GK1635 | Black&Decker GK1635 CHAINSAW Type 5 instruction manual

Powerful Solutions
TM
Upozornění !
Určeno pro kutily.
588888-74 CZ
Přeloženo z původního návodu
www.blackanddecker.eu
GK1630
GK1635
GK1640
2
3
4
ČEŠTINA
b. Nedotýkejte se uzemněných povrchů,
jako jsou například potrubí, radiátory,
elektrické sporáky a chladničky. Dojdeli k vašemu uzemnění, hrozí zvýšené riziko úrazu elektrickým proudem.
c. Nevystavujte elektrické nářadí dešti
nebo vlhkým provozním podmínkám.
Pokud do nářadí vnikne voda, zvýší se riziko úrazu elektrickým proudem.
d. S napájecím kabelem zacházejte opatrně. Nikdy nepoužívejte napájecí kabel
k přenášení nářadí, k jeho posouvání
a při odpojování nářadí od elektrické
sítě za něj netahejte. Zabraňte kontaktu
kabelu s mastnými, horkými a ostrými
předměty a pohyblivými částmi nářadí.
Poškozený nebo zapletený napájecí kabel
zvyšuje riziko úrazu elektrickým proudem.
e. Pokud s nářadím pracujete ve venkovním prostředí, používejte prodlužovací
šňůru určenou do venkovního prostředí. Použití napájecího kabelu vhodného
pro venkovní prostředí snižuje riziko úrazu
elektrickým proudem.
f. Při práci s elektrickým nářadím ve
vlhkém prostředí musíte v napájecím
okruhu použít proudový chránič (RCD).
Použití proudového chrániče (RCD) snižuje riziko úrazu elektrickým proudem.
Použití výrobku
Vaše elektrická řetězová pila Black & Decker
je určena k prořezávání a kácení stromů a k
řezání polen. Toto nářadí je určeno pouze pro
použití v domácnosti.
Bezpečnostní pokyny
Všeobecné bezpečnostní pokyny pro
práci s elektrickým nářadím
Varování! Pozorně si přečtěte
všechna bezpečnostní varování
a pokyny. Nedodržení níže uvedených pokynů může mít za následek
úraz elektrickým proudem, vznik požáru anebo vážné zranění.
Veškerá bezpečnostní varování a pokyny
uschovejte pro případné další použití.
Označení elektrické nářadí ve všech níže uvedených upozorněních odkazuje na vaše nářadí napájené ze sítě (obsahuje napájecí kabel)
nebo nářadí napájené z akumulátorů (bez napájecího kabelu).
1. Bezpečnost v pracovním prostoru
a. Udržujte pracovní prostor v čistotě
a dobře osvětlený. Nepořádek na pracovišti a nedostatečné osvětlení může vést
ke způsobení nehody.
b. Nepracujte s elektrickým nářadím ve
výbušném prostředí, jako jsou například prostory s výskytem hořlavých
kapalin, plynů nebo prašných látek.
V elektrickém nářadí dochází k jiskření,
které může způsobit vznícení hořlavého
prachu nebo výparů.
c. Při práci s elektrickým nářadím dbejte
na to, aby se do jeho blízkosti nedostaly děti a okolní osoby. Rozptylování
může způsobit ztrátu kontroly nad nářadím.
3. Bezpečnost obsluhy
a. Buďte pozorní, stále sledujte, co děláte
a s elektrickým nářadím pracujte vždy
s rozvahou. S elektrickým nářadím nepracujte, pokud jste unavení nebo pokud jste pod vlivem omamných látek,
alkoholu nebo léků. Chvilka nepozornosti při práci s nářadím může vést k vážnému
úrazu.
b. Používejte prvky osobní ochrany. Vždy
používejte ochranu zraku. Ochranné
prostředky, jako jsou respirátor, neklouzavá pracovní obuv, ochranná přilba a chrániče sluchu snižují riziko poranění osob.
c. Zabraňte náhodnému spuštění nářadí.
Před připojením ke zdroji napětí nebo
před vložením akumulátoru, zvednutím
nebo přenášením nářadí zkontrolujte,
zda je hlavní spínač vypnutý.
Přenášení nářadí s prstem na hlavním
spínači nebo připojení napájecího kabelu
k elektrickému rozvodu, pokud je hlavní
spínač nářadí v poloze zapnuto, může
způsobit úraz.
2. Elektrická bezpečnost
a. Zástrčka napájecího kabelu nářadí
musí odpovídat zásuvce. Zástrčku nikdy žádným způsobem neupravujte.
U nářadí chráněného zemněním nepoužívejte jakékoliv redukce zástrček. Neupravované zástrčky a odpovídající zásuvky snižují riziko vzniku úrazu elektrickým
proudem.
5
d. Před spuštěním nářadí se vždy ujistěte,
zda nejsou v jeho blízkosti klíče nebo
seřizovací přípravky. Ponechané seřizovací klíče mohou být zachyceny rotujícími
částmi nářadí a mohou způsobit úraz.
e. Nepřetěžujte se. Při práci vždy udržujte
vhodný a pevný postoj. To umožní lepší
ovladatelnost nářadí v neočekávaných situacích.
f. Vhodně se oblékejte. Nenoste volný
oděv nebo šperky. Dbejte na to, aby
se vaše vlasy, oděv nebo rukavice nedostaly do nebezpečné blízkosti pohyblivých částí. Volné šaty, šperky nebo
dlouhé vlasy mohou být pohyblivými díly
zachyceny.
g. Pokud je zařízení vybaveno adapterem
pro připojení zařízení k zachytávání
prachu, zajistěte jeho správné připojení
a řádnou funkci. Použití těchto zařízení
může snížit nebezpečí týkající se prachu.
chejte jej opravit. Mnoho nehod vzniká
v důsledku nedostatečné údržby nářadí.
f. Řezné nástroje udržujte ostré a čisté.
Řádně udržované řezné nástroje s ostrými
řeznými břity jsou méně náchylné k zanášení nečistotami a lépe se s nimi manipuluje.
g. Používejte elektrické nářadí, příslušenství a držáky nástrojů podle těchto
pokynů a berte v úvahu provozní podmínky a práci, která bude prováděna.
Použití nářadí jiným způsobem a k jiným
než doporučeným účelům může vést ke
vzniku nebezpečných situací.
4. Použití elektrického nářadí a jeho údržba
a. Nepřetěžujte elektrické nářadí. Používejte pro vaši práci správný typ elektrického nářadí. Při použití správného
typu elektrického nářadí bude práce provedena lépe a bezpečněji.
b. Pokud nelze hlavní spínač nářadí zapnout a vypnout, s nářadím nepracujte. Každé elektrické nářadí s nefunkčním
hlavním spínačem je nebezpečné a musí
být opraveno.
c. Před výměnou jakýchkoliv částí, příslušenství či jiných připojených součástí,
před prováděním servisu nebo pokud
nářadí nepoužíváte, odpojte je od elektrické sítě nebo vyjměte akumulátor.
Tato preventivní bezpečnostní opatření
snižují riziko náhodného spuštění nářadí.
d. Uložte elektrické nářadí mimo dosah
dětí a nedovolte ostatním osobám, které toto nářadí neumí ovládat nebo které
neznají tyto bezpečnostní pokyny, aby
s tímto elektrickým nářadím pracovaly.
Elektrické nářadí je v rukou nekvalifikované obsluhy nebezpečné.
e. Údržba elektrického nářadí. Zkontrolujte, zda se u nářadí nevyskytují vychýlené nebo rozpojené pohyblivé části, zlomené díly nebo jakékoliv jiné závady,
které mohou mít vliv na jeho správný
chod. Pokud je nářadí poškozeno, ne-
Doplňkové bezpečnostní pokyny pro
práci s elektrickým nářadím
5. Opravy
a. Svěřte opravu vašeho nářadí pouze
osobě s příslušnou kvalifikací, která
bude používat výhradně originální náhradní díly. Tak zajistíte bezpečný provoz
elektrického nářadí.
Varování! Další bezpečnostní pokyny
týkající se řetězových pil
♦
♦
♦
♦
♦
6
Veškeré části těla držte z dosahu pilového řetězu, pokud je pila v chodu.
Před spuštěním se ujistěte, zda se pilový řetěz ničeho nedotýká. Chvilková
nepozornost při práci s pilou může způsobit zachycení šatů nebo částí těla řetězem
pily.
Rětězovou pilu držte vždy pravou rukou
za zadní rukojeť a levou rukou za přední rukojeť. Uchopení pily s rukami naopak
zvyšuje riziko úrazu obsluhy a nemělo by
být nikdy prováděno.
Používejte ochranné brýle a sluchátka. Doporučuje se používat doplňující
ochranu hlavy, rukou, nohou a chodidel. Adekvátní ochranný oděv snižuje
riziko úrazu obsluhy způsobeném odlétávaícími třískami nebo neúmyslným kontaktem s řetězem pily.
S pilou nepracujte v korunách stromů.
Práce s pilou, pokud jste v koruně, může
mít za následek vznik úrazu.
Vždy udržujte správný postoj a s pilou
pracujte jen pokud stojíte na pevném,
bezpečném a rovném podkladu. Kluzké
či nestabilní povrchy jako žebříky mohou
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
způsobit ztrátu rovnováhy či kontroly nad
řetězovou pilou.
Při řezání silné větve, která je napnutá,
dávejte pozor na její zpětné odmrštění.
Při uvolnění napnutých vláken dřeva se
může větev vymrštit a zasáhnout obsluhu
nebo způsobit ztrátu kontroly nad nářadím.
Zvláštní opatrnost dávejte při řezání
křovin a mladých stromků. Pružný materiál může být pilovým řetězem zachycen
a poté vás může šlehnout či způsobit ztrátu rovnováhy.
Řetězovou pilu přenášejte ve vypnutém stavu uchopením za přední rukojeť
a v dostatečné vzdálenosti od těla.
Při přepravě a během uskladnění pily
mějte na vodicí liště vždy nasazen kryt.
Správná manipulace s řetězovou pilou snižuje pravděpodobnost neúmyslného kontaktu s pohybujícím se řetězem pily.
Řiďte se pokyny pro mazání, napínání řetězu a výměnu příslušenství. Nesprávně napnutý nebo nenamazaný řetěz
se může jak přetrhnout, tak i zvýšit možnost zpětného rázu.
Rukojeti udržujte čisté, suché a neznečistěné olejem nebo mazivy. Mastné rukojeti jsou kluzké a mohou způsobit ztrátu
kontroly nad nářadím.
Provádějte pouze řezání dřeva. Nepoužívejte řetězovou pilu k jiným účelům,
než pro které je určena. Například: nepoužívejte řetězovou pilu k řezání plastů, zdiva nebo stavebních materiálů,
které nejsou ze dřeva. Použití řetězové
pily jiným způsobem a k jiným než doporučeným účelům může vést ke vzniku nebezpečných situací.
Napájecí kabel veďte tak, aby nebyl
v průběhu práce zachycen větvemi
nebo jinými překážkami.
Ozubená opěrka (18) může být ostrá,
při manipulaci s pilou na ni dávejte pozor.
Při práci s pilou se může vodicí lišta
rozpálit, manipulujte s ní opatrně.
případech způsobit neočekávanou zpětnou
reakci, odskočení vodicí lišty vzhůru a zpět
směrem k obsluze.
Sevření pilového řetězu podél horní strany vodicí lišty může způsobit rychlý odskok řezací
lišty zpět směrem k obsluze.
Kterákoliv z těchto reakcí může způsobit ztrátu
kontroly nad řetězovou pilou, což může mít za
následek vznik vážného úrazu. Nespoléhejte
se výhradně na bezpečnostní prvky vaší řetězové pily. Jako obsluha řetězové pily byste si
měli projít několik bodů, aby v průběhu práce
nedošlo k nehodě či úrazu.
K zpětnému rázu dochází v důsledku nesprávného použití nebo nesprávných pracovních
postupů nebo provozních podmínek. Zpětnému rázu můžete zabránit dodržováním níže
uvedených opatření:
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
Příčiny a ochrana obsluhy před působením
zpětného rázu
Zpětný ráz může vzniknout, pokud hrotem vodicí lišty zachytíte nějaký předmět, nebo pokud
dojde k sevření lišty obrobkem v místě řezu.
Kontakt hrotu vodicí lišty může v některých
7
Udržovat pevný úchop pily tak, aby
palce a prsty svíraly rukojeti pily. S držením pily oběma rukama zaujmout takový postoj těla a paží, aby bylo možné
čelit síle zpětného rázu. Uživatel nářadí
může zvládat momentové reakce nebo síly
zpětného rázu, jsou-li prováděna správná
opatření. Řetězovou pilu nepřestávejte
držet.
Nepřetěžujte se a neprovádějte řezy
nad úrovní vašich ramen. To vám pomůže předejít neúmyslnému kontaktu hrotu
vodicí lišty s materiálem a umožňuje lepší
kontrolu řetězové pily v neočekávaných situacích.
Používejte pouze náhradní řetězy a lišty určené výrobcem. Nevhodné náhradní
řetězy a vodicí lišty mohou způsobit přetržení řetězu anebo zpětný ráz.
Dodržujte pokyny výrobce týkající se
ostření a údržby pilového řetězu.
Snížení výšky měřidla hloubky řezu může
vést ke zvýšení zpětných rázů.
Zpětný ráz může způsobit zachycení kovu,
betonu či jiného tvrdého materiálu poblíž
nebo uvnitř řezaného dřeva.
Zpětný ráz může způsobit tupý nebo uvolněný řetěz.
Nepokoušejte se pokračovat v řezu vložením vodicí lišty do řezu předchozího. To
může způsobit zpětný ráz. Pokaždé proveďte nový řez.
použití nářadí. Úroveň vibrací může být vzhledem k uvedené hodnotě vyšší.
Bezpečnostní pokyny pro řetězové
pily
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
Důrazně doporučujeme, aby byli nováčci
informováni praktickou instruktáží o použití řetězové pily a o ochranném vybavení
zkušeným uživatelem. Vstupní praxe by
měla být provedena řezáním polen na řezné stolici či dřevařském „koni“.
Před každým použitím zkontrolujte, zda
brzda zpětného rázu pracuje správně.
Při přenášení pily doporučujeme ujistit se,
zda je brzda zajištěna a pilový řetěz směřuje směrem vzad.
Pokud řetězovou pilu nepoužíváte, proveďte její údržbu. Řetězovou pilu neukládejte ani na krátkou dobu, pokud nebudou
řetěz a vodicí lišta sejmuty a skladovány
potažené olejovým filmem. Všechny části
pily skladujte na suchém bezpečném místě mimo dosah dětí.
Před uskladněním doporučujeme vypustit
nádržku na olej.
Vezměte na vědomí vaši pozici a připravte
si plán bezpečného ústupu před padajícím
stromem nebo větvemi.
K usnadnění kácení a zábraně sevření vodicí lišty a řetězu v místě řezu používejte
klíny.
Péče o pilový řetěz. Pilový řetěz udržujte
ostrý a těsně přiléhající k vodicí liště. Zajistěte, aby byly pilový řetěz a vodicí lišta
čisté a dobře namazané. Rukojeti udržujte
čisté, suché a neznečistěné olejem nebo
mazivy.
Při stanovení doby vystavení se působení vibrací, z důvodu určení bezpečnostních opatření podle normy 2002/44/EC k ochraně osob
pravidelně používajících elektrické nářadí
v zaměstnání, by měl předběžný odhad působení vibrací brát na zřetel aktuální podmínky
použití nářadí s přihlédnutím na všechny části
pracovního cyklu, jako jsou doby, při které je
nářadí vypnuto a kdy běží naprázdno.
Elektrická bezpečnost
Toto nářadí je chráněno dvojitou izolací. Proto není nutné použití uzemňovacího vodiče. Vždy zkontrolujte,
zda napájecí napětí zdroje odpovídá
napětí na výkonovém štítku.
♦
Použití prodlužovacího kabelu
♦
Vyvarujte se řezání
♦
♦
♦
Je-li poškozen napájecí kabel, musí být
vyměněn výrobcem nebo v autorizovaném
servisu Black & Decker, aby bylo zabráněno možným rizikům.
Dřeva nakupeného na hromadě.
Do země.
Do drátěných plotů, hřebíků apod.
Vibrace
Deklarovaná úroveň vibrací uvedená v technických údajích a v prohlášení o shodě byla
měřena v souladu se standardní zkušební metodou předepsanou normou EN 60745 a může
být použita pro srovnání jednotlivých nářadí
mezi sebou. Deklarovaná úroveň vibrací může
být také použita k předběžnému stanovení
doby práce s tímto výrobkem.
Vždy používejte schválený typ prodlužovacího kabelu, který je vhodný pro příkon tohoto nářadí (viz technické údaje).
Prodlužovací kabel musí být vhodný pro
venkovní použití a musí být také tak označen. Může být použit prodlužovací kabel
HO7RN-F2 s délkou až 30 m a s průřezem vodiče 1,5 mm², aniž by docházelo
k výkonovým ztrátám při provozu nářadí.
Před použitím prodlužovací kabel řádně
prohlédněte, zda není poškozen nebo
opotřebován. Je-li tento kabel poškozen,
vyměňte jej. V případě použití navinovacího kabelu, odviňte vždy celou jeho délku.
Ochrana před úrazem způsobeným
elektrickým proudem.
♦
Varování! Úroveň vibrací při aktuálním použití
elektrického nářadí se může od deklarované
úrovně vibrací lišit v závislosti na způsobu
Zabraňte kontaktu s uzemněnými povrchy
(např. kovová zábradlí, sloupy veřejného
osvětlení, atd.). Elektrická bezpečnost
může být dále zvýšena použitím proudového chrániče (RCD) s vysokou citlivostí
(30 mA/ 30mS).
Varování! Použití proudového chrániče RCD nebo jiného typu elektrického
8
jističe nezbavuje obsluhu řetězové
pily dodržovat bezpečnostní pokyny
a bezpečné pracovní postupy uvedené v tomto návodu k použití.
Štítky na nářadí
Na zařízení jsou vyznačeny následující piktogramy:
Varování! Ke snížení rizika
vzniku úrazu musí být obsluha obeznámena s tímto návodem k obsluze.
Doplňující bezpečnostní pokyny
♦
♦
♦
♦
♦
Toto zařízení není určeno k použití osobami (včetně dětí) se sníženými fyzickými,
smyslovými nebo duševními schopnostmi,
nebo s nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud těmto osobám nebyl stanoven
dohled, nebo pokud jim nebyly poskytnuty
instrukce týkající se použití přístroje osobou zodpovědnou za jejich bezpečnost.
Děti by měly být pod dozorem, aby si se
zařízením nehrály.
Zajistěte, aby byl v případě nehody někdo
nablízku (v bezpečné vzdálenosti).
Pokud se musíte z jakéhokoliv důvodu dotknout pilového řetězu, ujistěte se, zda je
elektrická řetězová pila odpojena od elektrického přívodu.
Hluk tohoto výrobku může přesáhnout
úroveň 85 dB(A).
Proto doporučujeme provést příslušná
opatření k ochraně sluchu.
Vždy používejte ochranu zraku a sluchu.
Zařízení nevystavujte dešti nebo prostředí s vysokou vlhkostí.
Před kontrolou poškozeného napájecího kabelu vždy vytáhněte zástrčku
ze síťové zásuvky. Pokud je napájecí
kabel poškozen, řetězovou pilu nepoužívejte.
Směrnice 2000/14/EC,
akustický výkon.
zaručený
K zajištění bezpečného chodu pily provádějte kontrolu
napnutí řetězu po každých
10 minutách provozu postupem, který je uveden v tomto
návodu. Upravte vůli řetězu
zpět na hodnotu 3 mm, jak je
požadováno.
Jiná nebezpečí
Další rizika mohou nastat při způsobu použití nářadí, který nebyl uveden v přiložených
bezpečnostních pokynech. Tato rizika mohou
vznikat při nesprávném použití, dlouhodobým
použitím nářadí, apod.
I přes dodržování příslušných bezpečnostních
opatření a používání ochranných pomůcek
nelze zcela vyloučit určitá jiná nebezpečí. Tato
zahrnují:
♦ Poranění způsobená kontaktem s rotujícími nebo pohyblivými díly nářadí.
♦ Poranění způsobená při výměně jakýchkoliv dílů, řezných nástrojů nebo
příslušenství.
♦ Poranění způsobená dlouhodobým použitím nářadí. Pokud jakékoliv nářadí
používáte delší dobu, ujistěte se, zda
děláte pravidelné přestávky.
♦ Poškození sluchu.
♦ Ohrožení zdraví vdechováním prachových částic při práci s nářadím (například:- práce se dřevem, zvláště pak
s dubovým, bukovým a MDF.)
Popis
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
Hlavní spínač
Odjišťovací tlačítko
Víčko olejové nádržky
Přední ochranný kryt / brzda řetězu
Klíč
Řetěz
Vodicí lišta
Pouzdro vodicí lišty
Šroub krytu řetězu
Sestava krytu řetězu
Indikátor hladiny oleje
Sestavení
Varování! Při práci s řetězovou pilou
vždy používejte ochranné rukavice.
Varování! Před prováděním jakékoliv
údržby elektrické nářadí vypněte a odpojte od elektrické sítě.
9
Mazání řetězu
Mazání musíte provést při každém prvním
použití nového řetězu (6). Nový řetěz (6) před
použitím ponořte do řetězového oleje na dobu
nejméně jedné hodiny. Používejte pouze řetězový olej Black & Decker.
Doporučujeme vám používat po celou
dobu životnosti řetězové pily pouze olej
Black & Decker, protože smíchání s jinými
typy olejů vede k jeho degradaci, což radikálně zkracuje životnost řetězové pily a vytváří
další rizika.
Nikdy nepoužívejte vyjetý olej, hustý olej nebo
velmi řídký olej určený do šicích strojů.
Tyto typy mohou vaši řetězovou pilu poškodit.
♦
Kontrola a seřízení napnutí řetězu pily
(obr. G)
Před použitím a po každých 10 minutách práce musíte zkontrolovat napnutí řetězu.
♦ Odpojte nářadí od napájecího přívodu.
♦ Mírně povytáhněte řetěz (6) podle obrázku
(výřez obr. G). Napnutí je správné, pokud
při povytažení 3 mm od vodicí lišty (7) řetěz (6) zaskočí zpět. Mezi vodicí lištou řetězu (7) a pilovým řetězem (6) by nemělo
být na spodní straně žádné „prověšení“.
Poznámka: Řetěz nepřepínejte, vedlo by to
k nadměrnému opotřebení a snížení životnosti
řetězu a vodicí lišty.
Poznámka: Pokud je řetěz nový, kontrolujte
během prvních 2 hodin použití jeho napnutí
častěji (po odpojení od napájecího přívodu)
protože nový řetěz se mírně vytahá.
Nasazení vodicí lišty a řetězu. (obr. A
- E)
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
Řetězovou pilu položte na stabilní povrch.
Sestavu předního ochranného krytu /
brzdy řetězu přesuňte do polohy vpřed
(obr. D).
Zcela povolte šroub krytu řetězu (9)
(obr. A).
Sejměte sestavu krytu řetězu (10).
Řetěz (6) položte nad vodicí lištu (7) a ujistěte se, zda zuby řetězu na horní straně
vodicí lišty (7) směřují směrem k přední
části (obr. B).
Řetěz (6) veďte okolo vodicí lišty (7) a natáhněte jej tak, aby vytvořil na zadní části
lišty (7) oko.
Řetěz (6) natáhněte okolo hnacího pastorku (12). Vodicí lištu (7) nasuňte na vymezovací čepy (13). Ujistěte se, zda posuvný
čep matice (14) zapadá do napínacího otvoru (15) (obr. E).
Zvýšení napnutí řetězu
♦
♦
♦
♦
♦
♦
Dodaným klíčem (5) šroub krytu řetězu (9)
povolte.
Otáčením stavitelného šroubu napnutí
řetězu (16) ve směru chodu hodinových
ručiček řetěz napněte.
Dodaným klíčem (5) šroub krytu řetězu (9)
dotáhněte.
Použití
Varování! Nechejte nářadí pracovat jeho vlastním tempem. Zamezte přetěžování výrobku.
Plnění nádržky na olej (obr. F)
♦
Varování! Před konečným sestavením se
ujistěte, zda je sestava předního ochranného
krytu / brzdy řetězu (4) (obr. C) v poloze „nastaveno“ (poloha vpředu).
♦
Dodaným klíčem (5) šroub krytu řetězu (9)
dotáhněte.
♦
Na řetěz nasaďte sestavu krytu řetězu
(10).
Upevněte a rukou dotáhněte šroub krytu
řetězu (9).
Stavitelným šroubem napnutí řetězu (16)
otáčejte ve směru chodu hodinových ručiček tak dlouho, až je řetěz (6) napnut.
Ujistěte se, zda řetěz (6) přiléhá k vodicí
liště (7).
Níže popsaným způsobem zkontrolujte
napnutí řetězu. Řetěz nepřepínejte.
Sejměte víčko olejové nádržky (3) a nádržku naplňte doporučeným typem řetězového oleje. Hladinu oleje lze odečíst na
indikátoru (11). Víčko olejové nádržky (3)
našroubujte zpět.
Pravidelně pilu vypínejte a kontrolujte indikátor hladiny oleje (11); pokud je v nádržce
méně jak jedna čtvrtina oleje, řetězovou
pilu odpojte od přívodu napětí a nádržku
doplňte vhodným typem řetězového oleje.
Zapnutí
Poznámka: Pokud není sestava předního
ochranného krytu / brzdy řetězu v poloze
„nastaveno“ (poloha vpředu), pila se nemusí
spustit.
10
♦
Řetězovou pilu pevně oběma rukama
uchopte. Pojistné tlačítko (2) přidržte stisknuté a stlačte hlavní spínač (1).
♦ Poté, co se motor spustí, sundejte palec
z pojistného tlačítka (2) a pevně uchopte
rukojeť.
Na nářadí příliš netlačte, umožněte nářadí
pracovat vlastním tempem. Práce je účinnější
a bezpečnější, pokud používáte nářadí a nástroje k účelům, k nimž jsou určeny. Přílišný
tlak vede k roztahování pilového řetězu (6).
Pokud se pilový řetěz (6) nebo vodicí
lišta (7) zaseknou
♦
♦
♦
♦
Kácení (obr. H - J)
Nezkušení uživatelé by se o kácení stromů
neměli pokoušet. Obsluha může utrpět vážný
úraz nebo způsobit následkem selhání řízení
směru pádu stromu škody na majetku. Během
pádu se strom může rozštěpit nebo z něj mohou v průběhu kácení odpadávat odumřelé či
poškozené větve.
Bezpečná vzdálenost okolních osob, budov
a dalších objektů od káceného stromu je nejméně 2,5 násobek délky káceného stromu.
Osoby, budovy nebo předměty uvnitř této oblasti jsou vystaveny riziku zasažení padajícím
stromem.
Jak uvést brzdu řetězu zpět do výchozí polohy (obr. C)
♦
♦
♦
Nářadí vypněte.
Odpojte nářadí od napájecího přívodu.
Rozevřete pomocí klínu řez tak, aby se
tlak na vodicí lištu (7) uvolnil. Nepokoušejte se kroucením pilu uvolnit.
Započněte nový řez..
Ujistěte se, zda je nářadí odpojeno od
elektrického přívodu.
Sestavu předního ochranného krytu / brzdy řetězu (4) vytáhněte zpět do polohy
„nastaveno“ (obr. C).
Nářadí je nyní připraveno k použití.
Jak pracuje brzda řetězu bránící zpětnému rázu
V případě zpětného rázu zůstává vaše levá
ruka na přední rukojeti, tlačí ji dopředu směrem k obrobku a nářadí se tak v průběhu několika zlomků sekundy zastaví.
Před tím, než se pokusíte skácet strom:
♦ Ověřte si, zda místní nařízení a předpisy
nezakazují kácení stromů.
♦ Vezměte na zřetel všechny podmínky,
které mohou mít na směr pádu větví vliv,
včetně:
- Předpokládaný směr pádu.
- Přirozený sklon větví.
- Jakoukoliv neobvyklou stavbu silné větve
nebo hnilobu.
- Okolní stromy a překážky včetně venkovního elektrického vedení a odvodňovacích koryt.
- Rychlost a směr větru.
Připravte si plán úniku před padajícími větvemi a úlomky. Zajistěte, aby byla úniková cesta
bez překážek, které by bránily v pohybu. Pamatujte, že vlhká tráva a čerstvě ořezaná kůra
jsou kluzké.
♦ Nepokoušejte se kácet stromy, jejichž průměr kmene přesahuje řeznou délku pily.
♦ Do kmene vyřežte klín ve směru předpokládaného pádu.
♦ Ve spodní části kmene do hloubky 1/5
a 1/3 jeho průměru proveďte vodorovný
řez kolmo k jeho místu předpokládaného
pádu (obr. H).
♦ Druhý řez proveďte nad prvním tak, aby se
protínaly pod úhlem přibližně 45°.
Jak vyzkoušet brzdu řetězu bránící
zpětnému rázu (obr. C)
♦
Před každým použitím zkontrolujte, zda
brzda zpětného rázu pracuje správně.
♦ Nářadí pevně uchopte oběma rukama na
pevném podkladu. Ujistěte se, zda se řetěz (6) nedotýká země a pilu spusťte (viz
kapitola“ Jak pilu spustit“).
♦ Levou ruku otočte okolo přední rukojeti
tak, aby se zadní část dostala do kontaktu s předním ochranným krytem / brzdou řetězu (4) a zatlačte ji vpřed směrem
k obrobku (obr. C). Řetěz pily (6) by se měl
v několika málo zlomcích sekundy zastavit.
Po zásahu brzdy obnovte nastavení sestavy
předního ochranného krytu / brzdy řetězu (4)
podle pokynů v kapitole „Jak uvést brzdu řetězu zpět do výchozí polohy“.
Poznámka: Vyvarujte se opětovnému spouštění pily, pokud se motor zcela nezastavil.
Poznámka: Pokud brzda řetězu nepracuje
správně, pilu předejte do opravy autorizovanému servisnímu zástupci Black & Decker.
11
♦
♦
Nad středem vyřezaného klínu ve vzdálenosti 25 až 50 mm proveďte z opačné strany jednoduchý řez. (obr. I). Neprořežte se
až do vyřezaného klínu, mohli byste ztratit
kontrolu nad směrem pádu stromu.
Do zářezu zatlučte klín nebo klíny tak, aby
se rozevřel a způsobil pád stromu (obr. J).
S podporou na obou stranách:
♦ Nejprve odřežte jednu třetinu směrem
dolů tak, abyste se vyhnuli štěpení a poté
proveďte druhý řez navazující na první.
S podporou na jedné straně:
♦ Nejprve odřežte jednu třetinu směrem nahoru tak, abyste se vyhnuli štěpení a poté
proveďte druhý řez směrem dolů tak, aby
se dřevo neštěpilo.
Prořezávání stromu
Ověřte si, zda místní nařízení a předpisy nezakazují či neomezují prořezávání větví stromů.
Prořezávání by mělo být prováděno jen zkušenými uživateli, protože existuje zvýšené riziko
sevření vodicí lišty a následně zpětného rázu.
Pokud jste ve svahu (obr. L):
♦ Vždy stůjte na horní straně.
Řezání dřeva položeného na zemi (obr. L):
♦ Obrobek zabezpečte pomocí klínů nebo
špalků. Obsluha nebo okolní osoby by na
klínech či špalcích neměli sedět nebo stát.
Ujistěte se, zda se pilový řetěz nedotýká
země.
Před prořezáváním by měl být brán ohled
na podmínky ovlivňující směr pádu včetně:
♦ Délka a hmotnost řezané větve.
♦ Jakoukoliv neobvyklou stavbu silné větve
nebo hnilobu.
♦ Okolní větve a překážky včetně elektrického vedení.
♦ Rychlost a směr větru.
♦ Propletení větve s ostatními větvemi.
Obsluha by měla vzít v úvahu přístup k vedlejším větvím a ke směru pádu. Stromová větev může být náchylná ke kývání směrem ke
kmenu stromu. Navíc může být s ohledem na
okolní osoby ohrožen jejich hmotný majetek
nacházející se v oblasti pod větvemi káceného
stromu.
♦ Abyste se vyhnuli štěpení stromu, proveďte první řez směrem vzhůru vzhledem
k maximální hloubce jedné třetiny průměru
větve.
♦ Druhý řez proveďte směrem dolů tak, aby
se protnul s prvním.
Použití řezné stolice (obr. M):
Použití této stolice je za všech okolností důrazně doporučeno.
♦ Kmen ukotvěte ve stabilní poloze. Řez
provádějte vždy z vnější strany ramen
stolice. Obrobek upevněte pomocí svorek
nebo popruhů.
Řešení problémů
Závada
Nářadí není
možné
spustit
Řezání polen (obr. K - M)
Způsob provedení řezu závisí na tom, jak je
kulatina podepřena.
Pokud je to možné, použijte řeznou stolici. Řez
započněte vždy tak, aby pila měla ozubenou
opěrku (17) zapřenou o dřevo (obr. K). Dokončení řezu proveďte s otáčením pily s ozubenou
opěrkou opřenou o dřevěný obrobek.
S podpěrou po celé délce obrobku:
♦ Proveďte řez směrem dolů, ale vyvarujte
se kontaktu ostří pily se zemí, protože se
může velmi rychle otupit.
Po vypnutí
pily řetěz
okamžitě
nezastaví
12
Možná
příčina
Odjišťovací
tlačítko není
stlačeno.
Přední
ochranný kryt
je v zabržděné poloze
Možné
řešení
Stlačte
odjišťovací
tlačítko.
Přední
ochranný
kryt přesuňte
do výchozí
polohy
Spálená
Pojistku
pojistka
vyměňte
Sepnuta
Zkontrolujte
ochrana RCD RCD
Napájecí
Zkontrolujte
přívod není
napájení
připojen
Napnutí řeZkontrolujte
tězu je příliš napnutí pilovolné
vého řetězu
Lišta/řetěz
jsou horké/
vytváří kouř
Olejová
nádržka je
prázdná
Otvor pro
mazání ve
vodicí liště je
zanesen
Napnutí řetězu je příliš
utaženo
Část řezací
lišty s ozubeným pastorkem potřebuje namazat
Pilový řetěz
Pilový řetěz
dobře neřeže je nasazen
naopak
Závada
Pila nespotřebovává
olej
Pilový řetěz a vodicí lišta (obr. G)
Zkontrolujte
hladinu oleje
♦
Otvor pro
mazání
vyčistěte
♦
♦
Zkontrolujte
napnutí pilového řetězu
Namažte
část řezací
lišty s ozubeným pastorkem
Zkontrolujte /
otočte pilový
řetěz
Naostřete
Pokaždé po několika hodinách použití
a před uskladněním vodicí lištu (7) a pilový
řetěz (6) sejměte a pečlivě očistěte.
Ujistěte se, zda je ochranný kryt čistý.
Při opětovné montáži otočte vodicí lištu (7)
o 180° a část s hnacím pastorkem přes
mazací otvor (17) naolejujte.
Tím bude zajištěno rovnoměrné opotřebení kolejnic vodicí lišty.
Ostření řetězu
K dosažení nejlepší výkonnosti nářadí udržujte ozubení řetězu ostré.
Postup k ostření řetězu je uveden v balení
brusného zařízení. Z tohoto důvodu doporučujeme zakoupení brusné soupravy řetězu
Black & Decker (k dispozici u servisních
zástupců
a
vybraných
dodavatelů
Black & Decker.)
Výměna opotřebených pilových řetězů
Možná
příčina
V nádrži na
olej jsou
nečistoty
Mazací otvor
ve víčku je
zanesen
Možné
řešení
Proveďte
výměnu oleje
v nádrži
Odstraňte
nečistoty
z mazacího
otvoru
Nečistoty na Odstraňte
vodicí liště
nečistoty
a vodicí lištu
očistěte
Ve výstupním Odstraňte
mazacím
nečistoty
otvoru
Náhradní řetězy jsou k dispozici u prodejců
nebo servisních zástupců Black & Decker.
Vždy používejte originální náhradní díly.
Ostrost pilového řetězu
Zuby pilového řetězu se otupí okamžitě při
střetu rotujícího řetězu se zemí nebo s hřebíky.
Napnutí pilového řetězu
Pravidelně kontrolujte napnutí pilového řetězu.
Co dělat v případě požadavku na opravu vaší řetězové pily.
Vaše pila je vyrobena v souladu s platnými
bezpečnostními předpisy. S ohledem na bezpečnost uživatele by měly být opravy prováděny výhradně kvalifikovaným technikem
s použitím originálních náhradních dílů. Tento
návod k použití doporučujeme uložit na bezpečném místě.
Údržba
Pravidelná údržba zajišťuje dlouhodobou životnost nářadí. Doporučujeme provádět pravidelně následující kontrolu.
Varování! Před provedením jakékoliv údržby
elektrického nářadí:
♦ Vypněte a odpojte nářadí od napájecí
sítě.
Množství oleje
Množství oleje v nádržce by nemělo poklesnout pod jednu čtvrtinu objemu.
13
Ochrana životního prostředí
Třídění odpadu. Tento výrobek nesmí
být likvidován spolu s běžným komunálním odpadem.
Délka lišty
Napájecí napětí
Příkon
Otáčky řetězu
(naprázdno)
Maximální řezná
délka pily
Objem olejové
nádrže
Hmotnost
Bezpečnostní
třída
Pokud nebudete nářadí Black & Decker dále používat nebo přejete-li si nářadí nahradit novým,
nelikvidujte toto nářadí v běžném komunálním
odpadu. Odevzdejte výrobek do místní sběrny
tříděného odpadu.
Tříděný odpad umožňuje recyklaci
a opětovné využití použitých výrobků
a obalových materiálů. Opětovné použití recyklovaných materiálů pomáhá
chránit životní prostředí před znečištěním a snižuje spotřebu surovin.
Místní předpisy mohou upravovat způsob likvidace domácích elektrických spotřebičů v místních sběrnách nebo v místě nákupu výrobku.
Délka lišty
Napájecí napětí
Příkon
Otáčky řetězu
(naprázdno)
Maximální řezná
délka pily
Objem olejové
nádrže
Hmotnost
Bezpečnostní
třída
cm 30
35
ml 180
180
kg 3,7
II
3,8
II
ml 180
kg 3,9
II
Akustický tlak (LpA) 92 dB(A), odchylka (K) 3 dB(A)
Akustický výkon (LWA) 103 dB(A), odchylka (K) 3 dB(A)
Celková úroveň vibrací (prostorový vektorový součet)
podle normy EN 60745:
Hodnota vibrací (ah) 5 m/s2, odchylka (K) 1,5 m/s2
Prohlášení o shodě
NAŘÍZENÍ PRO STROJNÍ ZAŘÍZENÍ NAŘÍZENÍ TÝKAJÍCÍ SE VNĚJŠÍHO HLUKU
Adresu nejbližšího značkového servisu
naleznete u svého značkového prodejce
Black & Decker na adrese, která je uvedena
v tomto návodu. Přehled autorizovaných servisů Black & Decker a rovněž další informace,
týkající se našeho poprodejního servisu,
můžete nalézt také na internetové adrese:
www.2helpU.com
.
Technické údaje
GK1635
Typ. 5
35
230
1600
8
cm 40
Hladina akustického tlaku podle normy EN 60745:
Po ukončení životnosti výrobků Black & Decker,
poskytuje společnost Black & Decker možnost
recyklace těchto výrobků. Chcete-li využít této
služby, dopravte prosím Vaše nepotřebné
výrobky do značkového servisu, kde na vlastní
náklady zajistí jejich recyklaci a ekologické
zpracování.
GK1630
Typ. 5
cm 30
VAC 230
W 1600
m/s 8
GK1640
Typ. 5
cm 40
VAC 230
W 1600
m/s 8
09
GK1630, GK1635, GK1640
Společnost Black & Decker prohlašuje, že
tyto produkty popisované v technických údajích splňují požadavky následujících norem:
98/37/EC (do 28. prosince 2009), 2006/42/EC
(od 29. prosince 2009), EN 60745-1, EN
60745-2-13
2000/14/EC, řetězová pila, příloha V
KEMA Quality B.V., Utrechtseweg 310, 6802
ED Arnhem, Holandsko
Úředně stanovený orgán ID č.: 0344
Hladina akustického tlaku podle 2000/14/EC
(článek 13, příloha III):
LWA (meřená hodnota akustického výkonu)
103 dB(A)
Odchylka = 3 dB(A)
LWA (zaručená hodnota akustického výkonu)
103 dB(A)
Odchylka = 3 dB(A)
14
Seznam autorizovaných servisů Black & Decker
a podrobnosti o poprodejním servisu naleznete
také na internetové adrese: www.2helpU.com
Tyto výrobky splňují také požadavky směrnice
2004/108/EC.
Chcete-li získat další informace, kontaktujte
prosím společnost Black & Decker na následující adrese nebo na adresách, které jsou
uvedeny na konci tohoto návodu.
Navštivte naši internetovou adresu
www.blackanddecker.co.uk a zaregistrujte
si Váš výrobek Black & Decker. Budete tak
mít neustále přehled o nových výrobcích
a speciálních nabídkách. Další informace
o značce Black & Decker a o našem výrobním
programu získáte na internetové adrese
www.blackanddecker.co.uk
Níže podepsaná osoba je odpovědná za
sestavení technických údajů a provádí
toto prohlášení v zastoupení společnosti
Black Decker.
Kevin Hewitt
Viceprezident pro spotřebitelskou techniku
Black & Decker Europe, 210 Bath Road,
Slough,
Berkshire, SL1 3YD
United Kingdom
01-12-2009
Záruka
Společnost Black & Decker důvěřuje kvalitě
svého vlastního nářadí a poskytuje kupujícímu
mimořádnou záruku. Tato záruka je nadstandardní
a v žádném případě nepoškozuje Vaše zákonná
práva. Tato záruka platí ve všech členských
státech EU a Evropské zóny volného obchodu
EFTA.
Objeví-li se na výrobku Black & Decker,
v průběhu 24 měsíců od zakoupení, jakékoli
materiálové či výrobní vady, garantujeme ve
snaze o minimalizování vašich starostí bezplatnou
výměnu vadných dílů, opravu nebo výměnu celého
výrobku za níže uvedených podmínek:
♦ Výrobek nebyl používán pro obchodní nebo
profesionální účely a nedocházelo-li k jeho
pronájmu.
♦ Výrobek nebyl vystaven nesprávnému
použití a nebyla zanedbána jeho předepsaná
údržba.
♦ Výrobek nebyl poškozen cizím zaviněním.
♦ Nebyly prováděny opravy výrobku jinými
osobami než pracovníky značkového servisu
Black & Decker.
Při uplatňování reklamace je nutno prodejci nebo
servisnímu středisku předložit doklad o nákupu
výrobku. Místo vaší nejbližší autorizované servisní
pobočky Black & Decker se dozvíte na příslušné
adrese uvedené na zadní straně této příručky.
15
BLACK & DECKER TRADING S.R.O.
Klášterského 2
143 00 Praha 4 – Modřany
Česká Republika
Tel.:
00420 2 444 02 450
00420 2 417 76 655,6
Fax: 00420 2 417 70 204
Servis: 00420 2 444 03 247
www.blackanddecker.cz
www.dewalt.cz
recepce@blackanddecker.cz
BAND SERVIS
K Pasekám 4440
760 01 Zlín
Tel.:
00420 577 008 550,1
www.bandservis.cz
bandservis@bandservis.cz
Fax: 00420 577 008 559
BLACK & DECKER SLOVAKIA S.R.O.
Stará Vajnorská cesta 8
831 04 Bratislava
Slovenská republika
Tel.:
00421 2 446 38 121,3
Fax: 00421 2 446 38 122
www.blackanddecker.sk
www.dewalt.sk
informacie@blackanddecker.sk
BAND SERVIS
Paulínska 22
917 01 Trnava
Tel.:
00421 33 551 10 63
www.bandservis.sk
p.talajka@bandservis.sk
Fax: 00421 33 551 26 24
BAND SERVIS
Južná trieda 17
040 01 Košice
Tel.:
00421 55 623 31 55
bandserviske@zoznam.sk
zst00124408 - 12-04-2010
16
17
18
CZ
ZÁRUČNÍ LIST
PL
KARTA GWARANCYJNA
H
JÓTÁLLÁSI JEGY
SK
ZÁRUČNÝ LIST
CZ
H
měsíců
hónap
24
PL
SK
miesiące
mesiacov
CZ
Výrobní kód
Datum prodeje
Razítko prodejny
Podpis
H
Gyári szám
A vásárlás napja
Pecsét helye
Aláírás
PL
Numer seryjny
Data sprzedaży
Stempel
Podpis
SK
Číslo série
Dátum predaja
Pečiatka predajne
Podpis
CZ
H
Adresy servisu
Band Servis
Klášterského 2
CZ-14300 Praha 4
Tel.: 00420 2 444 03 247
Fax: 00420 2 417 70 204
PL
Band Servis
K Pasekám 4440
CZ-76001 Zlín
Tel.: 00420 577 008 550,1
Fax: 00420 577 008 559
http://www.bandservis.cz
Black & Decker Központi
Garanciális-és Márkaszerviz
1163 Budapest
(Sashalom) Thököly út 17.
Tel.: 403-2260
Fax: 404-0014
SK
Adres serwisu centralnego
ERPATECH
ul. Obozowa 61
01-418 Warszawa
Tel.: 022-8620808
Fax: 022-8620809
CZ
H
Adresa servisu
Band Servis
Paulínska ul. 22
SK-91701 Trnava
Tel.: 00421 33 551 10 63
Fax: 00421 33 551 26 24
Dokumentace záruční opravy
PL
Przebieg napraw gwarancyjnych
A garanciális javitás dokumentálása
SK
Záznamy o záručných opravách
CZ
Číslo
Datum příjmu
Datum zakázky
H
Sorszám
Bejelentés időpontja
Javítási időpont
Číslo zakázky
Závada
Razítko
Podpis
Javitási
Hiba jelleg
oka
Pecsét
munkalapszám
Jótállás új határideje
Aláírás
PL
Nr.
Data zgłoszenia
Data naprawy
Nr. zlecenia
Przebieg
naprawy
Stempel
SK
Číslo
dodávky
Dátum nahlásenia
Dátum opravy
Číslo
objednávky
Popis
poruchy
Pečiatka
Podpis
02/07
Podpis
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising