stále pozorní, sledujte, co provádíte a pracujte
s rozvahou. Nepoužívejte elektrické nářadí,
jste-li unaveni nebo jste-li pod vlivem drog,
alkoholu nebo léků. Chvilka nepozornosti při práci
s elektrickým nářadím může vést k vážnému úrazu.
Používejte prvky osobní ochrany. Vždy používejte ochranu zraku. Ochranné prostředky jako
respirátor, neklouzavá pracovní obuv, přilba a chrániče sluchu, používané v příslušných podmínkách,
snižují riziko poranění osob.
Zabraňte náhodnému spuštění nářadí. Před
připojením napájecího kabelu k síťové zásuvce
nebo před vložením baterie a před zvednutím
nebo přenášením nářadí zkontrolujte, zda je
spínač v poloze vypnuto. Přenášení elektrického
nářadí s prstem na hlavním spínači nebo připojení
napájecího kabelu k elektrické síti, je-li spínač nářadí v poloze zapnuto, může způsobit úraz.
Před spuštěním z nářadí vždy odstraňte všechny klíče nebo seřizovací přípravky. Seřizovací
klíče ponechané na nářadí mohou být zachyceny
rotujícími částmi nářadí a mohou způsobit úraz.
Nepřekážejte sami sobě. Při práci vždy udržujte
vhodný postoj a rovnováhu. Tak je umožněna
lepší ovladatelnost nářadí v neočekávaných situacích.
Vhodně se oblékejte. Nenoste volný oděv nebo
šperky. Dbejte na to, aby se vaše vlasy, oděv
a rukavice nedostaly do kontaktu s pohyblivými částmi. Volný oděv, šperky nebo dlouhé vlasy
mohou být pohyblivými díly zachyceny.
Jsou-li zařízení vybavena adaptérem pro připojení příslušenství k zachytávání prachu, zajistěte jeho správné připojení a řádnou funkci.
Použití těchto zařízení může snížit nebezpečí týkající se prachu.
Vaše sponkovačka Black & Decker je určena pro spojování materiálů nastřelováním sponek nebo hřebíků.
Toto nářadí je určeno pouze pro spotřebitelské použití.
Bezpečnostní pokyny
Všeobecné bezpečnostní pokyny pro práci
s elektrickým nářadím
Varování! Přečtěte si všechny bezpečnostní
pokyny a bezpečnostní výstrahy. Nedodržení níže uvedených varování a pokynů může
vést k způsobení úrazu elektrickým proudem,
k vzniku požáru nebo k vážnému zranění.
b.
Veškerá bezpečnostní varování a pokyny uschovejte pro případné další použití. Termín „elektrické
nářadí“ ve všech upozorněních odkazuje na vaše nářadí
napájené ze sítě (je opatřeno napájecím kabelem) nebo
nářadí napájené baterií (bez napájecího kabelu).
1.
a.
b.
c.
2.
a.
b.
c.
d.
e.
c.
Bezpečnost v pracovním prostoru
Udržujte pracovní prostor čistý a dobře osvětlený. Přeplněný a neosvětlený pracovní prostor
může vést k způsobení úrazů.
Nepracujte s elektrickým nářadím ve výbušném
prostředí, jako jsou například prostory s výskytem hořlavých kapalin, plynů nebo prašných
látek. V elektrickém nářadí dochází k jiskření, které
může způsobit vznícení hořlavého prachu nebo
výparů.
Při práci s elektrickým nářadím zajistěte bezpečnou vzdálenost dětí a ostatních osob.
Rozptylování může způsobit ztrátu kontroly nad
nářadím.
d.
e.
f.
Elektrická bezpečnost
Zástrčka napájecího kabelu nářadí musí odpovídat zásuvce. Zástrčku nikdy žádným způsobem neupravujte. Nepoužívejte u uzemněného
elektrického nářadí žádné upravené zástrčky.
Neupravované zástrčky a odpovídající zásuvky
snižují riziko vzniku úrazu elektrickým proudem.
Nedotýkejte se uzemněných povrchů, jako jsou
například potrubí, radiátory, elektrické sporáky
a chladničky. Při uzemnění vašeho těla vzrůstá
riziko úrazu elektrickým proudem.
Nevystavujte elektrické nářadí dešti nebo vlhkému prostředí. Vnikne-li do elektrického nářadí
voda, zvýší se riziko úrazu elektrickým proudem.
S napájecím kabelem zacházejte opatrně. Nikdy
nepoužívejte napájecí kabel k přenášení nebo
posouvání nářadí a netahejte za něj, chcete-li nářadí odpojit od elektrické sítě. Zabraňte
kontaktu kabelu s mastnými, horkými a ostrými
předměty nebo pohyblivými částmi. Poškozený
nebo zauzlený napájecí kabel zvyšuje riziko úrazu
elektrickým proudem.
Při práci s nářadím venku používejte prodlužovací kabely určené pro venkovní použití. Použití
kabelu pro venkovní použití snižuje riziko úrazu
elektrickým proudem.
g.
4.
a.
b.
c.
d.
3
Použití elektrického nářadí a jeho údržba
Nepřetěžujte elektrické nářadí. Používejte pro
prováděnou práci správný typ nářadí. Při použití
správného typu nářadí bude práce provedena lépe
a bezpečněji.
Pokud nelze hlavní spínač nářadí zapnout a vypnout, s nářadím nepracujte. Každé elektrické
nářadí s nefunkčním hlavním spínačem je nebezpečné a musí být opraveno.
Před seřizováním nářadí, před výměnou příslušenství nebo pokud nářadí nepoužíváte, odpojte zástrčku napájecího kabelu od zásuvky
nebo z nářadí vyjměte baterii. Tato preventivní
bezpečnostní opatření snižují riziko náhodného
spuštění nářadí.
Uložte elektrické nářadí mimo dosah dětí a nedovolte ostatním osobám, které toto nářadí
e.
f.
g.
5.
a.
neumí ovládat nebo které neznají tyto bezpečnostní pokyny, aby s tímto elektrickým nářadím
pracovaly. Elektrické nářadí je v rukou nekvalifi kované obsluhy nebezpečné.
Provádějte údržbu elektrického nářadí. Zkontrolujte vychýlení nebo zablokování pohyblivých částí, poškození jednotlivých dílů a jiné
okolnosti, které mohou ovlivnit chod nářadí.
Je-li nářadí poškozeno, nechejte jej před použitím opravit. Mnoho nehod bývá způsobeno
zanedbanou údržbou nářadí.
Udržujte řezné nástroje ostré a čisté. Řádně
udržované řezné nástroje s ostrými řeznými břity
jsou méně náchylné k zanášení nečistotami a lépe
se s nimi pracuje.
Používejte toto elektrické nářadí, příslušenství a pracovní nástroje podle těchto pokynů
a berte v úvahu provozní podmínky a práci,
která bude prováděna. Použití elektrického nářadí k jiným účelům, než k jakým je určeno, může
být nebezpečné.
♦
♦
♦
♦
Bezpečnost ostatních osob
Servis
Opravy elektrického nářadí svěřte pouze kvalifikovanému technikovi, který bude používat
originální náhradní díly. Tím zajistíte bezpečný
provoz nářadí.
♦
Varování! Další bezpečnostní pokyny týkající
se sponkovaček
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
trickým vedením nebo s vlastním napájecím
kabelem, držte nářadí za izolované povrchy.
Montážní prvky, které se dostanou do kontaktu
s „živým“ vodičem, způsobí, že neizolované kovové
části elektrického nářadí budou také „živé“, což
může obsluze způsobit úraz elektrickým proudem.
Pro zajištění a upnutí obrobku k pracovnímu
stolu používejte svorky nebo jiné vhodné prostředky. Držení obrobku rukou nebo opření obrobku o část těla nezajistí jeho stabilitu a může vést
k ztrátě kontroly.
Vždy používejte ochranné brýle nebo jinou vhodnou
ochranu zraku.
V tomto návodu je popsáno určené použití tohoto
nářadí. Použití jiného příslušenství nebo přídavného zařízení a provádění jiných pracovních operací,
než je doporučeno tímto návodem, může představovat riziko zranění obsluhy nebo riziko způsobení
hmotných škod.
V pracovním prostoru nejezte, nepijte a nekuřte.
♦
Vždy předpokládejte, že jsou v tomto nářadí
sponky nebo hřebíky. Neopatrná manipulace
se sponkovačkou může vést k neočekávanému
nastřelení sponky nebo hřebíku a k zranění osob.
Nemiřte s tímto nářadím na sebe nebo na osoby
nacházející se ve vaší blízkosti. Neočekávané
spuštění způsobí nastřelení sponky nebo hřebíku
a následné zranění.
Nespouštějte toto nářadí, dokud nebude pevně
opřeno o obrobek. Není-li toto nářadí v kontaktu
s obrobkem, nastřelovaný spojovací prvek může
být odchýlen od požadovaného místa nástřelu.
Dojde-li k zaseknutí sponky nebo hřebíku ve
sponkovačce, odpojte toto nářadí od napájecího zdroje. Při odstraňování zaseknutého spojovacího prvku může u sponkovačky, která by byla
připojena k napájecímu zdroji, dojít k náhodnému
spuštění.
Při odstraňování zablokovaného spojovacího
prvku buďte opatrní. Mechanismus může být pod
tlakem a spojovací prvek může být nebezpečně
nastřelen v okamžiku, kdy se budete pokoušet
o jeho uvolnění.
Nepoužívejte tuto sponkovačku pro připevňování elektrických kabelů. Toto nářadí není určeno pro připevňování elektrických kabelů, protože
může způsobit poškození jejich izolace, což by
mohlo vést k způsobení úrazu elektrickým proudem
nebo k požáru.
Při provádění prací, u kterých může dojít ke
kontaktu pracovního nástroje se skrytým elek-
Tento výrobek není určen k použití osobami (včetně
dětí) se sníženými fyzickými, smyslovými nebo
duševními schopnostmi, nebo s nedostatkem
zkušeností a znalostí, pokud těmto osobám nebyl
stanoven dohled, nebo pokud jim nebyly poskytnuty instrukce týkající se použití výrobku osobou
odpovědnou za jejich bezpečnost.
Děti by měly být pod dozorem, aby si s tímto zařízením nehrály.
Zbytková rizika
Je-li nářadí používáno jiným způsobem, než je uvedeno
v přiložených bezpečnostních varováních, mohou se
objevit dodatečná zbytková rizika. Tato rizika mohou
vzniknout v důsledku nesprávného použití, dlouhodobého použití atd.
Přestože jsou dodržovány příslušné bezpečnostní předpisy a jsou používána bezpečnostní zařízení, určitá
zbytková rizika nemohou být vyloučena. Tato rizika
jsou následující:
♦
Zranění způsobená kontaktem s jakoukoli rotující
nebo pohybující se částí.
♦
Zranění způsobená při výměně dílů, pracovního
nástroje nebo příslušenství.
♦
Zranění způsobená dlouhodobým použitím zařízení. Používáte-li jakékoli nářadí delší dobu, zajistěte,
aby byly prováděny pravidelné přestávky.
♦
Poškození sluchu.
♦
Zdravotní rizika způsobená vdechováním prachu
vytvářeného při použití zařízení (příklad: práce se
dřevem, zejména s dubovým, bukovým a MDF).
Vibrace
Deklarovaná úroveň vibrací uvedená v technických
údajích a v prohlášení o shodě byla měřena v souladu
se standardní zkušební metodou předepsanou normou
EN 60745 a může být použita pro srovnání jednotlivých
nářadí mezi sebou. Deklarovaná úroveň vibrací může
4
být také použita k předběžnému stanovení doby práce
s tímto nářadím.
Použití
Varování! Úroveň vibrací při aktuálním použití elektrického nářadí se může od deklarované úrovně vibrací lišit
v závislosti na způsobu použití nářadí. Úroveň vibrací
může být vzhledem k uvedené hodnotě vyšší.
Nastavení nastřelovací síly
Varování! Nechejte nářadí pracovat jeho vlastním tempem. Zamezte přetěžování nářadí.
Při stanovení doby působení vibrací z důvodu určení bezpečnostních opatření podle požadavků normy
2002/44/EC k ochraně osob pravidelně používajících
elektrické nářadí v zaměstnání, by měl předběžný odhad
působení vibrací brát na zřetel aktuální podmínky použití nářadí s přihlédnutím na všechny části pracovního
cyklu, jako jsou doby, při které je nářadí vypnuto a kdy
běží naprázdno.
Poznámka: Vždy nastavte nejmenší možnou nastřelovací sílu nutnou pro nastřelení sponky.
Nastřelovací sílu můžete nastavit na jakoukoli hodnotu
v rozmezí od „1“ (nejmenší nastřelovací síla) do hodnoty
„Max“ (nejvyšší nastřelovací síla) pomocí regulátoru
nastřelovací síly (4).
♦
Otočením regulátoru (4) ve směru pohybu hodinových ručiček se nastřelovací síla zvýší.
♦
Otočením regulátoru (4) proti směru pohybu hodinových ručiček se nastřelovací síla sníží.
Štítky na nářadí
Nastřelování sponek nebo hřebíků
Na tomto nářadí jsou následující piktogramy:
♦
♦
♦
Vložte do sponkovačky sponky nebo hřebíky.
Připojte sponkovačku k elektrické síti.
Uchopte pevně sponkovačku a zlehka ji přitiskněte
k povrchu materiálu, aby došlo ke kontaktu bezpečnostního spínače (5).
♦
Stiskněte spoušť (1).
Poznámka: Vždy nastavte nejmenší možnou nastřelovací sílu nutnou pro nastřelení sponky/hřebíku do
použitého materiálu.
Varování! Z důvodu snížení rizika způsobení úrazu si uživatel musí přečíst tento návod
k obsluze.
Elektrická bezpečnost
Toto nářadí je opatřeno dvojitou izolací. Proto
není nutné použití uzemňovacího vodiče. Vždy
zkontrolujte, zda napájecí napětí odpovídá
napětí na výkonovém štítku.
♦
Rady pro optimální použití
♦
♦
Je-li poškozen napájecí kabel, musí být vyměněn výrobcem nebo v autorizovaném servisu
Black & Decker, aby bylo zabráněno možným rizikům.
♦
Nevyvíjejte na nářadí příliš velký tlak.
Pravidelně kontrolujte stav příslušenství. Je-li to
nutné, proveďte výměnu.
Bezpečně si upněte obrobek.
Popis
Údržba
Toto nářadí se skládá z některých nebo ze všech následujících částí.
1. Spoušť
2. Zásobník na sponky
3. Uvolňovací pojistka zásobníku na sponky
4. Regulátor nastřelovací síly
5. Kontaktní bezpečnostní spínač
6. Indikátor množství
Vaše nářadí Black & Decker bylo zkonstruováno tak,
aby pracovalo po dlouhou dobu s minimálními nároky na
údržbu. Řádná péče o nářadí a jeho pravidelné čištění
vám zajistí jeho bezproblémový chod.
Varování! Před prováděním jakékoli údržby nářadí napájeného napájecím kabelem nebo baterií:
♦
Zařízení vypněte a odpojte od elektrické sítě.
♦
Nebo zařízení/nářadí vypněte a vyjměte z něj baterii, je-li zařízení/nářadí napájeno snímatelnou
baterií.
♦
Nebo nelze-li baterii vyjmout, nechejte zařízení
v chodu, dokud nedojde k úplnému vybití baterie.
♦
Větrací otvory zařízení/nářadí/nabíječky pravidelně
čistěte měkkým kartáčem nebo suchým hadříkem.
♦
Pomocí vlhkého hadříku pravidelně čistěte kryt
motoru. Nepoužívejte žádné abrazivní čistící prostředky nebo rozpouštědla.
Sestavení
Varování! Před sestavením se ujistěte, zda je nářadí
vypnuto a zda je napájecí kabel odpojen od zásuvky.
Vložení sponek nebo hřebíků (obr. A, B a C)
♦
Zvedněte a popotáhněte uvolňovací pojistku zásobníku na sponky (3)
♦
Otevřete zcela zásobník.
♦
Vložte do zásobníku sponky, jak je zobrazeno na
obr. B.
♦
Vložte do zásobníku hřebíky, jak je zobrazeno na
obr. C.
♦
Řádně zasuňte zásobník zpět do původní polohy.
Varování! Nikdy nevkládejte sponky a hřebíky do zásobníku současně.
Výměna síťové zástrčky (pouze pro Velkou
Británii a Irsko)
Budete-li instalovat novou zástrčku napájecího kabelu:
♦
Zajistěte ekologické odstranění staré zástrčky.
♦
Připojte hnědý vodič k svorce pod napětím na nové
zástrčce.
♦
Modrý vodič připojte k nulové svorce.
5
ES Prohlášení o shodě
Varování! K uzemňovací svorce nesmí být připojen
žádný vodič. Dodržujte montážní pokyny dodávané
s kvalitními zástrčkami. Doporučená pojistka: 5 A.
SMĚRNICE PRO STROJNÍ ZAŘÍZENÍ
13
Ochrana životního prostředí
KX418E
Společnost Black & Decker prohlašuje, že tyto produkty popisované v technických údajích splňují požadavky následujících norem: 2006/42/EC, EN 60745-1,
EN 60745-2-16.
Třiďte odpad. Tento výrobek nesmí být likvidován v běžném domácím odpadu.
Pokud nebudete výrobek Black & Decker dále používat
nebo přejete-li si jej nahradit novým, nelikvidujte jej spolu s běžným komunálním odpadem. Zajistěte likvidaci
tohoto výrobku v tříděném odpadu.
Tyto výrobky splňují také požadavky směrnic 2004/108/
EC a 2011/65/EU. Chcete-li získat další informace, kontaktujte prosím společnost Black & Decker na následující adrese nebo na adresách, které jsou uvedeny na
konci tohoto návodu.
Tříděný odpad umožňuje recyklaci a opětovné
využití použitých výrobků a obalových materiálů. Opětovné použití recyklovaných materiálů
pomáhá chránit životní prostředí před znečištěním a snižuje spotřebu surovin.
Níže podepsaná osoba je odpovědná za sestavení technických údajů a provádí toto prohlášení v zastoupení
společnosti Black & Decker.
Při zakoupení nových výrobků vám prodejny, místní
sběrny odpadů nebo recyklační stanice poskytnou informace o správné likvidaci elektro odpadů z domácnosti.
Kevin Hewitt
Viceprezident
mezinárodního oddělení
pro techniku
Black & Decker Europe,
210 Bath Road, Slough,
Berkshire, SL1 3YD
United Kingdom
20. 9. 2013
Společnost Black & Decker poskytuje službu sběru
a recyklace výrobků Black & Decker po skončení jejich
provozní životnosti. Chcete-li využít výhody této služby,
odevzdejte prosím váš výrobek kterémukoli autorizovanému zástupci servisu, který zařízení odebere a zajistí
jeho recyklaci.
Místo nejbližšího autorizovaného servisu Black & Decker naleznete na příslušné adrese uvedené v tomto návodu. Seznam autorizovaných servisů Black & Decker
a podrobnosti o poprodejním servisu naleznete také na
internetové adrese: www.2helpU.com.
Záruka
Společnost Black & Decker je přesvědčena o kvalitě
svých výrobků a nabízí mimořádnou záruku. Tato záruka
je nabízena ve prospěch zákazníka a nijak neovlivní jeho zákonná záruční práva. Tato záruka platí ve
všech členských státech EU a evropské zóny volného
obchodu EFTA.
Technické údaje
Napájecí napětí
V
Příkon
W
Proud
A
Pracovní rychlost
Sponky - hřebíky/min
Úrovně výkonu
Rozměry sponek
mm
Rozměry hřebíků
mm
Kapacita
Sponky
Kapacita
Hřebíky
Hmotnost
kg
KX418E (Typ 2)
230
1 500
10
Objeví-li se na výrobku Black & Decker, v průběhu
24 měsíců od zakoupení, jakékoli materiálové či výrobní
vady, společnost Black & Decker garantuje ve snaze
o minimalizování vašich starostí bezplatnou výměnu
vadných dílů, opravu nebo výměnu celého výrobku za
níže uvedených podmínek:
♦
Výrobek nebyl používán pro obchodní nebo profesionální účely a nedocházelo k jeho pronájmu.
♦
Výrobek nebyl vystaven nesprávnému použití a nebyla zanedbána jeho předepsaná údržba.
♦
Tento výrobek nebyl poškozen cizím zaviněním,
jinými předměty nebo nehodou.
♦
Opravy nebyly prováděny jinými osobami, než
autorizovanými opraváři nebo mechaniky autorizovaného servisu Black & Decker.
20
7
6 - 14
14
64
64
1,4
Hladina akustického tlaku podle normy EN 60745:
Akustický tlak (LpA) 59,7 dB(A), odchylka (K) 3 dB(A),
Akustický výkon (LWA) 70,7 dB(A), odchylka (K)
3 dB(A)
Požadujete-li záruční opravu, budete muset prodejci
nebo zástupci autorizovaného servisu předložit
doklad o zakoupení výrobku. Místo nejbližšího
autorizovaného servisu Black & Decker naleznete na
příslušné adrese uvedené v tomto návodu. Seznam
autorizovaných servisů Black & Decker a podrobnosti
o poprodejním servisu naleznete také na internetové
adrese: www.2helpU.com.
Celková úroveň vibrací (prostorový vektorový
součet) podle normy EN 60745:
(ah) 2,29 m/s², odchylka (K) 1,5 m/s²
6
Navštivte prosím naše stránky
www.blackanddecker.co.uk a zaregistrujte zde
váš nový výrobek Black & Decker, abyste mohli
být informováni o nových výrobcích a speciálních
nabídkách. Další informace o značce Black & Decker
a o celé řadě našich dalších výrobků naleznete na
adrese www.blackanddecker.co.uk.
zst00230917 - 28-03-2014
7
STANLEY BLACK & DECKER CZECH REPUBLIC S.R.O.
Türkova 5b
149 00 Praha 4
Česká Republika
Tel.:
00420 261 009 772
Fax:
00420 261 009 784
Servis: 00420 244 403 247
www.blackanddecker.cz
obchod@sbdinc.com
STANLEY BLACK & DECKER SLOVAKIA S.R.O.
Vysoká 2/b
811 06 Bratislava
Tel.:
00420 261 009 772
Fax:
00420 261 009 784
www.blackanddecker.sk
obchod@sbdinc.com
BAND SERVIS
K Pasekám 4440
760 01 Zlín
Tel.:
00420 577 008 550,1
Fax:
00420 577 008 559
www.bandservis.cz
bandservis@bandservis.cz
BAND SERVIS
Klášterského 2
140 00 Praha 4
Tel.:
00420 244 403 247
Fax:
00420 241 770 167
j.kraus@bandservis.cz
www.bandservis.cz
bandservis@bandservis.cz
BAND SERVIS
Paulínska 22
917 01 Trnava
Tel.:
00421 335 511 063
Fax:
00421 335 512 624
www.bandservis.sk
p.talajka@bandservis.sk
BAND SERVIS
Južná trieda 17 (budova TWD)
040 01 Košice
Tel.:
00421 556 233 155
bandserviske@zoznam.sk
8
9
10
CZ
ZÁRUČNÍ LIST
PL
KARTA GWARANCYJNA
H
JÓTÁLLÁSI JEGY
SK
ZÁRUČNÝ LIST
CZ
H
měsíců
hónap
24
PL
SK
miesiące
mesiacov
CZ
Výrobní kód
Datum prodeje
Razítko prodejny
Podpis
H
Gyári szám
A vásárlás napja
Pecsét helye
Aláírás
PL
Numer seryjny
Data sprzedaży
Stempel
Podpis
SK
Číslo série
Dátum predaja
Pečiatka predajne
Podpis
CZ
H
Adresy servisu
Band Servis
Klášterského 2
CZ-140 00 Praha 4
Tel.: 00420 244 403 247
Fax: 00420 241 770 167
PL
Band Servis
K Pasekám 4440
CZ-76001 Zlín
Tel.: 00420 577 008 550,1
Fax: 00420 577 008 559
http://www.bandservis.cz
Black & Decker Központi
Garanciális-és Márkaszerviz
1163 Budapest
(Sashalom) Thököly út 17.
Tel.: 403-2260
Fax: 404-0014
www.rotelkft.hu
SK
Adres serwisu centralnego
ERPATECH
ul. Bakaliowa 26
05-080 Mościska
Tel.: 022-8620808
Fax: 022-8620809
CZ
H
Adresa servisu
Band Servis
Paulínska ul. 22
SK-91701 Trnava
Tel.: 00421 335 511 063
Fax: 00421 335 512 624
Dokumentace záruční opravy
PL
Przebieg napraw gwarancyjnych
A garanciális javitás dokumentálása
SK
Záznamy o záručných opravách
CZ
Číslo
Datum příjmu
Datum zakázky
Číslo zakázky
Závada
Razítko
Podpis
H
Sorszám
Bejelentés időpontja
Javítási időpont
Javitási
Hiba jelleg
oka
Pecsét
PL
Nr.
Data zgłoszenia
Data naprawy
Nr. zlecenia
Przebieg
naprawy
Stempel
SK
Číslo
dodávky
Dátum nahlásenia
Dátum opravy
Číslo
objednávky
Popis
poruchy
Pečiatka
Podpis
munkalapszám
Jótállás új határideje
06/13
Aláírás
Podpis
Download PDF

advertising