D25980 | DeWalt D25980 DEMOLITION HAMMER Type 2 instruction manual

www.
.eu
D25980
Dansk (oversat fra original brugsvejledning)
4
Deutsch (übersetzt von den originalanweisungen)
11
English (original instructions)
21
Español (traducido de las instrucciones originales)
28
Français (traduction de la notice d’instructions originale)
37
Italiano (tradotto dalle istruzioni originali)
46
Nederlands (vertaald vanuit de originele instructies)
53
Norsk (oversatt fra de originale instruksjonene)
61
Português (traduzido das instruções originais)
68
Suomi (käännetty alkuperäisestä käyttöohjeesta)
77
Svenska (översatt från de ursprungliga instruktionerna)
84
Türkçe (orijinal talimatlardan çevrilmiştir)
92
Ελληνικά (μετάφραση από τις πρωτότυπες οδηγίες)
100
Copyright DEWALT
2
Figure 1
b
q
a
b
c
d
Figure 2
1
Figure 3
Figure 4
e
f
g
h
i
j
k
l
Figure 5
c
c
m
2
d
Figure 6
d
c
c
Figure 7
n
o
p
3
DANSK
NEDRIVNINGSHAMMER
D25980
Et skøn over vibrationsudsættelsen
skal tage højde for tiden, hvor
værktøjet er slukket eller tændt uden
at blive brugt. Dette kan mindske
eksponeringsniveauet over den samlede
driftsperiode.
Tillykke!
Du har valgt et DEWALT-værktøj. Mange års erfaring,
ihærdig produktudvikling og innovation gør DEWALT
én af de mest pålidelige partnere for professionelle
brugere af elværktøj.
Identificer yderligere
sikkerhedsforanstaltninger, der skal
beskytte brugeren mod vibrationer,
såsom: vedligeholdelse af værktøjet og
dets tilbehør, hold hænderne varme og
etablering af arbejdsrutiner.
Tekniske data
Spænding
Type
Frekvens
Strøm
Effektforbrug
Stødhastighed
Stødenergi
Værktøjsholder
Vægt
Hz
A
W
min-1
J
kg
D25980
220–240
2
50
8,9/15,8
2000/1800
870
68
28 mm sekskantet
31
LPA
KPA
LWA
KWA
dB(A)
dB(A)
dB(A)
dB(A)
93
2,5
108
3,8
V
(lydtryk)
(usikkerhed lydtryk)
(lydeffekt)
(usikkerhed lydeffekt)
Samlet vibrationsværdi (triaxvektorsum) bestemt i henhold til
EN 60745:
Vibrationsemissionsværdi ah
Mejsling
ah,Cheq =
Usikkerhed K =
m/s²
m/s²
8,5
1,5
Vibrationsniveauet i dette informationsark er blevet
målt i overensstemmelse med en standardiseret
test, som er oplyst i EN 60745 og kan bruges til
at sammenligne et værktøj med et andet. Det kan
bruges til foreløbig vurdering af eksponeringen.
ADVARSEL: Det erklærede
vibrationsniveau gælder for
værktøjets hovedanvendelsesformål.
Vibrationsniveauet kan imidlertid variere,
hvis værktøjet anvendes til andre formål
eller ved ringe vedligeholdelse. Dette
kan lede til en betydelig forøgelse i
eksponeringsniveauet over den samlede
driftsperiode.
4
Sikringer:
Europa
230 V værktøj
10 ampere, strømforsyning
Definitioner: sikkerhedsretningslinjer
Nedenstående definitioner beskriver
sikkerhedsniveauet for hvert enkelt signalord.
Læs vejledningen og vær opmærksom på disse
symboler.
FARE: Angiver en umiddelbart farlig
situation, der medmindre den undgås,
vil resultere i død eller alvorlig
personskade.
ADVARSEL: Angiver en potentielt farlig
situation, der medmindre den undgås,
kunne resultere i død eller alvorlig
personskade.
FORSIGTIG: Angiver en potentielt farlig
situation, der medmindre den undgås,
kan resultere i mindre eller moderat
personskade.
BEMÆRK: Angiver en handling,
der ikke er forbundet med
personskade, men som kan resultere i
produktskade, hvis den ikke undgås.
Angiver risiko for elektrisk stød.
Angiver brandfare.
DANSK
EF-overensstemmelseserklæring
MASKINDIREKTIV
MASKINSTØJDIREKTIVET
GEM ALLE ADVARSLER OG INSTRUKTIONER
TIL FREMTIDIG REFERENCE
Udtrykket “elektrisk værktøj” i advarslerne henviser
til elektrisk værktøj tilsluttet lysnettet (med el-ledning)
eller batteridrevet elektrisk værktøj (uden el-ledning).
D25980
DEWALT erklærer, at produkterne beskrevet under
“tekniske data” er udformet i overensstemmelse
med: 98/37/EF (indtil 28. dec. 2009), 2006/42/EF
(fra 29. dec. 2009), EN 60745-1, EN 60745-2-6;
2000/14/EF, elektrisk betonbrækker, m > 15 kg,
bilag VIII, TÜV Rheinland produktsikkerhed GmbH
(0197), D-51105 Köln, Tyskland, id-nummer for
meddelt instans: 0197
Akustisk effektniveau i overensstemmelse med
2000/14/EF (paragraf 12, bilag III, nummer 10;
m > 15 kg):
LWA (målt lydstyrkeniveau)
dB
108
LWA (garanteret lydstyrkeniveau)
dB
110
Disse produkter overholder også direktivet
2004/108/EF. Kontakt DEWALT på følgende adresse
for yderligere oplysninger eller se bagsiden af
manualen.
Undertegnede er ansvarlig for kompilering af den
tekniske fil og udsteder denne erklæring på vegne
af DEWALT.
Horst Grossmann
Vicepræsident for Maskinteknik og Produktudvikling
DEWALT, Richard-Klinger-Strase 11,
D-65510, Idstein, Tyskland
3.08.2009
ADVARSEL: Læs
instruktionsvejledningen for at reducere
risikoen for personskader.
Generelle sikkerhedsadvarsler for
elektrisk værktøj
ADVARSEL! læs alle
sikkerhedsadvarsler og alle
instruktioner. Manglende overholdelse
af advarsler og instruktioner kan
medføre elektrisk stød, brand og/eller
alvorlig personskade.
1) SIKKERHED I ARBEJDSOMRÅDET
a) Sørg for, at arbejdsområdet er rent og vel
oplyst. Rodede eller mørke områder giver
anledning til ulykker.
b) Undlad at benytte elektrisk værktøj i en
eksplosionsfarlig atmosfære, f.eks. ved
tilstedeværelse af brændbare væsker,
gasser eller støv. Elektrisk værktøj skaber
gnister, der kan antænde støvet eller
dampene.
c) Hold børn og omkringstående på afstand
når der anvendes elektrisk værktøj.
Distraktioner kan medføre, at du mister
kontrollen.
2) ELEKTRISK SIKKERHED
a) Stik på elektrisk værktøj skal passe
til stikkontakten. Stikket må aldrig
modificeres på nogen måde. Undlad
at bruge adapterstik sammen med
jordforbundet elektrisk værktøj.
Umodificerede stik og dertil passende
stikkontakter reducerer risikoen for elektrisk
stød.
b) Undgå kropskontakt med jordforbundne
overflader, såsom rør, radiatorer, komfurer
og køleskabe. Der er øget risiko for elektrisk
stød, hvis din krop er jordforbundet.
c) Undlad at udsætte elektrisk værktøj for
regn eller våde forhold. Hvis der trænger
vand ind i et elektrisk værktøj øges risikoen
for elektrisk stød.
d) Undlad at udsætte ledningen for overlast.
Brug aldrig ledningen til at bære,
trække værktøjet eller trække det ud af
stikkontakten. Hold ledningen borte fra
varme, olie, skarpe kanter og bevægelige
dele. Beskadigede eller sammenfiltrede
ledninger øger risikoen for elektrisk stød.
e) Når elektrisk værktøj benyttes udendørs
skal der anvendes en forlængerledning,
som er egnet til udendørs brug. Brug af
en ledning der er egnet til udendørs brug
reducerer risikoen for elektrisk stød.
f) Hvis det ikke kan undgås at betjene et
elektrisk værktøj i et fugtigt område,
benyt en strømforsyning, der er beskyttet
af en fejlstrømsafbryder. Ved at benytte
en fejlstrømsafbryder reduceres risikoen for
elektrisk stød.
5
DANSK
3) PERSONLIG SIKKERHED
a) Vær opmærksom, pas på hvad du
foretager dig, og brug sund fornuft, når
du benytter et elektrisk værktøj. Brug
ikke elektrisk værktøj, når du er træt
eller påvirket af narkotika, alkohol eller
medicin. En øjebliks uopmærksomhed
under anvendelse af et elektrisk værktøj kan
forårsage alvorlig personskade.
b) Brug personligt sikkerhedsudstyr. Bær
altid beskyttelsesbriller. Sikkerhedsudstyr
såsom støvmaske, skridsikre sikerhedssko,
sikkerhedshjelm eller høreværn, brugt når
omstændighederne foreskriver det, reducerer
omfanget af personskader.
c) Undgå utilsigtet opstart. Sørg for at der
er slukket for kontakten inden værktøjet
tilsluttes strømkilde og/eller batterienhed,
samles op eller bæres. Når elektrisk værktøj
bæres med fingeren på kontakten eller
tilsluttes når kontakten er tændt, giver det
anledning til ulykker.
d) Fjern eventuelle justerings- eller
skruenøgler, før det elektriske værktøj
startes. En skruenøgle eller anden nøgle,
der bliver siddende på en roterende del
af elektrisk værktøj, kan give anledning til
personskade.
e) Undlad at række for langt. Hold hele tiden
en god fodstilling og balance. Dette giver
bedre kontrol af det elektriske værktøj når
uventede situationer opstår.
f) Bær hensigtsmæssig påklædning. Bær
ikke løst tøj eller smykker. Hold dit hår,
tøj og handsker væk fra bevægelige dele.
Løstsiddende tøj, smykker eller langt hår kan
blive fanget i bevægelige dele.
g) Hvis der anvendes støvudsugnings- eller
-opsamlingsudstyr, skal dette tilsluttes
og anvendes rigtigt. Anvendelse af
støvopsamlingsudstyr kan begrænse farer
forårsaget af støv.
4) ANVENDELSE OG VEDLIGEHOLDELSE AF ELEKTRISK
VÆRKTØJ
a) Undlad at bruge magt over for det
elektriske værktøj. Brug det værktøj, der
er bedst egnet til det arbejde, der skal
udføres. Værktøjet vil klare opgaven bedre
og mere sikkert med den ydelse, som det er
beregnet til.
b) Undlad at benytte elektrisk værktøj, hvis
kontakten ikke tænder og slukker for det.
Alt elektrisk værktøj, der ikke kan kontrolleres
med kontakten, er farligt og skal repareres.
c) Træk stikket ud af stikkontakten og/
eller batterienheden fra det elektriske
værktøj, før det elektriske værktøj justeres,
6
d)
e)
f)
g)
dets tilbehør udskiftes eller det stilles
til opbevaring. Sådanne forebyggende
sikkerhedsforanstaltninger mindsker risikoen
for at værktøjet startes utilsigtet.
Opbevar elektrisk værktøj uden for
rækkevidde af børn, og tillad ikke
personer som ikke er bekendt med dette
elektriske værktøj eller disse instruktioner
at betjene værktøjet. Elektrisk værktøj er
farligt i hænderne på personer, som ikke er
instrueret i brugen deraf.
Vedligeholdelse af elektrisk værktøj.
Undersøg om bevægelige dele sidder
skævt, binder eller er gået itu såvel som
andre forhold, der kan påvirke betjeningen
af værktøjet. Hvis det elektriske værktøj
er beskadiget, skal det repareres før
brug. Mange ulykker er forårsaget af dårligt
vedligeholdt værktøj.
Hold skæreværktøj skarpe og rene.
Ordentligt vedligeholdt skæreværktøj med
skarpe skærekanter har mindre tilbøjelighed til
at binde og er lettere at styre.
Brug elektrisk værktøj, tilbehør, bor,
osv. i overensstemmelse med disse
instruktioner, idet der tages hensyn til
arbejdsforholdene og den opgave, som
skal udføres. Brug af elektrisk værktøj til
andre opgaver end dem, det er beregnet til,
kan resultere i en farlig situation.
5) SERVICE
a) Elektrisk værktøj skal serviceres
af en kvalificeret servicetekniker
som udelukende benytter identiske
reservedele. Derved sikres at værktøjets
driftssikkerhed opretholdes.
Yderligere specifikke
sikkerhedsregler for
nedrivningshamre
• Sørg for, at mejslen er korrekt anbragt, før
værktøjet betjenes.
• I koldt vejr eller når værktøjet ikke er blevet brugt
i længere tid, skal værktøjet køre uden last i et
par minutter før brug.
• Hold altid godt fast på værktøjet med begge
hænder og med en god holdning. Betjen altid
værktøjet med sidehåndtaget korrekt monteret.
• Når der arbejdes over jordniveau, skal man
sørge for, at området nedenfor er ryddet.
• For at forhindre elektrisk stød skal du undersøge
arbejdsområdet for strømførende ledninger før
betjening.
DANSK
• Rør ikke mejslen eller delene omkring den
umiddelbart efter brug, da de kan være
ekstremt varme og forårsage hudforbrænding.
Bær høreværn.
• Sørg altid for, at strømkablet ligger bagved væk fra mejslen.
Bær øjenværn.
• Hold strømkablet væk fra tilbehøret. Et
strømkabel, der er viklet rundt om bordet, kan
forårsage elektrisk stød.
• Vikl ikke strømkablet rundt om kroppen.
• Lad ikke uerfarne brugere anvende dette
værktøj.
DATOKODEPOSITION (FIG. 1)
Datokoden (q), der også inkluderer produktionsåret,
er trykt på huset.
Eksempel:
2009 XX XX
Produktionsår
• Brug hørebeskyttelse. Udsættelse for støj kan
forårsage høreskader.
• Brug de ekstrahåndtag, der følger med
værktøjet. Manglende kontrol kan medføre
personskade.
Pakkens indhold
• Slå ikke på fastsiddende tilbehør med en
hammer for at løsne det. Metalfragmenter
eller materialespåner kan løsnes og forårsage
personskade.
1 Nedrivningshammer
• Sluk altid for værktøjet, når du er færdig med
arbejdet, og før du tager stikket ud.
• Forsøg ikke selv at reparere tilbehør.
Borreparation bør udføres af en kvalificeret
specialist. Ukorrekt repareret tilbehør kan
forårsage personskade. Tilbehør, der er en
smule slidt, kan hvæsses ved hjælp af slibning.
Restrisici
Følgende risici er forbundet med brugen af
nedrivningshamre:
- Skader forårsaget af berøring af værktøjets
varme dele.
På trods af overholdelsen af de relevante
sikkerhedsregler og brug af sikkerhedsudstyr kan
visse restrisici ikke undgås. Disse omfatter:
- Hørenedsættelse.
Pakken indeholder:
1 Brugsvejledning
1 Eksplosionstegning
• Kontrollér for eventuelle skader på værktøjet,
dele og tilbehør, der kan være opstået under
transport.
• Tag dig tid til at læse denne vejledning grundigt
og forstå den før betjening.
Beskrivelse (fig. 1)
ADVARSEL: Modificér aldrig elektrisk
værktøj eller nogen dele deraf. Det kan
medføre materiel- eller personskade.
a. Tænd/sluk-kontakt
b. Sidehåndtag
c. Værktøjslås
d. Værktøjsholder
VALGFRIT TILBEHØR (FIG. 3)
Forskellige typer 28 mm sekskantede mejsler er
tilgængelige som ekstraudstyr.
- Risiko for at få fingrene i klemme ved udskiftning
af tilbehøret.
e. Spids mejsel (DT6927)
- Sundhedsfarer forårsaget ved indånding af støv,
der dannes, når der arbejdes i beton og/eller
murværk.
g. Afskalningsværktøj (DT6932)
- Fysisk kvæstelse som skyldes ukorrekt løft og
bæring af tungt udstyr.
Mærkning på værktøjet
Følgende piktogrammer vises på værktøjet:
Læs brugsvejledningen før brug.
f. Koldmejsel (DT6929)
h. Spademejsel (DT6928)
i. Afaltskærer (DT6934)
j. Drivaggregat til jordstang (DT6933)
k. Betonstøderskaft (DT6935)
l. Betonstøderplade (DT6936)
Kontakt forhandleren for yderligere oplysninger om
korrekt tilbehør.
7
DANSK
TILSIGTET BRUG
D25980 nedrivningshammer er blevet fremstillet
til professionel nedrivnings-, mejslings- og
ciceleringsbrug i beton, sten og andet
murværksmateriale.
MÅ IKKE anvendes under våde forhold eller i
nærheden af brændbare væsker eller gasser.
Disse nedrivningshamre er professionelt værktøj.
LAD IKKE børn komme i kontakt med værktøjet.
Overvågning er påkrævet, når uerfarne brugere
anvender dette værktøj.
Funktion til blød start
Funktionen til blød start giver mulighed for at
oparbejde stødhastigheden langsomt og derved
forhindre mejslen eller spidsen i at springe tilbage fra
murværket i starten.
Fuldt vibrationsdæmpede håndtag
(fig. 1)
Dæmperne i håndtagene (b) absorberer
vibrationerne, der overføres til brugeren. Dette øger
brugerens komfort under betjening.
Aktiv vibrationskontrol
Den aktive vibrationskontrol neutraliserer
tilbagesprungen vibration fra hammermekanismen.
Ved at sænke hånd- og armvibration gives der
mulighed for mere bekvem brug i længere perioder
af gangen og forlænger apparatets levetid.
El-sikkerhed
Elmotoren er kun designet til én spænding.
Kontrollér altid, at strømforsyningen svarer til
spændingen på mærkepladen.
Dit DEWALT-værktøj er dobbeltisoleret i
overensstemmelse med EN 60745, og
derfor er en jordledning ikke påkrævet.
Hvis forsyningsledningen er beskadiget, skal den
udskiftes med en særlig ledning, der kan fås
gennem DEWALT’s serviceorganisation.
Brug af forlængerledninger
Forlængerledninger bør ikke anvendes, medmindre
det er strengt nødvendigt. Brug en godkendt
forlængerledning, som er egnet til din opladers
indgangsstrøm (se tekniske data). Den mindste
lederstørrelse er 1 mm2; den maksimale længde
er 30 m.
Ved anvendelse af en kabeltromle, skal kablet altid
vindes helt ud.
8
SAMLING OG JUSTERING
ADVARSEL: For at reducere risikoen
for kvæstelser skal enheden
slukkes, og strømforsyningen til
maskinen afbrydes før montering
og afmontering af tilbehør, før justering
eller ændring af konfiguration eller ved
udførelse af reparationer. Sørg for, at
udløserkontakten er i OFF-position.
Utilsigtet start kan medføre kvæstelser.
Isætning og udtagning af 28 mm
hex-tilbehør (fig. 4–6)
Denne maskine anvender mejsler med sekskantet
skaft på 28 mm. Vi anbefaler, at du kun anvender
professionelt tilbehør.
ADVARSEL: Da tilbehør, der ikke
tilbydes af DEWALT, ikke er testet med
dette produkt, kan brug af sådant
tilbehør være forbundet med fare. For at
mindske risikoen for kvæstelser bør du
kun anvende tilbehør, der er anbefalet af
DEWALT.
Rengør og smør mejselskaftet.
ADVARSEL: Påsmør ikke smødemiddel
på maskinen.
FOR AT MONTERE EN MEJSEL MED RILLE I SKAFTET
SKAL DU GØRE SOM FØLGER (FIG. 5):
1. Træk værktøjslåsen (c) til oplåst position.
2. Hold mejslen foran værktøjsholderen med rillen
(m) opad.
3. Isæt mejselskaftet i værktøjsholderen (d).
4. Skub holderen (c) bagud for at låse tilbehøret
fast i position.
FOR AT MONTERE EN MEJSEL MED KRAVE PÅ SKAFTET
SKAL DU GØRE SOM FØLGER (FIG. 6):
1. Træk værktøjslåsen (c) til oplåst position.
2. Isæt mejselskaftet i værktøjsholderen (d).
3. Skub låsen (c) på linje med tilbehørets skaft for
at låse tilbehøret fast i position.
4. Træk i mejslen for at kontrollere, at den
er ordentligt låst. Hammerfunktionen
kræver, at mejslen kan bevæges aksialt
adskillige centimeter, når det er låst fast i
værktøjsholderen.
For at fjerne en mejsel trækkes låsen (c) tilbage, og
mejslen trækkes ud af værktøjsholderen.
DANSK
ADVARSEL: Anvend altid handsker,
når du udskifter tilbehør. De blotlagte
metaldele på værktøjet og tilbehøret kan
blive ekstremt varme under betjening.
BETJENING
Brugsvejledning
ADVARSEL:
• Overhold altid sikkerhedsvejledningen
og de gældende regler.
• Vær opmærksom på placeringen af
rør og ledninger.
• Benyt et tryk på ca. 20-30 kg på
værktøjet. For megen styrke øger ikke
mejslingen, men reducerer værktøjets
ydelse og kan forkorte værktøjets
levetid.
Korrekt håndposition (fig. 1, 2)
ADVARSEL: For at reducere risikoen
for alvorlig personskade skal du ALTID
anvende den rette håndposition som
vist.
ADVARSEL: For at reducere risikoen
for alvorlig personskade skal du ALTID
holde godt fast i tilfælde af en pludselig
reaktion.
Korrekt håndposition kræver en hånd på hvert
sidehåndtag (b).
Tænde og slukke (fig. 1)
Tryk på tænd/sluk-kontakten (a) for at starte
værktøjet.
Slip kontakten for at stoppe værktøjet.
Nedrivning, mejsling og kanalisering
(fig. 1–6)
1. Vælg den rette mejsel og rengør og smør dens
skaft.
2. Isæt mejslen og sørg for, at den er ordentligt låst
fast.
3. Hold værktøjet på begge håndtag (b) og
tænd for det. Værktøjet kører nu i vedvarende
betjening.
VEDLIGEHOLDELSE
Dit DEWALT-elværktøj er beregnet til langvarig
brug med minimal vedligeholdelse. Værktøjets
fortsatte tilfredsstillende drift afhænger af korrekt
vedligeholdelse og rengøring af værktøjet.
ADVARSEL: For at reducere risikoen
for kvæstelser skal enheden
slukkes, og strømforsyningen til
maskinen skal afbrydes før montering
og afmontering af tilbehør, før justering
eller ændring af konfiguration eller ved
udførelse af reparationer. Sørg for, at
udløserkontakten er i OFF-position.
Utilsigtet start kan medføre kvæstelser.
Denne maskine kan ikke serviceres af brugeren. Tag
værktøjet til en autoriseret DEWALT-reparatør efter
ca. 200 timers brug.
Hvis der opstår problemer før da, skal du kontakte
en autoriseret DEWALT-reparatør.
Lubrication
Dit eldrevne værktøj kræver ikke yderligere smøring.
Rengøring
ADVARSEL: Blæs støv og snavs
ud af hovedhuset med tør luft, lige
så snart der samler sig snavs i og
omkring luftaftrækket. Bær godkendte
beskyttelsesbriller og godkendt
støvmaske ved udførelse af denne
procedure.
ADVARSEL: Brug aldrig
opløsningsmidler eller andre kraftige
kemikalier til at rengøre værktøjets ikkemetalliske dele. Disse kemikalier kan
svække de materialer, der anvendes
i disse dele. Brug en klud, der kun er
fugtet med vand og mild sæbe. Lad
aldrig væske trænge ind i værktøjet, og
nedsænk aldrig nogen del af værktøjet i
væske.
Valgfrit tilbehør
ADVARSEL: Da andet tilbehør end det,
som stilles til rådighed af DEWALT, ikke
er afprøvet med dette produkt, kan det
være farligt at bruge sådant tilbehør
med dette værktøj. For at mindske
risikoen for personskade, må dette
produkt kun anvendes med tilbehør,
som anbefales af DEWALT.
9
DANSK
ADVARSEL: Mejslerne kan kun slibe
et begrænset antal gange. Kontakt din
forhandler for anbefalinger, hvis du er i
tvivl.
ADVARSEL: Sørg for, at skærekanten
ikke viser fejlfarvning som følge af
for meget tryk. Dette kan beskadige
tilbehørets hårdhed.
Vedligeholdelse af tilbehør
Vedligeholdelse af tilbehør på det rette tidspunkt
garanterer optimale resultater i brugen og lang og
effektiv levetid for tilbehøret.
Slib mejslerne på slibediske. Se figur 7 for de retter
vinkler for følgende mejsler:
n. Spadeformet mejsel
o. Koldmejsel
p. Spidsmejsel
Kontakt forhandleren for yderligere oplysninger om
korrekt tilbehør.
Miljøbeskyttelse
Særskilt bortskaffelse. Dette produkt
må ikke bortskaffes sammen med
almindeligt husholdningsaffald.
Hvis du på noget tidspunkt finder det nødvendigt
at udskifte dit DEWALT produkt, eller hvis det ikke
længere tjener det tiltænkte formål, må det ikke
bortskaffes med almindeligt husholdningsaffald. Sørg
for, at dette produkt bortskaffes særskilt.
Særskilt bortskaffelse af brugte
produkter og emballage gør det muligt
at genbruge materialer og anvende dem
på ny. Genanvendelse af
genbrugsmaterialer bidrager til at
forhindre forurening af miljøet og
reducerer behovet for råmaterialer.
Lokale forskrifter muliggør i nogen tilfælde
særskilt bortskaffelse af elektriske produkter fra
husholdningen, ved kommunale affaldsdepoter eller
hos forhandleren i forbindelse med køb af et nyt
produkt.
10
DEWALT har stillet faciliteter til rådighed til indsamling
og genbrug af udslidte DEWALT produkter.
For at benytte sig af denne service kan man
returnere produktet til et hvilket som autoriseret
serviceværksted, der modtager det på vore vegne.
Du kan finde ud af, hvor det nærmeste autoriserede
serviceværksted befinder sig ved at kontakte
dit lokale DEWALT-kontor på den adresse,
der er angivet i denne vejledning. Alternativt
findes der en liste over autoriserede DEWALT
serviceværksteder og detaljerede oplysninger om
vores eftersalgsservice og kontakter på følgende
internetadresse: www.2helpU.com.
DANSK
GARANTI
DEWALT er sikker på produkternes kvalitet og
tilbyder en enestående garanti til professionelle
brugere af dette værktøj. Denne garantierklæring
er en tilføjelse til dine kontraktmæssige
rettigheder som professionel bruger eller
dine lovbefalede rettigheder som privat ikkeprofessionel bruger og påvirker dem på
ingen måde. Garantien er gyldig inden for
medlemsstaterne af Den Europæiske Union og
Det Europæiske Frihandelsområde.
• 30 DAGES RISIKOFRI TILFREDSHEDSGARANTI •
Hvis du ikke er fuldt tilfreds med dit DEWALTværktøj, kan du returnere det inden for
30 dage, komplet som købt, til den forhandler,
hvor værktøjet blev købt og få alle pengene
refunderet eller bytte det. Produktet skal have
været underlagt almindelige brug og slid, og der
skal fremvises gyldig kvittering.
• ET ÅRS GRATIS SERVICEKONTRAKT •
Hvis du har har brug for vedligeholdelse
eller service til dit DEWALT-værktøj inden for
12 måneder efter købet, gøres dette helt gratis
på et autoriseret DEWALTserviceværksted.
Købsbeviset skal fremvises. Inkluderer
arbejdskraft. Ekskluderer tilbehør og reservedele,
medmindre de fejlede under garantiperioden.
• ET ÅRS FULD GARANTI •
Hvis dit DEWALT-bliver defekt på grund af
fejlbehæftede materialer eller produktionsfejl
inden for 12 måneder fra købsdatoen, garanterer
DEWALT gratis udskiftning af alle defekte dele
eller gratis udskiftning af enheden efter vores
valg, under forudsætning af, at:
• Produktet ikke er blevet misbrugt.
• Produktet har været underlagt almindelig
brug og slid.
• Der ikke er forsøgt reparationer af
uautoriserede personer.
• Købsbeviset fremvises.
• Produktet returneres komplet med alle
originale komponenter.
Hvis du ønsker at foretage en reklamation,
skal du kontakte din forhandler eller den
nærmeste autoriserede DEWALT-reparatør i
DEWALT-kataloget eller kontakte dit DEWALTkontor på den adresse, der er angivet i
denne brugsvejledning. Der findes en liste
over autoriserede DEWALT-serviceværksteder
og detaljerede oplysninger om vores
eftersalgsservice på følgende internetadresse:
www.2helpU.com.
11
DEUTSCH
ABBRUCHHAMMER
D25980
Herzlichen Glückwunsch!
Sie haben sich für ein Werkzeug von DEWALT
entschieden. Langjährige Erfahrung, sorgfältige
Produktentwicklung und Innovation machen
DEWALT zu einem zuverlässigen Partner für
professionelle Anwender von Elektrowerkzeugen.
Technische Daten
Spannung
Typ
Frequenz
Stromstärke
Leistungsaufnahme
Schlagzahl
Schlagenergie
Werkzeugaufnahme
Gewicht
LPA (Schalldruckpegel)
KPA (Schalldruckpegelunsicherheit)
LWA (Schalldruckpegel)
KWA (SchalldruckpegelMessungenauigkeit)
kg
dB(A)
93
Definitionen: Sicherheitsrichtlinien
dB(A)
dB(A)
2,5
108
Im Folgenden wird die Relevanz der einzelnen
Warnhinweise erklärt. Bitte lesen Sie das Handbuch
und achten Sie auf diese Symbole.
dB(A)
3,8
Hz
A
W
min-1
J
m/s²
m/s²
8,5
1,5
Der in diesem Informationsblatt angegebene
Vibrationsemissionsgrad wurde nach Maßgabe eines
standardisierten Tests, wie in EN 60745 vorgegeben,
gemessen und kann zum Vergleich von Werkzeugen
verwendet werden. Er kann zu einer vorläufigen
Einschätzung der Exposition verwendet werden.
WARNUNG: Der angegebene
Vibrationsemissionswert steht für die
Hauptanwendungen des Werkzeugs.
Falls das Werkzeug jedoch für andere
Anwendungen oder mit anderem
Zubehör benutzt oder schlecht
instandgehalten wird, kann die
Vibrationsemission verschieden sein.
12
Eine Schätzung des
Vibrationsaussetzungsgrades sollte
ebenfalls berücksichtigen, ob das
Werkzeug abgeschaltet ist, oder ob es
einfach nur eingeschaltet ist ohne für
Arbeiten benutzt zu werden. Dies kann
den Expositionsgrad über die gesamte
Arbeitsdauer erheblich verringern.
D25980
220–240
2
50
8,9/15,8
2000/1800
870
68
28 mm Sechskant
31
V
Gesamtschwingungspegel (triaxiale Vektorsumme) gemäß
EN 60745:
Schwingungsemissionswert ah
Meißeln
ah,Cheq =
Messungenauigkeit K =
Dies kann den Expositionsgrad über
die gesamte Arbeitsdauer erheblich
steigern.
Bestimmen Sie zusätzliche
Sicherheitsmaßnahmen, um den
Benutzer vor den Auswirkungen der
Vibrationen zu schützen, wie etwa:
Instandhaltung des Werkzeugs und
Zubehörs, die Hände warm halten,
Aufbau von Arbeitsmethoden.
Sicherungen::
Europa
230 V Werkzeuge
10 Ampere Stromversorgung
GEFAHR: Weist auf eine unmittelbar
drohende gefährliche Situation hin, die,
sofern nicht vermieden, zu tödlichen
oder schweren Verletzungen führt.
WARNUNG: Weist auf eine
möglicherweise gefährliche Situation hin,
die, sofern nicht vermieden, zu tödlichen
oder schweren Verletzungen führen
kann.
VORSICHT: Weist auf eine
möglicherweise gefährliche Situation
hin, die, sofern nicht vermieden, u.
U. zu leichten oder mittelschweren
Verletzungen führen kann.
HINWEIS: Zeigt ein Verhalten an, das
nichts mit Verletzungen zu tun hat,
aber, wenn es nicht vermieden wird, zu
Sachschäden führen kann.
Weist auf ein Stromschlagrisiko hin.
Weist auf eine Brandgefahr hin.
DEUTSCH
EG-Konformitätserklärung
Allgemeine Warnhinweise für
Elektrowerkzeuge
MASCHINENRICHTLINIE
OUTDOOR-RICHTLINIE
D25980
DEWALT erklärt hiermit, dass diese unter
„Technische Daten“ beschriebenen Produkte die
folgenden Vorschriften erfüllen:
98/37/EG (bis 28. Dez. 2009), 2006/42/EG
(ab 29. Dez. 2009), EN 60745-1, EN 60745-2-6;
2000/14/EG, Elektrobetonaufbruchhammer,
m ≤ 15 kg, Anlage VIII, TÜV Rheinland Product
Safety GmbH (0197), D-51105 Köln, Deutschland,
Notified Body ID No.: 0197
Schallleistungswert gemäß 2000/14/EG (Artikel 12,
Anlage III, Nr. 10; m ≤ 15 kg):
LWA (gemessener
Schallleistungswert)
dB
108
LWA (zugesicherter
Schallleistungswert)
dB
110
Diese Produkte erfüllen auch die Richtlinie
2004/108/EG. Für weitere Informationen wenden
Sie sich bitte an DEWALT unter der folgenden
Adresse oder schauen Sie auf der Rückseite dieser
Betriebsanleitung nach.
Der Unterzeichnete ist verantwortlich für die
Zusammenstellung des technischen Dossiers und
gibt diese Erklärung im Namen von DEWALT ab.
Horst Grossmann
Vizepräsident für Konstruktion und
Produktentwicklung
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 11
D-65510 Idstein, Deutschland
03.08.2009
WARNUNG: Zur Reduzierung
der Verletzungsgefahr bitte die
Betriebsanleitung lesen.
WARNUNG! Lesen und verstehen
Sie alle Sicherheitswarnungen und
alle Anweisungen. Die Missachtung
der Warnhinweise und Anweisungen
kann zu Stromunfall, Brand und/oder
schweren Verletzungen führen.
ALLE WARNHINWEISE UND ANWEISUNGEN
ZUM SPÄTEREN NACHSCHLAGEN AUFBEWAHREN
Der nachfolgend verwendete Begriff
„Elektrowerkzeug“ bezieht sich auf netzbetriebene
Werkzeuge (mit Netzkabel) und auf akkubetriebene
Werkzeuge (ohne Netzkabel).
1) SICHERHEIT IM ARBEITSBEREICH
a) Halten Sie Ihren Arbeitsbereich sauber
und gut ausgeleuchtet. Unordentliche oder
dunkle Arbeitsbereiche können zu Unfällen
führen.
b) Arbeiten Sie mit Elektrowerkzeugen nicht
in explosionsgefährdeten Umgebungen,
in der sich brennbare Flüssigkeiten, Gase
oder Staub befinden. Elektrowerkzeuge
erzeugen Funken, die den Staub oder die
Dämpfe entzünden können.
c) Halten Sie Kinder und andere
Personen während der Benutzung des
Elektrowerkzeugs fern. Ablenkungen
können dazu führen, dass Sie die Kontrolle
über clas Gerät verlieren.
2) ELEKTRISCHE SICHERHEIT
a) Der Anschlussstecker des
Elektrowerkzeugs muss in die Steckdose
passen. Der Stecker darf in keiner Weise
verändert werden. Verwenden Sie mit
geerdeten Elektrowerkzeugen keine
Adapterstecker. Unveränderte Stecker und
passende Steckdosen verringern das Risiko
eines Stromschlags.
b) Vermeiden Sie Körperkontakt mit
geerdeten Oberflächen wie Rohre,
Heizungen, Herde und Kühlschränke. Es
besteht ein erhöhtes Stromschlagrisiko, wenn
Ihr Körper geerdet ist.
c) Halten Sie Elektrowerkzeuge von
Regen oder Nässe fern. Das Eindringen
von Wasser in ein Werkzeug erhöht das
Stromschlagrisiko.
d) Zweckentfremden Sie das Kabel nicht.
Verwenden Sie es niemals, um das
Elektrowerkzeug zu tragen oder zu ziehen
bzw. um den Stecker aus der Steckdose
zu ziehen. Halten Sie das Kabel von Hitze,
Öl, scharfen Kanten oder beweglichen
13
DEUTSCH
e)
f)
Teilen fern. Beschädigte oder verwickelte
Kabel erhöhen das Stromschlagrisiko.
Wenn Sie ein Elektrowerkzeug im
Freien benutzen, verwenden Sie
nur Verlängerungskabel, die für
Außenbereiche geeignet sind. Die
Verwendung eines für Außenbereiche
geeigneten Verlängerungskabels verringert
das Stromschlagrisiko.
Beim Betrieb eines Elektrowerkzeugs
an einem feuchten Ort muss eine
Stromversorgung mit einer FehlerstromSchutzeinrichtung verwendet werden.
Die Verwendung einer FehlerstromSchutzeinrichtung verringert das
Stromschlagrisiko.
3) PERSÖNLICHE SICHERHEIT
a) Bleiben Sie stets aufmerksam, achten Sie
darauf, was Sie tun und lassen Sie beim
Umgang mit Elektrowerkzeugen gesunden
Menschenverstand walten. Benutzen Sie
keine Elektrowerkzeuge, wenn Sie müde
sind oder unter dem Einfluss von Drogen,
Alkohol oder Medikamenten stehen. Ein
Moment der Unachtsamkeit beim Gebrauch
von Elektrowerkzeugen kann zu ernsthaften
Verletzungen führen.
b) Tragen Sie eine persönliche
Schutzausrüstung. Tragen Sie stets einen
Augenschutz. Schutzausrüstungen (wie
Staubmaske, rutschfeste Sicherheitsschuhe,
Schutzhelm oder Gehörschutz) für die
entsprechenden Einsatzbedingungen mindern
das Verletzungsrisiko.
c) Verhindern Sie unbeabsichtigtes Starten.
Stellen Sie sicher, dass das Werkzeug
ausgeschaltet ist, bevor Sie es an
die Stromquelle und/oder den Akku
anschließen, es hochheben oder tragen.
Das Tragen des Elektrowerkzeugs mit dem
Finger am Schalter oder der Anschluss
eingeschalteter Werkzeuge führen unnötig
Unfälle herbei.
d) Nehmen Sie vor dem Einschalten des
Elektrowerkzeugs Einstellwerkzeuge
oder Schraubenschlüssel ab. Ein
Schraubenschlüssel oder Einstellwerkzeug,
der/das sich in einem drehenden Teil
befindet, kann zu Verletzungen führen.
e) Nicht zu weit vorlehnen! Sorgen Sie für
sicheren Stand und halten Sie jederzeit
das Gleichgewicht. Dadurch können Sie
das Werkzeug in unerwarteten Situationen
besser unter Kontrolle halten.
14
f)
g)
Tragen Sie geeignete Kleidung. Tragen
Sie keine weite Kleidung und keinen
Schmuck. Halten Sie Haare, Kleidung und
Handschuhe von sich bewegenden Teilen
fern. Lose sitzende Kleidung, Schmuck oder
lange Haare können sich in den beweglichen
Teilen verfangen.
Falls Vorrichtungen zur Staubabsaugung
bzw. zum Staubfang vorhanden
sind, vergewissern Sie sich, dass
diese angeschlossen sind und richtig
verwendet werden. Durch die Verwendung
eines Staubfangs können die mit Staub
verbundenen Gefahren reduziert werden.
4) GEBRAUCH UND WARTUNG VON ELEKTROWERKZEUGEN
a) Überlasten Sie das Elektrowerkzeug
nicht. Verwenden Sie das für Ihren
Anwendungsbereich geeignete
Elektrowerkzeug. Mit dem richtigen
zweckbestimmten Elektrowerkzeug kann
die Arbeit besser und sicherer ausgeführt
werden.
b) Benutzen Sie das Elektrowerkzeug nicht,
wenn sich der Ein-Aus-Schalter nicht
verstellen lässt. Ein Elektrowerkzeug mit
defektem Schalter ist gefährlich und muss
repariert werden.
c) Ziehen Sie den Stecker der Stromquelle
und/oder dem Akku vom Elektrowerkzeug,
bevor Sie Einstellungen vornehmen,
Zubehör wechseln oder Elektrowerkzeuge
aufbewahren. Diese Vorsichtsmaßnahmen
verhindern ein unbeabsichtigtes Einschalten
des Elektrowerkzeugs.
d) Bewahren Sie ungenutzte
Elektrowerkzeuge außerhalb der
Reichweite von Kindern auf. Lassen Sie
Elektrowerkzeuge nicht von Personen
benutzen, die damit nicht vertraut sind
oder diese Anweisungen nicht gelesen
haben. Elektrowerkzeuge sind in den Händen
unerfahrener Personen gefährlich.
e) Halten Sie Elektrowerkzeuge stets
in einem einwandfreien Zustand.
Überprüfen Sie, ob bewegliche Teile
falsch ausgerichtet sind oder klemmen
und ob Teile Bruchstellen aufweisen oder
so beschädigt sind, dass sie die Funktion
des Elektrowerkzeugs beeinträchtigen.
Lassen Sie beschädigte Werkzeuge vor
dem Gebrauch reparieren. Viele Unfälle
sind auf schlecht gewartete Elektrowerkzeuge
zurückzuführen.
DEUTSCH
f)
g)
Halten Sie Schneidwerkzeuge scharf
und sauber. Sorgfältig gepflegte
Schneidwerkzeuge mit scharfen
Schneidkanten verklemmen sich weniger und
sind leichter zu kontrollieren.
Verwenden Sie Elektrowerkzeug, Zubehör,
Einsatzwerkzeuge usw. entsprechend
diesen Anweisungen und in der für
diesen speziellen Elektrowerkzeugtyp
vorgeschriebenen Art und Weise. Der
Gebrauch von Werkzeugen für andere als
die vorgesehenen Anwendungen kann zu
gefährlichen Situationen führen.
5) REPARATUREN
a) Lassen Sie Ihr Elektrowerkzeug nur von
qualifiziertem Fachpersonal und nur mit
Originalersatzteilen reparieren. Damit kann
gewährleistet werden, dass der Betrieb des
Elektrowerkzeugs sicher ist.
Zusätzliche besondere
Sicherheitsvorschriften für
Abbruchhämmer
• Stellen Sie sicher, dass der Meißel vor dem
Betrieb des Gerätes an seinem Platz fest
gesichert ist.
• Bei kalter Witterung oder wenn das Gerät
längere Zeit nicht benutzt wurde, lassen Sie das
Gerät vor dem Betrieb einige Minuten ohne Last
laufen.
• Halten Sie das Gerät immer mit beiden Händen
gut fest und achten Sie auf sicheren Stand.
Betreiben Sie das Gerät immer mit richtig
angebautem seitlichen Griff.
• Bei Arbeiten über Bodenhöhe vergewissern Sie
sich, dass der Bereich darunter frei ist.
• Um elektrischen Schlag zu vermeiden, prüfen
Sie den Arbeitsbereich auf Strom führende
Leitungen, bevor Sie das Gerät in Betrieb
nehmen.
• Fassen Sie nicht den Meißel oder die
meißelnahen Teile sofort nach dem
Betrieb an, da sie extrem heiß werden und
Hautverbrennungen verursachen können.
• Halten Sie das Stromkabel immer nach hinten
gerichtet, vom Meißel weg.
• Halten Sie das Stromkabel vom Zubehör
entfernt. Wenn sich das Stromkabel um den
Einsatz wickelt, kann es zu einem elektrischen
Schlag führen.
• Lassen Sie unerfahrene Personen dieses Gerät
nicht benutzen.
• Tragen Sie Gehörschutz. Der Einfluss von Lärm
kann zu Gehörverlust führen.
• Verwenden Sie die mitgelieferten Zusatzgriffe.
Kontrollverlust kann zu Verletzungen führen.
• Schlagen Sie zur Lösung von blockiertem
Zubehör nicht mit dem Hammer darauf.
Metallteilchen oder Materialsplitter können sich
lösen und zu Verletzungen führen.
• Schalten Sie immer das Gerät aus, wenn
die Arbeit beendet ist und bevor Sie den
Netzstecker ziehen.
• Bereiten Sie Zubehörteile nicht selbst auf.
Die Meißelaufbereitung sollte durch eine
autorisierte Fachperson erfolgen. Unsachgemäß
aufbereitetes Zubehör kann zu Verletzungen
führen. Nur wenig abgenutztes Zubehör kann
durch Schleifen wieder geschärft werden.
Restrisiken
Folgende Risiken sind mit der Verwendung von
Abbruchhämmern untrennbar verbunden:
- Verletzungen beim Berühren heißer Teile des
Gerätes.
Trotz Beachtung der geltenden
Sicherheitsvorschriften und des Einsatzes von
Schutzvorrichtungen können bestimmte Risiken
nicht vermieden werden. Diese sind:
- Schwerhörigkeit.
- Gefahr des Fingerquetschens beim Wechsel
von Zubehör.
- Gesundheitsgefährdung durch Einatmen
von Staub bei Arbeiten in Beton und/oder
Mauerwerk.
- Körperschäden durch unsachgemäßes
Anheben und Tragen von schweren Geräten..
Bezeichnungen am Werkzeug
Am Werkzeug sind folgende Piktogramme
angebracht:
Vor der Verwendung die
Betriebsanleitung lesen.
Gehörschutz tragen.
Augenschutz tragen.
• Wickeln Sie das Stromkabel nicht um Ihren
Körper.
15
DEUTSCH
LAGE DES DATUMSCODES [ABB. (FIGURE) 1]
Der Datumscode (q), der auch das Herstelljahr
enthält, ist in das Gehäuse geprägt.
Beispiel:
2009 XX XX
Herstelljahr
Packungsinhalt
NICHT VERWENDEN in nasser Umgebung oder
in der Nähe von entflammbaren Flüssigkeiten oder
Gasen.
Diese Abbruchhämmer sind Elektrowerkzeuge für
den professionellen Einsatz.
LASSEN SIE NICHT ZU, dass Kinder in Kontakt
mit dem Gerät kommen. Wenn unerfahrene
Personen dieses Gerät verwenden, sind diese zu
beaufsichtigen.
Die Packung enthält:
1 Abbruchhammer
1 Betriebsanleitung
1 Explosionszeichnung
• Prüfen Sie das Gerät, die Teile oder Zubehörteile
auf Beschädigungen, die beim Transport
entstanden sein könnten.
• Nehmen Sie sich Zeit, die Betriebsanleitung vor
Inbetriebnahme sorgfältig zu lesen.
Beschreibung (Abb. 1)
WARNUNG: Nehmen Sie niemals
Änderungen am Elektrowerkzeug
oder seinen Teilen vor. Dies könnte zu
Schäden oder Verletzungen führen.
a. Ein-/Aus-Schalter
b. Seitliche(r) Zusatzgriff(e)
c. Werkzeughalter
d. Werkzeugaufnahme
Sanftanlauf
Durch den Sanftanlauf kann die Schlagzahl
langsamer gesteigert werden. Dadurch wird
vermieden, dass der Meißel oder die Spitze beim
Start auf dem Mauerwerk springt.
Vollständig vibrationsgedämpfte
Handgriffe (Abb. 1)
Die Dämpfer in den Handgriffen (b) absorbieren die
auf den Anwender übertragenen Schwingungen.
Dadurch wird der Anwendungskomfort während des
Betriebs verbessert.
Aktive Vibrationskontrolle
Die aktive Vibrationskontrolle gleicht
Abprallvibrationen aus dem Hammermechanismus
aus. Durch die verringerte Hand- und Armvibration
wird eine komfortablere Anwendung über längere
Zeitabschnitte möglich und die Lebensdauer des
Gerätes verlängert.
OPTIONALES ZUBEHÖR (ABB. 3)
Optional stehen verschiedene 28-mm-SechskantMeißel zur Verfügung.
e. Spitzmeißel (DT6927)
f. Flach- oder Kaltmeißel (DT6929)
g. Flachmeißel (DT6932)
Elektrische Sicherheit
Der Elektromotor wurde für eine einzige Spannung
konstruiert. Überprüfen Sie immer, dass die
Stromversorgung der Spannung auf dem
Typenschild entspricht.
Ihr DEWALT-Gerät ist gemäß EN 60745
doppelt isoliert. Es muss deshalb nicht
geerdet werden.
h. Spatmeißel (DT6928)
i. Asphaltschneider (DT6934)
j. Bodenpfahltreiber (DT6933)
k. Stampfschaft (DT6935)
l. Stampfplatte (DT6936)
Fragen Sie Ihren Händler nach weiteren
Informationen zu geeignetem Zubehör.
BESTIMMUNGSGEMÄSSE VERWENDUNG
Der Abbruchhammer D25980 wurde für den
professionellen Einsatz bei schweren Abbruch-,
Stemm- und Treibarbeiten in Beton, Ziegel,
Naturstein und anderes Mauerwerk konstruiert.
16
Wenn das Stromversorgungskabel beschädigt
ist, muss es durch ein speziell ausgestattetes
Kabel ersetzt werden, dass bei der DEWALT
Kundendienstorganisation erhältlich ist.
CH
Bei Ersatz des Netzkabels achten Sie auf
Verwendung des Schweizer Netzsteckers.
Typ 11 für Klasse II
(Doppelisolierung) - Geräte
Typ 12 für Klasse I (Schutzleiter) - Geräte
DEUTSCH
CH
Ortsveränderliche Geräte, die im Freien
verwendet werden, müssen über einen
Fehlerstromschutzschalter angeschlossen
werden.
Verlängerungskabel
Ein Verlängerungskabel sollte nur dann verwendet
werden, wenn es absolut notwendig ist. Verwenden
Sie ein zugelassenes Verlängerungskabel, das für
die Leistungsaufnahme des Ladegeräts ausreichend
ist (siehe Technische Daten). Der Mindestquerschnitt
beträgt 1 mm² und die maximale Länge beträgt
30 m.
EINSETZEN EINES MEISSELS MIT NUTSCHAFT (ABB. 5):
1. Ziehen Sie den Werkzeughalter (c) in die
entriegelte Position.
2. Halten Sie den Meißel vorne gegen die
Werkzeugaufnahme, so dass die Nut (m) nach
oben zeigt.
3. Setzen Sie den Meißelschaft in die
Werkzeugaufnahme (d).
4. Drücken Sie den Werkzeughalter (c) nach
hinten, um das Zubehör zu verriegeln.
EINSETZEN EINES MEISSELS MIT KRAGENSCHAFT
(ABB. 6):
Rollen Sie das Kabel bei Verwendung einer
Kabelrolle immer völlig aus.
1. Ziehen Sie den Werkzeughalter (c) in die
entriegelte Position.
ZUSAMMENBAU UND
EINSTELLUNGEN
2. Setzen Sie den Meißelschaft in die
Werkzeugaufnahme (d).
WARNUNG: Um die Gefahr von
Verletzungen zu vermeiden,
schalten Sie das Gerät aus und
trennen Sie es vom Netz, bevor Sie
Zubehör anbringen oder abbauen
oder Einstellungen vornehmen
oder ändern oder Reparaturen
vornehmen. Überprüfen Sie, dass der
Auslöseschalter in der AUS-Stellung ist.
Ein unbeabsichtigtes Starten kann zu
Verletzungen führen.
3. Drücken Sie den Werkzeughalter (c) in eine
Reihe mit dem Werkzeugschaft, um das
Zubehör zu verriegeln.
4. Ziehen Sie am Meißel, um zu prüfen, ob er
richtig festsitzt. Die Schlagfunktion erfordert,
dass der Meißel sich entlang seiner Achse
einige Zentimeter bewegen kann, wenn er in der
Werkzeugaufnahme festsitzt.
Zum Entfernen des Meißels ziehen Sie den
Werkzeughalter (c) zurück und ziehen Sie den Meißel
aus dem Werkzeughalter heraus.
WARNUNG: Tragen Sie immer
Handschuhe, wenn Sie Zubehör
auswechseln. Die exponierten Metallteile
am Gerät und am Zubehör können beim
Betrieb extrem heiß werden.
Einsetzen und Entfernen von
28-mm-Sechskantzubehör
(Abb. 4–6)
Diese Geräte sind für Meißel mit 28-mmSechskantschaft konstruiert. Es wird empfohlen,
nur Zubehör für den professionellen Einsatz zu
verwenden.
WARNUNG: Da Zubehör, das nicht
von DEWALT angeboten wird, nicht
mit diesem Produkt geprüft worden
ist, kann die Verwendung von solchem
Zubehör zu Gefahrsituationen führen.
Um das Verletzungsrisiko zu mindern,
sollte nur von DEWALT empfohlenes
Zubehör verwendet werden.
Reinigen und fetten Sie den Meißelschaft.
WARNUNG: Das Gerät darf nicht
geschmiert werden.
BETRIEB
Betriebsanweisungen
WARNUNG:
• Beachten Sie immer die
Sicherheitsanweisungen und
geltenden Vorschriften.
• Achten Sie auf vorhandene Rohr- und
Stromleitungen.
• Üben Sie einen Druck von ca. 20 30 kg auf das Gerät aus. Zu hohe
Kraft beschleunigt nicht das Meißeln,
mindert aber die Geräteleistung und
kann die Lebensdauer des Gerätes
verkürzen.
17
DEUTSCH
Richtige Haltung der Hände
(Abb. 1, 2)
WARNUNG: Um die Gefahr schwerer
Verletzungen zu mindern, beachten Sie
IMMER die richtige Haltung der Hände,
wie dargestellt.
Dieses Produkt kann nicht vom Nutzer gewartet
werden. Bringen Sie das Gerät nach ca. 200
Betriebsstunden zu einer autorisierten DEWALTKundendienstwerkstatt.
Wenn vorher Probleme auftreten, setzen Sie sich mit
einer autorisierten DEWALT-Kundendienstwerkstatt in
Verbindung.
WARNUNG: Um die Gefahr schwerer
Verletzungen zu mindern, halten Sie das
Gerät IMMER sicher fest und seien Sie
auf eine plötzliche Reaktion gefasst.
Korrekte Haltung der Hände bedeutet: eine Hand an
jedem Seitengriff (b).
Ein- und Ausschalten (Abb. 1)
Lubrication
Ihr Elektrogerät benötigt keine zusätzliche
Schmierung
Zum Einschalten des Gerätes drücken Sie den Ein- /
Aus-Schalter (a).
Um das Gerät zu stoppen, lassen Sie den Schalter
los.
Abbruch-, Treib- und
Kanalbohrarbeiten (Abb. 1–6)
1. Wählen Sie den geeigneten Meißel und säubern
und fetten Sie den Meißelschaft.
2. Setzen Sie den Meißel ein und prüfen Sie, ob er
richtig verriegelt ist.
3. Halten Sie das Gerät an beiden Handgriffen (b)
und schalten Sie es ein. Das Gerät ist jetzt im
Dauerbetrieb
WARTUNG
Ihr DEWALT Elektrowerkzeug wurde für langfristigen
Betrieb mit minimalem Wartungsaufwand konstruiert.
Ein kontinuierlicher, zufriedenstellender Betrieb hängt
von der geeigneten Pflege des Elektrowerkzeugs
und seiner regelmäßiger Reinigung ab.
WARNUNG: Um die Gefahr von
Verletzungen zu vermeiden,
schalten Sie das Gerät aus und
trennen Sie es vom Netz, bevor Sie
Zubehör anbringen oder abbauen
oder Einstellungen vornehmen
oder ändern oder Reparaturen
vornehmen. Überprüfen Sie, dass der
Auslöseschalter in der AUS-Stellung ist.
Ein unbeabsichtigtes Starten kann zu
Verletzungen führen.
Reinigung
WARNUNG: Immer wenn im
Bereich der Lüftungsschlitze
Schmutzansammlungen zu sehen sind,
blasen Sie Schmutz und Staub mit
trockener Druckluft aus dem Gehäuse.
Tragen Sie zugelassenen Augenschutz
und eine zugelassene Staubmaske,
wenn Sie diesen Vorgang durchführen.
WARNUNG: Verwenden Sie
keine Lösungsmittel oder scharfen
Chemikalien zum Reinigen der nichtmetallischen Teile des Werkzeugs.
Durch diese Chemikalien kann der in
diesen Teilen verwendete Werkstoff
geschwächt werden. Verwenden Sie
ein mit Wasser und einer milden Seife
befeuchtetes Tuch. Achten Sie darauf,
dass keine Flüssigkeit in das Werkzeug
eindringt. Kein Teil des Werkzeuges darf
in Flüssigkeit eingetaucht werden.
Sonderzubehör
WARNUNG: Da anderes Zubehör von
Drittanbietern von DEWALT nicht mit
diesem Produkt geprüft wurde, könnte
die Verwendung von solchem Zubehör
gefährlich sein. Zur Vermeidung einer
Verletzungsgefahr sollten nur die von
DEWALT empfohlenen Zubehörteile mit
diesem Produkt verwendet werden.
WARNUNG: Diese Meißel können nicht
unbegrenzt nachgeschliffen werden. Im
Zweifelsfall lassen Sie sich von Ihrem
Händler beraten.
18
DEUTSCH
WARNUNG: Vergewissern Sie sich,
dass die Schneidkanten sich nicht
durch zu hohen Druck verfärbt haben.
Dadurch kann die Härte des Zubehörs
beeinträchtigt werden.
Zubehörwartung
Die Wartung des Zubehörs zur richtigen Zeit
garantiert optimale Ergebnisse bei der Anwendung
und eine lange und effiziente Lebensdauer des
Zubehörs.
Für die Adresse einer Kundendienstwerkstatt in
Ihrer Nähe setzen Sie sich bitte mit der örtlichen
DEWALT-Niederlassung unter der in dieser Anleitung
angegebenen Anschrift in Verbindung. Eine
Übersicht der DEWALT-Kundendienstwerkstätten
und weitere Informationen zu Servicerichtlinien
und Kontaktadressen finden Sie auch im Internet:
www.2helpU.com.
Schleifen Sie die Meißel mit Schleifscheiben. In
Abbildung 7 sehen Sie die geeigneten Winkel für die
folgenden Meißel:
n. Spatmeißel
o. Flach- oder Kaltmeißel
p. Spitzmeißel
Fragen Sie Ihren Händler nach weiteren
Informationen zu geeignetem Zubehör.
Umweltschutz
Getrennte Sammlung Dieses Produkt
darf nicht zusammen mit normalem
Hausmüll entsorgt werden.
Wenn Sie Ihr DEWALT Produkt ersetzen möchten
oder es ausgedient hat, entsorgen Sie es nicht mit
dem normalen Hausmüll. Geben Sie dieses Produkt
an Sammelstellen zur getrennten Erfassung ab oder
stellen Sie es zur Abholung bereit.
Durch getrennte Sammlung von
gebrauchten Produkten und
Verpackungen kann sichergestellt
werden, dass sie dem Recycling
zugeführt und wiederverwertet werden.
Die Wiederverwendung von recyceltem
Material trägt zur Verhinderung von
Umweltverschmutzung und zur
Reduzierung des Rohstoffsbedarfs bei.
Nach Maßgabe örtlicher Vorschriften ist die
getrennte Sammlung von elektrischen Geräten
u. U. über Abholung, Sammelstellen oder den
Fachhändler möglich, wo das Produkt ursprünglich
bezogen wurde.
DEWALT betreibt eine Einrichtung zur Sammlung
und zum Recycling von ausgedienten DEWALTProdukten. Wenn Sie von diesem Service Gebrauch
machen möchten, bringen Sie Ihr Produkt zur
Kundendienstwerkstatt zurück, die es für Sie dem
Recycling zuführen wird.
19
DEUTSCH
GARANTIE
DEWALT vertraut in die Qualität seiner Produkte
und bietet den professionellen Anwendern
des Produktes eine herausragende Garantie.
Diese Garantieerklärung gilt als Ergänzung
und unbeschadet Ihrer Rechte aus dem
Vertrag als professioneller Anwender oder Ihrer
gesetzlichen Ansprüche als privater, nichtprofessioneller Anwender. Diese Garantie gilt
innerhalb der Staatsgebiete der Mitgliedstaaten
der Europäischen Union und der Europäischen
Freihandelszone.
• 30 TAGE ZUFRIEDENHEITSGARANTIE OHNE RISIKO •
Wenn Sie mit der Leistung Ihres DEWALT-Gerätes
nicht vollständig zufrieden sind, geben Sie es
einfach innerhalb von 30 Tagen komplett im
Originallieferumfang, so wie gekauft, an den
Händler zurück, um eine vollständige Erstattung
oder ein Austauschgerät zu erhalten. Das Produkt
darf normalem Verschleiß ausgesetzt sein. Der
Kaufbeleg ist vorzulegen.
• EIN JAHR KOSTENLOSE INSPEKTION •
Innerhalb der ersten 12 Monate ab Kauf werden
Wartungs- und Kundendienstleistungen für Ihr
DEWALT-Gerät kostenlos durch eine autorisierte
DEWALT-Kundendienstwerkstatt ausgeführt.
Der Kaufbeleg muss vorgelegt werden. Gilt
einschließlich Arbeitskosten. Gilt nicht für Zubehör
und Ersatzteile, sofern es sich nicht um einen
Garantiefall handelt.
• EIN JAHR VOLLSTÄNDIGE GARANTIE •
Wenn Ihr DEWALT-Produkt wegen Material- oder
Produktionsmängeln innerhalb von 12 Monaten ab
Kauf einen Fehler aufweist, garantiert DEWALT den
kostenlosen Austausch aller fehlerhaften Teile oder,
nach unserer Wahl, die kostenlose Wandlung des
Gerätes unter den folgenden Bedingungen:
• Das Produkt wurde nicht unsachgemäß
behandelt.
• Das Produkt war normalem Verschleiß
ausgesetzt.
• Es wurden keine Reparaturversuche durch
nicht autorisierte Personen vorgenommen.
• Der Kaufbeleg wird vorgelegt.
• Das Produkt wird vollständig im
Originallieferumfang zurückgegeben.
Wenn Sie einen Anspruch gelten machen
möchten, setzen Sie sich mit Ihrem Händler in
Verbindung oder finden Sie die nächste DEWALTKundendienstwerkstatt im DEWALT-Katalog oder
setzen Sie sich mit der DEWALT-Geschäftsstelle
unter der in dieser Betriebsanleitung angegebenen
Adresse in Verbindung. Eine Liste der autorisierten
DEWALT-Kundendienstwerkstätten und vollständige
Informationen über unseren Kundendienst finden
Sie im Internet unter: www.2helpU.com.
20
ENGLISH
DEMOLITION HAMMER
D25980
WARNING: The declared vibration
emission level represents the main
applications of the tool. However if the
tool is used for different applications,
with different accessories or poorly
maintained, the vibration emission may
differ. This may significantly increase the
exposure level over the total working
period.
Congratulations!
You have chosen a DEWALT tool. Years of
experience, thorough product development and
innovation make DEWALT one of the most reliable
partners for professional power tool users.
Technical data
Voltage
UK & Ireland
Type
Frequency
Current
Power input
Impact rate
Impact energy
Tool holder
Weight
LPA (sound pressure)
KPA (sound pressure
uncertainty)
LWA (sound power)
KWA (sound power
uncertainty)
kg
D25980
220–240
230/115
2
50
8.9/15.8
2000/1800
870
68
28 mm hex
31
dB(A)
93
dB(A)
dB(A)
2.5
108
dB(A)
3.8
V
V
Hz
A
W
min-1
J
Identify additional safety measures to
protect the operator from the effects of
vibration such as: maintain the tool and
the accessories, keep the hands warm,
organisation of work patterns.
Fuses:
Europe
U.K. & Ireland
U.K. & Ireland
230 V tools
230 V tools
115 V tools
10 Amperes, mains
13 Amperes, in plugs
16 Amperes, mains
Definitions: Safety Guidelines
Vibration total values (triax vector sum) determined
according to EN 60745:
Vibration emission value ah
Chiselling
ah,Cheq =
Uncertainty K =
An estimation of the level of exposure to
vibration should also take into account
the times when the tool is switched off
or when it is running but not actually
doing the job. This may significantly
reduce the exposure level over the total
working period.
m/s²
m/s²
8.5
1.5
The vibration emission level given in this information
sheet has been measured in accordance with a
standardised test given in EN 60745 and may be
used to compare one tool with another. It may be
used for a preliminary assessment of exposure.
The definitions below describe the level of severity
for each signal word. Please read the manual and
pay attention to these symbols.
DANGER: Indicates an imminently
hazardous situation which, if not avoided,
will result in death or serious injury.
WARNING: Indicates a potentially
hazardous situation which, if not
avoided, could result in death or
serious injury.
CAUTION: Indicates a potentially
hazardous situation which, if not
avoided, may result in minor or
moderate injury.
NOTICE: Indicates a practice not
related to personal injury which, if
not avoided, may result in property
damage.
Denotes risk of electric shock.
Denotes risk of fire.
21
EN GLI S H
SAVE ALL WARNINGS AND INSTRUCTIONS
FOR FUTURE REFERENCE
EC-Declaration of Conformity
MACHINERY DIRECTIVE
OUTDOOR NOISE DIRECTIVE
The term “power tool” in the warnings refers
to your mains-operated (corded) power tool or
battery-operated (cordless) power tool.
D25980
DEWALT declares that these products described
under “technical data” are in compliance with:
98/37/EC (until Dec. 28, 2009), 2006/42/EC (from
Dec. 29, 2009), EN 60745-1, EN 60745-2-6;
2000/14/EC, Electrical concrete breaker, m > 15 kg,
Annex VIII, TÜV Rheinland Product Safety GmbH
(0197), D-51105 Köln, Germany, Notified Body ID
No.: 0197
Level of acoustic power according to 2000/14/EC
(Article 12, Annex III, No. 10; m > 15 kg):
LWA (measured sound power level)
dB
108
LWA (guaranteed sound power level)
dB
110
These products also comply with Directive
2004/108/EC. For more information, please contact
DEWALT at the following address or refer to the
back of the manual.
The undersigned is responsible for compilation of the
technical file and makes this declaration on behalf of
DEWALT.
Horst Grossmann
Vice President Engineering and Product
Development
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 11,
D-65510, Idstein, Germany
03.08.2009
WARNING: To reduce the risk of injury,
read the instruction manual.
General Power Tool Safety Warnings
WARNING! Read all safety warnings
and instructions. Failure to follow the
warnings and instructions may result in
electric shock, fire and/or serious injury.
22
1) WORK AREA SAFETY
a) Keep work area clean and well lit.
Cluttered or dark areas invite accidents.
b) Do not operate power tools in explosive
atmospheres, such as in the presence of
flammable liquids, gases or dust. Power
tools create sparks which may ignite the dust
or fumes.
c) Keep children and bystanders away while
operating a power tool. Distractions can
cause you to lose control.
2) ELECTRICAL SAFETY
a) Power tool plugs must match the outlet.
Never modify the plug in any way. Do
not use any adapter plugs with earthed
(grounded) power tools. Unmodified plugs
and matching outlets will reduce risk of
electric shock.
b) Avoid body contact with earthed or
grounded surfaces such as pipes,
radiators, ranges and refrigerators. There
is an increased risk of electric shock if your
body is earthed or grounded.
c) Do not expose power tools to rain or wet
conditions. Water entering a power tool will
increase the risk of electric shock.
d) Do not abuse the cord. Never use the
cord for carrying, pulling or unplugging
the power tool. Keep cord away from
heat, oil, sharp edges or moving parts.
Damaged or entangled cords increase the
risk of electric shock.
e) When operating a power tool outdoors,
use an extension cord suitable for outdoor
use. Use of a cord suitable for outdoor use
reduces the risk of electric shock.
f) If operating a power tool in a damp
location is unavoidable, use a residual
current device (RCD) protected supply.
Use of an RCD reduces the risk of electric
shock.
3) PERSONAL SAFETY
a) Stay alert, watch what you are doing and
use common sense when operating a
power tool. Do not use a power tool while
you are tired or under the influence of
drugs, alcohol or medication. A moment of
inattention while operating power tools may
result in serious personal injury.
ENGLISH
b)
c)
d)
e)
f)
g)
Use personal protective equipment.
Always wear eye protection. Protective
equipment such as dust mask, non-skid
safety shoes, hard hat, or hearing protection
used for appropriate conditions will reduce
personal injuries.
Prevent unintentional starting. Ensure
the switch is in the off position before
connecting to power source and/or
battery pack, picking up or carrying the
tool. Carrying power tools with your finger
on the switch or energising power tools that
have the switch on invites accidents.
Remove any adjusting key or wrench
before turning the power tool on. A
wrench or a key left attached to a rotating
part of the power tool may result in personal
injury.
Do not overreach. Keep proper
footing and balance at all times. This
enables better control of the power tool in
unexpected situations.
Dress properly. Do not wear loose
clothing or jewellery. Keep your hair,
clothing and gloves away from moving
parts. Loose clothes, jewellery or long hair
can be caught in moving parts.
If devices are provided for the connection
of dust extraction and collection facilities,
ensure these are connected and properly
used. Use of dust collection can reduce
dust-related hazards.
4) POWER TOOL USE AND CARE
a) Do not force the power tool. Use the
correct power tool for your application.
The correct power tool will do the job
better and safer at the rate for which it
was designed.
b) Do not use the power tool if the switch
does not turn it on and off. Any power
tool that cannot be controlled with the switch
is dangerous and must be repaired.
c) Disconnect the plug from the power
source and/or the battery pack from
the power tool before making any
adjustments, changing accessories, or
storing power tools. Such preventive safety
measures reduce the risk of starting the
power tool accidentally.
d) Store idle power tools out of the reach
of children and do not allow persons
unfamiliar with the power tool or these
instructions to operate the power tool.
Power tools are dangerous in the hands of
untrained users.
e)
f)
g)
Maintain power tools. Check for
misalignment or binding of moving parts,
breakage of parts and any other condition
that may affect the power tool’s operation.
If damaged, have the power tool repaired
before use. Many accidents are caused by
poorly maintained power tools.
Keep cutting tools sharp and clean.
Properly maintained cutting tools with sharp
cutting edges are less likely to bind and are
easier to control.
Use the power tool, accessories and
tool bits etc., in accordance with these
instructions taking into account the
working conditions and the work to
be performed. Use of the power tool for
operations different from those intended
could result in a hazardous situation.
5) SERVICE
a) Have your power tool serviced by a
qualified repair person using only identical
replacement parts. This will ensure that the
safety of the power tool is maintained.
Additional Specific Safety Rules for
Demolition Hammers
• Ensure the chisel is secured in place before
operating the tool.
• In cold-weather conditions or when the tool
has not been used for a longer period of time,
let the tool run with no load for several minutes
before use.
• Always hold the tool firmly with both hands and
ensure a secure stance. Always operate the tool
with the side handle properly mounted.
• When working above ground level ensure the
area below is clear.
• To prevent electric shock, check the working
area for live wires before operation.
• Do not touch the chisel or the parts close to the
chisel immediately after operation, as they may
be extremely hot and cause burns to the skin.
• Always direct the power cable to the rear, away
from the chisel.
• Keep the power cable away from the accessory.
A power cable wrapped around the bit may
cause electric shock.
• Do not wrap the power cable around your body.
• Do not allow inexperienced users to use this
tool.
• Wear ear protectors. Exposure to noise can
cause hearing loss.
23
EN GLI S H
• Use auxiliary handles supplied with the tool.
Loss of control can cause personal injury.
• Do not strike jammed accessories with a
hammer to dislodge them. Fragments of metal
or material chips could dislodge and cause
injury.
• Always switch off the tool when work is finished
and before unplugging.
• Do not recondition accessories yourself. Chisel
reconditioning should be done by a qualified
specialist. Improperly reconditioned accessories
could cause injury. Only slightly worn
accessories can be resharpened by grinding.
Residual Risks
The following risks are inherent to the use of
demolition hammers:
- Injuries caused by touching the hot parts of the
tool.
In spite of the application of the relevant safety
regulations and the implementation of safety
devices, certain residual risks cannot be avoided.
These are:
- Impairment of hearing.
Package Contents
The package contains:
1 Demolition hammer
1 Instruction manual
1 Exploded drawing
• Check for damage to the tool, parts or
accessories which may have occurred during
transport.
• Take the time to thoroughly read and
understand this manual prior to operation.
Description (fig. 1)
WARNING: Never modify the power
tool or any part of it. Damage or
personal injury could result.
a. On/off switch
b. Side handle(s)
c. Tool retainer
d. Tool holder
OPTIONAL ACCESSORIES (FIG. 3)
Various types of 28 mm hex. chisels are available as
an option.
- Risk of squeezing fingers when changing the
accessory.
e. Pointed chisel (DT6927)
- Health hazards caused by breathing dust
developed when working in concrete and/or
masonry.
g. Scaling tool (DT6932)
- Physical trauma due to inappropriate lifting and
carrying of heavy equipment.
Markings on Tool
The following pictograms are shown on the tool:
Read instruction manual before use.
f. Cold chisel (DT6929)
h. Spade chisel (DT6928)
i. Asphalt cutter (DT6934)
j. Driver ground rod (DT6933)
k. Shank tamper (DT6935)
l. Plate tamper (DT6936)
Consult your dealer for further information on the
appropriate accessories.
INTENDED USE
Wear ear protection.
Wear eye protection.
DATE CODE POSITION (FIG. 1)
The Date Code (q), which also includes the year of
manufacture, is printed into the housing.
Example:
2009 XX XX
Year of Manufacture
24
D25980 demolition hammer has been designed for
professional heavy duty demolition, chipping and
chasing applications in concrete, brick, stone and
other masonry materials.
DO NOT use under wet conditions or in presence of
flammable liquids or gases.
These demolition hammers are professional power
tools.
DO NOT let children come into contact with the
tool. Supervision is required when inexperienced
operators use this tool.
ENGLISH
Soft Start Feature
Using an Extension Cable
The soft start feature allows the impact rate to build
up more slowly, thus preventing the chisel or point
from “bouncing” around on the masonry when
starting up.
If an extension cable is required, use an approved
extension cable suitable for the power input of this
tool (see technical data). The minimum conductor
size is 1.5 mm2.
Fully Vibration-dampened Handles
(fig. 1)
The dampers in the handles (b) absorb the vibrations
transmitted to the user. This improves user comfort
during the operation.
Active Vibration Control
The active vibration control neutralises rebound
vibration from the hammer mechanism. Lowering
hand and arm vibration, it allows more comfortable
use for longer periods of time and extends the life of
the unit.
When using a cable reel, always unwind the cable
completely.
ASSEMBLY AND ADJUSTMENTS
WARNING: To reduce the risk of
injury, turn unit off and disconnect
machine from power source before
installing and removing accessories,
before adjusting or changing set-ups
or when making repairs. Be sure the
trigger switch is in the OFF position. An
accidental start-up can cause injury.
Electrical Safety
Inserting And Removing 28 mm Hex
Accessories (fig. 4–6)
The electric motor has been designed for one
voltage only. Always check that the power supply
corresponds to the voltage on the rating plate.
This machine uses chisels with a 28 mm hex. shank.
We recommend to use professional accessories
only.
Your DEWALT tool is double insulated in
accordance with EN 60745; therefore no
earth wire is required.
WARNING: 115 V units have to
be operated via a fail-safe isolating
transformer with an earth screen
between the primary and secondary
winding.
If the supply cord is damaged, it must be replaced
by a specially prepared cord available through the
DEWALT service organization.
Mains Plug Replacement
(U.K. & Ireland Only)
If a new mains plug needs to be fitted:
• Safely dispose of the old plug.
• Connect the brown lead to the live terminal in
the plug.
• Connect the blue lead to the neutral terminal.
WARNING: No connection is to be
made to the earth terminal.
WARNING: Since accessories other
than those offered by DEWALT have not
been tested with this product, the use of
such accessories may entail hazardous
situations. To reduce the risk of injury,
use only accessories recommended by
DEWALT.
Clean and grease the chisel shank.
WARNING: Do not apply lubricant to
the machine.
TO FIT A CHISEL WITH GROOVE IN THE SHANK, PROCEED
AS FOLLOWS (FIG. 5):
1. Pull the tool retainer (c) to the unlock position.
2. Hold the chisel in front of the tool holder with
the groove (m) facing upwards.
3. Insert the chisel shank into the tool holder (d).
4. Push the retainer (c) backwards to lock the
accessory in position.
TO FIT A CHISEL WITH COLLAR ON THE SHANK, PROCEED
AS FOLLOWS (FIG. 6):
1. Pull the tool retainer (c) to the unlock position.
2. Insert the chisel shank into the tool holder (d).
Follow the fitting instructions supplied with good
quality plugs. Recommended fuse: 13 A.
3. Push the retainer (c) in line with the accessory
shank to lock the accessory in position.
4. Pull on the chisel to check if it is properly
locked. The hammering function requires
the chisel to be able to move axially several
centimetres when locked in the tool holder.
25
EN GLI S H
To remove a chisel pull back the retainer (c) and pull
the chisel out of the tool holder.
WARNING: Always wear gloves when
you change accessories. The exposed
metal parts on the tool and accessory
may become extremely hot during
operation.
OPERATION
Instructions for Use
WARNING:
• Always observe the safety instructions
and applicable regulations.
WARNING: To reduce the risk of
injury, turn unit off and disconnect
machine from power source before
installing and removing accessories,
before adjusting or changing set-ups
or when making repairs. Be sure the
trigger switch is in the OFF position. An
accidental start-up can cause injury.
This machine is not user-serviceable. Take the
tool to an authorised DEWALT repair agent after
approximately 200 hours of use.
If problems occur before this time contact an
authorised DEWALT repair agent.
• Be aware of the location of pipework
and wiring.
• Apply a pressure of approx.
20 – 30 kg to the tool. Excessive
force does not speed up chiselling but
decreases tool performance and may
shorten tool life.
Proper Hand Position (fig. 1, 2)
WARNING: To reduce the risk of
serious personal injury, ALWAYS use
proper hand position as shown.
WARNING: To reduce the risk of
serious personal injury, ALWAYS hold
securely in anticipation of a sudden
reaction.
Proper hand position requires one hand on each
side handle (b).
Switching On and Off (fig. 1)
To run the tool, press the on/off switch (a).
To stop the tool, release the switch.
Demolition, Chasing and Channelling
(fig. 1–6)
1. Select the appropriate chisel, and clean and
grease its shank.
2. Insert the chisel and check whether it is properly
locked.
3. Hold of the tool at both handles (b) and turn on.
The tool now runs in continuous operation.
MAINTENANCE
Your DEWALT power tool has been designed to
operate over a long period of time with a minimum
of maintenance. Continuous satisfactory operation
depends upon proper tool care and regular cleaning.
26
Lubrication
Your power tool requires no additional lubrication.
Cleaning
WARNING: Blow dirt and dust out of
the main housing with dry air as often as
dirt is seen collecting in and around the
air vents. Wear approved eye protection
and approved dust mask when
performing this procedure.
WARNING: Never use solvents or
other harsh chemicals for cleaning the
non-metallic parts of the tool. These
chemicals may weaken the materials
used in these parts. Use a cloth
dampened only with water and mild
soap. Never let any liquid get inside the
tool; never immerse any part of the tool
into a liquid.
Optional Accessories
WARNING: Since accessories, other
than those offered by DEWALT, have
not been tested with this product, use
of such accessories with this tool could
be hazardous. To reduce the risk of
injury, only DEWALT, recommended
accessories should be used with this
product.
WARNING: These chisels can be
reground only a limited number of times.
If in doubt, contact your dealer for
recommendations.
ENGLISH
WARNING: Ensure that the cutting
edge does not show discolouration
caused by too much pressure. This may
impair the hardness of the accessory.
Accessory Maintenance
Accessory maintenance at the right time guarantees
optimal results in application and a long and efficient
accessory life.
Grind the chisels on grinding discs. Refer to figure 7
for the appropriate angles of the following chisels:
n. spade-shaped chisel
o. cold chisel
p. pointed chisel
Consult your dealer for further information on the
appropriate accessories.
Protecting the Environment
Separate collection. This product must
not be disposed of with normal
household waste.
Should you find one day that your DEWALT product
needs replacement, or if it is of no further use to you,
do not dispose of it with household waste. Make this
product available for separate collection.
Separate collection of used products
and packaging allows materials to be
recycled and used again. Re-use of
recycled materials helps prevent
environmental pollution and reduces
the demand for raw materials.
Local regulations may provide for separate collection
of electrical products from the household, at
municipal waste sites or by the retailer when you
purchase a new product.
DEWALT provides a facility for the collection and
recycling of DEWALT products once they have
reached the end of their working life. To take
advantage of this service please return your product
to any authorised repair agent who will collect them
on our behalf.
You can check the location of your nearest
authorised repair agent by contacting your local
DEWALT office at the address indicated in this
manual. Alternatively, a list of authorised DEWALT
repair agents and full details of our after-sales
service and contacts are available on the Internet at:
www.2helpU.com.
GUARANTEE
DEWALT is confident of the quality of its
products and offers an outstanding guarantee
for professional users of the product. This
guarantee statement is in addition to and in
no way prejudices your contractual rights as a
professional user or your statutory rights as a
private non-professional user. The guarantee is
valid within the territories of the Member States
of the European Union and the European Free
Trade Area.
• 30 DAY NO RISK
SATISFACTION GUARANTEE •
If you are not completely satisfied with the
performance of your DEWALT tool, simply return
it within 30 days, complete with all original
components, as purchased, to the point of
purchase, for a full refund or exchange. The
product must have been subject to fair wear and
tear and proof of purchase must be produced.
• ONE YEAR FREE SERVICE CONTRACT •
If you need maintenance or service for your
DEWALT tool, in the 12 months following
purchase, it will be undertaken free of charge
at an authorised DEWALT repair agent. Proof of
purchase must be produced. Includes labour.
Excludes accessories and spare parts unless
failed under warranty.
• ONE YEAR FULL WARRANTY •
If your DEWALT product becomes defective
due to faulty materials or workmanship within
12 months from the date of purchase, DEWALT
guarantees to replace all defective parts free of
charge or – at our discretion – replace the unit
free of charge provided that:
• The product has not been misused;
• The product has been subject to fair wear
and tear;
• Repairs have not been attempted by
unauthorised persons;
• Proof of purchase is produced;
• The product is returned complete with all
original components.
If you wish to make a claim, contact your seller
or check the location of your nearest authorised
DEWALT repair agent in the DEWALT catalogue
or contact your DEWALT office at the address
indicated in this manual. A list of authorised
DEWALT repair agents and full details of our
after-sales service is available on the Internet at:
www.2helpU.com.
27
ESPAÑOL
MARTILLO DEMOLEDOR
D25980
o mal conservados, la emisión de
vibraciones puede variar. Esto puede
aumentar significativamente el nivel de
exposición a lo largo del período total
de trabajo.
¡Enhorabuena!
Ha elegido una herramienta DEWALT. Años de
experiencia, innovación y un exhaustivo desarrollo
de productos hacen que DEWALT sea una de
las empresas más fiables para los usuarios de
herramientas profesionales.
Una estimación del nivel de exposición
a la vibración debe tener en cuenta
además las veces en que se apaga la
herramienta o cuando está funcionando
pero no está en realidad haciendo el
trabajo. Esto significaría una disminución
en el nivel de exposición a lo largo del
período total de trabajo.
Datos técnico
Voltaje
Tipo
Frecuencia
Corriente
Potencia absorbida
Tasa de impacto
Energía de impacto
Portaherramientas
Peso
LPA (presión acústica)
KPA (incertidumbre de
presión acústica)
LWA (potencia acústica)
KWA (incertidumbre de
potencia acústica)
kg
D25980
220–240
2
50
8,9/15,8
2000/1800
870
68
28 mm hex
31
dB(A)
93
dB(A)
dB(A)
2,5
108
dB(A)
3,8
V
Hz
A
W
min-1
J
Valores totales de vibración (suma de vectores teniendo en
cuenta los tres ejes) determinados de acuerdo con la norma
EN 60745:
Valor de la emisión de vibración ah
Cincelado
ah,Cheq =
m/s²
Incertidumbre K =
m/s²
8,5
1,5
El nivel de emisión de vibración que se ofrece en
esta hoja informativa se ha medido de acuerdo
con la prueba estandarizada que ofrece la norma
EN 60745 y puede utilizarse para comparar una
herramienta con otra. Puede utilizarse para realizar
una evaluación preliminar de la exposición.
ADVERTENCIA: El nivel de emisión
de vibración declarado ejemplifica
las aplicaciones principales de la
herramienta. Sin embargo, si la
herramienta se utiliza para aplicaciones
diferentes, con accesorios diferentes
28
Identifique medidas adicionales de
seguridad para proteger al operador
de los efectos de la vibración, como:
el mantenimiento de la herramienta y
los accesorios, mantener las manos
calientes, organización de patrones
de trabajo.
Fusibles::
Europa
herramientas de 230 V
10 Amperios, en la red
Definiciones: normas de seguridad
Las siguientes definiciones describen el nivel de
gravedad de las señales. Lea el manual y preste
atención a estos símbolos.
PELIGRO: indica una situación de
peligro inminente, que si no se evita,
provocará la muerte o lesiones
graves.
ADVERTENCIA: indica una situación
de posible peligro que, si no se evita,
podría provocar la muerte o lesiones
graves.
ATENCIÓN: indica una situación de
posible peligro que, si no se evita,
puede provocar lesiones leves
o moderadas.
AVISO: indica una práctica no
relacionada con las lesiones
personales que, de no evitarse, puede
ocasionar daños materiales.
Indica riesgo de descarga eléctrica.
Indica riesgo de incendio.
ESPAÑOL
Declaración de conformidad CE
DIRECTRIZ DE LA MAQUINARIA
DIRECTRIZ DE RUIDO EXTERIOR
D25980
DEWALT declara que los productos descritos bajo
“datos técnicos” son conformes a las normas:
98/37/EC (hasta el 28 de diciembre de 2009),
2006/42/EC (desde el 29 de diciembre de 2009),
EN 60745-1, EN 60745-2-6;
2000/14/EC, Martillo rompepavimentos eléctrico,
m > 15 kg, Anexo VIII, TÜV Rheinland Product
Safety GmbH (0197), D-51105 Colonia, Alemania,
N° de identificación del organismo notificado: 0197
Nivel de potencia acústica según la norma
2000/14/EC (Artículo 12, Anexo III, N° 10;
m > 15 kg):
LWA (nivel de potencia
acústica medido)
dB
108
LWA (nivel de potencia
acústica garantizado)
dB
110
Estos productos son conformes también a la
Directriz 2004/108/EC. Si desea más información,
póngase en contacto con DEWALT en la dirección
indicada a continuación o bien consulte la parte
posterior de este manual.
El que suscribe es responsable de la compilación
del archivo técnico y realiza esta declaración en
representación de DEWALT.
Horst Grossmann
Vicepresidente de Ingeniería y Desarrollo de
Productos
DEWALT, Richard-Klinger-Strase 11,
D-65510, Idstein, Alemania
03.08.2009
ADVERTENCIA: para reducir el
riesgo de lesiones, lea el manual de
instrucciones.
Advertencias generales de seguridad
para las herramientas eléctricas
¡ADVERTENCIA! Lea todas las
advertencias de seguridad y todas
las instrucciones. El incumplimiento
de las advertencias e instrucciones
podría provocar una descarga eléctrica,
un incendio y/o lesiones graves.
GUARDE LAS ADVERTENCIAS E INSTRUCCIONES
PARA PODER CONSULTARLAS EN EL FUTURO
El término “herramienta eléctrica” incluido en
todas las advertencias se refiere a su herramienta
eléctrica conectada a la red (cable eléctrico) o a
su herramienta eléctrica accionada con baterías
(inalámbrica).
1) SEGURIDAD DEL ÁREA DE TRABAJO
a) Mantenga el área de trabajo limpia y bien
iluminada. Las áreas abarrotadas u oscuras
propician accidentes.
b) No haga funcionar las herramientas
eléctricas en atmósferas explosivas, como
ambientes donde haya polvo, gases o
líquidos inflamables. Las herramientas
eléctricas originan chispas que pueden
encender el polvo o producir humo.
c) Mantenga alejados a los niños y a los
espectadores de la herramienta eléctrica
en funcionamiento. Las distracciones
pueden provocar la pérdida de control.
2) SEGURIDAD ELÉCTRICA
a) Los enchufes de la herramienta eléctrica
deben adaptarse a la toma de corriente.
Nunca modifique el enchufe de ninguna
manera. No utilice ningún enchufe
adaptador con herramientas eléctricas
con conexión a tierra. Los enchufes no
modificados y que se adaptan a las tomas
de corrientes reducirán el riesgo de descarga
eléctrica.
b) Evite el contacto corporal con superficies
con toma de tierra como, por ejemplo,
tuberías, radiadores, cocinas y
refrigeradores. Existe mayor riesgo de
descarga eléctrica si su cuerpo está puesto a
tierra.
c) No exponga las herramientas eléctricas
a la lluvia ni a condiciones de humedad.
Si entra agua en una herramienta eléctrica,
aumentará el riesgo de descarga eléctrica.
d) No use el cable indebidamente. Nunca
utilice el cable para transportar, tirar o
desenchufar la herramienta eléctrica.
Mantenga el cable alejado del calor, el
aceite, los bordes afilados o las piezas
29
ESPAÑOL
e)
f)
móviles. Los cables dañados o enredados
aumentan el riesgo de descarga eléctrica.
Al operar una herramienta eléctrica en
el exterior, utilice un cable prolongador
adecuado para tal uso. Utilice un cable
adecuado para uso en exteriores a fin de
reducir el riesgo de descarga eléctrica.
Si no se puede evitar el uso de una
herramienta eléctrica en una zona
húmeda, utilice un dispositivo de corriente
residual (residual current device, RCD)
de seguridad. El uso de un RCD reduce el
riesgo de sufrir una descarga eléctrica.
3) SEGURIDAD PERSONAL
a) Permanezca alerta, controle lo que está
haciendo y utilice el sentido común
cuando emplee una herramienta eléctrica.
No utilice una herramienta eléctrica si
está cansado o bajo el efecto de drogas,
alcohol o medicamentos. Un momento de
descuido mientras se opera una herramienta
eléctrica puede provocar lesiones personales
graves.
b) Utilice equipo de seguridad personal.
Utilice siempre protección ocular.
El uso de equipo de seguridad, como
mascarillas para polvo, calzado de seguridad
antideslizante, cascos o protección auditiva
en las condiciones adecuadas reducirá las
lesiones personales.
c) Evite poner en marcha la herramienta
involuntariamente. Asegúrese de que
el interruptor está apagado antes de
conectar la fuente de alimentación
y/o la batería, coger o transportar la
herramienta. Transportar herramientas
eléctricas con su dedo apoyado sobre
el interruptor o enchufar herramientas
eléctricas con el interruptor en la posición de
encendido puede propiciar accidentes.
d) Retire la clavija de ajuste o la llave de
tuercas antes de encender la herramienta
eléctrica. Una llave de tuercas o una clavija
de ajuste que quede conectada a una pieza
giratoria de la herramienta eléctrica puede
provocar lesiones personales.
e) No se estire demasiado. Conserve el
equilibrio y posiciónese adecuadamente
en todo momento. Esto permite un mejor
control de la herramienta eléctrica en
situaciones inesperadas.
f) Use la vestimenta adecuada. No use
ropas holgadas ni joyas. Mantenga el
cabello, la ropa y los guantes alejados
de las piezas en movimiento. Las ropas
holgadas, las joyas o el cabello largo pueden
30
g)
quedar atrapados en las piezas
en movimiento.
Si se suministran dispositivos para la
conexión de accesorios con fines de
recolección y extracción de polvo,
asegúrese de que estén conectados y
que se utilicen correctamente. El uso del
extractor de polvo puede reducir los riesgos
relacionados con el polvo.
4) USO Y MANTENIMIENTO DE LA HERRAMIENTA
ELÉCTRICA
a) No fuerce la herramienta eléctrica. Utilice
la herramienta eléctrica correcta para
el trabajo que realizará. La herramienta
eléctrica correcta hará el trabajo mejor, y de
un modo más seguro, a la velocidad para la
que fue diseñada.
b) No utilice la herramienta eléctrica si no
puede encenderla o apagarla con el
interruptor. Las herramientas que no puedan
ser controladas con el interruptor constituyen
un peligro y deben repararse.
c) Desconecte el enchufe de la fuente
de alimentación o la batería de la
herramienta eléctrica antes de realizar
cualquier ajuste, cambio de accesorios
o almacenar las herramientas eléctricas.
Estas medidas de seguridad preventivas
reducen el riesgo de encender la herramienta
eléctrica de forma accidental.
d) Guarde la herramienta eléctrica que no
esté en uso fuera del alcance de los
niños y no permita que otras personas
no familiarizadas con ella o con estas
instrucciones operen la herramienta. Las
herramientas eléctricas son peligrosas si
son operadas por usuarios que no tienen
formación.
e) Mantenimiento de las herramientas
eléctricas. Revise que no haya piezas en
movimiento mal alineadas o trabadas,
piezas rotas o cualquier otra situación
que pueda afectar el funcionamiento de
las herramientas eléctricas. Si encuentra
daños, haga reparar la herramienta
eléctrica antes de utilizarla. Se producen
muchos accidentes a causa de las
herramientas eléctricas que carecen de un
mantenimiento adecuado.
f) Mantenga las herramientas de corte
afiladas y limpias. Las herramientas de
corte con mantenimiento adecuado y con
los bordes de corte afilados son menos
propensas a trabarse y son más fáciles de
controlar.
ESPAÑOL
g)
Utilice las herramientas eléctricas, sus
accesorios y piezas, etc. de acuerdo con
las presentes instrucciones, teniendo
siempre en cuenta las condiciones de
trabajo y el trabajo que deba llevar a
cabo. El uso de la herramienta eléctrica para
operaciones diferentes de aquellas para
las que fue diseñada podría originar una
situación peligrosa.
5) MANTENIMIENTO
a) Solicite a una persona cualificada en
reparaciones que realice el mantenimiento
de su herramienta eléctrica y que solo
utilice piezas de repuesto idénticas. Esto
garantizará la seguridad de la herramienta
eléctrica.
Normas de seguridad adicionales
específicas para martillos
demoledores
• Compruebe que el cincel esté fijo en su
sitio antes de poner la herramienta en
funcionamiento.
• En condiciones climáticas frías o cuando la
herramienta no se haya utilizado durante un
período largo de tiempo, deje la herramienta
encendida sin carga durante varios minutos
antes de utilizarla.
• Sujete siempre la herramienta firmemente con
ambas manos para asegurar la postura. Utilice
siempre la herramienta con la empuñadura
lateral montada adecuadamente.
• Cuando trabaje por encima del nivel del
suelo, asegúrese de que el área de abajo esté
despejada.
• Para prevenir una descarga eléctrica,
compruebe si hay cables cargados en
el área de trabajo antes de la puesta en
funcionamiento.
• No toque el cincel o las partes cerca
del cincel inmediatamente después de
utilizar la herramienta, ya que pueden
estar extremadamente calientes y causar
quemaduras en la piel.
• Dirija siempre el cable de alimentación hacia la
parte de atrás, lejos del cincel.
• Mantenga el cable de alimentación alejado del
accesorio. Un cable de alimentación enrollado
en una broca puede causar descarga eléctrica.
• Póngase protectores para el oído. La
exposición al ruido puede causar pérdida
auditiva.
• Use las empuñaduras auxiliares suministradas
con la herramienta. La pérdida de control puede
ocasionar lesión personal.
• No golpee los accesorios atascados con un
martillo para sacarlos. Pueden desprenderse
fragmentos de metal o astillas de material y
ocasionar heridas.
• Apague siempre la herramienta cuando haya
terminado el trabajo y antes de desenchufarla.
• No repare los accesorios usted mismo. La
reparación de los cinceles debe ser realizada
por un especialista cualificado. Los accesorios
que no estén bien reparados pueden
causar lesiones. Los accesorios ligeramente
desgastados pueden volver a afilarse amolando.
Riesgos residuales
A continuación se citan los riesgos inherentes al uso
de los martillos demoledores:
- Lesiones ocasionadas al tocar las piezas
calientes de la herramienta.
A pesar del cumplimiento de las normas de
seguridad pertinentes y del uso de dispositivos de
seguridad, existen determinados riesgos residuales
que no pueden evitarse. Los riesgos son los
siguientes:
- Deterioro auditivo.
- Riesgo de pillarse los dedos al cambiar el
accesorio.
- Riesgos para la salud ocasionados al respirar
el polvillo que se desprende al trabajar con
hormigón o mampostería.
- Trauma físico debido a un levantamiento o
transporte inadecuados del equipo pesado.
Símbolos en la herramienta
En la herramienta se muestran los siguientes
pictogramas:
Antes de usarlo, lea el manual de
instrucciones.
Use protección para los oídos.
Use protección ocular.
• No se enrolle el cable de alimentación alrededor
del cuerpo.
• No permita que los usuarios sin experiencia
manejen esta herramienta.
31
ESPAÑOL
POSICIÓN DEL CÓDIGO DE FECHA (FIG. 1)
El Código de fecha (q), que contiene también el año
de fabricación, viene impreso en la caja protectora.
Ejemplo:
2009 XX XX
Año de fabricación
NO debe usarse en condiciones húmedas ni en
presencia de líquidos o gases inflamables.
Estos martillos demoledores son herramientas
eléctricas profesionales.
NO permita que los niños toquen la herramienta. El
uso de esta herramienta por parte de operadores
inexpertos requiere supervisión.
Contenido del embalaje
Característica de arranque suave
El embalaje contiene:
La característica de arranque suave permite que
la tasa de impacto aumente más lentamente,
evitando así que el cincel o la punta “reboten” en la
mampostería al poner la herramienta en marcha.
1 Martillo demoledor
1 Manual de instrucciones
1 Dibujo despiezado
• Compruebe si la herramienta, piezas o
accesorios han sufrido algún desperfecto
durante el transporte.
• Tómese el tiempo necesario para leer
detenidamente y comprender este manual
antes de utilizar la herramienta.
Descripción (fig. 1)
ADVERTENCIA: Jamás altere la
herramienta eléctrica ni ninguna de sus
piezas. Podrían producirse lesiones
personales o daños.
a. Interruptor de encendido/apagado
Empuñaduras de amortiguación
completa de vibraciones (fig. 1)
Los amortiguadores de las empuñaduras (b)
absorben las vibraciones transmitidas al usuario.
Esto mejora la comodidad del usuario durante el
funcionamiento.
Control activo de vibraciones
El control activo de vibraciones neutraliza la vibración
de rebote del mecanismo del martillo. El disminuir la
vibración de la mano y el brazo permite un uso más
cómodo durante períodos más largos de tiempo y
prolonga la vida útil de la herramienta.
b. Empuñadura(s) lateral(es)
Seguridad eléctrica
c. Dispositivo de retención de la herramienta
El motor eléctrico está concebido para un
solo voltaje. Compruebe siempre que el voltaje
suministrado corresponda al indicado en la placa de
características.
d. Portaherramientas
ACCESORIOS OPCIONALES (FIG. 3)
Se ofrecen como opción varios tipos de cinceles
hexagonales de 28 mm.
e. Cincel puntiagudo (DT6927)
f. Cincel frío (DT6929)
g. Herramienta desincrustadora (DT6932)
h. Cincel pala (DT6929)
i. Cortador de asfalto (DT6934)
Su herramienta DEWALT tiene doble
aislamiento conforme a la norma
EN 60745, por lo que no se requiere
conexión a tierra.
Si el cable de suministro está dañado, debe
reemplazarse por un cable especialmente preparado
disponible a través de la organización de servicios
de DEWALT.
j. Piquete de toma de tierra del percutor (DT6933)
k. Pisón de vástago (DT6935)
l. Pisón de placa (DT6936)
Consulte a su proveedor si desea información más
detallada sobre los accesorios apropiados.
USO PREVISTO
El martillo demoledor D25980 ha sido diseñado para
aplicaciones profesionales de trabajos pesados de
demolición, desbastado y embutición en hormigón,
ladrillo, piedra y otros materiales de mampostería.
32
Uso de un cable prolongador
No debe utilizarse un cable prolongador a menos
que sea absolutamente necesario. Use un cable
prolongador adecuado a la potencia del cargador
(consulte los datos técnicos). La dimensión mínima
del conductor es de 1 mm2; la longitud máxima es
de 30 m.
Si utiliza un carrete de cable, desenrolle siempre el
cable completamente.
ESPAÑOL
MONTAJE Y AJUSTES
ADVERTENCIA: Para disminuir
el riesgo de lesiones, apague
la máquina y desconéctala del
suministro eléctrico antes de
instalar y quitar accesorios y
antes de hacer ajustes, cambios
de configuración o reparaciones.
Compruebe que el interruptor de puesta
en marcha esté en la posición OFF. La
puesta en marcha accidental puede
causar lesiones.
Introducir y sacar accesorios
hexagonales de 28 mm (figs. 4–6)
Esta máquina usa cinceles con un vástago
hexagonal de 28 mm. Recomendamos únicamente
el uso de accesorios profesionales.
ADVERTENCIA: Dado que
los accesorios que no sean los
suministrados por DEWALT no han
sido sometidos a pruebas con este
producto, el uso de tales accesorios
podría ser peligroso. Para minimizar
el riesgo de lesiones, use sólo los
accesorios recomendados por DEWALT.
Limpie y engrase el vástago del cincel.
ADVERTENCIA: No aplique lubricante
a la máquina.
PARA COLOCAR UN CINCEL CON UNA RANURA EN EL
VÁSTAGO, PROCEDA DE LA SIGUIENTE FORMA (FIG. 5):
1. Tire del dispositivo de retención de la
herramienta (c) hasta ponerlo en la posición de
desbloqueo.
2. Sujete el cincel delante del portaherramientas
con la ranura (m) mirando hacia arriba.
3. Introduzca el vástago del cincel en el
portaherramientas (d).
4. Empuje el dispositivo de retención (c) hacia
atrás y bloquee el accesorio en su sitio.
PARA COLOCAR UN CINCEL CON UN COLLAR EN EL
VÁSTAGO, PROCEDA DE LA SIGUIENTE FORMA (FIG. 6):
1. Tire del dispositivo de retención de la
herramienta (c) hasta ponerlo en la posición de
desbloqueo.
2. Introduzca el vástago del cincel en el
portaherramientas (d).
3. Empuje el dispositivo de retención (c) alineado
con el vástago del accesorio para bloquear el
accesorio en su sitio.
4. Tire del cincel para comprobar que esté bien
bloqueado. La función para martillar requiere
que el cincel se pueda mover en el eje varios
centímetros cuando esté bloqueado en el
portaherramientas.
Para sacar un cincel tire hacia atrás del
dispositivo de retención (c) y saque el cincel del
portaherramientas.
ADVERTENCIA: Use siempre guantes
cuando cambie accesorios. Las partes
de metal expuestas en la herramienta
y accesorios pueden ponerse
extremadamente calientes durante el
funcionamiento.
FUNCIONAMIENTO
Instrucciones de uso
ADVERTENCIA:
• Respete siempre las instrucciones de
seguridad y las normas aplicables.
• Sepa dónde están situados las
tuberías y los cables.
• Aplique una presión de
aproximadamente 20 a 30 kg a la
herramienta. La fuerza excesiva no
acelera el cincelado pero disminuye
el rendimiento de la herramienta y
puede acortar la vida útil de la misma.
Posición adecuada de las manos
(fig. 1, 2)
ADVERTENCIA: Para reducir el riesgo
de lesión personal grave, tenga
SIEMPRE las manos en una posición
adecuada como se muestra.
ADVERTENCIA: Para reducir el riesgo
de lesión personal grave, sujete
SIEMPRE bien en caso de que haya
una reacción repentina.
Para tener una posición adecuada de las manos,
ponga una mano en cada empuñadura lateral (b).
Encendido y apagado (figs. 1)
Para poner en marcha la herramienta, presione el
interruptor de encendido/apagado (a).
Para parar la herramienta, suelte el interruptor.
Demolición, embutición y
acanaladura (figs. 1–6)
1. Seleccione el cincel apropiado y limpie y
engrase el vástago.
33
ESPAÑOL
2. Introduzca el cincel y compruebe si está bien
bloqueado.
3. Sujete la herramienta por ambas empuñaduras
(b) y enciéndala. La herramienta funciona ahora
de forma continua.
MANTENIMIENTO
Su herramienta eléctrica DEWALT ha sido
diseñada para funcionar mucho tiempo con un
mínimo de mantenimiento. Que siga funcionando
satisfactoriamente depende del buen cuidado de la
herramienta y de su limpieza periódica.
ADVERTENCIA: Para disminuir
el riesgo de lesiones, apague
la máquina y desconéctala del
suministro eléctrico antes de
instalar y quitar accesorios y
antes de hacer ajustes, cambios
de configuración o reparaciones.
Compruebe que el interruptor de puesta
en marcha esté en la posición OFF. La
puesta en marcha accidental puede
causar lesiones.
Esta máquina no puede ser reparada por el
usuario. Lleve la herramienta a un agente de
reparaciones autorizado de DEWALT después de
aproximadamente 200 horas de uso.
Si surgen problemas antes de este momento
contacte con un agente de reparaciones autorizado
de DEWALT.
Lubrication
Su herramienta eléctrica no requiere lubricación
adicional.
los materiales de dichas piezas. Use
un trapo humedecido sólo con agua
y jabón suave. No deje que penetre
ningún líquido dentro de la herramienta
y no sumerja ninguna pieza de la
herramienta en líquidos.
Accesorios opcionales
ADVERTENCIA: Dado que algunos
accesorios, diferentes de los ofrecidos
por DEWALT, no se han probado con
este producto, el empleo de tales
accesorios podría constituir un riesgo.
Para reducir el riesgo de lesiones,
sólo deben usarse con el producto los
accesorios recomendados DEWALT.
ADVERTENCIA: Estos cinceles
pueden ser rectificados de nuevo sólo
un número limitado de veces. Si tiene
dudas, contacte con su proveedor para
obtener recomendaciones.
ADVERTENCIA: Asegúrese de
que el borde de corte no muestre
decoloración causada por demasiada
presión. Esto puede afectar la dureza
del accesorio.
Mantenimiento de accesorios
El mantenimiento de los accesorios en el momento
adecuado garantiza los resultados óptimos en
la aplicación y una vida larga y eficiente de los
accesorios.
Afile los cinceles en los discos de afilado. Consulte
la figura 7 para los ángulos apropiados de los
siguientes cinceles:
n. Cincel pala
o. Cincel frío
p. Cincel puntiagudo
Consulte a su proveedor si desea información más
detallada sobre los accesorios apropiados
Limpieza
ADVERTENCIA: Sople la suciedad
y el polvo de la carcasa principal con
aire seco siempre que vea acumularse
el polvo alrededor de los respiraderos.
Utilice protección ocular y mascarillas
antipolvo aprobadas cuando realice este
procedimiento.
ADVERTENCIA: no use nunca
disolventes ni otros agentes químicos
agresivos para limpiar las piezas no
metálicas de la herramienta. Estos
agentes químicos pueden debilitar
34
Protección del medio ambiente
Recogida selectiva. Este producto no
se debe eliminar con la basura
doméstica.
Si alguna vez tiene que cambiar su producto
DEWALT, o si ya no le vale, no lo elimine con la
basura doméstica. Prepárelo para una recogida
selectiva.
ESPAÑOL
La recogida selectiva de los productos
y embalajes usados permite el reciclaje
de los materiales y que se puedan usar
de nuevo. La reutilización de los
materiales reciclados ayuda a evitar la
contaminación del medio ambiente y
reduce la demanda de materias primas.
Las legislaciones locales pueden facilitar la recogida
selectiva de los productos eléctricos domésticos
para llevarlos a centros de residuos municipales o
bien ser por el propio distribuidor al que compró el
producto nuevo el que se encargue de recogerlo.
DEWALT facilita la recogida y reciclaje de los
productos DEWALT una vez estos han alcanzado el
final de su vida útil. Para disfrutar de este servicio,
devuelva el producto a cualquier servicio técnico
autorizado, que lo recogerá en nuestro nombre.
Para saber dónde está el servicio técnico autorizado
más cercano puede ponerse en contacto con la
oficina local DEWALT en la dirección indicada en
este manual. Alternativamente, puede encontrar
una lista con la dirección de los servicios técnicos
DEWALT autorizados y detalles sobre nuestro
servicio postventa en Internet: www.2helpU.com
35
ESPAÑOL
GARANTÍA
DEWALT tiene plena confianza en la calidad de
sus productos y ofrece una excepcional garantía
para los usuarios profesionales del producto.
Esta declaración de garantía es adicional a sus
derechos contractuales como usuario profesional
y a sus derechos legales como usuario particular
no profesional y no perjudica de ningún modo
dichos derechos. La garantía es válida dentro
de los territorios de los Estados Miembros de
la Unión Europea y del Área de Libre Comercio
Europea.
• GARANTÍA DE SATISFACCIÓN
DE 30 DÍAS SIN RIESGO •
Si no está totalmente satisfecho con el
rendimiento de su herramienta DEWALT, sólo
tiene que devolverla al punto de compra en
un plazo de 30 días, completa con todos los
componentes originales, tal y como la compró,
para un reembolso completo o cambio. El
producto debe haber estado sujeto a un
desgaste lógico y normal y debe presentarse
prueba de compra.
• CONTRATO DE MANTENIMIENTO
GRATIS POR UN AÑO •
Si necesita mantenimiento o revisión de su
herramienta DEWALT en los 12 meses siguientes
a la compra, se realizará gratuitamente por un
agente de reparaciones autorizado de DEWALT.
Debe presentarse prueba de compra. Incluye
mano de obra. Excluye los accesorios y las
piezas de repuesto a menos que hayan fallado
bajo garantía.
• GARANTÍA COMPLETA DE UN AÑO •
Si su producto DEWALT está defectuoso
debido a fallos de material o fabricación, en
un plazo de 12 meses a partir de la fecha de
compra, garantizamos reemplazar todas las
piezas defectuosas gratuitamente o, a nuestra
discreción, cambiar el aparato gratis siempre
que:
• El producto no se haya utilizado mal;
• El producto se haya sometido a un desgaste
lógico y normal;
• No se hayan intentado hacer reparaciones
por personas no autorizadas;
• Se presente prueba de compra.
• El producto se devuelva completo con
todos los componentes originales.
36
Si desea hacer una reclamación, contacte con su
vendedor o compruebe dónde se encuentra su
agente de reparaciones autorizado de DEWALT
más cercano en el catálogo de DEWALT o
póngase en contacto con su oficina de DEWALT
en la dirección indicada en este manual. Puede
obtener una lista de agentes de reparaciones
autorizados de DEWALT y todos los detalles de
nuestro servicio después de la venta en Internet
en: www.2helpU.com.
FRANÇAIS
MARTEAU DE DÉMOLITION
D25980
peuvent augmenter considérablement
le niveau d’exposition sur la durée totale
de travail.
Félicitations !
Vous avez choisi un outil DEWALT. Des années
d’expertise dans le développement et l’innovation
de ses produits ont fait de DEWALT, le partenaire
privilégié des utilisateurs professionnels d’outils
électriques.
Toute estimation du degré d’exposition
à des vibrations doit également prendre
en compte les heures où l’outil est mis
hors tension ou lorsqu’il tourne sans
effectuer aucune tâche. Ces éléments
peuvent réduire sensiblement le degré
d’exposition sur la durée totale de
travail.
Fiche technique
Tension
Type
Fréquence
Courant
Puissance absorbée
Force d’impact
Énergie d’impact
Porte-outil
Poids
LPA (pression acoustique)
KPA (incertitude de pression
acoustique)
LWA (puissance acoustique)
KWA (incertitude de puissance
acoustique)
kg
D25980
220–240
2
50
8,9/15,8
2000/1800
870
68
hex 28 mm
31
dB(A)
93
Définitions : consignes de sécurité
dB(A)
dB(A)
2,5
108
Les définitions ci-après décrivent le degré de risques
associé à chaque balise. Lire soigneusement la
notice d’instructions et respecter ces symboles.
dB(A)
3,8
V
Hz
A
W
min-1
J
Valeurs du taux de vibrations (somme vectorielle de triaxialité)
déterminées selon la norme EN 60745 :
Valeur d’émission de vibration ah
Ciselage
ah,Cheq=
Incertitude K=
m/s²
m/s²
8,5
1,5
Le taux d’émission de vibrations indiqué dans ce
feuillet informatif a été mesuré conformément à une
méthode d’essai normalisé établie par EN 60745, et
peut être utilisé pour comparer un outil à un autre.
Il peut également être utilisé pour effectuer une
évaluation préliminaire de l’exposition.
AVERTISSEMENT : le taux d’émission
de vibrations déclaré correspond
aux applications principales de l’outil.
Néanmoins, si l’outil est utilisé pour
différentes applications ou est mal
entretenu, ce taux d’émission de
vibrations pourra varier. Ces éléments
Identifier des mesures de sécurité
supplémentaires pour protéger
l’opérateur contre les effets nocifs des
vibrations telles que : maintenance de
l’outil et des accessoires, maintenir
la température des mains élevée,
organisation du travail.
Fusibles :
Europe
Outils 230 V
10 ampères, secteur
DANGER : indique une situation
de danger imminent qui, si rien
n’est fait pour l’éviter, aura comme
conséquences la mort ou des
dommages corporels graves.
AVERTISSEMENT : indique une
situation de danger potentiel qui, si
rien n’est fait pour l’éviter, pourra avoir
comme conséquences la mort ou des
dommages corporels graves.
ATTENTION : indique une situation
de danger potentiel qui, si rien n’est
fait pour l’éviter, pourrait avoir comme
conséquences des dommages
corporels mineurs ou moindres.
AVIS : indique une pratique ne posant
aucun risque de dommages
corporels, mais qui par contre, si rien
n’est fait pour l’éviter, pourrait poser
des risques de dommages matériels.
Indique des risques de décharges
électriques.
37
FRANÇAIS
Indique des risques d’incendie.
Certificat de conformité CE
DIRECTIVES MACHINES
CONSIGNES DE PROTECTION CONTRE LES NUISANCES
SONORES À L’EXTÉRIEUR
D25980
DEWALT certifie que les produits décrits dans le
paragraphe « Fiche technique » sont conformes aux
normes :
98/37/EC (jusqu’au 28 déc. 2009), 2006/42/EC
(à partir du 29 déc. 2009), EN 60745-1,
EN 60745-2-6;
2000/14/EC, Brise-béton électrique, m > 15 kg,
Annexe VIII, Sécurité des produits TÜV Rheinland
GmbH (0197), D-51105 Cologne, Allemagne,
Organisme notifié Nº : 0197
Niveau de puissance acoustique conforme à la
norme 2000/14/EC (Article 12, Annexe III, No. 10 ;
m ≤ 15 kg) :
LWA (niveau mesuré de
puissance acoustique)
dB
108
LWA (niveau garanti de puissance
acoustique)
dB
110
Ces produits sont également conformes aux normes
2004/108/EC. Pour plus d’informations, veuillez
contacter DEWALT à l’adresse suivante ou vous
reporter au dos de cette notice d’instructions.
Le soussigné est responsable de la compilation du
fichier technique et fait cette déclaration au nom de
DEWALT.
Horst Grossmann
Vice Président de l’Ingénierie et du
développement produit
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 11,
D-65510, Idstein, Allemagne
03.08.2009
38
AVERTISSEMENT : afin de réduire
le risque de blessure, lisez le manuel
d’instruction.
Avertissements de sécurité généraux
pour les outils électriques
AVERTISSEMENT ! Lire toutes les
directives et consignes de sécurité.
Tout manquement aux directives et
consignes ci-incluses comporte des
risques de décharges électriques,
d’incendie et/ou de dommages
corporels graves.
CONSERVEZ TOUS LES AVERTISSEMENTS ET LES
CONSIGNES POUR RÉFÉRENCE ULTÉRIEURE
Le terme « outil électrique » mentionné dans les
avertissements se rapporte aux outils branchés
sur secteur (avec câble de raccordement) ou
fonctionnant sur piles (sans fil).
1) SÉCURITÉ DE L’AIRE DE TRAVAIL
a) Maintenez l’aire de travail propre et bien
éclairée. Une aire de travail encombrée ou
mal éclairée augmente les risques d’accident.
b) N’utilisez pas les outils électriques dans
un environnement explosif, comme en
présence de liquides, gaz ou poussières
inflammables. Les outils électriques
produisent des étincelles qui peuvent
enflammer la poussière ou les émanations.
c) Tenez à distance enfants et spectateurs
pendant que vous opérez un outil
électrique. Une distraction peut vous faire
perdre le contrôle de l’outil.
2) SÉCURITÉ ÉLECTRIQUE
a) La fiche de l’outil électrique doit
correspondre avec la prise de courant. Ne
modifiez en aucun cas la fiche. N’utilisez
pas de fiches adaptatrices avec des
outils électriques reliés à la terre (masse).
Les fiches non modifiées et les prises de
courant adaptées réduisent les risques
d’électrocution.
b) Évitez tout contact physique avec des
surfaces reliées à la terre ou à la masse,
tels que tuyaux, radiateurs, cuisinières
électriques et réfrigérateurs. Le risque
d’électrocution augmente si votre corps est
relié à la terre.
c) N’exposez pas les outils électriques
à la pluie ou à l’humidité. Le risque
d’électrocution augmente si de l’eau pénètre
dans un outil électrique.
d) Ne maltraitez pas le cordon
d’alimentation. N’utilisez jamais le cordon
FRANÇAIS
e)
f)
pour transporter, tirer ou débrancher
l’outil électrique. Tenez le cordon à
l’écart des sources de chaleur, de l’huile,
des bords tranchants ou des pièces en
mouvement. Le risque d’électrocution
augmente si le cordon est endommagé ou
entortillé.
Utilisez une rallonge conçue pour
l’utilisation à l’extérieur si vous utilisez
l’outil électrique dehors. Le risque
d’électrocution diminue si vous utilisez un
cordon conçu pour l’utilisation à l’extérieur.
Si vous ne pouvez pas faire autrement
qu’utiliser l’outil électrique dans un
endroit humide, utilisez un circuit protégé
par dispositif de courant résiduel (RCD).
L’utilisation d’un RCD réduit le risque
d’électrocution.
3) SÉCURITÉ PERSONNELLE
a) Restez vigilant, surveillez vos gestes et
faites preuve de bon sens lorsque vous
utilisez un outil électrique. N’utilisez pas
un outil électrique si vous êtes fatigué ou
sous l’influence de drogues, d’alcool ou
de médicaments. Un moment d’inattention
durant l’utilisation d’un outil électrique peut
entraîner de graves blessures corporelles.
b) Utilisez un équipement de sécurité
individuelle. Portez toujours des lunettes
de sécurité. Un équipement de sécurité
comme un masque anti-poussières, des
chaussures de sécurité antidérapantes, un
casque de sécurité ou un serre-tête antibruit,
utilisé selon la tâche à effectuer, permettront
de diminuer le risque de blessures
corporelles.
c) Évitez tout démarrage intempestif.
Assurez-vous que l’interrupteur est en
position arrêt avant de relier l’outil à la
source d’alimentation et/ou au bloc-piles,
ou de ramasser ou transporter l’outil.
Transporter les outils électriques le doigt
placé sur l’interrupteur ainsi que brancher
des outils électriques dont l’interrupteur est
en position Marche augmentent les risques
d’accident.
d) Retirez toute clé de réglage ou autre
avant de mettre l’outil sous tension. Une
clé laissée en place sur une pièce rotative de
l’outil électrique peut entraîner des blessures
corporelles.
e) Ne vous penchez pas trop loin. Maintenez
constamment votre équilibre. Vous
aurez ainsi une meilleure maîtrise de l’outil
électrique en cas de situations imprévues.
f) Portez des vêtements adéquats. Ne
portez pas de vêtements amples ni de
g)
bijoux. Maintenez cheveux, vêtements et
gants à l’écart des pièces en mouvement.
Les pièces en mouvement peuvent happer
les vêtements amples, les bijoux et les
cheveux longs.
Si des accessoires sont fournis pour
raccorder des dispositifs d’aspiration
et de collecte de la poussière, vérifiez
qu’ils sont bien raccordés et bien utilisés.
L’utilisation de dispositifs de collecte de la
poussière peut réduire les risques liés à la
poussière.
4) UTILISATION ET ENTRETIEN DES OUTILS ÉLECTRIQUES
a) Ne forcez pas l’outil électrique. Utilisez
l’outil électrique qui correspond à votre
utilisation. Si vous utilisez l’outil électrique
adéquat et respectez le régime pour lequel il
a été conçu, il réalisera un travail de meilleure
qualité et plus sûr.
b) N’utilisez pas l’outil électrique s’il est
impossible de l’allumer ou de l’éteindre
avec l’interrupteur. Un outil électrique
qui ne peut être contrôlé par l’interrupteur
représente un danger et doit être réparé.
c) Débranchez la fiche de la source
d’alimentation et/ou le bloc-piles de l’outil
électrique avant d’effectuer des réglages,
de changer les accessoires ou de ranger
les outils électriques. Ces mesures de
sécurité préventives réduiront les risques de
démarrage accidentel de l’outil électrique.
d) Après utilisation, rangez l’outil électrique
hors de portée des enfants et ne laissez
aucune personne l’utiliser si elle n’est pas
familiarisée avec les outils électriques
ou ces instructions. Les outils électriques
représentent un danger entre des mains
inexpertes.
e) Procédez à l’entretien des outils
électriques. Assurez-vous que les pièces
en mouvement ne sont pas désalignées
ou coincées, qu’aucune pièce n’est
cassée ou que l’outil électrique n’a subi
aucun dommage pouvant affecter son
bon fonctionnement. Si l’outil électrique
est endommagé, faites-le réparer avant
de le réutiliser. De nombreux accidents sont
causés par des outils mal entretenus.
f) Maintenez vos outils affûtés et propres.
Un outil bien entretenu et aux bords bien
affûtés risquera moins de se coincer et sera
plus facile à maîtriser.
g) Utilisez l’outil électrique, ses accessoires
et ses embouts, etc. conformément
aux instructions, en tenant compte des
conditions de travail et de la tâche à
effectuer. L’utilisation d’un outil électrique
39
FRANÇAIS
à des fins autres que celles prévues est
potentiellement dangereuse.
5) RÉPARATION
a) Confiez la réparation de votre outil
électrique à un réparateur qualifié qui
utilise des pièces de rechange identiques.
La sécurité de l’outil électrique sera ainsi
préservée.
Règles de sécurité particulières
additionnelles propres aux marteaux
de démolition
• S’assurer que le burin est bien arrimé avant
d’utiliser l’outil.
• En cas de basses températures ou lorsque
l’outil n’a pas été utilisé pendant un certain
temps, laisser l’outil fonctionner à vide quelques
minutes avant utilisation.
• Arrêtez systématiquement l’outil après utilisation
et avant de le débrancher.
• Ne pas remettre à neuf des accessoires soimême. La remise à neuf de tout burin doit
être effectuée par un spécialiste qualifié. Tout
accessoire remis à neuf incorrectement pose
des risques de dommages corporels. Seuls
des accessoires légèrement usés peuvent être
réaffûtés par meulage.
Risques résiduels
Les risques suivants sont inhérents à l’utilisation des
marteaux de démolition :
- Dommages corporels par contact avec les
parties brûlantes de l’outil.
En dépit de l’application des normes de sécurité en
vigueur et de l’installation de dispositifs de sécurité,
certains risques résiduels sont inévitables. Il s’agit
de :
• Maintenir systématiquement l’outil fermement
à deux mains et les pieds bien ancrés au
sol. Utiliser systématiquement l’outil avec sa
poignée latérale installée correctement.
- Diminution de l’acuité auditive ;
• Lorsqu’on travaille en étage, s’assurer que
l’étage inférieur a été évacué.
- Risques pour la santé causés par l’inhalation de
poussières dégagées lors du travail du béton et/
ou de la maçonnerie.
• Pour prévenir toute décharge électrique, vérifier
que l’aire de travail ne comporte aucun fil sous
tension avant toute opération.
• Ne pas toucher le burin, ou toute partie à
proximité, immédiatement après utilisation,
car ceux-ci pourraient être brûlants et brûler
l’épiderme.
- Risques de se pincer les doigts lors du
changement d’accessoires ;
- Traumas physiques dus au levage ou au
transport inapproprié de machinerie lourde.
Étiquettes sur l’appareil
On trouve les diagrammes suivants sur l’outil :
Lire la notice d’instructions avant toute
utilisation.
• Diriger systématiquement le cordon électrique
vers l’arrière, hors du chemin du burin.
• Maintenir le cordon d’alimentation à l’écart de
tout accessoire. Si le cordon électrique venait à
s’enrouler autour de la mèche, il y aurait risques
de décharges électriques.
Porter un dispositif de protection auditive.
Porter un dispositif de protection oculaire.
• Ne pas enrouler le cordon électrique autour de
son corps.
• Ne laisser aucun utilisateur inexpérimenté utiliser
cet outil.
EMPLACEMENT DE LA DATE CODÉE DE FABRICATION
(FIG. 1)
• Porter un dispositif de protection auditive. Le
bruit en résultant pourrait occasionner une perte
de l’acuité auditive.
La date codée de fabrication (q), qui comprend aussi
l’année de fabrication, est imprimée sur le boîtier.
• Utiliser la poignée auxiliaire fournie avec
l’outil. Une perte de contrôle de l’outil pourrait
occasionner des dommages corporels.
• Ne pas asséner des coups de marteau sur
des accessoires coincés pour les déloger. Des
fragments de métal ou de matériau pourraient
être éjectés et causer des dommages
corporels.
40
Exemple :
2009 XX XX
Année de fabrication
Contenu de l’emballage
Ce carton comprend :
1 Marteau de démolition
1 Notice d’instructions
FRANÇAIS
1 Dessin éclaté
• Vérifier que l’appareil et ses pièces ou
accessoires n’ont pas été endommagés lors du
transport.
• Prendre le temps de lire attentivement et
comprendre cette notice d’instructions avant
toute utilisation de l’appareil.
Description (Fig.1)
AVERTISSEMENT : ne jamais
modifier l’outil électrique ni aucun de
ses composants. Il y a risques de
dommages corporels ou matériels.
a. Interrupteur marche/arrêt
b. Poignée(s) latérale(s)
c. Dispositif de retenue de l’outil
d. Porte-outil
ACCESSOIRES EN OPTION (FIG. 3)
Différents types de burins hexagonaux de 28 mm
sont disponibles en option.
e. Burin pointu (DT6927)
Poignées avec amortisseur intégral
de vibrations (Fig.1)
Les amortisseurs de vibrations des poignées (b)
absorbent les vibrations transmises à l’utilisateur.
Cette particularité améliore le confort de l’utilisateur
pendant le perçage.
Système d’amortissement des
vibrations
Le système d’amortissement des vibrations
neutralise la répercussion des vibrations provoquées
par le mécanisme du marteau. La réduction des
vibrations au niveau des mains et des bras permet
une utilisation plus souple de l’outil pendant
des périodes de temps prolongées ainsi que
l’allongement de sa durée de vie..
Sécurité électrique
Le moteur électrique a été conçu pour fonctionner
sur une tension unique. Vérifier systématiquement
que la tension du secteur correspond bien à la
tension indiquée sur la plaque signalétique.
Votre outil DEWALT à double isolation
est conforme à la norme EN 60745 ; un
branchement à la terre n’est donc pas
nécessaire.
f. Burin plat (DT6929)
g. Burin d’écaillage (DT6932)
h. Burin large (DT6928)
i. Coupe asphalte (DT6934)
j. Mandrin pour tige de mise à la terre (DT6933)
k. Dame ronde (DT6935)
l. Dame plate (DT6936)
Si le cordon fourni est endommagé, le remplacer
par un cordon spécialement conçu à cet effet, et
disponible auprès du service après-vente DEWALT.
CH
Veuillez consulter votre revendeur pour plus
d’informations sur les accessoires appropriés.
Type 11 pour la classe II
(Isolation double) -outils
USAGE PRÉVU
Les marteaux de démolition D25980 ont été conçus
pour des applications professionnelles industrielles
de démolition, burinage et ciselage du béton, de la
brique, la pierre et autres matériaux de maçonnerie.
NE PAS utiliser l’outil en milieu ambiant humide ou
en présence de liquides ou de gaz inflammables.
Ces marteaux de démolition sont des outils de
professionnels.
NE PAS les laisser à la portée des enfants. Une
supervision est nécessaire auprès de tout utilisateur
non expérimenté.
Fonctionnalité Démarrage en
douceur
Toujours utiliser la fiche prescrite lors du
remplacement du câble d’alimentation.
Type 12 pour la classe I
(Conducteur de terre) - outils
CH
En cas d’utilisation à l’extérieur, connecter les
outils portatifs à un disjoncteur FI.
Utilisation d’une rallonge
N’utiliser une rallonge qu’en cas de nécessité
absolue. Utiliser une rallonge homologuée
compatible avec la tension nominale du chargeur
(consulter la fiche technique). La section minimale
du conducteur est de 1 mm2 pour une longueur
maximale de 30 m.
En cas d’utilisation d’un dévidoir, dérouler
systématiquement le câble sur toute sa longueur.
La fonctionnalité Démarrage en douceur permet
aux forces d’impact d’augmenter graduellement,
prévenant ainsi que le ciseau ou le burin ne
tressaute sur la maçonnerie au démarrage.
41
FRANÇAIS
MONTAGE ET RÉGLAGES
AVERTISSEMENT : pour réduire
tout risque de dommages
corporels, arrêter l’outil et
débrancher l’appareil du secteur
avant d’installer ou de retirer tout
accessoire, avant tout réglage ou
changement de configuration ou
lors de réparations. S’assurer que la
gâchette est bien en position d’ARRÊT.
Tout démarrage accidentel pourrait
causer des dommages corporels.
Insertion et retrait d’accessoires
hexagonaux de 28 mm (Fig. 4–6)
Cette machine utilise des burins avec une tige
hexagonale de 28 mm. Il est recommandé d’utiliser
exclusivement des accessoires de professionnels.
AVERTISSEMENT : comme les
accessoires autres que ceux offerts
par DEWALT n’ont pas été testés
avec ce produit, leur utilisation peut
être dangereuse. Pour réduire tout
risque de dommages corporels,
utiliser exclusivement des accessoires
recommandés par DEWALT.
Nettoyez et graissez la tige de l’accessoire.
AVERTISSEMENT : n’appliquer aucun
lubrifiant sur l’appareil.
POUR INSTALLER UN BURIN AVEC TIGE À RAINURE,
PROCÉDEZ COMME SUIT (FIG. 5) :
1. Déverrouillez le dispositif de retenue de
l’outil (c).
2. Mettez le burin devant porte-outil avec la
rainure (m) sur le dessus.
3. Insérez la tige du burin dans le porte-outil (d).
4. Repoussez le dispositif de retenue (c) vers
l’arrière pour verrouiller l’accessoire en place.
POUR INSTALLER UN BURIN AVEC TIGE À ANNEAU,
PROCÉDEZ COMME SUIT (FIG. 6) :
1. Déverrouillez le dispositif de retenue de
l’outil (c).
Pour retirer le burin, repoussez le dispositif de
retenue (c) puis retirez le burin du porte-outil.
AVERTISSEMENT : utiliser
systématiquement des gants pour
changer d’accessoires. Les parties
métalliques exposées sur l’outil
et l’accessoire peuvent devenir
extrêmement brûlantes pendant
l’utilisation.
FONCTIONNEMENT
Consignes d’utilisation
AVERTISSEMENT :
• Respecter systématiquement les
consignes de sécurité et les normes
en vigueur.
• Attention aux tuyaux et aux fils
électriques.
• Appliquer une pression d’environ 20 à
30 kg sur l’outil. Toute force excessive
n’accélèrera pas le ciselage, mais
diminuera les performances de l’outil
et sa durée de vie.
Position correcte des mains
(Fig. 1, 2)
AVERTISSEMENT : pour réduire tout
risque de dommages corporels graves,
adopter SYSTÉMATIQUEMENT la
position des mains illustrée.
AVERTISSEMENT : pour réduire
tout risque de dommages corporels
graves, maintenir fermement et
SYSTÉMATIQUEMENT l’outil pour
anticiper toute réaction soudaine de sa
part.
La position correcte des mains requiert une main sur
chaque poignée latérale (b).
Mise en marche et arrêt (Fig. 1)
Appuyez sur l’interrupteur marche/arrêt (a) pour
mettre l’outil en marche.
Pour arrêter l’outil, relâchez l’interrupteur.
2. Insérez la tige du burin dans le porte-outil (d).
3. Alignez le dispositif de retenue (c) sur la tige de
l’accessoire pour le verrouiller en place.
4. Tirez sur l’accessoire pour vérifier qu’il est
bien verrouillé. Les opérations de martelage
requièrent que l’accessoire puisse remuer sur
son axe de quelques centimètres une fois
verrouillé dans le porte-outil.
42
Démolition, ciselage et burinage
(Fig. 1–6)
1. Sélectionnez l’accessoire approprié puis
nettoyez et graissez sa tige.
2. Insérez l’accessoire et vérifiez qu’il est bien
verrouillé en place.
FRANÇAIS
3. Maintenez l’outil à deux mains (b) et mettez-le
en marche. L’outil fonctionnera alors en mode
continu.
MAINTENANCE
Votre outil électrique DEWALT a été conçu pour
fonctionner longtemps avec un minimum de
maintenance. Le fonctionnement continu et
satisfaisant de l’outil dépendra d’une maintenance
adéquate et d’un nettoyage régulier.
AVERTISSEMENT : pour réduire
tout risque de dommages
corporels, arrêter l’outil et
débrancher l’appareil du secteur
avant d’installer ou de retirer tout
accessoire, avant tout réglage ou
changement de configuration ou
lors de réparations. S’assurer que la
gâchette est bien en position d’ARRÊT.
Tout démarrage accidentel pourrait
causer des dommages corporels.
Cet appareil ne peut être réparé par l’utilisateur.
Rapportez l’outil chez un réparateur agréé DEWALT
après environ 200 heures d’utilisation.
Pour tout problème entre temps, veuillez contacter
un réparateur agréé DEWALT.
Lubrication
Cet outil électrique ne requiert aucune lubrification
additionnelle.
un savon doux. Protéger l’outil de tout
liquide et n’immerger aucune de ses
pièces dans aucun liquide.
Accessoires en option
AVERTISSEMENT : comme les
accessoires autres que ceux offerts par
DEWALT n’ont pas été testés avec ce
produit, leur utilisation avec cet appareil
pourrait être dangereuse. Pour réduire
tout risque de dommages corporels,
seuls des accessoires DEWALT
recommandés doivent être utilisés avec
cet appareil.
AVERTISSEMENT : ces accessoires
ne peuvent supporter qu’un nombre
limité d’affûtages. En cas de doutes,
veuillez consulter votre détaillant agréé.
AVERTISSEMENT : s’assurer de
n’exercer aucune pression excessive
pouvant décolorer le bord de coupe du
l’accessoire. Cela pourrait affecter sa
solidité.
Maintenance des accessoires
Une maintenance opportune des accessoires
garantit des résultats optimums au niveau de
l’application donnée, mais aussi au niveau de leur
durée de vie et efficacité.
Affûtez les burins avec des meules d’affûtage.
Reportez-vous en figure 7 pour connaître les angles
appropriés aux accessoires suivants :
n. Burin large
o. Burin plat
p. Burin pointu
Entretien
AVERTISSEMENT : éliminer poussière
et saleté du boîtier principal à l’aide d’air
comprimé chaque fois que les orifices
d’aération semblent s’encrasser. Porter
systématiquement des lunettes de
protection et un masque anti-poussières
homologués au cours de cette
procédure.
AVERTISSEMENT : ne jamais utiliser
de solvants ou tout autre produit
chimique décapant pour nettoyer
les parties non métalliques de l’outil.
Ces produits chimiques pourraient en
attaquer les matériaux utilisés. Utiliser
un chiffon humidifié avec de l’eau et
Veuillez consulter votre revendeur pour plus
d’informations sur les accessoires appropriés.
Protection de l’environnement
Collecte sélective. Ne pas jeter ce produit
avec les ordures ménagères.
En fin de durée de vie ou d’utilité de votre
produit DEWALT, ne pas le jeter avec les ordures
ménagères, mais dans les conteneurs de collecte
sélective.
La collecte sélective des produits et
emballages usagés permet de recycler
et réutiliser leurs matériaux. La
réutilisation de matériaux recyclés aide à
43
FRANÇAIS
protéger l’environnement contre la
pollution et à réduire la demande en
matière première.
Selon les réglementations locales, il peut être offert :
service de collecte sélective individuel des produits
électriques, ou déchetterie municipale ou collecte
sur les lieux d’achat des produits neufs.
DEWALT dispose d’installations pour la collecte et
le recyclage des produits DEWALT en fin de vie.
Pour profiter de ce service, veuillez rapporter votre
produit auprès d’un centre de réparation agréé qui le
recyclera en notre nom.
Pour connaître l’adresse d’un centre de réparation
agréé près de chez vous, veuillez contacter votre
distributeur DEWALT local à l’adresse indiquée dans
cette notice d’instructions, ou consulter la liste des
centres de réparation agréés DEWALT, l’éventail de
notre SAV et tout renseignement complémentaire
sur Internet à l’adresse : www.2helpU.com.
GARANTIE
DEWALT est si sûr de la qualité de ses produits
qu’il propose à tous les professionnels qui les
utilisent, une garantie exceptionnelle. Cette
promesse de garantie s’ajoute à vos droits
contractuels en tant qu’utilisateur professionnel ou
vos droits légaux en tant qu’utilisateur privé, non
professionnel, et elle ne peut en aucun cas leur
porter préjudices. Cette garantie est valable au
sein des territoires des États membres de l’Union
Européenne et au sein de la Zone européenne de
libre-échange.
• GARANTIE DE SATISFACTION DE 30 JOURS •
Si les performances de votre outil DEWALT ne
vous apportaient pas totale satisfaction, retournez
simplement, au point de vente, l’outil accompagné
de tous ses composants originaux, dans un délai
de 30 jours à compter de sa date d’achat pour
son échange ou son remboursement intégral.
Le produit devra avoir été soumis à une usure
normale. Une preuve d’achat sera exigée.
• CONTRAT D’ENTRETIEN GRATUIT D’UN AN •
Si votre outil DEWALT nécessitait maintenance ou
réparations dans les 12 mois à compter de sa date
d’achat, elles seront prises en charge gratuitement
par un réparateur DEWALT agréé. Une preuve
d’achat sera exigée. Cela comprend la maind’œuvre. Les accessoires et les pièces détachées
sont exclus, à moins d’un défaut de fabrication
sous garantie.
• GARANTIE COMPLÈTE D’UN AN •
Si votre produit DEWALT présentait un vice de
matériau ou de fabrication dans les 12 mois à
compter de sa date d’achat, nous garantissons le
remplacement gratuit de toute pièce défectueuse
ou, à notre entière discrétion, le remplacement
gratuit de l’appareil, à condition que :
• le produit ait été utilisé correctement ;
• Le produit ait été soumis à une usure
normale ;
• Aucune réparation n’ait été effectuée par du
personnel non autorisé ;
• Une preuve d’achat soit fournie ;
• Le produit soit retourné complet, avec
l’ensemble de ses composants originaux.
Pour faire une demande de remboursement ou
d’échange, veuillez contacter votre revendeur, ou
trouver l’adresse d’un centre de réparation agréé
DEWALT proche de chez vous dans le catalogue
DEWALT, ou contacter votre succursale DEWALT à
l’adresse indiquée dans cette notice d’instructions.
Une liste des centres de réparation agréés
DEWALT, et tout détail complémentaire concernant
notre service après-vente, sont à votre disposition
sur notre site Internet à : www.2helpU.com.
44
ITALIANO
MARTELLO DEMOLITORE
D25980
potrebbe aumentare sensibilmente il
livello di esposizione durante il periodo di
utilizzo complessivo.
Congratulazioni!
Per aver scelto un apparato DEWALT. Gli anni di
esperienza, lo sviluppo e l’innovazione meticolosi
del prodotto fanno di DEWALT uno dei partner
più affidabili per gli utilizzatori di apparati elettrici
professionali.
Una stima del livello di esposizione
alle vibrazioni deve anche considerare
i momenti in cui l’apparato è spento
o quando è acceso ma non viene
utilizzato. Ciò potrebbe ridurre
sensibilmente il livello di esposizione
durante il periodo di utilizzo complessivo.
Dati Tecnici
Tensione
Tipo
Frequenza
Corrente
Potenza assorbita
Tasso d’impatto
Energia di percussione
Portautensile
Peso
kg
D25980
220–240
2
50
8,9/15,8
2000/1800
870
68
Esagonale 28 mm
31
dB(A)
93
dB(A)
dB(A)
dB(A)
2,5
108
3,8
V
Hz
A
W
min-1
J
È necessario identificare ulteriori misure
di sicurezza per proteggere l’operatore
dagli effetti delle vibrazioni. Per esempio:
eseguire una manutenzione adeguata
dell’apparato e degli accessori, evitare il
raffreddamento delle mani, organizzare il
lavoro.
Fusibili:
Europa
per apparati da 230 V 10 Ampere, di rete
Definizioni: istruzioni di sicurezza
LPA (pressione sonora)
KPA (incertezza pressione
sonora)
LWA (potenza sonora)
KWA (incertezza potenza sonora)
Valori totali di vibrazione (somma dei tre valori assiali) calcolati
secondo le normative EN 60745:
Valore di emissione delle vibrazioni ah
Scalpellatura
ah,Cheq =
m/s²
Incertezza K =
m/s²
8,5
1,5
Il livello di emissione di vibrazioni indicato in questo
foglio informativo è stato misurato in base al test
standard indicato nella normativa EN 60745 e può
essere utilizzato per confrontare vari apparati fra
di loro. Può essere utilizzato per una valutazione
preliminare dell’esposizione.
AVVERTENZA: Il livello di emissioni
delle vibrazioni riportato è relativo alle
applicazioni principali dell’apparato.
Tuttavia, se l’apparato viene utilizzato
per applicazioni diverse, con diversi
accessori, o non riceve adeguata
manutenzione, il valore delle emissioni
di vibrazioni può essere differente. Ciò
Le definizioni sottostanti descrivono il livello di allerta
rappresentato da ogni parola di segnalazione. Si
invita a leggere attentamente il manuale, prestando
attenzione a questi simboli.
PERICOLO: indica una situazione di
pericolo imminente che, se non evitata,
provoca lesioni gravi o addirittura
mortali.
AVVERTENZA: indica una situazione
potenzialmente pericolosa che, se non
evitata, può causare morte o gravi
lesioni.
ATTENZIONE: indica una situazione
potenzialmente pericolosa che, se non
evitata, potrebbe provocare lesioni di
gravità lieve o media.
AVVISO: indica una situazione non in
grado di causare lesioni personali
ma che, se non evitata, potrebbe
provocare danni materiali.
Evidenzia il rischio di scossa elettrica.
Evidenzia il rischio d’incendio.
45
ITALIANO
Dichiarazione di conformità CE
DIRETTIVA MACCHINE
DIRETTIVA RUMORE AMBIENTALE
Il termine “apparato elettrico” utilizzato nelle
avvertenze fa riferimento sia agli apparati alimentati
a corrente (con cavo elettrico), sia a quelli a batteria
(senza cavo).
D25980
DEWALT dichiara che i prodotti qui descritti nelle
“Specifiche tecniche” sono conformi alle normative:
98/37/CE (fino al 28 dicembre 2009); 2006/42/CE
(dal 29 dicembre 2009), EN 60745-1,
EN 60745-2-6;
2000/14/CE, Martello demolitore elettrico, m > 15
kg, Allegato VIII, TÜV Rheinland Product Safety
GmbH (0197), D-51105 Colonia, Germania, ID
carpo notificata n.: 0197
Livello della potenza acustica conforme alle
normative 2000/14/CE (Articolo 12, Allegato III, n.
10; m > 15 kg):
LWA (livello misurato di
potenza sonora )
dB
108
LWA (livello garantito di
potenza sonora)
dB
110
Questi prodotti sono anche conformi alla normativa
2004/108/CE. Per ulteriori informazioni, contattare
DEWALT all’indirizzo seguente o vedere al retro del
manuale
Il firmatario è responsabile della compilazione del
documento tecnico e rende questa dichiarazione per
conto di DEWALT.
Horst Grossmann
Vice Presidente Progettazione e Sviluppo Prodotti
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 11,
D-65510, Idstein, Germania
03.08.2009
AVVERTENZA: per ridurre il rischio di
lesioni, leggere il manuale di istruzioni
Avvertenze generali di sicurezza per
apparati elettrici
AVVERTENZA! Leggere
attentamente tutte le avvertenze e
le istruzioni. La mancata osservanza
delle istruzioni seguenti può causare
scossa elettrica, incendio e/o gravi
lesioni personali.
46
CONSERVARE LE AVVERTENZE E LE ISTRUZIONI
PER RIFERIMENTI FUTURI
1) SICUREZZA DELL’AREA DI LAVORO
a) Mantenere l’area di lavoro pulita e
ben illuminata. Gli ambienti disordinati o
scarsamente illuminati favoriscono gli incidenti.
b) Non azionare gli apparati in ambienti
con atmosfera esplosiva, come quelli
in presenza di liquidi, gas o polveri
infiammabili. Gli apparati elettrici creano
scintille che possono incendiare le polveri o i
fumi.
c) Durante l’uso di un apparato elettrico,
tenere lontani i bambini e chiunque si
trovi nelle vicinanze. Le distrazioni possono
provocare la perdita di controllo.
2) SICUREZZA ELETTRICA
a) Le spine dell’apparato elettrico devono
essere adatte alla presa di alimentazione.
Non modificare la spina in alcun modo.
Non utilizzare adattatori con apparati
elettrici collegati con la terra (a massa).
Per ridurre il rischio di scossa elettrica evitare
di modificare le spine e utilizzare sempre le
prese appropriate.
b) Evitare il contatto con superfici collegate
con la terra, quali tubature, termosifoni,
fornelli e frigoriferi. Se il proprio corpo è
collegato con la terra, il rischio di scossa
elettrica aumenta.
c) Non esporre gli apparati elettrici alla
pioggia o all’umidità. Se l’acqua entra
nell’apparato elettrico aumenta il rischio di
scossa elettrica.
d) Non utilizzare il cavo elettrico in modo
improprio. Non utilizzare mai il cavo per
spostare, tirare o scollegare l’apparato
elettrico. Tenere il cavo elettrico lontano
da fonti di calore, olio, bordi taglienti
o parti in movimento. Se il cavo è
danneggiato o impigliato, il rischio di scossa
elettrica aumenta.
e) Quando l’apparato elettrico viene
impiegato all’aperto, utilizzare unicamente
cavi di prolunga previsti per esterni. L’uso
di un cavo elettrico adatto ad ambienti esterni
riduce il rischio di scossa elettrica.
f) Se è non è possibile evitare l’uso di un
apparato elettrico in ambienti umidi,
usare una fonte di corrente protetta da un
interruttore differenziale (salvavita) L’uso di
un interruttore differenziale riduce il rischio di
scossa elettrica.
ITALIANO
3) SICUREZZA PERSONALE
a) Quando si utilizza un apparato elettrico
evitare di distrarsi, prestare attenzione
a quello che si sta facendo e utilizzare
il buon senso. Non utilizzare l’apparato
elettrico quando si è stanchi o sotto
l’effetto di droghe, alcool o medicinali.
Un solo attimo di distrazione durante l’uso di
tali apparati potrebbe provocare gravi lesioni
personali.
b) Indossare abbigliamento di protezione
adeguato. Utilizzare sempre protezioni
oculari. L’uso di abbigliamento di protezione
quali mascherine antipolvere, scarpe
antinfortunistiche antiscivolo, caschi di
sicurezza o protezioni uditive, in condizioni
opportune consente di ridurre le lesioni
personali.
c) Evitare avvii involontari. Assicurarsi che
l’interruttore sia in posizione di spento
prima inserire l’alimentazione elettrica
e/o il blocco batteria e prima di afferrare
o trasportare l’apparato. Trasportare gli
apparati elettrici tenendo il dito sull’interruttore
o quando sono collegati alla rete elettrica
con l’interruttore nella posizione di acceso
provoca incidenti.
d) Prima di accendere l’apparato elettrico,
rimuovere eventuali chiavi o utensili di
regolazione. Un utensile di regolazione
o una chiave fissati su una parte rotante
dell’apparato elettrico possono provocare
lesioni personali.
e) Non sporgersi. Mantenere sempre una
buona stabilità al suolo ed equilibrio. Ciò
consente un migliore controllo dell’apparato
nelle situazioni impreviste.
f) Indossare vestiario adeguato. Non
indossare abiti lenti o gioielli. Tenere
capelli, vestiti e guanti lontano dalle
parti in movimento. Abiti lenti, gioielli o
capelli lunghi possono infilarsi nelle parti in
movimento.
g) Se i dispositivi sono forniti di
collegamento con l’attrezzatura di
aspirazione e raccolta delle polveri,
assicurarsi che siano collegati e utilizzati
correttamente. La raccolta delle polveri può
ridurre i pericoli legati a queste ultime.
4) USO E MANUTENZIONE DELL’APPARATO ELETTRICO
a) Non forzare l’apparato. Utilizzare un
apparato adatto al lavoro da eseguire.
L’apparato lavora meglio e con maggior
sicurezza se utilizzato secondo quanto è stato
previsto.
b) Non utilizzare l’apparato se l’interruttore
non permette l’accensione o lo
c)
d)
e)
f)
g)
spegnimento. Qualsiasi apparato elettrico
che non possa essere controllato tramite
l’interruttore è pericoloso e deve essere
riparato.
Staccare la spina dall’alimentazione
elettrica e/o il blocco batteria
dell’apparato elettrico prima di effettuare
qualsiasi tipo di regolazione, prima
di cambiare gli accessori o di riporlo.
Queste misure di sicurezza preventive
riducono il rischio di azionare l’apparato
accidentalmente.
Riporre gli apparati non utilizzati fuori
dalla portata dei bambini ed evitarne
l’uso da parte di persone che hanno poca
familiarità con l’apparato elettrico e con le
presenti istruzioni. Gli apparati elettrici sono
pericolosi in mano a persone inesperte.
Eseguire una manutenzione adeguata
degli apparati elettrici. Verificare il
cattivo allineamento e inceppamento di
parti mobili, la rottura di componenti e
ogni altra condizione che possa influire
sul funzionamento degli apparati. Se
danneggiato, far riparare l’apparato
elettrico prima dell’uso. Molti incidenti sono
provocati da apparati elettrici su cui non è
stata effettuata la corretta manutenzione.
Tenere gli utensili da taglio affilati e puliti.
La manutenzione corretta degli utensili da
taglio con bordi affilati riduce le probabilità di
inceppamento e ne facilita il controllo.
Utilizzare l’apparato elettrico, gli
accessori, le punte ecc., rispettando
le presenti istruzioni e tenendo in
considerazione le condizioni di
funzionamento e il lavoro da eseguire.
L’utilizzo dell’apparato elettrico per impieghi
diversi da quelli previsti può provocare
situazioni di pericolo.
5) ASSISTENZA
a) L’apparato elettrico deve essere riparato
da personale qualificato,che utilizzi
ricambi originali identici alle parti da
sostituire. In questo modo viene garantita la
sicurezza dell’apparato elettrico.
Norme di sicurezza aggiuntive
specifiche per martelli demolitori
• Verificare che lo scalpello sia assicurato nella
sua sede prima di azionare l’utensile.
• A basse temperature o quando l’utensile non
sia stato utilizzato per lunghi periodi, lasciarlo
acceso per qualche minuto prima di iniziare il
lavoro.
47
ITALIANO
• Tenere sempre l’apparato saldamente con
entrambe le mani e assumere una postura
stabile. Azionare sempre l’apparato con
l’impugnatura laterale montata correttamente.
- Menomazioni uditive.
- Rischio di schiacciamento delle dita durante il
cambio degli accessori.
• Quando si lavora a un livello più alto del suolo,
assicurarsi che l’area sottostante sia sgombra.
- Rischi per la salute dovuti all’inalazione delle
polveri che si sviluppano durante le lavorazioni
su calcestruzzo e/o muratura.
• Per prevenire le folgorazioni, prima di iniziare il
lavoro controllare che non vi siano cavi sotto
tensione nell’area di lavoro.
- Traumi fisici dovuti al sollevamento e al trasporto
non corretti di apparati pesanti.
• Non toccare lo scalpello o le parti adiacenti
subito dopo aver finito il lavoro, perché possono
essere estremamente caldi e causare ustioni.
Riferimenti sull’apparato
Sull’apparato sono presenti i seguenti simboli:
• Spingere il cavo elettrico di alimentazione
sempre all’indietro, lontano dallo scalpello.
Leggere il manuale d’istruzioni prima
dell’uso.
• Tenere il cavo elettrico di alimentazione sempre
lontano dall’accessorio. Un cavo elettrico che si
attorcigli attorno allo scalpello potrebbe causare
una folgorazione.
Utilizzare protezioni acustiche.
Utilizzare protezioni oculari.
• Non avvolgere il cavo elettrico attorno al proprio
corpo.
• Non consentire l’uso dell’apparato a persone
inesperte.
• Utilizzare protezioni acustiche. L’esposizione al
rumore può causare danni all’udito.
• Utilizzare le impugnature ausiliarie fornite con
l’apparato. La perdita di controllo può causare
lesioni personali.
• Non colpire con un martello per sbloccare
eventuali accessori incastrati. Frammenti di
metallo o schegge di materiale potrebbero
distaccarsi e causare lesioni.
• Ricordarsi sempre di spegnere l’apparato al
termine del lavoro e prima di estrarre la spina
dalla presa di corrente.
• Non ricondizionare gli accessori da se stessi. Il
ricondizionamento degli accessori deve essere
eseguito da un tecnico qualificato. Gli accessori
non correttamente ricondizionati possono
causare lesioni. Solo gli scalpelli leggermente
consumati possono essere affilati tramite
molatura.
Rischi residui
I seguenti rischi sono intriseci all’utilizzo dei martelli
demolitori:
- Lesioni causate dal contatto con le superfici
roventi dell’apparato.
Malgrado l’applicazione delle principali regole
di sicurezza e l’implementazione dei dispositivi
di sicurezza, alcuni rischi residui non possono
comunque essere evitati. Questi sono:
48
POSIZIONE DEL CODICE DATA (FIG. 1)
Il codice data (q), che comprende anche l’anno
di fabbricazione, è stampato sulla superficie
dell’alloggiamento.
Esempio:
2009 XX XX
Anno di fabbricazione
Contenuto della confezione
La confezione contiene:
1 Martello demolitore
1 Manuale d’istruzioni
1 Disegno con viste esplose
• Verificare eventuali danni all’apparato, ai
componenti o agli accessori che possano
essere avvenuti durante il trasporto.
• Prima di utilizzare il prodotto, leggere e
comprendere interamente questo manuale.
Descrizione (fig. 1)
AVVERTENZA: Non modificare
l’apparato o alcuna parte di esso.
Si possono causare danni o lesioni
personali
a. Interruttore ON/OFF (acceso/spento)
b. Impugnatura(e) laterale(i)
c. Fermapunta
d. Portautensile
ITALIANO
ACCESSORI OPZIONALI (FIG. 3)
Sicurezza elettrica
Sono disponibili come accessori opzionali vari tipi di
scalpelli esagonali da 28 mm.
Il motore elettrico è stato progettato per essere
alimentato con un solo livello di tensione. Verificare
sempre che l’alimentazione corrisponda alla tensione
della targhetta.
e. Scalpello a punta (DT6927)
f. Scalpello piatto (DT6929)
L’apparato DEWALT possiede doppio
isolamento secondo la normativa
EN 60745, perciò non è necessario il
collegamento a terra.
g. Stonacatore (DT6932)
h. Scalpello a spatola (DT6929)
i. Tagliasfalto (DT6934)
j. Picchetto di terra (DT6933)
k. Costipatore a tubo (DT6935)
l. Costipatore a piastra (DT6936)
Rivolgersi al proprio rivenditore per ulteriori
informazioni sugli accessori più adatti.
Se il cavo di alimentazione è danneggiato, deve
essere sostituito con un cavo appositamente
realizzato, disponibile tramite la rete di assistenza
DEWALT.
CH
Tipo 11 per la classe II
(doppio isolamento) - utensili elettrici
UTILIZZO PREVISTO
Il martello demolitore D25980 è stato progettato per
un uso professionale nel campo della demolizione
pesante, nella scalpellatura e cesellatura di
calcestruzzo, mattoni, pietre e altri materiali di
muratura.
NON utilizzare in luoghi bagnati o in presenza di
liquidi o gas infiammabili.
Questi martelli demolitori sono apparati elettrici
professionali.
NON PERMETTERE ai bambini di avvicinarsi
all’apparato. Le persone inesperte devono utilizzare
questo apparato solo sotto sorveglianza.
Funzione di avviamento lento
La funzione di avviamento lento permette alla
velocità di percussione di aumentare gradualmente,
per evitare il rimbalzo dello scalpello o della punta sul
muro durante la fase iniziale.
Impugnature ad assorbimento di
vibrazioni (fig. 1)
Gli smorzatori di vibrazioni (b) nelle impugnature,
assorbono le vibrazioni trasmesse all’operatore. Ciò
migliora il comfort d’uso dell’apparato.
Controllo attivo delle vibrazioni
Il controllo attivo delle vibrazioni serve a neutralizzare
l’effetto delle vibrazioni di rimbalzo generate
dall’impatto del martello. Riducendo le vibrazioni
trasmesse alla mano e al braccio, rende possibile
un utilizzo più confortevole dell’apparato per lunghi
periodi e ne estende la durata.
Per la sostituzione del cavo di alimentazione,
utilizzare sempre la spina di tipo prescritto.
Tipo 12 per la classe I
(messa a terra) - utensili elettrici
CH
Gli apparecchi portatili, utilizzati in ambiente
esterno, devono essere collegati ad un
interruttore differenziale.
Utilizzo di un cavo di prolunga
Non si dovrebbe mai utilizzare un cavo di prolunga
se non assolutamente necessario. Utilizzare un cavo
di prolunga omologato, adatto alla presa di ingresso
del caricabatterie (vedere i dati tecnici). La sezione
minima del conduttore è 1 mm2 e la lunghezza
massima è 30 m.
Se si utilizza un cavo in bobina, srotolarlo
completamente.
ASSEMBLAGGIO E REGOLAZIONI
AVVERTENZA: per ridurre il rischio
di lesioni, spegnere l’unità e
staccarla dall’alimentazione prima di
installare e rimuovere gli accessori,
di regolare o cambiare impostazioni
o di fare riparazioni. Assicurarsi che
l’interruttore a grilletto sia in posizione
OFF. Un avvio accidentale può causare
lesioni.
Inserimento e rimozione degli
accessori con codolo esagonale da
28 mm (fig. 4–6)
Questi apparati usano scalpelli con codolo
esagonale da 28 mm. Consigliamo di utilizzare
soltanto accessori professionali.
49
ITALIANO
AVVERTENZA: Su questo prodotto
sono stati collaudati soltanto gli
accessori offerti da DEWALT, quindi
l’utilizzo di accessori diversi potrebbe
causare situazioni rischiose. Per ridurre
il rischio di lesioni, usare solo accessori
consigliati da DEWALT.
Pulire e ingrassare il codolo dello scalpello.
AVVERTENZA: Non lubrificare
l’apparato.
PER INSTALLARE UNO SCALPELLO CON INCAVO NEL
CODOLO, PROCEDERE COME SEGUE (FIG. 5):
1. Sbloccare il ferma punta (c).
2. Posizionare lo scalpello davanti al portautensile
con l’incavo (m) rivolto verso l’alto.
3. Inserire il codolo dello scalpello nel
portautensili (d).
4. Riportare indietro il ferma punta (c) per bloccare
in sede l’accessorio.
PER INSTALLARE UNO SCALPELLO CON COLLARE NEL
CODOLO, PROCEDERE COME SEGUE (FIG. 6):
1. Sbloccare il fermapunta (c).
2. Inserire il codolo dello scalpello nel
portautensili (d).
3. Premere il fermapunta (c) in linea con il codolo
dell’accessorio per bloccarlo in sede.
4. Tirare lo scalpello per verificare che sia fissato
correttamente. La funzione di percussione
prevede che lo scalpello possa muoversi
assialmente per diversi centimetri quando si
trova serrato nel portautensili.
Per rimuovere lo scalpello spingere all’indietro
il fermapunta (c) ed estrarre l’accessorio dal
portautensile.
AVVERTENZA: Indossare sempre
i guanti durante la sostituzione degli
accessori. Le parti metalliche esposte,
dell’apparato e dell’accessorio,
potrebbero essere roventi.
FUNZIONAMENTO
Istruzioni per l’uso
AVVERTENZA:
• Osservare sempre le istruzioni e le
normative per la sicurezza vigenti.
• Fare attenzione alla posizione delle
tubature e dei cavi elettrici.
50
• Applicare all’utensile una pressione
di circa 20 – 30 kg. Una forza
eccessiva non aumenta la velocità
di scalpellatura, anzi diminuisce
le prestazioni dell’utensile e può
abbreviarne la durata utile.
Corretto posizionamento delle mani
(fig. 1, 2)
AVVERTENZA: Per ridurre il rischio di
lesioni personali gravi, tenere le mani
SEMPRE nella posizione corretta, come
illustrato.
AVVERTENZA: Per ridurre il rischio
di lesioni personali gravi, mantenere
SEMPRE l’apparato con presa sicura
per prevenire reazioni improvvise.
Per ottenere una presa corretta, tenere le mani su
entrambe le impugnature laterali (b).
Accensione e spegnimento (fig. 1)
Per accendere l’apparato premere l’interruttore ON/
OFF (a).
Per arrestare l’apparato, rilasciare il pulsante.
Demolizione, scalpellatura e
scanalatura (fig. 1–6)
1. Selezionare lo scalpello adeguato, pulendo e
ingrassando il codolo.
2. Inserire lo scalpello e verificare che sia bloccato
correttamente in sede.
3. Tenere l’apparato con entrambe le impugnature
(b) e accenderlo. L’apparato funziona da quel
momento in modo continuo.
MANUTENZIONE
Questo apparato DEWALT è stato progettato per
funzionare a lungo con una manutenzione minima.
Per avere prestazioni sempre soddisfacenti occorre
avere cura dell’apparato e sottoporlo a pulizia
periodica.
AVVERTENZA: per ridurre il rischio
di lesioni, spegnere l’unità e
staccarla dall’alimentazione prima di
installare e rimuovere gli accessori,
di regolare o cambiare impostazioni
o di fare riparazioni. Assicurarsi che
l’interruttore a grilletto sia in posizione
OFF. Un avvio accidentale può causare
lesioni.
ITALIANO
Questo apparato non è riparabile dall’utilizzatore.
Portare l’apparato presso un centro di riparazione
autorizzato DEWALT dopo circa 200 ore di utilizzo.
In presenza di inconvenienti prima di questo periodo,
contattare un centro di riparazione autorizzato
DEWALT.
Lubrication
L’apparato non richiede alcuna ulteriore
lubrificazione.
AVVERTENZA: Assicurarsi che il filo
del taglio non mostri chiazze diverse di
colore dovute alla pressione eccessiva.
Ciò potrebbe deteriorare la durezza
dell’accessorio.
Manutenzione degli accessori
Una puntuale manutenzione degli accessori
garantisce ottimi risultati nell’utilizzo e una loro lunga
ed efficiente durata.
Affilare gli scalpelli su dischi da molatura. Far
riferimento alla figura 7 per gli angoli relativi agli
scalpelli seguenti:
n. Scalpello a spatola
o. Scalpello piatto
p. Scalpello a punta
Pulizia
AVVERTENZA: Soffiare via la polvere
dall’alloggiamento con aria compressa,
non appena vi sia sporco visibile
all’interno e intorno alle prese d’aria
di ventilazione. Quando si esegue
questa procedura indossare occhiali
di protezione e mascherine antipolvere
omologati.
AVVERTENZA: Non utilizzare solventi o
altri prodotti chimici aggressivi per pulire
le parti non metalliche dell’apparato.
Questi prodotti chimici indeboliscono i
materiali utilizzati per questi componenti.
Utilizzare un panno inumidito solo
con acqua e sapone delicato. Non
far penetrare del liquido all’interno
dell’apparato, e non immergere alcuno
dei suoi componenti direttamente in un
liquido.
Accessori su richiesta
AVVERTENZA: Su questo prodotto
sono stati collaudati soltanto gli
accessori offerti da DEWALT, quindi
l’utilizzo di accessori diversi potrebbe
essere rischioso. Per ridurre il rischio
di lesioni, su questo prodotto vanno
utilizzati solo gli accessori raccomandati
DEWALT.
AVVERTENZA: Questi scalpelli
possono essere affilati un numero
di volte limitato. In caso di dubbi,
contattare il proprio rivenditore per
ricevere consigli.
Rivolgersi al proprio rivenditore per ulteriori
informazioni sugli accessori più adatti.
Rispetto ambientale
Raccolta differenziata. Questo prodotto
non deve essere smaltito con i normali
rifiuti domestici.
Se il prodotto DEWALT deve essere sostituito o
non è più utilizzato, non effettuare lo smaltimento
con i rifiuti domestici. Smaltirlo tramite la raccolta
differenziata.
La raccolta differenziata di prodotti usati
e imballaggi permette il riciclo e il riutilizzo
dei materiali. Il riutilizzo di materiali
riciclati aiuta a impedire l’inquinamento
ambientale e riduce la richiesta di materiali
grezzi.
Secondo le normative locali, la raccolta differenziata
di prodotti elettrici può avvenire a domicilio, presso le
sedi di raccolta comunali oppure presso il rivenditore
al momento dell’acquisto di un nuovo prodotto.
DEWALT offre un servizio di ritiro e riciclaggio dei
suoi prodotti alla fine della loro vita utile. Per usufruire
di questo servizio, restituire il prodotto presso un
riparatore autorizzato che lo raccoglie per conto di
DEWALT.
È possibile individuare il riparatore autorizzato
più vicino rivolgendosi all’ufficio DEWALT di zona
all’indirizzo indicato nel presente manuale. Altrimenti,
è possibile consultare un elenco dei riparatori
autorizzati DEWALT e tutti i dettagli relativi alla
nostra assistenza post-vendita, nel sito Internet:
www.2helpU.com.
51
ITALIANO
GARANZIA
DEWALT realizza prodotti di qualità e offre una
garanzia eccezionale per i professionisti che
utilizzano i suoi apparati. Questa dichiarazione
di garanzia è aggiuntiva e non pregiudica
in alcun modo la copertura assicurativa
dell’utilizzatore professionista o quella della
previdenza sociale per l’utente privato non
professionista. La garanzia è valida sui territori
degli stati membri dell’Unione Europea o
dell’EFTA ( Associazione europea di libero
scambio).
• 30 GIORNI SENZA RISCHI SODDISFAZIONE
GARANTITA•
Se non è completamente soddisfatto delle
prestazioni del suo utensile DEWALT, può
semplicemente restituircelo entro 30 giorni,
completo come era al momento dell’acquisto,
per ottenere il rimborso totale o la sostituzione
del prodotto. Il prodotto deve aver subito
un’usura normale in rapporto al numero di
giorni in cui è stato utilizzato va restituito
accompagnato dallo scontrino originale di
acquisto.
• UN ANNO DI ASSISTENZA GRATUITA •
Se ha bisogno di manutenzione o di
assistenza tecnica per il suo utensile DEWALT,
nei 12 mesi successivi all’acquisto, le saranno
fornite gratuitamente da un riparatore
autorizzato DEWALT. Deve presentare uno
scontrino che provi l’acquisto. Sono compresi
i costi di manodopera, mentre sono esclusi
quelli per gli accessori e i ricambi, a meno
che non si tratti di pezzi difettosi coperti dalla
garanzia.
• UN ANNO DI GARANZIA COMPLETA •
Se entro 12 mesi dalla data di acquisto il
suo prodotto DEWALT si rivelasse difettoso
a causa di imperfezioni nei materiali o nella
costruzione, le garantiamo la sostituzione
gratuita di tutte le parti difettose oppure, a
nostra discrezione, la sostituzione gratuita
dell’intero apparato a condizione che:
• il prodotto non sia stato utilizzato in
modo improprio;
• il prodotto abbia subito una normale
usura;
52
• non siano avvenuti tentativi di riparazione
da parte di persone non autorizzate a
farli;
• sia presentato uno scontrino che provi
l’acquisto del prodotto.
• Il prodotto va restituito come era al
momento dell’acquisto con tutti i
componenti originali.
Se si desidera presentare un reclamo, si
prega di contattare il venditore o individuare
il riparatore autorizzato più vicino rivolgendosi
all’ufficio DEWALT di zona all’indirizzo indicato
nel presente manuale. È possibile consultare
un elenco dei riparatori autorizzati DEWALT
e tutti i dettagli relativi alla nostra assistenza
post-vendita, nel sito Internet: www.2helpU.
com.
NEDERLANDS
SLOOPHAMER
D25980
Hartelijk gefeliciteerd!
U hebt gekozen voor een DEWALT gereedschap.
Jarenlange ervaring, grondige productontwikkeling
en innovatie maken DEWALT tot een van de
betrouwbaarste partners voor gebruikers van
professioneel gereedschap.
Technische gegevens
Voltage
Type
Frequentie
Stroom
Vermogen
Impactfrequentie
Slagarbeid
Gereedschapshouder
Gewicht
LPA (geluidsdruk)
KPA (onzekerheidsfactor
geluidsdruk)
LWA (akoestisch vermogen)
KWA (onzekerheid akoestisch
vermogen)
Een inschatting van het
blootstellingniveau aan vibratie dient
ook te worden overwogen wanneer het
gereedschap wordt uitgeschakeld of als
het aan staat maar geen daadwerkelijke
werkzaamheden uitvoert. Dit kan
het blootstellingniveau aanzienlijk
verminderen gedurende de totale
arbeidsduur.
Stel aanvullende veiligheidsmaatregelen
op om de operator te beschermen
tegen de effecten van vibratie, zoals:
onderhoud het gereedschap en de
accessoires, houd de handen warmen,
organisatie van werkpatronen.
kg
D25980
220–240
2
50
8,9/15,8
2000/1800
870
68
28 mm zeskant
31
dB(A)
93
Definities: Veiligheidsrichtlijnen
dB(A)
dB(A)
2,5
108
De onderstaande definities beschrijven het
veiligheidsniveau voor ieder signaleringswoord. Lees
de gebruiksaanwijzing a.u.b. zorgvuldig door en let
op deze symbolen.
dB(A)
3,8
V
Hz
A
W
min-1
J
Vibratie totaalwaarden (triax vectorsom) vastgesteld in
overeenstemming met EN 60745:
Vibratie-emissiewaarde ah
Beitelen
ah,Cheq =
Onzekerheid K =
emissie verschillen. Dit kan het
blootstellingniveau aanzienlijk verhogen
gedurende de totale arbeidsduur.
m/s²
m/s²
8,5
1,5
Het vibratie-emissieniveau dat in dit informatieblad
wordt gegeven, is gemeten in overeenstemming met
een gestandaardiseerde test volgens EN 60745 en
kan worden gebruikt om het ene gereedschap met
het andere te vergelijken. Het kan worden gebruikt
voor een eerste inschatting van blootstelling.
WAARSCHUWING: Het verklaarde
vibratie-emissieniveau geldt voor
de hoofdtoepassingen van het
gereedschap. Als het gereedschap
echter voor andere toepassingen
wordt gebruikt, dan wel met
andere accessoires of slecht wordt
onderhouden, kan de vibratie-
Zekeringen:
Europa 230 V gereedschappen
10 Ampère, hoofdstroom
GEVAAR: Geeft een dreigend
gevaar aan dat, indien dit niet wordt
voorkomen, leidt tot de dood of
ernstig letsel.
WAARSCHUWING: Geeft een mogelijk
gevaar aan dat, indien dit niet wordt
voorkomen, kan leiden tot de dood of
ernstig letsel.
VOORZICHTIG: Geeft een mogelijk
gevaarlijke situatie aan die, indien dit niet
wordt voorkomen, zou kunnen leiden
tot gering of matig letsel.
OPMERKING: Geeft een handeling
aan waarbij geen persoonlijk letsel
optreedt die, indien niet voorkomen,
schade aan goederen kan
veroorzaken.
Wijst op het gevaar voor elektrische
schok.
Wijst op brandgevaar..
53
NEDERLANDS
EG verklaring van overeenstemming
MACHINERICHTLIJN
RICHTLIJN GELUIDSEMISSIE BUITENSHUIS
D25980
DEWALT verklaart dat deze producten zoals
beschreven onder “technische gegevens” in
overeenstemming zijn met:
98/37/EG (tot en met 28 december 2009),
2006/42/EG (vanaf 29 december 2009),
EN 60745-1, EN 60745-2-6;
2000/14/EG, elektrische betonbreker, m > 15 kg,
annex VIII, TÜV Rheinland Product Safety GmbH
(0197), D-51105 Köln, Duitsland, nr. aangemelde
instantie: 0197
Niveau van akoestisch vermogen in
overeenstemming met 2000/14/EG (artikel 12,
annex III, nr. 10; m > 15 kg):
LWA (gemeten akoestisch
vermogen)
dB
108
LWA (gegarandeerd akoestisch
vermogen)
dB
110
Deze producten voldoen ook aan Richtlijn 2004/108/
EG. Neem voor meer informatie contact op met
DEWALT via het volgende adres of kijk op de
achterzijde van de gebruiksaanwijzing.
De ondergetekende is verantwoordelijk voor de
samenstelling van het technische bestand en legt
deze verklaring af namens DEWALT.
Horst Grossmann
Vice-president techniek en productontwikkeling
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 11,
D-65510, Idstein, Duitsland
03.08.2009
WAARSCHUWING: Lees de
instructiehandleiding om het risico op
letsel te verminderen.
54
Algemene
veiligheidswaarschuwingen voor
elektrisch gereedschap
WAARSCHUWING! Lees alle
veiligheidswaarschuwingen en alle
instructies. Het niet opvolgen van de
waarschuwingen en instructies kan
leiden tot een elektrische schok, brand
en/of ernstig persoonlijk letsel.
BEWAAR ALLE WAARSCHUWINGEN EN INSTRUCTIES
ALS TOEKOMSTIG REFERENTIEMATERIAAL
De term „elektrisch gereedschap“ in de
waarschuwingen verwijst naar uw (met een
snoer) op de netspanning aangesloten elektrische
gereedschap of naar (draadloos) elektrisch
gereedschap met een accu.
1) VEILIGHEID WERKPLAATS
a) Houd het werkgebied schoon en goed
verlicht. Rommelige of donkere gebieden
zorgen voor ongelukken.
b) Bedien elektrische gereedschappen
een explosieve omgeving, zoals in de
nabijheid van ontvlambare vloeistoffen,
gassen of stof. Elektrische gereedschappen
veroorzaken vonken die de stof of dampen
kunnen doen ontbranden.
c) Houd kinderen en omstanders op
een afstand terwijl u een elektrisch
gereedschap bedient. Als u wordt afgeleid
kunt u de controle over het gereedschap
verliezen.
2) ELEKTRISCHE VEILIGHEID
a) Stekkers van elektrisch gereedschap
moeten in het stopcontact passen. Pas
de stekker nooit op enige manier aan.
Gebruik geen adapterstekkers samen
met geaard elektrisch gereedschap.
Niet aangepaste stekkers en passende
contactdozen verminderen het risico op een
elektrische schok.
b) Vermijd lichamelijk contact met geaarde
oppervlaktes zoals buizen, radiatoren,
fornuizen en ijskasten. Er bestaat een
verhoogd risico op een elektrische schok als
uw lichaam geaard is.
c) Stel elektrisch gereedschap niet bloot
aan regen of natte omstandigheden.
Als er water in een elektrisch gereedschap
terecht komt, verhoogt dit het risico op een
elektrische schok.
NEDERLANDS
d)
e)
f)
Behandel het stroomsnoer voorzichtig.
Gebruik het stroomsnoer nooit om het
elektrische gereedschap te dragen of te
trekken, of de stekker uit het stopcontact
te halen. Houd het snoer uit de buurt
van warmte, olie, scherpe randen, of
bewegende onderdelen. Beschadigde
snoeren of snoeren die in de war zijn
verhogen het risico op een elektrische schok.
Als u een elektrisch gereedschap
buitenshuis gebruikt, gebruikt u een
verlengsnoer dat geschikt is voor
gebruik buitenshuis. Het gebruik van een
verlengsnoer dat geschikt is voor buitenshuis,
vermindert het risico op een elektrische
schok.
Als het gebruik van een elektrisch
gereedschap op een vochtige locatie
onvermijdelijk is, gebruikt u een
stroomvoorziening die beveiligd is met
een aardlekschakelaar. Het gebruik van een
aardlekschakelaar vermindert het risico op
een elektrische schok.
3) PERSOONLIJKE VEILIGHEID
a) Blijf alert, kijk wat u doet en gebruik uw
gezonde verstand als u een elektrisch
gereedschap bedient. Gebruik het
gereedschap niet als u vermoeid bent
of onder de invloed van drugs, alcohol
of medicatie bent. Een moment van
onoplettendheid tijdens het bedienen van
elektrische gereedschappen kan leiden tot
ernstig persoonlijk letsel.
b) Gebruik een beschermende uitrusting.
Draag altijd oogbescherming.
Beschermende uitrusting zoals een
stofmasker, antislip veiligheidsschoenen,
een helm, of gehoorbescherming gebruikt in
de juiste omstandigheden zal het risico op
persoonlijk letsel verminderen.
c) Vermijd onbedoeld starten. Zorg ervoor
dat de schakelaar in de ‚off‘ (uit) stand
staat voordat u het gereedschap aansluit
op de stroombron en/of accu, het
oppakt of ronddraagt. Het ronddragen
van elektrische gereedschappen met uw
vinger op de schakelaar of het aanzetten
van elektrische gereedschappen waarvan de
schakelaar aan staat, zorgt voor ongelukken.
d) Verwijder alle stelsleutels of moersleutels
voordat u het elektrische gereedschap
aan zet. Een moersleutel of stelsleutel die
in een ronddraaiend onderdeel van het
elektrische gereedschap is achtergelaten kan
leiden tot persoonlijk letsel.
e)
f)
g)
Rek u niet te ver uit. Blijf altijd stevig en
in balans op de grond staan. Dit zorgt
voor betere controle van het elektrische
gereedschap in onverwachte situaties.
Draag geschikte kleding. Draag geen
loszittende kleding of sieraden. Houd
uw haar, kleding en handschoenen uit
de buurt van bewegende onderdelen.
Loszittende kleding, sieraden of lang haar
kunnen door bewegende delen worden
gegrepen.
Als er in apparaten wordt voorzien voor
het aansluiten van stofverwijdering- of
verzamelapparatuur, zorg er dan voor
dat deze correct worden aangesloten
en gebruikt. Het gebruik van een
stofverzamelaar kan aan stof gerelateerde
gevaren verminderen.
4) GEBRUIK EN VERZORGING VAN ELEKTRISCH
GEREEDSCHAP
a) Forceer het gereedschap niet. Gebruik
het juiste elektrische gereedschap voor
uw toepassing. Het juiste elektrische
gereedschap voert de werkzaamheden beter
en veiliger uit waarvoor het is ontworpen.
b) Gebruik het gereedschap niet als de
schakelaar het niet aan en uit kan
zetten. Ieder gereedschap dat niet met de
schakelaar kan worden bediend is gevaarlijk
en moet worden gerepareerd.
c) Haal de stekker uit het stopcontact en/
of neem de accu uit het gereedschap
voordat u aanpassingen uitvoert,
accessoires verwisselt, of het elektrische
gereedschap opbergt. Dergelijke
preventieve veiligheidsmaatregelen
verminderen het risico dat het elektrische
gereedschap per ongeluk opstart.
d) Bewaar gereedschap dat niet wordt
gebruikt buiten het bereik van kinderen en
laat niet toe dat personen die onbekend
zijn met het elektrische gereedschap
of deze instructies het gereedschap
bedienen. Elektrische gereedschappen
zijn gevaarlijk in handen van ongetrainde
gebruikers.
e) Onderhoud elektrische gereedschappen.
Controleer op verkeerde uitlijning en
het grijpen van bewegende onderdelen,
breuk van onderdelen en andere
omstandigheden die de werking van het
gereedschap nadelig kunnen beïnvloeden.
Zorg dat het gereedschap voor gebruik
wordt gerepareerd als het beschadigd is.
Veel ongelukken worden veroorzaakt door
slecht onderhouden gereedschap.
55
NEDERLANDS
f)
g)
Houd snijdgereedschap scherp
en schoon. Correct onderhouden
snijdgereedschappen met scherpe
snijdranden lopen minder snel vast en zijn
gemakkelijker te beheersen.
Gebruik het elektrische gereedschap, de
accessoires en gereedschapsonderdelen
enz. in overeenstemming met deze
instructies, waarbij u rekening houdt
met de werkomstandigheden en de
werkzaamheden die dienen te worden
uitgevoerd. Gebruik van het elektrische
gereedschap voor werkzaamheden die
anders zijn dan het bedoelde gebruik, kunnen
leiden tot een gevaarlijke situatie.
5) SERVICE
a) Zorg dat u gereedschap wordt
onderhouden door een erkende
reparateur die uitsluitend identieke
vervangende onderdelen gebruikt. Dit
zorgt ervoor dat de veiligheid van het
gereedschap blijft gegarandeerd.
Aanvullende specifieke
veiligheidsrichtlijnen voor
sloophamers
• Zorg ervoor dat de beitel stevig op zijn plaats zit
voordat u het gereedschap gebruikt.
• Zet het gereedschap bij koude
weersomstandigheden of als het gereedschap
gedurende lange tijd niet is gebruikt eerst enkele
minuten zonder belasting aan voor gebruik.
• Houd het gereedschap altijd stevig met beide
handen vast om voor een veilige houding te
zorgen. Bedien het gereedschap altijd terwijl de
zijhandgreep correct is gemonteerd.
• Zorg er als u hoger dan de begane grond werkt
voor dat de ruimte eronder leeg is.
• Om een elektrische schok te voorkomen, dient u
het werkgebied te controleren op onder stroom
staande bedrading voordat u met de bediening
begint.
• Raak de beitel of onderdelen in de directe
omgeving van de beitel aan onmiddellijk na
gebruik, omdat deze extreem heet kunnen
zijn en brandwonden aan de huid kunnen
veroorzaken.
• Richt het stroomsnoer altijd naar achteren, van
de beitel af.
• Houd het stroomsnoer altijd uit de buurt van
het accessoire. Een stroomsnoer dat om het
boorstuk is gewikkeld, kan een elektrische schok
veroorzaken.
56
• Wind het stroomsnoer niet om uw lichaam.
• Laat geen onervaren gebruikers dit
gereedschap bedienen.
• Draag gehoorbescherming. Blootstelling aan
geluid kan leiden tot gehoorverlies.
• Gebruik aanvullende handgrepen die bij het
gereedschap zijn meegeleverd. Als u de
controle over het apparaat verliest, kan dit tot
persoonlijk letsel leiden.
• Sla niet op vast zittende accessoires met een
hamer om ze los te krijgen. Metaalfragmenten
of materiaalsplinters kunnen loskomen en letsel
veroorzaken.
• Zet het gereedschap altijd uit als het werk
beëindigd is en voordat u het stroomsnoer uit
de contactdoos haalt.
• Herstel zelf geen accessoires. Het herstellen van
de beitel dient door een erkend vakman te worden
uitgevoerd. Onjuist herstelde accessoires kunnen
tot letsel leiden. Uitsluitend licht versleten
accessoires kunnen worden scherpgeslepen.
Overige risico’s
De volgende risico’s zijn inherent aan het gebruik van
sloophamers:
- Letsel als gevolg van het aanraken van de hete
onderdelen van het gereedschap.
Ondanks het toepassen van de relevante
veiligheidsvoorschriften en het toepassen van
veiligheidsapparaten, kunnen sommige overige
risico’s niet worden vermeden. Dit zijn:
- Gehoorbeschadiging.
- Het risico om uw vingers te beknellen als u
accessoires verwisselt.
- Gezondheidsrisico’s veroorzaakt door het
inademen van stof die ontstaat als u in beton
en/of metselwerk werkt.
- Fysiek letsel als gevolg van het onjuist optillen of
dragen van zware apparatuur.
Markering op het gereedschap
De volgende pictogrammen staan op het
gereedschap vermeld:
Lees gebruiksaanwijzing voor gebruik.
Draag gehoorbescherming.
Draag oogbescherming.
NEDERLANDS
POSITIE DATUMCODE (FIG. 1)
De datumcode (q), die ook het jaar van fabricage
bevat, is binnen in de behuizing geprint.
Voorbeeld:
2009 XX XX
Jaar van fabricage
Inhoud van de verpakking
GEBRUIK ZE NIET in vochtige omstandigheden of
in de aanwezigheid van ontvlambare vloeistoffen of
gassen.
Deze sloophamers zijn professionele
gereedschapsmachines.
LAAT GEEN kinderen in contact met het
gereedschap komen. Toezicht is vereist als
onervaren operators dit gereedschap bedienen.
De verpakking bevat:
Functie langzame start
1 Sloophamer
De functie langzame start maakt het mogelijk
de impactfrequentie langzamer op te bouwen,
waardoor wordt voorkomen dat de beitel of punt bij
het opstarten rond het metselwerk “terugkaatst”.
1 Gebruiksaanwijzing
1 Uitvergrote tekening
• Controleer of het gereedschap, de onderdelen
of accessoires mogelijk zijn beschadigd tijdens
het transport.
• Neem de tijd om deze handleiding grondig door
te lezen en te begrijpen voordat u de apparatuur
gebruikt.
Beschrijving (fig. 1)
WAARSCHUWING: Pas het
gereedschap of een onderdeel ervan
nooit aan. Dit kan schade of persoonlijk
letsel tot gevolg hebben.
a. Aan/uit schakelaar
b. Zijhandgreep/handgrepen
c. Gereedschapsteun
d. Gereedschapshouder
OPTIONELE ACCESSOIRES (FIG. 3)
Optioneel zijn diverse types 28 mm zeskant beitels
leverbaar.
e. Puntbeitel (DT6927)
f. Koudbeitel (DT6929)
g. Schaalverandering gereedschap (DT6932)
h. Spadebeitel (DT6928)
i. Asfaltsnijder (DT6934)
j. Besturing stafaardelektrode (DT6933)
k. Schachtstamper (DT6935)
l. Plaatstamper (DT6936)
Neem contact op met uw leverancier voor verdere
informatie over de geschikte accessoires.
GEBRUIKSDOEL
De D25980 sloophamer is ontworpen
voor professionele sloop-, hak-, en
ciseleerwerkzaamheden voor zwaar gebruik in
beton, baksteen, steen, en ander metselwerk.
Volledig trillinggedempte
handgrepen (fig. 1)
De dempers in de handgrepen (b) absorberen de
trillingen waaraan de gebruiker bloot wordt gesteld.
Dit verhoogt het gebruikerscomfort tijdens de
bediening.
Actieve trillingscontrole
De actieve trillingscontrole neutraliseert
terugslagtrillingen van het klopboormechanisme. Het
verlagen van de hand- en armtrilling zorgt voor een
comfortabeler gebruik tijdens lange arbeidsperiodes
en verlengt de levensduur van het apparaat.
Elektrische veiligheid
De elektrische motor is slechts voor één voltage
ontworpen. Controleer altijd of de stroomvoorziening
overeenkomt met de voltage op het typeplaatje.
Uw DEWALT gereedschap is dubbel
geïsoleerd in overeenstemming met
EN 60745; daarom is geen aarding nodig.
Als het stroomsnoer is beschadigd, moet het
worden vervangen door een speciaal geprepareerd
snoer dat leverbaar is via de DEWALT servicedienst.
Een verlengsnoer gebruiken
U dient geen verlengsnoer te gebruiken, tenzij dit
absoluut noodzakelijk is. Gebruik een goedgekeurd
verlengsnoer dat geschikt is voor de stroominvoer
van uw oplader (zie technische gegevens). De
minimale geleidergrootte is 1 mm2; de maximale
lengte is 30 m.
Als u een haspel gebruikt, dient u het snoer altijd
volledig af te rollen.
57
NEDERLANDS
ASSEMBLAGE EN AANPASSINGEN
WAARSCHUWING: Om het gevaar
op letsel te verminderen schakelt
u het apparaat uit en sluit u de
stroombron van de machine af
voordat u accessoires installeert of
verwijdert, voordat u instellingen
aanpast of wijzigt, of als u
reparaties uitvoert. Zorg ervoor dat de
hoofdschakelaar in de OFF (UIT) positie
staat. Het onbedoeld opstarten kan
letsel veroorzaken.
28 mm zeskant accessoires plaatsen
en verwijderen (fig. 4–6)
Deze machine maakt gebruik van beitels met een 28
mm zeskant schacht. Wij bevelen het gebruik van
uitsluitend professionele accessoires aan.
WAARSCHUWING: Aangezien
accessoires die niet door DEWALT
worden aangeboden niet met dit
product zijn getest, kan het gebruik van
dergelijke accessoires tot gevaarlijke
situaties leiden. Gebruik om het risico
van letsel te verminderen uitsluitend
accessoires die door DEWALT worden
aanbevolen.
Maak de beitelschacht schoon en vet deze in.
WAARSCHUWING: Smeer geen
smeermiddel op de machine.
OM EEN BEITEL MET GROEF IN DE SCHACHT AAN TE
BRENGEN, GAAT U ALS VOLGT TE WERK (FIG. 5):
1. Trek de gereedschapsteun (c) in de positie
’ontgrendelen’.
2. Houd de beitel voor de gereedschapshouder
met de groef (m) omhoog.
3. Steek de beitelschacht in de
gereedschapshouder (d).
4. Druk de steun (c) naar achteren om het
accessoire in zijn positie te vergrendelen.
OM EEN BEITEL MET KRAAG OP DE SCHACHT AAN TE
BRENGEN, GAAT U ALS VOLGT TE WERK (FIG. 6):
4. Trek aan de beitel om te controleren of deze
correct is vergrendeld. Bij de drilfunctie
dient de beitel meerdere centimeters om
de as te kunnen draaien als deze in de
gereedschapshouder is vergrendeld.
Om een beitel te verwijderen trekt u de
steun (c) terug en trekt u de beitel uit de
gereedschapshouder.
WAARSCHUWING: Draag altijd
handschoenen als u accessoires
verwisselt. De blootliggende metalen
onderdelen op het gereedschap en
accessoire kunnen extreem heet worden
tijdens de bediening.
BEDIENING
Instructies voor gebruik
WAARSCHUWING:
• Houd u altijd aan de
veiligheidsinstructies en de regels die
van toepassing zijn.
• Let op de locatie van pijpleidingen en
bedrading.
• Oefen een druk van ong. 20 - 30 kg
op het gereedschap uit. Overmatige
kracht maakt het beitelen niet sneller
maar vermindert de prestaties van het
gereedschap en kan de levensduur
van het gereedschap bekorten.
Juiste positie van de handen
(fig. 1, 2)
WAARSCHUWING: Om het risico op
ernstig persoonlijk letsel te verminderen,
dient u ALTIJD de handen in de juiste
positie te hebben, zoals afgebeeld.
WAARSCHUWING: Om het risico op
ernstig persoonlijk letsel te verminderen,
houdt u het ALTIJD stevig vast,
anticiperend op een plotseling reactie.
De juiste positie van de handen vereist dat u één
hand op iedere zijhandgreep (b) hebt.
1. Trek de gereedschapsteun (c) in de positie
’ontgrendelen’.
Aan en uitschakelen (fig. 1)
2. Steek de beitelschacht in de
gereedschapshouder (d).
Om het gereedschap te bedienen drukt u de aan/uit
schakelaar (a) in.
3. Druk de steun (c) op één lijn met de
accessoireschacht om het accessoire in positie
te vergrendelen.
Om het gereedschap te stoppen, laat u de
schakelaar los.
58
NEDERLANDS
Slopen, bikken en kanaliseren
(fig. 1–6)
1. Kies de juiste beitel, maak de schacht schoon
en vet deze in.
2. Steek de beitel er in en controleer of deze
correct vergrendeld is.
3. Houd het gereedschap met beide handgrepen
(b) vast en zet het aan. Het gereedschap draait
nu in continue bediening.
ONDERHOUD
Uw DEWALT gereedschap op stroom is ontworpen
om gedurende een lange tijdsperiode te functioneren
met een minimum aan onderhoud. Het continu naar
bevrediging functioneren hangt af van de juiste zorg
voor het gereedschap en regelmatig schoonmaken.
WAARSCHUWING: Om het gevaar
op letsel te verminderen schakelt
u het apparaat uit en sluit u de
stroombron van de machine af
voordat u accessoires installeert of
verwijdert, voordat u instellingen
aanpast of wijzigt, of als u
reparaties uitvoert. Zorg ervoor dat de
hoofdschakelaar in de OFF (UIT) positie
staat. Het onbedoeld opstarten kan
letsel veroorzaken.
Er kan geen onderhoud door de gebruiker aan dit
product worden uitgevoerd. Breng het gereedschap
bij een erkende DEWALT reparateur na ongeveer
200 gebruiksuren.
Als zich voor die tijd problemen voordoen, neem dan
contact op met een erkende DEWALT reparateur.
WAARSCHUWING: Gebruik nooit
oplosmiddelen of andere bijtende
chemicaliën voor het reinigen van
niet-metalen onderdelen van het
gereedschap. Deze chemicaliën kunnen
het materiaal dat in deze onderdelen
is gebruikt verzwakken. Gebruik een
doek die uitsluitend met water en milde
zeep is bevochtigd. Zorg dat er nooit
enige vloeistof in het gereedschap komt;
dompel nooit enig onderdeel van het
gereedschap in een vloeistof.
Optionele accessoires
WAARSCHUWING: Aangezien
accessoires die niet door DEWALT zijn
aangeboden niet met dit product zijn
getest, kan het gebruik van dergelijke
accessoires met dit gereedschap
gevaarlijk zijn. Om het risico op letsel
te verminderen dient u uitsluitend door
DEWALT aanbevolen accessoires met
dit product te gebruiken.
WAARSCHUWING: Deze beitels
kunnen slechts een beperkt aantal keren
worden bijgeslepen. Neem bij twijfel
contact op met uw dealer voor advies.
WAARSCHUWING: Zorg ervoor
dat het snijvlak geen verkleuring als
gevolg van teveel druk laat zien. Dit
kan de hardheid van het accessoire
verzwakken.
Neem contact op met uw leverancier voor verdere
informatie over de geschikte accessoires.
Onderhoud aan accessoires
Tijdig onderhoud aan de accessoires garandeert
optimale resultaten bij de toepassing en een lange
en efficiënte levensduur van de accessoires.
Smering
Uw gereedschap op stroom heeft geen aanvullende
smering nodig.
Slijp de beitels op slijpschijven. Zie figuur 7 voor de
juiste hoek voor de volgende beitels:
n. Spadevormige beitel
o. Koudbeitel
p. Puntbeitel
Reiniging
WAARSCHUWING: Blaas vuil en stof
uit de hoofdbehuizing met droge lucht,
zo vaak u ziet dat vuil zich in en rond
de luchtopeningen ophoopt. Draag
goedgekeurde oogbescherming en een
goedgekeurd stofmasker als u deze
procedure uitvoert.
Neem contact op met uw leverancier voor verdere
informatie over de geschikte accessoires.
59
NEDERLANDS
Bescherming van het milieu
Gescheiden afvalinzameling. Dit product
mag niet bij het normale huishoudelijke
afval worden aangeboden.
Als u op een dag bemerkt dat uw DEWALT product
vervangen dient te worden of dat u er verder geen
gebruik meer van maakt, mag u het niet als normaal
huishoudelijk afval aanbieden. Bied dit product aan
bij de gescheiden afvalinzameling.
Gescheiden inzameling van gebruikte
producten of verpakkingen maakt het
mogelijk dat materiaal kan worden
gerecycled en nogmaals gebruikt. Het
hergebruik van gerecycled materiaal
helpt milieuvervuiling te voorkomen en
vermindert de vraag naar grondstoffen.
Plaatselijke bepalingen voorzien mogelijk in de
gescheiden inzameling van elektrische producten
uit een huishouden, op stedelijke inzamelingspunten
of bij de detailhandelaar waar u een nieuw product
aanschaft.
DEWALT heeft een faciliteit voor het verzamelen van
recyclen van DEWALT producten als ze eenmaal
het einde van hun levensduur hebben bereikt. Stuur
om van deze service gebruik te maken uw product
a.u.b. terug naar iedere erkende reparateur die
namens ons de verzameling op zich neemt.
U kunt de locatie van de erkende reparateur die het
dichtste bij u in de buurt is opzoeken door contact
op te nemen met uw plaatselijke DEWALT kantoor
zoals vermeld in deze handleiding. Een lijst van
erkende DEWALT reparateurs en volledige details
over onze after sales service zijn ook te vinden op
internet via: www.2helpU.com.
GARANTIE
DEWALT vertrouwt op de kwaliteit van zijn
producten en biedt een uitstekende garantie aan
voor professionele gebruikers van het product.
Deze garantieverklaring komt in aanvulling op, en
beïnvloedt op geen enkele wijze uw contractuele
rechten als een professioneel gebruiker of uw
wettelijke rechten als een privé, niet-professioneel
gebruiker. De garantie is geldig binnen het
grondgebied van de Lidstaten van de Europese
Unie en de Europese Vrijhandelszone.
• 30 DAGEN NIET GOED GELD TERUG GARANTIE •
Als u niet volkomen tevreden bent over de
prestaties van uw DEWALT gereedschap, kunt
u dit gewoon binnen 30 dagen terugbrengen,
compleet met de originele onderdelen zoals
u het aankocht, bij het verkooppunt. U krijgt
uw geld volledig vergoed. Het product moet
blootgesteld zijn geweest aan redelijke slijtage en
u dient een aankoopbewijs te overleggen.
• EEN JAAR GRATIS ONDERHOUDSCONTRACT •
Als u onderhoud aan uw DEWALT gereedschap
nodig hebt gedurende de 12 maanden volgend
op uw aankoop, wordt dit gratis uitgevoerd
door een erkende DEWALT reparateur. U dient
een aankoopbewijs te overleggen. Inclusief
arbeidskosten. Exclusief accessoires en
reserveonderdelen, tenzij deze defect raakten en
onder de garantie vielen.
• EEN JAAR VOLLEDIGE GARANTIE •
Als uw DEWALT product defect raakt als gevolg
van verkeerd materiaal of onjuiste constructie
binnen 12 maanden na de datum van aankoop,
garandeert DEWALT alle defecte onderdelen
gratis te vervangen of – naar onze beoordeling –
het apparaat gratis te vervangen, op voorwaarde
dat:
• Het product niet verkeerd gebruikt is;
• Het product is blootgesteld aan redelijke
slijtage;
• Er geen reparaties zijn ondernomen door
niet-geautoriseerde personen;
• U een aankoopbewijs kunt overleggen;
• Het product compleet met alle originele
onderdelen wordt geretourneerd.
Als u een schadeclaim wilt indienen, neem dan
contact op met uw verkoper of zoek de locatie
op van de dichtstbijzijnde erkende DEWALT
reparateur in de DEWALT catalogus, of neem
contact op met uw DEWALT kantoor via het
adres dat in deze handleiding staat vermeld.
Een lijst van erkende DEWALT reparateurs en
volledige details over onze after sales service
zijn ook te vinden op internet via: www.2helpU.
com.
60
NORSK
MEISELHAMMER
D25830
En vurdering av nivået for
vibrasjonseksponeringen bør også tas
med i beregningen når verktøyet er
slått av eller når det går uten faktisk
å gjøre en jobb. Dette kan redusere
eksponeringsnivået betydelig for hele
arbeidsperioden.
Gratulerer!
Du har valgt et DEWALT-verktøy. Mange års erfaring,
grundig produktutvikling og innovasjon gjør DEWALT
til en meget pålitelig partner for profesjonelle brukere
av elektrisk verktøy.
Tekniske data
Spenning
Type
Frekvens
Strøm
Inngangseffekt
Slaghastighet
Boreeffekt
Verktøyholder
Vekt
Hz
A
W
min-1
J
kg
D25980
220–240
2
50
8,9/15,8
2000/1800
870
68
28 mm umbrako
31
LPA
KPA
LWA
KWA
dB(A)
dB(A)
dB(A)
dB(A)
93
2,5
108
3,8
V
(lydtrykk)
(lydtrykk usikkerhet)
(lydeffekt)
(lydeffekt usikkerhet)
Totalverdier vibrasjon (triax vector sum) bestemt iht. EN 60745:
Verdi vibrasjonsutslipp ah
Meisling
ah,Cheq =
Usikkerhet K =
m/s²
m/s²
8,5
1,5
Nivået for vibrasjonsutslipp angitt i dette
informasjonsbladet er blitt målt iht. standardiserte
tester gitt i EN 60745, og kan brukes til å
sammenligne ett verktøy med et annet. Det kan
brukes til forberedende vurdering av eksponering.
ADVARSEL: Angitt nivå for
vibrasjonsutslipp gjelder for
hovedbruksområdene for verktøyet.
Dersom verktøyet brukes i andre
bruksområder, med annet tilbehør
eller er dårlig vedlikeholdt, kan
vibrasjonsutslippene avvike. Dette kan
øke eksponeringsnivået betydelig for
hele arbeidsperioden.
Sett i verk ekstra sikkerhetstiltak for å
beskytte operatøren mot følgene fra
vibrasjon, som f.eks.: Holde ved like
verktøy og tilbehør, holde hendene
varme, organisere arbeidsmønster.
Sikringer:
Europa
230 V verktøy
10 Ampere, nettspenning
Definisjoner: Retningslinjer for
sikkerhet
Definisjonene under beskriver alvorlighetsgraden for
hvert signalkodeord. Vennligst les håndboken og
legg merke til disse symbolene.
FARE: Indikerer en overhengende
farlig situasjon som vil føre til død eller
alvorlige personskader hvis den ikke
avverges.
ADVARSEL: Indikerer en potensielt
farlig situasjon som kan føre til død
eller alvorlige personskader hvis den
ikke avverges.
FORSIKTIG: Indikerer en potensielt
farlig situasjon som kan føre til små
eller moderate personskader hvis
den ikke avverges.
MERK: Angir en arbeidsmåte som ikke
er relatert til personskader, men som
kan føre til skader på utstyr hvis den
ikke unngås.
Betegner fare for elektrosjokk.
Betegner fare for brann.
61
NORSK
TA VARE PÅ ALLE ADVARSLER OG INSTRUKSJONER
FOR FREMTIDIG BRUK
EU-samsvarserklæring
MASKINDIREKTIV
DIREKTIV OM UTENDØRS STØY
Uttrykket ”elektrisk verktøy” i advarslene henviser til
ditt strømdrevne (med ledning) elektriske verktøy eller
ditt batteridrevne (uten ledning) elektriske verktøy.
D25980
DEWALT erklærer at de produktene som er
beskrevet under ”tekniske data” er i samsvar med:
98/37/EC (fram til 28. des. 2009), 2006/42/EC
(fra 29. des. 2009), EN 60745-1, EN 60745-2-6;
2000/14/EF, elektrisk betonghogghammer, m
> 15 kg, vedlegg VIII, TÜV Rheinland Product
Safety GmbH (0197), D-51105 Köln, Tyskland,
Sertifiseringsorgan id nr.: 0197
Nivå akustisk effekt iht. 2000/14/EF (artikkel 12,
vedlegg III, nr. 10; m > 15 kg):
LWA (målt lydeffektnivå)
dB
108
LWA (garantert lydeffektnivå)
dB
110
Disse produktene er også i samsvar med direktiv
2004/108/EC. For mer informasjon, vennligst
kontakt DEWALT på følgende adresser eller se
baksiden av håndboken.
Undertegnede er ansvarlig for sammenstillingen av
den tekniske filen og fremsetter denne erklæringen
på vegne av DEWALT.
Horst Grossmann
visepresident teknikk og produktutvikling
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 11,
D-65510, Idstein, Tyskland
03.08.2009
ADVARSEL: For å redusere
skaderisikoen, les brukerhåndboken.
Generelle sikkerhetsadvarsler for
elektriske verktøy
ADVARSEL! Les alle
sikkerhetsadvarsler og alle
instruksjoner. Manglende overholdelse
av advarslene og instruksjonene kan
resultere i elektrisk sjokk, ild og/eller
alvorlig skade.
62
1) SIKKERHET PÅ ARBEIDSOMRÅDET
a) Hold arbeidsområdet godt opplyst. Rotete
eller mørke områder er en invitasjon til ulykker.
b) Ikke bruk elektriske verktøy i eksplosive
omgivelser, slik som i nærheten av
antennelige væsker, gasser eller støv.
Elektrisk verktøy skaper gnister som kan
antenne støv eller gasser.
c) Hold barn og tilskuere borte mens du
bruker et elektrisk verktøy. Distraksjoner
kan føre til at du mister kontrollen.
2) ELEKTRISK SIKKERHET
a) Støpselet til elektriske verktøy må passe
til stikkontakten. Aldri modifiser støpselet
på noen måte. Ikke bruk adaptere med
jordede elektriske verktøy. Umodifiserte
støpsler og stikkontakter som passer vil
redusere risikoen for elektrisk sjokk.
b) Unngå kroppskontakt med jordete
overflater slik som rør, radiatorer, komfyrer
og kjøleskap. Det finnes en økt risiko for
elektrisk sjokk dersom kroppen din er jordet.
c) Ikke eksponer elektriske verktøy for regn
eller våte forhold. Dersom det kommer vann
inn i et elektrisk verktøy vil det øke risikoen for
elektrisk sjokk.
d) Ikke bruk ledningen feil. Aldri bruk
ledningen til å bære, trekke eller dra ut
støpselet til det elektriske verktøyet. Hold
ledningen borte fra varme, olje, skarpe
kanter eller bevegelige deler. Skadede eller
innviklede ledninger øker risikoen for elektrisk
sjokk.
e) Når du bruker et elektrisk verktøy
utendørs, bruk en skjøteledning som
er egnet for utendørs bruk. Bruk av en
skjøteledning beregnet for utendørs bruk
reduserer risikoen for elektrisk sjokk.
f) Dersom bruk av et elektrisk verktøy
på et fuktig sted er uungåelig, bruk en
strømkilde med jordfeilbryter (RCD). Bruk
av jordfeilbryter (RCD) reduserer risikoen for
elektrisk sjokk.
3) PERSONLIG SIKKERHET
a) Hold deg våken, hold øye med det du
gjør og bruk sunn fornuft når du bruker
et elektrisk verktøy. Ikke bruk et elektrisk
verktøy dersom du er trøtt eller er påvirket
av medikamenter, narkotika eller alkohol.
Ett øyeblikks uoppmerksomhet under bruk
NORSK
b)
c)
d)
e)
f)
g)
av elektriske verktøy kan føre til alvorlig
personskade.
Bruk personlig verneutstyr. Bruk alltid
vernebriller. Verneutstyr slik som støvmaske,
sklisikre vernesko, hjelm, eller hørselsvern
brukt under passende forhold vil redusere
personskader.
Unngå utilsiktet oppstart. Sikre at
bryteren er i av-stillingen før du kobler
til strømkilden og/eller batteripakken,
plukker opp eller bærer verktøyet. Å bære
elektriske verktøy med fingeren på bryteren
eller å sette inn støpselet mens elektriske
verktøy har bryteren på øker faren for ulykker.
Fjern eventuelle justeringsnøkler før du
slår på det elektriske verktøyet. En nøkkel
som er festet til en roterende del av det
elektriske verktøyet kan føre til personskade.
Ikke strekk deg for langt. Ha godt fotfeste
og stå støtt hele tiden. Dette fører til at
du har bedre kontroll over det elektriske
verktøyet ved uventede situasjoner.
Bruk egnet antrekk. Ikke ha på deg
løstsittende klær eller smykker. Hold hår,
antrekk og hansker borte fra bevegelige
deler. Løstsittende antrekk, smykker eller
langt hår kan bli fanget opp av bevegelige
deler.
Hvis apparatet er utstyrt for tilkobling av
støvutsugings- og -oppsamlingsinnretning,
må du sørge for at disse er koblet til og
ordentlig sikret.Bruk av støvoppsamlere kan
redusere støvrelaterte farer.
4) BRUK OG VEDLIKEHOLD AV ELEKTRISKE VERKTØY
a) Ikke bruk kraft på verktøyet. Bruk det
elektriske verktøyet som situasjonen
krever. Det riktige elektriske verktøyet vil
gjøre jobben bedre og tryggere ved den
hastigheten det ble konstruert for.
b) Ikke bruk verktøyet hvis bryteren ikke kan
slå verktøyet av eller på. Ethvert elektrisk
verktøy som ikke kan kontrolleres med
bryteren er farlig og må repareres.
c) Koble støpselet fra strømkilden og/eller
batteripakken fra det elektriske verktøyet
før du foretar noen justeringer, endrer
tilbehør eller lagrer elektriske verktøy.
Slike preventive sikkerhetsforanstaltninger
reduserer risikoen for å starte det elektriske
verktøyet ved et uhell.
d) Lagre elektriske verktøy som ikke
er i bruk, utilgjengelig for barn og la
ikke personer som ikke er kjent med
det elektriske verktøyet eller disse
instruksjonene bruke det. Elektriske verktøy
er farlige i hendene på utrenede brukere.
e)
f)
g)
Vedlikehold elektriske verktøy. Kontroller
om bevegelige deler er feiljustert eller
fastskjært, om deler er ødelagt eller
andre forhold som kan påvirke driften
av verktøyet. Dersom det er skadet, få
verktøyet reparert før neste bruk. Mange
ulykker forårsakes av dårlig vedlikeholdte
verktøy.
Hold skjæreverktøy skarpe og rene. Godt
vedlikeholdte skjæreverktøy med skarpe
skjærekanter setter seg mindre sannsynlig
fast og er lettere å kontrollere.
Bruk verktøyet, tilbehørene og bittene,
osv., i samsvar med disse instruksjonene
og ta i betraktning arbeidsforholdene og
det arbeidet som skal utføres. Bruk av
det elektriske verktøyet for oppgaver som er
forskjellige fra de som er tiltenkt kan føre til en
farlig situasjon.
5) VEDLIKEHOLD
a) Få det elektriske verktøyet ditt
vedlikeholdt av en kvalifisert reparatør
som kun bruker originale reservedeler.
Dette vil sikre at verktøyets sikkerhet blir
ivaretatt.
Ytterligere spesifikke
sikkerhetsregler for meiselhammere
• Påse at meiselen sitter godt på plass før du tar i
bruk verktøyet.
• I kaldt vær eller hvis verktøyet ikke har vært
i bruk over lengre tid, må verktøyet gå uten
belastning i flere minutter før bruk.
• Hold alltid verktøyet godt fast med begge
hender og sikre en sikker slagstilling. Bruk alltid
verktøyet med sidehåndtaket skikkelig montert.
• Ved arbeid over bakkenivå, må du påse at
området under arbeidsområdet er klart.
• For å hindre elektrisk sjokk, kontroller at
arbeidsområdet ikke har strømførende ledninger
før bruk.
• Ikke berør meiselen eller deler i nærheten av
meiselen like etter bruk, da de kan være svært
varme og dermed forårsake forbrenninger.
• Før alltid strømledningen bakover, bort fra
meiselen.
• Hold strømledningen borte fra tilbehøret. En
strømledning som er viklet rundt bittet kan føre
til elektrisk sjokk.
• Ikke vikle strømledningen rundt kroppen din.
• Ikke la uerfarne brukere bruke dette verktøyet.
• Bruk hørselsvern. Eksponering mot støy kan
føre til tap av hørsel.
63
NORSK
• Bruk hjelpehåndtakene som følger med
maskinen. Tap av kontroll kan føre til
personskade.
Pakkens innhold
• Ikke slå tilbehør som har kjørt seg fast med
en hammer for å løsne det. Metallbiter eller
materialspon kan løsne og føre til personskader.
1 Meiselhammer
Pakken inneholder:
1 Brukermanual
1 Splittegning
• Slå alltid av verktøyet når du er ferdig med
arbeidet og før du trekker ut strømmen.
• Se etter skader på verktøyet, deler eller tilbehør
som kan ha oppstått under transport.
• Ikke overhal tilbehør selv. Reparasjon av meisler
må utføres av en kvalifisert spesialist. Feil
overhalt tilbehør kan føre til personskader. Kun
tilbehør som er lett slitt kan skjerpes på nytt.
• Ta deg tid til å lese grundig gjennom og forstå
denne håndboken før bruk.
Øvrige farer
Følgende farer er uløselig knyttet til bruken av
meiselhammere:
- Skader forårsaket av berøring av varme
verktøydeler.
Til tross for at man følger relevante
sikkerhetsbestemmelser og bruker sikkerhetsutstyr,
er det bestemte farer som ikke kan unngås. Disse
er:
- Hørselsskader.
- Fare for å klemme fingrene når man bytter
tilbehøret.
- Helsefarer som skyldes innånding av støv som
oppstår ved arbeid i betong og/eller murverk.
- Fysiske skader på grunn av feil løfting og bæring
av tungt utstyr.
Merking på verktøyet
Følgende piktogrammer vises på verktøyet:
Les instruksjonshåndboken før bruk.
Bruk hørselvern.
Bruk vernebriller.
DATOKODE PLASSERING (FIG. 1)
Datokoden (q), som også inkluderer
produksjonsåret, er trykket på huset.
Eksempel:
2009 XX XX
Produksjonsår
64
Beskrivelse (fig. 1)
ADVARSEL: Aldri modifiser
elektroverktøyet eller noen del av
det. Dette kan føre til materiell- eller
personskader.
a. På-/av-bryter
b. Sidehåndtak
c. Verktøylås
d. Verktøyholder
TILLEGGSUTSTYR (FIG. 3)
Ulike typer 28 mm umbrakomeisler leveres som
tilleggsutstyr.
e. Spissmeisel (DT6927)
f. Kaldmeisel (DT6929)
g. Avbankingsverktøy (DT6932)
h. Spademeisel (DT6928)
i. Asfaltkutter (DT6934)
j. Jordstang (DT6933)
k. Skaftstamper (DT6935)
l. Stampeplate (DT6936)
Ta kontakt med din forhandler for ytterligere
informasjon om egnet ekstrautstyr.
TILTENKT BRUK
D25980 meiselhammer er utformet for tung,
profesjonell nedriving, meisling og siselering i betong,
mur, stein og andre murverksmaterialer.
IKKE bruk når det er vått eller i nærheten av
antennelige væsker eller gasser.
Disse meiselhammerne er elektriske verktøy for
profesjonelle.
IKKE la barn komme i kontakt med verktøyet.
Uerfarne operatører trenger tilsyn når de bruker dette
verktøyet.
NORSK
Myk oppstart
Den myke oppstarten gjør at støthastigheten kan
økes langsomt, og dermed hindre at meiselen eller
punktet hopper rundt på murverket under oppstart.
Fullt vibrasjonsdempede håndtak
(fig. 1)
Innsetting og fjerning av 28 mm
umbrakotilbehør (fig. 4–6)
Denne maskinen bruker meisler med et sekskantet
skaft på 28 mm. Vi anbefaler å kun bruke
profesjonelt tilbehør.
ADVARSEL: Siden tilbehør som ikke
selges av DEWALT ikke er blitt testet
med dette produktet, kan bruken av
slikt tilbehør føre til farlige situasjoner.
For å redusere skaderisikoen, bruk kun
tilbehør som anbefales av DEWALT.
Demperne i håndtakene (b) absorberer de
vibrasjonene som overføres til brukeren. Dette bedrer
brukerkomforten under bruk.
Aktiv vibrasjonskontroll
Den aktive vibrasjonskontrollen nøytraliserer
returvibrasjon fra hammermekanismen. Reduksjon
av hånd- og armvibrasjon gjør det mer behagelig
å bruke verktøyet over lengre tid, og forlenger
verktøyets brukstid.
Elektrisk sikkerhet
Den elektriske motoren er blitt konstruert for kun
én spenning. Kontroller alltid at strømforsyningen
samsvarer med spenningen på merkeskiltet.
Ditt DEWALT-verktøy er dobbeltisolert
i samsvar med EN 60745; det trengs
derfor ikke noen jordledning.
Dersom tilførselsledningen er skadet, må den
byttes i en spesialledning som fås via DEWALTserviceorganisasjon.
Rengjør og smør meiselskaftet.
ADVARSEL: Ikke bruk smørefett på
maskinen.
FOR Å FESTE EN MEISEL MED ET SPOR I SKAFTET, GJØR
SOM FØLGER (FIG. 5):
1. Trekk i verktøylåsen (c) til den er i den ulåste
stillingen.
2. Hold meiselen foran verktøyholderen med
sporet (m) oppover.
3. Før meiselskaftet inn i verktøyholderen (d).
4. Press verktøylåsen (c) bakover for å låse
tilbehøret på plass.
FOR Å FESTE EN MEISEL MED EN KRAGE PÅ SKAFTET,
GJØR SOM FØLGER (FIG. 6):
1. Trekk i verktøylåsen (c) til den er i den ulåste
stillingen.
Bruk av skjøteledning
2. Før meiselskaftet inn i verktøyholderen (d).
Skjøteledning bør ikke brukes hvis det ikke er
absolutt nødvendig. Bruk en godkjent skjøteledning
som egner seg for kraftforsyningen til din lader (se
tekniske data). Minimum størrelse på lederen er 1
mm2; maksimum lengde er 30 m.
3. Press verktøylåsen (c) parallelt med skaftet på
tilbehøret for å låse tilbehøret på plass.
Alltid vikle ut kabelen fullstendig når du bruker en
kabeltrommel.
MONTERING OG JUSTERING
ADVARSEL: For å redusere
faren for personskader, slå av
enheten og koble verktøyet fra
strømforsyningen før du installerer
eller tar av utstyr, før justering
eller skifte av oppsett, eller når du
foretar reparasjoner. Forsikre deg
om at utløserbryteren er i stillingen
AV. En utilsiktet oppstart kan føre til
personskader.
4. Trekk i meiselen for å kontrollere at den er helt
låst. Hamre-funksjonen krever at meiselen kan
bevege seg aksialt flere centimeter når den er
låst i verktøyholderen.
For å fjerne en meisel, trekk verktøylåsen (c) bakover
og trekk meiselen ut av verktøyholderen.
ADVARSEL: Bruk alltid hansker når du
skifter tilbehør. Metalldelene på verktøyet
og tilbehøret kan bli ekstremt varme
under bruk.
BRUK
Bruksanvisning
ADVARSEL:
• Ta alltid hensyn til
sikkerhetsinstruksjonene og gjeldende
forskrifter.
• Vær oppmerksom på plassering av
røropplegg og ledningsnett.
65
NORSK
• Bruk et trykk på ca. 20 - 30 kg. på
verktøyet. Overdreven makt gjør ikke
meislingen raskere, men reduserer
ytelsen til verktøyet, og kan føre til at
det får kortere levetid.
Korrekt plassering av hendene
(fig. 1, 2)
ADVARSEL: For å redusere faren for
alvorlig personskade, skal man ALLTID
ha hendene i korrekt posisjon, som vist.
ADVARSEL: For å redusere faren for
alvorlig personskade, skal man ALLTID
holde godt fast, for å være forberedt på
en plutselig reaksjon.
Korrekt plassering av hendene krever en hånd på
hvert sidehåndtak (b).
Slå på og av (fig. 1)
For å bruke verktøyet, trykk på/av-bryteren (a).
For å stoppe verktøyet, slipp bryteren.
Nedriving, siselering og kanalisering
(fig. 1–6)
1. Velg riktig meisel og rengjør og smør skaftet på
den.
2. Sett inn meiselen og kontroller om den er låst
på plass.
3. Hold verktøyet i begge håndtak (b) og slå det
på. Verktøyet er nå i kontinuerlig drift.
VEDLIKEHOLD
Ditt DEWALT elektriske verktøy er designet for å
virke over en lang tidsperiode med et minimum
av vedlikehold. Kontinuerlig tilfredsstillende drift
avhenger av tilfredsstillende stell av verktøyet og
regelmessig renhold.
Smøring
Ditt elektriske verktøy trenger ikke ekstra smøring.
Rengjøring
ADVARSEL: Blås skitt og støv ut av
hovedkabinettet med tørr luft når skitt
samles inne i og rundt luftåpningene.
Bruk godkjent øyebeskyttelse og
godkjent støvmaske når du utfører
denne prosedyren.
ADVARSEL: Aldri bruk løsemidler eller
sterke kjemikalier for å rengjøre ikkemetalliske deler av verktøyet. Disse
kjemikaliene kan svekke materialene
som brukes i disse delene. Bruk en
klut som bare er fuktet med vann og
mild såpe. Aldri la noen væske trenge
inn i verktøyet; aldri dypp noen del av
verktøyet i en væske.
Tilleggsutstyr
ADVARSEL: Bruk av annet tilleggsutstyr
enn det som tilbys av DEWALT kan
være farlig, ettersom dette ikke er
testet sammen med dette verktøyet.
For å redusere faren for skader, bør
kun tilleggsutstyr som er anbefalt av
DEWALT brukes sammen med dette
produktet.
ADVARSEL: Disse meislene kan kun
brukes om igjen et begrenset antall
ganger. Ta kontakt med din forhandler
for anbefalinger dersom du er i tvil.
ADVARSEL: For å redusere
faren for personskader, slå av
enheten og koble verktøyet fra
strømforsyningen før du installerer
eller tar av utstyr, før justering
eller skifte av oppsett, eller når du
foretar reparasjoner. Forsikre deg
om at utløserbryteren er i stillingen
AV. En utilsiktet oppstart kan føre til
personskader.
Vedlikehold tilbehør
Brukeren kan ikke utføre service på denne
maskinen. Bring verktøyet til en autorisert DEWALTreparatør etter ca. 200 timers bruk.
n. Spade-formet meisel
Hvis det oppstår problemer før dette, ta kontakt
med en autorisert DEWALT-reparatør
66
ADVARSEL: Påse at kuttekanten ikke
er misfarget grunnet for mye trykk. Dette
kan redusere hardheten til tilbehøret.
Vedlikehold av tilbehør i tide garanterer for optimale
resultater under bruk og en lang og effektiv brukstid
for tilbehøret.
Slip meiselen på slipeskiver. Se figur 7 for korrekt
vinkel for følgende meisler:
o. Kaldmeisel
p. Spissmeisel
NORSK
Ta kontakt med din forhandler for ytterligere
informasjon om egnet ekstrautstyr.
Beskyttelse av miljøet
Separat innsamling. Dette produktet må
ikke kastes sammen med vanlig
husholdningsavfall.
Dersom du en dag skulle finne ut at ditt DEWALT
produkt må erstattes, eller dersom det ikke lenger
trenges av deg, skal det ikke kastes sammen med
husholdningsavfallet. Gjør dette produktet tilgjengelig
for separat innsamling.
Separat innsamling av brukte produkter
og innpakning gjør at materialene kan
resirkuleres og brukes om igjen. Gjenbruk
av resirkulert materiale hjelper til med å
hindre miljøforurensing og reduserer
etterspørselen etter råmateriale.
Lokale forskrifter kan ha separat innsamling
av elektriske produkter fra husholdningen ved
kommunale søppelfyllinger eller hos forhandleren der
du kjøper et nytt produkt.
DEWALT har en ordning for å samle inn og
resirkulere DEWALT produkter når de har nådd
slutten på livsløpet. For å benytte deg av denne
tjenesten, vennligst returner produktet til en
autorisert reparatør som vil samle dem inn på vegne
av oss.
Du kan finne nærmeste autoriserte reparatør ved
å ta kontakt med dit lokale DEWALT-kontor på den
adressen som du finner i denne brukerhåndboken.
Alternativt er en liste over autoriserte DEWALTreparatører og alle detaljer om service etter salg og
kontakter tilgjengelig på Internett på: www.2helpU.
com.
GARANTI
DEWALT er overbevist om kvaliteten på
produktene sine og tilbyr en enestående
garanti for profesjonelle brukere av produktet.
Denne garantierklæringen kommer i tillegg
til, og har på ingen måte negativ innvirkning
på, dine kontraktsmessige rettigheter som
profesjonell bruker eller på dine lovfestede
rettigheter som privat, ikke-profesjonell bruker.
Garantien er gyldig innen områdene tilhørende
medlemslandene i den Europeiske Union (EU) og
det Europeiske Frihandelsområdet (EFTA).
• 30-DAGERS RISIKOFRI TILFREDSHETSGARANTI •
Dersom du ikke er helt tilfreds med ytelsen til
ditt DEWALT-verktøy, kan du ganske enkelt
returnere det innen 30 dager, komplett med alle
de originale komponentene slik du kjøpte det,
til innkjøpsstedet for å få full refusjon eller bytte.
Produktet må ha blitt utsatt for rimelig slitasje og
kvittering må fremvises.
• ET ÅRS GRATIS SERVICEKONTRAKT •
Hvis du trenger vedlikehold eller service på
ditt DEWALT-verktøy i løpet av de første 12
månedene etter innkjøp, vil dette bli utført
vederlagsfritt av en autorisert DEWALT-reparatør.
Kvittering må fremvises. Inkluderer arbeid.
Ekskluderer tilbehør og reservedeler såfremt
disse ikke sviktet under garantien.
• ET ÅRS FULL GARANTI •
Dersom ditt DEWALT-produkt blir defekt på
grunn av material- eller produksjonsfeil innen
12 måneder fra kjøpsdato, garanterer DEWALT
å bytte ut alle defekte deler vederlagsfritt
eller - etter vårt skjønn - å erstatte enheten
vederlagsfritt, forutsatt at:
• Produktet ikke har blitt feilaktig anvendt;
• Produktet har blitt utsatt for rimelig slitasje;
• Reparasjoner ikke er blitt forsøkt av
uautoriserte personer;
• Kvittering fremvises.
• Produktet returneres komplett med alle
originale komponenter.
Dersom du ønsker å fremme et krav, ta
kontakt med selgeren eller finn nærmeste
autoriserte DEWALT-reparatør i DEWALTkatalogen eller ta kontakt med ditt DEWALTkontor på den adressen som du finner i denne
brukerhåndboken. Alternativt er en liste over
autoriserte DEWALT-reparatører og alle detaljer
om service etter salg tilgjengelig på Internett på:
www.2helpU.com.
67
PORTUGUÊS
MARTELO DEMOLIDOR
D25980
Parabéns!
Optou por uma ferramenta da DEWALT. Longos
anos de experiência, um desenvolvimento
meticuloso dos seus produtos e um grande espírito
de inovação são apenas alguns dos argumentos
que fazem da DEWALT um dos parceiros de maior
confiança dos utilizadores de ferramentas eléctricas
profissionais.
Dados técnicos
Voltagem
Tipo
Frequência
Corrente
Alimentação
Velocidade de impacto
Força de impacto
Suporte de acessórios
acessórios sextavados de
Peso
LPA
KPA
LWA
KWA
Hz
A
W
min-1
J
D25980
220–240
2
50
8,9/15,8
2000/1800
870
68
kg
28 mm
31
V
(pressão sonora)
dB(A)
(variabilidade da pressão sonora) dB(A)
(potência sonora)
dB(A)
(variabilidade da potência sonora)dB(A)
93
2,5
108
3,8
insuficiente, o nível de emissão de
vibrações poderá ser diferente. Isto
poderá aumentar significativamente
o nível de exposição às vibrações ao
longo do período total de trabalho.
Além disso, a estimativa do nível
de exposição às vibrações também
deverá ter em conta o número de
vezes que a ferramenta é desligada
ou está em funcionamento, mas sem
executar tarefas. Isto poderá reduzir
significativamente o nível de exposição
às vibrações ao longo do período total
de trabalho.
Identifique medidas de segurança
adicionais para proteger o utilizador
contra os efeitos das vibrações, tais
como: efectuar uma manutenção
correcta da ferramenta e dos
acessórios, manter as mãos quentes e
organizar padrões de trabalho.
Fusíveis:
Europa
ferramentas de 230 V
10 amperes, tomadas
Definições: directrizes de segurança
As definições abaixo descrevem o nível de
gravidade de cada aviso. Leia o manual e preste
atenção a estes símbolos.
Valores totais de vibração (soma vectorial triaxial) determinados
em conformidade com a norma EN 60745:
PERIGO: Indica uma situação de
perigo eminente que, se não for evitada,
irá resultar em morte ou ferimentos
graves.
Valor de emissão de vibrações ah
Cinzelagem
ah,Cheq =
m/s²
K de variabilidade =
m/s²
ATENÇÃO: Indica uma situação
potencialmente perigosa que, se não for
evitada, poderá resultar em morte ou
ferimentos graves.
8,5
1,5
O nível de emissão de vibrações indicado nesta
ficha de informações foi medido em conformidade
com um teste padrão estabelecido pela norma
EN 60745 e poderá ser utilizado para comparar
ferramentas. Por conseguinte, este nível poderá ser
utilizado para uma avaliação preliminar da exposição
às vibrações.
ATENÇÃO: o nível de emissão de
vibrações declarado diz respeito às
principais aplicações da ferramenta. No
entanto, se a ferramenta for utilizada
para outras aplicações ou com outros
acessórios, ou tiver uma manutenção
68
CUIDADO: Indica uma situação
potencialmente perigosa que, se
não for evitada, poderá resultar em
ferimentos ligeiros ou moderados.
AVISO: Indica uma prática (não
relacionada com ferimentos) que,
se não for evitada, poderá resultar em
danos materiais.
Indica risco de choque eléctrico.
Indica risco de incêndio.
PORTUGUÊS
Declaração de conformidade da CE
DIRECTIVA “MÁQUINAS”
DIRECTIVA “RUÍDO AMBIENTE”
D25980
A DEWALT declara que os produtos descritos em
“dados técnicos” se encontram em conformidade
com as seguintes normas e directivas:
98/37/CE (até 28 de Dezembro de 2009), 2
006/42/CE (a partir de 29 de Dezembro de 2009),
EN 60745-1 e EN 60745-2-6;
2000/14/CE, Demolidor de betão eléctrico, m > 15
kg, Anexo VIII, TÜV Rheinland Product Safety GmbH
(0197), D-51105 Colónia, Alemanha, Entidade
certificada n.º 0197.
Nível de potência acústica em conformidade com a
directiva 2000/14/CE (Artigo 12.º, Anexo III, N.º 10;
m > 15 kg):
LWA (nível de potência
sonora medido)
dB
108
LWA (nível de potência
sonora garantido)
dB
110
Além disso, estes produtos também se encontram
em conformidade com a Directiva 2004/108/CE.
Para obter mais informações, contacte a DEWALT
através da morada indicada em seguida ou consulte
o verso do manual.
O abaixo assinado é responsável pela compilação
do ficheiro técnico e faz esta declaração em nome
da DEWALT.
Horst Grossmann
Vice-presidente da Divisão de Engenharia e
Desenvolvimento de Produtos
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 11,
D-65510, Idstein, Alemanha
03.08.2009
ATENÇÃO: para reduzir o risco de
ferimentos, leia o manual de instruções.
Avisos de segurança gerais relativos
a ferramentas eléctricas
ATENÇÃO! Leia todos os avisos de
segurança e todas as instruções.
O não seguimento dos avisos e das
instruções poderá resultar em choque
eléctrico, incêndio e/ou ferimentos
graves.
GUARDE TODOS OS AVISOS E INSTRUÇÕES PARA
CONSULTA POSTERIOR
Em todos os avisos que se seguem, o termo
“ferramenta eléctrica” refere-se à sua ferramenta
alimentada pela rede eléctrica (com fios) ou por uma
bateria (sem fios).
1) SEGURANÇA DA ÁREA DE TRABALHO
a) Mantenha a área de trabalho limpa e bem
iluminada. As áreas desorganizadas ou
escuras são propensas a acidentes.
b) Não utilize as ferramentas eléctricas
em ambientes explosivos, como, por
exemplo, na presença de líquidos, gases
ou poeiras inflamáveis. As ferramentas
eléctricas criam faíscas que poderão inflamar
estas poeiras ou vapores.
c) Mantenha as crianças e outras pessoas
afastadas quando utilizar uma ferramenta
eléctrica. As distracções podem levar à
perda do controlo da ferramenta.
2) SEGURANÇA ELÉCTRICA
a) As fichas das ferramentas eléctricas
têm de ser compatíveis com a tomada
de electricidade. Nunca modifique a
ficha de forma alguma. Não utilize fichas
adaptadoras com ferramentas eléctricas
ligadas à terra. As fichas não modificadas e
as tomadas compatíveis reduzem o risco de
choque eléctrico.
b) Evite o contacto corporal com superfícies
e equipamentos ligados à terra, como,
por exemplo, tubagens, radiadores,
fogões e frigoríficos. Se o seu corpo estiver
“ligado” à terra, o risco de choque eléctrico é
maior.
c) Não exponha as ferramentas eléctricas
à chuva ou a condições de humidade. A
entrada de água numa ferramenta eléctrica
aumenta o risco de choque eléctrico.
d) Não aplique força excessiva sobre o
cabo. Nunca o utilize para transportar,
puxar ou desligar a ferramenta eléctrica.
Mantenha o cabo afastado de fontes de
calor, substâncias oleosas, extremidades
aguçadas ou peças móveis. Os cabos
danificados ou emaranhados aumentam o
risco de choque eléctrico.
69
PORTUGUÊS
e)
f)
Ao utilizar uma ferramenta eléctrica no
exterior, use uma extensão adequada
para utilização ao ar livre. A utilização de
um cabo adequado para uso ao ar livre
reduz o risco de choque eléctrico.
Se não for possível evitar trabalhar com
uma ferramenta eléctrica num local
húmido, utilize uma fonte de alimentação
protegida por um dispositivo de corrente
residual (DCR). A utilização de um DCR
reduz o risco de choque eléctrico.
3) SEGURANÇA PESSOAL
a) Mantenha-se alerta, preste atenção ao
que está a fazer e faça uso de bom senso
ao utilizar uma ferramenta eléctrica.
Não utilize uma ferramenta eléctrica
quando estiver cansado ou sob o efeito
de drogas, álcool ou medicamentos. Um
momento de distracção durante a utilização
de ferramentas eléctricas poderá resultar em
ferimentos graves.
b) Use equipamento de protecção pessoal.
Use sempre uma protecção ocular. O
equipamento de protecção, como, por
exemplo, uma máscara contra o pó, sapatos
de segurança antiderrapantes, um capacete
de segurança ou uma protecção auditiva,
usado nas condições apropriadas, reduz o
risco de ferimentos.
c) Evite accionamentos acidentais.
Certifique-se de que o interruptor da
ferramenta está na posição de desligado
antes de a ligar à tomada de electricidade
e/ou inserir a bateria, ou antes de pegar
ou transportar a ferramenta. Se mantiver
o dedo sobre o interruptor ao transportar
ferramentas eléctricas ou se as ligar à fonte
de alimentação com o interruptor ligado,
poderá originar acidentes.
d) Retire qualquer chave de ajuste ou chave
de porcas antes de ligar a ferramenta
eléctrica. Uma chave de porcas ou chave
de ajuste deixada numa peça móvel da
ferramenta poderá resultar em ferimentos.
e) Não se estique demasiado ao trabalhar
com a ferramenta. Mantenha sempre
os pés bem apoiados e um equilíbrio
apropriado. Desta forma, será mais fácil
controlar a ferramenta eléctrica em situações
inesperadas.
f) Use vestuário apropriado. Não use roupa
larga nem jóias. Mantenha o cabelo e
a roupa (incluindo luvas) afastados das
peças móveis. As roupas largas, as jóias
ou o cabelo comprido podem ficar presos
nestas peças.
70
g)
Se forem fornecidos acessórios para a
ligação de equipamentos de extracção
e recolha de partículas, certifique-se
de que estes são ligados e utilizados
correctamente. A utilização de dispositivos
de extracção de partículas pode reduzir os
riscos relacionados com as mesmas.
4) UTILIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DE FERRAMENTAS
ELÉCTRICAS
a) Não utilize a ferramenta eléctrica de
forma forçada. Utilize a ferramenta
eléctrica correcta para o seu trabalho. A
ferramenta eléctrica adequada irá efectuar o
trabalho de um modo mais eficiente e seguro
se for utilizada de acordo com a capacidade
para a qual foi concebida.
b) Não utilize a ferramenta eléctrica se
o respectivo interruptor não a ligar e
desligar. Qualquer ferramenta eléctrica
que não possa ser controlada através do
interruptor de alimentação é perigosa e tem
de ser reparada.
c) Retire a ficha da tomada de electricidade
e/ou a bateria da ferramenta eléctrica
antes de efectuar quaisquer ajustes,
substituir acessórios ou guardar a
ferramenta. Estas medidas de segurança
preventivas reduzem o risco de ligar a
ferramenta eléctrica acidentalmente.
d) Guarde as ferramentas eléctricas que não
estiverem a ser utilizadas fora do alcance
de crianças e não permita que sejam
utilizadas por pessoas não familiarizadas
com as mesmas ou com estas instruções.
As ferramentas eléctricas são perigosas
nas mãos de pessoas que não possuam as
qualificações necessárias para as manusear.
e) Faça a devida manutenção das
ferramentas eléctricas. Verifique se as
peças móveis da ferramenta eléctrica
estão alinhadas e não emperram,
bem como se existem peças partidas
ou danificadas ou quaisquer outras
condições que possam afectar o
funcionamento da mesma. Se a
ferramenta eléctrica estiver danificada,
esta não deve ser utilizada até que seja
reparada. Muitos acidentes têm como
principal causa ferramentas eléctricas com
uma manutenção insuficiente.
f) Mantenha as ferramentas de corte
sempre afiadas e limpas. As ferramentas
de corte sujeitas a uma manutenção
adequada, com arestas de corte afiadas,
emperram com menos frequência e
controlam-se com maior facilidade.
PORTUGUÊS
g)
Utilize a ferramenta eléctrica, os
acessórios, as brocas, etc., de acordo
com estas instruções, tendo em conta
as condições de trabalho e a tarefa a
ser efectuada. A utilização da ferramenta
eléctrica para fins diferentes dos previstos
poderá resultar em situações perigosas.
5) ASSISTÊNCIA
a) A sua ferramenta eléctrica só deve ser
reparada por um técnico qualificado
e só devem ser utilizadas peças
sobresselentes originais. Desta forma,
é garantida a segurança da ferramenta
eléctrica.
Regras adicionais de segurança
específicas para martelos
demolidores
• Certifique-se de que o cinzel está bem fixo
antes de utilizar a ferramenta.
• Em condições de temperatura baixa ou quando
a ferramenta não tiver sido utilizada durante um
longo período de tempo, deixe-a funcionar em
vazio durante vários minutos antes de a utilizar.
• Segure sempre a ferramenta com firmeza
com ambas as mãos, mantendo uma postura
correcta e os pés bem apoiados. Utilize sempre
a ferramenta com o punho lateral devidamente
montado.
• Ao trabalhar acima do nível do chão, certifiquese de que a área por baixo de si está livre.
• Para evitar choques eléctricos, verifique se
existem fios com tensão na área de trabalho
antes de utilizar a ferramenta.
• Não toque no cinzel ou nas peças perto do
mesmo imediatamente após a utilização
da ferramenta, uma vez que poderão estar
extremamente quentes e causar queimaduras
na sua pele.
• Afaste sempre o cabo de alimentação do cinzel,
puxando-o para a traseira da ferramenta.
• Utilize os punhos auxiliares fornecidos com a
ferramenta. A perda do controlo da ferramenta
pode causar ferimentos.
• Não bata nos acessórios encravados com um
martelo para os libertar. Tal poderá projectar
fragmentos dos acessórios ou do material
a ser trabalhado, os quais poderão causar
ferimentos.
• Desligue sempre a ferramenta quando o
trabalho estiver concluído e antes de retirar a
respectiva ficha da tomada de electricidade.
• Não tente restaurar acessórios usados.
O restauro de cinzéis apenas deverá ser
efectuado por um especialista qualificado. Os
acessórios restaurados de forma incorrecta
podem causar ferimentos. Só os acessórios
ligeiramente gastos podem ser afiados através
do respectivo desbaste.
Riscos residuais
Os seguintes riscos são inerentes à utilização de
martelos demolidores:
- Ferimentos causados ao tocar nas peças
quentes da ferramenta.
Apesar da aplicação dos regulamentos de
segurança relevantes e da implementação de
dispositivos de segurança, alguns riscos residuais
não podem ser evitados. Estes riscos são os
seguintes:
- Danos auditivos.
- Risco de trilhar os dedos ao substituir um
acessório.
- Riscos de saúde resultantes de respirar poeiras
e partículas produzidas ao utilizar a ferramenta
em betão e/ou alvenaria.
- Traumatismos físicos resultantes de levantar
e transportar incorrectamente equipamentos
pesados..
Símbolos na ferramenta
A ferramenta apresenta os seguintes símbolos:
• Mantenha o cabo de alimentação afastado do
acessório. Um cabo de alimentação enrolado
à volta do acessório poderá causar um choque
eléctrico.
Leia o manual de instruções antes de
utilizar este equipamento.
• Não enrole o cabo de alimentação à volta do
seu corpo.
Use uma protecção auditiva.
• Não deixe que utilizadores inexperientes utilizem
esta ferramenta.
Use uma protecção ocular.
• Use protectores auditivos. A exposição ao ruído
pode causar perda de audição.
71
PORTUGUÊS
POSIÇÃO DO CÓDIGO DE DATA (FIG. 1)
O Código de data (q), o qual também inclui o
ano de fabrico, está impresso na superfície do
equipamento.
Exemplo:
2009 XX XX
Ano de fabrico
Conteúdo da embalagem
A embalagem contém:
1 Martelo demolidor
1 Manual de instruções
1 Esquema ampliado dos componentes
• Verifique se a ferramenta, as peças ou os
acessórios foram danificados durante o
transporte.
• Leve o tempo necessário para ler atentamente
e compreender todas as instruções neste
manual antes de utilizar o equipamento.
Descrição (fig. 1)
ATENÇÃO: Nunca modifique a
ferramenta eléctrica nem qualquer um
dos seus componentes. Tal poderia
resultar em danos ou ferimentos.
a. Botão para ligar/desligar
b. Punhos laterais
c. Fixador de acessórios
d. Suporte de acessórios
ACESSÓRIOS OPCIONAIS (FIG. 3)
Encontram-se disponíveis vários tipos de cinzéis
sextavados de 28 mm em opção.
e. Cinzel de ponta (DT6927)
f. Buril (DT6929)
g. Raspador (DT6932)
h. Cinzel em forma de pá (DT6928)
i. Cortador de asfalto (DT6934)
j. Bate-estacas (DT6933)
k. Haste de calcadeira (DT6935)
l. Base de calcadeira (DT6936)
Consulte o seu revendedor para obter mais
informações sobre os acessórios apropriados.
UTILIZAÇÃO ADEQUADA
O martelo demolidor D25980 foi concebido para
trabalhos profissionais de demolição e cinzelagem
em betão, tijolo, pedra e outros materiais de
alvenaria.
72
NÃO utilize a ferramenta em ambientes húmidos ou
na presença de gases ou líquidos inflamáveis.
Estes martelos demolidores são ferramentas
eléctricas profissionais.
NÃO permita que crianças entrem em contacto
com os mesmos. É necessária supervisão
quando estas ferramentas forem manuseadas por
utilizadores inexperientes.
Funcionalidade de arranque suave
A funcionalidade de arranque suave permite
aumentar progressivamente a velocidade de
impacto, evitando assim que o cinzel salte
descontroladamente na superfície do material ao
ligar a ferramenta.
Punhos com amortecimento total
das vibrações (fig. 1)
Os amortecedores nos punhos (b) absorvem as
vibrações transmitidas ao utilizador. Isto melhora
o conforto do utilizador durante a utilização da
ferramenta.
Controlo activo das vibrações
O controlo activo das vibrações neutraliza as
vibrações de repercussão do mecanismo do
martelo. A redução das vibrações transmitidas às
mãos e aos braços permite uma utilização mais
confortável da unidade durante um maior período de
tempo e aumenta a respectiva vida útil.
Segurança eléctrica
O motor eléctrico foi concebido apenas para uma
voltagem específica. Verifique sempre se a tensão
da tomada de electricidade corresponde à voltagem
indicada na placa com os requisitos de alimentação
da ferramenta.
A sua ferramenta da DEWALT possui
isolamento duplo, em conformidade com
a norma EN 60745. Por conseguinte, não
é necessária qualquer ligação à terra
Se o cabo de alimentação estiver danificado, este
tem de ser substituído por um cabo especialmente
preparado, disponível através dos centros de
assistência da DEWALT.
Utilizar uma extensão
Não deve ser utilizada qualquer extensão a menos
que seja absolutamente necessário. Utilize uma
extensão aprovada adequada para a potência da
alimentação do seu carregador (consulte os dados
técnicos). O diâmetro mínimo do fio condutor é
1 mm2; o comprimento máximo da extensão é
30 m.
PORTUGUÊS
Ao utilizar uma bobina de cabo, desenrole sempre o
cabo na íntegra.
MONTAGEM E AJUSTES
ATENÇÃO: para reduzir o risco de
ferimentos, desligue a unidade e
retire a respectiva ficha da tomada
de electricidade antes de instalar e
retirar acessórios, ajustar ou alterar
a configuração do equipamento
ou efectuar reparações. Certifiquese de que o gatilho se encontra na
posição de ferramenta desligada. Um
accionamento acidental da ferramenta
pode causar ferimentos.
Inserir e retirar acessórios
sextavados de 28 mm (fig. 4–6)
Esta ferramenta utiliza cinzéis com uma haste
sextavada de 28 mm. Recomendamos que utilize
apenas acessórios profissionais.
ATENÇÃO: Uma vez que apenas
foram testados com este produto
os acessórios disponibilizados pela
DEWALT, a utilização de outros
acessórios poderá resultar em situações
perigosas. Para reduzir o risco de
ferimentos, utilize apenas os acessórios
recomendados pela DEWALT.
Limpe e lubrifique a haste do cinzel.
ATENÇÃO: Não aplique lubrificante na
ferramenta.
PARA INSTALAR UM CINZEL COM UMA REENTRÂNCIA NA
HASTE, PROCEDA DA SEGUINTE FORMA (FIG. 5):
1. Puxe o fixador de acessórios (c) para a posição
de desbloqueio.
2. Segure o cinzel em frente do suporte de
acessórios com a reentrância (m) virada para
cima.
3. Insira a haste do cinzel no suporte de
acessórios (d).
4. Empurre o fixador (c) para prender o acessório.
PARA INSTALAR UM CINZEL COM UM ANEL NA HASTE,
PROCEDA DA SEGUINTE FORMA (FIG. 6):
1. Puxe o fixador de acessórios (c) para a posição
de desbloqueio.
2. Insira a haste do cinzel no suporte de
acessórios (d).
3. Puxe o fixador (c) para prender o acessório.
4. Puxe o cinzel para verificar se este se encontra
bem fixo. A função de percussão requer que o
cinzel consiga deslocar-se vários centímetros ao
longo do eixo quando estiver fixo no suporte de
acessórios.
Para retirar o cinzel, puxe o fixador (c) e, em
seguida, puxe o cinzel para fora do suporte de
acessórios.
ATENÇÃO: Use sempre luvas ao
substituir acessórios. As peças de
metal expostas da ferramenta e dos
acessórios podem ficar extremamente
quentes durante a utilização da
ferramenta.
FUNCIONAMENTO
Instruções de utilização
ATENÇÃO:
• Cumpra sempre as instruções
de segurança e os regulamentos
aplicáveis.
• Tenha em conta a localização das
tubagens e dos fios nas paredes e
nos pavimentos.
• Aplique uma pressão de
aproximadamente 20 – 30 kg sobre
a ferramenta. Aplicar uma força
excessiva não acelera a cinzelagem,
mas diminui o desempenho da
ferramenta e poderá reduzir a
respectiva vida útil.
Posição correcta das mãos (fig. 1, 2)
ATENÇÃO: Para reduzir o risco de
ferimentos graves, utilize SEMPRE
a ferramenta com as suas mãos
na posição correcta, tal como
exemplificado na figura.
ATENÇÃO: Para reduzir o risco de
ferimentos graves, segure SEMPRE
a ferramenta com segurança,
antecipando uma reacção súbita por
parte da mesma.
A posição correcta das mãos consiste em segurar
cada um dos punhos laterais (b) com uma mão.
Ligar e desligar a ferramenta
(fig. 1)
Para ligar a ferramenta, prima o botão para ligar/
desligar (a).
Para desligar a ferramenta, solte o botão.
73
PORTUGUÊS
Demolição e cinzelagem (fig. 1–6)
ATENÇÃO: Nunca utilize dissolventes
ou outros químicos abrasivos para
limpar as peças não metálicas da
ferramenta. Estes químicos poderão
enfraquecer os materiais utilizados
nestas peças. Utilize um pano
humedecido apenas com água e sabão
suave. Nunca deixe entrar qualquer
líquido para dentro da ferramenta.
Da mesma forma, nunca mergulhe
qualquer peça da ferramenta num
líquido.
1. Seleccione o cinzel apropriado e, em seguida,
limpe e lubrifique a respectiva haste.
2. Insira o cinzel e verifique se este se encontra
bem fixo.
3. Segure ambos os punhos (b) da ferramenta
e ligue-a. A ferramenta irá agora funcionar de
forma contínua.
MANUTENÇÃO
A sua ferramenta eléctrica da DEWALT foi concebida
para funcionar durante um longo período de tempo
com uma manutenção mínima. Uma utilização
continuamente satisfatória depende de uma
manutenção apropriada da ferramenta e de uma
limpeza regular.
Acessórios opcionais
ATENÇÃO: Uma vez que apenas
foram testados com este produto
os acessórios disponibilizados pela
DEWALT, a utilização de outros
acessórios com esta ferramenta poderá
ser perigosa. Para reduzir o risco
de ferimentos, apenas deverão ser
utilizados acessórios recomendados
pela DEWALT com este produto.
ATENÇÃO: para reduzir o risco de
ferimentos, desligue a unidade e
retire a respectiva ficha da tomada
de electricidade antes de instalar e
retirar acessórios, ajustar ou alterar
a configuração do equipamento
ou efectuar reparações. Certifiquese de que o gatilho se encontra na
posição de ferramenta desligada. Um
accionamento acidental da ferramenta
pode causar ferimentos.
ATENÇÃO: Estes cinzéis apenas
podem ser afiados um determinado
número de vezes. Em caso de dúvida,
contacte o seu revendedor para obter
mais informações.
ATENÇÃO: Certifique-se de que a
extremidade aguçada do acessório não
apresenta descoloração resultante de
uma pressão excessiva. Isto poderá
comprometer a dureza do acessório.
Esta ferramenta não é passível de ser reparada
pelo utilizador. Leve-a a um agente de reparação
autorizado da DEWALT após aproximadamente 200
horas de utilização.
Se ocorrer algum problema antes, contacte um
agente de reparação autorizado da DEWALT.
Lubrificação
A sua ferramenta eléctrica não necessita de
lubrificação adicional.
Manutenção dos acessórios
A manutenção dos acessórios na altura certa
garante uma vida útil longa e eficiente dos mesmos
e a obtenção dos melhores resultados possíveis ao
utilizar a ferramenta.
Afie os cinzéis em discos de desbaste. Consulte a
fig. 7 para obter mais informações sobre os ângulos
apropriados dos seguintes cinzéis:
n. Cinzel em forma de pá
o. Buril
p. Cinzel de ponta
Limpeza
ATENÇÃO: Retire os detritos e as
partículas da caixa da unidade com ar
comprimido seco sempre que houver
uma acumulação de detritos dentro das
aberturas de ventilação e à volta das
mesmas. Use uma protecção ocular e
uma máscara contra o pó aprovadas ao
efectuar este procedimento.
74
Consulte o seu revendedor para obter mais
informações sobre os acessórios apropriados.
PORTUGUÊS
Proteger o meio ambiente
Recolha de lixo selectiva - este produto
não deve ser eliminado juntamente com o
lixo doméstico normal.
Se, um dia, o seu produto da DEWALT tiver de ser
substituído ou já não tiver utilidade, não se desfaça
do mesmo juntamente com o lixo doméstico.
Disponibilize este produto para recolha selectiva.
A recolha selectiva de embalagens
e produtos usados permite que os
materiais sejam reciclados e utilizados
novamente. A reutilização de materiais
reciclados ajuda a prevenir a poluição
ambiental e reduz a procura de matériasprimas.
Os regulamentos locais podem especificar a recolha
selectiva de produtos eléctricos na sua residência,
em centros municipais de resíduos ou através do
revendedor que lhe fornecer um novo produto.
A DEWALT disponibiliza um serviço de recolha
e reciclagem dos respectivos produtos quando
estes tiverem atingido o fim da sua vida útil. Para
tirar partido deste serviço, entregue o seu produto
em qualquer agente de reparação autorizado, o
qual procederá à respectiva recolha em nome da
DEWALT.
Poderá verificar a localização do agente de
reparação autorizado mais perto de si contactando
o representante local da DEWALT através da morada
indicada neste manual. Em alternativa, poderá
encontrar na internet (em www.2helpU.com)
uma lista dos agentes de reparação autorizados
da DEWALT, bem como os dados de contacto
completos do nosso serviço pós-venda.
75
PORTUGUÊS
GARANTIA
A DEWALT confia na qualidade dos seus
produtos e, como tal, oferece uma garantia
excepcional aos utilizadores profissionais
deste equipamento. Esta declaração de
garantia complementa os seus direitos
contratuais enquanto utilizador profissional
ou os seus direitos legais enquanto utilizador
privado não profissional, não os prejudicando,
seja de que forma for. A garantia é válida
nos Estados-membros da União Europeia e
nos países-membros da Zona Europeia de
Comércio Livre.
• GARANTIA DE SATISFAÇÃO DE 30 DIAS •
Se não estiver completamente satisfeito
com o desempenho da sua ferramenta da
DEWALT, basta devolvê-la ao revendedor
no prazo de 30 dias, juntamente com
a respectiva embalagem e todos os
componentes originais, para obter um
reembolso total ou trocá-la por outra
ferramenta. O produto apenas poderá ter
sido sujeito a um desgaste normal, sendo
necessário apresentar uma prova de compra.
• CONTRATO DE UM ANO DE ASSISTÊNCIA
GRATUITA •
Se a sua ferramenta da DEWALT necessitar
de manutenção ou assistência durante os 12
meses subsequentes à respectiva compra,
este serviço será realizado gratuitamente
por um agente de reparação autorizado da
DEWALT. Será necessário apresentar uma
prova de compra. O serviço inclui a mãode-obra, mas exclui quaisquer acessórios e
peças sobresselentes, a não ser que estes se
tenham avariado ao abrigo da garantia.
• GARANTIA TOTAL DE UM ANO •
Se o seu produto da DEWALT apresentar
um funcionamento anómalo resultante de
materiais ou mão-de-obra defeituosos num
período de 12 meses após a respectiva data
de compra, a DEWALT garante a substituição
gratuita de todas as peças defeituosas ou, de
acordo com o nosso critério, a substituição
gratuita da unidade, desde que:
• O produto não tenha sido utilizado
incorrectamente ou de forma abusiva;
• O produto apenas tenha sido sujeito a
um desgaste normal;
• Não tenham sido realizadas reparações
por pessoas não autorizadas;
76
• Seja apresentada uma prova de compra;
• O produto seja devolvido juntamente
com a respectiva embalagem e todos os
componentes originais.
Se pretender recorrer à assistência técnica
concedida pela garantia, contacte o seu
revendedor ou verifique a localização do
agente de reparação autorizado da DEWALT
mais perto de si no catálogo da DEWALT,
ou, em alternativa, contacte o representante
local da DEWALT através da morada
indicada neste manual. Poderá encontrar na
internet (em www.2helpU.com) uma lista
dos agentes de reparação autorizados da
DEWALT, bem como os dados de contacto
completos do nosso serviço pós-venda.
SUOMI
PIIKKAUSVASARA
D25980
Työkalun käyttäjän altistumista tärinälle
voidaan vähentää merkittävästi
pitämällä työkalu ja sen varusteet
kunnossa, pitämällä kädet lämpiminä
ja kiinnittämällä huomiota työn
jaksottamiseen.
Onnittelut!
Olet valinnut DEWALT-työkalun. Monien vuosien
kokemus, huolellinen tuotekehitys ja innovaatiot
tekevät DEWALT-työkaluista luotettavia kumppaneita
ammattilaisille.
Tekniset tiedot
Jännite
Tyyppi
Frekvenssi
Nykyinen
Virran tulo
Iskuteho
Iskuenergia
Osan pidike
Paino
Hz
A
W
min-1
Hei
kg
D25980
220–240
2
50
8,9/15,8
2000/1800
870
68
28 mm, kuusikulmainen
31
LPA (äänenpaine)
KPA (äänenpaineen vaihtelu)
LWA (ääniteho)
KWA (äänitehon vaihtelu)
dB(A)
dB(A)
dB(A)
dB(A)
93
2,5
108
3,8
V
Sulakkeet:
Eurooppa
10 ampeerin sulake
Määritelmät: Turvallisuusohjeet
Alla näkyvät selitykset liittyvät turvallisuuteen. Lue
käyttöohje ja kiinnitä huomiota näihin symboleihin.
VAARA: Ilmaisee, että on olemassa
hengen- tai vakavan henkilövahingon
vaara.
VAROITUS: Ilmoittaa, että on
olemassa hengen- tai vakavan vaaran
mahdollisuus.
HUOMIO: Tarkoittaa mahdollista
vaaratilannetta. Ellei tilannetta
korjata, saattaa aiheutua lievä tai
keskinkertainen loukkaantuminen.
HUOMAUTUS: Viittaa menettelyyn,
joka ei välttämättä aiheuta
henkilövahinkoa mutta voi aiheuttaa
omaisuusvahingon.
Tärinän kokonaisarvot (kolmiakselivektorisumma) EN 60745
-standardin mukaisesti:
Tärinän päästöarvo ah
Talttaaminen
ah,Cheq =
Vaihtelu K =
230 voltin työkalut
Sähköiskun vaara!
Tulipalon vaara.
m/s²
m/s²
8,5
1,5
Tässä käyttöohjeessa ilmoitettu tärinäarvo on mitattu
EN 60745 -standardin mukaisesti. Sitä voidaan
käyttää verrattaessa työkaluja keskenään. Sitä
voidaan käyttää arvioitaessa altistumista.
VAROITUS: Ilmoitettu tärinä esiintyy
käytettäessä työkalua sen varsinaiseen
käyttötarkoitukseen. Jos työkalua
käytetään erilaiseen tarkoitukseen, jos
siihen on kiinnitetty erilaisia lisävarusteita
tai jos sitä on hoidettu huonosti, tärinä
voi lisääntyä. Tämä voi vaikuttaa
merkittävästi altistumiseen työkalua
käytettäessä.
Tärinä vähentyy, kun työkalusta
katkaistaan virta tai se toimii
tyhjäkäynnillä. Tämä voi vähentää tärinää
merkittävästi työkalua käytettäessä.
EU-yhdenmukaisuusilmoitus
KONEDIREKTIIVI
MELUA ULKOTILOISSA SÄÄTELEVÄ DIREKTIIVI
D25980
DEWALT vakuuttaa, että nämä tuotteet täyttävät
seuraavat määräykset:
98/37/EU (28.12.2009 saakka), 2006/42/EI
(29.12.2009 alkaen), EN 60745-1, EN 60745-2-6;
2000/14/EU, sähkökäyttöinen kädessä pidettävä
piikkauskone, m ≤ 15 kg, liite VIII, TÜV Rheinland
Product Safety GmbH (0197), D-51105 Köln, Saksa.
0197
77
SUOMI
Akustisen tehon taso 2000/14/EU:n mukaisesti
(artikla 12, liite III, nro 10; m ≤ 15 kg):
LWA (mitattu äänen tehotaso)
dB
108
LWA (taattu äänen tehotaso)
dB
110
Nämä tuotteet täyttävät myös direktiivin 2004/108/
EU vaatimukset. Saat lisätietoja ottamalla yhteyden
DEWALTiin. Osoitteet näkyvät käyttöohjeen
takasivulla.
Allekirjoittaja vastaa teknisistä tiedoista ja antaa
tämän vakuutuksen DEWALTin puolesta.
Horst Grossmann
suunnittelusta ja tuotekehityksestä vastaava
varatoimitusjohtaja
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 11,
D-65510, Idstein, Saksa
03.08.2009
VAROITUS: Loukkaantumisriskin
vähentämiseksi lue tämä käyttöohje.
Sähkötyökalun yleiset
turvallisuusvaroitukset
VAROITUS! Lue kaikki
turvallisuusvaroitukset ja ohjeet.
Jos varoituksia ja ohjeita ei noudateta,
on olemassa sähköiskun, tulipalon ja/tai
vakavan henkilövahingon vaara.
SÄILYTÄ KAIKKI VAROITUKSET JA OHJEET
MYÖHEMPÄÄ KÄYTTÖÄ VARTEN
Näissä varoituksissa käytettävä sähkötyökaluilmaus viittaa verkkovirtaan yhdistettävään tai
akkukäyttöiseen työkaluun.
1) TYÖSKENTELYALUEEN TURVALLISUUS
a) Pidä työskentelyalue siistinä ja kirkkaasti
valaistuna. Onnettomuuksia sattuu
herkemmin epäsiistissä tai huonosti
valaistussa ympäristössä.
b) Älä käytä sähkötyökaluja, jos on olemassa
räjähdysvaara esimerkiksi syttyvien
nesteiden, kaasujen tai pölyn vuoksi.
Sähkötyökalujen aiheuttamat kipinät voivat
sytyttää pölyn tai kaasut.
c) Pidä lapset ja sivulliset kaukana
käyttäessäsi sähkötyökalua.
Keskittymiskyvyn herpaantuminen voi
aiheuttaa hallinnan menettämisen.
78
2) SÄHKÖTURVALLISUUS
a) Pistokkeen ja pistorasian on vastattava
toisiaan. Älä koskaan tee pistokkeeseen
mitään muutoksia. Älä yhdistä
maadoitettua sähkötyökalua jatkojohtoon.
Sähköiskun vaara vähenee, jos pistokkeisiin ei
tehdä muutoksia ja ne yhdistetään vain niille
tarkoitettuihin pistorasioihin.
b) Älä kosketa maadoituksessa käytettäviin
pintoihin, kuten putkiin, lämpöpattereihin
ja jäähdytyslaitteisiin. Voit saada
sähköiskun, jos kehosi on maadoitettu.
c) Älä altista sähkötyökaluja sateelle tai
kosteudelle. Sähkötyökaluun menevä vesi
lisää sähköiskun vaaraa.
d) Älä vaurioita sähköjohtoa. Älä kanna
työkaluja sähköjohdosta tai vedä
pistoketta pistorasiasta sähköjohdon
avulla. Pidä sähköjohto kaukana
kuumuudesta, öljystä, terävistä reunoista
tai liikkuvista osista. Vaurioituneet tai
sotkeutuneet johdot lisäävät sähköiskun
vaaraa.
e) Jos käytät sähkötyökalua ulkona, käytä
vain ulkokäyttöön tarkoitettua jatkojohtoa.
Ulkokäyttöön tarkoitetun sähköjohdon
käyttäminen vähentää sähköiskun vaaraa.
f) Jos sähkötyökalua on käytettävä
kosteassa paikassa, käytä vikavirtasuojaa.
Tämä vähentää sähköiskun vaaraa.
3) HENKILÖSUOJAUS
a) Käyttäessäsi sähkötyökalua pysy
valppaana, keskity työhön ja käytä
tervettä järkeä. Älä käytä tätä työkalua
ollessasi väsynyt tai alkoholin, huumeiden
tai lääkkeiden vaikutuksen alaisena.
Keskittymisen herpaantuminen hetkeksikin
sähkötyökalua käytettäessä voi aiheuttaa
vakavan henkilövahingon.
b) Käytä henkilösuojausvarusteita. Käytä
aina suojalaseja. Hengityssuojaimen,
liukumattomien turvajalkineiden, kypärän
ja kuulosuojaimen käyttäminen vähentää
henkilövahinkojen vaaraa.
c) Estä tahaton käynnistäminen. Varmista,
että virtakytkin on OFF-asennossa, ennen
kuin kytket sähkötyökalun pistorasiaan,
yhdistät siihen akun, nostat työkalun
käteesi tai kannat sitä. Sähkötyökalun
kantaminen sormi virtakytkimellä lisää
onnettomuusvaaraa.
d) Poista kaikki säätöavaimet tai vääntimet
ennen sähkötyökalun käynnistämistä.
Sähkötyökalun pyörivään osaan jäänyt
säätöavain tai väännin voi aiheuttaa
henkilövahingon.
SUOMI
e)
f)
g)
Älä kurkottele. Seiso aina vakaasti
tasapainossa. Näin voit hallita sähkötyökalua
paremmin odottamattomissa tilanteissa.
Pukeudu oikein. Älä käytä löysiä vaatteita
tai koruja. Pidä hiukset, vaatteet ja kädet
loitolla liikkuvista osista. Löysät vaatteet,
korut tai pitkät hiukset voivat tarttua liikkuviin
osiin.
Jos käytettävissä on laitteita pölyn
ottamiseksi talteen, käytä niitä. Pölyn
ottaminen talteen voi vähentää pölyn
aiheuttamia vaaroja.
4) SÄHKÖTYÖKALUISTA HUOLEHTIMINEN
a) Älä kohdista sähkötyökaluun liikaa
voimaa. Valitse käyttötarkoituksen
kannalta oikea sähkötyökalu. Sähkötyökalu
toimii paremmin ja turvallisemmin,
kun sitä käytetään sille suunniteltuun
käyttötarkoitukseen.
b) Älä käytä työkalua, jos virtakytkin ei toimi.
Jos sähkötyökalua ei voi hallita kytkimen
avulla, se on vaarallinen ja se on korjattava.
c) Katkaise sähkötyökalusta virta ja irrota
sen pistoke pistorasiasta tai irrota akku
siitä ennen säätämistä, varusteiden
vaihtamista tai sähkötyökalun asettamista
säilytykseen. Näin voit vähentää vahingossa
käynnistymisen aiheuttaman henkilövahingon
vaaraa.
d) Varastoi sähkötyökaluja lasten
ulottumattomissa. Älä anna
sähkötyökaluihin tottumattomien tai näihin
ohjeisiin perehtymättömien henkiöiden
käyttää sähkötyökaluja. Sähkötyökalut
ovat vaarallisia kouluttamattomien käyttäjien
käsissä.
e) Pidä sähkötyökalut kunnossa. Tarkista
liikkuvat osat, niiden kiinnitys, osien eheys
ja muut toimintaan vaikuttavat tekijät. Jos
havaitset vaurioita, korjauta sähkötyökalu
ennen niiden käyttämistä. Huonosti
kunnossapidetyt sähkötyökalut aiheuttavat
onnettomuuksia.
f) Pidä leikkaavat pinnat terävinä ja
puhtaina. Kunnossa pidettyjen leikkaavia
teräviä reunoja sisältävien työkalut
todennäköisyys jumiutua vähenee, ja niitä on
helpompi hallita.
g) Käytä sähkötyökalua ja sen tarvikkeita,
kuten poranteriä, näiden ohjeiden
mukaisesti. Ota työskentelyolosuhteet ja
tehtävä työ huomioon. Jos sähkötyökalua
käytetään näiden ohjeiden vastaisesti, voi
syntyä vaaratilanne.
5) HUOLTO
a) Korjauta työkalu valtuutetulla asentajalla.
Varaosina on käytettävä vain alkuperäisiä
vastaavia osia. Tämä varmistaa
sähkötyökalun turvallisuuden.
Muut piikkausvasaran
turvallisuusohjeet
• Varmista ennen työkalun käynnistämistä, että
taltta on kiinnitetty siihen tiukasti.
• Jos ilma on kylmää tai työkalua ei ole käytetty
pitkään aikaan, käytä sitä ilman kuormitusta
usean minuutin ajan ennen sen käyttämistä
piikkaamiseen.
• Pitele työkalua aina tiukasti molemmin käsin
ja varmista, että sinulla on tukeva jalansija.
Käytä työkalua vain, jos sivukahva on kunnolla
paikallaan.
• Jos työskentelet korkeassa paikassa, varmista,
että alle jäävällä alueella ei ole ihmisiä.
• Sähköiskun estämiseksi tarkista ennen työn
aloittamista, missä jännitteiset johdot kulkevat.
• Älä koske talttaan tai sen lähellä sijaitseviin osiin
heti käyttämisen jälkeen, sillä ne voivat olla
erittäin kuumia ja aiheuttaa ihoon palovammoja.
• Pidä virtajohto aina piikkausvasaran takana
poissa taltan ulottuvilta.
• Älä päästä virtajohtoa kosketuksiin terien
kanssa. Terän ympärille kiertyvä sähköjohto voi
aiheuttaa sähköiskun.
• Älä kierrä sähköjohtoa kehosi ympärille.
• Älä anna kokemattomien käyttäjien käyttää tätä
työkalua.
• Käytä kuulosuojaimia. Altistuminen melulle voi
heikentää kuuloa.
• Käytä työkalun mukana toimitettuja kahvoja.
Hallinnan menettäminen voi aiheuttaa
henkilövahingon.
• Älä irrota kiinni juuttunutta terää iskemällä.
Tällöin syntyvät sirpaleet voivat aiheuttaa
loukkaantumisen.
• Sammuta työkalusta virta työn valmistuttua ja
ennen pistokkeen irrottamista pistorasiasta.
• Älä korjaa tarvikkeita itse. Vain valtuutettu
asiantuntija saa korjata ne. Virheellisesti korjattu
tarvike saattaa aiheuttaa loukkaantumisen.
Hieman kuluneet tarvikkeet voidaan teroittaa
hiomalla.
79
SUOMI
Vaarat
a. Virtakytkin
Seuraavat vaarat ovat olemassa käytettäessä
työkalua:
b. Sivukahva(t)
- Työkalun kuumiin osiin koskemisen aiheuttamat
vammat.
Turvamääräysten noudattamisesta ja turvalaitteiden
käyttämisestä huolimatta tiettyjä vaaroja ei voida
välttää. Näitä ovat seuraavat:
- Kuulon heikkeneminen.
- Sormien puristumisen vaara lisävarustetta
vaihdettaessa.
- Pölyn hengittämisen aiheuttamat terveysvaarat
työstettäessä betonia ja/tai tiiltä
- Fyysiset vammat nostettaessa ja kannettaessa
raskasta laitetta väärin.
Työkalun merkinnät
Seuraavat kuvakkeet näkyvät työkalussa:
c. Työkalun kiinnike
d. Työkalun pidike
LISÄVARUSTEET (KUVA 3)
Erilaisia 28 mm:n kuusikulmaisia talttoja on
saatavana lisävarusteina.
e. Piikkaustaltta (DT6927)
f. Kylmätaltta (DT6929)
g. Kuorimistyökalu (DT6932)
h. Kourutaltta (DT6928)
i. Asfaltinleikkuri (DT6934)
j. Maavarsi (DT6933)
k. Varsijuntta (DT6935)
l. Levyjuntta (DT6936)
Saat lisätietoja jälleenmyyjältäsi.
KÄYTTÖTARKOITUS
Lue käyttöohjeet ennen käyttämistä.
Käytä kuulosuojaimia.
Käytä suojalaseja.
Piikkausvasara D25980 on tarkoitettu
ammattimaiseen raskaaseen betonin, tiilien, kiven
ja muiden muurattavien materiaalien purkutyöhön,
talttaamiseen ja piikkaamiseen.
ÄLÄ käytä kosteissa olosuhteissa tai jos laitteen
lähellä on syttyviä nesteitä tai kaasuja.
PÄIVÄMÄÄRÄKOODIN SIJAINTI [KUVA (FIG.) 1]
Nämä piikkausvasarat on tarkoitettu
ammattikäyttöön.
Päivämääräkoodi (q) on merkitty koteloon. Se
sisältää myös valmistusvuoden.
ÄLÄ ANNA lasten koskea niihin. Kokemattomat
henkilöt saavat käyttää tätä laitetta vain valvotusti.
Esimerkki:
2009 XX XX
Valmistusvuosi
Pakkauksen sisältö
Pakkauksen sisältö:
1 Piikkausvasara
1 Käyttöohje
1 Poikkileikkauspiirros
• Tarkista, onko työkalussa, osissa tai tarvikkeissa
kuljetusvaurioita.
• Lue tämä käyttöohje huolellisesti ennen laitteen
käyttämistä.
Kuvaus (kuva 1)
VAROITUS: ÄLÄ tee työkaluun tai
sen osiin mitään muutoksia. Tällöin voi
aiheutua omaisuus- tai henkilövahinkoja.
80
Pehmeä käynnistys
Tehoa voidaan kasvattaa hitaasti, jotta terä ei
siirry eikä kimpoa pois pinnasta, kun piikkaaminen
aloitetaan.
Täysin tärinältä vaimennetut kahvat
(kuva 1)
Kahvojen vaimentimet (b) estävät tärinää siirtymästä
käyttäjään. Tämä parantaa käyttämismukavuutta.
Aktiivinen tärinän hallinta
Aktiivinen tärinänhallinta neutraloi
iskuporausmekanismin aiheuttaman tärinän. Käteen
ja käsivarteen kohdistuvan tärinän hallinta tekee
pitkäaikaisesta käyttämisestä mukavampaa ja
pidentää koneen käyttöikää.
SUOMI
Sähköturvallisuus
Sähkömoottori toimii vain yhdellä jännitteellä. Tarkista
aina, että verkkovirran jännite vastaa tyyppikilpeen
merkittyä jännitettä.
Tämä DEWALT-työkalu on kaksoiseristetty
EN 60745 -säädösten mukaisesti, joten
maadoitusjohdinta ei tarvita.
Jos virtajohto vaurioituu, se on korvattava uudella
johdolla, jonka voi hankkia DEWALTin huoltoorganisaation kautta.
Jatkojohdon käyttäminen
Jatkojohtoa saa käyttää vain, jos se on ehdottoman
välttämätöntä. Käytä latauslaitteen vaatimukset
täyttävää hyväksyttyä jatkojohtoa. Lisätietoja on
teknisissä tiedoissa. Johdinten pienin koko on
1 mm2 ja suurin pituus 30 m.
Jos käytät johtokelaa, kelaa johto aina kokonaan
auki.
2. Pidä talttaa työkalun pitimen edessä uran (m)
osoittaessa ylöspäin.
3. Aseta taltan varsi työkalun pitimeen (d).
4. Paina työkalun kiinnike (c) takaisin, jotta se
lukittuu paikalleen.
VOIT ASETTAA KAULUKSELLA VARUSTETUN TALTAN
PAIKALLEEN TOIMIMALLA SEURAAVASTI (KUVA 6):
1. Vedä työkalun kiinnike (c) avattuun asentoon.
2. Aseta taltan varsi työkalun pitimeen (d).
3. Paina työkalun kiinnike (c) samalle tasolle
varusteen varren kanssa, jotta se lukittuu
paikalleen.
4. Tarkista talttaa vetämällä, että se on kunnolla
paikallaan. Iskemistoiminto edellyttää, että
talttaa voidaan siirtää useita senttimetrejä sen
ollessa työkalunpitimessä.
Voit irrottaa taltan vetämällä kiinnikettä (c) taaksepäin
ja vetämällä taltan ulos.
VAROITUS: Käytä aina suojakäsineitä
vaihtaessasi varusteita. Työkalun ja
varusteiden paljaat metalliosat voivat
kuumentua voimakkaasti.
KOKOAMINEN JA SÄÄTÄMINEN
VAROITUS: Loukkaantumisvaaran
vähentämiseksi katkaise laitteesta
virta ja irrota pistoke pistorasiasta
ennen varusteiden asentamista tai
irrottamista sekä ennen säätöjen
ja korjausten tekemistä. Varmista,
että virtakytkin on OFF-asennossa. Jos
laite käynnistyy vahingossa, voi aiheutua
loukkaantuminen.
28 mm:n kuusikulmaisten
varusteiden asettaminen paikalleen
ja irrottaminen (kuva 4–6)
Tässä koneessa käytettivissä varusteissa on oltava
28 mm:n kuusikulmainen varsi. On suositeltavaa
käyttää vain ammattilaiskäyttöön tarkoitettuja
varusteita.
VAROITUS: Muita kuin DEWALTlisävarusteita ei ole testattu tämän
työkalun kanssa, joten niiden
käyttäminen voi olla vaarallista. Käytä
vain DEWALTin suosittelemia varusteita
loukkaantumisvaaran vähentämiseksi.
Puhdista ja rasvaa taltan varsi.
VAROITUS: Älä levitä voiteluainetta
koneeseen.
VOIT ASETTAA URITETULLA VARRELLA VARUSTETUN
TALTAN PAIKALLEEN TOIMIMALLA SEURAAVASTI
(KUVA 5):
1. Vedä työkalun kiinnike (c) avattuun asentoon.
KÄYTTÖ
Käyttöohjeet
VAROITUS:
• Noudata aina turvaohjeita ja
määräyksiä.
• Tarkista, missä putket ja sähköjohdot
kulkevat.
• Paina työkalua noin 20–30 kg:n
voimalla. Liian suuri voima ei nopeuta
piikkaamista vaan heikentää tehoa ja
voi lyhentää työkalun ikää.
Käsien oikea asento (kuva 1, 2)
VAROITUS: Voit vähentää vakavan
henkilövahingon vaaraa pitämällä kädet
AINA oikeassa asennossa.
VAROITUS: Voit vähentää vakavan
henkilövahingon vaaraa pitelemällä
työkalua AINA tiukassa otteessa.
Kädet ovat oikeassa asennossa, kun tartut
sivukahvaan (b) yhdellä kädellä.
Käynnistäminen ja sammuttaminen
(kuva 1)
Käynnistä työkalu painamalla katkaisinta (a).
Pysäytä työkalu vapauttamalla virtakatkaisin.
81
SUOMI
Purkaminen, piikkaaminen ja
kanavoiminen (kuva 1–6)
1. Valitse tarvittava taltta. Puhdista ja rasvaa sen
varsi.
2. Aseta taltta paikalleen. Tarkista vetämällä, että
se on kunnolla paikallaan.
3. Tartu työkalun molempiin kahvoihin (b) ja
käynnistä se. Työkalu toimii nyt jatkuvasti.
KUNNOSSAPITO
DEWALT-työkalusi on suunniteltu käytettäväksi
pitkään ja edellyttämään vain vähän kunnossapitoa.
Oikea käsittely ja säännöllinen puhdistus varmistavat
laitteen ongelmattoman toiminnan.
VAROITUS: Loukkaantumisvaaran
vähentämiseksi katkaise laitteesta
virta ja irrota pistoke pistorasiasta
ennen varusteiden asentamista tai
irrottamista sekä ennen säätöjen
ja korjausten tekemistä. Varmista,
että virtakytkin on OFF-asennossa. Jos
laite käynnistyy vahingossa, voi aiheutua
loukkaantuminen.
Käyttäjä ei voi huoltaa tätä laitetta. Vie tämä
työkalu valtuutettuun DEWALT-huoltokorjaamoon
huollettavaksi noin 200 käyttötunnin jälkeen.
Jos tätä ennen ilmenee ongelmia, ota yhteys
valtuutettuun DEWALT-huoltokorjaamoon.
Voiteleminen
Tätä sähkötyökalua ei tarvitse voidella.
Puhdistaminen
VAROITUS: Puhalla lika ja pöly
kotelosta kuivalla ilmalla, kun sitä kertyy
ilmanvaihtoaukkoihin tai niiden ympärille.
Käytä tällöin hyväksyttyjä silmäsuojuksia
ja hengityssuojainta.
VAROITUS: Älä koskaan puhdista
muita kuin metallipintoja liuottimien tai
muiden voimakkaiden kemikaalien avulla.
Nämä kemikaalit voivat heikentää näissä
osissa käytettyjä materiaaleja. Käytä
vain vedellä ja miedolla pesuaineella
kostutettua kangasta. Älä päästä mitään
nestettä laitteen sisään. Älä upota
mitään laitteen osaa nesteeseen.
82
Lisävarusteet
VAROITUS: Muita kuin DEWALTlisävarusteita ei ole testattu tämän
työkalun kanssa, joten niiden
käyttäminen voi olla vaarallista.
Käytä tämän laitteen kanssa vain
DEWALTin suosittelemia varusteita
vahingoittumisvaaran vähentämiseksi.
VAROITUS: Taltat voidaan hioa
vain rajoitetun määrän kertoja. Saat
tarvittaessa lisätietoja jälleenmyyjältä.
VAROITUS: Varmista, että liiallinen
painaminen ei muuta terän väriä. Tällöin
varusteen kovuus saattaa muuttua.
Varusteiden huoltaminen
Kun varusteet huolletaan ajallaan, ne toimivat
parhaalla tavalla ja niiden käyttöikä pitenee.
Hio taltat hiomalaikan avulla. Kuvassa 7 on lisätietoja
seuraavien talttojen oikeista hiomakulmista:
n. Kauhanmuotoinen taltta
o. Kylmätaltta
p. Paikkaustaltta
Saat lisätietoja jälleenmyyjältäsi.
Ympäristön suojeleminen
Toimita tämä laite kierrätykseen. Tätä
tuotetta ei saa hävittää kotitalousjätteen
mukana.
Jos DEWALT-tuote on tullut elinkaarensa päähän
tai jos et enää tarvitse sitä, älä hävitä sitä
kotitalousjätteenä. Toimita se kierrätykseen.
Kierrätykseen toimitetut käytetyt tuotteet
ja pakkaus voidaan käyttää uudelleen.
Tämä suojelee ympäristöä ja vähentää
raaka-aineiden tarvetta.
Paikallisissa määräyksissä voidaan edellyttää, että
sähkölaitteet on toimitettava kierrätysasemalle tai
jälleenmyyjälle, jolta ostit uuden tuotteen.
DEWALT kierrättää DEWALT-tuotteet, kun ne
ovat tulleet elinkaarensa päähän. Voit käyttää
tätä palvelua palauttamalla tuotteen valtuutettuun
huoltokorjaamoon. Se toimitetaan sieltä meille.
Saat lähimmän valtuutetun DEWALT-huoltokorjaamon
tiedot ottamalla yhteyden lähimpään DEWALTtoimipisteeseen. Yhteystiedot ovat tässä
käyttöohjeessa. Luettelo valtuutetuista DEWALThuoltokorjaamoista ja myynnin jälkeisestä palvelusta
on Internet-sivustossa www.2helpU.com.
SUOMI
TAKUU
DEWALT luottaa tuotteidensa laatuun
ja antaa erinomaisen takuun tämän
tuotteen ammattikäyttäjille. Tämä takuu
laajentaa käyttäjän oikeuksia heikentämättä
ammattikäyttäjän sopimuspohjaisia oikeuksia
eikä yksityisen muun kuin ammattikäyttäjän
lainsäädäntöön perustuvia oikeuksia. Tämä
takuu on voimassa kaikissa EU- ja ETAmaissa.
• 30 PÄIVÄN TYYTYVÄISYYSTAKUU ILMAN
RISKEJÄ•
Jos et ole täysin tyytyväinen DEWALTtyökalun toimintaan, palauta se ostopaikkaan
30 päivän kuluessa kaikkine osineen. Saat
rahat takaisin. Tuote saa olla kulunut vain
kohtalaisesti, ja ostotodistus on esitettävä.
• VUODEN HUOLTOSOPIMUS MAKSUTTA •
Jos DEWALT-työkalusi tarvitsee huoltoa
12 kuukauden kuluessa ostamisesta,
valtuutettu DEWALT-huoltokorjaamo tekee sen
ilmaiseksi. Ostotodistus on esitettävä. Takuu
kattaa myös työn. Takuu ei kata tarvikkeita
eikä varaosia, ellei niissä ole vikaa.
• YHDEN VUODEN TAKUU •
Jos DEWALT-tuotteeseesi tulee vika
12 kuukauden aikana ostopäivästä materiaalitai valmistustyövirheen vuoksi, DEWALT
vaihtaa kaikki vialliset osat maksutta tai
harkintansa mukaan vaihtaa laitteen maksutta
edellyttäen, että
• laitetta ei ole väärinkäytetty
• laite on kulunut vain normaalisti
• valtuuttamattomat henkilöt eivät ole
yrittäneet korjata laitetta
• ostotodistus esitetään
• laite palautetaan kaikkine alkuperäisine
osineen.
Voit pyytää takuuhuoltoa ottamalla yhdeyden
laitteen jälleenmyyjään tai lähimpään
valtuutettuun DEWALT-huoltokorjaamoon.
Saat yhteystiedot DEWALT-kuvastosta tai
ottamalla yhteyden tässä käyttöohjeessa
näkyvään DEWALTin toimipaikkaan. Luettelo
valtuutetuista DEWALT-huoltokorjaamoista ja
myynnin jälkeisestä palvelusta on Internetsivustossa www.2helpU.com.
83
SVENSKA
DEMOLERINGSHAMMARE
D25980
En uppskattning av exponeringsnivån
för vibrationer bör dessutom ta med
i beräkningen de gånger verktyget är
avstängt, eller när det är igång utan att
utföra sitt arbete. Detta kan avsevärt
minska exponeringsnivån under hela
dess arbetstid.
Gratulerar!
Du har valt ett DEWALT-verktyg. År av erfarenhet,
grundlig produktutveckling och innovation gör
DEWALT till en av de pålitligaste partnerna för
fackmannamässiga elverktygs-användare.
Tekniska data
Spänning
Typ
Frekvens
Aktuell
Strömförsörjning
Slaghastighet
Slagenergi
Verktygshållare
Vikt
Hz
A
W
min-1
J
kg
D25980
220–240
2
50
8,9/15,8
2000/1800
870
68
28 mm sexkant
31
LPA
KPA
LWA
KWA
dB(A)
dB(A)
dB(A)
dB(A)
93
2,5
108
3,8
(ljudtryck)
(ljudtryck, osäkerhet)
(ljudstyrka)
(ljudstyrka, osäkerhet)
V
Vibration totalvärde (triaxvektor-summa) fastställd i enlighet med
EN 60745:
Vibration, emissionsvärde ah
Mejsling
ah, Cheq =
Osäkerhet K =
m/s²
m/s²
8,5
1,5
Den emissionsnivå för vibration som anges i detta
informationsblad har uppmätts i enlighet med en
standardiserad test som anges i EN 60745, och
den kan användas för att jämföra ett verktyg med
ett annat. Den kan användas för att få fram en
preliminär uppskattning av exponering.
VARNING: Den angivna emissionsnivån
för vibration gäller vid verktygets
huvudsakliga användning. Om
verktyget emellertid används för andra
tillämpningar, med andra tillbehör,
eller om det är dåligt underhållet kan
vibrationen avvika. Detta kan avsevärt
öka exponeringsnivån under hela dess
arbetstid.
84
Identifiera ytterligare säkerhetsåtgärder
för att skydda handhavaren mot
verkningarna av vibration, såsom att:
underhålla verktyget och tillbehören,
hålla händerna varma, organisera
arbetsgången.
Säkringar:
Europa
230 Volt verktyg
10 Ampere, starkström
Definitioner: Säkerhetsriktlinjer
Nedanstående definitioner beskriver allvarlighetsnivån
för varje signalord. Var god läs handboken och
uppmärksamma dessa symboler.
FARA: Indikerar en omedelbart riskfylld
situation som, om den inte undviks,
kommer att resultera i dödsfall eller
allvarlig personskada.
VARNING: Indikerar en potentiellt
riskfylld situation som, om den inte
undviks, skulle kunna resultera i
dödsfall eller allvarlig personskada.
SE UPP! Indikerar en potentiellt riskfylld
situation som, om den inte undviks, kan
resultera i mindre eller medelmåttig
personskada.
OBSERVERA: Anger en praxis som
inte är relaterad till personskada
som, om den inte undviks, skulle
kunna resultera i egendomsskada.
Anger risk för elektrisk stöt.
Anger risk för eldsvåda.
SVENSKA
SPARA ALLA VARNINGAR OCH INSTRUKTIONER
FÖR FRAMTIDA REFERENS
EC-Följsamhetsdeklaration
MASKINDIREKTIV
DIREKTIV FÖR UTOMHUSBULLER
Termen “elverktyg” i varningarna syftar på ditt
starkströmsdrivna (sladdanslutna) elverktyg eller
batteridrivna (sladdlösa) elverktyg.
D25980
DEWALT deklarerar att dessa produkter, beskrivna
under “tekniska data” uppfyller:
98/37/EC (till dec. 28, 2009), 2006/42/EC (från dec.
29, 2009), EN 60745-1, EN 60745-2-6;
2000/14/EC, elektrisk betongbrytare, m ≤ 15 kg,
bilaga VIII, TÜV Rheinland Produktsäkerhet GmbH
(0197), D-51105 Köln, Tyskland, underrättad instans
ID-nr: 0197
Nivå på akustisk effekt i enlighet med 2000/14/EC
(Artikel 12, bilaga III, nr. 10; m > 15 kg):
LWA (uppmätt ljudstyrkenivå)
dB
108
LWA (garanterad ljudstyrkenivå)
dB
110
Dessa produkter uppfyller dessutom direktiv
2004/108/EC. För mer information, var god kontakta
DEWALT på följande adress, eller se handbokens
baksida.
Undertecknad är ansvarig för sammanställning
av den tekniska filen och gör denna förklaring å
DEWALTs vägnar.
Horst Grossmann
Vicepresident, Konstruktion och Produktutveckling
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 11,
D-65510, Idstein, Tyskland
03.08.2009
VARNING: För att minska risken för
personskada, läs instruktionshandboken.
Säkerhetsvarningar, Allmänt
Elverktyg
VARNING! Läs alla
säkerhetsvarningar och alla
instruktioner. Underlåtenhet att följa
varningarna och instruktionerna kan
resultera i elektrisk stöt, eldsvåda och/
eller allvarlig personskada.
1) SÄKERHET PÅ ARBETSOMRÅDET
a) Håll arbetsområdet rent och ordentligt
upplyst. Belamrade eller mörka områden
inbjuder till olyckor.
b) Använd inte elektriska verktyg i explosiva
atmosfärer, såsom i närvaron av
lättantändliga vätskor, gaser eller damm.
Elektriska verktyg ge upphov till gnistor som
kan antända dammet eller ångorna.
c) Håll barn och åskådare borta meda du
arbetar med ett elverktyg. Distraktioner kan
göra att du förlorar kontrollen.
2) ELEKTRISK SÄKERHET
a) Kontakterna till elverktyget måste
matcha uttaget. Modifiera aldrig
kontakten på något sätt. Använd inte
några adapterpluggar med jordanslutna
(jordade) elektriska verktyg. Omodifierade
kontakter och matchande uttag minskar
risken för elektrisk stöt.
b) Undvik kroppskontakt med jordanslutna
eller jordade ytor såsom rör,
värmeelement, spisar och kylskåp. Det
finns en ökad risk för elektrisk chock om din
kropp är jordansluten eller jordad.
c) Utsätt inte elektriska verktyg för regn eller
våta förhållanden. Vatten som kommer in i
ett elverktyg ökar risken för elektrisk stöt.
d) Missbruka inte sladden. Använd aldrig
sladden till att bära, dra eller koppla bort
elverktyget från strömmen. Håll sladden
borta från värme, olja, skarpa kanter eller
rörliga delar. Skadade eller tilltrasslade
sladdar ökar risken för elektrisk stöt.
e) När du arbetar med ett elverktyg
utomhus, använd en förlängningssladd
som passar för utomhusanvändning.
Användning av en sladd som passar för
utomhusanvändning minskar risken för
elektrisk stöt.
f) Om arbete med ett elverktyg i en fuktig
lokal är oundvikligt, använd ett uttag som
är skyddat med jordfelsbrytare (RCD).
Användning av en RCD minskar risken för
elektrisk stöt.
3) PERSONLIG SÄKERHET
a) Var vaksam, ha koll på vad du gör och
använd sunt förnuft när du arbetar med
ett elverktyg. Använd inte ett elverktyg
när du är trött eller påverkad av droger,
85
SVENSKA
b)
c)
d)
e)
f)
g)
alkohol eller medicinering. Ett ögonblicks
ouppmärksamhet när du arbetar med
elektriska verktyg kan resultera i allvarlig
personskada.
Använd personlig skyddsutrustning. Bär
alltid ögonskydd. Skyddsutrustning såsom
dammfilterskydd, halksäkra säkerhetsskor,
skyddshjälm eller hörselskydd som
används för lämpliga förhållanden minskar
personskador.
Förebygg oavsiktlig igångsättning. Se
till att strömbrytaren är i frånläge innan
du ansluter till strömkällan och/eller
batteripaketet, plockar upp eller bär
verktyget. Att bära elektriska verktyg med ditt
finger på strömbrytaren eller att strömsätta
elektriska verktyg som har strömbrytaren på
är att invitera olyckor.
Avlägsna eventuell justeringsnyckel eller
skiftnyckel innan du sätter på elverktyget.
En skiftnyckel eller en nyckel som sitter
kvar på en roterande del av elverktyget kan
resultera i personskada.
Böj dig inte för långt. Bibehåll alltid
ordentligt fotfäste och balans. Detta
möjliggör bättre kontroll av elverktyget i
oväntade situationer.
Klä dig ändamålsenligt. Bär inte lösa
kläder eller smycken. Håll hår, beklädnad
och handskar borta från delar i rörelse.
Lösa kläder, smycken eller långt hår kan
fastna i delar i rörelse.
Om det finns anordningar för anslutning
av apparater för dammutrensning och
insamling, se till att dessa är anslutna och
används på ett korrekt sätt. Användning
av dammuppsamling kan minska dammrelaterade faror.
4) ANVÄNDNING OCH SKÖTSEL AV ELVERKTYG
a) Tvinga inte elverktyget. Använd det
korrekta elverktyget för din tillämpning.
Det korrekta elverktyget gör arbetet bättre
och säkrare vid den hastighet för vilket det
konstruerades.
b) Använd inte elverktyget om strömbrytaren
inte sätter på och stänger av det. Ett
elverktyg som inte kan kontrolleras med
strömbrytaren är farligt och måste repareras.
c) Ta ur kontakten från strömkällan och/eller
batteripaketet från elverktyget innan du
gör några justeringar, byter tillbehör eller
lägger elverktygen i förvaring. Sådana
förebyggande säkerhetsåtgärder minskar
risken att oavsiktligt starta elverktyget.
86
d)
e)
f)
g)
Förvara elektriska verktyg som inte
används utom räckhåll för barn, och
låt inte personer som är obekanta med
elverktyget eller med dessa instruktioner
använda elverktyget. Elektriska verktyg är
farliga i händerna på outbildade användare.
Underhåll elektriska verktyg. Kontrollera
för feljustering eller om rörliga delar har
fastnat, bristning hos delar och andra
eventuella förhållanden som kan komma
att påverka elverktygets funktion. Om
det är skadat, se till att elverktyget blir
reparerat före användning. Många olyckor
orsakas av dåligt underhållna elektriska
verktyg.
Håll kapningsverktyg vassa och rena.
Ordentligt underhållna kapningsverktyg med
vassa sågkanter är mindre sannolika att
fastna och är lättare att kontrollera.
Använd elverktyget, tillbehören och
verktygssatserna, etc. i enlighet med
dessa instruktioner, och ta hänsyn till
arbetsförhållandena och det arbete som
ska utföras. Användningen av elverktyget för
andra verksamheter än de som det är avsett
för skulle kunna resultera i en farlig situation.
5) SERVICE
a) Se till att ditt elverktyg får service av
en kvalificerad reparatör, som endast
använder identiska ersättningsdelar.
Detta säkerställer att elverktygets säkerhet
bibehålles.
Tillkommande Specifika
Säkerhetsregler för
Demoleringshammare
• Se till att mejseln är säkert på plats innan du
arbetar med verktyget.
• Under kalla väderförhållanden eller när verktyget
inte har använts under en längre tidsperiod, låt
verktyget gå utan last under flera minuter före
användning.
• Håll alltid verktyget stadigt med bägge händer,
och se till att du står stadigt. Använd alltid
verktyget med sidohandtaget ordentligt
monterat.
• Vid arbete över marknivå, se till att området
nedanför är fritt.
• För att förebygga elektrisk stöt, kontrollera
arbetsområdet med avseende på strömförande
trådar före användning.
SVENSKA
• Vidrör inte mejseln eller delarna nära mejseln
omedelbart efter arbetsmomentet, då de
kan vara extremt heta och kan ge upphov till
brännskador på huden.
Bär öronskydd.
Bär ögonskydd.
• Rikta alltid strömsladden bakåt, bort från
mejseln.
• Håll starkströmssladden borta från tillbehöret.
En starkströmssladd runt borrspetsen kan
orsaka elektrisk stöt.
DATUMKODPLACERING (FIG. 1)
• Linda inte starkströmssladden runt din kropp.
Exempel:
Datumkoden (q), vilken också inkluderar
tillverkningsår, finns tryckt i kåpan.
2009 XX XX
• Låt inte oerfarna användare använda detta
verktyg.
• Bär öronskydd. Att utsättas för buller kan orsaka
förlust av hörseln.
• Använd de hjälphandtag som levereras med
verktyget. Förlust av kontroll kan orsaka
personskada.
• Slå inte på tillbehör som har fastnat med en
hammare för att få loss dem. Småbitar av
metall eller materialflisor skulle kunna lossna och
orsaka personskada.
• Stäng alltid av verktyget när arbetet är klart, och
innan du drar ur kontakten.
• Förbättra inte själv tillbehör. Förbättrring av
mejsel bör göras av en behörig specialist.
Felaktigt förbättrade tillbehör skulle kunna
orsaka personskada. En aning slitna tillbehör
kan vässas genom slipning.
Inneboende risker
Följande risker är naturligt förekommande vid
användningen av demoleringshammare:
- Personskador orsakade av att vidröra verktygets
heta delar:
Trots applicering av de relevanta
säkerhetsbestämmelserna och implementeringen av
säkerhetsapparater kan vissa återstående risker inte
undvikas. Dessa är:
Tillverkningsår
Förpackningsinnehåll
Förpackningen innehåller:
1 Demoleringshammare
1 Instruktionshandbok
1 Sprängskiss
• Kontrollera med avseende på skada på
verktyget, på delar eller tillbehör som kan tänkas
ha uppstått under transporten.
• Ta dig tid att grundligt läsa och förstå denna
handbok före användning.
Beskrivning (fig. 1)
VARNING: Modifiera aldrig elverktyget
eller någon del av det. Skada eller
personskada skulle kunna uppstå.
a. På/av-omkopplare
b. Sidohandtag
c. Verktygslås
d. Verktygshållare
VALFRIA TILLBEHÖR (FIG. 3)
Olika typer av 28 mm sexkantsmejslar finns att tillgå
som tillbehör.
e. Spetsig mejsel (DT6927)
- Hörselnedsättning.
f. Kall mejsel (DT6929)
- Risk för att klämma fingrar vid byte av tillbehör.
g. Avflagningsverktyg (DT6932)
- Hälsorisker orsakade av inandning av damm
som utvecklas vid arbete med betong och/eller
murverk.
h. Spadformad mejsel (DT6928)
- Fysiskt trauma på grund av olämpligt lyftande
och bärande av tung utrustning.
Märkningar på verktyg
Följande bildikoner visas på verktyget:
i. Asfaltsskärare (DT6934)
j. Jordningsstav för drivningen (DT6933)
k. Cylinderstöt (DT6935)
l. Plattstöt (DT6936)
Rådfråga din återförsäljare för vidare information
angående lämpliga tillbehör.
Läs instruktionshandbok före användning.
87
SVENSKA
AVSEDD ANVÄNDNING
Demoleringshammaren D25980 har konstruerats
för yrkesmässigt tungt demolerings-, flisnings- och
ciseleringsbruk i betong, tegel, sten och andra
murverksämnen.
Använd INTE under våta förhållanden eller i närheten
av lättantändliga vätskor eller gaser.
Dessa demoleringshammare är professionella
elverktyg.
LÅT INTE barn komma i kontakt med verktyget.
Överinseende krävs när oerfarna handhavare
använder detta verktyg.
Mjukstartsfunktion
Mjukstartsfunktionen möjliggör att slaghastigheten
kan ökas långsammare, och på så sätt förhindra att
mejseln eller borret studsar runt på murverket vid
igångsättning.
Helt vibrationsdämpade
huvudhandtag (fig. 1)
Dämparna i handtagen (b) absorberar de vibrationer
som överförs till användaren. Detta förbättrar
användarens komfort under arbetet.
Aktiv vibrationskontroll
Den aktiva vibrationskontrollen neutraliserar
studsreaktionsvibration från hammar-mekanismen.
Minskning av vibration i hand and arm möjliggör
bekvämare användning under längre tidsperioder,
och förlänger enhetens livslängd.
Elektrisk Säkerhet
Den elektriska motorn har konstruerats för endast
en spänning. Kontrollera alltid att strömförsörjningen
motsvarar spänningen på klassificeringsplattan.
Ditt DEWALT-verktyg är dubbel-isolerad
i enlighet med EN 60745; därför behövs
ingen jordningstråd.
Om starkströmssladden är skadad måste den bytas
ut mot en speciellt preparerad sladd som finns att få
genom DEWALTs serviceorganisation.
Användning av Förlängningssladd
En förlängningssladd bör inte användas, såvida
den inte är absolut nödvändig. Använd en
godkänd förlängningssladd, lämplig för din
laddares strömmatning (se tekniska data). Minsta
ledningsstorlek är 1 mm2; maximala längden är
30 m.
Vid användning av en sladdvinda, dra alltid ut
sladden helt och hållet.
88
HOPMONTERING OCH JUSTERING
VARNING: För att minska risken
för personskada, stäng av enheten
och koppla bort maskinen från
strömkällan innan du installerar och
tar bort tillbehör, före justering eller
ändring av inställningar eller vid
reparationer. Se till att startknappen är
i AV-läge. En oavsiktlig igångsättning kan
orsaka personskada.
Insättning och borttagning av 28 mm
sexkantstillbehör (fig. 4–6)
Denna maskin använder mejslar med 28 mm
sexkantsskaft. Vi rekommenderar att bara använda
yrkesmässiga tillbehör.
VARNING: Eftersom andra tillbehör
än de som erbjuds av DEWALT inte
har testats med denna produkt kan
användningen av sådana tillbehör
medföra riskabla situationer. För att
minska risken för personskada använd
endast tillbehör som rekommenderas av
DEWALT.
Rengör och smörj mejselskaftet.
VARNING: Applicera inte smörjmedel
på maskinen.
FÖR ATT MONTERA EN MEJSEL MED SKÅRA I SKAFTET,
GÅ TILL VÄGA ENLIGT FÖLJANDE (FIG. 5):
1. Drag verktygslåset (c) till upplåsningsläget.
2. Håll mejseln framför verktygshållaren med
skåran (m) uppåtvänd.
3. Sätt in mejselskaftet i verktygshållaren (d).
4. Skjut låset (c) bakåt för att låsa tillbehöret på
plats.
FÖR ATT MONTERA EN MEJSEL MED KRAGE PÅ SKAFTET,
GÅ TILL VÄGA ENLIGT FÖLJANDE (FIG. 6):
1. Drag verktygslåset (c) till upplåsningsläget.
2. Sätt in mejselskaftet i verktygshållaren (d).
3. Skjut låset (c) så det hamnar jäms med
tillbehörets skaft för att låsa tillbehöret på plats.
4. Dra på mejseln för att kontrollera om den är
ordentligt låst. Hammar-funktionen kräver att
mejseln kan röra sig axiellt flera centimeter när
den är låst i verktygshållaren.
För att ta bort mejseln, dra tillbaks låset (c) och dra
ut mejseln ur verktygshållaren.
VARNING: Använd alltid handskar
vid byte av tillbehören. De blottade
SVENSKA
metalldelarna på verktyget och
tillbehören kan bli extremt heta under
arbetet.
ANVÄNDNING
Bruksanvisning
VARNING:
• Iaktta alltid säkerhetsinstruktionerna
och tillämpbara bestämmelser.
• Var medveten om placeringen av
rördragning och tråddragning.
• Applicera ett tryck på ung. 20 – 30 kg
på verktyget. För stor kraft påskyndar
inte mejslingen, men minskar
verktygets prestation och kan förkorta
dess livslängd.
strömkällan innan du installerar och
tar bort tillbehör, före justering eller
ändring av inställningar eller vid
reparationer. Se till att startknappen är
i AV-läge. En oavsiktlig igångsättning kan
orsaka personskada.
Denna maskin kan inte servas av användaren. Ta
verktyget till ett behörigt reparationsombud för
DEWALT efter ungefär 200 timmars användning.
Om problem uppstår före denna tid, kontakta ett
behörigt reparationsombud för DEWALT.
Smörjning
Ditt elverktyg behöver ingen ytterligare smörjning.
Korrekt Handplacering (fig. 1, 2)
VARNING: För att minska risken för
allvarlig personskada, använd ALLTID
korrekt handställning, så som visas.
VARNING: För att minska risken för
allvarlig personskada, håll ALLTID
verktyget säkert, för att förekomma en
plötslig reaktion.
Korrekt handplacering kräver en hand på varje
sidohandtag (b).
Att sätta på och stänga av (fig. 1)
För att köra verktyget, tryck på på/av-strömbrytaren (a).
För att stoppa verktyget, släpp omkopplaren.
Demolering, ciselering och kavitation
(fig. 1–6)
1. Välj ut den lämpliga mejseln och rengör och
smörj in dess skaft.
2. Sätt in mejseln och kontrollera om den är
ordentligt låst.
3. Håll verktyget i bägge handtagen (b) och sätt
igång det. Verktyget går nu i kontinuerlig drift.
UNDERHÅLL
Ditt elverktyg från DEWALT har konstruerats för
att arbeta över en lång tidsperiod med minimalt
underhåll. Kontinuerlig tillfredsställande drift beror på
ordentlig verktygsvård och regelbunden rengöring.
VARNING: För att minska risken
för personskada, stäng av enheten
och koppla bort maskinen från
Rengöring
VARNING: Blås bort smuts och damm
från huvudkåpan med torr luft varje gång
du ser smuts samlas i och runt lufthålen.
Bär godkända ögonskydd och godkänt
dammfilterskydd när du utför denna
procedur.
VARNING: Använd aldrig lösningsmedel
eller andra skarpa kemikalier för att
rengöra de icke-metalliska delarna på
verktyget. Dessa kemikalier kan försvaga
de material som används i dessa delar.
Använd en trasa som bara är fuktad
med vatten och mild tvål. Låt aldrig
någon vätska komma in i verktyget; sänk
aldrig ner någon del av verktyget i en
vätska.
Valfria tillbehör
VARNING: Eftersom andra tillbehör
än de som erbjuds av DEWALT inte
har testats med denna produkt, kan
användningen av sådana tillbehör
med detta verktyg vara riskabelt. För
att minska risken för personskada bör
endast tillbehör som rekommenderas av
DEWALT användas med denna produkt.
VARNING: Dessa mejslar kan bara
slipas om ett begränsat antal gånger.
Om du är tveksam, kontakta din
återförsäljare för rekommendationer.
89
SVENSKA
VARNING: Se till att skärkanten inte
uppvisar missfärgning, orsakad av
för stort tryck. Detta kan försämra
tillbehörets hårdhet.
Underhåll av tillbehör
Underhåll av tillbehör i rätt tid garanterar optimala
resultat vid användning, och ett långt och verksamt
liv för tillbehöret.
Slipa mejslarna på slipskivor. Se figur 7 för passande
vinklar för följande mejslar:
n. Spadformad mejsel
o. Kall mejsel
p. Spetsig mejsel
Rådfråga din återförsäljare för vidare information
angående lämpliga tillbehör.
Att skydda miljön
Separat insamling. Denna produkt får inte
kasseras tillsammans med vanligt
hushållsavfall.
Skulle du en dag upptäcka att din produkt
från DEWALT behöver ersättas eller att du inte längre
har någon användning för den, kassera den inte
tillsammans med hushållsavfallet. Gör denna produkt
tillgänglig för separat insamling.
Separat insamling av använda produkter
och förpackningar möjliggör att ämnena
kan återvinnas och användas igen.
Återanvändning av återvunna ämnen
bidrar till att förhindra miljöföroreningar
och minskar behovet av råmaterial.
Lokala bestämmelser kan ge anvisningar för separat
insamling av elektriska produkter från hushållen,
på kommunala avfallsanläggningar eller via
återförsäljaren när du köper en ny vara.
DEWALT tillhandahåller en inrättning för insamling
och återvinning av DEWALTs produkter när dessa
har nått slutet på sin livslängd. För att utnyttja
denna tjänst, återsänd din vara till något behörigt
reparationsombud, som kommer att tillvarata den å
dina vägnar.
90
Du kan kontrollera var ditt närmaste behöriga
reparationsombud finns, genom att kontakta
det lokala kontoret för DEWALT på den adress
som anges i denna handbok. Alternativt finns en
förteckning över behöriga reparationsombud för
DEWALT och komplett information om vår service
efter försäljning, med kontaktadresser, på Internet
på: www.2helpU.com.
SVENSKA
GARANTI
DEWALT har förtroende för kvaliteten på
sina produkter, och erbjuder en enastående
garanti för professionella användare av
produkten. Denna garanti-deklaration
kommer som tillägg till och inskränker inte
dina kontraktsmässiga rättigheter i egenskap
av professionell användare, eller dina
lagstadgade rättigheter i egenskap av enskild
icke-professionell användare. Garantin är giltig
i de territorier som tillhör medlemsstaterna
i Europeiska unionen och det europeiska
frihandelsområdet.
Om du vill ställa skadeståndsanspråk,
kontakta din försäljare eller ta reda på var
ditt närmaste godkända reparationsombud
för DEWALT finns, i DEWALTs katalog, eller
kontakta närmaste kontor för DEWALT på
den adress som anges i denna handbok. En
förteckning över behöriga reparationsombud
för DEWALT och komplett information om vår
service efter försäljning finns tillgängligt på
Internet på: www.2helpU.com.
• 30 DAGARS RISKFRI TILLFREDSSTÄLLELSEGARANTI •
Om du inte är helt nöjd med funktionaliteten
hos ditt verktyg från DEWALT kan du helt
enkelt återlämna det inom 30 dagar, i
komplett skick, med alla ursprungliga delar
så som det köpts, till inköpsstället, för full
återbetalning eller byte. Produkten måste ha
blivit utsatt för rimligt slitage och nötning, och
bevis på inköpet måste visas upp.
• KONTRAKT PÅ ETT ÅRS FRI SERVICE •
Skulle du behöva underhåll eller service på
ditt verktyg från DEWALT inom 12 månader
efter inköpet, kommer detta att göras
avgiftsfritt hos ett godkänt reparationsombud
för DEWALT. Bevis på köpet måste visas upp.
Detta inkluderar arbete. Det innefattar inte
tillbehör och reservdelar, såvida dessa inte
fallerar inom ramen för garantin.
• ETT ÅRS FULLSTÄNDIG GARANTI •
Om din produkt från DEWALT fallerar på
grund av bristfälligt material eller tillverkning
inom 12 månader efter inköpsdatum,
garanterar DEWALT att vi kostnadsfritt
byter ut alla felaktiga delar eller – efter vårt
gottfinnande – kostnadsfritt byter ut enheten,
förutsatt att:
• Produkten inte har använts felaktigt;
• Produkten bara har utsatts för rimligt
slitage och nötning;
• Reparationer inte har försökt göras av
obehöriga personer;
• Bevis på köpet visas upp.
• Produkten återlämnas i fullständigt skick,
med alla sina ursprungliga beståndsdelar.
91
TÜRKÇE
KIRICI
D25980
Tebrikler!
Tahmini titreşim maruziyeti, aletin
kapalı kaldığı veya çalışmasına
karşın iş görmediği zamanları da
dikkate almalıdır. Bu, toplam çalışma
süresindeki maruziyet düzeyini önemli
ölçüde azaltabilir.
Kullanıcıyı titreşim etkilerinden
korumak için belirtilen ek güvenlik
önlemlerini alın: Aletin ve aksesuarların
bakımını yapın, elleri sıcak tutun,
çalışma modellerini düzenleyin.
Bir DEWALT aleti seçtiniz. Uzun süreli deneyim,
sürekli ürün geliştirme ve yenilik DEWALT
markasının profesyonel elektrikli alet kullanıcıları
için en güvenilir ortaklardan birisi haline gelmesini
sağlamaktadır.
Teknik veriler
Voltaj
Tip
Frekans
Akım
Giriş gücü
Darbeli hız
Darbe enerjisi
Uç yuvası
Ağırlık kg
D25980
220–240
2
Hz
50
A
8,9/15,8
W
2000/1800
dev/dak
870
J
68
28 mm altı köşe
31
V
LPA (ses basıncı)
dB(A)
93
KPA (ses basıncı belirsizliği)
dB(A)
2,5
LWA (ses gücü)
dB(A)
108
KWA (ses gücü belirsizliği)
dB(A)
3,8
EN 60745’a göre tespit edilen toplam titreşim değerleri
(üç yönün vektör toplamı):
Titreşim emisyon değeri ah
Keskileme
ah,Cheq =
m/s²
Belirsizlik değeri K = m/s²
8,5
1,5
Bu bilgi sayfasında verilen titreşim emisyon düzeyi,
EN 60745’te sağlanan standart teste uygun olarak
ölçülmüştür ve aletleri birbiriyle karşılaştırmak için
kullanılabilir. Ön maruziyet değerlendirmesi için
kullanılabilir.
UYARI: Beyan edilen titreşim emisyon
düzeyi, aletin ana uygulamalarını
yansıtır. Ancak alet farklı aksesuarlarla
farklı uygulamalar için kullanılırsa
veya bakımı kötü yapılırsa, titreşim
emisyonu değişebilir. Bu, toplam
çalışma süresindeki maruziyet düzeyini
önemli ölçüde artırabilir.
92
Sigortalar:
Avrupa
230 V aletler
10 Amper, ana şebeke
Tanımlar: Güvenlik Talimatları
Aşağıdaki tanımlar her işaret sözcüğü ciddiyet
derecesini gösterir. Lütfen kılavuzu okuyunuz ve bu
simgelere dikkat ediniz.
TEHLİKE: Engellenmemesi halinde
ölüm veya ciddi yaralanma ile
sonuçlanabilecek çok yakın bir tehlikeli
durumu gösterir.
UYARI: Engellenmemesi halinde
ölüm veya ciddi yaralanma ile
sonuçlanabilecek potansiyel bir tehlikeli
durumu gösterir.
DİKKAT: Engellenmemesi halinde
önemsiz veya orta dereceli
yaralanma ile sonuçlanabilecek
potansiyel bir tehlikeli durumu gösterir.
DİKKAT: Güvenlik alarmı
simgesi olmaksızın kullanılırsa,
engellenmemesi halinde mal zararı
ile sonuçlanabilecek potansiyel bir
tehlikeli durumu gösterir.
Elektrik çarpması riskini belirtir.
Yangın riskini belirtir.
TÜRKÇE
AT Uygunluk Beyanatı
BÜTÜN UYARI VE GÜVENLİK TALİMATLARINI
İLERİDE BAKMAK ÜZERE MUHAFAZA EDİN
MAKİNE DİREKTİFİ
DIŞ MEKAN GÜRÜLTÜ DİREKTİFİ
Aşağıda yer alan uyarılardaki “elektrikli alet” terimi
şebeke elektriğiyle (kablolu) veya akü/pille (şarjlı)
çalışan elektrikli aletinizi ifade etmektedir.
D25980
DEWALT, “teknik veriler” bölümünde açıklanan bu
ürünlerin
98/37/EC (28 Aralık 2009’a kadar), 2006/42/EC
(29 Aralık 2009’dan itibaren), EN 60745-1,
EN 60745 normlarına uygun olarak tasarlandığını
beyan eder.
2000/14/EC, Elektrikli beton kırıcısı, m > 15 kg, EK
VIII, TÜV Rheinland Product Safety GmbH (0197),
D-51105 Köln, Almanya, Onaylı Kuruluş No: 0197
2000/14/EC (Madde 12, EK III, No. 10;
m > 15 kg)’ye göre akustik güç seviyesi:
LWA (ölçülen ses
gücü seviyesi)
dB
108
LWA (garanti edilen ses
gücü seviyesi)
dB
110
Bu ürünler ayrıca 2004/108/EC Direktifi ile
uyumludur. Daha fazla bilgi için, lütfen aşağıdaki
adresten DEWALT ile irtibata geçin veya kılavuzun
arkasına bakın.
Bu belge altında imzası bulunan yetkili, teknik
dosyanın derlenmesinden sorumludur ve bu
beyanı DEWALT adına vermiştir.
Horst Grossmann
Başkan Yardımcısı, Mühendislik ve Ürün Geliştirme
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 11,
D-65510, Idstein, Almanya
03.08.2009
UYARI: Yaralanma riskini azaltmak
için, kullanım kılavuzunu okuyun.
Elektrikli El Aletleri İçin Genel
Güvenlik Talimatları
UYARI! Bütün güvenlik uyarılarını
ve talimatlarını mutlaka okuyun.
Bu talimatların herhangi birisine
uyulmaması elektrik çarpması, yangın
ve/veya ciddi yaralanma riskine neden
olabilir.
1) ÇALIŞMA ALANININ GÜVENLİĞİ
a) Çalışma alanını temiz ve aydınlık tutun.
Karışık ve karanlık alanlar kazaya davetiye
çıkartır.
b) Elektrikli aletleri, yanıcı sıvılar, gazlar
ve tozların bulunduğu yerler gibi yanıcı
ortamlarda çalıştırmayın. Elektrikli
aletler, toz veya dumanları ateşleyebilecek
kıvılcımlar çıkartır.
c) Bir elektrikli aleti çalıştırırken
çocuklardan ve etraftaki kişilerden uzak
tutun. Dikkatinizi dağıtıcı şeyler kontrolü
kaybetmenize neden olabilir.
2) ELEKTRİK GÜVENLİĞİ
a) Elektrikli aletlerin fişleri prizlere uygun
olmalıdır. Fiş üzerinde kesinlikle hiçbir
değişiklik yapmayın. Topraklı elektrikli
aletlerde hiçbir adaptör fişi kullanmayın.
Değiştirilmemiş fişler ve uygun prizler
elektrik çarpması riskini azaltacaktır.
b) Borular, radyatörler, ocaklar ve
buzdolapları gibi topraklanmamış
yüzeylerle vücut temasından kaçının.
Vücudunuzun topraklanması halinde yüksek
bir elektrik çarpması riski vardır.
c) Elektrikli aletleri yağmura maruz
bırakmayın veya ıslatmayın. Elektrikli
alete su girmesi elektrik çarpması riskini
arttıracaktır.
d) Elektrik kablosunu uygun olmayan
amaçlarla kullanmayın. Elektrikli
aleti kesinlikle kablosundan tutarak
taşımayın, çekmeyin veya prizden
çıkartmayın. Kabloyu sıcaktan, yağdan,
keskin kenarlardan veya hareketli
parçalardan uzak tutun. Hasarlı veya
dolaşmış kablolar elektrik çarpması riskini
arttırır.
e) Elektrikli bir aleti açık havada
çalıştırıyorsanız, açık havada kullanıma
uygun bir uzatma kablosu kullanın.
Açık havada kullanıma uygun bir kablonun
kullanılması elektrik çarpması riskini azaltır.
f) Eğer bir elektrikli aletin nemli bir bölgede
çalıştırılması zorunluysa, bir artık
akım aygıtı (RCD) korumalı bir kaynak
kullanın. Bir RCD kullanılması elektrik şoku
riskini azaltır.
93
TÜRKÇE
3) KİŞİSEL GÜVENLİK
a) Elektrikli bir aleti kullanırken her zaman
dikkatli olun, yaptığınız işe yoğunlaşın
ve sağduyulu davranın. Elektrikli bir aleti
yorgunken veya ilaç ya da alkolün etkisi
altındayken kullanmayın. Elektrikli aletleri
kullanırken bir anlık dikkatsizlik ciddi kişisel
yaralanmayla sonuçlanabilir.
b) Kişisel koruyucu ekipmanları mutlaka
kullanın. Daima koruyucu gözlük takın.
Koşullara uygun toz maskesi, kaymayan
güvenlik ayakkabıları, baret veya kulaklık
gibi koruyucu donanımların kullanılması
kişisel yaralanmaları azaltacaktır.
c) İstem dışı çalıştırılmasını önleyin.
Cihazı güç kaynağına ve/veya aküye
bağlamadan, yerden kaldırmadan
veya taşımadan önce düğmenin kapalı
konumda olduğundan emin olun. Aleti,
parmağınız düğme üzerinde bulunacak
şekilde taşımak veya açık konumdaki
elektrikli aletleri elektrik şebekesine
bağlamak kazaya davetiye çıkartır.
d) Elektrikli aleti açmadan önce tüm
ayarlama anahtarlarını çıkartın. Elektrikli
aletin hareketli bir parçasına takılı kalmış bir
anahtar kişisel yaralanmaya neden olabilir.
e) Ulaşmakta zorlandığınız yerlerde
kullanmayın. Daima sağlam ve dengeli
basın. Bu, beklenmedik durumlarda
elektrikli aletin daha iyi kontrol edilmesine
olanak tanır.
f) Uygun şekilde giyinin. Bol elbiseler
giymeyin ve takı takmayın. Saçınızı,
elbiselerinizi ve eldivenlerinizi hareketli
parçalardan uzak tutun. Bol elbiseler ve
takılar veya uzun saç hareketli parçalara
takılabilir.
g) Eğer kullandığınız üründe toz emme ve
toplama özellikleri olan ataşmanlar varsa
bunların bağlı olduğundan ve doğru
şekilde kullanıldığından emin olun.
Bu ataşmanların kullanılması tozla ilgili
tehlikeleri azaltabilir.
4) ELEKTRİKLİ ALETLERİN KULLANIMI VE
BAKIMI
a) Elektrikli aleti zorlamayın. Uygulamanız
için doğru elektrikli aleti kullanın.
Doğru elektrikli alet, belirlendiği kapasite
ayarında kullanıldığında daha iyi ve güvenli
çalışacaktır.
b) Düğme açmıyor ve kapatmıyorsa
elektrikli aleti kullanmayın. Düğmeyle
94
c)
d)
e)
f)
g)
kontrol edilemeyen tüm elektrikli aletler
tehlikelidir ve tamir edilmesi gerekmektedir.
Herhangi bir ayarlama, aksesuar
değişimi veya elektrikli aletlerin
saklanması öncesinde fişi güç
kaynağından çekin ve/veya aküyü aletten
ayırın. Bu tür önleyici güvenlik tedbirleri
elektrikli aletin istem dışı olarak çalıştırılması
riskini azaltacaktır.
Elektrikli aleti, çocukların ulaşamayacağı
yerlerde saklayın ve elektrikli aleti
tanımayan veya bu talimatları bilmeyen
kişilerin elektrikli aleti kullanmasına
izin vermeyin. Elektrikli aletler, eğitimsiz
kullanıcıların elinde tehlikelidir.
Elektrikli aletleri iyi durumda muhafaza
edin. Hareketli parçalardaki hizalama
hatalarını ve tutuklukları, parçalardaki
kırılmalar ve elektrikli aletin çalışmasını
etkileyebilecek tüm diğer koşulları
kontrol edin. Hasarlı ise, elektrikli aleti
kullanmadan önce tamir ettirin. Kazaların
çoğu, elektrikli aletlerin bakımının yeterli
şekilde yapılmamasından kaynaklanır.
Kesim aletlerini keskin ve temiz tutun.
Bakımı uygun şekilde yapılmış keskin kesim
uçlu kesim aletlerinin sıkışma ihtimali daha
düşüktür ve kontrol edilmesi daha kolaydır.
Elektrikli aleti, aksesuarlarını ve
aletin diğer parçalarını kullanırken bu
talimatlara mutlaka uyun ve çalışma
ortamının koşullarını ve yapılacak işin
ne olduğunu göz önünde bulundurun.
Elektrikli aletin öngörülen işlemler dışındaki
işlemler için kullanılması tehlikeli durumlara
neden olabilir.
5) SERVİS
a) Elektrikli aletinizi, sadece orijinal yedek
parçaların kullanıldığı yetkili DEWALT
servisine tamir ettirin. Bu, elektrikli
aletin güvenliğinin muhafaza edilmesini
sağlayacaktır
Kırıcılar için Ek Özel Güvenlik
Kuralları
• Aleti çalıştırmadan önce keskinin yerine
sabitlenmiş olmasına dikkat edin.
• Soğuk havalarda veya alet uzun süre
kullanılmamışsa kullanmadan önce aletin
birkaç dakika yüksüz durumda çalıştırın.
• Daima aleti iki elinizle sıkıca tutun ve
duruşunuzun güvenli olmasına dikkat edin.
TÜRKÇE
Aleti daima yan tutamak düzgün takılı
vaziyette kullanın.
• Zemin seviyesinin üzerinde çalışırken aşağıda
kalan alanın boş olduğunu kontrol edin.
• Elektrik çarpmasını engellemek için
kullanmadan önce çalıştığınız alanda
üzerinden akım geçen kablo olup olmadığını
kontrol edin.
yutulması sonucu oluşan sağlık sorunları
bulunmaktadır.
- Ağır ekipmanı uygun olmayan biçimde
kaldırma ve taşıma sonucu fiziksel travma.
Alet Üzerindeki Etiketler
Alet üzerinde aşağıdaki semboller gösterilir:
• Çalışmanız biter bitmez aletin keski veya
keskiye yakın parçalara dokunmayın. Bunlar
aşırı sıcak olabilir ve yanıklara yol açabilir.
Kullanmadan önce kullanım kılavuzunu
okuyun.
• Elektrik kablosunun daima keskinin uzağında
arkada kalmasına dikkat edin.
Kulak koruması kullanın.
• Elektrik kablosunu aksesuardan uzak tutun.
Matkap ucuna dolaşan bir elektrik kablosu
elektrik çarpmasına neden olabilir.
Göz koruması kullanın.
• Elektrik kablosunu vücudunuza sarmayın.
TARİH KODU KONUMU [ŞEK. (FİGURE) 1]
• Bu aletin deneyimsiz kullanıcılarca
kullanılmasına izin vermeyiniz.
İmalat yılını da içeren Tarih Kodu (q) gövdeye
basılıdır.
• Koruyucu kulaklık kullanın. Gürültüye maruz
kalınması, işitme kaybına yol açabilir.
Örnek:
• Aletle birlikte verilen yardımcı tutma kollarını
kullanın. Kontrolü kaybetmeniz, yaralanmanıza
neden olabilir.
• Sıkışan aksesuarları çıkarmak için uçlara
çekiçle vurmayın. Metal veya malzeme
parçacıkları fırlayarak yaralanmaya neden
olabilir.
• İş bittikten sonra ve fişi prizden çıkarmadan
önce daima aleti kapatın.
• Aksesuarları kendi başınıza yenilemeye
çalışmayın. Keskilerin yenilenmesi kalifiye bir
uzman tarafından yapılmalıdır. Uygun olmayan
şekilde yenilenmiş aksesuarlar yaralanmaya
neden olabilir. Sadece hafif aşınmış
aksesuarlar taşlama yöntemiyle yeniden
keskinleştirilebilir.
Diğer riskler
Aşağıdaki riskler kırıcı kullanmanın özünde
mevcuttur:
- Aletin sıcak parçalarına dokunma sonucu
yaralanma.
İlgili güvenlik düzenlemelerinin uygulanması ve
güvenlik cihazlarının kullanılmasına rağmen, bazı
risklerden kaçınmak mümkün değildir. Bunlar:
- İşitme bozukluğu.
2009 XX XX
İmalat Yılı
Ambalaj İçeriği
Ambalaj içeriğinde şunlar bulunmaktadır:
1 Kırıcı
1 Kullanım kılavuzu
1 Parça şeması
• Alet, parçalar ve aksesuarlarda nakliye
sırasında hasar oluşup oluşmadığını kontrol
edin.
• Çalıştırmadan önce bu kılavuzu iyice okuyup
anlamak için zaman ayırın.
Tanımlama (şek. 1)
UYARI: Hiçbir zaman elektrikli
aleti veya herhangi bir parçasını
değiştirmeyin. Hasarla veya
yaralanmayla sonuçlanabilir.
a. Açma/kapama düğmesi
b. Yan tutamak(lar)
c. Uç tutucu
d. Uç yuvası
- Aksesuar değiştirirken parmakların ezilme
tehlikesi.
- Beton ve/veya çimento bazlı malzemeler
üzerinde çalışırken meydana gelen tozun
95
TÜRKÇE
OPSİYONEL AKSESUARLAR (ŞEKİL 3)
Opsiyonel olarak çeşitli tiplerde 28 mm altı köşe
keskiler mevcuttur.
e. Uçlu keski (DT6927)
f. Demirci keskisi (DT6929)
g. Raspa (DT6932)
h. Yassı keski (DT6928)
i. Asfalt kesici (DT6934)
j. Toprak çubuğu takma/sökme aleti (DT6933)
k. Saplı tokmak (DT6935)
l. Plakalı tokmak (DT6936)
Uygun aksesuarlarla ilgili daha fazla bilgi almak
için satış noktalarıyla görüşün.
KULLANIM ALANI
D25980 kırıcı beton, tuğla, taş ve diğer çimento
bazlı materyaller üzerinde ağır hizmet tipi kırma ve
parçalama uygulamaları için tasarlanmıştır.
Islak koşullarda veya yanıcı sıvı ya da gazların
mevcut olduğu ortamlarda KULLANMAYIN.
Bu kırıcılar profesyonel elektrikli aletlerdir.
Çocukların aleti ellemesine İZİN VERMEYİN. Bu
alet deneyimsiz kullanıcılar tarafından kullanılırken
nezaret edilmelidir.
Hafif Başlatma Özelliği
Hafif başlatma özelliği darbe oranının yavaş yavaş
artmasını sağlayarak başlangıç aşamasında keski
veya ucun çimento bazlı malzemenin etrafında
«dolaşmasını» engeller.
Tam Titreşim Sönümlemeli
Tutamaklar (şek. 1)
Tutamaklarda (b) bulunan damperler kullanıcıya
iletilen titreşimleri emerler. Bu sayede kullanım
konforu artar.
Aktif Titreşim Kontrolü
Aktif titreşim kontrolü, darbe mekanizmasının
geri tepme titreşimini ortadan kaldırır. El ve kola
yansıyan titreşimi azaltarak uzun süre daha rahat
kullanım sağlar ve aletin ömrünü uzatır.
Elektrik emniyeti
Elektrik motoru sadece tek bir voltaj için
tasarlanmıştır. Her zaman güç kaynağının, etiket
plakasındaki voltajla aynı olup olmadığını kontrol
edin.
DEWALT aletiniz EN 60745 standardına
uygun olarak çift yalıtımlıdır; bu nedenle,
topraklama kablosuna gerek yoktur.
Güç kablosu hasarlıysa, DEWALT yetkili
servisinden temin edilebilen özel olarak
hazırlanmış bir kabloyla değiştirilmelidir.
Uzatma kablosu kullanılması
Gerekli olmadığı sürece uzatma kablosu
kullanılmamalıdır. Şarj cihazınızın güç girişine
uygun onaylı bir uzatma kablosu kullanın (teknik
verilere bakın). Minimum iletken ebadı 1 mm2;
maksimum uzunluk 30 m’dir.
Bir kablo makarası kullanırken, her zaman kabloyu
tamamen makaradan çıkarın.
MONTAJ VE AYARLAMALAR
UYARI: Yaralanma riskini azaltmak
için aksesuarları takıp çıkarmadan
önce, ayarlarla oynamadan
veya değiştirmeden önce ya da
tamir yaparken aleti kapatın ve
makineyi güç kaynağından ayırın.
Tetik düğmesinin kapalı konumda
olduğunu kontrol edin. Aletin yanlışlıkla
çalıştırılması yaralanmaya neden
olabilir.
28 mm Altı Köşe Aksesuarların
Takılıp Çıkarılması (şekil 4–6)
Bu makine 28 mm altı köşe uç saplı keskiler
kullanır. Sadece profesyonel aksesuarlar
kullanmanızı tavsiye ederiz.
UYARI: DEWALT tarafından sunulanlar
haricindeki aksesuarlar bu ürünle test
edilmediklerinden, bu tür aksesuarların
kullanılması tehlikeli durumlara yol
açabilir. Yaralanma riskini azaltmak
için, sadece DEWALT tarafından
önerilen aksesuarları kullanın.
Keski sapını temizleyerek gresleyin.
UYARI: Makineye yağ tatbik etmeyin.
SAPI OLUKLU BİR KESKİYİ TAKMAK İÇİN
AŞAĞIDAKİ ADIMLARI İZLEYİN (ŞEKİL 5):
1. Uç tutucuyu (c) açık pozisyona getirin.
2. Keskiyi, oluk (m) yukarı bakacak şekilde uç
yuvasının önünde tutun.
3. Keski sapını uç yuvasına (d) sokun.
4. Aksesuarı yerine sabitlemek için tutucuyu (c)
geriye doğru bastırın.
96
TÜRKÇE
SAPI BİLEZİKLİ BİR KESKİYİ TAKMAK İÇİN
AŞAĞIDAKİ ADIMLARI İZLEYİN (ŞEKİL 6):
1. Uç tutucuyu (c) açık pozisyona getirin.
2. Keski sapını uç yuvasına (d) sokun.
3. Aksesuarı yerine sabitlemek için tutucuyu (c)
aksesuar sapı ile birlikte bastırın.
4. Düzgün oturup oturmadığını kontrol etmek
için keskiyi çekin. Kırma delme fonksiyonu, uç
yuvasına oturduğunda keskinin eksenel olarak
birkaç santimetre oynayabilmesini gerektirir.
Keskiyi çıkarmak için tutucuyu (c) geri çekin ve
keskiyi çekerek uç yuvasından çıkarın.
UYARI: Aksesuar değiştirirken
daima eldiven giyin. Alet ve aksesuar
üzerindeki açıkta olan metal parçalar
çalışma sırasında oldukça sıcak
olabilirler.
KULLANMA
Kullanma Talimatları
UYARI:
• Güvenlik talimatlarına ve geçerli
düzenlemelere her zaman uyun.
• Boru ve kablo tesisatlarının yerlerine
dikkat edin.
• Alete yaklaşık 20 - 30 kg’lık baskı
uygulayın. Aşırı güç uygulamak
keskileme işlemini hızlandırmadığı
gibi aletin performansını düşürerek
ömrünü kısaltır.
Yıkma, Kırma ve Kanal Açma
(şekil 1–6)
1. Uygun bir keski seçip keski sapını
temizleyerek gresleyin.
2. Keskiyi takın ve düzgün sabitlenip
sabitlenmediğini kontrol edin.
3. Aleti her iki tutamağından (b) tutarak açın. Alet
şimdi kesintisiz olarak çalışmaya başlar.
BAKIM
DEWALT elektrikli aletiniz uzun süre boyunca
minimum bakımla çalışmak üzere tasarlanmıştır.
Aletin uzun süre boyunca verimli bir şekilde
çalışması, uygun bakımın ve düzenli temizliğin
yapılmasına bağlıdır.
UYARI: Yaralanma riskini azaltmak
için aksesuarları takıp çıkarmadan
önce, ayarlarla oynamadan
veya değiştirmeden önce ya da
tamir yaparken aleti kapatın ve
makineyi güç kaynağından ayırın.
Tetik düğmesinin kapalı konumda
olduğunu kontrol edin. Aletin yanlışlıkla
çalıştırılması yaralanmaya neden
olabilir.
Bu makineye kullanıcı tarafından servis yapılamaz.
Yaklaşık 200 saat kullanım sonunda aleti yetkili
DEWALT servisine götürün.
Bu süreden önce sorunla karşılaşırsanız yetkili
DEWALT servisine başvurun.
Uygun El Pozisyonu (şekil 1, 2)
UYARI: Ciddi yaralanma riskini
azaltmak için, DAİMA şekilde
gösterilen uygun el pozisyonunu
kullanın.
Yağlama
Bu aletin ilave yağlanmasına gerek yoktur.
UYARI: Ciddi yaralanma riskini
azaltmak için, ani tepki ihtimaline karşı
aleti DAİMA sıkıca tutun.
Uygun el pozisyonu tutamağın (b) her iki tarafında
bir el gerektirir.
Açma Kapama (şekil 1)
Aleti çalıştırmak için açma/kapama düğmesine (a)
basın.
Aleti durdurmak için açma/kapama düğmesini
bırakın.
Temizleme
UYARI: Havalandırma deliklerinde
ve etrafında toz toplanması halinde
bu tozu ve kiri kuru hava kullanarak
ana gövdeden uzaklaştırın. Bu
işlemi gerçekleştirirken onaylı bir göz
koruması ve onaylı toz maskesi takın.
97
TÜRKÇE
UYARI: Aletin metalik olmayan
parçalarını temizlemek için asla çözücü
veya başka sert kimyasal kullanmayın.
Bu kimyasallar bu parçalarda kullanılan
malzemeleri güçsüzleştirir. Yalnızca su
ve yumuşak sabunla nemlendirilmiş bir
bez kullanın. Aletin içine herhangi bir
sıvının girmesine izin vermeyin; aletin
herhangi bir parçasını bir sıvı içine
daldırmayın.
İlave aksesuarlar
UYARI: DEWALT tarafından tedarik
veya tavsiye edilenlerin dışındaki
aksesuarlar bu ürün üzerinde
test edilmediğinden, söz konusu
aksesuarların bu aletle birlikte
kullanılması tehlikeli olabilir. Yaralanma
riskini azaltmak için bu ürünle birlikte
sadece DEWALT tarafından tavsiye
edilen aksesuarlar kullanılmalıdır.
UYARI: Bu keskiler sadece sınırlı
sayıda yeniden taşlanabilir. Emin
değilseniz tavsiyeleri için satıcı
firmanıza başvurun.
UYARI: Kesim ucunun çok fazla
basınçtan kaynaklanan renk solması
göstermediğinden emin olun. Bu
durum aksesuar sertliğini zayıflatabilir.
Aksesuar Bakımı
Doğru zamanda aksesuar bakımı uygulamada
optimum sonuçlar ile uzun ve verimli aksesuar
ömrü sağlar.
Keskileri taşlama disklerinde taşlayın. Aşağıdaki
keskilerin uygun açıları için şekil 7’a bakın:
n. Kürek şekilli keski
o. Demirci keskisi
p. Uçlu keski
Uygun aksesuarlarla ilgili daha fazla bilgi almak
için satış noktalarıyla görüşün.
Çevrenin korunması
Ayrı toplama. Bu ürün normal evsel
atıklarla birlikte imha edilmemelidir.
Herhangi bir zamanda DEWALT ürününüzü
değiştirmek isterseniz ya da artık kullanılamaz
durumdaysa, normal evsel atıklarla birlikte
atmayın. Bu ürünü ayrı toplama için ayırın.
98
Kullanılmış ürünlerin ve ambalajların
ayrı olarak toplanması bu maddelerin
geri dönüşüme sokularak yeniden
kullanılmasına olanak tanır. Geri
dönüşümlü maddelerin tekrar
kullanılması çevre kirliliğinin
önlenmesine yardımcı olur ve ham
madde ihtiyacını azaltır.
Yerel yönetmelikler, elektrikli ürünlerin evlerden
toplanıp belediye atık tesislerine aktarılması
veya yeni bir ürün satın alırken perakende satıcı
tarafından toplanması yönünde hükümler içerebilir.
DEWALT, hizmet ömrünün sonuna ulaşan
DEWALT ürünlerinin toplanması ve geri dönüşüme
sokulması için bir imkan sunmaktadır. Bu
hizmetin avantajlarından faydalanmak için, lütfen,
ürününüzü bizim adımıza teslim alacak herhangi
bir yetkili servise iade edin.
Bu kılavuzda belirtilen listeden size en yakın yetkili
servisin yerini öğrenebilirsiniz. Alternatif olarak,
yetkili DEWALT servislerinin listesi ve satış sonrası
hizmetlerimizle ilgili tüm bilgiler ve tam ayrıntıları
İnternette www.2helpU.com adresinde mevcuttur.
TÜRKÇE
GARANTİ
DEWALT ürünlerinin kalitesinden emindir
ve bu yüzden profesyonel kullanıcılar için
kanunlarda belirtilen taleplerin üstünde bir
garanti sunmaktadır. Bu garanti metni bir
ilave niteliğinde olup profesyonel bir kullanıcı
olarak sahip olduğunuz sözleşmeden
doğan haklara veya profesyonel olmayan,
özel bir kullanıcı olarak sahip olduğunuz
yasal haklara hiçbir şekilde zarar vermez.
İşbu garanti Avrupa Birliği’ne üye ülkeler
ile Avrupa Serbest Ticaret Bölgesi sınırları
dahilinde geçerlidir.
• 30 GÜNLÜK RİSKSİZ MÜŞTERİ
MEMNUNİYETİ GARANTİSİ •
Satın almış olduğunuz DEWALT ürünü, satın
alma tarihinden itibaren 30 gün içerisinde,
ilk denemenizde, performansı sizi tam
olarak tatmin etmediyse, yetkili servise
götürülüp; DEWALT Merkez Servis onayı ile
değiştirilebilir veya gerekirse tamir edilir. Bu
haktan yararlanmak için:
Ürünün satın alındığı şekliyle, orijinal tüm
parçaları ile birlikte satın alındığı yere teslimi;
• Fatura ve garanti kartının ibrazı;
• Uygulamanın satın alım tarihi itibariyle
ilk 30 gün içerisinde gerçekleşmesi;
• Ürün performansının ilk uygulamadan
sonra memnuniyetsizlik yaratması
gerekmektedir.
malzeme veya işçilik nedeniyle bozulursa,
DEWALT aşağıdaki şartlara uyulması
koşuluyla ücretsiz olarak tüm kusurlu
parçaların yenilenmesini veya -kendi
insiyatifine bağlı olarak- satın alınan ürünün
değiştirilmesini garanti eder:
• Ürün hatalı kullanılmamıştır;
• Ürün yıpranmamış, hırpalanmamış ve
aşınmamıştır;
• Yetkili olmayan kişilerce tamire
çalışılmamıştır;
• Satın alma belgesi (fatura) ibraz
edilmiştir.
• Ürün, tüm orijinal parçaları ile birlikte
iade edilmiştir.
Şikayet veya talepleriniz için satıcınıza,
DEWALT kataloğunda yer alan size en
yakın yetkili DEWALT servisine veya bu
kullanma kılavuzunda belirtilen adresten
DEWALT ofisine başvurun. Yetkili DEWALT
servislerinin listesi ve satış sonrası
hizmetlerimizle ilgili tüm bilgiler İnternette
www.2helpU.com adresinde mevcuttur.
Sanayi ve Ticaret Bakanlığı tebliğince
kullanım ömrü 10 yıldır.
Türkiye Distribütörü
KALE HIRDAVAT VE MAKİNA A.Ş.
Defterdar Mah. Savaklar Cad. No. 15 34050
Edirnekapı Eyüp İstanbul
Aksesuarlar ve garanti koşulları haricinde
yedek parçalar dahil değildir.
• ÜCRETSİZ BİR YILLIK
SERVİS KONTRATI •
Yasal garanti süresi dahilinde tüm DEWALT
ürünleri satın alma tarihinden itibaren
bir yıl süreyle ücretsiz servis desteğine
sahiptir. Sadece bir defaya mahsus olmak
üzere ürününüz DEWALT Yetkili Servisinde
işçilik bedeli alınmadan tamir edilir veya
bakımı yapılır. Fatura ve garanti kartı ibrazı
gerekmektedir.
Aksesuarlar ve garanti koşulları haricinde
yedek parçalar dahil değildir.
• BİR YIL TAM GARANTİ •
Sahip olduğunuz DEWALT ürünü satın alma
tarihinden itibaren 12 ay içinde hatalı
99
ΕΛΛΗΝΙΚΑ
ΣΦΥΡΑ ΓΙΑ ΔΟΜΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ
D25980
Συγχαρητήρια!
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Το αναφερόμενο
επίπεδο εκπομπής κραδασμών
αντιστοιχεί στις βασικές εφαρμογές του
εργαλείου. Ωστόσο, εάν το εργαλείο
χρησιμοποιηθεί σε άλλες εφαρμογές,
με διαφορετικά παρελκόμενα ή σε
περίπτωση κακής συντήρησης, η
εκπομπή κραδασμών ενδέχεται να
διαφέρει. Αυτό ενδέχεται να αυξήσει
σημαντικά το επίπεδο έκθεσης καθ’ όλη
τη διάρκεια του χρόνου λειτουργίας.
Για την εκτίμηση του επιπέδου έκθεσης
σε κραδασμούς πρέπει επίσης να
ληφθεί υπόψη το πόσες φορές το
εργαλείο τίθεται εκτός λειτουργίας ή
ο χρόνος που λειτουργεί χωρίς να
εκτελεί κάποια εργασία. Αυτό ενδέχεται
να ελαττώσει σημαντικά το επίπεδο
έκθεσης καθ’ όλη τη διάρκεια του
χρόνου λειτουργίας.
Προσδιορίστε επιπρόσθετα μέτρα
ασφαλείας για να προστατεύσετε
το χειριστή από τις επιπτώσεις των
κραδασμών. Τέτοια μέτρα είναι:
συντήρηση του εργαλείου και των
παρελκόμενων, διατήρηση των χεριών
σε καλή θερμοκρασία, οργάνωση
μοτίβων εργασίας.
Επιλέξατε ένα εργαλείο DEWALT. Τα έτη εμπειρίας,
η σχολαστική ανάπτυξη προϊόντων και η
καινοτομία έχουν καταστήσει την DEWALT έναν
από τους πιο αξιόπιστους συνεργάτες στον τομέα
των επαγγελματικών ηλεκτρικών εργαλείων.
Τεχνικά δεδομένα
Τάση
Τύπος
Συχνότητα
Ρεύμα
Ισχύς εισόδου
Ενέργεια κρούσης
Ενέργεια κρούσης
Εργαλειοδέτης
Βάρος
V
2
Hz
A
W
min-1
J
D25980
220–240
50
8,9/15,8
2000/1800
870
68
28 mm, εξαγωνικός
kg
31
LPA (ηχητική πίεση)
dB(A)
KPA (αβεβαιότητα ηχητικής
πίεσης)
dB(A)
LWA (ηχητική ισχύς)
dB(A)
KWA (αβεβαιότητα ηχητικής
ισχύος)
dB(A)
93
2,5
108
3,8
Συνολικές τιμές κραδασμών (διανυσματικό άθροισμα
στους τρεις άξονες), καθορισμένες σύμφωνα με το
πρότυπο EN 60745:
Τιμή εκπομπής κραδασμών ah
Διάτρηση σε σκυρόδεμα
m/s²
ah, cheq =
Αβεβαιότητα K = m/s²
Ευρώπη
Εργαλεία 230 V
10 Αμπέρ,
ηλεκτρικό δίκτυο
Ορισμοί: Οδηγίες ασφαλείας
8,5
1,5
Το επίπεδο εκπομπής κραδασμών που
αναφέρεται στο παρόν ενημερωτικό φυλλάδιο,
μετρήθηκε σύμφωνα με τυποποιημένη δοκιμή που
αναφέρεται στο πρότυπο EN 60745 και μπορεί να
χρησιμοποιηθεί για σύγκριση μεταξύ εργαλείων.
Μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την αρχική
αξιολόγηση της έκθεσης.
100
Ασφάλειες:
Οι παρακάτω ορισμοί περιγράφουν το επίπεδο
σοβαρότητας για κάθε προειδοποιητική λέξη.
Παρακαλούμε διαβάστε το εγχειρίδιο και δώστε
προσοχή σε αυτά τα σύμβολα.
ΚΙΝΔΥΝΟΣ: Υποδεικνύει μια επικείμενη
επικίνδυνη κατάσταση, η οποία, εάν
δεν αποφευχθεί, θα προκαλέσει
θάνατο ή σοβαρό τραυματισμό.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Υποδεικνύει μια
ενδεχομένως επικίνδυνη κατάσταση,
η οποία, εάν δεν αποφευχθεί, θα
μπορούσε να προκαλέσει θάνατο ή
σοβαρό τραυματισμό.
ΕΛΛΗΝΙΚΑ
ΠΡΟΣΟΧΗ: Υποδεικνύει μια
ενδεχομένως επικίνδυνη κατάσταση, η
οποία, εάν δεν αποφευχθεί, ενδέχεται
να προκαλέσει τραυματισμό μικρής ή
μέτριας σοβαρότητας.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Υποδεικνύει μια πρακτική
που δεν έχει σχέση με προσωπικό
τραυματισμό και η οποία, εάν δεν
αποφευχθεί, ενδέχεται να προκαλέσει
υλική ζημιά.
Υποδηλώνει κίνδυνο ηλεκτροπληξίας.
Horst Grossmann
Αντιπρόεδρος του τμήματος Μηχανικής και
Ανάπτυξης προϊόντων
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 11,
D-65510, Idstein, Γερμανία
03.08.2009
Υποδηλώνει κίνδυνο πυρκαγιάς.
Δήλωση Συμμόρφωσης - Ε.Κ.
ΟΔΗΓΙΑ ΠΕΡΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ
ΟΔΗΓΙΑ ΠΕΡΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΘΟΡΥΒΟΥ
D25980
Η εταιρεία DEWALT δηλώνει ότι τα προϊόντα που
περιγράφονται στην ενότητα «Τεχνικά δεδομένα»
σχεδιάστηκαν σε συμμόρφωση με τα εξής
πρότυπα και οδηγίες:
98/37/ΕΟΚ (έως τις 28 Δεκ. 2009), 2006/42/ΕΚ
(από τις 29 Δεκ. 2009), EN 60745-1,
EN 60745-2-6;
2000/14/ΕΚ, Ηλεκτρικός θραύστης σκυροδέματος,
m > 15 kg, Παράρτημα VIII, TUV Rheinland
Product Safety GmbH (0197), D-51105 Koln,
Γερμανία, Αρ. αναγνωριστικού Διακοινωμένου
Οργανισμού: 0197
Επίπεδο ακουστικής ισχύος σύμφωνα με το
2000/14/ΕΚ (Άρθρο 12, Παράρτημα III, αρ. 10,
m > 15 kg):
LWA (μετρούμενο επίπεδο
ηχητικής ισχύος)
dB
108
LWA (εγγυημένο επίπεδο
ηχητικής ισχύος)
dB
110
Τα προϊόντα αυτά συμμορφώνονται επίσης
με την οδηγία 2004/108/ΕΚ. Για περισσότερες
πληροφορίες, παρακαλούμε επικοινωνήστε με την
DEWALT στην παρακάτω διεύθυνση ή ανατρέξτε
στο πίσω μέρος του εγχειριδίου.
Ο κάτωθι υπογράφων είναι υπεύθυνος για τη
σύνταξη του τεχνικού φακέλου και πραγματοποιεί
την παρούσα δήλωση εκ μέρους της εταιρείας
DEWALT.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Για να ελαττώσετε
τον κίνδυνο τραυματισμού, διαβάστε το
εγχειρίδιο χρήσης.
Γενικές προειδοποιήσεις
ασφαλείας για τα ηλεκτρικά
εργαλεία
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! Διαβάστε όλες
τις προειδοποιήσεις ασφαλείας
και όλες τις οδηγίες. Η μη τήρηση
όλων των προειδοποιήσεων και των
οδηγιών ενδέχεται να οδηγήσει σε
ηλεκτροπληξία, πυρκαγιά ή/και σοβαρό
τραυματισμό.
ΔΙΑΤΗΡΗΣΤΕ ΤΙΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΙΣ
ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ
Ο όρος «ηλεκτρικό εργαλείο» σε όλες τις
προειδοποιήσεις, αναφέρεται σε εργαλείο που
τροφοδοτείται με ρεύμα από το ηλεκτρικό δίκτυο (με
καλώδιο) ή σε εργαλείο που λειτουργεί με μπαταρία
(ασύρματο).
1) ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΧΩΡΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
α) Διατηρείτε το χώρο εργασίας καθαρό και
καλά φωτισμένο. Οι μη τακτοποιημένοι
ή σκοτεινοί χώροι, αποτελούν αιτία
ατυχημάτων.
β) Μη λειτουργείτε τα ηλεκτρικά εργαλεία
σε εκρηκτικές ατμόσφαιρες, όπως όταν
υπάρχουν εύφλεκτα υγρά, αέρια ή
σκόνη. Τα ηλεκτρικά εργαλεία δημιουργούν
σπινθήρες που μπορούν να προκαλέσουν
ανάφλεξη στη σκόνη ή τις αναθυμιάσεις.
γ) Απομακρύνετε τα παιδιά και άλλα
παρευρισκόμενα άτομα όταν
χρησιμοποιείτε ένα ηλεκτρικό εργαλείο.
Η απόσπαση της προσοχής σας μπορεί να
έχει ως αποτέλεσμα την απώλεια ελέγχου.
101
ΕΛΛΗΝΙΚΑ
2) ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ
α) Τα βύσματα των ηλεκτρικών εργαλείων
πρέπει να ταιριάζουν με τις πρίζες.
Μην τροποποιείτε ποτέ το βύσμα με
οποιονδήποτε τρόπο. Μη χρησιμοποιείτε
τυχόν βύσματα προσαρμογέα με
γειωμένα (με γείωση εδάφους) ηλεκτρικά
εργαλεία. Με μη τροποποιημένα βύσματα
και κατάλληλες πρίζες ελαττώνεται ο
κίνδυνος ηλεκτροπληξίας.
β) Αποφεύγετε την επαφή του σώματός σας
με γειωμένες επιφάνειες όπως σωλήνες,
καλοριφέρ, εστίες κουζινών και ψυγεία.
Ο κίνδυνος ηλεκτροπληξίας αυξάνεται όταν
το σώμα σας είναι γειωμένο.
γ) Μην εκθέτετε τα ηλεκτρικά εργαλεία
στη βροχή ή σε συνθήκες υγρασίας.
Η είσοδος νερού σε ηλεκτρικό εργαλείο
αυξάνει τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας.
δ) Μην καταπονείτε υπερβολικά το
καλώδιο. Μη χρησιμοποιείτε ποτέ το
καλώδιο για τη μεταφορά, το τράβηγμα
ή την αποσύνδεση του ηλεκτρικού
εργαλείου. Κρατήστε το καλώδιο μακριά
από θερμότητα, λάδι, αιχμηρές ακμές
και κινούμενα μέρη. Καλώδια που έχουν
υποστεί ζημιά ή περιπλεγμένα καλώδια
αυξάνουν τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας.
ε) Όταν χρησιμοποιείτε ένα ηλεκτρικό
εργαλείο σε εξωτερικό χώρο, να
χρησιμοποιείτε μόνο καλώδια
προέκτασης που είναι κατάλληλα για
χρήση σε εξωτερικό χώρο. Η χρήση
καλωδίου κατάλληλου για χρήση σε
εξωτερικό χώρο ελαττώνει τον κίνδυνο
ηλεκτροπληξίας.
στ) Εάν είναι αναπόφευκτη η λειτουργία
ηλεκτρικού εργαλείου σε χώρο με υψηλή
υγρασία, χρησιμοποιήστε παροχή
ηλεκτροδότησης με προστασία από
ρεύματα διαρροής (RCD). Η χρήση
μιας διάταξης RCD ελαττώνει τον κίνδυνο
ηλεκτροπληξίας.
3) ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ
α) Παραμείνετε σε εγρήγορση, προσέχετε
τι κάνετε και χρησιμοποιείτε την κοινή
λογική κατά τη χρήση ενός ηλεκτρικού
εργαλείου. Μη χρησιμοποιείτε
οποιοδήποτε ηλεκτρικό εργαλείο εάν
είστε κουρασμένος(-η) ή υπό την επήρεια
ναρκωτικών, αλκοόλ ή φαρμακευτικής
αγωγής. Μια μόνο στιγμή απόσπασης της
102
προσοχής σας καθώς χειρίζεστε ηλεκτρικά
εργαλεία, μπορεί να προκαλέσει σοβαρό
προσωπικό τραυματισμό.
β) Χρησιμοποιείτε ατομικό προστατευτικό
εξοπλισμό. Να φοράτε πάντοτε
προστατευτικά γυαλιά. Η χρήση
προστατευτικού εξοπλισμού όπως μάσκας
για τη σκόνη, αντιολισθητικών υποδημάτων,
κράνους ή προστατευτικών ακουστικών για
τις ανάλογες συνθήκες, θα ελαττώσει τους
προσωπικούς τραυματισμούς.
γ) Αποτρέψτε τυχόν ακούσια εκκίνηση του
εργαλείου. Βεβαιωθείτε ότι ο διακόπτης
βρίσκεται στη θέση Off προτού
συνδέσετε το εργαλείο στην πρίζα ή/
και στην μπαταρία, καθώς και προτού
σηκώσετε ή μεταφέρετε το εργαλείο.
Η μεταφορά ηλεκτρικών εργαλείων με το
δάκτυλό σας στο διακόπτη ή η σύνδεση
στην πρίζα εργαλείων με το διακόπτη στη
θέση On ενέχουν κίνδυνο ατυχήματος.
δ) Αφαιρέστε οποιοδήποτε κλειδί
ή ρυθμιστικό κλειδί προτού
ενεργοποιήσετε το ηλεκτρικό εργαλείο.
Ένα κλειδί ή ρυθμιστικό κλειδί που έχει
αφεθεί προσαρτημένο σε κινητό τμήμα του
ηλεκτρικού εργαλείου, μπορεί να προκαλέσει
προσωπικό τραυματισμό.
ε) Μην προσπαθήσετε να φτάσετε
απομακρυσμένα σημεία. Φροντίστε να
έχετε πάντοτε την κατάλληλη στάση
και να διατηρείτε την ισορροπία σας.
Κατ’ αυτόν τον τρόπο θα έχετε καλύτερο
έλεγχο του εργαλείου σε απροσδόκητες
καταστάσεις.
στ) Να είστε ντυμένοι κατάλληλα. Μην
φοράτε φαρδιά ενδύματα ή κοσμήματα.
Διατηρείτε τα μαλλιά, τα ενδύματα και τα
γάντια σας μακριά από κινούμενα μέρη.
Τα φαρδιά ενδύματα, τα κοσμήματα ή τα
μακριά μαλλιά μπορεί να εμπλακούν στα
κινούμενα μέρη.
η) Εάν οι συσκευές παρέχονται με σύνδεση
συστημάτων αφαίρεσης και συλλογής
σκόνης, φροντίστε τα συστήματα
αυτά να είναι συνδεδεμένα και να
χρησιμοποιούνται κατάλληλα. Η χρήση
συστήματος συλλογής σκόνης μπορεί να
ελαττώσει τους κινδύνους που σχετίζονται με
τη σκόνη.
ΕΛΛΗΝΙΚΑ
4) ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ
ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ
α) Μη ζορίζετε το ηλεκτρικό εργαλείο.
Χρησιμοποιείτε το κατάλληλο εργαλείο
ανάλογα με την εφαρμογή. Η εργασία
θα πραγματοποιηθεί με καλύτερο και πιο
ασφαλή τρόπο όταν εκτελείται από το σωστά
επιλεγμένο ηλεκτρικό εργαλείο με τον
προβλεπόμενο ρυθμό.
β) Μη χρησιμοποιείτε το εργαλείο εάν
ο διακόπτης δεν μεταβαίνει στις
θέσεις On (Ενεργοποίηση) και Off
(Απενεργοποίηση). Οποιοδήποτε
εργαλείο δεν μπορεί να ελεγχθεί μέσω του
διακόπτη του, είναι επικίνδυνο και πρέπει να
επισκευαστεί.
γ) Αποσυνδέστε το βύσμα από την πρίζα
ή και την μπαταρία από το ηλεκτρικό
εργαλείο πριν κάνετε οποιεσδήποτε
ρυθμίσεις, αλλαγές παρελκόμενων
ή πριν αποθηκεύσετε οποιοδήποτε
ηλεκτρικό εργαλείο. Αυτού του είδους τα
μέτρα ασφαλείας ελαττώνουν τον κίνδυνο
τυχαίας θέσης του ηλεκτρικού εργαλείου σε
λειτουργία.
δ) Αποθηκεύετε τα ηλεκτρικά εργαλεία που
δεν χρησιμοποιείτε μακριά από μέρη
όπου μπορούν να τα προσεγγίσουν
παιδιά και μην επιτρέπετε τη χρήση
του ηλεκτρικού εργαλείου από άτομα
που δεν είναι εξοικειωμένα με αυτό
ή με τις οδηγίες χρήσης του. Τα
ηλεκτρικά εργαλεία είναι επικίνδυνα όταν
χρησιμοποιούνται από μη εκπαιδευμένους
χειριστές.
ε) Συντηρείτε τα ηλεκτρικά εργαλεία.
Ελέγξτε για τυχόν εσφαλμένη
ευθυγράμμιση ή ενσφήνωση κινούμενων
μερών, για τυχόν θραύση εξαρτημάτων
και για τυχόν άλλες καταστάσεις που
μπορεί να επηρεάσουν τη λειτουργία
του ηλεκτρικού εργαλείου. Εάν το
ηλεκτρικό εργαλείο έχει υποστεί ζημιά,
φροντίστε για την επισκευή του πριν το
χρησιμοποιήσετε. Πολλά ατυχήματα έχουν
προκληθεί από ηλεκτρικά εργαλεία που δεν
έχουν συντηρηθεί κατάλληλα.
στ) Διατηρείτε τα εργαλεία κοπής αιχμηρά
και καθαρά. Τα κατάλληλα συντηρημένα
εργαλεία κοπής με αιχμηρά άκρα κοπής
έχουν μικρότερες πιθανότητες λυγίσματος
κατά τη λειτουργία και ελέγχονται
ευκολότερα.
η) Χρησιμοποιείτε το ηλεκτρικό εργαλείο,
τα παρελκόμενα και τα τρυπάνια
κ.λπ. σύμφωνα με τις παρούσες
οδηγίες, λαμβάνοντας υπόψη τις
συνθήκες εργασίας και την εργασία
που πρόκειται να πραγματοποιηθεί.
Η χρήση ενός ηλεκτρικού εργαλείου για
εργασίες διαφορετικές από αυτές για τις
οποίες προορίζεται, μπορεί να οδηγήσει σε
επικίνδυνη κατάσταση.
5) ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ (ΣΕΡΒΙΣ)
α) Φροντίζετε η συντήρηση του ηλεκτρικού
εργαλείου να πραγματοποιείται από
πιστοποιημένο για επισκευές άτομο,
με τη χρήση μόνο πανομοιότυπων
ανταλλακτικών. Κατ’ αυτό τον τρόπο
εξασφαλίζεται η ασφάλεια του ηλεκτρικού
εργαλείου.
Πρόσθετοι κανόνες ασφαλείας
ειδικά για σφύρες δομικών
εργασιών
• Βεβαιωθείτε ότι η σμίλη έχει στερεωθεί με
ασφάλεια στη θέση της προτού θέσετε σε
λειτουργία το εργαλείο.
• Σε καιρικές συνθήκες χαμηλής θερμοκρασίας
ή σε περίπτωση που το εργαλείο δεν έχει
χρησιμοποιηθεί για μεγάλο χρονικό διάστημα,
αφήστε το εργαλείο να λειτουργήσει επί
αρκετά λεπτά χωρίς φορτίο, προτού το
χρησιμοποιήσετε.
• Πάντοτε να χρησιμοποιείτε το εργαλείο
σταθερά και με τα δυο σας χέρια και
διασφαλίστε ότι έχετε σωστή στάση.
Πάντοτε να χρησιμοποιείτε το εργαλείο με
συναρμολογημένη κατάλληλα την πλευρική
λαβή.
• Όταν εργάζεστε σε ύψος από την επιφάνεια
του εδάφους, βεβαιωθείτε ότι ο χώρος από
κάτω είναι κενός.
• Για την αποφυγή ηλεκτροπληξίας, ελέγχετε
το χώρο εργασίας για τυχόν ηλεκτροφόρα
καλώδια πριν από τη λειτουργία.
• Μην αγγίζετε τη σμίλη, ή τα τμήματα που
βρίσκονται κοντά στη σμίλη, αμέσως μετά τη
λειτουργία, επειδή ενδέχεται να είναι εξαιρετικά
θερμά και να προκαλέσουν εγκαύματα στο
δέρμα.
• Το καλώδιο του ρεύματος να κατευθύνεται
πάντοτε προς τα πίσω, μακριά από τη σμίλη.
103
ΕΛΛΗΝΙΚΑ
• Διατηρείτε το καλώδιο του ρεύματος μακριά
από το παρελκόμενο. Η τύλιξη του καλωδίου
ρεύματος γύρω από το τρυπάνι μπορεί να
προκαλέσει ηλεκτροπληξία.
Ενδείξεις επάνω στο εργαλείο
Επάνω στο εργαλείο εμφανίζονται τα παρακάτω
εικονογράμματα:
• Μην τυλίγετε το καλώδιο ρεύματος γύρω από
το σώμα σας.
Διαβάστε το εγχειρίδιο οδηγιών πριν
από τη χρήση.
• Μην επιτρέπετε σε άπειρους χρήστες να
χρησιμοποιούν το εργαλείο.
Φοράτε προστατευτικά για τα αυτιά.
• Φοράτε προστατευτικά για τα αυτιά. Η έκθεση
στο θόρυβο μπορεί να προκαλέσει απώλεια
ακοής.
• Χρησιμοποιείτε τις βοηθητικές λαβές που
παρέχονται με το εργαλείο. Η απώλεια
ελέγχου μπορεί να προκαλέσει προσωπικό
τραυματισμό.
• Μη χτυπάτε με σφυρί παρελκόμενα που έχουν
κολλήσει για να τα αποκολλήσετε. Ενδέχεται
να αποκολληθούν θραύσματα μετάλλου
ή ροκανίδια του υλικού, προκαλώντας
τραυματισμό.
• Να απενεργοποιείτε πάντοτε το εργαλείο
όταν ολοκληρωθεί η εργασία και προτού το
αφαιρέσετε από την πρίζα.
• Μην επιδιορθώνετε μόνοι σας τα παρελκόμενα.
Η επιδιόρθωση των σμιλών πρέπει να
πραγματοποιείται από αρμόδιο ειδικό. Τα
παρελκόμενα που έχουν επιδιορθωθεί με
ακατάλληλο τρόπο μπορεί να προκαλέσουν
τραυματισμό. Μόνο τα ελαφρώς φθαρμένα
παρελκόμενα μπορούν να ακονιστούν εκ νέου
με τρόχισμα.
Άλλοι κίνδυνοι
Οι παρακάτω κίνδυνοι συνδέονται εγγενώς με τη
χρήση σφυρών για δομικές εργασίες:
- Τραυματισμοί που προκαλούνται από την αφή
των θερμών τμημάτων του εργαλείου.
Παρά τη συμμόρφωση προς τους σχετικούς
κανονισμούς ασφαλείας και την εφαρμογή
μηχανισμών ασφαλείας, δεν είναι δυνατή η
αποφυγή ορισμένων κινδύνων. Αυτοί είναι οι εξής:
- Εξασθένηση της ακοής.
- Κίνδυνος σύνθλιψης δακτύλων κατά την
αλλαγή του παρελκόμενου.
- Κίνδυνοι για την υγεία λόγω εισπνοής σκόνης
που δημιουργείται κατά την εργασία σε
σκυρόδεμα ή/και τοίχο.
- Σωματικός τραυματισμός λόγω λανθασμένου
τρόπου ανύψωσης και μεταφοράς βαρέως
εξοπλισμού.
Φοράτε προστατευτικά για τα μάτια.
ΘΕΣΗ ΚΩΔΙΚΟΥ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ
[ΕΙΚ. (FIGURE) 1]
Ο κωδικός ημερομηνίας (q), ο οποίος περιλαμβάνει
επίσης το έτος κατασκευής, είναι τυπωμένος
επάνω στο περίβλημα.
Παράδειγμα:
2009 XX XX
Έτος κατασκευής
Περιεχόμενα συσκευασίας
Στη συσκευασία περιέχεται:
1 Σφύρα για δομικές εργασίες
1 Εγχειρίδιο οδηγιών
1 Αναλυτικό σχέδιο
• Ελέγξτε για τυχόν ζημιές στο εργαλείο, στα
τμήματα ή τα παρελκόμενα, οι οποίες μπορεί
να συνέβησαν κατά τη διάρκεια της μεταφοράς.
• Πριν από τη χρήση, αφιερώστε χρόνο για να
διαβάσετε προσεκτικά και να κατανοήσετε το
παρόν εγχειρίδιο.
Περιγραφή (εικ. 1)
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Μην
τροποποιήσετε ποτέ το ηλεκτρικό
εργαλείο ή οποιοδήποτε τμήμα
του. Μπορεί να προκληθεί βλάβη ή
προσωπικός τραυματισμός.
a. Διακόπτης ενεργοποίησης/απενεργοποίησης
(On/Off)
b. Πλευρική(-ές) λαβή(-ές)
c. Διάταξη συγκράτησης εργαλείου
d. Εργαλειοδέτης
ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ ΠΑΡΕΛΚΟΜΕΝΑ (ΕΙΚ. 3)
Διατίθενται προαιρετικά διάφοροι τύποι εξαγωνικών
σμιλών των 28 mm.
e. Αιχμηρή σμίλη (DT6927)
104
ΕΛΛΗΝΙΚΑ
f. Σμίλη χαράκτη (DT6929)
g. Εργαλείο αφαίρεσης επικαθίσεων (DT6932)
h. Σμίλη σε σχήμα φτυαριού (DT6928)
i. Κόφτης ασφάλτου (DT6934)
j. Ράβδος γείωσης οδηγού (DT6933)
k. Μπουρέζα στελέχους (DT6935)
l. Μπουρέζα πλάκας (DT6936)
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα
κατάλληλα παρελκόμενα, συμβουλευτείτε τον
αντιπρόσωπο με τον οποίο συνεργάζεστε.
ΠΡΟΟΡΙΖΟΜΕΝΗ ΧΡΗΣΗ
Η σφύρα για δομικές εργασίες D25980
σχεδιάστηκε για επαγγελματικές, βαρέως τύπου,
εφαρμογές κατεδαφίσεων, πελεκήματος και
τόρνευσης σπειρωμάτων σε σκυρόδεμα, τούβλο,
πέτρα και άλλα υλικά τοιχοποιίας.
ΝΑ ΜΗ χρησιμοποιείται σε συνθήκες υγρασίας ή
όταν υπάρχουν εύφλεκτα υγρά ή αέρια.
Οι σφύρες για δομικές εργασίες είναι
επαγγελματικά ηλεκτρικά εργαλεία.
ΜΗΝ αφήνετε τα παιδιά να έρχονται σε επαφή με
το εργαλείο. Απαιτείται επίβλεψη όταν το εργαλείο
αυτό χρησιμοποιείται από μη έμπειρους χειριστές.
Δυνατότητα μαλακής
εκκίνησης
Η δυνατότητα μαλακής εκκίνησης επιτρέπει την πιο
αργή αύξηση του ρυθμού κρούσης, αποτρέποντας
έτσι την αναπήδηση της σμίλης ή του σημείου
γύρω από το τοιχίο κατά την εκκίνηση.
Λαβές με πλήρη απόσβεση
κραδασμών (εικ. 1)
Οι αποσβεστήρες στις λαβές (b) απορροφούν τους
κραδασμούς που μεταφέρονται στο χρήστη. Αυτό
βελτιώνει την άνεση του χρήστη κατά τη διάρκεια
της λειτουργίας.
Ενεργός χειρισμός
κραδασμών
Ο ενεργός χειρισμός κραδασμών εξουδετερώνει
τους κραδασμούς αναπήδησης από το μηχανισμό
σφύρας. Η ελάττωση των κραδασμών στα χέρια
και τους βραχίονες επιτρέπει την πιο άνετη χρήση
για μεγαλύτερα χρονικά διαστήματα και εκτείνει τη
διάρκεια ζωής του εργαλείου.
Ηλεκτρική ασφάλεια
Ο ηλεκτρικός κινητήρας έχει σχεδιαστεί για
λειτουργία μόνο σε μία τάση. Ελέγχετε πάντοτε
εάν η τροφοδοσία ανταποκρίνεται στην τάση που
αναγράφεται στην επιγραφή με τα δεδομένα.
Το εργαλείο της DEWALT διαθέτει διπλή
μόνωση σύμφωνα με το πρότυπο
EN 60745. Κατά συνέπεια, δεν απαιτείται
καλώδιο γείωσης.
Εάν το καλώδιο τροφοδοσίας υποστεί
βλάβη, πρέπει να αντικατασταθεί από ειδικά
διαμορφωμένο καλώδιο που διατίθεται μέσω της
υπηρεσίας εξυπηρέτησης της DEWALT.
Χρήση προέκτασης
Δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται προεκτάσεις
εκτός και αν είναι απολύτως απαραίτητο.
Χρησιμοποιήστε εγκεκριμένη προέκταση,
κατάλληλη για την είσοδο ρεύματος του φορτιστή
σας (ανατρέξτε στα τεχνικά δεδομένα). Το ελάχιστο
μέγεθος του αγωγού είναι 1 mm2, ενώ το μέγιστο
μήκος είναι 30 m.
Όταν χρησιμοποιείτε καλώδιο σε ρολό, να
ξετυλίγετε πάντοτε το καλώδιο εντελώς.
ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ
ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Για να
ελαττώσετε τον κίνδυνο
τραυματισμού, απενεργοποιείτε
το σύστημα και αποσυνδέετε το
μηχάνημα από την τροφοδοσία
πριν από την τοποθέτηση ή
αφαίρεση παρελκόμενων, πριν τη
ρύθμιση ή την αλλαγή εξαρτημάτων
και κατά την πραγματοποίηση
επισκευών. Βεβαιωθείτε ότι ο
διακόπτης ενεργοποίησης βρίσκεται
στη θέση OFF (Απενεργοποίηση). Η
τυχαία εκκίνηση μπορεί να προκαλέσει
τραυματισμό.
Τοποθέτηση και αφαίρεση
εξαγωνικών παρελκόμενων
των 28 mm (εικ. 4–6)
Το μηχάνημα αυτό χρησιμοποιεί σμίλες με
εξαγωνικό στέλεχος 28 mm. Συνιστούμε να
χρησιμοποιείτε μόνο επαγγελματικά παρελκόμενα.
105
ΕΛΛΗΝΙΚΑ
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Επειδή με το
προϊόν αυτό δεν έχουν δοκιμαστεί
άλλα παρελκόμενα εκτός από αυτά
που διατίθενται από την DEWALT, η
χρήση τυχόν τέτοιων παρελκόμενων
μπορεί να ενέχει κινδύνους. Για να
ελαττώσετε τον κίνδυνο τραυματισμού,
να χρησιμοποιείτε μόνο παρελκόμενα
που συνιστώνται από την DEWALT.
Καθαρίστε και λιπάνετε το στέλεχος της σμίλης.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Μην εφαρμόζετε
λιπαντικό στο μηχάνημα.
ΓΙΑ ΝΑ ΕΦΑΡΜΟΣΕΤΕ ΜΙΑ ΣΜΙΛΗ ΜΕ
ΑΥΛΑΚΩΣΗ ΣΤΟ ΣΤΕΛΕΧΟΣ, ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ
ΤΗΝ ΕΞΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ (ΕΙΚ. 5):
1. Τραβήξτε τη διάταξη συγκράτησης του
εργαλείου (c) στη θέση ξεκλειδώματος.
2. Κρατήστε τη σμίλη μπροστά από τον
εργαλειοδέτη έτσι ώστε η αυλάκωση (m) να
βλέπει προς τα επάνω.
3. Εισάγετε το στέλεχος της σμίλης στον
εργαλειοδέτη (d).
4. Ωθήστε προς τα πίσω τη διάταξη
συγκράτησης του εργαλείου (c) για να
ασφαλίσει το παρελκόμενο στη θέση του.
ΓΙΑ ΝΑ ΕΦΑΡΜΟΣΕΤΕ ΜΙΑ ΣΜΙΛΗ ΜΕ ΚΟΛΑΡΟ
ΣΤΟ ΣΤΕΛΕΧΟΣ, ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΗΝ ΕΞΗΣ
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ (ΕΙΚ. 6):
1. Τραβήξτε τη διάταξη συγκράτησης του
εργαλείου (c) στη θέση ξεκλειδώματος.
2. Εισάγετε το στέλεχος της σμίλης στον
εργαλειοδέτη (d).
3. Ωθήστε τη διάταξη συγκράτησης του
εργαλείου (c) σε ευθεία θέση με το στέλεχος
του παρελκόμενου για να ασφαλίσει το
παρελκόμενο στη θέση του.
4. Τραβήξτε τη σμίλη για να ελέγξετε εάν
έχει ασφαλίσει κατάλληλα. Η λειτουργία
σφυρηλάτησης απαιτεί από τη σμίλη να
μπορεί να μετακινείται κατά μήκος του άξονα
κατά αρκετά εκατοστά, όταν έχει ασφαλίσει
στον εργαλειοδέτη.
Για να αφαιρέσετε μια σμίλη, τραβήξτε προς τα
πίσω τη διάταξη συγκράτησης (c) και τραβήξτε τη
σμίλη έξω από τον εργαλειοδέτη.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Να φοράτε πάντοτε
γάντια όταν αλλάζετε παρελκόμενα.
Τα εκτεθειμένα μεταλλικά τμήματα του
εργαλείου και των παρελκόμενων
μπορεί να θερμανθούν υπερβολικά
κατά τη διάρκεια της λειτουργίας.
106
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
Οδηγίες χρήσης
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:
• Να τηρείτε πάντοτε τις οδηγίες
ασφαλείας και τους ισχύοντες
κανονισμούς.
• Ενημερωθείτε για τη θέση των
σωληνώσεων και των καλωδιώσεων.
• Εφαρμόζετε στο εργαλείο πίεση
της τάξης των 20 – 30 kg κατά
προσέγγιση. Η υπερβολική πίεση δεν
επιταχύνει το σμίλευμα, αλλά μειώνει
την απόδοση του εργαλείου και
μπορεί να ελαττώσει το χρόνο ζωής
του.
Κατάλληλη θέση χεριών
(εικ. 1, 2)
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Για να
ελαττώσετε τον κίνδυνο προσωπικού
τραυματισμού, να χρησιμοποιείτε
ΠΑΝΤΟΤΕ την κατάλληλη θέση των
χεριών, όπως φαίνεται.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Για να
ελαττώσετε τον κίνδυνο προσωπικού
τραυματισμού, ΠΑΝΤΟΤΕ να
κρατάτε καλά το εργαλείο για να
είστε προετοιμασμένοι σε περίπτωση
ξαφνικής αντίδρασης.
Κατάλληλη θέση των χεριών σημαίνει από ένα χέρι
σε κάθε πλευρική λαβή (b).
Ενεργοποίηση και
απενεργοποίηση (εικ. 1)
Για να θέσετε το εργαλείο σε λειτουργία, πιέστε το
διακόπτη ενεργοποίησης/ απενεργοποίησης (a).
Για να σταματήσετε το εργαλείο, αφήστε το
διακόπτη.
Εφαρμογές κατεδαφίσεων,
τόρνευσης σπειρωμάτων και
δημιουργίας αυλακώσεων
(εικ. 1–6)
1. Επιλέξτε την κατάλληλη σμίλη και καθαρίστε
και λιπάνετε το στέλεχός της.
2. Τοποθετήστε τη σμίλη και ελέγξτε εάν έχει
ασφαλίσει κατάλληλα.
ΕΛΛΗΝΙΚΑ
3. Κρατήστε το εργαλείο και από τις δύο λαβές
(b) και θέστε το σε λειτουργία. Το εργαλείο
αρχίζει να λειτουργεί σε συνεχή λειτουργία.
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
Το ηλεκτρικό εργαλείο της DEWALT σχεδιάστηκε
για να λειτουργεί επί μεγάλο χρονικό διάστημα με
ελάχιστη συντήρηση. Η συνεχής ικανοποιητική
λειτουργία εξαρτάται από τη σωστή φροντίδα του
εργαλείου και τον τακτικό καθαρισμό.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Για να
ελαττώσετε τον κίνδυνο
τραυματισμού, απενεργοποιείτε
το σύστημα και αποσυνδέετε το
μηχάνημα από την τροφοδοσία
πριν από την τοποθέτηση ή
αφαίρεση παρελκόμενων, πριν τη
ρύθμιση ή την αλλαγή εξαρτημάτων
και κατά την πραγματοποίηση
επισκευών. Βεβαιωθείτε ότι ο
διακόπτης ενεργοποίησης βρίσκεται
στη θέση OFF (Απενεργοποίηση). Η
τυχαία εκκίνηση μπορεί να προκαλέσει
τραυματισμό.
Το παρόν μηχάνημα δεν μπορεί να επιδιορθωθεί
από τον χρήστη. Μεταφέρετε το εργαλείο σε
εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο επισκευών της
DEWALT μετά από περίπου 200 ώρες χρήσης.
Εάν εμφανιστούν προβλήματα πριν από την
παρέλευση αυτού του χρονικού διαστήματος,
επικοινωνήστε με έναν εξουσιοδοτημένο
αντιπρόσωπο επισκευών της DEWALT.
Λίπανση
Το ηλεκτρικό σας εργαλείο δεν απαιτεί επιπλέον
λίπανση.
Καθαρισμός
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Για την αφαίρεση
ρύπων και σκόνης, χρησιμοποιήστε
ξηρό αέρα κάθε φορά που
διαπιστώνετε συγκέντρωση σκόνης
εντός και γύρω από τις θυρίδες
αερισμού. Όταν εκτελείτε αυτή τη
διαδικασία, να φοράτε εγκεκριμένο
προστατευτικό για τα μάτια και
εγκεκριμένη μάσκα για τη σκόνη.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Μη χρησιμοποιείτε
ποτέ διαλύτες ή άλλες ισχυρές χημικές
ουσίες για τον καθαρισμό των μη
μεταλλικών τμημάτων του εργαλείου.
Αυτές οι χημικές ουσίες μπορούν
να υποβαθμίσουν την ποιότητα των
υλικών που χρησιμοποιούνται σε αυτά
τα τμήματα. Χρησιμοποιείτε ένα πανί
που έχει εμποτιστεί μόνο σε νερό και
ήπιο σαπούνι. Μην επιτρέψετε ποτέ
την εισροή τυχόν υγρών στο εσωτερικό
του εργαλείου. Μη βυθίσετε ποτέ
οποιοδήποτε τμήμα του εργαλείου σε
υγρό.
Προαιρετικά παρελκόμενα
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Επειδή με το
προϊόν αυτό δεν έχουν δοκιμαστεί
άλλα παρελκόμενα εκτός από αυτά
που διατίθενται από την DEWALT, η
χρήση τυχόν τέτοιων παρελκόμενων
με το εργαλείο αυτό μπορεί να είναι
επικίνδυνη. Για να ελαττώσετε τον
κίνδυνο τραυματισμού, πρέπει να
χρησιμοποιείτε μόνο παρελκόμενα που
συνιστώνται από την DEWALT.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Οι σμίλες αυτές
μπορούν να επανατροχίζονται για
περιορισμένο αριθμό φορών. Σε
περίπτωση αμφιβολιών, για τυχόν
συστάσεις επικοινωνήστε με τον
πωλητή με τον οποίο συνεργάζεστε.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Βεβαιωθείτε
ότι η ακμή κοπής δεν εμφανίζει
αποχρωματισμό, ο οποίος προκαλείται
από υπερβολική πίεση. Το φαινόμενο
αυτό μπορεί να επηρεάσει τη
σκληρότητα του παρελκόμενου.
Συντήρηση παρελκόμενων
Η συντήρηση των παρελκόμενων την κατάλληλη
στιγμή εγγυάται άριστα αποτελέσματα εφαρμογής
και μακρόχρονη και αποτελεσματική διάρκεια ζωής
για το παρελκόμενο.
107
ΕΛΛΗΝΙΚΑ
Τροχίζετε τις σμίλες σε δίσκους τροχίσματος.
Ανατρέξτε στην εικόνα 7 για τις κατάλληλες τιμές
γωνίας για τις ακόλουθες σμίλες:
n. Σμίλη σε σχήμα φτυαριού
o. Σμίλη χαράκτη
p. Αιχμηρή σμίλη
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα
κατάλληλα παρελκόμενα, συμβουλευτείτε τον
αντιπρόσωπο με τον οποίο συνεργάζεστε..
Για την προστασία του
περιβάλλοντος
Ξεχωριστή συλλογή. Αυτό το προϊόν δεν
πρέπει να απορρίπτεται μαζί με τα
συνήθη οικιακά απορρίμματα.
Εάν διαπιστώσετε κάποια μέρα ότι το προϊόν σας
της DEWALT χρειάζεται αντικατάσταση, ή εάν δεν
το χρειάζεστε πια, μην το απορρίψετε μαζί με τα
οικιακά απορρίμματα. Τοποθετήστε αυτό το προϊόν
σε ειδικό κάδο για ξεχωριστή συλλογή.
Η ξεχωριστή συλλογή
χρησιμοποιημένων προϊόντων
και συσκευασιών επιτρέπει την
ανακύκλωση και επαναχρησιμοποίηση
των υλικών. Η επαναχρησιμοποίηση
των ανακυκλωμένων υλικών βοηθά
στην αποφυγή της μόλυνσης του
περιβάλλοντος και ελαττώνει
τη ζήτηση πρώτων υλών.
Οι τοπικοί κανονισμοί μπορεί να προβλέπουν
την ξεχωριστή συλλογή ηλεκτρικών προϊόντων
από τα νοικοκυριά σε δημοτικά κέντρα συλλογής
απορριμμάτων ή από τον αντιπρόσωπο όταν
αγοράζετε ένα νέο προϊόν.
Η DEWALT διαθέτει εγκατάσταση για τη συλλογή
και ανακύκλωση των προϊόντων DEWALT όταν
φτάσουν στο τέλος του ωφέλιμου χρόνου ζωής
τους. Για να εκμεταλλευτείτε αυτή την υπηρεσία,
παρακαλούμε επιστρέψτε το προϊόν σας σε
οποιονδήποτε εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο
σέρβις, ο οποίος θα το συλλέξει εκ μέρους μας.
Μπορείτε να βρείτε τη διεύθυνση του
πλησιέστερου εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου
σέρβις μέσω επικοινωνίας με το τοπικό γραφείο
της DEWALT, στη διεύθυνση που αναφέρεται στο
παρόν εγχειρίδιο. Εναλλακτικά, μια λίστα με τους
108
εξουσιοδοτημένους αντιπροσώπους σέρβις της
DEWALT καθώς και πλήρη στοιχεία και πρόσωπα
επικοινωνίας με την υπηρεσία εξυπηρέτησης
μετά την πώληση που διαθέτουμε, υπάρχουν στο
διαδίκτυο στη διεύθυνση: www.2helpU.com.
ΕΛΛΗΝΙΚΑ
ΕΓΓΥΗΣΗ
Η DEWALT έχει εμπιστοσύνη στην ποιότητα
των προϊόντων της και προσφέρει μια
εξαιρετική εγγύηση για τους επαγγελματίες
χρήστες του προϊόντος. Η παρούσα δήλωση
εγγύησης αποτελεί προσθήκη και δεν βλάπτει
κατά κανέναν τρόπο τα δικαιώματα βάσει
σύμβασης που έχετε ως επαγγελματίας
χρήστης ή τα νόμιμα δικαιώματά σας ως
ιδιώτης, μη επαγγελματίας, χρήστης. Η
παρούσα εγγύηση ισχύει εντός των περιοχών
δικαιοδοσίας των κρατών μελών της
Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ευρωπαϊκής
Ζώνης Ελευθέρων Συναλλαγών.
• ΕΓΓΥΗΣΗ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ 30 ΗΜΕΡΩΝ
ΧΩΡΙΣ ΚΙΝΔΥΝΟ •
Εάν δεν μείνετε πλήρως ικανοποιημένοι από
την απόδοση του εργαλείου DEWALT, απλώς
επιστρέψτε το εντός 30 ημερών, πλήρες όπως
αγοράστηκε με όλα τα τμήματα και εξαρτήματά
του, στο σημείο αγοράς, για να σας επιστραφεί
το σύνολο των χρημάτων ή για ανταλλαγή.
Το προϊόν πρέπει να φέρει εύλογη φθορά και
πρέπει να υπάρχει απόδειξη αγοράς.
• Το προϊόν φέρει εύλογη φθορά.
• Δεν έχουν γίνει προσπάθειες επισκευής
από μη εξουσιοδοτημένα άτομα.
• Προσκομίστηκε απόδειξη αγοράς.
• Το προϊόν επιστρέφεται πλήρες με όλα
τα τμήματα, όπως παραλήφθηκε.
Εάν θέλετε να υποβάλετε αίτηση
αξίωσης, επικοινωνήστε με τον πωλητή ή
εντοπίστε τη διεύθυνση του πλησιέστερου
εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου σέρβις
της DEWALT από τον κατάλογο της DEWALT
ή επικοινωνήστε με το τοπικό γραφείο της
DEWALT, στη διεύθυνση που αναφέρεται
στο παρόν εγχειρίδιο. Μια λίστα με τους
εξουσιοδοτημένους αντιπροσώπους σέρβις
της DEWALT καθώς και πλήρη στοιχεία
επικοινωνίας με την υπηρεσία εξυπηρέτησης
μετά την πώληση που διαθέτουμε,
υπάρχουν στο διαδίκτυο στη διεύθυνση:
www.2helpU.com.
• ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ ΕΝΟΣ ΕΤΟΥΣ ΓΙΑ
ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΣΕΡΒΙΣ •
Εάν χρειαστείτε συντήρηση ή επισκευή
για το εργαλείο DEWALT, σε χρονικό
διάστημα 12 μηνών από την αγορά, θα
πραγματοποιηθεί χωρίς επιβάρυνση σε
εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο σέρβις της
DEWALT. Πρέπει να προσκομιστεί απόδειξη
αγοράς. Περιλαμβάνεται το κόστος της
εργασίας. Δεν περιλαμβάνονται παρελκόμενα
και ανταλλακτικά, εκτός και αν η βλάβη
παρουσιάστηκε στο χρονικό διάστημα της
εγγύησης.
• ΠΛΗΡΗΣ ΕΓΓΥΗΣΗ ΕΝΟΣ ΕΤΟΥΣ •
Εάν το προϊόν της DEWALT παρουσιάσει
ελάττωμα λόγω ελαττωματικών υλικών
ή κατασκευής εντός 12 μηνών από την
ημερομηνία αγοράς, η DEWALT εγγυάται
την αντικατάσταση όλων των ελαττωματικών
τμημάτων χωρίς επιβάρυνση ή, κατά την
κρίση μας, τη δωρεάν αντικατάσταση της
μονάδας, με την προϋπόθεση ότι:
• Δεν έχει γίνει κακή χρήση του
προϊόντος.
109
Belgique et Luxembourg
België en Luxemburg
Black & Decker - DEWALT
Nieuwlandlaan 7, IZ Aarschot B156
B-3200 Aarschot
Tel:
+32 (0)015 - 15 47 9211
Fax:
+32 (0)015 - 15 47 9210
www.dewalt.be
Danmark
DEWALT
Sluseholmen 2-4
2450 København SV
Tlf:
70201511
Fax:
70224910
www.dewalt.dk
Deutschland
DEWALT
Richard-Klinger-Straße
65510 Idstein
Tel:
06126-21-1
Fax:
06126-21-2770
www.dewalt.de
Ελλάς
Black & Decker (Hellas) S.A.
Στράβωνος 7 & Βουλιαγμένης 159
Γλυφάδα 16674, Αθήνα
Τηλ:
(01) 8981-616
Φαξ:
(01) 8983-570
Service: (01) 8982-630
España
DEWALT
Parque de Negocios “Mas Blau”
Edificio Muntadas, c/Bergadá, 1, Of. A6
08820 El Prat de Llobregat (Barcelona)
Tel:
934 797 400
Fax:
934 797 439
www.dewalt.es
France
DEWALT
5, allée des hêtres
BP 30084, 69579 Limonest Cedex
Tel:
04 72 20 39 20
Fax:
04 72 20 39 00
www.dewalt.fr
Schweiz
Suisse
Svizzera
DEWALT
In der Luberzen 40
8902 Urdorf
Tel:
01 - 730 67 47
Fax:
01 - 730 70 67
www.dewalt.ch
Ireland
DEWALT
Calpe House Rock Hill
Black Rock, Co. Dublin
Tel:
00353-2781800
Fax:
00353-2781811
www.dewalt.ie
Italia
DEWALT
Viale Elvezia 2
20052 Monza (Mi)
Tel:
800-014353
Fax:
039-2387592
www.dewalt.it
Nederlands
Black & Decker - DEWALT
Joulehof 12
4600 AB Bergen Op Zoom
Tel:
0164 283000
Fax:
0164 283100
www.dewalt.nl
Norge
DEWALT
Postboks 4814, Nydalen
0422 Oslo
Tel:
22 90 99 00
Fax:
22 90 99 01
www.dewalt.no
Österreich
DEWALT
Werkzeugevertriebs GmbH
Erlaaerstraße 165, Postfach 320,1231 Wien
Tel:
01 - 66116 - 0
Fax:
01 - 66116 - 14
www.dewalt.at
Portugal
DEWALT
Rua Egas Moniz 173
João do Estoril, 2766-651 Estoril
Tel:
214 66 75 00
Fax:
214 66 75 75
www.dewalt.pt
Suomi
DEWALT Oy
Tekniikantie 12
02150 Espoo, Finland
Puh:
010 400 430
Faksi: 0800 411 340
www.dewalt.fi
DEWALT Oy
Teknikvägen 12
02150 Esbo, Finland
Tel:
010 400 430
Fax:
0800 411 340
www.dewalt.fi
Sverige
DEWALT
Box 94
431 22 Mölndal
Tel:
031 68 61 00
Fax:
031 68 60 08
www.dewalt.se
Türkiye
KALE Hırdavat ve Makina A.Ş.
Defterdar Mah. Savaklar Cad. No:15
Edirnekapı / Eyüp / İSTANBUL 34050 TÜRKİYE
Tel:
0212 533 52 55
Faks: 0212 533 10 05
www.dewalt.com.tr
United Kingdom
DEWALT
210 Bath Road
Slough, Berks SL1 3YD
Tel:
01753-56 70 55
Fax:
01753-57 21 12
www.dewalt.co.uk
N045328
09/09
Download PDF

advertising