GKC1817L | Black&Decker GKC1817L CHAINSAW Type H1 instruction manual

Upozornění !
Určeno pro kutily.
588888-13 CZ
Přeloženo z původního návodu
www.blackanddecker.eu
GKC1817L
2
3
ČEŠTINA
Použití výrobku
f.
Musíte-li s elektrickým nářadím pracovat ve
vlhkém prostředí, použijte napájecí zdroj s proudovým chráničem (RCD). Použití proudového
chrániče (RCD) snižuje riziko úrazu elektrickým
proudem.
3.
a.
Osobní bezpečnost
Při práci s elektrickým nářadím zůstaňte stále
pozorní, sledujte, co provádíte a přemýšlejte.
Nepoužívejte elektrické nářadí, jste-li unaveni,
pod vlivem drog, alkoholu nebo léků. Chvilka
nepozornosti při práci s elektrickým nářadím může
vést k vážnému úrazu.
Používejte prvky osobní ochrany. Vždy používejte vhodnou ochranu zraku. Ochranné prostředky
jako respirátor, neklouzavá pracovní obuv, přilba
a chrániče sluchu, používané v příslušných podmínkách, snižují riziko poranění osob.
Zabraňte náhodnému spuštění. Před připojením
zdroje napětí nebo před vložením baterie a před
zvednutím nebo přenášením nářadí zkontrolujte,
zda je vypnutý hlavní spínač. Přenášení elektrického nářadí s prstem na hlavním spínači nebo připojení
napájecího kabelu k elektrické síti, je-li hlavní spínač
nářadí v poloze zapnuto, může způsobit úraz.
Před spuštěním nářadí se vždy ujistěte, zda
nejsou v jeho blízkosti klíče nebo seřizovací
přípravky. Seřizovací klíče ponechané na nářadí
mohou být zachyceny rotujícími částmi nářadí
a mohou způsobit úraz.
Nepřekážejte sami sobě. Při práci vždy udržujte
vhodný a pevný postoj. Tak je umožněna lepší
ovladatelnost nářadí v neočekávaných situacích.
Vhodně se oblékejte. Nenoste volný oděv nebo
šperky. Dbejte na to, aby se vaše vlasy, oděv
a rukavice nedostaly do kontaktu s pohyblivými částmi. Volný oděv, šperky nebo dlouhé vlasy
mohou být pohyblivými díly zachyceny.
Pokud jsou zařízení vybavena adaptérem pro
připojení odsávacího zařízení a sběrných zásobníků, zajistěte jejich správné připojení a řádnou
funkci. Použití těchto zařízení může snížit nebezpečí týkající se prachu.
Vaše akumulátorová řetězová pila Black & Decker je určena pro nenáročné řezání dřeva a prořezávání větví. Tento
výrobek je určen pouze pro spotřebitelské použití.
Bezpečnostní pokyny
Všeobecné bezpečnostní pokyny pro práci s elektrickým nářadím
Varování! Pozorně si přečtěte veškerá
bezpečnostní varování a pokyny. Nedodržení uvedených pokynů může způsobit
úraz elektrickým proudem, vznik požáru nebo
vážné zranění.
b.
Veškerá bezpečnostní varování a pokyny uschovejte
pro případné další použití. Označení elektrické nářadí
ve všech níže uvedených upozorněních odkazuje na
vaše nářadí napájené ze sítě (obsahuje napájecí přívodní
šňůru) nebo nářadí napájené bateriemi (bez napájecího
kabelu).
1.
a.
b.
c.
2.
a.
b.
c.
d.
e.
c.
Bezpečnost v pracovním prostoru
Udržujte pracovní prostor v čistotě a dobře
osvětlený. Nepořádek na pracovním stole a nedostatek světla v jeho okolí vedou k nehodám.
S elektrickým nářadím nepracujte ve výbušných
prostorách, jako jsou například prostory s výskytem hořlavých kapalin, plynů nebo prašných
látek. Elektrické nářadí je zdrojem jiskření, které
může způsobit vznícení hořlavin.
Při práci s elektrickým nářadím udržujte děti
a okolní osoby mimo jeho dosah. Rozptylování
může způsobit ztrátu kontroly nad nářadím.
d.
e.
f.
Elektrická bezpečnost
Zástrčka napájecího kabelu nářadí musí odpovídat zásuvce. Zástrčku nikdy žádným způsobem neupravujte. Nepoužívejte u uzemněného
elektrického nářadí žádné upravené zástrčky.
Neupravované zástrčky a odpovídající zásuvky
snižují riziko vzniku úrazu elektrickým proudem.
Nedotýkejte se uzemněných povrchů, jako jsou
například potrubí, radiátory, elektrické sporáky
a chladničky. Při uzemnění vašeho těla hrozí zvýšené nebezpečí úrazu elektrickým proudem.
Nevystavujte elektrické nářadí dešti nebo vlhkému prostředí. Pokud do nářadí vnikne voda, zvýší
se riziko úrazu elektrickým proudem.
S napájecím kabelem zacházejte opatrně. Nikdy
nepoužívejte napájecí kabel k přenášení nářadí,
k jeho posouvání a při odpojování nářadí od
elektrické sítě za něj netahejte. Dbejte na to,
aby se kabel nedostal do kontaktu s mastnými,
horkými a ostrými předměty a s pohyblivými
částmi nářadí. Poškozený nebo zauzlený napájecí
kabel zvyšuje riziko úrazu elektrickým proudem.
Pracujete-li s nářadím venku, používejte prodlužovací kabely určené pro venkovní použití.
Volba kabelu určeného k venkovnímu použití snižuje
riziko úrazu elektrickým proudem.
g.
4.
a.
b.
c.
d.
4
Použití elektrického nářadí a jeho údržba
Elektrické nářadí nepřetěžujte. Používejte správný typ nářadí pro prováděnou práci. Při použití
správného typu nářadí bude práce provedena lépe
a bezpečněji.
Pokud nelze hlavní spínač nářadí zapnout
a vypnout, s nářadím nepracujte. Každé elektrické
nářadí s nefunkčním hlavním spínačem je nebezpečné a musí být opraveno.
Před výměnou jakýchkoli částí, příslušenství či
jiných připojených součástí, před prováděním
servisu nebo pokud nářadí nepoužíváte, odpojte
jej od elektrické sítě nebo vyjměte baterii. Tato
preventivní bezpečnostní opatření snižují riziko
náhodného spuštění nářadí.
Pokud nářadí nepoužíváte, uložte jej mimo dosah
dětí a zabraňte tomu, aby bylo toto nářadí použito
osobami, které nejsou seznámeny s jeho obslu-
e.
f.
g.
5.
a.
b.
c.
d.
6.
a.
hou nebo s tímto návodem. Elektrické nářadí je
v rukou nekvalifikované obsluhy nebezpečné.
Údržba elektrického nářadí. Zkontrolujte vychýlení nebo zaseknutí pohyblivých částí, poškození
jednotlivých dílů a jiné okolnosti, které mohou
mít vliv na chod nářadí. Je-li nářadí poškozeno,
nechejte jej před použitím opravit. Mnoho nehod
vzniká v důsledku nedostatečné údržby nářadí.
Řezné nástroje udržujte ostré a čisté. Řádně
udržované řezné nástroje s ostrými břity se méně
zanáší a lépe se ovládají.
Používejte elektrické nářadí, příslušenství a držáky nástrojů podle těchto pokynů a berte v úvahu
provozní podmínky a práci, která bude prováděna. Použití elektrického nářadí k jiným účelům, než
k jakým je určeno, může být nebezpečné.
•
•
•
•
Použití akumulátorového nářadí a jeho údržba
Nabíjejte pouze v nabíječce určené výrobcem.
Nabíječka vhodná pro jeden typ baterie může při
vložení jiného nevhodného typu baterie způsobit
požár.
Používejte elektrické nářadí výhradně s bateriemi, které jsou určeny pro daný typ nářadí.
Použití jiných typů baterií může způsobit požár nebo
zranění.
Pokud baterii nepoužíváte, uložte ji mimo dosah
kovových předmětů, jako jsou kancelářské
sponky, mince, klíče, hřebíky, šroubky nebo jiné
drobné kovové předměty, které mohou způsobit
zkratování kontaktů baterie. Zkratování kontaktů
baterie může způsobit spáleniny nebo požár.
V nevhodných podmínkách může z baterie unikat
kapalina. Vyvarujte se kontaktu s touto kapalinou. Pokud se kapalinou náhodně potřísníte,
zasažené místo omyjte vodou. Dostane-li se
vám tato kapalina do očí, ihned si je vypláchněte
vodou a vyhledejte lékařskou pomoc. Unikající kapalina z baterie může způsobit podráždění
pokožky nebo popáleniny.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Opravy
Svěřte opravu vašeho elektrického nářadí pouze
osobě s příslušnou kvalifikací, která bude používat výhradně originální náhradní díly. Tím zajistíte
bezpečný provoz nářadí.
obuv, pevné pracovní kalhoty a pevné kožené
rukavice.
Vždy zaujměte polohu mimo dráhu padajících
větví.
Bezpečná vzdálenost mezi padajícími větvemi
a okolo stojícími osobami, budovami a ostatními
objekty je nejméně 2 a půl násobek délky odřezané
větve. Kterékoli osoby, budovy a objekty vyskytující
se v kratší vzdálenosti jsou vystaveny nebezpečí
zasažení padající větví.
Předem si naplánujte bezpečný únik před padajícími
větvemi. Zajistěte, aby na únikové cestě nebyly žádné překážky, které by mohly bránit vašemu pohybu.
Pamatujte na to, že vlhká tráva a čerstvě oloupaná
kůra stromů jsou velmi kluzké.
Zajistěte, aby byla pro případ nehody v blízkosti jiná
osoba (ale v bezpečné vzdálenosti).
Nepracujte s tímto nářadím, jste-li na stromě, na
žebříku nebo na jiném nestabilním povrchu.
Při práci vždy udržujte vhodný a pevný postoj.
Pokud je motor v chodu, držte nářadí pevně oběma
rukama.
Zabraňte kontaktu jakéhokoli předmětu s řetězem
pohybujícím se v přední části lišty pily.
Zahajte řez pouze s maximálními otáčkami řetězu.
Nepokoušejte se pilu zaříznout do předchozího řezu.
Vždy provádějte nový řez.
Sledujte posouvající se větve nebo jiné síly, které
by mohly způsobit sevření řezu a přiskřípnutí řetězu
nebo pád na řetěz.
Nepokoušejte se řezat větve, jejichž průměr přesahuje řeznou délku pily.
Při uložení nebo přepravě nářadí vždy vyjměte baterii
a nasaďte ochranný kryt na řetěz.
Řetěz pily udržujte ostrý a řádně napnutý. Napnutí
řetězu pravidelně kontrolujte.
Před prováděním jakéhokoli nastavení, oprav nebo
údržby nářadí vypněte, počkejte, až se řetěz zcela
zastaví a vyjměte z nářadí baterii.
Používejte výhradně originální náhradní díly a příslušenství.
Doplňkové bezpečnostní pokyny pro práci s elektrickým nářadím
Příčiny a ochrana obsluhy před působením zpětného rázu
Ke zpětnému rázu může dojít v případě, kdy se přední
část lišty pily dostane do kontaktu s jiným předmětem
nebo v případě, kdy dřevěný materiál sevře v řezu
řetěz pily.
Varování! Doplňkové bezpečnostní pokyny pro
akumulátorové řetězové pily.
Kontakt přední části lišty pily může v některých případech
způsobit náhlou zpětnou reakci, odmrštění lišty pily směrem nahoru a dozadu směrem k obsluze.
Sevření řetězu pily podél horní části lišty pily může zatlačit
lištu pily rychle zpět směrem k obsluze.
Použití tohoto nářadí je popsáno v tomto návodu.
Nepoužívejte nářadí k jiným účelům, než ke kterým bylo
zkonstruováno. Nepoužívejte například toto nářadí ke
kácení stromů. Použití jakéhokoli jiného příslušenství
nebo přídavných zařízení, nebo jakékoli jiné využití
tohoto nářadí, než je popsáno v tomto návodu k obsluze,
může představovat riziko zranění osob nebo způsobení
hmotných škod.
•
Noste těsný ochranný oděv včetně ochranné přilby
s brýlemi, ochranu sluchu, neklouzavou pracovní
Každá z těchto reakcí může způsobit ztrátu ovladatelnosti
nad pilou a následné zranění. Nespoléhejte se pouze na
bezpečnostní prvky ve vybavení vaší pily. Jako uživatel
řetězové pily byste měli dodržovat několik základních
pokynů, aby vaše práce skončila bez nehod a zranění.
Zpětný ráz je výsledkem nesprávného použití nářadí
a nesprávných pracovních postupů nebo pracovních
5
podmínek. Zpětnému rázu může být zabráněno řádným
dodržováním níže uvedených pokynů:
•
Udržujte pevný úchop tak, aby palec a prsty
ruky obepínaly rukojeti řetězové pily. S oběma
rukama na rukojetích řetězové pily se postavte
tak, abyste mohli odolávat síle zpětného rázu.
Jsou-li dodržovány správné postupy, síly zpětného
rázu mohou být obsluhou pily regulovány. Řetězovou
pilu nepouštějte.
•
Nepřeceňujte se a neprovádějte řezy ve výšce
přesahující výšku vašich ramen. Tak zabráníte
neúmyslnému kontaktu s přední částí pily a umožníte lepší ovládání řetězové pily v neočekávaných
situacích.
•
Používejte pouze náhradní lišty pily a řetězy
specifikované výrobcem. Nesprávné lišty pily
a řetězy mohou způsobit prasknutí řetězu nebo
zpětné rázy.
•
Dodržujte pokyny výrobce týkající se broušení
a údržby řetězu pily. Snížení výšky ukazatele
hloubky řezu může vést k zvýšení rizika zpětného
rázu.
•
•
•
Nepokoušejte se pilu umístit zpět do předcházejícího
řezu. Tímto způsobem může dojít k zpětnému rázu.
Vždy provádějte nový řez.
Zásadně doporučujeme, abyste se nepokoušeli
používat řetězovou pilu na stromech, na žebříku
nebo na jiném nestabilním povrchu. Rozhodnete-li
se takové akce provádět, uvědomte si, že jsou tyto
pozice velmi nebezpečné.
Při řezání větví které jsou napruženy dávejte pozor,
aby větev při uvolnění napětí neodskočila a neudeřila vás.
Vyvarujte se řezání:
•
Upraveného dřeva.
•
Do země.
•
Pletiva, hřebíků atd.
•
Příliš tenkých větviček a stromků, protože tenké
větvičky mohou být řetězem pily zachyceny a odmrštěny směrem k vám, popřípadě může dojít ke ztrátě
vaší rovnováhy.
•
Nepoužívejte řetězovou pilu ve výšce, která je větší
než výška vašich ramen.
•
Zajistěte, aby byla pro případ nehody v blízkosti jiná
osoba (ale v bezpečné vzdálenosti).
•
Musíte-li se z jakéhokoliv důvodu dotýkat řetězu pily,
ujistěte se, zda je pila odpojena od sítě.
•
Hlučnost tohoto nářadí může překročit 80 dB(A).
Proto vám doporučujeme provádět vhodná opatření
pro ochranu sluchu.
Bezpečnostní pokyny pro řetězovou pilu
•
Zásadně doporučujeme, aby začínající uživatelé
řetězové pily prošli praktickým proškolením o použití
pily a ochranného vybavení, které povede zkušený
pracovník. První zkouška by měla proběhnout při
řezání kulatiny na vhodném stojanu.
•
Při přenášení řetězové pily vám doporučujeme,
abyste se ujistili, zda je zajištěna brzda.
•
Chraňte pilu, není-li používána. Neskladujte řetězovou pilu, aniž byste nejdříve sejmuli řetěz pily a lištu
pily, které by během skladování měly být ponořeny
v oleji. Skladujte všechny části řetězové pily na
suchém a bezpečném místě, mimo dosah dětí.
•
Před uskladněním vám doporučujeme vypuštění
oleje z nádržky pily.
•
Dodržujte správný postoj a naplánujte si bezpečný
únik před padajícími stromy nebo větvemi.
•
Při řezání používejte klíny a zabraňte ohýbání vodicí
lišty pily a řetězu v řezu.
•
Pečujte o řetěz pily. Dbejte na to, aby byl řetěz stále
ostrý a aby byl řádně usazen na vodicí liště. Dbejte
na to, aby byly řetěz a vodicí lišta čisté a správně
namazané. Udržujte všechny ovládací prvky čisté,
suché a neznečistěné olejem nebo mazivy.
Bezpečnost ostatních osob
•
Toto zařízení není určeno k použití osobami (včetně
dětí) se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi, nebo nedostatkem zkušeností
a znalostí, pokud těmto osobám nebyl stanoven
dohled, nebo pokud jim nebyly poskytnuty instrukce
týkající se použití zařízení osobou zodpovědnou za
jejich bezpečnost.
•
Děti by měly být pod dozorem, aby si s nářadím
nehrály.
Vibrace
Deklarovaná úroveň vibrací uvedená v technických
údajích a v prohlášení o shodě byla měřena v souladu
se standardní zkušební metodou předepsanou normou
EN 60745 a může být použita pro srovnání jednotlivých
nářadí mezi sebou. Deklarovaná úroveň vibrací může
být také použita k předběžnému stanovení doby práce
s tímto nářadím.
Zpětný ráz může být způsoben:
•
Náhodným kontaktem mezi přední částí lišty pily
a větví nebo jiným předmětem, je-li řetěz pily v pohybu.
•
Kontaktem s kovem, betonem nebo jiným tvrdým
materiálem nacházejícím se v blízkosti dřeva, nebo
který se nachází ve dřevě.
•
Tupým nebo uvolněným řetězem.
•
Řezáním ve výšce, která je větší než je výška ramen
obsluhy.
•
Nedostatečnou pozorností při držení nebo vedení
řetězové pily při řezání.
•
Přetěžováním. Při práci vždy udržujte správný postoj
a rovnováhu a nepřeceňujte se.
Varování! Úroveň vibrací při aktuálním použití elektrického nářadí se může od deklarované úrovně vibrací lišit
v závislosti na způsobu použití nářadí. Úroveň vibrací
může být vzhledem k uvedené hodnotě vyšší.
Při stanovení doby vystavení se působení vibrací,
z důvodu určení bezpečnostních opatření podle normy
2002/44/EC k ochraně osob pravidelně používajících
elektrické nářadí v zaměstnání, by měl předběžný odhad
působení vibrací brát na zřetel aktuální podmínky použití
nářadí s přihlédnutím na všechny části pracovního cyklu,
jako jsou doby, při které je nářadí vypnuto a kdy běží
naprázdno.
6
Výstražné symboly
Na nářadí můžete nalézt následující výstražné symboly:
•
Varování! Z důvodu snížení rizika způsobení úrazu si uživatel musí přečíst tento
návod k obsluze.
nebo údery, protože by mohlo dojít k poranění nebo
k požáru.
Nenabíjejte poškozené baterie.
Nabíječky
Vaše nabíječka je určena pro provoz pouze pod jedním
napětím. Vždy zkontrolujte, zda napětí v síti odpovídá
napětí na výkonovém štítku.
•
Používejte nabíječku Black & Decker pouze k nabíjení baterie, která byla dodána s nářadím. Ostatní
baterie mohou prasknout, způsobit poranění nebo
jiné škody.
•
Nikdy se nepokoušejte nabíjet baterie, které nejsou
k nabíjení určeny.
•
Poškozené kabely ihned vyměňte.
•
Nevystavujte nabíječku vlhkosti.
•
Nesnažte se nabíječku demontovat.
•
Nesnažte se proniknout do nabíječky.
Nepoužívejte pilu ve vlhkém prostředí
a nevystavujte ji dešti.
Vždy používejte prostředky k ochraně
sluchu.
Vždy používejte vhodnou ochranu zraku.
Vždy používejte neklouzavou bezpečnostní obuv.
Nálepky na nabíječce
Na nabíječce můžete nalézt následující symboly:
Dávejte pozor na padající předměty. Držte
z dosahu okolní osoby.
Vaše nabíječka je opatřena dvojitou izolací.
Z tohoto důvodu není nutná ochrana uzemněním. Vždy zkontrolujte, zda napětí v síti
odpovídá napětí na výkonovém štítku.
Nepoužívejte toto nářadí na žebříku.
Podle postupu, který je uveden v tomto
návodu, provádějte kontrolu napnutí
řetězu po každých 10 minutách provozu,
abyste zaručili bezpečný provoz pily.
Upravte vůli na hodnotu 3 mm.
Nabíjecí základna není určena pro venkovní
použití.
Před použitím si přečtěte návod k obsluze.
Je-li okolní teplota příliš vysoká, nabíječka
se automaticky vypne. Jakmile dojde opět
k poklesu okolní teploty, nabíječka opět obnoví
svou funkci.
Po každých 10 minutách provozu namažte
řetěz olejem.
Varování! Vyvarujte se dotýkání řetězu
v místě odvodu pilin.
Nabíjejte baterie pouze při teplotách v rozsahu
od 10 °C do 40 °C.
Směr otáčení řetězu.
Popis
K zajištění trvalého bezpečného provozu
musí být při výměně řetězu a vodící
lišty použity výhradně originální díly
Black & Decker. Katalogové číslo náhradního řetězu A6158, katalogové číslo
náhradní lišty pily 90517720.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
Další bezpečnostní pokyny pro baterie a nabíječky
Baterie
•
Nikdy se nepokoušejte ze žádného důvodu narušit
obal baterie.
•
Nevystavujte baterii vlhkosti.
•
Nevystavujte baterii působení horka.
•
Neskladujte baterii na místech, kde může teplota
přesáhnout 40 °C.
•
Nabíjejte baterie pouze při teplotách v rozsahu od
10 °C do 40 °C.
•
Nabíjejte baterii pouze nabíječkou dodávanou
společně s nářadím.
•
Při likvidaci baterií se řiďte pokyny uvedenými v části
„Ochrana životního prostředí“.
•
Nepoškozujte a nedeformujte baterii propichováním
Hlavní spínač
Odjišťovací tlačítko
Víčko nádržky oleje
Nádržka oleje
Sestava předního ochranného krytu
Kryt řetězu
Seřizovací šroub napnutí řetězu
Řetěz
Vodicí lišta
Baterie
Kryt řetězové lišty
Nabíječka
Sestavení
Varování! Před montáží z nářadí vyjměte baterii (10).
Nasazení a sejmutí baterie (obr. A)
•
Chcete-li baterii (10) nasadit, srovnejte ji s místem
jejího uložení na nářadí. Zasuňte baterii (10) do nářadí a zatlačte na ni tak, aby došlo k jejímu řádnému
usazení.
7
Chcete-li baterii (10) vyjmout, stiskněte uvolňovací
tlačítko (24) a současně vysunujte baterii (10) z nářadí.
Varování! Abyste předešli náhodnému spuštění, před
provedením následujících úkonů se ujistěte, zda je
vyjmuta baterie a zda je na řetězu (8) nasazen kryt
řetězové pily (11). Nedodržení tohoto pokynu může
způsobit vážný úraz.
•
•
Nabíjení baterie (obr. B)
•
•
•
•
Nabíjení
Varování! Nenabíjejte baterii, je-li okolní teplota nižší
než 10 °C nebo vyšší než 40 °C. Doporučená teplota
pro nabíjení baterie je zhruba 24 °C.
Poznámka: Nabíječka nebude baterii nabíjet, je-li
teplota článku baterie nižší než zhruba 0 °C nebo vyšší
než 60 °C.
•
Nechejte baterii v nabíječce a nabíječka začne
baterii nabíjet automaticky, jakmile dojde k zvýšení
nebo snížení teploty článku baterie.
•
Připojte nabíječku (12) k síti a zapněte ji.
•
Vložte baterii (10) do nabíječky. Ujistěte se, zda je
baterie v nabíječce (12) řádně usazena.
•
Indikátor nabíjení bude nepřetržitě blikat.
•
Nabíjení baterie bude ukončeno, jakmile bude
indikátor nabíjení souvisle svítit.
•
Baterie může být v nabíječce se svíticí diodou
ponechána neomezenou dobu. Dioda bude občas
blikat (režim nabíjení), protože nabíječka bude občas
provádět dobíjení baterie.
•
Indikátor nabíjení (dioda) bude svítit tak dlouho, jak
dlouho bude baterie uložena v nabíječce, která je
připojena k elektrické síti.
Proveďte nabití vybitých baterií do 1 týdne. Jsou-li baterie
skladovány ve vybitém stavu, jejich provozní životnost
bude značně zkrácena.
•
•
•
•
•
Položte nářadí na pevnou a stabilní podložku.
Dodaným šestihranným klíčem (21) uvolněte dva
šrouby s hlavou s vnitřním šestihranem (14). Vyšroubujte šrouby (14).
Sejměte sestavu kryt řetězu (6).
Seřizovací šroub napnutí řetězu (7) otočte proti
směru pohybu hodinových ručiček tak, aby se mohla
lišta pily (9) zasunout zpět, čímž dojde k uvolnění
řetězu (8).
Sejměte opotřebovaný řetěz (8) z ozubeného kola
(15) a lišty pily (9).
Umístěte nový řetěz (8) do drážky vodicí lišty pily (9)
a nasaďte řetěz na ozubené kolo (15). Porovnáním
šipek na řetězu (8) a na krytu řetězu (6) se ujistěte,
zda zuby řetězu směřují správným směrem.
Ujistěte se, zda jsou polohovací čepy (18) umístěny
ve výřezu (17) vodící lišty (9) a zda otvorem (20) pod
výřezem prochází stavěcí čep (19).
Namontujte sestavu krytu řetězu (6) a dva šrouby
s hlavou s vnitřním šestihranem (14).
Pomocí dodaného šestihranného klíče (21) dotáhněte šrouby s hlavou s vnitřním šestihranem (14).
Seřiďte napnutí řetězu podle níže uvedeného postupu.
Kontrola a seřízení napnutí řetězu (obr. C a E)
•
Zkontrolujte napnutí řetězu. Napnutí je správné,
vrátí-li se řetěz (8) zpět, došlo-li palcem a prostředníkem k jeho vysunutí z vodicí lišty (9) o 3 mm. Na
spodní straně by mezi vodicí lištou (9) a řetězem
pily (8) neměl být žádný průhyb.
Nastavení napnutí:
•
Povolte 2 upevňovací šrouby s hlavou s vnitřním
šestihranem (14).
•
Otáčejte seřizovacím šroubem napnutí řetězu (7) ve
směru pohybu hodinových ručiček.
Varování! Nepřepínejte řetěz, vedlo by to k jeho nadměrnému opotřebování a snížení životnosti jak řetězu,
tak i vodicí lišty.
•
Jakmile bude napnutí řetězu správné, dotáhněte 2
upevňovací šrouby s hlavou s vnitřním šestihranem
(14).
Varování! Pokud je řetěz pily nový, kontrolujte během
prvních dvou hodin provozu pravidelně jeho napnutí,
protože se nový řetěz mírně natáhne.
Indikátory nabíjení
Bude-li nabíječka detekovat problém baterie, indikátor
nabíjení bude blikat v rychlém režimu.
•
Dojde-li k tomuto problému, vyjměte baterii (10)
z nabíječky a znovu ji do ní vložte.
•
Bude-li problém přetrvávat, použijte v nabíječce jinou
baterii, abyste zjistili, zda je v pořádku nabíječka.
•
Bude-li jiná baterie nabíjena bez problémů, původní
baterie je poškozena a měla by být vrácena do
autorizovaného servisu, kde bude recyklována.
•
Bude-li s jinou baterií stejný problém jako s původní
baterií, nechejte nabíječku zkontrolovat a opravit
v autorizovaném servisu.
Poznámka: Zjištění, zda je baterie poškozena nebo ne,
může trvat zhruba patnáct minut.
Je-li baterie příliš horká nebo příliš studená, dioda bude
střídavě blikat rychle a pomalu (opakovaně jedno bliknutí
pro každou rychlost).
Plnění olejové nádržky (obr. G)
•
Sejměte víčko nádržky (3) a naplňte nádržku (4)
doporučeným typem řetězového oleje. Hladinu oleje
lze v nádržce (4) vidět. Znovu nasaďte víčko nádržky
(3).
•
Pravidelně pilu vypínejte a kontrolujte množství oleje.
Sahá-li hladina níže, než do jedné čtvrtiny, vyjměte
baterii (10) a doplňte nádržku (4) vhodným typem
oleje.
Mazání řetězu olejem (obr. G)
Řetěz pily (8) musí být před každým použitím pily a po
jeho každém čištění namazán pouze olejem správné
třídy (kat. č. A6027).
•
Řetěz (8) před provedením každého řezu namažte
tak, že dvakrát stlačíte balónek ve víčku nádržky
Nasazení a sejmutí řetězu pily (obr. C - E a G)
Při manipulaci s řetězem (8) vždy používejte
ochranné rukavice. Řetěz pily je ostrý a může
vás poranit, i když není pila v chodu.
8
Chcete-li zabránit štípání, první řez musí být veden
směrem nahoru, maximálně do hloubky odpovídající
jedné třetině průměru větve. Druhý řez je veden směrem
dolů k prvnímu řezu.
oleje (3), přičemž budete balónek držet stlačený po
dobu 3 - 4 sekund.
Zbytková rizika
Je-li nářadí používáno jiným způsobem, než je uvedeno
v přiložených bezpečnostních varováních, mohou se
objevit dodatečná zbytková rizika. Tato rizika mohou
vzniknout v důsledku nesprávného použití, dlouhodobého
použití atd.
Přestože jsou dodržovány příslušné bezpečnostní
předpisy a jsou používána bezpečnostní zařízení, určitá
zbytková rizika nemohou být vyloučena. Tato rizika jsou
následující:
•
Zranění způsobená kontaktem s jakoukoli rotující
nebo pohybující se částí.
•
Zranění způsobená při výměně dílů, pracovního
nástroje nebo příslušenství.
•
Zranění způsobená dlouhodobým použitím nářadí.
Používáte-li jakékoli nářadí delší dobu, zajistěte, aby
byly prováděny pravidelné přestávky.
•
Poškození sluchu.
•
Zdravotní rizika způsobená vdechováním prachu
vytvářeného při použití nářadí (příklad: - práce se
dřevem, zejména s dubovým, bukovým a MDF).
Nenáročné řezání (obr. I)
Způsob řezání závisí na způsobu podepření kulatiny.
Je-li to možné, vždy používejte vhodný stojan pro řezání
dřeva. Vždy zahajujte řez s řetězem (8) v chodu a tak, aby
byl hrotový nárazník v kontaktu se dřevem. Dokončení
řezu proveďte kruhovým pohybem hrotového nárazníku
proti dřevu.
Je-li kulatina při řezání podepřena po celé délce:
•
Provádějte řez směřující dolů, ale zabraňte tomu,
aby se pila dostala do kontaktu se zemí, protože by
došlo k rychlému otupení řetězu.
Je-li kulatina při řezání podepřena na obou koncích:
•
Nejdříve řežte jednu třetinu průměru směrem dolů,
abyste zabránili štípaní a potom řežte druhý řez
naproti prvnímu řezu. Je-li podepřena pouze jedna
strana kulatiny:
•
Nejdříve řežte jednu třetinu průměru směrem nahoru, abyste zabránili štípaní a potom řežte směrem
dolů.
Použití
Pokud stojíte na svahu:
•
Vždy stůjte na svahu nad kmenem.
Zapnutí a vypnutí (obr. G)
Varování! Nechejte nářadí pracovat vlastním tempem.
Zamezte přetěžování nářadí. Pro vaši bezpečnost je
nářadí vybaveno systémem dvou spínačů. Tento systém
zabraňuje náhodnému spuštění nářadí.
Používáte-li stojan na řezání dřeva (obr. I):
Je-li to možné, vždy zásadně doporučujeme použití
stojanu.
•
Umístěte kmen do stabilní polohy. Vždy provádějte
řez vně opěrných bodů stojanu. K zajištění obrobku
použijte svorky nebo upínací pásy.
Zapnutí
•
Stiskněte odjišťovací tlačítko (2) a současně stiskněte hlavní spínač (1).
•
Uvolněte odjišťovací tlačítko (2).
Čištění, údržba a uskladnění
Vypnutí
•
Uvolněte stisk hlavního spínače (1).
Varování! Nikdy se nepokoušejte zajistit hlavní spínač
v poloze zapnuto.
Vaše nářadí Black & Decker bylo zkonstruováno tak, aby
pracovalo co nejdéle s minimálními nároky na údržbu.
Řádná péče o nářadí a jeho pravidelné čištění vám zajistí
jeho bezproblémový chod.
Prořezávání větví stromů (obr. H)
Ujistěte se, zda prořezávání větví stromů nezakazuje
nebo nereguluje místní platný zákon nebo předpis. Prořezávání by mělo být prováděno zkušenými pracovníky,
protože hrozí zvýšené riziko sevření řetězu (8) na vodicí
liště pily a zpětného rázu.
Vaše nabíječka nevyžaduje žádnou speciální údržbu
mimo pravidelné čištění.
Varování! Před prováděním jakékoli údržby sejměte
z nářadí baterii. Před čištěním odpojte nabíječku od
sítě.
Nasazení krytu baterie (obr. J)
Varování! Při přepravě a skladování nasaďte na baterii
(10) kryt (22).
Před prořezáváním berte v úvahu všechny okolnosti,
které mohou ovlivnit směr pádu, včetně:
•
Délky a hmotnosti řezané větve.
•
Neobvyklé složité struktury těžké větve nebo její
rozložení.
•
Okolních stromů a překážek, včetně těch nad hlavou.
•
Rychlosti a směru větru.
•
Větví, které jsou propleteny s jinými větvemi.
Pracovník by měl brát v úvahu přístup k větvím stromu
a směr jejich pádu. Větve stromu se mohou snadno
zhoupnout směrem ke kmenu. Mimoto mohou větve
ohrozit okolo stojící osoby, objekty a jiný majetek, nacházející se pod nimi.
Po použití a před uložením nářadí
Pomocí suchého malířského štětce pravidelně čistěte
větrací otvory na nářadí.
K čištění nářadí používejte pouze mýdlový roztok a vlhký
hadřík. Dbejte na to, aby se do nářadí nedostala žádná
kapalina a nikdy neponořujte žádnou část nářadí do
kapaliny.
•
Tvrdým kartáčem odstraňte zachycené nečistoty.
•
Namažte řetěz (8) olejem.
9
Broušení řetězu pily
Chcete-li od pily získat maximální výkon, je důležité,
aby byly zuby řetězu stále ostré. Návod k tomuto úkonu naleznete na obalu brusného přípravku. Pro tento
účel doporučujeme zakoupení brusné sady pro řetězy
Black & Decker (tato sada je k dispozici u autorizovaných
prodejců Black & Decker (kat. č. A6039).
Místní sběrny odpadů, recyklační stanice nebo prodejny
vám poskytnou informace o správné likvidaci elektro
odpadů z domácnosti.
Společnost Black & Decker poskytuje službu sběru
a recyklace výrobků Black & Decker po skončení jejich
provozní životnosti. Chcete-li získat výhody této služby,
odevzdejte prosím váš výrobek kterémukoli autorizovanému zástupci servisu Black & Decker, který nářadí
odebere a zajistí jeho recyklaci.
Výměna opotřebovaných nebo poškozených řetězů
a vodících lišt
Nové řetězy jsou k dispozici u autorizovaných prodejců
nebo servisů Black & Decker (kat. č. A6158), náhradní
vodicí lišty jsou k dispozici pouze u autorizovaných
prodejců Black & Decker (kat. č. 90517720). Abyste se
vyhnuli riziku úrazu, používejte pouze originální řetězy
a vodicí lišty Black & Decker. Vždy používejte originální
náhradní díly.
Místo nejbližšího autorizovaného servisu Black & Decker se dozvíte na příslušné adrese uvedené na
zadní straně tohoto návodu. Seznam autorizovaných
servisů Black & Decker a podrobnosti o poprodejním servisu naleznete také na internetové adrese:
www.2helpU.com
Baterie
Broušení řetězu
Břity řetězu se při kontaktu se zemí nebo hřebíkem
okamžitě otupí.
Baterie Black & Decker mohou být mnohokrát
nabíjeny. Po ukončení jejich životnosti je likvidujte tak, aby nedošlo k ohrožení životního
prostředí:
Napnutí řetězu
Provádějte pravidelnou kontrolu napnutí řetězu pily.
•
Co dělat, potřebuje-li vaše pila opravu.
Tato řetězová pila odpovídá požadavkům platných bezpečnostních předpisů. Opravy by měly být prováděny
pouze kvalifikovanými osobami při použití originálních
náhradních dílů. Nedodržení tohoto pokynu může vést
k značnému ohrožení obsluhy. Doporučujeme vám,
abyste tento návod uložili na bezpečném místě.
•
Nechejte nářadí v chodu, dokud nedojde k úplnému
vybití baterie a potom ji z nářadí vyjměte.
Baterie NiCd a NiMH lze recyklovat. Odevzdejte
je vašemu servisnímu středisku nebo do místní
sběrny.
Technické údaje
Napájecí napětí
Otáčky řetězu (naprázdno)
Hmotnost
Uložení
Pokud nebude nářadí několik měsíců v provozu, nechejte
v ideálním případě baterii (10) uloženou v nabíječce.
V jiných případech postupujte následovně:
•
Vyjměte baterii (10) z nářadí.
•
Baterii (10) zcela nabijte.
•
Nářadí a baterii (10) uložte na bezpečném a suchém
místě. Teplota v místě uložení baterie se musí pohybovat v rozsahu od +5 °C do +40 °C. Uložte baterii
(10) na rovný povrch.
•
Před použitím nářadí po jeho dlouhodobém uložení
znovu zcela nabijte baterii (10).
Baterie
Napájecí napětí
Kapacita
Hmotnost
Nabíječka
Vstupní napětí
Výstupní napětí
Výstupní proud
Přibližná doba nabíjení
Hmotnost
Ochrana životního prostředí
Tříděný odpad. Tento výrobek nesmí být vyhozen do běžného domácího odpadu.
GKC1817L H1
V 18
min-1 190
kg 2
V 18
Ah 1,7-1,5 Nicd
kg 0,8
V
V
mA
hod
kg
90539541
230
21
520
1
0,5
Úroveň akustického tlaku měřená dle normy 2000/14/
EC:
LpA (akustický tlak)
78,6 dB(A)
odchylka (K)
3 dB(A)
89,6 dB(A)
LWA (akustický výkon)
odchylka (K)
3 dB(A)
90 dB(A)
LwA (zaručená hodnota)
Jednoho dne zjistíte, že výrobek Black & Decker musíte
vyměnit nebo jej nebudete dále používat. V tomto případě
myslete na ochranu životního prostředí a nevyhazujte
jej do domácího odpadu. Zlikvidujte tento výrobek v tříděném odpadu.
Pokud hlučnost překročí 85 dB (A), vždy používejte
sluchátka. Vibrace ruka/paže měřené dle normy EN
60745: 4 ms-2
Tříděný odpad umožňuje recyklaci a opětovné
využití použitých výrobků a obalových materiálů. Opětovné použití recyklovaných materiálů
pomáhá chránit životní prostředí před znečištěním a snižuje spotřebu surovin.
10
Celková úroveň vibrací (prostorový vektorový součet)
podle normy EN 60745:
Řezání čerstvě pokáceného
0,62 m/s2
měkkého dřeva (ah)
odchylka (K)
1,5 m/s2
Záruka
Společnost Black & Decker důvěřuje kvalitě svého
vlastního nářadí a poskytuje kupujícímu mimořádnou
záruku. Tato záruka je nadstandardní a v žádném případě
nepoškozuje Vaše zákonná práva. Tato záruka platí ve
všech členských státech EU a Evropské zóny volného
obchodu EFTA.
ES Prohlášení o shodě
SMĚRNICE PRO STROJNÍ ZAŘÍZENÍ
Objeví-li se na výrobku Black & Decker, v průběhu 24 měsíců od zakoupení, jakékoli materiálové či výrobní vady,
garantujeme ve snaze o minimalizování vašich starostí
bezplatnou výměnu vadných dílů, opravu nebo výměnu
celého výrobku za níže uvedených podmínek:
•
Výrobek nebyl používán pro obchodní nebo profesionální účely a nedocházelo-li k jeho pronájmu.
•
Výrobek nebyl vystaven nesprávnému použití a nebyla zanedbána jeho předepsaná údržba.
•
Výrobek nebyl poškozen cizím zaviněním.
•
Nebyly prováděny opravy výrobku jinými osobami než
pracovníky značkového servisu Black & Decker.
GKC1817L
Společnost Black & Decker prohlašuje, že tyto produkty
popisované v technických údajích splňují požadavky
následujících norem: 98/37/EC (do 28. prosince 2009),
2006/42/EC (od 29. prosince 2009), EN60745-1,
EN60745-2-13.
Chcete-li získat další informace, kontaktujte prosím společnost Black & Decker na následující adrese nebo na
adresách, které jsou uvedeny na konci tohoto návodu.
Při uplatňování reklamace je nutno prodejci nebo
servisnímu středisku předložit doklad o nákupu
výrobku. Místo vaší nejbližší autorizované servisní
pobočky Black & Decker se dozvíte na příslušné
adrese uvedené na zadní straně této příručky. Seznam
autorizovaných servisů Black & Decker a podrobnosti
o poprodejním servisu naleznete také na internetové
adrese: www.2helpU.com
Níže podepsaná osoba je odpovědná za sestavení
technických údajů a provádí toto prohlášení v zastoupení
společnosti Black & Decker.
Kevin Hewitt
Viceprezident pro spotřebitelskou techniku
Black & Decker Europe, 210 Bath Road, Slough,
Berkshire, SL1 3YD
United Kingdom
16. 12. 2009
Navštivte naši internetovou adresu
www.blackanddecker.co.uk a zaregistrujte si Váš
výrobek Black & Decker. Budete tak mít neustále
přehled o nových výrobcích a speciálních nabídkách.
Další informace o značce Black & Decker a o našem
výrobním programu získáte na internetové adrese
www.blackanddecker.co.uk
11
BLACK & DECKER TRADING S.R.O.
Klášterského 2
143 00 Praha 4 – Modřany
Česká Republika
Tel.:
00420 2 444 02 450
00420 2 417 76 655,6
Fax: 00420 2 417 70 204
Servis: 00420 2 444 03 247
www.blackanddecker.cz
www.dewalt.cz
recepce@blackanddecker.cz
BAND SERVIS
K Pasekám 4440
760 01 Zlín
Tel.:
00420 577 008 550,1
www.bandservis.cz
bandservis@bandservis.cz
Fax: 00420 577 008 559
BLACK & DECKER SLOVAKIA S.R.O.
Stará Vajnorská cesta 8
831 04 Bratislava
Slovenská republika
Tel.:
00421 2 446 38 121,3
Fax: 00421 2 446 38 122
www.blackanddecker.sk
www.dewalt.sk
informacie@blackanddecker.sk
BAND SERVIS
Paulínska 22
917 01 Trnava
Tel.:
00421 33 551 10 63
www.bandservis.sk
p.talajka@bandservis.sk
Fax: 00421 33 551 26 24
BAND SERVIS
Južná trieda 17
040 01 Košice
Tel.:
00421 55 623 31 55
bandserviske@zoznam.sk
zst00124617- 25-06-2009
12
13
40
39
E15081
40
39
GKC1817(P)(NM)
GKC1817L
17
23
24
21
20
8
22
1
18
19
www.2helpU.com
14
11
13
9
1
25
10
4
19
1
29
5
GKC1817(L)(P)(NM)
12
20
21
2
7
12 - 01 - 10
3
16
27
28
6
26
15
H1
TYP.
14
CZ
ZÁRUČNÍ LIST
PL
KARTA GWARANCYJNA
H
JÓTÁLLÁSI JEGY
SK
ZÁRUČNÝ LIST
CZ
H
měsíců
hónap
24
PL
SK
miesiące
mesiacov
CZ
Výrobní kód
Datum prodeje
Razítko prodejny
Podpis
H
Gyári szám
A vásárlás napja
Pecsét helye
Aláírás
PL
Numer seryjny
Data sprzedaży
Stempel
Podpis
SK
Číslo série
Dátum predaja
Pečiatka predajne
Podpis
CZ
H
Adresy servisu
Band Servis
Klášterského 2
CZ-14300 Praha 4
Tel.: 00420 2 444 03 247
Fax: 00420 2 417 70 204
PL
Band Servis
K Pasekám 4440
CZ-76001 Zlín
Tel.: 00420 577 008 550,1
Fax: 00420 577 008 559
http://www.bandservis.cz
Black & Decker Központi
Garanciális-és Márkaszerviz
1163 Budapest
(Sashalom) Thököly út 17.
Tel.: 403-2260
Fax: 404-0014
SK
Adres serwisu centralnego
ERPATECH
ul. Obozowa 61
01-418 Warszawa
Tel.: 022-8620808
Fax: 022-8620809
CZ
H
Adresa servisu
Band Servis
Paulínska ul. 22
SK-91701 Trnava
Tel.: 00421 33 551 10 63
Fax: 00421 33 551 26 24
Dokumentace záruční opravy
PL
Przebieg napraw gwarancyjnych
A garanciális javitás dokumentálása
SK
Záznamy o záručných opravách
CZ
Číslo
Datum příjmu
Datum zakázky
Číslo zakázky
Závada
Razítko
Podpis
H
Sorszám
Bejelentés időpontja
Javítási időpont
Javitási
Hiba jelleg
oka
Pecsét
Przebieg
naprawy
Stempel
Popis
poruchy
Pečiatka
Podpis
munkalapszám
Jótállás új határideje
PL
SK
02/07
Nr.
Číslo
dodávky
Data zgłoszenia
Dátum nahlásenia
Data naprawy
Dátum opravy
Nr. zlecenia
Číslo
objednávky
Aláírás
Podpis
Download PDF

advertising