DW777 | DeWalt DW777 MITRE SAW Type 2 instruction manual

500500-59 CZ
Přeloženo z původního návodu
DW770
DW771
DW777
Obrázek 1
Obrázek 2
2
Obrázek 3
Obrázek 4
Obrázek 5
Obrázek 6
Obrázek 7
Obrázek 8
Obrázek 9
Obrázek 10
3
Obrázek 11
Obrázek 12
Obrázek 13
Obrázek 14
Obrázek 15
Obrázek 16
4
Obrázek 17
Obrázek 18
Obrázek 19
Obrázek 20
Obrázek 21
Obrázek 22
5
Obrázek 23
Obrázek 25
Obrázek 26
Obrázek 27
6
Obrázek 24
ČESKY
DW770, DW771, DW777 - PILA PRO PŘÍČNÉ POKOSOVÉ ŘEZY
Blahopřejeme Vám!
Zvolili jste si nářadí značky DEWALT. Roky zkušeností, důkladný vývoj výrobků a inovace vytvořily
ze společnosti DEWALT jednoho z nejspolehlivějších partnerů pro uživatele profesionálního
elektrického nářadí.
Technické údaje
Napájecí napětí
Typ
Příkon
V
DW770
230
1
W
1600
DW777
230
2
1800 /
1600
216
30
Průměr pilového kotouče mm
Průměr upínacího otvoru mm
Max. otáčky pilového
min-1
kotouče
6300
Pokosový řez (maximální polohy)
50°
50°
50°
48°
48°
48°
45°
45°
45°
45°
45°
45°
kg
60 × 270
60 × 190
60 × 180
48 × 270
45 × 270
460 × 560
× 430
14,0
60 × 270
60 × 190
60 × 180
48 × 270
45 × 270
460 × 560
× 430
15,0
60 × 270
60 × 190
60 × 180
48 × 270
45 × 270
460 × 560
× 430
15,0
dB(A)
93
91
93
levý
a pravý
Šikmý řez (maximální levý
polohy)
Kombinovaný řez
šikmý
pokosový
Provozní parametry
příčný řez 90°
mm
pokosový řez 45°
mm
pokosový řez 48°
mm
šikmý řez 45°
mm
šikmý řez 48°
mm
Celkové rozměry
mm
Hmotnost
LPA (akustický tlak)
KPA (odchylka akustického tlaku)
LWA (akustický výkon)
KWA (odchylka akustického výkonu)
216
30
DW771
230
2
1550 /
1400
216
30
2600 5200
6300
dB(A)
3
3
3
dB(A)
104
102
104
dB(A)
3,9
3,2
3,9
Celková úroveň vibrací (prostorový vektorový součet) podle normy EN 61029:
Hodnota vibrací ah
ah =
m/s²
2,1
2,1
2,1
Odchylka K =
m/s²
1,5
1,5
1,5
Velikost vibrací uvedená v tomto dokumentu byla
měřena podle normalizovaných požadavků, které
jsou uvedeny v normě EN 61029 a může být použita pro srovnání jednoho nářadí s ostatními. Tato
hodnota může být použita pro předběžný odhad
vibrací působících na obsluhu.
VAROVÁNÍ: Deklarované hodnoty vibrací se
vztahují na standardní použití nářadí. Je-li
ovšem nářadí použito pro různé aplikace
s rozmanitým příslušenstvím nebo je-li
prováděna jeho nedostatečná údržba, velikost vibrací může být odlišná. Tak se může
během celkové pracovní doby značně prodloužit doba působení vibrací na obsluhu.
Odhad míry vystavení se působení vibrací
by měl také počítat s dobou, kdy je nářadí
vypnuto nebo kdy je v chodu, ale neprovádí žádnou práci. Během celkové pracovní
doby se tak může doba působení vibrací
na obsluhu značně zkrátit.
Zjistěte si další doplňková bezpečnostní opatření, která chrání obsluhu před
účinkem vibrací: údržba nářadí a jeho
příslušenství, udržování rukou v teple,
organizace způsobů práce.
Pojistky
Evropa
nářadí 230 V
10 A v napájecí síti
POZNÁMKA: Toto zařízení je určeno pro připojení k napájecímu systému s maximální přípustnou
impedancí Zmax = 0,25 Ω na bodě rozhraní (rozvodná skříň) napájecího systému uživatele.
Uživatel musí zajistit, aby bylo toto zařízení připojeno pouze k napájecímu systému, který splňuje výše
uvedené požadavky. Je-li to nutné, uživatel může
požádat distributora elektrické energie o informace
týkající se impedance systému v bodě rozhraní.
Definice: Bezpečnostní pokyny
Níže uvedené definice popisují stupeň závažnosti
každého označení.
Přečtěte si pozorně návod k použití a věnujte
pozornost těmto symbolům.
NEBEZPEČÍ: Označuje bezprostředně
hrozící rizikovou situaci, která, neníli jí zabráněno, povede k způsobení
vážného nebo smrtelného zranění.
VAROVÁNÍ: Označuje potenciálně
rizikovou situaci, která, není-li jí
zabráněno, může způsobit vážné nebo
smrtelné zranění.
UPOZORNĚNÍ: Označuje potenciálně
rizikovou situaci, která, není-li jí
zabráněno, může vést k lehkému nebo
středně vážnému zranění.
POZNÁMKA: Označuje postup
nesouvisející se způsobením zranění,
který, není-li mu zabráněno, může vést
k poškození zařízení.
7
Upozorňuje na riziko úrazu způsobeného
elektrickým proudem.
Upozorňuje na riziko vzniku požáru.
3.
Upozorňuje na nebezpečí ostrých hran.
ES Prohlášení o shodě
SMĚRNICE PRO STROJNÍ ZAŘÍZENÍ
10
DW770, DW771, DW777
Společnost DEWALT tímto prohlašuje, že tyto
výrobky popisované v části Technické údaje
splňují požadavky následujících norem: 2006/42/
EC, EN 61029-1, EN 61029-2-9.
Tyto výrobky splňují také požadavky směrnic
2004/108/EC a 2011/65/ EU. Další informace
vám poskytne zástupce společnosti DEWALT na
následující adrese nebo na adresách, které jsou
uvedeny na zadní straně tohoto návodu.
4.
5.
6.
7.
Níže podepsaná osoba je odpovědná za sestavení technických údajů a provádí toto prohlášení
v zastoupení společnosti DEWALT.
8.
Horst Grossmann
Viceprezident pro vývoj a konstrukci produktů
DEWALT, Richard-Klinger-Strasse 11,
D-65510, Idstein, Germany
1. 1. 2010
9.
Bezpečnostní pokyny
VAROVÁNÍ! Při použití elektrického
nářadí musí být dodržovány základní
bezpečnostní pokyny, aby se snížilo riziko
vzniku požáru, úrazu elektrickým proudem
a zranění osob, včetně následujících.
Před použitím tohoto nářadí si přečtěte všechny uvedené bezpečnostní pokyny a tyto pokyny uschovejte.
10.
11.
USCHOVEJTE TYTO POKYNY PRO PŘÍPADNÉ
BUDOUCÍ POUŽITÍ
Všeobecné bezpečnostní pokyny
12.
1. Udržujte pořádek na pracovišti.
Nepořádek na pracovišti nebo na pracovní
ploše může vést k úrazu.
2. Berte ohled na okolí pracovní plochy.
Nevystavujte nářadí vlhkosti. Nepoužívejte
nářadí ve vlhkém prostředí. Zajistěte správné
13.
8
14.
osvětlení pracoviště (250 - 300 luxů). Nepoužívejte nářadí na místech, kde hrozí riziko vzniku požáru nebo exploze, například v blízkosti
hořlavých nebo výbušných kapalin a plynů.
Ochrana před úrazem způsobeným elektrickým proudem.
Zabraňte kontaktu těla s uzemněnými povrchy (například potrubí, radiátory, sporáky
a chladničky). Při práci v extrémních podmínkách (například vysoká vlhkost, tvorba kovových pilin při práci atd.) může být elektrická
bezpečnost zvýšena vložením izolačního
transformátoru nebo ochranného jističe (FI).
Okolo stojící osoby udržujte mimo pracovní prostor.
Zabraňte okolo stojícím osobám, zejména
dětem, aby se dotýkaly nářadí nebo prodlužovacího kabelu a udržujte je mimo pracovní prostor.
Nářadí, které nepoužíváte, uskladněte.
Není-li nářadí používáno, musí být uskladněno na suchém místě a musí být také vhodně
zabezpečeno, mimo dosah dětí.
Elektrické nářadí nepřetěžujte.
Práce je účinnější a bezpečnější, pokud používáte nářadí a nástroje k účelům, k nimž jsou určeny.
Používejte vhodné nářadí.
Nepřetěžujte malá nářadí při práci, která je
určena pro výkonnější nářadí. Nepoužívejte
nářadí k jiným účelům, než pro které je určeno. Nepoužívejte například kotoučovou pilu
k řezání kmenů nebo větví stromů.
Vhodně se oblékejte.
Nenoste volný oděv a šperky. Mohou být zachyceny pohyblivými částmi. Při práci ve venkovním
prostředí používejte neklouzavou obuv. Máte-li
dlouhé vlasy, používejte vhodnou pokrývku hlavy.
Používejte prvky osobní ochrany.
Vždy používejte ochranné brýle. Jestliže se při
práci s nářadím práší nebo odlétávají-li drobné
částečky materiálu, používejte respirátor proti prachu nebo ochranný štít. Jelikož tyto částečky materiálu mohou být značně horké, používejte také
žáruvzdornou zástěru. Vždy používejte ochranu
sluchu. Vždy používejte ochrannou přilbu.
Připojte zařízení k zachytávání prachu.
Pokud je zařízení vybaveno adaptérem pro
připojení zařízení k zachytávání prachu, zajistěte jeho správné připojení a řádnou funkci.
S napájecím kabelem zacházejte opatrně.
Nikdy nevytahujte zástrčku ze zásuvky
škubáním za napájecí kabel. Dbejte na to,
aby kabel nepřecházel přes horké nebo mastné
povrchy a přes ostré hrany. Při přenášení nikdy
nedržte nářadí za napájecí kabel.
Obrobek si upněte.
Pokud je to možné, používejte k upnutí obrobku
svorky nebo svěrák. Je to bezpečnější a umožňuje to manipulaci s nářadím oběma rukama.
Nepřekážejte sami sobě.
Při práci vždy udržujte vhodný a pevný postoj.
Péče o nářadí.
Udržujte ostré a čisté pracovní nástroje. Tak bude
15.
16.
17.
18.
19.
20.
zajištěn bezpečnější a vyšší výkon nářadí. Dodržujte pokyny pro údržbu a výměnu příslušenství.
Nářadí pravidelně kontrolujte a je-li poškozeno,
nechejte jej opravit v autorizovaném servisu.
Udržujte rukojeti a všechny ovládací prvky čisté,
suché a neznečistěné olejem nebo mazivy.
Nářadí odpojte.
Pokud není nářadí používáno, před prováděním údržby a před výměnou příslušenství, jako
jsou pilové kotouče, pracovní nástroje a nože,
nářadí vždy odpojte od elektrické sítě.
Odstraňte seřizovací přípravky a klíče.
Vytvořte si návyk, abyste před použitím nářadí prováděli kontrolu, zda na nářadí nezůstaly
seřizovací klíče nebo přípravky a zajistěte
jejich odstranění z nářadí.
Zabraňte nechtěnému spuštění.
Nepřenášejte nářadí s prstem na hlavním spínači. Před připojením k elektrické síti se ujistěte,
zda je hlavní spínač v poloze vypnuto (OFF).
Používejte prodlužovací kabely určené pro
venkovní použití.
Před použitím zkontrolujte prodlužovací kabel
a je-li poškozen, zajistěte jeho výměnu. Používáte-li nářadí venku, používejte pouze prodlužovací kabel určený pro venkovní použití, který
je i takto označen.
Buďte pozorní.
Stále sledujte, co děláte. Přemýšlejte. S nářadím
nepracujte, jste-li unavení nebo pokud jste pod
vlivem omamných látek, alkoholu nebo léků.
Kontrolujte stav nářadí.
Dříve než budete nářadí používat, pečlivě
zkontrolujte, zda není poškozeno, aby byla
zajištěna jeho správná funkce. Zkontrolujte
vychýlení a uložení pohybujících se částí,
opotřebování jednotlivých částí a další prvky,
které mohou ovlivnit správný chod nářadí.
Zničené nebo jiné poškozené díly nechejte opravit nebo vyměnit v autorizovaném
servisu, pokud v této příručce nebude uveden
jiný způsob odstranění závady. Poškozené
spínače nechejte vyměnit v autorizovaném
servisu. Pokud nelze hlavním spínačem nářadí zapnout a vypnout, s nářadím nepracujte.
Nikdy se nepokoušejte o opravu sami.
VAROVÁNÍ! Použití jakéhokoli jiného
příslušenství nebo přídavných zařízení,
nebo jakékoli jiné využití tohoto nářadí,
než je popsáno v tomto návodu k obsluze,
může představovat riziko zranění osob.
21. Opravy tohoto nářadí vždy svěřujte kvalifikovaným servisním technikům.
Toto elektrické nářadí odpovídá platným bezpečnostním předpisům. Opravy by měly být
prováděny pouze kvalifikovanými techniky,
kteří budou používat originální náhradní díly.
V jiných případech může dojít k velkému
ohrožení uživatele.
Další bezpečnostní pokyny pro
pokosové pily
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Tento stroj je vybaven speciálně upraveným
napájecím kabelem, jehož výměnu smí provádět pouze výrobce nebo autorizovaný servis.
Nepoužívejte pilu pro řezání jiných materiálů,
než jsou materiály doporučené výrobcem pily.
Nepoužívejte nářadí bez instalovaných bezpečnostních krytů, nebo neplní-li tyto kryty svou funkci nebo
pokud nebyla správně prováděna jejich údržba.
Při provádění pokosových řezů zajistěte, aby
bylo rameno pily bezpečně upevněno.
Dbejte na to, aby byla podlaha kolem pily rovná, uklizená a bez zbytků materiálů, například
pilin nebo odřezků.
Zvolte správný pilový kotouč pro řezaný
materiál.
Používejte správně nabroušené pilové kotouče. Nepřekračujte maximální otáčky vyznačené na kotouči.
Před zahájením jakékoli činnosti se ujistěte,
zda jsou řádně dotaženy všechny pojistné
šrouby a upínací rukojeti.
Je-li pila připojena k napájecímu zdroji, nikdy
nevkládejte ruce do pracovního prostoru
pilového kotouče.
Nikdy se nepokoušejte rychle zastavit
pohybující se kotouč pily jeho zablokováním
pomocí nářadí nebo jiného prostředku. Mohlo
by dojít k vážnému úrazu.
Před použitím jakéhokoli příslušenství si
nastudujte návod k obsluze.
Nesprávné použití příslušenství může nářadí
poškodit.
Při manipulaci s pilovým kotoučem nebo
s hrubým materiálem používejte držák nebo
rukavice.
Před použitím zajistěte, aby byl pilový kotouč
správně nasazen.
Ujistěte se, zda se pilový kotouč otáčí správným směrem.
Nepoužívejte pilové kotouče s větším nebo
menším než doporučeným průměrem. Správné parametry pilového kotouče jsou uvedeny
v Technických údajích. Používejte pouze
pilové kotouče specifikované v tomto návodu
k obsluze, které splňují požadavky normy EN
847-1.
Zvažte použití speciálně navržených pilových
kotoučů s menší provozní hlučností.
Nepoužívejte pilové kotouče z RYCHLOŘEZNÉ OCELI (HSS).
Nepoužívejte prasklé nebo poškozené pilové
kotouče.
Nepoužívejte brusné nebo diamantové kotouče.
Používejte pouze takové pilové kotouče,
jejichž vyznačené otáčky jsou minimálně
stejné, jako jsou otáčky uvedené na pile.
Nikdy nepoužívejte pilu bez krytu s drážkou
pro pilový kotouč.
9
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
10
Před uvolněním spínače vytáhněte pilový
kotouč z řezu v obrobku.
Před každým řezem se ujistěte, zda je pila
stabilní.
Chcete-li zablokovat hřídel motoru, nikdy
neprovádějte blokování větráku.
Ochranný kryt pily se při poklesu ramena pily
automaticky zvedne. Kryt se spustí nad pilový
kotouč, jakmile bude stlačena odjišťovací
páka hlavy pily (b).
Ochranný kryt pily nikdy nezvedejte rukou,
pokud není pila vypnutá. Kryt můžete zvednou
rukou při montáži nebo demontáži pilového
kotouče nebo při provádění kontroly pily.
Pravidelně kontrolujte, zda jsou čisté větrací
otvory na krytu motoru a zda nejsou tyto
otvory zaneseny pilinami.
Pokud je kryt s drážkou pro pilový kotouč
opotřebován, vyměňte jej.
Odpojte pilu od elektrické sítě před prováděním jakékoli údržby nebo před výměnou
pilového kotouče.
Nikdy neprovádějte čištění nebo údržbu, je-li
pila ještě v chodu a nenachází-li se hlava pily
v horní klidové poloze.
Je-li pila vybavena laserem, není povolena
jeho náhrada laserem jiného typu. Opravy
mohou být prováděny pouze výrobcem laseru
nebo autorizovaným servisem.
Při řezání dřeva připojte pilu k zařízení pro
zachytávání pilin a prachu.
Vždy berte v úvahu faktory, které mají vliv na
vytváření prachu, jako jsou:
– Typ řezaného materiálu (dřevotříska vytváří
při řezání více prachu než dřevo).
– Nabroušení pilového kotouče.
– Správné nastavení pilového kotouče.
– Odsávání prachu s rychlostí proudění
vzduchu vyšší než 20 m/s.
Zajistěte správné seřízení lokálního odsávání,
ochranných krytů, odváděcích koryt a skluzů.
Berte prosím v úvahu následující faktory
ovlivňující hladinu hluku:
– Používejte pilové kotouče se sníženou
hlučností.
– Používejte pouze správně nabroušené
kotouče.
Údržba pily by měla být prováděna pravidelně.
Zajistěte odpovídající základní nebo lokální
osvětlení.
Zajistěte, aby byla obsluha odpovídajícím
způsobem proškolena v použití, nastavení
a obsluze stroje.
Zajistěte, aby byly používané distanční vložky
a kroužky vřetena vhodné pro provoz pily, který
popisován v tomto návodu k obsluze.
Vyvarujte se odstraňování jakýchkoli odřezků
nebo částí obrobku z prostoru řezu, je-li pila
v chodu a není-li hlava pily v horní klidové poloze.
•
•
•
•
•
•
•
Nikdy neřežte obrobky kratší než 150 mm.
Není-li stroj opatřen přídavnou podpěrou, mohou
být řezány obrobky s následujícími rozměry:
– Výška 60 mm, šířka 270 mm a délka 500 mm.
– Delší obrobky musí být podepřeny vhodným stolem, například DE7023. Obrobek
vždy řádně upněte.
Dojde-li k nehodě nebo k závadě stroje, okamžitě pilu vypněte a odpojte ji od napájecího
zdroje.
Informujte o poruše a proveďte vhodné
označení, abyste zabránili ostatním osobám
používat poškozenou pilu.
Dojde-li k zablokování pilového kotouče,
které bude způsobeno nadměrnou posuvnou
silou během řezání, zastavte stroj a odpojte
napájení. Vyjměte obrobek a zajistěte, aby se
pilový kotouč volně otáčel.
Znovu zapněte stroj a zahajte nový řez
s menší posuvnou silou.
Nikdy neprovádějte řezání lehkých slitin,
zejména hořčíku.
Kdykoli to situace umožňuje, připevněte stroj
k pracovnímu stolu pomocí šroubů s průměrem 8 mm a s délkou 80 mm.
Zbytková rizika
Při použití pil vznikají následující rizika:
– Poranění způsobená kontaktem s rotujícími
díly.
Přestože jsou dodržovány příslušné bezpečnostní
předpisy a jsou používána bezpečnostní zařízení,
nemohou být vyloučena určitá zbytková rizika.
Tato rizika jsou následující:
– Poškození sluchu.
– Riziko nehod způsobených nekrytými částmi rotujícího pilového kotouče.
– Riziko zranění při výměně nechráněného
pilového kotouče.
– Riziko přimáčknutí prstů při manipulaci
s ochrannými kryty.
– Zdravotní rizika způsobená vdechováním
prachu zvířeného při řezání dřeva, zejména
dubového, bukového a materiálu MDF.
Následující faktory zvyšují riziko dýchacích
problémů:
– Při řezání dřeva není připojeno žádné
odsávací zařízení.
– Nedostatečné odsávání, které je způsobeno nevyčištěnými filtry.
Štítky na nářadí
Na nářadí jsou následující piktogramy:
Před použitím si přečtěte návod k obsluze.
Používejte ochranu sluchu.
Používejte ochranu zraku.
Bod úchopu pro
přenášení
UMÍSTĚNÍ DATOVÉHO KÓDU (obr. 2)
Datový kód (A5), který obsahuje také rok výroby,
je vytištěn na krytu nářadí.
Příklad:
2012 XX XX
Rok výroby
Obsah balení
Balení obsahuje:
1 částečně sestavenou pokosovou pilu
2 šestihranné klíče 4/6
1 pilový kotouč s průměrem 216 mm s karbidovými zuby
1 upínací svorku
2 hubice pro odsávání prachu (volitelné u modelu DW770)
1 návod k obsluze
1 výkresovou dokumentaci
•
•
Zkontrolujte, zda během přepravy nedošlo k poškození nářadí, jeho částí nebo příslušenství.
Před zahájením pracovních operací věnujte
dostatek času pečlivému pročtení a pochopení tohoto návodu.
Popis (obr. 1, 2, 9)
VAROVÁNÍ: Nikdy neprovádějte žádné
úpravy nářadí ani jeho součástí. Mohlo
by dojít k poškození zařízení nebo
zranění osob.
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.
j.
k.
l.
m.
n.
o.
p.
q.
Hlavní spínač
Odjišťovací páka krytu
Rukojeť pro přenášení
Horní pevný kryt
Vnější příruba
Upínací šroub pilového kotouče
Spodní kryt pilového kotouče
Pilový kotouč
Upínací šroub posuvného vodítka
Pevný stůl
Kryt s drážkou pro pilový kotouč
Rameno pro pokosové řezy
Západka pokosových řezů
Otočné rameno stolové a pokosové pily
Měřítko pokosových řezů
Posuvné vodítko
Upínací svorka na materiál
r.
s.
t.
u.
v.
w.
x.
y.
z.
aa.
bb.
cc.
dd.
ee.
ff.
gg.
Pojistka vodicích tyčí
Zajišťovací háček krytu
Upínací rukojeť šikmých řezů
Měřítko šikmých řezů
Montážní otvory pro upevnění pily
Blokovací tlačítko
Vodicí tyče
Hlava pily
Šestihranné klíče
Příchytka kabelu
Kabel
Regulátor otáček (pouze model DW771)
Otvor pro visací zámek
Odblokovací tlačítko
Rukojeť pro přenášení pily (levá a pravá)
Vnitřní příruba
VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ (obr. 1, 3 - 6)
hh. Koncová deska stolu
ii. Podpěrné vodicí koleje
jj. Podpěrná deska pro materiál
kk. Hubice pro odvod prachu
ll. Otočný doraz
mm. Nastavitelný stojan 760 mm (maximální výška)
nn. Stojan
oo. Délkový doraz pro krátké obrobky (používán
s vodicími kolejemi [ii])
pp. Válečkový stůl
qq. Trubice pro odvod pilin
rr. Spojka se třemi výstupy
POUŽITÍ VÝROBKU
Vaše pokosová pila DEWALT pro příčné řezy je
určena pro profesionální řezání dřeva, dřevěných
výrobků a plastů. Tato pila snadno, přesně a bezpečně provádí příčné, šikmé a pokosové řezy.
Tato pila je určena pro použití s pilovým kotoučem
s průměrem 216 mm se zuby s karbidovými hroty.
NEPOUŽÍVEJTE toto nářadí ve vlhkém prostředí
nebo v přítomnosti hořlavých kapalin nebo plynů.
Tyto pokosové pily jsou nářadí pro profesionální
použití.
ZABRAŇTE dětem, aby se s tímto nářadím
dostaly do kontaktu. Používají-li toto nářadí nezkušené osoby, musí být zajištěn odborný dozor.
VAROVÁNÍ! Nepoužívejte tento stroj pro
jiné, než popsané účely.
•
Tento výrobek není určen k použití osobami (včetně dětí) se sníženými fyzickými,
smyslovými nebo duševními schopnostmi
a s nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud
těmto osobám nebyl stanoven dohled osobou
odpovědnou za jejich bezpečnost. Děti by
neměly být nikdy ponechány s tímto nářadím
bez dohledu.
11
Elektrická bezpečnost
Elektromotor je určen pouze pro jedno napájecí
napětí. Vždy zkontrolujte, zda napájecí napětí
odpovídá napětí na výkonovém štítku.
Vaše nářadí je opatřeno dvojitou
izolací v souladu s požadavky normy
EN 61029. Proto není nutné použití
uzemňovacího vodiče.
Výměnu napájecího kabelu musí provádět pouze
autorizovaný servis nebo elektromechanik s příslušnou kvalifikací.
Je povoleno použití následujících kabelů:
DW770:
H07RN-F, 2 x 1,0 mm2
DW770 LX:
H05RR-F, 2 x 1,5 mm2
DW777 / DW771:
H07RN-F, 2 x 1,0 mm²
DW777 LX / DW771 LX: H05RR-F, 2 x 1,5 mm²
Použití prodlužovacího kabelu
Je-li použití prodlužovacího kabelu nutné, použijte pouze schválený typ kabelu se 3 vodiči, který
je vhodný pro příkon tohoto nářadí (viz Technické údaje). Minimální průřez vodiče je 1,5 mm2,
maximální délka je 30 m.
V případě použití navinovacího kabelu vždy
odviňte celou délku kabelu.
SESTAVENÍ
VAROVÁNÍ: Z důvodu snížení rizika
zranění, vypněte nářadí a odpojte napájecí kabel od sítě před montáží nebo
demontáží příslušenství, před seřízením
nebo změnou nastavení nebo při provádění oprav. Ujistěte se, zda je spouštěcí
spínač v poloze vypnuto (OFF). Náhodné
spuštění nářadí může způsobit zranění.
Vybalení
Motor a kryty jsou již namontovány na základnu pilu.
Příchytka kabelu (obr. 7)
Vložte kabel (bb) do příchytky kabelu (aa). Počítejte s dostatečnou délkou kabelu, která umožní pohyb hlavy pily a přitáhněte šroub příchytky kabelu.
Montáž na pracovní stůl (obr. 2)
1. Na všech čtyřech opěrných patkách pily jsou
montážní otvory (v), které umožňují připevnění
pily k pracovnímu stolu. K dispozici jsou dvě různé
velikosti otvorů, aby mohly být použity různé velikosti šroubů. Použijte jakýkoliv otvor. Není nutné,
abyste použili oba otvory. Doporučeny jsou šrouby
s průměrem 8 mm a s délkou 80 mm. Vždy pilu
pevně připevněte, abyste zabránili jejímu pohybu.
Chcete-li zvýšit komfort při přenášení pily, můžete
provést namontování pily na desku z překližky
12
s tloušťkou minimálně 12,5 mm, která může být
připevněna k pracovnímu stolu a která může být
později snadno uvolněna a přenesena na jiné pracoviště, kde bude znovu upnuta pomocí svorek.
2. Provádíte-li montáž pily na desku z překližky,
ujistěte se, zda ze spodní části desky nevyčnívají montážní šrouby. Deska z překližky
musí dokonale sedět na pracovní ploše stolu.
Provádíte-li upínání pily k pracovní ploše,
upínejte pilu pouze na upínacích výstupcích,
na kterých se nachází otvory pro montážní
šrouby. Upnutí pily pomocí jiných upínacích
míst bude mít nesprávný vliv na funkci pily.
3. Zkontrolujte, zda není montážní povrch zvlněný
nebo deformovaný, abyste zabránili nepřesnostem
při řezání. Dochází-li na pracovní ploše ke kolébání pily, umístěte pod jednu opěrnou nohu tenký
kousek materiálu, aby došlo k vyrovnání pily.
Montáž pilového kotouče
(obr. 1, 8 - 10)
VAROVÁNÍ: Z důvodu snížení rizika
zranění, vypněte nářadí a odpojte napájecí kabel od sítě před montáží nebo
demontáží příslušenství, před seřízením
nebo změnou nastavení nebo při provádění oprav. Ujistěte se, zda je spouštěcí
spínač v poloze vypnuto (OFF). Náhodné
spuštění nářadí může způsobit zranění.
VAROVÁNÍ: Zuby nového pilového kotouče
jsou velmi ostré a mohou být nebezpečné.
VAROVÁNÍ: Dbejte na to, aby byl pilový
kotouč vyměňován pouze uvedeným způsobem. Používejte pouze pilové kotouče, které
jsou specifikovány v technických údajích.
Kat. č.: Je doporučen pilový kotouč DT4320.
1. Zasuňte šestihranný klíč 6 mm (z) do šroubu
na opačné straně hřídele pilového kotouče
a držte jej v této poloze (obr. 8).
2. Otáčením ve směru pohybu hodinových ručiček povolte upínací šroub pilového kotouče
(f). Sejměte upínací šroub pilového kotouče
(f) a vnější přírubu (e).
3. Stiskněte odjišťovací páku spodního krytu
(b), aby došlo k zdvižení spodního krytu (g)
a sejměte pilový kotouč (h).
4. Nasaďte nový pilový kotouč na nákružek na
vnitřní přírubě (gg) a ujistěte se, zda zuby na
spodní části pilového kotouče směřují k vodítku (směrem od obsluhy).
5. Nasaďte zpět vnější přírubu (e) a ujistěte
se, zda jsou na každé straně hřídele motoru
správně zasunuty polohovací výstupky (ss).
6. Otáčením proti směru pohybu hodinových
ručiček přitáhněte upínací šroub pilového
kotouče (f), zatímco druhou rukou držíte
šestihranný klíč 6 mm (z) (obr. 10).
SEŘÍZENÍ
VAROVÁNÍ: Z důvodu snížení rizika
zranění, vypněte nářadí a odpojte napájecí kabel od sítě před montáží nebo
demontáží příslušenství, před seřízením
nebo změnou nastavení nebo při provádění oprav. Ujistěte se, zda je spouštěcí
spínač v poloze vypnuto (OFF). Náhodné
spuštění nářadí může způsobit zranění.
Vaše pokosová pila byla přesně seřízena již ve
výrobním závodě. Pokud je nutné provést opětovné
seřízení z důvodu dopravy a přenášení pily, nebo
i z jiného důvodu, řiďte se při seřizování vaší pily
následujícími kroky. Jakmile pilu jednou seřídíte,
mělo by toto přesné nastavení zůstat zachováno.
Nastavení vodicích tyčí pro
konstantní hloubku řezu
(obr. 1, 2, 11, 12)
Pilový kotouč musí provádět řez s konstantní
hloubkou řezu po celé délce stolu a nesmí se dotýkat pevného stolu v zadní části drážky pro pilový kotouče nebo v přední části otočného ramena.
Abyste dosáhli takového nastavení, vodicí tyče
musí být při úplném stlačení hlavy pily do dolní
polohy dokonale rovnoběžné s rovinou stolu.
1. Stiskněte odjišťovací páku spodního krytu (b)
(obr. 1).
2. Zatlačte hlavu pily zcela do zadní polohy
a změřte výšku od otočného stolu (n) po
spodní část vnější příruby (e) (obr. 11).
3. Otočte pojistku vodicích tyčí hlavy pily (r) (obr. 2).
4. Držte hlavu pily zcela stlačenou v dolní poloze a tlačte ji do dorazové polohy.
5. Znovu změřte výšku popsanou na obr. 11.
Obě hodnoty by měly být shodné.
6. Je-li nutné seřízení, postupujte následovně
(obr. 12):
a. Povolte pojistnou matici (tt) v konzole (uu)
pod horní hubicí pro odvod prachu (kk)
a podle potřeby seřiďte šroub (vv). Postupujte v malých krocích.
b. Utáhněte pojistnou matici (tt).
VAROVÁNÍ: Vždy zkontrolujte, zda se
pilový kotouč nedotýká stolu v zadní části
drážky pro pilový kotouč nebo v přední části
otočného ramena ve svislé poloze 90° nebo
v poloze pro šikmý řez v úhlu 45°. Nezapínejte pilu před provedením této kontroly!
Seřízení vodítka (obr. 13)
Povolte upínací šroub posuvného vodítka (i)
otáčením proti směru pohybu hodinových ručiček.
Nastavte posuvné vodítko (p) do polohy, která
vylučuje poškození vodítka pilovým kotoučem
a potom přitáhněte upínací šroub vodítka otáčením ve směru pohybu hodinových ručiček.
Kontrola a nastavení polohy
pilového kotouče vzhledem
k vodítku (obr. 2, 14, 15)
1. Uvolněte západku pokosových řezů (m).
2. Položte palec na rameno pokosových řezů
(l) a stiskněte západku pokosových řezů
(m), aby došlo k uvolnění otočného ramena
stolové a pokosové pily (n).
3. Pohybujte ramenem pokosových řezů, dokud
se nebude západka nacházet v poloze pro
pokosový řez 0°.
4. Stlačte dolů hlavu pily a zajistěte ji v této
poloze pomocí blokovacího tlačítka (w).
5. Zkontrolujte, zda jsou viditelná obě označení
0° (ww) na měřítku pokosových řezů (o).
6. Položte k levé části vodítka (p) a k pilovému
kotouči (h) úhelník (xx).
VAROVÁNÍ: Nedotýkejte se úhelníkem
hrotů zubů pilového kotouče.
7. Je-li nutné seřízení, postupujte následovně:
a. Povolte šrouby (yy) a pohybujte sestavou
měřítka a ramena pokosu směrem doleva
nebo doprava, dokud nebude při použití
úhelníku pilový kotouč v kolmé poloze (90°)
vzhledem k vodítku (obr. 14).
b. Utáhněte šrouby (yy).
Kontrola a seřízení pilového
kotouče vzhledem ke stolu
(obr. 16 - 19)
1. Povolte upínací rukojeť šikmých řezů (t) (obr. 16).
2. Tlačte hlavu pily doprava, abyste zajistili
její zcela svislou polohu a utáhněte upínací
rukojeť šikmých řezů.
3. Položte na stůl a směrem k pilovému kotouči
(h) úhelník (xx) (obr. 17).
VAROVÁNÍ: Nedotýkejte se úhelníkem
hrotů zubů pilového kotouče.
4. Je-li nutné seřízení, postupujte následovně:
a. Povolte upínací rukojeť šikmých řezů (t)
a otáčejte dorazovým seřizovacím šroubem
svislé polohy (zz) doprava nebo doleva, dokud nebude při použití úhelníku pilový kotouč
v kolmé poloze (90°) vzhledem ke stolu.
b. Nebude-li ukazatel šikmých řezů (a1) na
měřítku šikmých řezů (u) označovat polohu
nula, povolte šrouby (a2), které připevňují
měřítko a přesuňte měřítko do požadované
polohy.
13
Kontrola a nastavení úhlu šikmého řezu (obr. 1, 18, 19)
Odblokovací západka šikmých řezů umožňuje dle
požadavku nastavení úhlu šikmého řezu maximálně na hodnotu 45° nebo 48°.
• Vlevo = 45°
• Vpravo = 48°
1. Ujistěte se, zda je odblokovací západka (a3)
nastavena v levé poloze.
2. Povolte upínací rukojeť šikmých řezů (t) a nastavte hlavu pily doleva.
3. Toto je poloha šikmého řezu 45°.
4. Je-li nutné seřízení, otáčejte dorazovým šroubem (a4) dle potřeby doprava nebo doleva,
dokud nebude ukazatel (a1) ukazovat na
hodnotu 45°.
VAROVÁNÍ: Vodicí drážky mohou být
zaneseny pilinami. Pro čištění vodicích
drážek používejte vhodnou pomůcku
nebo proud nízkotlakého vzduchu.
Před použitím nářadí
VAROVÁNÍ:
• Namontujte na pilu vhodný pilový kotouč. Nepoužívejte nadměrně opotřebované pilové kotouče. Maximální provozní
otáčky pily nesmí překročit maximální
povolené otáčky pilového kotouče.
• Nepokoušejte se řezat příliš malé kousky.
• Nechejte pilový kotouč řezat volně.
Nepůsobte na kotouč silou.
• Před zahájením řezání počkejte, dokud
motor pily nedosáhne maximálních otáček.
• Ujistěte se, zda jsou všechny zajišťovací
a upínací šrouby řádně utaženy.
• Upněte si obrobek.
• Ačkoliv je tato pila určena k řezání dřeva a mnoha neželezných
materiálů, tyto pokyny se týkají jen
řezání dřeva. Stejné pokyny platí i pro
řezání ostatních materiálů. Neřežte
s touto pilou železné materiály (železo
a ocel), cementové desky nebo zdivo!
Nepoužívejte žádné brusné kotouče!
• Používejte kryt s drážkou pro pilový
kotouč. Pokud je drážka pro pilový kotouč
širší než 10 mm, s pilou nepracujte.
• Umístění obrobku na kousek dřeva
zvýší kapacitu na 300 mm.
POUŽITÍ
Pokyny pro obsluhu
VAROVÁNÍ: Vždy dodržujte
bezpečnostní předpisy a platná nařízení.
VAROVÁNÍ: Z důvodu snížení rizika zranění, vypněte nářadí a odpojte napájecí
kabel od sítě před montáží nebo demontáží příslušenství, před seřízením nebo
změnou nastavení nebo při provádění
oprav. Ujistěte se, zda je spouštěcí spínač
v poloze vypnuto (OFF). Náhodné spuštění
nářadí může způsobit zranění.
Uživatelé ve Velké Británii jsou povinní dodržovat nařízení popsaná v předpisech pro obsluhu
dřevoobráběcích strojů z roku 1974.
Ujistěte se, zda je stroj z hlediska výšky stolu
a stability umístěn v bezpečné a ergonomické
poloze. Poloha stroje musí být zvolena tak, aby
měla obsluha stroje dobrý přehled a dostatek
volného prostoru v blízkosti stroje, který umožní
manipulaci s obrobky bez jakéhokoli omezení.
Z důvodu omezení vlivu vyšších vibrací se ujistěte, zda není příliš nízká okolní teplota pracovního
prostředí, zda je prováděna řádná údržba stroje
a příslušenství a zda je velikost obrobků vhodná
pro tento stroj.
Zapnutí a vypnutí (obr. 1)
Na hlavním spínači (a) je otvor (dd), který je
používán pro zasunutí visacího zámku.
1. Chcete-li nářadí zapnout, stiskněte hlavní
spínač (a).
2. Chcete-li nářadí vypnout, uvolněte hlavní spínač.
REGULÁTOR OTÁČEK (POUZE DW771)
Regulátor otáček (cc) může být použit pro postupné nastavení požadovaného rozsahu otáček.
Nastavte regulátor otáček (cc) na požadovaný
rozsah otáček, který je označen číslem (1 - 5).
• Pro řezání měkkých materiálů, jako je dřevo,
používejte vysoké otáčky.
• Pro řezání tvrdého dřeva používejte nízké otáčky.
Postoj a poloha rukou při řezání
Správná poloha těla a rukou při obsluze pokosové pily usnadní řezání a zajistí vyšší přesnost
a bezpečnost.
VAROVÁNÍ:
• Nikdy nevkládejte ruce do blízkosti
prostoru řezání.
• Udržuje ruce ve vzdálenosti minimálně 150 mm od pilového kotouče.
14
•
•
•
•
•
Při řezání přitlačujte obrobek pevně
k pracovnímu stolu a k vodítku. Udržujte
ruce v předepsané poloze, dokud nedojde k uvolnění hlavního spínače a k úplnému zastavení pilového kotouče.
Před vlastním provedením řezu (aniž
by byla pila zapnutá) vždy zkontrolujte dráhu pilového kotouče.
Při práci nepřekřižujte ruce.
Stůjte bezpečně na podlaze oběma
nohama. Udržujte rovnováhu.
Při pohybu ramena pily směrem doprava
nebo doleva, pohybujte tělem ve stejném
směru jako rameno pily. Stůjte bezpečně
na pravé nebo levé straně pily.
Základní řezy pily
SVISLÝ PŘÍMÝ PŘÍČNÝ ŘEZ (obr. 1, 20)
POZNÁMKA: Používejte pilové kotouče
s průměrem 216 mm a s průměrem upínacího
otvoru 30 mm, abyste docílili požadovaných
provozních výkonů.
1. Povolte západku pokosových řezů (m) a následně ji zvedněte nahoru.
2. Nastavte západku pokosových řezů (m) do
polohy 0° a zajistěte ji.
3. Položte dřevěný obrobek k vodítku (p).
4. Uchopte rukojeť (c) a stiskněte odjišťovací
páku krytu (b), aby došlo k uvolnění krytu.
Stiskněte hlavní spínač (a), aby došlo k spuštění motoru. Doporučujeme zahájení řezu
v blízkosti vodítka.
5. Stlačte hlavu pily dolů, abyste umožnili průnik
pilového kotouče do obrobku a jeho vniknutí
do drážky (k).
6. Jakmile bude hlava pily zcela stlačena, pomalu ji posunujte, aby došlo k dokončení řezu.
7. Po ukončení řezu uvolněte hlavní spínač
a před nastavením hlavy pily zpět do horní
klidové polohy počkejte, dokud nedojde k úplnému zastavení pilového kotouče.
VAROVÁNÍ:
• U některých plastových profilů
je doporučeno provádět postupy
v obráceném pořadí.
• Spodní kryt je navržen tak, aby
po uvolnění páky (b) došlo k jeho
rychlému zavření. Nedojde-li k jeho
zavření do 1 sekundy, svěřte opravu
pily autorizovanému servisu DEWALT.
SVISLÝ POKOSOVÝ PŘÍČNÝ ŘEZ (obr. 1, 21)
1. Stiskněte západku pokosových řezů (m). Nastavte rameno v požadovaném úhlu doleva
nebo doprava.
2. Západka pokosových řezů se automaticky
nastaví v poloze 0°, 15°, 22,5°, 31,62°, 45°
a 50° vlevo a vpravo. Chcete-li použít jakýkoli
jiný úhel, držte pevně hlavu a zajistěte ji
upevněním západky pokosových řezů.
3. Před zahájením řezu se vždy ujistěte, zda je západka páky pokosových řezů pevně zajištěna.
4. Postupujte jako při provádění svislého přímého příčného řezu.
VAROVÁNÍ: Při provádění pokosového
řezu na koncové části obrobku s malým
ořezem umístěte obrobek tak, abyste
zajistili, že ořez bude na straně pilového
kotouče s větším úhlem vzhledem
k vodítku:
levý pokos, ořez vpravo
pravý pokos, ořez vlevo
ŠIKMÉ PŘÍČNÉ ŘEZY (obr. 18, 22)
Šikmé úhly mohou být nastaveny vlevo od 0° do
48°. Šikmé řezy až do 45° mohou být prováděny
s ramenem pokosových řezů nastaveným mezi
nulou a maximálně 45° pokosu vpravo nebo vlevo.
1. Povolte upínací rukojeť šikmých řezů (t) a nastavte požadovaný úhel šikmého řezu.
2. Je-li to nutné, nastavte odblokovací tlačítko (ee).
3. Držte pevně hlavu pily a zabraňte jejímu pádu.
4. Utáhněte řádně upínací rukojeť šikmých řezů (t).
5. Postupujte jako při provádění svislého přímého příčného řezu.
Kvalita řezu
Kvalita jakéhokoli řezu závisí na mnoha faktorech, například na řezaném materiálu. Jsou-li při
vyřezávání a jiných přesných pracích vyžadovány
hladké řezy, použijte nabroušený pilový kotouč
(60 zubů s karbidovými hroty), abyste dosáhli
požadovaných výsledků.
VAROVÁNÍ: Dbejte na to, aby se
materiál během řezání nechvěl nebo aby
se nepohyboval. Obrobek vždy řádně
upevněte. Před zvednutím ramena pily
počkejte, až se pila úplně zastaví. Pokud
dochází k třepení zadní části řezu, nalepte
na obrobek v místě řezu lepicí pásku.
Proveďte řez přes lepicí pásku a po
skončení řezu pásku opatrně odlepte.
Upnutí obrobku (obr. 3, 25 - 27)
VAROVÁNÍ: Vždy používejte svorku pro
upnutí materiálu.
Chcete-li dosáhnout nejlepších výsledků, použijte
svorku pro upnutí materiálu (q), která je určena
speciálně pro použití s vaší pilou.
15
Kombinovaný pokosový řez
(obr. 23, 24)
Tento řez je kombinací pokosového a šikmého řezu.
Tento typ řezu je používán pro výrobu rámečku
nebo boxů se šikmými stranami, jako je například
výrobek na obrázku 23.
VAROVÁNÍ: Jestliže se úhel řezu při
provádění řezu odlišuje, zkontrolujte, zda
je řádně dotažena upínací rukojeť pro
šikmé řezy i upínací šroub pro pokosové
řezy. Tyto šrouby musí být dotaženy po
provedení každé změny šikmého nebo
pokosového řezu.
•
•
Níže uvedený diagram vám bude pomáhat při
volbě správného nastavení šikmých a pokosových řezů při kombinovaných pokosových
řezech.
Při práci s diagramem si zvolte požadovaný
úhel A (obr. 24) vašeho projektu a umístěte
tento úhel na odpovídající oblouk v diagramu.
Z tohoto bodu sledujte přímku vedoucí přímo
dolů, kde naleznete správnou hodnotu úhlu
šikmého řezu a budete-li sledovat přímku
vedoucí vodorovně z tohoto bodu, získáte
správnou hodnotu úhlu pokosového řezu.
15
20
25
30
40
45
40
50
55
60
40
35
ČTYŘSTĚNNÝ
BOX
65
75
80
10
70
5
85
0
35
45
35
40
ŠESTISTĚNNÝ
BOX
70
75
30
35
30
65
80
85
30
25
50
25
45
65
55
50
35
45
15
15
30
40
15
25
35
10
20
20
40
60
70
20
80
85
55
60
25
75
NASTAVTE NA PILE TENTO POKOSOVÝ ÚHEL
45
30
OSMISTĚNNÝ BOX
20
25
15
10
10
5
10
15
20
5
5
5
5
0
10
15
20
5
10
ÚHEL STĚNY BOXU (ÚHEL A)
INSTALACE SVORKY
1. Vložte svorku do otvoru za vodítkem. Svorka
(q) by měla být otočena k zadní části pokosové pily. Zajistěte, aby byla drážka na tyči této
svorky zcela zasunuta do základny pokosové
pily. Je-li drážka vidět, svorka nebude bezpečná.
2. Otočte svorku o 180° směrem k přední části
pokosové pily.
3. Povolte šroub, upravte polohu svorky směrem
nahoru nebo dolů a potom pomocí šroubu
jemného utažení svorku pevně upněte k obrobku.
POZNÁMKA: Při provádění šikmých řezů umístěte svorku na pravou stranu základny. PŘED
VLASTNÍM PROVEDENÍM ŘEZU (ANIŽ BY
BYLA PILA ZAPNUTÁ) VŽDY ZKONTROLUJTE
DRÁHU PILOVÉHO KOTOUČE. ZKONTROLUJTE, ABY SVORKA NEBYLA V DRÁZE PILY
NEBO OCHRANNÝCH KRYTŮ.
25
30
35
40
45
NASTAVTE NA PILE TENTO ŠIKMÝ ÚHEL
1. Nastavte na pile předepsané úhly a proveďte
několik zkušebních řezů.
2. Vyzkoušejte, zda budou k sobě jednotlivé díly
lícovat.
Příklad: Pro zhotovení výrobku o čtyřech
stranách s venkovním úhlem 25° (úhel „A”)
(obr. 25), použijte horní pravý oblouk v tabulce.
Na oblouku najděte hodnotu úhlu 25°. Sledujte
na každé straně vodorovnou různoběžku
a dostanete nastavení úhlu pokosového řezu
(23°). Obdobným způsobem sledováním svislé
různoběžky nahoře či dole dostanete nastavení
úhlu šikmého řezu (40°). Vždy udělejte několik
řezů na odřezcích pro kontrolu nastavení pily.
VAROVÁNÍ: Nikdy nepřekračujte limitní
hodnoty pro kombinované pokosové
řezy - šikmý řez 45° s levým nebo pravým pokosovým řezem 45°.
Podpěra pro krátké a dlouhé
obrobky (obr. 3, 4)
ŘEZÁNÍ KRÁTKÉHO MATERIÁLU
U krátkých obrobků je vhodné používat délkový doraz (oo). To platí pro řezání většího počtu obrobků
i pro řezání jednotlivých obrobků s různou délkou.
Délkový doraz může být použit pouze společně
s párem doplňkových vodicích kolejí (ii).
ŘEZÁNÍ DLOUHÉHO MATERIÁLU
VAROVÁNÍ: Z důvodu omezení rizika
zranění dlouhé obrobky vždy podepřete.
Obrázek 3 zobrazuje ideální konfiguraci pro řezání dlouhých obrobků, je-li použita volně stojící pila
(všechny položky jsou dodávány jako volitelné
příslušenství na přání).
16
Tyto položky (mimo stojanu a upínací svorky)
jsou vyžadovány na straně přísunu obrobku i na
straně výstupu obrobku:
– Stojan (nn) (dodávaný s montážními pokyny).
– Vodicí koleje (500 nebo 1000 mm) (ii).
– Stojany (mm) pro podpěru vodicích kolejí.
Nepoužívejte stojany pro podpěru stroje!
Výška stojanů je nastavitelná.
– Podpěrné desky materiálu (jj).
– Koncová deska stolu (hh) pro podpěru kolejí (také pro práci na stávajícím stole pily).
– Svorka pro upnutí materiálu (q).
– Otočný doraz (ll).
1. Položte pilu na stojan a připevněte k pile
vodicí koleje.
2. Pevně přišroubujte opěrné desky materiálu
(jj) k vodicím kolejím (ii).
3. Svorka pro upnutí materiálu (q) nyní slouží
jako délkový doraz.
4. Namontujte koncové desky stolu (hh).
5. Namontujte na zadní vodicí kolej otočný
doraz (ll).
6. Používejte otočný doraz (ll) pro nastavení
délky středně dlouhých a dlouhých obrobků.
Není-li otočný doraz používán, může nastaven stranou nebo vytočen.
2. Stiskněte odjišťovací páku spodního krytu (b)
(obr. 1).
3. Stlačte hlavu pily dolů a stiskněte blokovací
tlačítko (w) (obr. 2).
4. Nastavte pilový kotouč do klidové polohy
a stiskněte pojistku vodicích tyčí (r).
ÚDRŽBA
Vaše elektrické nářadí DEWALT bylo zkonstruováno
tak, aby pracovalo co nejdéle s minimálními nároky
na údržbu. Řádná péče o nářadí a jeho pravidelné
čištění vám zajistí jeho bezproblémový chod.
VAROVÁNÍ: Z důvodu snížení rizika zranění, vypněte nářadí a odpojte napájecí
kabel od sítě před montáží nebo demontáží příslušenství, před seřízením nebo
změnou nastavení nebo při provádění
oprav. Ujistěte se, zda je spouštěcí spínač
v poloze vypnuto (OFF). Náhodné spuštění
nářadí může způsobit zranění.
VAROVÁNÍ: Je-li pilový kotouč opotřebován, použijte nový nabroušený kotouč.
Mazání
Odsávání prachu (obr. 1, 6)
VAROVÁNÍ: Kdykoli je to možné, připojte
k pile zařízení pro odsávání prachu
splňující požadavky příslušných předpisů,
které se týkají prachových emisí.
Připojte k pile zařízení pro odsávání prachu
splňující požadavky platných předpisů. Rychlost
proudění vzduchu připojených zařízení by měla
být 20 m/s (+/- 2 m/s). Rychlost je měřena ve
spojovací trubici v bodě připojení, s připojeným
nářadím, které není v chodu.
V nabídce je samostatná sada pro odsávání
prachu (DE7777).
1. Připojte trubice odsávání prachu (kk) k hubicím (q). Delší hadici k horní hubici.
2. Připojte hadice ke spojce se třemi výstupy (rr).
Přeprava (obr. 1)
VAROVÁNÍ: Z důvodu zajištění pohodlné
přepravy pokosové pily je základna pily
opatřena dvěma úchopy (ff). Nikdy nepoužívejte ochranné kryty při zvedání nebo
přenášení této pokosové pily.
Vaše elektrické nářadí nevyžaduje žádné dodatečné mazání.
Čištění
Před použitím pečlivě zkontrolujte horní kryt pilového kotouče, pohyblivý spodní kryt a trubici odsávání prachu, abyste se ujistili o jejich správné funkci.
Ujistěte se, zda piliny, prach nebo části obrobku
nemohou způsobit zablokování těchto funkcí.
Dojde-li k zablokování částí obrobku mezi pilovým
kotoučem a ochrannými kryty, odpojte stroj od napájení a postupujte podle pokynů uvedených v části
Montáž pilového kotouče. Odstraňte zaseknuté
části a proveďte montáž pilového kotouče.
VAROVÁNÍ: Jakmile se ve větracích drážkách a v jejich blízkosti nahromadí prach
a nečistoty, ofoukejte nářadí proudem suchého stlačeného vzduchu. Při provádění
tohoto úkonu údržby používejte schválenou
ochranu zraku a schválený respirátor.
1. Chcete-li pilu přemístit, nastavte pokosový
a šikmý řez na hodnotu 0°.
17
VAROVÁNÍ: K čištění nekovových součástí
nářadí nikdy nepoužívejte rozpouštědla nebo
jiné agresivní látky. Tyto chemikálie mohou
oslabit materiály použité v těchto částech.
Používejte pouze hadřík navlhčený v mýdlovém roztoku.
Nikdy nedovolte, aby se do nářadí dostala jakákoli kapalina. Nikdy neponořujte
žádnou část nářadí do kapaliny.
VAROVÁNÍ: Z důvodu snížení rizika
zranění pravidelně čistěte horní část stolu.
VAROVÁNÍ: Z důvodu snížení rizika
zranění pravidelně čistěte systém pro
zachytávání prachu.
Doplňkové příslušenství
VAROVÁNÍ: Jiné příslušenství, než je příslušenství nabízené společností DEWALT,
nebylo s tímto výrobkem testováno. Proto
by mohlo být použití takového příslušenství s tímto nářadím velmi nebezpečné.
Chcete-li snížit riziko zranění, používejte s tímto nářadím pouze příslušenství
doporučené společností DEWALT.
Použití válečkového stolu
(obr. 3 - 5)
Válečkový stůl (pp) usnadňuje manipulaci s velkými a dlouhými kusy dřeva (obr. 5). Může být
připojen k levé nebo pravé části stroje. Válečkový
stůl vyžaduje použití doplňkového stojanu (obr. 3).
VAROVÁNÍ: Při sestavování válečkového stolu postupujte podle pokynů
dodávaných se stojanem.
•
•
Na straně stolu, která bude použita, nahraďte
krátké podpěrné tyče dodávané se stojanem
vodicími tyčemi stolu.
Dodržujte všechny pokyny dodávané s válečkovým stolem.
ŘADA DOSTUPNÝCH PILOVÝCH KOTOUČŮ
(DOPORUČENÉ PILOVÉ KOTOUČE)
Typ pilového
kotouče
Rozměry pilového
kotouče
(průměr × upínací
otvor × počet zubů)
Použití
DT4222 series 40
216 × 30 × 24
Univerzální použití,
podélné a příčné řezy
dřeva a plastů
DT4286 series 40
216 × 30 × 80
S geometrií TCG
(trapézové zuby) pro
řezání hliníku
zst00241696 - 17-07-2014
18
Typ pilového
kotouče
Rozměry pilového
kotouče
(průměr × upínací
otvor × počet zubů)
Použití
DT4320 series 60
216 × 30 × 48
S geometrií ATB
(střídavé zuby) pro
jemné řezy umělého
a přírodního dřeva
DT4350 series 60
216 × 30 × 60
S geometrií TCG (trapézové zuby) pro velmi
jemné řezy umělého
a přírodního dřeva
Další informace o vhodném příslušenství získáte
u autorizovaného prodejce.
Ochrana životního prostředí
Tříděný odpad. Tento výrobek nesmí
být vyhozen do běžného domácího
odpadu.
Pokud nebudete výrobek DEWALT dále používat
nebo přejete-li si jej nahradit novým, nelikvidujte
jej spolu s běžným komunálním odpadem.
Zařízení zlikvidujte podle platných pokynů o třídění
a recyklaci odpadů.
Tříděný odpad umožňuje recyklaci
a opětovné využití použitých výrobků
a obalových materiálů. Opětovné použití recyklovaných materiálů pomáhá
chránit životní prostředí před znečištěním a snižuje spotřebu surovin.
Při zakoupení nových výrobků vám prodejny,
místní sběrny odpadů nebo recyklační stanice
poskytnou informace o správné likvidaci elektro
odpadů z domácnosti.
Společnost DEWALT poskytuje službu sběru
a recyklace výrobků DEWALT po skončení jejich
provozní životnosti.Chcete-li získat výhody této
služby, odevzdejte prosím váš výrobek kterémukoli autorizovanému zástupci servisu, který nářadí
odebere a zajistí jeho recyklaci.
Místo nejbližšího autorizovaného servisu DEWALT
naleznete na příslušné adrese uvedené na zadní
straně tohoto návodu. Seznam autorizovaných
servisů DEWALT a podrobnosti o poprodejním
servisu naleznete také na internetové adrese:
www.2helpU.com.
DW771
Motor
POKOSOVÁ PILA
©
19
DW771
Stůl
POKOSOVÁ PILA
©
20
21
22
ZÁRUKA
Spoleþnost DEWALT je pĜesvČdþena o kvalitČ
svých výrobkĤ a nabízí mimoĜádnou záruku
pro profesionální uživatele tohoto náĜadí. Tato
záruka je nabízena ve prospČch zákazníka
a nijak neovlivní jeho zákonná záruþní práva.
Tato záruka platí ve všech þlenských státech EU
a evropské zóny volného obchodu EFTA.
• 30 DNĤ ZÁRUKA VÝMČNY •
Nejste-li s výkonem vašeho náĜadí DEWALT
zcela spokojeni, mĤžete jej do 30 dnĤ po
zakoupení vrátit. NáĜadí musí být v kompletním
stavu jako pĜi zakoupení a musí být dodáno na
místo, kde bylo zakoupeno, kde bude provedena
výmČna nebo navrácení penČz. NáĜadí musí být
v uspokojivém stavu a musí být pĜedložen doklad
o jeho zakoupení.
• JEDNOROþNÍ SMLOUVA NA BEZPLATNÝ SERVIS •
Musí-li být bČhem 12 mČsícĤ po zakoupení
provedena údržba nebo servis vašeho náĜadí
DEWALT, máte nárok na jedno bezplatné
provedení tohoto úkonu. Tento úkon bude
bezplatnČ proveden v autorizovaném servisu
DEWALT. K náĜadí musí být pĜedložen doklad
o jeho zakoupení. Tato oprava zahrnuje i práci.
Tento bezplatný servis se nevztahuje na
pĜíslušenství a náhradní díly, pokud nejsou také
kryty zárukou.
• JEDNOROþNÍ PLNÁ ZÁRUKA •
Dojde-li bČhem 12 mČsícĤ od zakoupení výrobku
DEWALT k poškození tohoto výrobku z dĤvodu
závady materiálu nebo špatného dílenského
zpracování, spoleþnost DEWALT zaruþuje
bezplatnou výmČnu všech poškozených þástí nebo dle našeho uvážení - bezplatnou výmČnu
celého náĜadí, za pĜedpokladu, že:
• Závada nevznikla v dĤsledku neodborného
zacházení.
• Výrobek byl vystaven bČžnému použití
a opotĜebování.
• Výrobek nebyl opravován neoprávnČnými
osobami.
• Byl pĜedložen doklad o zakoupení;
• Byl výrobek vrácen kompletní s pĤvodními
komponenty.
Požadujete-li reklamaci, kontaktujte prodejce
u kterého jste výrobek zakoupili nebo vyhledejte
autorizovanou servisní organizaci. Seznam
autorizovaných servisĤ DEWALT a podrobnosti
o poprodejním servisu naleznete také na
internetové adrese: www.2helpU.com.
STANLEY BLACK & DECKER
CZECH REPUBLIC S.R.O.
Türkova 5b
149 00 Praha 4
ýeská Republika
Tel.:
00420 261 009 772
Fax:
00420 261 009 784
Servis: 00420 244 403 247
www.dewalt.cz
obchod@sbdinc.com
STANLEY BLACK & DECKER
SLOVAKIA S.R.O.
Vysoká 2/b
811 06 Bratislava
Tel.:
00420 261 009 772
Fax:
00420 261 009 784
www.dewalt.sk
obchod@sbdinc.com
BAND SERVIS
K Pasekám 4440
760 01 Zlín
Tel.:
00420 577 008 550,1
Fax:
00420 577 008 559
www.bandservis.cz
bandservis@bandservis.cz
BAND SERVIS
Paulínska 22
917 01 Trnava
Tel.:
00421 335 511 063
Fax:
00421 335 512 624
www.bandservis.sk
p.talajka@bandservis.sk
Právo na pĜípadné zmČny vyhrazeno.
06/2014
ZÁRUýNÍ LIST
CZ
SK
ZÁRUýNÝ LIST
TYP VÝROBKU:
CZ
Výrobní kód
Datum prodeje
SK
Výrobný kód
Dátum predaja
CZ
Dokumentace záruþní opravy
Razítko prodejny
Podpis
Peþiatka predajne
Podpis
Dokumentácia záruþnej opravy
SK
CZ
ýíslo
Datum pĜíjmu
Datum zakázky ýíslo zákazky Závada
Razítko
SK
ýíslo
dodávky
Dátum príjmu
Dátum opravy
Podpis
Peþiatka
Podpis
CZ
Adresy servisu
Band servis
Klášterského 2
CZ-140 00 Praha 4
Tel.: 00420 244 403 247
Fax: 00420 241 770 167
06/14
Porucha
ýíslo
objednávky
CZ
Band servis
K Pasekám 4440
CZ-760 01 Zlín
Tel.: 00420 577 008 550,1
Fax: 00420 577 008 559
http://www.bandservis.cz
SK
Adresa servisu
Band servis
Paulínska ul. 22
SK-917 01 Trnava
Tel.: 00421 335 511 063
Fax: 00421 335 512 624
Download PDF

advertising