DW393 | DeWalt DW393 UNIVERSAL SAW Type 5 instruction manual

559122 - 03 CZ
Přeloženo z původního návodu
DW392
DW393
DW394
Obr. 1
i
j
c
b
q
l
e
f
k
a
h
g
r
2
d
Obr. 3
Obr. 2
d
c
i
i
m
h
g
j
n
f
o
Obr. 4
n
p
f
j
f
o
i
h
3
Obr. 5
Obr. 6
q
k
c
d
4
PILA ALLIGATOR
DW392, DW393, DW394
Blahopřejeme Vám!
Zvolili jste si elektrické nářadí značky D EWALT.
Léta zkušeností, důkladný vývoj výrobků a inovace
vytvořily ze společnosti D EWALT jednoho
z nejspolehlivějších partnerů pro uživatele
profesionálního elektrického nářadí.
Technické údaje
DW392 DW393 DW394
Napájecí napětí
V
230
230
230
Velká Británie & Irsko
V 230/115 230/115 230115
Typ
5
5
5
Příkon
W
1350
1350
1350
Otáčky naprázdno
min-1 3300
3300
3300
Délka zdvihu
mm
38
38
38
Délka řezného nástroje mm
425
425
425
Doba automatického zastavení řezného nástroje
s
3
3
3
Délka napájecího kabelu m
4
4
4
Hmotnost
kg
4,2
4,2
4,2
LPA (akustický tlak)
dB(A)
KPA
(odchylka akustického tlaku)dB(A)
LWA (akustický výkon)
dB(A)
KWA (odchylka akustického
výkonu)
dB(A)
91
91
91
3
100
3
100
3
100
3.2
3.2
3.2
Celková úroveň vibrací (prostorový vektorový součet) určená
podle normy EN 60745:
Úroveň vibrací ah pro model DT2964Řezání stavebních bloků
nízké objemové hmotnosti
ah,LDB =
m/s²
5,0
5,0
5,0
Odchylka K =
m/s²
1,5
1,5
1,5
Úroveň vibrací ah pro model DT2966Řezání stavebních bloků
střední objemové hustoty
ah,MDB =
m/s²
4,0
4,0
4,0
Odchylka K =
m/s²
1,5
1,5
1,5
Úroveň vibrací ah pro model DT2965Řezání lehkého betonu
ah,LDB =
m/s²
4,5
4,5
4,5
Odchylka K =
m/s²
1,5
1,5
1,5
Velikost vibrací uvedená v tomto dokumentu byla
měřena podle normalizovaných požadavků, které
jsou uvedeny v normě EN 60745 a může být
použita pro srovnání jednoho nářadí s ostatními.
Tato hodnota může být použita pro předběžný
odhad vibrací působících na obsluhu.
VAROVÁNÍ: Deklarované hodnoty
vibrací se vztahují na standardní
použití nářadí. Je-li ovšem nářadí
použito pro různé aplikace
s rozmanitým příslušenstvím nebo je-li
prováděna jeho nedostatečná údržba,
velikost vibrací může být odlišná. Tak
se může během celkové pracovní
doby značně prodloužit doba působení
vibrací na obsluhu.
Odhad míry působení vibrací na
obsluhu by měl také počítat s dobou,
kdy je nářadí vypnuto nebo kdy je
v chodu naprázdno. Během celkové
pracovní doby se tak může doba
působení vibrací na obsluhu značně
zkrátit.
Zjistěte si další doplňková
bezpečnostní opatření, která chrání
obsluhu před účinkem vibrací: údržba
nářadí a jeho příslušenství, udržování
rukou v teple, organizace způsobů
práce.
Pojistky
Evropa
Nářadí 230 V 10 A v napájecí síti
Velká Británie & Irsko Nářadí 230 V, 13 A v zástrčce
napájecího kabelu
Definice: Bezpečnostní pokyny
Níže uvedené definice popisují stupeň závažnosti
každého označení. Přečtěte si pozorně návod
k použití a věnujte pozornost těmto symbolům.
NEBEZPEČÍ: Označuje bezprostředně
hrozící rizikovou situaci, která, není-li
jí zabráněno, povede k způsobení
vážného nebo smrtelného zranění.
VAROVÁNÍ: Označuje potencionálně
rizikovou situaci, která, není-li ji
zabráněno, může vést k vážnému
nebo smrtelnému zranění.
UPOZORNĚNÍ: Označuje
potencionálně rizikovou situaci,
která, není-li ji zabráněno, může vést
k lehkému nebo středně vážnému
zranění.
5
POZNÁMKA: Označuje postup
nesouvisející se způsobením
zranění který, není-li mu zabráněno,
může vést ke škodám na majetku.
Upozorňuje na riziko úrazu
způsobeného elektrickým proudem.
Upozorňuje na riziko vzniku požáru.
Prohlášení o shodě - EC
SMĚRNICE PRO STROJNÍ ZAŘÍZENÍ
DW392, DW393, DW394
Společnost D EWALT tímto prohlašuje, že tyto
výrobky popisované v technických údajích splňují
požadavky následujících norem:
2006/42/EC, EN 60745-1, EN 60745-2-11.
Tyto výrobky splňují také požadavky směrnice
2004/108/EC. Další informace vám poskytne
zástupce společnosti D EWALT na následující
adrese nebo na adresách, které jsou uvedeny na
zadní straně tohoto návodu.
Níže podepsaná osoba je odpovědná za sestavení
technických údajů a provádí toto prohlášení
v zastoupení společnosti D EWALT.
Horst Grossmann
Viceprezident pro vývoj a konstrukci produktů
D EWALT, Richard-Klinger-Straße 11,
D-65510, Idstein, Germany
31.12.2009
VAROVÁNÍ: Z důvodu omezení
rizika zranění si přečtěte tento návod
k obsluze.
Všeobecné bezpečnostní pokyny pro práci s elektrickým
nářadím
VAROVÁNÍ! Přečtěte si všechny
bezpečnostní pokyny a bezpečnostní
výstrahy. Nedodržení uvedených
varování a pokynů může vést
6
k úrazu elektrickým proudem, požáru
a vážnému zranění.
VEŠKERÁ BEZPEČNOSTNÍ VAROVÁNÍ
A POKYNY USCHOVEJTE PRO PŘÍPADNÉ
DALŠÍ POUŽITÍ
Termín „elektrické nářadí“ ve všech upozorněních
odkazuje na vaše nářadí napájené ze sítě (je
opatřeno napájecím kabelem) nebo nářadí
napájené baterií (bez napájecího kabelu).
1) BEZPEČNOST NA PRACOVIŠTI
a) Pracovní prostor udržujte čistý a dobře
osvětlený. Přeplněný a neosvětlený
pracovní prostor může vést k způsobení
úrazů.
b) Nepracujte s elektrickým nářadím ve
výbušném prostředí, jako jsou například
prostory s výskytem hořlavých kapalin,
plynů nebo prašných látek. V elektrickém
nářadí dochází k jiskření, které může
způsobit vznícení hořlavého prachu nebo
výparů.
c) Při práci s nářadím zajistěte bezpečnou
vzdálenost dětí a ostatních osob.
Rozptylování může způsobit ztrátu kontroly
nad nářadím.
2) ELEKTRICKÁ BEZPEČNOST
a) Zástrčka napájecího kabelu nářadí
musí odpovídat zásuvce. Zástrčku
nikdy žádným způsobem neupravujte.
Nepoužívejte u uzemněného elektrického
nářadí žádné upravené zástrčky.
Neupravované zástrčky a odpovídající
zásuvky snižují riziko vzniku úrazu
elektrickým proudem.
b) Nedotýkejte se uzemněných povrchů,
jako jsou například potrubí, radiátory,
elektrické sporáky a chladničky. Při
uzemnění vašeho těla vzrůstá riziko úrazu
elektrickým proudem.
c) Nevystavujte elektrické nářadí dešti
nebo vlhkému prostředí. Vnikne-li do
elektrického nářadí voda, zvýší se riziko
úrazu elektrickým proudem.
d) S napájecím kabelem zacházejte
opatrně. Nikdy nepoužívejte napájecí
kabel k přenášení nebo posouvání
nářadí a netahejte za něj, chcete-li nářadí
odpojit od elektrické sítě. Zabraňte
kontaktu kabelu s mastnými, horkými
a ostrými předměty nebo pohyblivými
částmi. Poškozený nebo zauzlený napájecí
kabel zvyšuje riziko úrazu elektrickým
proudem.
e) Při práci s nářadím venku používejte
prodlužovací kabely určené pro venkovní
f)
použití. Použití kabelu pro venkovní použití
snižuje riziko úrazu elektrickým proudem.
Musíte-li s elektrickým nářadím pracovat
ve vlhkém prostředí, použijte napájecí
zdroj s proudovým chráničem (RCD).
Použití proudového chrániče (RCD) snižuje
riziko úrazu elektrickým proudem.
3) BEZPEČNOST OBSLUHY
a) Zůstaňte stále pozorní, sledujte, co
provádíte a při práci s nářadím pracujte
s rozvahou. Nepoužívejte elektrické
nářadí, jste-li unaveni nebo jste-li pod
vlivem drog, alkoholu nebo léků. Chvilka
nepozornosti při práci s elektrickým nářadím
může vést k vážnému úrazu.
b) Používejte prvky osobní ochrany. Vždy
používejte ochranu zraku. Ochranné
prostředky jako respirátor, neklouzavá
pracovní obuv, přilba a chrániče sluchu,
používané v příslušných podmínkách,
snižují riziko poranění osob.
c) Zabraňte náhodnému spuštění. Před
připojením zdroje napětí nebo před
vložením baterie a před zvednutím
nebo přenášením nářadí zkontrolujte,
zda je vypnutý hlavní spínač. Přenášení
elektrického nářadí s prstem na hlavním
spínači nebo připojení napájecího kabelu
k elektrické síti, je-li hlavní spínač nářadí
v poloze zapnuto, může způsobit úraz.
d) Před spuštěním nářadí se vždy ujistěte,
zda nejsou v jeho blízkosti klíče nebo
seřizovací přípravky. Seřizovací klíče
ponechané na nářadí mohou být zachyceny
rotujícími částmi nářadí a mohou způsobit
úraz.
e) Nepřekážejte sami sobě. Při práci vždy
udržujte vhodný a pevný postoj. Tak
je umožněna lepší ovladatelnost nářadí
v neočekávaných situacích.
f) Vhodně se oblékejte. Nenoste volný
oděv nebo šperky. Dbejte na to, aby se
vaše vlasy, oděv a rukavice nedostaly
do kontaktu s pohyblivými částmi. Volný
oděv, šperky nebo dlouhé vlasy mohou být
pohyblivými díly zachyceny.
g) Pokud jsou zařízení vybavena adaptérem
pro připojení odsávacího zařízení,
zajistěte jeho správné připojení a řádnou
funkci. Použití těchto zařízení může snížit
nebezpečí týkající se prachu.
4) POUŽITÍ ELEKTRICKÉHO NÁŘADÍ A JEHO
ÚDRŽBA
a) Elektrické nářadí nepřetěžujte.
Používejte správný typ nářadí pro
prováděnou práci. Při použití správného
b)
c)
d)
e)
f)
g)
typu elektrického nářadí bude práce
provedena lépe a bezpečněji.
Pokud nelze hlavní spínač nářadí
zapnout a vypnout, s nářadím
nepracujte. Každé elektrické nářadí
s nefunkčním hlavním spínačem je
nebezpečné a musí být opraveno.
Před seřizováním nářadí, před
výměnou příslušenství nebo pokud
nářadí nepoužíváte, odpojte zástrčku
napájecího kabelu od zásuvky nebo
z nářadí vyjměte akumulátor. Tato
preventivní bezpečnostní opatření snižují
riziko náhodného spuštění nářadí.
Pokud nářadí nepoužíváte, uložte jej
mimo dosah dětí a zabraňte tomu, aby
bylo toto nářadí použito osobami, které
nejsou seznámeny s jeho obsluhou
nebo s tímto návodem. Elektrické
nářadí je v rukou nekvalifikované obsluhy
nebezpečné.
Provádějte údržbu elektrického nářadí.
Zkontrolujte vychýlení nebo zablokování
pohyblivých částí, poškození
jednotlivých dílů a jiné okolnosti, které
mohou ovlivnit chod nářadí. Je-li nářadí
poškozeno, nechejte jej před použitím
opravit. Mnoho nehod bývá způsobeno
zanedbanou údržbou nářadí.
Řezné nástroje udržujte ostré a čisté.
Řádně udržované řezné nástroje s ostrými
řeznými břity jsou méně náchylné
k zanášení nečistotami a lépe se s nimi
manipuluje.
Elektrické nářadí, příslušenství, držáky
nástrojů atd., používejte podle těchto
pokynů a berte v úvahu podmínky
pracovního prostředí a práci, kterou
budete provádět. Použití elektrického
nářadí k jiným účelům, než k jakým je
určeno, může být nebezpečné.
5) OPRAVY
a) Svěřte opravu vašeho elektrického
nářadí pouze osobě s příslušnou
kvalifikací, která bude používat výhradně
originální náhradní díly. Tím zajistíte
bezpečný provoz nářadí.
Další bezpečnostní pokyny pro
pily Alligator
• Při pracovních operacích, u kterých
by mohlo dojít ke kontaktu pracovního
příslušenství se skrytými vodiči nebo
s vlastním napájecím kabelem, držte
elektrické nářadí vždy za izolované rukojeti.
Při kontaktu s „živým“ vodičem způsobí
7
neizolované kovové části nářadí obsluze
úraz elektrickým proudem.
PŘIPOJENÍ K ELEKTRICKÉ SÍTI, ZAPNUTÍ
A VYPNUTÍ
Štítky na nářadí
Na nářadí jsou následující piktogramy:
Před použitím si přečtěte návod k obsluze.
• Před připojením napájecího kabelu k síti se
ujistěte, zda je nářadí vypnuto.
• Po vypnutí pily se nikdy nepokoušejte zastavit
dobíhající pilový list prsty.
3s
Nikdy nepokládejte pilu na stůl nebo
na pracovní ponk, pokud není vypnuta.
Po vypnutí pily se bude pilový list ještě
chvíli pohybovat.
V PRŮBĚHU ŘEZÁNÍ
• Před zahájením práce odstraňte z obrobku
všechny hřebíky a jiné kovové části.
Nevystavujte elektrické nářadí vlhkosti.
Nepoužívejte toto nářadí, je-li poškozen jeho
napájecí kabel.
UMÍSTĚNÍ DATOVÉHO KÓDU (OBR. 1)
Datový kód (r), který obsahuje také rok výroby, je
vytištěn na krytu nářadí.
Příklad:
2010 XX XX
• Kdekoli je to možné, používejte k bezpečnému
uchycení obrobku svěrák a upínací svorky.
• Nepokoušejte se řezat extrémně malé
obrobky.
• Nenahýbejte se příliš dopředu. Ujistěte se, zda
vždy stojíte ve stabilní poloze, to platí zejména
na lešení a žebřících.
• Pilu držte vždy oběma rukama.
• Nepoužívejte toto nářadí k řezání oblouků
a vybrání.
KONTROLA A VÝMĚNA PILOVÝCH LISTŮ
Rok výroby
Obsah balení
Balení obsahuje:
1 Pilu Alligator
1 Sadu pilových listů TCT pro lehčený beton
a sádrokartonové desky (DW392)
1 Sadu pilových listů TCT pro stavební bloky
nízké objemové hmotnosti (DW393)
• Před čištěním nebo před výměnou pilového
listu odpojte pilu od sítě.
1 Sadu pilových listů TCT pro stavební bloky
střední objemové hmotnosti (DW394)
• Používejte pouze pilové listy D EWALT,
které splňují požadavky uvedené v těchto
provozních pokynech.
1 Kryt pilového listu
• Používejte pouze ostré pilové listy
v perfektním stavu. Prasklé nebo ohnuté
pilové listy by měly být okamžitě vyměněny
a zlikvidovány.
Jiná nebezpečí
Přestože jsou dodržovány příslušné bezpečnostní
předpisy a jsou používána bezpečnostní zařízení,
určitá zbytková rizika nemohou být vyloučena. Tato
rizika jsou následující:
– Poškození sluchu.
– Riziko zranění způsobené odlétávajícími částečkami.
– Riziko popálení způsobené kontaktem s horkým
příslušenstvím, které se zahřálo během použití.
– Riziko zranění způsobeného dlouhodobým použitím
nářadí.
2 Boční rukojeti s upevňovacími šrouby
1 Šestihranný klíč
1 Škrabka řezací drážky
1 Návod k obsluze
1 Výkresovou dokumentaci
• Zkontrolujte, zda během přepravy nedošlo
k poškození nářadí, jeho částí nebo
příslušenství.
• Před zahájením pracovních operací věnujte
dostatek času pečlivému pročtení a pochopení
tohoto návodu.
Popis (obr. 1)
VAROVÁNÍ: Nikdy neprovádějte
žádné úpravy nářadí ani jeho součástí.
Mohlo by dojít k zranění nebo k jeho
poškození.
a. Hlavní spínač (Zapnuto / Vypnuto)
b. Blokovací tlačítko
8
c. Přední rukojeť
d. Boční rukojeti
e. Pilové listy
f. Lišta
g. Kryt pilového listu
h. Upevňovací šrouby pilové čepele
i. Šestihranný klíč
j. Kryt nářadí
k. Mazací otvor
l. Vodicí štěrbina pilového listu
POUŽITÍ VÝROBKU
Vaše pila D EWALT Alligator DW392/DW393/
DW394 je všestranným elektrickým nářadím, které
bylo zkonstruováno k provádění profesionálních
řezů.
DW392: Řezání lehčeného betonu
a sádrokartonových desek.
DW393: Řezání stavebních bloků nízké objemové
hmotnosti.
DW394: Řezání stavebních bloků střední
objemové hmotnosti.
NEPOUŽÍVEJTE toto nářadí ve vlhkém prostředí
nebo na místech s výskytem hořlavých kapalin
nebo plynů.
VAROVÁNÍ: Na zemnící svorku
nebude připojen žádný vodič.
Dodržujte montážní pokyny dodávané s kvalitními zástrčkami.
Doporučená pojistka: 13 A.
Použití prodlužovacího kabelu
Je-li použití prodlužovacího kabelu nutné, použijte
pouze schválený typ kabelu se 3 vodiči, který je
vhodný pro příkon tohoto nářadí (viz technické
údaje). Minimální průřez vodiče je 1,5 mm2;
maximální délka je 30 m.
V případě použití navinovacího kabelu odviňte
vždy celou délku kabelu.
MONTÁŽ A SEŘÍZENÍ
VAROVÁNÍ: Z důvodu snížení
rizika zranění vypněte stroj
a odpojte napájecí kabel od sítě
před nasazením nebo sejmutím
příslušenství, před jakýmkoli
seřízením, před výměnou nástavců
nebo před prováděním oprav.
Ujistěte se, zda je spouštěcí spínač
v poloze vypnuto. Náhodné spuštění
by mohlo způsobit úraz.
Montáž bočních rukojetí (obr. 2)
ZABRAŇTE dětem, aby se s tímto nářadím
dostaly do kontaktu. Používají-li toto nářadí
nezkušené osoby, musí být zajištěn odborný dozor.
1. Nářadí položte na bok.
Elektrická bezpečnost
3. Otočte boční rukojeť až její spodní část
zaskočí do krytu pily (j).
Elektromotor je určen pouze pro jedno napájecí
napětí. Vždy zkontrolujte, zda napájecí napětí
odpovídá napětí na výkonovém štítku.
Vaše nářadí D EWALT je chráněno
dvojitou izolací v souladu s normou
EN 60745; proto není nutné použití
uzemňovacího vodiče.
Dojde-li k poškození napájecího kabelu, musí být
nahrazen speciálně připraveným kabelem, který
získáte v autorizovaném servisu D EWALT .
Výměna síťové zástrčky (pouze Velká Británie a Irsko)
Budete-li instalovat novou zástrčku napájecího kabelu:
• Bezpečně odstraňte starou zástrčku.
• Připojte hnědý vodič ke svorce pod napětím na nové
zástrčce.
• Modrý vodič připojte k nulové svorce.
2. Opatrně zasuňte vrchní konec jedné z bočních
rukojetí (d) do otvoru v přední rukojeti (c).
4. Pomocí šestihranného klíče (i) dotáhněte
šrouby s hlavou s vnitřním šestihranem (m).
5. Zopakujte výše uvedený postup pro boční
rukojeť na opačné straně.
VAROVÁNÍ: Nářadí používejte
vždy s řádně sestavenými bočními
rukojeťmi.
Výměna pilových listů
DEMONTÁŽ PILOVÝCH LISTŮ (OBR. 3)
1. Nářadí obraťte horní stranou dolů a sejměte
ochranný kryt pilového listu (g).
2. Pomocí šestihranného klíče (i) povolte oba
upevňovací šrouby pilového listu (h), až
uslyšíte cvaknutí.
3. Opatrně povytáhněte jeden pilový list, až bude
závitový otvor (n) mimo kryt nářadí.
4. Pilový list vytáhněte z přídržné svorky (o)
a odpojte jej od lišty (f).
9
5. Zopakujte výše uvedený postup pro boční
rukojeť na opačné straně.
NASAZENÍ PILOVÝCH LISTŮ (OBR. 4)
rizika vážného zranění vždy vypněte
nářadí a odpojte nářadí od zdroje
napájení.
1. Nasuňte jeden pilový list na lištu (f) a ujistěte
se, zda drážkovaný otvor (p) zaskočil do
přídržné svorky (o).
VAROVÁNÍ:
2. Zadní část pilového listu vložte do krytu
nářadí (j) až se dostane závitový otvor (n) do
požadované montážní polohy.
• Vyvíjejte na nářadí pouze mírný tlak
a nevyvíjejte boční tlak na pilový list.
3. Zopakujte výše uvedený postup pro boční
rukojeť na opačné straně.
4. Přitlačením kousku dřeva na ozubenou stranu
pilových listů se ujistěte, zda vedou zcela
rovnoběžně s lištou (f).
5. Dotlačením a současně otáčením kratšího
konce šestihranného klíče (i) oba upevňovací
šrouby pilového listu (h) dotáhněte.
VAROVÁNÍ: Před provozem
ponechejte pilové listy přibližně 20
sekund v chodu naprázdno.
Pilové listy
Materiál
Stavební bloky
nízké objemové
hmotnosti
Stavební bloky
střední objemové
hmotnosti
Lehčený beton
Doporučený
pilový list
pilový list TCT
pilový list TCT
pilový list TCT
• Vyvarujte se přetěžování nářadí.
Správná poloha rukou (obr. 5)
VAROVÁNÍ: Z důvodu snížení rizika
vážného zranění, VŽDY používejte
správný úchop nářadí, jako na
uvedeném obrázku.
VAROVÁNÍ: Z důvodu snížení rizika
vážného zranění držte nářadí, VŽDY
bezpečně a očekávejte nenadálé
reakce.
Správná poloha rukou vyžaduje, abyste měli jednu
ruku na přední rukojeti (c), nebo na boční rukojeti
(d) a druhou ruku na hlavní rukojeti (q).
Kat. č. #
Zapnutí a vypnutí (obr. 1)
DT2964
Z bezpečnostních důvodů je hlavní spínač (a)
vybaven blokovacím tlačítkem (b).
DT2966
DT2965
Před zahájením práce (obr. 1)
• Sejměte kryt pilového listu (g).
• Upněte do pily vhodný typ pilového listu.
• Ujistěte se, zda bude nářadí řádně pracovat
a zda bude řádně provádět určenou funkci.
Ujistěte se, zda je lišta (f) stále rovně
a zda nejsou pilové listy (e) a kryt nářadí (j)
poškozeny.
POUŽITÍ
Pokyny pro použití
VAROVÁNÍ: Vždy dodržujte
bezpečnostní předpisy a platná
nařízení.
VAROVÁNÍ: Před každým
nastavením nebo před každou
montáží nebo demontáží doplňků
a příslušenství z důvodu snížení
10
• Zajistěte, aby byl řezaný materiál
pevně upnutý.
1. Stiskněte blokovací tlačítko (b), aby došlo
k odblokování nářadí.
2. Nářadí uvedete do chodu stiskem hlavního
spínače (a). Jakmile bude hlavní spínač
uvolněn, blokovací tlačítko bude automaticky
aktivováno, aby bylo zabráněno náhodnému
spuštění nářadí.
3. Před odpojením nářadí od sítě jej vždy
vypněte.
Řezání (obr. 1, 5 a 6)
POZNÁMKA: •
Nepoužívejte toto
nářadí k řezání oblouků a vybrání.
Ujistěte se, zda konec lišty vyčnívá
z obrobku.
U dlouhých přímých řezů si na obrobku vyznačte
linii řezu.
Provádějte pouze řezání směrem dolů. Vyvarujte
se zaříznutí pilového listu do země, v takovém
případě dojde velmi rychle k jeho otupení.
Při použití řezací stolice vždy provádějte řez vně
opěrných ramen.
1. Obrobek si upněte pouze na jedné straně,
aby nedošlo k sevření lišty pily. Pokud se
tak stane, lehce řez rozevřete pomocí klínu,
aby se pilový list uvolnil. Nepokoušejte se
kroucením pilu uvolnit.
2. Pro řádné vedení pilu D EWALT uchopte za
hlavní rukojeť (c) a za boční rukojeť (d).
Ke zvýšení výkonnosti a životnosti nelakovaných
pilových listů je pravidelně mažte. Olej aplikujte
na pilové listy a do mazacích otvorů (k) (každých
15–30 min.). Lakované pilové listy nemažte.
Pravidelně kontrolujte upevňovací šrouby pilových
listů (h).
Řezání lehkého betonu,
stavebních bloků nízké
a střední objemové hmotnosti
(obr. 1)
VAROVÁNÍ: Lehký beton, stavební
bloky nízké a střední objemové
hmotnosti obsahují vápno a křemičitý
písek.
Pro zaručení optimální výkonnosti
musí být pilové listy, vodicí lišta
a vodicí štěrbina pilového listu (l) po
použití pečlivě očištěny.
ÚDRŽBA
Vaše nářadí D EWALT bylo zkonstruováno tak,
aby pracovalo co nejdéle s minimálními nároky na
údržbu. Řádná péče o nářadí a jeho pravidelné
čištění vám zajistí jeho bezproblémový chod.
VAROVÁNÍ: Z důvodu snížení
rizika zranění vypněte nářadí
a odpojte napájecí kabel od sítě
před nasazením nebo sejmutím
příslušenství, před jakýmkoli
seřízením, před výměnou nástavců
nebo před prováděním oprav.
Ujistěte se, zda je spouštěcí spínač
v poloze vypnuto. Náhodné spuštění
by mohlo způsobit úraz.
tenkou vrstvu oleje (například strojní olej)
a olej nakapejte i do mazacích otvorů lišty.
Lakované pilové listy nemažte.
Nářadí ponechejte několik sekund v chodu
naprázdno, aby se olej dostal do všech částí. Tím
bude zabráněno korozi nářadí.
Čištění
VAROVÁNÍ: Jakmile se ve větracích
drážkách a v jejich blízkosti nahromadí
prach a nečistoty, ofoukejte nářadí
proudem suchého stlačeného vzduchu.
Při provádění tohoto úkonu údržby
používejte schválenou ochranu zraku
a schválený respirátor.
VAROVÁNÍ: K čištění nekovových
součástí nářadí nikdy nepoužívejte
rozpouštědla nebo jiné agresivní
látky. Tyto chemikálie mohou oslabit
materiály použité v těchto částech.
Používejte pouze hadřík navlhčený
v mýdlovém roztoku. Nikdy nedovolte,
aby se do nářadí dostala jakákoli
kapalina; nikdy neponořujte žádnou
část nářadí do kapaliny.
Po řezání lehčeného betonu nebo tepelně
izolačních stavebních bloků pravidelně snímejte
pilové listy. Pilové listy a lištu pečlivě očistěte.
K čištění vodicí štěrbiny pilového listu použijte
dodanou škrabku.
Doplňkové příslušenství
VAROVÁNÍ: Jiné příslušenství, než
je příslušenství nabízené společností
D EWALT, nebylo s tímto výrobkem
testováno. Proto by mohlo být použití
takového příslušenství s tímto nářadím
velmi nebezpečné. CHCETE-LI SNÍŽIT
RIZIKO ZRANĚNÍ, POUŽÍVEJTE S TÍMTO
NÁŘADÍM POUZE PŘÍSLUŠENSTVÍ DOPORUČENÉ
SPOLEČNOSTÍ
Mazání
D EWALT.
Další informace týkající se příslušenství získáte
u autorizovaného prodejce.
• Po očištění pilové listy (pokud nejsou
lakovány), vodicí lištu a vodicí štěrbiny
pilového listu namažte. Lakované pilové listy
nemažte.
• Pravidelně aplikujte olej do mazacích otvorů
lišty.
• Nebude-li nářadí používáno delší dobu,
naneste na pilový list, pokud není lakován,
11
Ochrana životního prostředí
Třiďte odpad. Tento výrobek nesmí být
likvidován v běžném komunálním
odpadu.
Pokud nebudete výrobek D EWALT dále používat
nebo přejete-li si jej nahradit novým, nelikvidujte jej
spolu s běžným komunálním odpadem. Zajistěte
likvidaci tohoto výrobku v tříděném odpadu.
Tříděný odpad umožňuje
recyklaci a opětovné využití
použitých výrobků
a obalových materiálů.
Opětovné použití
recyklovaných materiálů
pomáhá chránit životní
prostředí před znečištěním
a snižuje spotřebu surovin.
Při zakoupení nových výrobků vám prodejny,
místní sběrny odpadů nebo recyklační stanice
poskytnou informace o správné likvidaci elektro
odpadů z domácnosti.
Společnost D EWALT poskytuje službu sběru
a recyklace výrobků D EWALT po skončení jejich
provozní životnosti. Chcete-li získat výhody této
služby, odevzdejte prosím váš výrobek kterémukoli
autorizovanému zástupci servisu, který nářadí
odebere a zajistí jeho recyklaci.
Místo nejbližšího autorizovaného servisu D EWALT
naleznete na příslušné adrese uvedené na zadní
straně tohoto návodu. Seznam autorizovaných
servisů D EWALT a podrobnosti o poprodejním
servisu naleznete také na internetové adrese:
www.2helpU.com.
12
Politika našich služeb zákazníkům
Spokojenost zákazníka s výrobkem a servisem je
náš nejvyšší cíl. Kdykoliv budete potřebovat radu
či pomoc, obraťte se s důvěrou na náš nejbližší
servis D E WALT, kde Vám vyškolený personál
poskytne naše služby na nejvyšší úrovni.
Záruka DEWALT
Blahopřejeme Vám k zakoupení tohoto vysoce
kvalitního výrobku D E WALT. Náš závazek ke
kvalitě v sobě samozřejmě zahrnuje také naše
služby zákazníkům. Proto poskytujeme záruční
dobu daleko přesahující minimální požadavky
vyplývající ze zákona.
Kvalita tohoto přístroje nám umožňuje poskytnout
Vám 30 dní záruku výměny. Pokud se objeví
v průběhu 30 dní od zakoupení nářadí jakýkoliv
nedostatek podléhající záruce, bude Vám u Vašeho
obchodníka nářadí vyměněno za nové. Díky
1 roční záruce jistoty máte nárok po dobu 1 roku
od zakoupení přístroje na jeden bezplatný servis
v autorizovaném servisním středisku D EWALT.
Zárukou kvality firma D E WALT garantuje po
dobu trvání záruční doby (24 měsíců při nákupu
pro přímou osobní spotřebu, 12 měsíců při
nákupu pro podnikatelskou činnost) bezplatné
odstranění jakékoliv materiálové nebo výrobní
závady za následujících podmínek:
• Přístroj bude dopraven (spolu s originálním
záručním listem D EWALT nebo s dokladem
o nákupu), do jednoho z pověřených servisních
středisek D EWALT, které jsou autorizované
k provádění záručních oprav.
• Přístroj byl používán a udržován v souladu
s návodem k obsluze.
• Motor přístroje nebyl přetěžován a nejsou
viditelné žádné známky poškození vlivem
vnějších vlivů.
• Do přístroje nebylo zasahováno nepovola‫־‬
nou osobou. Osoby povolané tvoří personál
servisních středisek D E WALT, které jsou
autorizované k provádění záručních oprav.
Navíc poskytuje servis D E WALT na všechny
prováděné opravy a vyměněné náhradní díly další
servisní záruční dobu v trvání 6 měsíců.
Záruční list je dokladem práv spotřebitele –
zákazníka ve smyslu § 620 Občanského zákoníku
a § 429 Obchodního zákoníku. Patří k prodávanému
výrobku odpovídajícího katalogového a výrobního
čísla jako jeho příslušenství. Pří každé reklamaci
je třeba tento záruční list nebo doklad o koupi
předložit prodávajícímu, případně servisnímu
středisku D E WALT pověřenému vykonáváním
záručních oprav. Ve vlastním zájmu si záruční
list spolu s originálem dokladu o nákupu pečlivě
uschovejte.
D E WALT nabízí rozsáhlou síť autorizovaných
servisních opraven a sběrných středisek. Jejich
seznam najdete na záručním listě. Další informace
týkající se servisu můžete získat na níže uvedených
telefonních číslech a na internetové adrese
www.2helpU.com.
Black & Decker Trading s.r.o.
Klášterského 2
143 00 Praha 4 - Modřany
Česká republika
tel:
+420 244 402 450
fax:
+420 241 770 204
recepce@blackanddecker.cz
Právo na případné změny vyhrazeno.
02/2010
zst001343087 - 14-09-2010
13
BLACK & DECKER TRADING S.R.O.
Klášterského 2
143 00 Praha 4 – Modřany
Česká Republika
Tel.:
00420 2 444 02 450
00420 2 417 76 655,6
Fax: 00420 2 417 70 204
Servis: 00420 2 444 03 247
www.blackanddecker.cz
www.dewalt.cz
recepce@blackanddecker.cz
BAND SERVIS
K Pasekám 4440
760 01 Zlín
Tel.:
00420 577 008 550,1
www.bandservis.cz
bandservis@bandservis.cz
Fax: 00420 577 008 559
BLACK & DECKER SLOVAKIA S.R.O.
Stará Vajnorská cesta 8
831 04 Bratislava
Slovenská republika
Tel.:
00421 2 446 38 121,3
Fax: 00421 2 446 38 122
www.blackanddecker.sk
www.dewalt.sk
informacie@blackanddecker.sk
BAND SERVIS
Paulínska 22
917 01 Trnava
Tel.:
00421 33 551 10 63
www.bandservis.sk
p.talajka@bandservis.sk
BAND SERVIS
Južná trieda 17 (budova TWD)
040 01 Košice
Tel.:
00421 55 623 31 55
bandserviske@zoznam.sk
14
Fax: 00421 33 551 26 24
DW392
UNIVERZÁLNÍ PILA 5
15
16
17
18
CZ
ZÁRUČNÍ LIST
SK
ZÁRUČNÝ LIST
ZÁRUČNÍ DOBA POSKYTOVANÁ PRODEJCEM NA PRODANÝ VÝROBEK JE:
ZÁRUČNÁ DOBA POSKYTOVANÁ PREDAJCOM NA PREDANÝ VÝROBOK JE:
24 měsíců při prodeji zboží fyzické osobě – spotřebiteli pro soukromou přímou spotřebu (§ 620 Občanského zákoníku)
 24 mesiacov pri predaji tovaru fyzickej osobe – spotrebiteľovi pre súkromnú priamu osobnú spotrebu (§ 52 a § 620 Občianskeho zákonníka)
12 měsíců při prodeji zboží podnikateli, který ho používá v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti (§ 429 Obchodního zákoníku)
 12 mesiacov pri predaji tovaru podnikateľovi, ktorý koná v rámci svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti (§ 429 Obchodného zákonníka)
Od data prodeje/Od dátumu predaja:
………………………………………………….
Kupující prohlašuje, že účel nákupu je pro/Kupujúci prehlasuje, že účel nákupu je pre:
Přímou osobní spotřebu/Priamu osobnú spotrebu
Obchodní a podnikatelskou činnost/obchodnú a podnikateľskú činnosť
IČO: ………………………...........................…..
Číslo pokladního dokladu - faktury/Číslo pokladničného dokladu - faktúry:
………………………………………………….
TYP VÝROBKU:
CZ
Výrobní kód
Datum prodeje
SK
Číslo série
Dátum predaja
Razítko prodejny
Podpis
Pečiatka predajne
Podpis
CZ
SK
Adresy servisu
Band Servis
Klášterského 2
CZ-14300 Praha 4
Tel.: 00420 2 444 03 247
Fax: 00420 2 417 70 204
CZ
Band Servis
K Pasekám 4440
CZ-76001 Zlín
Tel.: 00420 577 008 550,1
Fax: 00420 577 008 559
http://www.bandservis.cz
Adresa servisu
Band Servis
Paulínska ul. 22
SK-91701 Trnava
Tel.: 00421 33 551 10 63
Fax: 00421 33 551 26 24
Dokumentace záruční opravy
SK
Záznamy o záručných opravách
CZ
Číslo
Datum příjmu
Datum zakázky
Číslo zakázky Závada
Razítko
Podpis
SK
Číslo
dodávky
Dátum nahlásenia
Dátum opravy
Číslo
objednávky
Pečiatka
Podpis
02/07
Popis
poruchy
Download PDF

advertising