KA400 | Black&Decker KA400 ORBITAL SANDER instruction manual

402113-62 RO
Traducere a instrucţiunilor originale
www.blackanddecker.eu
KA400
2
ROMÂNĂ
Destinaţia de utilizare
f.
În cazul în care operarea unei unelte electrice
într-un spaţiu cu umiditate nu poate fi evitată,
utilizaţi o alimentare cu dispozitiv de protecţie
la curent rezidual (RCD). Utilizarea unui dispozitiv
RCD reduce riscul electrocutării.
3.
a.
Siguranţa corporala
Fiţi precauţi, fiţi atenţi la ceea ce faceţi şi respectaţi regulile de bun simţ atunci când operaţi
o unealtă electrică. Nu utilizaţi o unealtă electrică atunci când sunteţi obosiţi sau când vă
aflaţi sub influenţa drogurilor, alcoolului sau
medicaţiei. Un moment de neatenţie în timpul operării uneltelor electrice poate conduce la vătămări
corporale grave.
Utilizaţi echipamentul de protecţie corporala.
Purtaţi întotdeauna ochelari de protecţie. Echipamentul de protecţie precum măştile anti-praf,
încălţămintea de siguranţă antiderapantă, căştile
sau dopurile pentru urechi utilizate pentru anumite
condiţii de lucru vor reduce vătămările corporale.
Preîntâmpinaţi pornirea accidentală. Asiguraţi-vă că întrerupătorul se află în poziţia oprit
înainte de conectarea la sursa de alimentare
şi/sau la acumulator, înainte de ridicarea sau
transportarea uneltei. Transportarea uneltelor
electrice ţinând degetul pe întrerupător sau alimentarea cu tensiune a uneltelor electrice ce au
întrerupătorul în poziţia pornit înlesnesc producerea accidentelor.
Îndepărtaţi orice cheie sau cleşte de reglare
înainte de a porni unealta electrică. O cheie sau
un cleşte rămas ataşat la o componentă rotativă
a uneltei electrice poate conduce la vătămări corporale.
Nu vă întindeţi pentru a apuca unealta de
lucru. Menţineţi-vă întotdeauna stabilitatea şi
echilibrul. Acest lucru permite un control mai bun
al uneltei electrice în situaţii neaşteptate.
Îmbrăcaţi-vă corespunzător. Nu purtaţi îmbrăcăminte largă sau bijuterii. Feriți-vă părul,
îmbrăcămintea şi mănuşile de componentele în
mişcare. Îmbrăcămintea largă, bijuteriile sau părul
lung pot fi prinse în componentele în mişcare.
În cazul în care dispozitivele prezintă posibilitatea conectării de accesorii pentru aspiraţia
şi colectarea prafului, asiguraţi-vă că aceste
accesorii sunt conectate şi utilizate în mod
corespunzător. Utilizarea unor astfel de dispozitive poate reduce pericolele impuse de existenţa
prafului.
Şlefuitorul Black & Decker a fost conceput pentru şlefuirea lemnului, a metalului, a materialelor plastice şi
a suprafeţelor vopsite. Această unealtă este destinată
exclusiv uzului casnic.
Instrucţiuni de siguranţă
Avertizări generale de siguranţă privind
uneltele electrice
Avertisment! Citiţi toate avertizările de
siguranţă şi toate instrucţiunile. Nerespectarea tuturor instrucţiunilor poate conduce la
electrocutare, incendii şi/sau vătămări grave.
b.
Păstraţi toate avertizările şi instrucţiunile pentru
consultare ulterioară. Termenul „unealtă electrică“
din toate avertizările enumerate mai jos se referă la
unealta electrică (cu cablu) alimentată de la reţeaua
principală de energie sau la unealta electrică (fără cablu)
alimentată de la baterie.
1.
a.
b.
c.
2.
a.
b.
c.
d.
e.
c.
Siguranţa în zona de lucru
Păstraţi zona de lucru curată şi bine iluminată.
Zonele dezordonate şi întunecate înlesnesc accidentele.
Nu utilizaţi uneltele electrice în atmosfere
infl amabile, cum ar fi în prezenţa lichidelor,
gazelor sau pulberilor explozive. Uneltele electrice generează scântei ce pot aprinde pulberile
sau vaporii.
Ţineţi la distanţă copiii şi persoanele din jur în
timp ce operaţi o unealtă electrică. Distragerea
atenţiei poate conduce la pierderea controlului.
d.
Siguranţa electrică
Ştecherele uneltelor electrice trebuie să se
potrivească cu priza. Nu modificaţi niciodată
ştecherul în vreun fel. Nu folosiţi adaptoare
pentru ştechere împreună cu uneltele electrice
împământate (legate la masă). Ştecherele nemodificate şi prizele compatibile vor reduce riscul de
electrocutare.
Evitaţi contactul corpului cu suprafeţele împământate precum ţevi, radiatoare, cuptoare
şi frigidere. Există un risc sporit de electrocutare
în cazul în care corpul dvs. este împământat sau
legat la masă.
Nu expuneţi uneltele electrice la ploaie sau
condiţii de umezeală. Apa pătrunsă într-o unealtă
electrică va spori riscul de electrocutare.
Nu manipulaţi necorespunzător cablul. Nu
utilizaţi niciodată cablul pentru transportarea, tragerea sau scoaterea din priză a uneltei
electrice. Ţineţi cablul departe de căldură, ulei,
muchii ascuţite sau componente în mişcare.
Cablurile deteriorate sau încurcate sporesc riscul
electrocutării.
Atunci când operaţi o unealtă de lucru în aer
liber, utilizaţi un prelungitor pentru exterior.
Utilizarea unui cablu adecvat pentru exterior reduce
riscul de electrocutare.
e.
f.
g.
4.
a.
b.
3
Utilizarea şi întreţinerea uneltelor electrice
Nu forţaţi unealta electrică. Utilizaţi unealta
electrică adecvată pentru aplicaţia dumneavoastră. Unealta de lucru adecvată va efectua
lucrarea mai bine şi în mod mai sigur, în ritmul
pentru care a fost concepută.
Nu utilizaţi unealta electrică în cazul în care întrerupătorul nu comută în poziţia pornit şi oprit.
Orice unealtă electrică ce nu poate fi controlată cu
c.
d.
e.
f.
g.
5.
a.
ajutorul întrerupătorului este periculoasă şi trebuie
să fie reparată.
Deconectaţi ştecherul de la sursa de alimentare
şi/sau acumulatorul de la unealta electrică
înaintea efectuării oricăror reglaje, modificării
accesoriilor sau depozitării uneltelor electrice.
Aceste măsuri preventive de siguranţă reduc riscul
pornirii accidentale a uneltei electrice.
Nu depozitaţi uneltele electrice în stare inactivă
la îndemâna copiilor şi nu permiteţi persoanelor nefamiliarizate cu unealta de lucru sau
cu aceste instrucţiuni să o utilizeze. Uneltele
electrice sunt periculoase în mâinile utilizatorilor
neinstruiţi.
Efectuaţi întreţinerea uneltelor electrice.
Verificaţi alinierea necorespunzătoare sau
blocarea componentelor în mişcare, ruperea
componentelor şi orice altă stare ce ar putea
afecta operarea uneltelor electrice. În cazul
deteriorării, aveţi în vedere repararea uneltei
electrice înainte de utilizare. Multe accidente
sunt cauzate de unelte electrice întreţinute necorespunzător.
Păstraţi uneltele de tăiat ascuţite şi curate.
Este puţin probabil ca uneltele de tăiat cu tăişuri
ascuţite şi întreţinute în mod corespunzător să se
blocheze, acestea fiind mai uşor de controlat.
Utilizaţi unealta electrică, accesoriile şi cuţitele uneltei etc. conform acestor instrucţiuni,
ţinând cont de condiţiile de lucru şi de lucrarea
ce trebuie să fie efectuată. Utilizarea uneltei de
lucru pentru operaţii diferite de cele conforme
destinaţiei de utilizare ar putea conduce la situaţii
periculoase.
♦
♦
♦
♦
Siguranţa terţilor
♦
Repararea
Prevedeţi repararea uneltei de lucru de către
o persoană calificată, folosind exclusiv piese
de schimb identice. Acest lucru va asigura păstrarea siguranţei uneltei de lucru.
♦
Avertizări suplimentare de siguranţă pentru
unealta de lucru
♦
♦
Acest aparat nu este destinat utilizării de către
persoane (inclusiv copii) cu capacităţi fizice, senzoriale sau mentale reduse sau de către persoane
lipsite de experienţă şi cunoştinţe, cu excepţia
cazurilor în care acestea au fost supravegheate şi
instruite cu privire la utilizarea aparatului de către
o persoană responsabilă pentru siguranţa lor.
Copiii trebuie să fi e supravegheaţi pentru a vă
asigura că nu se joacă cu aparatul.
Vibraţiile
Valorile declarate ale emisiilor de vibraţii, menţionate în
specificaţia tehnică şi în declaraţia de conformitate au
fost măsurate în conformitate cu metoda standard de
testare prevăzută de norma EN 60745 şi pot fi utilizate
pentru compararea diverselor unelte. Valoarea declarată a emisiilor de vibraţii poate fi utilizată, de asemenea,
în cadrul unei evaluări preliminare în privinţa expunerii.
Avertisment! Avertizări suplimentare de
siguranţă pentru şlefuitoare.
♦
pentru protejarea împotriva pulberilor şi fumurilor
şi asiguraţi-vă că persoanele din zona de lucru
sau cele care pătrund în zona de lucru sunt, de
asemenea, protejate.
Îndepărtaţi bine tot praful după şlefuire.
Fiţi foarte atenţi atunci când şlefuiţi suprafeţe vopsite cu vopsea ce poate conţine plumb sau atunci
şlefuiţi lemn şi metal ce pot degaja pulberi toxice:
Nu permiteţi copiilor sau femeilor însărcinate
să pătrundă în zona de lucru.
Nu mâncaţi, nu beţi şi nu fumaţi în zona de
lucru.
Eliminaţi în siguranţă particulele de praf şi
orice alte reziduuri.
Această unealtă nu este destinată utilizării de către
persoane (inclusiv copii) cu capacităţi fizice, senzoriale sau mentale reduse sau de către persoane
lipsite de experienţă şi cunoştinţe, cu excepţia
cazurilor în care acestea sunt supravegheate şi
instruite cu privire la utilizarea aparatului de către
o persoană responsabilă pentru siguranţa lor. Copiii trebuie să fie supravegheaţi pentru a vă asigura
că nu se joacă cu aparatul.
Destinaţia de utilizare este descrisă în acest manual de instrucţiuni. Utilizarea oricărui accesoriu
sau ataşament sau efectuarea oricărei operaţiuni
cu această unealtă diferită de cele recomandate în
prezentul manual de instrucţiuni poate implica un
risc de vătămare corporală şi/sau daune materiale.
Ţineţi unealta electrică de suprafeţele izolate
pentru apucare deoarece cureaua / baza de
şlefuit pot atinge cablul uneltei. Tăierea unui
cablu sub tensiune ar putea determina scurgerea
curentului în componentele metalice expuse ale
uneltei electrice şi ar putea electrocuta operatorul.
Utilizaţi cleşti sau o altă modalitate practică de
a fixa şi sprijini piesa de prelucrat pe o platformă stabilă. Ţinând piesa de prelucrat în mână sau
sprijinită de corp, aceasta va fi instabilă şi poate
conduce la pierderea controlului.
Avertisment! Atingerea sau inhalarea pulberilor
rezultate în urma aplicaţiilor de şlefuire poate pune
în pericol sănătatea operatorului şi a persoanelor
din jur. Purtaţi o mască antipraf special concepută
Avertisment! Valoarea emisiilor de vibraţii în timpul
utilizării efective a uneltei electrice poate diferi de valoarea declarată în funcţie de modalităţile de utilizare
ale uneltei. Nivelul vibraţiilor poate creşte peste nivelul
menţionat.
În cazul evaluării expunerii la vibraţii în scopul de a determina măsurile de siguranţă solicitate de Directiva
2002/44/CE pentru protejarea persoanelor ce folosesc
periodic unelte electrice la locul de muncă, trebuie avută
în vedere o estimare a expunerii la vibraţii, condiţiile
efective de utilizare şi modalitatea de utilizare a uneltei,
4
♦
luând totodată în calcul toate componentele ciclului de
operare precum perioadele în care unealta este oprită
şi în care funcţionează în gol, pe lângă perioadele în
care survine blocarea acesteia.
Accesoriul pentru spaţii înguste (fig. C)
(numai pentru KA400L)
Etichetele prezente pe unelte
Cu acest accesoriu puteţi lucra în spaţii înguste şi puteţi
utiliza baza de şlefuire pe ambele părţi.
♦
Poziţionaţi partea frontală a accesoriului pentru
spaţii înguste (7) pe baza de şlefuit (4).
♦
Fixaţi-o pe poziţie cu cele patru şuruburi furnizate.
♦
Puneţi 1/2 de foaie pe partea de jos a bazei accesoriului pentru spaţii înguste.
O parte a acesteia se va plia peste partea frontală
a bazei.
♦
Pentru a demonta accesoriul pentru spaţii înguste
(7), efectuaţi procedura în sens invers.
Pictogramele următoare sunt afişate pe unealtă:
Avertisment! Pentru a reduce riscul vătămării, utilizatorul trebuie să citească manualul
de instrucţiuni.
Siguranţa electrică
Această unealtă prezintă izolare dublă; prin
urmare, nu este necesară împământarea.
Verificaţi întotdeauna ca alimentarea cu
energie să corespundă tensiunii de pe plăcuţa
cu specificaţii.
♦
Montarea si demontarea sacului de praf
(fig. D)
În cazul în care cablul de alimentare este deteriorat,
acesta trebuie să fie înlocuit de producător sau
de către un Centru de Service Black & Decker
autorizat pentru a evita pericolul.
♦
♦
♦
Descriere
1.
2.
3.
4.
5.
Apăsaţi maneta clemei posterioare a foii (5) în jos
şi poziţionaţi-o în canelura de fixare.
Întrerupător de pornire/oprire
Sac de praf
Orificiu de evacuare a prafului extras
Baza şlefuitorului
Manetă de prindere a foii
Montaţi sacul de praf (2) peste orificiul de evacuare
a prafului extras (3).
Glisaţi sacul de praf (2) pe unealtă şi asiguraţi-vă
că este poziţionat bine.
Pentru a scoate sacul de praf (2), trageţi-l în spate
şi extrageţi-l de pe orificiul de evacuare.
Riscuri reziduale
Pot surveni riscuri reziduale suplimentare în timpul
utilizării uneltei, riscuri ce este posibil să nu fie incluse
în avertizările de siguranţă ataşate. Aceste riscuri
pot fi determinate de utilizarea incorectă, utilizarea
prelungită etc.
Asamblare
Avertisment! Înainte de asamblare, asiguraţi-vă că
unealta este oprită şi deconectată de la priză.
Nici măcar în cazul aplicării regulamentelor de siguranţă corespunzătoare şi implementării dispozitivelor
de siguranţă, anumite riscuri reziduale nu pot fi evitate.
Acestea includ:
♦
Vătămări cauzate de atingerea componentelor în
rotire/mişcare.
♦
Vătămări cauzate în momentul schimbării componentelor, lamelor sau accesoriilor.
♦
Vătămări cauzate de utilizarea prelungită a unei
unelte. La utilizarea unei unelte pe perioade prelungite, asiguraţi-vă că faceţi pauze la intervale
regulate.
♦
Afectarea auzului.
♦
Pericole asupra sănătăţii cauzate de inhalarea
prafului rezultat în urma utilizării uneltei (exemplu:prelucrarea lemnului, în special a stejarului, fagului
şi MDF).
Montarea foilor de şmilgher (fig. A şi B)
Avertisment! Nu utilizaţi niciodată unealta fără să fie
montată o foaie sau un accesoriu de şlefuit.
Montarea foilor de şlefuit cu bucle de nailon
(fig. A)
Avertisment! Asiguraţi-vă că unealta este oprită şi
deconectată de la priză.
♦
Apăsaţi ferm şi uniform foaia pe baza de şlefuit (4),
asigurându-vă că orificiile din foaie se aliniază cu
orificiile din bază.
Montarea foilor de şmilgher normale (fig. B)
Avertisment! Asiguraţi-vă că unealta este oprită şi
deconectată de la priză.
♦
Înmuiaţi foaia de şlefuit frecând suprafaţa sa neabrazivă peste marginea unei mese de lucru.
♦
Apăsaţi manetele clemei (5) în sus pentru a le elibera din canelurile de fixare şi deschideţi clemele
(5) apăsând pe ele în jos.
♦
Puneţi foaia pe baza de şlefuit (4).
♦
Introduceţi marginea foii de şlefuit în clema frontală
de prindere (5), conform ilustraţiei.
♦
Apăsaţi maneta clemei din faţă (5) în jos şi poziţionaţi-o în canelura de fixare.
♦
Apăsând uşor pe foaie, introduceţi marginea din
spate a acesteia în clema de prindere din spate (5).
Utilizare
Avertisment! Lăsaţi unealta să funcţioneze în ritm
propriu. Nu suprasolicitaţi.
Pornirea şi oprirea (fig. E)
♦
♦
5
Pentru a porni unealta, apăsaţi partea întrerupătorului de pornire/oprire (1) marcată cu ‚I‘.
Pentru a opri unealta, apăsaţi partea întrerupătorului de pornire/oprire (1) marcată cu ‚0‘.
Golirea sacului de praf
♦
♦
gunoiul menajer. Prevedeţi colectarea selectivă pentru
acest produs.
Sacul de praf (2) trebuie să fie golit la intervale de
10 minute.
Scuturaţi sacul de praf (2) pentru a goli conţinutul
acestuia
Colectarea selectivă a produselor uzate şi
a ambalajelor permite reciclarea şi refolosirea materialelor. Reutilizarea materialelor
reciclate contribuie la prevenirea poluării
mediului înconjurător şi reduce cererea de
materiale brute.
Sfaturi pentru utilizarea optimă
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
Nu ţineţi mâinile pe orificiile de ventilaţie.
Nu apăsaţi prea tare pe unealtă.
Verificaţi în mod regulat starea foii de şlefuit.
Înlocuiţi-le atunci când este necesar.
Şlefuiţi întotdeauna de-a lungul fibrei lemnului.
Atunci când şlefuiţi straturi proaspete de vopsea
înainte de aplicarea unui alt strat, folosiţi o granulaţie foarte fină.
Pe suprafeţe foarte neregulate sau atunci când
îndepărtaţi straturile de vopsea, începeţi cu
o granulaţie mare. Pe alte suprafeţe, începeţi cu
o granulaţie medie. În ambele cazuri, schimbaţi
treptat cu o granulaţie fină pentru o finisare netedă.
Consultaţi-vă cu distribuitorul dumneavoastră
pentru mai multe informaţii despre accesoriile
disponibile.
Este posibil ca regulamentele locale să prevadă colectarea selectivă a produselor electrice de uz casnic la
centrele municipale de deşeuri sau de către comerciant
atunci când achiziţionaţi un produs nou.
Black & Decker pune la dispoziţie o unitate pentru colectarea şi reciclarea produselor Black & Decker când
acestea au ajuns la sfârşitul perioadei de funcţionare.
Pentru a beneficia de acest serviciu, vă rugăm să returnaţi produsul dumneavoastră la orice agent de reparaţii
autorizat care îl va colecta pentru dumneavoastră.
Puteţi verifica localizarea celui mai apropiat agent de
reparaţii autorizat contactând biroul Black & Decker la
adresa indicată în prezentul manual. Alternativ, o listă
a agenţilor de reparaţii Black & Decker autorizaţi şi detalii complete despre operaţiile de service post-vânzare
şi despre datele de contact sunt disponibile pe Internet
la adresa: www.2helpU.com.
Întreţinere
Unealta dvs. Black & Decker a fost concepută pentru
a opera o perioadă îndelungată de timp, cu un nivel
minim de întreţinere.
Funcţionarea satisfăcătoare continuă depinde de îngrijirea corespunzătoare a uneltei şi de curăţarea periodică.
Avertisment! Înainte de efectuarea oricărei operaţii de
întreţinere, opriţi şi deconectaţi unealta.
♦
Curăţaţi în mod regulat fantele de ventilare de pe
unealtă folosind o perie moale uscată sau o cârpă
uscată.
♦
Curăţaţi în mod regulat carcasa motorului folosind
o cârpă umedă curată. Nu utilizaţi nicio soluţie de
curăţare abrazivă sau pe bază de solvenţi.
Specificaţie tehnică
Tensiune
Putere absorbită
Traiectorii circulare (în gol)
Oscilaţii (în gol)
Greutate
V c.a.
W
min -1
min -1
kg
KA400 TIP 1
230
220
16000
32000
1,12
Nivelul presiunii sonore conform cu EN 60745:
Presiune sonoră (LpA) 78,5 dB(A), marjă (K) 3 dB(A),
Putere sonoră (LpA) 89,5 dB(A), marjă (K) 3 dB(A)
Înlocuirea ştecherului de alimentare de la
reţeaua principală de energie (numai pentru
Regatul Unit şi Irlanda)
Valorile totale ale vibraţiilor (suma vectorială a trei
axe) conform EN 60745:
Valoarea nivelului vibraţiilor (ah) 2,3 m/s²,
marjă (K) 1,5 m/s²
Dacă trebuie instalat un ştecher de alimentare nou:
♦
Eliminaţi în siguranţă ştecherul vechi.
♦
Conectaţi cablul maro la borna sub tensiune din
ştecherul nou.
♦
Conectaţi cablul albastru la borna neutră.
Avertisment! Nu trebuie efectuată nicio conexiune la
borna de împământare. Urmaţi instrucţiunile de montaj
furnizate împreună cu ştecherele de bună calitate.
Siguranţă recomandată: 5 A.
Protejarea mediului înconjurător
Colectarea selectivă. Acest produs nu trebuie
să fie aruncat împreună cu gunoiul menajer.
În cazul în care constataţi că produsul dumneavoastră
Black & Decker trebuie înlocuit sau în cazul în care
nu vă mai este de folos, nu îl aruncaţi împreună cu
6
Declaraţia de conformitate
Pentru a revendica garanţia, va trebui să faceţi
dovada achiziţiei la vânzător sau la agentul de
reparaţii autorizat. Puteţi verifica localizarea celui
mai apropiat agent de reparaţii autorizat contactând
biroul Black & Decker la adresa indicată în prezentul
manual. Alternativ, o listă a agenţilor de reparaţii
Black & Decker autorizaţi şi detalii complete despre
operaţiile de service post-vânzare şi despre datele
de contact sunt disponibile pe Internet la adresa:
www.2helpU.com.
DIRECTIVA PENTRU UTILAJE
KA400
Black & Decker declară că aceste produse descrise în
„specificaţia tehnică“ sunt conforme cu normele: 98/37/
EC (până la 28 dec. 2009), 2006/42/CE (din 29 dec.
2009), EN60745-1, EN60745-2-4.
Vă rugăm să vizitaţi site-ul nostru
www.blackanddecker.co.uk pentru a înregistra
noul dumneavoastră produs Black & Decker şi pentru
a fi informat cu privire la produsele noi şi ofertele
speciale. Informaţii suplimentare despre marca
Black & Decker şi despre gama noastră de servicii
sunt disponibile la www.blackanddecker.co.uk.
Pentru informaţii suplimentare, vă rugăm să contactaţi
Black & Decker la următoarea adresă sau să consultaţi
coperta din spate a manualului.
Subsemnatul este responsabil pentru întocmirea
dosarului tehnic şi face această declaraţie în numele
Black & Decker.
Kevin Hewitt
Vicepreşedintele
Departamentului
Internaţional de Inginerie
Black & Decker Europe,
210 Bath Road, Slough,
Berkshire, SL1 3YD
Regatul Unit al Marii Britanii
30-11-2009
Stanley Black & Decker
Phoenicia Business Center
Strada Turturelelor, nr 11A, Etaj 6, Modul 15,
Sector 3 Bucuresti
Telefon: +4021.320.61.04/05
Informaţii despre model şi brevet
Număr aplicare model 000885272
Patent european EP1419856B1
GB Design Nr. 3011677
Garanţie
Black & Decker are încredere în calitatea produselor
sale şi oferă o garanţie extraordinară. Această declaraţie de garanţie completează şi nu prejudiciază în
niciun fel drepturile dumneavoastră legale. Garanţia
este valabilă pe teritoriile Statelor Membre ale Uniunii
Europene şi în Zona Europeană de Comerţ Liber.
În cazul în care un produs Black & Decker se defectează
din cauza materialelor, manoperei defectuoase sau
lipsei de conformitate, în termen de 24 de luni de la
data achiziţiei, Black & Decker garantează înlocuirea
componentelor defecte, repararea produselor supuse
uzurii rezonabile sau înlocuirea unor astfel de produse
pentru a asigura inconveniente minime pentru client, cu
excepţia cazurilor în care:
♦
Produsul a fost utilizat în scop comercial, profesional sau spre închiriere;
♦
Produsul a fost supus utilizării incorecte sau neglijenţei;
♦
Produsul a suferit deteriorări cauzate de corpuri
străine, substanţe sau accidente;
♦
S-a încercat efectuarea de operaţii de către persoane diferite de agenţii de reparaţii autorizaţi sau
de personalul de service Black & Decker.
zst00228084 - 17-02-2014
7
Download PDF

advertising