DW393 | DeWalt DW393 UNIVERSAL SAW Type 5 instruction manual

559322-03 PL
Tłumaczenie oryginalnej instrukcji
DW392
DW393
DW394
Rysunek 1
i
j
c
b
q
l
e
f
k
a
h
g
r
2
d
Rysunek 3
Rysunek 2
d
c
i
i
m
h
g
j
n
f
o
Rysunek 4
n
p
f
j
f
o
i
h
3
Rysunek 5
Rysunek 6
q
k
c
d
4
PILARKA SPECJALNA
DW392, DW393, DW394
Serdeczne gratulacje!
Dziękujemy za zakupienie urządzenia firmy
DEWALT. Wiele lat doświadczeń, niezwykle
staranne wykonanie i ciągłe innowacje sprawiły, że
firma DEWALT stała się prawdziwie niezawodnym
partnerem dla wszystkich użytkowników
profesjonalnych narzędzi.
Dane techniczne
Napięcie
V
Typ
Pobór mocy
W
Prędkość skokowa
biegu jałowego
min-1
Długość skoku
mm
Długość cięcia
mm
Czas automatycznego
hamowania
brzeszczotów
s
Długość kabla
m
Masa
kg
Poziom ciśnienia
akustycznego
Niepewność pomiaru
Poziom mocy
akustycznej
Niepewność pomiaru
DW392 DW393 DW394
230
230
230
5
5
5
1350
1350
1350
3300
38
425
3300
38
425
3300
38
425
3
4
4,2
3
4
4,2
3
4
4,2
dB(A)
dB(A)
91
3
91
3
91
3
dB(A)
dB(A)
100
3,2
100
3,2
100
3,2
Ważone częstotliwościowo całkowite przyspieszenie drgań na
rękojeści (suma wektorowa trzech składowych kierunkowych)
zmierzone wg normy EN60745:
Cięcie kamienia o małej gęstości przy użyciu DT2964
Wartość skuteczna m/s2
5,0
5,0
5,0
Niepewność pomiaru m/s2
1,5
1,5
1,5
Cięcie kamienia o średniej gęstości przy użyciu DT2966
Wartość skuteczna m/s2
4,0
4,0
4,0
Niepewność pomiaru m/s2
1,5
1,5
1,5
Cięcie betonu komórkowego przy użyciu DT2965
Wartość skuteczna m/s2
4,5
4,5
4,5
Niepewność pomiaru m/s2
1,5
1,5
1,5
Podana całkowita wartość skuteczna
przyspieszenia drgań została zmierzona
standardową metodą, opisaną w normie
EN 60745, i dzięki temu można ją wykorzystywać
do porównań z innymi narzędziami oraz
tymczasowej oceny ekspozycji drganiowej.
OSTRZEŻENIE: Podana całkowita
wartość skuteczna przyspieszenia
drgań dotyczy podstawowego
zastosowania narzędzia i może się
różnić, gdy jest ono wykorzystywane
w inny sposób, z innymi akcesoriami,
lub niewłaściwie konserwowane.
W takich sytuacjach ekspozycja
drganiowa w trakcie całego okresu
użytkowania maszyny może być dużo
większa.
Przy szacowaniu ekspozycji
drganiowej trzeba też uwzględnić,
jak długo w danym czasie narzędzie
pozostawało wyłączone i jak długo
pracowało na biegu jałowym.
Ekspozycja drganiowa w trakcie całego
okresu użytkowania maszyny mogłaby
się wtedy okazać dużo mniejsza niż
przy ciągłym użyciu.
Dla ochrony użytkownika przed
skutkami wibracji stosuj dodatkowe
środki bezpieczeństwa, jak np.
prawidłowa konserwacja narzędzi
i akcesoriów, utrzymywanie ciepłych
rąk, odpowiednia organizacja pracy.
Minimalne natężenie prądu bezpiecznika:
Elektronarzędzia zasilane prądem o napięciu 230 V 10 A
Definicje związane
z bezpieczeństwem pracy
Poniżej zdefiniowano ważność poszczególnych
ostrzeżeń. Prosimy o przeczytanie instrukcji
i zwracanie uwagi na te symbole.
NIEBEZPIECZEŃSTWO: Informuje
o bezpośrednim niebezpieczeństwie.
Nieprzestrzeganie tej wskazówki
grozi doznaniem śmiertelnych lub
ciężkich obrażeń ciała.
OSTRZEŻENIE: Informuje
o potencjalnie niebezpiecznej sytuacji.
Nieprzestrzeganie tej wskazówki może
doprowadzić do śmiertelnych lub
ciężkich obrażeń ciała.
5
UWAGA: Informuje o potencjalnie
niebezpiecznej sytuacji.
Nieprzestrzeganie tej wskazówki
może doprowadzić do lekkich lub
średnich obrażeń ciała.
WSKAZÓWKA: Informuje o działaniu,
które wprawdzie nie grozi doznaniem
urazu, ale przy zignorowaniu może
doprowadzić do szkód rzeczowych.
Informuje o niebezpieczeństwie
porażenia prądem elektrycznym.
Informuje o niebezpieczeństwie
pożaru.
Deklaracja zgodności z normami UE
DYREKTYWA MASZYNOWA
DW392, DW393, DW394
DEWALT deklaruje niniejszym, że wyroby nr kat
DW392, DW393, DW394 opisane w „Danych
technicznych” zostały wykonane zgodnie
z następującymi wytycznymi i normami: 2006/42/
EG, EN 60745-1, EN 60745-2-11.
Wyroby te są zgodne także z dyrektywą 2004/108/
EG. Więcej informacji na ten temat można
uzyskać pod podanym niżej adresem lub w jednej
z naszych filii wymienionych na końcu instrukcji
obsługi.
Niżej podpisany jest odpowiedzialny za
przygotowanie dokumentacji technicznej i składa tę
deklarację w imieniu DEWALT.
Horst Großmann
Wicedyrektor Działu Konstrukcyjnego
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 11,
D-65510, Idstein, Niemcy
31.12.2009
OSTRZEŻENIE: By nie narażać się na
doznanie urazu, dokładnie przeczytaj
niniejszą instrukcję obsługi.
6
Ogólne przepisy bezpieczeństwa pracy elektronarzędzi
OSTRZEŻENIE! Zapoznaj się ze
wszystkimi zamieszczonymi tutaj
wskazówkami. Nieprzestrzeganie
ich może doprowadzić do porażenia
prądem elektrycznym, pożaru, a nawet
ciężkiego urazu ciała.
PRZECHOWUJ WSZYSTKIE WSKAZÓWKI
I INSTRUKCJE, BY W RAZIE POTRZEBY
MÓC Z NICH PONOWNIE SKORZYSTAĆ
Występujące w tekście wyrażenie
„elektronarzędzie” oznacza zarówno
urządzenie sieciowe (z kablem sieciowym) jak
i akumulatorowe (bez kabla sieciowego).
1) BEZPIECZEŃSTWO W OBSZARZE PRACY
a) Utrzymuj porządek w miejscu pracy
i dobrze je oświetlaj. Nieporządek
i niewystarczające oświetlenie grożą
wypadkiem.
b) Nie używaj elektronarzędzi w otoczeniu
zagrożonym wybuchem, gdzie
występują palne pary, gazy lub pyły.
Elektronarzędzia wytwarzają iskry, które
mogą spowodować zapalenie się tych
substancji.
c) Nie dopuszczaj dzieci ani innych osób
do miejsca pracy. Mogą one odwrócić
uwagę od wykonywanych czynności, co
grozi wypadkiem.
2) BEZPIECZEŃSTWO ELEKTRYCZNE
a) Wtyczka kabla elektronarzędzia musi
pasować do gniazda sieciowego
i w żadnym wypadku nie wolno jej
przerabiać. Gdy elektronarzędzia
zawierają uziemienie ochronne, nie
używaj żadnych wtyczek adaptacyjnych.
Oryginalne wtyczki i pasujące do nich
gniazda sieciowe zmniejszają ryzyko
porażenia prądem elektrycznym.
b) Unikaj dotykania uziemionych
elementów, jak na przykład rury,
grzejniki, piece i chłodziarki. Gdy
ciało jest uziemione, porażenie
prądem elektrycznym jest o wiele
niebezpieczniejsze.
c) Nie wystawiaj elektronarzędzi na
działanie deszczu ani wilgoci.
Przedostanie się wody do wnętrza obudowy
grozi porażeniem prądem elektrycznym.
d) Ostrożnie obchodź się z kablem.
Nigdy nie używaj go do przenoszenia
elektronarzędzia ani do wyjmowania
wtyczki z gniazda sieciowego. Chroń
e)
f)
kabel przed wysoką temperaturą, olejem,
ostrymi krawędziami i ruchomymi
elementami. Uszkodzony lub zaplątany
kabel może doprowadzić do porażenia
prądem elektrycznym.
Przy pracy na wolnym powietrzu
stosuj tylko przeznaczone do tego
celu przedłużacze. Posługiwanie się
odpowiednimi przedłużaczami zmniejsza
ryzyko porażenia prądem elektrycznym.
W razie konieczności użycia
elektronarzędzia w wilgotnym
otoczeniu zabezpiecz obwód zasilania
wyłącznikiem ochronnym różnicowoprądowym. Zastosowanie takiego
wyłącznika zmniejsza ryzyko porażenia
prądem elektrycznym.
3) BEZPIECZEŃSTWO OSOBISTE
a) Zawsze zachowuj uwagę, koncentruj się
na swojej pracy i rozsądnie postępuj
z elektronarzędziem. Nie używaj go, gdy
jesteś zmęczony lub znajdujesz się pod
wpływem narkotyków, alkoholu czy też
leków. Chwila nieuwagi w czasie pracy
grozi bardzo poważnymi konsekwencjami.
b) Stosuj osobiste wyposażenie ochronne.
Zawsze zakładaj okulary ochronne.
Odpowiednie wyposażenie ochronne,
jak maska przeciwpyłowa, obuwie na
szorstkiej podeszwie, kask ochronny lub
nauszniki ochronne, zależnie od rodzaju
i zastosowania elektronarzędzia zmniejszają
ryzyko doznania urazu.
c) Unikaj niezamierzonego załączania.
Przed przyłączeniem elektronarzędzia do
sieci sprawdź, czy jego wyłącznik jest
wyłączony. Przenoszenie elektronarzędzia
z palcem opartym na wyłączniku lub
przyłączanie go do sieci przy włączonym
wyłączniku zwiększa ryzyko wypadku.
d) Przed załączeniem elektronarzędzia
sprawdź, czy zostały wyjęte klucze
i przyrządy nastawcze. Klucz
pozostawiony w obracającej się części
może doprowadzić do urazu ciała.
e) Nie pochylaj się za bardzo do przodu!
Utrzymuj stabilną postawę, by nie stracić
równowagi w jakiejś pozycji roboczej.
Takie postępowanie umożliwia zachowanie
lepszej kontroli nad elektronarzędziem
w nieoczekiwanych sytuacjach.
f) Zakładaj odpowiednią odzież ochronną.
Nie noś luźnej odzieży ani biżuterii.
Włosy, odzież i rękawice trzymaj z dala
od ruchomych elementów. Luźna odzież,
biżuteria lub długie włosy mogą zostać
g)
pochwycone przez obracające się części
narzędzia.
Gdy producent przewidział urządzenia
do odsysania lub gromadzenia pyłu,
sprawdź, czy są one przyłączone
i prawidłowo zamocowane. Stosowanie
tych urządzeń zmniejsza zagrożenie
zdrowia pyłem.
4) OBSŁUGA I KONSERWACJA
ELEKTRONARZĘDZI
a) Nie przeciążaj elektronarzędzia. Używaj
narzędzi odpowiednich do danego
przypadku zastosowania. Najlepszą
jakość i osobiste bezpieczeństwo
osiągniesz, tylko stosując właściwe
narzędzia.
b) Nie używaj elektronarzędzia
z uszkodzonym wyłącznikiem.
Urządzenie, które nie daje się normalnie
załączać lub wyłączać, jest niebezpieczne
i trzeba je naprawić.
c) Przed rozpoczęciem jakichkolwiek prac
nastawczych, przed wymianą akcesoriów
lub odłożeniem elektronarzędzia
zawsze wyjmuj wtyczkę kabla z gniazda
sieciowego. Ten środek ostrożności
zmniejsza ryzyko niezamierzonego
uruchomienia elektronarzędzia.
d) Niepotrzebne w danej chwili
elektronarzędzia przechowuj w miejscu
niedostępnym dla dzieci. Nie pozwalaj
używać elektronarzędzi osobom,
które nie są z nimi obeznane lub
nie przeczytały niniejszej instrukcji.
Narzędzia w rękach niedoświadczonych
osób są niebezpieczne.
e) Utrzymuj elektronarzędzia
w nienagannym stanie technicznym.
Sprawdzaj, czy ruchome elementy
obracają się w odpowiednim kierunku,
nie są zakleszczone, pęknięte ani
tak uszkodzone, że nie zapewniają
prawidłowego funkcjonowania
urządzenia. Uszkodzone elektronarzędzia
przed użyciem napraw. Powodem wielu
wypadków jest niewłaściwa konserwacja
elektronarzędzi.
f) Ostrz i utrzymuj w czystości swoje
narzędzia robocze. Starannie
konserwowane, ostre narzędzia robocze
rzadziej się zakleszczają i łatwiej nimi
pracować.
g) Elektronarzędzi, akcesoriów, narzędzi
roboczych itp. używaj zgodnie z tą
instrukcją i przeznaczeniem, biorąc pod
uwagę warunki i rodzaj wykonywanej
7
pracy. Wykorzystywanie elektronarzędzi
wbrew przeznaczeniu jest niebezpieczne.
5) SERWIS
a) Naprawy elektronarzędzi mogą być
wykonywane tylko przez uprawnionych
specjalistów przy użyciu oryginalnych
części zamiennych. Jest to istotnym
warunkiem zapewnienia bezpieczeństwa
pracy.
Dodatkowe wskazówki bezpieczeństwa pracy pilarek specjalnych
• W razie niebezpieczeństwa przecięcia
ukrytych przewodów elektrycznych lub
własnego przewodu zasilającego trzymaj
elektronarzędzie za izolowane rękojeści.
W chwili przecięcia przewodu elektrycznego
napięcie dochodzi do wszystkich gołych
metalowych części pilarki, co grozi porażeniem
prądem elektrycznym.
PRZYŁĄCZANIE DO SIECI, ZAŁĄCZANIE
I WYŁĄCZANIE
• Brzeszczoty powinny być ostre i znajdować się
w nienagannym stanie; pęknięte lub wygięte
brzeszczoty natychmiast wymieniaj na nowe.
Pozostałe zagrożenia
Pomimo przestrzegania obowiązujących przepisów
bezpieczeństwa i używania urządzeń ochronnych
nie da się uniknąć pewnych zagrożeń. Należą do
nich m. in.:
– uszkodzenie narządu słuchu
– obrażenia ciała przez odpryskujące cząstki
materiału;
– oparzenia gorącymi elementami maszyny;
– zagrożenie zdrowia przy długotrwałym
stosowaniu.
Oznaczenia na elektronarzędziu
Na elektronarzędziu umieszczono następujące
piktogramy:
• Przed włożeniem wtyczki kabla do gniazda
sieciowego zawsze sprawdzaj, czy wyłącznik
główny jest wyłączony.
Przed użyciem przeczytaj instrukcję
obsługi.
• Po wyłączeniu pilarki nie hamuj brzeszczotów
palcami.
Nie wystawiaj pilarki na działanie wilgoci.
3s
Pilarkę odkładaj na stole roboczym lub
warsztatowym zasadniczo tylko wtedy,
gdy jest wyłączona. Po wyłączeniu
pilarki brzeszczoty jeszcze się przez
chwilę poruszają.
PRZECINANIE
• Przed rozpoczęciem pracy usuń wszelkie
gwoździe i metalowe elementy z przedmiotu
obrabianego.
Nie używaj pilarki z uszkodzonym
kablem sieciowym.
UMIEJSCOWIENIE KODU DATY (RYS. 1)
Kod daty (r), który zawiera również rok produkcji,
jest wydrukowany na obudowie pilarki:
Przykład:
2010 XX XX
Rok produkcji
• W miarę możliwości zawsze używaj urządzeń
do mocowania przedmiotu obrabianego.
Zawartość opakowania
• Nie próbuj ciąć bardzo małych przedmiotów.
Opakowanie zawiera następujące elementy:
• Nie pochylaj się zbytnio podczas pracy.
Zawsze zachowuj stabilną postawę, zwłaszcza
na pomostach i drabinach.
• Pilarkę zawsze trzymaj obiema rękami.
• Nie używaj pilarki do cięcia po łuku ani do
wykonywania zagłębień.
KONTROLA I WYMIANA BRZESZCZOTÓW
• Przed czyszczeniem lub wymianą
brzeszczotów wyjmij wtyczkę kabla z gniazda
sieciowego.
8
• Używaj tylko brzeszczotów firmy DEWALT,
przeznaczonych do tej pilarki.
1 pilarka specjalna
1 zestaw brzeszczotów ze spiekami
węglikowymi do betonu komórkowego i płyt
gipsowo-kartonowych (DW392)
1 zestaw brzeszczotów ze spiekami
węglikowymi do kamieni o małej gęstości
(DW393)
1 zestaw brzeszczotów ze spiekami
węglikowymi do kamieni o średniej gęstości
(DW394)
1 pochwa na brzeszczoty
2 boczne rękojeści ze śrubami mocującymi
1 klucz trzpieniowy (do śrub imbusowych)
1 skrobak do czyszczenia szczeliny prowadzącej
1 instrukcja obsługi
1 rysunek eksplodujący
• Sprawdź, czy elektronarzędzie i akcesoria nie
uległy uszkodzeniu podczas transportu.
• Przed uruchomieniem dokładnie przeczytaj
instrukcję obsługi.
Opis pilarki (rys. 1)
OSTRZEŻENIE: Nigdy nie dokonuj
żadnych przeróbek w elektronarzędziu
ani jego elementach, by nie narażać
się na zniszczenie sprzętu lub
doznanie urazu ciała.
a. Wyłącznik
b. Przycisk blokujący
c. Przednia rękojeść
d. Boczne rękojeści
e. Brzeszczoty
f. Prowadnica
g. Pochwa na brzeszczoty
h. Śruby do mocowania brzeszczotów
i. Klucz trzpieniowy
j. Obudowa
k. Otwór olejowy
l. Szczelina prowadząca
ZASTOSOWANIE ZGODNE Z PRZEZNACZENIEM
Pilarka specjalna DEWALT DW392/DW393/
DW394 jest wszechstronnym elektronarzędziem
przeznaczonym do celów profesjonalnych.
DW392: Cięcie betonu komórkowego i płyt
gipsowo-kartonowych.
DW393: Cięcie kamieni o małej gęstości.
DW394: Cięcie kamieni o średniej gęstości.
NIE UŻYWAJ jej w wilgotnym otoczeniu ani
w pobliżu palnych cieczy lub gazów.
sprawdzaj, czy napięcie sieciowe odpowiada
wartości podanej na tabliczce znamionowej pilarki.
Elektronarzędzie DEWALT jest
podwójnie zaizolowane zgodnie z normą
EN 60745 i dlatego żyła uziemiająca nie
jest potrzebna.
Uszkodzony kabel sieciowy musi być wymieniony
na specjalny kabel, który można nabyć w serwisie
firmy DEWALT.
Przedłużacz
Używaj 3-żyłowego przedłużacza, który jest
dopuszczony do eksploatacji i wytrzymuje
pobór mocy przez elektronarzędzie (patrz: Dane
techniczne). Zaleca się, by minimalny przekrój
żył kabla wynosił 1,5 mm2, a jego długość nie
przekraczała 30 m.
Gdy korzystasz z bębna, zawsze całkowicie
odwijaj z niego kabel.
MONTAŻ I REGULACJA
OSTRZEŻENIE: By zmniejszyć
ryzyko doznania urazu, przed
założeniem lub zdjęciem
akcesoriów bądź przed wykonaniem
regulacji lub naprawy wyłącz
elektronarzędzie i wyjmij wtyczkę
kabla z gniazda sieciowego. Upewnij
się, czy wyłącznik jest wyłączony.
Przypadkowe uruchomienie może
doprowadzić do wypadku.
Montaż bocznych rękojeści
(rys. 2)
1. Połóż pilarkę na bok.
2. Ostrożnie włóż górny koniec jednej z bocznych
rękojeści (d) w otwór w przedniej rękojeści (c).
3. Obróć boczną rękojeść tak, by dolny koniec
wskoczył w obudowę (j).
4. Kluczem trzpieniowym (i) dokręć śrubę
mocującą (m).
5. Wykonaj te same operacje z drugą boczną
rękojeścią.
OSTRZEŻENIE: Używaj pilarki
tylko z prawidłowo zamontowanymi
bocznymi rękojeściami.
NIE POZWALAJ dotykać pilarki dzieciom. Osoby
niedoświadczone mogą używać elektronarzędzi
tylko pod nadzorem.
Wymiana brzeszczotów
Bezpieczeństwo elektryczne
WYJMOWANIE BRZESZCZOTÓW (RYS. 3)
Silnik elektryczny jest przystosowany do zasilania
prądem o tylko jednym napięciu. Dlatego zawsze
1. Połóż pilarkę na plecach i zdejmij pochwę
z brzeszczotów (g).
9
2. Kluczem trzpieniowym (i) poluzuj obydwie
śruby mocujące (h), aż usłyszysz
charakterystyczny odgłos.
3. Ostrożnie pociągnij jeden z brzeszczotów, aż
otwór gwintowany (n) wysunie się z obudowy.
4. Wyciągnij brzeszczot z uchwytu (o) i zdejmij
go z prowadnicy.
5. Powtórz te same operacje z drugim
brzeszczotem.
MONTAŻ BRZESZCZOTÓW (RYS. 4)
1. Wsuń jeden z brzeszczotów w prowadnicę (f),
tak by szczelina (p) znalazła się w uchwycie
(o).
2. Włóż tylny koniec brzeszczotu do obudowy
(j), tak by otwór gwintowany (n) znalazł się
w odpowiedniej pozycji.
3. Powtórz tę procedurę z drugim brzeszczotem.
4. Kawałkiem drewna naciśnij zęby
brzeszczotów, by ustawić je dokładnie
równolegle do prowadnicy (f).
5. Krótszym końcem klucza trzpieniowego (i)
(naciskając go i jednocześnie obracając)
dokręć obydwie śruby mocujące brzeszczoty
(h).
OSTRZEŻENIE: Przed rozpoczęciem
pracy załącz pilarkę i pozostaw ją na
biegu jałowym przez około 20 sekund.
Brzeszczoty
Materiał
Zalecany brzeszczot
Nr kat.
Kamień o małej
gęstości
Kamień o średniej
gęstości
Beton komórkowy
uzębienie ze spiekami
węglikowymi
uzębienie ze spiekami
węglikowymi
uzębienie ze spiekami
węglikowymi
DT2964
DT2966
DT2965
Przed rozpoczęciem pracy
(rys. 1)
• Zdejmij pochwę z brzeszczotów (g).
• Zamontuj odpowiedni brzeszczot.
• Sprawdź, czy pilarka działa prawidłowo
i jest całkowicie sprawna. Upewnij się też,
czy prowadnica (f) jest prosta oraz czy
brzeszczoty (e) i obudowa (j) nie uległy
uszkodzeniu.
10
ZASTOSOWANIE
Instrukcja obsługi
OSTRZEŻENIE: Zawsze przestrzegaj
wskazówek bezpieczeństwa
i obowiązujących przepisów.
OSTRZEŻENIE: By nie narażać
się na doznanie urazu, przed
założeniem lub zdjęciem akcesoriów
bądź przed rozpoczęciem
wykonywania regulacji wyłącz
elektronarzędzie i odłącz je od sieci.
OSTRZEŻENIE:
• Sprawdź, czy przeznaczony do cięcia
materiał jest dobrze zamocowany.
• Podczas pracy tylko lekko dociskaj
pilarkę i nie wywieraj na nią bocznej
siły.
• Unikaj przeciążania pilarki.
Utrzymywanie prawidłowej
pozycji rąk (rys. 5)
OSTRZEŻENIE: By zmniejszyć ryzyko
doznania poważnego urazu, ZAWSZE
prawidłowo utrzymuj elektronarzędzie,
tak jak pokazano na rysunku.
OSTRZEŻENIE: By zmniejszyć ryzyko
doznania poważnego urazu, ZAWSZE
mocno utrzymuj elektronarzędzie,
by w razie potrzeby móc zawczasu
odpowiednio zareagować w nagłej
sytuacji.
Zaleca się trzymać pilarkę jedną ręką za rękojeść
główną (g), a drugą albo za rękojeść przednią (c)
albo boczną (d).
Załączanie i wyłączanie (rys. 1)
Ze względów bezpieczeństwa wyłącznik (a)
zawiera blokadę (b).
1. Najpierw naciśnij przycisk blokujący (b), by
odblokować wyłącznik.
2. Następnie naciśnij wyłącznik (a) w celu
załączenia pilarki. Po zwolnieniu wyłącznika
blokada znów się automatycznie uaktywnia,
by zapobiec niezamierzonemu załączeniu
elektronarzędzia.
3. Przed wyjęciem wtyczki kabla z gniazda
sieciowego zawsze najpierw wyłączaj pilarkę.
Przecinanie (rys. rys. 1, 5 i 6)
WSKAZÓWKA: Nie używaj pilarki
do cięcia po łuku i wykonywania
zagłębień. Upewnij się, czy koniec
prowadnicy wystaje z przedmiotu
obrabianego.
By wykonać długie, proste cięcie, narysuj linię na
przedmiocie obrabianym i prowadź po niej pilarkę.
Przecinaj tylko w kierunku do dołu. Unikaj
piłowania na ziemi, gdyż powoduje to szybkie
stępienie brzeszczotów.
Gdy używasz kozła, zawsze tnij na zewnątrz jego
grzbietu.
1. Przedmiot obrabiany zamocuj tylko z jednej
strony, by nie dopuścić do zakleszczenia
się w nim prowadnicy. Gdyby jednak tak
się kiedyś stało, rozewrzyj rzaz klinami, by
odciążyć brzeszczoty. Nie próbuj uwalniać
pilarki przez podważanie.
2. By móc precyzyjnie prowadzić pilarkę, trzymaj
ją za przednią (c) i boczną rękojeść (d).
By zwiększyć wydajność i trwałość brzeszczotów,
regularnie je oliw, a także wlewaj olej do otworów
olejowych (k) (co 15 do 30 minut).
Systematycznie sprawdzaj, czy śruby mocujące
brzeszczoty (h) są dobrze dokręcone.
Przecinanie betonu komórkowego oraz kamieni o małej
i średniej gęstości (rys. 1)
OSTRZEŻENIE: Beton komórkowy
oraz kamienie o małej i średniej
gęstości zawierają wapień i piasek
kwarcowy.
By utrzymać pilarkę w stanie pełnej
sprawności technicznej, brzeszczoty,
prowadnicę i szczelinę prowadzącą (l)
dokładnie czyść po każdym użyciu.
KONSERWACJA
Elektronarzędzia firmy DEWALT odznaczają
się dużą trwałością użytkową i prawie nie
wymagają konserwacji. Jednak warunkiem ciągłej,
bezawaryjnej pracy jest ich regularne czyszczenie.
OSTRZEŻENIE: By zmniejszyć
ryzyko doznania urazu, przed
założeniem lub zdjęciem akcesoriów
bądź przed wykonaniem regulacji
lub naprawy wyłącz pilarkę i odłącz
ją od sieci. Sprawdź, czy wyłącznik
jest wyłączony. Niezamierzone
załączenie pilarki może doprowadzić
do wypadku.
Smarowanie
• Po oczyszczeniu nasmaruj brzeszczoty
(nielakierowane), prowadnicę i szczelinę
prowadzącą. Nie smaruj brzeszczotów
lakierowanych.
• Regularnie wlewaj olej do otworów olejowych
w prowadnicy.
• Gdy pilarka ma nie być używana w dłuższym
okresie czasu, naoliw brzeszczoty
i wlej niewielką ilość oleju (na przykład
maszynowego) do otworów olejowych.
Na kilka sekund uruchom pilarkę, by rozprowadzić
olej po wszystkich jej elementach. W ten sposób
zabezpiecza się pilarkę przed korozją.
Czyszczenie
OSTRZEŻENIE: Gdyby w obszarze
szczelin wentylacyjnych zgromadził
się brud, przedmuchaj go suchym,
sprężonym powietrzem. Przy tej
czynności załóż okulary ochronne
i maskę przeciwpyłową.
OSTRZEŻENIE: Do czyszczenia
niemetalowych elementów
elektronarzędzia nie używaj
rozpuszczalników ani agresywnych
chemikaliów. Chemikalia mogą
osłabić materiał, z którego wykonano
wspomniane elementy. Użyj do
tego celu szmaty zwilżonej wodą
z łagodnym mydłem. Uważaj, by do
wnętrza obudowy nie przedostała się
jakaś ciecz. Żadnego elementu pilarki
nie zanurzaj w wodzie.
Po cięciu betonu komórkowego zawsze wyjmuj
brzeszczoty, a następnie dokładnie je czyść,
niezapominając przy tym o prowadnicy. Do
czyszczenia szczeliny prowadzącej służy
dostarczony skrobak.
Dostępne akcesoria
OSTRZEŻENIE: Ponieważ akcesoria
innych producentów nie zostały
przetestowane przez firmę DEWALT
pod względem przydatności do
11
tej pilarki, ich użycie może być
niebezpieczne. By nie narażać się na
doznanie urazu ciała, stosuj wyłącznie
oryginalne wyposażenie dodatkowe.
By uzyskać więcej informacji na temat właściwych
akcesoriów, zwróć się do swojego dilera.
Ochrona środowiska
Selektywna zbiórka odpadów. Wyrobu
tego nie wolno wyrzucać do normalnych
śmieci z gospodarstw domowych.
Gdy pewnego dnia poczujesz się zmuszony
zastąpić wyrób DEWALT nowym sprzętem lub nie
będziesz go już potrzebować, nie wyrzucaj go do
śmieci z gospodarstw domowych, a jedynie oddaj
do specjalistycznego zakładu utylizacji odpadów.
Dzięki selektywnej zbiórce zużytych
wyrobów i opakowań niektóre materiały
mogą być odzyskane i ponownie
wykorzystane. W ten sposób chroni się
środowisko naturalne i zmniejsza popyt
na surowce.
Stosuj się do lokalnych przepisów, jeżeli wymagają
one oddawania zużytych elektrycznych urządzeń
powszechnego użytku do specjalnych punktów
zbiorczych lub zobowiązują sprzedawców do
przyjmowania ich przy zakupie nowego wyrobu.
Firma DEWALT chętnie przyjmuje stare,
wyprodukowane przez siebie urządzenia i utylizuje
je zgodnie z obowiązującymi przepisami. By
skorzystać z tej usługi, oddaj zużyty sprzęt do
autoryzowanego warsztatu naprawczego, który
prowadzi zbiórkę w naszym imieniu.
W instrukcji tej zamieszczono adresy
przedstawicielstw handlowych firmy DEWALT, które
udzielają informacji o warsztatach serwisowych.
Ich listę znajdziesz także w Internecie pod
adresem: www.2helpU.com.
12
DEWALT
WARUNKI GWARANCJI:
Produkty marki DEWALT reprezentują bardzo wysoką
jakość, dlatego oferujemy dla nich korzystne warunki
gwarancyjne. Niniejsze warunki gwarancji nie pomniejszają praw klienta wynikających z polskich regulacji
ustawowych lecz są ich uzupełnieniem. Gwarancja jest
ważna na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.
D EWALT gwarantuje sprawne działanie produktu
w przypadku postępowania zgodnego z warunkami
techniczno-eksploatacyjnymi opisanymi w instrukcji
obsługi.
Niniejszą gwarancją nie jest objęte dodatkowe wyposażenie, jeżeli nie została do niego dołączona oddzielna
karta gwarancyjna oraz elementy wyrobu podlegające
naturalnemu zużyciu.
1.
Niniejszą gwarancją objęte są usterki produktu
spowodowane wadami produkcyjnymi i wadami
materiałowymi.
2.
Niniejsza gwarancja jest ważna po przedstawieniu
przez Klienta w Centralnym Serwisie Gwarancyjnym reklamowanego produktu oraz łącznie:
a) poprawnie wypełnionej karty gwarancyjnej;
b) ważnego paragonu zakupu z datą sprzedaży taką,
jak w karcie gwarancyjnej lub kopii faktury.
3.
Gwarancja obejmuje bezpłatną naprawę urządzenia (wraz z bezpłatną wymianą uszkodzonych
części) w okresie 12 miesięcy od daty zakupu.
4.
a)
Produkt reklamowany musi być:
dostarczony bezpośrednio do Centralnego Serwisu
Gwarancyjnego wraz z poprawnie wypełnioną
Kartą Gwarancyjną i ważnym paragonem zakupu
(lub kopią faktury) oraz szczegółowym opisem
uszkodzenia, lub
przesłany do Centralnego Serwisu Gwarancyjnego
za pośrednictwem punktu sprzedaży wraz z dokumentami wymienionymi powyżej.
b)
5.
Koszty wysyłki do Centralnego Serwisu Gwarancyjnego ponosi Serwis. Wszelkie koszty związane
z zapewnieniem bezpiecznego opakowania,
ubezpieczeniem i innym ryzykiem ponosi Klient.
W przypadku odrzucenia roszczenia gwarancyjnego, produkt jest odsyłany do miejsca nadania
na koszt adresata.
6.
Usterki ujawnione w okresie gwarancji będą
usunięte przez Centralny Serwis Gwarancyjny
w terminie:
a) 14 dni roboczych od daty przyjęcia produktu przez
Centralny Serwis Gwarancyjny;
b) termin usunięcia wady (punkt 6a) może być wydłużony o czas niezbędny do importu niezbędnych
części zamiennych.
7.
a)
b)
Klient otrzyma nowy sprzęt, jeżeli:
Centralny Serwis Gwarancyjny stwierdzi na piśmie,
że usunięcie wady jest niemożliwe;
produkt nie podlega naprawie, tylko wymianie bez
dokonywania naprawy.
8.
O ile taki sam produkt jest nieosiągalny, może być
wydany nowy produkt o nie gorszych parametrach.
9.
Decyzja Centralnego Serwisu Gwarancyjnego
odnośnie zasadności zgłaszanych usterek jest
decyzją ostateczną.
10. Gwarancją nie są objęte:
a) wadliwe działanie lub uszkodzenia spowodowane
niewłaściwym użytkowaniem lub używaniem produktu niezgodnie z przeznaczeniem, instrukcją
obsługi lub przepisami bezpieczeństwa;
b) wadliwe działanie lub uszkodzenia spowodowane przeciążaniem narzędzia, które prowadzi do
uszkodzeń silnika, przekładni lub innych elementów a także stosowaniem osprzętu innego niż
zalecany przez DEWALT;
c) mechaniczne uszkodzenia produktu i wywołane
nimi wady;
d) wadliwe działanie lub uszkodzenia na skutek
działania pożaru, powodzi, czy też innych klęsk
żywiołowych, nieprzewidzianych wypadków, korozji, normalnego zużycia w eksploatacji czy też
innych czynników zewnętrznych;
e) produkty, w których naruszone zostały plomby
gwarancyjne lub, które były naprawiane poza
Centralnym Serwisem Gwarancyjnym lub były
przerabiane w jakikolwiek sposób;
f) osprzęt eksploatacyjny dołączony do urządzenia
oraz elementy ulegające naturalnemu zużyciu.
11. Centralny Serwis Gwarancyjny, firmy handlowe,
które sprzedały produkt, nie udzielają upoważnień ani gwarancji innych niż określone w karcie
gwarancyjnej. W szczególności nie obejmują
prawa klienta do domagania się zwrotu utraconych
zysków w związku z uszkodzeniem produktu.
12. Gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie
zawiesza uprawnień kupującego wynikających
z niezgodności towaru z umową.
Centralny Serwis Gwarancyjny ERPATECH
ul. Bakaliowa 26, 05-080 Mościska
tel.: (22) 862-08-08, (22) 431-05-05
faks: (22) 862-08-09
zst00173174 - 16-02-2012
13
DW392
14
PILARKA SPECJALNA 5
CZ
ZÁRUČNÍ LIST
PL
KARTA GWARANCYJNA
H
JÓTÁLLÁSI JEGY
SK
ZÁRUČNÝ LIST
CZ
H
měsíců
hónap
12
PL
SK
miesięcy
mesiacov
CZ
Výrobní kód
Datum prodeje
Razítko prodejny
Podpis
H
Gyári szám
A vásárlás napja
Pecsét helye
Aláírás
PL
Numer seryjny
Data sprzedaży
Stempel
Podpis
SK
Číslo série
Dátum predaja
Pečiatka predajne
Podpis
CZ
H
Adresy servisu
Band Servis
Türkova 5b
CZ-14900 Praha 4
Tel.: 00420 261 009 772
Fax: 00420 261 009 784
PL
Band Servis
K Pasekám 4440
CZ-76001 Zlín
Tel.: 00420 577 008 550,1
Fax: 00420 577 008 559
http://www.bandservis.cz
Black & Decker Központi
Garanciális-és Márkaszerviz
1163 Budapest
(Sashalom) Thököly út 17.
Tel.: 403-2260
Fax: 404-0014
www.rotelkft.hu
SK
Adres serwisu centralnego
ERPATECH
ul. Bakaliowa 26
05-080 Mościska
Tel.: 022-8620808
Fax: 022-8620809
CZ
H
Adresa servisu
Band Servis
Paulínska ul. 22
SK-91701 Trnava
Tel.: 00421 335 511 063
Fax: 00421 335 512 624
Dokumentace záruční opravy
PL
Przebieg napraw gwarancyjnych
A garanciális javitás dokumentálása
SK
Záznamy o záručných opravách
CZ
Číslo
Datum příjmu
Datum zakázky
Číslo zakázky
Závada
Razítko
Podpis
H
Sorszám
Bejelentés időpontja
Javítási időpont
Javitási
Hiba jelleg
oka
Pecsét
PL
Nr.
Data zgłoszenia
Data naprawy
Nr. zlecenia
Przebieg
naprawy
Stempel
SK
Číslo
dodávky
Dátum nahlásenia
Dátum opravy
Číslo
objednávky
Popis
poruchy
Pečiatka
Podpis
munkalapszám
Jótállás új határideje
03/11
Aláírás
Podpis
Download PDF

advertising