GKC1000L | Black&Decker GKC1000L POWERED LOPPER Type H1 instruction manual

www.blackanddecker.eu
Upozornění !
Určeno pro kutily.
500500-38 CZ
GKC1000
2
3
4
5
SMĚR ŘEZU
6
7
ČEŠTINA
Použití výrobku
Vaše akumulátorová pila Black & Decker Alligator™ je
určena k ořezávání větví stromů, přeřezávání spadlých
větví a řezání drobnějších kmenů o průměru 25 až
100 mm. Obsluha musí stát na pevné zemi. Tento výrobek
je určen pouze pro spotřebitelské použití.
Bezpečnostní předpisy
Varování! Pozorně si přečtěte veškerá
bezpečnostní varování a pokyny. Nedodržení
uvedených pokynů může způsobit úraz
elektrickým proudem, vznik požáru nebo jiné
vážné zranění.
f.
Při práci s elektrickým nářadím ve vlhkém
prostředí je nezbytně nutné použít v napájecím
okruhu proudový chránič (RCD). Použití
proudového chrániče RCD snižuje riziko úrazu
elektrickým proudem.
3.
a.
Bezpečnost osob
Zůstaňte stále pozorní, sledujte, co provádíte
a při práci s nářadím přemýšlejte. Nepoužívejte
elektrické nářadí, jste-li unaveni nebo jste-li
pod vlivem drog, alkoholu nebo léků. Chvilka
nepozornosti při práci s nářadím může vést
k vážnému úrazu.
Používejte prvky osobní ochrany. Vždy
používejte ochranu zraku. Bezpečnostní výbava
jako je respirátor, neklouzavá bezpečnostní obuv,
pevná přilba nebo ochranné sluchátka použitá
v odpovídajících podmínkách snižuje riziko úrazu.
Zabraňte náhodnému spuštění. Před připojením
ke zdroji napětí nebo před vložením akumulátoru,
zvednutím nebo přenášením nářadí zkontrolujte,
zda je hlavní spínač vypnutý. Přenášení nářadí
s prstem na hlavním vypínači nebo připojení
napájecího kabelu k elektrickému rozvodu, pokud
je hlavní vypínač nářadí v poloze zapnuto, může
způsobit úraz.
Před spuštěním nářadí se vždy ujistěte, zda
v něm nejsou klíče nebo seřizovací přípravky.
Klíče nebo seřizovací přípravky zapomenuté na
pohyblivých částech nářadí mohou způsobit úraz.
Nepřetěžujte se. Při práci vždy udržujte vhodný
a pevný postoj. To umožní lepší ovladatelnost
nářadí v neočekávaných situacích.
Vhodně se oblékejte. Nenoste volné šatstvo nebo
šperky. Dbejte na to, aby se Vaše vlasy, oděv
a rukavice nedostaly do kontaktu s pohyblivými
částmi. Volný oděv, šperky nebo dlouhé vlasy
mohou být pohyblivými díly zachyceny.
Pokud je zařízení vybaveno adaptérem pro
připojení zařízení k zachytávání prachu, zajistěte
jeho správné připojení a řádnou funkci. Použití
těchto zařízení může snížit nebezpečí týkající se
prachu.
b.
Označení „výkonné nářadí“ ve všech níže uvedených
upozorněních odkazuje na vaše nářadí napájené ze sítě
(obsahuje napájecí přívodní šňůru) nebo nářadí napájené
z akumulátorů (bez napájecího kabelu).
c.
VEŠKERÁ BEZPEČNOSTNÍ VAROVÁNÍ A POKYNY
USCHOVEJTE PRO PŘÍPADNÉ DALŠÍ POUŽITÍ.
1.
a.
b.
c.
2.
a.
b.
c.
d.
e.
Bezpečnost v pracovním prostoru
Pracovní oblast udržujte v čistotě a dobře
osvětlenou. Přeplněný a neosvětlený pracovní
prostor může způsobit úraz.
S elektrickým nářadím nepracujte ve výbušných
prostředích, jako jsou například prostory, ve
kterých se vyskytují hořlavé kapaliny, plyny nebo
prašné látky. Nářadí je zdrojem jiskření, které může
zapálit prach nebo výpary.
Při práci s elektrickým nářadím dbejte na to, aby
se do jeho blízkosti nedostaly děti a okolo stojící
osoby. Rozptylování může způsobit ztrátu kontroly
nad nářadím.
d.
e.
f.
Elektrická bezpečnost
Zástrčka napájecího kabelu nářadí musí
odpovídat zásuvce. Nikdy jakýmkoliv způsobem
zástrčku neupravujte. U nářadí chráněného
zemněním nepoužívejte žádné redukce zástrček.
Neupravované zástrčky a odpovídající zásuvky
snižují riziko vzniku úrazu elektrickým proudem.
Vyvarujte se kontaktu s uzemněnými povrchy
jako jsou potrubí, radiátory, sporáky nebo
ledničky. Při uzemnění vašeho těla hrozí zvýšené
nebezpečí úrazu elektrickým proudem.
Nevystavujte nářadí dešti nebo vlhku. Pokud do
nářadí vnikne voda, zvýší se riziko úrazu elektrickým
proudem.
S napájecím kabelem zacházejte opatrně.
Nepoužívejte přívodní kabel k přenášení nářadí,
tahání nebo vytahování zástrčky ze zásuvky.
Zabraňte kontaktu kabelu s mastnými, horkými
a ostrými předměty a pohyblivými částmi nářadí.
Poškozený nebo zapletený přívodní kabel zvyšuje
riziko úrazu elektrickým proudem.
Při práci s nářadím venku používejte prodlužovací
kabely určené pro venkovní použití. Použití
napájecího kabelu vhodného pro venkovní prostředí
snižuje riziko úrazu elektrickým proudem.
g.
4.
a.
b.
c.
d.
8
Provoz a údržba elektrického nářadí
Na nářadí příliš netlačte. Pro konkrétní
aplikace používejte vhodné nářadí. Při použití
správného typu nářadí bude práce provedena lépe
a bezpečněji.
Pokud nelze hlavní spínač nářadí zapnout
a vypnout, s nářadím nepracujte. Jakékoliv nářadí
s nefunkčním hlavním vypínačem je nebezpečné
a musí být opraveno.
Před výměnou jakýchkoliv částí, příslušenství
či jiných připojených součástí, před prováděním
servisu nebo pokud nářadí nepoužíváte, odpojte
je od elektrické sítě a/nebo vyjměte akumulátor.
Taková preventivní bezpečnostní opatření snižují
riziko náhodného spuštění nářadí.
Pokud nářadí nepoužíváte, uložte je mimo
dosah dětí a zabraňte osobám neobeznámených
s obsluhou nářadí nebo s tímto návodem, aby
e.
f.
g.
5.
a.
b.
c.
d.
6.
a.
s nářadím pracovaly. Výkonné nářadí je v rukou
nekvalifikované obsluhy nebezpečné.
Údržba nářadí. Zkontrolujte, zda se u nářadí
nevyskytují vychýlené nebo rozpojené pohyblivé
části, zlomené díly nebo jakékoliv jiné závady,
které mohou mít vliv na jeho správný chod.
Pokud je nářadí poškozeno, nechejte jej opravit.
Mnoho nehod bývá způsobeno zanedbanou údržbou
nářadí.
Řezné nástroje udržujte ostré a čisté. Správně
udržované řezné nástroje s ostrými břity jsou
účinnější a lépe ovladatelné.
Nářadí, příslušenství a držáky nástrojů používejte
podle těchto pokynů a způsobem určeným daným
typem nářadí, berte v úvahu provozní podmínky
a práci, kterou je nutné vykonat. Použití nářadí
jiným způsobem a k jiným než doporučeným účelům
může vést ke vzniku nebezpečných situací.
•
•
•
Použití nářadí napájeného z akumulátorů a jeho
údržba
Nabíjejte pouze v nabíječce určené výrobcem.
Nabíječka vhodná pro jeden typ akumulátorů může
při vložení jiných typů akumulátorů způsobit požár.
Používejte výhradně akumulátory určené pro
daný typ nářadí. Použití jiných typů akumulátorů
může způsobit požár nebo zranění.
Pokud akumulátor nepoužíváte, skladujte jej
v bezpečné vzdálenosti od kovových předmětů
jako jsou kancelářské spony, mince, klíče,
hřebíky, šrouby a jiné drobné kovové předměty,
které by mohly kontakty akumulátoru zkratovat.
Vzájemné zkratování svorek akumulátoru může
způsobit spáleniny nebo požár.
Při nesprávném skladování může z akumulátoru
unikat kapalina; vyvarujte se kontaktu s touto
kapalinou. Pokud se kapalinou náhodně
potřísníte, zasažené místo omyjte vodou.
Při zasažení očí zasažené místo omyjte
a vyhledejte lékařskou pomoc. Unikající kapalina
z akumulátoru může způsobit podráždění pokožky
nebo popáleniny.
•
•
•
•
•
•
•
•
Opravy
Svěřte opravu Vašeho elektrického nářadí
pouze osobě s příslušnou kvalifikací při použití
výhradně originálních náhradních dílů. Tím
zajistíte bezpečný provoz nářadí.
•
•
Doplňující bezpečnostní předpisy pro akumulátorové
pily Alligator™
Varování! Nikdy nepoužívejte nářadí nad úrovní ramen.
Vždy zaujměte polohu mimo dráhu padajících větví.
Varování! Toto nářadí nepoužívejte ke kácení stromů.
•
Po celou dobu udržujte řetěz pily z dosahu vašeho
těla a oděvu. Nářadí držte před sebou a stále
sledujte polohu řetězu, zvláště pak, pokud řežete
větvě těsně při zemi. Před spuštěním se ujistěte,
zda se řetěz ničeho nedotýká.
•
Předem si naplánujte bezpečný únik před padajícími
větvemi a pilinami. Zajistěte, aby byla ústupová
•
•
9
cesta bez překážek. Pamatujte, že vlhká tráva
a čerstvě oloupaná kůra stromů je kluzká.
Vezměte na vědomí směr, kterým může větev padat.
Vezměte v úvahu všechny okolnosti, které mohou
směr padající větve ovlivnit, včetně:
Předpokládaného směru pádu.
Přirozeného sklonu větvě.
Neobvyklé složité struktury těžké větve nebo
její rozložení.
Okolních stromů a překážek, včetně
nadzemních.
Rychlosti a směru větru.
Bezpečná vzdálenost mezi padajícími větvemi
a okolostojícími, budovami a dalšími objekty je
nejméně 2 a půl násobek délky odřezané větve.
Kterékoliv osoby, budovy a objekty vyskytující se
v kratší vzdálenosti se vystavují nebezpečí zasažení
padající větví.
Řežete-li větev, která je zatížená, dávejte pozor na
její odmrštění. Jakmile dojde k uvolnění napětí ve
vláknech dřeva, zatížená větev může uhodit obsluhu
pily nebo může způsobit ztrátu kontroly nad pilou.
Při práci s nářadím vždy používejte vhodnou
bezpečnostní výbavu, jako je neklouzavá
bezpečnostní obuv, ochranná přilba, ochranné
brýle, sluchátka a rukavice.
Zajistěte, aby byl pro případ nehody někdo poblíž
(ale v bezpečné vzdálenosti).
Nářadí nepoužívejte, pokud jste na žebříku nebo
na stromě, nebo se nacházíte na jiném nestabilním
povrchu.
Při práci vždy udržujte vhodný a pevný postoj.
Pokud motor běží, držte nářadí pevně oběma
rukama.
Udržujte všechny ovládací prvky čisté, suché
a neznečistěné olejem nebo mazivy. Rukojeti
pokryté mazivy nebo olejem jsou kluzké a způsobují
ztrátu kontroly.
Pokud se řetěz pily pohybuje, zabraňte, aby
byl na konci řezací lišty v kontaktu s jakýmkoliv
předmětem.
Řetěz udržujte vždy správně napnutý. Se zastaveným
motorem a odpojeným přívodním kabelem napnutí
řetězu pravidelně kontrolujte.
Řez započněte a pokračujte v něm při plných
otáčkách řetězu.
Sledujte posouvající se větve nebo jiné síly, které by
mohly zapříčinit sevření řezu nebo skřípnutí řetězu
či pád na řetěz.
Zvláštní pozornost věnujte při opakovaném vložení
řetězu do již započatého řezu. Před pokračováním
v řezu zapusťte hroty spodní čelisti do řezané větve
a řetěz ponechejte dosáhnout plné rychlosti.
Použití nářadí k jiným účelům, než ke kterým je
určeno může být nebezpečné. Řežte pouze dřevo.
Nepoužívejte toto nářadí k účelům, ke kterým není
určeno, například je nepoužívejte k řezání plastů,
zdiva a stavebních materiálů, které nejsou ze
dřeva.
•
•
•
Pokud zachycené úlomky v ochranném krytu
nebo v nářadí brání pokračování v práci, vyjměte
akumulátor a tyto úlomky odstraňte.
Opotřebený řetěz a vodící lišta řetězu by měly být
vyměněny.
Používejte pouze náhradní lišty a řetězy specifikované
výrobcem.
Informace týkající se hlučnosti a vibrací
Hluk
Typické emise hluku podle normy EN60745
LpA (akustický tlak) 81 dB(A)
LwA (akustický výkon) 95 dB(A)
KpA (nepřesnost měření akustického tlaku) 3 dB(A)
KWA (nepřesnost měření akustického výkonu) 3 dB(A)
Výstražné symboly
Na nářadí můžete nalézt následující výstražné
symboly:
Vibrace
Celková úroveň vibrací (prostorový vektorový součet)
podle normy EN 60745
Čtěte návod k obsluze.
Hodnota vibrací
Popis pracovního režimu - ah = 2,04 m/s²
řezání čerstvě pokáceného
dřeva jehličnanů.
Odchylka K = 1,5 m/s²
Nepoužívejte pilu ve vlhkém
prostředí a nevystavujte ji dešti.
Deklarovaná úroveň vibrací byla měřená v souladu se
standardní zkušební metodou podle normy EN60745
a může být použita ke srovnání jednotlivých nářadí
mezi sebou. Deklarovaná úroveň vibrací může být také
použita k předběžnému stanovení doby práce s tímto
výrobkem.
Varování! Úroveň vibrací při aktuálním použití elektrického
nářadí se může od deklarované úrovně vibrací lišit
v závislosti na způsobu použití výrobku. Úroveň vibrací
může být oproti uvedené hodnotě vyšší.
Vždy použijte ochranu hlavy, sluchu
a zraku.
Dejte pozor na padající předměty.
Držte z dosahu okolních osob.
Nářadí nepoužívejte, pokud stojíte
na žebříku.
Při stanovení vystavení se vibracím k určení
bezpečnostních opatření podle normy 2002/44/EC
k ochraně osob pravidelně používajících elektrické
nářadí v zaměstnání by měl předběžný odhad působení
vibrací brát na zřetel aktuální podmínky použití nářadí
s přihlédnutím na všechny části pracovního cyklu, jako
doby, při které je nářadí vypnuto a kdy běží naprázdno.
Provádějte kontrolu napnutí řetězu
každých 10 minut provozu. Upravte
vůli na hodnotu 3 mm.
Po každých 10 minutách provozu
řetěz promazejte olejem.
Další bezpečnostní pokyny pro manipulaci
s akumulátorem a nabíječkou
Varování, nedotýkejte se řetězu
v místě výfuku pilin.
Akumulátory
•
Nikdy se nepokoušejte narušit obal akumulátoru.
•
Nevystavujte akumulátor vlhkosti.
•
Neskladujte akumulátor v místech, kde může teplota
přesáhnout 40 °C.
•
Dobíjejte pouze při okolní teplotě 4 až 40°C.
•
Akumulátor dobíjejte pouze originální nabíječkou
dodávanou spolu s nářadím.
•
Při likvidaci akumulátorů se řiďte pokyny uvedenými
v kapitole “Ochrana životního prostředí“.
•
Při extrémních podmínkách se může vyskytnout
únik kapaliny z akumulátoru. Pokud se na
povrchu akumulátoru objeví kapalina, postupujte
následovně:
Pečlivě kapalinu otřete hadříkem. Vyvarujte se
potřísnění pokožky.
V případě potřísnění pokožky nebo zasažení
očí postupujte následovně.
Varování! Náplň akumulátoru, 25-30% roztok hydroxidu
draselného, může ohrozit vaše zdraví. V případě
potřísnění pokožky zasažené místo okamžitě opláchněte
vodou.
Směr otáčení řetězu.
Zbytková rizika
I přes dodržení důležitých bezpečnostních předpisů
a zavedení bezpečnostních opatření se nemůžeme při
řezání vyhnout určitým zbytkovým rizikům. Tato jsou
následující:
•
Nebezpečí úrazu způsobené kontaktem s pohyblivými
částmi, ostrými okraji, rozpálenými místy, zasažení
obsluhy nebo okolních osob padajícími větvemi nebo
úlomky, úlomky vymrštěnými nářadím.
•
Nebezpečí poranění při neúmyslném spuštění,
pádu se žebříku nebo z pracovní polohy na stromě,
poškození napájecího kabelu, použití nářadí za
mokra nebo na rizikových místech, použití nářadí
dětmi nebo slabými jedinci, chyba při nasazení prvků
osobní ochrany či použití nevhodného oděvu,
S tímto nářadím souvisí výše uvedená rizika, a to včetně
zahrnutých varování v bezpečnostních pokynech anebo
označeních.
10
Rozevření rukojetí (obr. B)
•
Rukojeti rozevřete tak, že západku (5) posunete
směrem vzad a rukojeti od sebe roztáhnete.
•
Po skončení práce rukojeti dejte k sobě a západku
(5) posuňte dopředu do zajištěné polohy. Rukojeti
by měly být během přepravy a při uskladnění nářadí
zajištěny.
Neutralizujte je slabou kyselinou jako je kyselina
citrónová nebo ocet. Jsou-li zasaženy oči, vyplachujte
je nepřetržitě alespoň 10 minut vodou. Vyhledejte ihned
lékařskou pomoc.
•
Nevhazujte akumulátor do ohně.
•
Nepokoušejte se nabíjet poškozený akumulátor.
Nabíječky
•
Používejte nabíječku Black & Decker pouze
k nabíjení akumulátoru, který byl dodán s nářadím.
Ostatní akumulátory se mohou roztrhnout, způsobit
poranění nebo jiné škody.
•
Nepokoušejte se nabíjet akumulátory, které nejsou
k nabíjení určeny.
•
Poškozené kabely ihned vyměňte.
•
Nevystavujte nabíječku vlhkosti.
•
Nesnažte se nabíječku demontovat.
•
Nesnažte se proniknout do nabíječky.
Úprava napnutí řetězu (obr. C)
Varování! Před napínáním řetězu nebo před jiným
nastavováním se ujistěte, zda je nářadí vypnuto a zda
je vytažen akumulátor.
Varování! Po ukončení práce mohou být vodicí lišta
a řetěz horké. Před prováděním nastavení je ponechejte
zchladnout.
Výrobek je dodáván již sestaven. Avšak před použitím
nebo nastavením vám doporučujeme provést kontrolu
napnutí řetězu (14) a dotažení příchytných šroubů krytu
řetězu.
Nabíječka není určena pro venkovní použití.
Kontrola a seřízení napnutí řetězu (obr. C)
Řetěz (14) napnete tak, že klíčem (13) povolíte dva
příchytné šrouby (12) krytu řetězu a tím vodicí lištu řetězu
(3) z napínacího zařízení uvolníte a nastavíte správné
pnutí řetězu. Příchytné šrouby (12) pevně dotáhněte.
Správné napnutí řetězu (14) zkontrolujte tak, že za něj
lehce potáhnete. Napnutí je správné, vrátí-li se řetěz zpět,
došlo-li k jeho vysunutí z vodicí lišty o 3 mm. Na spodní
straně by mezi vodicí lištou (3) a řetězem pily (14) neměl
být žádný ‚průvěs‘.
Poznámka: Nepřepínejte řetěz, vedlo by to k jeho
nadměrnému opotřebení a snížení životnosti jak řetězu,
tak i vodicí lišty.
Také by to vedlo ke snížení výkonu nářadí.
Poznámka: Při prvním použití a po výměně řetězu
provádějte častou kontrolu napnutí, protože se nový
řetěz mírně natáhne.
Elektrická bezpečnost
Vaše nabíječka je opatřena dvojitou izolací;
proto není nutné použití zemnícího vodiče.
Vždy zkontrolujte, zda napájecí napětí zdroje
odpovídá hodnotě uvedené na výrobním
štítku.
Varování! Nikdy se nepokoušejte nahradit nabíječku
přímým připojením k zásuvce elektrického proudu.
•
Poškozený napájecí kabel musí být vyměněn
výrobcem nebo zástupcem značkového servisu
firmy Black & Decker.
Popis
1. Horní čelist
2. Spodní čelist
3. Vodicí lišta řetězu
4. Kryt pro mazání
5. Západka
6. Akumulátor
7. Hlavní spínač (zapnuto/vypnuto)
8. Místo výfuku pilin
9. Nabíječka
10. Lůžko nabíječky
Výměna řetězu a vodicí lišty
Po delším použití může být nutné provést výměnu řetězu
(14) nebo vodicí lišty (3). Použijte pouze náhradní díl
doporučený výrobcem Black & Decker.
Sejmutí řetězu a vodicí lišty (obr. C & D)
Při manipulaci s řetězem (14) vždy používejte
ochranné rukavice. Řetěz pily je ostrý a může
vás poranit i když není v chodu.
Sestavení
Varování! Po ukončení práce mohou být vodicí lišta
a řetěz horké. Před prováděním nastavení je ponechejte
zchladnout.
•
Nářadí položte na pevný povrch.
•
Dodaným klíčem (13) otáčejte dvěma příchytnými
šrouby (12) proti směru chodu hodinových ručiček
a šrouby zcela vyjměte.
•
Sejměte kryt řetězu (11).
•
Západku (5) přesuňte do odjištěné polohy, rozevřete
rukojeti a horní čelist (1) stáhněte směrem vzad.
•
Stáhněte vzad vodicí lištu (3) a poté vytáhněte řetěz
(14) ze štěrbiny vodicí lišty ven. Poté lze řetěz z pily
vyjmout.
•
Vodicí lištu (3) lze poté vyklopit vzhůru a vyjmout.
Varování! Před montáží z nářadí vyjměte akumulátor
(6).
Nasazení a sejmutí akumulátoru (obr. A)
•
Chcete-li akumulátor (6) nasadit, srovnejte jej
s místem jeho uložení na nářadí. Akumulátor (6)
zasuňte do lůžka a zatlačte, až zaskočí na místo.
•
Akumulátor (6) vyjmete tak, že stlačíte uvolňovací
tlačítko (19) a současně akumulátor (6) vytáhnete
z lůžka ven.
Upevnění krytu kontaktů akumulátoru (obr. L)
Varování! Při přepravě a skladování upevněte na
akumulátor (6) kryt (18).
11
1 hodinová nabíječka (obr. I)
•
Chcete-li akumulátor (6) nabít, vyjměte jej z nářadí
a vložte jej do nabíječky (17). Akumulátor (6) lze
do nabíječky (17) vložit pouze jedním způsobem.
Na akumulátor příliš netlačte. Ujistěte se, zda je
akumulátor (6) do nabíječky (17) řádně dosazen.
•
Připojte nabíječku (17) k síti.
Doba nabíjení závisí na stavu a použitém typu
akumulátoru. Doba nabíjení je uvedena v technických
údajích.
Nasazení vodicí lišty a řetězu (obr. E & F)
Varování! Při instalaci a snímání řetězu vždy používejte
ochranné rukavice. Řetěz pily je ostrý a může vás poranit
i když není v chodu.
•
Všechny úkony provádějte na pevném podkladu.
•
Západku (5) přesuňte do odjištěné polohy, rozevřete
rukojeti a horní čelist (1) stáhněte směrem vzad.
•
Vodicí lištu (3) vložte do prostoru mezi napínák
řetězu a srovnejte ji s vymezením polohy lišty,
vodicí lištu (3) sklopte dolů tak, aby byla ve správné
poloze.
•
Řetěz (14) natáhněte okolo přední části vodicí lišty
(3).
•
Vytáhněte vodicí lištu (3) a řetěz (14) směrem zpět
tak, aby řetěz zapadl do drážky v liště (3) a poté přes
ozubené kolo (16) takovým způsobem, aby ozubení
řetězu směřovalo správným směrem.
•
Nasaďte zpět kryt řetězu (11) a dva příchytné šrouby
(12) pevně dotáhněte.
•
Ujistěte se, zda je řetěz (14) nasazen správně
v souladu s označením na nářadí.
Akumulátor lze z nabíječky kdykoliv vyjmout, nebo jej
můžete v nabíječce ponechat libovolnou dobu tak, aby
byl stále udržován plně nabitý.
Příprava
•
Pravidelně provádějte čištění zařízení způsobem
popsaným v kapitole provádění údržby a částečné
čištění vnitřního prostoru pod krytem řetězu (11).
•
Spodní čelist (2) a horní čelist (1) jsou zkonstruovány
tak, aby se zavřely při uvolnění stisku jedné z rukojetí
nebo po odřezání řezané části větve. Pokud se tak
nestane, nepracujte dále s tímto nářadím a vyjměte
z něj akumulátor.
•
Zkontrolujte, zda jakékoliv odřezky nebrání
v pohybu. Napomoci si můžete sejmutím krytu řetězu
(11). Pokud po sestavení závada nadále setrvává,
předejte pilu do autorizovaného servisu.
Mazání (obr. G)
•
Před prvním použitím a po každých deseti minutách
chodu musí být řetěz namazán vhodným typem
řetězového oleje. (Kat. č. A6027) Otevřete kryt
pro mazání (4) a mazacího otvoru (15) zasuňte
olejničku. Olejničku mírně stlačte tak, aby došlo
k aplikaci oleje.
•
Toto mazání by mělo být prováděno po každých
10 minutách chodu, v závislosti na rychlosti řezání
a typu řezaného dřeva.
Olej protéká otvorem přes řetěz na vodicí lištu (3)
a jeho nadměrné množství může způsobit odkapávání
v oblasti čelistí. Nejedná se o závadu a není se třeba
znepokojovat.
Zapnutí a vypnutí
Varování! Nikdy se nepokoušejte spínač zajistit v poloze
zapnuto.
Pro vaši bezpečnost je nářadí vybaveno systémem
dvou spínačů. Tento systém zabraňuje náhodnému
spuštění nářadí.
Zapnutí (obr. J)
Pevně uchopte rukojeti a poté pilu stlačením obou
spínačů (5) spusťte.
Použití
Nabíjení akumulátoru (obr. H & I)
Akumulátor (6) musí být nabit před prvním použitím
a dále ve všech případech, kdy již nemá při provádění
pracovních operací dostatečný výkon. Nabíjíte-li
akumulátor (6) poprvé nebo po dlouhodobém uskladnění,
dojde k jeho nabití zhruba na 80% celkové kapacity.
Vypnutí (obr. J)
Uvolněte stisk obou spínačů.
Poznámka: Pro uvedení nářadí do chodu je třeba
stisknout oba spínače.
Na nářadí netlačte - nechejte jej pracovat vlastním
tempem. Práce bude provedena lépe a bezpečněji, pokud
bude nářadí pracovat vlastním tempem. Nadměrná síla
způsobí namáhání řetězu.
Plné kapacity dosáhne akumulátor (6) až po několika
cyklech nabití a vybití. Při nabíjení dochází k zahřívání
akumulátoru (6); jde o běžný jev, který neznamená
žádnou závadu.
Dojde-li k zaseknutí řetězu (14) nebo vodicí lišty pily
(3):
•
Nářadí vypněte.
•
Z nářadí vyjměte akumulátor.
Rozevřete řez klínem tak, abyste uvolnili sevření vodicí
lišty. Nepokoušejte se uvolnit pilu páčením. Zahajte
nový řez.
Varování! Nenabíjejte akumulátory při okolních teplotách
pod 4 °C nebo nad 40 °C. Doporučená teplota při nabíjení:
přibližně 24 °C.
8 hodinová nabíječka (obr. H)
•
Akumulátor (6) nabijete tak, že jej vyjmete z nářadí
a nasunete na něj zásuvku nabíječky (10).
•
Připojte nabíječku (9) k síti.
Akumulátor (6) dosáhne plné úrovně nabití přibližně
za 8 hodin. Akumulátor lze kdykoliv vyjmout, nebo jej
ponechat libovolnou dobu vložený v nabíječce.
Řezání větví (obr. K)
Ujistěte se, zda prořezávání větví stromů nezakazuje
nebo nereguluje místní platný zákon nebo předpis.
•
Před provedením řezu se ujistěte, zda nářadí běží
v plných otáčkách.
12
•
•
•
•
•
Pevně uchopte nářadí a držte je na místě, aby
nedošlo k možnému odskakování nebo bočnímu
vychýlení nářadí.
Nářadí veďte s mírným přítlakem.
Řez provádějte vždy shora dolů. Tímto způsobem
bude zabráněno sevření pilového řetězu (14).
Větve odstraňujte způsobem znázorněným na
obrázku K. Začínejte od konce a větev zkracujte
odřezáváním malých částí.
Nářadí po dokončení řezu vytáhněte v plných
otáčkách.
náhradních dílů. Nedodržení tohoto pokynu může vést ke
značnému ohrožení obsluhy. Doporučujeme vám, abyste
tento návod uložili na bezpečném místě.
Uložení
Pokud nebude nářadí několik měsíců v provozu, potřete
všechny kovové části olejem. V ideálním případě
ponechejte akumulátor (6) připojen k nabíječce.
Postupujte následovně:
•
Akumulátor (6) plně nabijte.
•
Z nářadí vyjměte akumulátor (6).
•
Nářadí a akumulátor (6) uložte na bezpečném
a suchém místě. Teplota skladování musí být vždy
v rozsahu od +5 °C do +40 °C. Akumulátor (6)
skladujte ve vodorovné poloze.
•
Před použitím nářadí po dlouhodobém uskladnění
znovu nabijte akumulátor (6) na plnou kapacitu.
Údržba
Vaše nářadí Black & Decker bylo zkonstruováno tak, aby
pracovalo co nejdéle s minimálními nároky na údržbu.
Řádná péče o nářadí a jeho pravidelné čištění vám zajistí
jeho bezproblémový chod.
Varování! Před prováděním jakékoli údržby vyjměte
akumulátor z nářadí. Před čištěním odpojte nabíječku
(9).
Ochrana životního prostředí
Třídění odpadu. Tento výrobek nesmí být
likvidován spolu s běžným komunálním
odpadem.
Čištění
•
Pravidelně snímejte kryt řetězu (11) a odstraňujte
uvíznuté nečistoty.
•
Větrací otvory čistěte pravidelně čistým, suchým
malířským štětcem.
•
K čištění nářadí používejte pouze mýdlový roztok
a vlhký hadřík. Zabraňte vniknutí jakékoliv kapaliny
do nářadí a nikdy neponořujte jakoukoliv část nářadí
do kapaliny.
Jednoho dne zjistíte, že nářadí musíte vyměnit nebo
jej nebudete dále používat. V tomto případě myslete
na ochranu životního prostředí. Zástupci servisu
Black & Decker od vás staré nářadí Black & Decker
odeberou a postarají se o jeho zpracování, aniž by došlo
k ohrožení životního prostředí.
Mazání
•
Pravidelně olejujte místa určená k mazání (15), jak
je znázorněno na obrázku D.
Tříděný odpad umožňuje recyklaci a opětovné
využití použitých výrobků a obalových materiálů.
Recyklace napomáhá chránit životní prostředí
a snižuje spotřebu surovin.
Přeprava
•
Nářadí vždy přenášejte se zavřenými čelistmi
a západkou (5) v zajištěné poloze.
Při zakoupení nových výrobků vám prodejny, místní sběrny
odpadů nebo recyklační stanice poskytnou informace
o správné likvidaci elektro odpadů z domácnosti.
Broušení řetězu pily
Chcete-li od pily získat maximální výkon, je důležité,
aby byly zuby řetězu stále ostré. Návod k tomuto
postupu naleznete na balení ostřící sady. Pro tento
účel doporučujeme zakoupení ostřící sady pro řetězy
Black & Decker (tato sada je k dispozici u autorizovaných
servisů a vybraných dealerů Black & Decker).
Po ukončení životnosti výrobků Black & Decker poskytuje
společnost Black & Decker možnost recyklace těchto
výrobků. Chcete-li získat výhody této služby, odevzdejte
prosím vaše nářadí jakémukoliv autorizovanému servisu
Black & Decker, který nářadí odebere a zajistí jeho
recyklaci.
Výměna opotřebovaných řetězů
Nové řetězy jsou k dispozici u autorizovaných prodejců
nebo servisů Black & Decker. Vždy používejte originální
náhradní díly.
Kontakty na Vaše regionální střediska Black & Decker
naleznete v tomto návodu. Seznam autorizovaných
středisek Black & Decker a všechny podrobnosti týkající
se poprodejního servisu naleznete také na internetové
adrese: www.2helpU.com.
Broušení řetězu
Břity řetězu se při kontaktu se zemí nebo hřebíkem
okamžitě otupí.
Akumulátory
Akumulátory Black & Decker lze mnohokrát
opakovaně nabíjet. Po ukončení jejich životnosti
je likvidujte tak, aby nedošlo k ohrožení
životního prostředí:
Napnutí řetězu
Provádějte pravidelnou kontrolu napnutí řetězu pily.
•
Co dělat, potřebuje-li vaše řetězová pila opravu
Tato řetězová pila odpovídá požadavkům platných
bezpečnostních předpisů. Opravy by měly být prováděny
pouze kvalifikovanými osobami při použití originálních
•
13
Nechejte nářadí v chodu, dokud nedojde k úplnému
vybití akumulátoru a potom jej z nářadí vyjměte.
Akumulátory NiCd a NiMH jsou recyklovatelné.
Odevzdejte je vašemu servisnímu středisku nebo
do místní sběrny, kde budou recyklovány nebo
zlikvidovány tak, aby nedošlo k ohrožení životního
prostředí.
Technické údaje
GKC1000 GKC1000P GKC1000NM
Napájecí napětí
Vdc 18
18
18
1,45
1,45
mm 100
100
100
kg 3,5
3,5
3,5
A1718
A18NH
Rychlost řetězu
(naprázdno)
m/min 1,45
Maximální průměr
řezaných větví
Hmotnost
Akumulátor
Napájecí napětí
A18
Vdc 18
18
18
Kapacita
Ah 1,5
1,7
1,5
Hmotnost
kg 0,8
0,8
0,8
Nabíječka
Napájecí napětí
1 hod.
8 hod.
Vac 230
230
Přibližná doba nabíjení
Akumulátor 1,5 Ah hod 1,5
8
Akumulátor 1,7 Ah hod 2
10
Hmotnost
0,4
kg 1,2
ES Prohlášení o shodě
07
GKC1000, GKC1000P, GKC1000NM
Společnost Black & Decker prohlašuje, že tyto výrobky
odpovídají následujícím normám: 98/37/EC, 89/336/EEC,
EN 60745, EN55014, EN 61000, EN60335, 2000/14/EC,
příloha pro řetězové pily V
Úroveň akustického tlaku měřená dle normy 2000/14/
EC:
81 dB(A)
LpA (akustický tlak)
91 dB(A)
LWA (akustický výkon)
LWA (zaručený akustický výkon)
95 dB(A)
Kevin Hewitt
Technický a vývojový
ředitel
Spennymoor, County Durham
DL16 6JG, Velká Británie
21-06-2007
Akumulátorová pila Alligator™ je patentován a konstrukčně
schválen k použití v Evropě, Spojených státech a dalších
zemích světa. ALLIGATOR je registrovaná ochranná
známka společnosti Black & Decker.
14
• Do přístroje nebylo zasahováno
nepovolanou osobou. Osoby
povolané tvoří personál pověřených
servisních středisek Black & Decker,
která jsou autorizována k provádění
záručních oprav.
Politika služby zákazníkům
Spokojenost zákazníka s výrobkem a servisem
je náš nejvyšší cíl.
Kdykoli budete potřebovat radu či pomoc,
obraťte se s důvěrou na nejbližší servis
Black & Decker, kde Vám vyškolený personál
poskytne naše služby na nejvyšší úrovni.
Navíc servis Black & Decker poskytuje na
veškeré provedené opravy a vyměněné náhradní
díly další servisní záruční lhůtu 6 měsíců.
Záruka Black & Decker 2 roky
Záruka se nevztahuje na spotřební příslušenství
(vrtáky, šroubovací nástavce, pilové kotouče,
hoblovací nože, brusné kotouče, pilové listy,
brusný papír a pod.).
Blahopřejeme Vám ke koupi tohoto kvalitního
výrobku Black & Decker.
Náš závazek ke kvalitě v sobě samozřejmě
zahrnuje také naše služby zákazníkům.
Black & Decker nabízí rozsáhlou síť
autorizovaných servisních opraven a sběrných
středisek, jejichž seznam naleznete na záručním
listu.
Proto nabízíme záruční lhůtu daleko přesahující
minimální požadavky vyplývající ze zákona.
Kvalita tohoto přístroje nám umožňuje nabídnout
Vám záruční lhůtu po dobu 24 měsíců.
Black & Decker
Klášterského 2
143 00 Praha 4 - Modřany
Česká republika
Objeví-li se jakékoliv materiálové nebo výrobní
vady v průběhu 24 měsíců záruční lhůty,
garantujeme jejich bezplatné odstranění
případně, dle našeho uvážení, bezplatnou
výměnu přístroje za následujících podmínek:
•
Tel.:
+420 244 402 450
Fax:
+420 241 770 204
recepce@blackanddecker.cz
Přístroj bude dopraven (spolu s originálním
záručním listem Black & Decker a s dokladem
o nákupu) do jednoho z pověřených
servisních středisek Black & Decker, která
jsou autorizována k provádění záručních
oprav.
Právo na případné změny vyhrazeno.
02/2007
• Přístroj byl používán pouze s originálním příslušenstvím či přídavnými
zařízeními a příslušenstvím BBW
či Piranha, které je výslovně
doporučeno jako vhodné k používání
spolu s přístroji Black & Decker.
• Přístroj byl používán a udržován
v souladu s návodem k obsluze.
• Přístroj nevykazuje žádné příčiny
poškození způsobené opotřebením.
• Motor přístroje nebyl přetěžován
a nejsou patrné žádné známky
poškození vnějšími vlivy.
zst00063391 - 04-03-2008
15
BLACK & DECKER
Klášterského 2
143 00 Praha 412 – Modřany
Česká Republika
Tel.:
00420 2 444 02 450
00420 2 417 76 655,6
Servis: 00420 2 444 03 247
www.blackanddecker.cz
www.dewalt.cz
recepce@blackanddecker.cz
BAND SERVIS
K Pasekám 4440
760 01 Zlín
Tel.:
00420 577 008 550,1
www.bandservis.cz
bandservis@bandservis.cz
BLACK & DECKER
Stará Vajnorská cesta 8
831 04 Bratislava
Slovenská republika
Tel.:
00421 2 446 38 121,3
www.blackanddecker.sk
www.dewalt.sk
informacie@blackanddecker.sk
BAND SERVIS
Paulínska 22
917 01 Trnava
Tel.:
00421 33 551 10 63
www.bandservis.sk
p.talajka@bandservis.sk
Fax: 00420 2 417 70 204
Fax: 00420 577 008 559
Fax: 00421 2 446 38 122
Fax: 00421 33 551 26 24
BAND SERVIS
Garbiarska 5
040 01 Košice
Tel.:
00421 55 623 31 55
bandserviske@zoznam.sk
16
ALLIGATOR SAW 1
©
GKC1000 - - - A
17
18
CZ
ZÁRUČNÍ LIST
PL
KARTA GWARANCYJNA
H
JÓTÁLLÁSI JEGY
SK
ZÁRUČNÝ LIST
CZ
H
měsíců
hónap
24
PL
SK
miesiące
mesiacov
CZ
Výrobní kód
Datum prodeje
Razítko prodejny
Podpis
H
Gyári szám
A vásárlás napja
Pecsét helye
Aláírás
PL
Numer seryjny
Data sprzedaży
Stempel
Podpis
SK
Číslo série
Dátum predaja
Pečiatka predajne
Podpis
CZ
H
Adresy servisu
Band Servis
Klášterského 2
CZ-14300 Praha 4
Tel.: 00420 2 444 03 247
Fax: 00420 2 417 70 204
PL
Band Servis
K Pasekám 4440
CZ-76001 Zlín
Tel.: 00420 577 008 550,1
Fax: 00420 577 008 559
http://www.bandservis.cz
Black & Decker Központi
Garanciális-és Márkaszerviz
1163 Budapest
(Sashalom) Thököly út 17.
Tel.: 403-2260
Fax: 404-0014
SK
Adres serwisu centralnego
ERPATECH
ul. Obozowa 61
01-418 Warszawa
Tel.: 022-8620808
Fax: 022-8620809
CZ
H
Adresa servisu
Band Servis
Paulínska ul. 22
SK-91701 Trnava
Tel.: 00421 33 551 10 63
Fax: 00421 33 551 26 24
Dokumentace záruční opravy
PL
Przebieg napraw gwarancyjnych
A garanciális javitás dokumentálása
SK
Záznamy o záručných opravách
CZ
Číslo
Datum příjmu
Datum zakázky
Číslo zakázky
Závada
Razítko
Podpis
H
Sorszám
Bejelentés időpontja
Javítási időpont
Javitási
Hiba jelleg
oka
Pecsét
Przebieg
naprawy
Stempel
Popis
poruchy
Pečiatka
Podpis
munkalapszám
Jótállás új határideje
PL
SK
02/07
Nr.
Číslo
dodávky
Data zgłoszenia
Dátum nahlásenia
Data naprawy
Dátum opravy
Nr. zlecenia
Číslo
objednávky
Aláírás
Podpis
Download PDF

advertising