KA400 | Black&Decker KA400 ORBITAL SANDER instruction manual

359203-75 BG
Превод на оригиналните инструкции
www.blackanddecker.eu
KA400
2
БЪЛГАРСКИ
Предназначение
Вашата лентошлифовъчна машина на
Black & Decker е създадена за шлифоване на
дърво, пластмаса и боядисани повърхности. Този
инструмент е предназначен само за любителско
използване.
д.
Инструкции за безопасност
е.
Общи предупреждения за безопасна
работа с електроинструменти
Внимание! Прочетете всички предупреждения за безопасност и всички
инструкции. Неспазването на всички
инструкции може да доведе до токов удар,
пожар и/или тежки травми.
3.
а.
Запазете всички предупреждения и инструкции
за бъдещи справки. Терминът „електроинструмент“ във всички предупреждения, изброени по-долу, се отнася до захранвани (със захранващ кабел)
или работещи на батерии (без захранващ кабел)
електрически инструменти и машини.
1.
а.
б.
в.
2.
а.
б.
в.
г.
б.
Безопасност на работното пространство
Пазете работното пространство чисто и добре осветено. Безпорядъкът и недостатъчното
осветление могат да доведат до трудова злополука.
Не използвайте електроинструменти в експлозивна среда, като например наличието
на запалителни течности, газове или прах.
Електроинструментите произвеждат искри,
които могат да възпламенят праха или изпаренията.
Дръжте деца и странични лица надалече,
докато работите с електроинструмента. Разсейванията могат да ви принудят да загубите
контрол.
в.
г.
Електрическа безопасност
Щепселите на електроинструмента трябва
да са подходящи за използвания контакт.
Никога, по никакъв начин не променяйте
щепсела. Не използвайте адаптери за щепсела със заземени електрически инструменти. Непроменените щепсели и контакти
намаляват риска от токов удар.
Избягвайте контакт на тялото със заземени повърхности, като например тръби,
радиатори, готварски печки и хладилници.
Съществува повишен риск от токов удар, ако
тялото ви е заземено.
Не излагайте електроинструментите на
дъжд и мокри условия. Проникването на вода
в електроинструмента повишава опасността от
токов удар.
Не злоупотребявайте с кабела. Никога не
използвайте кабела за носене, дърпане или
изключване на електроинструмента. Пазете
кабела далече от горещина, масло, остри
д.
е.
ж.
3
ръбове или движещи се части. Повредените
или оплетени кабели увеличават риска от токов
удар.
Когато работите с електроинструмент на
открито, използвайте удължителен кабел,
удобен за използване на открито. Използването на кабел, подходящ за употреба на
открито, намалява риска от токов удар.
Ако не можете да избегнете работата с електроинструмент на влажно място, използвайте захранване с дефектнотоковата защита
(ДТЗ), което на английски е Residual Current
Device (RCD). Използването на ДТЗ намалява
риска от токов удар.
Лична безопасност
Бъдете нащрек, внимавайте какво правите
и използвайте разума си, когато работите
с електроинструмента. Не използвайте
електроинструмента, когато сте изморени
или сте под влияние на наркотици, алкохол
или лекарства. Един миг разсеяност при работа с електроинструмент може да доведе до
сериозни наранявания.
Използвайте лични предпазни средства.
Винаги носете защита за очите. Защитни
средства като дихателна маска, неплъзгащи
се обувки за безопасност, каска или защита на
слуха, използвани при подходящи условия, ще
намали трудовите злополуки.
Предотвратяване на случайно задействане.
Уверете се, че превключвателя е на позиция
изключен преди да го свържете към източника на захранване и/или към батерийното
устройство, преди да вземете или носите
инструмента. Носенето на електроинструмент
с пръста на превключвателя или стартирането
на електроинструменти, когато превключвателя е на позиция „включен“, може да доведе до
трудова злополука.
Махнете всички регулиращи или гаечни
ключове преди да включите електроинструмента. Махнете прикрепените към въртящите
се части на електроинструмента гаечни или
регулиращи ключове, понеже могат да доведат
до наранявания.
Не се протягайте прекалено. Стойте стабилно на краката си през цялото време. Това
позволява по-добър контрол над електроинструмента в непредвидими ситуации.
Обличайте се подходящо. Не носете висящи
дрехи или бижута. Пазете косата си, дрехите
си и ръкавиците далече от движещите се
части. Висящи дрехи, бижута или дълга коса
могат да бъдат захванати в движещите се
части.
Ако са предоставени устройства за свързване на изпусканите прашинки или приспособления за събиране, уверете се, че са свързани и използвани правилно. Използването
на тези средства може да намали опасностите,
свързани с прахта.
4.
а.
б.
в.
г.
д.
е.
ж.
5.
a.
Допълнителни предупреждения
относно безопасността при работа
с електроинструменти
Използване и грижа за електроинструментите
Не използвайте насила електроинструментите. Ползвайте подходящ електроинструмент за съответната работа. Подходящият
елек троинструмент ще свърши по -добре
и по-безопасно работата, при темпото, за което
е създаден.
Не използвайте електроинструмента, ако
превключвателя не го включва и изключва. Всеки електроинструмент, който не може
да се контролира с превключвателя е опасен
и трябва да се поправи.
Изключете щепсела от захранването и/или
батерията на електроинструмента преди
извършването на каквото и да е регулиране, смяна на аксесоари или съхраняване
на уреда. Такива предварителни мерки за
безопасност намаляват риска от нежелателно
задействане на електроинструмента.
Съхранявайте преносимите електроинструменти извън досега на деца и не позволявайте на незапознати с електроинструмента
и тези инструкции други хора да работят
с електроинструмента. Електроинструментите са опасни в ръцете на необучени потребители.
По д държ а йт е е л е к т р о и н с т рум е н т и т е.
Проверявайте за размествания в свързванията на подвижните звена, за счупване
на части и всички други условия, които
могат да повлияят на експлоатацията на
електроинструментите. При повреда на
електроинструмента, задължително го
поправете преди да го използвате отново.
Много трудови злополуки са причинени от лошо
поддържани електроинструменти.
Поддържайте режещите инструменти винаги
добре заточени и чисти. Правилно поддържаните режещи инструменти с добре заточени
остриета по-трудно могат да се огънат и полесно се контролират.
Използвайте електроинструментите, аксесоарите и допълнителните части към тях
в съответствие с инструкциите, като взимате предвид работните условия и характера
на работата. Използването на електроинструмента за работи, различни от тези, за които
е предназначен, може да доведе до опасни
ситуации.
Внимание! Допълнителни предупреждения за безопасност на лентошлифовъчи
машини.
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
Сервизно обслужване
Сервизното обслужване на вашия електроинструмент трябва да се извършва само
от квалифицирано лице, като се използват
само оригинални резервни части. Това ще
гарантира безопасната употреба на уреда.
Дръжте електроинструмента за изолираните
повърхности за захващане, тъй като полиращият колан/полиращата основа може да
влезе в контакт със собствения си кабел.
Прерязването на „жив“ кабел може да зареди
с ток металните части на електроинструмента,
в резултат на което оператора може да получи
токов удар.
Използвайте скоби или друг практически
начин да застопорите и укрепите обработвания детайл към стабилна платформа.
Ако държите детайла с една ръка или е опрян
в тялото ви, го прави нестабилно и може да
доведе до загуба на контрол.
Предупреждение! Контактът или вдишването
на прах вследствие от шлифоването на различни предмети, може да застраши здравето на
оператора и стоящите наблизо лица. Носете
противопрахова маска, специално предназначени за защита от прах и дим и се уверете,
че присъстващите или влизащи в работното
място лица също са защитени.
Изцяло почистете праха след шлифоване.
Особено внимавайте, когато шлифовате боя,
която вероятно е на оловна основа, или когато
шлифовате някои дървета и метали, които
могат да произвеждат токсичен прах:
Не позволявайте на деца или бременни
жени да влизат в работното помещение.
Не яжте, пийте или пушете в работното
помещение.
Безопасно изхвърлете праховите частици
и всички други остатъци.
Tози уред не е предназначен за употреба от
хора (включително деца) с намалени физически, сензорни или умствени възможности,
или с липса на знания, освен ако не са под
наблюдение или не са били инструктирани
относно употребата на устройството от човек,
отговорен за тяхната безопасност. На децата
не трябва да се позволява да играят с уреда.
Предназначението е описано в това ръководство. Използването на аксесоар, приспособление или изпълнението на каквато и да
е операция с този инструмент, различни от
препоръчаните в това ръководство, представлява риск от нараняване и/или повреда на
имущество.
Безопасност на другите
♦
4
Tози уред не е предназначен за употреба от
хора (включително деца) с намалени физически, сензорни или умствени възможности,
♦
4.
5.
или с липса на знания, освен ако не са под
наблюдение или не са били инструктирани
относно употребата на устройството от човек,
отговорен за тяхната безопасност.
Децата трябва да се наблюдават постоянно,
за да не си играят с уреда.
Шлифовъчна основа
Лост за захващане на хартията
Монтаж
Предупреждение! Преди монтаж се уверете, че инструментът е изключен и от електрическата мрежа.
Вибрация
Поставяне на шкурка (фиг. А и В)
Стойностите на декларираното ниво на излъчвани
вибрации, които са обявени в техническите данни
и в декларацията за съответствие, са измерени
в съответствие със стандартен метод за тестване,
предоставен от EN 60745 и може да се използва за
сравнение на един инструмент с друг. Декларираните стойности на излъчваните вибрации могат, също
така, да бъдат използвани при предварителната
оценка за излагането.
Предупреждение! Никога не използвайте инструмент без монтирани листа шкурка.
Монтаж на листове за шлифоване
с найлонови примки (фиг. A)
Предупреждение! Проверете дали инструментът
е изключен от превключвателя и от електрическата
мрежа.
♦
Натиснете здраво и равномерно листа на
основата за шлифоване (4), като се уверите,
че дупките на листа са изравнети с дупките на
основата.
Предупреждение! Стойностите на излъчваните вибрации по време на активна употреба на
електроинструмента могат да бъдат различни от
декларираната стойност, в зависимост от начина
на използване на инструмента. Нивото на вибрации може да се увеличи над обявените стойности.
Монтаж на обикновени шлифовъчните
листове (фиг. B)
Предупреждение! Проверете дали инструментът
е изключен от превключвателя и от електрическата
мрежа.
♦
Омекотете шлифовъчния лист, като разтъркате
неабразивната страна по ръба на работния
плот.
♦
Натиснете лостовете за захващане на хартията
(5) нагоре, за да ги освободите от задържащите
вдлъбнатини и отворете скобите за хартия (5),
като ги натиснете надолу.
♦
Поставете листа на шлифовъчната основа (4).
♦
Вкарайте ръба на шлифовъчния лист в предната скоба за хартия (5), както е показано.
♦
Натиснете предния лост за защипване на хартията (5) надолу и го поставете в придържащия
улей.
♦
Докато оказвате лек натиск на листа, вкарайте
задния ръб на листа в задното защипване на
хартията (5).
♦
Натиснете задната скоба за хартията (5) надолу
и я поставете в задържащата вдлъбнатина.
При оценяване на вибрациите на излагане за
определяне на мерките за безопасност, изисквани
от 2002/44/ЕО за защита на лица, които редовно
използват електрически инструменти като наемни работници, трябва да се направи оценка на
излагането на вибрации, действителните условия
на употреба и начина, по който се използва инструмента, включително като се вземат предвид
всички части на работния цикъл, като например
време, когато инструмента е изключен и когато се
работи на празен ход, в допълнение към времето
за задействане.
Етикети по инструментите
На инструмента са показани следните пиктограми:
Предупреждение! За да се намали риска
от нараняване, потребителят трябва да
прочете инструкциите в ръководството.
Електрическа безопасност
Вентилационно приспособление (фиг. C)
(само за KA400L)
Tози инструмент е двойно изолиран,
следователно не му трябва заземитетен
кабел. Винаги проверявайте дали захранващият кабел е в съответствие с напрежението на табелката.
♦
С това приспособление можете да работите в цепнатини и да използвайте шлифовъчната основата
от двете страни.
♦
Поставете предната част на вентилационното
приспособление (7) на шлифовъчната основа
(4).
♦
Поставете го на позиция с предоставените
четири винта.
♦
Поставете 1/2 лист отдолу на основата на
приспособлението. Част от него сгънете над
предната част на основата.
♦
За да свалите вентилационното приспособление (7), повторете процедурата отзад напред.
Ако захранващият кабел е повреден, трябва да
се смени от производителя или от оторизиран
сервизен център на Black & Decker, за да се
предотврати злополука.
Характеристики
1.
2.
3.
Превключвател оn/off (вкл./изкл.)
Торба за прах
Изход за отделяне на праха
5
Монтиране и сваляне на торбата за прах
(фиг. D)
♦
♦
♦
♦
♦
Поставете торбата за прах (2) над отвора за
извличане на прахта (3).
Плъзнете торбата за прах (2) на инструмента
и се уверете, че е здраво закрепена.
За да свалите торбата за прах (2), издърпайте
я отзад и я отделете от отвора.
♦
Допълнителни рискове
Допълнителни рискове има, когато използвате инструмент, който не е включен в предупрежденията
за безопасност. Тези рискове могат да бъдат причинени от неправилна употреба, продължителна
употреба и др.
♦
Поддръжка
Вашият инструмент на Black & Decker е създаден за
продължителна и дългосрочна работа с минимална
поддръжка.
Продължителната и задоволителна работа зависи
от правилната грижа за инструмента и от редовното
му почистване.
Предупреждение! Преди извършването на поддръжка, изключете инструмента и от електрическата мрежа.
♦
Редовно почиствайте вентилационните отвори
във вашия инструмент, като използвате мека
суха четка или суха кърпа.
♦
Редовно почиствайте кожуха на мотора, като
използвате чиста влажна кърпа. Не използвайте абразивен препарат или такъв на разтворителна основа.
Дори и с прилагането на съответните разпоредби
за безопасност и прилагането на предпазни устройства, някои остатъчни рискове, които не могат да
бъдат избегнати. Те включват:
♦
Наранявания, причинени от докосване до
въртящи/движещи се части.
♦
Наранявания, причинени от смяна на части,
остриета или принадлежности.
♦
Наранявания, причинени от продължителна
употреба на инструмента. Когато използвате
някой инструмент за продължителни периоди,
взимайте си редовни почивки.
♦
Увреждане на слуха.
♦
Опасност за здравето причинена от дишане на
прах, образуван при работа с вашия инструмент (пример: - работа с дърво, особено с дъб,
бук и MDF).
Замяна на щепсела (само
Великобритания и Ирландия)
Употреба
Ако трябва да се сложи нов щепсел:
♦
Изхвърлете безопасно стария щепсел.
♦
Свържете кафявата жица към заредената
клема в новия щепсел.
♦
Свържете синята жица към неутралния терминал.
Предупреждение! Не трябва да се прави свързване към заземения терминал. Следвайте инструкциите за монтаж, които се предоставят с доброкачествените щепсели. Препоръчителен предпазител: 5 A.
Предупреждение! Оставете инструмента да работи със собствената си скорост. Не претоварвайте.
Включване и изключване (фиг. Е)
♦
♦
За да включите инструмента, натиснете частта
на превключвателя вкл./изкл. (1), маркирана
като ‚“I“.
За да включите инструмента, натиснете частта
на превключвателя вкл./изкл. (1), маркирана
като ‚“0“.
Изпразване на торба с прах
♦
♦
Торбата за прах (2) трябва да се изпразва на
всеки 10 минути.
Изтръскайте торбата с прах (2), за да я изпразните.
Съвети за оптимална употреба
♦
♦
♦
Винаги шлифовайте дървения материал по
посоката на влакното.
Когато шлифовате нови слоеве боя, преди да
нанесете друг слой, използвайте изключително
фина хартия.
На много неравни повърхности или когато
отстранявате слоеве боя, започнете с груба
хартия. На други повърхности започнете със
средна хартия. И в двата случая постепенно
преминете към фина хартия за гладък завършек.
Посъветвайте се с търговец за повече информация относно наличните принадлежности.
Не поставяйте ръцете си над отворите за вентилация.
Не прилагайте прекален натиск към инструмента.
Редовно проверявайте състоянието на шлифовъчната хартия. Подменете я, когато е необходимо.
6
Защита на околната среда
Декларация за съответствие
с изискванията на ЕО
Разделно събиране. Продуктът не трябва
да се изхвърля с обикновените битови
отпадъци.
МАШИННА ДИРЕКТИВА
Ако някога решите, че вашият Black & Decker продукт има нужда от замяна, или ако вече не ви е необходим, не го изхвърляйте с битовите отпадъци.
Занесете този продукт в съответния пункт.
KA400
Black & Decker декларира, че тези продукти, описани в „технически данни“, са в съответствие с:
98/37/EC (до 28.12.2009), 2006/42/EC (от 29.12.2009),
EN60745-1, EN60745-2-4.
Разделното събиране на използваните
продукти и опаковки позволява рециклирането на материалите и повторното
им използване. Повторното използване
на рециклираните материали помага за
предпазване на околната среда от замърсяване и намалява необходимостта
от сурови суровини.
За повече информация, моля, свържете
с Black & Decker на следния адрес или се обърнете
към задната страна на ръководството.
Долуподписаният е отговорен за компилацията
на техническия файл и прави тази декларация от
името на Black & Decker.
Местните разпоредби може да предоставят отделно събиране на електрически продукти от вашия
дом, в пунктове за събиране или до търговския
обект, където е закупен новия продукт.
Кевин Хюит
Вицепрезидент Global
Engineering
Black & Decker Europe,
210 Bath Road, Slough,
Berkshire, SL1 3YD
Великобритания
30-11-2009
Black & Decker предоставя възможност за събиране
и рециклиране на продуктите на Black & Decker,
след като вече не могат да бъдат в експлоатация.
За да се възползвате от тази услуга, моля, върнете
вашия продукт на всеки авторизиран агент за сервиз, който ще го приеме от наше име.
Информация за дизайна и патента
Номер на приложението за дизайн 000885272
Европейските патентни номера: EP1419856B1
GB Дизайн № 3011677
Можете да проверите местонахож дението на
вашият най-близък авторизиран сервиз, като се
свържете с местния офис на Black & Decker на
адреса, посочен в това ръководство. Отделно от
това, на нашия уеб сайт можете да намерите пълен
списък на агентите на Black & Decker, както и информация за нашата следпродажбена поддръжка:
www.2helpU.com.
Гаранция
Black & Decker е сигурна в качеството на своите
продукти и предлага изключителна гаранция. Тази
гаранция е само допълнение към вашите законови
права, а не ги определя. Гаранцията е валидна на
територията на страните членки на ЕС и на европейската свободна търговска зона.
Технически данни
Напрежение
Vac
Входяща мощност
W
Орбити (ненатовареност)
мин -1
Трептения (ненатовареност) мин -1
Тегло
кг
KA400 TИП 1
230
220
16000
32000
1,12
Ако продукта на Black & Decker покаже дефект
поради лоши материали, недобра изработка или
несъответствие, до 24 от датата на закупуване,
Black & Decker гарантират за замяна на дефектните
части, поправка на продуктите, които са предмет
на износване или замяна на продуктите, за да се
гарантира минимално неудобство за клиента:
♦
Продуктът е използван за работа, професионално или за отдаване под наем;
♦
Изделието е подложено на неправилна употреба или небрежност;
♦
Изделието е понесло повреда от чужди предмети, вещества или злополуки;
♦
Направен е опит за поправка от хора, които не
са оторизирани агенти или сервизен персонал
на Black & Decker.
Ниво на звуково налягане в съответствие
с EN 60745:
Звуково налягане (LpA) 78,5 dB(A), колебание
(K) 3 dB(A), Звукова мощност (LWA) 89,5 dB(A),
колебание (K) 3 dB(A)
Общи стойности на вибрациите (триаксална
векторна сума) според EN 60745:
Стойност на излъчваните вибрации (ah) 2,3 м/с²,
колебание (K) 1,5 м/с²
За да се възползвате от своята гаранция,
вие трябва да имате доказателство за
покупката, която да представите на търговеца
7
или сервизния агент. Можете да проверите
местонахождението на вашият най-близък
авторизиран сервиз, като се свържете с местния
офис на Black & Decker на адреса, посочен в това
ръководство. Отделно от това, на нашия уеб сайт
можете да намерите пълен списък на агентите
на Black & Decker, както и информация за нашата
следпродажбена поддръжка и контакти, които са
на разположене на www.2helpU.com.
Моля, посетете нашият уебсайт
www.blackanddecker.co.uk, за да регистрирате
новият си продукт на Вlack & Decker и да
получавате новини за нови продукти
и специални оферти. Повече информация за
марката Black & Decker и нашите продукти е на
разположение на www.blackanddecker.co.uk.
Stanley Black & Decker
Phoenicia Business Center
Strada Turturelelor, nr 11A, Etaj 6, Modul 15,
Sector 3 Bucuresti
Telefon: +4021.320.61.04/05
zst00224193 - 06-01-2014
8
9
10
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Related manuals

Download PDF

advertising