AS36LN | Black&Decker AS36LN SCREWDRIVER Type H1 instruction manual

www.blackanddecker.eu
5
4
6
3
7
2
1
Upozornenie !
Určené pre domácich
majstrov.
599333-21 SK
AS36LN
2
3
SLOVENČINA
vlhkému prostrediu. Pokiaľ do náradia vnikne
voda, zvýši sa riziko úrazu elektrickým prúdom.
d. S prívodným káblom zaobchádzajte
opatrne. Nikdy nepoužívajte prívodný kábel
na prenášanie náradia, na jeho posúvanie a
pri odpájaní náradia od elektrickej siete za
neho neťahajte. Prívodný kábel držte mimo
dosahu tepelných zdrojov, oleja, ostrých
hrán alebo pohyblivých častí. Poškodené
alebo spletené káble zvyšujú riziko úrazu
elektrickým prúdom.
e. Pri práci s náradím vonku používajte
predlžovacie káble určené na vonkajšie
použitie. Použitie kábla na vonkajšie použitie
znižuje riziko úrazu elektrickým prúdom.
f. Pri práci s elektrickým náradím vo vlhkom
prostredí je nevyhnutné používať prúdový
chránič (RCD). Použitie prúdového chrániča
RCD znižuje riziko úrazu elektrickým prúdom.
Použitie výrobku
Váš kompaktný akumulátorový skrutkovač
Black & Decker je určený na skrutkovanie a vŕtanie
do dreva, kovov, plastov a ľahkého muriva. Tento
výrobok je určený len na spotrebiteľské použitie.
Bezpečnostné pokyny
Všeobecné bezpečnostné pokyny pre prácu
s elektrickým náradím
Varovanie! Pozorne si prečítajte všetky
bezpečnostné varovania a pokyny.
Nedodržanie nižšie uvedených pokynov
môže mať za následok úraz elektrickým
prúdom, vznik požiaru alebo vážne
poranenie.
Tieto pokyny uložte na bezpečnom mieste
pre prípadné ďalšie použitie.Označenie
„elektrické náradie“ vo všetkých nižšie uvedených
upozorneniach odkazuje na Vaše náradie napájané
zo siete (obsahuje napájací prívodný kábel) alebo
náradie napájané batériami (bez kábla).
3. Osobná bezpečnosť
a. Zostaňte stále pozorní, sledujte, čo robíte a
pri práci s elektrickým náradím premýšľajte.
Nepoužívajte elektrické náradie, ak ste
unavení alebo ak ste pod vplyvom drog,
alkoholu alebo liekov. Chvíľka nepozornosti
pri práci s náradím môže viesť k vážnemu
úrazu.
b. Používajte prostriedky na ochranu
osôb. Vždy používajte ochranu zraku.
Bezpečnostná výbava ako je respirátor,
nekĺzavá bezpečnostná obuv, pevná
prilba alebo ochranné slúchadlá použitá v
zodpovedajúcich podmienkach znižuje riziko
úrazu.
c. Zabráňte náhodnému zapnutiu. Pred
pripojením k zdroju napätia alebo pred
vložením akumulátora, zdvíhaním alebo
prenášaním náradia skontrolujte, či je
hlavný vypínač vypnutý.
Prenášanie náradia s prstom na hlavnom
vypínači alebo pripojenie prívodného kábla k
elektrickému rozvodu, ak je hlavný vypínač
náradia v zapnutej polohe, môže spôsobiť úraz.
d. Pred zapnutím náradia sa vždy uistite, či nie
sú v jeho blízkosti kľúče alebo nastavovacie
prípravky. Ponechané kľúče môžu byť
zachytené rotujúcimi časťami náradia a môžu
spôsobiť úraz.
e. Neprekážajte sami sebe. Pri práci vždy
udržujte vhodný a pevný postoj. To umožní
lepšiu ovládateľnosť náradia v neočakávaných
situáciách.
1. Bezpečnosť v pracovnom priestore
a. Pracovný priestor udržujte v čistote a dobre
osvetlený. Neporiadok na pracovnom stole
a nedostatok svetla v jeho okolí môže viesť k
spôsobeniu nehody.
b. S elektrickým náradím nepracujte vo
výbušných prostrediach, ako sú napríklad
priestory, v ktorých sa vyskytujú horľavé
kvapaliny, plyny alebo prašné látky. Náradie
je zdrojom iskrenia, ktoré môže zapáliť prach
alebo výpary.
c. Pri práci s elektickým náradím držte deti a
okolité osoby z jeho dosahu. Rozptyľovanie
môže spôsobiť stratu kontroly nad náradím.
2 Elektrická bezpečnosť
a. Zástrčka prívodného kábla náradia musí
zodpovedať zásuvke. Nikdy akýmkoľvek
spôsobom zástrčku neupravujte. Pri náradí,
ktoré je chránené uzemnením nepoužívajte
akékoľvek redukcie zástrčiek. Originálne
zástrčky a zásuvky znižujú riziko spôsobenia
úrazu elektrickým prúdom.
b. Nedotýkajte sa uzemnených povrchov,
ako sú napr. potrubia, radiátory, sporáky a
chladničky. Ak dôjde k uzemneniu Vášho tela,
vzrastá riziko úrazu elektrickým prúdom.
c. Nevystavujte elektrické náradie dažďu alebo
4
f. Vhodne sa obliekajte. Nenoste voľný odev
alebo šperky. Dbajte na to, aby sa Vaše
vlasy, odev a rukavice nedostali do kontaktu
s pohyblivými časťami. Voľné šaty, šperky
alebo dlhé vlasy môžu byť pohyblivými dielmi
zachytené.
g. Pokiaľ je zariadenie vybavené adaptérom
na pripojenie zariadení na zachytávanie
prachu, zaistite jeho správne pripojenie a
riadne fungovanie. Použitie týchto zariadení
môže znížiť nebezpečenstvo týkajúce sa
prachu.
berte ohľad na pracovné podmienky
a vykonávanú prácu. Použitie náradia na
iné účely, než na aké je určené, môže byť
nebezpečné.
5. Použitie akumulátorového náradia a jeho
údržba
a. Nabíjajte iba v nabíjačke určenej výrobcom.
Nabíjačka vhodná pre jeden typ akumulátora
môže pri vložení iného nevhodného
akumulátora spôsobiť požiar.
b. Používajte elektrické náradie iba s výslovne
určenými akumulátormi. Použitie iných
akumulátorov môže spôsobiť požiar alebo
zranenie.
c. Pokiaľ akumulátory nepoužívate, držte ich
mimo dosahu kovových predmetov ako
sú kancelárske sponky na papier, mince,
kľúče, klinčeky, skrutky alebo ďalšie
drobné kovové predmety, ktoré môžu
spôsobiť skrat oboch svoriek akumulátora.
Skratovaním kontaktov akumulátora môže
dôjsť k vzniku požiaru a popálenín.
d. Pri nesprávnom skladovaní môže z
akumulátora unikať kvapalina; vyvarujte sa
kontaktu s touto kvapalinou.
Pokiaľ prídete s kvapalinou náhodne do
styku, zasiahnuté miesto omyte vodou. Pri
zasiahnutí očí zasiahnuté miesto omyte
a vyhľadajte lekársku pomoc. Unikajúca
kvapalina z akumulátora môže spôsobiť
podráždenie pokožky alebo popáleniny.
4. Použitie elektrického náradia a jeho údržba
a. Náradie nepreťažujte. Používajte správne
elektrické náradie, ktoré zodpovedá
vykonávanej práci.
Pri použití správneho typu náradia bude práca
vykonaná lepšie a bezpečnejšie .
b. Pokiaľ nejde hlavný vypínač náradia
zapnúť a vypnúť, s náradím nepracujte.
Elektrické náradie, ktoré nemôže byť ovládané
hlavným vypínačom je nebezpečné a musí byť
opravené.
c. Pred výmenou akýchkoľvek častí,
príslušenstva či iných pripojených
súčastí, pred prevádzaním servisu alebo
pokiaľ náradie nepoužívate, odpojte
ho od elektrickej siete a/ alebo vyberte
akumulátor. Tieto preventívne bezpečnostné
opatrenia znižujú riziko náhodného zapnutia
náradia.
d. Uložte elektrické náradie mimo dosahu
detí a nedovoľte ostatným osobám, ktoré
toto náradie nevedia ovládať alebo ktoré
nepoznajú tieto bezpečnostné pokyny, aby
s týmto elektrickým náradím pracovali.
Elekrické náradie je v rukách nekvalifikovanej
obsluhy nebezpečné.
e. Údržba náradia Skontrolujte, či na náradí
nie sú vychýlené alebo rozpojené pohyblivé
časti, zlomené dielce alebo akékoľvek iné
poruchy, ktoré môžu mať vplyv na jeho
správny chod.
Pokiaľ je náradie poškodené, nechajte
ho opraviť.Mnoho nehôd vzniká v dôsledku
nedostatočnej údržby náradia.
f. Rezné nástroje udržujte ostré a čisté.
Riadne udržované rezné nástroje s ostrými
reznými britmi sú menej náchylné na zanášanie
nečistotami a sú lepšie ovládateľné.
g. Elektrické náradie, príslušenstvo, násady
atď. používajte v súlade s týmito pokyny,
6. Opravy
a. Opravy elektrického náradia zverte
kvalifikovanému technikovi, ktorý používa
vhodné náhradné diely. Tým bude zaistená
bezpečnosť chodu náradia.
Doplnkové bezpečnostné pokyny pre
prácu s elektrickým náradím
Varovanie! Doplnkové bezpečnostné
pokyny pre vŕtačky a vŕtačky s príklepom
♦
♦
♦
5
Pri vŕtaní s príklepom použite vhodnú
ochranu sluchu. Nadmerná hlučnosť môže
spôsobiť stratu sluchu.
Používajte prídavné rukoväte dodávané
s náradím.Strata kontroly nad náradím môže
viesť k úrazu.
Pri pracovných operáciách, pri ktorých
by mohlo dôjsť ku kontaktu so skrytými
♦
♦
♦
♦
♦
vodičmi alebo s vlastným káblom, držte
elektrické náradie vždy za izolované
rukoväte.
Pri kontakte s vodičom pod prúdom sa
nechránené kovové časti náradia stanú vodivé
a obsluha tak utrpí zásah elektrickým prúdom.
Používajte na upnutie obrobku k pevnej
podložke svorky alebo iný vhodný spôsob.
Držanie obrobku rukou alebo jeho opretie o
Vaše telo je nestabilné a môže viesť k strate
kontroly.
Pred vŕtaním do stien, podláh a stropov sa
vždy poriadne uistite o polohe elektroinštalácie
a potrubia.
Ihneď po ukončení vŕtania sa nedotýkajte hrotu
vrtáka - môže byť horúci.
Tento prístroj nie je určený na použitie
osobami (vrátane detí) so zníženými fyzickými,
zmyslovými alebo duševnými schopnosťami,
alebo s nedostatkom skúseností a znalostí,
pokiaľ tieto osoby nepracujú pod dohľadom,
alebo pokiaľ im neboli poskytnuté inštrukcie
týkajúce sa použitia prístroja osobou
zodpovednou za ich bezpečnosť. Deti by mali
byť pod dozorom, aby bolo zaistené, že sa s
náradím nebudú hrať.
Použitie tohto náradia je popísané v tomto
návode. Použitie akéhokoľvek iného
príslušenstva alebo prídavných zariadení,
alebo akékoľvek iné využitie tohto náradia, než
je popísané v tomto návode na použitie, môže
mať za následok riziko poranenia osôb alebo
škody na majetku.
2002/44/EC na ochranu osôb pravidelne
používajúcich elektrické náradie v zamestnaní by
mal predbežný odhad pôsobenia vibrácií brať do
úvahy aktuálne podmienky použitia náradia
s prihliadnutím na všetky časti pracovného cyklu,
ako aj času, počas ktorého je náradie vypnuté
a kedy beží naprázdno.
Štítky na náradí
Na stroji sú nasledovné piktogramy: :
Varovanie! Aby ste znížili riziko vzniku
úrazu musí byť obsluha oboznámená
s týmto návodom na požitie.
Ďalšie bezpečnostné pokyny pre
akumulátory a nabíjačky
Akumulátory
♦ Nikdy sa zo žiadneho dôvodu nepokúšajte
narušiť obal akumulátora.
♦ Nevystavujte akumulátor vlhkosti.
♦ Nevystavujte akumulátor pôsobeniu tepla.
♦ Neskladujte akumulátory v priestoroch, kde
môže teplota presiahnuť 40 °C.
♦ Dobíjajte iba pri teplotách v rozmedzí od 10 do
40°C.
♦ Akumulátor dobíjajte iba originálnou nabíjačkou
dodávanou spolu s náradím.
♦ Pri likvidácii akumulátorov sa riaďte pokynmi
uvedenými v kapitole „Ochrana životného
prostredia“.
Nabíjačky
♦ Používajte nabíjačku Black & Decker na
nabíjanie akumulátorov iba s akumulátorom,
s ktorým bola nabíjačka dodaná.Iné typy
akumulátorov môžu explodovať a spôsobiť úraz
alebo materiálne škody.
♦ Nepokúšajte sa nabíjať akumulátory, ktoré nie
sú určené na nabíjanie.
♦ Poškodené káble ihneď vymeňte.
♦ Nevystavujte nabíjačku vlhkosti.
♦ Nepokúšajte sa otvoriť obal nabíjačky.
♦ Nepokúšajte sa rozoberať nabíjačku.
Vibrácie
Deklarovaná úroveň vibrácií uvedená v
technických údajoch a v prehlásení o zhode bola
meraná v súlade so štandardnou skúšobnou
metódou predpísanou normou EN 60745 a môže
sa použiť na porovnávanie jednotlivých náradí
medzi sebou. Deklarovaná úroveň vibrácií môže
byť tiež použitá na predbežné stanovenie doby
práce s týmto výrobkom.
Varovanie! Úroveň vibrácií pri aktuálnom použití
elektrického náradia sa môže od deklarovanej
úrovne vibrácií líšiť v závislosti od spôsobu použitia
výrobku. Úroveň vibrácií môže byť oproti uvedenej
hodnote vyššia.
Nabíjačka je určená iba na použitie vo
vnútorných priestoroch.
Pred použitím náradia si prečítajte
starostlivo tento návod.
Pri stanovení doby vystavenia sa vibráciám a
určení bezpečnostných opatrení podľa normy
Ak je okolitá teplota príliš vysoká,
nabíjačka sa automaticky vypne.
6
Hneď ako dôjde opäť k poklesu okolitej
teploty, nabíjačka opäť obnoví svoju
funkciu.
♦
Nabíjaciu základňu nasuňte cez skrutky tak,
aby bola k stene upevnená.
♦ Pripojte nabíjačku (8) k sieti.
♦ Do nabíjacej základne zasuňte náradie a uistite
sa, či sa rozsvietil indikátor nabíjania (10).
Varovanie! Pri upevňovaní nabíjacej základne ku
stene dajte pozor, aby ste nepoškodili prívodný
kábel.
Dobíjajte iba pri teplotách v rozmedzí od
10 do 40°C.
Nabíjanie
Elektrická bezpečnosť
Nasadenie a odpojenie vŕtacieho alebo
skrutkovacieho nástavca (obr. C)
Vaša nabíjačka je chránená dvojitou
izoláciou; z tohto dôvodu nie je nutná
ochrana uzemnením. Vždy skontrolujte,
či napätie v sieti zodpovedá napätiu na
výkonovom štítku.
Nikdy sa nepokúšajte nahradiť nabíjačku
bežnou sieťovou zástrčkou.
♦
Na toto náradie sa používa skrutkovací a vŕtací
nástavec so šesťhrannou upínacou stopkou 1/4“
(6,35 mm).
♦ Ak chcete pracovný nástroj nasadiť, vložte
jeho upínaciu stopku do držiaka pracovných
nástrojov (4).
♦ Ak chcete pracovný nástroj vybrať, vyberte jeho
upínaciu stopku z držiaka pracovných nástrojov
(4).
Poškodený prívodný kábel musí byť vymenený
výrobcom alebo mechanikom značkového
servisu Black & Decker.
Použitie
Popis
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Varovanie! Nechajte náradie pracovať jeho
vlastným tempom. Zamedzte preťažovaniu náradia.
♦ Pred prvým použitím sa musí akumulátor
nabíjať minimálne 9 hodín.
Hlavný vypínač
Posuvný prepínač pravého a ľavého chodu
Okienko prepínača pravého a ľavého chodu
Držiak na násady
Svietidlo LED
Volič režimu / nastavenie krútiaceho momentu
Držiak na skrutky
Nabíjanie akumulátora (obr. A)
♦
♦
♦
Umiestnite náradie do nabíjacej základne (9).
Pripojte nabíjačku (8) k sieti.
Náradie ponechajte pripojené k nabíjačke
počas 6 hodín.
V priebehu nabíjania sa rozsvieti červený indikátor
a zostane svietiť po celú dobu dodávky energie.
Červený indikátor pri dosiahnutí plného nabitia
nezhasne.
Obr. A
8. Nabíjačka
9. Nabíjacia základňa
10. Indikátor nabíjania
11. Miesto na uloženie nástavcov
V priebehu nabíjania môže nabíjačka bzučať
a môže sa i zahrievať; ide o bežný jav, ktorý
neznamená žiadnu poruchu.
Nastavenie
Montáž nabíjacej základne na stenu
(obr. A a B)
Varovanie! Nenabíjajte akumulátor pri teplotách
nižších než 4°C alebo vyšších než 40°C.
Nabíjaciu základňu (9) je možné umiestniť na
pracovný stôl alebo pripevniť na stenu, kde bude
zaistené miesto na uloženie a nabíjanie prístroja.
Skrutky a príchytky do steny nie sú súčasťou
balenia.
♦
Voľba smeru otáčania (obr. D)
Na vŕtanie a uťahovanie skrutiek používajte pravý
chod (otáčanie v smere pohybu hodinových
ručičiek). Na uvoľňovanie skrutiek alebo na
uvoľňovanie zaseknutých vrtákov používajte
spätný chod (otáčanie proti smeru pohybu
hodinových ručičiek).
Skrutky do steny zaskrutkujete vo vzdialenosti
zodpovedajúcej štrbinám (13) na zadnej strane
nabíjacej základne (9).
Vzdialenosť medzi štrbinami musí byť 75 mm.
7
Smer otáčania je zobrazený šípkou v okienku (3).
♦ Ak chcete zvoliť smer otáčania dopredu,
posuňte prepínač pravého /ľavého chodu (2) do
polohy vpred.
♦ Ak chcete zvoliť smer otáčania dozadu,
posuňte prepínač chodu (2) do polohy vzad.
♦ Ak chcete náradie zaistiť, nastavte tento
prepínač do stredovej polohy.
Skrutkovanie s použitím držiaku
skrutiek (obr. F1-F3)
Držiak skrutiek (7) možno používať so
skrutkovacími násadami s veľkosťou 1“ a 2“.
Držiak skrutiek sa nedá použiť s predlžovacími
násadami na uchytenie skrutkovacej násady.
♦ Držiak skrutiek (7) vysuňte z náradia von (obr.
F1).
♦ Do držiaku uchyťte skrutku (obr. F2).
♦ Držiak tlačte smerom ku skrutke tak, aby hrot
násady zapadol do výrezu hlavy skrutky (obr.
F3).
Skrutka je k držiaku pevne prichytená pomocou
magnetu. Magnetom nebude možné prichytiť
skrutky, ktoré sú vyrobené z farebných kovov.
♦ Do steny zaskrutkujte skrutku.
Počas skrutkovania sa držiak zasúva späť tak,
aby bolo možné skrutku zaskrutkovať
v požadovanej dĺžke.
Voľba uťahovacieho momentu (obr. E)
Toto náradie je vybavené špeciálnou objímkou,
ktorá umožňuje nastavenie momentu pre rôzne
skrutkovacie a vŕtacie aplikácie. Skrutky veľkých
rozmerov a polotovary z tvrdých materiálov
vyžadujú nastavenie väčšieho krútiaceho
momentu. Objímkou náradia sa môže nastaviť 6
stupňov krútiaceho momentu pre rôzne aplikácie.
♦ Krútiaci moment upravíte otáčaním objímky (6)
proti smeru alebo po smere chodu hodinových
ručičiek.
♦ Pri skrutkovaní nastavte volič do požadovanej
polohy.
Ak ešte nemáte skúsenosti s nastavením
krútiaceho momentu, postupujte nasledujúcim
spôsobom:
- Nastavte objímku (6) na najmenšiu hodnotu
krútiaceho momentu.
- Pritiahnite prvú skrutku.
- Ak začne spojka pred dosiahnutím
požadovaného výsledku preklzávať, zväčšite
hodnotu krútiaceho momentu nastavením
objímky do ďalšej polohy a pokračujte v
doťahovaní skrutky. Tento postup opakujte,
pokiaľ nedosiahnete správne nastavenie.
Dotiahnite ostatné skrutky s použitím
rovnakého krútiaceho momentu.
Osvetlenie LED
Svietidlo LED (5) sa pri stlačení vypínača
automaticky rozsvieti. Osvetlenie LED bude tiež
svietiť, pokiaľ je stlačený vypínač a prepínač
pre chod (2) je v zablokovanej polohe (stredová
poloha).
Rady pre optimálne použitie náradia
Skrutkovanie
♦ Používajte vždy správny typ a rozmer
skrutkovacej násady.
♦ Pokiaľ sa skrutky priťahujú ťažko, potrite
skrutku mazivom alebo mydlom, aby ste znížili
trenie.
♦ Používajte zaistenie vretena na povoľovanie
veľmi utiahnutých skrutiek alebo na silné
priťahovanie skrutiek.
♦ Vždy držte náradie s nasadeným skrutkovacím
nástavcom v priamej línii so skrutkou.
♦ Pri skrutkovaní do dreva odporúčame najskôr
vyvŕtať vodiaci otvor vyhovujúci dĺžke skrutky.
Vodiaci otvor vedie skrutku daným smerom a
bráni tak rozštiepeniu alebo deformácii dreva.
Optimálnu veľkosť vodiaceho otvoru nájdete
v nižšie uvedenej tabuľke.
♦ Pri skrutkovaní do tvrdého dreva vyvŕtajte
dopredu otvor s väčším priemerom do
hĺbky zodpovedajúcej polovici dĺžky skrutky.
Optimálnu veľkosť zápustného otvoru nájdete
v nižšie uvedenej tabuľke.
Skrutkovanie
Rozsah momentu: malá
hodnota momentu pre malé
skrutky a veľká hodnota
momentu pre veľké skrutky
Vŕtanie/skrutkovanie
♦
♦
♦
Pomocou posuvného prepínača pre voľbu
smeru chodu (2) zvoľte požadovaný smer
otáčania dopredu alebo dozadu.
Ak chcete náradie zapnúť, stisnite hlavný
vypínač (1).
Ak chcete náradie vypnúť, uvoľnite hlavný
vypínač (1).
8
Veľkosť
skrutky
Vodiaci
otvor ø
(mäkké drevo)
Údržba
Vodiaci
Zápustný
otvor ø
otvor
(tvrdé drevo)
č. 6 (3,5 mm) 2,0 mm
2,5 mm
3,6 mm
č. 8 (4 mm)
2,5 mm
3,0 mm
4,5 mm
č. 10 (5 mm) 3,0 mm
3,5 mm
5,0 mm
Vaše náradie Black & Decker bolo skonštruované
tak, aby Vám slúžilo dlhú dobu s minimálnymi
nárokmi na údržbu. Pravidelná starostlivosť
o náradie a jeho pravidelné čistenie Vám zaistia
jeho bezproblémovú prevádzku.
Vaša nabíjačka nevyžaduje okrem pravidelného
čistenia žiadnu údržbu.
Vŕtanie
♦ Na vŕtačku príliš netlačte, tlak vyvíjaný na
náradie musí byť smerovaný v osi vrtáku.
♦ Pred tým, ako vrták prenikne cez opačnú
stranu polotovaru, znížte tlak na náradie.
♦ Zadnú stranu polotovaru, ktorá sa môže
odštiepiť, podložte dreveným hranolom.
♦ Na zvýšenie presnosti si vždy uprostred
diery, ktorú chcete vŕtať, označte na obrobku
pomocou dierkovača vodiaci otvor.
Varovanie! Pred prevádzaním každej údržby
vytiahnite z náradia akumulátor.
Pred čistením odpojte nabíjačku vždy od siete.
♦ Vetracie otvory Vášho prístroja pravidelne čistite
mäkkou kefkou alebo suchou handričkou.
♦ Pomocou vlhkej handričky pravidelne čistite
kryt motora.
Nepoužívajte žiadne brúsne alebo rozpúšťacie
čistiace prostriedky.
Vŕtanie pri použití kužeľového
záhlbníka (obr. G1-G3)
Ochrana životného prostredia
Kužeľový záhlbník (12) sa používa na odoberanie
materiálu tak, aby bola hlava skrutky zapustená
súbežne s povrchom obrobku.
Triedenie odpadu. Tento prístroj nesmie byť
vyhodený do bežného domového odpadu.
Hneď ako zistíte, že budete chcieť vymeniť vaše
náradie alebo ak nebudete toto náradie ďalej
používať, nevyhazujte ho do domového odpadu.
Zlikvidujte tento prístroj v triedenom odpade.
Varovanie! Priemer vrtáku vždy voľte tak, aby
zodpovedal priemeru skrutky.
♦ Vrták upevnite do náradia.
♦ Do obrobku vyvŕtajte otvor (obr. G1).
♦ Záhlbník na vrtáku zapustite do materiálu
v požadovanej hĺbke. Odoberte dostatočné
množstvo materiálu tak, aby bolo možné hlavu
skrutky zapustiť (obr. G2).
♦ S nasadenou skrutkovacou násadou upevnite
skrutku (obr. G3).
Triedený odpad umožňuje recykláciu
a opätovné využitie použitých výrobkov
a obalových materiálov. Opätovné použitie
recyklovaných materiálov pomáha chrániť
životné prostredie pred znečistením
a znižuje spotrebu surovín.
Miestne zberne odpadov, recyklačné stanice alebo
predajne Vám poskytnú informácie o správnej
likvidácii elektro odpadov z domácnosti.
Príslušenstvo
Výkon Vášho náradia závisí od použitého
príslušenstva. Spoločnosť Black & Decker
a spoločnosť Piranha konštruuje príslušenstvo na
vysokej kvalitatívnej úrovni a je navrhnuté tak, aby
zvýšilo výkonnosť Vášho náradia.. Použitím tohoto
príslušenstva dosiahne Vaše náradie tie najlepšie
výsledky.
Firma Black & Decker poskytuje službu
bezplatného odberu a recyklácie výrobkov
Black & Decker po skončení ich životnosti.
V rámci tejto výhodnej služby vráťte Vaše
náradie ktorejkoľvek autorizovanej servisnej
pobočke Black & Decker, kde bude toto náradie
zhromaždené a s ohľadom na životné prostredie
recyklované.
V tomto náradí sa upínajú skrutkovacie nástavce
so šesťhranným profilom 1/4“ (6,35 mm). Na
použitie s týmto náradím je určené príslušenstvo
Piranha Super-lok.
Adresu Vášho najbližšieho servisného strediska
Black & Decker nájdete v tomto návode. Prehľad
autorizovaných servisných dielní Black & Decker
a rovnako ďalšie informácie môžete nájsť tiež na
internetovej adrese: www.2helpU.com
9
Prehlásenie o zhode v rámci EÚ
Akumulátory
Akumulátory Black & Decker je možné
mnohokrát opakovane nabíjať. Po
ukončení ich životnosti ich zlikvidujte
tak, aby nedošlo k ohrozeniu životného
prostredia:
♦
♦
08
AS36LN
Spoločnosť Black & Decker prehlasuje, že tieto
výrobky zodpovedajú nasledujúcim normám:
98/37/EC, EN 60745
Nechajte náradie v chode, pokiaľ nedôjde
k úplnému vybitiu akumulátora a potom ho
vyberte z náradia.
Akumulátory Li-Ion, NiCd a NiMH je možné
recyklovať. Odovzdajte ich Vášmu servisnému
stredisku alebo do miestnej zberne, kde budú
recyklované alebo zlikvidované s ohľadom na
životné prostredie.
Hladina akustického tlaku podľa normy EN 60745:
Akustický tlak (LpA) 58,9 dB(A), odchýlka (K) 3 dB(A)
Akustický výkon (LWA) 69,9 dB(A), odchýlka (K) 3 dB(A)
Celková úroveň vibrácií (priestorový vektorový
súčet) podľa normy EN 60745:
Vŕtanie do kovu (ah, D) 0,979 m/s2, odchýlka (K) 1,5 m/s2
Skrutkovanie bez príklepu (ah, S) 0,247 m/s2,
odchýlka (K) 1,5 ms-2
Technické údaje
Napätie zdroja
Otáčky naprázdno
Maximálny krútiaci moment
Držiak na násady
Hmotnosť
Akumulátor
Napätie
Typ akumulátora
Kapacita akumulátora (Ah)
Nabíjačka
Vstupné napätie
Približný čas nabíjania
Hmotnosť
AS36LN
VDC 3,6
min-1 180
Nm 4,3
mm 6,35 (1/4“)
kg 0,4
V
Nižšie podpísaná osoba je zodpovedná za
zostavenie technických údajov a vydáva
toto prehlásenie v zastúpení spoločnosti
Black & Decker.
Kevin Hewitt
Riaditeľ
spotrebiteľskej techniky
Spennymoor,
County Durham DL16 6JG,
Veľká Británia
1-5-2008
3,6
Li-Ion
1,1
VAC 230
hod 6-9
kg 1,09
10
Záruka sa nevzťahuje na spotrebné príslušenstvo
(vrtáky, skrutkovacie nástavce, pílové kotúče,
hobľovacie nože, brúsne kotúče, pílové listy,
brúsny papier a pod.) ani na príslušenstvo prístroja
poškodené opotrebovaním.
Politika služieb zákazníkom
Spokojnosť zákazníka s výrobkom a servisom je
náš najvyšší cieľ.
Kedykoľvek budete potrebovať radu či pomoc, obráťte
sa s dôverou na náš najbližší servis Black & Decker,
kde Vám vyškolený personál poskytne naše služby
na najvyššej úrovni.
Toto náradie nie je vhodné pre profesionálne
použitie.
Black & Decker o.z.
Záruka Black & Decker 2 roky
Stará Vajnorská cesta 8
831 04 Bratislava 3
Blahoželáme Vám k zakúpeniu tohto kvalitného
výrobku Black & Decker.
Tel.:
+421 2 446 38 121, 3
Fax:
+421 2 446 38 122
informacie@blackanddecker.sk
Náš záväzok ku kvalite zahŕňa v sebe samozrejme
tiež naše služby zákazníkom.
Preto ponúkame záručnú dobu ďaleko presahujúcu
minimálne požiadavky vyplývajúce zo zákona.
Právo na prípadné zmeny vyhradené.
Kvalita tohto prístroja nám umožňuje ponúknuť Vám
2 ročnú záruku istoty. Ak sa objavia akékoľvek
materiálové, alebo výrobné chyby v priebehu
24 mesiacov od zakúpenia prístroja, ručíme
za ich bezplatné odstránenie, prípadne, podľa
nášho uváženia, bezplatnú výmenu prístroja za
nasledujúcich podmienok:
•
Prístroj bude dopravený (spolu s originálnym
záručným listom Black & Decker a s dokladom
o nákupe), do jedného z poverených servisných
stredísk Black & Decker, ktoré sú autorizované
na vykonávanie záručných opráv.
•
Prístroj bol používaný iba s originálnym
príslušenstvom alebo prídavnými zariadeniami
a príslušenstvom BBW či Piranha, ktoré je
vyslovene odporúčané ako vhodné na použitie
spolu s prístrojom Black & Decker.
•
Prístroj bol používaný a udržiavaný v súlade
s návodom na obsluhu.
•
Prístroj nevykazuje žiadne príčiny poškodenia
spôsobené opotrebovaním.
01/2007
Naviac servis Black & Decker poskytuje na všetky
vykonávané prevedené opravy a vymenené
náhradné diely ďalšiu servisnú záručnú dobu v trvaní
6 mesiacov.
zst00082144 - 24-09-2008
11
BLACK & DECKER
Stará Vajnorská cesta 8
831 04 Bratislava
Slovenská republika
Tel.:
00421 2 446 38 121,3
www.blackanddecker.sk
www.dewalt.sk
informacie@blackanddecker.sk
BAND SERVIS
Paulínska 22
917 01 Trnava
Tel.:
00421 33 551 10 63
www.bandservis.sk
p.talajka@bandservis.sk
Fax: 00421 2 446 38 122
Fax: 00421 33 551 26 24
BAND SERVIS
Garbiarska 5
040 01 Košice
Tel.:
00421 55 623 31 55
bandserviske@zoznam.sk
BLACK & DECKER
Klášterského 2
143 00 Praha 412 – Modřany
Česká Republika
Tel.:
00420 2 444 02 450
00420 2 417 76 655,6
Servis: 00420 2 444 03 247
www.blackanddecker.cz
www.dewalt.cz
recepce@blackanddecker.cz
BAND SERVIS
K Pasekám 4440
760 01 Zlín
Tel.:
00420 577 008 550,1
www.bandservis.cz
bandservis@bandservis.cz
Fax: 00420 2 417 70 204
Fax: 00420 577 008 559
12
AS36LN - - - - A
SCREWDRIVER 1
Čiastočná podpora – K dispozícii sú iba vyobrazené náhradné diely.
©
13
14
CZ
ZÁRUČNÍ LIST
PL
KARTA GWARANCYJNA
H
JÓTÁLLÁSI JEGY
SK
ZÁRUČNÝ LIST
CZ
H
měsíců
hónap
24
PL
SK
miesiące
mesiacov
CZ
Výrobní kód
Datum prodeje
Razítko prodejny
Podpis
H
Gyári szám
A vásárlás napja
Pecsét helye
Aláírás
PL
Numer seryjny
Data sprzedaży
Stempel
Podpis
SK
Číslo série
Dátum predaja
Pečiatka predajne
Podpis
CZ
H
Adresy servisu
Band Servis
Klášterského 2
CZ-14300 Praha 4
Tel.: 00420 2 444 03 247
Fax: 00420 2 417 70 204
PL
Band Servis
K Pasekám 4440
CZ-76001 Zlín
Tel.: 00420 577 008 550,1
Fax: 00420 577 008 559
http://www.bandservis.cz
Black & Decker Központi
Garanciális-és Márkaszerviz
1163 Budapest
(Sashalom) Thököly út 17.
Tel.: 403-2260
Fax: 404-0014
SK
Adres serwisu centralnego
ERPATECH
ul. Obozowa 61
01-418 Warszawa
Tel.: 022-8620808
Fax: 022-8620809
CZ
H
Adresa servisu
Band Servis
Paulínska ul. 22
SK-91701 Trnava
Tel.: 00421 33 551 10 63
Fax: 00421 33 551 26 24
Dokumentace záruční opravy
PL
Przebieg napraw gwarancyjnych
A garanciális javitás dokumentálása
SK
Záznamy o záručných opravách
CZ
Číslo
Datum příjmu
Datum zakázky
Číslo zakázky
Závada
Razítko
Podpis
H
Sorszám
Bejelentés időpontja
Javítási időpont
Javitási
Hiba jelleg
oka
Pecsét
Przebieg
naprawy
Stempel
Popis
poruchy
Pečiatka
Podpis
munkalapszám
Jótállás új határideje
PL
SK
02/07
Nr.
Číslo
dodávky
Data zgłoszenia
Dátum nahlásenia
Data naprawy
Dátum opravy
Nr. zlecenia
Číslo
objednávky
Aláírás
Podpis
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Related manuals

Download PDF

advertising