EPC12 | Black&Decker EPC12 CORDLESS DRILL Type H1 instruction manual

370000 - 01 LT
www.blackanddecker.eu
EPC12
EPC14
EPC18
EPC96
Lietuvių
(Originalios instrukcijos vertimas)
Русский язык
(Перевод с оригинала инструкции)
2
5
12
3
4
LIETUVIŲ
Naudojimo paskirtis
Šis „Вlack & Decker“ gręžtuvas (atsuktuvas) skirtas
varžtų sukimo darbams ir medienai, metalui bei
plastikui gręžti. Šis įrankis skirtas naudoti tik buityje.
Saugos informacija
Bendrieji įspėjimai darbui su elektriniais įrankiais
Įspėjimas! Perskaitykite visus saugos
įspėjimus ir visus nurodymus. Jei bus
nesilaikoma toliau pateiktų įspėjimų ir
nurodymų, gali kilti elektros smūgio, gaisro
ir (arba) sunkaus sužeidimo pavojus.
Išsaugokite visus įspėjimus ir nurodymus
ateičiai.
Sąvoka „elektrinis įrankis“ visuose toliau pateiktuose
įspėjimuose reiškia jungiamą į elektros lizdą (su
laidu) arba akumuliatorinį (belaidį) elektrinį įrankį.
1. Darbo vietos sauga
a. Darbo vieta turi būti švari ir gerai apšviesta.
Užgriozdintos ir tamsios vietos dažnai yra
nelaimingų atsitikimų priežastimi.
b. Nenaudokite elektrinių įrankių aplinkose,
kur gali kilti sprogimas, pavyzdžiui, ten,
kur yra degiųjų skysčių, dujų arba dulkių.
Elektriniai įrankiai sukelia kibirkštis, nuo kurių
gali užsidegti dulkės arba garai.
c. Dirbdami su elektriniu įrankiu neleiskite artyn vaikų ir pašalinių asmenų. Jie gali blaškyti
dėmesį ir dėl to galite nesuvaldyti įrankio.
2. Elektros sauga
a. Elektrinių įrankių kištukai privalo atitikti
elektros lizdus. Niekada niekaip nemodifi kuokite kištuko. Su įžemintais elektriniais įrankiais niekada nenaudokite jokių
adapterių. Nepakeisti, originalūs kištukai ir juos
atitinkantys elektros lizdai sumažins elektros
smūgio pavojų.
b. Venkite kontakto su įžemintais paviršiais,
pav y zd ž iui, va m zd ž iais, radiator iais,
viryklėmis ir šaldytuvais. Jei jūsų kūnas būtų
įžemintas, elektros smūgio pavojus padidėtų.
c. Nedirbkite su šiuo įrankiu lietuje arba esant
drėgnoms oro sąlygoms.
Į elektrinį įrankį patekęs vanduo padidina elektros smūgio pavojų.
d. Atsargiai elkitės su elektros laidu. Niekada
nenaudokite laido elektriniam įrankiui nešti,
jam ar kištukui traukti. Saugokite laidą nuo
karščio, tepalo, aštrių kraštų arba judančių
dalių. Pažeisti arba susinarplioję laidai padidina
elektros smūgio pavojų.
e. Dirbdami su elektriniais įrankiais lauke,
naudokite tam pritaikytą ilginimo laidą.
Naudojant darbui lauke tinkamą laidą, sumažėja
elektros smūgio pavojus.
f. Jeigu elektrinį įrankį neišvengiamai reikia
naudoti drėgnoje aplinkoje, naudokite maitinimo šaltinį, apsaugotą liekamosios elektros srovės prietaisu (RCD). RCD naudojimas
sumažina elektros smūgio pavojų.
3. Asmens sauga
a. Būkite budr ūs, ž iūrėkite ką darote ir
vadovaukitės sveika nuovoka, kai dirbate
su elektriniu įrankiu. Nenaudokite elektrinio įrankio būdami pavargę arba veikiami
narkotikų, alkoholio arba vaistų. Dirbant su
elektriniu įrankiu užtenka vienos neatidumo
akimirkos ir galima rimtai susižeisti.
b. Dėvėkite asmeninės saugos priemones.
Visada naudokite akių apsaugos priemones.
Apsauginės priemonės, pavyzdžiui, respiratorius, apsauginiai batai neslidžiais padais, šalmas
ar ausų apsaugos, naudojamos atitinkamomis
sąlygomis, sumažina susižeidimo pavojų.
c. Būkite atsargūs, kad netyčia neįjungtumėte
įrankio. Prieš įjungdami įrankį į elektros
tinklą ir (arba) įdėdami akumuliatorių bloką,
prieš paimdami ar nešdami įrankį, visuomet
patikrinkite, ar išjungtas jo jungiklis.
Nešant elektrinius įrankius uždėjus pirštą ant jų
jungiklio arba įjungiant įrankius į elektros tinklą,
kai jų jungikliai yra įjungti, įvyksta nelaimingų
atsitikimų.
d. Prieš įjungdami elektrinį įrankį, pašalinkite
nuo jo visus reguliavimo rak tus ar
veržliarakčius. Neištraukę veržliarakčio iš
besisukančios elektros įrankio dalies rizikuojate
susižeisti.
e. Nepersitempkite. Visuomet tvirtai stovėkite
ant žemės, išlaikykite pusiausvyrą. Taip
galėsite lengviau suvaldyti elektrinį įrankį
netikėtose situacijose.
f. Dėvėkite tinkamą aprangą. Nedėvėkite laisvų
rūbų arba laisvai kabančių papuošalų.
Plaukus, aprangą ir pirštines laikykite atokiau nuo judančių dalių. Judamosios dalys gali
įtraukti laisvus drabužius, papuošalus ar ilgus
plaukus.
g. Ei yra įrenginių, skirtų prijungti dulkių
trauktuvus ir dulkių surinkimo prietaisus,
būtinai juos prijunkite ir tinkamai naudokite.
Naudojant dulkių surinkimo įrenginius, galima
sumažinti su dulkėmis susijusius pavojus.
4. Elektrinių įrankių naudojimas ir priežiūra
5
LIETUVIŲ
a. Elektros įrankio negalima apkrauti per
dideliu darbo krūviu. Darbui atlikti naudokite tinkamą įrankį. Tinkamu elektriniu įrankiu
geriau ir saugiau atliksite darbą tokiu greičiu,
kuriam jis yra numatytas.
b. Nenaudokite elektrinio įrankio, jeigu jo
jungiklis jo neįjungia arba neišjungia. Bet
kuris elektrinis įrankis, kurio negalima valdyti
jungikliu, yra pavojingas – jį privaloma pataisyti.
c. Prieš atlikdami bet kokius reguliavimo,
priedų pakeitimo arba paruošimo saugojimui darbus, atjunkite šį elektrinį įrankį
nuo energijos šaltinio ir/arba ištraukite
akumuliatoriaus kasetę. Tokios apsauginės
priemonės sumažina pavojų netyčia įjungti
elektrinį įrankį.
d. Tuščią ja eiga veikiantį elektrinį įrankį
laikykite vaikams nepasiekiamoje vietoje, ir neleiskite jo naudoti su šiuo elektriniu įrankiu arba šiomis instrukcijomis
nesusipažinusiems asmenims. Naudojami
nekvalifikuotų vartotojų, elektriniai įrankiai yra
pavojingi.
e. Rūpestingai prižiūrėkite elektrinius įrankius.
Patikrinkite, ar gerai sulygiuota arba
judančių dalių sukibimą, ar nesulūžę dalys ir
visas kitas būsenas, kurios gali daryti įtaką
įrankių naudojimui. Jeigu elektrinis įrankis
sugadintas, prieš naudojant jį reikia pataisyti. Daugelis nelaimingų atsitikimų nutinka dėl
prastai prižiūrimų elektrinių įrankių.
f. Pjovimo įrankiai turi būti aštrūs ir švarūs.
Tinkamai techniškai prižiūrimi pjovimo įrankiai
aštriais pjovimo galais mažiau strigs, juos bus
lengviau valdyti.
g. Elektrinius įrankius, papildomus įtaisus
ir smulkias įrankių dalis (peilius, grąžtus
ir kt.) naudokite vadovaudamiesi šia instrukcija ir konkrečios rūšies elektriniams
įrankiams numatytu būdu, atsižvelgdami į
darbo sąlygas bei darbą, kurį reikia atlikti.
Naudojant elektrinį įrankį kitiems darbams nei
numatytieji atlikti, gali susidaryti pavojingų
situacijų.
5. Akumuliatoriaus maitinamų įrankių naudojimas ir priežiūra
a. Įkraukite naudodami tik gamintojo nurodytą
kroviklį. Vieno tipo akumuliatoriui tinkantis kroviklis, naudojamas kitai akumuliatoriaus kasetei
krauti, gali kelti gaisro pavojų.
b. Elektrinius įrankius naudokite tik su specialiai jiems skirtais akumuliatoriais. Naudojant
kitos rūšies akumuliatorių kasetes, galima
susižeisti arba sukelti gaisrą.
6
c. Kai akumuliatorius nėra naudojamas, laikykite jį toliau nuo kitų metalinių daiktų,
pavyzdžiui, popieriaus sąvaržėlių, monetų,
raktų, vinių, varžtų ir kitų mažų metalinių
daiktų, dėl kurių gali kilti trumpasis jungimas tarp kontaktų. Sulietę akumuliatoriaus
gnybtus galite nusideginti arba patirti gaisrą.
d. Netinkamai naudojant, iš akumuliatoriaus
gali ištekėti skysčio; venkite sąlyčio su
juo. Jei sąlytis atsitiktinai įvyko, gausiai
nuplaukite vandeniu. Jei skysčio pateko į
akis, kreipkitės į gydytoją. Iš akumuliatoriaus
ištekėjęs skystis gali sudirginti arba nudeginti
odą.
6. Techninė priežiūra
a. Šį el ek t r inį į rankį pr ivalo t echni škai
prižiūrėti kvalifi kuotas specialistas, naudodamas originalias keičiamąsias dalis. Taip
užtikrinsite saugų elektros įrankio darbą.
Papildomi įspėjimai darbui su elektriniais
įrankiais
Įspėjimas! Papildomi saugos įspėjimai dėl
gręžtuvų ir smūginių gręžtuvų naudojimo
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
Naudodami smūginius gręžtuvus, dėvėkite
ausų apsaugas. Triukšmas gali sukelti klausos
praradimą.
Naudokite pagalbines, su įrankiu pateiktas
rankenas. Praradus įrankio kontrolę, galima
susižeisti.
Atlikdami darbus, kurių metu pjovimo dalys
gali paliesti paslėptus laidus, laikykite
elektrinį įrankį tik už izoliuotų. laikymui
skirtų paviršių. Pjovimo daliai prisilietus prie
„gyvo“ laido, neizoliuotos metalinės elektrinio
įrankio dalys gali sukelti elektros smūgį ir nutrenkti operatorių.
Atlikdami darbus, kurių metu pjovimo
įrankis galėtų prisiliesti prie paslėptų laidų,
laikykite elektrinį įrankį tik už izoliuotų
paviršių. Sukimo antgaliams prisilietus prie
„gyvo“ laido, neizoliuotos metalinės elektrinio
įrankio dalys gali sukelti elektros smūgį ir nutrenkti operatorių.
Naudokite spaustuvus arba kitą praktišką
būdą ruošiniui pritvirtinti ir prilaikyti ant
stabilios platformos. Laikant ruošinį ranka
arba atrėmus į kūną, jis nėra stabilus, todėl
galima prarasti kontrolę.
Prieš gręždami sienas, grindis arba lubas, patikrinkite, ar tose vietose nėra laidų ir vamzdžių.
Stenkitės neliesti grąžto galo tuoj pat po
gręžimo, nes jis gali būti įkaitęs.
LIETUVIŲ
♦
♦
Vaikams ir asmenims, nesugebantiems saugiai naudotis šiuo įrankiu dėl savo psichikos,
jutiminės arba protinės negalios arba patirties
bei žinių trūkumo, negalima naudotis šiuo prietaisu be už šių asmenų saugumą atsakingų
asmenų priežiūros ir nurodymų. Prižiūrėkite
vaikus, kad jie nežaistų su šiuo buitiniu prietaisu.
Numatytoji paskirtis aprašyta šiame vartotojo
vadove. Naudojant šiame vadove nerekomenduojamus papildomus įtaisus arba priedus, arba
naudojant įrankį ne pagal numatytąją paskirtį,
gali kilti asmeninio susižeidimo ir (arba) turtinės
žalos pavojus.
Papildomi nurodymai dėl akumuliatorių ir
kroviklių saugos
Akumuliatoriai
♦ Niekada jokiais būdais nebaldykite jų atidaryti.
♦ Saugokite akumuliatorių nuo vandens.
♦ Nelaikykite tose vietose, kur temperatūra galėtų
viršyti 40 °C.
♦ Kraukite tik esant 10 °C–40 °C aplinkos oro
temperatūrai.
♦ Kraukite tik su įrankiu pateiktu krovikliu.
♦ Išmesdami akumuliatorius, vadovaukitės nurodymais, pateiktais skyriuje „Aplinkosauga“.
Vibracija
Techninių duomenų skyriuje ir atitikties deklaracijoje
pateiktos deklaruotosios vibracijos emisijos vertės
išmatuotos standartiniu bandymų būdu pagal
standartą EN 60745; jos gali būti naudojamos vienų
įrankių palyginimui su kitais. Nurodyta keliama
vibracija taip pat gali būti naudojama preliminariam
vibracijos poveikiui įvertinti.
Įspėjimas! Faktinio elektrinio įrankio darbo metu
keliama vibracija gali skirtis nuo nurodytojo dydžio,
priklausomai nuo to, kokiais būdais naudojamas šis
įrankis. Vibracijos lygis gali viršyti nurodytąjį lygį.
Vertinant vibracijos poveikį, norint nustatyti apsaugos priemones, reikalaujamas pagal 2002/44/EB
žmonių, darbe reguliariai naudojančių elektrinius
įrankius, apsaugai, reikia atsižvelgti į vibracijos
poveikio įvertinimą, faktines įrankio naudojimo
sąlygas ir kaip tas įrankis yra naudojamas, o taip
pat atsižvelgti į visas darbo ciklo dalis, pavyzdžiui,
ne tik į įrankio naudojimo laiką, bet ir protarpius, kai
įrankis būna išjungtas ir kai jis veikia tuščiąja eiga.
Ant įrankio esantys ženklai
Ant įrankio rasite pavaizduotas šias piktogramas:
Įspėjimas! Norėdamas sumažinti
susižeidimo pavojų, vartotojas privalo perskaityti šią naudojimo instrukciją.
Nebandykite krauti apgadintų akumuliatorių.
Krovikliai
♦ Įrankio akumuliatoriui krauti naudokite tik su juo
pateiktą „Вlack & Decker“ kroviklį. Kitų rūšių
akumuliatoriai gali sprogti ir sužeisti jus bei
padaryti žalos turtui.
♦ Niekada nebandykite krauti vienkartiniam naudojimui skirtų akumuliatorių.
♦ Pažeistus laidus nedelsiant pakeiskite naujais.
♦ Saugokite kroviklį nuo vandens.
♦ Neatidarykite kroviklio.
♦ Neardykite kroviklio.
Šis kroviklis skirtas naudoti tik patalpose.
Prieš naudojimą perskaitykite šią naudojimo
instrukciją.
Jeigu aplinkos oro temperatūra tampa per
aukšta, kroviklis automatiškai išsijungia.
Šiluminis saugiklis suveikia tik kartą; paskui
jį reikia pakeisti nauju.
Elektros sauga
Šis kroviklis turi dvigubą izoliaciją, todėl
jo nereikia įžeminti. Visuomet patikrinkite,
ar elektros tinklo įtampa atitinka duomenų
lentelėje nurodytą įtampą. Niekada nebandykite keisti kroviklio bloko kištuko įprastu
elektros kištuku.
♦
eigu maitinimo laidas būtų pažeistas, siekiant
išvengti pavojaus, jį nedelsiant privalo pakeisti
įgaliotasis „Вlack & Decker“ techninio aptarnavimo centro darbuotojas.
Funkcijos
Šis įrankis turi kai kurias arba visas šias funkcijas:
1. Greičio keitimo jungiklis arba dviejų greičių
įjungimo/išjungimo jungiklis
2. Sūkių krypties jungiklis
3. Režimo valdiklis / sukimo momento reguliavimo
mova
4. Kumštelinis griebtuvas
5. Akumuliatorius
6. Akumuliatoriaus atlaisvinimo mygtukas
7
LIETUVIŲ
C ir D pav.
7.
8.
9.
10.
Kroviklis
Kroviklio lizdas
Įkroviklio jungtis
Krovilkio kištukas
Surinkimas
Įspėjimas! Prieš surinkimą išimkite iš įrankio
akumuliatorių.
Akumuliatoriaus įdėjimas ir išėmimas (A pav.)
♦
♦
Norėdami įtaisyti akumuliatorių (5), laikykite jį
ties įrankyje esančiu lizdu. Įkiškite akumuliatorių
į lizdą, stumkite jį tol, kol jis užsifiksuos (išgirsite
spragtelėjimą).
Norėdami išimti akumuliatorių, paspauskite jį
atlaisvinantį mygtuką (6), tuo pat metu traukdami
akumuliatorių iš lizdo.
Akumuliatoriaus gaubtelio uždėjimas (B pav.)
Įspėjimas! Įrankį gabendami ir padėdami į vietą,
įtaisykite ant akumuliatoriaus (5) gaubtelį (11).
Grąžto arba atsuktuvo antgalio įdėjimas ir
išėmimas (E pav.)
Į sp ėjimas! Pir miausia ištraukite iš įrankio
akumuliatorių.
Šiame įrankyje įrengtas beraktis kumštelinis griebtuvas, kuris leidžia lengvai keisti grąžtus.
♦ Užfiksuokite įrankį, nustatydami krypties keitimo
slankiklį (2) centrinėje padėtyje.
♦ Atverkite kumštelinį griebtuvą, viena ranka
sukdami priekinę dalį (12), o kita tuo pat metu
laikydami galinę dalį (13).
♦ Įkiškite grąžtą (14) į kumštelinį griebtuvą.
♦ Tvirtai užveržkite kumštelinį griebtuvą, viena
ranka sukdami priekinę dalį (12), o kita tuo pat
metu laikydami galinę dalį (13).
Kumštelinio griebtuvo nuėmimas ir uždėjimas
(F pav.)
♦
♦
♦
◆
♦
♦
8
Iki galo atverkite kumštelinį griebtuvą.
Atsukite kumštelinį griebtuvą laikantį varžtą,
sukdami jį atsuktuvu pagal laikrodžio rodyklę.
Įtaisykite galinį raktą (15) į kumštelinį griebtuvą
ir suduokite per jį plaktuku kaip parodyta.
Ištraukite galinį raktą.
Nuimkite kumštelinį griebtuvą, sukdami jį prieš
laikrodžio rodyklę.
Norėdami vėl uždėti kumštelinį griebtuvą,
užsukite jį ant veleno ir užtvirtinkite jį kumštelinio
griebtuvo tvirtinimo varžtu.
Kiti pavojai.
Naudojant šį įrankį, gali kilti papildomų kitų pavojų,
kurie gali būti nenurodyti pateiktuose įspėjimuose
dėl saugos. Šie pavojai gali kilti naudojant įrankį ne
pagal paskirtį, ilgai naudojant įrankį ir pan.
Nepaisant atitinkamų saugos nurodymų pritaikymo
ir saugos priemonių naudojimo, tam tikrų kitų pavojų
išvengti neįmanoma. Galimi pavojai:
♦ Susižeidimai, prisilietus prie bet kurių
besisukančių (judamųjų) dalių.
♦ Susižalojimai keičiant bet kokias dalis, diskus arba priedus.
♦ Žala, patiriama įrankį naudojant ilgą laiką.
Jeigu įrankį reikia naudoti ilgą laiką, būtinai
reguliariai darykite pertraukas.
♦ Klausos pablogėjimas.
♦ Sveikatai kylantys pavojai įkvėpus dulkių,
susidariusių naudojant įrankį (pavyzdžiui,
apdirbant medieną, ypač ąžuolą, beržą ir
MDF).
Naudojimas
Įspėjimas! Įrankis darbą privalo atlikti pats, savaiminiu greičiu. Nenaudokite jo jėga, norėdami darbą
atlikti greičiau.
Akumuliatoriaus įkrovimas
Akumuliatorių privaloma įkrauti prieš pirmą kartą
naudojant įrankį ir kaskart, kai jame nepakanka
energijos darbui, kurį pirmiau atlikti buvo lengva. Jei
akumuliatorių kraunate pirmą kartą, arba jei jis ilgą
laiką nebuvo naudojamas, jame tilps tik 80 % krūvio.
Po kelių įkrovimo ir išsikrovimo ciklų akumuliatorius
visiškai įsikraus. Kraunamas akumuliatorius gali
įšilti; tai normalu ir nėra joks gedimas.
Įspėjimas! Akumuliatoriaus negalima krauti, kai
aplinkos temperatūra yra žemesnė nei 10 °C arba
aukštesnė nei 40 °C. Rekomenduojama krauti esant
maždaug 24 °C temperatūrai.
Kroviklis su kroviklio lizdu (C pav.)
♦
Norėdami įkrauti akumuliatorių (5), išimkite jį
iš įrankio ir įstumkite kroviklio lizdą (8) ant akumuliatoriaus.
♦ Įjunkite kroviklį (7).
Įprastai naudojus įrankį, daugeliui darbų atlikti
akumuliatoriui įkrauti pakaks 3 valandų. Visgi
papildomai kraunant iki 6 valandų, priklausomai
nuo akumuliatoriaus ir krovimo sąlygų, įrankio
naudojimo laikas gali ženkliai pailgėti.
♦ Atjunkite akumuliatorių nuo kroviklio.
LIETUVIŲ
Kroviklis su kroviklio kištuku (D pav.)
♦
Norint įkrauti akumuliatorių, jis būtinai turi būti
įtaisytas įrankyje.
♦ Įkiškite kroviklio kištuką (10) į jungtį (9).
♦ Įjunkite kroviklį (7).
♦ Prijunkite prie elektros tinklo lizdo.
Įprastai naudojus įrankį, daugeliui darbų atlikti
akumuliatoriui įkrauti pakaks 3 valandų. Visgi papildomai kraunant iki 6 valandų, priklausomai nuo
akumuliatoriaus ir krovimo sąlygų, įrankio naudojimo
laikas gali ženkliai pailgėti.
♦ Atjunkite įrankį nuo kroviklio.
Įspėjimas! Nenaudokite įrankio, kai jis yra prijungtas prie kroviklio.
Sukimosi krypties pasirinkimas
Gręžimui ir varžtų įsukimui naudokite sukimąsi į
priekį (pagal laikrodžio rodyklę). Varžtams išsukti
arba užstrigusiam grąžtui ištraukti naudokite
sukimąsi atgal (prieš laikrodžio rodyklę).
◆ Norėdami pasirinkti sukimąsi į priekį, pastumkite
sukimo krypties slankiklį (2) į kairę.
◆ Norėdami pasirinkti sukimąsi atgal, pastumkite
sukimo krypties slankiklį į dešinę.
♦ Norėdami įrankį užfiksuoti, nustatykite krypties
keitimo slankiklį centrinėje padėtyje.
Darbo režimo arba sukimo momento pasirinkimas
(G pav.)
Šiame įrankyje yra įrengta mova, skirta pasirinkti
darbo režimą ir nustatyti varžtų sukimo momentą.
Dideliems varžtams įsukti ir kietoms medžiagoms
gręžti reikia didesnio sukimo momento nuostatos nei
mažiems varžtams įsukti ir minkštoms medžiagoms
gręžti. Ši mova turi daug nuostatų, pritaikytų
įvairiems darbams.
♦ Gręždami medieną, metalą ir plastiką, nustatykite movą (3) ties gręžimo padėtimi, sutapdindami ženklą su žyma (16).
♦ Varžtams sukti nustatykite movą ties norima
nuostata. Jeigu dar nežinote, kokios nuostatos
reikia, atlikite šiuos veiksmus:
- Nustatykite movą (3) ties mažiausia sukimo
momento nuostata.
- Įsukite pirmą varžtą.
- Jeigu sankaba pakyla pirmiau nei pasiekiamas norimas rezultatas, padidinkite movos
nuostatą ir įsukite kitą varžtą. Kartokite, kol
nustatysite reikiamą nuostatą. Naudokite šią
nuostatą likusiems varžtams įsukti.
Įjungimas ir išjungimas
Greičio reguliavimo mygtukas
♦ Norėdami įrankį įjungti, spauskite greičio keitimo
jungiklį (1).
Įrankio veikimo greitis priklauso nuo to, kaip
smarkiai spaudžiate šį jungiklį.
♦ Norėdami įrankį išjungti, atleiskite greičio
keitimo jungiklį.
Patarimai, kaip optimaliai naudoti įrankį
Gręžimas
♦ Gręždami grąžtą laikykite tiesiai ir šiek tiek jį
spauskite.
♦ Prieš pat grąžtui kiaurai pragręžiant ruošinį,
įrankį spauskite mažiau.
♦ Gręždami ruošinius, kurie gali pleišėti, paremkite juos medienos gabalėliu.
♦ Didelio skersmens skylėms medienoje gręžti
naudokite plunksninius grąžtus.
♦ Gręždami metalą, naudokite HSS grąžtus.
♦ Gręždami minkštą mūrą, naudokite mūrui gręžti
skirtus grąžtus.
♦ Gręždami metalus, išskyrus ketų ir žalvarį,
naudokite alyvą.
♦ Norėdami gręžti tiksliau, centravimo prakalu
pažymėkite skylės, kurią norite išgręžti, centrą.
Varžtų sukimas
♦ Visada naudokite tinkamo tipo ir dydžio sukimo
antgalius.
♦ Jeigu varžtus sukti sunku, pabandykite šiek tiek
patepti skystu arba paprastu muilu.
♦ Visada laikykite įrankį ir sukimo antgalį vienoje
linijoje su varžtu.
Techninė priežiūra
Šis „Вlack & Decker“ elektrinis įrankis skirtas ilgalaikiam darbui, prireikiant minimalios techninės
priežiūros.
Įrankis tarnaus kokybiškai ir ilgai, jei jį tinkamai
prižiūrėsite ir reguliariai valysite.
Krovikliui nereikia jokios techninės priežiūros,
išskyrus reguliarų valymą.
Įspėjimas! Prieš pradėdami įrankio techninės
priežiūros darbus, išimkite iš įrankio akumuliatorių.
Prieš valydami kroviklį, atjunkite jį nuo elektros
tinklo.
♦ Reguliariai minkštu šepetėliu arba sausu
skudurėliu išvalykite įrankio ir kroviklio ventiliacijos angas.
♦ Reguliariai drėgnu skudurėliu nuvalykite variklio
korpusą. Nenaudokite jokių šveičiamųjų arba
9
LIETUVIŲ
♦
tirpiklių pagrindu pagamintų valiklių.
Reguliariai atverkite kumštelinį griebtuvą ir
patapšnokite jį, kad iš vidaus iškristų dulkės.
Aplinkosauga
Atskiras atliekų surinkimas. Šio gaminio
negalima išmesti kartu su kitomis namų
ūkio atliekomis.
Jeigu vieną dieną nutartumėte, kad norite pakeisti
šį „Вlack & Decker“ gaminį nauju arba jeigu jis jums
daugiau nereikalingas, neišmeskite jo su kitomis
namų ūkio atliekomis. Atiduokite šį gaminį į atskirą
surinkimo punktą.
Rūšiuojant panaudotus produk tus ir
pakuotę, sudaroma galimybė juos perdirbti
ir panaudoti iš naujo. Tokiu būdu padėsite
sumažinti aplinkos taršą ir naujų žaliavų
poreikį.
Vietiniuose reglamentuose gali būti numatytas atskiras elektrinių gaminių surinkimas iš namų ūkių,
iš savivaldybių atliekų surinkimo vietų, arba juos,
perkant naują gaminį, gali paimti prekybos agentai.
„ В l a c k & D e c ke r “ s u r e n k a s e n u s n a u d o tus „Вlack & Decker“ prietaisus ir pasirūpina
ekologišku jų utilizavimu. Norėdami pasinaudoti
šia paslauga,grąžinkite savo gaminį bet kuriam
įgaliotajam remonto atstovui, kuris paims įrankį
mūsų vardu.
Artimiausios remonto dirbtuvės adresą sužinosite
susisiekę su vietine „Вlack & Decker“ atstovybe,
šioje instrukcijoje nurodytu adresu. Be to, interneto
tinklapyje pateiktas sąrašas įgaliotų „Вlack & Decker“ įrangos remonto dirbtuvių bei tiksli informacija
apie mūsų produktų techninio aptarnavimo centrus,
jų kontaktinė informacija: www.2helpU.com
Akumuliatoriai
„Вlack & Decker “ akumuliatoriai yra
įkraunami. Fiziškai nusidėvėjusius akumuliatorius privaloma išmesti taip, kad nebūtų
daroma žala gamtai:
♦
♦
Visiškai iškraukite akumuliatorių, o tada
ištraukite jį iš įrankio.
NiCd, NiMH ir ličio jonų akumuliatorius gali perdirbti ir pakartotinai panaudoti. Grąžinkite juos
įgaliotajam remonto atstovui arba atiduokite į
vietos surinkimo punktą.
Techniniai duomenys
Įtampa
Greitis be apkrovos
Maks. sukimo momentas
Griebtuvo skersmuo
Maks. gręžiamo ruošinio
storis
Plienas
Mediena
VDC
min -1
Nm
mm
EPC12 (H1)
12
0-750
11
10
mm 10
mm 25
10
25
Akumuliatorius
Galia
Tipas
Svoris
A12E
Ah 1,0
NiCd
kg 0,58
A14E
1,0
NiCd
0,68
Akumuliatorius
Galia
Tipas
Svoris
A12NH
Ah 1,5
NiMH
kg 0,6
A14NH
1,5
NiMH
0,7
90500843
90500847
90500855
90500858
VAC 230-240
VDC 14,5-15,3
mA 210-220
h 8-10
90500844
90500848
90500856
90500859
230-240
17,4-18,2
200-210
8-10
Kroviklis
Įvesties įtampa
Išvesties įtampa
Elektros srovės stiprumas
Apyt. krovimo laikas
Įtampa
Greitis be apkrovos
Maks. sukimo momentas
Griebtuvo skersmuo
Maks. gręžiamo ruošinio
storis
Plienas
Mediena
VDC
min -1
Nm
mm
EPC18 (H1)
18
0-750
12,1
10
mm 10
mm 25
Akumuliatorius
Galia
Tipas
Svoris
A18E
Ah 1,0
NiCd
kg 0,82
Akumuliatorius
Galia
Tipas
Svoris
Kroviklis
A18NH
Ah 1,5
NiMH
kg 0,9
Įvesties įtampa
Išvesties įtampa
Elektros srovės stiprumas
Apyt. krovimo laikas
90500845
90500849
90500857
90500860
VAC 230-240
VDC 21,75-22,6
mA 210-230
h 8-10
Garso slėgio lygis pagal EN 60745:
Garso slėgis (LpA) 73 dB(A), paklaida (K) 3 dB(A)
Garso galia (LWA) 84 dB(A), paklaida (K) 3 dB(A)
10
EPC14 (H1)
14,4
0-750
12,1
10
EPC96 (H1)
9,6
0-750
10,4
10
10
25
B96
1,0
NiCd
0,42
90500842
90500846
90500850
90500854
230-240
11,6-12,2
210-220
8-10
LIETUVIŲ
Bendros vibracijos vertės (triašio vektoriaus suma) pagal
EN 60745:
Nepamirškite užregistruoti savo gaminio!
Metalo gręžimas (ah, D) < 2,5 m/s2, paklaida (K) 1,5 m/s2
Varžtų sukimas be smūgiavimo (ah, S) < 2,5 m/s2, paklaida (K)
1,5 m/s2
www.blackanddecker.co.uk/productregistration
Užregistruokite savo gaminį internetu, adresu www.
blackanddecker.co.uk /productregistration, arba
išsiųskite savo vardą, pavardę ir gaminio kodą savo šalies
„Вlack & Decker“ atstovui.
EB atitikties deklaracija
MAŠINŲ DIREKTYVA
EPC12/EPC14/EPC18/EPC96
„Вlack & Decker“ deklaruoja, kad šie gaminiai,
aprašyti „Techninių duomenų“ skyriuje, atitinka:
2006/42/EB, EN 60745-1, EN 60745-2-1
Dėl papildomos informacijos prašome kreiptis į
„Вlack & Decker“ atstovą toliau nurodytu adresu arba
žiūrėkite į vadovo pabaigoje pateiktą informaciją.
Toliau pasirašęs asmuo yra atsakingas už techninio
dokumento sukūrimą ir pateikia šią deklaraciją
„Вlack & Decker“.
Kevin Hewitt
Generalinio technikos direktoriaus pavaduotojas
Вlack & Decker Europe, 210 Bath Road, Slough,
Berkshire, SL1 3YD
United Kingdom (Jungtinė Karalystė)
2011.07.13
11
РУССКИЙ ЯЗЫК
Назначение
Ваша дрель/шуруповерт Black & Decker предназначена для выполнения работ по заворачиванию и сверлению в дереве, металле и пластике.
Этот инструмент предназначен только для
бытового использования.
Инструкции по безопасности
Общие правила безопасности при работе
с электроинструментами
Внимание! Перед началом работы
внимательно прочтите все правила
безопасности и инструкции по эксплуатации. Несоблюдение приведенных
ниже правил безопасности и инструкций
может привести к поражению электрическим током, возникновению пожара и/
или получению серьезной травмы.
Сохраняйте все инструкции и правила безопасности для дальнейшего пользования.
Термин “Электроинструмент” во всех приведенных ниже указаниях относится к Вашему
сетевому (с кабелем) электроинструменту или
аккумуляторному (беспроводному) электроинструменту.
1. Безопасность рабочего места
а. Содержите рабочее место в чистоте
и обеспечьте хорошее освещение. Беспорядок на рабочем месте и плохая освещенность могут привести к несчастному случаю.
б. Не используйте электроинструмент, если
есть опасность возгорания или взрыва,
например, вблизи легко воспламеняющихся жидкостей, газов или пыли. В процессе работы электроинструмента появляются искры, которые могут воспламенить
пыль или пары.
в. Не подпускайте близко детей или посторонних лиц во время работы электроинструментом. Вы можете отвлечься и потерять контроль над электроинструментом.
2. Электробезопасность
а. В и л к а к а б е л я э л е к т р о и н с т ру м е н т а
должна подходить к сетевой розетке.
Ни в коем случае не вносите изменения
в конструкцию вилки электрокабеля. Не
пользуйтесь адаптерной вставкой для
подключения заземленных электроинструментов. Немодифицированные вилки
и подходящие к ним сетевые розетки снижают риск поражения электрическим током.
12
б. Избегайте контактов частей тела с заземленными объектами, например, трубопроводами, радиаторами отопления,
элек троплитами и холодильниками.
Существует повышенный риск поражения
электрическим током, если вы какой-либо
частью тела касаетесь земли.
в. Не подвергайте электроинструмент воздействию дождя или влаги. Попадание
жидкости внутрь электроинструмента повышает риск поражения электрическим током.
г. Бережно обращайтесь с кабелем. Ни
в коем случае не переносите электроинструмент, держа его за кабель, и не
беритесь за кабель при отключении от
сетевой розетки. Не подвергайте кабель
воздействию влаги и масла и держите его
подальше от острых кромок и движущихся деталей. Поврежденные или перекрученные кабели повышают риск поражения
электрическим током.
д. При работе электроинструментом вне
помещения пользуйтесь удлинительным
кабелем, предназначенным для наружных работ. Использование кабеля, предназначенного для работы вне помещения,
снижает риск поражения электрическим
током.
е. При необходимости работы электроинструментом во влажном помещении
используйте источник питания, оборудованный устройством защитного отключения (УЗО). Использование УЗО снижает
риск поражения электрическим током.
3. Личная безопасность
а. При работе с электроинструментами
будьте внимательны, следите за тем, что
Вы делаете, и руководствуйтесь здравым смыслом. Не используйте электроинструмент, если Вы устали, а также
находясь под действием алкоголя или
понижающих реакцию лекарственных
препаратов и других средств. Малейшая
неосторожность при работе с электроинструментами может привести к серьезной
травме.
б. При работе используйте средства индивидуальной защиты. Всегда надевайте
защитные очки. Своевременное использование защитного снаряжения, а именно:
пылезащитной маски, ботинок на нескользящей подошве, защитного шлема или
противошумных наушников, значительно
снизит риск получения травмы.
РУССКИЙ ЯЗЫК
в. Не допускайте случайного запуска. Перед
тем, как подключить электроинструмент
к сети и/или аккумулятору, поднять или
перенести его, убедитесь, что выключатель находится в положении “выключено”. Не переносите электроинструмент
с нажатой кнопкой выключателя и не подключайте к сетевой розетке электроинструмент, выключатель которого установлен
в положение “включено”. Это может привести к несчастному случаю.
г. Перед включением электроинструмента
снимите с него все регулировочные или
гаечные ключи. Регулировочный или гаечный ключ, оставленный закрепленным на
вращающейся части электроинструмента,
может стать причиной тяжелой травмы.
д. Не допускайте перенапряжения. Всегда
твердо стойте на ногах, сохраняя равновесие. Это позволит Вам не потерять контроль при работе с электроинструментом
в непредвиденной ситуации.
е. Одевайтесь соответствующим образом.
Во время работы не надевайте свободную одежду или украшения. Следите за
тем, чтобы Ваши волосы, одежда или
перчатки находились в постоянном отдалении от движущихся частей инструмента. Свободная одежда, украшения или
длинные волосы могут попасть в движущиеся части инструмента.
ж. Если электроинструмент снабжен устройством сбора и удаления пыли, убедитесь,
что данное устройство подк лючено
и используется надлежащим образом.
Использование устройства пылеудаления
значительно снижает риск возникновения
несчастного случая, связанного с запыленностью рабочего пространства.
4. Использование электроинструментов
и технический уход
а. Не перегружайте электроинструмент.
Используйте Ваш инструмент по назначению. Электроинструмент работает надежно и безопасно только при соблюдении
параметров, указанных в его технических
характеристиках.
б. Не используйте электроинструмент, если
его выключатель не устанавливается
в положение включения или выключения. Электроинструмент с неисправным
выключателем представляет опасность
и подлежит ремонту.
в. Отключайте электроинструмент от сете-
вой розетки и/или извлекайте аккумуляторную батарею перед регулированием,
заменой принадлежностей или при хранении электроинструмента. Такие меры
предосторожности снижают риск случайного включения электроинструмента.
г. Храните неиспользуемые электроинструменты в недоступном для детей месте
и не позволяйте лицам, не знакомым
с электроинструментом или данными
инструкциями, работать с электроинструментом. Электроинструменты представляют опасность в руках неопытных
пользователей.
д. Рег улярно проверяйте исправность
электроинструмента. Проверяйте точность совмещения и легкость перемещения подвижных частей, целостность
деталей и любых других элементов
электроинструмента, воздействующих
на его работу. Не используйте неисправный электроинструмент, пока он
не будет полностью отремонтирован.
Большинство несчастных случаев являются
следствием недостаточного технического
ухода за электроинструментом.
е. Следите за остротой заточки и чистотой
реж ущих прина д лежностей. Прина длежности с острыми кромками позволяют
избежать заклинивания и делают работу
менее утомительной.
ж. Используйте электроинструмент, аксессуары и насадки в соответствии с данным Руководством и с учетом рабочих
условий и характера будущей работы.
Использование электроинструмента не по
назначению может создать опасную ситуацию.
5. Использование и уход за аккумуляторным инструментом
а. З а р я ж а й т е а к к у м ул я т о р з а р я д н ы м
устройством указанной производителем
марки. Зарядное устройство, которое подходит к одному типу аккумулятора, может
создать риск возгорания в случае его использования с аккумулятором другого типа.
б. Используйте электроинструменты только
с предназначенными для них аккумуляторами. Использование аккумулятора какойлибо другой марки может привести к возникновению пожара и получению травмы.
в. Держите неиспользуемый аккумулятор
подальше от металлических предметов,
таких как скрепки, монеты, ключи, гвозди,
13
РУССКИЙ ЯЗЫК
г.
шурупы, и других мелких металлических
предметов, которые могут замкнуть контакты аккумулятора. Короткое замыкание
контактов аккумулятора может привести
к получению ожогов или возникновению
пожара.
В критических ситуациях из аккумулятора может вытечь жидкость (электролит),
избегайте контакта с кожей. Если жидкость все же попала на кожу, промойте
ее проточной водой. Если жидкость попала в глаза, обратитесь за медицинской
помощью. Вытекающая из аккумулятора
жидкость вызывает раздражение или ожоги.
6. Техническое обслуживание
а. Ремонт Вашего электроинструмента
должен производиться только квалифицированными специалистами с использованием оригинальных запасных
частей. Это обеспечит безопасность Вашего электроинструмента в дальнейшей
эксплуатации.
Дополнительные меры безопасности при
работе электроинструментами
Внимание! Дополнительные меры безопасности при работе дрелями/ударными дрелями
♦
♦
♦
♦
14
При работе ударной дрелью используйте
слухозащитные приспособления. Воздействие шума может привести к потери слуха.
Пользуйтесь дополнительными рукоятками, прилагающимися к инструменту.
Потеря контроля над инструментом может
привести к тяжелой травме.
Держите инструмент за изолированные
ручки при выполнении операций, во время которых режущий инструмент может
соприкасаться со скрытой проводкой.
Контакт режущей принадлежности с находящимся под напряжением проводом делает
не покрытые изоляцией металлические
части электроинструмента «живыми», что
создает опасность поражения оператора
электрическим током.
Держите инструмент за изолированные
ручки при выполнении операций, во
время которых крепежная деталь может
соприкасаться со скрытой проводкой.
Контакт крепежных элементов с находящимся под напряжением проводом делает
не покрытые изоляцией металлические
части электроинструмента «живыми», что
♦
♦
♦
♦
♦
создает опасность поражения оператора
электрическим током.
Используйте тиски или другие приспособления для фиксации обрабатываемой
детали, при этом кладите ее на неподвижную поверхность. Если держать обрабатываемую деталь руками или с упором
в собственное тело, то можно потерять
контроль над инструментом или обрабатываемой деталью.
Прежде, чем сверлить отверстия в стенах,
полах или потолках, проверьте их на наличие электропроводки и трубопроводов.
Не дотрагивайтесь до наконечника сверла
сразу же после окончания сверления, так
как он может быть горячим.
Использование инструмента физически или
умственно неполноценными людьми, а также детьми и неопытными лицами, допускается только под контролем ответственного
за их безопасность лица. Всегда следите,
чтобы дети не играли с устройством.
Назначение инструмента описывается
в данном руководстве по эксплуатации.
Используйте все насадки и приспособления
и работайте данным инструментом строго
в соответствии с данным руководством. Использование не по назначению может привести к серьезной травме и повреждению
инструмента или обрабатываемого изделия.
Дополнительные меры безопасности при
работе с аккумуляторами и зарядными
устройствами
Аккумуляторы
♦ Ни в коем случае не пытайтесь разобрать
аккумулятор.
♦ Не подвергайте аккумулятор воздействию
влаги.
♦ Не храните в местах, где температура может
превысить 40 °С.
♦ Заряжайте аккумулятор при температуре
окружающей среды в пределах 10 °С…40 °С.
♦ Заряжайте только зарядными устройствами,
входящими в комплект поставки электроинструмента.
♦ Утилизируйте отработанные аккумуляторы,
следуя инструкциям раздела "Защита окружающей среды".
Не пытайтесь заряжать поврежденные
аккумуляторы.
Зарядные устройства
♦ Используйте Ваше зарядное устройство
РУССКИЙ ЯЗЫК
♦
♦
♦
♦
♦
Black & Decker только для зарядки аккумулятора электроинструмента, в комплект
поставки которого он входит. Другие аккумуляторы могут взорваться, что приведет
к получению травмы или повреж дению
электроинструмента.
Ни в коем случае не пытайтесь зарядить
батарейки питания.
Немедленно заменяйте повреж денный
кабель.
Не подвергайте зарядное устройство воздействию влаги.
Не разбирайте зарядное устройство.
Не касайтесь токопроводящими предметами
контактов зарядного устройства.
условия использования электроинструмента,
учитывая все составляющие рабочего цикла,
в том числе время, когда инструмент находится
в выключенном состоянии, и время, когда он
работает без нагрузки, а также время его запуска и отключения.
Маркировка инструмента
На инструменте имеются следующие знаки:
Внимание! Внимательное ознакомление с руководством по эксплуатации поможет снизить риск получения травмы.
Электробезопасность
Ваше зарядное устройство защищено
двойной изоляцией, исключающей потребность в заземляющем проводе.
Всегда проверяйте, соответствует ли
напряжение, указанное на табличке
с техническими параметрами, напряжению электросети. Ни в коем случае
не пытайтесь заменить зарядный блок
стандартным сетевым штепселем.
Зарядное устройство предназначено
только для использования внутри помещений.
Перед использованием обязательно
прочитайте руководство по эксплуатации.
♦
Заря дное ус тройс тво автоматиче ски вык лючается, ес ли температ ура ок ру жающей с р е ды с тановитс я
слишком высокой. Термовыключатель
срабатывает только один раз, после
чего его требуется полностью заменить.
Вибрация
Значения уровня вибрации, указанные в технических характеристиках инструмента и декларации соответствия, были измерены в соответствии со стандартным методом определения
вибрационного воздействия согласно EN 60745
и могут использоваться при сравнении характеристик различных инструментов. Указанные
значения уровня вибрации могут также использоваться для предварительной оценки
величины вибрационного воздействия.
Внимание! Значения вибрационного воздействия при работе электроинструментом зависят
от вида работ, выполняемых данным инструментом, и могут отличаться от заявленных
значений. Уровень вибрации может превышать
заявленное значение.
При оценке степени вибрационного воздействия
для определения необходимых защитных мер
(2002/44/EC) для людей, использующих в процессе работы электроинструменты, необходимо принимать во внимание действительные
Во избежание опасности, замена поврежденного кабеля питания должна производиться только на заводе-изготовителе
или в авторизованном сервисном центре
Black & Decker.
Особенности
Электроинструмент имеет все или некоторые
из следующих особенностей.
1. Включатель с регулируемой скоростью или
включатель с возможностью выбора одной
из двух доступных скоростей.
2. Переключатель реверса
3. Переключатель режима / колесико установки крутящего момента
4. Патрон
5. Аккумулятор
6. Кнопка для вынимания аккумулятора
Рис. C и D
7. Зарядное устройство
8. Гнездо зарядного устройства
9. Соединительный разъем для зарядного
устройства
10. Штепсельный разъем зарядного устройства
Сборка
Внимание! Перед сборкой инструмента снимите аккумулятор.
15
РУССКИЙ ЯЗЫК
Установка и извлечение аккумулятора (рис. А)
♦
♦
Чтобы установить аккумулятор (5), совместите его ось с осью посадочного места.
Вставьте аккумулятор в предназначенное
для него гнездо на инструменте так, чтобы
крепление защелкнулось.
Чтобы снять аккумулятор, нажмите кнопку
(6) и, не отпуская ее, извлеките аккумулятор
из гнезда.
Установка крышки аккумулятора (рис. В)
Внимание! При транспортировке и хранении
закрывайте аккумулятор (5) крышкой (11).
Установка и снятие сверла или отверточной
насадки (Рис. E)
Внимание! Перед выполнением этой операции
необходимо снять аккумулятор.
Данный электроинструмент оснащен бесключевым патроном для быстрой и легкой смены
насадок.
♦ Заблокируйте электроинструмент, установив переключатель реверса (2) в среднее
положение.
♦ Раскройте патрон, одной рукой поворачивая
его переднюю часть (12), а другой придерживая заднюю часть (13).
♦ Вставьте хвостовик насадки (14) в патрон.
♦ Надежно затяните патрон, одной рукой поворачивая его переднюю часть (12), а другой
придерживая заднюю часть (13).
Снятие и установка патрона (Рис. F)
♦
♦
♦
♦
♦
♦
Максимально раскройте патрон.
Выньте стопорный винт, наход ящийся
в патроне, открутив его по часовой стрелке
с помощью отвертки.
Вставьте в патрон ключ-шестигранник (15)
и ударьте по нему молотком, как показано
на рисунке.
Выньте ключ.
Снимите патрон, повернув его против часовой стрелки.
Чтобы установить патрон, привинтите его на
шпиндель и закрепите с помощью стопорного винта.
Остаточные риски
При работе с данным инструментом возможно
возникновение дополнительных остаточных
рисков, которые не вошли в описанные здесь
правила техники безопасности. Эти риски могут
возникнуть при неправильном или продолжительном использовании изделия и т.п.
16
Несмотря на соблюдение соответствующих
инструкций по технике безопасности и использование предохранительных устройств, некоторые остаточные риски невозможно полностью
исключить. К ним относятся:
♦ Травмы в результате касания вращающихся/двигающихся частей инструмента.
♦ Риск получения травмы во время смены
деталей электроинструмента, пильных
дисков или насадок.
♦ Риск получения травмы, связанный
с продолжительным использованием
инструмента. При использовании инструмента в течение продолжительного
периода времени делайте регулярные
перерывы в работе.
♦ Ухудшение слуха.
♦ Ущерб здоровью в результате вдыхания
пыли в процессе работы с электроинструментом (например, при распиле
древесины, в особенности, дуба, бука
и ДВП.)
Эксплуатация
Внимание! Давайте инструменту работать
с установленным темпом. Не перегружайте
инструмент.
Зарядка аккумулятора
Перед первым использованием необходимо зарядить аккумулятор, также заряжайте аккумулятор каждый раз, когда заметите, что инструмент
работает с недостаточной мощностью. При первой зарядке или после длительного хранения
аккумулятор заряжается только на 80 %. После
нескольких циклов зарядки-разрядки емкость
аккумулятора достигает максимального значения. В процессе зарядки зарядное устройство
может нагреться. Это нормально и не указывает
на проблему.
Внимание! Заряжайте аккумулятор при температ уре ок ру жающей среды в предела х
10 °С…40 °С. Рекомендуемая температура зарядки: около 24 °C.
Зарядное устройство с гнездом для зарядки
(рис. C)
♦ Чтобы зарядить аккумулятор (5), извлеките
его из инструмента и вставьте в гнездо на
зарядном устройстве (8).
♦ Подключите зарядное устройство (7) к розетке.
Обычно трехчасовой цикл зарядки достаточен
для выполнения инструментом большинства
РУССКИЙ ЯЗЫК
видов работ с эффективным уровнем мощности. Однако зарядка в течение шести часов
поможет существенно увеличить время работы,
зависящее от состояния аккумулятора и условий зарядки.
♦ Выньте аккумулятор из зарядного устройства.
Зарядное устройство с штепселем (рис. D)
♦ Перед зарядкой аккумулятора, убедитесь,
что он установлен в дрели.
♦ Вставьте штепсель (10) зарядного устройства в соединительный разъем (9).
♦ Подключите зарядное устройство (7) к розетке.
♦ Включите электропитание.
Обычно трехчасовой цикл зарядки достаточен
для выполнения инструментом большинства
видов работ с эффективным уровнем мощности. Однако зарядка в течение шести часов
поможет существенно увеличить время работы,
зависящее от состояния аккумулятора и условий зарядки.
♦ Отсоедините инструмент от зарядного
устройства.
Внимание! Всегда отсоединяйте инструмент от
зарядного устройства перед работой.
Установка направления вращения
Выполняйте сверление и заворачивание шурупов, установив направление вращения вперед
(по часовой стрелке). Для выкручивания шурупов или извлечения заклинившего сверла,
устанавливайте реверс (вращение против
часовой стрелки).
♦ Для установки вращения вперед переместите переключатель реверса (2) влево.
♦ Для установки реверса сдвиньте переключатель реверса вправо.
♦ Для блокировки электроинструмента, установите переключатель реверса в среднее
положение.
Установка режима работы или крутящего
момента (Рис. G)
В данном электроинструменте имеется установочное кольцо для выбора режима работы
и установки крутящего момента для заворачивания шурупов-саморезов. Для шурупов
больших размеров и твердых материалов
следует устанавливать более высокий крутящий момент, чем для мелких шурупов и мягких
материалов. На регуляторе имеется множество
установок, чтобы Вы могли выбрать оптимальные для вашей работы настройки.
♦
♦
Для сверления в дереве, металле и пластике, установите колесико (3) в положение
сверления , совместив его риску с отметкой
(16).
Для заворачивания установите колесико
на нужной вам отметке. Если Вы еще не
знаете, какую установку выбрать, поступите
следующим образом:
- Установите колесико (3) на самый низкий
крутящий момент.
- Заверните первый шуруп.
- Если Вы еще не достигли желаемого
результата, а колесико у же начало
трещать, установите более высокий
крутящий момент и продолжайте заворачивать шуруп Повторяйте процедуру,
пока Вы не найдете нужную настройку.
Используйте эту настройку для заворачивания остальных шурупов
Включение и выключение
Включатель с функцией регулировки скорости
♦ Чтобы включить инструмент, нажмите на
включатель с регулируемой скоростью (1).
Скорость инструмента зависит от глубины
нажатия клавиши включателя.
♦ Чтобы выключить инструмент, отпустите
кнопку включателя.
Советы по оптимальному использованию
Сверление
♦ Всегда слегка надавливайте на электроинструмент в направлении оси сверла.
♦ Уменьшайте давление на электроинструмент непосредственно перед тем, как
сверло выйдет с другой стороны обрабатываемой детали.
♦ Используйте деревянные бруски в качестве
подложки для хрупких заготовок, которые
могут расщепиться при сверлении.
♦ Используйте перьевые сверла для просверливания в дереве отверстий большого
диаметра.
♦ Используйте сверла HSS для сверления
в металле.
♦ Используйте специальные сверла для работы по камню для сверления в не очень
твердом камне.
♦ Используйте смазку при сверлении в металле, кроме чугуна и латуни.
♦ Намечайте кернером центр отверстия для
максимальной точности сверления.
17
РУССКИЙ ЯЗЫК
Заворачивание
♦ Всегда используйте насадку соответствующего типа и размера.
♦ Если шурупы заворачиваются с трудом,
попробуйте нанести небольшое количество
моющего средства или мыла в качестве
смазки.
♦ Всегда держите электроинструмент и отверточную насадку на одной оси с шурупом.
Техническое обслуживание
Ваш электроинструмент Black & Decker рассчитан на работу в течение продолжительного
времени при минимальном техническом обслуживании. Срок службы и надежность инструмента увеличивается при правильном уходе
и регулярной чистке.
Ваше зарядное устройство не требует технического обслуживания, только подлежит регулярной чистке.
Внимание! Перед проведением какой-либо
операции технического обслуживания, вытаскивайте из электроинструмента аккумулятор. Отсоединяйте зарядное устройство перед чисткой.
♦ Регулярно очищайте вентиляционные прорези Вашего электроинструмента и зарядного устройства мягкой щеткой или сухой
салфеткой.
♦ Рег улярно очищайте корпус двигателя
влажной салфеткой. Не пользуйтесь абразивными чистящими средствами или растворителями.
♦ Регулярно открывайте патрон и вытряхивайте отходы сверления.
Защита окружающей среды
Раздельный сбор. Данное изделие нельзя утилизировать вместе с обычными
бытовыми отходами.
Если однажды Вы захотите заменить Ваш электроинструмент Black & Decker, или Вы больше
в нем не нуждаетесь, не выбрасывайте его вместе с бытовыми отходами. Отнесите изделие
в специальный приемный пункт. Раздельный
сбор изделий с истекшим сроком службы и их
упаковок позволяет пускать их в переработку
и повторно использовать.
Использование переработанных материалов помогает защищать окружающую среду от загрязнения и снижает
расход сырьевых материалов.
18
Местное законодательство может обеспечить
сбор старых электроинструментов отдельно
от бытового мусора на муниципальных свалках
отходов, или Вы можете сдавать их в торговом
предприятии при покупке нового изделия.
Фирма Black & Decker обеспечивает прием
и переработку отслуживших свой срок изделий
Black & Decker. Чтобы воспользоваться этой
услугой, Вы можете сдать Ваше изделие в любой авторизованный сервисный центр, который
собирает их по нашему поручению.
Вы можете узнать место нахождения Вашего
ближайшего авторизованного сервисного
центра, обратившись в Ваш местный офис
Black & Decker по адресу, указанному в данном
руководстве по эксплуатации. Кроме того,
список авторизованных сервисных центров
Black & Decker и полную информацию о нашем
послепродажном обслуживании и контактах
Вы можете найти в интернете по а дресу:
www.2helpU.com.
Аккумуляторы
Аккумуляторы Black & Decker можно перезаряжать большое количество раз. По
окончанию срока службы утилизируйте
отработанный аккумулятор безопасным
для окружающей среды способом:
♦
♦
Полностью разрядите аккумулятор, затем
снимите его с электроинструмента.
Литий-ионные, никель-кадмиевые и никельметаллогидридные аккумуляторы подлежат
переработке. Сдайте их в любой авторизованный сервисный центр или в местный
пункт переработки.
Технические характеристики
Напряжение
Число оборотов
на х.х.
Макс. крутящий момент
Патрон
Макс. диаметр сверления
Сталь
Древесина
Аккумулятор
Емкость
Тип
Вес
EPC12 (H1) EPC14(H1)
В пост. тока 12
14,4
об/мин. 0-750
Нм 11
мм 10
0-750
12,1
10
мм 10
мм 25
10
25
A12E
Aч 1,0
NiCd
кг 0,58
A14E
1,0
NiCd
0,68
РУССКИЙ ЯЗЫК
Аккумулятор
Емкость
Тип
Вес
A12NH
Aч 1,5
NiMH
кг 0,6
A14NH
1,5
NiMH
0,7
Зарядное устройство
90500843
90500847
90500855
90500858
Напряжение
питания
Выходное
напряжение
Ток
Приблизительное
время зарядки
Напряжение
Число оборотов
на х.х.
Макс. крутящий момент
Патрон
Макс. диаметр сверления
Сталь
Древесина
В перем. тока 230-240
В пост. тока 14,5-15,3
мA 210-220
ч 8-10
В пост. тока
90500844
90500848
90500856
90500859
230-240
17,4-18,2
200-210
0-750
10,4
10
мм 10
мм 25
10
25
Аккумулятор
Емкость
Тип
Вес
A18E
Aч 1,2
NiCd
кг 0,82
B96
1,2
NiCd
0,42
Аккумулятор
Емкость
Тип
Вес
A18NH
Aч 1,5
NiMH
кг 0,9
Зарядное устройство
90500845
90500849
90500857
90500860
Напряжение
питания
Выходное
напряжение
Ток
Приблизительное
время зарядки
В перем. тока 230-240
В пост. тока 21,75-22,6
мA 210-230
ч 8-10
Звуковое давление (LpA) 73 дБ(А), погрешность (K) 3 дБ(А),
Акустическая мощность (LWA) 84 дБ(А), погрешность (K) 3 дБ(А)
Сумма величин вибрации (сумма векторов по трем
осям), измеренных в соответствии со стандартом
EN 60745:
Сверление в металле (ah, D) < 2,5 м/с2,
погрешность (K) 1,5 м/с2,
Заворачивание без удара (ah, S) < 2,5 м/с2,
погрешность (K) 1,5 м/с2
Декларация соответствия ЕС
ДИРЕКТИВА ПО МЕХАНИЧЕСКОМУ
ОБОРУДОВАНИЮ
8-10
EPC18 (H1) EPC96(H1)
18
9,6
об/мин. 0-750
Нм 12,1
мм 10
Уровень звукового давления в соответствии с EN 60745:
EPC12/EPC14/EPC18/EPC96
Black & Decker заявляет, что продукты, обозначенные в разделе «Технические характеристики», полностью соответствуют стандартам:
2006/42/EC, EN60745-1, EN60745-2-1
За дополнительной информацией обращайтесь
по указанному ниже адресу или по адресу, указанному на последней странице руководства.
Нижеподписавшийся несет ответственность за
сбор технических характеристик и делает данное заявление от лица компании Black & Decker.
Кевин Хьюитт (Kevin Hewitt)
Вице-президент отдела
мирового проектирования
Black & Decker Europe,
210 Bath Road, Slough,
Berkshire, SL1 3YD
United Kingdom
13/07/2011
90500842
90500846
90500850
90500854
230-240
11,6-12,2
210-220
8-10
19
Lietuvių
LIC GOTUS SIA
Ulbrokas Str.
Rīga, 1021
Tel.:
Fax:
+371 67556949
+371 67555140
www.blackanddecker.eu
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Related manuals

Download PDF

advertising