DW393 | DeWalt DW393 UNIVERSAL SAW Type 5 instruction manual

www.
.eu
DW392
DW393
DW394
Dansk (oversat fra original brugsvejledning)
4
Deutsch (übersetzt von den Originalanweisungen)
12
English (original instructions)
21
Español (traducido de las instrucciones originales)
29
Français (traduction de la notice d’instructions originale)
38
Italiano (tradotto dalle istruzioni originali)
47
Nederlands (vertaald vanuit de originele instructies)
56
Norsk (oversatt fra de originale instruksjonene)
65
Português (traduzido das instruções originais)
73
Suomi (käännetty alkuperäisestä käyttöohjeesta)
82
Svenska (översatt från de ursprungliga instruktionerna)
89
Türkçe (orijinal talimatlardan çevrilmiştir)
97
Ελληνικά (μετάφραση από τις πρωτότυπες οδηγίες)
106
Copyright DEWALT
2
Figure 1
i
j
c
b
q
l
e
f
k
a
h
d
g
r
1
Figure 3
Figure 2
d
c
i
i
m
h
g
j
n
f
o
Figure 4
n
p
f
j
f
o
i
2
h
Figure 5
Figure 6
q
k
c
d
3
DANSK
EL-DREVET ALLIGATOR-SAV
DW392, DW393, DW394
ADVARSEL: Det angivne
vibrationsemissionsniveau repræsenterer
værktøjets hovedanvendelsesområder.
Hvis værktøjet anvendes til andre formål,
med andet tilbehør eller vedligeholdes
dårligt, kan vibrationsemissionen
imidlertid variere. Det kan forøge
eksponeringsniveauet over den samlede
arbejdsperiode markant.
Tillykke!
Du har valgt et DEWALT-værktøj. Mange års erfaring,
ihærdig produktudvikling og innovation gør DEWALT
én af de mest pålidelige partnere for professionelle
brugere af elværktøj.
Tekniske data
Spænding
Type
Motoreffekt
Ubel. hastighed
Slaglængde'
Snitlængde
Automatisk elektronisk
bremsetid
Kabellængde
Vægt
DW392 DW393 DW364
230
230
230
5
5
5
W
1.350 1.350 1.350
min-1 3.300 3.300 3.300
mm
38
38
38
mm
425
425
425
s
m
kg
dB(A)
LPA (lydtryk)
KPA (lydtrykusikkerhed) dB(A)
LWA (lydeffekt)
dB(A)
KWA (usikkerhed lydeffekt) dB(A)
3
4
4,2
3
4
4,2
3
4
4,2
91
3
100
3,2
91
3
100
3,2
91
3
100
3,2
Samlet vibrationsværdi (triaxvektorsum) bestemt i henhold til
EN 60745:
Vibrationsemissionsværdi ah for DT2964
Skæring af lette byggeblokke
ah,LDB =
m/s2
5,0
5,0
5,0
Usikkerhed K = m/s2
1,5
1,5
1,5
Vibrationsemissionsværdi ah for DT2966
Skæring af mellemsvære byggeblokke
ah,MDB =
m/s2
4,0
4,0
4,0
Usikkerhed K = m/s2
1,5
1,5
1,5
Vibrationsemissionsværdi ah for DT2965
Skæring af porebeton
ah,CC =
m/s2
4,5
4,5
4,5
Usikkerhed K = m/s2
1,5
1,5
1,5
Vibrationsemissionsniveauet, der er angivet i dette
vejledningsark, er målt i overensstemmelse med
en standardiseret test, der er angivet i EN 60745
og kan anvendes til at sammenligne et værktøj
med et andet. Det kan anvendes til en foreløbig
eksponeringsvurdering.
4
Et estimat af eksponeringsniveauet for
vibration bør også tage højde for de
gange, værktøjet slukkes, eller når det
kører men ikke bruges til at arbejde. Det
kan mindske eksponeringsniveauet over
den samlede arbejdsperiode markant.
V
Identificér yderligere
sikkerhedsforanstaltninger for at beskytte
operatøren mod vibrationens effekter,
som f.eks.: vedligehold værktøjet og
tilbehøret, hold hænderne varme,
organisation af arbejdsmønstre.
Sikringer
Europa
230 V værktøj
10 ampere, strømforsyning
Definitioner: Sikkerhedsråd
Nedenstående definitioner beskriver
sikkerhedsniveauet for hvert signalord. Læs
vejledningen og læg mærke til disse symboler.
FARE: Angiver en overhængende farlig
situation, der - hvis den ikke undgås kan resultere i døden eller alvorlige
kvæstelser.
ADVARSEL: Angiver en mulig farlig
situation, der - hvis den ikke undgås kan resultere i døden eller alvorlige
kvæstelser.
FORSIGTIG: Angiver en mulig farlig
situation, der - hvis den ikke undgås kan resultere i mindre eller moderat
personskade.
BEMÆRK: Angiver en handling,
der ikke er forbundet med
personskade, men som kan
resultere i produktskade.
Betyder fare for elektrisk stød.
Betyder risiko for brand.
DANSK
EF-overensstemmelseserklæring
MASKINDIREKTIV
DW392, DW393, DW394
DEWALT erklærer, at produkterne beskrevet under
“tekniske data” er udformet i overensstemmelse
med: 2006/42/EF, EN 60745-1, EN 60745-2-11.
Disse produkter overholder også direktivet
2004/108/EF. Kontakt DEWALT på følgende adresse
for yderligere oplysninger eller se bagsiden af
manualen.
Undertegnede er ansvarlig for kompilering af den
tekniske fil og udsteder denne erklæring på vegne
af DEWALT.
Horst Grossmann
Vicepræsident for Maskinteknik og Produktudvikling
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 11,
D-65510, Idstein, Tyskland
31.12.2009
ADVARSEL: For at reducere
risikoen for personskade bør du læse
betjeningsvejledningen.
Generelle sikkerhedsadvarsler for
elværktøjer
ADVARSEL! Læs alle
sikkerhedsadvarsler og alle
instruktioner. Manglende overholdelse
af advarsler og instruktioner kan
medføre elektrisk stød, brand og/eller
alvorlig personskade.
GEM ALLE ADVARSLER OG INSTRUKTIONER
TIL SENERE BRUG
Termen “elværktøj” i advarslerne refererer til dit
elektroniske (ledning) eller batteribetjente (trådløse)
elværktøj.
1) SIKKERHED I ARBEJDSOMRÅDET
a) Sørg for, at arbejdsområdet er rent og
godt oplyst. Rodede eller mørke områder
giver anledning til ulykker.
b) Undlad at benytte elektrisk værktøj i
en eksplosionsfarlig atmosfære, som
f.eks. ved tilstedeværelsen af brændbare
c)
væsker, gasser eller støv. Elværktøj danner
gnister, der kan antænde støv eller dampe.
Hold børn og omkringstående på afstand,
når der anvendes elektrisk værktøj.
Distraktioner kan medføre, at du mister
kontrollen.
2) ELEKTRISK SIKKERHED
a) Stik på elektrisk værktøj skal passe
til stikkontakten. Stikket må aldrig
modificeres på nogen måde. Undlad
at bruge adapterstik sammen med
jordforbundet elektrisk værktøj.
Umodificerede stik og dertil passende
stikkontakter reducerer risikoen for elektrisk
stød.
b) Undgå kropskontakt med jordforbundne
overflader, såsom rør, radiatorer, komfurer
og køleskabe. Der er øget risiko for elektrisk
stød, hvis din krop er jordforbundet.
c) Undlad at udsætte elektrisk værktøj for
regn eller våde forhold. Hvis der trænger
vand ind i et elektrisk værktøj, øges risikoen
for elektrisk stød.
d) Undlad at udsætte ledningen for overlast.
Brug aldrig ledningen til at bære,
trække værktøjet eller trække det ud af
stikkontakten. Hold ledningen borte fra
varme, olie, skarpe kanter og bevægelige
dele. Beskadigede eller sammenfiltrede
ledninger øger risikoen for elektrisk stød.
e) Når elektrisk værktøj benyttes udendørs,
skal der anvendes en forlængerledning,
som er egnet til udendørs brug. Brug af
en ledning, der er egnet til udendørs brug,
reducerer risikoen for elektrisk stød.
f) Hvis det ikke kan undgås at betjene et
elektrisk værktøj i et fugtigt område,
benyt en strømforsyning, der er beskyttet
af en fejlstrømsafbryder. Ved at benytte
en fejlstrømsafbryder reduceres risikoen for
elektrisk stød.
3) PERSONLIG SIKKERHED
a) Vær opmærksom, pas på hvad du
foretager dig, og brug sund fornuft, når
du benytter et elektrisk værktøj. Betjen
ikke værktøjet, hvis du er træt, påvirket
af narkotika, alkohol eller medicin. Et
øjebliks uopmærksomhed under anvendelse
af et elektrisk værktøj kan forårsage alvorlig
personskade.
b) Brug personligt sikkerhedsudstyr. Bær
altid beskyttelsesbriller. Sikkerhedsudstyr,
såsom støvmaske, skridsikre sikerhedssko,
sikkerhedshjelm eller høreværn, brugt når
omstændighederne foreskriver det, reducerer
omfanget af personskader.
5
DANSK
c)
d)
e)
f)
g)
Undgå utilsigtet start. Sørg for, at
der er slukket for kontakten, inden
værktøjet tilsluttes en strømkilde og/eller
batterienhed, samles op eller bæres. Når
elektrisk værktøj bæres med fingeren på
kontakten eller tilsluttes, når kontakten er
tændt, giver det anledning til ulykker.
Fjern eventuelle justerings- eller
skruenøgler, før det elektriske værktøj
startes. En skruenøgle eller anden nøgle,
der bliver siddende på en roterende del
af elektrisk værktøj, kan give anledning til
personskade
Undlad at række for langt. Hold hele tiden
en god fodstilling og balance. Dette giver
bedre kontrol af det elektriske værktøj, når
uventede situationer opstår.
Bær hensigtsmæssig påklædning. Bær
ikke løst tøj eller smykker. Hold dit hår,
tøj og handsker væk fra bevægelige dele.
Løstsiddende tøj, smykker eller langt hår kan
blive fanget i bevægelige dele.
Hvis der anvendes støvudsugningseller støvopsamlingsudstyr, skal dette
tilsluttes og anvendes rigtigt. Anvendelse
af støvopsamlingsudstyr kan begrænse farer
forårsaget af støv.
4) ANVENDELSE OG VEDLIGEHOLDELSE AF ELEKTRISK
VÆRKTØJ
a) Undlad at bruge magt over for det
elektriske værktøj. Brug det værktøj, der
er bedst egnet til det arbejde, der skal
udføres. Værktøjet vil klare opgaven bedre
og mere sikkert med den ydelse, som det er
beregnet til.
b) Undlad at benytte elektrisk værktøj, hvis
kontakten ikke tænder og slukker for det.
Alt elektrisk værktøj, der ikke kan kontrolleres
med kontakten, er farligt og skal repareres.
c) Træk stikket ud af stikkontakten og/
eller batterienheden fra det elektriske
værktøj, før det elektriske værktøj justeres,
dets tilbehør udskiftes, eller det stilles
til opbevaring. Sådanne forebyggende
sikkerhedsforanstaltninger mindsker risikoen
for, at værktøjet startes utilsigtet.
d) Opbevar elektrisk værktøj uden for
rækkevidde af børn, og tillad ikke
personer, som ikke er bekendt med dette
elektriske værktøj eller disse instruktioner,
at betjene værktøjet. Elektrisk værktøj er
farligt i hænderne på personer, som ikke er
instrueret i brugen deraf.
e)
f)
g)
Vedligeholdelse af elektrisk værktøj.
Undersøg om bevægelige dele sidder
skævt, binder eller er gået itu såvel som
andre forhold, der kan påvirke betjeningen
af værktøjet. Hvis det elektriske værktøj
er beskadiget, skal det repareres før
brug. Mange ulykker er forårsaget af dårligt
vedligeholdt værktøj.
Hold skæreværktøj skarpe og rene.
Ordentligt vedligeholdt skæreværktøj med
skarpe skærekanter har mindre tilbøjelighed til
at binde og er lettere at styre.
Brug elektrisk værktøj, tilbehør, bor,
osv. i overensstemmelse med disse
instruktioner, idet der tages hensyn til
arbejdsforholdene og den opgave, som
skal udføres. Brug af elektrisk værktøj til
andre opgaver end dem, det er beregnet til,
kan resultere i en farlig situation.
5) SERVICE
a) Elektrisk værktøj skal serviceres
af en kvalificeret servicetekniker,
som udelukende benytter identiske
reservedele. Derved sikres det, at værktøjets
driftssikkerhed opretholdes.
Ekstra sikkerhedsregler for
alligatorsave
• Hold fast i elværktøjet ved hjælp af de
isolerede håndtagsflader, når der skal saves
i emner, hvor skæreværktøjet kan berøre
skjulte ledninger eller sit eget kabel. Kommer
skæreværktøjet i kontakt med en strømførende
ledning, kan blotlagte metaldele på elværktøjet
gøres strømførende og give stød til brugeren.
KOBLE TIL LYSNETTET, STARTE (ON) OG STOPPE (OFF)
• Sørg altid for, at der er slukket for alligatorsaven
OFF), før den tilkobles lysnettet.
• Forsøg aldrig at standse savklingerne med
hånden efter at maskinen er slukket.
3s
Læg aldrig saven på et bord eller en
arbejdsbænk, hvis den ikke er standset.
Savklingerne fortsætter med at køre et kort
øjeblik, efter at maskinen er slukket.
UNDER SAVNING
• Fjern alle søm og metalgenstande fra
arbejdsemnet, før arbejdet påbegyndes.
• Hvis det er muligt bør klemmer eller skruetvinger
anvendes til sikkert at fastgøre arbejdsemnet.
• Forsøg ikke at save i særligt små emner.
• Bøj ikke for langt forover. Sørg for altid at stå
fast, især på stiger og stilladser.
• Hold altid saven med begge hænder.
6
DANSK
• Anvend ikke saven til savning af kurver eller
huller.
EFTERSYN OG SKIFT AF SAVKLINGER.
• Træk stikket ud af stikkontakten før rengøring
eller udskiftning af savklingerne.
1 TCT savklingesæt til lette byggeblokke (DW393)
1 TCT savklingesæt til mellemsvære byggeblokke
(DW394)
1 Savklingesbeskyttelse
2 Sidehåndtag med monteringsskruer
• Anvend kun DEWALT-savklinger, der er
ioverensstemmelse med specifikationerne i
denne brugervejledning.
1 Unbraconøgle
• Der bør kun anvendes skarpe savklinger i
perfekt stand. Revnede eller bøjede savklinger
bør omgående kasseres og udskiftes.
1 Brugervejledning
Restrisici
På trods af overholdelsen af de relevante
sikkerhedsregler og brug af sikkerhedsudstyr kan
visse restrisici ikke undgås. Disse omfatter:
– Hørenedsættelse.
1 Rilleskraber
1 Tegning
• Kontrollér for eventuelle skader på værktøjet,
dele og tilbehør, der kan være opstået under
transport.
• Tag dig tid til at læse denne vejledning grundigt
og forstå den før betjening.
Beskrivelse (fig. 1)
ADVARSEL: Modificér aldrig elektrisk
værktøj eller nogen dele deraf. Det kan
medføre materiale- eller personskade.
– Risiko for personskade som følge af flyvende
partikler.
– Risiko for forbrænding ved at røre ved tilbehør,
der bliver varmt under betjening.
– Risiko for personskade som følge af forlænget
brug.
Mærkning på værktøjet
Følgende piktogrammer er vist på værktøjet:
a. Afbryder
b. Sikkerhedslås
c. Forreste håndtag
d. Sidehåndtag
e. Savklinger
f. Sværd
Læs brugsvejledningen før brug.
g. Savklingebeskyttelse
h. Skruer til fastspænding af savklingen
i. Unbraconøgle
Udsæt ikke elektrisk værktøj for
fugtighed.
Anvend ikke elværktøjet, hvis hovedkablet
er beskadiget.
DATOKODEPOSITION (FIG. 1)
Datokoden (r), der også inkluderer produktionsåret,
er tryk på huset.
Eksempel:
2010 XX XX
Produktionsår
Pakkens indhold
Pakken indeholder:
j. Motorhus
k. Oliehul
l. Styreskinne til savklingen
TILSIGTET BRUG
Deres DEWALT alligatorsav DW392/DW393/DW394
er et alsidigt kraftigt værktøj, der er udformet til
professionelt brug.
DW392: Skæring af porebeton og gipsplader.
DW393: Skæring af lette byggeblokke.
DW394: Skæring af mellemsvære byggeblokke.
MÅ IKKE anvendes under våde forhold eller i
nærheden af brændbare væsker eller gasser.
LAD IKKE børn komme i kontakt med værktøjet.
Overvågning er påkrævet, når uerfarne brugere
anvender dette værktøj.
1 Alligatorsav med:
1 TCT-savklingesæt til porøs beton og gipsplader
(DW392)
7
DANSK
El-sikkerhed
Elmotoren er kun designet til én spænding.
Kontrollér altid, at strømforsyningen svarer til
spændingen på mærkepladen.
Dit DEWALT-værktøj er dobbeltisoleret i
overensstemmelse med EN 60745, og
derfor er en jordledning ikke påkrævet.
Hvis forsyningsledningen er beskadiget, skal den
udskiftes med en særlig ledning, der kan fås
gennem DEWALT’s serviceorganisation.
Brug af forlængerledning
Hvis en forlængerledning er påkrævet, skal du
anvende en godkendt 3-koret forlængerledning, der
passer til dette værktøjs effektforbrug (se tekniske
data). Den minimale lederstørrelse er 1.5 mm2; den
maksimale længde er 30 m.
Ved brug af en kabeltromle skal kablet altid rulles
helt ud.
SAMLING OG JUSTERING
ADVARSEL: For at reducere risikoen
for kvæstelser skal enheden
slukkes, og strømforsyningen til
maskinen afbrydes før montering og
afmontering af tilbehør, før justering
eller ændring af konfiguration
eller ved udførelse af reparationer.
Sørg for, at udløserkontakten er i OFFposition. Utilsigtet start kan medføre
kvæstelser.
3. Den ene savklinge trækkes forsigtigt ud til hullet
med gevind er (n) er ude af motorhuset.
4. Træk savklingen ud af låseklemmen (o) og fjern
den fra sværdet (f).
5. Gentag denne fremgangsmåde for den anden
savklinge.
MONTERING AF SAVKLINGERNE (FIG. 4)
1. Før den ene savklinge ind i sværdet (f) og
kontrollér, at det aflange hul (p) passer ind i
låseklemmen (o).
2. Før den bagerste ende af savklingen ind i
motorhuset (j) så hullet med gevind (n) er
placeret i korrekt monteringsposition.
3. Gentag samme fremgangsmåde for den anden
savklinge.
4. Med et stykke træ, der holdes mod
savtænderne, kontrolleres omhyggeligt, at
savklingerne er paralle med sværdet (f).
5. Begge fastspændingsskruerne (h) spændes
omhyggeligt ved samtidigt at trykke og dreje
med den korte ende af unbraconøglen (i).
Lad savklingerne kører frit i ca. 20 sek.
før værktøjet tages i brug.
Savklinger
Materiale
Anbefalet
savklinge
Kat. #
3. Drej sidehåndtaget indtil den nederste del griber
fast i motorhuset (j).
hårdt træ, blødt træ,
krydsfiner
gipsplader og
tørre træstammer
krydsfiner, spånplade
og MDF
porebeton
4. Spænd monteringsskruen (m) med
unbraconøglen (i).
Før maskinen tages i brug (fig. 1)
Montering af sidehåndtag (fig. 2)
1. Læg værktøjet på siden.
2. Den øverste del af det ene sidehåndtag (d)
anbringes forsigtigt i åbningen i det forreste
håndtag (c).
5. Gentag denne fremgangsmåde med håndtaget
på den anden side.
ADVARSEL: Sidehåndtagene skal altid
være korrekt monteret, når værktøjet
anvendes.
Udskiftning af savklinger
AFMONTERING AF SAVKLINGERNE (FIG. 3)
1. Vend værktøjet om og fjern
savklingebeskyttelsen (g).
8
2. Begge skruer, der spænder savklingerne fast (h)
løsnes med unbraconøglen (i) indtil der høres et
klik.
generelle formål
DT2961
HSS savklinge
DT2960
TCT savklinge
TCT savklinge
DT2962
DT2963
• Fjern savklingebeskyttelsen (g).
• Montér den korrekte type savklinge.
• Kontrollér at værktøjet kører ordentligt og at alle
funktioner fungerer. Sørg for at sværdet (f) stadig
er lige og at savklingerne (e) og motorhuset (j)
ikke er beskadigede.
DANSK
BETJENING
Brugsvejledning
ADVARSEL: Overhold altid
sikkerhedsvejledningen og de gældende
regler.
ADVARSEL: For at reducere risikoen
for personskade skal du slukke
for værktøjet og afbryde det fra
strømkilden, inden der foretages
justeringer, eller der fjernes/
monteres tilbehør eller ekstraudstyr.
Hvis der anvendes en savbuk, skal der altid saves
udenfor bukkens kant.
1. For at undgå at sværdet klemmes, fastgøres
arbejdsemnet kun i den ene side. Skulle dette
ske, åbnes snittet forsigtigt med kiler for at lette
trykket på klingen. forsøg ikke at vride saven fri.
2. Hold DEWALT elværktøjet fast i det forreste
håndtag (c) og i sidehåndtagene (d) for at styre
saven.
ADVARSEL:
For at opnå forbedret ydeevne og længere levetid
af ikke-malerede savklinger bør du jævnligt oliere
klingerne i oliehullerne (k) (hver 15-30 min.). Smør
ikke malede klinger.
• Sørg for at materialet, hvor i der skal
saves, er fastspændt.
Savklingernes fastspændingsskruer skal kontrolleres
regelmæssigt (h).
• Anvend kun et let tryk på saven og
undgå sidelæns tryk på savklingen.
Skæring i porebeton, lette og
mellemsvære byggeblokke (fig. 1)
• Undgå overbelastning.
ADVARSEL: Porebeton, lette og
mellemsvære byggeblokke indeholder
kalk og kvartssand.
Korrekt håndposition (fig. 5)
ADVARSEL: For at reducere risikoen
for personskade skal du ALTID anvende
den rette håndposition som vist.
ADVARSEL: For at reducere risikoen
for alvorlig personskade skal du ALTID
holde godt fast i tilfælde af en pludselig
reaktion.
Det er nødvendigt at placere den ene hånd på det
hovedhåndtaget (q) og den anden hånd enten på
det forreste håndtag (c) eller på sidehåndtaget (d).
For at sikre optimal ydeevne skal
savklingerne, sværd og styreskinnen
til savklingen (l) rengøres grundigt efter
brug.
VEDLIGEHOLDELSE
Dit DEWALT-elværktøj er beregnet til langvarig
brug med minimal vedligeholdelse. Værktøjets
fortsatte tilfredsstillende drift afhænger af korrekt
vedligeholdelse og rengøring af værktøjet.
ADVARSEL: For at reducere risikoen
for kvæstelser skal enheden
slukkes, og strømforsyningen
til maskinen skal afbrydes før
montering og afmontering
af tilbehør, før justering eller
ændring af konfiguration eller ved
udførelse af reparationer. Sørg for,
at udløserkontakten er i OFF-position.
Utilsigtet start kan medføre kvæstelser.
Starte og stoppe (fig. 1)
Af hensyn til sikkerheden er afbryderen (a) forsynet
med en låseanordning (b).
1. Tryk på låseknappen (b) for at låse værktøjet op.
2. For at starte værktøjet trykkes på afbryderen
(a). Så snart afbryderen slippes, aktiveres
låsen automatisk for at forhindre utilsigtet
igangsætning.
3. Stop altid maskinen før den kobles fra
stikkontakten.
Savning (fig. 1, 5 & 6)
BEMÆRK: Brug ikke saven til at save
kurver eller lommer. Sørg for at sværdet
rækker ud over arbejdsemnet.
Ved lange rette snit tegnes først en linie på
arbejdsemnet, hvorefter der saves efter linien.
Smøring
• Smør savklingerne (hvis saven er monteret
med ikke-malede savklinger), sværdet og
styreskinnen til savklingen, når de er rengjort.
Smør ikke malede klinger.
Sav kun nedad. Undgå at save i jorden, da dette
hurtigt vil sløve savklingen.
9
DANSK
• Smør jævnligt med olie i sværdets oliehuller.
• Hvis værktøjet ikke skal bruges i en længere
periode, skal du smøre ikke-malede savklinger
med olie og fylde lidt olie i oliehullerne (fx
maskinolie). Smør ikke malede klinger.
Lad værktøjet køre i nogle sekunder for at fordele
olien til alle dele. Dette beskytter værktøjet mod
korrosion.
Rengøring
ADVARSEL: Blæs støv og snavs
ud af hovedhuset med tør luft, lige
så snart der samler sig snavs i og
omkring luftaftrækket. Bær godkendte
beskyttelsesbriller og godkendt
støvmaske ved udførelse af denne
procedure.
ADVARSEL: Brug aldrig
opløsningsmidler eller andre kraftige
kemikalier til at rengøre værktøjets ikkemetalliske dele. Disse kemikalier kan
svække de materialer, der anvendes
i disse dele. Brug en klud, der kun er
fugtet med vand og mild sæbe. Lad
aldrig væske trænge ind i værktøjet, og
nedsænk aldrig nogen del af værktøjet i
væske.
Aftag jævnligt savklingerne, når du har skåret
i porebeton. Rengør savklingerne og sværdet
grundigt. For at rengøre styreskinnen til savklingerne
kan du anvende den skraber, der følger med
værktøjet.
Valgfrit tilbehør
ADVARSEL: Da andet tilbehør end det,
som stilles til rådighed af DEWALT, ikke
er afprøvet med dette produkt, kan det
være farligt at bruge sådant tilbehør
med dette værktøj. For at mindske
risikoen for personskade, må dette
produkt kun anvendes med tilbehør,
som anbefales af DEWALT.
Kontakt forhandleren for yderligere oplysninger om
korrekt tilbehør.
Miljøbeskyttelse
Særskilt bortskaffelse. Dette produkt må
ikke bortskaffes sammen med almindeligt
husholdningsaffald.
10
Hvis du på noget tidspunkt finder det nødvendigt
at udskifte dit DEWALT-produkt, eller hvis det ikke
længere tjener det tiltænkte formål, må det ikke
bortskaffes med almindeligt husholdningsaffald. Sørg
for, at dette produkt bortskaffes særskilt.
Særskilt bortskaffelse af brugte produkter
og emballage gør det muligt at genbruge
materialer og anvende dem på ny.
Genanvendelse af genbrugsmaterialer
bidrager til at forhindre forurening af
miljøet og reducerer behovet for
råmaterialer.
Lokale forskrifter muliggør i nogen tilfælde
særskilt bortskaffelse af elektriske produkter fra
husholdningen, ved kommunale affaldsdepoter eller
hos forhandleren i forbindelse med køb af et nyt
produkt.
DEWALT har stillet faciliteter til rådighed til indsamling
og genbrug af udslidte DEWALT-produkter. For at
benytte sig af denne service kan man returnere
produktet til et hvilket som helst autoriseret
serviceværksted, der modtager det på vore vegne.
Du kan finde ud af, hvor det nærmeste autoriserede
serviceværksted befinder sig ved at kontakte dit
lokale DEWALT-kontor på den adresse, der er
angivet i denne manual. Alternativt findes der en liste
over autoriserede DEWALT-serviceværksteder og
detaljerede oplysninger om vores eftersalgsservice
og kontakter på følgende internetadresse:
www.2helpU.com.
DANSK
GARANTI
DEWALT er sikker på produkternes kvalitet
og tilbyder en enestående garanti til
professionelle brugere af dette værktøj.
Denne garantierklæring er en tilføjelse
til dine kontraktmæssige rettigheder
som professionel bruger eller dine
lovbefalede rettigheder som privat ikkeprofessionel bruger og påvirker dem på
ingen måde. Garantien er gyldig inden for
medlemsstaterne af Den Europæiske Union
og Det Europæiske Frihandelsområde.
dit nærmeste autoriserede DEWALT
serviceværksted i DEWALT kataloget
eller kontakt dit DEWALT kontor på den
adresse, der er opgivet i denne manual.
Der findes en liste over autoriserede
DEWALT serviceværksteder og detaljerede
oplysninger om vores eftersalgsservice på
følgende internetadresse: www.2helpU.
com
• 30 DAGES RISIKOFRI
TILFREDSHEDSGARANTI •
Hvis du ikke er fuldt tilfreds med dit
DEWALT værktøj, kan du returnere det
inden for
30 dage, komplet som købt, til den
forhandler, hvor værktøjet blev købt og
få alle pengene refunderet eller bytte
det. Produktet skal have været underlagt
almindelig brug og slid, og der skal
fremvises gyldig kvittering.
• ET ÅRS GRATIS SERVICEKONTRAKT •
Hvis du har brug for vedligeholdelse
eller service af dit DEWALT værktøj,
inden for 12 måneder efter købet, er du
berettiget til en gratis serviceydelse. Den
vil blive foretaget gratis af et autoriseret
DEWALT serviceværksted. Købsbeviset
skal fremvises. Inkluderer arbejdskraft.
Ekskluderer tilbehør og reservedele,
medmindre de var fejlbehæftede under
garantiperioden.
• ET ÅRS FULD GARANTI •
Hvis dit DEWALT produkt bliver defekt
på grund af fejlbehæftede materialer eller
produktionsfejl inden for 12 måneder fra
købsdatoen, garanterer DEWALT gratis
udskiftning af alle defekte dele eller gratis
udskiftning af enheden efter vores valg
under forudsætning af, at:
• Produktet ikke er blevet misbrugt;
• Produktet har været underlagt
almindelig brug og slid;
• Der ikke er forsøgt reparationer af
uautoriserede personer;
• Købsbeviset fremvises.
• Produktet returneres komplet med
alle originale komponenter.
Hvis du ønsker at reklamere, kontakt
din forhandler eller find adressen på
11
DEUTSCH
SPEZIALSÄGE
DW392, DW393, DW394
Herzlichen Glückwunsch!
Sie haben sich für ein Gerät von DEWALT
entschieden. Langjährige Erfahrung, sorgfältige
Produktentwicklung und Innovation machen
DEWALT zu einem zuverlässigen Partner für
professionelle Anwender von Elektrowerkzeugen.
Technische Daten
Spannung
Typ
Leistungsaufnahme
Leerlaufhubzahl
Hub
Schnittlänge
Automatische Blattbremszeit
Kabellänge
Gewicht
LPA (Schalldruckpegel)
KPA (SchalldruckpegelMessungenauigkeit)
LWA (Schallleistung)
KWA (SchallleistungMessungenauigkeit)
DW392 DW393 DW394
230
230
230
5
5
5
W 1.350 1.350 1.350
min-1 3.300 3.300 3.300
mm
38
38
38
mm
425
425
425
s
3
3
3
m
4
4
4
kg
4,2
4,2
4,2
V
dB(A)
91
91
91
dB(A)
dB(A)
3
100
3
100
3
100
dB(A)
3,2
3,2
3,2
Gesamtschwingungspegel (triaxiale Vektorsumme) gemäß
EN 60745:
Schwingungsemissionswert ah für DT2964
Sägen von Steinen mit geringer Dichte
ah,LDB =
m/s2
5,0
5,0
5,0
Messungenauigkeit K =m/s2 1,5
1,5
1,5
Schwingungsemissionswert ah für DT2966
Sägen von Steinen mit mittlerer Dichte
ah,MDB =
m/s2
4,0
4,0
4,0
Messungenauigkeit K =m/s2 1,5
1,5
1,5
Schwingungsemissionswert ah für DT2965
Sägen von Porenbeton
ah,CC =
m/s2
4,5
4,5
4,5
Messungenauigkeit K =m/s2 1,5
1,5
1,5
Der in diesem Informationsblatt angegebene
Vibrationsemissionswert wurde gemäß einem
standardisierten Test laut EN 60745 gemessen und
kann für einen Vergleich zwischen zwei Geräten
12
verwendet werden. Er kann zu einer vorläufigen
Einschätzung der Exposition verwendet werden.
WARNUNG: Der angegebene
Vibrationsemissionswert bezieht sich
auf die Hauptanwendung des Gerätes.
Wenn das Gerät jedoch für andere
Anwendungen, mit anderem Zubehör
oder schlecht gewartet eingesetzt wird,
kann die Vibrationsemission verschieden
sein. Dies kann den Expositionsgrad
über die Gesamtbetriebszeit erheblich
erhöhen.
Eine Schätzung der Vibrationsstärke
sollte auch berücksichtigen, wie oft das
Gerät ausgeschaltet wird oder über
welche Zeit es zwar läuft, aber nicht
wirklich in Betrieb ist. Dies kann die
Exposition über die Gesamtbetriebszeit
erheblich mindern.
Es sind zusätzliche
Sicherheitsmaßnahmen zum
Schutze der Betriebsperson vor den
Auswirkungen der Vibration in Betracht
zu ziehen, z. B.: Wartung des Gerätes
und des Zubehörs, Warmhalten
der Hände, Organisation des
Arbeitsablaufes.
Sicherungen
Europa
230 V Werkzeuge 10 Ampere Stromversorgung
Definitionen: Sicherheitsrichtlinien
Im Folgenden wird die Relevanz der einzelnen
Warnhinweise erklärt. Bitte lesen Sie die
Betriebsanleitung und achten Sie auf diese Symbole.
GEFAHR: Weist auf eine unmittelbar
drohende gefährliche Situation hin, die,
sofern nicht vermieden, zu tödlichen
oder schweren Verletzungen führt.
WARNUNG: Weist auf eine
möglicherweise gefährliche Situation
hin, die, sofern nicht vermieden,
zu tödlichen oder schweren
Verletzungen führen kann.
VORSICHT: Weist auf eine
möglicherweise gefährliche Situation hin,
die, sofern nicht vermieden, zu leichten
oder mittelschweren Verletzungen
führen kann.
DEUTSCH
HINWEIS: Weist auf ein Verhalten hin,
das nichts mit Verletzungen zu tun
hat, aber, wenn es nicht vermieden
wird, zu Sachschäden führen kann.
Weist auf ein Stromschlagrisiko hin.
Weist auf eine Brandgefahr hin.
EG-Konformitätserklärung
MASCHINENRICHTLINIE
DW392, DW393, DW394
DEWALT erklärt hiermit, dass diese unter
„Technische Daten“ beschriebenen Produkte die
folgenden Vorschriften erfüllen:
2006/42/EG, EN 60745-1, EN 60745-2-11.
Diese Produkte erfüllen auch die Richtlinie
2004/108/EG. Für weitere Informationen wenden
Sie sich bitte an DEWALT unter der folgenden
Adresse oder schauen Sie auf der Rückseite dieser
Betriebsanleitung nach.
Der Unterzeichnete ist verantwortlich für die
Zusammenstellung des technischen Dossiers und
gibt diese Erklärung im Namen von DEWALT ab.
Horst Großmann
Vizepräsident für Konstruktion und
Produktentwicklung
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 11,
D-65510, Idstein, Germany
31.12.2009
WARNUNG: Zur Reduzierung
der Verletzungsgefahr bitte die
Betriebsanleitung lesen.
Allgemeine Sicherheitswarnhinweise
für Elektrowerkzeuge
WARNUNG! Lesen Sie alle
Sicherheitswarnhinweise und alle
Anweisungen. Das Nichtbeachten von
Warnhinweisen und Anweisungen kann
zu elektrischem Schlag, Brand und/oder
schweren Verletzungen führen.
BEWAHREN SIE ALLE WARNHINWEISE UND
ANWEISUNGEN ZUM SPÄTEREN
NACHSCHLAGEN AUF
Der Begriff „Elektrowerkzeug“ in den Warnhinweisen
bezieht sich auf Ihr netzbetriebenes Elektrowerkzeug
(mit Kabel) oder auf Ihr akkubetriebenes (kabelloses)
Elektrowerkzeug.
1) SICHERHEIT IM ARBEITSBEREICH
a) Halten Sie den Arbeitsbereich sauber und
gut ausgeleuchtet. Unaufgeräumte oder
dunkle Bereiche begünstigen Unfälle.
b) Betreiben Sie das Elektrowerkzeug nicht
in explosionsgefährdeten Umgebungen,
in denen sich z. B. brennbare
Flüssigkeiten, Gase oder Staub befinden.
Elektrowerkzeuge erzeugen Funken, die den
Staub oder die Dämpfe entzünden können.
c) Halten Sie Kinder und Zuschauer fern,
während Sie ein Elektrogerät betreiben.
Ablenkung kann dazu führen, dass Sie die
Kontrolle über das Gerät verlieren.
2) ELEKTRISCHE SICHERHEIT
a) Der Stecker des Elektrogerätes muss
in die Steckdose passen. Ändern Sie
niemals den Stecker in irgendeiner Form.
Verwenden Sie keinerlei Adapterstecker
an geerdeten Elektrogeräten. Unveränderte
Stecker und passende Steckdosen mindern
die Gefahr eines elektrischen Schlages.
b) Vermeiden Sie Körperkontakt mit
geerdeten Flächen, wie Rohre,
Radiatoren, Herde und Kühlgeräte.
Es besteht eine erhöhte Gefahr für einen
elektrischen Schlag, wenn Ihr Körper geerdet
ist.
c) Setzen Sie Elektrogeräte keinem Regen
oder feuchter Umgebung aus. Wenn
Wasser in das Elektrogerät eindringt, erhöht
sich die Gefahr eines elektrischen Schlages.
d) Überlasten Sie das Kabel nicht.
Verwenden Sie niemals das Kabel, um das
Elektrogerät zu tragen oder durch Ziehen
vom Netz zu trennen. Halten Sie das
Kabel fern von Hitze, Öl, scharfen Kanten
oder beweglichen Teilen. Beschädigte oder
verhedderte Kabel erhöhen die Gefahr eines
elektrischen Schlages.
e) Wenn Sie ein Elektrogerät im Freien
betreiben, verwenden Sie ein für
den Außeneinsatz geeignetes
Verlängerungskabel. Die Verwendung von
für den Außeneinsatz geeigneten Kabeln
mindert die Gefahr eines elektrischen
Schlages.
13
DEUTSCH
f)
Wenn der Betrieb eines Elektrogerätes
in feuchter Umgebung unumgänglich
ist, verwenden Sie eine durch einen
Fehlerstromschutzschalter (FI-Schalter
oder RCD) geschützte Stromversorgung.
Der Einsatz eines Fehlerstromschutzschalters
mindert die Gefahr eines elektrischen
Schlages.
3) SICHERHEIT VON PERSONEN
a) Seien Sie aufmerksam, achten Sie darauf,
was Sie tun, und gehen Sie mit Vernunft
an die Arbeit mit einem Elektrowerkzeug.
Benutzen Sie kein Elektrowerkzeug, wenn
Sie müde sind oder unter dem Einfluss
von Drogen, Alkohol oder Medikamenten
stehen. Ein Moment der Unachtsamkeit
beim Betrieb eines Elektrogerätes kann zu
schweren Verletzungen führen.
b) Tragen Sie persönliche Schutzausrüstung
und immer eine Schutzbrille. Das Tragen
persönlicher Schutzausrüstung, wie
Staubmaske, rutschfeste Sicherheitsschuhe,
Schutzhelm oder Gehörschutz, je nach Art
und Einsatz des Elektrowerkzeuges, verringert
das Risiko von Verletzungen.
c) Vermeiden Sie unbeabsichtigtes Starten.
Vergewissern Sie sich, dass der Schalter
in der AUS-Position ist, bevor Sie das
Gerät an die Stromversorgung und/oder
an den Akku anschließen oder wenn Sie
das Gerät aufnehmen oder tragen. Wenn
Sie beim Tragen des Elektrowerkzeuges
den Finger am Schalter haben oder das
Gerät eingeschaltet an die Stromversorgung
anschließen, kann dies zu Unfällen führen.
d) Entfernen Sie alle Einstellschlüssel oder
Werkzeuge, bevor Sie das Elektrogerät
einschalten. Werkzeuge oder Schlüssel,
die an rotierenden Teilen des Elektrogerätes
angebracht sind, können zu Verletzungen
führen.
e) Vermeiden Sie eine abnormale
Körperhaltung. Sorgen Sie für einen
sicheren Stand und halten Sie jederzeit
das Gleichgewicht. Dadurch können
Sie das Elektrowerkzeug in unerwarteten
Situationen besser kontrollieren.
f) Tragen Sie geeignete Kleidung. Tragen
Sie keine weite Kleidung und keinen
Schmuck. Halten Sie Ihre Haare, Kleidung
und Handschuhe von beweglichen Teilen
fern. Lose sitzende Kleidung, Schmuck oder
lange Haare können sich in den beweglichen
Teilen verfangen.
g) Wenn Geräte für den Anschluss an eine
Staubabsaugung und Staubsammlung
vorgesehen sind, vergewissern Sie
14
sich, dass diese richtig angeschlossen
sind und verwendet werden. Der Einsatz
von Staubsammlern kann staubbedingte
Gefahren mindern.
4) VERWENDUNG UND PFLEGE DES ELEKTROGERÄTES
a) Überlasten Sie das Elektrogerät nicht.
Verwenden Sie das für Ihre Arbeit
passende Elektrogerät. Das richtige Gerät
wird die Aufgabe besser und sicherer
erledigen, wenn es bestimmungsgemäß
verwendet wird.
b) Benutzen Sie kein Elektrowerkzeug,
dessen Schalter defekt ist. Ein
Elektrowerkzeug, das sich nicht mehr
ein- oder ausschalten lässt, ist gefährlich
und muss repariert werden.
c) Trennen Sie den Stecker vom Netz und/
oder die Akkus vom Elektrogerät, bevor
Sie Einstellungen am Gerät vornehmen,
Zubehör wechseln oder es aufbewahren.
Diese Vorbeugemaßnahmen mindern die
Gefahr, dass das Elektrogerät unbeabsichtigt
startet.
d) Bewahren Sie nicht verwendete
Elektrogeräte für Kinder unerreichbar auf
und lassen Sie nicht zu, dass Personen
ohne Erfahrung mit dem Elektrogerät oder
mit diesen Anweisungen das Elektrogerät
bedienen. Elektrogeräte sind in den Händen
nicht geschulter Personen gefährlich.
e) Warten Sie die Elektrogeräte. Prüfen
Sie, ob bewegliche Teile verzogen oder
ausgeschlagen, ob Teile gebrochen oder
in einem Zustand sind, der den Betrieb
des Elektrogerätes beeinträchtigen kann.
Bei Beschädigungen lassen Sie das
Elektrogerät reparieren, bevor Sie es
verwenden. Viele Unfälle entstehen wegen
mangelnder Wartung der Elektrogeräte.
f) Halten Sie Schneidwerkzeuge scharf und
sauber. Richtig gewartete Schneidwerkzeuge
mit scharfen Klingen blockieren seltener und
sind leichter unter Kontrolle zu halten.
g) Verwenden Sie Elektrogeräte, Zubehör
und Einsätze (Bits) usw. gemäß diesen
Anweisungen und unter Berücksichtigung
der Arbeitsbedingungen und der Aufgabe.
Wenn Sie das Elektrogerät für Aufgaben
verwenden, die nicht bestimmungsgemäß
sind, kann dies zu gefährlichen Situationen
führen.
5) SERVICE
a) Lassen Sie Ihr Elektrowerkzeug nur von
qualifiziertem Fachpersonal und nur mit
Original- Ersatzteilen reparieren. Damit
wird sichergestellt, dass die Sicherheit des
Gerätes erhalten bleibt.
DEUTSCH
Zusätzliche Sicherheitshinweise für
Spezialsägen
• Halten Sie das Elektrowerkzeug an den
isolierten Griffflächen, wenn Arbeiten
durchgeführt werden, bei denen das
Schneidewerkzeug versteckte Leitungen
oder die eigene Anschlussleitung
berühren könnte. Der Kontakt mit einer
spannungsführenden Leitung kann auch
metallene Geräteteile unter Spannung setzen
und zu einem elektrischen Schlag führen.
ANSCHLUSS AN DIE STROMVERSORGUNG, EIN- UND
AUSSCHALTEN
• Prüfen Sie immer, ob sich der Betriebsschalter
in der Position „AUS“ befindet, bevor Sie den
Stecker in die Steckdose stecken.
• Nach dem Ausschalten dürfen die Sägeblätter
nicht mit den Fingern abgebremst werden.
3s
Restrisiken
Trotz Beachtung der geltenden
Sicherheitsvorschriften und des Einsatzes von
Schutzvorrichtungen können bestimmte Risiken
nicht vermieden werden. Diese sind:
– Schwerhörigkeit.
– Verletzungsgefahr durch umherfliegende
Teilchen.
– Verbrennungsgefahr durch während des
Betriebes heiß werdende Zubehörteile.
– Verletzungsgefahr durch andauernden
Gebrauch.
Bildzeichen am Werkzeug
Die folgenden Bildzeichen sind am Gerät sichtbar
angebracht:
Vor der Verwendung die Betriebsanleitung
lesen.
Legen Sie die Spezialsäge grundsätzlich
nur in ausgeschaltetem Zustand auf
den Arbeitstisch oder auf die Werkbank
ab. Die Sägeblätter laufen nach dem
Ausschalten der Säge noch kurz weiter.
Setzen Sie dieses Werkzeug keiner
Feuchtigkeit aus.
BEIM SÄGEN
• Vor dem Arbeitsbeginn müssen alle Nägel und
Metallgegenstände aus dem Werkstück entfernt
werden.
• Verwenden Sie wenn möglich immer
Einspannvorrichtungen, um das Werkstück zu
sichern.
• Versuchen Sie nicht, extrem kleine
Werkstückezu sägen.
• Beugen Sie sich bei der Arbeit nicht zu weit.
Stellen Sie sicher, daß Sie immer einen festen
Stand haben, vor allem auf Bühnen und Leitern.
Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn
das Stromkabel beschädigt ist.
LAGE DES DATUMSCODES (ABB. [FIG.] 1)
Der Datumscode (r), der auch das Herstelljahr
enthält, ist in das Gehäuse geprägt.
Beispiel:
2010 XX XX
Herstelljahr
• Halten Sie die Säge immer mit beiden Händen.
Packungsinhalt
• Verwenden Sie die Säge nicht zum Sägen von
Kurven und nicht für Einsatzarbeiten.
Die Packung enthält:
PRÜFEN UND AUSWECHSELN DER SÄGEBLÄTTER
• Ziehen Sie vor dem Reinigen oder Auswechseln
der Sägeblätter den Netzstecker.
• Verwenden Sie nur DEWALT-Sägeblätter, die
den Daten in dieser Anleitung entsprechen.
• Es sollten ausschließlich scharfe und einwandfrei
arbeitende Sägeblätter verwendet werden;
rissige oder verbogene Sägeblätter sind sofort
auszuwechseln.
1 Spezialsäge mit:
1 Hartmetallsägeblattsatz für Porenbeton und
Gipskarton (DW392)
1 TCT Sägeblattsatz für Steine mit geringer Dichte
(DW393)
1 TCT Sägeblattsatz für Steine mit mittlerer Dichte
(DW394)
1 Sägeblattschutz
2 Seitenhandgriffe mit Befestigungsschrauben
1 Innensechskantschlüssel
15
DEUTSCH
1 Schaber zur Reinigung des Führungsschlitzes
Ihr DEWALT-Gerät ist gemäß EN 60745
doppelt isoliert. Es muss deshalb nicht
geerdet werden.
1 Bedienungsanleitung
1 Explosionszeichnung
• Prüfen Sie das Gerät, die Teile oder Zubehörteile
auf Beschädigungen, die beim Transport
entstanden sein könnten.
• Nehmen Sie sich Zeit, die Betriebsanleitung vor
Inbetriebnahme sorgfältig zu lesen.
Wenn das Stromversorgungskabel beschädigt
ist, muss es durch ein speziell ausgestattetes
Kabel ersetzt werden, dass bei der DEWALT
Kundendienstorganisation erhältlich ist.
CH
Beschreibung (Abb. 1)
WARNUNG: Nehmen Sie niemals
Änderungen am Elektrowerkzeug
oder seinen Teilen vor. Dies könnte zu
Schäden oder Verletzungen führen.
a. Ein-/Aus-Schalter
b. Einschaltsperre
c. Vorderer Handgriff
d. Seitenhandgriffe
e. Sägeblätter
f. Schwert
g. Sägeblattschutz
h. Sägeblattbefestigungsschrauben
i. Innensechskantschlüssel
j. Gehäuse
k. Ölloch
l. Führungsschlitz für Sägeblätter
BESTIMMUNGSGEMÄSSE VERWENDUNG
Ihre DEWALT-Spezialsäge DW392/DW393/
DW394 ist ein vielseitiges Elektrowerkzeug, das für
professionelle Sägeanwendungen entwickelt wurde.
DW392: Sägen für Porenbeton und Gipskarton.
DW393: Sägen von Steinen mit geringer Dichte.
DW394: Sägen von Steinen mit mittlerer Dichte.
NICHT VERWENDEN in nasser Umgebung oder
in der Nähe von entflammbaren Flüssigkeiten oder
Gasen.
LASSEN SIE NICHT ZU, dass Kinder in Kontakt
mit dem Gerät kommen. Wenn unerfahrene
Personen dieses Gerät verwenden, sind diese zu
beaufsichtigen.
Bei Ersatz des Netzkabels achten Sie auf
Verwendung des Schweizer Netzsteckers.
Typ 11 für Klasse II
(Doppelisolierung) - Geräte
Typ 12 für Klasse I (Schutzleiter) - Geräte
CH
Ortsveränderliche Geräte, die im Freien
verwendet werden, müssen über einen
Fehlerstromschutzschalter angeschlossen
werden.
Verwendung eines
Verlängerungskabels
Verwenden Sie ein zugelassenes 3-adriges
Verlängerungskabel, das für die Leistungsaufnahme
dieses Elektrowerkzeugs geeignet ist (siehe
technische Daten). Der Mindestquerschnitt der
Leitungen beträgt 1.5 mm² und die Höchstlänge
beträgt 30 m.
Wenn Sie eine Kabeltrommel verwenden, wickeln
Sie das Kabel vollständig ab.
ZUSAMMENBAU UND
EINSTELLUNGEN
WARNUNG: Um die Gefahr von
Verletzungen zu vermeiden,
schalten Sie das Gerät aus und
trennen Sie es vom Netz, bevor Sie
Zubehör anbringen oder abbauen
oder Einstellungen vornehmen
oder ändern oder Reparaturen
vornehmen. Überprüfen Sie, dass der
Auslöseschalter in der AUS-Stellung ist.
Ein unbeabsichtigtes Starten kann zu
Verletzungen führen.
Montieren der Seitenhandgriffe
(Abb. 2)
Elektrische Sicherheit
1. Legen Sie die Säge auf die Seite.
Der Elektromotor wurde für eine einzige Spannung
konstruiert. Überprüfen Sie immer, dass die
Stromversorgung der Spannung auf dem
Typenschild entspricht.
2. Stecken das obere Ende eines der
Seitenhandgriffe (d) vorsichtig in die Öffnung des
vorderen Handgriffes (c).
16
3. Drehen Sie den Seitenhandgriff, bis das untere
Ende im Gehäuse (j) einrastet.
DEUTSCH
4. Ziehen Sie die Befestigungsschraube (m) mit
Hilfe des Innensechskantschlüssels (i) fest.
5. Wiederholen Sie diese Prozedur für den
anderen seitenhandgriff.
WARNUNG: Verwenden Sie die Säge
nur mit ordnungsgemäß montierten
Seitenhandgriffen.
Gipskarton und
trockene Holzklötze
HSS-Sägeblatt
Sperrholz, Spanplatten
und MDF
TCT-Sägeblatt
Porenbeton
TCT-Sägeblatt
DT2960
DT2962
DT2963
Vor der Inbetriebnahme (Abb. 1)
• Entfernen Sie den Sägeblattschutz (g).
Auswechseln der Sägeblätter
• Montieren Sie ein geeignetes Sägeblatt.
ENTFERNEN DER SÄGEBLÄTTER (ABB. 3)
1. Stellen Sie die Säge auf den Kopf und entfernen
Sie den Sägeblattschutz (g).
2. Lösen Sie die beiden Befestigungsschrauben (h)
mit Hilfe des Innensechskantschlüssels (i), bis
Sie ein Klicken hören.
3. Ziehen Sie vorsichtig an einem der Sägeblätter,
bis das Gewindeloch (n) aus dem Gehäuse
kommt.
• Stellen Sie sicher, daß die Säge einwandfrei
läuft und voll funktionsfähig ist. Vergewissern
Sie sich, daß das Schwert (f) noch gerade ist
und daß die Sägeblätter (e) und das Gehäuse (j)
nicht beschädigt sind.
BETRIEB
Betriebsanweisungen
4. Ziehen Sie das Sägeblatt aus der
Befestigungsklammer (o) und nehmen Sie es
aus dem Schwert (f).
WARNUNG: Beachten Sie immer
die Sicherheitsanweisungen und die
geltenden Vorschriften.
5. Wiederholen Sie diese Prozedur für das andere
Sägeblatt.
WARNUNG: Um die Gefahr
schwerer Verletzungen zu mindern,
schalten Sie das Gerät aus und
trennen Sie es vom Netz, bevor
Sie Einstellungen vornehmen
oder Anbaugeräte oder Zubehör
anbringen oder entfernen.
MONTIEREN DER SÄGEBLÄTTER (ABB. 4)
1. Schieben Sie eines der Sägeblätter in das
Schwert (f). Sorgen Sie dafür, daß der Schlitz (p)
in die Befestigungsklammer (o) einrastet.
2. Stecken Sie das hintere Ende des Sägeblatts in
das Gehäuse (j), bis das Gewindeloch (n) sich in
der richtigen Position befindet.
WARNUNG:
3. Wiederholen Sie diese Prozedur für das andere
Sägeblatt.
• Drücken Sie die Säge beim Arbeiten
nur leicht an und üben Sie nie
seitlichen Druck auf die Sägeblätter
aus.
4. Drücken Sie mit einem Stück Holz auf die
Zahnseite der Sägeblätter, um sie genau parallel
zum Schwert (f) auszurichten.
5. Ziehen Sie die beiden SägeblattBefestigungsschrauben (h) fest, indem Sie mit
dem kurzen Ende Innensechskantschlüssel (i)
gleichzeitig drücken und drehen.
WARNUNG: Lassen Sie die Sägeblätter
vor dem Einsatz etwa 20 Sekunden lang
frei laufen.
Sägeblätter
Material
Empfohlene
Sägeblatt
Hartholz, Weichholz,
Sperrholz
allgemeine Anwendungen
Kat-Nr.
DT2961
• Vergewissern Sie sich, dass das zu
sägende Material gesichert wurde.
• Vermeiden Sie eine Überlastung der
Säge.
Richtige Haltung der Hände (Abb. 5)
WARNUNG: Um die Gefahr schwerer
Verletzungen zu mindern, beachten Sie
IMMER die richtige Haltung der Hände,
wie dargestellt.
WARNUNG: Um die Gefahr schwerer
Verletzungen zu mindern, halten Sie das
Gerät IMMER sicher fest und seien Sie
auf eine plötzliche Reaktion gefasst.
Bei der korrekten Handposition liegt eine Hand auf
dem Hauptgriff (q) und die andere entweder auf dem
vorderen (c) oder dem seitlichen Griff (d).
17
DEUTSCH
Ein- und Ausschalten (Abb. 1)
Aus Gründen der Sicherheit ist der EIN-/AUSSchalter (a) mit einer Einschaltsperre (b) versehen.
1. Drücken Sie zuerst die Einschaltsperre (b), um
den Schalter zu entriegeln.
2. Betätigen Sie dann zum Einschalten des
Werkzeuges den EIN-/AUS-Schalter (a). Beim
Loslassen des EIN-/AUS-Schalters wird die
Einschaltsperre automatisch wieder aktiviert,
um ein unbeabsichtigtes Einschalten des
Werkzeuges zu verhindern.
3. Schalten Sie immer das Werkzeug vor dem
Ziehen des Netzsteckers aus.
Sägen (Abb. 1, 5 & 6)
HINWEIS: Verwenden Sie die Säge
nicht zum Sägen von Kurven und nicht
für Einsatzarbeiten. Vergewissern Sie
sich, daß das Ende des Schwertes aus
dem Werkstück steckt.
Um einen langen, geraden Schnitt auszuführen,
zeichnen Sie eine Linie auf dem Werkstück, der Sie
beim Sägen folgen.
Sägen Sie nur nach unten. Vermeiden Sie das
Sägen im Boden, da die Sägeblätter hierbei schnell
stumpf werden.
Wenn Sie einen Sägebock verwenden, sägen Sie
immer außerhalb der Sägebockbeine.
1. Spannen Sie das Werkstück nur an einer
Seite ein, um ein Festfahren des Schwertes im
Werkstück zu vermeiden. Passiert dies doch, so
öffnen Sie den Schnitt mit Keilen, um den Druck
von den Blättern zu nehmen. Versuchen Sie
nicht, die Säge durch Rütteln zu lösen.
2. Halten Sie Ihre Säge am vorderen Handgriff (c)
und am Seitenhandgriff (d), um die Säge richtig
zu führen.
Um die Leistung und Lebensdauer von unlackierten
Sägeblätter zu verbessern, bringen Sie regelmäßig
Öl auf den Sägeblättern und in den Öllöchern (k)
an (alle 15 bis 30 Minuten). Schmieren Sie keine
lackierten Sägeblätter.
Prüfen Sie regelmäßig die
Sägeblattbefestigungsschrauben (h).
Sägen von Porenbeton und Steinen
mit geringer und mittlerer Dichte
(Abb. 1)
WARNUNG: Porenbeton und Steine
mit geringer und mittlerer Dichte
enthalten Kalk und Quarzsand.
Um eine optimale Leistung zu erhalten,
müssen die Sägeblätter, das Schwert
und der Führungsschlitz (l) nach
Gebrauch gründlich gereinigt werden.
WARTUNG
Ihr DEWALT Elektrowerkzeug wurde für langfristigen
Betrieb mit minimalem Wartungsaufwand konstruiert.
Ein kontinuierlicher, zufriedenstellender Betrieb hängt
von der geeigneten Pflege des Elektrowerkzeugs
und seiner regelmäßiger Reinigung ab.
WARNUNG: Um die Gefahr von
Verletzungen zu vermeiden,
schalten Sie das Gerät aus und
trennen Sie es vom Netz, bevor Sie
Zubehör anbringen oder abbauen
oder Einstellungen vornehmen
oder ändern oder Reparaturen
vornehmen. Überprüfen Sie, dass der
Auslöseschalter in der AUS-Stellung ist.
Ein unbeabsichtigtes Starten kann zu
Verletzungen führen.
Schmierung
• Schmieren Sie nach dem Reinigen die
Sägeblätter (wenn unlackierte Sägeblätter
vorhanden sind), das Schwert und den
Führungsschlitz. Schmieren Sie keine lackierten
Sägeblätter.
• Bringen Sie regelmäßig Öl in den Öllöchern im
Schwert an.
• Falls die Säge über längere Zeit nicht gebraucht
wird, schmieren Sie die unlackierten Sägeblätter
mit Öl ein und füllen Sie die Öllöcher mit
einer kleinen Menge Öl (z.B. Maschinenöl).
Schmieren Sie keine lackierten Sägeblätter.
Lassen Sie die Säge einige Sekunden lang laufen,
damit das Öl alle Teile erreichen kann. So wird die
Säge vor Korrosion geschützt.
18
DEUTSCH
Reinigung
WARNUNG: Blasen Sie mit Trockenluft
immer dann Schmutz und Staub
aus dem Hauptgehäuse, wenn sich
Schmutz sichtbar in und um die
Lüftungsschlitze ansammelt. Tragen
Sie bei diesen Arbeiten zugelassenen
Augenschutz und eine zugelassene
Staubmaske.
WARNUNG: Verwenden Sie niemals
Lösungsmittel oder andere scharfe
Chemikalien für die Reinigung der nichtmetallischen Teile des Gerätes. Diese
Chemikalien können das in diesen
Teilen verwendete Material aufweichen.
Verwenden Sie ein nur mit Wasser
und einer milden Seife befeuchtetes
Tuch. Achten Sie darauf, dass niemals
Flüssigkeiten in das Gerät eindringen.
Tauchen Sie niemals irgendein Teil des
Gerätes in eine Flüssigkeit.
Entfernen Sie nach dem Sägen von Porenbeton
regelmäßig die Sägeblätter. Reinigen Sie die
Sägeblätter und das Schwert sorgfältig. Verwenden
Sie den im Lieferumfang enthaltenen Schaber zum
Reinigen des Führungsschlitzes.
Die separate Entsorgung von
Gebrauchtprodukten und Verpackungen
ermöglicht das Recycling und die
Wiederverwendung der Stoffe. Die
Wiederverwendung von Recyclingstoffen
hilft, Umweltverschmutzung zu
vermeiden und mindert die Nachfrage
nach Rohstoffen.
Lokale Vorschriften regeln möglicherweise die
getrennte Entsorgung von Elektroprodukten und
Haushaltsabfall an kommunalen Entsorgungsstellen
oder beim Einzelhändler, wenn Sie ein neues
Produkt kaufen.
DEWALT stellt Möglichkeiten für die Sammlung und
das Recycling von DEWALT-Produkten nach Ablauf
des Nutzungszeitraums zur Verfügung. Um diesen
Service zu nutzen, bringen Sie bitte Ihr Produkt zu
einer beliebigen autorisierten Kundendienstwerkstatt,
die es in unserem Auftrag sammeln.
Die nächstgelegene autorisierte Kundendienststelle
erfahren Sie bei Ihrem örtlichen DEWALTGeschäftsstelle unter der in dieser Betriebsanleitung
angegebenen Adresse. Alternativ erhalten
Sie eine Liste der autorisierten DEWALTKundendienstwerkstätten und vollständige
Informationen über unseren Kundendienst im
Internet unter: www.2helpU.com.
Optionales Zubehör
WARNUNG: Da Zubehör, das nicht
von DEWALT angeboten wird, nicht
mit diesem Produkt geprüft worden
ist, kann die Verwendung von solchem
Zubehör an diesem Gerät gefährlich
sein. Um das Verletzungsrisiko zu
mindern, sollte mit diesem Produkt nur
von DEWALT empfohlenes Zubehör
verwendet werden.
Fragen Sie Ihren Händler nach weiteren
Informationen zu geeignetem Zubehör.
Umweltschutz
Abfalltrennung. Dieses Produkt darf nicht
mit normalem Haushaltsabfall entsorgt
werden.
Wenn Sie eines Tages feststellen, dass Ihr DEWALTProdukt ersetzt werden muss oder Sie es nicht mehr
benötigen, entsorgen Sie es nicht mit dem normalen
Haushaltsabfall. Führen Sie dieses Produkt der
Abfalltrennung zu.
19
DEUTSCH
GARANTIE
DEWALT vertraut auf die Qualität
seiner Produkte und bietet daher den
professionellen Anwendern des Produktes
eine herausragende Garantie. Diese
Garantieerklärung gilt als Ergänzung
und unbeschadet Ihrer Rechte aus dem
Vertrag als professioneller Anwender oder
Ihrer gesetzlichen Ansprüche als privater,
nichtprofessioneller Anwender. Diese
Garantie gilt innerhalb der Staatsgebiete der
Mitgliedsstaaten der Europäischen Union
und der Europäischen Freihandelszone.
• 30 TAGE ZUFRIEDENHEITSGARANTIE
OHNE RISIKO •
Wenn Sie mit der Leistung Ihres DE-Gerätes
nicht vollständig zufrieden sind, geben Sie
es einfach innerhalb von 30 Tagen komplett
im Originallieferumfang, so wie gekauft, an
den Händler zurück, um eine vollständige
Erstattung oder ein Austauschgerät zu
erhalten. Das Produkt darf normalem
Verschleiß ausgesetzt sein. Der Kaufbeleg
ist vorzulegen.
• EIN JAHR KOSTENLOSE INSPEKTION •
Innerhalb der ersten 12 Monate nach dem
Kauf, wird einmalig eine Wartungsinspektion
für Ihre DEWALT-Maschine ausgeführt.
Diese Arbeiten werden kostenlos von einem
autorisierten DEWALT-Service-Partner
ausgeführt. Der Kaufbeleg muss vorgelegt
werden. Gilt einschließlich Arbeitskosten.
Gilt nicht für Zubehör und Ersatzteile, sofern
es sich nicht um einen Garantiefall handelt.
• EIN JAHR VOLLSTÄNDIGE GARANTIE •
Wenn Ihr DEWALT-Produkt wegen Materialoder Produktionsmängeln innerhalb von
12 Monaten ab Kauf einen Fehler aufweist,
garantiert DEWALT den kostenlosen
Austausch aller fehlerhaften Teile oder, nach
unserer Wahl, die kostenlose Wandlung des
Gerätes unter den folgenden Bedingungen:
• Das Produkt wurde nicht unsachgemäß
behandelt;
• Das Produkt war normalem Verschleiß
ausgesetzt;
• Es wurden keine Reparaturversuche
durch nicht autorisierte Personen
vorgenommen;
• Der Kaufbeleg wird vorgelegt;
20
• Das Produkt wird vollständig im
Originallieferumfang zurückgegeben.
Um einen Garantieanspruch anmelden zu
können, wenden Sie sich an einen DEWALTService-Partner in Ihrer Nähe, dessen
Adresse Sie im DEWALT-Katalog finden,
oder Sie wenden sich an die DEWALTNiederlassung, die in dieser Anleitung
angegeben ist. Eine Liste der autorisierten
DEWALT-Kundendienstwerkstätten und
vollständige Informationen über unseren
Kundendienst finden Sie im Internet unter:
www.2helpU.com.
E NG L I S H
ALLIGATOR SAW
DW392, DW393, DW394
Congratulations!
You have chosen a DEWALT tool. Years of
experience, thorough product development and
innovation make DEWALT one of the most reliable
partners for professional power tool users.
used to compare one tool with another. It may be
used for a preliminary assessment of exposure.
WARNING: The declared vibration
emission level represents the main
applications of the tool. However if the
tool is used for different applications,
with different accessories or poorly
maintained, the vibration emission may
differ. This may significantly increase the
exposure level over the total working
period.
Technical Data
Voltage
UK & Ireland
Type
Power input
No load speed
Stroke length
Cutting length
Automatic blade
brake time
Cord length
Weight
LPA (sound pressure)
KPA (sound pressure
uncertainty)
LWA (sound power)
KWA (sound power
uncertainty)
V
V
W
min-1
mm
mm
DW392 DW393
230
230
230/115 230/115
5
5
1,350
1,350
3,300
3,300
38
38
425
425
DW394
230
230115
5
1,350
3,300
38
425
s
m
kg
3
4
4.2
3
4
4.2
3
4
4.2
dB(A)
91
91
91
dB(A)
dB(A)
3
100
3
100
3
100
dB(A)
3.2
3.2
3.2
An estimation of the level of exposure to
vibration should also take into account
the times when the tool is switched off
or when it is running but not actually
doing the job. This may significantly
reduce the exposure level over the total
working period.
Identify additional safety measures to
protect the operator from the effects of
vibration such as: maintain the tool and
the accessories, keep the hands warm,
organisation of work patterns.
Fuses
Europe
U.K. & Ireland
230 V tools
230 V tools
10 Amperes, mains
13 Amperes, in plugs
Definitions: Safety Guidelines
Vibration total values (triax vector sum) determined according to
EN 60745:
Vibration emission value ah for DT2964
Cutting low density building blocks
ah,LDB =
m/s²
5.0
5.0
5.0
Uncertainty K = m/s²
1.5
1.5
1.5
Vibration emission value ah for DT2966
Cutting medium density building blocks
ah,MDB =
m/s²
4.0
4.0
4.0
Uncertainty K = m/s²
1.5
1.5
1.5
Vibration emission value ah for DT2965
Cutting cellular concrete
ah,CC =
m/s²
4.5
4.5
4.5
Uncertainty K = m/s²
1.5
1.5
1.5
The vibration emission level given in this information
sheet has been measured in accordance with a
standardised test given in EN 60745 and may be
The definitions below describe the level of severity
for each signal word. Please read the manual and
pay attention to these symbols.
DANGER: Indicates an imminently
hazardous situation which, if not avoided,
will result in death or serious injury.
WARNING: Indicates a potentially
hazardous situation which, if not
avoided, could result in death or
serious injury.
CAUTION: Indicates a potentially
hazardous situation which, if not
avoided, may result in minor or
moderate injury.
NOTICE: Indicates a practice not
related to personal injury which, if
not avoided, may result in property
damage.
Denotes risk of electric shock.
21
EN GLI S H
Denotes risk of fire.
EC-Declaration of Conformity
MACHINERY DIRECTIVE
DW392, DW393, DW394
DEWALT declares that these products described
under “technical data” are in compliance with:
2006/42/EC, EN 60745-1, EN 60745-2-11.
These products also comply with Directive
2004/108/EC. For more information, please contact
DEWALT at the following address or refer to the
back of the manual.
The undersigned is responsible for compilation of the
technical file and makes this declaration on behalf of
DEWALT.
Horst Grossmann
Vice President Engineering and Product
Development
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 11,
D-65510, Idstein, Germany
31.12.2009
WARNING: To reduce the risk of injury,
read the instruction manual.
General Power Tool Safety Warnings
WARNING! Read all safety warnings
and all instructions. Failure to follow
the warnings and instructions may result
in electric shock, fire and/or serious
injury.
SAVE ALL WARNINGS AND INSTRUCTIONS
FOR FUTURE REFERENCE
The term “power tool” in the warnings refers to your
mains-operated (corded) power tool or batteryoperated (cordless) power tool.
1) WORK AREA SAFETY
a) Keep work area clean and well lit.
Cluttered or dark areas invite accidents.
b) Do not operate power tools in explosive
atmospheres, such as in the presence of
22
c)
flammable liquids, gases or dust. Power
tools create sparks which may ignite the dust
or fumes.
Keep children and bystanders away while
operating a power tool. Distractions can
cause you to lose control.
2) ELECTRICAL SAFETY
a) Power tool plugs must match the outlet.
Never modify the plug in any way. Do
not use any adapter plugs with earthed
(grounded) power tools. Unmodified plugs
and matching outlets will reduce risk of
electric shock.
b) Avoid body contact with earthed or
grounded surfaces such as pipes,
radiators, ranges and refrigerators. There
is an increased risk of electric shock if your
body is earthed or grounded.
c) Do not expose power tools to rain or wet
conditions. Water entering a power tool will
increase the risk of electric shock.
d) Do not abuse the cord. Never use the
cord for carrying, pulling or unplugging
the power tool. Keep cord away from
heat, oil, sharp edges or moving parts.
Damaged or entangled cords increase the
risk of electric shock.
e) When operating a power tool outdoors,
use an extension cord suitable for outdoor
use. Use of a cord suitable for outdoor use
reduces the risk of electric shock.
f) If operating a power tool in a damp
location is unavoidable, use a residual
current device (RCD) protected supply.
Use of an RCD reduces the risk of electric
shock.
3) PERSONAL SAFETY
a) Stay alert, watch what you are doing and
use common sense when operating a
power tool. Do not use a power tool while
you are tired or under the influence of
drugs, alcohol or medication. A moment of
inattention while operating power tools may
result in serious personal injury.
b) Use personal protective equipment.
Always wear eye protection. Protective
equipment such as dust mask, non-skid
safety shoes, hard hat, or hearing protection
used for appropriate conditions will reduce
personal injuries.
c) Prevent unintentional starting. Ensure
the switch is in the off position before
connecting to power source and/or
battery pack, picking up or carrying the
tool. Carrying power tools with your finger
on the switch or energising power tools that
have the switch on invites accidents.
E NG L I S H
d)
e)
f)
g)
Remove any adjusting key or wrench
before turning the power tool on. A
wrench or a key left attached to a rotating
part of the power tool may result in personal
injury.
Do not overreach. Keep proper
footing and balance at all times. This
enables better control of the power tool in
unexpected situations.
Dress properly. Do not wear loose
clothing or jewellery. Keep your hair,
clothing and gloves away from moving
parts. Loose clothes, jewellery or long hair
can be caught in moving parts.
If devices are provided for the connection
of dust extraction and collection facilities,
ensure these are connected and properly
used. Use of dust collection can reduce
dust-related hazards.
4) POWER TOOL USE AND CARE
a) Do not force the power tool. Use the
correct power tool for your application.
The correct power tool will do the job
better and safer at the rate for which it
was designed.
b) Do not use the power tool if the switch
does not turn it on and off. Any power
tool that cannot be controlled with the switch
is dangerous and must be repaired.
c) Disconnect the plug from the power
source and/or the battery pack from
the power tool before making any
adjustments, changing accessories, or
storing power tools. Such preventive safety
measures reduce the risk of starting the
power tool accidentally.
d) Store idle power tools out of the reach
of children and do not allow persons
unfamiliar with the power tool or these
instructions to operate the power tool.
Power tools are dangerous in the hands of
untrained users.
e) Maintain power tools. Check for
misalignment or binding of moving parts,
breakage of parts and any other condition
that may affect the power tool’s operation.
If damaged, have the power tool repaired
before use. Many accidents are caused by
poorly maintained power tools.
f) Keep cutting tools sharp and clean.
Properly maintained cutting tools with sharp
cutting edges are less likely to bind and are
easier to control.
g) Use the power tool, accessories and
tool bits etc., in accordance with these
instructions taking into account the
working conditions and the work to
be performed. Use of the power tool for
operations different from those intended
could result in a hazardous situation.
5) SERVICE
a) Have your power tool serviced by a
qualified repair person using only identical
replacement parts. This will ensure that the
safety of the power tool is maintained.
Additional Safety Rules for Alligator
Saws
• Hold power tool by insulated gripping
surfaces, when performing an operation
where the cutting accessory may contact
hidden wiring or its own cord. Cutting
accessory contacting a "live" wire may make
exposed metal parts of the power tool "live" and
could give the operator an electric shock.
PLUGGING INTO THE MAINS, SWITCHING ON AND OFF
• Always ensure that the Alligator Saw is switched
OFF before plugging into the mains.
• After switching OFF, never attempt to stop the
saw blades with your fingers.
3s
Never put the saw down on a table or
work bench unless switched OFF. The
saw blades will keep running briefly after
the machine has been switched OFF.
WHEN SAWING
• Remove all nails and metal objects from the
workpiece before starting work.
• Wherever possible, use clamps and vices to
fasten the workpiece securely.
• Do not attempt to saw extremely small
workpieces.
• Do not bend too far forward. Make sure
that you always stand firmly, particularly on
scaffolding and ladders.
• Always hold the saw with both hands.
• Do not use the saw for cutting curves and
pockets.
CHECKING AND CHANGING THE SAW BLADES
• Unplug the tool before cleaning or changing the
saw blades.
• Only use DEWALT saw blades conforming to
the specifications contained in these operating
instructions.
• Only sharp saw blades in perfect working
condition should be used; cracked or bent saw
blades should be discarded and replaced at
once.
23
EN GLI S H
Residual Risks
In spite of the application of the relevant safety
regulations and the implementation of safety
devices, certain residual risks cannot be avoided.
These are:
• Take the time to thoroughly read and
understand this manual prior to operation.
Description (fig. 1)
WARNING: Never modify the power
tool or any part of it. Damage or
personal injury could result.
– Impairment of hearing.
– Risk of personal injury due flying particles.
a. On/off-switch
– Risk of burns due to accessories becoming hot
during operation.
b. Lock-off button
– Risk of personal injury due to prolonged use.
Markings on Tool
The following pictograms are shown on the tool:
Read instruction manual before use.
c. Front handle
d. Side handles
e. Saw blades
f. Bar
g. Saw blade guard
h. Saw blade fixing screws
i. Hex key
Do not expose the power tool to humidity.
j. Housing
k. Oil hole
Do not use the power tool if the main
cable is damaged.
l. Saw blade guide slot
INTENDED USE
DATE CODE POSITION (FIG. 1)
The Date Code (r), which also includes the year of
manufacture, is printed into the housing.
Example:
2010 XX XX
Year of Manufacture
Package Contents
Your DEWALT alligator saw DW392/DW393/DW394
is a versatile power tool that has been designed for
professional sawing applications.
DW392: Cutting of cellular concrete and plaster
board.
DW393: Cutting of low density building blocks.
DW394: Cutting of medium density building blocks.
DO NOT use under wet conditions or in presence of
flammable liquids or gases.
1 Alligator saw
DO NOT let children come into contact with the
tool. Supervision is required when inexperienced
operators use this tool.
1 TCT saw blade set for cellular concrete and
plaster board (DW392)
Electrical Safety
The package contains:
1 TCT saw blade set for low density building
blocks (DW393)
1 TCT saw blade set for medium density building
blocks (DW394)
1 Saw blade guard
2 Side handles with fixing screws
1 Hex key
1 Cutting slot scraper
1 Instruction manual
1 Exploded drawing
• Check for damage to the tool, parts or
accessories which may have occurred during
transport.
24
The electric motor has been designed for one
voltage only. Always check that the power supply
corresponds to the voltage on the rating plate.
Your DEWALT tool is double insulated in
accordance with EN 60745; therefore no
earth wire is required.
If the supply cord is damaged, it must be replaced
by a specially prepared cord available through the
DEWALT service organisation.
E NG L I S H
Mains Plug Replacement
(U.K. & Ireland Only)
If a new mains plug needs to be fitted:
• Safely dispose of the old plug.
• Connect the brown lead to the live terminal in
the plug.
• Connect the blue lead to the neutral terminal.
WARNING: No connection is to be
made to the earth terminal.
2. Loosen both saw blade fixing screws (h) with
the hex key (i) until a click is heard.
3. Carefully pull one saw blade until the threaded
hole (n) is out of the housing.
4. Pull the saw blade out of the locking clip (o) and
take it out of the bar (f).
5. Repeat this procedure for the other saw blade.
FITTING THE SAW BLADES (FIG. 4)
1. Slide one saw blade into the bar (f) making sure
its slotted hole (p) fits into the locking clip (o).
Follow the fitting instructions supplied with good
quality plugs. Recommended fuse: 13 A.
2. Insert the back of the saw blade into the
housing (j) until the threaded hole (n) lodges in
the required mounting position.
Using an Extension Cable
3. Repeat this procedure for the other saw blade.
If an extension cable is required, use an approved
3–core extension cable suitable for the power
input of this tool (see technical data).The minimum
conductor size is 1.5 mm2; the maximum length is
30 m.
4. Using a piece of wood push on the toothed
side of the saw blades to make sure that they
are exactly parallel to the bar (f).
When using a cable reel, always unwind the cable
completely.
5. Tighten both saw blade fixing screws (h)
securely by pressing and turning simultaneously
with the short end of the Hex key (i).
WARNING: Before operation let the
saw blades run freely for approx. 20 s.
ASSEMBLY AND ADJUSTMENTS
WARNING: To reduce the risk of
injury, turn unit off and disconnect
machine from power source before
installing and removing accessories,
before adjusting or changing setups or when making repairs. Be sure
the trigger switch is in the OFF position.
An accidental start-up can cause injury.
Fitting the Side Handles (fig. 2)
1. Put the tool on its side.
Saw Blades
Material
Low density
building block
Medium density
building block
Cellular concrete
Recommended
saw blade
Cat. #
TCT saw blade
DT2964
TCT saw blade
TCT saw blade
DT2966
DT2965
Prior to Operation (fig. 1)
2. Carefully insert the top end of one of the side
handles (d) into the opening of the front handle
(c).
• Remove the saw blade guard (g).
3. Turn the side handle until its bottom end
engages in the housing (j).
• Check that the tool is running properly and can
perform all its functions. Make sure that the bar
(f) is still straight and the saw blades (e) and the
housing (j) are undamaged.
4. Tighten the fixing screw (m) with the hex key (i).
5. Repeat this procedure for the other side handle.
WARNING: Always operate the
tool with the side handles properly
assembled.
Replacing the Saw Blades
REMOVING THE SAW BLADES (FIG. 3)
1. Turn the tool upside down and remove the saw
blade guard (g).
• Mount the appropriate type of saw blade.
OPERATION
Instructions for Use
WARNING: Always observe the safety
instructions and applicable regulations.
WARNING: To reduce the risk
of serious personal injury, turn
tool off and disconnect tool from
power source before making any
adjustments or removing/installing
attachments or accessories.
25
EN GLI S H
WARNING:
• Ensure the material to be sawn is
secured in place.
• Apply only a gentle pressure to the
tool and do not exert side pressure on
the saw blade.
• Avoid overloading.
Proper Hand Position (fig. 5)
To increase performance and lifetime of non-painted
saw blades, regularly apply oil to the blades and in
the oil holes (k) (every 15–30 min.). Do not lubricate
painted blades.
Regularly check the saw blade fixing screws (h).
Sawing in Cellular Concrete,
Low Density and Medium Density
Building Blocks (fig. 1)
WARNING: To reduce the risk of
serious personal injury, ALWAYS use
proper hand position as shown.
WARNING: Cellular concrete, low
density and medium density building
blocks contain lime and quartz sand.
WARNING: To reduce the risk of
serious personal injury, ALWAYS hold
securely in anticipation of a sudden
reaction.
To guarantee optimum performance, the
saw blades, the bar and the saw blade
guide slot (l) must be thoroughly cleaned
after use.
Proper hand position requires one hand on the either
the front handle (c), or on side handle (d) with the
other hand on the main handle (q).
Switching On and Off (fig. 1)
For safety reasons the ON/OFF switch (a) is
equipped with a lock-off button (b).
1. Press the lock-off button (b) to unlock the tool.
2. To run the tool, press the ON/OFF switch (a).
As soon as the ON/OFF switch is released the
lock-off switch is automatically activated to
prevent unintended starting.
3. Always switch off the tool before unplugging.
MAINTENANCE
Your DEWALT power tool has been designed to
operate over a long period of time with a minimum
of maintenance. Continuous satisfactory operation
depends upon proper tool care and regular cleaning.
WARNING: To reduce the risk of
injury, turn unit off and disconnect
machine from power source before
installing and removing accessories,
before adjusting or changing
set-ups or when making repairs.
Be sure the trigger switch is in the OFF
position. An accidental start-up can
cause injury.
Sawing (fig. 1, 5 & 6)
NOTICE: Do not use the saw for cutting
curves or pockets. Make sure the bar
end protrudes from the workpiece.
For long, straight cuts first draw a line on the
workpiece and follow the line.
Make downward cuts only. Avoid cutting earth as
this will blunt the saw blades very quickly.
When using a saw horse always cut on the outside
of the saw horse arms.
1. Clamp the workpiece on one side only to
prevent the bar from jamming in the workpiece.
Should this happen, ease open the cut with
wedges to relieve the strain on the blade. Do
not try to wrench the saw free.
2. Hold your DEWALT Power Tool by the front
(c) and the side handle (d) to guide the saw
properly.
26
Lubrication
• Lubricate the saw blades (if fitted with
non-painted blades), the bar and the saw blade
guide slot upon cleaning. Do not lubricate
painted blades.
• Regularly apply oil in the oil holes on the bar.
• If the tool will not be used for a long period of
time, coat the non-painted saw blades and fill
the oil holes with a little oil (e.g., machine oil) Do
not oil painted blades.
Let the tool run for a few seconds to enable the
oil to reach all parts. This protects the tool from
corrosion.
E NG L I S H
Cleaning
WARNING: Blow dirt and dust out of
the main housing with dry air as often as
dirt is seen collecting in and around the
air vents. Wear approved eye protection
and approved dust mask when
performing this procedure.
WARNING: Never use solvents or
other harsh chemicals for cleaning the
non-metallic parts of the tool. These
chemicals may weaken the materials
used in these parts. Use a cloth
dampened only with water and mild
soap. Never let any liquid get inside the
tool; never immerse any part of the tool
into a liquid.
Local regulations may provide for separate collection
of electrical products from the household, at
municipal waste sites or by the retailer when you
purchase a new product.
DEWALT provides a facility for the collection and
recycling of DEWALT products once they have
reached the end of their working life. To take
advantage of this service please return your product
to any authorised repair agent who will collect them
on our behalf.
You can check the location of your nearest
authorised repair agent by contacting your local
DEWALT office at the address indicated in this
manual. Alternatively, a list of authorised DEWALT
repair agents and full details of our after-sales
service and contacts are available on the Internet at:
www.2helpU.com.
Regularly remove the saw blades after cutting
cellular concrete or thermal building blocks.
Thoroughly clean the saw blades and the bar. To
clean the saw blade guide slot use the scraper
supplied with the tool.
Optional Accessories
WARNING: Since accessories, other
than those offered by DEWALT, have
not been tested with this product, use
of such accessories with this tool could
be hazardous. To reduce the risk of
injury, only DEWALT, recommended
accessories should be used with this
product.
Consult your dealer for further information on the
appropriate accessories.
Protecting the Environment
Separate collection. This product must
not be disposed of with normal
household waste.
Should you find one day that your DEWALT product
needs replacement, or if it is of no further use to you,
do not dispose of it with household waste. Make this
product available for separate collection.
Separate collection of used products and
packaging allows materials to be
recycled and used again. Re-use of
recycled materials helps prevent
environmental pollution and reduces
the demand for raw materials.
27
EN GLI S H
GUARANTEE
DEWALT is confident of the quality of its
products and offers an outstanding guarantee
for professional users of the product. This
guarantee statement is in addition to and in
no way prejudices your contractual rights as a
professional user or your statutory rights as a
private non-professional user. The guarantee
is valid within the territories of the Member
States of the European Union and the
European Free Trade Area.
• 30 DAY NO RISK SATISFACTION GUARANTEE •
If you are not completely satisfied with the
performance of your DEWALT tool, simply
return it within 30 days, complete with all
original components, as purchased, to
the point of purchase, for a full refund or
exchange. The product must have been
subject to fair wear and tear and proof of
purchase must be produced.
• ONE YEAR FREE SERVICE CONTRACT •
If you need maintenance or service for your
DEWALT tool, in the 12 months following
purchase, you are entitled to one service free
of charge. It will be undertaken free of charge
at an authorised DEWALT repair agent. Proof
of purchase must be produced. Includes
labour. Excludes accessories and spare parts
unless failed under warranty.
• ONE YEAR FULL WARRANTY •
If your DEWALT product becomes defective
due to faulty materials or workmanship
within 12 months from the date of purchase,
DEWALT guarantees to replace all defective
parts free of charge or – at our discretion –
replace the unit free of charge provided that:
• The product has not been misused;
• The product has been subject to fair
wear and tear;
• Repairs have not been attempted by
unauthorised persons;
• Proof of purchase is produced.
• The product is returned complete with all
original components
If you wish to make a claim, contact your
seller or check the location of your nearest
authorised DEWALT repair agent in the
DEWALT catalogue or contact your DEWALT
office at the address indicated in this manual.
A list of authorised DEWALT repair agents and
full details of our after-sales service is available
on the Internet at: www.2helpU.com
28
ESPAÑOL
SIERRA ALLIGATOR
DW392, DW393, DW394
¡Enhorabuena!
Ha elegido una herramienta DEWALT. Años de
experiencia, innovación y un exhaustivo desarrollo
de productos hacen que DEWALT sea una de
las empresas más fiables para los usuarios de
herramientas eléctricas profesionales.
Datos técnicos
Voltaje
V
Tipo
Potencia de salida
W
Velocidad en vacío
min-1
Longitud de carrera
mm
Longitud de corte
mm
Tiempo que tarda en funcionar
el freno de la hoja electrónica
automática
s
Longitud del cable
m
Peso
kg
LPA (presión acústica)
KPA (incertidumbre de la
presión acústica)
LWA (potencia acústica)
KWA (incertidumbre de la
potencia acústica)
DW392 DW393 DW394
230
230
230
5
5
5
1.350 1.350 1.350
3.300 3.300 3.300
38
38
38
425
425
425
3
4
4,2
3
4
4,2
3
4
4,2
dB(A)
91
91
91
dB(A)
dB(A)
3
100
3
100
3
100
dB(A)
3,2
3,2
3,2
Valores totales de vibración (suma de vectores teniendo en
cuenta los tres ejes) determinados de acuerdo con la norma
EN 60745:
Valor de la emisión de vibración ah para DT2964
Corte de bloques de construcción de baja densidad
ah,LDB =
m/s2
5,0
5,0
5,0
Incertidumbre K = m/s2
1,5
1,5
1,5
Valor de la emisión de vibración ah para DT2966
Corte de bloques de construcción de densidad media
ah,MDB =
m/s2
4,0
4,0
4,0
Incertidumbre K = m/s2
1,5
1,5
1,5
Valor de la emisión de vibración ah para DT2965
Corte de hormigón celular
ah,CC =
m/s2
4,5
4,5
4,5
1,5
1,5
1,5
Incertidumbre K = m/s2
El nivel de emisión de vibración que figura en esta
hoja de información se ha medido de conformidad
con una prueba normalizada proporcionada en la
EN 60745 y puede utilizarse para comparar una
herramienta con otra. Puede usarse para una
evaluación preliminar de exposición.
ADVERTENCIA: El nivel de emisión
de vibración declarado representa
las principales aplicaciones de la
herramienta. Sin embargo, si se
utiliza la herramienta para distintas
aplicaciones, con accesorios diferentes
o mal mantenidos, la emisión de
vibración puede variar. Esto puede
aumentar considerablemente el nivel de
exposición durante el período total de
trabajo.
Una valoración del nivel de exposición
a la vibración debería tener en
cuenta también las veces en que la
herramienta está apagada o cuando
está en funcionamiento pero no
realizando ningún trabajo. Esto puede
reducir considerablemente el nivel de
exposición durante el periodo total de
trabajo.
Identifique medidas de seguridad
adicionales para proteger al operador de
los efectos de la vibración tales como:
ocuparse del mantenimiento de la
herramienta y los accesorios, mantener
las manos calientes y organizar los
patrones de trabajo.
Fusibles
Europa herramientas de 230 V
10 Amperios, en la red
Definiciones: Pautas de seguridad
Las definiciones que figuran a continuación
describen el grado de intensidad correspondiente
a cada término de alarma. Lea el manual y preste
atención a estos símbolos.
PELIGRO: Indica una situación
peligrosa inminente que, de no evitarse,
ocasionará la muerte o una lesión
grave.
29
ESPAÑOL
ADVERTENCIA: Indica una situación
potencialmente peligrosa que, de no
evitarse, podría ocasionar la muerte o
una lesión grave.
ATENCIÓN: Indica una situación
potencialmente peligrosa que, de no
evitarse, puede ocasionar una lesión
de poca o modera gravedad.
AVISO: Indica una práctica no
relacionada con las lesiones
personales que, de no evitarse, puede
ocasionar daños materiales.
Indica riesgo de descarga eléctrica.
Indica riesgo de incendio.
Declaración de conformidad CE
DIRECTRIZ DE LA MAQUINARIA
DW392, DW393, DW394
DEWALT declara que los productos descritos bajo
“datos técnicos” son conformes a las normas:
2006/42/EC, EN 60745-1, EN 60745-2-11.
Estos productos son conformes también a la
Directriz 2004/108/EC. Si desea más información,
póngase en contacto con DEWALT en la dirección
indicada a continuación o bien consulte la parte
posterior de este manual.
El que suscribe es responsable de la compilación
del archivo técnico y realiza esta declaración en
representación de DEWALT.
Horst Grossmann
Vicepresidente de Ingeniería y Desarrollo de
Productos
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 11,
D-65510, Idstein, Alemania
31.12.2009
ADVERTENCIA: Para reducir el
riesgo de lesiones, lea el manual de
instrucciones.
30
Advertencias de seguridad generales
para herramientas eléctricas
¡ADVERTENCIA! Lea todas las
advertencias de seguridad y todas
las instrucciones. El incumplimiento
de las advertencias e instrucciones
podría provocar una descarga eléctrica,
un incendio y/o lesiones graves.
CONSERVE TODAS LAS ADVERTENCIAS E
INSTRUCCIONES PARA FUTURAS CONSULTAS
El término “herramienta eléctrica” que aparece en
las advertencias se refiere a la herramienta eléctrica
que funciona a través de la red eléctrica (con cable)
o a la herramienta eléctrica que funciona con batería
(sin cable).
1) SEGURIDAD EN EL ÁREA DE TRABAJO
a) Mantenga el área de trabajo limpia y bien
iluminada. Las áreas en desorden u oscuras
pueden provocar accidentes.
b) No utilice herramientas eléctricas en
atmósferas explosivas, como ambientes
donde haya polvo, gases o líquidos
inflamables. Las herramientas eléctricas
originan chispas que pueden inflamar el
polvo o los gases.
c) Mantenga alejados a los niños y a las
personas que estén cerca mientras
utiliza una herramienta eléctrica. Las
distracciones pueden ocasionar que pierda el
control.
2) SEGURIDAD ELÉCTRICA
a) Los enchufes de las herramientas
eléctricas deben corresponderse con
la toma de corriente. No modifique
nunca el enchufe de ninguna forma. No
utilice ningún enchufe adaptador con
herramientas eléctricas conectadas
a tierra. Los enchufes no modificados y
las tomas de corriente correspondientes
reducirán el riesgo de descarga eléctrica.
b) Evite el contacto del cuerpo con
superficies conectadas a tierra como
tuberías, radiadores, cocinas económicas
y frigoríficos. Existe un mayor riesgo
de descarga eléctrica si tiene el cuerpo
conectado a tierra.
c) No exponga las herramientas eléctricas
a la lluvia ni a condiciones húmedas.
Si entra agua a una herramienta eléctrica
aumentará el riesgo de descarga eléctrica.
d) No someta el cable de alimentación
a presión innecesaria. No use nunca
el cable para transportar, tirar de la
herramienta eléctrica o desenchufarla.
ESPAÑOL
e)
f)
Mantenga el cable alejado del calor,
aceite, bordes afilados y piezas en
movimiento. Los cables dañados o
enredados aumentan el riesgo de descarga
eléctrica.
Cuando esté utilizando una herramienta
eléctrica al aire libre, use un cable
alargador adecuado para uso en
exteriores. La utilización de un cable
adecuado para el uso en exteriores reduce el
riesgo de descarga eléctrica.
Si no puede evitar utilizar una herramienta
eléctrica en un lugar húmedo, use un
suministro protegido con un dispositivo
de corriente residual. El uso de un
dispositivo de corriente residual reduce el
riesgo de descarga eléctrica.
3) SEGURIDAD PERSONAL
a) Manténgase alerta, esté atento a lo que
hace y use el sentido común cuando
utilice una herramienta eléctrica. No
maneje una herramienta eléctrica cuando
esté cansado o bajo los efectos de
drogas, medicamentos o alcohol. Un
momento de falta de atención cuando se
manejan las herramientas eléctricas puede
ocasionar lesiones personales graves.
b) Use un equipo protector personal. Utilice
siempre protección ocular. El uso del
equipo protector como mascarillas antipolvo,
calzado antideslizante, casco o protección
auditiva para condiciones apropiadas
reducirá las lesiones personales.
c) Evite la puesta en funcionamiento
involuntaria. Asegúrese de que el
interruptor esté en posición de apagado
antes de conectar con la fuente de
alimentación y/o la batería, de levantar o
transportar la herramienta. El transportar
herramientas eléctricas con el dedo puesto
en el interruptor o herramientas eléctricas
activadoras que tengan el interruptor
encendido puede provocar accidentes.
d) Saque toda llave de ajuste o llave inglesa
antes de encender la herramienta
eléctrica. Una llave inglesa u otra llave que
se deje puesta en una pieza en movimiento
de la herramienta eléctrica pueden ocasionar
lesiones personales.
e) No intente extender las manos
demasiado. Mantenga un apoyo firme
sobre el suelo y conserve el equilibrio
en todo momento. Esto permite un mejor
control de la herramienta eléctrica en
situaciones inesperadas.
f)
g)
Vístase debidamente. No se ponga ropa
suelta o joyas. Mantenga el pelo, la ropa
y los guantes alejados de las piezas
móviles. La ropa suelta, las joyas y el pelo
largo pueden quedar atrapados en las piezas
en movimiento.
Si se suministran dispositivos para la
conexión del equipo de extracción y
recogida de polvo, asegúrese de que
estén conectados y de que se usen
adecuadamente. El uso de equipo de
recogida de polvo puede reducir los riesgos
relacionados con el polvo.
4) USO Y CUIDADO DE LAS HERRAMIENTAS ELÉCTRICAS
a) No fuerce la herramienta eléctrica. Use
la herramienta eléctrica correcta para su
trabajo. La herramienta eléctrica correcta
funcionará mejor y con mayor seguridad si
se utiliza de acuerdo con sus características
técnicas.
b) No utilice la herramienta eléctrica si no
puede encenderse y apagarse con el
interruptor. Toda herramienta eléctrica que
no pueda controlarse con el interruptor es
peligrosa y debe ser reparada.
c) Desconecte el enchufe de la fuente
de alimentación y/o la batería de la
herramienta eléctrica antes de realizar
ajustes, cambiar accesorios o guardar las
herramientas eléctricas. Dichas medidas
de seguridad preventivas reducen el riesgo
de poner en marcha la herramienta eléctrica
accidentalmente.
d) Guarde las herramientas eléctricas que
no esté utilizando fuera del alcance de
los niños y no permita que utilicen la
herramienta eléctrica las personas que no
estén familiarizadas con ella o con estas
instrucciones. Las herramientas eléctricas
son peligrosas en manos de personas no
capacitadas.
e) Ocúpese del mantenimiento de las
herramientas eléctricas. Compruebe
si hay desalineación o bloqueo de las
piezas en movimiento, rotura de piezas
y otras condiciones que puedan afectar
el funcionamiento de la herramienta
eléctrica. Si la herramienta eléctrica está
dañada, llévela para que sea reparada
antes de utilizarla. Se ocasionan muchos
accidentes por el mal mantenimiento de las
herramientas eléctricas.
f) Mantenga las herramientas para cortar
afiladas y limpias. Hay menos probabilidad
de que las herramientas para cortar con
bordes afilados se bloqueen y son más
fáciles de controlar.
31
ESPAÑOL
g)
Use la herramienta eléctrica, los
accesorios y las brocas de la herramienta
etc., conforme a estas instrucciones
teniendo en cuenta las condiciones de
trabajo y el trabajo que vaya a realizarse.
El uso de la herramienta eléctrica para
operaciones que no sean las previstas puede
ocasionar una situación peligrosa.
5) SERVICIO
a) Lleve su herramienta eléctrica para que
sea reparada por una persona cualificada
para realizar las reparaciones que use
sólo piezas de recambio idénticas. Así se
asegurará que se mantenga la seguridad de
la herramienta eléctrica.
Normas de seguridad adicionales
para sierras Alligator
• Sostenga la herramienta eléctrica por las
superficies de agarre aisladas cuando
realice una operación en la que el accesorio
de corte pueda estar en contacto con
un cable oculto o con su propio cable.
El contacto de los accesorios de corte con
un cable cargado, puede cargar las partes
metálicas expuestas de la herramienta eléctrica
y producir una descarga eléctrica al operador.
CONEXIÓN A LA RED ELÉCTRICA, CONEXIÓN Y
DESCONEXIÓN
• Compruebe siempre que la sierra Alligator está
desconectada antes de enchufarla a la red
eléctrica.
• Una vez desconectada la sierra, no intente
detener las hojas con los dedos.
3s
• Agarre la sierra siempre con ambas manos.
• No utilice la sierra para cortar curvas y
cavidades.
COMPROBACIÓN Y CAMBIO DE LAS HOJAS DE LA SIERRA
• Desconecte la herramienta antes de limpiar o
cambiar las hojas de la sierra.
• Únicamente pueden utilizarse hojas DEWALT
que cumplan las especificaciones que aparecen
en estas instrucciones de funcionamiento.
• Sólo se pueden utilizar hojas afiladas en
perfecto estado de funcionamiento; las hojas
agrietadas o dobladas deben eliminarse y han
de ser reemplazadas de inmediato.
Riesgos residuales
A pesar del cumplimiento de las normas de
seguridad pertinentes y del uso de dispositivos de
seguridad, existen determinados riesgos residuales
que no pueden evitarse. Los riesgos son los
siguientes:
– Deterioro auditivo.
– Riesgo de lesión personal debido a partículas
volantes.
– Riesgo de quemaduras debido a los accesorios
que se calientan durante el funcionamiento.
– Riesgo de lesión personal debido al uso
prolongado.
Marcas sobre la herramienta
En la herramienta se muestran los siguientes
pictogramas:
Antes de usarse, lea el manual de
instrucciones.
No coloque nunca la sierra sobre una
mesa o un banco de trabajo a menos
que esté desconectada. Las hojas
siguen funcionando unos momentos
después de haber desconectado la
herramienta.
No exponga la herramienta eléctrica a la
humedad.
AL SERRAR
No utilice la herramienta eléctrica si el
cable principal está dañado.
• Quite todos los clavos y objetos metálicos de la
pieza antes de empezar a trabajar.
• Siempre que sea posible, utilice mordazas y
prensas para sujetar firmemente la pieza de
trabajo.
• No intente serrar piezas demasiado pequeñas.
• No se incline hacia delante excesivamente.
Asegúrese de permanecer de pie apoyado
firmemente, especialmente cuando esté sobre
andamios o escaleras.
32
POSICIÓN DEL CÓDIGO DE FECHA (FIG. 1)
El Código de fecha (r), que contiene también el año
de fabricación, viene impreso en la caja protectora.
Ejemplo:
2010 XX XX
Año de fabricación
ESPAÑOL
Contenido del embalaje
El embalaje contiene:
1 Sierra Alligator con:
1 Hoja TCT para hormigón celular y placas de
escayola (DW392)
1 Cuchilla de sierra TCT para el corte de bloques
de construcción de densidad baja (DW393)
1 Cuchilla de sierra TCT para el corte de bloques
de construcción de densidad media (DW394)
1 Protector de la hoja de la sierra
2 Empuñaduras laterales con tornillos de fijación
1 Llave allen
1 Raspador de escuadra de guía
1 Manual de instrucciones
1 Dibujo despiezado
DW394: Corte de bloques de construcción de
densidad media.
NO debe usarse en condiciones húmedas ni en
presencia de líquidos o gases inflamables.
NO permita que los niños toquen la herramienta. El
uso de esta herramienta por parte de operadores
inexpertos requiere supervisión.
Seguridad eléctrica
El motor eléctrico está concebido para un
solo voltaje. Compruebe siempre que el voltaje
suministrado corresponda al indicado en la placa de
características.
Su herramienta DEWALT tiene doble
aislamiento conforme a la norma
EN 60745, por lo que no se requiere
conexión a tierra.
• Compruebe si la herramienta, piezas o
accesorios han sufrido algún desperfecto
durante el transporte.
Si el cable de suministro está dañado, debe
reemplazarse por un cable especialmente preparado
disponible a través de la organización de servicios
de DEWALT.
• Tómese el tiempo necesario para leer
detenidamente y comprender este manual
antes de utilizar la herramienta.
Uso de un alargador
Descripción (fig. 1)
ADVERTENCIA: Jamás altere la
herramienta eléctrica ni ninguna de sus
piezas. Podrían producirse lesiones
personales o daños.
a. Interruptor de conexión/desconexión
b. Botón de bloqueo
c. Empuñadura delantera
d. Empuñaduras laterales
e. Hojas de la sierra
f. Abridor
g. Protector de la hoja de la sierra
h. Tornillos de fijación de la hoja de la sierra
i. Llave allen
j. Alojamiento
k. Orificio de lubricación
l. Escuadra de guía de la hoja
USO PREVISTO
Su sierra alligator DEWALT DW392/DW393/DW394
es una herramienta eléctrica polivalente que ha sido
diseñada para aplicaciones de aserrado profesional.
DW392: Corte de hormigón celular y paneles de
yeso.
DW393: Corte de bloques de construcción de
densidad baja.
En caso de que sea necesario utilizar un alargador,
use uno de 3 conductores aprobado y apto para
la potencia de esta herramienta (véanse los datos
técnicos). El tamaño mínimo del conductor es
1.5 mm2; la longitud máxima es 30 m.
Si utiliza un carrete de cable, desenrolle siempre el
cable completamente.
MONTAJE Y AJUSTES
ADVERTENCIA: Para disminuir
el riesgo de lesiones, apague
la máquina y desconéctala del
suministro eléctrico antes de
instalar y quitar accesorios y
antes de hacer ajustes, cambios
de configuración o reparaciones.
Compruebe que el interruptor de puesta
en marcha esté en la posición OFF. La
puesta en marcha accidental puede
causar lesiones.
Colocación de las empuñaduras
laterales (fig. 2)
1. Coloque la herramienta sobre su lado.
2. Inserte con cuidado el extremo superior de una
de las empuñaduras laterales (d) dentro de la
abertura de la empuñadura delantera (c).
3. Gire la empuñadura lateral hasta que su
extremo inferior se enganche en el
alojamiento (j).
33
ESPAÑOL
4. Apriete el tornillo de fijación (m) con la llave
allen (i).
5. Repita el mismo procedimiento con la otra
empuñadura lateral.
ADVERTENCIA: Utilice siempre la
herramienta con las empuñaduras
laterales montadas correctamente.
Sustitución de las hojas de la sierra
RETIRADA DE LAS HOJAS DE LA SIERRA (FIG. 3)
1. Ponga la herramienta boca abajo y retire el
protector de la hoja (g).
2. Suelte ambos tornillos de fijación de la hoja (h)
con la llave allen (i) hasta oír un chasquido.
3. Tire con cuidado de una hoja de la sierra
hasta que el orificio roscado (n) esté fuera del
alojamiento.
4. Tire de la hoja de la sierra sacándola de la
abrazadera de bloqueo (o) y retírela
del abridor (f).
5. Repita este procedimiento para las otras hojas.
COLOCACIÓN DE LAS HOJAS DE LA SIERRA (FIG. 4)
1. Deslice una hoja en el abridor (f) asegurándose
de que su orificio ranurado (p) se ajusta en la
abrazadera de bloqueo (o).
2. Inserte la parte posterior de la hoja de la sierra
en el alojamiento (j) hasta que el orificio roscado
(n) se aloje en la posición de montaje requerida.
3. Repita este procedimiento para la otra hoja de
la sierra.
4. Con un pedazo de madera, empuje sobre
el lado dentado de las hojas de sierra para
asegurarse de que estén exactamente en
paralelo con el abridor (f).
5. Apriete ambos tornillos de fijación de las
hojas (h) de manera segura presionándolos y
girándolos con el lado corto de la llave allen (i).
ADVERTENCIA: Antes de utilizar
la sierra Alligator, deje que las hojas
funcionen libremente durante 20 seg.
aproximadamente.
Cuchillas de sierra
Material
Recomendado
cuchilla de sierra
madera dura, madera blanda,
contrachapado
fines generales
paneles de yeso y
zonas secas
cuchilla de sierra HSS
contrachapado, aglomerado
y MDF
Cuchilla de sierra TCT
hormigón celular
Cuchilla de sierra TCT
Cat. #
DT2961
DT2960
DT2962
DT2963
Antes de utilizar (fig. 1)
• Retire el protector de la hoja (g).
• Monte el tipo de hoja adecuado.
• Compruebe que la herramienta funciona
correctamente y que sirve para todas sus
funciones. Cerciórese de que el abridor (f)
sigue estando recto y que las hojas (e) y el
alojamiento (j) no están dañados.
FUNCIONAMIENTO
Instrucciones de uso
ADVERTENCIA: Respete siempre las
instrucciones de seguridad y las normas
aplicables.
ADVERTENCIA: Para disminuir
el riesgo de lesiones personales
graves, apague la herramienta
y desconéctela de la fuente de
alimentación antes de realizar
ajuste alguno o de poner o quitar
acoplamientos o accesorios.
ADVERTENCIA:
• Compruebe que el material que va a
cortar está fijado en su lugar.
• Aplique sólo una ligera presión en
la herramienta y no ejerza presiones
laterales en la cuchilla de la sierra.
• Evite las sobrecargas.
Posición adecuada de las manos
(fig. 5)
ADVERTENCIA: Para reducir el
riesgo de lesión personal grave, tenga
SIEMPRE las manos en una posición
adecuada como se muestra.
34
ESPAÑOL
ADVERTENCIA: Para reducir el
riesgo de lesión personal grave, sujete
SIEMPRE bien en caso de que haya
una reacción repentina.
Corte en hormigón celular, bloques
de construcción de densidad baja y
media (fig. 1)
La posición adecuada de las manos exige que
una mano se coloque en la empuñadura principal
(q) y la otra en la empuñadura frontal (c) o en la
empuñadura lateral (d).
ADVERTENCIA: El hormigón celular
y los bloques de construcción de
densidad baja y media incluyen arena
de cal y de cuarzo.
Encendido y apagado (fig. 1)
Para garantizar resultados óptimos,
las cuchillas de sierra, la barra y la
ranura de guía de la cuchilla de sierra (I)
deberán limpiarse al completo tras ser
utilizadas.
Por motivos de seguridad, el interruptor de
conexión/desconexión (a) está equipado con un
botón de bloqueo (b).
1. Pulse el botón de bloqueo (b) para desbloquear
la herramienta.
MANTENIMIENTO
2. Para poner en marcha la herramienta, pulse
el interruptor de conexión/desconexión (a).
Al soltarlo, el interruptor de bloqueo se activa
automáticamente para evitar que la máquina se
ponga en marcha por equivocación.
Su herramienta eléctrica DEWALT ha sido
diseñada para funcionar mucho tiempo con un
mínimo de mantenimiento. Que siga funcionando
satisfactoriamente depende del buen cuidado de la
herramienta y de su limpieza periódica.
3. Apague siempre la herramienta antes de
desconectarla.
Aserrado (fig. 1, 5 & 6)
AVISO: No emplee la sierra Alligator
para cortar curvas o cavidades.
Asegúrese de que el extremo del
abridor sobresale de la pieza de trabajo.
Para cortes largos y rectos, dibuje una línea sobre la
pieza y siga dicha línea.
ADVERTENCIA: Para disminuir
el riesgo de lesiones, apague
la máquina y desconéctala del
suministro eléctrico antes de
instalar y quitar accesorios y
antes de hacer ajustes, cambios
de configuración o reparaciones.
Compruebe que el interruptor de puesta
en marcha esté en la posición OFF. La
puesta en marcha accidental puede
causar lesiones.
Sólo haga cortes hacia abajo. Evite cortar tierra,
ya que esto desafila las hojas de la sierra muy
rápidamente.
Cuando utilice un caballete, corte siempre en el lado
externo de los soportes del caballete.
1. Sujete sólo de un lado la pieza en que esté
trabajando, para impedir que el abridor golpee
y se enganche en la pieza. Si ocurriera esto,
facilite la abertura del corte con cuñas a fin de
descargar la tensión sobre la hoja. No intente
liberar la hoja a tirones.
2. Sostenga su herramienta eléctrica DEWALT por
la empuñadura delantera (c) y la empuñadura
lateral (d) para guiar la sierra correctamente.
Para aumentar los resultados y la vida de uso de las
cuchillas de sierra no pintadas, aplique regularmente
aceite a las cuchillas y en los orificios de lubricación
(k) (cada 15-30 min.) No lubrique las cuchillas
pintadas.
Compruebe periódicamente los tornillos de fijación
de las hojas de la sierra (h).
Lubricación
• Lubrique las cuchillas de sierra (si se ajustan
con cuchillas no pintadas), la barra y la ranura
de guía de la cuchilla de sierra hasta que las
limpie. No lubrique las cuchillas pintadas.
• Aplique frecuentemente aceite en los orificios de
lubricación de la barra.
• Si la herramienta no va a utilizarse durante
mucho tiempo, cubra las cuchillas de sierra no
pintadas y rellene los orificios de lubricación
con un poco de aceite (aceite de máquina). No
lubrique las cuchillas pintadas.
Deje que la herramienta funcione durante unos
segundos para que el aceite penetre por todas
partes. De este modo, protegerá a la herramienta
ante la corrosión.
35
ESPAÑOL
Limpieza
ADVERTENCIA: Elimine con aire seco
la suciedad y el polvo de la carcasa
principal tan pronto como se advierta su
acumulación en las rejillas de ventilación
o en sus proximidades. Cuando lleve
a cabo este procedimiento póngase
una protección ocular aprobada y una
mascarilla antipolvo aprobada.
ADVERTENCIA: Jamás use disolventes
u otros productos químicos fuertes para
limpiar las piezas no metálicas de la
herramienta. Dichos productos químicos
pueden debilitar los materiales con los
que están construidas estas piezas. Use
un paño humedecido únicamente con
agua y jabón suave. Jamás permita que
le entre líquido alguno a la herramienta
ni sumerja ninguna parte de la misma
en líquido.
Retire regularmente las cuchillas de sierra tras cortar
el hormigón celular. Limpie al completo las cuchillas
de sierra y la barra. Para limpiar la ranura de guía de
la cuchilla de sierra, utilice la espátula suministrada
con la herramienta.
Accesorios opcionales
ADVERTENCIA: Dado que
los accesorios que no sean los
suministrados por DEWALT no han
sido sometidos a pruebas con este
producto, el uso de tales accesorios
con esta herramienta podría ser
peligroso. Para disminuir el riesgo
de lesiones, con este producto se
deben usar exclusivamente accesorios
recomendados por DEWALT.
Consulte a su proveedor si desea información más
detallada sobre los accesorios apropiados.
Proteger el medio ambiente
Recogida selectiva. Este producto no
debe desecharse con los residuos
domésticos normales.
Si un día descubre que tiene que cambiar su
producto DEWALT, o ya no le sirve, no lo deseche
con los desechos domésticos. Saque el producto
para la recogida selectiva.
36
La recogida selectiva de productos
usados y embalaje permite que los
materiales sean reciclados y utilizados
de nuevo. La reutilización de los
materiales reciclados ayuda a prevenir la
contaminación ambiental y reduce
la demanda de las materias primas.
Los reglamentos locales pueden proporcionar la
recogida selectiva de productos eléctricos del hogar
en sitios de desechos municipales o por el minorista
cuando usted compre un producto nuevo.
DEWALT proporciona una instalación para la
recogida y reciclaje de los productos DEWALT una
vez que hayan llegado al final de su vida útil. Para
aprovechar este servicio devuelva su producto a un
agente de reparaciones autorizado, que lo recogerá
en nuestro nombre.
Puede comprobar dónde se encuentra su agente
de reparaciones más cercano contactando con la
oficina DEWALT de su zona en la dirección indicada
en este manual. También puede obtener una lista de
agentes de reparaciones autorizados de DEWALT y
todos los detalles de nuestro servicio después de la
venta en Internet en www.2helpU.com.
ESPAÑOL
GARANTÍA
DEWALT tiene plena confianza en la calidad
de sus productos y ofrece una excepcional
garantía para los usuarios profesionales del
producto. Esta declaración de garantía es
adicional a sus derechos contractuales como
usuario profesional y a sus derechos legales
como usuario particular no profesional
y no perjudica de ningún modo dichos
derechos. La garantía es válida dentro de
los territorios de los Estados Miembros de la
Unión Europea y del Área de Libre Comercio
Europea.
• GARANTÍA DE SATISFACCIÓN DE
30 DÍAS SIN RIESGO •
• Se presente prueba de compra.
• El producto se devuelva completo con
todos los componentes originales.
Si desea presentar una reclamación,
póngase en contacto con su distribuidor o
compruebe su agente de reparación más
cercano de DEWALT en el catálogo de
DEWALT o póngase en contacto con su
oficina de DEWALT en la dirección indicada
en el presente manual. Puede obtener una
lista de agentes de reparaciones autorizados
de DEWALT y todos los detalles de nuestro
servicio después de la venta en Internet en:
www.2helpU.com
Si no está totalmente satisfecho con el
rendimiento de su herramienta DEWALT, sólo
tiene que devolverla al punto de compra en
un plazo de 30 días, completa con todos
los componentes originales, tal y como la
compró, para un reembolso completo o
cambio. El producto debe haber estado
sujeto a un desgaste lógico y normal y debe
presentarse prueba de compra.
• CONTRATO DE MANTENIMIENTO GRATIS
POR UN AÑO •
Si necesita una operación de mantenimiento
o de servicio para su herramienta de
DEWALT, durante los 12 meses siguientes
a su compra, podrá solicitar dicho servicio
gratuitamente. Se llevará gratuitamente a
un agente de reparación autorizado por
DEWALT. Debe presentarse la prueba de
compra. Incluye mano de obra. Excluye los
accesorios y las piezas de repuesto a menos
que hayan fallado bajo garantía.
• GARANTÍA COMPLETA DE UN AÑO •
Si su producto DEWALT resulta defectuoso
debido a fallos de materiales o de fabricación
en un plazo de 12 meses a partir de la
fecha de compra, DEWALT le garantiza la
sustitución de todas las piezas defectuosas
de forma gratuita, o a nuestra entera
discreción, la sustitución de toda la unidad
gratuitamente, siempre y cuando:
• El producto no se haya utilizado mal;
• El producto se haya sometido a un
desgaste lógico y normal;
• No se hayan intentado hacer
reparaciones por personas no
autorizadas;
37
FRANÇAIS
SCIE UNIVERSELLE
DW392, DW393, DW394
Félicitations !
Vous avez choisi un outil DEWALT. Des années
d’expertise dans le développement et l’innovation
de ses produits ont fait de DEWALT, le partenaire
privilégié des utilisateurs professionnels d’outils
électriques.
Il peut également être utilisé pour effectuer une
évaluation préliminaire de l’exposition.
AVERTISSEMENT : le taux d’émission
de vibrations déclaré correspond
aux applications principales de l’outil.
Néanmoins, si l’outil est utilisé pour
différentes applications ou est mal
entretenu, ce taux d’émission de
vibrations pourra varier. Ces éléments
peuvent augmenter considérablement
le niveau d’exposition sur la durée totale
de travail.
Fiche technique
Tension
Type
Puissance absorbée
Vitesse à vide
Longueur de la course
Longueur de la lame
Temps d’arrêt de la lame
Câble
Poids
DW392 DW393 DW394
230
230
230
5
5
5
W
1.350 1.350 1.350
tr/mn 3.300 3.300 3.300
mm
38
38
38
mm
425
425
425
s
3
3
3
m
4
4
4
kg
4,2
4,2
4,2
V
LPA (pression acoustique) dB(A)
KPA (incertitude de pression
acoustique)
dB(A)
LWA (puissance acoustique) dB(A)
KWA (incertitude de
puissance acoustique) dB(A)
91
91
91
3
100
3
100
3
100
3,2
3,2
3,2
Valeurs du taux de vibrations (somme vectorielle de triaxialité)
déterminées conformément à la norme EN 60745 :
Valeur d’émission de vibration ah pour DT2964
Coupe de blocs de construction de faible densité
ah,LDB =
m/s2
5,0
5,0
5,0
Incertitude K =
m/s2
1,5
1,5
1,5
Valeur d’émission de vibration ah pour DT2966
Coupe de blocs de construction de densité moyenne
ah,MDB =
m/s2
4,0
4,0
4,0
Incertitude K =
m/s2
1,5
1,5
1,5
Valeur d’émission de vibration ah pour DT2965
Coupe de béton cellulaire
ah,CC =
m/s2
4,5
4,5
4,5
Incertitude K =
m/s2
1,5
1,5
1,5
Le taux d’émission de vibrations indiqué dans ce
feuillet informatif a été mesuré conformément à une
méthode d’essai normalisé établie par EN 60745, et
peut être utilisé pour comparer un outil à un autre.
38
Toute estimation du degré d’exposition
à des vibrations doit également prendre
en compte les heures où l’outil est mis
hors tension ou lorsqu’il tourne sans
effectuer aucune tâche. Ces éléments
peuvent réduire sensiblement le degré
d’exposition sur la durée totale de
travail.
Identifier des mesures de sécurité
supplémentaires pour protéger
l’opérateur contre les effets nocifs des
vibrations telles que : maintenance de
l’outil et des accessoires, maintenir
la température des mains élevée,
organisation du travail.
Fusibles
Europe
Outils 230 V
10 ampères, secteur
Définitions : consignes de sécurité
Les définitions ci-après décrivent le degré de risques
associé à chaque balise. Lire soigneusement la
notice d’instructions et respecter ces symboles.
DANGER : indique une situation
de danger imminent qui, si rien
n’est fait pour l’éviter, aura comme
conséquences la mort ou des
dommages corporels graves.
AVERTISSEMENT : indique une
situation de danger potentiel qui, si
rien n’est fait pour l’éviter, pourra avoir
comme conséquences la mort ou des
dommages corporels graves.
ATTENTION : indique une situation
de danger potentiel qui, si rien n’est
fait pour l’éviter, pourrait avoir comme
conséquences des dommages
corporels mineurs ou moindres.
FRANÇAIS
AVIS : indique une pratique ne posant
aucun risque de dommages
corporels, mais qui par contre, si rien
n’est fait pour l’éviter, pourrait poser
des risques de dommages matériels.
Indique des risques de décharges
électriques.
Indique des risques d’incendie.
Certificat de conformité CE
DIRECTIVES MACHINES
DW392, DW393, DW394
DEWALT certifie que les produits décrits dans le
paragraphe « Fiche technique » sont conformes aux
normes :
2006/42/EC, EN 60745-1, EN 60745-2-11.
Ces produits sont également conformes aux normes
2004/108/EC. Pour plus d’informations, veuillez
contacter DEWALT à l’adresse suivante ou vous
reporter au dos de cette notice d’instructions.
Le soussigné est responsable de la compilation du
fichier technique et fait cette déclaration au nom de
DEWALT.
Horst Grossmann
Vice Président de l’Ingénierie et du développement
produit
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 11,
D-65510, Idstein, Allemagne
31.12.2009
AVERTISSEMENT : pour réduire tout
risque de dommages corporels, lire la
notice d’instructions
Consignes de sécurité générales
propres aux outils électriques
AVERTISSEMENT ! lire toutes les
directives et consignes de sécurité.
Tout manquement aux directives et
consignes ci-incluses comporte des
risques de décharges électriques,
d’incendie et/ou de dommages
corporels graves.
CONSERVER TOUTES CES DIRECTIVES ET
CONSIGNES À TITRE DE RÉFÉRENCE
Le terme « outil électrique » mentionné dans les
avertissements ci-après se rapporte aux outils
alimentés sur secteur (avec fil) ou par piles (sans fil).
1) SÉCURITÉ - AIRE DE TRAVAIL
a) Maintenir l’aire de travail propre et bien
éclairée. Les lieux sombres ou encombrés
sont propices aux accidents.
b) Ne pas utiliser un outil électrique dans un
milieu déflagrant, comme en présence de
liquides, gaz ou poussières inflammables.
Les outils électriques peuvent produire des
étincelles qui pourraient enflammer toute
émanation ou poussière ambiante.
c) Maintenir à l’écart les enfants, ou toute
autre personne, lors de l’utilisation d’un
outil électrique. Toute distraction pourrait
faire perdre la maîtrise de l’appareil.
2) SÉCURITÉ – ÉLECTRICITÉ
a) La fiche électrique de l’outil doit
correspondre à la prise murale. Ne
modifier la fiche en aucune façon. Ne
pas utiliser de fiche d’adaptation avec
un outil électrique mis à la terre (masse).
L’utilisation de fiches d’origine et de prises
appropriées réduira tout risque de décharges
électriques.
b) Éviter tout contact corporel avec des
éléments mis à la terre comme : tuyaux,
radiateurs, cuisinières ou réfrigérateurs.
Les risques de décharges électriques
augmentent lorsque le corps est mis à la
terre.
c) Ne pas exposer les outils électriques à
la pluie ou à l’humidité. Tout contact d’un
outil électrique avec un liquide augmente les
risques de décharges électriques.
d) Ne pas utiliser le cordon de façon
abusive. Ne jamais utiliser le cordon
pour transporter, tirer ou débrancher un
outil électrique. Protéger le cordon de
toute source de chaleur, de l’huile, et
de tout bord tranchant ou pièce mobile.
Les cordons endommagés ou emmêlés
augmentent les risques de décharges
électriques.
e) En cas d’utilisation d’un outil électrique à
l’extérieur, utiliser systématiquement une
rallonge conçue à cet effet. Cela diminuera
tout risque de décharges électriques.
39
FRANÇAIS
f)
Si on ne peut éviter d’utiliser un outil
électrique en milieu humide, utiliser
un circuit protégé par un dispositif de
courant résiduel (RCD). Cela réduira tout
risque de décharges électriques.
3) SÉCURITÉ INDIVIDUELLE
a) Rester systématiquement vigilant et faire
preuve de jugement lorsqu’on utilise un
outil électrique. Ne pas utiliser d’outil
électrique en cas de fatigue ou sous
l’influence de drogues, d’alcool ou de
médicaments. Tout moment d’inattention
pendant l’utilisation d’un outil électrique
comporte des risques de dommages
corporels graves.
b) Porter un équipement de protection
individuel. Porter systématiquement un
dispositif de protection oculaire. Le fait
de porter un masque anti-poussières, des
chaussures antidérapantes, un casque
de sécurité ou un dispositif de protection
auditive, lorsque la situation le requiert,
réduira les risques de dommages corporels.
c) Prévenir tout démarrage accidentel.
S’assurer que l’interrupteur est en
position d’arrêt avant de brancher l’outil
sur le secteur et/ou à la batterie, ou de le
ramasser ou le transporter. Transporter un
outil le doigt sur l’interrupteur ou brancher un
outil électrique alors que l’interrupteur est en
position de marche invite les accidents.
d) Retirer toute clé de réglage avant de
démarrer l’outil. Une clé laissée sur une
pièce rotative d’un outil électrique comporte
des risques de dommages corporels.
e) Adopter une position stable. Maintenir les
pieds bien ancrés au sol et conserver son
équilibre en permanence. Cela permettra
de mieux maîtriser l’outil électrique en cas de
situations imprévues.
f) Porter des vêtements appropriés. Ne
porter aucun vêtement ample ou bijou.
Maintenir cheveux, vêtements et gants
à l’écart des pièces mobiles, car ils
pourraient s’y faire prendre.
g) Lorsqu’un dispositif de connexion
à un système de dépoussiérage ou
d’élimination est fourni, s’assurer qu’il est
branché et utilisé correctement. L’utilisation
de ces dispositifs peut réduire les risques
engendrés par les poussières.
4) UTILISATION ET ENTRETIEN DES OUTILS ÉLECTRIQUES
a) Ne pas forcer un outil électrique. Utiliser
l’outil approprié au travail en cours. L’outil
approprié effectuera un meilleur travail, de
façon plus sûre et à la vitesse pour laquelle il
a été conçu.
40
b)
c)
d)
e)
f)
g)
Ne pas utiliser un outil électrique dont
l’interrupteur est défectueux. Tout appareil
dont l’interrupteur est défectueux est
dangereux et doit être réparé.
Débrancher la fiche du secteur et/ou
la batterie de l’outil électrique avant
d’effectuer tout réglage, de changer tout
accessoire, ou avant de le ranger. Ces
mesures préventives réduiront tout risque de
démarrage accidentel de l’appareil.
Après utilisation, ranger les outils
électriques hors de portée des enfants
et ne permettre à aucune personne non
familière avec son fonctionnement (ou sa
notice d’instructions) de l’utiliser. Les outils
peuvent être dangereux entre des mains
inexpérimentées.
Entretenir les outils électriques. Vérifier
les pièces mobiles pour s’assurer qu’elles
sont bien alignées et tournent librement,
qu’elles sont en bon état et ne sont
affectées d’aucune condition susceptible
de nuire au bon fonctionnement de l’outil.
En cas de dommage, faire réparer l’outil
électrique avant toute nouvelle utilisation.
De nombreux accidents sont causés par des
outils mal entretenus.
Maintenir tout organe de coupe propre
et bien affûté. Les outils de coupe bien
entretenus et affûtés sont moins susceptibles
de se coincer et sont plus faciles à contrôler.
Utiliser un outil électrique, ses
accessoires, mèches, etc., conformément
aux présentes directives et suivant la
manière prévue pour ce type particulier
d’outil électrique, en tenant compte des
conditions de travail et de la tâche à
effectuer. L’utilisation d’un outil électrique
à des fins autres que celles prévues est
potentiellement dangereuse.
5) RÉPARATION
a) Faire entretenir les outils électriques par
un réparateur qualifié en n’utilisant que
des pièces de rechange identiques. Cela
permettra de préserver l’intégrité de l’outil
électrique et la sécurité de l’utilisateur.
Directives de sécurité additionnelles
pour scies universelles
• Tenir l’outil par les surfaces isolées prévues
à cet effet pendant toute utilisation où
l’organe de coupe pourrait entrer en contact
avec des fils électriques cachés ou son
propre cordon. Tout contact de l’organe de
coupe avec un fil sous tension peut mettre les
parties métalliques exposées de l’outil sous
tension et électrocuter l’utilisateur.
FRANÇAIS
BRANCHEMENT, MISE EN MARCHE ET À L’ARRET
Ne pas exposer l’outil électrique à
l’humidité.
• Avant de mettre la fiche dans la prise, vérifier
que l’outil est à l’ARRET.
• Ne jamais tenter d’immobiliser lames à la main
après la mise à l’ARRET.
3s
Ne pas utiliser l’outil électrique si le câble
d’alimentation est endommagé.
Toujours vérifier que la scie soit arrêtée
avant de la poser sur une table.
EN COURS DE SCIAGE
• Avant de scier, éloigner tous les clous et objets
métalliques de l’aire de travail.
• Si possible, serrer l’ouvrage au moyen d’un étau
p. ex.
EMPLACEMENT DE LA DATE CODÉE DE FABRICATION
(FIG. 1)
La date codée de fabrication (r), qui comprend aussi
l’année de fabrication, est imprimée sur le boîtier.
Exemple :
2010 XX XX
• Ne pas scier des pièces excessivement petites.
• Adopter une position confortable sans se
pencher trop en avant, surtout en cas de travail
sur un échafaudage ou une échelle.
• Toujours maintenir la scie à deux mains.
• Ne pas scier de courbes. Ne jamais effectuer
une ouverture en engageant la pointe des lames
en plein matériau.
VÉRIFICATION ET CHANGEMENT DES LAMES DE SCIE
• Toujours tirer la fiche de la prise avant de
changer les lames.
• Utiliser uniquement des lames de scie DEWALT
dont les caractéristiques sont conformes à ces
instructions.
• Utiliser uniquement des lames de scie solides
et en parfait état. Les lames de scie fendues ou
voilées doivent être remplacées immédiatement.
Année de fabrication
Contenu de l’emballage
Ce carton comprend :
1 Scie pour béton cellulaire avec:
1 Jeu de lames carbure pour béton cellulaire et
plaques de plâtre (DW392)
1 Jeu de lame de scie TCT pour blocs de
construction de faible densité (DW393)
1 Jeu de lame de scie TCT pour blocs de
construction de densité moyenne (DW394)
1 Protecteur
2 Poignées latérales avec vis de fixation
1 Clé Allen
1 Grattoir pour fentes de guidage
1 Manuel d’instructions
Risques résiduels
1 Dessin éclaté
En dépit de l’application des normes de sécurité en
vigueur et de l’installation de dispositifs de sécurité,
certains risques résiduels sont inévitables. Il s’agit
de :
• Vérifier que l’appareil et ses pièces ou
accessoires n’ont pas été endommagés lors du
transport.
– Diminution de l’acuité auditive.
– Risques de dommages corporels dus à des
projections de particules.
– Risques de brûlures provoquées par des
accessoires ayant surchauffé pendant leur
fonctionnement.
– Risques de dommages corporels dus à un
usage prolongé.
Étiquettes sur l’appareil
On trouve les diagrammes suivants sur l’outil :
Lire la notice d’instructions avant toute
utilisation.
• Prendre le temps de lire attentivement et
comprendre cette notice d’instructions avant
toute utilisation de l’appareil.
Description (fig. 1)
AVERTISSEMENT : ne jamais
modifier l’outil électrique ni aucun de
ses composants. Il y a risques de
dommages corporels ou matériels.
a. Interrupteur marche/arrêt
b. Bouton de déblocage
c. Poignée avant
d. Poignées latérales
e. Lames de scie
41
FRANÇAIS
f. Barre
g. Protecteur
h. Vis de fixation de la barre
i. Clé Allen
j. Boîtier
k. Orifice de graissage
l. Fente de guidage
UTILISATION PRÉVUE
Votre scie universelle DEWALT DW392/DW393/
DW394 a été mise au point pour toutes les
applications professionnelles du sciage.
DW392 : Pour scier le béton cellulaire et le
Placoplâtre.
DW393 : Coupe de blocs de construction de faible
densité.
DW394 : Coupe de blocs de construction de
densité moyenne.
NE PAS les utiliser en milieu humide ou en présence
de gaz ou de liquides inflammables.
NE PAS les laisser à la portée des enfants. Une
supervision est nécessaire auprès de tout utilisateur
non expérimenté.
Sécurité électrique
Le moteur électrique a été conçu pour fonctionner
sur une tension unique. Vérifier systématiquement
que la tension du secteur correspond bien à la
tension indiquée sur la plaque signalétique.
Votre outil DEWALT à double isolation
est conforme à la norme EN 60745 ; un
branchement à la terre n’est donc pas
nécessaire.
Si le cordon fourni est endommagé, le remplacer
par un cordon spécialement conçu à cet effet, et
disponible auprès du service après-vente DEWALT.
CH
Toujours utiliser la fiche prescrite lors du
remplacement du câble d’alimentation.
Type 11 pour la classe II
(Isolation double) -outils
Type 12 pour la classe I
(Conducteur de terre) - outils
CH
En cas d’utilisation à l’extérieur, connecter les
outils portatifs à un disjoncteur FI.
Utilisation d’une rallonge
Si une rallonge s’avère nécessaire, utiliser une
rallonge à trois fils homologuée et compatible avec la
tension nominale de cet outil (se reporter à la section
Fiche technique). La section minimale du conducteur
42
est de 1.5 mm2 pour une longueur maximale de
30 m.
En cas d’utilisation d’un dévidoir, dérouler
systématiquement le câble sur toute sa longueur.
MONTAGE ET RÉGLAGES
AVERTISSEMENT : pour réduire
tout risque de dommages
corporels, arrêter l’outil et
débrancher l’appareil du secteur
avant d’installer ou de retirer tout
accessoire, avant tout réglage ou
changement de configuration ou
lors de réparations. S’assurer que la
gâchette est bien en position d’ARRÊT.
Tout démarrage accidentel pourrait
causer des dommages corporels.
Montage des poignées latérales
(fig. 2)
1. Poser la scie sur le côté.
2. Introduire le haut d’une des poignées latérales
(d) dans l’orifice de la poignée avant (c) en
procédant avec soin.
3. Tourner la poignée latérale jusqu’à ce que le bas
s’engage dans le boîtier (j).
4. Serrer la vis de fixation (m) au moyen de la clé
Allen (i).
5. Répéter cette procédure pour l’autre poignée
latérale.
AVERTISSEMENT : Toujours utiliser
la scie avec les poignées latérales en
place.
Remplacement des lames de scie
DÉPOSE DES LAMES DE SCIE (FIG. 3)
1. Poser la scie sens dessus dessous et retirer le
protecteur (g).
2. Desserrer les vis de fixation (h) de la lame de
scie avec la clé Allen (i) jusqu’au déclic.
3. Tirer une des lames de scie vers le haut jusqu’à
ce que le trou fileté (n) sorte du boîtier.
4. Tirer la lame de scie hors du clip (o) et la retirer
de la barre (f).
5. Répéter cette procédure pour l’autre lame de
scie.
POSE DES LAMES DE SCIE (FIG. 4)
1. Introduire une des lames de scie dans la barre
(f) jusqu’à ce que le trou oblong (p) s’engage
dans le clip (o).
FRANÇAIS
2. Introduire la partie arrière de la lame dans
le boîtier (j) jusqu’à ce que le trou fileté (n)
s’engage dans la position de montage.
• Appliquez une force modérée sur
l’outil et n’exercez pas de pression
latérale sur la lame de scie.
3. Répéter cette procédure pour l’autre lame de
scie.
• Éviter toute surcharge.
4. A l’aide d’un morceau de bois, exercer une
pression sur les dents des deux lames pour
garantir leur parallélisme avec la barre (f).
5. Serrer les deux vis de fixation (h) au moyen du
manche court de la clé Allen (i) en exerçant une
pression avant de tourner.
AVERTISSEMENT : Laisser fonctionner
les lames à vide durant environ 20 s
avant de commencer le travail.
Lames de scie
Matériau
recommandé
lame de scie
bois dur, bois tendre,
contreplaqué
universelle
plaques de plâtre et
bûches
lame de scie HSS
contreplaqué, panneaux en aggloméré
et plaque en fibres de boislame de scie TCT
béton cellulaire
lame de scie TCT
Cat #
Position correcte des mains (fig. 5)
AVERTISSEMENT : pour réduire tout
risque de dommages corporels graves,
adopter SYSTÉMATIQUEMENT la
position des mains illustrée.
AVERTISSEMENT : pour réduire
tout risque de dommages corporels
graves, maintenir fermement et
SYSTÉMATIQUEMENT l’outil pour
anticiper toute réaction soudaine de sa
part.
La position correcte des mains nécessite une main
sur la poignée principale (q) avec l’autre main sur la
poignée frontale (c) ou sur la poignée latérale (d).
DT2961
Mise en MARCHE et ARRET (fig. 1)
DT2960
Pour plus de sécurité, l’interrupteur MARCHE/
ARRET (a) est équipé d’un bouton de déblocage (b).
DT2962
DT2963
Avant la mise en marche (fig. 1)
• Retirer le protecteur (g).
• Monter une lame de scie adaptée.
• Vérifier régulièrement le fonctionnement de la
machine. La barre (f) doit être droite et les lames
de scie (e) et le boîtier (j) doivent être intacts.
FONCTIONNEMENT
Consignes d’utilisation
AVERTISSEMENT : respecter
systématiquement les consignes de
sécurité et les normes en vigueur.
AVERTISSEMENT : pour réduire
tout risque de dommages corporels
graves, arrêter et débrancher l’outil
avant tout réglage ou avant de
retirer ou installer toute pièce ou
tout accessoire.
AVERTISSEMENT :
• Assurez-vous que le matériel à scier
est bien fixé.
1. Appuyer sur le bouton de déblocage (b) pour
débloquer la machine.
2. Appuyer sur l’interrupteur MARCHE/ARRET (a).
Dès que l’interrupteur est relâché, le bouton de
déblocage entre automatiquement en fonction,
excluant ainsi tout démarrage par inadvertance.
3. Toujours mettre la machine à l’ARRET avant de
retirer la fiche de la prise.
Pour scier (fig. 1, 5 & 6)
AVIS : Ne pas découper des courbes.
Ne jamais effectuer une ouverture en
engageant la pointe des lames en
plein matériau. La barre doit toujours
dépasser de l’ouvrage.
Pour obtenir une coupe rectiligne longue, tracer une
ligne sur l’ouvrage et suivre la ligne.
Toujours scier vers le bas mais sans toucher le sol
pour éviter d’émousser très rapidement les lames.
Si le travail est exécuté sur un chevalet, toujours
scier à l’extérieur des montants du chevalet.
1. Serrer l’ouvrage d’un côté seulement pour éviter
de coincer la barre et les lames dans la coupe.
Si cela se produit, élargir l’entaille avec des
cales biseautées pour réduire la pression sur les
lames. Ne pas tenter de dégager la scie en la
tordant.
43
FRANÇAIS
2. Maintenir votre scie DEWALT par la poignée
avant (c) et la poignée latérale (d) pour garantir
un guidage optimal.
Pour augmenter les performances et la durée
de vie des lames de scie non peintes, appliquez
régulièrement de l’huile sur les lames et dans les
orifices de graissage (k) (toutes les 15–30 min.). Ne
lubrifiez pas les lames peintes.
• Si l’outil n’est pas utilisé pendant une période
prolongée, lubrifiez les lames de scie non
peintes et remplissez les orifices de graissage
avec un peu d’huile (par ex. avec de l’huile pour
machines). Ne lubrifiez pas les lames peintes.
Laissez l’outil fonctionner pendant quelques
secondes pour permettre à l’huile d’atteindre toutes
les parties. Cela protègera l’outil contre la corrosion.
Vérifier régulièrement la fixation des vis de fixation (h)
de la lame.
Pour scier le béton cellulaire et
les blocs de construction de faible
densité et densité moyenne (fig. 1)
AVERTISSEMENT : Le béton cellulaire
et les blocs de construction de faible
densité et densité moyenne contiennent
de la chaux et du sable de quartz.
Pour garantir des performances
optimales, il est impératif de nettoyer
soigneusement les lames de scie, la
barre et la fente de guidage (l) après
l’utilisation.
MAINTENANCE
Votre outil électrique DEWALT a été conçu pour
fonctionner longtemps avec un minimum de
maintenance. Le fonctionnement continu et
satisfaisant de l’outil dépendra d’une maintenance
adéquate et d’un nettoyage régulier.
AVERTISSEMENT : pour réduire
tout risque de dommages
corporels, arrêter l’outil et
débrancher l’appareil du secteur
avant d’installer ou de retirer tout
accessoire, avant tout réglage ou
changement de configuration ou
lors de réparations. S’assurer que la
gâchette est bien en position d’ARRÊT.
Tout démarrage accidentel pourrait
causer des dommages corporels.
Lubrification
• Lubrifiez les lames de scie (si la scie est équipée
de lames non peintes), la barre et la fente de
guidage après leur nettoyage. Ne lubrifiez pas
les lames peintes.
• Appliquer régulièrement de l’huile dans les
orifices de graissage sur la barre.
44
Entretien
AVERTISSEMENT : éliminer poussière
et saleté du boîtier principal à l’aide d’air
comprimé chaque fois que les orifices
d’aération semblent s’encrasser. Porter
systématiquement des lunettes de
protection et un masque anti-poussières
homologués au cours de cette
procédure.
AVERTISSEMENT : ne jamais utiliser
de solvants ou tout autre produit
chimique décapant pour nettoyer
les parties non métalliques de l’outil.
Ces produits chimiques pourraient en
attaquer les matériaux utilisés. Utiliser
un chiffon humidifié avec de l’eau et
un savon doux. Protéger l’outil de tout
liquide et n’immerger aucune de ses
pièces dans aucun liquide.
Retirez régulièrement les lames de scie après la
découpe du béton cellulaire. Nettoyez à fond les
lames de scie et la barre. Pour nettoyer la fente de
guidage utilisez le racloir fourni avec l’outil.
Accessoires en option
AVERTISSEMENT : comme les
accessoires autres que ceux offerts par
DEWALT n’ont pas été testés avec ce
produit, leur utilisation avec cet appareil
pourrait être dangereuse. Pour réduire
tout risque de dommages corporels,
seuls des accessoires DEWALT
recommandés doivent être utilisés avec
cet appareil.
Veuillez consulter votre revendeur pour plus
d’informations sur les accessoires appropriés.
FRANÇAIS
Protection de l’environnement
Collecte sélective. Ne pas jeter ce produit
avec les ordures ménagères.
En fin de durée de vie ou d’utilité de votre
produit DEWALT, ne pas le jeter avec les ordures
ménagères, mais dans les conteneurs de collecte
sélective.
La collecte sélective des produits et
emballages usagés permet de recycler
et réutiliser leurs matériaux. La
réutilisation de matériaux recyclés aide à
protéger l’environnement contre la
pollution et à réduire la demande en
matière première.
Selon les réglementations locales, il peut être offert :
service de collecte sélective individuel des produits
électriques, ou déchetterie municipale ou collecte
sur les lieux d’achat des produits neufs.
DEWALT dispose d’installations pour la collecte et
le recyclage des produits DEWALT en fin de vie.
Pour profiter de ce service, veuillez rapporter votre
produit auprès d’un centre de réparation agréé qui le
recyclera en notre nom.
Pour connaître l’adresse d’un centre de réparation
agréé près de chez vous, veuillez contacter votre
distributeur DEWALT local à l’adresse indiquée dans
cette notice d’instructions, ou consulter la liste des
centres de réparation agréés DEWALT, l’éventail de
notre SAV et tout renseignement complémentaire
sur Internet à l’adresse : www.2helpU.com.
45
FRANÇAIS
GARANTIE
DEWALT est si sûr de la qualité de
ses produits qu’il propose à tous les
professionnels qui les utilisent, une garantie
exceptionnelle. Cette promesse de garantie
s’ajoute à vos droits contractuels en tant
qu’utilisateur professionnel ou vos droits
légaux en tant qu’utilisateur privé, non
professionnel, et elle ne peut en aucun cas
leur porter préjudices. Cette garantie est
valable au sein des territoires des États
membres de l’Union Européenne et au sein
de la Zone européenne de libre-échange.
• GARANTIE DE SATISFACTION DE 30 JOURS •
Si les performances de votre outil DEWALT
ne vous apportaient pas totale satisfaction,
retournez simplement, au point de vente,
l’outil accompagné de tous ses composants
originaux, dans un délai de 30 jours à
compter de sa date d’achat pour son
échange ou son remboursement intégral. Le
produit devra avoir été soumis à une usure
normale. Une preuve d’achat sera exigée.
• CONTRAT D’ENTRETIEN GRATUIT D’UN AN •
Si votre outil DEWALT doit subir un entretien
ou une révision dans les 12 mois suivant
l’achat, vous avez droit à une intervention
gratuite. Cette dernière sera effectuée
gratuitement par un centre de réparation
agréé DEWALT. Une preuve d’achat sera
exigée. Cela comprend la main-d’œuvre.
Les accessoires et les pièces détachées
sont exclus, à moins d’un défaut de
fabrication sous garantie.
• GARANTIE COMPLÈTE D’UN AN •
Si votre produit DEWALT présentait un vice
de matériau ou de fabrication dans les
12 mois à compter de sa date d’achat,
DEWALT garantit le remplacement gratuit de
toute pièce défectueuse ou, à notre entière
discrétion, le remplacement gratuit de
l’appareil, à condition que :
• Le produit ait été utilisé correctement ;
• Le produit ait été soumis à une usure
normale ;
• Aucune réparation n’ait été effectuée
par du personnel non autorisé ;
• Une preuve d’achat soit fournie • Le produit soit retourné complet,
avec l’ensemble de ses composants
originaux.
46
Si vous souhaitez effectuer une réclamation,
contactez votre revendeur ou consultez
l’emplacement du centre de réparation
agréé DEWALT le plus proche dans le
catalogue DEWALT ou contactez le service
clientèle DEWALT à l’adresse indiquée
dans ce manuel. Une liste des centres de
réparation agréés DEWALT et tout détail
complémentaire concernant notre service
après-vente, sont à votre disposition sur
notre site Internet : www.2helpU.com
ITALIANO
SEGA ALLIGATOR
DW392, DW393, DW394
Congratulazioni!
Per aver scelto un apparato DEWALT. Gli anni di
esperienza, lo sviluppo e l’innovazione meticolosi
del prodotto fanno di DEWALT uno dei partner
più affidabili per gli utilizzatori di apparati elettrici
professionali.
essere utilizzato per confrontare vari apparati fra
di loro. Può essere utilizzato per una valutazione
preliminare dell’esposizione.
AVVERTENZA: Il livello di emissioni
delle vibrazioni riportato è relativo alle
applicazioni principali dell’apparato.
Tuttavia, se l’apparato viene utilizzato
per applicazioni diverse, con diversi
accessori, o non riceve adeguata
manutenzione, il valore delle emissioni
di vibrazioni può essere differente. Ciò
potrebbe aumentare sensibilmente il
livello di esposizione durante il periodo di
utilizzo complessivo.
Dati Tecnici
Tensione
Tipo
Potenza assorbita
Velocità a vuoto.
Profondità max. taglio
Capacità max. taglio
Tempo di frenatura
automatica della lama
Lunghezza cavo
Peso
LPA (pressione sonora)
KPA (incertezza pressione
sonora)
LWA (potenza sonora)
KWA (incertezza potenza
sonora)
V
W
min-1
mm
mm
DW392 DW393 DW394
230
230
230
5
5
5
1.350 1.350 1.350
3.300 3.300 3.300
38
38
38
425
425
425
s
m
kg
3
4
4,2
3
4
4,2
3
4
4,2
dB(A)
91
91
91
dB(A)
dB(A)
3
100
3
100
3
100
dB(A)
3,2
3,2
3,2
Valori totali di vibrazione (somma dei tre valori assiali) calcolati
secondo le normative EN 60745:
Valore di emissione delle vibrazioni ah per DT2964
Taglio di blocchi per costruzioni a bassa densità
ah,LDB =
m/s2
5,0
5,0
5,0
Incertezza K =
m/s2
1,5
1,5
1,5
Valore di emissione delle vibrazioni ah per DT2966
Taglio di blocchi per costruzioni a media densità
ah,MDB =
m/s2
4,0
4,0
4,0
Incertezza K =
m/s2
1,5
1,5
1,5
Valore di emissione delle vibrazioni ah per DT2965
Taglio di calcestruzzo cellulare
ah,CC =
m/s2
4,5
4,5
4,5
Incertezza K =
m/s2
1,5
1,5
1,5
Il livello di emissione di vibrazioni indicato in questo
foglio informativo è stato misurato in base al test
standard indicato nella normativa EN 60745 e può
Una stima del livello di esposizione
alle vibrazioni deve anche considerare
i momenti in cui l’apparato è spento
o quando è acceso ma non viene
utilizzato. Ciò potrebbe ridurre
sensibilmente il livello di esposizione
durante il periodo di utilizzo complessivo.
È necessario identificare ulteriori misure
di sicurezza per proteggere l’operatore
dagli effetti delle vibrazioni. Per esempio:
eseguire una manutenzione adeguata
dell’apparato e degli accessori, evitare il
raffreddamento delle mani, organizzare il
lavoro.
Fusibili
Europa
per apparati da 230 V 10 Ampere, di rete
Definizioni: istruzioni di sicurezza
Le definizioni sottostanti descrivono il livello di allerta
rappresentato da ogni parola di segnalazione. Si
invita a leggere attentamente il manuale, prestando
attenzione a questi simboli.
PERICOLO: indica una situazione di
pericolo imminente che, se non evitata,
provoca lesioni gravi o addirittura
mortali.
AVVERTENZA: indica una situazione
potenzialmente pericolosa che, se non
evitata, può causare morte o gravi
lesioni.
ATTENZIONE: indica una situazione
potenzialmente pericolosa che, se non
evitata, potrebbe provocare lesioni di
gravità lieve o media.
47
ITALIANO
AVVISO: indica una situazione non in
grado di causare lesioni personali
ma che, se non evitata, potrebbe
provocare danni materiali.
Evidenzia il rischio di scossa elettrica.
Evidenzia il rischio d’incendio.
Dichiarazione di conformità CE
DIRETTIVA MACCHINE
DW392, DW393, DW394
DEWALT dichiara che i prodotti qui descritti nei “Dati
tecnici” sono conformi alle normative:
2006/42/EC, EN 60745-1, EN 60745-2-11.
Questi prodotti sono anche conformi alle normative
2004/108/EC. Per ulteriori informazioni, contattare
DEWALT all’indirizzo seguente o vedere sul retro del
manuale.
Il firmatario è responsabile della compilazione del
documento tecnico e rende questa dichiarazione per
conto di DEWALT.
Horst Grossmann
Vice Presidente Progettazione e Sviluppo Prodotti
DEWALT, Richard-Klinger-Strasse 11,
D-65510, Idstein, Germania
31.12.2009
AVVERTENZA: per ridurre il rischio di
lesioni, leggere il manuale di istruzioni
Avvertenze generali di sicurezza per
apparati elettrici
AVVERTENZA! leggere
attentamente tutte le avvertenze e
le istruzioni. La mancata osservanza
delle istruzioni seguenti può causare
scossa elettrica, incendio e/o gravi
lesioni personali.
48
CONSERVARE LE AVVERTENZE E LE ISTRUZIONI
PER RIFERIMENTI FUTURI
Il termine “apparato elettrico” utilizzato nelle
avvertenze fa riferimento sia agli apparati alimentati
a corrente (con cavo elettrico), sia a quelli a batteria
(senza cavo).
1) SICUREZZA DELL’AREA DI LAVORO
a) Mantenere l’area di lavoro pulita e
ben illuminata. Gli ambienti disordinati o
scarsamente illuminati favoriscono gli incidenti
b) Non azionare gli apparati in ambienti
con atmosfera esplosiva, come quelli
in presenza di liquidi, gas o polveri
infiammabili. Gli apparati elettrici creano
scintille che possono incendiare le polveri o i
fumi.
c) Durante l’uso di un apparato elettrico,
tenere lontani i bambini e chiunque si
trovi nelle vicinanze. Le distrazioni possono
provocare la perdita di controllo.
2) SICUREZZA ELETTRICA
a) Le spine dell’apparato elettrico devono
essere adatte alla presa di alimentazione.
Non modificare la spina in alcun modo.
Non collegare un adattatore alla spina di
un apparato elettrico dotato di scarico a
terra. Per ridurre il rischio di scossa elettrica
evitare di modificare le spine e utilizzare
sempre le prese appropriate.
b) Evitare il contatto con superfici collegate
con la terra, quali tubature, termosifoni,
fornelli e frigoriferi. Se il proprio corpo è
collegato con la terra, il rischio di scossa
elettrica aumenta.
c) Non esporre gli apparati elettrici alla
pioggia o all’umidità. Se l’acqua entra
nell’apparato elettrico aumenta il rischio di
scossa elettrica.
d) Non utilizzare il cavo elettrico in modo
improprio. Non utilizzare mai il cavo per
spostare, tirare o scollegare l’apparato
elettrico. Tenere il cavo elettrico lontano
da fonti di calore, olio, bordi taglienti
o parti in movimento. Se il cavo è
danneggiato o impigliato, il rischio di scossa
elettrica aumenta.
e) Quando l’apparato elettrico viene
impiegato all’aperto, utilizzare unicamente
cavi di prolunga previsti per esterni. L’uso
di un cavo elettrico adatto ad ambienti esterni
riduce il rischio di scossa elettrica.
f) Se è non è possibile evitare l’uso di un
apparato elettrico in ambienti umidi,
usare una fonte di corrente protetta da un
interruttore differenziale (salvavita) L’uso di
un interruttore differenziale riduce il rischio di
scossa elettrica.
ITALIANO
3) SICUREZZA PERSONALE
a) Quando si utilizza un apparato elettrico
evitare di distrarsi. Prestare attenzione
a quello che si sta facendo e utilizzare
il buon senso. Non utilizzare l’apparato
elettrico quando si è stanchi o sotto
l’effetto di droghe, alcool o medicinali.
Un solo attimo di distrazione durante l’uso di
tali apparati potrebbe provocare gravi lesioni
personali
b) Indossare abbigliamento di protezione
adeguato. Utilizzare sempre protezioni
oculari. L’uso di abbigliamento di protezione
quali mascherine antipolvere, scarpe
antinfortunistiche antiscivolo, caschi di
sicurezza o protezioni uditive, in condizioni
opportune consente di ridurre le lesioni
personali.
c) Evitare avvii involontari. Assicurarsi
che l’interruttore sia in posizione di
spento prima inserire l’alimentazione
elettrica e/o il blocco batteria e prima
di afferrare o trasportare l’apparato. Il
trasporto di apparati elettrici tenendo il dito
sull’interruttore o quando sono collegati alla
rete elettrica con l’interruttore nella posizione
di acceso provoca incidenti.
d) Prima di accendere l’apparato elettrico,
rimuovere eventuali chiavi o utensili di
regolazione. Un utensile di regolazione
o una chiave fissati su una parte rotante
dell’apparato elettrico possono provocare
lesioni personali.
e) Non sporgersi. Mantenere sempre una
buona stabilità al suolo ed equilibrio. Ciò
consente un migliore controllo dell’apparato
nelle situazioni impreviste.
f) Indossare vestiario adeguato. Non
indossare abiti lenti o gioielli. Tenere
capelli, vestiti e guanti lontano dalle parti
in movimento. Abiti lenti, gioielli o capelli
lunghi possono impigliarsi nelle parti in
movimento.
g) Se i dispositivi sono forniti di
collegamento con l’attrezzatura di
aspirazione e raccolta delle polveri,
assicurarsi che siano collegati e utilizzati
correttamente. La raccolta delle polveri può
ridurre i pericoli legati a queste ultime.
4) USO E MANUTENZIONE DELL’APPARATO ELETTRICO
a) Non forzare l’apparato. Utilizzare un
apparato adatto al lavoro da eseguire.
L’apparato lavora meglio e con maggior
sicurezza se utilizzato secondo quanto è stato
previsto.
b)
c)
d)
e)
f)
g)
Non utilizzare l’apparato se l’interruttore
non permette l’accensione o lo
spegnimento. Qualsiasi apparato elettrico
che non possa essere controllato tramite
l’interruttore è pericoloso e deve essere
riparato.
Staccare la spina dall’alimentazione
elettrica e/o il blocco batteria
dell’apparato elettrico prima di effettuare
qualsiasi tipo di regolazione, prima
di cambiare gli accessori o di riporlo.
Queste misure di sicurezza preventive
riducono il rischio di azionare l’apparato
accidentalmente.
Riporre gli apparati non utilizzati fuori
dalla portata dei bambini ed evitarne
l’uso da parte di persone che hanno poca
familiarità con l’apparato elettrico e con le
presenti istruzioni. Gli apparati elettrici sono
pericolosi in mano a persone inesperte.
Eseguire una manutenzione adeguata
degli apparati elettrici. Verificare il
cattivo allineamento e inceppamento di
parti mobili, la rottura di componenti e
ogni altra condizione che possa influire
sul funzionamento degli apparati. Se
danneggiato, far riparare l’apparato
elettrico prima dell’uso. Molti incidenti sono
provocati da apparati elettrici su cui non è
stata effettuata la corretta manutenzione.
Tenere gli utensili da taglio affilati e puliti.
La manutenzione corretta degli utensili da
taglio con bordi affilati riduce le probabilità di
inceppamento e ne facilita il controllo.
Utilizzare l’apparato elettrico, gli
accessori, le punte ecc., rispettando
le presenti istruzioni e tenendo in
considerazione le condizioni di
funzionamento e il lavoro da eseguire.
L’utilizzo dell’apparato elettrico per impieghi
diversi da quelli previsti può provocare
situazioni di pericolo.
5) ASSISTENZA
a) L’apparato elettrico deve essere riparato
da personale qualificato,che utilizzi
ricambi originali identici alle parti da
sostituire. In questo modo viene garantita la
sicurezza dell’apparato elettrico.
Norme di sicurezza specifiche per le
Seghe Alligator
• Sostenere l’apparato con supporti aventi
superfici isolanti quando si eseguono
lavorazioni in cui la parte tagliente potrebbe
toccare cavi elettrici nascosti o il cavo di
alimentazione dell’accessorio di taglio. Gli
49
ITALIANO
accessori da taglio che vengono a contatto
con un cavo sotto tensione trasmettono la
corrente elettrica anche alle parti metalliche
esposte dell’apparato e possono provocare la
folgorazione dell’operatore.
COLLEGAMENTO IN RETE, ACCENSIONE/SPEGNIMENTO
ON/OFF
• Prima di collegare la spina alla rete di
alimentazione, assicurarsi sempre che
l’interruttore della Sega Alligator sia nella
posizione di spento (OFF).
– Menomazioni uditive.
– Rischio di lesioni personali causati da schegge
volanti.
– Rischio di bruciature causate da parti che si
arroventano durante la lavorazione.
– Rischio di lesioni personali causate dall’utilizzo
prolungato.
Riferimenti sull’apparato
Sull’apparato sono presenti i seguenti simboli:
• Dopo aver disattivato la sega, non cercare mai
di fermarne le lame con le dita.
3s
Leggere il manuale d’istruzioni prima
dell’uso.
Non riporre mai la sega su un tavolo
o su un banco da lavoro senza averla
precedentemente spenta. Ricordare che
le lame continueranno a funzionare per
un breve periodo dopo avere spento la
sega.
Non esporre l’apparato elettrico
all’umidità..
Non utilizzare l’apparato elettrico se il
cavo principale è danneggiato.
DURANTE IL TAGLIO
• Prima di iniziare il taglio, rimuovere i chiodi e le
parti metalliche dal pezzo in lavorazione.
• Quando è possibile, utilizzare morse e dispositivi
simili per bloccare saldamente il pezzo in
lavorazione.
• Non cercare di tagliare pezzi di lavorazione
estremamente piccoli.
• Non piegarsi troppo in avanti e accertarsi di
essere sempre in una posizione di equilibrio
sicura, soprattutto quando ci si trova su
ponteggi o su scale.
• Impugnare sempre la sega con entrambe le
mani.
• Non utilizzare la sega per realizzare curve e
tasche.
CONTROLLO E SOSTITUZIONE DELLE LAME DELLA SEGA
• Disinserire la spina dell’utensile dalla rete prima
di procedere alla pulizia o alla sostituzione delle
lame della sega.
• Utilizzare solo lame DEWALT per seghe conformi
alle specifiche contenute in questo libretto di
istruzioni.
• Utilizzare solo lame affilate e in perfette
condizioni di funzionamento; le lame rotte o
piegate devono essere scartate e sostituite
immediatamente.
Rischi residui
Malgrado l’applicazione delle principali regole
di sicurezza e l’implementazione di dispositivi di
sicurezza, alcuni rischi residui non possono essere
evitati. Questi sono:
50
POSIZIONE DEL CODICE DATA (FIG. 1)
Il codice data (r), che comprende anche l’anno
di fabbricazione, è stampato sulla superficie
dell’alloggiamento.
Esempio:
2010 XX XX
Anno di fabbricazione
Contenuto della confezione
La confezione contiene:
1 Sega Alligator fornita di:
1 Set di lame TCT per calcestruzzo cellulare e per
cartongesso (DW392)
1 Set lame TCT per blocchi per costruzioni a
bassa densità (DW393)
1 Set lame TCT per blocchi per costruzioni a
media densità (DW394)
1 Riparo lama
2 Impugnature laterali con viti di fissaggio
1 Chiave a brugola
1 Raschietto per scanalatura di taglio
1 Manuale istruzione
1 Disegno esploso
• Verificare eventuali danni all’apparato, ai
componenti o agli accessori che possano
essere avvenuti durante il trasporto.
ITALIANO
• Prima di utilizzare il prodotto, leggere e
comprendere interamente questo manuale.
CH
Tipo 11 per la classe II
(doppio isolamento) - utensili elettrici
Descrizione (fig. 1)
AVVERTENZA: non modificare
l’apparato o alcuna parte di esso.
Si possono causare danni o lesioni
personali.
a. Interruttore on/off
Per la sostituzione del cavo di alimentazione,
utilizzare sempre la spina di tipo prescritto.
Tipo 12 per la classe I
(messa a terra) - utensili elettrici
CH
Gli apparecchi portatili, utilizzati in ambiente
esterno, devono essere collegati ad un
interruttore differenziale.
b. Pulsante di bloccaggio
c. Impugnatura anteriore
d. Impugnature laterali
e. Lame della sega
f. Barra
g. Riparo della lama
h. Viti di fissaggio della lama
i. Chiave a brugola
j. Alloggiamento
k. Foro di lubrificazione
l. Scanalatura guidalama
UTILIZZO PREVISTO
La sua sega alligator DEWALT DW392/DW393/
DW394 è un elettroutensile versatile che è stato
progettato per applicazioni professionali di taglio.
DW392: Taglio di calcestruzzo cellulare e
cartongesso.
DW393: Taglio di blocchi per costruzioni a bassa
densità.
DW394: Taglio di blocchi per costruzioni a media
densità.
NON utilizzare in condizioni di bagnato o in presenza
di liquidi o gas infiammabili.
NON PERMETTERE ai bambini di avvicinarsi
all’apparato. Le persone inesperte devono utilizzare
questo apparato solo sotto sorveglianza.
Sicurezza elettrica
Il motore elettrico è stato progettato per essere
alimentato con un solo livello di tensione. Verificare
sempre che l’alimentazione corrisponda alla tensione
della targhetta.
L’apparato DEWALT possiede doppio
isolamento secondo la normativa
EN 60745, perciò non è necessario il
collegamento a terra.
Se il cavo di alimentazione è danneggiato, deve
essere sostituito con un cavo appositamente
realizzato, disponibile tramite la rete di assistenza
DEWALT.
Utilizzo di un cavo di prolunga
Se è necessaria una prolunga, utilizzare un cavo di
prolunga omologato a 3 anime, idoneo alla potenza
di ingresso di questo apparato (vedere i dati tecnici).
La sezione minima del conduttore è 1.5 mm2 e la
lunghezza massima è 30 m.
Se si utilizza un cavo in bobina, srotolarlo
completamente.
ASSEMBLAGGIO E REGOLAZIONI
AVVERTENZA: per ridurre il rischio
di lesioni, spegnere l’unità e
staccarla dall’alimentazione prima di
installare e rimuovere gli accessori,
di regolare o cambiare impostazioni
o di fare riparazioni. Assicurarsi che
l’interruttore a grilletto sia in posizione
OFF. Un avvio accidentale può causare
lesioni.
Montaggio delle impugnature laterali
(fig. 2)
1. Mettere l’utensile su un fianco.
2. Inserire con attenzione l’estremità superiore di
una delle impugnature laterali (d) nell’apertura
dell’impugnatura anteriore (c).
3. Ruotare l’impugnatura laterale finché l’estremità
inferiore si inserisce nell’alloggiamento (j).
4. Serrare la vite di fissaggio (m) con la chiave a
brugola (i).
5. Ripetere la stessa procedura per l’altra
impugnatura laterale.
AVVERTENZA: L’utensile deve sempre
essere azionato con le impugnature
laterali correttamente montate.
Sostituzione delle lame della sega
RIMOZIONE DELLE LAME DELLA SEGA (FIG. 3)
1. Capovolgere l’utensile e rimuovere il riparo della
lama (g).
51
ITALIANO
2. Allentare entrambe le viti di fissaggio (h) della
lama mediante la chiave a brugola (i) finché non
si sente un clic.
3. Tirare delicatamente una lama finché il foro
filettato (n) non è uscito dall’alloggiamento.
4. Sfilare la lama dal fermaglio di bloccaggio (o) ed
estrarla dalla barra (f).
5. Ripetere la stessa operazione per l’altra lama.
MONTAGGIO DELLE LAME (FIG. 4)
1. Fare scorrere una lama nella barra (f)
accertandosi che il suo foro asolato (p) si
inserisca nel fermaglio di bloccaggio (o).
2. Inserire la parte posteriore della lama
nell’alloggiamento (j) finché il foro filettato (n) non
si trova nella posizione di montaggio richiesta.
FUNZIONAMENTO
Istruzioni per l’uso
AVVERTENZA: osservare sempre le
istruzioni di sicurezza e le normative in
vigore.
AVVERTENZA: per ridurre il
rischio di gravi lesioni personali,
spegnere l’apparato e scollegarlo
dall’alimentazione prima di eseguire
qualsiasi regolazione o rimozione/
installazione di dotazioni o
accessori.
AVVERTENZA:
3. Ripetere la stessa procedura per l’altra lama.
• Assicurarsi che il materiale da
segare sia correttamente bloccato in
posizione.
4. Servendosi di un pezzo di legno, premere sul
lato dentato delle lame per accertarsi che siano
perfettamente parallele alla barra (f).
• Applicare una leggera pressione
esclusivamente sull’apparato senza
premere lateralmente sulla lama.
5. Serrare a fondo entrambe le viti di fissaggio
(h) della lama premendo e ruotando
contemporaneamente il lato corto della chiave a
brugola (i).
• Evitare i sovraccarichi.
AVVERTENZA: Prima di azionare la
sega, lasciare funzionare liberamente le
lame per circa 20 sec.
Lame della sega
Materiale
Consigliato
Cat #
lama della sega
legno duro, legno morbido
legno compensato
impieghi generici
DT2961
carton gesso e
tronchi essiccati Lama in acciaio super rapido (HSS) DT2960
legno compensato, truciolato
e MDF
Lama TCT
DT2962
calcestruzzo cellulare
Lama TCT
DT2963
Prima di mettere in funzione
l’utensile (fig. 1)
• Rimuovere il riparo della lama (g).
• Installare il tipo adeguato di lama.
• Verificare che l’utensile funzioni correttamente
e che sia in grado di eseguire tutte le funzioni.
Accertarsi che la barra (f) sia ancora in posizione
diritta e che sia le lame (e) sia l’alloggiamento (j)
non siano danneggiati.
52
Corretto posizionamento delle mani
(fig. 5)
AVVERTENZA: per ridurre il rischio di
lesioni personali gravi, tenere le mani
SEMPRE nella posizione corretta, come
illustrato.
AVVERTENZA: per ridurre il rischio
di lesioni personali gravi, mantenere
SEMPRE l’apparato con presa sicura
per prevenire reazioni improvvise.
La posizione corretta delle mani richiede una mano
sull’impugnatura principale (q), e l’altra mano
sull’impugnatura anteriore (c) o sull’impugnatura
laterale (d).
Accensione e spegnimento
(ON e OFF) (fig. 1)
Per motivi di sicurezza, l’interruttore ON/OFF (a) è
dotato di un pulsante di bloccaggio (b).
1. Per sbloccare l’utensile, premere il pulsante di
bloccaggio (b).
2. Per mettere in funzione l’utensile, premere
l’interruttore ON/OFF (a). Non appena si rilascia
l’interruttore ON/OFF, l’interruttore di bloccaggio
si inserisce automaticamente al fine di evitare
l’avvio accidentale dell’utensile.
3. Prima di scollegare la spina dalla presa di rete,
assicurarsi sempre che l’interruttore dell’utensile
sia nella posizione di spento.
ITALIANO
Operazione di taglio (fig. 1, 5 & 6)
AVVERTENZA: per ridurre il rischio
di lesioni, spegnere l’unità e
staccarla dall’alimentazione prima di
installare e rimuovere gli accessori,
di regolare o cambiare impostazioni
o di fare riparazioni. Assicurarsi che
l’interruttore a grilletto sia in posizione
OFF. Un avvio accidentale può causare
lesioni.
AVVISO: Non utilizzare la sega per
realizzare curve o tasche. Accertarsi che
l’estremità della barra sporga dal pezzo
in lavorazione.
Per tagli lunghi e rettilinei, tracciare dapprima una
riga sul pezzo e poi seguirla guidando la sega.
Eseguire i tagli procedendo solo dall’alto verso il
basso. Durante l’esecuzione del taglio, evitare che
le lame vengano a contatto con della terra in quanto
perderebbero il filo in breve tempo.
Quando si utilizza un cavalletto, eseguire il taglio
tenendo la sega in una posizione esterna rispetto ai
bracci del cavalletto stesso.
1. Bloccare il pezzo su un lato con un morsetto
in modo da impedire che la barra si addossi al
pezzo in lavorazione. Qualora ciò si verificasse,
allargare il taglio con dei cunei al fine di annullare
lo sforzo a carico della lama. Non cercare di
liberare la sega utilizzando una chiave.
2. Per guidare la sega correttamente, tenere
l’elettroutensile DEWALT impugnando la maniglia
anteriore (c) e quella laterale (d).
Per aumentare le prestazioni e la durata delle lame
non verniciate, applicare regolarmente del lubrificante
sulle lame e nei fori del lubrificante (k) (ogni 15–30
min.). Non lubrificare le lame verniciate.
Controllare regolarmente le viti di fissaggio delle
lame (h).
Esecuzione del taglio su
calcestruzzo cellulare, blocchi per
costruzioni a bassa densità e a
media densità (fig. 1)
AVVERTENZA: Il calcestruzzo cellulare
e i blocchi per costruzioni a bassa e a
media densità contengono calce viva e
sabbia quarzosa.
Al fine di garantire prestazioni ottimali,
le lame, la barra e la scanalatura
guidalama (l) devono venire pulite
accuratamente dopo l’uso.
MANUTENZIONE
Questo apparato DEWALT è stato progettato per
funzionare a lungo con una manutenzione minima.
Per avere prestazioni sempre soddisfacenti occorre
avere cura dell’apparato e sottoporlo a pulizia
periodica.
Lubrificazione
• Lubrificare le lame (se dotate di lame non
verniciate), la barra e la scanalatura guidalama
dopo averle pulite. Non lubrificare le lame
verniciate.
• Applicare regolarmente olio negli appositi fori
presenti nella barra.
• Se l’apparato non viene utilizzato per un periodo
di tempo prolungato, rivestire le lame non
verniciate e riempire i fori di lubrificazione con
una piccola quantità d’olio (ad esempio olio per
macchine). Non lubrificare le lame verniciate.
Lasciare funzionare l’apparato per alcuni secondi
in modo che l’olio possa raggiungere tutte le
parti da lubrificare. Questo garantisce un’azione
anticorrosiva.
Pulizia
AVVERTENZA: soffiare via la polvere
dall’alloggiamento con aria compressa,
non appena vi sia sporco visibile
all’interno e intorno alle prese d’aria
di ventilazione. Quando si esegue
questa procedura indossare occhiali
di protezione e mascherine antipolvere
omologati.
AVVERTENZA: non utilizzare solventi o
altri prodotti chimici aggressivi per pulire
le parti non metalliche dell’apparato.
Questi prodotti chimici indeboliscono i
materiali utilizzati per questi componenti.
Utilizzare un panno inumidito solo
con acqua e sapone delicato. Non
far penetrare del liquido all’interno
dell’apparato, e non immergere alcuno
dei suoi componenti direttamente in un
liquido.
53
ITALIANO
Rimuovere regolarmente le lame dopo aver
eseguito il taglio su calcestruzzo cellulare. Pulire
accuratamente le lame e la barra. Per pulire
la scanalatura guidalama, usare il raschietto in
dotazione all’apparato.
Accessori su richiesta
AVVERTENZA: su questo prodotto
sono stati collaudati soltanto gli
accessori offerti da DEWALT, quindi
l’utilizzo di accessori diversi potrebbe
essere rischioso. Per ridurre il rischio
di lesioni, su questo prodotto vanno
utilizzati solo gli accessori raccomandati
DEWALT.
Rivolgersi al proprio rivenditore per ulteriori
informazioni sugli accessori più adatti.
Rispetto ambientale
Raccolta differenziata. Questo prodotto
non deve essere smaltito con i normali
rifiuti domestici.
Se il prodotto DEWALT deve essere sostituito o
non è più utilizzato, non effettuare lo smaltimento
con i rifiuti domestici. Smaltirlo tramite la raccolta
differenziata.
La raccolta differenziata di prodotti usati
e imballaggi permette il riciclo e il riutilizzo
dei materiali. Il riutilizzo di materiali
riciclati aiuta a impedire l’inquinamento
ambientale e riduce la richiesta di materiali
grezzi.
Secondo le normative locali, la raccolta differenziata
di prodotti elettrici può avvenire a domicilio, presso le
sedi di raccolta comunali oppure presso il rivenditore
al momento dell’acquisto di un nuovo prodotto.
DEWALT offre un servizio di ritiro e riciclaggio dei
suoi prodotti alla fine della loro vita utile. Per usufruire
di questo servizio, restituire il prodotto presso un
riparatore autorizzato che lo raccoglie per conto di
DEWALT.
È possibile individuare il riparatore autorizzato
più vicino rivolgendosi all’ufficio DEWALT di zona
all’indirizzo indicato nel presente manuale. Altrimenti,
è possibile consultare un elenco dei riparatori
autorizzati DEWALT e tutti i dettagli relativi alla
nostra assistenza post-vendita, nel sito Internet:
www.2helpU.com.
54
ITALIANO
GARANZIA
DEWALT realizza prodotti di qualità e offre
una garanzia eccezionale per i professionisti
che utilizzano i suoi apparati. Questa
dichiarazione di garanzia è aggiuntiva e
non pregiudica in alcun modo la copertura
assicurativa dell’utilizzatore professionista
o quella della previdenza sociale per
l’utente privato non professionista. La
garanzia è valida sui territori degli stati
membri dell’Unione Europea o dell’EFTA
( Associazione europea di libero scambio).
• 30 GIORNI SENZA RISCHI
SODDISFAZIONE GARANTITA •
Se non è completamente soddisfatto delle
prestazioni del suo apparato DEWALT,
può semplicemente restituircelo entro
30 giorni, completo come era al momento
dell’acquisto, per ottenere il rimborso totale
o la sostituzione del prodotto. Il prodotto
deve aver subito un’usura normale in
rapporto al numero di giorni in cui è stato
utilizzato e va restituito accompagnato
dallo scontrino originale di acquisto.
• sia presentato uno scontrino che provi
l’acquisto del prodotto.
• il prodotto va restituito come era al
momento dell’acquisto con tutti i
componenti originali.
Se desidera sporgere un reclamo, la
preghiamo di contattare il suo rivenditore
o di verificare dove si trova il suo riparatore
autorizzato DEWALT più vicino nel catalogo
DEWALT o di contattare l’ufficio DEWALT
all’indirizzo indicato nel presente manuale.
È possibile consultare un elenco dei
riparatori autorizzati DEWALT e tutti i dettagli
relativi alla nostra assistenza post-vendita,
nel sito Internet: www.2helpU.com
• UN ANNO DI ASSISTENZA GRATUITA •
Se necessita di manutenzione o assistenza
per il suo apparato DEWALT, nei 12 mesi
seguenti l’acquisto, ha diritto a ricevere
un’assistenza gratuita. Verrà effettuata
a titolo gratuito presso un riparatore
autorizzato DEWALT. Deve presentare
uno scontrino che provi l’acquisto. Sono
compresi i costi di manodopera. Sono
esclusi quelli per gli accessori e i ricambi,
a meno che non si tratti di pezzi difettosi
coperti dalla garanzia.
• UN ANNO DI GARANZIA COMPLETA •
Se entro 12 mesi dalla data di acquisto il
suo prodotto DEWALT si rivelasse difettoso
a causa di imperfezioni nei materiali o
nella costruzione, DEWALT garantisce la
sostituzione gratuita di tutte le parti difettose
oppure, a nostra discrezione, la sostituzione
gratuita dell’intero apparato a condizione
che:
• il prodotto non sia stato utilizzato in
modo improprio;
• il prodotto abbia subito una normale
usura;
• non siano avvenuti tentativi di
riparazione da parte di persone non
autorizzate a farli;
55
NEDERLANDS
UNIVERSELE ZAAGMACHINE
DW392, DW393, DW394
Hartelijk gefeliciteerd!
U hebt gekozen voor een DEWALT gereedschap.
Jarenlange ervaring, grondige productontwikkeling
en innovatie maken DEWALT tot een van de
betrouwbaarste partners voor gebruikers van
professioneel gereedschap.
Technische gegevens
Voltage
Type
Opgenomen vermogen
Toerental onbelast
Slaglengte
Zaaglengte
Autom. elektr. remtijd
Snoer
Gewicht
V
W
min-1
mm
mm
s
m
kg
LPA (geluidsdruk)
dB(A)
KPA (onzekerheidsfactor
geluidsdruk)
dB(A)
LWA (akoestisch vermogen) dB(A)
KWA (onzekerheid akoestisch
vermogen)
dB(A)
DW392 DW393 DW394
230
230
230
5
5
5
1.350 1.350 1.350
3.300 3.300 3.300
38
38
38
425
425
425
3
3
3
4
4
4
4,2
4,2
4,2
91
91
91
3
100
3
100
3
100
3,2
3,2
3,2
Vibratie totaalwaarden (triax vectorsom) vastgesteld in
overeenstemming met EN 60745:
Vibratie-emissiewaarde ah voor DT2964
Snijden van bouwblokken met lage dichtheid
ah,LDB =
m/s2
5,0
5,0
5,0
Onzekerheid K = m/s2
1,5
1,5
1,5
Vibratie-emissiewaarde ah voor DT2966
Snijden van bouwblokken van middelgrote dichtheid
ah,MDB =
m/s2
4,0
4,0
4,0
Onzekerheid K = m/s2
1,5
1,5
1,5
Vibratie-emissiewaarde ah voor DT2965
Snijden van cellulair beton
ah,CC =
m/s2
4,5
4,5
4,5
Onzekerheid K = m/s2
1,5
1,5
1,5
Het vibratie-emissieniveau dat in dit informatieblad
wordt gegeven, is gemeten in overeenstemming met
een gestandaardiseerde test volgens EN 60745 en
kan worden gebruikt om het ene gereedschap met
56
het andere te vergelijken. Het kan worden gebruikt
voor een eerste inschatting van blootstelling.
WAARSCHUWING: Het verklaarde
vibratie-emissieniveau geldt voor
de hoofdtoepassingen van het
gereedschap. Als het gereedschap
echter voor andere toepassingen
wordt gebruikt, dan wel met
andere accessoires of slecht wordt
onderhouden, kan de vibratieemissie verschillen. Dit kan het
blootstellingniveau aanzienlijk verhogen
gedurende de totale arbeidsduur.
Een inschatting van het
blootstellingniveau aan vibratie dient
ook te worden overwogen wanneer het
gereedschap wordt uitgeschakeld of als
het aan staat maar geen daadwerkelijke
werkzaamheden uitvoert. Dit kan
het blootstellingniveau aanzienlijk
verminderen gedurende de totale
arbeidsduur.
Stel aanvullende veiligheidsmaatregelen
op om de operator te beschermen
tegen de effecten van vibratie, zoals:
onderhoud het gereedschap en de
accessoires, houd de handen warm,
organisatie van werkpatronen.
Zekeringen
Europa
230 V gereedschappen 10 Ampère, hoofdstroom
Definities: Veiligheidsrichtlijnen
De onderstaande definities beschrijven het
veiligheidsniveau voor ieder signaleringswoord. Lees
de gebruiksaanwijzing a.u.b. zorgvuldig door en let
op deze symbolen.
GEVAAR: Geeft een dreigend
gevaar aan dat, indien dit niet wordt
voorkomen, leidt tot de dood of
ernstig letsel.
WAARSCHUWING: Geeft een mogelijk
gevaar aan dat, indien dit niet wordt
voorkomen, kan leiden tot de dood of
ernstig letsel.
VOORZICHTIG: Geeft een mogelijk
gevaarlijke situatie aan die, indien dit niet
wordt voorkomen, zou kunnen leiden
tot gering of matig letsel.
NEDERLANDS
OPMERKING: Geeft een handeling
aan waarbij geen persoonlijk letsel
optreedt die, indien niet voorkomen,
schade aan goederen kan
veroorzaken.
Wijst op het gevaar voor elektrische
schok.
Wijst op brandgevaar.
EG verklaring van overeenstemming
RICHTLIJN VOOR MACHINES
DW392, DW393, DW394
DEWALT verklaart dat deze producten zoals
beschreven onder “technische gegevens” in
overeenstemming zijn met:
2006/42/EG, EN 60745-1; EN 60745-2-11.
Deze producten voldoen ook aan Richtlijn
2004/108/EG. Neem voor meer informatie contact
op met DEWALT via het volgende adres of kijk op de
achterzijde van de gebruiksaanwijzing.
De ondergetekende is verantwoordelijk voor de
samenstelling van het technische bestand en legt
deze verklaring af namens DEWALT.
Horst Grossmann
Vice President Engineering and Product
Development
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 11,
D-65510, Idstein, Duitsland
31.12.2009
WAARSCHUWING: Lees de
instructiehandleiding om het risico op
letsel te verminderen.
Algemene
veiligheidswaarschuwingen voor
elektrisch gereedschap
WAARSCHUWING! Lees alle
veiligheidswaarschuwingen en alle
instructies. Het niet opvolgen van de
waarschuwingen en instructies kan
leiden tot een elektrische schok, brand
en/of ernstig persoonlijk letsel.
BEWAAR ALLE WAARSCHUWINGEN EN INSTRUCTIES
ALS TOEKOMSTIG REFERENTIEMATERIAAL
De term „elektrisch gereedschap“ in de
waarschuwingen verwijst naar uw (met een
snoer) op de netspanning aangesloten elektrische
gereedschap of naar (draadloos) elektrisch
gereedschap met een accu.
1) VEILIGHEID WERKPLAATS
a) Houd het werkgebied schoon en goed
verlicht. Rommelige of donkere gebieden
zorgen voor ongelukken.
b) Bedien elektrische gereedschappen niet
in een explosieve omgeving, zoals in de
nabijheid van ontvlambare vloeistoffen,
gassen of stof. Elektrische gereedschappen
veroorzaken vonken die het stof of de
dampen kunnen doen ontbranden.
c) Houd kinderen en omstanders op
een afstand terwijl u een elektrisch
gereedschap bedient. Als u wordt afgeleid
kunt u de controle over het gereedschap
verliezen.
2) ELEKTRISCHE VEILIGHEID
a) Stekkers van elektrisch gereedschap
moeten in het stopcontact passen. Pas
de stekker nooit op enige manier aan.
Gebruik geen adapterstekkers samen
met geaard elektrisch gereedschap.
Niet aangepaste stekkers en passende
contactdozen verminderen het risico op een
elektrische schok.
b) Vermijd lichamelijk contact met geaarde
oppervlaktes zoals buizen, radiatoren,
fornuizen en ijskasten. Er bestaat een
verhoogd risico op een elektrische schok als
uw lichaam geaard is.
c) Stel elektrisch gereedschap niet bloot
aan regen of natte omstandigheden.
Als er water in een elektrisch gereedschap
terecht komt, verhoogt dit het risico op een
elektrische schok.
d) Behandel het stroomsnoer voorzichtig.
Gebruik het stroomsnoer nooit om het
elektrische gereedschap te dragen of te
trekken, of de stekker uit het stopcontact
te halen. Houd het snoer uit de buurt
van warmte, olie, scherpe randen, of
bewegende onderdelen. Beschadigde
snoeren of snoeren die in de war zijn
verhogen het risico op een elektrische schok.
e) Als u een elektrisch gereedschap
buitenshuis gebruikt, gebruikt u een
verlengsnoer dat geschikt is voor
gebruik buitenshuis. Het gebruik van een
57
NEDERLANDS
f)
verlengsnoer dat geschikt is voor buitenshuis,
vermindert het risico op een elektrische
schok.
Als het gebruik van een elektrisch
gereedschap op een vochtige locatie
onvermijdelijk is, gebruikt u een
stroomvoorziening die beveiligd is met
een aardlekschakelaar. Het gebruik van een
aardlekschakelaar vermindert het risico op
een elektrische schok.
3) PERSOONLIJKE VEILIGHEID
a) Blijf alert, kijk wat u doet en gebruik uw
gezonde verstand als u een elektrisch
gereedschap bedient. Gebruik het
gereedschap niet als u vermoeid bent
of onder de invloed van drugs, alcohol
of medicatie bent. Een moment van
onoplettendheid tijdens het bedienen van
elektrische gereedschappen kan leiden tot
ernstig persoonlijk letsel.
b) Gebruik een beschermende uitrusting.
Draag altijd oogbescherming.
Beschermende uitrusting zoals een
stofmasker, antislip veiligheidsschoenen,
een helm, of gehoorbescherming gebruikt in
de juiste omstandigheden zal het risico op
persoonlijk letsel verminderen.
c) Vermijd onbedoeld starten. Zorg ervoor
dat de schakelaar in de ‚off‘ (uit) stand
staat voordat u het gereedschap aansluit
op de stroombron en/of accu, het
oppakt of ronddraagt. Het ronddragen
van elektrische gereedschappen met uw
vinger op de schakelaar of het aanzetten
van elektrische gereedschappen waarvan de
schakelaar aan staat, zorgt voor ongelukken.
d) Verwijder alle stelsleutels of moersleutels
voordat u het elektrische gereedschap
aan zet. Een moersleutel of stelsleutel die
in een ronddraaiend onderdeel van het
elektrische gereedschap is achtergelaten kan
leiden tot persoonlijk letsel.
e) Rek u niet te ver uit. Blijf altijd stevig en
in balans op de grond staan. Dit zorgt
voor betere controle van het elektrische
gereedschap in onverwachte situaties.
f) Draag geschikte kleding. Draag geen
loszittende kleding of sieraden. Houd
uw haar, kleding en handschoenen uit
de buurt van bewegende onderdelen.
Loszittende kleding, sieraden of lang haar
kunnen door bewegende delen worden
gegrepen.
g) Als er in apparaten wordt voorzien voor
het aansluiten van stofverwijdering- of
verzamelapparatuur, zorg er dan voor
dat deze correct worden aangesloten
58
en gebruikt. Het gebruik van een
stofverzamelaar kan aan stof gerelateerde
gevaren verminderen.
4) GEBRUIK EN VERZORGING VAN ELEKTRISCH
GEREEDSCHAP
a) Forceer het gereedschap niet. Gebruik
het juiste elektrische gereedschap voor
uw toepassing. Het juiste elektrische
gereedschap voert de werkzaamheden beter
en veiliger uit waarvoor het is ontworpen.
b) Gebruik het gereedschap niet als de
schakelaar het niet aan en uit kan
zetten. Ieder gereedschap dat niet met de
schakelaar kan worden bediend is gevaarlijk
en moet worden gerepareerd.
c) Haal de stekker uit het stopcontact en/
of neem de accu uit het gereedschap
voordat u aanpassingen uitvoert,
accessoires verwisselt, of het elektrische
gereedschap opbergt. Dergelijke
preventieve veiligheidsmaatregelen
verminderen het risico dat het elektrische
gereedschap per ongeluk opstart.
d) Bewaar gereedschap dat niet wordt
gebruikt buiten het bereik van kinderen en
laat niet toe dat personen die onbekend
zijn met het elektrische gereedschap
of deze instructies het gereedschap
bedienen. Elektrische gereedschappen
zijn gevaarlijk in handen van ongetrainde
gebruikers.
e) Onderhoud elektrische gereedschappen.
Controleer op verkeerde uitlijning en
het grijpen van bewegende onderdelen,
breuk van onderdelen en andere
omstandigheden die de werking van het
gereedschap nadelig kunnen beïnvloeden.
Zorg dat het gereedschap voor gebruik
wordt gerepareerd als het beschadigd is.
Veel ongelukken worden veroorzaakt door
slecht onderhouden gereedschap.
f) Houd snijdgereedschap scherp
en schoon. Correct onderhouden
snijdgereedschappen met scherpe
snijdranden lopen minder snel vast en zijn
gemakkelijker te beheersen.
g) Gebruik het elektrische gereedschap, de
accessoires en gereedschapsonderdelen
enz. in overeenstemming met deze
instructies, waarbij u rekening houdt
met de werkomstandigheden en de
werkzaamheden die dienen te worden
uitgevoerd. Gebruik van het elektrische
gereedschap voor werkzaamheden die
anders zijn dan het bedoelde gebruik, kunnen
leiden tot een gevaarlijke situatie.
NEDERLANDS
5) SERVICE
a) Zorg dat u gereedschap wordt
onderhouden door een erkende
reparateur die uitsluitend identieke
vervangende onderdelen gebruikt. Dit
zorgt ervoor dat de veiligheid van het
gereedschap blijft gegarandeerd.
Extra veiligheidsrichtlijnen voor
universele zaagmachines
• Houd het gereedschap alleen vast aan
geïsoleerde oppervlakken als u een
handeling uitvoert waarbij het accessoire
van het zaaggereedschap in contact
kan komen met verborgen bedrading of
het eigen netsnoer. Accessoires van het
zaaggereedschap die in contact komen met
bedrading die onder stroom staat, kunnen
metalen onderdelen van het gereedschap
onder stroom zetten en de gebruiker een
elektrische schok geven.
AANSLUITEN OP HET NET, IN- EN UITSCHAKELEN
• Gebruik uitsluitend scherpe zaagbladen die
in goede conditie zijn; gebarsten of verbogen
zaagbladen dienen onmiddellijk te worden
vervangen.
Overige risico’s
Ondanks het toepassen van de relevante
veiligheidsvoorschriften en het toepassen van
veiligheidsapparaten kunnen sommige overige
risico’s niet worden vermeden. Dit zijn:
– Gehoorbeschadiging .
– Risico van persoonlijk letsel door rondvliegende
deeltjes.
– Risico van brandwonden omdat accessoires
tijdens het gebruik heet worden.
– Risico van persoonlijk letsel als gevolg van
langdurig gebruik.
Markering op het gereedschap
De volgende pictogrammen staan op het
gereedschap vermeld:
• Controleer altijd of de machine uitgeschakeld is
voordat u hem aansluit op het net.
Lees gebruiksaanwijzing voor gebruik.
• Probeer nooit het zaagblad met de hand te
stoppen nadat de machine is uitgeschakeld.
3s
Stel het elektrisch gereedschap niet bloot
aan vocht.
Schakel het apparaat steeds UIT
alvorens het op een tafel of werkbank te
leggen.
Gebruik het elektrisch gereedschap niet
als de hoofdkabel beschadigd is.
ZAGEN
• Verwijder alle spijkers en metalen voorwerpen uit
het werkstuk voordat u de machine INschakelt.
• Gebruik waar mogelijk klemmen
en bankschroeven om het werkstuk vast te
klemmen.
POSITIE DATUMCODE (FIG. 1)
• Het zagen van zeer kleine werkstukken wordt
afgeraden.
Voorbeeld:
• Leun niet te ver voorover. Zorg voor een stabiele
houding, vooral wanneer u op een stelling of
ladder staat.
• Houd de zaagmachine steeds met beide
handen vast.
• Zaag geen bochten. Gebruik de machine niet
als gatenzaag.
CONTROLEREN EN VERWISSELEN VAN HET ZAAGBLAD
• Trek de stekker uit het stopcontact alvorens het
zaagblad te verwisselen.
• Gebruik alleen DEWALT zaagbladen die voldoen
aan de specificaties in deze handleiding.
De datumcode (r), die ook het jaar van fabricage
bevat, is binnen in de behuizing geprint.
2010 XX XX
Jaar van fabricage
Inhoud van de verpakking
De verpakking bevat:
1 Zaagmachine voor cellenbeton met:
1 Set HM zaagbladen voor cellenbeton en
gipsplaat (DW392)
1 TCT-zaagmes ingesteld voor bouwblokken met
lage dichtheid (DW393)
1 TCT-zaagmes ingesteld voor bouwblokken met
middelhoge dichtheid (DW394)
1 Beschermkap
2 Zijhandgrepen met bevestigingsschroeven
59
NEDERLANDS
1 Inbussleutel
1 Schraper voor geleidingssleuf
1 Handleiding
1 Onderdelentekening
• Controleer of het gereedschap, de onderdelen
of accessoires mogelijk zijn beschadigd tijdens
het transport.
• Neem de tijd om deze handleiding grondig door
te lezen en te begrijpen voordat u de apparatuur
gebruikt.
Beschrijving (fig. 1)
WAARSCHUWING: Pas het
gereedschap of een onderdeel ervan
nooit aan. Dit kan schade of persoonlijk
letsel tot gevolg hebben.
a. AAN/UIT-schakelaar
b. Ontgrendelknop
c. Voorhandgreep
d. Zijhandgrepen
e. Zaagbladen
f. Zaagbladhouder
g. Beschermkap zaagblad
h. Bevestigingsschroeven zaagbladhouder
i. Inbussleutel
j. Behuizing
k. Smeergat
l. Geleidesleuf
GEBRUIKSDOEL
Uw DEWALT universele zaagmachine DW392/
DW393/DW394 is een veelzijdig handgereedschap
voor professionele zaagtoepassingen.
Uw DEWALT gereedschap s dubbel
geïsoleerd in overeenstemming met
EN 60745; daarom is geen aarding nodig.
Als het stroomsnoer is beschadigd, moet het
worden vervangen door een speciaal geprepareerd
snoer dat leverbaar is via de DEWALT servicedienst.
Een verlengsnoer gebruiken
Gebruik, als een verlengsnoer nodig is, een
goedgekeurd 3-aderig verlengsnoer dat geschikt is
voor de stroomvoorziening van dit gereedschap (zie
technische gegevens). De minimale geleidergrootte
is 1.5 mm2; de maximale lengte is 30 m.
Als u een haspel gebruikt, dient u het snoer altijd
volledig af te rollen.
ASSEMBLAGE EN AANPASSINGEN
WAARSCHUWING: Om het gevaar
op letsel te verminderen schakelt
u het apparaat uit en sluit u de
stroombron van de machine af
voordat u accessoires installeert of
verwijdert, voordat u instellingen
aanpast of wijzigt, of als u
reparaties uitvoert. Zorg ervoor dat de
hoofdschakelaar in de OFF (UIT) positie
staat. Het onbedoeld opstarten kan
letsel veroorzaken.
Bevestigen van de zijhandgrepen
(fig. 2)
1. Plaats de machine op zijn kant.
2. Steek de bovenzijde van een van de
zijhandgrepen (d) nauwkeurig in de opening van
de voorhandgreep (c).
DW392: Snijden van cellulair beton en gipsplaat.
3. Draai de zijhandgreep zodanig dat de onderzijde
in de behuizing (j) past.
DW393: Snijden van bouwblokken met lage
dichtheid.
4. Draai de bevestigingsschroef (m) vast met de
inbussleutel (i).
DW394: Snijden van bouwblokken met middelhoge
dichtheid.
5. Herhaal deze procedure voor de andere
zijhandgreep.
GEBRUIK ZE NIET bij natte omstandigheden of
in de aanwezigheid van ontvlambare vloeistoffen of
gassen.
LAAT GEEN kinderen in contact met het
gereedschap komen. Toezicht is vereist als
onervaren gebruikers dit gereedschap bedienen.
Elektrische veiligheid
De elektrische motor is slechts voor één voltage
ontworpen. Controleer altijd of de stroomvoorziening
overeenkomt met de voltage op het typeplaatje.
60
WAARSCHUWING: Zorg altijd
voor een juiste bevestiging van de
zijhandgreep.
Verwisselen van de zaagbladen
VERWIJDEREN VAN DE ZAAGBLADEN (FIG. 3)
1. Plaats de zaagmachine ondersteboven en
verwijder de beschermkap van het zaagblad (g).
NEDERLANDS
2. Draai de bevestigingsschroeven (h) van het
zaagblad los met de inbussleutel (i) totdat u een
klik hoort.
3. Trek één zaagblad omhoog totdat het draadgat
(n) uit de behuizing komt.
4. Trek het zaagblad uit de clip (o) en verwijder het
uit de zaagbladhouder (f).
5. Herhaal deze procedure voor het andere
zaagblad.
PLAATSEN VAN DE ZAAGBLADEN (FIG. 4)
1. Schuif één zaagblad zodanig in de houder (f)
dat het sleufgat (p) in de clip (o) valt.
2. Steek het achtereind van het zaagblad in de
behuizing (j) totdat het draadgat (n) in de juiste
montagepositie valt.
3. Herhaal deze procedure voor het andere
zaagblad.
4. Duw met een stuk hout op de getande zijde van
de zaagbladen zodat de bladen perfect parallel
met de houder (f) liggen.
5. Draai beide bevestigingsschroeven (h) stevig
aan door met de korte zijde van de inbussleutel
(i) te drukken en gelijktijdig te draaien.
WAARSCHUWING: Laat de
zaagbladen ongeveer 20 s onbelast
draaien alvorens te gaan werken.
Zaagbladen
Materiaal
Aanbevolen
zaagblad
hardhout, zacht hout,
triplex
algemene doelen
gipsplaat en
droogblokken
HSS-zaagblad
triplex, spaanplaat
en MDF
TCT-zaagblad
Cellulair beton
TCT-zaagblad
Cat. #
DT2961
DT2960
DT2962
DT2963
Alvorens met de machine te gaan
werken (fig. 1)
• Verwijder de beschermkap (g).
• Monteer een geschikt zaagblad.
• Controleer de werking van de machine. De
zaagbladhouder (f) moet recht zijn en de
zaagbladen (e) en de behuizing (j) moeten
onbeschadigd zijn.
BEDIENING
Instructies voor gebruik
WAARSCHUWING: Houd u altijd
aan de veiligheidsinstructies en van
toepassing zijnde voorschriften.
WAARSCHUWING: Om het gevaar
op ernstig persoonlijk letsel te
verminderen, zet u het gereedschap
uit en ontkoppelt u het van de
stroomvoorziening, voordat u enige
aanpassing maakt of hulpstukken of
accessoires verwijdert/installeert.
WAARSCHUWING:
• Zet vooral al het materiaal dat
gezaagd gaat worden, stevig op zijn
plaats vast.
• Pas slechts een lichte druk uit op het
gereedschap en oefen geen zijwaartse
druk uit op het zaagblad.
• Vermijd overbelasting.
Juiste positie van de handen (fig. 5)
WAARSCHUWING: Om het risico op
ernstig persoonlijk letsel te verminderen,
dient u ALTIJD de handen in de juiste
positie te hebben, zoals afgebeeld.
WAARSCHUWING: Om het risico op
ernstig persoonlijk letsel te verminderen,
houdt u het ALTIJD stevig vast,
anticiperend op een plotseling reactie.
Voor een juiste positie van de handen zet u één
hand op de hoofdhandgreep (q) en de andere op de
voorste handgreep (c) of de zijhandgreep (d).
AAN- en UITschakelen (fig. 1)
Om veiligheidsredenen is de AAN/UIT-schakelaar (a)
uitgerust met een ontgrendelknop (b).
1. Druk op de ontgrendelknop (b) om de machine
te ontgrendelen.
2. Druk de AAN/UIT-schakelaar (a) in om
de machine te starten. Zodra de AAN/
UITschakelaar wordt losgelaten, treedt de
ontgrendelknop automatisch in werking zodat
onbedoeld starten is uitgesloten.
3. Schakel de machine steeds UIT alvorens de
stekker uit het stopcontact te trekken.
61
NEDERLANDS
Zagen (fig. 1, 5 & 6)
WAARSCHUWING: Om het gevaar
op letsel te verminderen schakelt
u het apparaat uit en sluit u de
stroombron van de machine af
voordat u accessoires installeert of
verwijdert, voordat u instellingen
aanpast of wijzigt, of als u
reparaties uitvoert. Zorg ervoor dat de
hoofdschakelaar in de OFF (UIT) positie
staat. Het onbedoeld opstarten kan
letsel veroorzaken.
OPMERKING: Zaag geen bochten.
Gebruik de machine niet als
gatenzaag. Het voorste uiteinde van de
zaagbladhouder moet steeds vrij buiten
het werkstuk uitsteken.
Trek voor lange, rechte sneden eerst een lijn op het
werkstuk en volg de lijn.
Maak uitsluitend neergaande slagen. Laat de
zaagmachine niet in de aarde zagen omdat de
zaagbladen dan zeer snel bot worden.
Bij werken met een zaagbok steeds aan de
buitenzijde van de zaagbokarmen zagen!
1. Klem het werkstuk slechts aan één zijde vast
om te voorkomen dat de zaagbladhouder in het
werkstuk vastloopt. Mocht dit toch gebeuren,
open dan de zaagsnede met wiggen om de
druk op de zaagbladen te verlichten. Probeer
nooit het zaagblad los te wrikken.
2. Houd uw DEWALT zaagmachine vast bij de
voorhandgreep (c) en de zijhandgreep (d) zodat
u de zaag optimaal kunt leiden.
Om de prestaties en de levensduur van ongeverfde
zaagbladen te verhogen kunt u regelmatig olie voor
de messen toepassen en ook in de olie-openingen
(k) (elke 15-30 minuten). Smeer geverfde messen
niet.
Controleer regelmatig de bevestigingsschroeven (h)
van het zaagblad.
Zagen in cellulair beton,
bouwblokken van lage dichtheid en
middelhoge dichtheid (figuur 1)
WAARSCHUWING: Cellulair beton,
bouwblokken van lage dichtheid
en middelhoge dichtheid bevatten
ongebluste kalk en kwartszand.
Om optimale prestaties te garanderen
moeten de zaagmessen, de balk en de
gleuf van de geleider van het zaagmes
(l) na gebruik grondig schoongemaakt
worden.
ONDERHOUD
Uw DEWALT gereedschap op stroom is ontworpen
om gedurende een lange tijdsperiode te functioneren
met een minimum aan onderhoud. Het continu naar
bevrediging functioneren hangt af van de juiste zorg
voor het gereedschap en regelmatig schoonmaken.
62
Smering
• Smeer de zaagmessen (indien uitgerust met
ongeverfde messen), de balk en de gleuf
voor de geleider van het zaagmes bij het
schoonmaken. Smeer geverfde messen niet.
• Gebruik regelmatig olie voor de olie-openingen
op de balk.
• Als het gereedschap lange tijd niet wordt
gebruikt, smeer dan wat olie op de ongeverfde
zaagbladen en vul de olie-openingen met wat
olie (bjivoorbeeld machine-olie). Olie geverfde
messen niet.
Laat het gereeschap een paar seconden werken om
de olie in staat te stellen alle delen te bereiken. Dit
beschermt het gereedschap tegen roest.
Reiniging
WAARSCHUWING: Blaas vuil en stof
uit de hoofdbehuizing met droge lucht,
zo vaak u ziet dat vuil zich in en rond
de luchtopeningen ophoopt. Draag
goedgekeurde oogbescherming en een
goedgekeurd stofmasker als u deze
procedure uitvoert.
WAARSCHUWING: Gebruik nooit
oplosmiddelen of andere bijtende
chemicaliën voor het reinigen van
niet-metalen onderdelen van het
gereedschap. Deze chemicaliën kunnen
het materiaal dat in deze onderdelen
is gebruikt verzwakken. Gebruik een
doek die uitsluitend met water en milde
zeep is bevochtigd. Zorg dat er nooit
enige vloeistof in het gereedschap komt;
dompel nooit enig onderdeel van het
gereedschap in een vloeistof.
NEDERLANDS
Verwijder de zaagmessen regelmatig na het snijden
van cellulair beton. Maak de zaagmessen en de balk
grondig schoon. Om de gleuf van de geleider van
het zaagmes schoon te maken kunt u de schraper
gebruiken die standaard bij dit gereedschap
meegeleverd wordt.
Optionele accessoires
U kunt de locatie van de erkende reparateur die het
dichtste bij u in de buurt is opzoeken door contact
op te nemen met uw plaatselijke DEWALT kantoor
zoals vermeld in deze handleiding. Een lijst van
erkende DEWALT reparateurs en volledige details
over onze after sales service zijn ook te vinden op
internet via: www.2helpU.com.
WAARSCHUWING: Aangezien
accessoires die niet door DEWALT zijn
aangeboden niet met dit product zijn
getest, kan het gebruik van dergelijke
accessoires met dit gereedschap
gevaarlijk zijn. Om het risico op letsel
te verminderen dient u uitsluitend door
DEWALT aanbevolen accessoires met
dit product te gebruiken.
Neem contact op met uw leverancier voor verdere
informatie over de geschikte accessoires.
Bescherming van het milieu
Gescheiden afvalinzameling. Dit product
mag niet bij het normale huishoudelijke
afval worden aangeboden.
Als u op een dag bemerkt dat uw DEWALT product
vervangen dient te worden of dat u er verder geen
gebruik meer van maakt, mag u het niet als normaal
huishoudelijk afval aanbieden. Bied dit product aan
bij de gescheiden afvalinzameling.
Gescheiden inzameling van gebruikte
producten of verpakkingen maakt het
mogelijk dat materiaal kan worden
gerecycled en nogmaals gebruikt. Het
hergebruik van gerecycled materiaal
helpt milieuvervuiling te voorkomen en
vermindert de vraag naar grondstoffen.
Plaatselijke bepalingen voorzien mogelijk in de
gescheiden inzameling van elektrische producten
uit een huishouden, op stedelijke inzamelingspunten
of bij de detailhandelaar waar u een nieuw product
aanschaft.
DEWALT heeft een faciliteit voor het verzamelen van
recyclen van DEWALT producten als ze eenmaal
het einde van hun levensduur hebben bereikt. Stuur
om van deze service gebruik te maken uw product
a.u.b. terug naar iedere erkende reparateur die
namens ons de verzameling op zich neemt.
63
NEDERLANDS
GARANTIE
DEWALT vertrouwt op de kwaliteit van
zijn producten en biedt professionele
gebruikers van het product een uitstekende
garantie. Deze garantieverklaring is een
aanvulling op uw contractuele rechten
als een professionele gebruiker of uw
wettelijke rechten als een particuliere,
niet-professionele gebruiker, en is op
geen enkele wijze van invloed op deze
rechten. De garantie is geldig binnen
het grondgebied van de Lidstaten van
de Europese Unie en de Europese
Vrijhandelszone.
• 30 DAGEN NIET GOED GELD
TERUG GARANTIE •
Als u niet geheel tevreden bent over de
prestaties van uw DEWALT-gereedschap,
kunt u dit compleet met de originele
onderdelen, zoals u het hebt aangekocht.
binnen 30 dagen, gewoon terugbrengen
bij het verkooppunt en omruilen voor een
ander stuk gereedschap of tegen restitutie
van het aankoopbedrag. Het product mag
niet in onredelijke mate zijn versleten en u
dient een aankoopbewijs te overleggen.
• EEN JAAR GRATIS ONDERHOUDSCONTRACT •
Als onderhouds- of servicewerkzaamheden
nodig zijn voor uw DEWALT-gereedschap,
in de 12 maanden na uw aankoop, hebt
u recht op één jaar gratis service. Deze
zal kosteloos worden uitgevoerd in een
DEWALT-servicecentrum. U dient een
aankoopbewijs te overleggen. Inclusief
arbeidskosten. Exclusief accessoires en
reserveonderdelen, tenzij deze defect
raakten en onder de garantie vielen.
• EEN JAAR VOLLEDIGE GARANTIE •
Als uw DEWALT-product defect raakt als
gevolg van het gebruik van verkeerde
materialen of onjuiste constructie
binnen 12 maanden na de datum van
aankoop, garandeert DEWALT alle defecte
onderdelen gratis te vervangen of – naar
onze beoordeling – het apparaat gratis te
vervangen, op voorwaarde dat:
• Het product niet verkeerd gebruikt is;
• Het product in redelijke mate is
versleten;
• Er geen reparaties zijn ondernomen
door niet-geautoriseerde personen;
• U een aankoopbewijs kunt overleggen.
64
• Het product compleet met alle originele
onderdelen wordt geretourneerd
Als u aanspraak wilt maken op de garantie,
neem dan contact op met uw leverancier of
zoek het officiële DEWALT-servicecentrum
bij u in de buurt in de DEWALT-catalogus of
neem contact op met het DEWALT-kantoor
op het adres dat wordt vermeld in deze
handleiding. Een lijst van officiële DEWALTservicecentra en volledige details over onze
after-sales-service zijn ook te vinden op
internet via: www.2helpU.com
NORSK
ALLIGATORSAG
DW392, DW393, DW394
Gratulerer!
ADVARSEL: Angitt nivå for
vibrasjonsutslipp gjelder for
hovedbruksområdene for verktøyet.
Dersom verktøyet brukes i andre
bruksområder, med annet tilbehør
eller er dårlig vedlikeholdt, kan
vibrasjonsutslippene avvike. Dette kan
øke eksponeringsnivået betydelig for
hele arbeidsperioden.
Du har valgt et DEWALT-verktøy. Mange års erfaring,
grundig produktutvikling og innovasjon gjør DEWALT
til en meget pålitelig partner for profesjonelle brukere
av elektrisk verktøy.
Tekniske data
Spenning
Type
Inngangseffekt
Turtall/min tomgang
Slaglengde
Skjærelengde
Bremsetid, automatisk
elektronisk bladbrems
Snorlengde
Vekt
LPA
KPA
LWA
KWA
(lydtrykk)
(lydtrykk usikkerhet)
(lydeffekt)
(lydeffekt usikkerhet)
DW392 DW393 DW364
230
230
230
5
5
5
W 1.350 1.350 1.350
min-1 3.300 3.300 3.300
mm
38
38
38
mm 425
425
425
V
s
m
kg
3
4
4,2
3
4
4,2
3
4
4,2
dB(A)
dB(A)
dB(A)
dB(A)
91
3
100
3,2
91
3
100
3,2
91
3
100
3,2
Totalverdier vibrasjon (triax vector sum) bestemt iht. EN 60745:
Vibrasjonsutslippsverdi ah for DT2964
Kapping av lette bygningsblokker
ah,LDB =
m/s² 5,0
5,0
5,0
Usikkerhet K = m/s² 1,5
1,5
1,5
Vibrasjonsutslippsverdi ah for DT2966
Kapping av medium tetthet bygningsblokker
ah,MDB =
m/s² 4,0
4,0
4,0
1,5
1,5
Usikkerhet K = m/s² 1,5
Vibrasjonsutslippsverdi ah for DT2965
Kapping av lettbetong
ah,CC =
m/s² 4,5
4,5
4,5
Usikkerhet K = m/s² 1,5
1,5
1,5
Nivået for vibrasjonsutslipp angitt i dette
informasjonsbladet er blitt målt iht. standardiserte
tester gitt i EN 60745, og kan brukes til å
sammenligne ett verktøy med et annet. Det kan
brukes til forberedende vurdering av eksponering.
En vurdering av nivået for
vibrasjonseksponeringen bør også tas
med i beregningen når verktøyet er
slått av eller når det går uten faktisk
å gjøre en jobb. Dette kan redusere
eksponeringsnivået betydelig for hele
arbeidsperioden.
Sett i verk ekstra sikkerhetstiltak for å
beskytte operatøren mot følgene fra
vibrasjon, som f.eks.: Holde ved like
verktøy og tilbehør, holde hendene
varme, organisere arbeidsmønster.
Sikringer
Europa
230 V verktøy10 Ampere, nettspenning
Definisjoner: Retningslinjer for
sikkerhet
Definisjonene under beskriver alvorlighetsgraden for
hvert signalkodeord. Vennligst les håndboken og
legg merke til disse symbolene.
FARE: Indikerer en overhengende
farlig situasjon som vil føre til død eller
alvorlige personskader hvis den ikke
avverges.
ADVARSEL: Indikerer en potensielt
farlig situasjon som kan føre til død
eller alvorlige personskader hvis den
ikke avverges.
FORSIKTIG: Indikerer en potensielt
farlig situasjon som kan føre til små
eller moderate personskader hvis
den ikke avverges.
MERK: Angir en arbeidsmåte som ikke
er relatert til personskader, men som
kan føre til skader på utstyr hvis den
ikke unngås.
Betegner fare for elektrosjokk.
Betegner fare for brann.
65
NORSK
EU-samsvarserklæring
b)
MASKINERIDIREKTIV
c)
DW392, DW393, DW394
DEWALT erklærer at de produktene som er
beskrevet under ”tekniske data” er i samsvar med:
2006/42/EC, EN 60745-1, EN 60745-2-11.
Disse produktene er også i samsvar med direktiv
2004/108/EC. For mer informasjon, vennligst
kontakt DEWALT på følgende adresser eller se
baksiden av håndboken.
Undertegnede er ansvarlig for sammenstillingen av
den tekniske filen og fremsetter denne erklæringen
på vegne av DEWALT.
Horst Grossmann
visepresident teknikk og produktutvikling
DEWALT, Richard-Klinger-Strasse 11,
D-65510, Idstein, Tyskland
31.12.2009
ADVARSEL: For å redusere
skaderisikoen, les brukerhåndboken.
Generelle sikkerhetsadvarsler for
elektriske verktøy
ADVARSEL! Les alle
sikkerhetsadvarsler og alle
instruksjoner. Manglende overholdelse
av advarslene og instruksjonene kan
resultere i elektrisk sjokk, ild og/eller
alvorlig skade.
TA VARE PÅ ALLE ADVARSLER OG INSTRUKSJONER
FOR FREMTIDIG BRUK
Uttrykket ”elektrisk verktøy” i advarslene henviser til
ditt strømdrevne (med ledning) elektriske verktøy eller
ditt batteridrevne (uten ledning) elektriske verktøy.
1) SIKKERHET PÅ ARBEIDSOMRÅDET
a) Hold arbeidsområdet godt opplyst. Rotete
eller mørke områder er en invitasjon til ulykker.
66
Ikke bruk elektriske verktøy i eksplosive
omgivelser, slik som i nærheten av
antennelige væsker, gasser eller støv.
Elektrisk verktøy skaper gnister som kan
antenne støv eller gasser.
Hold barn og tilskuere borte mens du
bruker et elektrisk verktøy. Distraksjoner
kan føre til at du mister kontrollen.
2) ELEKTRISK SIKKERHET
a) Støpselet til elektriske verktøy må passe
til stikkontakten. Aldri modifiser støpselet
på noen måte. Ikke bruk adaptere med
jordede elektriske verktøy. Umodifiserte
støpsler og stikkontakter som passer vil
redusere risikoen for elektrisk sjokk.
b) Unngå kroppskontakt med jordete
overflater slik som rør, radiatorer,
komfyrer og kjøleskap. Det finnes en økt
risiko for elektrisk sjokk dersom kroppen din
er jordet.
c) Ikke eksponer elektriske verktøy for regn
eller våte forhold. Dersom det kommer vann
inn i et elektrisk verktøy vil det øke risikoen for
elektrisk sjokk.
d) Ikke bruk ledningen feil. Aldri bruk
ledningen til å bære, trekke eller dra ut
støpselet til det elektriske verktøyet. Hold
ledningen borte fra varme, olje, skarpe
kanter eller bevegelige deler. Skadede eller
innviklede ledninger øker risikoen for elektrisk
sjokk.
e) Når du bruker et elektrisk verktøy
utendørs, bruk en skjøteledning som
er egnet for utendørs bruk. Bruk av en
skjøteledning beregnet for utendørs bruk
reduserer risikoen for elektrisk sjokk.
f) Dersom bruk av et elektrisk verktøy på
et fuktig sted er uunngåelig, bruk en
strømkilde med jordfeilbryter (RCD). Bruk
av jordfeilbryter (RCD) reduserer risikoen for
elektrisk sjokk.
3) PERSONLIG SIKKERHET
a) Hold deg våken, hold øye med det du
gjør og bruk sunn fornuft når du bruker
et elektrisk verktøy. Ikke bruk et elektrisk
verktøy dersom du er trøtt eller er påvirket
av medikamenter, narkotika eller alkohol.
Ett øyeblikks uoppmerksomhet under bruk
av elektriske verktøy kan føre til alvorlig
personskade.
b) Bruk personlig verneutstyr. Bruk alltid
vernebriller. Verneutstyr slik som støvmaske,
sklisikre vernesko, hjelm, eller hørselsvern
brukt under passende forhold vil redusere
personskader.
NORSK
c)
d)
e)
f)
g)
Unngå utilsiktet oppstart. Sikre at
bryteren er i av-stillingen før du kobler
til strømkilden og/eller batteripakken,
plukker opp eller bærer verktøyet. Å bære
elektriske verktøy med fingeren på bryteren
eller å sette inn støpselet mens elektriske
verktøy har bryteren på øker faren for ulykker.
Fjern eventuelle justeringsnøkler før du
slår på det elektriske verktøyet. En nøkkel
som er festet til en roterende del av det
elektriske verktøyet kan føre til personskade.
Ikke strekk deg for langt. Ha godt fotfeste
og stå støtt hele tiden. Dette fører til at
du har bedre kontroll over det elektriske
verktøyet ved uventede situasjoner.
Bruk egnet antrekk. Ikke ha på deg
løstsittende klær eller smykker. Hold hår,
antrekk og hansker borte fra bevegelige
deler. Løstsittende antrekk, smykker eller
langt hår kan bli fanget opp av bevegelige
deler.
Hvis apparatet er utstyrt for tilkobling av
støvutsugings- og -oppsamlingsinnretning,
må du sørge for at disse er koblet til og
ordentlig sikret.Bruk av støvoppsamlere kan
redusere støvrelaterte farer.
4) BRUK OG VEDLIKEHOLD AV ELEKTRISKE VERKTØY
a) Ikke bruk kraft på verktøyet. Bruk det
elektriske verktøyet som situasjonen
krever. Det riktige elektriske verktøyet vil
gjøre jobben bedre og tryggere ved den
hastigheten det ble konstruert for.
b) Ikke bruk verktøyet hvis bryteren ikke kan
slå verktøyet av eller på. Ethvert elektrisk
verktøy som ikke kan kontrolleres med
bryteren er farlig og må repareres.
c) Koble støpselet fra strømkilden og/eller
batteripakken fra det elektriske verktøyet
før du foretar noen justeringer, endrer
tilbehør eller lagrer elektriske verktøy.
Slike preventive sikkerhetsforanstaltninger
reduserer risikoen for å starte det elektriske
verktøyet ved et uhell.
d) Lagre elektriske verktøy som ikke
er i bruk, utilgjengelig for barn og la
ikke personer som ikke er kjent med
det elektriske verktøyet eller disse
instruksjonene bruke det. Elektriske verktøy
er farlige i hendene på utrenede brukere.
e) Vedlikehold elektriske verktøy. Kontroller
om bevegelige deler er feiljustert eller
fastskjært, om deler er ødelagt eller
andre forhold som kan påvirke driften
av verktøyet. Dersom det er skadet, få
verktøyet reparert før neste bruk. Mange
ulykker forårsakes av dårlig vedlikeholdte
verktøy.
f)
g)
Hold skjæreverktøy skarpe og rene. Godt
vedlikeholdte skjæreverktøy med skarpe
skjærekanter setter seg mindre sannsynlig
fast og er lettere å kontrollere.
Bruk verktøyet, tilbehørene og bittene,
osv., i samsvar med disse instruksjonene
og ta i betraktning arbeidsforholdene og
det arbeidet som skal utføres. Bruk av
det elektriske verktøyet for oppgaver som er
forskjellige fra de som er tiltenkt kan føre til en
farlig situasjon.
5) VEDLIKEHOLD
a) Få det elektriske verktøyet ditt
vedlikeholdt av en kvalifisert reparatør
som kun bruker originale reservedeler.
Dette vil sikre at verktøyets sikkerhet blir
ivaretatt.
Ekstra sikkerhetsregler for
Alligatorsager
• Hold det elektriske verktøyet i de isolerte
gripeoverflater når du utfører operasjoner
hvor kutteutstyret kan komme i kontakt med
skjulte ledninger eller egen ledning. Kapping
av en strømførende ledning kan føre til at
eksponerte metalldeler på elektroverktøyet blir
strømførende, og kan gi operatøren støt.
STRØMBRYTER
• Pass alltid på at Alligatorsagen er slått AV før du
kobler den til nettet.
• Forsøk aldri å stoppe sagbladene med
fingreneetter at sagen er slått AV.
3s
Legg aldri sagen ned på et bord eller
en arbeidsbenk hvis den ikke er slått AV.
Sagbladene vil fortsette å gå en liten
stund etter at maskinen er blitt slått AV.
NÅR DU SAGER
• Ta vekk alle spikre og metallgjenstander fra
arbeidsemnet før du begynner å arbeide.
• Bruk klemmer og skrustikke til å feste
arbeidsemnet hvis dette er mulig.
• Ikke forsøk sag veldig små emner.
• Bøy deg ikke for langt forover. Vær sikker på at
du alltid står støtt, spesielt på stillaser og stiger.
• Hold alltid sagen med begge hender.
• Bruk ikke sagen til saging av buer og lommer.
KONTROLL OG BYTTE AV SAGBLAD
• Trekk maskinstøpselet ut av kontakten før
sagbladene rengjøres eller byttes.
• Bruk bare DEWALT-sagblad som samsvarer
med spesifikasjonene i denne bruksanvisningen.
67
NORSK
• Bruk bare skarpe sagblad i perfekt stand;
sprukne eller bøyde sagblad må kasseres
ogerstattes øyeblikkelig.
Restrisikoer
Til tross for at man følger relevante
sikkerhetsbestemmelser og bruker sikkerhetsutstyr,
er det bestemte farer som ikke kan unngås. Disse
er:
1 Splitt-tegning
• Se etter skader på verktøyet, deler eller tilbehør
som kan ha oppstått under transport.
• Ta deg tid til å lese grundig gjennom og forstå
denne håndboken før bruk.
Beskrivelse (fig. 1)
ADVARSEL: Aldri modifiser
elektroverktøyet eller noen del av
det. Dette kan føre til materiell- eller
personskader.
– Hørselskader.
– Fare for personskade pga. flygende partikler.
– Fare for brannskader fordi utstyr blir varmt under
bruk.
– Fare for personskade ved langvarig bruk.
a. Strømbryter
b. Sperre for strømbryter
c. Fronthåndtak
Merking på verktøyet
d. Sidehåndtak
Følgende piktogrammer vises på verktøyet:
e. Sagblad
f. Stang
Les instruksjonshåndboken før bruk.
g. Sagblad-vern
h. Låseskruer til sagbladet
i. Sekskantnøkkel
Ikke utsett elektroverktøy for fuktighet.
j. Hus
k. Oljehull
kke bruk elektroverktøy dersom
strømkabelen er skadet.
l. Sagspor
TILTENKT BRUK
DATOKODE PLASSERING (FIG. 1)
Datokoden (r), som også inkluderer produksjonsåret,
er trykket på huset.
Eksempel:
2010 XX XX
Produksjonsår
Pakkens innhold
Pakken inneholder:
1 Alligatorsag med:
1 TCT-sagbladsett til lettbetong og gipsplater
(DW392)
1 TCT sagbladsett for lav tetthet bygningsblokker
(DW393)
1 TCT sagbladsett for medium tetthet
bygningsblokker (DW394)
1 Sagblad-vern
2 Sidehåndtak med låseskruer
1 Sekskantnøkkel
1 Sporrenser
1 Instruksjonsbok
68
Din DEWALT alligatorsag DW392/DW393/DW394
er et allsidig elektroverktøy som har blitt utformet for
profesjonell saging.
DW392: Kapping av lettbetong og gipsplater.
DW393: Kapping av lav tetthet bygningsblokker.
DW394: Kapping av medium tetthet
bygningsblokker.
IKKE bruk når det er vått eller i nærheten av
antennelige væsker eller gasser.
IKKE la barn komme i kontakt med verktøyet.
Uerfarne operatører trenger tilsyn når de bruker dette
verktøyet.
Elektrisk sikkerhet
Den elektriske motoren er blitt konstruert for kun
én spenning. Kontroller alltid at strømforsyningen
samsvarer med spenningen på merkeskiltet.
Ditt DEWALT-verktøy er dobbeltisolert
i samsvar med EN 60745; det trengs
derfor ikke noen jordledning.
Dersom tilførselsledningen er skadet, må den
byttes i en spesialledning som fås via DEWALTserviceorganisasjon.
NORSK
Bruk av skjøteledning
Hvis man trenger en skjøteledning, bruk en
godkjent 3-leder skjøteledning egnet for verktøyets
strømforbruk (se tekniske data). Minimum størrelse
på lederen er 1.5 mm2; maksimum lengde er 30 m.
2. Stikk baksiden av sagbladet så langt inn i huset
(j) at det gjengede hullet (n) blir sittende i den
ønskede posisjon.
3. Gjenta denne prosedyren for det andre
sagbladet.
Alltid vikle ut kabelen fullstendig når du bruker en
kabeltrommel.
4. Trykk med et trestykke på den tannete siden av
sagbladene for å være sikker på at de er helt
parallelle med stangen (f).
MONTERING OG JUSTERING
5. Stram begge låseskruene (h) godt ved å
presse og vri samtidig med den korte enden av
sekskantnøkkelen (i).
ADVARSEL: For å redusere
faren for personskader, slå av
enheten og koble verktøyet fra
strømforsyningen før du installerer
eller tar av utstyr, før justering
eller skifte av oppsett, eller når du
foretar reparasjoner. Forsikre deg
om at utløserbryteren er i stillingen
AV. En utilsiktet oppstart kan føre til
personskader.
Montering av sidehåndtak (fig. 2)
1. Legg maskinen på siden.
2. Stikk forsiktig den øverste delen av
sidehåndtaket (d) inn i åpningen på
fronthåndtaket. (c).
3. Vri sidehåndtaket til den nederste delen kan
kobles til huset (j).
ADVARSEL: La sagbladene gå
ubelastet i ca. 20 sek. før bruk.
Sagblader
Materiale
hardt tre, mykt tre,
kryssfiner
gipsplater og
tørre stokker
kryssfiner, sponplate
og MDF
lettbetong
Anbefalt
Kat. #
generelt bruk
DT2961
HSS sagblad
DT2960
TCT sagblad
TCT sagblad
DT2962
DT2963
Før maskinen tas i bruk (fig. 1)
• Fjern sagblad-vernet (g).
4. Stram låseskruen (m) med sekskantnøkkelen (i).
• Monter riktig sagblad.
5. Gjenta denne prosedyren for det andre
sidehåndtaket.
• Kontroller at maskinen går som den skal og kan
utføre alle funksjoner. Forviss deg om at stangen
(f) fortsatt er rett og at sagbladene (e) og huset
(j) ikke er ødelagt.
ADVARSEL: Bruk alltid maskinen med
sidehåndtakene riktig montert.
Bytting av sagblad
BRUK
FJERNING AV SAGBLAD (FIG. 3)
Bruksanvisning
1. Snu maskinen opp ned og fjern
sagblad-vernet (g).
2. Løsne begge låseskruene til sagbladet (h) med
sekskantnøkkelen (i) til det sier klikk.
3. Dra forsiktig i et av sagbladene til det gjengede
hullet (n) er ute av huset.
4. Dra sagbladet ut av låseklemmen (o) og ta det
ut av stangen (f).
5. Gjenta denne prosedyren for det andre
sagbladet.
MONTERING AV SAGBLAD (FIG. 4)
1. Skyv ett av sagbladene på stangen (f) og
kontroller at det avlange hullet (p) passer i
låseklemmen (o).
ADVARSEL: Ta alltid hensyn til
sikkerhetsinstruksjonene og gjeldende
forskrifter.
ADVARSEL: For å redusere
risikoen for alvorlig personskade,
slå av verktøyet og koble det
fra strømkilden før du foretar
eventuelle justeringer eller fjerner/
installerer tilleggsutstyr eller
tilbehør.
ADVARSEL:
• Forsikre deg om at materialet som
skal sages er godt festet.
• Bruk kun forsiktig trykk på verktøyet,
og ikke bruk sidekrefter på sagbladet.
• Unngå overbelastning.
69
NORSK
Korrekt plassering av hendene
(fig. 5)
ADVARSEL: For å redusere faren for
alvorlig personskade, skal man ALLTID
ha hendene i korrekt posisjon, som vist.
Sawing in Cellular Concrete, Low
Density and Medium Density
Building Blocks (fig. 1)
ADVARSEL: Lettbetong og
bygningsblokker med lav og middels
tetthet inneholder kaustisk kalk og
kvartssand.
ADVARSEL: For å redusere faren for
personskade, skal man ALLTID holde
godt fast, for å være forberedt på en
plutselig reaksjon.
For å garantere optimal ytelse, skal
sagbladene, stolpen og sagbladets
styrespor (l) rengjøres grundig etter
bruk.
Riktig stilling for hendene er å ha en hånd på
fronthåndtaket (q) og den andre hånden enten på
fronthåndtaket (c) eller sidehåndtaket (d).
Skru PÅ og AV (fig. 1)
Av sikkerhetsgrunner er strømbryteren (a) utstyrt
med sperre (b).
1. Trykk inn sperren (b) for å løsne maskinen.
2. Trykk inn strømbryteren (a) for å starte
maskinen. Så snart strømbryteren slippes, blir
sperren automatisk aktivert slik at den hindrer at
maskinen uforvarende startes.
VEDLIKEHOLD
Ditt DEWALT elektriske verktøy er designet for å
virke over en lang tidsperiode med et minimum
av vedlikehold. Kontinuerlig tilfredsstillende drift
avhenger av tilfredsstillende stell av verktøyet og
regelmessig renhold.
ADVARSEL: For å redusere
faren for personskader, slå av
enheten og koble verktøyet fra
strømforsyningen før du installerer
eller tar av utstyr, før justering
eller skifte av oppsett, eller når du
foretar reparasjoner. Forsikre deg
om at utløserbryteren er i stillingen
AV. En utilsiktet oppstart kan føre til
personskader.
3. Stans før støpselet tas ut av kontakten.
Saging (fig. 1, 5 & 6)
MERK: Bruk ikke sagen til å sage buer
eller lommer. Forviss deg om at enden
på stangen stikker ut av arbeidsemnet.
For lange, rette snitt bør du først tegne en
hjelpestrek på arbeidsemnet.
Lag bare nedadgående snitt. Unngå å skjære
i jord, da dette vil føre til at sagbladene sløves
svært raskt.
Når en sagkrakk benyttes, må man bare sage
på utsiden av sagkrakk-armene.
1. Spenn arbeidsemnet fast bare på én side for å
unngå at stangen setter seg fast i arbeidsemnet.
Hvis dette skulle skje, utvides snittet med kiler
for å minske spenningen på bladet. Prøv ikke å
vrikke løs sagen.
2. Hold ditt DEWALT Elektroverktøy foran (c) og i
sidehåndtaket (d) for å få god styring.
For å øke ytelsen og levetiden av umalte sagblad,
smør bladene og oljehullene (k) regelmessig med olje
(med 15-30 minutters mellomrom). Ikke smør malte
sagblad.
Kontroller regelmessig låseskruene til sagbladet (h).
70
Smøring
• Smør sagbladene (dersom bruk av umalte blad),
stolpen og sagbladets styrespor etter rengjøring.
Ikke smør malte sagblad.
• Påfør olje regelmessig i hullene på stolpen.
• Dersom verktøyet kun skal brukes en kort
stund, smør inn umalte sagblader med olje og
fyll oljehullene med litt olje (f.eks. maskinolje).
Ikke smør malte sagblad.
La verktøyet gå i noen sekunder for at oljen skal nå
alle deler. Dette beskytter verktøyet mot korrosjon.
NORSK
Rengjøring
ADVARSEL: Blås skitt og støv ut av
hovedkabinettet med tørr luft når skitt
samles inne i og rundt luftåpningene.
Bruk godkjent øyebeskyttelse og
godkjent støvmaske når du utfører
denne prosedyren.
ADVARSEL: Aldri bruk løsemidler eller
sterke kjemikalier for å rengjøre ikkemetalliske deler av verktøyet. Disse
kjemikaliene kan svekke materialene
som brukes i disse delene. Bruk en
klut som bare er fuktet med vann og
mild såpe. Aldri la noen væske trenge
inn i verktøyet; aldri dypp noen del av
verktøyet i en væske.
Ta som vane ut sagbladet etter saging i lettbetong.
Rengjør sagbledet og stolpen grundig. For å rengjøre
sagbladets styrespor, bruk skraperen som leveres
med verktøyet.
Separat innsamling av brukte produkter
og innpakning gjør at materialene kan
resirkuleres og brukes om igjen. Gjenbruk
av resirkulert materiale hjelper til med å
hindre miljøforurensing og reduserer
etterspørselen etter råmateriale.
Lokale forskrifter kan ha separat innsamling
av elektriske produkter fra husholdningen ved
kommunale søppelfyllinger eller hos forhandleren der
du kjøper et nytt produkt.
DEWALT har en ordning for å samle inn og
resirkulere DEWALT produkter når de har nådd
slutten på livsløpet. For å benytte deg av denne
tjenesten, vennligst returner produktet til en
autorisert reparatør som vil samle dem inn på vegne
av oss.
Du kan finne nærmeste autoriserte reparatør ved
å ta kontakt med dit lokale DEWALT-kontor på den
adressen som du finner i denne brukerhåndboken.
Alternativt er en liste over autoriserte DEWALTreparatører og alle detaljer om service etter salg og
kontakter tilgjengelig på Internett på: www.2helpU.
com.
Tilleggsutstyr
ADVARSEL: Bruk av annet tilleggsutstyr
enn det som tilbys av DEWALT kan
være farlig, ettersom dette ikke er
testet sammen med dette verktøyet.
For å redusere faren for skader, bør
kun tilleggsutstyr som er anbefalt av
DEWALT brukes sammen med dette
produktet.
Ta kontakt med din forhandler for ytterligere
informasjon om egnet ekstrautstyr.
Beskyttelse av miljøet
Separat innsamling. Dette produktet må
ikke kastes sammen med vanlig
husholdningsavfall.
Dersom du en dag skulle finne ut at ditt DEWALT
produkt må erstattes, eller dersom det ikke lenger
trenges av deg, skal det ikke kastes sammen med
husholdningsavfallet. Gjør dette produktet tilgjengelig
for separat innsamling.
71
NORSK
GARANTI
DEWALT er overbevist om kvaliteten på
produktene sine og tilbyr en enestående
garanti for profesjonelle brukere av
produktet. Denne garantierklæringen
kommer i tillegg til, og har på ingen
måte negativ innvirkning på, dine
kontraktsmessige rettigheter som
profesjonell bruker eller på dine lovfestede
rettigheter som privat, ikke-profesjonell
bruker. Garantien er gyldig innen områdene
tilhørende medlemslandene i den
Europeiske Union (EU) og det Europeiske
Frihandelsområdet (EFTA).
• 30-DAGERS RISIKOFRI
TILFREDSHETSGARANTI •
Dersom du ikke er helt tilfreds med
ytelsen til ditt DEWALT-verktøy, kan
du ganske enkelt returnere det innen
30 dager, komplett med alle de originale
komponentene slik du kjøpte det, til
innkjøpsstedet for å få full refusjon.
Produktet må ha blitt utsatt for rimelig
slitasje og kvittering må fremvises.
• ET ÅRS GRATIS SERVICEKONTRAKT •
Dersom du har behov for vedlikehold eller
service på ditt DEWALT-verktøy i de første
12 månedene etter kjøpet, får du 1 service
gratis. Den vil gjennomføres gratis hos en
autorisert DEWALT reparatør. Kvittering må
fremvises. Inkluderer arbeid. Ekskluderer
tilbehør og reservedeler såfremt disse ikke
sviktet under garantien.
• ET ÅRS FULL GARANTI •
Dersom ditt DEWALT-produkt blir defekt
på grunn av material- eller produksjonsfeil
innen 12 måneder fra kjøpsdato, garanterer
DEWALT å bytte ut alle defekte deler
vederlagsfritt eller - etter vårt skjønn - å
erstatte enheten vederlagsfritt, forutsatt at:
• Produktet ikke har blitt feilaktig
anvendt;
• Produktet har blitt utsatt for rimelig
slitasje;
• Reparasjoner ikke er blitt forsøkt av
uautoriserte personer;
• Kvittering fremvises.
• Produktet returneres komplett med alle
originale komponenter.
72
Dersom du har et krav, kontakt
forhandleren eller finn nærmeste
autoriserte DEWALT reparatør i DEWALT
katalogen, eller kontakt ditt DEWALT
kontor på adressen som angitt i denne
bruksanvisningen. En liste av autoriserte
DEWALT reparatører og informasjon om
vår etter-salg service finner du på internett
under: www.2helpU.com.
PORTUGUÊS
SERRA ALLIGATOR
DW392, DW393, DW394
Parabéns!
Optou por uma ferramenta da DEWALT. Longos
anos de experiência, um desenvolvimento
meticuloso dos seus produtos e um grande espírito
de inovação são apenas alguns dos argumentos
que fazem da DEWALT um dos parceiros de maior
confiança dos utilizadores de ferramentas eléctricas
profissionais.
O nível de emissão de vibrações indicado nesta
ficha de informações foi medido em conformidade
com um teste padrão estabelecido pela norma
EN 60745 e poderá ser utilizado para comparar
ferramentas. Por conseguinte, este nível poderá ser
utilizado para uma avaliação preliminar da exposição
às vibrações.
ATENÇÃO: o nível de emissão de
vibrações declarado diz respeito às
principais aplicações da ferramenta. No
entanto, se a ferramenta for utilizada
para outras aplicações ou com outros
acessórios, ou tiver uma manutenção
insuficiente, o nível de emissão de
vibrações poderá ser diferente. Isto
poderá aumentar significativamente
o nível de exposição às vibrações ao
longo do período total de trabalho.
Dados técnicos
Voltagem
V
Tipo
Potência de alimentação W
Velocidade em vacio
rpm-1
Curso
mm
Comprimento de corte
mm
Duração travagem electrónica
autom. da serra
s
Comprimento do cabo
m
Peso
kg
LPA (pressão sonora)
KPA (variabilidade da
pressão sonora)
LWA (potência sonora)
KWA (variabilidade da
potência sonora)
DW392 DW393 DW394
230
230
230
5
5
5
1.350 1.350 1.350
3.300 3.300 3.300
38
38
38
425
425
425
3
4
4,2
3
4
4,2
3
4
4,2
dB(A)
91
91
91
dB(A)
dB(A)
3
100
3
100
3
100
dB(A)
3,2
3,2
3,2
Valores totais de vibração (soma vectorial triaxial) determinados
em conformidade com a norma EN 60745:
Valor de emissão de vibrações ah para DT2964
Corte de blocos de construção de baixa densidade
m/s2
5,0
5,0
5,0
ah,LDB =
K de variabilidade = m/s2
1,5
1,5
1,5
Valor de emissão de vibrações ah para DT2966
Corte de blocos de construção de densidade média
ah,MDB =
m/s2
4,0
4,0
4,0
K de variabilidade = m/s2
1,5
1,5
1,5
Valor de emissão de vibrações ah para DT2965
Corte de betão celular
ah,CC =
m/s2
4,5
4,5
4,5
K de variabilidade = m/s2
1,5
1,5
1,5
Além disso, a estimativa do nível
de exposição às vibrações também
deverá ter em conta o número de
vezes que a ferramenta é desligada
ou está em funcionamento, mas sem
executar tarefas. Isto poderá reduzir
significativamente o nível de exposição
às vibrações ao longo do período total
de trabalho.
Identifique medidas de segurança
adicionais para proteger o utilizador
contra os efeitos das vibrações, tais
como: efectuar uma manutenção
correcta da ferramenta e dos
acessórios, manter as mãos quentes e
organizar padrões de trabalho.
Fusíveis
Europa
ferramentas de 230 V
10 amperes, tomadas
Definições: directrizes de segurança
As definições abaixo descrevem o nível de
gravidade de cada aviso. Leia o manual e preste
atenção a estes símbolos.
PERIGO: indica uma situação de perigo
eminente que, se não for evitada, irá
resultar em morte ou ferimentos
graves.
ATENÇÃO: indica uma situação
potencialmente perigosa que, se não for
evitada, poderá resultar em morte ou
ferimentos graves.
73
PORTUGUÊS
CUIDADO: indica uma situação
potencialmente perigosa que, se
não for evitada, poderá resultar em
ferimentos ligeiros ou moderados.
AVISO: indica uma prática (não
relacionada com ferimentos) que,
se não for evitada, poderá resultar em
danos materiais.
Indica risco de choque eléctrico.
Indica risco de incêndio.
Declaração de conformidade da CE
DIRECTIVA “MÁQUINAS”
DW392, DW393, DW394
A DEWALT declara que os produtos descritos em
“dados técnicos” se encontram em conformidade
com as seguintes normas e directivas:
2006/42/CE, EN 60745-1, EN 60745-2-11.
Além disso, estes produtos também se encontram
em conformidade com a Directiva 2004/108/CE.
Para obter mais informações, contacte a DEWALT
através da morada indicada em seguida ou consulte
o verso do manual.
O abaixo assinado é responsável pela compilação
do ficheiro técnico e faz esta declaração em nome
da DEWALT.
Horst Grossmann
Vice-presidente da Divisão de Engenharia e
Desenvolvimento de Produtos
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 11,
D-65510, Idstein, Alemanha
31.12.2009
ATENÇÃO: para reduzir o risco de
ferimentos, leia o manual de instruções.
Avisos de segurança gerais relativos
a ferramentas eléctricas
ATENÇÃO! leia todos os avisos de
segurança e todas as instruções.
O não seguimento dos avisos e das
74
instruções poderá resultar em choque
eléctrico, incêndio e/ou ferimentos
graves.
GUARDE TODOS OS AVISOS E INSTRUÇÕES PARA
CONSULTA POSTERIOR
Em todos os avisos que se seguem, o termo
“ferramenta eléctrica” refere-se à sua ferramenta
alimentada pela rede eléctrica (com fios) ou por uma
bateria (sem fios).
1) SEGURANÇA DA ÁREA DE TRABALHO
a) Mantenha a área de trabalho limpa e bem
iluminada. As áreas desorganizadas ou
escuras são propensas a acidentes.
b) Não utilize as ferramentas eléctricas
em ambientes explosivos, como, por
exemplo, na presença de líquidos, gases
ou poeiras inflamáveis. As ferramentas
eléctricas criam faíscas que poderão inflamar
estas poeiras ou vapores.
c) Mantenha as crianças e outras pessoas
afastadas quando utilizar uma ferramenta
eléctrica. As distracções podem levar à
perda do controlo da ferramenta.
2) SEGURANÇA ELÉCTRICA
a) As fichas das ferramentas eléctricas
têm de ser compatíveis com a tomada
de electricidade. Nunca modifique a
ficha de forma alguma. Não utilize fichas
adaptadoras com ferramentas eléctricas
ligadas à terra. As fichas não modificadas e
as tomadas compatíveis reduzem o risco de
choque eléctrico.
b) Evite o contacto corporal com superfícies
e equipamentos ligados à terra, como,
por exemplo, tubagens, radiadores,
fogões e frigoríficos. Se o seu corpo estiver
“ligado” à terra, o risco de choque eléctrico é
maior.
c) Não exponha as ferramentas eléctricas
à chuva ou a condições de humidade. A
entrada de água numa ferramenta eléctrica
aumenta o risco de choque eléctrico.
d) Não aplique força excessiva sobre o
cabo. Nunca o utilize para transportar,
puxar ou desligar a ferramenta eléctrica.
Mantenha o cabo afastado de fontes de
calor, substâncias oleosas, extremidades
aguçadas ou peças móveis. Os cabos
danificados ou emaranhados aumentam o
risco de choque eléctrico.
e) Ao utilizar uma ferramenta eléctrica no
exterior, use uma extensão adequada
para utilização ao ar livre. A utilização de
um cabo adequado para uso ao ar livre
reduz o risco de choque eléctrico.
PORTUGUÊS
f)
Se não for possível evitar trabalhar com
uma ferramenta eléctrica num local
húmido, utilize uma fonte de alimentação
protegida por um dispositivo de corrente
residual (DCR). A utilização de um DCR
reduz o risco de choque eléctrico.
3) SEGURANÇA PESSOAL
a) Mantenha-se alerta, preste atenção ao
que está a fazer e faça uso de bom senso
ao utilizar uma ferramenta eléctrica.
Não utilize uma ferramenta eléctrica
quando estiver cansado ou sob o efeito
de drogas, álcool ou medicamentos. Um
momento de distracção durante a utilização
de ferramentas eléctricas poderá resultar em
ferimentos graves.
b) Use equipamento de protecção pessoal.
Use sempre uma protecção ocular. O
equipamento de protecção, como, por
exemplo, uma máscara contra o pó, sapatos
de segurança antiderrapantes, um capacete
de segurança ou uma protecção auditiva,
usado nas condições apropriadas, reduz o
risco de ferimentos.
c) Evite accionamentos acidentais.
Certifique-se de que o interruptor da
ferramenta está na posição de desligado
antes de a ligar à tomada de electricidade
e/ou inserir a bateria, ou antes de pegar
ou transportar a ferramenta. Se mantiver
o dedo sobre o interruptor ao transportar
ferramentas eléctricas ou se as ligar à fonte
de alimentação com o interruptor ligado,
poderá originar acidentes.
d) Retire qualquer chave de ajuste ou chave
de porcas antes de ligar a ferramenta
eléctrica. Uma chave de porcas ou chave
de ajuste deixada numa peça móvel da
ferramenta poderá resultar em ferimentos.
e) Não se estique demasiado ao trabalhar
com a ferramenta. Mantenha sempre
os pés bem apoiados e um equilíbrio
apropriado. Desta forma, será mais fácil
controlar a ferramenta eléctrica em situações
inesperadas.
f) Use vestuário apropriado. Não use roupa
larga nem jóias. Mantenha o cabelo e
a roupa (incluindo luvas) afastados das
peças móveis. As roupas largas, as jóias
ou o cabelo comprido podem ficar presos
nestas peças.
g) Se forem fornecidos acessórios para a
ligação de equipamentos de extracção
e recolha de partículas, certifique-se
de que estes são ligados e utilizados
correctamente. A utilização de dispositivos
de extracção de partículas pode reduzir os
riscos relacionados com as mesmas.
4) UTILIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DE FERRAMENTAS
ELÉCTRICAS
a) Não utilize a ferramenta eléctrica de
forma forçada. Utilize a ferramenta
eléctrica correcta para o seu trabalho. A
ferramenta eléctrica adequada irá efectuar o
trabalho de um modo mais eficiente e seguro
se for utilizada de acordo com a capacidade
para a qual foi concebida.
b) Não utilize a ferramenta eléctrica se
o respectivo interruptor não a ligar e
desligar. Qualquer ferramenta eléctrica
que não possa ser controlada através do
interruptor de alimentação é perigosa e tem
de ser reparada.
c) Retire a ficha da tomada de electricidade
e/ou a bateria da ferramenta eléctrica
antes de efectuar quaisquer ajustes,
substituir acessórios ou guardar a
ferramenta. Estas medidas de segurança
preventivas reduzem o risco de ligar a
ferramenta eléctrica acidentalmente.
d) Guarde as ferramentas eléctricas que não
estiverem a ser utilizadas fora do alcance
de crianças e não permita que sejam
utilizadas por pessoas não familiarizadas
com as mesmas ou com estas instruções.
As ferramentas eléctricas são perigosas
nas mãos de pessoas que não possuam as
qualificações necessárias para as manusear.
e) Faça a devida manutenção das
ferramentas eléctricas. Verifique se as
peças móveis da ferramenta eléctrica
estão alinhadas e não emperram,
bem como se existem peças partidas
ou danificadas ou quaisquer outras
condições que possam afectar o
funcionamento da mesma. Se a
ferramenta eléctrica estiver danificada,
esta não deve ser utilizada até que seja
reparada. Muitos acidentes têm como
principal causa ferramentas eléctricas com
uma manutenção insuficiente.
f) Mantenha as ferramentas de corte
sempre afiadas e limpas. As ferramentas
de corte sujeitas a uma manutenção
adequada, com arestas de corte afiadas,
emperram com menos frequência e
controlam-se com maior facilidade.
g) Utilize a ferramenta eléctrica, os
acessórios, as brocas, etc., de acordo
com estas instruções, tendo em conta
as condições de trabalho e a tarefa a
ser efectuada. A utilização da ferramenta
eléctrica para fins diferentes dos previstos
poderá resultar em situações perigosas.
75
PORTUGUÊS
5) ASSISTÊNCIA
a) A sua ferramenta eléctrica só deve ser
reparada por um técnico qualificado
e só devem ser utilizadas peças
sobresselentes originais. Desta forma,
é garantida a segurança da ferramenta
eléctrica.
Normas de segurança adicionais
para Serras Alligator
• Segure a ferramenta eléctrica apenas
pelas superfícies isoladas específicas para
o efeito ao efectuar uma operação em
que o acessório de corte possa entrar em
contacto com fios ocultos ou com o próprio
cabo da ferramenta. Um acessório de corte
que entre em contacto com um fio com tensão
eléctrica poderá fazer com que as peças de
metal expostas da ferramenta conduzam
electricidade e electrocutem o utilizador.
LIGAÇÃO À CORRENTE, LIGAR (ON) E DESLIGAR (OFF)
• Assegure-se sempre de que interruptor está na
posição (OFF) antes de ligar a Serra Alligator à
corrente.
• Apenas deverão ser usadas lâminas de corte
afiadas e em perfeito estado; as lâminas
partidas ou torcidas deverão ser rejeitadas e
substituídas imediatamente.
Riscos residuais
Apesar da aplicação dos regulamentos de
segurança relevantes e da implementação de
dispositivos de segurança, alguns riscos residuais
não podem ser evitados. Estes riscos são os
seguintes:
– Danos auditivos.
– Risco de ferimentos causados por partículas
voadoras.
– Risco de queimaduras devido aos acessórios
ficarem quentes durante a respectiva utilização.
– Risco de ferimentos devido a uma utilização
prolongada.
Símbolos na ferramenta
A ferramenta apresenta os seguintes símbolos:
Leia o manual de instruções antes de
utilizar este equipamento.
• Depois de desligar (OFF), nunca tente parar as
lâminas de corte com os seus dedos.
3s
Não exponha a ferramenta eléctrica a
humidade.
Nunca pouse a serra sobre uma mesa
ou bancada se não estiver desligada
(OFF). As lâminas continuarão a
funcionar durante alguns instantes
depois de a máquina ter sido desligada
(OFF).
Não utilize a ferramenta eléctrica se o
cabo principal estiver danificado.
DURANTE A OPERAÇÃO DE CORTE
• Retire todos os pregos e objectos metálicos da
peça a serrar antes de começar o trabalho.
• Sempre que possível, use grampos e tornos
para fixar a peça com firmeza.
• Não tente serrar peças extremamente
pequenas.
POSIÇÃO DO CÓDIGO DE DATA (FIG. 1)
O Código de data (r), o qual também inclui o
ano de fabrico, está impresso na superfície do
equipamento.
Exemplo:
2010 XX XX
Ano de fabrico
• Não se incline demasiado para a frente.
Assegure-se de que está bem seguro,
principalmente em andaimes e escadas.
Conteúdo da embalagem
• Segure sempre a serra com ambas as mãos.
A embalagem contém:
• Não utilize a serra para cortar curvas e
cavidades.
VERIFICAÇÃO E MUDANÇA DAS LÂMINAS DE CORTE
• Desligue a ferramenta da corrente eléctrica
antes de a limpar ou mudar as lâminas de
corte.
• Utilize apenas lâminas de corte DEWALT,
conformes com as especificações incluídas
nestas instruções de operação.
76
1 Serra Alligator com:
1 Conjunto de lâminas de corte TCT para betão
celular e estuque em placa (DW392)
1 Lâmina de serra de ponta de carboneto de
tungsténio para blocos de construção de baixa
densidade (DW393)
PORTUGUÊS
1 Lâmina de serra de ponta de carboneto de
tungsténio para blocos de construção de média
densidade (DW394)
1 Protecção para serra de corte
2 Pegas laterais com parafusos de fixação
1 Chave Allen
1 Raspador das ranhuras de corte
1 Manual de instruções
1 Vista dos componentes destacados
• Verifique se a ferramenta, as peças ou os
acessórios foram danificados durante o
transporte.
• Leve o tempo necessário para ler atentamente
e compreender todas as instruções neste
manual antes de utilizar o equipamento.
Descrição (fig. 1)
ATENÇÃO: nunca modifique a
ferramenta eléctrica nem qualquer um
dos seus componentes. Tal poderia
resultar em danos ou ferimentos.
a. Interruptor para ligar/desligar
b. Botão de travagem
c. Pega frontal
d. Pegas laterais
e. Lâminas de corte
f. Barra
g. Protecção da lâmina de corte
h. Parafusos de fixação da lâmina de corte
i. Chave Allen
j. Alojamento
k. Orifício para óleo
Segurança eléctrica
O motor eléctrico foi concebido apenas para uma
voltagem específica. Verifique sempre se a tensão
da tomada de electricidade corresponde à voltagem
indicada na placa com os requisitos de alimentação
da ferramenta.
A sua ferramenta da DEWALT possui
isolamento duplo, em conformidade com
a norma EN 60745. Por conseguinte, não
é necessária qualquer ligação à terra
Se o cabo de alimentação estiver danificado, este
tem de ser substituído por um cabo especialmente
preparado, disponível através dos centros de
assistência da DEWALT.
Utilizar uma extensão
Se for necessário utilizar uma extensão, use uma
extensão aprovada com 3 núcleos, adequada
para a potência de alimentação desta ferramenta
(consulte os dados técnicos). O diâmetro mínimo do
fio condutor é 1.5 mm2; o comprimento máximo da
extensão é 30 m.
Ao utilizar uma bobina de cabo, desenrole sempre o
cabo na íntegra.
MONTAGEM E AJUSTES
ATENÇÃO: para reduzir o risco de
ferimentos, desligue a unidade e
retire a respectiva ficha da tomada
de electricidade antes de instalar e
retirar acessórios, ajustar ou alterar
a configuração do equipamento
ou efectuar reparações. Certifiquese de que o gatilho se encontra na
posição de ferramenta desligada. Um
accionamento acidental da ferramenta
pode causar ferimentos.
l. Ranhura-guia da lâmina de corte
UTILIZAÇÃO ADEQUADA
A sua serra alligator DEWALT DW392/DW393/
DW394 é uma ferramenta eléctrica versátil,
concebida para aplicações de corte profissionais.
Encaixe das pegas laterais (fig. 2)
1. Coloque a ferramenta de lado.
DW392: Corte de betão celular e placa de estuque.
2. Introduza cuidadosamente a extremidade
superior de uma das pegas laterais (d) na
abertura existente na pega frontal (c).
DW393: Corte dos blocos de construção de baixa
densidade.
3. Faça girar a pega lateral até que a sua
extremidade inferior engate no alojamento (j).
DW394: Corte dos blocos de construção de média
densidade.
4. Aperte o parafuso de fixação (m) com a chave
Allen (i).
NÃO utilize a ferramenta em ambientes húmidos ou
na presença de gases ou líquidos inflamáveis.
5. Repita este procedimento para a pega do outro
lado.
NÃO permita que crianças entrem em contacto
com as mesmas. É necessária supervisão
quando estas ferramentas forem manuseadas por
utilizadores inexperientes.
ATENÇÃO: Utilize a ferramenta sempre
com as pegas laterais bem montadas.
77
PORTUGUÊS
Substituição das lâminas de corte
REMOÇÃO DAS LÂMINAS DE CORTE (FIG. 3)
Antes da operação (fig. 1)
• Retire a protecção das lâminas de corte (g).
1. Inverta a posição da ferramenta e retire a
protecção da lâmina de corte (g).
• Monte o tipo mais adequado de lâmina de
corte.
2. Desaperte os dois parafusos de fixação (h) da
lâmina de corte com a chave Allen (i) até ouvir
um estalido.
• Verifique se a ferramenta está a funcionar
de forma adequada e se tem capacidade
para desempenhar todas as suas funções.
Assegurese de que a barra (f) continua alinhada
e de que as lâminas de corte (e) e o alojamento
(j) não estão danificados.
3. Puxe cuidadosamente uma lâmina de corte até
o orifício roscado (n) ficar do lado de fora do
alojamento.
4. Puxe a lâmina de corte para fora do grampo de
fixação (o) e retire-a da barra (f).
FUNCIONAMENTO
5. Repita este procedimento para a outra lâmina
de corte.
Instruções de utilização
ENCAIXE DAS LÂMINAS DE CORTE (FIG. 4)
1. Faça deslizar uma lâmina de corte para dentro
da barra (f) de modo a que o respectivo orifício
entalhado (p) encaixe no grampo de fixação (o).
2. Introduza a parte de trás da lâmina de corte no
alojamento (j) até que o orifício roscado (n) fique
na posição de montagem adequada.
3. Repita este procedimento para a outra lâmina
de corte.
4. Usando um bocado de madeira, empurre o
lado dentado das lâminas de corte de modo a
que fiquem exactamente paralelas à barra (f).
5. Aperte muito bem os dois parafusos de fixação
(h) da lâmina de corte pressionando e rodando
ao mesmo tempo com a extremidade curta da
chave Allen (i).
ATENÇÃO: Antes da operação, deixe
as lâminas de corte funcionarem
livremente durante cerca de 20
segundos.
Lâminas de serra
Material
Recomendado
N.º da #
madeira dura, madeira mole,
contraplacado
utilização geral
DT2961
placa de estuque e
troncos secos Lâmina de serra de aço para corte rápido
DT2960
contraplacado, painel de cartão
e MDFlâmina de serra de ponta de carboneto de tungsténio
DT2962
betão celularlâmina de serra de ponta de carboneto de
tungsténio
DT2963
78
ATENÇÃO: cumpra sempre as
instruções de segurança e os
regulamentos aplicáveis.
ATENÇÃO: para reduzir o risco
de ferimentos graves, desligue
a ferramenta e, em seguida,
desligue-a da fonte de alimentação
antes de efectuar quaisquer ajustes
ou de retirar/instalar dispositivos
complementares ou acessórios.
ATENÇÃO:
• Certifique-se de que o material a
serrar está fixo.
• Aplique apenas uma ligeira pressão
na ferramenta e não exerça pressão
lateral na lâmina da serra.
• Evite exceder a capacidade de
trabalho da ferramenta.
Posição correcta das mãos (fig. 5)
ATENÇÃO: para reduzir o risco de
ferimentos graves, utilize SEMPRE
a ferramenta com as suas mãos na
posição correcta (exemplificada na
figura).
ATENÇÃO: para reduzir o risco de
ferimentos graves, segure SEMPRE
a ferramenta com segurança,
antecipando uma reacção súbita por
parte da mesma.
A posição correcta das mãos requer a colocação
de uma mão na pega frontal (q) e a outra na pega
principal (c) ou na pega lateral (d).
Ligar (ON) e desligar (OFF) (fig. 1)
Por razões de segurança o interruptor para ligar
(ON)/desligar (OFF) (a) está equipado com um botão
de travagem (b).
PORTUGUÊS
1. Pressione o botão de travagem (b) para
destravar a ferramenta.
2. Para fazer funcionar a ferramenta, pressione
o interruptor para ligar (ON)/desligar (OFF) (a).
Logo que o interruptor para ligar (ON)/desligar
(OFF) é libertado, o interruptor de travagem
é activado automaticamente para evitar um
arranque acidental.
MANUTENÇÃO
A sua ferramenta eléctrica da DEWALT foi concebida
para funcionar durante um longo período de tempo
com uma manutenção mínima. Uma utilização
continuamente satisfatória depende de uma
manutenção apropriada da ferramenta e de uma
limpeza regular.
ATENÇÃO: para reduzir o risco de
ferimentos, desligue a unidade e
retire a respectiva ficha da tomada
de electricidade antes de instalar e
retirar acessórios, ajustar ou alterar
a configuração do equipamento
ou efectuar reparações. Certifiquese de que o gatilho se encontra na
posição de ferramenta desligada. Um
accionamento acidental da ferramenta
pode causar ferimentos.
3. Desligue sempre a ferramenta antes de a
desligar da corrente eléctrica.
Serrar (fig. 1, 5 & 6)
AVISO: Não utilize a serra para cortar
curvas nem cavidades. Assegure-se de
que a extremidade da barra fica saliente
em relação à peça de trabalho.
Para obter cortes longos e rectos, desenhe, antes
de mais, uma linha na peça a trabalhar e siga-a.
Realize apenas corte dirigidos para baixo. Evite
cortar terra, uma vez que isso fará com que as
lâminas de corte fiquem rapidamente rombas.
Ao utilizar um cavalete para serras corte sempre da
parte de fora dos braços do cavalete da serra.
1. Prenda um dos lados da peça que vai serrar
para evitar que a barra encrave na peça. Se tal
acontecer, abra o corte com cunhas para aliviar
a pressão sobre a lâmina. Não tente soltar a
serra com uma chave de fendas.
2. Segure na sua Ferramenta Eléctrica DEWALT
pelas pegas frontal (c) e lateral (d) para guiar a
serra de forma adequada.
Para aumentar o desempenho e a duração
das lâminas de serra não pintada, aplique óleo
regularmente nas lâminas e nos orifícios de
lubrificação (k) (a cada 15 a 30 minutos). Não
lubrifique as lâminas pintadas.
Verifique regularmente os parafusos de fixação das
lâminas de corte (h).
Serração em betão celular, blocos
de construção de baixa e média
densidade (fig. 1)
ATENÇÃO: O betão celular e os blocos
de baixa e média densidade contêm cal
e areia de quartzo.
Para garantir o máximo desempenho,
as lâminas de serra, a barra e a ranhura
de orientação da lâmina da serra (l)
devem ser devidamente limpas após a
utilização.
Lubrifi cação
• Após a limpeza, lubrifique as lâminas da serra
(caso estejam instaladas com lâminas não
pintadas), a barra e a ranhura de orientação
da lâmina da serra. Não lubrifique as lâminas
pintadas.
• Aplique óleo regularmente nos orifícios de
lubrificação na barra.
• Se não utilizar a ferramenta durante muito
tempo, cubra as lâminas da serra não pintadas
e os orifícios de lubrificação com um pouco
de óleo (por exemplo, óleo de máquina). Não
lubrifique as lâminas pintadas.
Deixe a ferramenta a funcionar durante alguns
segundos para que o óleo cubra todas as peças.
Isto protege a ferramenta contra corrosão.
Limpeza
ATENÇÃO: retire os detritos e as
partículas da caixa da unidade com ar
comprimido seco sempre que houver
uma acumulação de detritos dentro das
aberturas de ventilação e à volta das
mesmas. Use uma protecção ocular e
uma máscara contra o pó aprovadas ao
efectuar este procedimento.
ATENÇÃO: nunca utilize dissolventes
ou outros químicos abrasivos para
limpar as peças não metálicas da
79
PORTUGUÊS
ferramenta. Estes químicos poderão
enfraquecer os materiais utilizados
nestas peças. Utilize um pano
humedecido apenas com água e sabão
suave. Nunca deixe entrar qualquer
líquido para dentro da ferramenta.
Da mesma forma, nunca mergulhe
qualquer peça da ferramenta num
líquido.
Retire regularmente as lâminas da serra depois de
cortar betão celular. Limpe devidamente as lâminas
da serra e a barra. Para proceder à limpeza da
ranhura de orientação da lâmina da serra, utilize o
raspador fornecido com a ferramenta.
Acessórios opcionais
ATENÇÃO: uma vez que apenas
foram testados com este produto
os acessórios disponibilizados pela
DEWALT, a utilização de outros
acessórios com esta ferramenta poderá
ser perigosa. Para reduzir o risco
de ferimentos, apenas deverão ser
utilizados acessórios recomendados
pela DEWALT com este produto.
Consulte o seu revendedor para obter mais
informações sobre os acessórios apropriados.
Proteger o meio ambiente
Recolha de lixo selectiva - este produto
não deve ser eliminado juntamente com o
lixo doméstico normal.
Se, um dia, o seu produto da DEWALT tiver de ser
substituído ou já não tiver utilidade, não se desfaça
do mesmo juntamente com o lixo doméstico.
Disponibilize este produto para recolha selectiva.
A recolha selectiva de embalagens
e produtos usados permite que os
materiais sejam reciclados e utilizados
novamente. A reutilização de materiais
reciclados ajuda a prevenir a poluição
ambiental e reduz a procura de matériasprimas.
Os regulamentos locais podem especificar a recolha
selectiva de produtos eléctricos na sua residência,
em centros municipais de resíduos ou através do
revendedor que lhe fornecer um novo produto.
A DEWALT disponibiliza um serviço de recolha
e reciclagem dos respectivos produtos quando
estes tiverem atingido o fim da sua vida útil. Para
tirar partido deste serviço, entregue o seu produto
80
em qualquer agente de reparação autorizado, o
qual procederá à respectiva recolha em nome da
DEWALT.
Poderá verificar a localização do agente de
reparação autorizado mais perto de si contactando
o representante local da DEWALT através da morada
indicada neste manual. Em alternativa, poderá
encontrar na internet (em www.2helpU.com)
uma lista dos agentes de reparação autorizados
da DEWALT, bem como os dados de contacto
completos do nosso serviço pós-venda.
PORTUGUÊS
GARANTIA
A DEWALT confia na qualidade dos seus
produtos e, como tal, oferece uma garantia
excepcional aos utilizadores profissionais
deste equipamento. Esta declaração de
garantia complementa os seus direitos
contratuais enquanto utilizador profissional
ou os seus direitos legais enquanto utilizador
privado não profissional, não os prejudicando,
seja de que forma for. A garantia é válida
nos Estados-membros da União Europeia e
nos países-membros da Zona Europeia de
Comércio Livre.
• GARANTIA DE SATISFAÇÃO DE 30 DIAS •
Se não estiver completamente satisfeito
com o desempenho da sua ferramenta da
DEWALT, basta devolvê-la ao revendedor
no prazo de 30 dias, juntamente com
a respectiva embalagem e todos os
componentes originais, para obter um
reembolso total ou trocá-la por outra
ferramenta. O produto apenas poderá ter
sido sujeito a um desgaste normal, sendo
necessário apresentar uma prova de compra.
• Não tenham sido realizadas reparações
por pessoas não autorizadas;
• Seja apresentada uma prova de compra.
• O produto seja devolvido juntamente
com a respectiva embalagem e todos os
componentes originais
Se quiser apresentar uma reclamação,
contacte o seu revendedor ou verifique a
localização do seu agente de reparação
DEWALT mais próximo, indicado no
catálogo DEWALT ou contacte um escritório
da DEWALT na morada indicada neste
manual. Poderá encontrar na Internet uma
lista dos agentes de reparação autorizados da
DEWALT, bem como os dados de contacto
completos do nosso serviço pós-venda no
site: www.2helpU.com
• CONTRATO DE UM ANO DE
ASSISTÊNCIA GRATUITA •
Se necessitar de manutenção ou assistência
para a sua ferramenta DEWALT, num
período de 12 meses após a respectiva
data de compra, terá direito a um visita de
assistência gratuita. Esta visita será efectuada
gratuitamente num agente de reparação
autorizado da DEWALT. Será necessário
apresentar uma prova de compra. Inclui
mão-de-obra. O serviço inclui a mãode- obra,
mas exclui quaisquer acessórios e peças
sobresselentes, a não ser que estes se
tenham avariado ao abrigo da garantia.
• GARANTIA TOTAL DE UM ANO •
Se o seu produto da DEWALT apresentar
um funcionamento anómalo resultante de
materiais ou mão-de-obra defeituosos num
período de 12 meses após a respectiva data
de compra, a DEWALT garante a substituição
gratuita de todas as peças defeituosas ou, de
acordo com o nosso critério, a substituição
gratuita da unidade, desde que:
• O produto não tenha sido utilizado
incorrectamente ou de forma abusiva;
• O produto apenas tenha sido sujeito a
um desgaste normal;
81
SUOMI
SÄHKÖSAHA
DW392, DW393, DW394
Onnittelut!
Olet valinnut DEWALT-työkalun. Monien vuosien
kokemus, huolellinen tuotekehitys ja innovaatiot
tekevät DEWALT-työkaluista luotettavia kumppaneita
ammattilaisille.
käyttää verrattaessa työkaluja keskenään. Sitä
voidaan käyttää arvioitaessa altistumista.
VAROITUS: Ilmoitettu tärinä esiintyy
käytettäessä työkalua sen varsinaiseen
käyttötarkoitukseen. Jos työkalua
käytetään erilaiseen tarkoitukseen, jos
siihen on kiinnitetty erilaisia lisävarusteita
tai jos sitä on hoidettu huonosti, tärinä
voi lisääntyä. Tämä voi vaikuttaa
merkittävästi altistumiseen työkalua
käytettäessä.
Tekniset tiedot
Jännite
Tyyppi
Ottoteho
Kuormittamaton kierros
nopeus
Iskun pituus
Katkaisupituus
Automaattinen terän
jarrutusaika
Sähköjohdon pituus
Paino
LPA (äänenpaine)
KPA (äänenpaineen
vaihtelu)
LWA (ääniteho)
KWA (äänitehon vaihtelu)
V
W
DW392 DW393 DW394
230
230
230
5
5
5
1.350 1.350 1.350
min-1
mm
mm
3.300
38
425
3.300
38
425
3.300
38
425
s
m
kg
3
4
4,2
3
4
4,2
3
4
4,2
dB(A)
91
91
91
dB(A)
dB(A)
dB(A)
3
100
3,2
3
100
3,2
3
100
3,2
Tärinän kokonaisarvot (kolmiakselivektorisumma) EN 60745
-standardin mukaisesti:
Tärinän päästöarvo ah mallille DT2964
Alhaisen tiheyden omaavien rakennuskivien sahaaminen
ah,LDB =
m/s2
5,0
5,0
5,0
Vaihtelu K =
m/s2
1,5
1,5
1,5
Tärinän päästöarvo ah mallille DT2966
Keskitason tiheyden omaavien rakennuskivien sahaaminen
ah,MDB =
m/s2
4,0
4,0
4,0
Vaihtelu K =
m/s2
1,5
1,5
1,5
Tärinän päästöarvo ah mallille DT2965
Solubetonin leikkaaminen
ah,CC =
m/s2
4,5
4,5
4,5
Vaihtelu K =
m/s2
1,5
1,5
1,5
Tässä käyttöohjeessa ilmoitettu tärinäarvo on mitattu
EN 60745 -standardin mukaisesti. Sitä voidaan
82
Tärinä vähentyy, kun työkalusta
katkaistaan virta tai se toimii
tyhjäkäynnillä. Tämä voi vähentää tärinää
merkittävästi työkalua käytettäessä.
Työkalun käyttäjän altistumista tärinälle
voidaan vähentää merkittävästi
pitämällä työkalu ja sen varusteet
kunnossa, pitämällä kädet lämpiminä
ja kiinnittämällä huomiota työn
jaksottamiseen.
Sulakkeet
Eurooppa
230 voltin työkalut
10 ampeerin sulake
Määritelmät: Turvallisuusohjeet
Alla näkyvät selitykset liittyvät turvallisuuteen. Lue
käyttöohje ja kiinnitä huomiota näihin symboleihin.
VAARA: Ilmaisee, että on olemassa
hengen- tai vakavan henkilövahingon
vaara.
VAROITUS: Ilmoittaa, että on
olemassa hengen- tai vakavan vaaran
mahdollisuus.
HUOMIO: Tarkoittaa mahdollista
vaaratilannetta. Ellei tilannetta
korjata, saattaa aiheutua lievä tai
keskinkertainen loukkaantuminen.
HUOMAUTUS: Viittaa menettelyyn,
joka ei välttämättä aiheuta
henkilövahinkoa mutta voi aiheuttaa
omaisuusvahingon.
Sähköiskun vaara!
Tulipalon vaara.
SUOMI
EU-yhdenmukaisuusilmoitus
b)
KONEDIREKTIIVI
c)
DW392, DW393, DW394
DEWALT vakuuttaa, että nämä tuotteet täyttävät
seuraavat määräykset:
2006/42/EC, EN 60745-1, EN 60745-2-11.
Nämä tuotteet täyttävät myös direktiivin 2004/108/
EU vaatimukset. Saat lisätietoja ottamalla yhteyden
DEWALTiin. Osoitteet näkyvät käyttöohjeen
takasivulla.
Allekirjoittaja vastaa teknisistä tiedoista ja antaa
tämän vakuutuksen DEWALTin puolesta.
Horst Grossmann
Vice President Engineering and Product
Development
DEWALT, Richard-Klinger-Strasse 11,
D-65510, Idstein, Germany
31.12.2009
VAROITUS: Loukkaantumisriskin
vähentämiseksi lue tämä käyttöohje.
Sähkötyökalun yleiset
turvallisuusvaroitukset
VAROITUS! Lue kaikki
turvallisuusvaroitukset ja ohjeet Jos
varoituksia ja ohjeita ei noudateta, on
olemassa sähköiskun, tulipalon ja/tai
vakavan henkilövahingon vaara.
SÄILYTÄ KAIKKI VAROITUKSET JA OHJEET
MYÖHEMPÄÄ KÄYTTÖÄ VARTEN
Näissä varoituksissa käytettävä sähkötyökaluilmaus viittaa verkkovirtaan yhdistettävään tai
akkukäyttöiseen työkaluun.
1) TYÖSKENTELYALUEEN TURVALLISUUS
a) Pidä työskentelyalue siistinä ja kirkkaasti
valaistuna. Onnettomuuksia sattuu
herkemmin epäsiistissä tai huonosti
valaistussa ympäristössä.
Älä käytä sähkötyökaluja, jos on olemassa
räjähdysvaara esimerkiksi syttyvien
nesteiden, kaasujen tai pölyn vuoksi.
Sähkötyökalujen aiheuttamat kipinät voivat
sytyttää pölyn tai kaasut.
Pidä lapset ja sivulliset kaukana
käyttäessäsi sähkötyökalua.
Keskittymiskyvyn herpaantuminen voi
aiheuttaa hallinnan menettämisen.
2) SÄHKÖTURVALLISUUS
a) Pistokkeen ja pistorasian on vastattava
toisiaan. Älä koskaan tee pistokkeeseen
mitään muutoksia. Älä yhdistä
maadoitettua sähkötyökalua jatkojohtoon.
Sähköiskun vaara vähenee, jos pistokkeisiin ei
tehdä muutoksia ja ne yhdistetään vain niille
tarkoitettuihin pistorasioihin.
b) Älä kosketa maadoituksessa käytettäviin
pintoihin, kuten putkiin, lämpöpattereihin
ja jäähdytyslaitteisiin. Voit saada
sähköiskun, jos kehosi on maadoitettu.
c) Älä altista sähkötyökaluja sateelle tai
kosteudelle. Sähkötyökaluun menevä vesi
lisää sähköiskun vaaraa.
d) Älä vaurioita sähköjohtoa. Älä kanna
työkaluja sähköjohdosta tai vedä
pistoketta pistorasiasta sähköjohdon
avulla. Pidä sähköjohto kaukana
kuumuudesta, öljystä, terävistä reunoista
tai liikkuvista osista. Vaurioituneet tai
sotkeutuneet johdot lisäävät sähköiskun
vaaraa.
e) Jos käytät sähkötyökalua ulkona, käytä
vain ulkokäyttöön tarkoitettua jatkojohtoa.
Ulkokäyttöön tarkoitetun sähköjohdon
käyttäminen vähentää sähköiskun vaaraa.
f) Jos sähkötyökalua on käytettävä
kosteassa paikassa, käytä vikavirtasuojaa.
Tämä vähentää sähköiskun vaaraa.
3) HENKILÖSUOJAUS
a) Käyttäessäsi sähkötyökalua pysy
valppaana, keskity työhön ja käytä
tervettä järkeä. Älä käytä tätä työkalua
ollessasi väsynyt tai alkoholin, huumeiden
tai lääkkeiden vaikutuksen alaisena.
Keskittymisen herpaantuminen hetkeksikin
sähkötyökalua käytettäessä voi aiheuttaa
vakavan henkilövahingon.
b) Käytä henkilösuojausvarusteita. Käytä
aina suojalaseja. Hengityssuojaimen,
liukumattomien turvajalkineiden, kypärän
ja kuulosuojaimen käyttäminen vähentää
henkilövahinkojen vaaraa.
c) Estä tahaton käynnistäminen. Varmista,
että virtakytkin on OFF-asennossa, ennen
kuin kytket sähkötyökalun pistorasiaan,
yhdistät siihen akun, nostat työkalun
83
SUOMI
d)
e)
f)
g)
käteesi tai kannat sitä. Sähkötyökalun
kantaminen sormi virtakytkimellä lisää
onnettomuusvaaraa.
Poista kaikki säätöavaimet tai vääntimet
ennen sähkötyökalun käynnistämistä.
Sähkötyökalun pyörivään osaan jäänyt
säätöavain tai väännin voi aiheuttaa
henkilövahingon.
Älä kurkottele. Seiso aina vakaasti
tasapainossa. Näin voit hallita sähkötyökalua
paremmin odottamattomissa tilanteissa.
Pukeudu oikein. Älä käytä löysiä vaatteita
tai koruja. Pidä hiukset, vaatteet ja kädet
loitolla liikkuvista osista. Löysät vaatteet,
korut tai pitkät hiukset voivat tarttua liikkuviin
osiin.
Jos käytettävissä on laitteita pölyn
ottamiseksi talteen, käytä niitä. Pölyn
ottaminen talteen voi vähentää pölyn
aiheuttamia vaaroja.
4) SÄHKÖTYÖKALUISTA HUOLEHTIMINEN
a) Älä kohdista sähkötyökaluun liikaa
voimaa. Valitse käyttötarkoituksen
kannalta oikea sähkötyökalu. Sähkötyökalu
toimii paremmin ja turvallisemmin,
kun sitä käytetään sille suunniteltuun
käyttötarkoitukseen.
b) Älä käytä työkalua, jos virtakytkin ei toimi.
Jos sähkötyökalua ei voi hallita kytkimen
avulla, se on vaarallinen ja se on korjattava.
c) Katkaise sähkötyökalusta virta ja irrota
sen pistoke pistorasiasta tai irrota akku
siitä ennen säätämistä, varusteiden
vaihtamista tai sähkötyökalun asettamista
säilytykseen. Näin voit vähentää vahingossa
käynnistymisen aiheuttaman henkilövahingon
vaaraa.
d) Varastoi sähkötyökaluja lasten
ulottumattomissa. Älä anna
sähkötyökaluihin tottumattomien tai näihin
ohjeisiin perehtymättömien henkiöiden
käyttää sähkötyökaluja. Sähkötyökalut
ovat vaarallisia kouluttamattomien käyttäjien
käsissä.
e) Pidä sähkötyökalut kunnossa. Tarkista
liikkuvat osat, niiden kiinnitys, osien eheys
ja muut toimintaan vaikuttavat tekijät. Jos
havaitset vaurioita, korjauta sähkötyökalu
ennen niiden käyttämistä. Huonosti
kunnossapidetyt sähkötyökalut aiheuttavat
onnettomuuksia.
f) Pidä leikkaavat pinnat terävinä ja
puhtaina. Kunnossa pidettyjen leikkaavia
teräviä reunoja sisältävien työkalut
todennäköisyys jumiutua vähenee, ja niitä on
helpompi hallita.
84
g)
Käytä sähkötyökalua ja sen tarvikkeita,
kuten poranteriä, näiden ohjeiden
mukaisesti. Ota työskentelyolosuhteet ja
tehtävä työ huomioon. Jos sähkötyökalua
käytetään näiden ohjeiden vastaisesti, voi
syntyä vaaratilanne.
5) HUOLTO
a) Korjauta työkalu valtuutetulla asentajalla.
Varaosina on käytettävä vain alkuperäisiä
vastaavia osia. Tämä varmistaa
sähkötyökalun turvallisuuden.
Erityisiä turvallisuusohjeita
sähkösahan käyttöä varten
• Jos terä voi osua piilotettuihin
sähköjohtoihin tai sen omaan sähköjohtoon,
tartu työkalun eristettyihin tarttumapintoihin.
Terän osuminen jännitteiseen johtoon tekee sen
paljaista metalliosista jännitteisiä, joten käyttäjä
voi saada sähköiskun.
SÄHKÖLIITÄNTÄ JA VIRRAN KYTKEMINEN
• Varmista aina ennen virtajohdon liittämistä
sähköverkkoon, että sähkösahan virtakytkin on
OFF-asennossa (pois päältä).
• Älä koskaan yritä pysäyttää tai jarruttaa sahan
terää käsin.
3s
Älä aseta sahaa pöydälle ennen kuin
olet kytkenyt virran pois päältä. Sahan
terä liikkuu hetken myös sen jälkeen, kun
virta on sammutettu.
SAHATTAESSA
• Poista naulat ym. metalliesineet sahattavasta
kappaleesta ennen sahausta.
• Kiinnitä sahattava kappale puristimien avulla
mahdollisuuksien mukaan.
• Älä käytä sahaa liian pienien kappaleiden
sahaamiseen.
• Älä kurottele saha kädessä työskennellessäsi.
Seiso aina tukevasti. Ole erityisen varovainen
telineillä tai tikkailla työskennellessäsi.
• Pidä sahasta kiinni aina molemmin käsin.
• Älä käytä sahaa kuviosahaukseen.
SAHAN TERIEN VAIHTAMINEN JA SÄÄTÄMINEN
• Irrota liitäntäjohto pistorasiasta ennen
sahanterien vaihtamista tai puhdistamista.
• Käytä ainoastaan näiden käyttöohjeiden
suositusten mukaisia DEWALT-sahanteriä.
• Käytä ainoastaan teräviä, täysin käyttökelpoisia
teriä; vioittuneet tai taipuneet terät tulee vaihtaa
välittömästi ja poistaa käytöstä.
SUOMI
Vaarat
Turvamääräysten noudattamisesta ja turvalaitteiden
käyttämisestä huolimatta tiettyjä vaaroja ei voida
välttää. Näitä ovat seuraavat:
• Lue tämä käyttöohje huolellisesti ennen laitteen
käyttämistä.
Kuvaus (kuva 1)
VAROITUS: Älä tee työkaluun tai sen
osiin mitään muutoksia. Tällöin voi
aiheutua omaisuus- tai henkilövahinkoja.
– Kuulon heikkeneminen.
– Lentävien kappaleiden aiheuttamat
henkilövahingot.
a. Virtakytkin
– Käytön aikana kuumenevien varusteiden
aiheuttamat palovammat.
b. Lukituksen vapautin
– Pitkäaikaisen käyttämisen aiheuttamat
henkilövahingot.
d. Sivukahvat
Työkalun merkinnät
Seuraavat kuvakkeet näkyvät työkalussa:
Lue käyttöohjeet ennen käyttämistä.
c. Etukahva
e. Sahan terät
f. Laippa
g. Teräsuojus
h. Terän kiinnitysruuvit
i. Kuusiokoloavain
j. Kotelo
Älä altista moottorityökalua kosteudelle.
k. Öljyreikä
l. Sahanterän ohjausura
Älä käytä sähkötyökalua, jos pääkaapeli
on vahingoittunut.
PÄIVÄMÄÄRÄKOODIN SIJAINTI (KUVA [FIG.] 1)
Päivämääräkoodi (r) on merkitty koteloon. Se sisältää
myös valmistusvuoden.
Esimerkki:
2010 XX XX
Valmistusvuosi
Pakkauksen sisältö
Pakkauksen sisältö:
1 Sähkösaha, jossa:
1 TCT-sahanteräsarja kevytbetonia ja kipsilevyjä
varten (DW392)
1 TCT-sahanterä asetettu alhaisen tiheyden
rakennuskiville (DW393)
1 TCT-sahanterä asetettu keskitason tiheyden
rakennuskiville (DW394)
1 Sahanterän suojus
2 Sivukahvat kiinnitysruuveineen
1 Kuusiokoloavain
1 Sahausuran puhdistin
1 Käyttöohje
1 Hajoituskuva
• Tarkista, onko työkalussa, osissa tai tarvikkeissa
kuljetusvaurioita.
KÄYTTÖTARKOITUS
Tämä DEWALT-sähkösaha DW392/DW393/DW394
on monikäyttöinen ja tehokas työkalu, joka on
suunniteltu ammattikäyttöön.
DW392: Solubetonin kipsilevyn leikkaaminen.
DW393: Alhaisen tiheyden omaavien rakennuskivien
sahaaminen.
DW394: Keskitason tiheyden omaavien
rakennuskivien sahaaminen.
ÄLÄ käytä kosteissa olosuhteissa tai jos laitteen
lähellä on syttyviä nesteitä tai kaasuja.
ÄLÄ ANNA lasten koskea tähän työkaluun.
Kokemattomat henkilöt saavat käyttää tätä laitetta
vain valvotusti.
Sähköturvallisuus
Sähkömoottori toimii vain yhdellä jännitteellä. Tarkista
aina, että verkkovirran jännite vastaa tyyppikilpeen
merkittyä jännitettä.
Tämä DEWALT-työkalu on kaksoiseristetty
EN 60745 -säädösten mukaisesti, joten
maadoitusjohdinta ei tarvita.
Jos virtajohto vaurioituu, se on korvattava uudella
johdolla, jonka voi hankkia DEWALTin huoltoorganisaation kautta.
Jatkojohdon käyttäminen
Jos on käytettävä jatkojohtoa, käytä tälle työkalulle
soveltuvaa 3-kaapelista jatkojohtoa. Lisätietoja on
85
SUOMI
teknisissä tiedoissa. Johdinten pienin koko on
1.5 mm2 ja suurin pituus 30 m.
Jos käytät johtokelaa, kelaa johto aina kokonaan
auki.
KOKOAMINEN JA SÄÄTÄMINEN
VAROITUS: Loukkaantumisvaaran
vähentämiseksi katkaise laitteesta
virta ja irrota pistoke pistorasiasta
ennen varusteiden asentamista tai
irrottamista sekä ennen säätöjen
ja korjausten tekemistä. Varmista,
että virtakytkin on OFF-asennossa. Jos
laite käynnistyy vahingossa, voi aiheutua
loukkaantuminen.
Sivukahvojen asentaminen (kuva 2)
1. Aseta laite kyljelleen.
2. Aseta sivukahvan (d) yläpää varovasti etukahvan
(c) aukkoon.
3. Käännä sivukahvaa, kunnes sen alapää
koskettaa koteloa (j).
4. Kiristä kiinnitysruuvi (m) kuusiokoloavaimella (i).
5. Asenna toinen sivukahva kuten yllä.
VAROITUS: Käytä laitetta vain, kun
molemmat sivukahvat on asennettu
paikoilleen.
Sahanterien vaihtaminen
SAHANTERIEN IRROTTAMINEN (KUVA 3)
1. Käännä laite ylösalaisin ja irrota teräsuojus (g).
2. Löysää molempia terän kiinnitysruuveja
(h) kuusiokoloavaimella (i), kunnes kuulet
naksahduksen.
3. Vedä varovast-i toista terää, kunnes kierteinen
reikä (n) on ulkona kotelosta.
4. Vedä terä ulos lukitsimesta (o) ja irrota terä
laipasta (f).
5. Irrota toinen terä kuten yllä.
SAHANTERIEN ASENTAMINEN (KUVA 4)
5. Kiristä molemmat terien kiinnitysruuvit
(h) tiukkaan painamalla ja kääntämällä
samanaikaisesti kuusiokoloavainta (i).
VAROITUS: Anna terien liikkua vapaasti
noin 20 sekunnin ajan ennen käyttöä.
Sahanterät
Materiaali
Suositeltu
sahanterä
kovapuu, havupuu,
vaneri
kipsilevy ja
kuivat tukit
vaneri, lastulevy
ja MDF
solubetoni
Kat. #
yleistarkoitus
DT2961
HSS-sahanterä
DT2960
TCT-sahanterä
TCT-sahanterä
DT2962
DT2963
Ennen käyttöä (kuva 1)
• Irrota teräsuojus (g).
• Asenna sahaustarkoitukseen sopivat terät
paikoilleen.
• Tarkista että laite toimii oikein. Varmista että
laippa (f) on suorassa ja että sahanterät (e) ja
kotelo (j) ovat kunnossa.
TOIMINTA
Käyttöohjeet
VAROITUS: Noudata aina turvaohjeita
ja määräyksiä.
VAROITUS: Vakavan
henkilövahingon vaaran
vähentämiseksi katkaise työkalusta
virta ja irrota sen pistoke
pistorasiasta ennen säätämistä
tai varusteiden irrottamista tai
asentamista.
VAROITUS:
• Varmista, että sahattava kappale on
tiukasti kiinni.
1. Liu’uta toinen sahanterä laippaan (f). Varmista
että urareikä (p) osuu lukitsimeen (o).
• Paina työkalua vain kevyesti äläkä
paina sahanterää sivusta.
2. Työnnä sahanterän takapuolta koteloon (j),
kunnes kierteinen reikä (n) asettuu oikeaan
kohtaan.
• Vältä ylikuormittamista.
3. Asenna toinen terä kuten yllä.
4. Varmista että terät ovat täsmälleen laipan
(f) suuntaiset painamalla terien hampaita
puukappaleen avulla.
86
Käsien oikea asento (kuva 5)
VAROITUS: Voit vähentää vakavan
henkilövahingon vaaraa pitämällä kädet
AINA oikeassa asennossa.
SUOMI
VAROITUS: Voit vähentää vakavan
henkilövahingon vaaraa pitelemällä
työkalua AINA tiukassa otteessa.
Jotta takaat parhaan mahdollisen
suorituskyvyn, sahanterät ja terien
ohjausrako (l) täytyy puhdistaa
huolellisesti käytön jälkeen.
Käsien oikea asento tarkoittaa toisen käden
pitämistä pääkahvalla (q) ja toisen käden pitämistä
etukahvalla (c) tai sivukahvalla (d).
KUNNOSSAPITO
Virran kytkeminen päälle/pois päältä
(kuva 1)
DEWALT-työkalusi on suunniteltu käytettäväksi
pitkään ja edellyttämään vain vähän kunnossapitoa.
Oikea käsittely ja säännöllinen puhdistus varmistavat
laitteen ongelmattoman toiminnan.
Turvallisuuden vuoksi virtakytkin (a) on varustettu
lukituksen vapauttimella (b).
1. Vapauta laitteen lukitus painamalla lukituksen
vapautinta (b).
2. Käynnistä laite painamalla virtakytkintä (a).
Heti kun irrotat sormesi virtakytkimestä,
kytkin lukkiutuu, mikä estää tahattoman
käynnistymisen.
3. Sammuta aina laite virtakytkimestä ennen kuin
irrotat liitäntäjohdon pistorasiasta.
VAROITUS: Loukkaantumisvaaran
vähentämiseksi katkaise laitteesta
virta ja irrota pistoke pistorasiasta
ennen varusteiden asentamista tai
irrottamista sekä ennen säätöjen
ja korjausten tekemistä. Varmista,
että virtakytkin on OFF-asennossa. Jos
laite käynnistyy vahingossa, voi aiheutua
loukkaantuminen.
Sahaaminen (kuvat 1, 5 & 6)
HUOMAUTUS: Älä käytä sahaa
kuviosahaukseen. Varmista että laipan
pää työntyy esiin työkappaleesta.
Piirrä viiva työkappaleeseen ennen pitkiä, suoria
sahauksia. Noudata viivaa sahatessasi.
Sahaa ainoastaan alaspäin. Vältä sahanterän
osumista maahan, jotteivät terät tylsy.
Kun käytät sahapukkia, sahaa aina sahapukin tukien
ulkopuolella.
1. Kiinnitä työkappale ainoastaan yhdeltä puolelta,
jottei sahan laippa juutu kiinni työkappaleeseen.
Jos näin kuitenkin käy, levitä sahausuraa kiilojen
avulla helpottaaksesi painetta terää vasten. Älä
yritä vapauttaa sahaa kääntämällä terää.
Voiteleminen
• Voitele sahanterät (jos koneessa on
maalaamattomat terät), palkki ja terien
ohjausrako puhdistuksen yhteydessä. Älä voitele
maalattuja teriä.
• Lisää öljyreikiin säännöllisesti öljyä.
• Jos työkalua ei käytetä vähään aikaan, laita
maalaamattomaan sahanterään ja öljyreikiin
hieman öljyä (esim. koneöljyä). Älä öljyä
maalattuja teriä.
Anna työkalun käydä muutamia sekunteja, jotta
öljy päätyy kaikkiin osiin. Tämä suojaa työkalua
korroosiolta.
2. Pidä kiinni DEWALT-työkalustasi etukahvan (c) ja
sivukahvan (d) avulla ohjataksesi sahaa oikein.
Jotta parannat maalaamattomien sahanterien
suorituskykyä ja pidennät niiden elinikää, laita teriin
ja öljyreikiin (k) säännöllisesti öljyä (15–30 minuutin
välein). Älä voitele maalattuja teriä.
Tarkista säännöllisesti sahanterienkiinnitysruuvien (h)
kireys.
Solubetonin, alhaisen ja keskitason
rakennuskivien sahaaminen (kuva 1)
VAROITUS: Solubetoni, alhaisen ja
keskitason rakennuskivet sisältävät
kalkkia ja kvartsihiekkaa.
Puhdistaminen
VAROITUS: Puhalla lika ja pöly
kotelosta kuivalla ilmalla, kun sitä kertyy
ilmanvaihtoaukkoihin tai niiden ympärille.
Käytä tällöin hyväksyttyjä silmäsuojuksia
ja hengityssuojainta.
VAROITUS: Älä koskaan puhdista
muita kuin metallipintoja liuottimien tai
muiden voimakkaiden kemikaalien avulla.
Nämä kemikaalit voivat heikentää näissä
osissa käytettyjä materiaaleja. Käytä
vain vedellä ja miedolla pesuaineella
kostutettua kangasta. Älä päästä mitään
nestettä laitteen sisään. Älä upota
mitään laitteen osaa nesteeseen.
87
SUOMI
Irrota sahanterät säännöllisesti, kun olet sahannut
solubetonia. Puhdista sahanterät ja palkki
säännöllisesti. Puhdista terien ohjausrako työkalun
mukana toimitetulla kaapimella.
Lisävarusteet
VAROITUS: Muita kuin DEWALTlisävarusteita ei ole testattu tämän
työkalun kanssa, joten niiden
käyttäminen voi olla vaarallista.
Käytä tämän laitteen kanssa vain
DEWALTin suosittelemia varusteita
vahingoittumisvaaran vähentämiseksi.
Saat lisätietoja jälleenmyyjältäsi.
Ympäristön suojeleminen
Toimita tämä laite kierrätykseen. Tätä
tuotetta ei saa hävittää kotitalousjätteen
mukana.
TAKUU
DEWALT luottaa tuotteidensa laatuun
ja antaa erinomaisen takuun tämän
tuotteen ammattikäyttäjille. Tämä takuu
laajentaa käyttäjän oikeuksia heikentämättä
ammattikäyttäjän sopimuspohjaisia
oikeuksia eikä yksityisen muun kuin
ammattikäyttäjän lainsäädäntöön perustuvia
oikeuksia. Tämä takuu on voimassa
kaikissa EU- ja ETA-maissa.
• 30 PÄIVÄN TYYTYVÄISYYSTAKUU
ILMAN RISKEJÄ •
Jos et ole täysin tyytyväinen DEWALTtyökalun toimintaan, palauta se
ostopaikkaan 30 päivän kuluessa kaikkine
osineen. Saat rahat takaisin. Tuote saa olla
kulunut vain kohtalaisesti, ja ostotodistus on
esitettävä.
• VUODEN HUOLTOSOPIMUS MAKSUTTA •
Jos DEWALT-tuote on tullut elinkaarensa päähän
tai jos et enää tarvitse sitä, älä hävitä sitä
kotitalousjätteenä. Toimita se kierrätykseen.
Kierrätykseen toimitetut käytetyt tuotteet
ja pakkaus voidaan käyttää uudelleen.
Tämä suojelee ympäristöä ja vähentää
raaka-aineiden tarvetta.
Paikallisissa määräyksissä voidaan edellyttää, että
sähkölaitteet on toimitettava kierrätysasemalle tai
jälleenmyyjälle, jolta ostit uuden tuotteen.
DEWALT kierrättää DEWALT-tuotteet, kun ne
ovat tulleet elinkaarensa päähän. Voit käyttää
tätä palvelua palauttamalla tuotteen valtuutettuun
huoltokorjaamoon. Se toimitetaan sieltä meille.
Saat lähimmän valtuutetun DEWALT-huoltokorjaamon
tiedot ottamalla yhteyden lähimpään DEWALTtoimipisteeseen. Yhteystiedot ovat tässä
käyttöohjeessa. Luettelo valtuutetuista DEWALThuoltokorjaamoista ja myynnin jälkeisestä palvelusta
on Internet-sivustossa www.2helpU.com.
Jos DEWALT-työkalusi tarvitsee huoltoa 12
kuukauden kuluessa ostosta, olet oikeutettu
yhteen maksuttomaan huoltoon. Huollon
suorittaa maksutta valtuutettu DEWALTkorjaamo. Ostotodistus on esitettävä. Takuu
kattaa myös työn. Takuu ei kata tarvikkeita
eikä varaosia, ellei niissä ole vikaa.
• YHDEN VUODEN TÄYSI TAKUU •
Jos DEWALT-tuotteeseesi tulee vika 12
kuukauden aikana ostopäivästä materiaali
tai valmistustyövirheen vuoksi, DEWALT
vaihtaa kaikki vialliset osat maksutta
tai harkintansa mukaan vaihtaa laitteen
maksutta edellyttäen, että:
• laitetta ei ole väärinkäytetty,
• laite on kulunut vain normaalisti,
• valtuuttamattomat henkilöt eivät ole
yrittäneet korjata laitetta,
• ostotodistus esitetään,
• laite palautetaan kaikkine alkuperäisine
osineen.
Voit pyytää takuuhuoltoa ottamalla
yhteyden laitteen jälleenmyyjään tai
lähimpään valtuutettuun DEWALT
huoltokorjaamoon. Saat yhteystiedot
DEWALT -kuvastosta tai ottamalla yhteyden
tässä käyttöohjeessa näkyvään DEWALTin
toimipaikkaan. Luettelo valtuutetuista
DEWALT-huoltokorjaamoista ja myynnin
jälkeisestä palvelusta on Internet-sivustossa:
www.2helpU.com
88
SVENSKA
ALLIGATORSÅG
DW392, DW393, DW394
VARNING: Den angivna emissionsnivån
för vibration gäller vid verktygets
huvudsakliga användning. Om
verktyget emellertid används för andra
tillämpningar, med andra tillbehör,
eller om det är dåligt underhållet kan
vibrationen avvika. Detta kan avsevärt
öka exponeringsnivån under hela dess
arbetstid.
Gratulerar!
Du har valt ett DEWALT-verktyg. År av erfarenhet,
grundlig produktutveckling och innovation gör
DEWALT till en av de pålitligaste partnerna för
fackmannamässiga elverktygs-användare.
Tekniska data
DW392 DW393 DW394
Spänning
V
230
230
230
Typ
5
5
5
Ineffekt
W 1.350 1.350 1.350
Varvtal obelastad
min-1 3.300 3.300 3.300
Sågdragslängd
mm
38
38
38
Kaplängd
mm 425
425
425
Automatisk elektronisk
klingbromsningstid
s
3
3
3
Sladdlängd
m
4
4
4
Vikt
kg
4,2
4,2
4,2
LPA (ljudtryck)
dB(A)
KPA (ljudtryck, osäkerhet) dB(A)
LWA (ljudstyrka)
dB(A)
KWA (ljudstyrka, osäkerhet) dB(A)
91
3
100
3,2
91
3
100
3,2
91
3
100
3,2
Vibration totalvärde (triaxvektor-summa) fastställd i enlighet med
EN 60745:
Vibration, emissionsvärde ah för DT2964
Sågning av byggnadsblock med låg densitet
ah,LDB =
m/s2
5,0
5,0
5,0
Osäkerhet K =
m/s2
1,5
1,5
1,5
Vibration, emissionsvärde ah för DT2966
Sågning av byggnadsblock av medium densitet
ah,MDB =
m/s2
4,0
4,0
4,0
Osäkerhet K =
m/s2
1,5
1,5
1,5
Vibration, emissionsvärde ah för DT2965
Sågning av lecablock och betonghålsten
ah,CC =
m/s2
4,5
4,5
4,5
Osäkerhet K =
m/s2
1,5
1,5
1,5
Den emissionsnivå för vibration som anges i detta
informationsblad har uppmätts i enlighet med en
standardiserad test som anges i EN 60745, och
den kan användas för att jämföra ett verktyg med
ett annat. Den kan användas för att få fram en
preliminär uppskattning av exponering.
En uppskattning av exponeringsnivån
för vibrationer bör dessutom ta med
i beräkningen de gånger verktyget är
avstängt, eller när det är igång utan att
utföra sitt arbete. Detta kan avsevärt
minska exponeringsnivån under hela
dess arbetstid.
Identifiera ytterligare säkerhetsåtgärder
för att skydda handhavaren mot
verkningarna av vibration, såsom att:
underhålla verktyget och tillbehören,
hålla händerna varma, organisera
arbetsgången.
Säkringar
Europa
230 Volt verktyg
10 Ampere, starkström
Definitioner: Säkerhetsriktlinjer
Nedanstående definitioner beskriver allvarlighetsnivån
för varje signalord. Var god läs handboken och
uppmärksamma dessa symboler.
FARA: Indikerar en omedelbart riskfylld
situation som, om den inte undviks,
kommer att resultera i dödsfall eller
allvarlig personskada.
VARNING: Indikerar en potentiellt
riskfylld situation som, om den inte
undviks, skulle kunna resultera i
dödsfall eller allvarlig personskada.
SE UPP! Indikerar en potentiellt riskfylld
situation som, om den inte undviks, kan
resultera i mindre eller medelmåttig
personskada.
OBSERVERA: Anger en praxis som
inte är relaterad till personskada
som, om den inte undviks, skulle
kunna resultera i egendomsskada.
89
SVENSKA
Anger risk för elektrisk stöt.
Anger risk för eldsvåda.
EC-Följsamhetsdeklaration
MASKINDIREKTIV
DW392, DW393, DW394
DEWALT deklarerar att dessa produkter, beskrivna
under “tekniska data” uppfyller:
2006/42/EC, EN 60745-1, EN 60745-2-11.
Dessa produkter uppfyller dessutom direktiv
2004/108/EC. För mer information, var god kontakta
DEWALT på följande adress, eller se handbokens
baksida.
Undertecknad är ansvarig för sammanställning
av den tekniska filen och gör denna förklaring å
DEWALTs vägnar.
Horst Grossmann
Vicepresident, Konstruktion och Produktutveckling
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 11,
D-65510, Idstein, Tyskland
31.12.2009
VARNING: För att minska risken för
personskada, läs instruktionshandboken.
Säkerhetsvarningar, Allmänt
Elverktyg
VARNING! Läs alla
säkerhetsvarningar och alla
instruktioner. Underlåtenhet att följa
varningarna och instruktionerna kan
resultera i elektrisk stöt, eldsvåda och/
eller allvarlig personskada.
SPARA ALLA VARNINGAR OCH INSTRUKTIONER
FÖR FRAMTIDA REFERENS
Termen “elverktyg” i varningarna syftar på ditt
starkströmsdrivna (sladdanslutna) elverktyg eller
batteridrivna (sladdlösa) elverktyg.
90
1) SÄKERHET PÅ ARBETSOMRÅDET
a) Håll arbetsområdet rent och ordentligt
upplyst. Belamrade eller mörka områden
inbjuder till olyckor.
b) Använd inte elektriska verktyg i explosiva
atmosfärer, såsom i närvaron av
lättantändliga vätskor, gaser eller damm.
Elektriska verktyg ge upphov till gnistor som
kan antända dammet eller ångorna.
c) Håll barn och åskådare borta meda du
arbetar med ett elverktyg. Distraktioner kan
göra att du förlorar kontrollen.
2) ELEKTRISK SÄKERHET
a) Kontakterna till elverktyget måste
matcha uttaget. Modifiera aldrig
kontakten på något sätt. Använd inte
några adapterpluggar med jordanslutna
(jordade) elektriska verktyg. Omodifierade
kontakter och matchande uttag minskar
risken för elektrisk stöt.
b) Undvik kroppskontakt med jordanslutna
eller jordade ytor såsom rör,
värmeelement, spisar och kylskåp. Det
finns en ökad risk för elektrisk chock om din
kropp är jordansluten eller jordad.
c) Utsätt inte elektriska verktyg för regn eller
våta förhållanden. Vatten som kommer in i
ett elverktyg ökar risken för elektrisk stöt.
d) Missbruka inte sladden. Använd aldrig
sladden till att bära, dra eller koppla bort
elverktyget från strömmen. Håll sladden
borta från värme, olja, skarpa kanter eller
rörliga delar. Skadade eller tilltrasslade
sladdar ökar risken för elektrisk stöt.
e) När du arbetar med ett elverktyg
utomhus, använd en förlängningssladd
som passar för utomhusanvändning.
Användning av en sladd som passar för
utomhusanvändning minskar risken för
elektrisk stöt.
f) Om arbete med ett elverktyg i en fuktig
lokal är oundvikligt, använd ett uttag som
är skyddat med jordfelsbrytare (RCD).
Användning av en RCD minskar risken för
elektrisk stöt.
3) PERSONLIG SÄKERHET
a) Var vaksam, ha koll på vad du gör och
använd sunt förnuft när du arbetar med
ett elverktyg. Använd inte ett elverktyg
när du är trött eller påverkad av droger,
alkohol eller medicinering. Ett ögonblicks
ouppmärksamhet när du arbetar med
elektriska verktyg kan resultera i allvarlig
personskada.
SVENSKA
b)
c)
d)
e)
f)
g)
Använd personlig skyddsutrustning. Bär
alltid ögonskydd. Skyddsutrustning såsom
dammfilterskydd, halksäkra säkerhetsskor,
skyddshjälm eller hörselskydd som
används för lämpliga förhållanden minskar
personskador.
Förebygg oavsiktlig igångsättning. Se
till att strömbrytaren är i frånläge innan
du ansluter till strömkällan och/eller
batteripaketet, plockar upp eller bär
verktyget. Att bära elektriska verktyg med ditt
finger på strömbrytaren eller att strömsätta
elektriska verktyg som har strömbrytaren på
är att invitera olyckor.
Avlägsna eventuell justeringsnyckel eller
skiftnyckel innan du sätter på elverktyget.
En skiftnyckel eller en nyckel som sitter
kvar på en roterande del av elverktyget kan
resultera i personskada.
Böj dig inte för långt. Bibehåll alltid
ordentligt fotfäste och balans. Detta
möjliggör bättre kontroll av elverktyget i
oväntade situationer.
Klä dig ändamålsenligt. Bär inte lösa
kläder eller smycken. Håll hår, beklädnad
och handskar borta från delar i rörelse.
Lösa kläder, smycken eller långt hår kan
fastna i delar i rörelse.
Om det finns anordningar för anslutning
av apparater för dammutrensning och
insamling, se till att dessa är anslutna och
används på ett korrekt sätt. Användning
av dammuppsamling kan minska dammrelaterade faror.
4) ANVÄNDNING OCH SKÖTSEL AV ELVERKTYG
a) Tvinga inte elverktyget. Använd det
korrekta elverktyget för din tillämpning.
Det korrekta elverktyget gör arbetet bättre
och säkrare vid den hastighet för vilket det
konstruerades.
b) Använd inte elverktyget om strömbrytaren
inte sätter på och stänger av det. Ett
elverktyg som inte kan kontrolleras med
strömbrytaren är farligt och måste repareras.
c) Ta ur kontakten från strömkällan och/eller
batteripaketet från elverktyget innan du
gör några justeringar, byter tillbehör eller
lägger elverktygen i förvaring. Sådana
förebyggande säkerhetsåtgärder minskar
risken att oavsiktligt starta elverktyget.
d) Förvara elektriska verktyg som inte
används utom räckhåll för barn, och
låt inte personer som är obekanta med
elverktyget eller med dessa instruktioner
använda elverktyget. Elektriska verktyg är
farliga i händerna på outbildade användare.
e)
f)
g)
Underhåll elektriska verktyg. Kontrollera
för feljustering eller om rörliga delar har
fastnat, bristning hos delar och andra
eventuella förhållanden som kan komma
att påverka elverktygets funktion. Om
det är skadat, se till att elverktyget blir
reparerat före användning. Många olyckor
orsakas av dåligt underhållna elektriska
verktyg.
Håll kapningsverktyg vassa och rena.
Ordentligt underhållna kapningsverktyg med
vassa sågkanter är mindre sannolika att
fastna och är lättare att kontrollera.
Använd elverktyget, tillbehören och
verktygssatserna, etc. i enlighet med
dessa instruktioner, och ta hänsyn till
arbetsförhållandena och det arbete som
ska utföras. Användningen av elverktyget för
andra verksamheter än de som det är avsett
för skulle kunna resultera i en farlig situation.
5) SERVICE
a) Se till att ditt elverktyg får service av
en kvalificerad reparatör, som endast
använder identiska ersättningsdelar.
Detta säkerställer att elverktygets säkerhet
bibehålles.
Tillkommande säkerhetsföreskrifter
för alligatorsågar
• Håll elverktyget i de isolerade greppytorna
när arbete utförs där sågtillbehöret kan
komma i kontakt med dolda elledningar eller
dess egen sladd. Kaptillbehör som kommer
i kontakt med en strömförande ledning kan
göra att exponerade metalldelar hos elverktyget
blir strömförande och kan ge användaren en
elektrisk stöt.
STRÖMBRYTARE
• Se alltid till att Alligatorsågen är avstängd innan
du sätter i kontakten.
• Försök aldrig att stoppa bladet med fingrarna
efter att maskinen stängts av.
3s
Sätt aldrig sågen på ett bord eller en
arbetsbänk innan den har stannat helt.
Sågbladen fortsätter att snurra en kort
stund efter att maskinen har stängts av.
MEDAN DU SÅGAR
• Avlägsna alla spikar och metallföremål från
arbetsstycket innan du börjar.
• Fäst alltid arbetsstycket med klämmor och
tvingar när det är möjligt.
• Försök aldrig såga mycket små arbetsstycken.
91
SVENSKA
• Böj dig inte för långt framåt. Se till att du alltid
står stadigt, speciellt på byggnadsställningar
och stegar.
• Håll alltid säkert i sågen med båda händerna.
• Använd inte sågen till att såga krökningar eller
fickor.
KONTROLL OCH BYTE AV SÅGBLAD
Förpackningsinnehåll
Förpackningen innehåller:
1 Alligatorsåg med:
1 TCT-sågbladset för Leca och siporex (DW392)
1 TCT sågbladset för byggnadsblock med låg
densitet (DW393)
• Bryt strömmen innan du rengör den eller byter
sågblad.
1 TCT sågbladsset för byggnadsblock med
medium densitet (DW394)
• Använd endast DEWALT sågblad som uppfyller
specifikationerna i denna bruksanvisning.
2 Sidohandtag med klämskruvar
• Använd endast skarpa sågblad i perfekt skick;
spruckna eller böjda blad måste genast kastas
och ersättas.
1 Bladskydd
1 Insexnyckel
1 Skrapa
1 Instruktionshandbok
Dolda risker
1 Sprängteckning
Trots tillämpning av de relevanta
säkerhetsbestämmelserna och användning av
säkerhetsapparater kan vissa återstående risker inte
undvikas. De är:
• Kontrollera med avseende på skada på
verktyget, på delar eller tillbehör som kan tänkas
ha uppstått under transporten.
- Hörselnedsättning.
– Risk för personskada på grund av flygande
partiklar.
• Ta dig tid att grundligt läsa och förstå denna
handbok före användning.
Beskrivning (fig. 1)
VARNING: Modifiera aldrig elverktyget
eller någon del av det. Skada eller
personskada skulle kunna uppstå.
– Risk för brännskador på grund av att tillbehör
blir heta under arbetet.
– Risk för personskada på grund av långvarig
användning.
Märkningar på verktyg
Följande bildikoner visas på verktyget:
a. Strömbrytare
b. Startspärr för strömbrytare
c. Främre handtag
d. Sidohandtag
e. Sågblad
Läs instruktionshandbok före användning.
f. Stång
g. Bladskydd
Utsätt inte elverktyget för en fuktig miljö..
h. Klämskruvar för sågblad
i. Insexnyckel
Använd inte elverktyget om nätsladden är
skadad.
j. Hus
k. Oljehål
l. Styrspringa
DATUMKODPLACERING (FIG. 1)
AVSEDD ANVÄNDNING
Datumkoden (r), vilken också inkluderar
tillverkningsår, finns tryckt i kåpan.
Din DEWALT alligatorsåg DW392/DW393/DW394
är ett mångsidigt motordrivet verktyg som har tagits
fram för professionell sågning.
Exempel:
2010 XX XX
Tillverkningsår
DW392: Sågning av betonghålsten och gipsskivor.
DW393: Sågning av byggnadsblock med låg
densitet.
DW394: Sågning av byggnadsblock med medium
densitet.
92
SVENSKA
Använd INTE under våta förhållanden eller i närheten
av lättantändliga vätskor eller gaser.
LÅT INTE barn komma i kontakt med verktyget.
Överinseende krävs när oerfarna handhavare
använder detta verktyg.
Elektrisk Säkerhet
Den elektriska motorn har konstruerats för endast
en spänning. Kontrollera alltid att strömförsörjningen
motsvarar spänningen på klassificeringsplattan.
Ditt DEWALT-verktyg är dubbel-isolerad
i enlighet med EN 60745; därför behövs
ingen jordningstråd.
Om starkströmssladden är skadad måste den bytas
ut mot en speciellt preparerad sladd som finns att få
genom DEWALTs serviceorganisation.
Användning av Förlängningssladd
Byte av sågblad
TA BORT SÅGBLADEN (FIG. 3)
1. Vänd upp och ned på maskinen och ta bort
bladskyddet (g).
2. Lossa de båda klämskruvarna som håller fast
sågbladet (h) med insexnyckeln (i) tills du hör ett
klick.
3. Dra försiktigt ut den ena sågbladet tills det
gängade hålet (n) har kommit ut ur huset.
4. Dra ut sågbladet ur låsningen (o) och ta av den
från stången (f).
5. Upprepa samma procedur för det andra
sågbladet.
INSTÄLLNING AV SÅGBLADEN (FIG. 4)
1. Sätt in ett sågblad på stången (f) och se till att
hålet (p) passar in i låsningen (o).
Om en förlängningssladd behövs, använd en
godkänd 3-kärnig förlängningssladd, som är lämplig
för detta verktygs strömbehov (se tekniska data).
Minsta ledningsstorlek är 1.5 mm2; maximala
längden är 30 m.
2. Sätt in sågbladets baksida i huset (j) tills
det gängade hålet (n) hamnat i det rätta
upphängningsläget.
Vid användning av en sladdvinda, dra alltid ut
sladden helt och hållet.
4. Tryck med en träbit på sågbladens tandade sida
för att kontrollera att de löper exakt parallellt
med stången (f).
HOPMONTERING OCH JUSTERING
VARNING: För att minska risken
för personskada, stäng av enheten
och koppla bort maskinen från
strömkällan innan du installerar och
tar bort tillbehör, före justering eller
ändring av inställningar eller vid
reparationer. Se till att startknappen är
i AV-läge. En oavsiktlig igångsättning kan
orsaka personskada.
3. Upprepa samma procedur för det andra
sågbladet.
5. Dra åt de båda klämskruvarna som håller fast
sågbladet (h) ordentligt genom att trycka in dem
samtidigt som du vrider dem med insexnyckelns
(i) kortända.
VARNING: Låt sågbladen löpa fritt i
cirka 20 sekunder innan du använder
sågen.
Sågblad
Material
Montering av sidohandtagen (fig. 2)
Rekommenderas
sågblad
4. Vrid åt klämskruven (m) med insexnyckeln (i).
lövträd, barrträd,
plywood
allmänna ändamål
gipsskivor och
torra vedträn
HSS sågblad
plywood, spånskiva
och MDF
TCT sågblad
lecablock och betonghålstenTCT sågblad
5. Upprepa hela proceduren för det andra
sidohandtaget.
Innan du börjar (fig. 1)
1. Lägg maskinen på sidan.
2. Sätt försiktigt in den övre ändan av ett av
sidohandtagen (d) i öppningen på det främre
handtaget (c).
3. Vrid sidohandtaget tills dess nedre ända sitter
fast i huset (j).
VARNING: Använd endast maskinen
om båda sidohandtagen sitter ordentligt
fast.
Kat #
DT2961
DT2960
DT2962
DT2963
• Ta bort bladskyddet (g).
• Sätt in rätt slags sågblad.
93
SVENSKA
• Se till att maskinen fungerar som den ska och
att den klarar alla funktioner. Se till att stången
(f) fortfarande är rak och att sågbladen (e) och
huset (j) inte har skadats.
ANVÄNDNING
Bruksanvisning
VARNING: Iaktta alltid
säkerhetsinstruktionerna och tillämpbara
bestämmelser.
Sågning (fig. 1, 5 & 6)
OBSERVERA: Använd inte sågen till
att såga krökningar eller fickor. Se till att
stångändan pekar bort från arbetsstycket.
Rita ett streck på arbetsstycket när du vill såga
långa, raka spår och följ sedan linjen.
Såga endast nedåt. Undvik att såga i jord eller sten
eftersom detta gör bladen slöa i förtid.
Om du använder en sågbock, se då alltid till att du
sågar utanför sågbockens armar.
VARNING: För att minska risken
för allvarlig personskada, stäng av
verktyget och koppla bort det från
strömkällan innan du gör några
justeringar eller tar bort/installerar
tillsatser eller tillbehör.
1. Fäst arbetsstycket endast på ena sidan så att
du undviker att stången fastnar i arbetsstycket.
Om detta trots allt skulle inträffa kan du minska
trycket på bladet genom att försiktigt föra ned
en kil i sågspåret. Försök aldrig att rycka loss
sågen.
VARNING:
2. Håll fast ditt DEWALT-verktyg i det främre
handtaget (c) och i sidohandtaget (d) så att du
kan styra sågen ordentligt.
• Se till att allt material som ska sågas
är ordentligt fastspänt.
• Använd endast ett lätt tryck på
verktyget och använd inget sidotryck
på sågbladet.
• Undvik överbelastning.
Korrekt Handplacering (fig. 5)
För att öka prestandan och livslängden hos omålade
sågblad bör olja regelbundet påföras på bladen och
i oljehålen (k) (var 15-30 minut). Smörj inte målade
blad.
Kontrollera sågbladens klämskruvar regelbundet (h).
VARNING: För att minska risken för
allvarlig personskada, använd ALLTID
korrekt handställning, så som visas.
Sågning i lecablock och
betonghålsten, byggnadsblock med
låg och medium densitet (fig. 1)
VARNING: För att minska risken för
allvarlig personskada, håll ALLTID
verktyget säkert, för att förekomma en
plötslig reaktion.
VARNING: Lecablock och
betonghålsten, byggnadsblock av låg
och medium densitet innehåller bränd
kalk och kvartssand.
Korrekt handposition kräver ena handen på det
huvudhandtaget (q) och den andra handen på det
främre handtaget (c) eller på sidohandtaget (d).
För att garantera optimal prestanda
måste sågbladen, stången och
styrspringan (l) rengöras grundligt efter
användning.
Strömbrytare (fig. 1)
Av säkerhetsskäl är strömbrytaren (a) utrustad med
en startspärr (b).
1. Tryck på startspärren (b).
2. Starta maskinen genom att trycka på
strömbrytaren (a). Så snart brytaren släpps
aktiveras automatiskt spärren så att maskinen
inte kan startas av misstag.
3. Slå alltid av maskinen innan du drar ur
kontakten.
94
UNDERHÅLL
Ditt elverktyg från DEWALT har konstruerats för
att arbeta över en lång tidsperiod med minimalt
underhåll. Kontinuerlig tillfredsställande drift beror på
ordentlig verktygsvård och regelbunden rengöring.
VARNING: För att minska risken
för personskada, stäng av enheten
och koppla bort maskinen från
strömkällan innan du installerar och
tar bort tillbehör, före justering eller
ändring av inställningar eller vid
reparationer. Se till att startknappen är
i AV-läge. En oavsiktlig igångsättning kan
orsaka personskada.
SVENSKA
Att skydda miljön
Smörjning
• Smörj sågbladen (om omålade blad monterats),
stången och styrspringan efter rengöring. Smörj
inte målade blad.
• Fyll regelbundet på olja i stångens oljehål.
• Om verktyget inte kommer att användas under
längre tid stryk in det omålade sågbladet med
en liten mängd olja samt fyll oljehålet med lite
olja (t.ex. maskinolja) . Smörj inte målade blad.
Kör maskinen några sekunder så att oljan kan
fördelas över alla delar. Detta skyddar verktyget från
rost.
Rengöring
Separat insamling. Denna produkt får inte
kasseras tillsammans med vanligt
hushållsavfall.
Skulle du en dag upptäcka att din produkt från
DEWALT behöver ersättas eller att du inte längre
har någon användning för den, kassera den inte
tillsammans med hushållsavfallet. Gör denna produkt
tillgänglig för separat insamling.
Separat insamling av använda produkter
och förpackningar möjliggör att ämnena
kan återvinnas och användas igen.
Återanvändning av återvunna ämnen
bidrar till att förhindra miljöföroreningar
och minskar behovet av råmaterial.
Lokala bestämmelser kan ge anvisningar för separat
insamling av elektriska produkter från hushållen,
på kommunala avfallsanläggningar eller via
återförsäljaren när du köper en ny vara.
VARNING: Blås bort smuts och damm
från huvudkåpan med torr luft varje gång
du ser smuts samlas i och runt lufthålen.
Bär godkända ögonskydd och godkänt
dammfilterskydd när du utför denna
procedur.
DEWALT tillhandahåller en inrättning för insamling
och återvinning av DEWALTs produkter när dessa
har nått slutet på sin livslängd. För att utnyttja
denna tjänst, återsänd din vara till något behörigt
reparationsombud, som kommer att tillvarata den å
dina vägnar.
VARNING: Använd aldrig lösningsmedel
eller andra skarpa kemikalier för att
rengöra de icke-metalliska delarna på
verktyget. Dessa kemikalier kan försvaga
de material som används i dessa delar.
Använd en trasa som bara är fuktad
med vatten och mild tvål. Låt aldrig
någon vätska komma in i verktyget; sänk
aldrig ner någon del av verktyget i en
vätska.
Du kan kontrollera var ditt närmaste behöriga
reparationsombud finns, genom att kontakta
det lokala kontoret för DEWALT på den adress
som anges i denna handbok. Alternativt finns en
förteckning över behöriga reparationsombud för
DEWALT och komplett information om vår service
efter försäljning, med kontaktadresser, på Internet
på: www.2helpU.com.
Ta regelbundet bort sågbladen efter att du sågat
lecablock och betonghålsten. Rengör sågbladen och
stången grundligt. Använd skrapan som levereras
med verktyget för att rengöra styrspringan.
Valfria tillbehör
VARNING: Eftersom andra tillbehör
än de som erbjuds av DEWALT inte
har testats med denna produkt, kan
användningen av sådana tillbehör
med detta verktyg vara riskabelt. För
att minska risken för personskada bör
endast tillbehör som rekommenderas av
DEWALT användas med denna produkt.
Rådfråga din återförsäljare för vidare information
angående lämpliga tillbehör.
95
SVENSKA
GARANTI
DEWALT har förtroende för kvaliteten på
sina produkter, och erbjuder en enastående
garanti för professionella användare av
produkten. Denna garanti-deklaration
kommer som tillägg till och inskränker inte
dina kontraktsmässiga rättigheter i egenskap
av professionell användare, eller dina
lagstadgade rättigheter i egenskap av enskild
icke-professionell användare. Garantin är giltig
i de territorier som tillhör medlemsstaterna
i Europeiska unionen och det europeiska
frihandelsområdet.
• 30 DAGARS RISKFRI
TILLFREDSSTÄLLELSE-GARANTI •
Om du inte är helt nöjd med funktionaliteten
hos ditt verktyg från DEWALT kan du helt
enkelt återlämna det inom 30 dagar, i
komplett skick, med alla ursprungliga delar
så som det köpts, till inköpsstället, för full
återbetalning eller byte. Produkten måste ha
blivit utsatt för rimligt slitage och nötning, och
bevis på inköpet måste visas upp.
• KONTRAKT PÅ ETT ÅRS FRI SERVICE •
Om du behöver underhåll eller service för
ditt DEWALT verktyg inom 12 månade från
inköp har du rätt till en service utan kostnad.
Den kommer att utföras utan kostnad hos
ett auktoriserat DEWALT reparationsombud.
Bevis på köpet måste visas upp. Detta
inkluderar arbete. Det innefattar inte tillbehör
och reservdelar, såvida dessa inte fallerar
inom ramen för garantin.
• ETT ÅRS FULLSTÄNDIG GARANTI •
Om din produkt från DEWALT produkt fallerar
på grund av bristfälligt material eller tillverkning
inom 12 månader efter inköpsdatum,
garanterar DEWALT att vi kostnadsfritt
byter ut alla felaktiga delar eller – efter vårt
gottfinnande – kostnadsfritt byter ut enheten,
förutsatt att:
• Produkten inte har använts felaktigt;
• Produkten bara har utsatts för rimligt
slitage och nötning;
• Reparationer inte har försökt göras av
obehöriga personer;
• Bevis på köpet visas upp.
• Produkten återlämnas i fullständigt skick,
med alla sina ursprungliga beståndsdelar.
96
Om du vill göra ett yrkande, kontakta din
återförsäljare eller leta efter din närmaste
auktoriserade DEWALT reparationsombud
i DEWALT katalogen eller kontakta ditt
DEWALT kontor på den adress som anges i
denna manual. En förteckning över behöriga
reparationsombud för DEWALT och komplett
information om vår service efter försäljning
finns tillgängligt på Internet på:
www.2helpU.com.
TÜRKÇE
TİMSAH TESTERESİ
DW392, DW393, DW394
Tebrikler!
Bir DEWALT aleti seçtiniz. Uzun süreli deneyim,
sürekli ürün geliştirme ve yenilik DEWALT
markasının profesyonel elektrikli alet kullanıcıları
için en güvenilir ortaklardan birisi haline gelmesini
sağlamaktadır.
Teknik veriler
DW392 DW393 DW394
Voltaj
V
Tip
230
230
5
5
230
5
Güç ihtiyacı
W
1.350
1.350
1.350
Yüksüz hız
min-1
3.300
3.300
3.300
Hareket uzunluğu
mm
38
38
38
Kesme uzunluğu.
mm
425
425
425
Otomatik fren süresi s
3
3
3
Sicim uzunluğu
m
4
4
4
Ağırlık
kg
4,2
4,2
4,2
dB(A)
91
91
91
LPA (ses basıncı)
KPA (ses basıncı
belirsizliği)
dB(A)
3
3
3
LWA (ses gücü)
dB(A)
100
100
100
KWA (ses gücü
belirsizliği)
dB(A)
3,2
3,2
3,2
EN 60745’a göre tespit edilen toplam titreşim değerleri
(üç yönün vektör toplamı):
DT2964 için titreşim emisyon değeri ah
Düşük yoğunluklu yapı taşlarını kesme
ah,LDB =
m/s2
5,0
5,0
Belirsizlik
değeri K =
m/s2
1,5
1,5
5,0
DT2966 için titreşim emisyon değeri ah
Orta yoğunluklu yapı taşlarını kesme
ah,MDB =
m/s2
4,0
4,0
Belirsizlik
değeri K =
m/s2
1,5
1,5
4,0
DT2965 için titreşim emisyon değeri ah
Gözenekli betonu kesme
ah,CC =
m/s2
4,5
4,5
Belirsizlik
değeri K =
m/s2
1,5
1,5
4,5
1,5
1,5
1,5
Bu bilgi sayfasında verilen titreşim emisyon düzeyi,
EN 60745’te sağlanan standart teste uygun olarak
ölçülmüştür ve aletleri birbiriyle karşılaştırmak için
kullanılabilir. Ön maruziyet değerlendirmesi için
kullanılabilir.
UYARI: Beyan edilen titreşim emisyon
düzeyi, aletin ana uygulamalarını
yansıtır. Ancak alet farklı aksesuarlarla
farklı uygulamalar için kullanılırsa
veya bakımı kötü yapılırsa, titreşim
emisyonu değişebilir. Bu, toplam
çalışma süresindeki maruziyet düzeyini
önemli ölçüde artırabilir.
Tahmini titreşim maruziyeti, aletin
kapalı kaldığı veya çalışmasına
karşın iş görmediği zamanları da
dikkate almalıdır. Bu, toplam çalışma
süresindeki maruziyet düzeyini önemli
ölçüde azaltabilir.
Kullanıcıyı titreşim etkilerinden
korumak için belirtilen ek güvenlik
önlemlerini alın: Aletin ve aksesuarların
bakımını yapın, elleri sıcak tutun,
çalışma modellerini düzenleyin.
Sigortalar
Avrupa
230 V aletler
10 Amper, ana şebeke
Tanımlar: Güvenlik Talimatları
Aşağıdaki tanımlar her işaret sözcüğü ciddiyet
derecesini gösterir. Lütfen kılavuzu okuyunuz ve bu
simgelere dikkat ediniz.
TEHLİKE: Engellenmemesi halinde
ölüm veya ciddi yaralanma ile
sonuçlanabilecek çok yakın bir tehlikeli
durumu gösterir.
UYARI: Engellenmemesi halinde
ölüm veya ciddi yaralanma ile
sonuçlanabilecek potansiyel bir tehlikeli
durumu gösterir.
DİKKAT: Engellenmemesi halinde
önemsiz veya orta dereceli
yaralanma ile sonuçlanabilecek
potansiyel bir tehlikeli durumu gösterir.
İKAZ: Engellenmemesi halinde maddi
hasara neden olabilecek, yaralanma
ile ilişkisi olmayan durumları gösterir.
97
TÜRKÇE
Elektrik çarpması riskini belirtir.
BÜTÜN UYARI VE GÜVENLİK TALİMATLARINI
İLERİDE BAKMAK ÜZERE MUHAFAZA EDİN
Yangın riskini belirtir.
Aşağıda yer alan uyarılardaki “elektrikli alet” terimi
şebeke elektriğiyle (kablolu) veya akü/pille (şarjlı)
çalışan elektrikli aletinizi ifade etmektedir.
AT Uygunluk Beyanatı
MAKİNE DİREKTİFİ
DW392, DW393, DW394
DEWALT, “teknik veriler” bölümünde açıklanan bu
ürünlerin 2006/42/EC, EN 60745-1,
EN 60745-2-11. normlarına uygun olarak
tasarlandığını beyan eder.
Bu ürünler ayrıca 2004/108/EC Direktifi ile
uyumludur. Daha fazla bilgi için, lütfen aşağıdaki
adresten DEWALT ile irtibata geçin veya kılavuzun
arkasına bakın.
Bu belge altında imzası bulunan yetkili, teknik
dosyanın derlenmesinden sorumludur ve bu
beyanı DEWALT adına vermiştir.
Horst Grossmann
Başkan Yardımcısı, Mühendislik ve Ürün Geliştirme
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 11,
D-65510, Idstein, Almanya
31.12.2009
UYARI: Yaralanma riskini azaltmak
için, kullanım kılavuzunu okuyun.
Elektrikli El Aletleri İçin Genel
Güvenlik Talimatları
UYARI! Bütün güvenlik uyarılarını
ve talimatlarını mutlaka okuyun.
Bu talimatların herhangi birisine
uyulmaması elektrik çarpması, yangın
ve/veya ciddi yaralanma riskine neden
olabilir.
98
1) ÇALIŞMA ALANININ GÜVENLİĞİ
a) Çalışma alanını temiz ve aydınlık tutun.
Karışık ve karanlık alanlar kazaya davetiye
çıkartır.
b) Elektrikli aletleri, yanıcı sıvılar, gazlar
ve tozların bulunduğu yerler gibi yanıcı
ortamlarda çalıştırmayın. Elektrikli
aletler, toz veya dumanları ateşleyebilecek
kıvılcımlar çıkartır.
c) Bir elektrikli aleti çalıştırırken
çocuklardan ve etraftaki kişilerden uzak
tutun. Dikkatinizi dağıtıcı şeyler kontrolü
kaybetmenize neden olabilir.
2) ELEKTRİK GÜVENLİĞİ
a) Elektrikli aletlerin fişleri prizlere uygun
olmalıdır. Fiş üzerinde kesinlikle hiçbir
değişiklik yapmayın. Topraklı elektrikli
aletlerde hiçbir adaptör fişi kullanmayın.
Değiştirilmemiş fişler ve uygun prizler
elektrik çarpması riskini azaltacaktır.
b) Borular, radyatörler, ocaklar ve
buzdolapları gibi topraklanmamış
yüzeylerle vücut temasından kaçının.
Vücudunuzun topraklanması halinde yüksek
bir elektrik çarpması riski vardır.
c) Elektrikli aletleri yağmura maruz
bırakmayın veya ıslatmayın. Elektrikli
alete su girmesi elektrik çarpması riskini
arttıracaktır.
d) Elektrik kablosunu uygun olmayan
amaçlarla kullanmayın. Elektrikli
aleti kesinlikle kablosundan tutarak
taşımayın, çekmeyin veya prizden
çıkartmayın. Kabloyu sıcaktan, yağdan,
keskin kenarlardan veya hareketli
parçalardan uzak tutun. Hasarlı veya
dolaşmış kablolar elektrik çarpması riskini
arttırır.
e) Elektrikli bir aleti açık havada
çalıştırıyorsanız, açık havada kullanıma
uygun bir uzatma kablosu kullanın.
Açık havada kullanıma uygun bir kablonun
kullanılması elektrik çarpması riskini azaltır.
f) Eğer bir elektrikli aletin nemli bir bölgede
çalıştırılması zorunluysa, bir artık
akım aygıtı (RCD) korumalı bir kaynak
kullanın. Bir RCD kullanılması elektrik şoku
riskini azaltır.
TÜRKÇE
3) KİŞİSEL GÜVENLİK
a) Elektrikli bir aleti kullanırken her zaman
dikkatli olun, yaptığınız işe yoğunlaşın
ve sağduyulu davranın. Elektrikli bir aleti
yorgunken veya ilaç ya da alkolün etkisi
altındayken kullanmayın. Elektrikli aletleri
kullanırken bir anlık dikkatsizlik ciddi kişisel
yaralanmayla sonuçlanabilir.
b) Kişisel koruyucu ekipmanları mutlaka
kullanın. Daima koruyucu gözlük takın.
Koşullara uygun toz maskesi, kaymayan
güvenlik ayakkabıları, baret veya kulaklık
gibi koruyucu donanımların kullanılması
kişisel yaralanmaları azaltacaktır.
c) İstem dışı çalıştırılmasını önleyin.
Cihazı güç kaynağına ve/veya aküye
bağlamadan, yerden kaldırmadan
veya taşımadan önce düğmenin kapalı
konumda olduğundan emin olun. Aleti,
parmağınız düğme üzerinde bulunacak
şekilde taşımak veya açık konumdaki
elektrikli aletleri elektrik şebekesine
bağlamak kazaya davetiye çıkartır.
d) Elektrikli aleti açmadan önce tüm
ayarlama anahtarlarını çıkartın. Elektrikli
aletin hareketli bir parçasına takılı kalmış bir
anahtar kişisel yaralanmaya neden olabilir.
e) Ulaşmakta zorlandığınız yerlerde
kullanmayın. Daima sağlam ve dengeli
basın. Bu, beklenmedik durumlarda
elektrikli aletin daha iyi kontrol edilmesine
olanak tanır.
f) Uygun şekilde giyinin. Bol elbiseler
giymeyin ve takı takmayın. Saçınızı,
elbiselerinizi ve eldivenlerinizi hareketli
parçalardan uzak tutun. Bol elbiseler ve
takılar veya uzun saç hareketli parçalara
takılabilir.
g) Eğer kullandığınız üründe toz emme ve
toplama özellikleri olan ataşmanlar varsa
bunların bağlı olduğundan ve doğru
şekilde kullanıldığından emin olun.
Bu ataşmanların kullanılması tozla ilgili
tehlikeleri azaltabilir.
4) ELEKTRİKLİ ALETLERİN KULLANIMI VE
BAKIMI
a) Elektrikli aleti zorlamayın. Uygulamanız
için doğru elektrikli aleti kullanın.
Doğru elektrikli alet, belirlendiği kapasite
ayarında kullanıldığında daha iyi ve güvenli
çalışacaktır.
b) Düğme açmıyor ve kapatmıyorsa
elektrikli aleti kullanmayın. Düğmeyle
kontrol edilemeyen tüm elektrikli aletler
tehlikelidir ve tamir edilmesi gerekmektedir.
c) Herhangi bir ayarlama, aksesuar
değişimi veya elektrikli aletlerin
saklanması öncesinde fişi güç
kaynağından çekin ve/veya aküyü aletten
ayırın. Bu tür önleyici güvenlik tedbirleri
elektrikli aletin istem dışı olarak çalıştırılması
riskini azaltacaktır.
d) Elektrikli aleti, çocukların ulaşamayacağı
yerlerde saklayın ve elektrikli aleti
tanımayan veya bu talimatları bilmeyen
kişilerin elektrikli aleti kullanmasına
izin vermeyin. Elektrikli aletler, eğitimsiz
kullanıcıların elinde tehlikelidir.
e) Elektrikli aletleri iyi durumda muhafaza
edin. Hareketli parçalardaki hizalama
hatalarını ve tutuklukları, parçalardaki
kırılmalar ve elektrikli aletin çalışmasını
etkileyebilecek tüm diğer koşulları
kontrol edin. Hasarlı ise, elektrikli aleti
kullanmadan önce tamir ettirin. Kazaların
çoğu, elektrikli aletlerin bakımının yeterli
şekilde yapılmamasından kaynaklanır.
f) Kesim aletlerini keskin ve temiz tutun.
Bakımı uygun şekilde yapılmış keskin kesim
uçlu kesim aletlerinin sıkışma ihtimali daha
düşüktür ve kontrol edilmesi daha kolaydır.
g) Elektrikli aleti, aksesuarlarını ve
aletin diğer parçalarını kullanırken bu
talimatlara mutlaka uyun ve çalışma
ortamının koşullarını ve yapılacak işin
ne olduğunu göz önünde bulundurun.
Elektrikli aletin öngörülen işlemler dışındaki
işlemler için kullanılması tehlikeli durumlara
neden olabilir.
5) SERVİS
a) Elektrikli aletinizi, sadece orijinal yedek
parçaların kullanıldığı yetkili DEWALT
servisine tamir ettirin. Bu, elektrikli
aletin güvenliğinin muhafaza edilmesini
sağlayacaktır.
Timsah testereler için ek
güvenlik kuralları
• Kesim aksesuarının gizli kablolara veya
kendi elektrik kablosuna temas edebileceği
yerlerde bir işlem yaparken elektrik
aletinizi yalıtımlı kavrama yüzeylerinden
tutun. Kesici aletin, elektrik akımı bulunan
99
TÜRKÇE
kablolarla teması halinde akım elektrikli aletin
iletken metal parçaları üzerinden operatöre
iletilerek elektrik çarpmasına yol açabilir.
Alet Üzerindeki Etiketler
Alet üzerinde aşağıdaki semboller gösterilir:
ELEKTRIĞE BAĞLAMA, AÇMA-KAPAMA
Kullanmadan önce kullanım kılavuzunu
okuyun.
• Testerenin fişini prize tekmeden önce aletin
kapalı olup olmadığı kontrol edin.
• Testereyi kapattıktan sonra testere bıçağını
asla elle durdurmaya çalışmayın.
Testereyi kapatmadan asla bir masa ya
da çalışma tezgahı üzerine bırakmayın.
3s
Testere bıçağı, testere kapatıldıktan
sonra bir süre daha dönmeye devam
eder.
KESERKEN
• İşe başlamadan önce kesilecek parçadaki tüm
civileri ve metal nesneleri sökuÅNn.
Elektrikli aleti neme maruz bırakmayın.
Elektrikli aleti kablosu hasarlıyla
kullanmayın.
TARİH KODU KONUMU (ŞEKİL [FIGURE] 1)
İmalat yılını da içeren Tarih Kodu (r) gövdeye
basılıdır.
Örnek:
• Mümkün olan her durumda kesilecek parcalar
sabitlemek icin mandal ve mengeneler
kullan n.
• Cok kücuÅNk parcalar kesmeyi denemeyin.
• OÅNne doğru fazla eğilmeyin. OÅNzellikle
iskele ve merdivenlerde sağlam durmaya
oÅNzen goÅNsterin.
• Testereyi daima iki elle tutun.
• Testereyi kavis ve cepler kesmek icin
kullanmay n.
TESTERE B)ÇAKLAR)N)N KONTROL EDILMESI
VE DEĞIŞTIRILMESI
2010 XX XX
İmalat Yılı
Ambalaj İçeriği
Ambalaj içeriğinde şunlar bulunmaktadır:
1 Palalı testere
1 Hücresel beton ve alçıpan için TCT testere
bıçak seti (DW392)
1 Düşük yoğunluklu yapı taşları için ayarlanmış
TCT testere bıçağı (DW393)
1 Orta yoğunluklu yapı taşları için ayarlanmış
TCT testere bıçağı (DW394)
• Testere b çaklar n temizlemeden ya da
değiştirmeden önce aletin fişini prizden çekin.
1 Testere bıçak siperi
• Yaln zca bu kullan m k lavuzunda belirtilen
özelliklere uygun testere b çaklar kullan n.
1 Altıgen anahtar
• Yaln zca çok iyi durumda olan testereb çaklar
kulln lmal d r. Çatlak ya daeğilmiş testere b
çaklar derhaldeğiştirilmeli ve at lmal d r.
Diğer Riskler
İlgili güvenlik düzenlemelerinin uygulanması ve
güvenlik cihazlarının kullanılmasına rağmen, bazı
risklerden kaçınmak mümkün değildir. Bunlar:
- İşitme kaybı.
- Sıçrayan parçacıklardan kaynaklanan
yaralanma riski.
- Çalışma sırasında ısınan aksesuarlardan
kaynaklanan yanık tehlikesi.
– Uzun süreli kullanımdan kaynaklanan
yaralanma riski.
100
2 Sabitleme vidalı yan tutamaklar
1 Kesme yuvası raspası
1 Kullanım kılavuzu
1 Parça şeması
• Alet, parçalar ve aksesuarlarda nakliye
sırasında hasar oluşup oluşmadığını kontrol
edin.
• Çalıştırmadan önce bu kılavuzu iyice okuyup
anlamak için zaman ayırın.
Tanımlama (şekil 1)
UYARI: Hiçbir zaman elektrikli
aleti veya herhangi bir parçasını
değiştirmeyin. Hasarla veya
yaralanmayla sonuçlanabilir.
TÜRKÇE
a. Acma/kapama anahtar
b. Kilitleme duÅNğmesi
c. OÅNn kol
d. Yan kollar
e. Testere b caklar
f. Bar
g. Testere b cag muhafazas
h. Testere b cag sabitleme vidalar
i. Allen anahtar
j. GoÅNvde
k. Yağlama deliği
l. Testere b cağ yatağ
KULLANIM ALANI
DEWALT DW392/DW393/DW394 palalı testere,
profesyonel testere uygulamaları için tasarlanmış
çok amaçlı bir elektrikli alettir.
DW392: Gözenekli beton ve sıva tahtası kesme.
DW393: Düşük yoğunluklu yapı taşlarını kesme
DW394: Orta yoğunluklu yapı taşlarını kesme
Islak koşullarda veya yanıcı sıvı ya da gazların
mevcut olduğu ortamlarda KULLANMAYIN.
MONTAJ VE AYARLAMALAR
UYARI: Yaralanma riskini azaltmak
için aksesuarları takıp çıkarmadan
önce, ayarlarla oynamadan
veya değiştirmeden önce ya da
tamir yaparken aleti kapatın ve
makineyi güç kaynağından ayırın.
Tetik düğmesinin kapalı konumda
olduğunu kontrol edin. Aletin yanlışlıkla
çalıştırılması yaralanmaya neden
olabilir.
Yan Kolların Takılması (şekil 2)
1. Aleti bir yanı üzerine yatırın.
2. Yan tutamaklardan (d) birinin üst ucunu ön
tutamak (c) açıklığına takın.
3. Yan tutamağı alt ucu gövdeye (j) girene
kadar döndürün.
4. Altıgen anahtarı (i) kullanarak sabitleme
vidasını (m) sıkın.
5. İşlemi diğer yan tutamak için tekrarlayın.
UYARI: Aleti her zaman yan
tutamakları düzgün şekilde takılmış
olarak çalıştırın.
Çocukların aleti ellemesine İZİN VERMEYİN. Bu
alet deneyimsiz kullanıcılar tarafından kullanılırken
nezaret edilmelidir.
Testere Bıçaklarının
değiştirilmesi
Elektrik emniyeti
TESTERE BIÇAKLARININ ÇIKARILMASI
(ŞEKIL 3)
Elektrik motoru sadece tek bir voltaj için
tasarlanmıştır. Her zaman güç kaynağının, etiket
plakasındaki voltajla aynı olup olmadığını kontrol
edin.
DEWALT aletiniz EN 60745 standardına
uygun olarak çift yalıtımlıdır; bu nedenle,
topraklama kablosuna gerek yoktur.
Güç kablosu hasarlıysa, DEWALT yetkili
servisinden temin edilebilen özel olarak
hazırlanmış bir kabloyla değiştirilmelidir.
Uzatma kablosu kullanılması
Uzatma kablosu kullanılması gerekiyorsa bu aletin
giriş gücüne (teknik verilere bakın) uygun onaylı
bir 3 damarlı uzatma kablosu kullanın. Minimum
iletken ebadı 1.5 mm2; maksimum uzunluk
30 m’dir.
Bir kablo makarası kullanırken, her zaman kabloyu
tamamen makaradan çıkarın.
1. Aleti ters çevirin ve testere bıçak siperini (g)
sökün.
2. Altıgen anahtarı (i) kullanarak bir tık sesi
duyulana kadar her iki sabitleme vidasını da
(h) gevşetin.
3. Testere bıçaklarından birini dişli yuva (n)
gövdeden dışarı çıkana kadar dikkatle çekin.
4. Testere bıçağını kilitleme klipsinden (o) çekin
ve bardan (f) çıkartın.
5. İşlemi diğer testere bıçağı için tekrarlayın.
TESTERE BIÇAKLARININ TAKILMASI (ŞEKIL 4)
1. Testere bıçağını, yuvalı deliği (p) kilitleme
klipsine (o) yerleştirip barın (f) içine kaydırın.
2. Testere bıçağının arka kısmını, dişli yuva (n)
takma konumuna yerleşene kadar gövdeye (j)
sokun.
3. İşlemi diğer testere bıçağı için tekrarlayın.
101
TÜRKÇE
4. Bir tahta parçası kullanarak testere
bıçaklarının
dişli kenarına bastırarak barla (f) paralel
olduklarından emin olun.
5. Altıgen anahtarın (i) kısa ucuyla her iki testere
bıçağının sabitleme vidalarını (h) aynı anda
hem bastırıp hem de döndürerek iyice sıkın.
UYARI: İşlemden önce testere
bıçaklarını yaklaşık 20 sn. serbest
çalıştırın.
Testere Bıçakları
Malzeme
Önerilen
testere bıçağı
sert kereste, yumuşak kereste,
kontrplak
genel amaçlı
sıva tahtası ve
kuru kütükler HSS testere bıçağı
kontrplak, sıkıştırma malzeme
ve MDF
TCT testere bıçağı
gözenekli beton TCT testere bıçağı
Kat. #
DT2961
DT2960
DT2962
DT2963
Kullanmadan oÅNnce (şekil 1)
• Testere b cağ muhafazas n (g) c kart n.
• Uygun tipte bir testere b cağ monte edin.
• Aletin duÅNzenli cal şt ğ n ve buÅNtuÅNn
fonksiyonlar n yerine getirdiğini kontrol edin.
Bar n (f) duÅNzguÅNn olarak durduğundan,
testere b caklar (e) ve goÅNvdenin (j) zarar
goÅNrmemiş olduğundan emin olun.
• Aşırı yüklemekten kaçının.
Uygun El Pozisyonu (şekil 5)
UYARI: Ciddi yaralanma riskini
azaltmak için, DAİMA şekilde gösterilen
uygun el pozisyonunu kullanın.
UYARI: Ciddi yaralanma riskini
azaltmak için, ani tepki ihtimaline karşı
aleti DAİMA sıkıca tutun.
Doğru el pozisyonu bir el ana kol üzerinde (q),
diğer el ön kol (c) veya yan kol (d) üzerinde olacak
şekildedir.
Açma Kapama (şekil 1)
ON/OFF (AÇMA/KAPAMA) (a) düğmesi güvenlik
gerekçesiyle bir lock-off (kilit-açık) düğmesi (b)
içerir.
1. Aletin kilidini açmak için lock-off (kilit-açık) (b)
düğmesine basın.
2. Aleti çalıştırmak için, ON/OFF (AÇMA/KAPAM)
(a) düğmesine basın. ON/OFF (AÇMA/
KAPAMA) düğmesi bırakıldığında, istem dışı
çalışmayı önlemek için lock-off (kilit-açık)
düğmesi otomatik olarak devreye girer.
3. Fişten çekmeden önce daima aleti kapatın.
Kesme İşlemi (şekil 1, 5 ve 6)
İKAZ: Testereyi dairesel veya cep
kesimi yapmak için kullanmayın. Bar
ucunun iş parçasından çıktığından
emin olun.
KULLANMA
Uzun, düz kesimlerde iş parçası üzerine önce bir
çizgi çizin ve çizgiyi izleyin.
Kullanma Talimatları
Sadece aşağı doğru kesikler yapın. Testere
bıçağını çok çabuk körelteceği için toprağa
daldırmaktan kaçının.
UYARI: Güvenlik talimatlarına ve
geçerli düzenlemelere her zaman
uyun.
UYARI: Ciddi yaralanma riskini
azaltmak için herhangi bir ayar
yapmadan ya da parça veya
aksesuarları söküp takmadan önce
aleti kapatın ve güç kaynağından
ayırın.
UYARI:
• Kesilecek malzemenin yerine sıkıca
sabitlendiğinden emin olun.
• Alete yalnızca hafif bir basınç
uygulayın ve testere bıçağına yan
basınç uygulamayın.
102
Testere sehpası kullanıldığında daima sehpa
ayakları dışında kesim yapın.
1. Barın iş parçasına sıkışmasını önlemek için
iş parçasını yalnızca bir yanından sabitleyin.
Böyle bir durumda, bıçak üzerindeki gerilimi
azaltmak için kesiği kamalarla açın. Testereyi
çekip çıkarmaya çalışmayın.
2. Aleti Doğru El Pozisyonu bölümünde
anlatıldığı şekilde tutun.
Boyasız testere bıçağının performansını ve
kullanım ömrünü artırmak için, bıçaklara ve yağ
deliklerine (k) (her 15-30 dakikada bir) düzenli
olarak yağ uygulayın. Boyalı bıçakları yağlamayın.
TÜRKÇE
Testere bıçağı sabitleme vidalarını (h) düzenli
olarak kontrol edin.
Gözenekli Beton ile Düşük ve
Orta Yoğunluklu Yapı Taşlarını
Testereyle Kesme (şekil 1)
UYARI: Gözenekli beton, düşük
yoğunluklu yapı taşları ve orta
yoğunluklu yapı taşları, kireç ve kuvars
kumu içerir.
Optimum performansı garanti
edebilmek için testere bıçakları,
çubuk ve testere bıçağı kılavuz
yuvası (l), kullanımdan sonra güzelce
temizlenmelidir.
BAKIM
DEWALT elektrikli aletiniz uzun süre boyunca
minimum bakımla çalışmak üzere tasarlanmıştır.
Aletin uzun süre boyunca verimli bir şekilde
çalışması, uygun bakımın ve düzenli temizliğin
yapılmasına bağlıdır.
UYARI: Yaralanma riskini azaltmak
için aksesuarları takıp çıkarmadan
önce, ayarlarla oynamadan
veya değiştirmeden önce ya da
tamir yaparken aleti kapatın ve
makineyi güç kaynağından ayırın.
Tetik düğmesinin kapalı konumda
olduğunu kontrol edin. Aletin yanlışlıkla
çalıştırılması yaralanmaya neden
olabilir.
Yağlama
• Testere bıçaklarını (boyasız bıçaklar
takılmışsa), çubuğu ve testere bıçağı kılavuz
yuvasını temizledikten sonra yağlayın. Boyalı
bıçakları yağlamayın.
• Çubuk üzerindeki yağ deliklerine düzenli
olarak yağ uygulayın.
• Alet uzun bir süre kullanılmayacaksa, boyasız
testere bıçaklarını yağ ile kaplayın ve yağ
deliklerini az miktarda yağ ile doldurun (örn.
makine yağı). Boyalı bıçakları yağlamayın.
Yağın tüm parçalara ulaşması için aleti birkaç
saniye çalıştırın. Bu aletin paslanmasını önler.
Temizleme
UYARI: Havalandırma deliklerinde
ve etrafında toz toplanması halinde
bu tozu ve kiri kuru hava kullanarak
ana gövdeden uzaklaştırın. Bu
işlemi gerçekleştirirken onaylı bir göz
koruması ve onaylı toz maskesi takın.
UYARI: Aletin metalik olmayan
parçalarını temizlemek için asla çözücü
veya başka sert kimyasal kullanmayın.
Bu kimyasallar bu parçalarda kullanılan
malzemeleri güçsüzleştirir. Yalnızca su
ve yumuşak sabunla nemlendirilmiş bir
bez kullanın. Aletin içine herhangi bir
sıvının girmesine izin vermeyin; aletin
herhangi bir parçasını bir sıvı içine
daldırmayın.
Gözenekli betonu kestikten sonra testere
bıçaklarını düzenli olarak çıkartın. Testere
bıçaklarını ve barı iyice temizleyin. Bıçak kılavuz
yuvasını temizlemek için aletle birlikte verilen
raspayı kullanın.
İlave aksesuarlar
UYARI: DEWALT tarafından tedarik
veya tavsiye edilenlerin dışındaki
aksesuarlar bu ürün üzerinde
test edilmediğinden, söz konusu
aksesuarların bu aletle birlikte
kullanılması tehlikeli olabilir. Yaralanma
riskini azaltmak için bu ürünle birlikte
sadece DEWALT tarafından tavsiye
edilen aksesuarlar kullanılmalıdır.
Uygun aksesuarlarla ilgili daha fazla bilgi almak
için satış noktalarıyla görüşün.
Çevrenin korunması
Ayrı toplama. Bu ürün normal evsel
atıklarla birlikte imha edilmemelidir.
Herhangi bir zamanda DEWALT ürününüzü
değiştirmek isterseniz ya da artık kullanılamaz
durumdaysa, normal evsel atıklarla birlikte
atmayın. Bu ürünü ayrı toplama için ayırın.
103
TÜRKÇE
Kullanılmış ürünlerin ve ambalajların
ayrı olarak toplanması bu maddelerin
geri dönüşüme sokularak yeniden
kullanılmasına olanak tanır. Geri
dönüşümlü maddelerin tekrar
kullanılması çevre kirliliğinin
önlenmesine yardımcı olur ve ham
madde ihtiyacını azaltır.
Yerel yönetmelikler, elektrikli ürünlerin evlerden
toplanıp belediye atık tesislerine aktarılması
veya yeni bir ürün satın alırken perakende satıcı
tarafından toplanması yönünde hükümler içerebilir.
DEWALT, hizmet ömrünün sonuna ulaşan
DEWALT ürünlerinin toplanması ve geri dönüşüme
sokulması için bir imkan sunmaktadır. Bu
hizmetin avantajlarından faydalanmak için, lütfen,
ürününüzü bizim adımıza teslim alacak herhangi
bir yetkili servise iade edin.
Bu kılavuzda belirtilen listeden size en yakın yetkili
servisin yerini öğrenebilirsiniz. Alternatif olarak,
yetkili DEWALT servislerinin listesi ve satış sonrası
hizmetlerimizle ilgili tüm bilgiler ve tam ayrıntıları
İnternette www.2helpU.com adresinde mevcuttur.
104
TÜRKÇE
GARANTİ
DEWALT ürünlerinin kalitesinden emindir
ve bu yüzden profesyonel kullanıcılar için
kanunlarda belirtilen taleplerin üstünde bir
garanti sunmaktadır. Bu garanti metni bir
ilave niteliğinde olup profesyonel bir kullanıcı
olarak sahip olduğunuz sözleşmeden
doğan haklara veya profesyonel olmayan,
özel bir kullanıcı olarak sahip olduğunuz
yasal haklara hiçbir şekilde zarar vermez.
İşbu garanti Avrupa Birliği’ne üye ülkeler
ile Avrupa Serbest Ticaret Bölgesi sınırları
dahilinde geçerlidir.
• 30 GÜNLÜK RİSKSİZ MÜŞTERİ
MEMNUNİYETİ GARANTİSİ •
Satın almış olduğunuz DEWALT ürünü, satın
alma tarihinden itibaren 30 gün içerisinde,
ilk denemenizde, performansı sizi tam
olarak tatmin etmediyse, yetkili servise
götürülüp; DEWALT Merkez Servis onayı ile
değiştirilebilir veya gerekirse tamir edilir. Bu
haktan yararlanmak için:
Ürünün satın alındığı şekliyle, orijinal tüm
parçaları ile birlikte satın alındığı yere teslimi;
• Fatura ve garanti kartının ibrazı;
• Uygulamanın satın alım tarihi itibariyle
ilk 30 gün içerisinde gerçekleşmesi;
• Ürün performansının ilk uygulamadan
sonra memnuniyetsizlik yaratması
gerekmektedir.
malzeme veya işçilik nedeniyle bozulursa,
DEWALT aşağıdaki şartlara uyulması
koşuluyla ücretsiz olarak tüm kusurlu
parçaların yenilenmesini veya -kendi
insiyatifine bağlı olarak- satın alınan ürünün
değiştirilmesini garanti eder:
• Ürün hatalı kullanılmamıştır;
• Ürün yıpranmamış, hırpalanmamış ve
aşınmamıştır;
• Yetkili olmayan kişilerce tamire
çalışılmamıştır;
• Satın alma belgesi (fatura) ibraz
edilmiştir.
• Ürün, tüm orijinal parçaları ile birlikte
iade edilmiştir.
Şikayet veya talepleriniz için satıcınıza,
DEWALT kataloğunda yer alan size en
yakın yetkili DEWALT servisine veya bu
kullanma kılavuzunda belirtilen adresten
DEWALT ofisine başvurun. Yetkili DEWALT
servislerinin listesi ve satış sonrası
hizmetlerimizle ilgili tüm bilgiler İnternette
www.2helpU.com adresinde mevcuttur.
Sanayi ve Ticaret Bakanlığı tebliğince
kullanım ömrü 10 yıldır.
Türkiye Distribütörü
KALE HIRDAVAT VE MAKİNA A.Ş.
Defterdar Mah. Savaklar Cad. No. 15 34050
Edirnekapı Eyüp İstanbul
Aksesuarlar ve garanti koşulları haricinde
yedek parçalar dahil değildir.
• ÜCRETSİZ BİR YILLIK
SERVİS KONTRATI •
Yasal garanti süresi dahilinde tüm DEWALT
ürünleri satın alma tarihinden itibaren
bir yıl süreyle ücretsiz servis desteğine
sahiptir. Sadece bir defaya mahsus olmak
üzere ürününüz DEWALT Yetkili Servisinde
işçilik bedeli alınmadan tamir edilir veya
bakımı yapılır. Fatura ve garanti kartı ibrazı
gerekmektedir.
Aksesuarlar ve garanti koşulları haricinde
yedek parçalar dahil değildir.
• BİR YIL TAM GARANTİ •
Sahip olduğunuz DEWALT ürünü satın alma
tarihinden itibaren 12 ay içinde hatalı
105
ΕΛΛΗΝΙΚΑ
ΠΡΙΟΝΙ ΤΥΠΟΥ ΑΛΙΓΑΤΟΡΑ
DW392, DW393, DW394
Συγχαρητήρια!
Επιλέξατε ένα εργαλείο DEWALT. Τα έτη εμπειρίας,
η σχολαστική ανάπτυξη προϊόντων και η
καινοτομία έχουν καταστήσει την DEWALT έναν
από τους πιο αξιόπιστους συνεργάτες στον τομέα
των επαγγελματικών ηλεκτρικών εργαλείων.
Τεχνικά δεδομένα
DW392 DW393 DW394
Τάση
V
230
230
5
5
5
1.350
1.350
1.350
No load speed
min-1 3.300
3.300
3.300
Stroke length
mm
38
38
38
Cutting length
mm
425
425
425
Τύπος
Power input
W
230
Automatic blade
brake time
s
3
3
3
Cord length
m
4
4
4
Weight
kg
4,2
4,2
4,2
LPA (ηχητική πίεση) dB(A)
91
91
91
KPA (αβεβαιότητα
ηχητικής πίεσης) dB(A)
3
3
3
LWA (ηχητική ισχύς) dB(A) 100
100
100
KWA (αβεβαιότητα
ηχητικής ισχύος) dB(A) 3,2
3,2
3,2
Συνολικές τιμές κραδασμών (διανυσματικό άθροισμα
στους τρεις άξονες), καθορισμένες σύμφωνα με το
πρότυπο EN 60745:
Τιμή εκπομπής κραδασμών ah για DT2964
Κοπή δομικών πλίνθων χαμηλής πυκνότητας
ah,LDB =
m/s2 5,0
5,0
5,0
Αβεβαιότητα K =m/s2 1,5
1,5
1,5
Τιμή εκπομπής κραδασμών ah για DT2966
Κοπή δομικών πλίνθων μεσαίας πυκνότητας
ah,MDB =
m/s2 4,0
4,0
4,0
Αβεβαιότητα K =m/s2 1,5
1,5
1,5
Τιμή εκπομπής κραδασμών ah για DT2965
Κοπή κυψελοσκυροδέματος
ah,CC =
m/s2 4,5
4,5
Αβεβαιότητα K =m/s2 1,5
1,5
106
4,5
1,5
Το επίπεδο εκπομπής κραδασμών που
αναφέρεται στο παρόν ενημερωτικό φυλλάδιο,
μετρήθηκε σύμφωνα με τυποποιημένη δοκιμή που
αναφέρεται στο πρότυπο EN 60745 και μπορεί να
χρησιμοποιηθεί για σύγκριση μεταξύ εργαλείων.
Μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την αρχική
αξιολόγηση της έκθεσης.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Το αναφερόμενο
επίπεδο εκπομπής κραδασμών
αντιστοιχεί στις βασικές εφαρμογές του
εργαλείου. Ωστόσο, εάν το εργαλείο
χρησιμοποιηθεί σε άλλες εφαρμογές,
με διαφορετικά παρελκόμενα ή σε
περίπτωση κακής συντήρησης, η
εκπομπή κραδασμών ενδέχεται να
διαφέρει. Αυτό ενδέχεται να αυξήσει
σημαντικά το επίπεδο έκθεσης καθ’ όλη
τη διάρκεια του χρόνου λειτουργίας.
Για την εκτίμηση του επιπέδου έκθεσης
σε κραδασμούς πρέπει επίσης να
ληφθεί υπόψη το πόσες φορές το
εργαλείο τίθεται εκτός λειτουργίας ή
ο χρόνος που λειτουργεί χωρίς να
εκτελεί κάποια εργασία. Αυτό ενδέχεται
να ελαττώσει σημαντικά το επίπεδο
έκθεσης καθ’ όλη τη διάρκεια του
χρόνου λειτουργίας.
Προσδιορίστε επιπρόσθετα μέτρα
ασφαλείας για να προστατεύσετε
το χειριστή από τις επιπτώσεις των
κραδασμών. Τέτοια μέτρα είναι:
συντήρηση του εργαλείου και των
παρελκόμενων, διατήρηση των χεριών
σε καλή θερμοκρασία, οργάνωση
μοτίβων εργασίας.
Ασφάλειες
Ευρώπη
Εργαλεία 230 V 10 Αμπέρ, ηλεκτρικό
δίκτυο
Ορισμοί: Οδηγίες ασφαλείας
Οι παρακάτω ορισμοί περιγράφουν το επίπεδο
σοβαρότητας για κάθε προειδοποιητική λέξη.
Παρακαλούμε διαβάστε το εγχειρίδιο και δώστε
προσοχή σε αυτά τα σύμβολα.
ΕΛΛΗΝΙΚΑ
ΚΙΝΔΥΝΟΣ: Υποδεικνύει μια επικείμενη
επικίνδυνη κατάσταση, η οποία, εάν
δεν αποφευχθεί, θα προκαλέσει
θάνατο ή σοβαρό τραυματισμό.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Υποδεικνύει μια
ενδεχομένως επικίνδυνη κατάσταση,
η οποία, εάν δεν αποφευχθεί, θα
μπορούσε να προκαλέσει θάνατο ή
σοβαρό τραυματισμό.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Υποδεικνύει μια
ενδεχομένως επικίνδυνη κατάσταση, η
οποία, εάν δεν αποφευχθεί, ενδέχεται
να προκαλέσει τραυματισμό μικρής ή
μέτριας σοβαρότητας.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Υποδεικνύει μια πρακτική
που δεν έχει σχέση με προσωπικό
τραυματισμό και η οποία, εάν δεν
αποφευχθεί, ενδέχεται να προκαλέσει
υλική ζημιά.
Υποδηλώνει κίνδυνο ηλεκτροπληξίας.
Υποδηλώνει κίνδυνο πυρκαγιάς.
Δήλωση Συμμόρφωσης - Ε.Κ.
ΟΔΗΓΙΑ ΠΕΡΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ
DW392, DW393, DW394
Η εταιρεία DEWALT δηλώνει ότι τα προϊόντα που
περιγράφονται στην ενότητα «Τεχνικά δεδομένα»
σχεδιάστηκαν σε συμμόρφωση με τα εξής
πρότυπα και οδηγίες:
2006/42/ΕΚ, EN 60745-1, EN 60745-2-11.
Τα προϊόντα αυτά συμμορφώνονται επίσης
με την οδηγία 2004/108/ΕΚ. Για περισσότερες
πληροφορίες, παρακαλούμε επικοινωνήστε με την
DEWALT στην παρακάτω διεύθυνση ή ανατρέξτε
στο πίσω μέρος του εγχειριδίου.
Ο κάτωθι υπογράφων είναι υπεύθυνος για τη
σύνταξη του τεχνικού φακέλου και πραγματοποιεί
την παρούσα δήλωση εκ μέρους της εταιρείας
DEWALT.
Horst Grossmann
Αντιπρόεδρος του τμήματος Μηχανικής και
Ανάπτυξης προϊόντων
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 11,
D-65510, Idstein, Γερμανία
31.12.2009
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Για να ελαττώσετε
τον κίνδυνο τραυματισμού, διαβάστε το
εγχειρίδιο χρήσης.
Γενικές προειδοποιήσεις
ασφαλείας για τα ηλεκτρικά
εργαλεία
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! Διαβάστε όλες
τις προειδοποιήσεις ασφαλείας
και όλες τις οδηγίες. Η μη τήρηση
όλων των προειδοποιήσεων και των
οδηγιών ενδέχεται να οδηγήσει σε
ηλεκτροπληξία, πυρκαγιά ή/και σοβαρό
τραυματισμό.
ΔΙΑΤΗΡΗΣΤΕ ΤΙΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΙΣ
ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ
Ο όρος «ηλεκτρικό εργαλείο» σε όλες τις
προειδοποιήσεις, αναφέρεται σε εργαλείο που
τροφοδοτείται με ρεύμα από το ηλεκτρικό δίκτυο (με
καλώδιο) ή σε εργαλείο που λειτουργεί με μπαταρία
(ασύρματο).
1) ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΧΩΡΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
α) Διατηρείτε το χώρο εργασίας καθαρό και
καλά φωτισμένο. Οι μη τακτοποιημένοι
ή σκοτεινοί χώροι, αποτελούν αιτία
ατυχημάτων.
β) Μη λειτουργείτε τα ηλεκτρικά εργαλεία
σε εκρηκτικές ατμόσφαιρες, όπως όταν
υπάρχουν εύφλεκτα υγρά, αέρια ή
σκόνη. Τα ηλεκτρικά εργαλεία δημιουργούν
σπινθήρες που μπορούν να προκαλέσουν
ανάφλεξη στη σκόνη ή τις αναθυμιάσεις.
γ) Απομακρύνετε τα παιδιά και άλλα
παρευρισκόμενα άτομα όταν
χρησιμοποιείτε ένα ηλεκτρικό εργαλείο.
Η απόσπαση της προσοχής σας μπορεί να
έχει ως αποτέλεσμα την απώλεια ελέγχου.
2) ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ
α) Τα βύσματα των ηλεκτρικών εργαλείων
πρέπει να ταιριάζουν με τις πρίζες.
Μην τροποποιείτε ποτέ το βύσμα με
οποιονδήποτε τρόπο. Μη χρησιμοποιείτε
τυχόν βύσματα προσαρμογέα με
107
ΕΛΛΗΝΙΚΑ
γειωμένα (με γείωση εδάφους) ηλεκτρικά
εργαλεία. Με μη τροποποιημένα βύσματα
και κατάλληλες πρίζες ελαττώνεται ο
κίνδυνος ηλεκτροπληξίας.
β) Αποφεύγετε την επαφή του σώματός σας
με γειωμένες επιφάνειες όπως σωλήνες,
καλοριφέρ, εστίες κουζινών και ψυγεία.
Ο κίνδυνος ηλεκτροπληξίας αυξάνεται όταν
το σώμα σας είναι γειωμένο.
γ) Μην εκθέτετε τα ηλεκτρικά εργαλεία
στη βροχή ή σε συνθήκες υγρασίας.
Η είσοδος νερού σε ηλεκτρικό εργαλείο
αυξάνει τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας.
δ) Μην καταπονείτε υπερβολικά το
καλώδιο. Μη χρησιμοποιείτε ποτέ το
καλώδιο για τη μεταφορά, το τράβηγμα
ή την αποσύνδεση του ηλεκτρικού
εργαλείου. Κρατήστε το καλώδιο μακριά
από θερμότητα, λάδι, αιχμηρές ακμές
και κινούμενα μέρη. Καλώδια που έχουν
υποστεί ζημιά ή περιπλεγμένα καλώδια
αυξάνουν τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας.
ε) Όταν χρησιμοποιείτε ένα ηλεκτρικό
εργαλείο σε εξωτερικό χώρο, να
χρησιμοποιείτε μόνο καλώδια
προέκτασης που είναι κατάλληλα για
χρήση σε εξωτερικό χώρο. Η χρήση
καλωδίου κατάλληλου για χρήση σε
εξωτερικό χώρο ελαττώνει τον κίνδυνο
ηλεκτροπληξίας.
στ) Εάν είναι αναπόφευκτη η λειτουργία
ηλεκτρικού εργαλείου σε χώρο με υψηλή
υγρασία, χρησιμοποιήστε παροχή
ηλεκτροδότησης με προστασία από
ρεύματα διαρροής (RCD). Η χρήση
μιας διάταξης RCD ελαττώνει τον κίνδυνο
ηλεκτροπληξίας.
3) ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ
α) Παραμείνετε σε εγρήγορση, προσέχετε
τι κάνετε και χρησιμοποιείτε την κοινή
λογική κατά τη χρήση ενός ηλεκτρικού
εργαλείου. Μη χρησιμοποιείτε
οποιοδήποτε ηλεκτρικό εργαλείο εάν
είστε κουρασμένος(-η) ή υπό την επήρεια
ναρκωτικών, αλκοόλ ή φαρμακευτικής
αγωγής. Μια μόνο στιγμή απόσπασης της
προσοχής σας καθώς χειρίζεστε ηλεκτρικά
εργαλεία, μπορεί να προκαλέσει σοβαρό
προσωπικό τραυματισμό.
β) Χρησιμοποιείτε ατομικό προστατευτικό
εξοπλισμό. Να φοράτε πάντοτε
προστατευτικά γυαλιά. Η χρήση
προστατευτικού εξοπλισμού όπως μάσκας
108
για τη σκόνη, αντιολισθητικών υποδημάτων,
κράνους ή προστατευτικών ακουστικών για
τις ανάλογες συνθήκες, θα ελαττώσει τους
προσωπικούς τραυματισμούς.
γ) Αποτρέψτε τυχόν ακούσια εκκίνηση του
εργαλείου. Βεβαιωθείτε ότι ο διακόπτης
βρίσκεται στη θέση Off προτού
συνδέσετε το εργαλείο στην πρίζα ή/
και στην μπαταρία, καθώς και προτού
σηκώσετε ή μεταφέρετε το εργαλείο.
Η μεταφορά ηλεκτρικών εργαλείων με το
δάκτυλό σας στο διακόπτη ή η σύνδεση
στην πρίζα εργαλείων με το διακόπτη στη
θέση On ενέχουν κίνδυνο ατυχήματος.
δ) Αφαιρέστε οποιοδήποτε κλειδί
ή ρυθμιστικό κλειδί προτού
ενεργοποιήσετε το ηλεκτρικό εργαλείο.
Ένα κλειδί ή ρυθμιστικό κλειδί που έχει
αφεθεί προσαρτημένο σε κινητό τμήμα του
ηλεκτρικού εργαλείου, μπορεί να προκαλέσει
προσωπικό τραυματισμό.
ε) Μην προσπαθήσετε να φτάσετε
απομακρυσμένα σημεία. Φροντίστε να
έχετε πάντοτε την κατάλληλη στάση
και να διατηρείτε την ισορροπία σας.
Κατ’ αυτόν τον τρόπο θα έχετε καλύτερο
έλεγχο του εργαλείου σε απροσδόκητες
καταστάσεις.
στ) Να είστε ντυμένοι κατάλληλα. Μην
φοράτε φαρδιά ενδύματα ή κοσμήματα.
Διατηρείτε τα μαλλιά, τα ενδύματα και τα
γάντια σας μακριά από κινούμενα μέρη.
Τα φαρδιά ενδύματα, τα κοσμήματα ή τα
μακριά μαλλιά μπορεί να εμπλακούν στα
κινούμενα μέρη.
η) Εάν οι συσκευές παρέχονται με σύνδεση
συστημάτων αφαίρεσης και συλλογής
σκόνης, φροντίστε τα συστήματα
αυτά να είναι συνδεδεμένα και να
χρησιμοποιούνται κατάλληλα. Η χρήση
συστήματος συλλογής σκόνης μπορεί να
ελαττώσει τους κινδύνους που σχετίζονται με
τη σκόνη.
4) ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ
ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ
α) Μη ζορίζετε το ηλεκτρικό εργαλείο.
Χρησιμοποιείτε το κατάλληλο εργαλείο
ανάλογα με την εφαρμογή. Η εργασία
θα πραγματοποιηθεί με καλύτερο και πιο
ασφαλή τρόπο όταν εκτελείται από το σωστά
επιλεγμένο ηλεκτρικό εργαλείο με τον
προβλεπόμενο ρυθμό.
ΕΛΛΗΝΙΚΑ
β) Μη χρησιμοποιείτε το εργαλείο εάν
ο διακόπτης δεν μεταβαίνει στις
θέσεις On (Ενεργοποίηση) και Off
(Απενεργοποίηση). Οποιοδήποτε
εργαλείο δεν μπορεί να ελεγχθεί μέσω του
διακόπτη του, είναι επικίνδυνο και πρέπει να
επισκευαστεί.
γ) Αποσυνδέστε το βύσμα από την πρίζα
ή και την μπαταρία από το ηλεκτρικό
εργαλείο πριν κάνετε οποιεσδήποτε
ρυθμίσεις, αλλαγές παρελκόμενων
ή πριν αποθηκεύσετε οποιοδήποτε
ηλεκτρικό εργαλείο. Αυτού του είδους τα
μέτρα ασφαλείας ελαττώνουν τον κίνδυνο
τυχαίας θέσης του ηλεκτρικού εργαλείου σε
λειτουργία.
δ) Αποθηκεύετε τα ηλεκτρικά εργαλεία που
δεν χρησιμοποιείτε μακριά από μέρη
όπου μπορούν να τα προσεγγίσουν
παιδιά και μην επιτρέπετε τη χρήση
του ηλεκτρικού εργαλείου από άτομα
που δεν είναι εξοικειωμένα με αυτό
ή με τις οδηγίες χρήσης του. Τα
ηλεκτρικά εργαλεία είναι επικίνδυνα όταν
χρησιμοποιούνται από μη εκπαιδευμένους
χειριστές.
ε) Συντηρείτε τα ηλεκτρικά εργαλεία.
Ελέγξτε για τυχόν εσφαλμένη
ευθυγράμμιση ή ενσφήνωση κινούμενων
μερών, για τυχόν θραύση εξαρτημάτων
και για τυχόν άλλες καταστάσεις που
μπορεί να επηρεάσουν τη λειτουργία
του ηλεκτρικού εργαλείου. Εάν το
ηλεκτρικό εργαλείο έχει υποστεί ζημιά,
φροντίστε για την επισκευή του πριν το
χρησιμοποιήσετε. Πολλά ατυχήματα έχουν
προκληθεί από ηλεκτρικά εργαλεία που δεν
έχουν συντηρηθεί κατάλληλα.
στ) Διατηρείτε τα εργαλεία κοπής αιχμηρά
και καθαρά. Τα κατάλληλα συντηρημένα
εργαλεία κοπής με αιχμηρά άκρα κοπής
έχουν μικρότερες πιθανότητες λυγίσματος
κατά τη λειτουργία και ελέγχονται
ευκολότερα.
η) Χρησιμοποιείτε το ηλεκτρικό εργαλείο,
τα παρελκόμενα και τα τρυπάνια
κ.λπ. σύμφωνα με τις παρούσες
οδηγίες, λαμβάνοντας υπόψη τις
συνθήκες εργασίας και την εργασία
που πρόκειται να πραγματοποιηθεί.
Η χρήση ενός ηλεκτρικού εργαλείου για
εργασίες διαφορετικές από αυτές για τις
οποίες προορίζεται, μπορεί να οδηγήσει σε
επικίνδυνη κατάσταση.
5) ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ (ΣΕΡΒΙΣ)
α) Φροντίζετε η συντήρηση του ηλεκτρικού
εργαλείου να πραγματοποιείται από
πιστοποιημένο για επισκευές άτομο,
με τη χρήση μόνο πανομοιότυπων
ανταλλακτικών. Κατ’ αυτό τον τρόπο
εξασφαλίζεται η ασφάλεια του ηλεκτρικού
εργαλείου.
Πρόσθετοι κανόνες ασφαλείας
για πριόνια τύπου αλιγάτορα
• Κρατάτε το ηλεκτρικό εργαλείο από
μονωμένες επιφάνειες λαβής όταν
εκτελείτε μια εργασία όπου το αξεσουάρ
κοπής μπορεί να έρθει σε επαφή με αθέατα
καλώδια ή με το ίδιο του το καλώδιο. Αν το
αξεσουάρ κοπής έρθει σε επαφή με καλώδιο
υπό τάση μπορεί να τεθούν υπό ηλεκτρική
τάση και τα εκτεθειμένα μεταλλικά μέρη του
ηλεκτρικού εργαλείου και να προκληθεί
ηλεκτροπληξία στο χειριστή.
ΣΥΝΔΕΣΗ ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΡΕΥΜΑΤΟΣ,
ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ
• Πάντα να βεβαιώνεστε ότι το πριόνι τύπου
αλιγάτορα έχει απενεργοποιηθεί πριν
το συνδέσετε στο ρεύμα δικτύου.
• Μετά την απενεργοποίηση, ποτέ μην
επιχειρήσετε να σταματήσετε τις λεπίδες του
πριονιού με τα δάχτυλά σας.
3s
Ποτέ μην αφήνετε το πριόνι σε
τραπέζι ή πάγκο εργασίας έως ότου
απενεργοποιηθεί. Οι λεπίδες πριονιού
θα εξακολουθούν να κινούνται για
λίγο μετά την απενεργοποίηση του
μηχανήματος.
ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΚΟΠΗ ΜΕ ΤΟ ΠΡΙΟΝΙ
• Πριν αρχίσετε την εργασία, αφαιρέστε όλα τα
καρφιά και τα μεταλλικά αντικείμενα από το
τεμάχιο εργασίας.
• Όταν είναι εφικτό, χρησιμοποιείτε σφιγκτήρες
και μέγγενες για να στερεώσετε καλά το
τεμάχιο εργασίας.
• Μην επιχειρήσετε να κόψετε υπερβολικά μικρά
τεμάχια εργασίας.
• Μη σκύβετε πολύ προς τα εμπρός. Να
διασφαλίζετε πάντα ότι στέκεστε σταθερά,
ειδικά πάνω σε σκαλωσιές και σκάλες.
• Πάντα κρατάτε το πριόνι και με τα δύο χέρια.
109
ΕΛΛΗΝΙΚΑ
• Μη χρησιμοποιήσετε το πριόνι για κοπή
καμπύλων γραμμών και εσωτερικών
ανοιγμάτων.
ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΑΛΛΑΓΗ ΤΩΝ ΛΕΠΙΔΩΝ
ΠΡΙΟΝΙΟΥ
• Αποσυνδέστε το εργαλείο από το ρεύμα πριν
τον καθαρισμό και την αλλαγή των λεπίδων
πριονιού.
• Χρησιμοποιείτε μόνο λεπίδες πριονιού
DEWALT σύμφωνες με τις προδιαγραφές
που περιλαμβάνονται στις παρούσες οδηγίες
χρήσης.
• Θα πρέπει να χρησιμοποιούνται μόνο αιχμηρές
λεπίδες πριονιού. Ραγισμένες ή λυγισμένες
λεπίδες πριονιού πρέπει να απορρίπτονται και
να αντικαθίστανται άμεσα.
Παράδειγμα:
2010 XX XX
Έτος κατασκευής
Περιεχόμενα συσκευασίας
Στη συσκευασία περιέχεται:
1 Πριόνι τύπου αλιγάτορα με:
1 Σετ λεπίδων πριονιού TCT για
κυψελοσκυρόδεμα και γυψοσανίδα (DW392)
1 Σετ λεπίδων πριονιού TCT για δομικές
πλίνθους χαμηλής πυκνότητας (DW393)
1 Σετ λεπίδων πριονιού TCT για δομικές
πλίνθους μεσαίας πυκνότητας (DW394)
1 Προφυλακτήρα λεπίδας πριονιού
2 Πλευρικές λαβές με βίδες στερέωσης
Υπολειπόμενοι κίνδυνοι
1 Κλειδί Άλεν
Παρά την εφαρμογή των σχετικών κανονισμών
ασφαλείας και την εφαρμογή διατάξεων ασφαλείας,
ορισμένοι υπολειπόμενοι κίνδυνοι δεν μπορούν να
αποφευχθούν. Αυτοί είναι:
1 Ξέστρο σχισμής κοπής
– Βλάβη της ακοής.
– Κίνδυνος σωματικής βλάβης λόγω
εκτινασσόμενων σωματιδίων.
– Κίνδυνος εγκαυμάτων επειδή τα αξεσουάρ
θερμαίνονται πολύ κατά τη λειτουργία.
– Κίνδυνος σωματικής βλάβης λόγω
παρατεταμένης χρήσης.
1 Εγχειρίδιο οδηγιών
1 Διευρυμένο σχέδιο
• Ελέγξτε για τυχόν ζημιές στο εργαλείο, στα
τμήματα ή τα παρελκόμενα, οι οποίες μπορεί
να συνέβησαν κατά τη διάρκεια της μεταφοράς.
• Πριν από τη χρήση, αφιερώστε χρόνο για να
διαβάσετε προσεκτικά και να κατανοήσετε το
παρόν εγχειρίδιο.
Περιγραφή (εικ. 1)
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Μην
τροποποιήσετε ποτέ το ηλεκτρικό
εργαλείο ή οποιοδήποτε τμήμα
του. Μπορεί να προκληθεί βλάβη ή
προσωπικός τραυματισμός.
Ενδείξεις επάνω στο εργαλείο
Επάνω στο εργαλείο εμφανίζονται τα παρακάτω
εικονογράμματα:
Διαβάστε το εγχειρίδιο οδηγιών πριν
από τη χρήση.
a. Διακόπτης ενεργοποίησης/απενεργοποίησης
(ON/OFF)
Διακόπτης ρύθμισης ταχύτητας (DW391)
Μην εκθέτετε το ηλεκτρικό εργαλείο σε
υγρασία.
b. Κουμπί απασφάλισης
Μη χρησιμοποιήσετε το ηλεκτρικό
εργαλείο αν έχει υποστεί ζημιά το
καλώδιο ρεύματος.
d. Πλευρικές λαβές
c. Μπροστινή λαβή
e. Λεπίδες πριονιού
f. Βάση
g. Προφυλακτήρα λεπίδας πριονιού
ΘΕΣΗ ΚΩΔΙΚΟΥ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ
(εΙΚ. [FIGURE] 1)
Ο κωδικός ημερομηνίας (r), ο οποίος περιλαμβάνει
επίσης το έτος κατασκευής, είναι τυπωμένος
επάνω στο περίβλημα.
110
h. Βίδες στερέωσης λεπίδων πριονιού
i. Κλειδί Άλεν
j. Περίβλημα
k. Οπή λαδιού
ΕΛΛΗΝΙΚΑ
l. Σχισμή καθοδήγησης λεπίδων πριονιού
ΠΡΟΟΡΙΖΟΜΕΝΗ ΧΡΗΣΗ
Το πριόνι σας τύπου αλιγάτορα DW392/DW393/
DW394 της DEWALT είναι ένα ευπροσάρμοστο
ηλεκτρικό εργαλείο που έχει σχεδιαστεί για
επαγγελματικές εφαρμογές κοπής με πριόνι.
DW392: Κοπή κυψελοσκυροδέματος και
γυψοσανίδων.
DW393: Κοπή δομικών πλίνθων χαμηλής
πυκνότητας.
DW394: Κοπή δομικών πλίνθων μεσαίας
πυκνότητας.
αφαίρεση παρελκόμενων, πριν τη
ρύθμιση ή την αλλαγή εξαρτημάτων
και κατά την πραγματοποίηση
επισκευών. Βεβαιωθείτε ότι ο
διακόπτης ενεργοποίησης βρίσκεται
στη θέση OFF (Απενεργοποίηση). Η
τυχαία εκκίνηση μπορεί να προκαλέσει
τραυματισμό.
Τοποθέτηση των πλευρικών
λαβών (εικ. 2)
1. Τοποθετήστε το εργαλείο στο πλευρό του.
Να ΜΗ χρησιμοποιείται σε συνθήκες υγρασίας ή
όταν υπάρχουν εύφλεκτα υγρά ή αέρια.
2. Εισάγετε προσεκτικά το πάνω άκρο μιας από
τις πλευρικές λαβές (d) μέσα στο άνοιγμα της
μπροστινής λαβής (c).
ΜΗΝ αφήνετε τα παιδιά να έρχονται σε επαφή με
το εργαλείο. Απαιτείται επίβλεψη όταν το εργαλείο
αυτό χρησιμοποιείται από μη έμπειρους χειριστές.
3. Περιστρέψτε την πλευρική λαβή έως ότου
το κάτω άκρο της συνδεθεί στο περίβλημα (j).
Ηλεκτρική ασφάλεια
Ο ηλεκτρικός κινητήρας έχει σχεδιαστεί για
λειτουργία μόνο σε μία τάση. Ελέγχετε πάντοτε
εάν η τροφοδοσία ανταποκρίνεται στην τάση που
αναγράφεται στην επιγραφή με τα δεδομένα.
Το εργαλείο της DEWALT διαθέτει διπλή
μόνωση σύμφωνα με το πρότυπο
EN 60745. Κατά συνέπεια, δεν απαιτείται
καλώδιο γείωσης.
Εάν το καλώδιο τροφοδοσίας υποστεί
βλάβη, πρέπει να αντικατασταθεί από ειδικά
διαμορφωμένο καλώδιο που διατίθεται μέσω της
υπηρεσίας εξυπηρέτησης της DEWALT.
Χρήση προέκτασης
Αν απαιτείται καλώδιο επέκτασης, χρησιμοποιήστε
εγκεκριμένο καλώδιο επέκτασης 3 αγωγών
κατάλληλο για την ισχύ αυτού του εργαλείου
(βλ. τεχνικά δεδομένα). Το ελάχιστο μέγεθος του
αγωγού είναι 1.5 mm2, ενώ το μέγιστο μήκος είναι
30 m.
Όταν χρησιμοποιείτε καλώδιο σε ρολό, να
ξετυλίγετε πάντοτε το καλώδιο εντελώς.
ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ
ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Για να
ελαττώσετε τον κίνδυνο
τραυματισμού, απενεργοποιείτε
το σύστημα και αποσυνδέετε το
μηχάνημα από την τροφοδοσία
πριν από την τοποθέτηση ή
4. Σφίξτε τη βίδα στερέωσης (m) με το κλειδί
Άλεν (i).
5. Επαναλάβετε αυτή τη διαδικασία για την άλλη
πλευρική λαβή.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Πάντα
χρησιμοποιείτε το εργαλείο με τις
πλευρικές λαβές σωστά τοποθετημένες.
Αντικατάσταση των λεπίδων
πριονιού
ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΤΩΝ ΛΕΠΙΔΩΝ ΠΡΙΟΝΙΟΥ (εΙΚ. 3)
1. Γυρίστε το εργαλείο ανάποδα και αφαιρέστε
τον προφυλακτήρα λεπίδων πριονιού (g).
2. Ξεβιδώστε και τις δύο βίδες (h) στερέωσης
λεπίδων πριονιού με το κλειδί Άλεν (i) έως
ότου ακουστεί ήχος κλικ.
3. Τραβήξτε προσεκτικά μία λεπίδα πριονιού έως
ότου η οπή με σπείρωμα (n) είναι έξω από το
περίβλημα.
4. Τραβήξτε τη λεπίδα πριονιού να βγει από το
κλιπ ασφάλισης (o) και αφαιρέστε την από τη
βάση (f).
5. Επαναλάβετε αυτή τη διαδικασία για την άλλη
λεπίδα πριονιού.
ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΩΝ ΛΕΠΙΔΩΝ ΠΡΙΟΝΙΟΥ
(ΕΙΚ. 4)
1. Περάστε μία λεπίδα πριονιού μέσα στη βάση
(f) φροντίζοντας απαραίτητα η διαμήκης οπή
της (p) να ταιριάζει στο κλιπ ασφάλισης (o).
111
ΕΛΛΗΝΙΚΑ
2. Εισάγετε το πίσω μέρος της λεπίδας πριονιού
μέσα στο περίβλημα (j) έως ότου η οπή με
σπείρωμα (n) εδράσει στην απαιτούμενη θέση
τοποθέτησης.
3 Επαναλάβετε αυτή τη διαδικασία για την άλλη
λεπίδα πριονιού.
4 Χρησιμοποιώντας ένα κομμάτι ξύλου σπρώξτε
τις λεπίδες από την οδοντωτή πλευρά τους για
να βεβαιωθείτε ότι είναι ακριβώς παράλληλες
προς τη βάση (f).
5 Σφίξτε καλά και τις δύο βίδες (h) στερέωσης
των λεπίδων πριονιού πιέζοντας και
στρίβοντας ταυτόχρονα με το μικρότερο τμήμα
του κλειδιού Άλεν (i).
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Πριν τη χρήση,
αφήστε τις λεπίδες να λειτουργήσουν
ελεύθερες για περίπου 20 δευτ.
Λεπίδες πριονιού
Υλικό
Συνιστώμενο
λεπίδα πριονιού
σκληρό ξύλο, μαλακό ξύλο,
κόντρα πλακέ γενικών εργασιών
γυψοσανίδα και
ξερά κούτσουρα λεπίδα πριονιού HSS
κόντρα πλακέ, μοριοσανίδα
και MDF λεπίδα πριονιού TCT
κυψελοσκυρόδεμα
λεπίδα
πριονιού TCT
Αρ. κατ.
DT2961
DT2960
DT2962
DT2963
Πριν τη χρήση (εικ. 1)
• Αφαιρέστε τον προφυλακτήρα λεπίδων
πριονιού (g).
• Τοποθετήστε τον κατάλληλο τύπο λεπίδας
πριονιού.
• Ελέγξτε ότι το εργαλείο εργαλείο λειτουργεί
κανονικά και μπορεί να εκτελέσει όλες τις
λειτουργίες. Βεβαιωθείτε ότι η βάση (f)
εξακολουθεί να είναι ίσια και οι λεπίδες
πριονιού (e) και το περίβλημα (j) δεν έχουν
υποστεί ζημιά.
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
Οδηγίες χρήσης
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Να τηρείτε πάντοτε
τις οδηγίες ασφαλείας και τις ισχύουσες
ρυθμίσεις.
112
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Για να
ελαττώσετε τον κίνδυνο σοβαρού
προσωπικού τραυματισμού,
απενεργοποιείτε το εργαλείο
και αποσυνδέετέ το από την
τροφοδοσία, πριν από την
πραγματοποίηση τυχόν ρυθμίσεων
ή την τοποθέτηση/αφαίρεση
προσαρτημάτων ή παρελκόμενων.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:
• Βεβαιωθείτε ότι το προς κοπή υλικό
είναι καλά στερεωμένο στη θέση του.
• Ασκείτε μόνο ελαφρά πίεση στο
εργαλείο και μην ασκείτε πλευρική
πίεση στη λεπίδα πριονιού.
• Αποφεύγετε την υπερφόρτωση του
εργαλείου.
Κατάλληλη θέση χεριών
(εικ. 5)
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Για να
ελαττώσετε τον κίνδυνο προσωπικού
τραυματισμού, να χρησιμοποιείτε
ΠΑΝΤΟΤΕ την κατάλληλη θέση των
χεριών, όπως φαίνεται.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Για να
ελαττώσετε τον κίνδυνο προσωπικού
τραυματισμού, ΠΑΝΤΟΤΕ να
κρατάτε καλά το εργαλείο για να
είστε προετοιμασμένοι σε περίπτωση
ξαφνικής αντίδρασης.
Για τη σωστή τοποθέτηση των χεριών απαιτείται
ένα χέρι στην κύρια λαβή (q) με το άλλο χέρι είτε
στην μπροστινή λαβή (c) είτε στην πλευρική λαβή
(d).
Ενεργοποίηση και
απενεργοποίηση (εικ. 1)
Για λόγους ασφαλείας, ο διακόπτης
ενεργοποίησης/απενεργοποίησης (a) διαθέτει
κουμπί απασφάλισης (b).
1. Πιέστε το κουμπί απασφάλισης (b) για να
απασφαλίσετε το εργαλείο.
2. Για να θέσετε σε λειτουργία το εργαλείο, πιέστε
το διακόπτη ενεργοποίησης/απενεργοποίησης
(a). Μόλις ελευθερωθεί ο διακόπτης
ενεργοποίησης/απενεργοποίησης, ο διακόπτης
απασφάλισης ενεργοποιείται αυτόματα για
να εμποδίσει αθέλητη έναρξη λειτουργίας του
μηχανήματος.
ΕΛΛΗΝΙΚΑ
3. Πάντα απενεργοποιείτε το εργαλείο πριν το
αποσυνδέσετε από την πρίζα.
Κοπή με το πριόνι
(εικ. 1, 5 & 6)
ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ: Μη χρησιμοποιήσετε
το πριόνι για κοπή καμπύλων γραμμών
και εσωτερικών ανοιγμάτων. Φροντίζετε
απαραίτητα το άκρο της βάσης να
προεξέχει από το τεμάχιο εργασίας.
Για μεγάλου μήκους, ευθείες κοπές, πρώτα
σχεδιάστε μια γραμμή στο τεμάχιο εργασίας και
ακολουθήστε τη γραμμή.
Εκτελείτε μόνο κοπές προς τα κάτω. Αποφεύγετε
την κοπή μέσα σε χώμα γιατί έτσι οι λεπίδες θα
χάσουν γρήγορα την κοπτική τους ικανότητα.
Όταν χρησιμοποιείτε καβαλέτο, πάντα κόβετε στην
εξωτερική πλευρά των βραχιόνων του καβαλέτου.
1. Συσφίξτε το τεμάχιο εργασίας σε μία πλευρά
μόνο για να εμποδίσετε την ενσφήνωση
της βάσης στο τεμάχιο εργασίας. Αν συμβεί
αυτό, διανοίξτε την εντομή με σφήνες για να
μειώσετε τις δυνάμεις που ασκούνται στη
λεπίδα. Μην επιχειρήσετε να ελευθερώσετε το
πριόνι με τη βία.
2. Κρατάτε το πριόνι όπως περιγράφεται στην
ενότητα Σωστή τοποθέτηση των χεριών.
Για να βελτιώσετε την απόδοση και το χρόνο ζωής
των μη βαμμένων λεπίδων πριονιού, προσθέτετε
τακτικά λάδι στις λεπίδες και στις οπές λαδιού (k)
(κάθε 15–30 λεπτά). Μη λιπαίνετε τις βαμμένες
λεπίδες.
Ελέγχετε τακτικά τις βίδες στερέωσης (h) των
λεπίδων πριονιού.
Κοπή με το πριόνι σε
κυψελοσκυρόδεμα και δομικές
πλίνθους χαμηλής και μεσαίας
πυκνότητας (εικ. 1)
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Το
κυψελοσκυρόδεμα και οι δομικές
πλίνθοι χαμηλής και μεσαίας
πυκνότητας περιέχουν ασβεστόλιθο και
άμμο χαλαζία.
Για να διασφαλιστεί βέλτιστη απόδοση,
οι λεπίδες πριονιού, η βάση και η
σχισμή (l) καθοδήγησης των λεπίδων
πριονιού πρέπει να καθαρίζονται
σχολαστικά μετά τη χρήση.
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
Το ηλεκτρικό εργαλείο της DEWALT σχεδιάστηκε
για να λειτουργεί επί μεγάλο χρονικό διάστημα με
ελάχιστη συντήρηση. Η συνεχής ικανοποιητική
λειτουργία εξαρτάται από τη σωστή φροντίδα του
εργαλείου και τον τακτικό καθαρισμό.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Για να
ελαττώσετε τον κίνδυνο
τραυματισμού, απενεργοποιείτε
το σύστημα και αποσυνδέετε το
μηχάνημα από την τροφοδοσία
πριν από την τοποθέτηση ή
αφαίρεση παρελκόμενων, πριν τη
ρύθμιση ή την αλλαγή εξαρτημάτων
και κατά την πραγματοποίηση
επισκευών. Βεβαιωθείτε ότι ο
διακόπτης ενεργοποίησης βρίσκεται
στη θέση OFF (Απενεργοποίηση). Η
τυχαία εκκίνηση μπορεί να προκαλέσει
τραυματισμό.
Λίπανση
• Λιπαίνετε τις λεπίδες πριονιού (αν έχουν
τοποθετηθεί μη βαμμένες λεπίδες), τη βάση
και τη σχισμή καθοδήγησης λεπίδας πριονιού
αμέσως μετά τον καθαρισμό. Μη λιπαίνετε τις
βαμμένες λεπίδες.
• Προσθέτετε τακτικά στις οπές λαδιού στη
βάση.
• Αν το εργαλείο δεν πρόκειται να
χρησιμοποιηθεί για μεγάλη χρονική περίοδο,
με λίγο λάδι (π.χ. μηχανέλαιο) καλύψτε τις
μη βαμμένες λεπίδες πριονιού και γεμίστε
τις οπές λαδιού. Μην προσθέτετε λάδι στις
βαμμένες λεπίδες.
Αφήνετε το εργαλείο να λειτουργήσει για λίγα
δευτερόλεπτα για να μπορέσει το λάδι να
φθάσει σε όλα τα εξαρτήματα. Έτσι το εργαλείο
προστατεύεται από διάβρωση.
Καθαρισμός
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Για την αφαίρεση
ρύπων και σκόνης, χρησιμοποιήστε
ξηρό αέρα κάθε φορά που
διαπιστώνετε συγκέντρωση σκόνης
εντός και γύρω από τις θυρίδες
αερισμού. Όταν εκτελείτε αυτή τη
113
ΕΛΛΗΝΙΚΑ
διαδικασία, να φοράτε εγκεκριμένο
προστατευτικό για τα μάτια και
εγκεκριμένη μάσκα για τη σκόνη.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Μη χρησιμοποιείτε
ποτέ διαλύτες ή άλλες ισχυρές χημικές
ουσίες για τον καθαρισμό των μη
μεταλλικών τμημάτων του εργαλείου.
Αυτές οι χημικές ουσίες μπορούν
να υποβαθμίσουν την ποιότητα των
υλικών που χρησιμοποιούνται σε αυτά
τα τμήματα. Χρησιμοποιείτε ένα πανί
που έχει εμποτιστεί μόνο σε νερό και
ήπιο σαπούνι. Μην επιτρέψετε ποτέ
την εισροή τυχόν υγρών στο εσωτερικό
του εργαλείου. Μη βυθίσετε ποτέ
οποιοδήποτε τμήμα του εργαλείου σε
υγρό.
Αφαιρείτε τακτικά τις λεπίδες πριονιού μετά
την κοπή κυψελοσκυροδέματος. Καθαρίζετε
σχολαστικά τις λεπίδες πριονιού και τη βάση.
Για να καθαρίζετε τη σχισμή καθοδήγησης των
λεπίδων πριονιού χρησιμοποιείτε το ξέστρο που
παρέχεται με το εργαλείο.
Προαιρετικά παρελκόμενα
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Επειδή με το
προϊόν αυτό δεν έχουν δοκιμαστεί
άλλα παρελκόμενα εκτός από αυτά
που διατίθενται από την DEWALT, η
χρήση τυχόν τέτοιων παρελκόμενων
με το εργαλείο αυτό μπορεί να είναι
επικίνδυνη. Για να ελαττώσετε τον
κίνδυνο τραυματισμού, πρέπει να
χρησιμοποιείτε μόνο παρελκόμενα που
συνιστώνται από την DEWALT.
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα
κατάλληλα παρελκόμενα, συμβουλευτείτε τον
αντιπρόσωπο με τον οποίο συνεργάζεστε.
Για την προστασία του
περιβάλλοντος
Ξεχωριστή συλλογή. Αυτό το προϊόν δεν
πρέπει να απορρίπτεται μαζί με τα
συνήθη οικιακά απορρίμματα.
Εάν διαπιστώσετε κάποια μέρα ότι το προϊόν σας
της DEWALT χρειάζεται αντικατάσταση, ή εάν δεν
το χρειάζεστε πια, μην το απορρίψετε μαζί με τα
οικιακά απορρίμματα. Τοποθετήστε αυτό το προϊόν
σε ειδικό κάδο για ξεχωριστή συλλογή.
114
Η ξεχωριστή συλλογή
χρησιμοποιημένων προϊόντων
και συσκευασιών επιτρέπει την
ανακύκλωση και επαναχρησιμοποίηση
των υλικών. Η επαναχρησιμοποίηση
των ανακυκλωμένων υλικών βοηθά
στην αποφυγή της μόλυνσης του
περιβάλλοντος και ελαττώνει
τη ζήτηση πρώτων υλών.
Οι τοπικοί κανονισμοί μπορεί να προβλέπουν
την ξεχωριστή συλλογή ηλεκτρικών προϊόντων
από τα νοικοκυριά σε δημοτικά κέντρα συλλογής
απορριμμάτων ή από τον αντιπρόσωπο όταν
αγοράζετε ένα νέο προϊόν.
Η DEWALT διαθέτει εγκατάσταση για τη συλλογή
και ανακύκλωση των προϊόντων DEWALT όταν
φτάσουν στο τέλος του ωφέλιμου χρόνου ζωής
τους. Για να εκμεταλλευτείτε αυτή την υπηρεσία,
παρακαλούμε επιστρέψτε το προϊόν σας σε
οποιονδήποτε εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο
σέρβις, ο οποίος θα το συλλέξει εκ μέρους μας.
Μπορείτε να βρείτε τη διεύθυνση του
πλησιέστερου εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου
σέρβις μέσω επικοινωνίας με το τοπικό γραφείο
της DEWALT, στη διεύθυνση που αναφέρεται στο
παρόν εγχειρίδιο. Εναλλακτικά, μια λίστα με τους
εξουσιοδοτημένους αντιπροσώπους σέρβις της
DEWALT καθώς και πλήρη στοιχεία και πρόσωπα
επικοινωνίας με την υπηρεσία εξυπηρέτησης
μετά την πώληση που διαθέτουμε, υπάρχουν στο
διαδίκτυο στη διεύθυνση: www.2helpU.com.
ΕΛΛΗΝΙΚΑ
ΕΓΓΥΗΣΗ
DEWALT έχει εμπιστοσύνη στην ποιότητα
των προϊόντων της και προσφέρει μια
εξαιρετική εγγύηση για επαγγελματίες
χρήστες του προϊόντος. Η παρούσα
δήλωση εγγύησης είναι επιπλέον των
συμβατικών δικαιωμάτων σας ως
επαγγελματία χρήστη ή των απορρεόντων
από τη νομοθεσία δικαιωμάτων σας ως
ιδιώτη, μη επαγγελματία χρήστη και δεν
τα παραβλάπτει με κανέναν τρόπο. Η
εγγύηση ισχύει εντός της επικράτειας των
χωρών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης
και της Ευρωπαϊκής Ζώνης Ελεύθερων
Συναλλαγών.
• 30 ΗΜΕΡΩΝ ΕΓΓΥΗΣΗ
ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ •
Αν δεν είστε πλήρως ικανοποιημένοι με
την απόδοση του εργαλείου σας DEWALT,
απλά επιστρέψτε το εντός 30 ημερών,
πλήρες με όλα τα αρχικά του μέρη, όπως
το αγοράσατε, στο σημείο αγοράς, για
πλήρη επιστροφή χρημάτων ή ανταλλαγή.
Το προϊόν θα πρέπει να έχει υποβληθεί σε
εύλογη φθορά λόγω συνήθους χρήσης και
πρέπει να παρουσιαστεί απόδειξη αγοράς.
• Το προϊόν έχει υποβληθεί σε εύλογη
φθορά λόγω συνήθους χρήσης
• Δεν έχουν επιχειρηθεί επισκευές από μη
εξουσιοδοτημένα άτομα
• Έχει παρουσιαστεί απόδειξη αγοράς.
• Το προϊόν επιστρέφεται πλήρες με όλα
τα αρχικά μέρη του
Αν επιθυμείτε να υποβάλετε μία αξίωση επί
της εγγύησης, απευθυνθείτε στον πωλητή
σας ή ελέγξτε τη θέση του πλησιέστερου
εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου
επισκευών της DEWALT στον κατάλογο της
DEWALT ή απευθυνθείτε στο τοπικό σας
γραφείο της DEWALT στη διεύθυνση που
αναφέρεται στο παρόν εγχειρίδιο. Λίστα
των εξουσιοδοτημένων αντιπροσώπων
επισκευών της DEWALT και πλήρη στοιχεία
για την υποστήριξή μας μετά την πώληση
διατίθενται στο Διαδίκτυο στη διεύθυνση:
www.2helpU.com
• ΕΝΟΣ ΕΤΟΥΣ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ
ΔΩΡΕΑΝ ΣΕΡΒΙΣ •
Αν χρειάζεστε συντήρηση ή σέρβις του
εργαλείου σας DEWALT εντός 12 μηνών
από την αγορά του, δικαιούστε ένα
σέρβις χωρίς χρέωση. Αυτό θα λάβει
χώρα χωρίς χρέωση σε εξουσιοδοτημένο
αντιπρόσωπο επισκευών της DEWALT. Θα
πρέπει να παρουσιαστεί απόδειξη αγοράς.
Περιλαμβάνει εργασία. Δεν περιλαμβάνει
αξεσουάρ και ανταλλακτικά εκτός αν η
βλάβη τους εμπίπτει στην εγγύηση.
• ΕΝΟΣ ΕΤΟΥΣ ΠΛΗΡΗΣ ΕΓΓΥΗΣΗ •
Αν εντός 12 μηνών από την ημερομηνία
αγοράς η συσκευή σας DEWALT καταστεί
ελαττωματική λόγω ελαττώματος στα υλικά
ή την εργασία, η DEWALT εγγυάται ότι
θα αντικαταστήσει όλα τα ελαττωματικά
εξαρτήματα χωρίς χρέωση ή - κατ’ επιλογή
μας - θα αντικαταστήσει τη μονάδα χωρίς
χρέωση εφόσον:
• Το προϊόν δεν έχει τύχει κακής
μεταχείρισης
115
116
117
Belgique et Luxembourg
België en Luxemburg
Black & Decker - DEWALT
Nieuwlandlaan 7, IZ Aarschot B156
B-3200 Aarschot
Tel:
+32 (0)015 - 15 47 9211
Fax:
+32 (0)015 - 15 47 9210
www.dewalt.be
Danmark
DEWALT
Sluseholmen 2-4
2450 København SV
Tlf:
70201511
Fax:
70224910
www.dewalt.dk
Deutschland
DEWALT
Richard-Klinger-Straße
65510 Idstein
Tel:
06126-21-1
Fax:
06126-21-2770
www.dewalt.de
Ελλάς
Black & Decker (Hellas) S.A.
Στράβωνος 7 & Βουλιαγμένης 159
Γλυφάδα 16674, Αθήνα
Τηλ:
(01) 8981-616
Φαξ:
(01) 8983-570
Service: (01) 8982-630
España
DEWALT
Parque de Negocios “Mas Blau”
Edificio Muntadas, c/Bergadá, 1, Of. A6
08820 El Prat de Llobregat (Barcelona)
Tel:
934 797 400
Fax:
934 797 439
www.dewalt.es
France
DEWALT
5, allée des hêtres
BP 30084, 69579 Limonest Cedex
Tel:
04 72 20 39 20
Fax:
04 72 20 39 00
www.dewalt.fr
Schweiz
Suisse
Svizzera
DEWALT
In der Luberzen 40
8902 Urdorf
Tel:
01 - 730 67 47
Fax:
01 - 730 70 67
www.dewalt.ch
Ireland
DEWALT
Calpe House Rock Hill
Black Rock, Co. Dublin
Tel:
00353-2781800
Fax:
00353-2781811
www.dewalt.ie
Italia
DEWALT
Viale Elvezia 2
20052 Monza (Mi)
Tel:
800-014353
Fax:
039-2387592
www.dewalt.it
Nederlands
Black & Decker - DEWALT
Joulehof 12
4600 AB Bergen Op Zoom
Tel:
0164 283000
Fax:
0164 283100
www.dewalt.nl
Norge
DEWALT
Postboks 4814, Nydalen
0422 Oslo
Tel:
22 90 99 00
Fax:
22 90 99 01
www.dewalt.no
Österreich
DEWALT
Werkzeugevertriebs GmbH
Erlaaerstraße 165, Postfach 320,1231 Wien
Tel:
01 - 66116 - 0
Fax:
01 - 66116 - 14
www.dewalt.at
Portugal
DEWALT
Rua Egas Moniz 173
João do Estoril, 2766-651 Estoril
Tel:
214 66 75 00
Fax:
214 66 75 75
www.dewalt.pt
Suomi
DEWALT Oy
Tekniikantie 12
02150 Espoo, Finland
Puh:
010 400 430
Faksi: 0800 411 340
www.dewalt.fi
DEWALT Oy
Teknikvägen 12
02150 Esbo, Finland
Tel:
010 400 430
Fax:
0800 411 340
www.dewalt.fi
Sverige
DEWALT
Box 94
431 22 Mölndal
Tel:
031 68 61 00
Fax:
031 68 60 08
www.dewalt.se
Türkiye
KALE Hırdavat ve Makina A.Ş.
Defterdar Mah. Savaklar Cad. No:15
Edirnekapı / Eyüp / İSTANBUL 34050 TÜRKİYE
Tel:
0212 533 52 55
Faks: 0212 533 10 05
www.dewalt.com.tr
United Kingdom
DEWALT
210 Bath Road
Slough, Berks SL1 3YD
Tel:
01753-56 70 55
Fax:
01753-57 21 12
www.dewalt.co.uk
N089289
08/10
Download PDF

advertising