DW078 | DeWalt DW078 LASER instruction manual

500500-84 CZ
DW078
Obrázek 1
Obrázek 2
2
Obrázek 3
Obrázek 4
Obrázek 5
3
Obrázek 6
Obrázek 7
4
ROTAČNÍ LASER
DW078
BLAHOPŘEJEME VÁM!
UPOZORNĚNÍ: Označuje potencionálně hrozící rizikovou situaci, která,
není-li jí zabráněno, může vést ke
způsobení lehkého nebo středně vážného zranění.
UPOZORNĚNÍ: Je-li použito bez
výstražného symbolu, označuje potencionálně hrozící rizikovou situaci,
která, není-li jí zabráněno, může vést
ke způsobení hmotných škod.
Zvolili jste si laser značky D EWALT. Roky
zkušeností, důkladný vývoj výrobků a inovace
vytvořily ze společnosti D E WALT jednoho
z nejspolehlivějších partnerů pro uživatele
profesionálního elektrického nářadí.
Technické údaje
Napájecí napětí
V
Rychlost otáček
min-1
Třída laseru
Třída ochrany krytí
Přesnost
mm/m
Rozsah automatického
srovnání
°
Provozní teplota
°C
Závitový otvor
Hmotnost (bez akumulátoru) kg
DW078
9.6, 12, 14.4, 18
600
3R
IP54
±0,1
Upozorňuje na riziko úrazu způsobeného elektrickým proudem.
Upozorňuje na riziko vzniku požáru.
±5
-5 až +50
5/8" x 11
2,0
Akumulátorový blok
Typ akumulátoru
Napětí
Hmotnost
V
kg
DE9503
NiMH
18
1,1
Nabíječka
Napětí sítě
Přibližná doba nabíjení
Hmotnost
VAC
min
kg
DE9116
230
60
0,4
ES Prohlášení o shodě
07
DW078
Společnost D E WALT tímto prohlašuje, že
výrobky popisované v technických údajích
splňují požadavky následujících norem: 73/23/
EEC, 98/37/EEC, 89/336/EEC, EN 60335,
EN 55014-1, EN 55014-2, EN 61000-3-2,
EN 61000-3-3, EN 60825-1 a EN 61010-1.
Další informace vám poskytne zástupce
společnosti D EWALT na následující adrese
nebo na adresách, které jsou uvedeny na zadní
straně tohoto návodu.
Pojistky
Nářadí 230 V 10 A v napájecí síti
Níže podepsaná osoba je odpovědná za sestavení technických údajů a provádí toto prohlášení v zastoupení společnosti D EWALT.
Pojmy: Bezpečnostní pokyny
Níže uvedený popis popisuje stupeň závažnosti
každého označení. Přečtěte si pozorně
návod k použití a věnujte pozornost těmto
symbolům.
Horst Grossmann
Viceprezident oddělení vývoje a konstrukce
výrobku
D EWALT, Richard-Klinger-Strase 11,
D-65510, Idstein, Německo
11/2007
NEBEZPEČÍ: Označuje bezprostředně hrozící rizikovou situaci, která, neníli jí zabráněno, povede ke způsobení
vážného nebo smrtelného zranění.
VAROVÁNÍ: Označuje možné hrozící
nebezpečí které, v případě nedodržení, může způsobit smrt nebo
vážné zranění.
5
•
Bezpečnostní pokyny týkající se
laserů
•
VAROVÁNÍ! Přečtěte si veškeré
pokyny. Nedodržení níže uvedených
pokynů může mít za následek úraz
elektrickým proudem, vznik požáru
anebo vážné poranění.
•
TYTO POKYNY USCHOVEJTE
•
•
•
•
•
•
•
•
S elektrickým nářadím nepracujte ve
výbušných prostorách, jako jsou například prostory, ve kterých se vyskytují
hořlavé kapaliny, plyny nebo prašné
látky. Elektrické nářadí je zdrojem jiskření,
což může vést k zapálení prachu nebo
výparů.
Laser používejte pouze s výhradně
určenými akumulátory. Použití jakýchkoliv jiných typů akumulátorů může vést
k nebezpečí vzniku požáru.
Pokud laser nepoužíváte, uložte jej
mimo dosah dětí a nekvalifikovaných
osob. Lasery jsou v rukou nekvalifikované
obsluhy nebezpečné.
Pro váš model používejte pouze příslušenství schválené výrobcem. Příslušenství vhodné pro jeden typ laseru může
při použití s jiným typem vést ke vzniku
úrazu.
Oprava vašeho laseru MUSÍ být provedena pouze osobou s příslušnou
kvalifikací. Opravy, servis nebo údržba
prováděná nekvalifi kovanou osobou
může vést ke vzniku úrazu. Adresu
vašeho nejbližšího autorizovaného střediska D EWALT naleznete na zadní straně
tohoto návodu, nebo na internetové adrese
www.2helpU.com.
Ke sledování laserového paprsku
nepoužívejte optické přístroje, jako
jsou dalekohled nebo nivelační přístroj.
Jinak by mohlo dojít k vážnému poškození
zraku.
Laser nepokládejte do takové polohy,
kde by mohly jakékoliv osoby upřít zrak
do laserového paprsku, ať již neúmyslně nebo záměrně. Jinak by mohlo dojít
k vážnému poškození zraku.
Laser nepokládejte v blízkosti odrazivých materiálů, které mohou způsobit
odklon paprsku a následně zasažení
zraku okolních osob. Jinak by mohlo dojít
k vážnému poškození zraku.
•
•
Pokud laser nepoužíváte, vypněte jej.
Ponechání laseru v zapnutém stavu zvyšuje riziko zasažení zraku okolních osob.
Nepracujte s laserem v blízkosti dětí
a zabraňte, aby děti laser obsluhovaly.
Jinak by mohlo dojít k vážnému poškození
zraku.
Varovné štítky neodstraňujte a udržujte
je čitelné. Pokud budou varovné štítky
odstraněny, mohou být obsluha nebo
okolní osoby nechtěně vystaveny záření.
Laser bezpečně pokládejte na rovný
podklad. Pokud dojde k pádu laseru, může
dojít k jeho poškození nebo k vážnému
úrazu.
Vhodně se oblékejte. Nenoste volný
oděv nebo šperky. Dlouhé vlasy svažte síťkou. Dbejte na to, aby se vaše
vlasy, oděv nebo rukavice nedostaly
do nebezpečné blízkosti pohyblivých
částí. Volný oděv, šperky nebo dlouhé
vlasy mohou být pohyblivými díly zachyceny. Pohyblivé díly bývají často zakryty
větracími otvory, dávejte tedy pozor na
zachycení i v těchto větracích otvorech.
VAROVÁNÍ: Použití ovládacích či
nastavovacích prvků nebo provádění jiných postupů, než je výslovně
uvedeno, může mít za následek
nebezpečné ozáření.
VA R OVÁ N Í ! R O TAČ N Í L A S E R
NEROZEBÍREJTE. Uvnitř výrobku
se nenalézají žádné části určené
k opravám. Demontáží rotačního
laseru budou ukončeny veškeré
záruční podmínky vztahující se
k tomuto výrobku. Výrobek žádným
způsobem neupravujte. Úprava
výrobku může mít za následek nebezpečné ozáření.
Další bezpečnostní pokyny
týkající se laserů
•
•
6
Tento typ laseru odpovídá třídě 3R podle
normy DIN EN 60825-1:2001-11 (max.
5 mW, 600-680 nm). Nenahrazujte laserovou diodu diodou jiného typu. Je-li laser
poškozen, svěřte opravu pouze autorizovanému servisu.
Instalovat, seřizovat a obsluhovat laserové
zařízení mohou pouze osoby kvalifikované
a proškolené. Oblasti, ve kterých se používají lasery třídy 3R, musí být označeny
•
•
•
•
příslušným varovným označením.
Nepoužívejte laser k jiným účelům, než je
projekce laserových paprsků.
Před tím, než přístroj poprvé použijete,
zkontrolujte, zda je bezpečnostní upozornění na štítku uvedeno ve vašem jazyce.
Přístroj, který neobsahuje varovné štítky
ve vašem jazyce, nepoužívejte!
Přestože je produkovaný paprsek laseru
třídy 3R dobře viditelný i ve větší vzdálenosti, možné riziko poškození zraku
v dosahu přístroje zůstává nezměněno.
Neprovádějte nastavení přístroje do takové
výšky, aby mohl laserový paprsek procházet přes osoby ve výšce jejich očí. Zvláště
opatrní buďte na přítomnost schodů a zrcadlících se ploch.
NEBEZPEČÍ: Nebezpečí smrtelného úrazu elektrickým proudem.
Na nabíjecích svorkách nabíječky
je napětí 230 V. Neprovádějte zkoušku vodivými předměty.
Mohlo by dojít k úrazu elektrickým
proudem.
VAROVÁNÍ: Nebezpečí úrazu
elektrickým proudem. Dbejte na
to, aby se do nabíječky nedostala
žádní tekutina. Mohlo by dojít
k úrazu elektrickým proudem.
UPOZORNĚNÍ: Riziko popálení.
S ohledem na snížení nebezpečí
úrazu nabíjejte pouze nabíjitelné
akumulátory DEWALT. Ostatní typy
akumulátorů mohou prasknout,
což může vést ke způsobení
zranění nebo hmotných škod.
UPOZORNĚNÍ: V určitých podmínkách, kdy je nabíječka připojena k napájecímu napětí, může dojít
ke zkratování nabíjecích kontaktů
uvnitř nabíječky cizími předměty.
Cizí vodivé předměty a materiály,
jako jsou ocelová vlna (drátěnka),
hliníkové fólie nebo jakékoliv částečky kovu, se nesmí dostat do
vnitřního prostoru nabíječky. Neníli v nabíječce vložen akumulátor,
vždy odpojte nabíječku od sítě.
Dříve než budete provádět čištění
nabíječky, odpojte ji od sítě.
Jiná nebezpečí
•
Při práci s tímto strojem vznikají následující
rizika:
– úrazy způsobené pohledem do laserového paprsku.
Štítky na nářadí
Na výrobku jsou následující piktogramy:
Před použitím si přečtěte návod
k obsluze.
Laserová výstraha
Laser třídy 3R
Třída ochrany krytí: IP54
•
UMÍSTĚNÍ DATOVÉHO KÓDU
Datový kód, ve kterém je také obsaženo datum
výroby, je umístěn na spodní straně laseru
poblíž úchytného otvoru opatřeného závitem!
•
Příklad:
2008 XX XX
Rok výroby
Důležité bezpečnostní pokyny
pro všechny nabíječky
•
TYTO POKYNY USCHOVEJTE: Tento návod
obsahuje důležité bezpečnostní pokyny
a pokyny pro obsluhu nabíječky.
• Před použitím nabíječky si přečtěte všechny pokyny a výstražná upozornění nacházející se na nabíječce, akumulátoru a na
výrobku, který tento akumulátor používá.
•
7
NEPOKOUŠEJTE se nabíjet akumulátor
pomocí nabíječek, které nejsou uvedeny v tomto návodu. Nabíječka a akumulátorový blok jsou vyrobeny tak, aby bylo
umožněno jejich vzájemné použití.
Tyto nabíječky nejsou určeny pro
použití s jinými typy akumulátorů, než
jsou nabíjitelné akumulátory DEWALT.
Jakékoliv jiné použití může vést ke způsobení požáru nebo k úrazu elektrickým
proudem.
Nevystavujte nabíječku působení deště
nebo sněhu.
Při odpojování nabíječky vždy vytáhněte zástrčku ze zásuvky a netahejte
za napájecí kabel. Tímto způsobem
zabráníte poškození zástrčky a napájecího
kabelu.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Ujistěte se, zda je napájecí kabel
veden tak, abyste po něm nešlapali,
nezakopávali o něj a aby nedocházelo
k jeho poškození nebo nadměrnému
zatížení.
Není-li to naprosto nutné, nepoužívejte
prodlužovací kabel. Použití nesprávného
prodlužovacího kabelu by mohlo vést ke
způsobení požáru nebo k úrazu elektrickým proudem.
Nepokládejte na nabíječku žádné
předměty a neumísťujte nabíječku na
měkký povrch, na kterém by mohlo dojít
k zablokování ventilačních drážek, což
by způsobilo nadměrné zvýšení teploty
uvnitř nabíječky. Umístěte nabíječku na
taková místa, která jsou mimo dosah zdrojů
tepla. Odvod tepla z nabíječky je prováděn
přes drážky v horní a spodní části krytu
nabíječky.
Nepoužívejte nabíječku s poškozeným
napájecím kabelem nebo s poškozenou
zástrčkou — zajistěte okamžitou výměnu
poškozených částí.
Nepoužívejte nabíječku, došlo-li k prudkému nárazu do nabíječky, k jejímu
pádu nebo k jejímu poškození jiným
způsobem.Předejte je autorizovanému
servisu.
Nepokoušejte se o demontáž nabíječky;
musí-li být provedena oprava, svěřte
tuto opravu autorizovanému servisu.
Nesprávné smontování nabíječky může
vést ke způsobení požáru nebo k úrazu
elektrickým proudem.
Před čištěním nabíječku vždy odpojte
od elektrické sítě. Tímto způsobem
omezíte riziko úrazu elektrickým proudem. Vyjmutí akumulátoru riziko úrazu
nesnižuje.
NIKDY se nepokoušejte spojit 2 nabíječky
dohromady.
Nabíječka je určena pro použití se
standardním napětím elektrické sítě
230 V. Nepokoušejte se nabíječku
použít s jiným napájecím napětím. To se
nevztahuje na nabíječky do automobilů.
Postup nabíjení
NEBEZPEČÍ: Nebezpečí smrtelného
úrazu elek tr ick ým proudem. Na
nabíjecích svorkách nabíječky je
napětí 230 V. Neprovádějte zkoušku
vodivými předměty. Nebezpečí úrazu
elektrickým proudem.
1. Před vložením akumulátoru do nabíječky
zapojte napájecí kabel nabíječky (x) do
zásuvky elektrické sítě.
2. Do nabíječky vložte akumulátor (v). Červená kontrolka (nabíjení) začne blikat
a proces nabíjení bude zahájen.
3. Ukončení nabíjení bude indikováno nepřetržitým svícením červeného indikátoru.
Akumulátor je zcela nabit a může být
okamžitě použit nebo může zůstat v nabíječce.
PRŮBĚH NABÍJENÍ
Stav nabití akumulátoru je podrobně popsán
v níže uvedené tabulce.
Stav nabití
nabíjení
zcela nabito
prodleva zahřátý/studený
akumulátor
akumulátor vyměňte
závada
––––––
—–—–
•••••••••••
•• •• •• ••
Automatické oživení
Režim automatického oživení provede srovnání
nabití jednotlivých článků akumulátoru podle
jejich maximální kapacity. Oživení akumulátorů
by mělo být prováděno každý týden, nebo pokud
již akumulátory nepodávají stejný výkon.
Oživení akumulátoru provedete tak, že jej
obvyklým způsobem vložíte do nabíječky.
Akumulátor ponechejte v nabíječce alespoň
8 hodin.
Prodleva zahřátý/studený
akumulátor
Pokud nabíječka detekuje, že je akumulátor
příliš zahřátý nebo studený, automaticky
spustí funkci prodlevy zahřátého/studeného
akumulátoru a pozastaví proces nabíjení do
doby, než akumulátor dosáhne přiměřené
teploty. Potom bude nabíječka automaticky
pokračovat v nabíjení. Tato funkce zajistí
maximální životnost akumulátoru.
TYTO POKYNY USCHOVEJTE
Nabíječka
Vaše nabíječka DE9116 umožňuje nabíjet
a k u m u l á t o r y D E W A LT N i C d a N i M H
v napěťovém rozsahu od 9,6 V do 18 V.
8
OCHRANA PŘED ÚPLNÝM VYBITÍM
Pokud je akumulátor vložen v nářadí, je
chráněn před úplným vybitím.
Nepoužívejte akumulátor nebo nabíječku, došlo-li k prudkému nárazu,
pádu, přetížení nebo poškození těchto
výrobků jiným způsobem (například
propíchnutí hřebíkem, náraz kladivem,
rozšlápnutí atd.). Mohlo by dojít k úrazu elektrickým proudem. Poškozené
akumulátory by měly být vráceny do
autorizovaného servisu, kde bude
zajištěna jejich recyklace.
UPOZORNĚNÍ: Není-li nářadí používáno, při odkládání postavte nářadí
na stabilní povrch tak, aby nemohlo
dojít k jeho pádu. Některá nářadí
s rozměrnými akumulátory zůstanou
na takovém akumulátoru stát ve vzpřímené poloze, ale snadno může dojít
k jejich převržení.
Důležité bezpečnostní pokyny
pro všechny akumulátory
Při objednávání náhradních akumulátorů
se ujistěte, zda jste do objednávky napsali
katalogové číslo akumulátoru a také jeho
napětí.
Po vyjmutí z obalu není akumulátor zcela
nabit. Před použitím akumulátoru a nabíječky
si přečtěte níže uvedené bezpečnostní pokyny.
Při nabíjení potom postupujte podle uvedených
pokynů.
PŘEČTĚTE SI VŠECHNY POKYNY
•
•
•
•
•
Nenabíjejte a nepoužívejte akumulátor
ve výbušném prostředí, jako jsou například prostory s výskytem hořlavých
kapalin, plynů nebo prašných látek.
Jiskření při vkládání nebo vyjímání akumulátoru z nabíječky může způsobit vznícení
prachu nebo výparů.
Do nabíječky nezasouvejte akumulátor
násilím. Žádným způsobem akumulátor neupravujte, aby jej bylo možné
zasunout do nekompatibilní nabíječky,
protože může dojít k prasknutí akumulátoru a následnému vzniku vážného
úrazu.
Akumulátory nabíjejte pouze v nabíječkách
D EWALT.
Dbejte na to, aby NEDOŠLO k postříkání
nebo ponoření akumulátoru do vody nebo
do jiné kapaliny.
Neskladujte a nepoužívejte nářadí
a akumulátory v místech, kde může
teplota dosáhnout nebo překročit 40 °C
(jako jsou venkovní boudy nebo plechové budovy v létě).
SPECIFICKÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY
PRO AKUMULÁTORY TYPU NiCd NEBO
NiMH
• Nespalujte akumulátory, i když jsou
značně poškozeny nebo zcela opotřebovány. Akumulátor může v ohni explodovat.
• Při extrémním namáhání nebo při vysokých teplotách může docházet k malým
únikům kapaliny z akumulátoru. To není
známkou poruchy. Dojde-li ovšem k poškození vnějšího obalu akumulátoru:
a. a dojde k potřísnění vaší pokožky kapalinou z akumulátoru, ihned zasažené
místo několik minut omývejte mýdlem
a vodou.
b. a kapalina z akumulátoru zasáhne
vaše oči, okamžitě je začněte vyplachovat čistou vodou po dobu minimálně 10 minut a ihned vyhledejte
lékařskou pomoc. (Poznámka pro
lékaře: Kapalina je 25 - 35 % roztok
hydroxidu draselného.)
NEBEZPEČÍ: Nebezpečí smrtelného
úrazu elektrickým proudem. Nikdy se
nepokoušejte z jakéhokoliv důvodu
akumulátor otevřít. Dojde-li k prasknutí
nebo poškození obalu akumulátoru,
nevkládejte tento akumulátor do nabíječky. Dávejte pozor, aby nedošlo
k rozdrcení, pádu nebo jinému poškození akumulátoru.
SPECIFICKÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY
PRO AKUMULÁTORY TYPU Li-Ion
• Nespalujte akumulátory, i když jsou
značně poškozeny nebo zcela opotřebovány. Akumulátor může v ohni
explodovat. Při spalování akumulátorů
typu Li-Ion dochází k vytváření toxických
výparů a uvolňování částeček materiálů.
• Dostane-li se obsah akumulátoru na
pokožku, ihned zasažené místo omyjte mýdlem a vodou. Dostane-li se vám
9
•
kapalina z akumulátoru do očí, vyplachujte
otevřené oči vodou zhruba 15 minut nebo
po dobu, dokud podráždění neustane.
Je-li nutné lékařské ošetření, elektrolytem
akumulátoru je směs tekutých organických
uhličitanů a solí lithia.
Otevřené články akumulátoru uvolňují
látky způsobující podráždění dýchacích cest. Zajistěte přísun čerstvého
vzduchu. Přetrvávají-li uvedené symptomy,
vyhledejte lékařské ošetření.
Štítky na nabíječce a na
akumulátoru
Vedle piktogramů uvedených v příručce mohou
štítky na nabíječce a na akumulátoru obsahovat následující piktogramy:
Před použitím si přečtěte návod
k obsluze.
Nabíjení akumulátoru.
Akumulátor nabit.
VAROVÁNÍ: Riziko popálení. Je-li
kapalina akumulátoru v ystavena
jiskření nebo otevřenému plamenu,
může dojít k jejímu vznícení.
Vadný akumulátor.
Prodleva zahřátý/studený akumulátor
Ochranná krytka akumulátoru
(obr. 2)
Neprovádějte zkoušku vodivými
předměty.
Ochranná krytka slouží k ochraně kontaktů
nepoužívaného akumulátoru. Pokud by nebyla tato krytka nasazena, mohlo by dojít ke
zkratování kontaktů akumulátoru kovovými
předměty a tím k jeho poškození nebo ke
vzniku požáru.
1. Před vložením akumulátoru do nabíječky
nebo do nářadí z něj odstraňte ochrannou
krytku.
2. Po vytažení akumulátoru z nabíječky nebo
z nářadí na něj ihned nasaďte ochrannou
krytku.
Nenabíjejte poškozené akumulátory.
Používejte pouze akumulátory
D EWALT, jiné typy mohou explodovat, způsobit úraz a hmotné
škody.
Zabraňte styku s vodou.
Poškozené kabely ihned vyměňte.
VAROVÁNÍ: Před uložením nebo před
přenášením odpojeného akumulátoru
se ujistěte, zda je na kontaktech řádně
nasazena ochranná krytka.
Nabíjejte pouze v rozmezí teplot
4 °C až 40 °C.
Akumulátor (obr. 1)
Likvidaci akumulátorů provádějte
s ohledem na životní prostředí.
TYP AKUMULÁTORU
Model DW078 lze napájet akumulátor y
D EWALT 12, 14.4 a 18 V NiMH a D EWALT
9.6, 12, 14.4 a 18 V NiCd. Model DW078 lze
také napájet akumulátory D EWALT 14.4 a 18 V
Lithium Ion.
Akumulátory typu NiMH, NiCd+
a Li-Ion nikdy nespalujte.
Lze nabíjet akumulátor y typu
NiMH a NiCd.
Doporučení pro skladování
Doba nabíjení je uvedena v technických údajích.
1. Nejvhodnější místo pro skladování je
v chladu a suchu, z dosahu přímého
slunečního záření a nadměrného tepla či
chladu.
2. Delší doba skladování nezpůsobí poškození nabíječky ani akumulátoru. Při správných podmínkách mohou být skladovány 5
i více let.
Obsah balení
Balení obsahuje:
1 Rotační laser
1 Dálkové ovládání
1 Detektor
10
1
1
1
1
1
Svorka detektoru
Kufřík
Nabíječka (DW078KH)
Akumulátor (DW078KH)
Návod k obsluze
NABÍJEČKA (OBR. 2)
n. Akumulátorový blok
o. Uvolňovací tlačítka
p. Nabíječka
q. Indikátor nabíjení (červený)
r. Ochranná krytka akumulátoru
POZNÁMKA: U modelů N nejsou obsahem
balení akumulátory a nabíječka.
• Zkontrolujte, zda během přepravy nedošlo
k poškození nářadí, jeho částí nebo příslušenství.
• Před použitím nářadí si důkladně přečtěte
návod k obsluze.
Elektrická bezpečnost
Elektrický motor je navržen pro různá napětí (viz technické údaje). Vždy zkontrolujte,
zda napětí akumulátoru odpovídá napětí na
výkonovém štítku nářadí. Ujistěte se také,
zdali hodnota napětí vaší nabíječky odpovídá
hodnotě napětí vaší zásuvky ve zdi.
Popis (obr. 1 – 3)
Vaše nabíječka D EWALT je chráněna
dvojitou izolací v souladu s normou
EN 60335.
VAROVÁNÍ: Neprovádějte žádné
úpravy nářadí ani jeho součástí. Mohlo
by dojít k úrazu nebo k poškození
nářadí.
V případě výměny přívodního kabelu musí být
tato provedena u autorizovaného servisního
zástupce nebo odborníkem s příslušnou
kvalifikací.
POUŽITÍ VÝROBKU
Rotační laser DW078 je určen pro projekci
pomocných laserových paprsků při provádění
odborných prací. Tento přístroj může být použit
při venkovních pracích i při pracích v místnostech pro kontrolu vodorovnosti (hladiny).
Rozsah použití je od rozvržení stěn až po
srovnávání do rovin a pokládání podlah.
Použití prodlužovacího kabelu
Pokud to není nezbytně nutné, prodlužovací
kabel nepoužívejte. Používejte schválený
prodlužovací kabel vhodný pro vaši nabíječku
(viz technické údaje). Minimální průřez vodiče
je 1 mm2; maximální délka je 30 m. V případě
použití navinovacího kabelu, odviňte vždy
celou délku kabelu.
NEPOUŽÍVEJTE toto nářadí ve vlhkém prostředí nebo v prostředí s výskytem hořlavých
kapalin a plynů.
Tento laser je profesionální nářadí. ZABRAŇTE dětem, aby se s tímto nářadím dostaly do
kontaktu. Používají-li toto zařízení nezkušené
osoby, musí být zajištěn odborný dozor.
Vybalení
VYLEPENÍ VÝSTRAŽNÝCH ŠTÍTKŮ
Bezpečnostní varování na v ýstražných
štítcích na přístroji musí být uvedena v jazyce
uživatele.
LASER (OBR. 1)
a. Průsvitná dvířka
b. Přepravní rukojeť
c. Západka
d. Otočná laserová hlava
e. Hlavní spínač
f. LED indikátor napájení
g. LED indikátor osy X
h. LED indikátor osy Y
Z tohoto důvodu jsou s přístrojem dodávány
samostatné archy se samolepícími štítky.
VAROVÁNÍ: Před tím, než přístroj
poprvé použijete, zkontrolujte, zda je
bezpečnostní upozornění na štítku
uvedeno ve vašem jazyce.
Výstražné štítky by měly vypadat následovně:
LASEROVÉ ZÁŘENÍ
NEDÍVEJTE SE DO PAPRSKU
LASEROVÉ ZAŘÍZENÍ TŘÍDY 3R
DÁLKOVÉ OVLÁDÁNÍ (OBR. 1)
i. Hlavní spínač
j. Tlačítko manuálního režimu
k. Směrové šipky: nahoru/dolů
l. Směrové šipky: vlevo/vpravo
m. LED indikátor napájení
•
11
Pokud jsou výstražné štítky v cizím jazyce,
postupujte následovně:
–
–
–
Požadovaný štítek oddělte z archu.
Původní štítek v cizím jazyce tímto
pečlivě přelepte.
Štítek na místě přitlačte.
ny pípne. Nedojde k žádnému poškození
laseru, ale bude pracovat v režimu “mimo
hladinu“.
3. Laser upevněte ke stativu tak, že zašroubujete rukojeť se závitem (s) na stativu do
otvoru opatřeného závitem (t) umístěného
ve spodní straně laseru.
POZNÁMKA: S ohledem na bezpečné
uchycení se ujistěte, zda je Vámi použitý
stativ opatřen šroubem s velikostí závitu
5/8“–11.
4. Zapněte laser.
SESTAVENÍ
VAROVÁNÍ: Před sestavením a seřízením vždy vyjměte akumulátor. Před
vložením nebo vyjmutím akumulátoru
nářadí vždy vypněte.
VA R O VÁ N Í : P o u ž í v e j t e p o u z e
akumulátory a nabíječky D EWALT.
PROVOZ
Vkládání a vyjímání akumulátoru
z nářadí (obr. 2)
VAROVÁNÍ: Vždy dodržujte bezpečnostní předpisy a platná nařízení.
VLOŽENÍ AKUMULÁTORU
1. Uvolněte západku (c) tak, aby bylo možné
průsvitná dvířka (a) otevřít. Vložte akumulátor (n).
•
•
UPOZORNĚNÍ: Laser bude funkční i když nebude západka dvířek
prostoru pro akumulátor plně
zaskočena. Aby byl akumulátor
zajištěn, vždy se ujistěte, zda jsou
dvířka prostoru pro akumulátor
uzavřena a západka zaskočila.
•
•
2. Akumulátor pevně zasuňte dovnitř.
3. Uzavřete dvířka prostoru pro akumulátor
a uzavřete západku.
•
VYJMUTÍ AKUMULÁTORU
1. Uvolněte západku a otevřete průsvitná
dvířka.
2. Vyjměte akumulátor.
3. Vložte akumulátor do nabíječky, aby se
nabil. (Viz Postup při nabíjení.)
•
•
Nastavení laseru (Obr. 3–6)
•
Přístroj umožňuje různá nastavení a tím je jeho
využitelnost vysoká.
UPEVNĚNÍ KE STATIVU (OBR. 3)
1. Stativ pevně postavte a nastavte jej do
požadované výšky.
2. Ujistěte se, zda je vrchol stativu přibližně
v rovině. Laser provede automatické srovnání do vodorovné polohy pouze pokud
je vrchní část stativu v odchylce ± 5° od
roviny. Pokud je laser nastaven příliš mimo
vodorovnou hladinu, po dosažení limitu
rozsahu automatického vyrovnání do rovi-
•
12
S ohledem na zvýšení životnosti akumulátoru jej vždy vyjměte, pokud laser
nepoužíváte.
Pro zajištění přesnosti práce provádějte
často kalibraci laseru. Viz kapitola Kontrola prostorové kalibrace v části Údržba.
Před použitím laseru se ujistěte, zda je
umístěn na relativné hladkém, pevném
povrchu.
Vždy si označte střed laserové linie nebo
bodu. Pokud vícekrát označíte jiné části
paprsku, ve vašem měření vznikne chyba.
Z důvodu zvětšení pracovní vzdálenosti
a přesnosti, umístěte laserový přístroj do
středu pracovního prostoru.
Při montáži na stěnu nebo ke stativu laser
pevně zajistěte.
Ke zvýšení čitelnosti laserového paprsku
používejte zvětšovací laserové brýle anebo jako pomocný prostředek k nalezení
paprsku použijte laserový terčík.
Pamatujte na to, že velké teplotní rozdíly
mohou způsobit pohyby nebo posuvy
stavebních konstrukcí, stativů, zařízení,
atd. Tak může dojít k ovlivnění přesnosti.
Během práce proto často kontrolujte přesnost.
Pokud dojde k pádu laseru nebo pokud je
laser vystaven silnému nárazu, ponechejte
kalibrační systém před použitím laseru
zkontrolovat u odborného ser visního
zástupce.
V klidovém režimu budou všechny funkce
laserové jednotky vypnuty, vyjma periodického
blikání LED kontrolky napájení (f) na ovládacím
panelu laseru. Opětovným stiskem hlavního
spínače dálkového ovládání laserovou jednotku
“probudíte”.
Panel s ovládacími tlačítky laseru
(obr. 1)
Laser je ovládán hlavním spínačem (e). Na
ovládacím panelu jsou tři indikátory LED:
napájení (f), vyrovnání v ose X (g), vyrovnání
v ose Y (h).
POZNÁMKA: Úplné vypnutí laseru lze provést
pouze stiskem hlavního spínače na ovládacím
panelu laserové jednotky. Laser se také
automaticky vypne, pokud zůstane ponechán
v klidovém režimu po dobu 8 hodin.
ZAPNUTÍ LASERU (OBR. 1)
1. Vložte plně nabitý akumulátor. Ujistěte se,
zda jsou dvířka prostoru pro akumulátor
bezpečně uzavřena a zajištěna.
2. Laser uvedete do chodu mírným stiskem
hlavního spínače (e). Rozsvítí se LED
indikátor napájení (f). Pokud není laser
v rovině, kontrolky srovnání v osách X (g)
a Y (h) budou blikat. Po vyrovnání laseru
v jednotlivých osách blikat přestanou.
POZNÁMKA: Po srovnání laseru do roviny se začne hlava otáčet, nebo v otáčení
pokračuje.
DÁ LKOV É OV L Á DÁ N Í: TL AČÍTKO
MANUÁLNÍHO REŽIMU
Manuální režim spustíte tak, že stisknete
a podržíte na dálkovém ovladači tlačítko
manuálního ovládání (j) po dobu 3 sekund.
Pro použití funkce manuálního sklonu musí být
aktivován manuální režim. (Úplný popis této
funkce naleznete v kapitole Použití režimu
manuálního sklonu.)
VYPNUTÍ LASERU
Laser vypnete mírným stiskem hlavního
spínače. LED indikátor napájení zhasne.
Do režimu automatického vyrovnání se vrátíte
opětovným stiskem a podržením tlačítka
manuálního ovládání na dálkovém ovladači
po dobu 3 sekund.
Panel s ovládacími tlačítky laseru
HLAVNÍ SPÍNAČ
Úplné vypnutí laseru lze provést pouze stiskem
hlavního spínače na ovládacím panelu laserové
jednotky. Laser se také automaticky vypne,
pokud zůstane ponechán v klidovém režimu
po dobu 8 hodin.
Použití režimu manuálního sklonu:
Režim manuálního sklonu u modelu DW078
umožňuje zrušení funkce automatického
vyrovnání v jedné ose (směru), a tak je možné
v této ose provést sklon laseru. Druhá osa bude
nadále automaticky vyrovnávána tak, aby byl
sklon laseru upraven pouze v očekávaném
směru.
POZNÁMKA: Laser uvedete do klidového
režimu stiskem hlavního spínače dálkového
ovládání. V klidovém režimu budou všechny
funkce laserové jednotky vypnuty, vyjma periodického blikání LED kontrolky napájení na
ovládacím panelu laseru. Opětovným stiskem
hlavního spínače dálkového ovládání laserovou
jednotku “probudíte”.
Spuštění a ukončení manuálního režimu
sklonu:
• Manuální režim sklonu spustíte tak, že
stisknete a podržíte na dálkovém ovladači
tlačítko manuálního ovládání (j) po dobu
3 sekund.
• Do režimu automatického vyrovnání se
vrátíte opětovným stiskem a podržením
tlačítka manuálního ovládání na dálkovém
ovladači po dobu 3 sekund.
Bezdrátové dálkové ovládání
Dálkové ovládání umožňuje jedné osobě
provádět nastavení a obsluhu laseru z určité
vzdálenosti. Dálkové ovládání je vybaveno
hlavním spínačem (i), tlačítkem manuálního
režimu (j), tlačítky se čtyřmi šipkami (k, l) a LED
indikátorem přenosu (m).
Nastavení směru sklonu:
• Pokud je manuální režim sklonu aktivován,
jednotka automaticky přejde na manuální
nastavení v ose Y. Tím je umožněno obsluze provést změnu sklonu laseru ve směru
osy Y, která je označena “zaměřovačem”
na ochranné kleci.
DÁLKOVÉ OVLÁDÁNÍ: HLAVNÍ SPÍNAČ
Laser uvedete do klidového režimu stiskem
hlavního spínače (i) dálkového ovládání.
13
V určitých situacích může být požadováno
provést sklon laseru v ose X. Směr manuálního provádění sklonu lze měnit vpřed
a vzad mezi osami Y a X následovně:
– Pro spuštění režimu manuálního
nastavení sklonu v ose X okamžitě
(do 5 sekund) po spuštění manuálního
režimu sklonu stiskněte a podržte na
dálkovém ovladači tlačítko pravé šipky.
– Jednotku lze přepnout zpět na manuální nastavení sklonu v ose Y okamžitým
stiskem a podržením tlačítka levé šipky
na dálkovém ovládání.
– Pokud chcete provést změnu vybrané
osy při manuálním provádění sklonu
později, vyvolejte zpět režim automatického vyrovnání, poté znovu aktivujte
manuální režim sklonu a řiďte se výše
uvedeným postupem pro volbu osy.
V režimu manuálního srovnání horizontální
polohy:
Tlačítka se šipkami (k) se používají ke sklonu
laserové hlavy nahoru nebo dolů v osách X
nebo Y, jak je vyznačeno na ochranné kleci
laserové jednotky.
V režimu manuálního srovnání vertikální
polohy:
Tlačítka se šipkami nahoru a dolů (k) odklání
laserový paprsek ve směru chodu hodinových
ručiček a proti směru chodu hodinových
ručiček.
Šipky vlevo a vpravo (l) posunují laserový
paprsek doleva a doprava.
POZNÁMKA: Model DW078 nemá vertikální
režim s funkcí automatického vyrovnání.
Výstraha o změně polohy
přístroje
LED indikátory os X a Y na ovládacím panelu
laserové jednotky (g, h) indikují zvolený směr
manuálního nastavení sklonu. Manuálně nastavovaná osa je označena zhasnutou kontrolkou
LED a osa, která je vyrovnávána automaticky je
označena trvale svítící kontrolkou LED.
Model DW078 má vestavěnu funkci alarmu,
která upozorní obsluhu, že po automatickém
vyrovnání jednotky došlo k jejímu narušení.
Laserová jednotka ukončí rotování, indikátory
LED na ovládacím panelu začnou blikat a rozezní se bzučák.
Nastavení velikosti sklonu:
Jakmile je režim manuálního nastavení sklonu
aktivován, velikost sklonu lze manuálně
nastavit kterýmkoliv z následujících způsobů:
• K natočení laserové rotační hlavy nahoru
a dolů použijte tlačítka se směrovými
šipkami nahoru a dolů (k) na dálkovém
ovládání.
NEBO
• Celou laserovou jednotku lze nahnout
nahoru a dolů jejím položením na šikmou
plochu. Ujistěte se, zda je laserová jednotka umístěna tak, aby bylo manuální
nastavení sklonu prováděno ve stejném
směru jako šikmá plocha.
RESET LASEROVÉ JEDNOTKY PRO DALŠÍ
POUŽITÍ
• Pomocí hlavního spínače na ovládacím
panelu laserové jednotky přístroj vypněte
a opět zapněte.
NEBO
• Pomocí hlavního spínače na dálkovém
ovládání uveďte jednotku do klidového
režimu a zpět do provozního stavu.
POZNÁMKA: Po spuštění Výstrahy o změně
polohy přístroje proveďte vždy kontrolu
nastavení laseru.
Příslušenství laseru
DÁLKOVÉ OVL ÁDÁNÍ: TL AČÍTK A SE
ŠIPKAMI
Tlačítka se šipkami (k, l) slouží pro různé funkce v závislosti na pracovním režimu laserové
jednotky.
D I G I TÁ L N Í L A S E R O V Ý D E T E K T O R
(OBR. 5)
Detektor pomáhá určit polohu laserového
paprsku při velmi jasném okolí anebo při
větších vzdálenostech. Vytváří jak viditelný,
tak i zvukový signál při kontaktu laserového
paprsku s detektorem.
V režimu automatického srovnání
horizontální polohy:
V tomto režimu nemají tlačítka se šipkami
žádnou funkci.
Příslušenství je možné používat jak v místnosti,
tak i ve venkovním prostředí, všude kde je
obtížné najít laserový paprsek.
14
Detektor není určen k použití s lasery, které
nejsou rotační, ale je kompatibilní s většinou
rotačních laserů s červeným nebo infračerveným (neviditelným) paprskem, které jsou
v prodeji.
Tato příslušenství jsou:
• Zvětšovací skla laseru
• DE0730 Terčík
• DE0790 D EWALT Držák na stěnu
• DE0734 D EWALT Nivelační tyč
• DE0735 D EWALT Stativ
• DE0736 D EWALT Stativ
• DE0737 D EWALT Nivelační tyč
• DE0738 D EWALT Spádová konzole
• DE9135 D EWALT nabíječka LI
• D EWALT Akumulátory:
Digitální laserový detektor D EWALT lze používat s příchytkou detektoru, anebo bez ní. Pokud
je použijeme s dodanou příchytkou, může být
příslušenství přichyceno na nivelační tyč, tyč
s vyznačenými úrovněmi, sloup nebo stojan.
Přesnost
Pokud je přístroj provozován spolu s digitálním
laserovým detektorem, musí se k úrovni přesnosti přístroje připočíst přesnost detektoru.
• Konstantní odchylka (nastavení detektoru
na úzké snímání) ± 1,0 mm
• Nominální odchylka (nastavení detektoru
na rozšířené snímání) ± 3,0 mm
Napětí
NiCd
NiMH
LI
9.6
DE906
–
–
12
DE9071/DE9075
DE9501
–
14.4
DE9091/DE9092
DE9502 DE9140
18
DE9095/DE9096
DE0503 DE9180
Další podrobnosti týkající se příslušenství
získáte u svého autorizovaného prodejce.
Nejpřesnějších výsledků dosáhnete, pokud
práci začnete s rozšířeným snímáním a skončíte s úzkým.
ÚDRŽBA
Vaše elektrické nářadí D EWALT bylo zkonstruováno tak, aby pracovalo co nejdéle
s minimálními nároky na údržbu. Dlouhodobá
bezproblémová funkce nářadí závisí na jeho
řádné údržbě a pravidelném čištění.
• Pro zajištění přesnosti práce provádějte
často kalibraci laseru. Viz kapitola Kontrola prostorové kalibrace.
• Kontrola kalibrace a další údržbu lze provést v servisních centrech D EWALT.
• Pokud laser nepoužíváte, uložte jej v dodaném kufříku.
• Pokud je laser mokrý, v dodaném kufříku
jej neskladujte. Vnější části otřete měkkým
suchým hadříkem a ponechejte jej na
vzduchu vyschnout.
• Laser neskladujte při teplotách pod -18°C
(0°F) nebo při teplotách přesahujících 41°C
(105°F).
• Nabíječka není určena k servisu. Uvnitř
zařízení nejsou žádné díly určené k servisu.
Montáž detektoru na nivelační tyč (obr. 5)
1. Před uchycením detektoru k nivelační tyči
nejprve připojte detektor k příchytce tak,
že jej do západky v příchytce (u) zatlačíte.
Kolejničky (v) nasuňte přes příčku (w)
umístěnou na detektoru tak, aby západka
(x) na příchytce zaskočila do otvoru (y)
v detektoru.
2. Otáčením rukojeti svorky (z) proti směru
chodu hodinových ručiček rozevřete čelisti
svorky.
3. Detektor umístěte do požadované výšky
a otáčením rukojeti svorky ve směru chodu
hodinových ručiček svorku na nivelační tyči
zajistěte.
4. K provedení úpravy výšky mírně svorku
povolte, přesuňte detektor do nové polohy
a svorku utáhněte.
Doplňkové příslušenství
VAROVÁNÍ: Jiné příslušenství, než
je příslušenství nabízené společností
D E WALT, nebylo s tímto výrobkem
testováno. Proto by mohlo být použití
takového příslušenství s tímto nářadím velmi nebezpečné. Ke snížení
rizika vzniku úrazu používejte pouze
příslušenství doporučené výrobcem
D EWALT.
Kontrola prostorové kalibrace
(obr. 6, 7)
VAROVÁNÍ: Kalibraci laserové hlavy
vždy svěřte pouze kvalifi kovanému
zástupci značkového servisu.
Kontrola prostorové kalibrace by měla být
prováděna často.
15
POZNÁMKA: Jako součást záruky D EWALT
má majitel právo v období pr vního roku
na jedno provedení kalibrace ZDARMA.
Jednoduše vyplňte přiloženou poukázku
a odevzdejte ji spolu s přístrojem a dokladem
o koupi u autorizovaného zástupce D EWALT.
Certifikát bude přidělen bez dalších poplatků.
Čištění
VAROVÁNÍ:
• Před čištěním odpojte nabíječku
vždy od sítě.Nečistoty a maziva
mohou být z povrchu nabíječky
odstraněny pomocí hadříku nebo
měkkého kartáče bez kovových
štětin. Nepoužívejte vodu nebo
jiné čisticí prostředky.
• Před čištěním z nářadí vyjměte
akumulátor.
• K čištění nekovových součástí
nářadí nikdy nepoužívejte rozpouštědla nebo jiné agresivní
látky. Používejte pouze hadřík
navlhčený v jemném mýdlovém
roztoku.
• Zabraňte proniknutí jakékoliv
kapaliny do vnitřních částí nářadí;
neponořujte žádné části nářadí do
kapaliny.
• K čištění laseru nepoužívejte stlačený vzduch.
• Ventilační otvory udržujte čisté
a plastový kryt pravidelně čistěte
měkkou tkaninou.
• Ohebný pryžový kryt lze čistit
vlhkým hadříkem nepouštějícím
chlupy, například bavlněným.
VLHČETE POUZE VODOU —
NEPOUŽÍVEJTE žádné čistící látky ani rozpouštědla. Před
uložením ponechejte přístroj na
vzduchu vyschnout.
• Za určitých podmínek se může
na vnitřních skleněných čočkách
usazovat prach a nečistoty. To má
vliv na kvalitu laserového paprsku
a pracovní dosah. Čočky je možné
čistit pomocí vatových tamponů
navlhčenými ve vodě.
Kontrola prostorové kalibrace neobnáší
kalibraci laseru. Tyto kontroly signalizují, zda
laser vytváří korektní linii v rovině a neopravují
chyby laseru při vyrovnání do roviny.
Těmito kontrolami nelze nahradit profesionální
kalibraci prováděnou servisním střediskem
D EWALT.
KO N T R O L A K A L I B R A C E H L A D I N Y
(OSA X)
1. Stativ položte mezi stěny s rozestupem
nejméně 15 m. Přesnou polohu stativu není
nezbytně nutné dodržet.
2. Laser upevněte na stativ tak, aby osa X
směřovala přímo na jednu ze stěn.
3. Laser zapněte a počkejte, až se dokončí
automatické vyrovnání.
4. Na stěnách vyznačte a změřte body A a B,
jak je znázorněno na obrázku 6.
5. Celou jednotku laseru otočte o 180° tak,
aby osa X směřovala přímo na protilehlou
stěnu.
6. Počkejte, až se dokončí automatické vyrovnání laseru a vyznačte a změřte body AA
a BB, jak je znázorněno na obrázku 7.
7. Spočítejte celkovou chybu pomocí rovnice:
Celková chyba = (AA – A) – (BB– B)
8. Celkovou chybu srovnejte s povolenými
limity v následující tabulce.
Vzdálenost mezi
stěnami
Povolená chyba
L = 15 m
3 mm
L = 25 m
5 mm
L = 50 m
10 mm
KO N T R O L A K A L I B R A C E H L A D I N Y
(OSA Y)
Zopakujte výše uvedený postup s laserem
umístěným tak, aby přímo na stěny mířila
osa Y.
Ochrana životního prostředí
Tříděný odpad. Toto zařízení nesmí
být vyhozeno do běžného domovního
odpadu.
16
A ž nebudete váš výrobek D E WALT dále
potřebovat nebo uplyne doba jeho životnosti,
nelikvidujte jej spolu s domovním odpadem.
Přístroj zlikvidujte v tříděném odpadu.
Tříděný odpad umožňuje recyklaci
a opětovné využití použitých výrobků
a obalových materiálů. Opětovné
použití recyklovaných materiálů pomáhá chránit životní prostředí před znečištěním a snižuje spotřebu surovin.
Při zakoupení nových výrobků vám prodejny,
místní sběrny odpadů nebo recyklační stanice
poskytnou informace o správné likvidaci
elektro odpadů z domácnosti.
Společnost D EWALT poskytuje službu sběru
a recyklace výrobků D EWALT po skončení
jejich technické životnosti. V rámci této
výhodné služby vraťte Vaše nářadí kterékoliv
autorizované servisní pobočce D EWALT, kde
bude toto nářadí shromážděno a s ohledem na
životní prostředí recyklováno.
Místo vaší nejbližší autorizované servisní
pobočky D EWALT se dozvíte na příslušné
adrese uvedené na zadní straně této příručky.
Seznam ser visních st ředisek D E WA LT
a podrobnosti o poprodejním servisu naleznete
také na internetové adrese:
www.2helpU.com.
Nabíjitelný akumulátor
Pokud přestane akumulátor s dlouhou životností dodávat dostatečnou úroveň výkonu, je
třeba jej dobít. Po ukončení jeho životnosti proveďte jeho likvidaci tak, aby nedošlo k ohrožení
životního prostředí:
• Nechejte nářadí v chodu, dokud nedojde
k úplnému vybití akumulátoru a ten poté
vyjměte z nářadí.
• Akumulátory Li-Ion, NiCd a NiMH lze
recyklovat. Odevzdejte je prosím dodavateli nebo v místní recyklační stanici.
Shromážděné akumulátory budou vhodně
zlikvidovány nebo recyklovány.
17
Navíc poskytuje servis D EWALT na všechny
prováděné opravy a vyměněné náhradní díly
další servisní záruční dobu v trvání 6 měsíců.
Politika našich služeb
zákazníkům
Spokojenost zákazníka s výrobkem a servisem
je náš nejvyšší cíl. Kdykoliv budete potřebovat
radu či pomoc, obraťte se s důvěrou na náš
nejbližší servis D EWALT, kde Vám vyškolený
personál poskytne naše služby na nejvyšší
úrovni.
Záruka se nevztahuje na spotřební příslušenství
(vrtáky, šroubovací nástavce, hoblovací nože,
brusné kotouče, pilové listy, pilové kotouče,
brusný papír, apod.) ani na příslušenství
přístroje poškozené opotřebováním.
Záruční list je dokladem práv spotřebitele
– zákazníka ve smyslu § 620 Občanského
zákoníku a § 429 Obchodního zákoníku.
Patří k prodávanému výrobku odpovídajícího
katalogového a výrobního čísla jako jeho
příslušenství. Pří každé reklamaci je třeba
tento záruční list předložit prodávajícímu,
případně ser visnímu středisku D E WALT
pověřenému vykonáváním záručních oprav. Ve
vlastním zájmu si ho proto spolu s originálem
dokladu o nákupu pečlivě uschovejte.
Záruka DEWALT
Blahopřejeme Vám k zakoupení tohoto vysoko
kvalitního výrobku D EWALT. Náš závazek ke
kvalitě v sobě samozřejmě zahrnuje také naše
služby zákazníkům. Proto poskytujeme záruční
dobu daleko přesahující minimální požadavky
vyplývající ze zákona.
Kvalita tohoto přístroje nám umožňuje
poskytnout Vám 30 dní záruku výměny. Pokud
se objeví v průběhu 30 dní od zakoupení nářadí
jakýkoliv nedostatek podléhající záruce, bude
Vám u Vašeho obchodního nářadí vyměněno
za nové. Díky 1 roční záruce jistoty máte
nárok po dobu 1 roku od zakoupení přístroje
na bezplatný servis v autorizovaném servisním
středisku D EWALT. Zárukou kvality firma
D EWALT garantuje po dobu trvání záruční
doby (24 měsíců při nákupu pro přímou
osobní spotřebu, 12 měsíců při nákupu
pro podnikatelskou činnost) bezplatné
odstranění jakékoliv materiálové nebo výrobní
závady za následujících podmínek:
• Přístroj bude dopraven (spolu s originálním
záručním listem D EWALT a s dokladem
o nákupu), do jednoho z pověřených servisních středisek DEWALT, které jsou autorizované k provádění záručních oprav.
• Přístroj byl používán pouze s originálním
příslušenstvím nebo přídavnými zařízeními
a příslušenstvím BBW či Piranha, které
je vysloveně doporučené jako vhodné
k použití spolu s přístrojem D EWALT.
• Přístroj byl používán a udržován v souladu
s návodem k obsluze.
• Motor přístroje nebyl přetěžován a nejsou
viditelné žádné známky poškození vlivem
vnějších vlivů.
• Do přístroje nebylo zasahováno nepovolanou osobou. Osoby povolané tvoří personál servisních středisek D EWALT, které
jsou autorizované k provádění záručních
oprav.
D EWALT nabízí rozsáhlou síť autorizovaných
servisních opraven a sběrných středisek.
Jejich seznam najdete na záručním listě. Další
informace týkající se servisu můžete získat
na níže uvedených telefonních číslech a na
internetové adrese www.2helpU.com.
Black & Decker
Klášterského 2
143 00 Praha 4 - Modřany
Česká republika
tel:
+420 244 402 450
fax:
+420 241 770 204
recepce@blackanddecker.cz
Právo na případné změny vyhrazeno.
02/2007
zst00081371- 18-09-2008
18
BLACK & DECKER
Klášterského 2
143 00 Praha 412 – Modřany
Česká Republika
Tel.:
00420 2 444 02 450
00420 2 417 76 655,6
Servis: 00420 2 444 03 247
www.blackanddecker.cz
www.dewalt.cz
recepce@blackanddecker.cz
BAND SERVIS
K Pasekám 4440
760 01 Zlín
Tel.:
00420 577 008 550,1
www.bandservis.cz
bandservis@bandservis.cz
BLACK & DECKER
Stará Vajnorská cesta 8
831 04 Bratislava
Slovenská republika
Tel.:
00421 2 446 38 121,3
www.blackanddecker.sk
www.dewalt.sk
informacie@blackanddecker.sk
BAND SERVIS
Paulínska 22
917 01 Trnava
Tel.:
00421 33 551 10 63
www.bandservis.sk
p.talajka@bandservis.sk
Fax: 00420 2 417 70 204
Fax: 00420 577 008 559
Fax: 00421 2 446 38 122
Fax: 00421 33 551 26 24
BAND SERVIS
Garbiarska 5
040 01 Košice
Tel.:
00421 55 623 31 55
bandserviske@zoznam.sk
19
20
21
22
CZ
ZÁRUČNÍ LIST
SK
ZÁRUČNÝ LIST
ZÁRUČNÍ DOBA POSKYTOVANÁ PRODEJCEM NA PRODANÝ VÝROBEK JE:
ZÁRUČNÁ DOBA POSKYTOVANÁ PREDAJCOM NA PREDANÝ VÝROBOK JE:
24 měsíců při prodeji zboží fyzické osobě – spotřebiteli pro soukromou přímou spotřebu (§ 620 Občanského zákoníku)
24 mesiacov pri predaji tovaru fyzickej osobe – spotrebiteľovi pre súkromnú priamu osobnú spotrebu (§ 52 a § 620 Občianskeho zákonníka)
12 měsíců při prodeji zboží podnikateli, který ho používá v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti (§ 429 Obchodního zákoníku)
12 mesiacov pri predaji tovaru podnikateľovi, ktorý koná v rámci svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti (§ 429 Obchodného zákonníka)
Od data prodeje/Od dátumu predaja:
………………………………………………….
Kupující prohlašuje, že účel nákupu je pro/Kupujúci prehlasuje, že účel nákupu je pre:
Přímou osobní spotřebu/Priamu osobnú spotrebu
Obchodní a podnikatelskou činnost/obchodnú a podnikateľskú činnosť
Číslo pokladního dokladu - faktury/Číslo pokladničného dokladu - faktúry:
IČO: ………………………...........................…..
………………………………………………….
TYP VÝROBKU:
CZ
Výrobní kód
Datum prodeje
SK
Číslo série
Dátum predaja
Razítko prodejny
Podpis
Pečiatka predajne
Podpis
CZ
SK
Adresy servisu
Band Servis
Klášterského 2
CZ-14300 Praha 4
Tel.: 244 403 247
Fax: 241 770 167
CZ
Band Servis
K Pasekám 4440
CZ-76001 Zlín
Tel.: 577 008 550/551
Fax: 577 008 559
http://www.bandservis.cz
Adresa servisu
Band Servis
Paulínska ul. 22
SK-91701 Trnava
Tel.: 033/55 11 063
Fax: 033/55 12 624
Dokumentace záruční opravy
SK
Záznamy o záručných opravách
CZ
Číslo
Datum příjmu
Datum zakázky
Číslo zakázky Závada
Razítko
Podpis
SK
Číslo
dodávky
Dátum nahlásenia
Dátum opravy
Číslo
objednávky
Pečiatka
Podpis
02/05
Popis
poruchy
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising