KX418E | Black&Decker KX418E TACKER Type 2 instruction manual

Upozornenie !
Určené pre domácich
majstrov.
511888-71 SK
Preložené z pôvodného návodu
www.blackanddecker.eu
KX418E
2
SLOVENČINA
Použitie výrobku
Vaša sponkovačka Black & Decker je určená na spojovanie materiálov nastreľovaním sponiek alebo klincov.
Toto náradie je určené iba na spotrebiteľské použitie.
f.
Bezpečnostné pokyny
Všeobecné bezpečnostné pokyny na prácu
s elektrickým náradím
3.
a.
Varovanie! Prečítajte si všetky bezpečnostné
pokyny a bezpečnostné výstrahy. Nedodržanie nižšie uvedených varovaní a pokynov
môže viesť k spôsobeniu úrazu elektrickým
prúdom, k vzniku požiaru alebo k vážnemu
zraneniu.
b.
Všetky bezpečnostné varovania a pokyny uschovajte na prípadné ďalšie použitie. Termín „elektrické náradie“ vo všetkých upozorneniach odkazuje na
Vaše náradie napájané zo siete (je vybavené prívodným
káblom) alebo náradie napájané akumulátorom (bez
prívodného kábla).
1.
a.
b.
c.
2.
a.
b.
c.
d.
e.
c.
Bezpečnosť v pracovnom priestore
Udržujte pracovný priestor čistý a dobre osvetlený. Preplnený a neosvetlený pracovný priestor
môže viesť k spôsobeniu úrazov.
Nepracujte s elektrickým náradím vo výbušnom
prostredí, ako sú napríklad priestory s výskytom horľavých kvapalín, plynov alebo prašných
látok. V elektrickom náradí dochádza k iskreniu,
ktoré môže spôsobiť vznietenie horľavého prachu
alebo výparov.
Pri práci s elektrickým náradím zaistite bezpečnú vzdialenosť detí a ostatných osôb. Rozptyľovanie môže spôsobiť stratu kontroly nad náradím.
d.
e.
Elektrická bezpečnosť
Zástrčka prívodného kábla náradia musí zodpovedať zásuvke. Zástrčku nikdy žiadnym spôsobom neupravujte. Nepoužívajte pri uzemnenom
elektrickom náradí žiadne upravené zástrčky.
Neupravované zástrčky a zodpovedajúce zásuvky
znižujú riziko vzniku úrazu elektrickým prúdom.
Nedotýkajte sa uzemnených povrchov, ako sú
napríklad potrubia, radiátory, elektrické sporáky a chladničky. Pri uzemnení Vášho tela vzrastá
riziko úrazu elektrickým prúdom.
Nevystavujte elektrické náradie dažďu alebo
vlhkému prostrediu. Ak vnikne do elektrického
náradia voda, zvýši sa riziko úrazu elektrickým
prúdom.
S prívodným káblom zaobchádzajte opatrne.
Nikdy nepoužívajte prívodný kábel na prenášanie alebo posúvanie náradia a neťahajte zaň,
ak chcete náradie odpojiť od elektrickej siete.
Zabráňte kontaktu kábla s mastnými, horúcimi
a ostrými predmetmi alebo pohyblivými časťami. Poškodený alebo zapletený prívodný kábel
zvyšuje riziko vzniku úrazu elektrickým prúdom.
Pri práci s náradím vonku používajte predlžovacie káble určené na vonkajšie použitie.
f.
g.
4.
a.
b.
c.
3
Použitie kábla na vonkajšie použitie znižuje riziko
úrazu elektrickým prúdom.
Ak musíte s elektrickým náradím pracovať vo
vlhkom prostredí, použite napájací zdroj s prúdovým chráničom (RCD). Použitie prúdového
chrániča (RCD) znižuje riziko úrazu elektrickým
prúdom.
Bezpečnosť obsluhy
Pri použití elektrického náradia zostaňte stále
pozorní, sledujte, čo robíte a pracujte s rozvahou. Nepoužívajte elektrické náradie, ak
ste unavení alebo ak ste pod vplyvom drog,
alkoholu alebo liekov. Chvíľka nepozornosti pri
práci s elektrickým náradím môže viesť k vážnemu
úrazu.
Používajte prvky osobnej ochrany. Vždy používajte ochranu zraku. Ochranné prostriedky
ako respirátor, protišmyková pracovná obuv, prilba
a chrániče sluchu, používané v príslušných podmienkach, znižujú riziko poranenia osôb.
Zabráňte náhodnému zapnutiu náradia. Pred
pripojením napájacieho kábla k sieťovej zásuvke alebo pred vložením batérie a pred zdvihnutím alebo prenášaním náradia skontrolujte, či
je spínač v polohe vypnuté. Prenášanie elektrického náradia s prstom na hlavnom vypínači alebo
pripojenie prívodného kábla k elektrickej sieti, ak je
vypínač náradia v polohe zapnuté, môže spôsobiť
úraz.
Pred spustením z náradia vždy odstráňte
všetky kľúče alebo nastavovacie prípravky.
Nastavovacie kľúče ponechané na náradí môžu
byť zachytené rotujúcimi časťami náradia a môžu
spôsobiť úraz.
Neprekážajte sami sebe. Pri práci vždy udržujte
vhodný postoj a rovnováhu. Tak je umožnená
lepšia ovládateľnosť náradia v neočakávaných
situáciách.
Vhodne sa obliekajte. Nenoste voľný odev alebo šperky. Dbajte na to, aby sa vaše vlasy, odev
a rukavice nedostali do kontaktu s pohyblivými časťami. Voľný odev, šperky alebo dlhé vlasy
môžu byť pohyblivými dielmi zachytené.
Ak sú zariadenia vybavené adaptérom na pripojenie príslušenstva na zachytávanie prachu,
zaistite jeho správne pripojenie a riadnu funkciu. Použitie týchto zariadení môže znížiť nebezpečenstvo týkajúce sa prachu.
Použitie elektrického náradia a jeho údržba
Nepreťažujte elektrické náradie. Používajte na
vykonávanú prácu správny typ elektrického
náradia. Pri použití správneho typu náradia bude
práca vykonávaná lepšie a bezpečnejšie.
Ak nie je možné hlavný vypínač náradia zapnúť
a vypnúť, s náradím nepracujte. Každé elektrické náradie s nefunkčným hlavným vypínačom je
nebezpečné a musí sa opraviť.
Pred nastavovaním náradia, pred výmenou
príslušenstva alebo ak náradie nepoužívate,
odpojte zástrčku prívodného kábla od zásuvky
d.
e.
f.
g.
5.
a.
alebo z náradia vyberte batériu. Tieto preventívne bezpečnostné opatrenia znižujú riziko náhodného zapnutia náradia.
Uložte elektrické náradie mimo dosahu detí
a nedovoľte ostatným osobám, ktoré toto náradie nevedia ovládať, alebo ktoré nepoznajú
tieto bezpečnostné pokyny, aby s týmto elektrickým náradím pracovali. Elektrické náradie je
v rukách nekvalifikovanej obsluhy nebezpečné.
Vykonávajte údržbu elektrického náradia.
Skontrolujte vychýlenie alebo zablokovanie
pohyblivých častí, poškodenie jednotlivých
dielcov a iné okolnosti, ktoré môžu ovplyvniť
chod náradia. Ak je náradie poškodené, nechajte ho pred použitím opraviť. Mnoho nehôd býva
spôsobených zanedbanou údržbou náradia.
Rezné nástroje udržujte ostré a čisté. Riadne
udržiavané rezné nástroje s ostrými reznými ostriami sú menej náchylné na zanášanie nečistotami
a lepšie sa s nimi pracuje.
Používajte toto elektrické náradie, príslušenstvo a pracovné nástroje podľa týchto pokynov
a berte do úvahy prevádzkové podmienky a prácu, ktorá sa bude vykonávať. Použitie elektrického náradia na iné účely, než na aké je určené,
môže byť nebezpečné.
♦
♦
♦
♦
♦
Servis
Opravy elektrického náradia zverte iba kvalifikovanému technikovi, ktorý bude používať originálne náhradné dielce. Tým zaistíte bezpečnú
prevádzku náradia.
Bezpečnosť ostatných osôb
♦
Varovanie! Ďalšie bezpečnostné pokyny týkajúce sa sponkovačiek
♦
♦
♦
♦
♦
♦
je určené na pripevňovanie elektrických káblov,
pretože môže spôsobiť poškodenie ich izolácie,
čo by mohlo viesť k spôsobeniu úrazu elektrickým
prúdom alebo k požiaru.
Pri vykonávaní prác, pri ktorých môže dôjsť ku
kontaktu pracovného nástroja so skrytým elektrickým vedením alebo s vlastným prívodným
káblom, držte náradie za izolované povrchy.
Montážne prvky, ktoré sa dostanú do kontaktu so
„živým“ vodičom, spôsobia, že neizolované kovové
časti elektrického náradia budú tiež „živé“, čo môže
obsluhe spôsobiť úraz elektrickým prúdom.
Na zaistenie a upnutie obrobku k pracovnému stolu používajte svorky alebo iné vhodné
prostriedky. Držanie obrobku rukou alebo opretie
obrobku o časť tela nezaistí jeho stabilitu a môže
viesť k strate kontroly.
Vždy používajte ochranné okuliare alebo inú vhodnú ochranu zraku.
V tomto návode je opísané určené použitie tohto
náradia. Použitie iného príslušenstva alebo prídavného zariadenia a vykonávanie iných pracovných
operácií než je odporúčané týmto návodom, môže
predstavovať riziko zranenia obsluhy alebo riziko
spôsobenia hmotných škôd.
V pracovnom priestore nejedzte, nepite a nefajčite.
♦
Vždy predpokladajte, že sú v tomto náradí
sponky alebo klince. Neopatrná manipulácia so
sponkovačkou môže viesť k neočakávanému nastreleniu sponky alebo klinca a k zraneniu osôb.
Nemierte s týmto náradím na seba alebo na
osoby nachádzajúce sa vo Vašej blízkosti. Neočakávané zapnutie spôsobí nastrelenie sponky
alebo klinca a následné zranenie.
Nezapínajte toto náradie, kým nebude pevne
opreté o obrobok. Ak nie je toto náradie v kontakte
s obrobkom, nastreľovaný spojovací prvok môže
byť odchýlený od požadovaného miesta nastrelenia.
Ak dôjde k zaseknutiu sponky alebo klinca
v sponkovačke, odpojte toto náradie od napájacieho zdroja. Pri odstraňovaní zaseknutého
spojovacieho prvku môže pri sponkovačke, ktorá
by bola pripojená k napájaciemu zdroju, dôjsť k náhodnému zapnutiu.
Pri odstraňovaní zablokovaného spojovacieho
prvku buďte opatrní. Mechanizmus môže byť pod
tlakom a spojovací prvok môže byť nebezpečne nastrelený v okamihu, keď sa budete pokúšať o jeho
uvoľnenie.
Nepoužívajte túto sponkovačku na pripevňovanie elektrických káblov. Toto náradie nie
Tento výrobok nie je určený na použitie osobami
(vrátane detí) so zníženými fyzickými, zmyslovými
alebo duševnými schopnosťami, alebo s nedostatkom skúseností a znalostí, ak týmto osobám nebol
stanovený dohľad, alebo ak im neboli poskytnuté
inštrukcie týkajúce sa použitia výrobku osobou
zodpovednou za ich bezpečnosť.
Deti by mali byť pod dozorom, aby sa s týmto zariadením nehrali.
Zvyškové riziká
Ak sa náradie používa iným spôsobom, než je uvedené
v priložených bezpečnostných varovaniach, môžu sa
objaviť dodatočné zvyškové riziká. Tieto riziká môžu
vzniknúť v dôsledku nesprávneho použitia, dlhodobého
použitia atď.
Napriek tomu, že sa dodržiavajú príslušné bezpečnostné predpisy a používajú sa bezpečnostné zariadenia,
určité zvyškové riziká sa nemôžu vylúčiť. Tieto riziká
sú nasledujúce:
♦
Zranenia spôsobené kontaktom s akoukoľvek rotujúcou alebo pohybujúcou sa časťou.
♦
Zranenia spôsobené pri výmene dielov, pracovného nástroja alebo príslušenstva.
♦
Zranenia spôsobené dlhodobým použitím zariadenia. Ak používate akékoľvek náradie dlhší čas,
zaistite, aby sa robili pravidelné prestávky.
♦
Poškodenie sluchu.
♦
Zdravotné riziká spôsobené vdychovaním prachu
vytváraného pri použití zariadenia (príklad: práca
s drevom, najmä s dubovým, bukovým a MDF).
4
Vibrácie
♦
Riadne zasuňte zásobník späť do pôvodnej polohy.
Varovanie! Nikdy nevkladajte sponky a klince do zásobníka súčasne.
Deklarovaná úroveň vibrácií uvedená v technických
údajoch a vo vyhlásení o zhode bola meraná v súlade so
štandardnou skúšobnou metódou predpísanou normou
EN 60745 a môže sa použiť na porovnanie jednotlivých
náradí medzi sebou. Deklarovaná úroveň vibrácií sa
môže tiež použiť na predbežné stanovenie času práce
s týmto náradím.
Použitie
Varovanie! Nechajte náradie pracovať jeho vlastným
tempom. Zamedzte preťažovaniu náradia.
Nastavenie nastreľovacej sily
Varovanie! Úroveň vibrácií pri aktuálnom použití elektrického náradia sa môže od deklarovanej úrovne vibrácií líšiť v závislosti od spôsobu použitia náradia. Úroveň
vibrácií môže byť vzhľadom na uvedenú hodnotu vyššia.
Poznámka: Vždy nastavte najmenšiu možnú nastreľovaciu silu nutnú na nastrelenie sponky.
Nastreľovaciu silu môžete nastaviť na akúkoľvek hodnotu v rozmedzí od „1“ (najmenšia nastreľovacia sila) do
hodnoty „Max“ (najväčšia nastreľovacia sila) pomocou
regulátora nastreľovacej sily (4).
♦
Otočením regulátora (4) v smere pohybu hodinových ručičiek sa nastreľovacia sila zvýši.
♦
Otočením regulátora (4) proti smeru pohybu hodinových ručičiek sa nastreľovacia sila zníži.
Pri stanovení času pôsobenia vibrácií, z dôvodu určenia
bezpečnostných opatrení podľa normy 2002/44/ES na
ochranu osôb pravidelne používajúcich elektrické náradie v zamestnaní, by mal predbežný odhad pôsobenia
vibrácií brať na zreteľ aktuálne podmienky použitia náradia s prihliadnutím na všetky časti pracovného cyklu, ako
sú časy, keď je náradie vypnuté a keď beží naprázdno.
Nastreľovanie sponiek alebo klincov
♦
♦
♦
Vložte do sponkovačky sponky alebo klince.
Pripojte sponkovačku k elektrickej sieti.
Uchopte pevne sponkovačku a zľahka ju pritlačte
k povrchu materiálu, aby došlo ku kontaktu bezpečnostného spínača (5).
♦
Stlačte spúšť (1).
Poznámka: Vždy nastavte najmenšiu možnú nastreľovaciu silu nutnú na nastrelenie sponky/klinca do použitého materiálu.
Štítky na náradí
Na tomto náradí sú nasledujúce piktogramy:
Varovanie! Z dôvodu zníženia rizika spôsobenia úrazu si používateľ musí prečítať tento
návod na obsluhu.
Elektrická bezpečnosť
Toto náradie je vybavené dvojitou izoláciou.
Preto nie je nutné použitie uzemňovacieho
vodiča. Vždy skontrolujte, či napájacie napätie
zodpovedá napätiu na výkonovom štítku.
♦
Rady na optimálne použitie
♦
♦
Ak je poškodený prívodný kábel, musí ho vymeniť
výrobca alebo autorizovaný servis Black & Decker,
aby sa zabránilo možným rizikám.
♦
Údržba
Popis
Vaše náradie Black & Decker bolo skonštruované tak,
aby pracovalo dlhý čas s minimálnymi nárokmi na údržbu. Riadna starostlivosť o náradie a jeho pravidelné
čistenie vám zaistia jeho bezproblémový chod.
Toto zariadenie sa skladá z niektorých alebo zo všetkých nasledujúcich častí.
1. Spúšť
2. Zásobník na sponky
3. Uvoľňovacia poistka zásobníka na sponky
4. Regulátor nastreľovacej sily
5. Kontaktný bezpečnostný spínač
6. Indikátor množstva
Varovanie! Pred vykonávaním akejkoľvek údržby náradia napájaného prívodným káblom alebo akumulátorom:
♦
Zariadenie vypnite a odpojte od elektrickej siete.
♦
Alebo zariadenie/náradie vypnite a vyberte z neho
akumulátor, ak sa zariadenie/náradie napája odoberateľným akumulátorom.
♦
Alebo ak nie je možné akumulátor vybrať, nechajte
zariadenie v chode, kým nedôjde k úplnému vybitiu
akumulátora.
♦
Vetracie otvory zariadenia/náradia/nabíjačky pravidelne čistite mäkkou kefou alebo suchou handričkou.
♦
Pomocou vlhkej handričky pravidelne čistite kryt
motora. Nepoužívajte žiadne abrazívne čistiace
prostriedky alebo rozpúšťadlá.
Zostavenie
Varovanie! Pred zostavením sa uistite, či je náradie
vypnuté a či je prívodný kábel odpojený od zásuvky.
Vloženie sponiek alebo klincov (obr. A, B
a C)
♦
♦
♦
♦
Nevyvíjajte na náradie príliš veľký tlak.
Pravidelne kontrolujte stav príslušenstva. Ak je to
nutné, vymeňte ho.
Bezpečne si upnite obrobok.
Zdvihnite a mierne potiahnite uvoľňovaciu poistku
zásobníka na sponky (3)
Otvorte celkom zásobník.
Vložte do zásobníka sponky, ako je zobrazené na
obr. B.
Vložte do zásobníka klince, ako je zobrazené na
obr. C.
5
Výmena sieťovej zástrčky (iba pre Veľkú
Britániu a Írsko)
Hladina akustického tlaku podľa normy EN 60745:
Akustický tlak (LpA) 59,7 dB(A), odchýlka (K) 3 dB(A),
Akustický výkon (LWA) 70,7 dB(A), odchýlka (K)
3 dB(A)
Ak budete inštalovať novú zástrčku prívodného kábla:
♦
Zaistite ekologické odstránenie starej zástrčky.
♦
Pripojte hnedý vodič k svorke pod napätím na novej
zástrčke.
♦
Modrý vodič pripojte k nulovej svorke.
Varovanie! K uzemňovacej svorke nesmie byť pripojený
žiadny vodič. Dodržujte montážne pokyny dodávané
s kvalitnými zástrčkami. Odporúčaná poistka: 5 A.
Celková úroveň vibrácií (priestorový vektorový
súčet) podľa normy EN 60745:
(ah) 2,29 m/s², odchýlka (K) 1,5 m/s²
ES Vyhlásenie o zhode v rámci EÚ
SMERNICA PRE STROJOVÉ ZARIADENIA
Ochrana životného prostredia
13
Trieďte odpad. Tento výrobok sa nesmie likvidovať v bežnom domovom odpade.
KX418E
Spoločnosť Black & Decker vyhlasuje, že tieto produkty
popisované v technických údajoch spĺňajú požiadavky nasledujúcich noriem: 2006/42/EC, EN 60745-1,
EN 60745-2-16.
Ak nebudete výrobok Black & Decker ďalej používať
alebo ak si ho želáte nahradiť novým, nelikvidujte ho
spolu s bežným komunálnym odpadom. Zaistite likvidáciu tohto výrobku v triedenom odpade.
Tieto výrobky spĺňajú tiež požiadavky smerníc 2004/108/
ES a 2011/65/EÚ. Ak chcete získať ďalšie informácie,
kontaktujte, prosím, spoločnosť Black & Decker na tejto
adrese alebo na adresách, ktoré sú uvedené na konci
tohto návodu.
Triedený odpad umožňuje recykláciu a opätovné využitie použitých výrobkov a obalových
materiálov. Opätovné použitie recyklovaných
materiálov pomáha chrániť životné prostredie
pred znečistením a znižuje spotrebu surovín.
Nižšie podpísaná osoba je zodpovedná za zostavenie
technických údajov a vydáva toto vyhlásenie v zastúpení
spoločnosti Black & Decker.
Pri kúpe nových výrobkov Vám predajne, miestne zberne odpadov alebo recyklačné stanice poskytnú informácie o správnej likvidácii elektro odpadov z domácnosti.
Kevin Hewitt
Viceprezident
medzinárodného oddelenia
pre techniku
Black & Decker Europe,
210 Bath Road, Slough,
Berkshire, SL1 3YD
United Kingdom
20. 9. 2013
Spoločnosť Black & Decker poskytuje službu zberu
a recyklácie výrobkov Black & Decker po skončení ich
prevádzkovej životnosti. Ak chcete využiť výhody tejto
služby, odovzdajte, prosím, Váš výrobok ktorémukoľvek
autorizovanému zástupcovi servisu, ktorý zariadenie
odoberie a zaistí jeho recykláciu.
Miesto najbližšieho autorizovaného ser visu
Black & Decker nájdete na príslušnej adrese uvedenej v tomto návode. Zoznam autorizovaných servisov
Black & Decker a podrobnosti o popredajnom servise
nájdete aj na internetovej adrese: www.2helpU.com.
Záruka
Spoločnosť Black & Decker je presvedčená o kvalite
svojich výrobkov a ponúka mimoriadnu záruku. Táto
záruka je ponúkaná v prospech zákazníka a nijako neovplyvní jeho zákonné záručné práva. Táto záruka platí
vo všetkých členských štátoch EÚ a Európskej zóny
voľného obchodu EFTA.
Technické údaje
Napájacie napätie
V
Príkon
W
Prúd
A
Pracovná rýchlosť
Sponky – klince/min
Úrovne výkonu
Rozmery sponiek
mm
Rozmery klincov
mm
Kapacita
Sponky
Kapacita
Klince
Hmotnosť
kg
KX418E (Typ 2)
230
1 500
10
Ak sa objavia na výrobku Black & Decker, v priebehu
24 mesiacov od kúpy, akékoľvek materiálové či výrobné
chyby, spoločnosť Black & Decker garantuje v snahe
o minimalizovanie vašich starostí bezplatnú výmenu
chybných dielov, opravu alebo výmenu celého výrobku
za nižšie uvedených podmienok:
♦
Výrobok nebol používaný na obchodné alebo profesionálne účely a nedochádzalo k jeho prenájmu.
♦
Výrobok nebol vystavený nesprávnemu použitiu
a nebola zanedbaná jeho predpísaná údržba.
♦
Tento výrobok nebol poškodený cudzím zavinením,
inými predmetmi alebo nehodou.
20
7
6 – 14
14
64
64
1,4
6
♦
Opravy neboli vykonávané inými osobami, než
autorizovanými opravármi alebo mechanikmi autorizovaného servisu Black & Decker.
Ak požadujete záručnú opravu, budete musieť
predajcovi alebo zástupcovi autorizovaného servisu
predložiť doklad o kúpe výrobku. Miesto najbližšieho
autorizovaného servisu Black & Decker nájdete
na príslušnej adrese uvedenej v tomto návode.
Zoznam autorizovaných servisov Black & Decker
a podrobnosti o popredajnom servise nájdete aj na
internetovej adrese: www.2helpU.com.
Navštívte, prosím, naše stránky
www.blackanddecker.co.uk a zaregistrujte tu
váš nový výrobok Black & Decker, aby ste mohli
byť informovaní o nových výrobkoch a špeciálnych
ponukách. Ďalšie informácie o značke Black & Decker
a o celom rade našich ďalších výrobkov nájdete na
adrese www.blackanddecker.co.uk.
zst00230918 - 28-03-2014
7
STANLEY BLACK & DECKER SLOVAKIA S.R.O.
Vysoká 2/b
811 06 Bratislava
Tel.:
00420 261 009 772
Fax:
00420 261 009 784
www.blackanddecker.sk
obchod@sbdinc.com
STANLEY BLACK & DECKER CZECH REPUBLIC S.R.O.
Türkova 5b
149 00 Praha 4
Česká Republika
Tel.:
00420 261 009 772
Fax:
00420 261 009 784
Servis: 00420 244 403 247
www.blackanddecker.cz
obchod@sbdinc.com
BAND SERVIS
Paulínska 22
917 01 Trnava
Tel.:
00421 335 511 063
Fax:
00421 335 512 624
www.bandservis.sk
p.talajka@bandservis.sk
BAND SERVIS
Južná trieda 17 (budova TWD)
040 01 Košice
Tel.:
00421 556 233 155
bandserviske@zoznam.sk
BAND SERVIS
K Pasekám 4440
760 01 Zlín
Tel.:
00420 577 008 550,1
Fax:
00420 577 008 559
www.bandservis.cz
bandservis@bandservis.cz
BAND SERVIS
Klášterského 2
140 00 Praha 4
Tel.:
00420 244 403 247
Fax:
00420 241 770 167
j.kraus@bandservis.cz
www.bandservis.cz
bandservis@bandservis.cz
8
9
10
CZ
ZÁRUČNÍ LIST
PL
KARTA GWARANCYJNA
H
JÓTÁLLÁSI JEGY
SK
ZÁRUČNÝ LIST
CZ
H
měsíců
hónap
24
PL
SK
miesiące
mesiacov
CZ
Výrobní kód
Datum prodeje
Razítko prodejny
Podpis
H
Gyári szám
A vásárlás napja
Pecsét helye
Aláírás
PL
Numer seryjny
Data sprzedaży
Stempel
Podpis
SK
Číslo série
Dátum predaja
Pečiatka predajne
Podpis
CZ
H
Adresy servisu
Band Servis
Klášterského 2
CZ-140 00 Praha 4
Tel.: 00420 244 403 247
Fax: 00420 241 770 167
PL
Band Servis
K Pasekám 4440
CZ-76001 Zlín
Tel.: 00420 577 008 550,1
Fax: 00420 577 008 559
http://www.bandservis.cz
Black & Decker Központi
Garanciális-és Márkaszerviz
1163 Budapest
(Sashalom) Thököly út 17.
Tel.: 403-2260
Fax: 404-0014
www.rotelkft.hu
SK
Adres serwisu centralnego
ERPATECH
ul. Bakaliowa 26
05-080 Mościska
Tel.: 022-8620808
Fax: 022-8620809
CZ
H
Adresa servisu
Band Servis
Paulínska ul. 22
SK-91701 Trnava
Tel.: 00421 335 511 063
Fax: 00421 335 512 624
Dokumentace záruční opravy
PL
Przebieg napraw gwarancyjnych
A garanciális javitás dokumentálása
SK
Záznamy o záručných opravách
CZ
Číslo
Datum příjmu
Datum zakázky
Číslo zakázky
Závada
Razítko
Podpis
H
Sorszám
Bejelentés időpontja
Javítási időpont
Javitási
Hiba jelleg
oka
Pecsét
PL
Nr.
Data zgłoszenia
Data naprawy
Nr. zlecenia
Przebieg
naprawy
Stempel
SK
Číslo
dodávky
Dátum nahlásenia
Dátum opravy
Číslo
objednávky
Popis
poruchy
Pečiatka
Podpis
munkalapszám
Jótállás új határideje
06/13
Aláírás
Podpis
Download PDF

advertising