GKC1817L | Black&Decker GKC1817L CHAINSAW Type H1 instruction manual

509111-26 PL
Tłumaczenie oryginalnej instrukcji
www.blackanddecker.eu
GKC1817L
10
12
24
2
3
POLSKI
Zastosowanie zgodne z przeznaczeniem
f.
W razie konieczności użycia elektronarzędzia w
wilgotnym otoczeniu zabezpiecz obwód zasilania
wyłącznikiem ochronnym różnicowo-prądowym.
Zastosowanie takiego wyłącznika zmniejsza ryzyko
porażenia prądem elektrycznym.
3.
a.
Bezpieczeństwo osobiste
Zawsze zachowuj uwagę, koncentruj się na
swojej pracy i rozsądnie postępuj z elektronarzędziem. Nie używaj go, gdy jesteś zmęczony
lub znajdujesz się pod wpływem narkotyków,
alkoholu czy też leków. Chwila nieuwagi w czasie
pracy grozi bardzo poważnymi konsekwencjami.
Stosuj wyposażenie ochronne. Zawsze zakładaj
okulary ochronne. Odpowiednie wyposażenie
ochronne, jak maska przeciwpyłowa, obuwie na
szorstkiej podeszwie, kask ochronny lub nauszniki
ochronne, zależnie od rodzaju i zastosowania elektronarzędzia zmniejszają ryzyko doznania urazu.
Unikaj niezamierzonego załączania. Przed
przyłączeniem elektronarzędzia do sieci lub
akumulatora, przed uniesieniem go lub transportem sprawdź, czy jest wyłączony wyłącznik.
Przenoszenie elektronarzędzia z palcem opartym
na wyłączniku lub przyłączanie go do sieci przy
włączonym wyłączniku zwiększa ryzyko wypadku.
Przed załączeniem elektronarzędzia sprawdź,
czy zostały wyjęte klucze i przyrządy nastawcze.
Klucz pozostawiony w obracającej się części może
doprowadzić do urazu ciała.
Nie pochylaj się za bardzo do przodu! Utrzymuj
stabilną postawę, by nie stracić równowagi
w jakiejś pozycji roboczej. Takie postępowanie
umożliwia zachowanie lepszej kontroli nad elektronarzędziem w nieoczekiwanych sytuacjach.
Zakładaj odpowiednią odzież ochronną. Nie
noś luźnej odzieży ani biżuterii. Włosy, odzież i
rękawice trzymaj z dala od ruchomych elementów. Luźna odzież, biżuteria lub długie włosy mogą
zostać pochwycone przez obracające się części
narzędzia.
Gdy producent przewidział urządzenia do odsysania lub gromadzenia pyłu, sprawdź, czy
są one przyłączone i prawidłowo zamocowane.
Stosowanie tych urządzeń zmniejsza zagrożenie
zdrowia pyłem.
Akumulatorowa kompaktowa pilarka łańcuchowa Black &
Decker jest przeznaczona do cięcia lekkiego i przycinania
gałęzi drzew. Urządzenie to nie nadaje się do celów
przemysłowych.
Przepisy bezpieczeństwa
Ogólne wskazówki bezpieczeństwa pracy elektronarzędzi
Ostrzeżenie! Przeczytaj wszystkie zamieszczone tutaj wskazówki bezpieczeństwa.
Nieprzestrzeganie ich może doprowadzić do
porażenia prądem elektrycznym, pożaru, a
nawet ciężkiego urazu ciała.
b.
Przechowuj niniejszą instrukcję, by w razie potrzeby
móc z niej ponownie skorzystać.
Używane tutaj wyrażenie „elektronarzędzie” oznacza
zarówno urządzenie sieciowe (z kablem sieciowym) jak
i akumulatorowe (bez kabla sieciowego).
c.
1.
a.
b.
c.
2.
a.
b.
c.
d.
e.
Bezpieczeństwo w obszarze pracy
Utrzymuj porządek w miejscu pracy i dobrze je
oświetlaj. Bałagan i niewystarczające oświetlenie
grożą wypadkiem.
Nie używaj elektronarzędzi w otoczeniu zagrożonym wybuchem, gdzie występują palne
pary, gazy lub pyły. Elektronarzędzia wytwarzają
iskry, które mogą spowodować zapalenie się tych
substancji.
Nie dopuszczaj dzieci ani innych osób do miejsca
pracy. Mogą one odwrócić uwagę od wykonywanych czynności, co grozi wypadkiem.
d.
e.
f.
Bezpieczeństwo elektryczne
Wtyczka kabla elektronarzędzia musi pasować
do gniazda sieciowego i w żadnym wypadku
nie wolno jej przerabiać. Gdy elektronarzędzia
zawierają uziemienie ochronne, nie używaj żadnych wtyczek adaptacyjnych. Oryginalne wtyczki
i pasujące do nich gniazda sieciowe zmniejszają
ryzyko porażenia prądem elektrycznym.
Unikaj dotykania uziemionych elementów, jak na
przykład rury, grzejniki, piece i chłodziarki. Gdy
ciało jest uziemione, porażenie prądem elektrycznym jest o wiele niebezpieczniejsze.
Nie wystawiaj elektronarzędzi na działanie deszczu ani wilgoci. Przedostanie się wody do wnętrza
obudowy grozi porażeniem prądem elektrycznym.
Ostrożnie obchodź się z kablem. Nigdy nie
używaj go do przenoszenia elektronarzędzia ani
do wyjmowania wtyczki z gniazda sieciowego.
Chroń kabel przed wysoką temperaturą, olejem,
ostrymi krawędziami i ruchomymi elementami.
Uszkodzony lub zaplątany kabel może doprowadzić
do porażenia prądem elektrycznym.
Przy pracy na wolnym powietrzu stosuj tylko
przeznaczone do tego celu przedłużacze. Posługiwanie się odpowiednimi przedłużaczami zmniejsza
ryzyko porażenia prądem elektrycznym.
g.
4.
a.
b.
c.
4
Obsługa i konserwacja elektronarzędzi
Nie przeciążaj elektronarzędzia. Używaj narzędzi
odpowiednich do danego przypadku zastosowania. Najlepszą jakość i osobiste bezpieczeństwo
osiągniesz, tylko stosując właściwe narzędzia.
Nie używaj elektronarzędzia z uszkodzonym wyłącznikiem. Urządzenie, które nie daje się normalnie
załączać lub wyłączać, jest niebezpieczne i trzeba
je naprawić.
Przed rozpoczęciem jakichkolwiek prac nastawczych, przed wymianą akcesoriów lub odłożeniem
elektronarzędzia zawsze wyjmuj wtyczkę kabla
z gniazda sieciowego. Ten środek ostrożności
zmniejsza ryzyko niezamierzonego uruchomienia
elektronarzędzia.
d.
e.
f.
g.
5.
a.
b.
c.
d.
6.
a.
Niepotrzebne w danej chwili elektronarzędzia
przechowuj w miejscu niedostępnym dla dzieci.
Nie pozwalaj używać elektronarzędzi osobom,
które nie są z nimi obeznane lub nie przeczytały
niniejszej instrukcji. Narzędzia w rękach niedoświadczonych osób są niebezpieczne.
Utrzymuj elektronarzędzia w nienagannym stanie
technicznym. Sprawdzaj, czy ruchome elementy
obracają się w odpowiednim kierunku, nie są
zakleszczone, pęknięte ani tak uszkodzone, że
nie zapewniają prawidłowego funkcjonowania
urządzenia. Uszkodzone elektronarzędzia przed
użyciem należy naprawić. Powodem wielu wypadków jest niewłaściwa konserwacja elektronarzędzi.
Ostrz i utrzymuj w czystości swoje narzędzia
robocze. Starannie konserwowane, ostre narzędzia robocze rzadziej się zakleszczają i łatwiej nimi
pracować.
Elektronarzędzi, akcesoriów, końcówek itp.
używaj zgodnie z przeznaczeniem. Przestrzegaj
przy tym obowiązujących przepisów bhp. Wykorzystywanie elektronarzędzi wbrew przeznaczeniu
jest niebezpieczne.
W instrukcji tej opisano zgodne z przeznaczeniem zastosowanie produktu. Nie używaj pilarki do celów, do których
nie jest przystosowana, na przykład do ścinania drzew.
Stosowanie przystawek i akcesoriów innych, niż zalecone
w tej instrukcji, lub wykonywanie prac niezgodnych z
przeznaczeniem elektronarzędzia grozi wypadkiem.
•
Zakładaj ściśle przylegającą odzież, kask ochronny z wizjerem bądź okulary ochronne, nauszniki
ochronne, obuwie na szorstkiej podeszwie, spodnie
ogrodniczki i mocne, skórzane rękawice.
•
Trzymaj się z dala od spadających gałęzi.
•
Odstęp bezpieczeństwa ścinanych gałęzi od osób,
budynków lub innych przedmiotów musi wynosić
przynajmniej 2,5-krotność długości gałęzi. W przeciwnym razie wzrasta ryzyko trafienia spadającą
gałęzią.
•
Zaplanuj sobie bezpieczną drogę ucieczki przed
spadającymi gałęziami. Upewnij się, czy na drodze
tej nie ma jakichś przeszkód, które mogłyby utrudnić
lub uniemożliwić odwrót. Pamiętaj, że mokra trawa i
świeża kora są śliskie.
•
Na wszelki wypadek zapewnij sobie towarzystwo
jakiejś innej osoby (ale w bezpiecznej odległości).
•
Nie używaj pilarki, stojąc na drzewie, drabinie lub
innej niestabilnej powierzchni.
•
Zachowuj stabilną postawę, by nie stracić równowagi
w jakiejś pozycji roboczej.
•
Gdy silnik pracuje, mocno trzymaj pilarkę obiema
rękami.
•
Uważaj, by przy załączonej pilarce nie dotknąć
końcem prowadnicy jakiegoś przedmiotu.
•
Cięcie rozpoczynaj dopiero wtedy, gdy łańcuch
osiągnie swoją pełną prędkość.
•
Nie próbuj kontynuować cięcia w poprzednim rzazie.
Zawsze rozpoczynaj je od nowa.
•
Obserwuj gałęzie i pilnuj, by w rzazie nie zakleszczył
się łańcuch i by na pracujący łańcuch nie spadło
drewno.
•
Nie próbuj ścinać gałęzi, których średnica przekracza długość prowadnicy.
•
Gdy pilarka ma być transportowana lub przechowywana, zawsze wyjmuj z niej akumulator i zakładaj
pochwę na prowadnicę.
•
Łańcuch pilarki musi być ostry i prawidłowo napięty.
Regularnie sprawdzaj jego naprężenie.
•
Przed rozpoczęciem wykonywania jakichkolwiek
regulacji lub prac konserwacyjnych wyłącz pilarkę,
odczekaj, aż łańcuch się zatrzyma, i wyjmij akumulator.
•
Stosuj tylko oryginalne części zamienne i akcesoria.
Obsługa i konserwacja elektronarzędzi akumulatorowych
Akumulatory ładuj tylko w ładowarkach przewidzianych do tego celu przez producenta.
Włożenie do ładowarki innego rodzaju akumulatora,
niż przewidziany przez producenta, grozi pożarem
grozi pożarem.
Stosuj tylko akumulatory przeznaczone do danego rodzaju elektronarzędzi. Stosowanie innych
akumulatorów stwarza ryzyko doznania urazu ciała
i pożaru.
Wyjęte akumulatory trzymaj z dala od spinaczy
biurowych, monet, kluczy, gwoździ, śrub i innych
małych przedmiotów metalowych, które mogą
spowodować zwarcie biegunów. Zwarcie zacisków akumulatora może spowodować oparzenia lub
pożar.
Z powodu niewłaściwego zastosowania z akumulatora może wyciekać elektrolit. Nie dotykaj
go. W razie niezamierzonego kontaktu natychmiast spłucz wodą narażone miejsce. Gdyby
elektrolit prysnął w oczy, niezwłocznie zgłoś się
do lekarza. Wyciekły elektrolit może spowodować
podrażnienie oczu lub oparzenia.
Serwis
Naprawy elektronarzędzi mogą być wykonywane
tylko przez uprawnionych specjalistów przy
użyciu oryginalnych części zamiennych. Jest to
istotnym warunkiem zapewnienia bezpieczeństwa
pracy.
Przyczyny odrzutów i zapobieganie im przez użytkownika:
Odrzut może się zdarzyć, gdy czubek prowadnicy dotknie jakiegoś przedmiotu lub gdy drewno zakleszczy
łańcuch w rzazie.
Dodatkowe wskazówki bezpieczeństwa pracy elektronarzędzi
Ostrzeżenie! Dodatkowe wskazówki bezpieczeństwa pracy kompaktowych pilarek
łańcuchowych.
Dotknięcie czubkiem prowadnicy jakiegoś przedmiotu
może w pewnych okolicznościach doprowadzić do gwałtownego ruchu prowadnicy do góry i do tyłu w kierunku
użytkownika.
5
Zakleszczenie łańcucha na górze prowadnicy może
spowodować odrzucenie go z dużą prędkością w kierunku
użytkownika.
•
•
Tego typu zjawiska mogą stać się przyczyną utraty
kontroli nad pilarką, a w konsekwencji - poważnych
urazów ciała.
Nigdy nie polegaj wyłącznie na urządzeniach zabezpieczających swojej pilarki. Jako użytkownik pilarki podejmij
stosowne środki zapobiegawcze dla bezpiecznego
wykonania pracy.
Posługuj się odpowiednimi klinami, by kontrolować
kierunek upadku i by łańcuch z prowadnicą nie
zablokował się w rzazie.
Pieczołowicie obchodź się z łańcuchem. Ostrz go i
odpowiednio napinaj. Łańcuch i prowadnicę utrzymuj w czystości i wystarczająco oliw. Dbaj o to, by
rękojeści były suche, czyste i niezabrudzone olejem
ani smarem.
Odrzut może być spowodowany następującymi przyczynami:
•
Przypadkowe dotknięcie gałęzi lub innych przedmiotów czubkiem prowadnicy przy poruszającym się
łańcuchu.
•
Dotknięcie metalu, muru lub innego twardego przedmiotu w pobliżu lub wewnątrz drewna.
•
Tępy lub luźny łańcuch.
•
Piłowanie z rękami uniesionymi powyżej barku.
•
Nieostrożne trzymanie lub prowadzenie pilarki w
czasie cięcia.
•
Przeliczenie się z własnymi siłami. W każdej chwili
zachowuj stabilną postawę i utrzymuj równowagę.
Nie przeginaj się.
•
Nie wprowadzaj piły w już istniejący rzaz, gdyż może
to doprowadzić do odrzutu. Zawsze wykonuj nowe
cięcie.
•
Zdecydowanie odradzamy używanie pilarki, siedząc
na drzewie bądź stojąc na drabinie lub innej niestabilnej powierzchni. Gdybyś się jednak mimo to na
takie działanie zdecydował, miej na uwadze, że te
pozycje są nadzwyczaj niebezpieczne.
•
Zwraca się uwagę, że przepiłowana naprężona gałąź
może odskoczyć, co grozi doznaniem urazu.
Odrzut jest wynikiem niezgodnego z przeznaczeniem
użycia i/lub niewłaściwej obsługi pilarki bądź też złych
warunków pracy. Można jemu zapobiec, przedsiębiorąc
podane niżej środki ostrożności:
•
Zawsze mocno i pewnie trzymaj pilarkę, kciukami
i palcami obejmując rękojeści. Trzymaj pilarkę
obiema rękami i przyjmuj taką postawę ciała, by
móc ewentualnie przeciwstawić się sile odrzutu.
Przy zachowaniu odpowiedniej ostrożności użytkownik w razie wystąpienia odrzutu jest w stanie zapanować nad sytuacją. Nigdy nie puszczaj pilarki.
•
Nie pochylaj się za bardzo do przodu i nie tnij
na wysokości powyżej barku. W ten sposób zapobiega się niezamierzonemu dotknięciu czubkiem
prowadnicy jakiegoś przedmiotu i łatwiej przychodzi
zachować kontrolę nad pilarką w nieoczekiwanych
sytuacjach.
•
Używaj wyłącznie prowadnic i łańcuchów zamiennych zalecanych przez producenta. Inne
prowadnice i łańcuchy mogą ewentualnie stać się
przyczyną zerwania łańcucha i/lub wystąpienia
odrzutu.
•
Przestrzegaj instrukcji ostrzenia i konserwacji
łańcucha wydanej przez producenta. Zmniejszenie wysokości ogranicznika głębokości zwiększa
ryzyko odrzutu.
Przestrzegaj następujących punktów:
•
Nie piłuj drewna z rozbiórki,
•
Uważaj, by nie dotknąć ziemi pracującym łańcuchem.
Nie piłuj w pobliżu ogrodzenia z drutu, gwoździ itp.
•
•
Nie piłuj krzaków ani młodych drzewek, których
drobne części mogą być pochwycone i odrzucone
do tyłu przez łańcuch lub nawet doprowadzić cię do
utraty równowagi.
•
Nie używaj pilarki, trzymając ją powyżej barku.
•
Ze względu na niebezpieczeństwo wypadku poproś
inną osobę, by przebywała w pobliżu miejsca pracy
(ale w bezpiecznej od niego odległości).
•
Gdyby z jakiegoś powodu zaszła konieczność
dotknięcia łańcucha, najpierw sprawdź, czy pilarka
jest odłączona od zasilania.
•
Poziom ciśnienia akustycznego wytwarzanego przez
pilarkę może przekroczyć 80 dB(A).
•
Z tego powodu zalecamy zakładanie nauszników
ochronnych.
Wskazówki bezpieczeństwa pracy pilarek łańcuchowych
•
Tym, którzy zabierają się za cięcie po raz pierwszy,
zalecamy, by poddali się praktycznemu szkoleniu w
zakresie obsługi pilarki łańcuchowej przez doświadczonego użytkownika i stosowali wyposażenie
ochronne. Pierwsze doświadczenia najlepiej jest
zdobyć, piłując drewno na kobyłkach.
•
Przy przenoszeniu pilarki zalecamy najpierw włączyć
hamulec.
•
Konserwuj nieużywaną pilarkę. Gdy zamierzasz
składować ją w dłuższym okresie czasu, najpierw
zdejmij łańcuch i prowadnicę. Zanurz te części w
oleju. Wszystkie elementy pilarki przechowuj w
suchym, bezpiecznym miejscu poza zasięgiem
dzieci.
•
Przy przechowywaniu zalecamy najpierw opróżnić
zbiorniczek oleju.
•
Zachowuj stabilną postawę, by nie stracić równowagi
w jakiejś pozycji roboczej. Zapewnij sobie drogę ucieczki przed walącym się drzewem lub spadającymi
gałęziami.
Bezpieczeństwo innych osób
•
Zabrania się używania tego elektronarzędzia przez
dzieci i osoby o ograniczonej sprawności fizycznej,
czuciowej lub umysłowej. To samo dotyczy osób
niedoświadczonych, chyba że znajdują się pod
nadzorem odpowiedzialnego za bezpieczeństwo
fachowca.
6
•
Pilnuj dzieci, by nie bawiły się tym urządzeniem.
By nie narażać się na niebezpieczeństwo,
łańcuch i prowadnicę wymieniaj tylko na
oryginalne części firmy Black & Decker. Numer łańcucha zamiennego: A6158. Numer
prowadnicy zamiennego: 90517720.
Wibracje
Ważone częstotliwościowo wartości skuteczne przyspieszenia drgań na rękojeści podane w danych technicznych
i deklaracji zgodności zostały zmierzone standardową
metodą opisaną w normie EN 60745, dzięki czemu można
je wykorzystywać do porównań z innymi narzędziami i do
tymczasowej oceny ekspozycji drganiowej.
Dodatkowe przepisy bezpieczeństwa pracy akumulatorów i ładowarek
Akumulatory
•
W żadnym wypadku nie próbuj otwierać akumulatora.
•
Nie wystawiaj akumulatora na działanie wilgoci.
•
Chroń akumulator przed działaniem wysokiej temperatury.
•
Nie składuj akumulatora w miejscu, w którym temperatura może przekroczyć 40 oC.
•
Akumulator ładuj tylko w temperaturze otoczenia
między 10 oC i 40 oC.
•
Akumulator ładuj tylko za pomocą dostarczonej
ładowarki.
•
Przy utylizacji akumulatorów przestrzegaj wskazówek zamieszczonych w punkcie „Ochrona środowiska”.
•
Uważaj, by wskutek przekłucia lub uderzenia nie
uszkodzić ani nie zdeformować akumulatora, co
grozi to doznaniem urazu i pożarem.
•
Nie ładuj uszkodzonych akumulatorów.
Ostrzeżenie! Ważona wartość skuteczna przyśpieszenia
drgań w praktyce może się różnić od podanej wartości
zależnie od sposobu wykorzystania narzędzia i nie da
się wykluczyć jej przekroczenia.
•
Przy szacowaniu ekspozycji drganiowej w celu
ustalenia wymaganych przez normę 2002/44/EG
środków bezpieczeństwa dla ochrony osób zawodowo, regularnie używających narzędzi trzeba też
uwzględnić rzeczywiste warunki pracy, a także jak
długo w danym czasie narzędzie pozostawało wyłączone i jak długo pracowało na biegu jałowym.
Oznaczenia na elektronarzędziu
Na elektronarzędziu umieszczono następujące piktogramy:
Ostrzeżenie! By nie narażać się na doznanie urazu, przed użyciem dokładnie
przeczytaj instrukcję obsługi.
Ładowarka
Ładowarka może być zasilana prądem o jednym określonym napięciu. Zawsze sprawdzaj, czy napięcie sieciowe
zgadza się z wartością podaną na tablice znamionowej
ładowarki.
•
Ładowarek Black & Decker używaj tylko do
ładowania akumulatorów dostarczonych wraz
z elektronarzędziem. Inne akumulatory mogą
pęknąć, co grozi wyrządzeniem szkód rzeczowych
i osobowych.
•
Nigdy nie próbuj ładować baterii.
•
Natychmiast wymień uszkodzony kabel.
•
Nie wystawiaj ładowarki na działanie wilgoci.
•
Nie otwieraj ładowarki.
•
Nie dokonuj w ładowarce żadnych przeróbek.
Nie używaj pilarki w wilgotnym otoczeniu i
chroń ją przed deszczem.
Zakładaj nauszniki ochronne.
Zakładaj okulary ochronne.
Zakładaj bezpieczne obuwie na szorstkiej
podeszwie.
Uważaj na spadające przedmioty.
Nie dopuszczaj osób postronnych do niebezpiecznego obszaru.
Symbole ostrzegawcze na ładowarce
Na ładowarce umieszczono następujące piktogramy:
Nie używaj pilarki, stojąc na drabinie.
Ładowarka jest podwójnie zaizolowana i
dlatego żyła uziemiająca nie jest potrzebna.
Zawsze sprawdzaj, czy lokalne napięcie sieciowe odpowiada wartości podanej na tabliczce
znamionowej.
Dla bezpieczeństwa co 10 minut pracy
sprawdzaj naprężenie łańcucha zgodnie z
opisem w tej instrukcji. Ewentualnie wyreguluj luz na 3 mm.
Oliw łańcuch co 10 minut pracy.
Ładowarka nie jest dopuszczona do pracy na
wolnym powietrzu!
Ostrzeżenie! Nie dotykaj łańcucha przez
wyrzutnik trocin.
Przed użyciem przeczytaj instrukcję.
Przy zbyt wysokiej temperaturze otoczenia ładowarka automatycznie się wyłącza. Gdy tylko
temperatura ta obniży się do dopuszczalnej
wartości, ładowarka znów podejmuje pracę.
Kierunek przesuwu łańcucha.
7
Rozładowany akumulator powinno się naładować w
przeciągu tygodnia. Pozostawienie rozładowanego
akumulatora powoduje drastyczny spadek jego trwałości
użytkowej.
Akumulator ładuj w temperaturze otoczenia
między 10 i 40 oC.
Elementy pilarki
1. Wyłącznik
2. Przycisk blokady wyłącznika
3. Pokrywka zbiorniczka oleju
4. Zbiorniczek oleju
5. Przednia osłona
6. Osłona koła łańcuchowego
7. Śruba napinająca łańcuch
8. Łańcuch
9. Prowadnica
10. Akumulator
11. Pochwa na prowadnicę
12. Ładowarka
Wskaźnik ładowania
Gdy ładowarka wykryje problem z akumulatorem, wskaźnik ładowania zaczyna szybko migać.
•
W takim przypadku ponownie włóż akumulator
(10).
•
Gdy problem nie ustąpi, włóż inny akumulator do
ładowarki, by sprawdzić jej sprawność działania.
•
Gdy akumulator ten jest prawidłowo ładowany,
tzn. że ten pierwszy jest uszkodzony. Oddaj go do
centrum serwisowego w celu recyklingu.
•
Gdy po włożeniu innego akumulatora wskaźnik
ładowania zachowuje się tak samo, oddaj ładowarkę
do autoryzowanego warsztatu serwisowego w celu
sprawdzenia.
Wskazówka: Stwierdzenie, czy akumulator jest rzeczywiście uszkodzony, może trwać nawet 15 minut.
Gdy akumulator jest zbyt gorący lub zbyt zimny, wskaźnik
ładowania miga na przemian jeden raz powoli i jeden raz
szybko, po czym cykl ten się powtarza.
Montaż
Ostrzeżenie! Przed rozpoczęciem montażu wyjmij
akumulator (10) z pilarki.
Wkładanie i wyjmowanie akumulatora (rys. A)
•
By włożyć akumulator (10), odpowiednio ustaw go
względem podstawy, a następnie wsuń w nią aż do
zatrzaśnięcia.
•
By wyjąć akumulator (10), naciśnij guzik zwalniający
(24) i jednocześnie wyciągnij akumulator (10) z
podstawy.
Ostrzeżenie! By nie doszło do przypadkowego uruchomienia pilarki, przed wykonaniem opisanych niżej czynności
upewnij się, czy akumulator jest wyjęty, a pochwa (11)
założona na łańcuch (8). W przeciwnym razie grozi niebezpieczeństwo doznania poważnych urazów ciała!
Zakładanie i zdejmowanie łańcucha (rys. rys. C - E
i G)
Przy zakładaniu lub zdejmowaniu łańcucha (8)
zawsze korzystaj z rękawic ochronnych. Łańcuch jest ostry i można się o niego skaleczyć
nawet, gdy się nie porusza.
•
•
Ładowanie akumulatora (rys. B)
•
•
Przebieg ładowania
Ostrzeżenie! Nie ładuj akumulatora w temperaturze
otoczenia poniżej 4 oC ani powyżej 40 oC. Zalecana
temperatura ładowania wynosi około 24 oC.
Wskazówka: Ładowarka nie ładuje akumulatorów o
temperaturze poniżej ok. 0 oC i powyżej 60 oC.
•
W takim przypadku pozostaw akumulator w ładowarce. Gdy tylko temperatura ta wzrośnie lub spadnie do
dopuszczalnej wartości, ładowarka automatycznie
podejmuje pracę.
•
Przyłącz ładowarkę (12) do gniazda sieciowego i
włącz zasilanie.
•
Włóż akumulator (10) do ładowarki (12) i sprawdź,
czy został dobrze usytuowany.
•
Wskaźnik ładowania miga nieprzerwanie.
•
Zapalenie się wskaźnika na stałe oznacza, że akumulator został całkowicie naładowany.
•
Akumulator można pozostawić w ładowarce na
nieograniczony okres czasu, przy czym świeci
się elektroluminescencyjny wskaźnik ładowania.
Wskaźnik ten zaczyna migać, gdy akumulator jest
od czasu do czasu podładowywany.
•
Wskaźnik ładowania świeci się, dopóki akumulator
pozostaje w przyłączonej ładowarce.
•
•
•
•
•
•
Połóż pilarkę na stabilnej powierzchni.
Za pomocą dostarczonego klucza trzpieniowego
(21) odkręć dwie śruby imbusowe (14) i wyjmij je.
Zdejmij osłonę koła łańcuchowego (6).
Obróć śrubę napinającą łańcuch (7) w lewo, by
przesunąć prowadnicę (9) do tyłu i zmniejszyć
naprężenie łańcucha (8).
Zdejmij stary łańcuch (8) z koła łańcuchowego (15)
i prowadnicy (9).
Załóż nowy łańcuch (8) na koło (15) i rowek prowadnicy (9). Sprawdź, czy zęby są zwrócone we
właściwym kierunku. Strzałka na łańcuchu (8) musi
się zgadzać ze strzałką na osłonie (6).
Sprawdź, czy szczelina (17) w prowadnicy (9) naszła
na kołki ustalające (18), a kołek nastawczy (19)
znajduje się w otworze (20) poniżej szczeliny.
Ponownie załóż osłonę koła łańcuchowego (6) i włóż
obydwie śruby imbusowe (14).
Dostarczonym kluczem trzpieniowym (21) dokręć
śruby (14).
Napręż łańcuch zgodnie z poniższym opisem.
Kontrola i regulacja naprężenia łańcucha (rys. rys.
C i E)
•
Sprawdź naprężenie łańcucha. Jest ono prawidłowe,
gdy łańcuch (8) z niewielką siłą odciągnięty palcem i
kciukiem na 3 mm od prowadnicy (9) po puszczeniu
sprężyście powraca do swojej pozycji. Na spodzie
prowadnicy (9) łańcuch (8) nie może zwisać.
8
Załączanie
•
Naciśnij przycisk blokady wyłącznika (2) i jednocześnie naciśnij wyłącznik (1).
•
Zwolnij przycisk blokady wyłącznika (2).
By wyregulować naprężenie:
•
Poluzuj obydwie śruby imbusowe (14).
•
Obróć śrubę napinającą łańcuch (7) w prawo.
Ostrzeżenie! Nie naprężaj zbytnio łańcucha, gdyż powoduje to nadmierne zużycie oraz zmniejszenie trwałości
użytkowej prowadnicy i łańcucha.
•
Po właściwym naprężeniu łańcucha ponownie
dokręć śruby (14).
Ostrzeżenie! Gdy łańcuch jest nowy, w ciągu pierwszych
2 godzin pracy częściej sprawdzaj naprężenie, gdyż łańcuch używany po raz pierwszy nieco się wydłuża.
Wyłączanie
•
Zwolnij wyłącznik (1).
Ostrzeżenie! Nigdy nie próbuj blokowania włączonego
wyłącznika.
Przycinanie gałęzi drzew (rys. H)
Najpierw upewnij się, czy jakieś lokalne rozporządzenia
lub postanowienia nie zabraniają przycinania gałęzi
drzew. Generalnie powinni to robić doświadczeni użytkownicy. Istnieje bowiem zwiększone niebezpieczeństwo
zakleszczenia łańcucha pilarki (8) i związanego z tym
odrzutu. Miej świadomość kierunku, w którym może
spaść gałąź.
Napełnianie zbiorniczka oleju (rys. G)
•
Zdejmij pokrywkę (3) zbiorniczka oleju (4) i napełnij
go zalecanym olejem do łańcuchów. Poziom oleju
jest widoczny w zbiorniczku (4). Ponownie załóż
pokrywkę (3).
•
Co jakiś czas wyłączaj pilarkę i sprawdzaj poziom
oleju w zbiorniczku. Gdy poziom ten spadnie do
jednej czwartej całkowitej ilości, wyjmij akumulator
(10) z pilarki i wlej odpowiedni olej do zbiorniczka
(4).
Uwzględnij wszelkie okoliczności, które mogą wpłynąć
na zmianę kierunku upadku, jak na przykład:
•
długość i ciężar ścinanej gałęzi,
•
nietypowy kształt gałęzi lub zgnilizna,
•
sąsiednie drzewa i inne przeszkody (np. przewody
napowietrzne),
•
prędkość i kierunek wiatru,
•
splecenie z innymi gałęziami,
Zastanów się nad dostępem do gałęzi i uwzględnij
kierunek ich spadania. Gałęzie mają tendencję do
spadania w kierunku pnia drzewa. Oprócz samego
użytkownika również inne, znajdujące się w sąsiedztwie
osoby, budynek lub przedmioty są narażone na trafienie
spadającą gałęzią.
By nie doszło do odłamania drewna, pierwsze cięcie
wykonaj od dołu do góry maksymalnie do 1/3 grubości
gałęzi. Drugie cięcie wykonaj od góry do dołu aż do
spotkania z pierwszym.
Oliwienie łańcucha (rys. G)
Przed każdym użyciem i po czyszczeniu łańcuch (8)
trzeba naoliwić. Do tego celu służy specjalny olej (numer
katalogowy A 6027).
•
Przed każdym cięciem naoliw łańcuch (8) przez
dwukrotne naciśnięcie wypukłości na pokrywce
zbiorniczka oleju (3). Za każdym razem naciśnij tę
wypukłość na 3 do 4 sekund.
Pozostałe zagrożenia
Przy korzystaniu z elektronarzędzia mogą zaistnieć
dodatkowe zagrożenia nieuwzględnione w przepisach
bezpieczeństwa. Z reguły zachodzą one w przypadku
niewłaściwego lub zbyt długiego używania narzędzia.
Nawet przy przestrzeganiu odnośnych przepisów bezpieczeństwa i stosowaniu przewidzianych urządzeń
zabezpieczających nie da się uniknąć pewnych zagrożeń.
Zaliczają się do nich:
•
Obrażenia ciała wskutek dotknięcia obracających
się/ruchomych elementów.
•
Skaleczenia doznane przy wymianie elementów,
noży i akcesoriów.
•
Narażenie zdrowia przy dłuższym używaniu elektronarzędzia. W takich sytuacjach rób regularne
przerwy w pracy.
•
Pogorszenie słuchu.
•
Upośledzenie zdrowia wskutek wdychania pyłu (np.
powstającego podczas obróbki drewna, a zwłaszcza
dębu, buku i MDF).
Cięcie lekkie (rys. I)
Sposób cięcia zależy od tego, jak jest podparty kloc. W
miarę możliwości używaj kobyłek. Zawsze rozpoczynaj
cięcie przy pracującym łańcuchu (8) i uzębionym grzebieniu oporowym przyłożonym do drewna. Na końcu operacji
cięcia wykonuj wahadłowe ruchy pilarką przy obrotowym
podparciu grzebienia.
Przy podparciu kloca na całej długości:
•
Wykonaj jedno cięcie do dołu, uważając przy tym,
by nie zahaczyć o ziemię, gdyż powoduje to szybkie
stępienie łańcucha.
Przy podparciu obydwu końców:
•
Najpierw przetnij 1/3 grubości kloca od góry do
dołu, by w ten sposób zapobiec odłamaniu drewna.
Następnie wykonaj drugie cięcie od dołu do góry aż
do spotkania z pierwszym.
Przy podparciu jednego końca:
•
Najpierw przetnij 1/3 grubości pnia od dołu do góry,
a następnie tnij go od góry do dołu, by w ten sposób
zapobiec odłamaniu drewna.
Przy piłowaniu na zboczu:
•
Zawsze przebywaj powyżej pnia.
Zastosowanie
Załączanie i wyłączanie (rys. G)
Ostrzeżenie! Nie przyśpieszaj pracy na siłę. Unikaj
przeciążania pilarki.
Ze względów bezpieczeństwa pilarka została wyposażona w przycisk blokady wyłącznika, który zapobiega
niezamierzonemu załączeniu elektronarzędzia.
9
Przy wykorzystaniu kobyłek (rys. I)
W miarę możliwości pilnie zalecamy korzystanie z
kobyłek.
•
Ułóż kloc w stabilnej pozycji. Zawsze tnij po
zewnętrznej stronie kobyłek. Ew. zamocuj cięty
przedmiot.
Naprężenie łańcucha
Regularnie sprawdzaj naprężenie łańcucha.
Co należy zrobić w razie konieczności naprawy pilarki
łańcuchowej?
Pilarka ta jest zgodna z obowiązującymi przepisami
bezpieczeństwa i higieny pracy. Naprawy mogą być
wykonywane tylko przez uprawnionych specjalistów przy
użyciu oryginalnych części zamiennych; w przeciwnym
razie użytkownik naraża się na nieprzewidywalne konsekwencje.
Zalecamy przechowywanie niniejszej instrukcji obsługi w
bezpiecznym miejscu.
Czyszczenie, konserwacja i
przechowywanie
Akumulatorowa pilarka Black & Decker odznacza się
dużą trwałością użytkową i prawie nie wymaga konserwacji.
Przechowywanie
Gdy pilarka ma nie być używana przez kilka miesięcy,
zaleca się, by akumulator (10) pozostał w przyłączonej
ładowarce. Jeżeli to niemożliwe, wykonaj następujące
czynności:
•
Wyjmij akumulator (10) z pilarki.
•
Całkowicie naładuj akumulator (10).
•
Pilarkę i akumulator (10) schowaj w bezpiecznym i
suchym miejscu. Temperatura w miejscu składowania zawsze powinna się zawierać w zakresie od +5
o
C do +40 oC. Umieść akumulator (10) na płaskim
podłożu.
•
W celu ponownego użycia pilarki po dłuższym przechowywaniu znów całkowicie naładuj akumulator
(10).
Jednak w celu zapewnienia ciągłej, bezawaryjnej pracy,
niezbędne jest jej regularne czyszczenie.
Natomiast ładowarka nie wymaga żadnej konserwacji z
wyjątkiem regularnego czyszczenia.
Ostrzeżenie! Przed rozpoczęciem jakichkolwiek prac
konserwacyjnych wyjmuj akumulator z pilarki. Przed
czyszczeniem ładowarki wyjmij wtyczkę kabla z gniazda
sieciowego.
Zakładanie osłony na bieguny akumulatora (rys. J)
Ostrzeżenie! Na czas transportu i przechowywania
zakładaj osłonę (22) na bieguny akumulatora (10).
Po użyciu i przed składowaniem
Regularnie czystym, suchym pędzlem czyść szczeliny
wentylacyjne.
Do mycia używaj tylko łagodnego roztworu mydlanego i
wilgotnej szmaty. Uważaj, by do wnętrza pilarki nie przedostała się ciecz i nigdy nie zanurzaj w cieczy żadnych
elementów elektronarzędzia.
•
Przywarte osady usuń twardą szczotką.
•
Naoliw łańcuch (8).
Ochrona środowiska
Selektywna zbiórka odpadów. Wyrobu tego
nie wolno wyrzucać do normalnych śmieci z
gospodarstw domowych.
Gdy pewnego dnia poczujesz się zmuszony zastąpić
wyrób Black & Decker nowym sprzętem lub nie będziesz
go już potrzebować, w trosce o ochronę środowiska
nie wyrzucaj go do śmieci z gospodarstw domowych,
a jedynie oddaj do specjalistycznego zakładu utylizacji
odpadów.
Ostrzenie łańcucha
By osiągnąć możliwie jak największą sprawność pilarki,
trzeba ostrzyć zęby skrawające łańcucha. Odpowiednia
instrukcja jest dołączona do ostrzarki. Przy okazji zalecamy zakupienie zestawu do ostrzenia łańcuchów Black
& Decker (do nabycia w przedstawicielstwie lub u dilera
Black & Decker, nr kat. A6039).
Dzięki selektywnej zbiórce zużytych wyrobów
i opakowań niektóre materiały mogą być
odzyskane i ponownie wykorzystane. W ten
sposób chroni się środowisko naturalne i
zmniejsza popyt na surowce
Wymiana zużytego lub uszkodzonego łańcucha bądź
prowadnicy
Łańcuchy zamienne są do nabycia w handlu lub w przedstawicielstwie firmy Black & Decker (nr części zamiennej
A6158). Prowadnicę zamienną można dostać tylko w
przedstawicielstwie Black & Decker (nr części zamiennej
90517720). By nie narażać się na doznanie urazu ciała,
stosuj wyłącznie oryginalne łańcuchy i prowadnice firmy
Black & Decker.
Stosuj się do lokalnych przepisów, jeżeli wymagają one
oddawania zużytych elektrycznych urządzeń powszechnego użytku do specjalnych punktów zbiorczych lub
zobowiązują sprzedawców do przyjmowania ich przy
zakupie nowego wyrobu.
Firma Black & Decker chętnie przyjmuje stare, wyprodukowane przez siebie urządzenia i utylizuje je zgodnie z
obowiązującymi przepisami. By skorzystać z tej usługi,
oddaj zużyty sprzęt do autoryzowanego warsztatu naprawczego, który prowadzi zbiórkę w naszym imieniu.
Ostrość łańcucha
Dotknięcie ziemi lub gwoździa uruchomioną piłą powoduje natychmiastowe stępienie ostrzy skrawających.
W instrukcji tej zamieszczono adresy przedstawicielstw
handlowych firmy Black & Decker, które udzielają informa-
10
cji o warsztatach serwisowych. Ich listę znajdziesz także
w Internecie pod adresem: www.2helpU.com.
Deklaracja zgodności z normami UE
DYREKTYWA MASZYNOWA
Akumulatory firmy Black& Decker dają się
wielokrotnie ładować, ale po ostatecznym
zużyciu trzeba je fachowo zutylizować zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie
środowiska.
•
•
GKC1817L
Firma Black & Decker deklaruje niniejszym, że wyrób
nr kat.GKC1817L opisany w „Danych technicznych”
został wykonany zgodnie z następującymi wytycznymi
i normami:
2006/42/EG, EN 60745-1, EN 60745-2-13
Całkowicie rozładuj akumulator i odłącz go od
pilarki.
Akumulatory niklowo-kadmowe i niklowo-wodorkowe
podlegają recyklingowi. W celu ponownego wykorzystania lub zgodnej z przepisami utylizacji oddaj je
do autoryzowanego warsztatu naprawczego lub do
komunalnego zakładu utylizacji odpadów.
By uzyskać więcej informacji, zwróć się do jednego z
naszych przedstawicielstw handlowych Black & Decker
wyszczególnionych na końcu tej instrukcji obsługi.
Dane techniczne
Niżej podpisany ponosi odpowiedzialność za zgodność
danych technicznych i składa to oświadczenie w imieniu
firmy Black & Decker.
GKC1817L H1
Napięcie
Prędkość przesuwu łańcucha na biegu jałowym
Masa
VDC 18
m/min 190
kg 2
Kevin Hewitt
Wiceprezes Global Engineering
Black & Decker Europe, 210 Bath Road, Slough
Berkshire, SL1 3YD
Wielka Brytania
16. 12. 2009
Akumulator
Napięcie
VDC 18
Pojemność
Ah 1,7 - 1,5 NiCd
Masa
kg 0,8
Ładowarka
90539541
Napięcie sieciowe
VAC 230
Napięcie wyjściowe
VDC 21
Natężenie prądu
mA 520
Przybliżony czas ładowania
Masa
h 1
kg 0,5
Poziom hałasu zmierzony według normy 2000/14/EG:
Poziom ciśnienia akustycznego: 78,6 dB(A), niepewność pomiaru: 3 dB(A)
Poziom mocy akustycznej: 89,6 dB(A), niepewność
pomiaru: 3 dB(A)
Gwarantowany poziom mocy akustycznej: 90 dB(A)
Przy poziomie ciśnienia akustycznego powyżej
80 dB(A) zakładaj odpowiednie nauszniki ochronne.
Ważona wartość skuteczna przyspieszenia drgań na
rękojeści wg normy EN60745: 4 m/s2
Całkowite przyśpieszenie drgań na rękojeści (suma
wektorowa trzech składowych kierunkowych) zmierzone według normy EN 60745:
przy cięciu świeżo spadłych, miękkich gałęzi = 0,62 m/
s2, niepewność pomiaru = 1,5 m/s2
11
7.
a)
Black & Decker
Warunki gwarancji:
Gwarantujemy sprawne działanie produktu, zgodnie z warunkami techniczno-eksploatacyjnymi
opisanymi w instrukcji obsługi. Niniejszą gwarancją nie jest objęte dodatkowe wyposażenie,
jeżeli nie została do niego dołączona oddzielna
karta gwarancyjna oraz elementy podlegające
naturalnemu zużyciu.
1.
Niniejszą gwarancją objęte są usterki produktu spowodowane wadami produkcyjnymi
i wadami materiałowymi.
2.
Niniejsza gwarancja jest ważna po przedstawieniu przez Klienta w Centralnym Serwisie
Gwarancyjnym reklamowanego produktu
oraz łącznie:
poprawnie wypełnionej karty gwarancyjnej;
ważnego paragonu zakupu z datą sprzedaży
taką, jak w karcie gwarancyjnej lub kopii
faktury.
a)
b)
3.
Gwarancja obejmuje bezpłatną naprawę
urządzenia (wraz z bezpłatną wymianą
uszkodzonych części) w okresie 24 miesięcy
od daty zakupu.
4.
a)
Produkt reklamowany musi być:
dostarczony bezpośrednio do Centralnego
Serwisu Gwarancyjnego wraz z poprawnie
wypełnioną Kartą Gwarancyjną i ważnym
paragonem zakupu (lub kopią faktury) oraz
szczegółowym opisem uszkodzenia, lub
przesłany do Centralnego Serwisu Gwarancyjnego za pośrednictwem punktu sprzedaży
wraz z dokumentami wymienionymi powyżej.
b)
5.
6.
a)
b)
b)
Klient otrzyma nowy sprzęt, jeżeli:
Centralny Serwis Gwarancyjny stwierdzi na
piśmie, że usunięcie wady jest niemożliwe;
produkt nie podlega naprawie, tylko wymianie
bez dokonywania naprawy.
8.
O ile taki sam produkt jest nieosiągalny, może
być wydany nowy produkt o nie gorszych
parametrach.
9.
Decyzja Centralnego Serwisu Gwarancyjnego odnośnie zasadności zgłaszanych usterek
jest decyzją ostateczną.
10. Gwarancją nie są objęte:
a) wadliwe działanie lub uszkodzenia spowodowane niewłaściwym użytkowaniem lub
używaniem produktu niezgodnie z przeznaczeniem, instrukcją obsługi lub przepisami
bezpieczeństwa. W szczególności profesjonalne użytkowanie amatorskich narzędzi
Black & Decker powoduje utratę gwarancji;
b) wadliwe działanie lub uszkodzenia spowodowane przeciążaniem narzędzia, które
prowadzi do uszkodzeń silnika, przekładni
lub innych elementów a także stosowaniem osprzętu innego niż zalecany przez
Black & Decker;
c) mechaniczne uszkodzenia produktu i wywołane nimi wady;
d) wadliwe działanie lub uszkodzenia na skutek
działania pożaru, powodzi, czy też innych
klęsk ży wio łow ych, niepr zewidzianych
wypadków, korozji, normalnego zużycia
w eksploatacji czy też innych czynników
zewnętrznych;
e) produkty, w których naruszone zostały plomby gwarancyjne lub, które były naprawiane
poza Centralnym Serwisem Gwarancyjnym
lub były przerabiane w jakikolwiek sposób;
f) osprzęt eksploatacyjny dołączony do urządzenia oraz elementy ulegające naturalnemu
zużyciu.
Koszty wysyłki do Centralnego Serwisu
Gwarancyjnego ponosi Black & Decker.
Wszelkie koszty związane z zapewnieniem
bezpiecznego opakowania, ubezpieczeniem
i innym ryzykiem ponosi Klient. W przypadku odrzucenia roszczenia gwarancyjnego,
produkt jest odsyłany do miejsca nadania na
koszt adresata.
11. Centralny Serwis Gwarancyjny, firmy handlowe, które sprzedały produkt, nie udzielają
upoważnień ani gwarancji innych niż określone w karcie gwarancyjnej. W szczególności
nie obejmują prawa klienta do domagania
się zwrotu utraconych zysków w związku
z uszkodzeniem produktu.
Usterki ujawnione w okresie gwarancji będą
usunięte przez Centralny Serwis Gwarancyjny w terminie:
14 dni roboczych od daty przyjęcia produktu
przez Centralny Serwis Gwarancyjny;
termin usunięcia wady (punkt 6a) może być
wydłużony o czas niezbędny do importu
niezbędnych części zamiennych.
12. Gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie
zawiesza uprawnień kupującego wynikających z niezgodności towaru z umową.
Centralny Serwis Gwarancyjny ERPATECH
ul. Obozowa 61, 01-418 Warszawa
tel.: (22) 862-08-08, fax: (22) 862-08-09
zst00125088- 25-06-2009
12
13
14
CZ
ZÁRUČNÍ LIST
PL
KARTA GWARANCYJNA
H
JÓTÁLLÁSI JEGY
SK
ZÁRUČNÝ LIST
CZ
H
měsíců
hónap
24
PL
SK
miesiące
mesiacov
CZ
Výrobní kód
Datum prodeje
Razítko prodejny
Podpis
H
Gyári szám
A vásárlás napja
Pecsét helye
Aláírás
PL
Numer seryjny
Data sprzedaży
Stempel
Podpis
SK
Číslo série
Dátum predaja
Pečiatka predajne
Podpis
CZ
H
Adresy servisu
Band Servis
Klášterského 2
CZ-14300 Praha 4
Tel.: 00420 2 444 03 247
Fax: 00420 2 417 70 204
PL
Band Servis
K Pasekám 4440
CZ-76001 Zlín
Tel.: 00420 577 008 550,1
Fax: 00420 577 008 559
http://www.bandservis.cz
Black & Decker Központi
Garanciális-és Márkaszerviz
1163 Budapest
(Sashalom) Thököly út 17.
Tel.: 403-2260
Fax: 404-0014
SK
Adres serwisu centralnego
ERPATECH
ul. Obozowa 61
01-418 Warszawa
Tel.: 022-8620808
Fax: 022-8620809
CZ
H
Adresa servisu
Band Servis
Paulínska ul. 22
SK-91701 Trnava
Tel.: 00421 33 551 10 63
Fax: 00421 33 551 26 24
Dokumentace záruční opravy
PL
Przebieg napraw gwarancyjnych
A garanciális javitás dokumentálása
SK
Záznamy o záručných opravách
CZ
Číslo
Datum příjmu
Datum zakázky
H
Sorszám
Bejelentés időpontja
Javítási időpont
Číslo zakázky
Závada
Razítko
Podpis
Javitási
Hiba jelleg
oka
Pecsét
munkalapszám
Jótállás új határideje
Aláírás
PL
Nr.
Data zgłoszenia
Data naprawy
Nr. zlecenia
Przebieg
naprawy
Stempel
SK
Číslo
dodávky
Dátum nahlásenia
Dátum opravy
Číslo
objednávky
Popis
poruchy
Pečiatka
Podpis
02/07
Podpis
Download PDF

advertising