EPC12 | Black&Decker EPC12 CORDLESS DRILL Type H1 instruction manual

Elektronarzędzie
przeznaczone dla
majsterkowicza
555222-58 PL
Tłumaczenie oryginalnej instrukcji
www.blackanddecker.eu
INSTRUKCJA OBSŁUGI
MODEL EPC12
EPC14
EPC18
EPC96
2
3
POLSKI
Przeznaczenie
Opisywana wiertarko-wkrętarka firmy Black & Decker
jest przeznaczona do wkręcania wkrętów oraz wiercenia
otworów w drewnie, metalach i tworzywach sztucznych.
Narzędzie przeznaczone jest wyłącznie do użytku
amatorskiego.
e.
Zasady bezpiecznej pracy
Ogólne wskazówki dotyczące bezpiecznego
użytkowania elektronarzędzi
f.
Uwaga! Należy zapoznać się ze wszystkimi
ostrzeżeniami dotyczącymi bezpiecznej
pracy oraz z instrukcją obsługi. Nie stosowanie się do poniższych ostrzeżeń i instrukcji
może być przyczyną porażenia prądem
elektrycznym, pożaru i/lub uszkodzenia ciała.
3.
a.
Zachowaj wszystkie instrukcje i informacje dotyczące bezpiecznej pracy, aby móc korzystać z nich
w przyszłości. Określenie "elektronarzędzie" używane we wszystkich poniższych instrukcjach, dotyczy
narzędzi zasilanych z sieci (przewodem zasilającym)
oraz elektronarzędzi zasilanych akumulatorowo (bezprzewodowych).
1.
a.
b.
c.
2.
a.
b.
c.
d.
b.
Bezpieczeństwo w miejscu pracy
Utrzymuj miejsce pracy w czystości i dbaj o dobre
oświetlenie. Nieporządek i niedostateczne oświetlenie sprzyjają wypadkom.
Nie wolno używać elektronarzędzi w strefach
zagrożenia wybuchem, w pobliżu palnych
cieczy, gazów lub pyłów. W czasie pracy elektronarzędzi powstają iskry, które mogą spowodować
zapłon pyłów lub oparów.
W czasie pracy elektronarzędziami nie pozwalaj na przebywanie w pobliżu dzieci i innych
osób postronnych. Brak skupienia może spowodować utratę kontroli nad narzędziem.
c.
d.
Ochrona przed porażeniem prądem elektrycznym
Gniazdo musi być dostosowane do wtyczki
elek tronar zędzia. Nie wolno dokony wać
przeróbek wtyczki. Do zasilania uziemionych
(zerowanych) elektronarzędzi nie należy używać przejściówek. Używanie nie przerobionych
wtyczek i odpowiednich gniazd zmniejsza ryzyko
porażenia prądem elektrycznym.
Należy unikać bezpośredniego kontaktu z uziemionymi lub zerowanymi przedmiotami, takimi
jak rury, grzejniki, kuchenki i lodówki. Ryzyko
porażenia prądem elektrycznym wzrasta, jeśli
twoje ciało jest zerowane lub uziemione.
Nie narażaj elektronarzędzi na działanie
deszczu lub zwiększonej wilgotności. Woda
wnikająca do wnętrza elektronarzędzia zwiększa
ryzyko porażenia prądem elektrycznym.
Nie wolno ciągnąć za przewód zasilający. Nie
podnoś, nie ciągnij i nie wyciągaj z gniazda
wtyczki, poprzez ciągnięcie za przewód zasilający elektronarzędzia. Chroń przewód zasila-
e.
f.
g.
4.
a.
4
jący przed kontaktem z gorącymi elementami,
olejami, ostrymi krawędziami i ruchomymi
częściami. Uszkodzenie lub zaplątanie przewodu
zasilającego zwiększa ryzyko porażenia prądem
elektrycznym.
Do pracy poza pomieszczeniami zamkniętymi,
należy używać przedłużacza przystosowanego
do użycia na dworze. Korzystanie z przedłużaczy
przystosowanych do użycia na dworze, zmniejsza
ryzyko porażenia prądem.
Jeśli zachodzi konieczność pracy w wilgotnym
otoczeniu, należy używać źródła zasilania
zabezpieczonego wyłącznikiem różnicowoprądowym (RDC). Używanie wyłączników różnicowoprądowych zmniejsza ryzyko porażenia prądem
elektrycznym.
Środki ochrony osobistej
W czasie pracy elektronarzędziem zachowaj
czujność, patrz uważnie i kieruj się zdrowym
rozsądkiem. Nie używaj elektronarzędzia, gdy
jesteś zmęczony lub pod wpływem narkotyków,
alkoholu lub leków. Nawet chwila nieuwagi,
w czasie pracy elektronarzędziem, może doprowadzić do poważnego uszkodzenia ciała.
Używaj środków ochrony osobistej. Zawsze
zakładaj okulary ochronne. Używanie sprzętu
ochrony osobistej dostosowanego do sytuacji,
takiego jak maska przeciwpyłowa, buty antypoślizgowe, kask lub ochrona słuchu, zmniejsza ryzyko
zranienia.
Zapobiegaj przypadkowemu włączeniu. Przed
podłączeniem do zasilania lub włożeniem
akumulatorów oraz przed przenoszeniem
urządzenia, upewnij się, czy wyłącznik znajduje
się w pozycji "wyłączone". Trzymanie palca na
wyłączniku w czasie przenoszenia lub podłączania
do zasilania jest bardzo niebezpieczne.
Przed uruchomieniem narzędzia usuń wszelkie
klucze i narzędzia do regulacji. Pozostawienie
klucza przyłączonego do części wirującej elektronarzędzia zwiększa ryzyko zranienia.
Nie wychylaj się. Nie wychylaj się i przyjmij
stabilną pozycję, aby zawsze zachowywać
równowagę. Umożliwia to lepszą kontrolę nad
narzędziem w nieoczekiwanych sytuacjach.
Załóż odpowiedni strój. Nie zakładaj luźnego
ubrania ani biżuterii. Trzymaj włosy, ubranie
i rękawice z dala od ruchomych części. Luźne
ubranie, biżuteria lub długie włosy mogą zostać
pochwycone przez ruchome części.
Jeśli sprzęt jest przystosowany do przyłączenia urządzeń odprowadzających i zbierających
pył, upewnij się, czy są one przyłączone i właściwie użytkowane. Użycie urządzeń do odprowadzania pyłu zmniejsza zagrożenia związane
z wysokim zapyleniem.
Obsługa i konserwacja elektronarzędzi
Nie wolno przeciążać elektronarzędzi. Używaj
elektronarzędzi odpowiednich do wykonywanej pracy. Odpowiednio dobrane elektronarzędzie
b.
c.
d.
e.
f.
g.
5.
a.
b.
c.
d.
umożliwi wykonanie pracy w sposób bezpieczny
i w tempie, do jakiego jest przystosowane.
Nie wolno używać elektronarzędzia z zepsutym
wyłącznikiem, który nie pozwala na sprawne
włączanie i wyłączanie. Elektronarzędzie, którego pracy nie można kontrolować wyłącznikiem
jest niebezpieczne i musi zostać naprawione.
Przed przystąpieniem do regulacji, wymiany
akcesoriów oraz przed schowaniem elektronarzędzia, należy odłączyć wtyczkę od źródła
zasilania i/lub odłączyć akumulator od urządzenia. Stosowanie takich środków zapobiegawczych
zwiększa bezpieczeństwo i zmniejsza ryzyko
przypadkowego uruchomienia elektronarzędzia.
Nie używane elektronarzędzie przechowuj poza
zasięgiem dzieci i nie dopuszczaj osób nie
znających elektronarzędzia lub tej instrukcji do
posługiwania się elektronarzędziem. Elektronarzędzia obsługiwane przez osoby nieprzygotowane
stanowią zagrożenie.
Regularnie dokonuj konserwacji elektronarzędzi. Sprawdź, czy ruchome części są właściwie połączone i zamocowane, czy części
nie są uszkodzone oraz skontroluj wszelkie
inne elementy mogące mieć wpływ na pracę
elektronarzędzia. Jakiekolwiek uszkodzenia
należy naprawić przed rozpoczęciem pracy.
Wiele wypadków spowodowanych jest przez niedostateczną konserwację elektronarzędzi.
Dbaj o czystość narzędzi i ostrość elementów
tnących. Zadbane narzędzia tnące, z ostrymi
krawędziami tnącymi, rzadziej się zacinają i są
łatwiejsze w prowadzeniu.
Elektronarzędzia, akcesoriów, końcówek itp.
należy używać wyłącznie zgodnie z niniejszymi
instrukcjami, uwzględniając warunki i rodzaj
prac. Użycie elektronarzędzia w sposób sprzeczny
z przeznaczeniem, może być bardzo niebezpieczne.
6.
a.
Naprawy
Powierzaj naprawy elektronarzędzi wyłącznie
osobom w ykwalifikowanym, używającym
identycznych części zamiennych. Zapewni
to bezpieczeństwo użytkowania naprawionego
urządzenia.
Bezpieczne użytkowanie elektronarzędzi wskazówki dodatkowe
Uwaga! Dodatkowe wskazówki dotyczące
bezpiecznej pracy wiertarkami i wiertarkami
udarowymi.
♦
♦
♦
♦
♦
♦
Użytkowanie i konserwacja narzędzi zasilanych
akumulatorowo
Używać wyłącznie ładowarki zalecanej przez
producenta. Użycie ładowarki do ładowania innych niż dostosowane baterii, jest niebezpieczne.
Używaj tylko baterii zgodnych ze specyfikacja
podaną przez producenta. Użycie innych baterii
może powodować zagrożenie uszkodzenia ciała
i pożar.
Akumulatory należy przechowywać z dala od
metalowych przedmiotów, takich jak spinacze
do papieru, monety, gwoździe, wkręty i innych
przedmiotów, które mogą doprowadzić do
zwarcia styków. Zwarcie biegunów może być
przyczyną oparzenia lub pożaru.
W przypadku uszkodzenia, znajdujący się wewnątrz płyn może wyciec; unikaj styczności.
W razie styczności, obficie przemywać wodą.
Jeśli substancja dostanie się do oczu, należy
zasięgnąć porady lekarskiej. Płyn wydostający
się z akumulatora może powodować podrażnienia
i oparzenia.
♦
♦
♦
5
W czasie pracy wiertarką udarową należy nosić Ochronę słuchu. Ekspozycja na hałas może
powodować utratę słuchu
Używaj dodatkowych uchwytów dostarczonych
razem z narzędziem. Utrata kontroli nad narzędziem może spowodować uszkodzenie ciała.
Trzymaj elektronarzędzie tylko za izolowane
uchwyty, jeśli wykonujesz pracę w miejscu,
gdzie może dojść do zetknięcia z ukrytymi
przewodami. Przecięcie przewodu z prądem
może spowodować pojawienie się napięcia na metalowych częściach obudowy i porażenie prądem
operatora.
Trzymaj elektronarzędzie tylko za izolowane
uchwyty, jeśli wykonujesz pracę w miejscu,
gdzie może dojść do zetknięcia z ukrytymi
przewodami. Przecięcie przewodu z prądem
może spowodować pojawienie się napięcia na metalowych częściach obudowy i porażenie prądem
operatora.
Używaj zacisków lub innego wygodnego sposobu unieruchomienia i podparcia obrabianego
elementu. Trzymanie rękami obrabianego elementu lub oparcie o własne ciało, nie daje dostatecznej
stabilizacji i może być przyczyną utraty kontroli nad
narzędziem.
Przed rozpoczęciem wiercenia w ścianach, podłodze czy suficie, ustal położenie przewodów i rur.
Nie dotykaj czubka wiertła bezpośrednio po wierceniu, ponieważ może być bardzo rozgrzany.
Opisywane narzędzie nie może być używane przez
osoby (dot. także dzieci), które mają ograniczone
możliwości ruchowe, percepcji lub pojmowania lub
brakuje im doświadczenia i wiedzy, z wyjątkiem
przypadku, gdy pozostają one pod nadzorem
osoby odpowiedzialnej za ich bezpieczeństwo lub
zostały przez nią przeszkolone w zakresie obsługi
urządzenia. Należy pilnować dzieci, aby nie bawiły
się urządzeniem.
Przeznaczenie urządzenia opisane jest w niniejszej instrukcji obsługi. Używanie jakichkolwiek
akcesoriów lub wykonywanie prac sprzecznych
z przeznaczeniem opisywanym w instrukcji obsługi,
może powodować niebezpieczeństwo uszkodzenia
ciała i/lub uszkodzenia mienia.
Dodatkowe wskazówki dotyczące bezpiecznego użytkowania akumulatorów i ładowarek
urządzenia. Poziom wibracji może przekroczyć podawaną wartość.
Przy określaniu ekspozycji na wibracje, w celu podjęcia środków ochrony osób zawodowo użytkujących
elektronarzędzia, zgodnie z normą 2002/44/EC należy
uwzględnić rzeczywiste warunki i rodzaj wykonywanej
pracy. Także okresy przestoju i pracy bez obciążenia.
Akumulatory
♦
Pod żadnym pozorem nie wolno próbować otwierać
akumulatorów.
♦
Nie wolno wystawiać akumulatorów na działanie
wody.
♦
Nie wolno przechowywać w miejscach, w których
temperatura może przekroczyć 40 °C.
♦
Ładować tylko w zakresie temperatur od 10 °C do
40 °C.
♦
Ładować tylko za pomocą ładowarki dołączonej
do narzędzia.
♦
Akumulatory należy utylizować postępując zgodnie
z zaleceniami podanymi w rozdziale "Ochrona
środowiska".
Symbole na urządzeniu
Na obudowie narzędzia umieszczono następujące
piktogramy:
Uwaga! Aby zminimalizować ryzyko zranienia, użytkownik musi zapoznać się z instrukcją
obsługi.
Ochrona przed porażeniem prądem elektrycznym
Ładowarka jest podwójnie izolowana; dlatego
nie ma konieczności stosowania dodatkowego
uziemienia. Należy zawsze upewniać się, czy
napięcie zasilania jest zgodne z wartością
podawaną na tabliczce znamionowej. Nigdy
nie próbuj zastępować ładowarki zasilaniem
sieciowym.
Nie wolno ładować uszkodzonych
akumulatorów.
Ładowarki
♦
Opisywanej ładowarki Black & Decker wolno używać wyłącznie do ładowania takich akumulatorów,
jakie były razem z nią dostarczone. Inne akumulatory mogą pęknąć i spowodować zranienie lub
uszkodzenie mienia.
♦
Nie wolno ładować baterii jednorazowego użytku.
♦
Wadliwe przewody zasilające należy natychmiast
wymieniać.
♦
Nie wystawiać na działanie wody.
♦
Nie rozkręcać ładowarki.
♦
Nie podłączać ładowarki do próbnika.
♦
Ze względów bezpieczeństwa, wymiany uszkodzonego przewodu zasilającego powinien dokonywać
producent lub Autoryzowany Serwis Black & Decker.
Wyposażenie
Opisywane narzędzie wyposażone jest w kilka lub
wszystkie z poniższych elementów.
1. Wyłącznik z regulacją prędkości obrotowej lub
wyłącznik z dwoma nastawami prędkości
2. Przełącznik lewych / prawych obrotów
3. Przełącznik trybu pracy / pierścień nastawczy
momentu obrotowego
4. Uchwyt
5. Akumulator
6. Przycisk zwalniający akumulator
Ładowarka przeznaczona jest wyłącznie do
użycia wewnątrz pomieszczeń zamkniętych.
Przed rozpoczęciem pracy narzędziem
przeczytaj instrukcję obsługi.
Rys. C i D
7.
8.
9.
10.
Ładowarka wyłączy się automatycznie, jeśli
temperatura otoczenia będzie zbyt wysoka.
Bezpiecznik termiczny jest jednorazowy i po
zadziałaniu musi zostać wymieniony na nowy.
Ładowarka
Gniazdo ładowarki
Przyłącze ładowarki
Wtyczka ładowarki
Montaż
Drgania
Uwaga! Przed rozpoczęciem montażu należy odłączyć
akumulator od narzędzia.
Podawana w tabeli danych technicznych oraz w deklaracji zgodności z normami wartość drgań (wibracji),
została zmierzona zgodnie ze standardową procedurą
zawartą w normie EN 60745. Informacja ta może służyć
do porównywania tego narzędzia z innymi. Deklarowana wartość emitowanych drgań może również służyć
do przewidywania stopnia narażenia użytkownika na
wibracje.
Montaż i demontaż akumulatora (Rys. A)
♦
♦
Uwaga! Chwilowa siła drgań, występująca w czasie
pracy elektronarzędziem, może odbiegać od podawanych wartości, w zależności od sposobu użytkowania
Aby zamontować akumulator (5), należy dopasować je do mocowania w narzędziu. Docisnąć do
momentu zamocowania we właściwym miejscu.
Aby wyjąć akumulator, należy zacisnąć blokadę (6)
i jednocześnie wyciągnąć akumulator z gniazda.
Zakładanie osłonki na akumulator (Rys. B)
Uwaga! Osłonę (11) należy zakładać na akumulator (5)
gdy jest on przechowywany i transportowany.
6
Montaż i demontaż wiertła albo końcówki
wkrętarki (Rys. E)
w 80%. Po kilku cyklach naładowania i rozładowania
akumulator osiągnie swoją maksymalną pojemność.
Akumulatory mogą rozgrzewać się w czasie ładowania;
jest to zjawisko normalne i nie świadczy o uszkodzeniu.
Uwaga! Najpierw odłączyć akumulator od narzędzia.
Opisywane narzędzie wyposażone jest w uchwyt bezkluczykowy pozwalający na łatwą wymianę nasadek
(bitów).
♦
Zablokować urządzenie poprzez ustawienie przełącznika lewych / prawych obrotów (2) w pozycji
środkowej.
♦
Otworzyć uchwyt odkręcając przednią część (12)
i jednocześnie trzymając drugą ręką część tylną
(13).
♦
Wsunąć nasadę wiertła (14) w uchwyt.
♦
Mocno dokręcić uchwyt poprzez obrót części
przedniej (12) jedna ręką, podczas gdy druga ręka
przytrzymuje część tylną (13).
Uwaga! Nie wolno ładować akumulatorów, gdy temperatura otoczenia wynosi poniżej 10°C oraz powyżej
40 °C. Zaleca się ładowanie w temperaturze ok. 24 °C.
Ładowarka z gniazdem (Rys. C)
♦
Aby naładować akumulator (5), należy wyjąć go
z narzędzia i wsunąć akumulator w gniazdo na
akumulatorze (8).
♦
Podłączyć zasilacz (7) do gniazda zasilania.
W czasie normalnego użytkowania, czas ładowania
3 godziny będzie wystarczający, aby wznowić pracę.
Zależnie od typu akumulatora i warunków ładowania,
dalsze ładowanie do 6 godzin może znacząco podnieść
czas używania akumulatora.
♦
Wyjąć akumulator z ładowarki.
Demontaż i wymiana uchwytu (Rys. F)
♦
♦
♦
♦
♦
♦
Maksymalnie otworzyć uchwyt.
Odkręcić śrubę mocującą uchwyt odkręcając ją
śrubokrętem zgodnie z ruchem wskazówek zegara.
Zamocować klucz sześciokątny (15) w uchwycie
i uderzyć go młotkiem, jak pokazano na rysunku.
Wyjąć klucz sześciokątny.
Zdjąć uchwyt odkręcając go przeciwnie do ruchu
wskazówek zegara.
Aby zamontować uchwyt, należy nakręcić go na
wrzeciono i zabezpieczyć śrubą mocującą.
Ładowarka z wtyczką (Rys. D)
♦
Aby naładować akumulator, musi być on przyłączony do wiertarki.
♦
Włożyć wtyczkę ładowarki (10) do gniazda (9).
♦
Podłączyć zasilacz (7) do gniazda zasilania.
♦
Włączyć zasilanie.
W czasie normalnego użytkowania, czas ładowania
3 godziny będzie wystarczający aby wznowić pracę.
Zależnie od typu akumulatora i warunków ładowania,
dalsze ładowanie do 6 godzin może znacząco podnieść
czas używania akumulatora.
♦
Odłączyć narzędzie od ładowarki.
Uwaga! Nie wolno używać urządzenia przyłączonego
do ładowarki.
Pozostałe zagrożenia.
W czasie pracy elektronarzędziem mogą powstać zagrożenia, które nie zostały uwzględnione w załączonej
instrukcji dotyczącej bezpiecznego użytkowania. Zagrożenia te mogą wynikać z niewłaściwego użytkowania,
zbyt intensywnej eksploatacji lub innych przyczyn.
Nawet w przypadku przestrzegania zasad bezpiecznej pracy i stosowania środków ochronnych, nie jest
możliwe uniknięcie pewnych zagrożeń. Należą do nich:
Obrażenia ciała w wyniku dotknięcia wirują♦
cych / ruchomych elementów.
♦
Obrażenia ciała podczas wymiany części,
ostrzy lub akcesoriów.
♦
Obrażenia ciała wynikłe ze zbyt długotrwałego
używania narzędzia. Pracując przez dłuższy
czas, należy robić regularne przerwy.
♦
Ryzyko uszkodzenia słuchu.
♦
Zagrożenie dla zdrowia spowodowane wdychaniem pyłu wytwarzanego podczas użytkowania
urządzenia (np.: podczas pracy w drewnie,
szczególnie dębowym, bukowym oraz MDF).
Wybór kierunku obrotów
Do wiercenia i wkręcania wkrętów, należy ustawić prawe
obroty (zgodnie z ruchem wskazówek zegara). Aby
wykręcić śrubę luz wyjąć zaklinowane wiertło, należy
ustawić lewe obroty (sprzecznie z ruchem wskazówek
zegara).
♦
Aby ustawić prawe obroty, należy przesunąć suwak
przełącznika lewych / prawych obrotów (2) w lewo.
♦
Aby ustawić lewe obroty, należy przesunąć suwak
przełącznika lewych / prawych obrotów w prawo.
♦
Narzędzie jest zablokowane, gdy przełącznik
kierunku obrotów znajduje się w pozycji środkowej.
Wybór trybu pracy lub momentu obrotowego (Rys. G)
Narzędzie wyposażone jest w pierścień służący do
wyboru trybu pracy i ustawiania momentu obrotowego
przy wkręcaniu wkrętów. Wkręcanie dużych wkrętów,
oraz w twarde materiały wymaga ustawienia większego
momentu obrotowego niż wkręcanie małych wkrętów
i w miękkie materiały. Pierścień umożliwia dobór jednej
z wielu nastaw, odpowiedniej do wykonywanej pracy.
♦
Aby wiercić w drewnie, metalach i plastiku, należy
ustawić pierścień (3) ustawiając znacznik (16) na
Eksploatacja
Uwaga! Pozwól narzędziu pracować we własnym
tempie. Nie przeciążaj narzędzia.
Ładowanie akumulatorów
Baterię należy naładować przed pierwszym użyciem
oraz zawsze wtedy, gdy moc baterii jest niewystarczająca do wykonania typowych prac. Baterię nową lub po
dłuższym okresie nie używania można naładować tylko
symbolu .
7
♦
W przypadku wkręcania wkrętów, należy ustawić
pierścień w pozycji odpowiadającej żądanemu
momentowi obrotowemu. Jeśli nie jesteś pewny
wyboru nastawy, postępuj zgodnie z poniższymi
zaleceniami:
Ustaw pierścień (3) na najniższą nastawę
momentu obrotowego.
Dokręć pierwszy wkręt.
Jeśli sprzęgło zadziała zanim osiągniesz
pożądany efekt, zwiększ moment obrotowy
obracając pierścień i spróbuj jeszcze raz dokręcić wkręt. Powtarzaj próby aż do momentu
osiągnięcia odpowiedniego ustawienia. Tego
ustawienia użyj do wkręcenia także reszty
wkrętów.
Uwaga! Przed przystąpieniem do czynności konserwacyjnych, należy odłączyć akumulator od urządzenia.
Przed czyszczeniem wyjąć wtyczkę ładowarki z gniazda
zasilającego.
♦
Otwory wentylacyjne w narzędziu i ładowarce
należy okresowo czyścić przy użyciu miękkiej
szczoteczki lub suchej szmatki.
♦
Okresowo czyścić obudowę wilgotną ściereczką.
Nie wolno używać preparatów do szorowania ani
na bazie rozpuszczalników.
♦
Okresowo należy zdemontować uchwyt wiertarski
i wysypać z wnętrza gromadzący się pył.
Ochrona środowiska
Selektywna zbiórka odpadów. Opisywanego
produktu nie wolno utylizować razem ze zwykłymi śmieciami z gospodarstw domowych.
Włączanie i wyłączanie
Wyłącznik z regulacją prędkości obrotowej
♦
Aby włączyć narzędzie, należy nacisnąć wyłącznik
z regulacją obrotów (1). Prędkość obrotowa zależy
od głębokości wciśnięcia przycisku.
♦
Aby wyłączyć narzędzie, należy zwolnić wyłącznik
z regulacją obrotów.
Gdy okaże się, że konieczna jest wymiana posiadanego
narzędzia Black & Decker lub nie będzie się go więcej
używać, nie należy wyrzucać go razem ze śmieciami
z gospodarstwa domowego. Należy przekazać produkt
do punktu selektywnej zbiórki odpadów.
Wskazówki praktyczne
Selektywna zbiórka zużytych produktów i opakowań pozwala na recykling materiałów i ich
powtórne wykorzystanie. Powtórne użycie
materiałów pomaga chronić środowisko naturalne przed zanieczyszczeniem i zmniejsza
zapotrzebowanie na surowce.
Wiercenie
♦
W czasie wiercenia, wiertarkę należy trzymać
w linii prostej i lekko dociskać.
♦
Tuż przed przejściem wiertła na drugą stronę
wierconego elementu, należy zmniejszyć nacisk.
♦
Materiał, który łatwo pęka, można podeprzeć od
spodu drewnianym klockiem.
♦
Do wiercenia w drewnie otworów o dużych średnicach należy używać otwornic.
♦
Do wiercenia w metalach należy używać wierteł
HSS.
♦
Do wiercenia w murach należy używać specjalistycznych wierteł.
♦
W przypadku wiercenia w metalach innych niż
żeliwo i mosiądz, należy stosować smary.
♦
Aby zwiększyć dokładność, miejsce wiercenia
można napunktować.
Lokalne prawodawstwo może zapewniać możliwość
selektywnej zbiórki zużytych sprzętów elektrycznych,
poprzez pozostawienie ich w punktach na miejskich
wysypiskach śmieci lub u sprzedawcy przy zakupie
nowego sprzętu.
Black & Decker zapewnia możliwość zbiórki i recyklingu
swoich produktów po zakończeniu okresu eksploatacji.
Aby skorzystać z tej możliwości, prosimy zwrócić się do
jednego z Autoryzowanych Przedstawicieli Serwisowych, który odbierze je od Państwa w naszym imieniu.
Adres najbliższego Autoryzowanego Przedstawiciela
Serwisowego otrzymają Państwo kontaktując się
z lokalnym biurem Black & Decker, którego adres zamieszczony jest w tej instrukcji. Spis Autoryzowanych
Przedstawicieli Serwisowych oraz informacje o naszym
serwisie posprzedażowym, dostępne są również w Internecie na stronie: www.2helpU.com
Wkręcanie wkrętów
♦
Zawsze używaj właściwego typu i rozmiaru końcówek.
♦
Jeśli występują trudności z dokręceniem wkrętów,
można spróbować nałożyć mała ilość płynu do
mycia lub mydła jako smaru.
♦
Dbaj o proste ustawienie wkrętaka, końcówki
i wkrętu.
Akumulatory
Akumulatory Black & Decker można wielokrotnie ładować. Po zakończeniu okresu
eksploatacji należy je zutylizować w sposób
bezpieczny dla środowiska naturalnego:
Konserwacja
Narzędzia Black & Decker zostały zaprojektowane
tak, aby zapewnić długoletnią, prawie bezobsługową,
pracę urządzenia. Aby długo cieszyć się właściwą pracą
urządzenia, należy odpowiednio z nim postępować
i regularnie je czyścić.
♦
♦
Ładowarka nie wymaga, oprócz okresowego czyszczenia, żadnej dodatkowej konserwacji.
8
Całkowicie wyczerpać baterię i wyjąć z urządzenia.
Akumulatory typu NiCd, NiMH oraz Li-Ion nadają
się do recyklingu. Zanieś je do Autoryzowanego
Serwisu lub miejscowego punktu recyklingu.
Dane techniczne
Ładowarka
EPC12 (H1) EPC14 (H1)
Napięcie
VAC
Prędkość bez obciążenia min-1
Maksymalny moment
obrotowy
Nm
Rozmiar uchwytu
mm
Maksymalna średnica wiercenia
Stal
mm
Drewno
mm
Akumulator
Pojemność
Typ
Waga
Ah
kg
Akumulator
Pojemność
Typ
Waga
Ah
kg
12
0-750
14,4
0-750
11
10
12,1
10
10
25
10
25
A12E
A14E
1,0
NiCd
0,58
1,0
NiCd
0,68
A12NH
A14NH
1,5
NiMH
0,6
1,5
NiMH
0,7
90500843
90500847
90500855
90500858
230-240
14,5-15,3
210-220
8-10
90500844
90500848
90500856
90500859
230-240
17,4-18,2
200-210
8-10
Napięcie zasilania
Napięcie wyjściowe
Natężenie
Przybliżony czas ładowania
VAC
VAC
mA
h
Sumaryczna wielkość drgań (suma wektorów trzech osi)
zgodnie z normą EN 60745:
Wiercenie w metalu (ah, D) < 2,5 m/s2,
niepewność (K) 1,5 m/s2,
Wkręcanie bez udaru (ah, S) < 2,5 m/s2,
niepewność (K) 1,5 m/s2
Deklaracja zgodności WE
DYREKTYWA MASZYNOWA
EPC12/EPC14/EPC18/EPC96
Firma Black & Decker oświadcza, że produkty nr kat.
EPC12/EPC14/EPC18/EPC96 wymienione w „danych
technicznych” spełniają wymagania norm: 2006/42/EC,
EN60745-1, EN60745-2-1
EPC18 (H1) EPC96 (H1)
Napięcie
VAC
Prędkość bez obciążenia min-1
Maksymalny moment
obrotowy
Nm
Rozmiar uchwytu
mm
Maksymalna średnica wiercenia
Stal
mm
Drewno
mm
Akumulator
Pojemność
Typ
Waga
Ah
kg
Akumulator
Pojemność
Typ
Waga
18
0-750
9,6
0-750
Aby otrzymać więcej informacji, należy skontaktować
się z fi rmą Black & Decker pod adresem podanym
poniżej lub na końcu instrukcji.
12,1
10
10,4
10
Osoba niżej podpisana jest odpowiedzialna za zestawienie informacji technicznych i sporządza niniejszą
deklarację zgodności w imienu firmy Black & Decker.
10
25
10
25
A18E
B96
1,0
NiCd
0,82
1,0
NiCd
0,42
Kevin Hewitt
Vice-President
Global Engineering
Black & Decker Europe,
210 Bath Road, Slough,
Berkshire, SL1 3YD
Wielka Brytania
13/07/2011
A18NH
Ah
kg
90500842
90500846
90500850
90500854
230-240
11,6-12,2
210-220
8-10
Poziom ciśnienia akustycznego zgodnie z EN 60745:
Ciśnienie akustyczne (LpA) 73 dB(A),
niepewność (K) 3 dB(A), Moc akustyczna (LWA) 84 dB(A),
niepewność (K) 3 dB(A)
Ładowarka
Napięcie zasilania
Napięcie wyjściowe
Natężenie
Przybliżony czas ładowania
VAC
VAC
mA
h
90500845
90500849
90500857
90500860
230-240
21,75-22,6
210-230
8-10
1,5
NiMH
0,9
9
Black & Decker
b)
termin usunięcia wady (punkt 6a) może być
wydłużony o czas niezbędny do importu
niezbędnych części zamiennych.
7.
a)
Klient otrzyma nowy sprzęt, jeżeli:
Centralny Serwis Gwarancyjny stwierdzi na
piśmie, że usunięcie wady jest niemożliwe;
produkt nie podlega naprawie, tylko wymianie
bez dokonywania naprawy.
WARUNKI GWARANCJI:
Produkty marki Black & Decker reprezentują
bardzo wysoką jakość, dlatego oferujemy dla
nich korzystne warunki gwarancyjne. Niniejsze
warunki gwarancji nie pomniejszają praw klienta
wynikających z polskich regulacji ustawowych
lecz są ich uzupełnieniem. Gwarancja jest ważna
na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.
b)
Black & Decker gwarantuje sprawne działanie
produktu w przypadku postępowania zgodnego
z warunkami techniczno-eksploatacyjnymi opisanymi w instrukcji obsługi.
Niniejszą gwarancją nie jest objęte dodatkowe
wyposażenie, jeżeli nie została do niego dołączona oddzielna karta gwarancyjna oraz elementy
wyrobu podlegające naturalnemu zużyciu.
1.
Niniejszą gwarancją objęte są usterki produktu spowodowane wadami produkcyjnymi
i wadami materiałowymi.
2.
Niniejsza gwarancja jest ważna po przedstawieniu przez Klienta w Centralnym Serwisie
Gwarancyjnym reklamowanego produktu
oraz łącznie:
poprawnie wypełnionej karty gwarancyjnej;
ważnego paragonu zakupu z datą sprzedaży
taką, jak w karcie gwarancyjnej lub kopii
faktury.
a)
b)
3.
Gwarancja obejmuje bezpłatną naprawę
urządzenia (wraz z bezpłatną wymianą
uszkodzonych części) w okresie 24 miesięcy
od daty zakupu.
4.
a)
Produkt reklamowany musi być:
dostarczony bezpośrednio do Centralnego
Serwisu Gwarancyjnego wraz z poprawnie
wypełnioną Kartą Gwarancyjną i ważnym
paragonem zakupu (lub kopią faktury) oraz
szczegółowym opisem uszkodzenia, lub
przesłany do Centralnego Serwisu Gwarancyjnego za pośrednictwem punktu sprzedaży
wraz z dokumentami wymienionymi powyżej.
b)
5.
Koszty wysyłki do Centralnego Serwisu Gwarancyjnego ponosi Serwis. Wszelkie koszty
związane z zapewnieniem bezpiecznego
opakowania, ubezpieczeniem i innym ryzykiem ponosi Klient. W przypadku odrzucenia
roszczenia gwarancyjnego, produkt jest odsyłany do miejsca nadania na koszt adresata.
6.
Usterki ujawnione w okresie gwarancji będą
usunięte przez Centralny Serwis Gwarancyjny w terminie:
14 dni roboczych od daty przyjęcia produktu
przez Centralny Serwis Gwarancyjny;
a)
8.
O ile taki sam produkt jest nieosiągalny, może
być wydany nowy produkt o nie gorszych
parametrach.
9.
Decyzja Centralnego Serwisu Gwarancyjnego odnośnie zasadności zgłaszanych usterek
jest decyzją ostateczną.
10. Gwarancją nie są objęte:
a) wadliwe działanie lub uszkodzenia spowodowane niewłaściwym użytkowaniem lub
używaniem produktu niezgodnie z przeznaczeniem, instrukcją obsługi lub przepisami
bezpieczeństwa. W szczególności profesjonalne użytkowanie amatorskich narzędzi
Black & Decker powoduje utratę gwarancji;
b) wadliwe działanie lub uszkodzenia spowodowane przeciążaniem narzędzia, które
prowadzi do uszkodzeń silnika, przekładni
lub innych elementów a także stosowaniem osprzętu innego niż zalecany przez
Black & Decker;
c) mechaniczne uszkodzenia produktu i wywołane nimi wady;
d) wadliwe działanie lub uszkodzenia na skutek
działania pożaru, powodzi, czy też innych
klęsk żywiołowych, nieprzewidzianych wypadków, korozji, normalnego zużycia w eksploatacji czy też innych czynników zewnętrznych;
e) produkty, w których naruszone zostały plomby gwarancyjne lub, które były naprawiane
poza Centralnym Serwisem Gwarancyjnym
lub były przerabiane w jakikolwiek sposób;
f) osprzęt eksploatacyjny dołączony do urządzenia oraz elementy ulegające naturalnemu
zużyciu.
11. Centralny Serwis Gwarancyjny, firmy handlowe, które sprzedały produkt, nie udzielają
upoważnień ani gwarancji innych niż określone w karcie gwarancyjnej. W szczególności
nie obejmują prawa klienta do domagania
się zwrotu utraconych zysków w związku
z uszkodzeniem produktu.
12. Gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie
zawiesza uprawnień kupującego wynikających z niezgodności towaru z umową.
Centralny Serwis Gwarancyjny ERPATECH
ul. Bakaliowa 26, 05-080 Mościska
tel.: (22) 862-08-08, (22) 431-05-05
faks: (22) 862-08-09
zst00159890- 18-08-2011
10
11
12
13
14
CZ
ZÁRUČNÍ LIST
PL
KARTA GWARANCYJNA
H
JÓTÁLLÁSI JEGY
SK
ZÁRUČNÝ LIST
CZ
H
měsíců
hónap
24
PL
SK
miesiące
mesiacov
CZ
Výrobní kód
Datum prodeje
Razítko prodejny
Podpis
H
Gyári szám
A vásárlás napja
Pecsét helye
Aláírás
PL
Numer seryjny
Data sprzedaży
Stempel
Podpis
SK
Číslo série
Dátum predaja
Pečiatka predajne
Podpis
CZ
H
Adresy servisu
Band Servis
Türkova 5b
CZ-14900 Praha 4
Tel.: 00420 261 009 772
Fax: 00420 261 009 784
PL
Band Servis
K Pasekám 4440
CZ-76001 Zlín
Tel.: 00420 577 008 550,1
Fax: 00420 577 008 559
http://www.bandservis.cz
Black & Decker Központi
Garanciális-és Márkaszerviz
1163 Budapest
(Sashalom) Thököly út 17.
Tel.: 403-2260
Fax: 404-0014
www.rotelkft.hu
SK
Adres serwisu centralnego
ERPATECH
ul. Bakaliowa 26
05-080 Mościska
Tel.: 022-8620808
Fax: 022-8620809
CZ
H
Adresa servisu
Band Servis
Paulínska ul. 22
SK-91701 Trnava
Tel.: 00421 335 511 063
Fax: 00421 335 512 624
Dokumentace záruční opravy
PL
Przebieg napraw gwarancyjnych
A garanciális javitás dokumentálása
SK
Záznamy o záručných opravách
CZ
Číslo
Datum příjmu
Datum zakázky
Číslo zakázky
Závada
Razítko
Podpis
H
Sorszám
Bejelentés időpontja
Javítási időpont
Javitási
Hiba jelleg
oka
Pecsét
PL
Nr.
Data zgłoszenia
Data naprawy
Nr. zlecenia
Przebieg
naprawy
Stempel
SK
Číslo
dodávky
Dátum nahlásenia
Dátum opravy
Číslo
objednávky
Popis
poruchy
Pečiatka
Podpis
munkalapszám
Jótállás új határideje
03/11
Aláírás
Podpis
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising