DW777 | DeWalt DW777 MITRE SAW Type 2 instruction manual

599333-08 SK
Preložené z pôvodného návodu
DW770
DW771
DW777
Obrázok 1
Obrázok 2
2
Obrázok 3
Obrázok 4
Obrázok 5
Obrázok 6
Obrázok 7
Obrázok 8
Obrázok 9
Obrázok 10
3
Obrázok 11
Obrázok 12
Obrázok 13
Obrázok 14
Obrázok 15
Obrázok 16
4
Obrázok 17
Obrázok 18
Obrázok 19
Obrázok 20
Obrázok 21
Obrázok 22
5
Obrázok 23
Obrázok 25
Obrázok 26
Obrázok 27
6
Obrázok 24
SLOVENSKY
DW770, DW771, DW777 - POKOSOVÁ PÍLA
Blahoželáme Vám!
Zvolili ste si náradie značky DEWALT. Roky
skúseností, dôkladný vývoj výrobkov a inovácie vytvorili zo spoločnosti DEWALT jedného
z najspoľahlivejších partnerov pre užívateľov
profesionálneho elektrického náradia.
Technické údaje
Napätie zdroja
Typ
Príkon
DW771
230
2
1550 /
1400
216
30
DW777
230
2
1800 /
1600
216
30
6300
50°
2600 5200
50°
48°
48°
48°
45°
45°
45°
45°
45°
45°
kg
60 × 270
60 × 190
60 × 180
48 × 270
45 × 270
460 × 560
× 430
14,0
60 × 270
60 × 190
60 × 180
48 × 270
45 × 270
460 × 560
× 430
15,0
60 × 270
60 × 190
60 × 180
48 × 270
45 × 270
460 × 560
× 430
15,0
dB(A)
93
91
93
dB(A)
dB(A)
3
104
3
102
3
104
dB(A)
3,9
3,2
3,9
V
W
Priemer pílového kotúča mm
Priemer upevňovacie- mm
ho otvoru
Max. otáčky pílového min-1
kotúča
Pokosový rez (maxiľavý
málne polohy)
a pravý
Šikmý rez (maximálne ľavý
polohy)
Kombinovaný rez
šikmý
pokosový
Prevádzkové parametre
priečny rez 90°
mm
pokosový rez 45°
mm
pokosový rez 48°
mm
šikmý rez 45°
mm
šikmý rez 48°
mm
Celkové rozmery
mm
Hmotnosť
LpA (akustický tlak)
KpA ( odchýlka akustického tlaku)
LWA (akustický výkon)
KWA (odchýlka akustického výkonu)
DW770
230
1
1600
216
30
6300
50°
Celková úroveň vibrácií (priestorový vektorový súčet) podľa normy
EN 61029:
Hodnota vibrácií ah
ah =
m/s²
2,1
2,1
2,1
Odchýlka K =
m/s²
1,5
1,5
1,5
Hodnota vibrácií uvedená v tomto dokumente
bola meraná podľa normalizovaných požiadaviek,
ktoré sú uvedené v norme EN 61029 a môže sa
použiť na porovnanie jedného náradia s ostatnými. Táto hodnota môže byť použitá na predbežný
odhad vibrácií pôsobiacich na obsluhu.
VAROVANIE: Deklarované hodnoty vibrácií sa vzťahujú na štandardné použitie
náradia. Ak sa však náradie používa pre
rôzne aplikácie s rozmanitým príslušenstvom alebo ak sa nerobí dostatočná
údržba, veľkosť vibrácií môže byť odlišná.
Tak sa môže počas pracovnej doby
značne predĺžiť doba pôsobenia vibrácií
na obsluhu.
Odhad miery vystavenia sa pôsobeniu
vibrácií by mal tiež počítať s dobou,
kedy je náradie vypnuté alebo kedy je
v chode, ale nerobí žiadnu prácu. Počas
celkového pracovného času sa tak
môže čas pôsobenia vibrácií na obsluhu
značne skrátiť.
Zistite si ďalšie doplnkové bezpečnostné
opatrenia, ktoré chránia obsluhu pred
účinkom vibrácií: údržba náradia a jeho
príslušenstvo, udržovanie rúk v teple,
organizácia spôsobu práce.
Poistky
Európa
Náradie 230 V 10 A v napájacej sieti
POZNÁMKA: Toto zariadenie je určené na
pripojenie k napájaciemu systému s maximálnou
prípustnou impedanciou Zmax = 0,25 Ω na bode
rozhrania (rozvodná skriňa) napájacieho systému
používateľa.
Užívateľ musí zaistiť, aby bolo toto zariadenie
pripojené iba k napájaciemu zdroju, ktorý spĺňa
vyššie uvedené požiadavky. Ak je to nutné, užívateľ môže požiadať distribútora elektrickej energie
o informácie týkajúce sa impedancie systému
v bode rozhrania.
Vysvetlenie pojmov: Bezpečnostné pokyny
Nižšie uvedené formulácie popisujú stupeň závažnosti každého upozornenia.
Prečítajte si pozorne návod na obsluhu a venujte
pozornosť týmto symbolom.
NEBEZPEČENSTVO: Označuje
bezprostredne hroziacu rizikovú situáciu,
ktorá povedie k spôsobeniu vážneho
alebo smrteľného zranenia v prípade,
že sa jej nezabráni.
VAROVANIE: Označuje potenciálne
rizikovú situáciu, ktorá môže spôsobiť
vážne alebo smrteľné zranenie
v prípade, že sa jej nezabráni.
UPOZORNENIE: Označuje potenciálne
rizikovú situáciu, ktorá môže viesť
k ľahkému alebo stredne vážnemu
zraneniu prípade, že sa jej nezabráni.
7
POZNÁMKA: Označuje postup
nesúvisiaci so spôsobením zranení,
ktorý môže viesť k poškodeniu
zariadení v prípade, že sa mu nezabráni.
Upozorňuje na riziko úrazu spôsobeného
elektrickým prúdom.
Upozorňuje na riziko vzniku požiaru.
Upozorňuje na nebezpečenstvo ostrých
hrán.
ES Prehlásenie o zhode v rámci EÚ
SMERNICE PRE STROJOVÉ ZARIADENIA
10
DW770, DW771, DW777
Spoločnosť týmto prehlasuje, že tieto výrobky
popisované v časti Technické údaje spĺňajú
požiadavky nasledujúcich noriem: 2006/42/EC,
EN 61029-1, EN 61029-2-9.
Tieto výrobky spĺňajú tiež požiadavky smerníc
2004/108/EC a 2011/65/EU. Ďalšie informácie
Vám poskytne zástupca spoločnosti DEWALT na
nasledujúcej adrese alebo na adresách, ktoré sú
uvedené na zadnej strane tohto návodu.
Nižšie podpísaná osoba je zodpovedná za zostavenie technických údajov a vydáva toto vyhlásenie v zastúpení spoločnosti DEWALT.
Horst Grossmann
Viceprezident pre vývoj a konštrukciu produktov
DEWALT, Richard-Klinger-Strasse 11
D-65510, Idstein, Germany
1. 1. 2010
Bezpečnostné pokyny
VAROVANIE! Pri použití elektrického
náradia sa musia dodržiavať základné
bezpečnostné pokyny, aby sa znížilo
riziko vzniku požiaru, úrazu elektrickým
prúdom a zranenia osôb, vrátane
nasledujúcich.
Pred použitím tohto náradia si prečítajte všetky
uvedené bezpečnostné pokyny a tieto pokyny si
uschovajte.
USCHOVAJTE TIETO POKYNY PRE PRÍPADNÉ BUDÚCE POUŽITIE
8
Všeobecné bezpečnostné
pokyny
1. Udržujte poriadok na pracovisku.
Neporiadok na pracovnom stole a preplnený
pracovný priestor môžu viesť ku vzniku úrazu.
2. Berte ohľad na okolie pracovnej plochy.
Náradie nevystavujte vlhkosti. Nepoužívajte
náradie vo vlhkom prostredí. Zaistite správne
osvetlenie pracoviska (250 - 300 luxov).
Nepoužívajte náradie na miestach, kde hrozí
riziko vzniku požiaru alebo explózie, napríklad
v blízkosti horľavých alebo výbušných kvapalín a plynov.
3. Ochrana pred úrazom spôsobeným elektrickým prúdom.
Zabráňte kontaktu tela s uzemnenými povrchmi (napr. potrubie, radiátory, sporáky a chladničky). Pri práci v extrémnych podmienkach
(napríklad vysoká vlhkosť, tvorba kovových
pilín pri práci, atď.) môže byť elektrická
bezpečnosť zvýšená vložením izolačného
transformátora alebo ochranného ističa (FI).
4. Okolo stojace osoby udržujte mimo pracovný priestor.
Zabráňte okolitým osobám, obzvlášť deťom,
aby sa dotýkali náradia alebo predlžovacieho
kábla a držte ich mimo pracovnú oblasť.
5. Nepoužívané náradie uskladnite.
Ak nie je náradie používané, musí byť
uskladnené na suchom mieste a musí byť tiež
vhodne zabezpečené, mimo dosahu detí.
6. Elektrické náradie nepreťažujte.
Náradie bude pracovať lepšie a bezpečnejšie,
ak bude používané v takom výkonnostnom
rozsahu, na aký bolo určené.
7. Používajte vhodné náradie.
Nepreťažujte malé náradia alebo prídavné
zariadenia pri práci, ktorá je určená pre
výkonnejšie náradie. Nepoužívajte náradie na
iné účely, ako na ktoré je určené. Napríklad,
okružnú pílu nepoužívajte na rezanie kmeňov
alebo konárov stromov.
8. Vhodne sa obliekajte.
Nenoste voľný odev alebo šperky. Mohli by
byť zachytené o pohybujúce sa časti náradia.
Pri práci vo vonkajšom prostredí používajte
nekĺzavú obuv. Ak máte dlhé vlasy, používajte
vhodnú pokrývku hlavy.
9. Používajte prostriedky na ochranu osôb.
Vždy používajte ochranné okuliare. Ak sa pri
práci s náradím práši alebo ak odlietavajú
drobné čiastočky materiálu, používajte respirátor proti prachu alebo ochranný štít. Keďže
tieto čiastočky materiálu môžu byť dosť
horúce, používajte tiež žiaruvzdornú zásteru.
Používajte vždy vhodnú ochranu sluchu.
Vždy noste ochrannú prilbu.
10. Pripojte si zariadenie na zachytávanie
prachu.
Pokiaľ je zariadenie vybavené adaptérom na
pripojenie zariadení na zachytávanie prachu,
zaistite jeho správne pripojenie a riadne
fungovanie.
11. S prívodným káblom zaobchádzajte opatrne.
Nikdy nevyťahujte zástrčku zo zásuvky
šklbaním za prívodný kábel. Dbajte na to,
aby kábel neprechádzal cez horúce alebo
mastné povrchy a cez ostré hrany. Pri prenášaní nikdy nedržte náradie za prívodný kábel.
12. Obrobok si upnite.
Pokiaľ je to možné, použite na uchytenie
obrobku zverák alebo svorky. Je to bezpečnejšie a umožňuje to manipuláciu s náradím
oboma rukami.
13. Neprekážajte sami sebe.
Pri práci vždy udržujte vhodný a pevný postoj.
14. Starostlivosť o náradie
Rezné nástroje udržujte ostré a čisté. Tak
bude zaistený bezpečnejší a vyšší výkon
náradia. Dodržujte pokyny na údržbu a výmenu príslušenstva. Ak je elektrické náradie
poškodené, nechajte ho opraviť v autorizovanom servise. Udržujte všetky ovládacie
prvky a rukoväte čisté, suché a neznečistené
olejom alebo mazivami.
15. Náradie odpojte.
Pokiaľ sa náradie nepoužíva, pred vykonávaním údržby a pred výmenou príslušenstva,
ako sú pílové kotúče, pracovné nástroje
a nože, náradie vždy odpojte od elektrickej
siete.
16. Odstráňte nastavovacie prípravky a kľúče.
Vytvorte si návyk, aby ste pred použitím
náradie kontrolovali, či na ňom nezostali
nastavovacie kľúče alebo prípravky a zaistite
ich odstránenie z náradia.
17. Zabráňte nechcenému zapnutiu.
Neprenášajte náradie s prstom na hlavnom
vypínači. Pred pripojením prívodného kábla
k zásuvke sa uistite, či je hlavný vypínač vo
vypnutej polohe.
18. Používajte predlžovacie káble určené na
vonkajšie použitie.
Pred použitím predlžovací kábel vždy skontrolujte a ak je poškodený, vymeňte ho. Ak
používate náradie vonku, používajte iba predlžovací kábel určený na vonkajšie použitie,
ktorý je aj takto označený.
19. Buďte pozorní
Stále sledujte, čo robíte. Premýšľajte. S náradím nepracujte, ak ste unavení alebo ak ste
pod vplyvom omamných látok, alkoholu alebo
liekov.
20. Kontrolujte poškodené časti
Skôr než budete náradie používať, starostlivo
skontrolujte, či nie je poškodené, aby bolo
zaistené jeho správne fungovanie. Skontrolujte vychýlenie a uloženie pohybujúcich sa
častí, opotrebenie jednotlivých častí a ďalšie
prvky, ktoré môžu ovplyvniť správny chod
náradia. Zničené alebo iné poškodené dielce
nechajte vymeniť v značkovom servise, ak
nebude v tejto príručke uvedený iný spôsob
odstránenia poruchy. Poškodené vypínače
nechajte vymeniť v autorizovanom servise.
Ak nie je možné hlavným vypínačom náradie
zapnúť a vypnúť, s náradím nepracujte. Nikdy
sa nepokúšajte o opravu sami.
VAROVANIE! Použitie akéhokoľvek
iného príslušenstva alebo prídavných
zariadení, alebo akékoľvek iné využitie
tohto náradia, než je popísané v tomto
návode na použitie, môže predstavovať
riziko zranenia osôb.
21. Opravy tohto náradia vždy zverujte kvalifikovaným servisným technikom.
Toto elektrické náradie zodpovedá platným
bezpečnostným normám. Opravy by mali byť
vykonávané iba kvalifikovanými technikmi,
ktorí budú používať originálne náhradné diely.
V ostatných prípadoch môže dôjsť k nebezpečnému ohrozeniu užívateľa.
Ďalšie bezpečnostné pokyny
pre pokosové píly
•
•
•
•
•
•
•
•
Tento stroj je vybavený špeciálne upraveným
prívodným káblom, ktorého výmenu môže
vykonávať iba výrobca alebo autorizovaný
servis.
Nepoužívajte pílu na rezanie iných materiálov, než sú materiály odporučené výrobcom
píly.
Nepoužívajte náradie bez nainštalovaných
bezpečnostných krytov , alebo pokiaľ tieto
kryty nepracujú správne, alebo pokiaľ nebola
správne vykonaná ich údržba.
Pri vykonávaní pokosových rezov zaistite,
aby bolo rameno píly bezpečne upevnené.
Dbajte na to, aby bola podlaha okolo píly
rovná, uprataná a bez zvyškov materiálov,
napríklad pilín alebo odrezkov.
Zvoľte správny pílový kotúč pre rezaný materiál.
Používajte správne nabrúsené pílové kotúče.
Neprekračujte maximálne otáčky vyznačené
na kotúči.
Pred začatím akejkoľvek činnosti sa uistite, či
sú riadne dotiahnuté všetky poistné skrutky
a upínacie rukoväti.
9
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
10
Nikdy nedávajte ruky do priestoru pílového
kotúča, ak je píla pripojená k zdroju elektrického napätia.
Nikdy sa nepokúšajte rýchlo zastaviť pohybujúci sa kotúč píly jeho zablokovaním pomocou
náradia alebo iného prostriedku. Mohlo by
dôjsť k vážnemu úrazu.
Pred použitím akéhokoľvek príslušenstva si
naštudujte návod na použitie.
Nesprávne použitie príslušenstva môže náradie poškodiť.
Pri manipulácii s pílovým kotúčom alebo s neopracovaným materiálom používajte držiak
alebo rukavice.
Pred použitím zaistite, aby bol pílový kotúč
správne nasadený.
Uistite sa, či sa pílový kotúč otáča správnym
smerom.
Nepoužívajte pílové kotúče s väčšším alebo
menším než odporučeným priemerom. Správne parametre pílového kotúča sú uvedené
v Technických údajoch. Používajte iba
pílové kotúče špecifikované v tomto návode,
ktoré spĺňajú požiadavky normy EN 847-1.
Zvážte použitie špeciálne navrhnutých pílových kotúčov s menšou hlučnosťou pri práci.
Nepoužívajte pílové kotúče z rýchloreznej
ocele (HSS).
Nepoužívajte prasknuté alebo poškodené
pílové kotúče.
Nepoužívajte brúsne alebo diamantové kotúče.
Používajte iba také pílové kotúče, ktorých
vyznačené otáčky sú minimálne rovnaké, ako
sú otáčky uvedené na píle.
Nikdy nepoužívajte pílu bez krytu s drážkou
pre pílový kotúč.
Pred uvoľnením vypínača vytiahnite pílový
kotúč z rezu v obrobku.
Ak chcete zablokovať hriadeľ motora, nikdy
neblokujte vetranie.
Pred každým rezom sa uistite, či je píla stabilná.
Ochranný kryt píly sa pri poklesnutí ramena
automaticky zdvihne. Kryt sa spustí nad
pílový kotúč, hneď ako bude stlačená poistná
páka hlavy píly (b).
Ochranný kryt nikdy rukou nezdvíhajte, pokiaľ
nie je píla vypnutá. Kryt môžete zdvihnúť
rukou pri montáži alebo demontáži pílového
kotúča alebo pri kontrolovaní píly.
Pravidelne kontrolujte, či sú čisté vetracie
otvory na kryte motora a či nie sú tieto otvory
zanesené pilinami.
Pokiaľ je kryt s drážkou pre pílový kotúč opotrebovaný, vymeňte ho.
Pred vykonávaním akejkoľvek údržby, alebo
pred výmenou pílového kotúča, odpojte pílu
od elektrickej siete.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Nikdy nevykonávajte čistenie alebo údržbu,
pokiaľ je stroj ešte v chode a hlava sa nenachádza v hornej pokojovej polohe.
Ak je píla vybavená laserom, nie je povolená
jeho náhrada laserom iného typu. Opravy
môže vykonávať iba výrobca lasera alebo
autorizovaný servisný zástupca.
Pri rezaní dreva pripojte pílu k zariadeniu na
zachytávanie pilín a prachu.
Vždy vezmite do úvahy faktory, ktoré majú
vplyv na tvorbu prachu, ako sú:
– Typ rezaného materiálu (drevotrieska
vytvára pri rezaní viac prachu ako plné
drevo).
– Nabrúsenie pílového kotúča.
– Správne nastavenie pílového kotúča.
– Odsávanie prachu s rýchlosťou prúdenia
vzduchu vyššou než 20 m/s.
Zaistite správne nastavenie lokálneho
odsávania, ochranných krytov a žliabkov na
odvádzanie nečistôt.
Berte prosím do úvahy nasledujúce faktory
ovplyvňujúce hladinu hluku:
– Používajte pílové kotúče so zníženou hlučnosťou.
– Používajte iba správne nabrúsené kotúče.
Údržba píly by mala byť vykonávaná pravidelne.
Zaistite zodpovedajúce základné alebo lokálne osvetlenie.
Zaistite, aby bola obsluha zodpovedajúcim
spôsobom preškolená v použití, nastavení
a obsluhe stroja.
Zaistite, aby sa používali dištančné vložky
a krúžky vretena vhodné pre prevádzku píly,
ktorá je popísaná v tomto návode na obsluhu.
Vyvarujte sa odstraňovaniu akýchkoľvek
odrezkov alebo častí obrobku z priestoru
rezu, ak je píla v chode a ak nie je hlava píly
v hornej pokojovej polohe.
Nikdy nerežte obrobky kratšie než 150 mm.
Ak nemá stroj prídavnú podperu, môžu sa
rezať obrobky s nasledujúcimi rozmermi:
– Výška 60 mm, šírka 270 mm a dĺžka
500 mm.
– Dlhšie obrobky sa musia podoprieť vhodným stolom, napríklad DE7023. Obrobok
vždy riadne upevnite.
Ak dôjde k nehode alebo k poruche stroja,
okamžite pílu vypnite a odpojte ju od zdroja
napätia.
Informujte o poruche a spravte vhodné označenie, aby ste zabránili ostatným osobám
používať poškodenú pílu.
Ak dôjde k zablokovaniu pílového kotúča,
ktoré bude spôsobené nadmernou posuvnou silou pri rezaní, zastavte stroj a odpojte
napájanie. Vyberte obrobok a zaistite, aby sa
•
•
pílový kotúč voľne otáčal. Znovu zapnite stroj
a zahájte nový rez s menšou posuvnou silou.
Nikdy nerežte ľahké zliatiny, najmä horčík.
Kedykoľvek to situácia umožňuje, pripevnite
stroj k pracovnému stolu pomocou skrutiek
s priemerom 8 mm a s dĺžkou 80 mm.
Ostatné riziká
Pri použití píl vznikajú nasledovné riziká:
– Poranenia spôsobené kontaktom s rotujúcimi dielmi.
Napriek tomu, že sa dodržiavajú príslušné
bezpečnostné predpisy a že sa používajú bezpečnostné zariadenia, nemôžu sa vylúčiť určité
zvyškové riziká.Tieto riziká sú nasledujúce:
– Poškodenie sluchu.
– Riziko nehôd spôsobených nekrytými časťami rotujúceho pílového kotúča.
– Riziko poranenia pri výmene nechráneného pílového kotúča.
– Riziko pricviknutia prstov pri manipulácii
s ochrannými krytmi.
– Zdravotné riziká spôsobené vdychovaním
prachu zvíreného pri rezaní dreva, najmä
dubového, bukového a materiálu MDF.
Nasledujúce faktory zvyšujú riziko dýchacích
problémov:
– Pri rezaní dreva nie je pripojené žiadne
odsávacie zariadenie.
– Nedostatočné odsávanie, ktoré je spôsobené nevyčistenými filtrami.
Štítky na náradí
Na stroji sú nasledovné piktogramy:
Pred použitím si prečítajte návod na
obsluhu.
Používajte ochranu sluchu.
Vždy používajte prostriedky na ochranu
zraku.
Bod uchopenia pri
prenášaní
UMIESTNENIE DÁTUMOVÉHO KÓDU (Obr. 2)
Dátumový kód (A5), ktorý obsahuje tiež rok výroby, je vytlačený na kryte náradia.
Príklad:
2012 XX XX
Rok výroby
Obsah balenia
Balenie obsahuje:
1 čiastočne zmontovanú pokosovú pílu
2 šesťhranné kľúče 4/6
1 pílový kotúč s priemerom 216 mm s karbidovými zubami
1 upínaciu svorku
2 hubice na odsávanie prachu (voliteľné pri
modeli DW770)
1 návod na obsluhu
1 výkresovú dokumentáciu
•
•
Skontrolujte, či počas prepravy nedošlo k poškodeniu náradia, jeho častí alebo príslušenstva.
Pred začatím pracovných operácií venujte
dostatok času dôkladnému prečítaniu a pochopeniu tohto návodu.
Popis (obr. 1, 2, 9)
VAROVANIE: Nikdy nevykonávajte žiadne úpravy elektrického náradia ani jeho
súčastí. Mohlo by dôjsť k úrazu alebo
k poškodeniu náradia.
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.
j.
k.
l.
m.
n
o
p.
q.
r.
s.
t.
u.
v.
w
x.
y.
z.
aa.
bb.
cc.
dd.
ee.
ff.
Hlavný vypínač
Odisťovacia páka krytu
Rukoväť na prenášanie
Horný pevný kryt
Vonkajšia príruba
Upínacia skrutka pílového kotúča
Spodný kryt pílového kotúča
Pílový kotúč
Upínacia skrutka posuvného vodidla
Pevný stôl
Kryt s drážkou pre pílový kotúč
Rameno pre pokosové rezy
Západka pokosových rezov
Otočné rameno stolovej a pokosovej píly
Mierka pokosových rezov
Posuvné vodidlo
Upínacia svorka na materiál
Poistka vodiacich tyčí
Zaisťovací háčik krytu
Upínacia rukoväť šikmých rezov
Mierka šikmých rezov
Montážne otvory pre upevnenie píly
Blokovacie tlačidlo
Vodiace tyče
Hlava píly
Šesťhranné kľúče
Príchytka kábla
Kábel
Regulátor otáčok (iba model DW771)
Otvor pre visiacu zámku
Odblokovacie tlačidlo
Rukoväť na prenášanie píly (ľavá a pravá)
11
gg. Vnútorná príruba
VOLITEĽNÉ PRÍSLUŠENSTVO (obr. 1, 3 - 6)
hh. Koncová doska stola
ii. Podporné vodiace koľaje
jj. Podporná doska pre materiál
kk. Hubica na odvod prachu
ll. Otočný doraz
mm Nastaviteľný stojan 760 mm (maximálna
výška)
nn. Stojan
oo. Dĺžkový doraz pre krátke obrobky (používa sa
s vodiacimi koľajami [ii])
pp. Valčekový stôl
qq. Trubica na odvod pilín
rr. Spojka s troma výstupmi
POUŽITIE VÝROBKU
Vaša pokosová píla DEWALT pre priečne rezy je
určená na profesionálne rezanie dreva, drevených výrobkov a plastov. Táto píla bude ľahko,
presne a bezpečne vykonávať priečne, šikmé
a pokosové rezy.
Táto píla je určená na použitie s pílovým kotúčom
s priemerom 216 mm so zubami s karbidovými
hrotmi.
NEPOUŽÍVAJTE toto náradie vo vlhkom prostredí alebo v prostredí s výskytom horľavých
kvapalín a plynov.
Tieto pokosové píly sú náradím na profesionálne
použitie.
ZABRÁŇTE deťom, aby sa s týmto náradím
dostali do kontaktu. Ak toto zariadene používajú
neskúsené osoby, musí byť zaistený odborný
dozor.
VAROVANIE! Nepoužívajte tento stroj na
iné, než popísané účely.
•
Tento výrobok nie je určený na použitie osobami (vrátane detí) so zníženými fyzickými,
zmyslovými alebo duševnými schopnosťami,
alebo s nedostatkom skúseností a znalostí,
ak týmto osobám nebol stanovený dohľad
osobou zodpovednou za ich bezpečnosť.
Deti by nemali byť nikdy ponechané s týmto
náradím bez dohľadu.
Elektrická bezpečnosť
Elektromotor bol skonštruovaný len pre jedno
napätie. Vždy skontrolujte, či napätie zdroja zodpovedá napätiu na výkonovom štítku.
Vaše náradie je chránené dvojitou
izoláciou v súlade s normou EN 61029.
Preto nie je nutné použitie uzemňovacieho vodiča.
12
Výmenu prívodného kábla musí robiť iba autorizovaný servis alebo elektromechanik s príslušnou
kvalifikáciou.
Je povolené použitie nasledujúcich káblov:
DW770:
H07RN-F, 2 x 1,0 mm2
DW770 LX:
H05RR-F, 2 x 1,5 mm2
DW777 / DW771:
H07RN-F, 2 x 1,0 mm²
DW777 LX / DW771 LX: H05RR-F, 2 x 1,5 mm²
Použitie predlžovacieho kábla
Ak je použitie predlžovacieho kábla nutné, použite iba schválený typ kábla s 3 vodičmi, ktorý je
vhodný pre príkon tohto náradia (viď Technické
údaje). Minimálny prierez vodiča je 1,5 mm2;
maximálna dĺžka je 30 m.
V prípade použitia zvinovacieho kábla, odviňte
vždy celú dĺžku kábla.
Nastavenie
VAROVANIE: Z dôvodu zníženia rizika
zranenia, vypnite pílu a odpojte ju od
elektrickej siete pred montážou alebo
demontážou príslušenstva, pred nastavením alebo výmenou pracovných
nástrojov alebo pri vykonávaní opráv.
Uistite sa, či je hlavný vypínač vo vypnutej polohe (OFF). Náhodné zapnutie píly
môže spôsobiť zranenie.
Vybalenie
Motor a kryty sú už namontované na základňu
píly.
Príchytka kábla (obr. 7)
Vložte kábel (bb) do príchytky kábla (aa). Počítajte s dostatočnou dĺžkou kábla, ktorá umožní
pohyb hlavy píly a pritiahnite skrutku príchytky
kábla.
Montáž na pracovný stôl
(obr. 2)
1. Na všetkých štyroch oporných pätkách píly
sú montážne otvory (v), ktoré umožňujú
pripevnenie píly k pracovnému stolu. K dispozícii sú dve rôzne veľkosti otvorov, aby sa
mohli použiť rôzne veľkosti skrutiek. Použite
akýkoľvek otvor. Nie je nutné, aby ste použili
oba otvory. Odporučené sú skrutky s priemerom 8 mm a s dĺžkou 80 mm. Vždy pílu
pevne pripevnite, aby ste zabránili jej pohybu.
Ak chcete zvýšiť komfort pri prenášaní píly,
môžete namontovať pílu na dosku z preglejky
s hrúbkou minimálne 12,5 mm, ktorá môže
byť pripevnená k pracovnému stolu a ktorá sa
môže neskôr ľahko uvoľniť a preniesť na iné
pracovisko, kde bude znovu upnutá pomocou
svoriek.
2. Ak montujete pílu na dosku z preglejky, uistite
sa, či zo spodnej časti dosky nevyčnievajú
montážne skrutky. Doska z preglejky musí
dokonale sedieť na pracovnej ploche stola.
Ak upínate pílu k pracovnej ploche, upínajte ju iba na upínacích výstupkoch, kde sa
nachádzajú otvory pre upevňovacie skrutky.
Upnutie píly pomocou iných upínacích miest
bude mať vplyv na správne fungovanie píly.
3. Skontrolujte, či nie je montážny povrch
zvlnený alebo deformovaný, aby ste zabránili
nepresnostiam pri rezaní. Ak dochádza na
pracovnej ploche ku kolísaniu píly, umiestnite
pod jednu opornou nohu tenký kúsok materiálu, aby došlo k vyrovnaniu píly.
Montáž pílového kotúča
(obr. 1, 8 - 10)
VAROVANIE: Z dôvodu zníženia rizika
zranenia, vypnite pílu a odpojte ju od
elektrickej siete pred montážou alebo
demontážou príslušenstva, pred nastavením alebo výmenou pracovných
nástrojov alebo pri vykonávaní opráv.
Uistite sa, či je hlavný vypínač vo vypnutej polohe (OFF). Náhodné zapnutie píly
môže spôsobiť zranenie.
VAROVANIE: Zuby nového pílového
kotúča sú veľmi ostré a môžu byť nebezpečné.
VAROVANIE: Dbajte na to, aby bol
pílový kotúč vymieňaný iba uvedeným
spôsobom. Používajte iba pílové kotúče,
ktoré sú špecifikované v technických
údajoch. Kat. č.: Odporúča sa pílový
kotúč DT4320.
1. Zasuňte šesťhranný kľúč 6 mm (z) do skrutky
na opačnej strane hriadeľa pílového kotúča
a držte ho v tejto polohe (obr. 8).
2. Otáčaním v smere pohybu hodinových ručičiek povoľte upínaciu skrutku pílového kotúča
(f). Vyberte upínaciu skrutku (f) a vonkajšiu
prírubu (e).
3. Stlačte odisťovaciu páku spodného krytu (b),
aby došlo k zdvihnutiu spodného krytu (g)
a zložte pílový kotúč (h).
4. Nasaďte nový pílový kotúč na vnútornú prírubu (gg) a uistite sa, či zuby na spodnej časti
pílového kotúča smerujú k vodidlu (smerom
od obsluhy).
5. Nasaďte späť vonkajšiu prírubu (e) a uistite
sa, či sú na každej strane hriadeľa motora
správne zasunuté polohovacie výstupky (ss).
6. Otáčaním proti smeru pohybu hodinových
ručičiek pritiahnite upínaciu skrutku pílového
kotúča (f), zatiaľ čo druhou rukou držíte šesťhranný kľúč 6 mm (z) (obr. 10).
NASTAVENIE
VAROVANIE: Z dôvodu zníženia rizika
zranenia, vypnite pílu a odpojte ju od
elektrickej siete pred montážou alebo
demontážou príslušenstva, pred nastavením alebo výmenou pracovných
nástrojov alebo pri vykonávaní opráv.
Uistite sa, či je hlavný vypínač vo vypnutej polohe (OFF). Náhodné zapnutie píly
môže spôsobiť zranenie.
Vaša pokosová píla bola presne nastavená už vo
výrobe. Ak je nutné vykonať opätovné nastavenie z dôvodu dopravy a prenášania píly alebo
z iného dôvodu, riaďte sa pri nastavovaní Vašej
píly nasledujúcimi krokmi. Hneď ako raz pílu
nastavíte, malo by toto presné nastavenie zostať
zachované.
Nastavenie vodiacích tyčí pre
konštantnú hĺbku rezu (obr. 1,
2, 11, 12)
Pílový kotúč musí rezať s konštantnou hĺbkou
rezu po celej dĺžke stola a nesmie sa dotýkať
pevného stola v zadnej časti drážky pre pílový
kotúč alebo v prednej časti otočného ramena.
Aby ste dosiahli takéto nastavenie, vodiace tyče
musia byť pri úplnom stlačení hlavy píly do dolnej
polohy dokonale rovnobežné s rovinou stola.
1. Stlačte odisťovaciu páku spodného krytu (b)
(obr. 1).
2. Zatlačte hlavu píly celkom do zadnej polohy
a odmerajte výšku od otočného stola (n) po
spodnú časť vonkajšej príruby (e) (obr. 11).
3. Otočte poistku vodiacich tyčí hlavy píly (r)
(obr. 2).
4. Držte hlavu píly celkom stlačenú v dolnej
polohe a tlačte ju do dorazovej polohy.
5. Znovu odmerajte výšku popísanú na obrázku
11. Obe hodnoty by mali byť zhodné.
6. Ak je nastavovanie nutné, postupujte nasledovne (obr. 12):
a. Povoľte poistnú maticu (tt) v konzole (uu)
pod hornou hubicou pre odvod prachu
(kk) a podľa potreby nastavte skrutku (vv).
Postupujte v malých krokoch.
b. Utiahnite poistnú maticu (tt).
VAROVANIE: Vždy skontrolujte, či sa
pílový kotúč nedotýka stola v zadnej časti
drážky pre pílový kotúč alebo v prednej
časti otočného ramena vo zvislej polohe
90° alebo v polohe pre šikmý rez v uhle
45°. Nezapínajte pílu pred vykonaním
tejto kontroly!
13
Nastavenie vodidla (obr. 13)
Povoľte upínaciu skrutku posuvného vodidla
(i) otáčaním proti smeru pohybu hodinových
ručičiek. Nastavte posuvné vodidlo (p) do polohy,
ktorá vylučuje poškodenie vodidla pílovým kotúčom a potom pritiahnite upínaciu skrutku vodidla
otáčaním v smere pohybu hodinových ručičiek.
Kontrola a nastavenie polohy
pílového kotúča vzhľadom
k vodidlu (obr. 2, 14, 15)
1. Uvoľnite západku pokosových rezov (m).
2. Položte palec na rameno pokosových rezov
(l) a stlačte západku pokosových rezov (m),
aby došlo k uvoľneniu otočného ramena
stolovej a pokosovej píly (n).
3. Pohybujte ramenom pokosových rezov, pokiaľ sa nebude západka nachádzať v polohe
pre pokosový rez 0°.
4. Stlačte dole hlavu píly a zaistite ju v tejto
polohe pomocou blokovacieho tlačidla (w).
5. Skontrolujte, či sú viditeľné obe označenia 0°
(ww) na mierke pokosových rezov (o).
6. Položte k ľavej časti vodidla (p) a k pílovému
kotúču (h) uhlomer (xx).
VAROVANIE: Nedotýkajte sa uhlomerom
hrotov zubov pílového kotúča.
7. Ak je nastavovanie nutné, postupujte nasledovne:
a. Povoľte skrutky (yy) a pohybujte zostavou
mierky a ramena pokosu smerom doľava
alebo doprava, pokiaľ nebude pri použití
uhlomera pílový kotúč v kolmej polohe
(90°) vzhľadom k vodidlu (obr. 14).
b. Utiahnite skrutky (yy).
Kontrola a nastavenie pílového kotúča vzhľadom k stolu
(obr. 16 - 19)
1. Povoľte upínaciu rukoväť šikmých rezov (t)
(obr. 16).
2. Tlačte hlavu píly doprava, aby ste zaistili jej
celkom zvislú polohu a utiahnite upínaciu
rukoväť šikmých rezov.
3. Položte na stôl a smerom k pílovému kotúču
(h) uhlomer (xx) (obr. 17).
VAROVANIE: Nedotýkajte sa uhlomerom
hrotov zubov pílového kotúča.
4. Ak je nastavovanie nutné, postupujte nasledovne:
a. Povoľte upínaciu rukoväť šikmých rezov
(t) a otáčajte dorazovou nastavovacou
14
skrutkou zvislej polohy (zz) doprava alebo
doľava, pokiaľ nebude pri použití uhlomera
pílový kotúč v kolmej polohe (90°) vzhľadom k stolu.
b. Ak nebude ukazovateľ šikmých rezov (a1)
na mierke šikmých rezov (u) označovať
polohu nula, povoľte skrutky (a2), ktoré
pripevňujú mierku a presuňte ju do požadovanej polohy.
Kontrola a nastavenie uhla
šikmého rezu (obr. 1, 18, 19)
Odblokovacia západka šikmých rezov umožňuje
podľa požiadavky nastavenia uhla šikmého rezu
maximálne na hodnotu 45° alebo 48°.
• Vľavo = 45°
• Vľavo = 48°
1. Uistite sa, či je odblokovacia západka (a3)
nastavená v ľavej polohe.
2. Povoľte upínaciu rukoväť šikmých rezov (t)
a nastavte hlavu píly doľava.
3. Toto je poloha šikmého rezu 45°.
4. Ak je nutné nastavenie, otáčajte dorazovou
skrutkou (a4) podľa potreby doprava alebo
doľava, pokiaľ nebude ukazovateľ (a1) ukazovať na hodnotu 45°.
VAROVANIE: Vodiace drážky môžu byť
zanesené pilinami. Na čistenie vodiacich
drážok používajte vhodný prípravok alebo
prúd nízkotlakového vzduchu.
Pred použitím náradia
VAROVANIE:
• Namontujte na pílu vhodný pílový
kotúč.Nepoužívajte nadmerne opotrebované pílové kotúče. Maximálne
otáčky píly nesmú prekročiť maximálne povolené otáčky pílového kotúča.
• Nepokúšajte sa rezať príliš malé
kúsky.
• Nechajte pílový kotúč rezať voľne.
Nepôsobte na kotúč silou.
• Pred zahájením rezania počkajte,
pokiaľ motor píly nedosiahne maximálne otáčky.
• Uistite sa, či sú všetky zaisťovacie
a upínacie skrutky riadne utiahnuté.
• Obrobok si upnite.
• Aj keď je táto píla určená na rezanie
dreva a mnoho neželezných materiálov, tieto pokyny sa týkajú len rezania
dreva. Rovnaké pokyny platia aj pre
rezanie ostatných materiálov. Nerežte s touto pílou železné materiály
(železo a oceľ), cementové dosky
alebo murivo! Nepoužívajte žiadne
brúsne kotúče!
•
•
Používajte kryt s drážkou pre pílový
kotúč. Ak je drážka pre pílový kotúč
širšia ako 10 mm, s pílou nepracujte.
Umiestnenie obrobku na kúsok dreva
zvýši kapacitu na 300 mm.
POUŽITIE
Návod na obsluhu
VAROVANIE: Vždy dodržujte bezpečnostné predpisy a platné nariadenia.
VAROVANIE: Z dôvodu zníženia rizika
zranenia, vypnite pílu a odpojte ju od
elektrickej siete pred montážou alebo
demontážou príslušenstva, pred nastavením alebo výmenou pracovných
nástrojov alebo pri vykonávaní opráv.
Uistite sa, či je hlavný vypínač vo vypnutej polohe (OFF). Náhodné zapnutie píly
môže spôsobiť zranenie.
Užívatelia vo Veľkej Británii sú povinní dodržovať
nariadenia popísaná v predpisoch pre obsluhu
drevoobrábacích strojov z roku 1974.
Uistite sa, či je stroj z hľadiska výšky stola a stability umiestnený v bezpečnej a ergonomickej
polohe. Poloha stroja musí byť zvolená tak, aby
mala obsluha stroja dobrý prehľad a dostatok
voľného priestoru v blízkosti stroja, ktorý umožní
manipuláciu s obrobkami bez akéhokoľvek
obmedzenia.
Z dôvodu obmedzenia vplyvu vibrácií sa uistite, či
nie je príliš nízka teplota pracovného prostredia,
či je vykonávaná riadna údržba stroja a príslušenstva a či je veľkosť obrobkov vhodná pre tento
stroj.
Zapnutie a vypnutie (obr. 1)
Na hlavnom vypínači (a) je otvor (dd), ktorý sa
používa na zasunutie visiaceho zámku.
1. Ak chcete náradie zapnúť, stlačte hlavný
vypínač (a).
2. Ak chcete náradie vypnúť, uvoľnite hlavný
vypínač.
REGULÁTOR OTÁČOK (IBA DW771)
Regulátor otáčok (cc) môže byť použitý na
postupné nastavenie požadovaného rozsahu
otáčok.
Nastavte regulátor otáčok (cc) na požadovaný
rozsah otáčok, ktorý je označený číslom (1 - 5).
• Na rezanie mäkkých materiálov, ako je drevo,
používajte vysoké otáčky.
• Na rezanie tvrdého dreva používajte nízke
otáčky.
Postoj a poloha rúk pri rezaní
Správna poloha tela a rúk pri obsluhe pokosovej píly uľahčí rezanie a zaistí vyššiu presnosť
a bezpečnosť.
VAROVANIE:
• Nikdy nepribližujte ruky do blízkosti
priestoru rezania.
• Udržuje ruky vo vzdialenosti minimálne 150 mm od pílového kotúča.
• Pri rezaní pritláčajte obrobok pevne
k pracovnému stolu a k vodidlu. Udržujte ruky v bezpečnej vzdialenosti,
dokiaľ nedôjde k uvoľneniu hlavného
vypínača a k úplnému zastaveniu
pílového kotúča.
• Pred vlastným rezaním (bez toho,
aby bola píla zapnutá) vždy skontrolujte dráhu pílového kotúča.
• Pri práci ruky neprekrižujte.
• Stojte bezpečne na podlahe oboma
nohami. Udržujte rovnováhu.
• Pri pohybe ramena píly smerom doprava alebo doľava, pohybujte telom
v rovnakom smere ako rameno píly.
Stojte bezpečne na pravej alebo ľavej
strane píly.
Základné rezy píly
ZVISLÝ PRIAMY PRIEČNY REZ (obr. 1, 20)
POZNÁMKA: Používajte pílové kotúče s priemerom 216 mm a s priemerom upínacieho
otvoru 30 mm, aby ste docielili požadovaný
pracovný výkon.
1. Povoľte západku pokosových rezov (m) a následne ju zdvihnite nahor.
2. Nastavte západku pokosových rezov (m) do
polohy 0° a zaistite ju.
3. Položte drevený obrobok k vodidlu (p).
4. Uchopte rukoväť (c) a stlačte odisťovaciu páku krytu (b), aby došlo k uvoľneniu
krytu. Stlačte hlavný vypínač (a), aby došlo
k zapnutiu motora. Odporúčame začať rez
v blízkosti vodidla.
5. Stlačte hlavu píly dole, aby ste umožnili
prienik pílového kotúča do obrobku a jeho
vniknutie do drážky (k).
6. Hneď ako bude hlava píly celkom stlačená,
pomaly ju posúvajte, aby došlo k dokončeniu
rezu.
7. Po ukončení rezu uvoľnite hlavný vypínač
a pred nastavením hlavy píly späť do hornej
pokojovej polohy počkajte, pokiaľ nedôjde
k úplnému zastaveniu pílového kotúča.
15
VAROVANIE:
• Pri niektorých plastových profiloch sa
odporúča robiť postupy v opačnom
poradí.
• Spodný kryt je navrhnutý tak, aby po
uvoľnení páky (b) došlo k jeho rýchlemu zavretiu. Ak nedôjde k jeho zavretiu do 1 sekundy, zverte opravu píly
autorizovanému servisu DEWALT.
ZVISLÝ POKOSOVÝ PRIEČNY REZ (obr. 1, 21)
1. Stlačte západku pokosových rezov (m). Nastavte rameno v požadovanom uhle doľava
alebo doprava.
2. Západka pokosových rezov sa automaticky
nastaví v polohe 0°, 15°, 22,5°, 31,62°, 45°
a 50° vľavo a vpravo. Ak chcete použiť akýkoľvek iný uhol, držte pevne hlavu a zaistite
ju upevnením západky pokosových rezov.
3. Pred začatím rezania sa vždy uistite, či je
západka páky pokosových rezov pevne zaistená.
4. Postupujte ako pri rezaní zvislého priameho
priečneho rezu.
VAROVANIE: Pri rezaní pokosového
rezu na koncovej časti obrobku s malým
orezom umiestnite obrobok tak, aby ste
zaistili, že orez bude na strane pílového kotúča s väčším uhlom vzhľadom
k vodidlu:
ľavý pokos, orez vpravo
pravý pokos, orez vľavo
ŠIKMÉ PRIEČNE REZY (OBR. 18, 22)
Šikmé uhly sa môžu nastaviť vľavo od 0° do 48°.
Šikmé rezy až do 45° sa môžu robiť s ramenom
pokosových rezov nastaveným medzi nulou
a maximálne 45° pokosu vpravo alebo vľavo.
1. Povoľte upínaciu rukoväť šikmých rezov (t)
a nastavte požadovaný uhol šikmého rezu.
2. Ak je to nutné, nastavte odblokovacie tlačidlo
(ee).
3. Držte pevne hlavu píly a zabráňte jej pádu.
4. Utiahnite riadne upínaciu rukoväť šikmých
rezov (t).
5. Postupujte ako pri rezaní zvislého priameho
priečneho rezu.
Kvalita rezu
Kvalita a čistota rezu závisí na mnohých faktoroch a na rezanom materiáli. Ak sa pri vyrezávaní
a iných presných prácach vyžadujú hladké rezy,
použite nabrúsený pílový kotúč (60 zubov s karbidovými hrotmi), aby ste dosiahli požadované
výsledky.
16
VAROVANIE: Dbajte na to, aby sa
materiál počas rezania nechvel alebo aby
sa nepohyboval. Obrobok vždy riadne
upevnite. Pred zdvihnutím ramena píly,
počkajte až sa píla úplne zastaví. Ak
dochádza k trepaniu zadnej časti rezu,
nalepte na dielec v mieste rezu lepiacu pásku. Vykonajte rez cez lepiacu
pásku a po skončení rezu pásku opatrne
odlepte.
Upnutie obrobku (obr. 3, 25 - 27)
VAROVANIE: Vždy používajte svorku na
upnutie materiálu.
Ak chcete dosiahnuť najlepšie výsledky, použite
svorku na upnutie materiálu (q), ktorá je určená
špeciálne na použitie s Vašou pílou.
INŠTALÁCIA SVORKY
1. Svorku vložte do otvoru za vodidlom. Svorka
(q) by mala byť otočená k zadnej časti
pokosovej píly. Zaistite, aby bola drážka na
tyči tejto svorky úplne zasunutá do základne
pokosovej píly. Ak je drážku vidieť, svorka
nebude bezpečná.
2. Otočte svorkou o 180° smerom k prednej
časti pokosovej píly.
3. Povoľte skrutku a upravte polohu svorky
nahor alebo nadol, potom pomocou skrutky
jemného doladenia svorku pevne upnite k
obrobku.
POZNÁMKA: Pri rezaní šikmých rezov umiestnite svorku na pravú stranu základne.
PRED VLASTNÝM REZANÍM (BEZ TOHO, ABY
BOLA PÍLA ZAPNUTÁ) VŽDY SKONTROLUJTE
DRÁHU PÍLOVÉHO KOTÚČA. SKONTROLUJTE, ABY SVORKA NEBOLA V DRÁHE PÍLY
ALEBO OCHRANNÝCH KRYTOV.
Kombinovaný pokosový rez
(obr. 23, 24)
Tento rez je kombináciou šikmého a pokosového rezu. Tento typ rezu sa používa na výrobu
rámčekov alebo boxov so šikmými stranami, ako
je napríklad výrobok na obrázku 23.
VAROVANIE: Ak sa uhol rezu pri
rezaní odlišuje, skontrolujte, či je riadne
dotiahnutá upínacia skrutka pre šikmé
rezy i upínacia skrutka pre pokosové
rezy. Tieto skrutky sa musia dotiahnuť po
vykonaní každej zmeny šikmého alebo
pokosového rezu.
•
Nižšie uvedený diagram Vám bude pomáhať
pri voľbe správneho nastavenia šikmých
a pokosových rezov pri kombinovaných pokosových rezoch.
Pri práci s diagramom si zvoľte požadovaný
uhol "A" (obr. 24) Vášho projektu a umiestnite
tento uhol na zodpovedajúci oblúk v diagrame. Z tohto bodu sledujte priamku vedúcu
priamo dole, kde nájdete správnu hodnotu
uhla šikmého rezu a ak budete sledovať
priamku vedúcu vodorovne z tohto bodu, získate správnu hodnotu uhla pokosového rezu.
5
20
25
30
40
45
40
50
55
60
40
35
ŠTVORSTENNÝ
BOX
65
80
15
35
45
35
40
ŠESŤSTENNÝ
BOX
30
70
35
30
65
75
80
85
30
25
50
25
45
65
55
35
50
45
15
15
30
40
15
25
35
10
20
20
40
60
70
80
20
75
85
55
60
25
30
OSEMSTENNÝ
BOX
20
25
15
10
10
5
10
15
20
5
5
5
5
0
10
15
20
5
10
UHOL STENY BOXU (UHOL "A")
NASTAVTE NA PÍLE TENTO POKOSOVÝ UHOL
10
75
0
85
45
70
•
25
30
35
40
45
NASTAVTE NA PÍLE TENTO ŠIKMÝ UHOL
1. Nastavte Vašu pílu na predpísané uhly a vykonajte niekoľko skúšobných rezov.
2. Skúste si, či budú k sebe jednotlivé dielce
lícovať.
Príklad: Na zhotovenie výrobku so štyrmi
stranami s vonkajším uhlom 25° (uhol „A”)
(obr. 25), použite pravý oblúk v tabuľke.Na
oblúku nájdete hodnotu uhla 25°. Sledujte na
každej strane vodorovnú rôznobežku a dostanete nastavenie pokosu píly (23°). Podobným
spôsobom, sledovaním zvislej rôznobežky
hore či dole dostanete nastavenie uhla sklonu
píly (40°). Vždy spravte niekoľko rezov na
odrezkoch pre kontrolu nastavenia píly.
VAROVANIE: Nikdy neprekračujte
hraničné hodnoty pre kombinované pokosové rezy - šikmý rez 45° s ľavým alebo
pravým pokosovým rezom 45°.
Podpera pre krátke a dlhé obrobky (obr. 3, 4)
REZANIE KRÁTKEHO MATERIÁLU
Na krátke obrobky je vhodné používať dĺžkový
doraz (oo). To platí pre rezanie väčšieho počtu
obrobkov i pre rezanie jednotlivých obrobkov
s rôznou dĺžkou.
Dĺžkový doraz sa môže použiť iba spoločne s párom doplnkových vodiacich koľají (ii).
REZANIE DLHÉHO MATERIÁLU
VAROVANIE: Z dôvodu obmedzenia
rizika zranení dlhé obrobky vždy podoprite.
Obrázok 3 zobrazuje ideálnu konfiguráciu pre
rezanie dlhých obrobkov, ak sa použije voľne
stojaca píla (všetky položky sa dodávajú ako
voliteľné príslušenstvo na želanie).
Tieto položky (okrem stojanu a upínacej svorky)
sa vyžadujú na strane prísunu obrobku i na strane výstupu obrobku:
– Stojan (nn) (dodávaný s montážnymi pokynmi).
– Vodiace koľaje (500 alebo 1000 mm) (ii).
– Stojany (mm) na podporu vodiacich koľají.
Nepoužívajte stojany na podporu stroja!
Výška stojanov je nastaviteľná.
– Podporné dosky materiálu (jj).
– Koncová doska stola (hh) na podporu
koľají (tiež na prácu na stole píly).
– Svorka na upnutie materiálu (q).
– Otočný doraz (ll).
1. Položte pílu na stojan a pripevnite k píle
vodiace koľaje.
2. Pevne priskrutkujte oporné dosky materiálu
(jj) k vodiacim koľajám (ii).
3. Svorka na upnutie materiálu (q) teraz slúži
ako dĺžkový doraz.
4. Namontujte koncové dosky stola (hh).
5. Namontujte na zadnú vodiacu koľaj otočný
doraz (ll).
6. Používajte otočný doraz (ll) na nastavenie
dĺžky stredne dlhých a dlhých obrobkov. Ak
sa otočný doraz nepoužíva, môže sa nastaviť
na bok alebo vytočiť.
Odsávanie prachu (obr. 1, 6)
VAROVANIE: Kedykoľvek je to možné,
pripojte k píle zariadenie na odsávanie
prachu spĺňajúce požiadavky príslušných
predpisov, ktoré sa týkajú prachových
emisií.
Pripojte k píle zariadenie na odsávanie prachu
spĺňajúce požiadavky platných predpisov. Rýchlosť prúdenia vzduchu pripojených zariadení by
mala byť 20 m/s (+/- 2 m/s). Rýchlosť je meraná
v spojovacej trubici v bode pripojenia, s pripojeným náradím, ktoré nie je v chode.
V ponuke je samostatná sada na odsávanie
prachu (DE7777).
1. Pripojte trubice na odsávanie prachu (qq)
k hubiciam (kk). Dlhšiu hadicu k hornej hubici.
2. Pripojte hadice k spojke s tromi výstupmi (rr).
17
Preprava (obr. 1)
VAROVANIE: Hneď ako sa vo vetracích
drážkach a v ich blízkosti nahromadia
nečistoty a prach, ofúkajte kryt náradia
prúdom suchého stlačeného vzduchu. Pri
vykonávaní tohto úkonu údržby používajte schválenú ochranu zraku a schválený
respirátor.
VAROVANIE: Na čistenie nekovových častí náradia nepoužívajte nikdy
rozpúšťadlá alebo agresívne chemikálie.
Tieto chemikálie môžu oslabiť materiály
používané v týchto častiach píly.
Používajte handru navlhčenú v mydlovom roztoku.
Nikdy nedovoľte, aby sa do náradia
dostala akákoľvek kvapalina. Žiadne časti
náradia neponárajte do kvapaliny.
VAROVANIE: Z dôvodu zníženia rizika
zranenia pravidelne čistite hornú časť
stola.
VAROVANIE: Z dôvodu zníženia rizika
zranenia pravidelne čistite systém na
zachytávanie prachu.
VAROVANIE: Z dôvodu zaistenia pohodlnej prepravy pokosovej píly má základňa
pily dva úchopy (ff). Nikdy nepoužívajte
ochranné kryty pri zdvíhaní alebo prenášaní tejto pokosovej píly.
1. Ak chcete pílu premiesniť, nastavte pokosový
a šikmý rez na hodnotu 0°.
2. Stlačte odisťovaciu páku spodného krytu (b)
(obr. 1).
3. Stlačte hlavu píly dole a stlačte blokovacie
tlačidlo (w) (obr. 2).
4. Nastavte pílový kotúč do pokojovej polohy
a stlačte poistku vodiacich tyčí (r).
ÚDRŽBA
Vaše elektrické náradie DEWALT bolo skonštruované tak, aby pracovalo čo najdlhšie s minimálnymi nárokmi na údržbu. Pravidelná starostlivosť
o náradie a jeho pravidelné čistenie Vám zaistia
jeho bezproblémovú prevádzku.
VAROVANIE: Z dôvodu zníženia rizika
zranenia, vypnite pílu a odpojte ju od
elektrickej siete pred montážou alebo
demontážou príslušenstva, pred nastavením alebo výmenou pracovných
nástrojov alebo pri vykonávaní opráv.
Uistite sa, či je hlavný vypínač vo vypnutej polohe (OFF). Náhodné zapnutie píly
môže spôsobiť zranenie.
VAROVANIE: Ak je pílový kotúč opotrebovaný, použite nový nabrúsený kotúč.
Doplnkové príslušenstvo
Mazanie
Použitie valčekového stola
(obr. 3 - 5)
Vaše elektrické náradie nevyžaduje žiadne ďalšie
mazanie.
VAROVANIE: Iné príslušenstvo, než je
príslušenstvo ponúkané spoločnosťou
DEWALT, nebolo s týmto výrobkom
testované. Preto by mohlo byť použitie
takého príslušenstva s týmto náradím
veľmi nebezpečné. Ak chcete znížiť riziko
zranenia, používajte s týmto náradím iba
príslušenstvo odporučené spoločnosťou
DEWALT.
Valčekový stôl (pp) uľahčuje manipuláciu s veľkými a dlhými kusmi dreva (obr. 5). Môže sa pripojiť
k ľavej alebo pravej časti stroja. Valčekový stôl
vyžaduje použitie doplnkového stojanu (obr. 3).
VAROVANIE: Pri montáži valčekového
stola postupujte podľa pokynov dodávaných so stojanom.
Čistenie
Pred použitím starostlivo skontrolujte horný kryt
pílového kotúča, pohyblivý spodný kryt a trubicu
odsávania prachu, aby ste sa uistili o ich správnej
funkcii. Uistite sa, či piliny, prach alebo časti
obrobku nemôžu spôsobiť zablokovanie týchto
funkcií.
Ak dôjde k zablokovaniu častí obrobku medzi pílovým kotúčom a ochrannými krytmi, odpojte stroj
od napájania a postupujte podľa pokynov uvedených v časti Montáž pílového kotúča. Odstráňte
zaseknuté časti a namontujte pílový kotúč.
18
•
•
Na strane stola, ktorá bude použitá, nahraďte
krátke podporné tyče dodávané so stojanom
vodiacimi tyčami stola.
Dodržujte všetky pokyny dodávané s valčekovým stolom.
RAD DOSTUPNÝCH PÍLOVÝCH KOTÚČOV
(ODPORUČENÉ PÍLOVÉ KOTÚČE)
Typ pílového
kotúča
Rozmery
pílového kotúča
(priemer ×
upínací otvor ×
počet zubov)
o popredajnom servise nájdete tiež na internetovej
adrese: www.2helpU.com.
Použitie
DT4222 series 40
216 × 30 × 24
Univerzálne použitie,
pozdĺžne a priečne
rezy dreva a plastov
DT4286 series 40
216 × 30 × 80
S geometriou TCG
(trapézové zuby) na
rezanie hliníka
DT4320 series 60
216 × 30 × 48
S geometriou ATB
(striedavé zuby) na
jemné rezy umelého
a prírodného dreva
DT4350 series 60
216 × 30 × 60
S geometriou TCG
(trapézové zuby) na
veľmi jemné rezy
umelého a prírodného
dreva
Ďalšie informácie o vhodnom príslušenstve získate u autorizovaného predajcu.
Ochrana životného prostredia
Triedený odpad. Tento prístroj nesmie
byť vyhodený do bežného domového
odpadu.
Ak nebudete výrobok DEWALT ďalej používať
alebo ak si prajete ho nahradiť novým, nelikvidujte
ho spolu s bežným komunálnym odpadom.
Zariadenie zlikvidujte podľa platných pokynov
o triedení a recyklácii odpadov.
Triedený odpad umožňuje recykláciu
a opätovné využitie použitých
výrobkov a obalových materiálov.
Opätovné použitie recyklovaných
materiálov pomáha chrániť životné
prostredie pred znečistením a znižuje
spotrebu surovín.
Pri kúpe nových výrobkov Vám predajne, miestne
zberne odpadov alebo recyklačné stanice poskytnú
informácie o správnej likvidácii elektro odpadov
z domácnosti.
Spoločnosť DEWALT poskytuje službu zberu
a recyklácie výrobkov DEWALT po skončení ich
prevádzkovej životnosti. Ak chcete získať výhody
tejto služby, odovzdajte, prosím, Vaše náradie
akémukoľvek autorizovanému zástupcovi servisu,
ktorý náradie odoberie a zaistí jeho recykláciu.
Miesto najbližšieho autorizovaného servisu
DEWALT nájdete na príslušnej adrese uvedenej
na zadnej strane tohto návodu. Zoznam
autorizovaných servisov DEWALT a podrobnosti
zst00241719 - 17-07-2014
19
DW771
Motor
POKOSOVÁ PÍLA
©
20
DW771
Stôl
POKOSOVÁ PÍLA
©
21
22
ZÁRUKA
SpoloþnosĢ DEWALT je presvedþená o kvalite
svojich výrobkov a ponúka mimoriadnu záruku
pre profesionálnych používateĐov tohto náradia.
Táto záruka sa ponúka v prospech zákazníka
a nijako neovplyvní jeho zákonné záruþné práva.
Táto záruka platí vo všetkých þlenských štátoch
EÚ a Európskej zóny voĐného obchodu EFTA.
• 30 DNÍ ZÁRUKA VÝMENY •
Ak nie ste s výkonom Vášho náradia DEWALT
celkom spokojní, môžete ho do 30 dní po kúpe
vrátiĢ. Náradie musí byĢ v kompletnom stave ako
pri kúpe a musí byĢ dodané na miesto, kde bolo
kúpené, kde sa vymení alebo vrátia peniaze.
Náradie musí byĢ v uspokojivom stave a musí byĢ
predložený doklad o jeho kúpe.
• JEDNOROþNÁ ZMLUVA NA BEZPLATNÝ SERVIS •
Ak sa musí poþas 12 mesiacov po kúpe vykonaĢ
údržba alebo servis Vášho náradia DEWALT,
máte nárok na jedno bezplatné vykonanie
tohto úkonu. Tento úkon sa bezplatne vykoná
v autorizovanom servise DEWALT. K náradiu
musí byĢ predložený doklad o jeho kúpe. Táto
oprava zahĚĖa aj prácu. Tento bezplatný servis
sa nevzĢahuje na príslušenstvo a náhradné diely,
ak nie sú tiež kryté zárukou.
• JEDNOROþNÁ PLNÁ ZÁRUKA •
Ak dôjde poþas 12 mesiacov od kúpy výrobku
DEWALT k poškodeniu tohto výrobku z dôvodu
poruchy materiálu alebo zlého dielenského
spracovania, spoloþnosĢ DEWALT zaruþuje
bezplatnú výmenu všetkých poškodených þastí –
alebo podĐa nášho uváženia – bezplatnú výmenu
celého náradia, za predpokladu, že:
• Porucha nevznikla v dôsledku neodborného
zaobchádzania.
• Výrobok bol vystavený bežnému použitiu
a opotrebovaniu.
• Výrobok neopravovali neoprávnené osoby.
• Bol predložený doklad o kúpe;
• Bol výrobok vrátený kompletný s pôvodnými
komponentmi.
Ak požadujete reklamáciu, kontaktujte predajcu,
u ktorého ste výrobok kúpili alebo vyhĐadajte
autorizovanú servisnú organizáciu. Zoznam
autorizovaných servisov DEWALT a podrobnosti
o popredajnom servise nájdete aj na internetovej
adrese: www.2helpU.com.
STANLEY BLACK & DECKER
CZECH REPUBLIC S.R.O.
Türkova 5b
149 00 Praha 4
ýeská Republika
Tel.:
00420 261 009 772
Fax:
00420 261 009 784
Servis: 00420 244 403 247
www.dewalt.cz
obchod@sbdinc.com
STANLEY BLACK & DECKER
SLOVAKIA S.R.O.
Vysoká 2/b
811 06 Bratislava
Tel.:
00420 261 009 772
Fax:
00420 261 009 784
www.dewalt.sk
obchod@sbdinc.com
BAND SERVIS
K Pasekám 4440
760 01 Zlín
Tel.:
00420 577 008 550,1
Fax:
00420 577 008 559
www.bandservis.cz
bandservis@bandservis.cz
BAND SERVIS
Paulínska 22
917 01 Trnava
Tel.:
00421 335 511 063
Fax:
00421 335 512 624
www.bandservis.sk
p.talajka@bandservis.sk
Právo na prípadné zmeny vyhradené.
06/2014
ZÁRUýNÍ LIST
CZ
SK
ZÁRUýNÝ LIST
TYP VÝROBKU:
CZ
Výrobní kód
Datum prodeje
SK
Výrobný kód
Dátum predaja
CZ
Dokumentace záruþní opravy
Razítko prodejny
Podpis
Peþiatka predajne
Podpis
Dokumentácia záruþnej opravy
SK
CZ
ýíslo
Datum pĜíjmu
Datum zakázky ýíslo zákazky Závada
Razítko
SK
ýíslo
dodávky
Dátum príjmu
Dátum opravy
Podpis
Peþiatka
Podpis
CZ
Adresy servisu
Band servis
Klášterského 2
CZ-140 00 Praha 4
Tel.: 00420 244 403 247
Fax: 00420 241 770 167
06/14
Porucha
ýíslo
objednávky
CZ
Band servis
K Pasekám 4440
CZ-760 01 Zlín
Tel.: 00420 577 008 550,1
Fax: 00420 577 008 559
http://www.bandservis.cz
SK
Adresa servisu
Band servis
Paulínska ul. 22
SK-917 01 Trnava
Tel.: 00421 335 511 063
Fax: 00421 335 512 624
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Related manuals

Download PDF

advertising