DW079 | DeWalt DW079 LASER instruction manual

372001-46 EST
DW079
Eesti keel
(Originaaljuhend)
Русский язык
(Перевод с оригинала инструкции)
2
7
22
Joonis / Рисунок 1
d
c
a
t
o
b
n
p
q
s
m
r
e
j
k
l
u
f
h
g
i
c
Joonis / Рисунок 2
v
w
z
y
w
x
a
v
3
Joonis / Рисунок 3
ff
hh
ee
dd
hh
bb
ee
cc
aa
gg
cc
gg
kk
bb
cc
Joonis / Рисунок 5
Joonis / Рисунок 4
kk
4
jj
ii
Joonis / Рисунок 6
A
B
Joonis / Рисунок 7
Joonis / Рисунок 8
Joonis / Рисунок 9
pp
mm
nn
oo
ll
qq
5
Joonis / Рисунок 10
A
B
L
Joonis / Рисунок 11
AA
BB
L
Joonis / Рисунок 12
6
EESTI KEEL
PÖÖRDLASER
DW079
Õnnitleme!
Olete valinud DEWALTi laseri. Aastatepikkused
kogemused, põhjalik tootearendus ja innovatsioon
teevad DEWALTist ühe usaldusväärsema partneri
professionaalsetele elektritööriistade kasutajatele.
Tehnilised andmed
Pinge
Tüüp
Pöörlemiskiirus
Laseri klass
Kaitseklass
Täpsus
Isenivelleerimisvahemik
Töötemperatuur
Sisekeere
Kaal (patareideta)
Patareid
Patarei tüüp
Pinge
Mass
kg
DW079
9,6; 12; 14,4; 18
1
0–600
3R
IP54
± 0,1
±5
-5 kuni +50
5/8”–11
2,0
V
kg
DE9503
NiMH
18
1,1
V
min-1
mm/m
°
°C
lõppebsurma või raske
kehavigastusega.
HOIATUS: Tähistab võimalikku
ohtlikku olukorda, mis mittevältimisel
võib lõppeda surma või raske
kehavigastusega.
ETTEVAATUST! Tähistab võimalikku
ohtlikku olukorda, mis mittevältimisel
võib lõppeda kergete või mõõdukate
kehavigastustega.
ETTEVAATUST! Kui kasutada ilma
turvahäirete sümboliteta, võib see
tingida potentsiaalselt ohtliku olukorra,
mille vältimise ebaõnnestumisel võib
olla tagajärjeks materiaalne kahju.
Tähistab elektrilöögi ohtu.
Tähistab tuleohtu.
Laserite ohutusjuhised
HOIATUS! Lugege kõiki juhiseid ja
tehke need endale selgeks. Kõigi
juhiste täpne järgimine aitab vältida
elektrilöögi, tulekahju ja/või raske
kehavigastuse ohtu.
HOIDKE NEED JUHISED ALLES
Laadija
Võrgupinge
Patarei tüüp
Umbes laadimisaeg
min
Mass
kg
VAC
DE9116
230
NiCd/NiMH
60
(2,0 Ah patareid)
0,4
Kaitsmed
Euroopa
230 V tööriist
10 amprit, toitevõrk
Ühendkuningriik ja Iirimaa
230 V tööriistad
13 A, pistikus
Mõisted Ohutusjuhised
Allpool toodud määratlused kirjeldavad iga
märksõna olulisuse astet. Palun lugege juhendit ja
pöörake tähelepanu nendele sümbolitele.
OHT: Tähistab tõenäolist ohtlikku
olukorda, mis mittevältimisel
• Ärge kasutage laserit plahvatusohtlikus
keskkonnas, näiteks tuleohtlike
vedelike, gaaside või tolmu läheduses.
Elektritööriistad tekitavad sädemeid, mis
võivad süüdata tolmu või aurud.
• Kasutage laseris ainult kindlaks määratud
patareisid. Teist tüüpi patareide kasutamine
võib põhjustada vigastus- ja tuleohu.
• Kui laserit ei kasutata, hoidke seda lastele
ja väljaõppeta isikutele kättesaamatus
kohas. Oskamatutes kätes võivad laserid olla
väga ohtlikud.
• Kasutage ainult neid tarvikuid, mida
seadme tootja soovitab teie mudelile.
Tarvikud, mis sobivad ühele laserile, võivad
põhjustada kehavigastuse ohtu, kui neid
kasutatakse koos mõne teise laseriga.
• Tööriista PEAVAD hooldama ainult
vastava kvalifikatsiooniga parandajad.
Remondi-, teenindus- või hooldustööd
kvalifikatsioonita töötajate poolt võivad
põhjustada kehavigastuse. Lähima DEWALTi
7
EESTI KEEL
volitatud remonditöökoja leidmiseks vaadake
DEWALTi remonditöökodade loendit selle
kasutusjuhendi tagaküljel või külastage
internetis aadressi www.2helpU.com.
• Ärge kasutage laserkiire vaatamiseks
optilisi vahendeid, näiteks teleskoopi
või luupi. See võib põhjustada raskeid
silmavigastusi.
• Ärge asetage laserit asendisse, mis võib
põhjustada mõne isiku tahtlikku või
tahtmatut laserisse vaatamist. See võib
põhjustada raskeid silmavigastusi.
• Ärge paigutage laserit peegeldavate
pindade lähedusse, mis võib põhjustada
laserkiire peegeldumise teise isiku silma.
See võib põhjustada raskeid silmavigastusi.
• Kui laserit ei kasutata, lülitage see välja.
Kui jätate laseri sisselülitatud olekusse,
suureneb laserkiirde vaatamise oht.
• Ärge kasutage laserit laste läheduses
ega lubage lastel seda kasutada. See võib
põhjustada raskeid silmavigastusi.
• Ärge eemaldage ega rikkuge hoiatussilte.
Kui sildid on eemaldatud, võivad kasutaja või
kõrvalseisjad puutuda kokku kiirgusega.
• Asetage laser kindlalt seisma rõhtsale
pinnale. Laseri kukkumisel võib see
kahjustuda või põhjustada raske
kehavigastuse.
• Kandke nõuetekohast riietust. Ärge kandke
lotendavaid rõivaid ega ehteid. Katke pikad
juuksed. Hoidke juuksed, riided ja kindad
eemal liikuvatest osadest. Laiad riided,
ehted või pikad juuksed võivad jääda liikuvate
osade vahele. Liikuvate osade katetel on
sageli ventilatsiooniavad, mida tuleb samuti
vältida.
HOIATUS! Juhtseadiste kasutamine,
seadme reguleerimine ja
protseduurid, mida pole kirjeldatud
selles kasutusjuhendis, võivad
tuua kaasa kokkupuute ohtliku
kiirgusega.
HOIATUS! ÄRGE VÕTKE
PÖÖRDLASERIT KOOST LAHTI.
Selle sees pole kasutaja poolset
hooldust vajavaid osi. Pöördaseri
lahtivõtmine muudab kehtetuks
kõik tootega seotud garantiid.
Ärge kunagi muutke toodet mis
tahes moel. Seadme muutmine
võib põhjustada kokkupuute ohtliku
laserkiirgusega.
8
Lisaohutusjuhised laserite
kohta
• See laser vastab klassile 3R vastavalt
standarditele DIN EN 60825-1:2007
(max 5 mW, 600–680 nm). Ärge asendage
laserdioodi teist tüüpi dioodiga. Kahjustumise
korral laske laser parandada volitatud
remonditöökojal.
• Seda võivad paigaldada, reguleerida ja
laseri varustusega võivad opereerida vaid
kvalifitseeritud ja väljaõppinud personal.
Valdkonnad, kus klassi 3R lasereid
kasutatakse peavad olema näidatud
nõuetekohasel laseri hoiatusmärgil.
• Ärge kasutage laserit muul eesmärgil peale
laserjoonte projitseerimise.
• Enne esmakordset kasutust veenduge, et sildil
olevad hoiatused on teile mõistetavas keeles.
Ärge kasutage tööriista, kui sellel pole teie
emakeeles hoiatust!
• Kuna klassi 3R laseri kiir loob kõrge nähtavuse
pikaks vahemaaks, siis silmade potentsiaalne
kahjustusrisk ei muutu kasutuspiirkonna
raadiuses.
• Paigaldage tööriist alati kohta, kus on
laserkiire ristumine inimese silmadega
välistatud. Olge eriti tähelepanelik, kui
läheduses on trepid ja peegelpinnad.
Muud ohud
• Selle masina kasutamisega kaasnevad
järgmised ohud:
– Vigastused, mida põhjustab laserkiirde
vaatamine.
Tähistused tööriistal
Tööriistal on kasutatud järgmisi piltsümboleid.
Enne kasutamist lugege
kasutusjuhendit.
Laserit puudutav hoiatus.
Laseri klass 3R
Kaitseklass: IP54.
EESTI KEEL
KUUPÄEVAKOODI ASUKOHT
Kuupäevakood, mis sisaldab ka tootmisaastat,
on prinditud laseri alumisele küljele siseküljele
paigalduskeermete juurde.
Näiteks:
2010 XX XX
Tootmisaasta
Olulised ohutusjuhised kõigi
akulaadijate kohta
HOIDKE NEED JUHISED ALLES: See
kasutusjuhend sisaldab olulisi ohutus- ja
kasutusjuhiseid akulaadijate jaoks.
• Enne laadija kasutamist lugege kõik juhised
ja ettevaatusmärgised laadijate, akude ning
patareisid kasutava toote kohta läbi.
OHT! Elektrilöögiga surmamise oht
Laadimisterminalides on 230 volti. Ärge
tehke proovi voolujuhtivate objektidega.
Selle tagajärjeks võib olla elektrilöök
või surmamine elektrilöögiga.
HOIATUS: Elektrilöögioht Vältige
igasuguste vedelike sattumist laadija
sisse. Selle tagajärjeks võib olla
elektrilöök-.
ETTEVAATUST: Põletusoht.
Vigastusriski vähendamiseks laadige
vaid DEWALTi laetavaid patareisid.
Teist tüüpi patareid võivad plahvatada
ning põhjustada kehavigastusi ja
kahjusid.
ETTEVAATUST: Teatud tingimustel,
kui laadija on vooluvõrguga
ühendatud, võib laadija väljaulatuvaid
laadimiskontakte võõrmaterjaliga
lühendada. Voolujuhtivad
võõrmaterjalid, nagu nt terasvill,
alumiiniumkile jne, või mis tahes
metalliliste osakeste moodustumine
tuleb hoida laadija õõnsustest eemale.
Eemaldage laadija alati vooluvõrgust,
kui õõnsustes pole ühtegi patareid.
Enne puhastamist eemaldage laadija
vooluvõrgust.
• ÄRGE püüdke laadida patareisid ühegi
teise laadijaga peale selle kasutusjuhendis
toodud laadija. Laadija patareid on loodud
spetsiaalselt selleks, et need töötaksid koos.
• Need laadijad pole mõeldud muuks
tarbeks kui DEWALTi laetavate patareide
laadimiseks. Muu kasutuse tagajärjeks on
tulekahju-, elektrilöögioht või surmamine
elektrilöögiga.
• Vältige laadija kokkupuudet vihma või
lumega.
• Tõmmake pistikust mitte juhtmest,
kui eemaldage laadija vooluvõrgust.
Seeläbi väheneb elektripistikute ja juhtme
kahjustamise risk.
• Veenduge, et juhe asetseb nii, et sellele ei
astuta peale, selle taha ei komistata ning
et see ei saa muud moodi kahjustada ega
viga.
• Ärge kasutage pikendusjuhet, kui see
pole just ilmtingimata vajalik. Vale
pikendusjuhtme kasutamise tagajärjeks võib
olla tulekahju-, elektrilöögioht; või surmamine
elektrilöögiga.
• Ärge asetage ühtegi eset laadija peale
ega asetage laadijat pehmele pinnale, mis
võiks blokeerida selle ventilatsiooniavad ja
põhjustada üleliigset sisemist soojenemist.
Asetage laadija mis tahes kuumaallikast
eemale. Laadijat õhutavad ventilatsiooniavad
korpuse pealmises ja alumises küljes.
• Ärge kasutage laadijat kahjustatud juhtme
või pistikuga — laske need viivitamata välja
vahetada.
• Ärge kasutage laadijat, kui see on
saanud löögi teravalt esemelt, see
on maha kukkunud või muul viisil
kahjustada saanud. Viige see volitatud
teeninduskeskusesse.
• Ärge võtke laadijat koost; viige see
volitatud hoolduskeskusesse, kui
seda tuleb hooldada või remontida.
Vale kokkupaneku tagajärjeks võib olla
elektrilöögioht, surmamine elektrilöögiga või
tulekahju.
• Eemaldage laadija pistikupesast enne
puhastamisega alustamist. Seeläbi
vähendate elektrilöögiohtu. Eemaldades
lihtsalt patareid, see oht ei vähene.
• Ärge KUNAGI proovige ühendada 2 laadijat
üksteisega.
• Laadija on loodud töötama standardsel
230V majapidamise elektrivõimsusel. Ärge
püüdke kasutada seda muu pingega. See ei
kehti sõidukite laadijate kohta.
HOIDKE NEED JUHISED ALLES
Laadija
DE9116 laadija sobib kokku 7,2–18 V NiCd ja
NiMH patareidega.
DE9135 sobib kokku 7,2–18 V NiCd, NiMH või
Li-Ion patareidega.
9
EESTI KEEL
Need laadijad ei nõua reguleerimist ja need on
loodud lihtsaks töötamiseks.
Laadimisprotseduur (joonis 2)
OHT: Elektrilöögiga surmamise oht
Laadimisterminalides on 230 volti.
Ärge tehke proovi voolujuhtivate
objektidega. Elektrilöögioht või
elektrilöögiga surmamise oht.
1. Ühendage laadija (x) sobiva pistikupesaga
enne patareide sisestamist.
2. Sisestage patareid (v) laadijasse. Punane
(laadimine) tuli hakkab pidevalt vilkuma,
viidates laadimisprotsessi algamisele.
3. Laadimise lõpule viitab punase tule
PÜSIMINE. Patareid on täis laetud ja neid võib
nüüd kasutada või jätta laadijasse.
MÄRKUS. NiCd, NiMH ja -Li-Ion patareide
maksimaalse jõudluse ja kasutusaja
saavutamiseks tuleb patareisid laadida
minimaalselt 10 tundi enne esmakordset kasutust.
Laadimisprotsess
Vaata allpool toodud tabelist patareide laetuse
taset.
Laetuse tase
laeb
täis laetud
kuuma/külma akupatarei
viivitus
vaheta patareid välja
probleem
– – – –
–––––––––––
–– – –– –
•••••••••••
•• •• •• ••
Automaatne värskendus
Automaatne värskendusrežiim võrdsustab või
balansseerib individuaalsed elemendid akupatareis
selle tippvõimsusel. Akupatareisid tuleb
värskendada iga nädal või kui patarei ei taga enam
sama pikka tööaega.
Akupatarei värskendamiseks asetage patarei
tavalisel moel laadijasse. Jätke akupatarei
vähemalt 10 tunniks laadijasse.
Kuuma/külma akupatarei
viivitus
Kui laadija tuvastab patarei, mis on liiga kuum
või liiga külm, lülitub see automaatselt kuuma/
külma akupatarei viivitusrežiimile, peatades
laadimise seni, kui patarei on saavutanud sobiva
temperatuuri. Seejärel lülitub laadija automaatselt
akupatarei laadimisrežiimile. See omadus tagab
patarei maksimaalse kasutusaja.
10
VAID LI-ION AKUPATAREID
Li-Ion patareid on loodud elektroonilise
kaitsesüsteemiga, mis kaitseb patareisid
ülelaadimise, ülekuumenemise ja täieliku
tühjenemise eest.
Tööriist lülitatakse automaatselt välja, kui
elektrooniline kaitsesüsteem aktiveerub. Kui see
juhtub, asetage Li-Ion patareid laadijasse, kuni
need on täielikult täis laetud.
Olulised ohutusjuhised kõigi
akupatareide kohta
Kui tellite asendusakupatareid, palume kindlasti
lisada katalooginumbri ja pinge.
Akupatarei pole pakendist võttes täis laetud.
Enne akupatarei kasutamist ja laadimist lugege
allpool toodud ohutusjuhised läbi. Seejärel järgige
kirjeldatud laadimisprotseduure.
LUGEGE KÕIKI JUHISEID
• Ärge laadige ega kasutage patareid
plahvatusohtlikus keskkonnas, näiteks
tuleohtlike vedelike, gaaside või tolmu
läheduses. Kui sisestate või eemaldate
patareid laadijast, võib see tolmu või aurud
süüdata.
• Laadige akupatareid vaid DEWALTi
laadijatega.
• ÄRGE pritsige ega kastke seda vette ega
muusse vedelikku.
• Ärge hoidke ega kasutage tööriista ega
akupatareid asukohas, kus temperatuur
võib ulatuda või ületada 40 °C (105 °F)
(näiteks väljas varjus olles või
metallehitised suvel).
OHT: Ärge kunagi püüdke mingil
põhjusel avada akupatareid. Kui
akupatarei ümbris on mõranenud või
kahjustunud, ärge sisestage seda
laadijasse. Ärge purustage, pillake
maha ega kahjustage akupatareid.
Ärge kasutage akupatareid või laadijat,
mis on saanud löögi teravalt esemelt,
on maha kukkunud, sellest on üle
sõidetud või see on kahjustunud
mingil viisil (nt augustatud naelaga,
löödud haamriga, peale astutud).
Selle tagajärjeks võib olla elektrilöök
või surmamine elektrilöögiga.
Kahjustunud akupatareid tuleb
tagastada teeninduskeskusesse
ümbertöötlemiseks.
ETTEVAATUST: Kui neid ei kasutata,
asetage tööriist külili stabiilsele
EESTI KEEL
pinnale, mille taha inimesed ei
komista ega kuku. Mõned suurte
akupatareidega tööriistad seisavad
püsti akupatareil, kuid neid on võimalik
kergesti ümber lükata.
ERIOHUTUSJUHISED NIKKEL-KAADIUMAKU
(NiCd) VÕI NIKKEL-METALLHÜDRIIDAKU
(NiMH) JAOKS
• Ärge süüdake akupatareid isegi siis, kui
see on raskesti kahjustunud või täielikult
lõpuni kasutatud. Akupatarei võib tules
plahvatada.
• Väike vedelikuleke akupatarei elemendist
võib ilmneda ekstreemsel kasutamisel või
temperatuuritingimustel. See ei viita veale.
Sellegipoolest, kui väline tihend on katki:
a. ja patareivedelik pääseb nahale, peske
seda viivitamata seebiveega mitu minutit.
b. ja patareivedelik satub silma, loputage
neid puhta veega vähemalt 10 minuti ja
minge kohe arsti juurde. (Meditsiinialane
märkus: Vedelik on 25–35%
kaaliumhüdroksiidi lahus.)
ERIOHUTUSJUHISED LIITIUMIOONAKUDE
(Li-Ion) JAOKS
• Ärge süüdake akupatareid isegi siis, kui
see on raskesti kahjustunud või täielikult
lõpuni kasutatud. Akupatarei võib tules
plahvatada. Toksilised aurud ja materjalid
moodustuvad, kui liitiumioon-akupatareid
põletatakse.
• Kui patareide sisu puutub kokku nahaga,
pesta seda piirkonda kohe õrna seebi
ja veega. Kui patareivedelik satub silma,
loputada lahtisi silmi 15 minutit või kuni
ärritus lõppeb. Kui on vaja meditsiinilist abi,
moodustub patarei elektrolüüt vedelate
orgaaniliste karbonaatide ja liitiumsoolade
segust.
• Avatud akuelementide sisu võib
põhjustada hingamisteedes ärritust. Tagada
värske õhk. Kui sümptomid ei kao, võtta
ühendust arstiga.
HOIATUS: Põletusoht. Patareivedelik
võib olla süttiv, kui see puutub kokku
sädemete või leegiga.
Patarei kate (joonis 2)
Kaitsev patareikate on kaasas, et katta
eemaldatava akupatarei sisu. Kui kaitsekate pole
oma kohal, võivad vabad metallobjektid põhjustada
kontaktides lühise, kutsudes esile tulekahju ja
kahjustades akupatareid.
1. Eemaldage kaitsev patareikate (z) enne
akupatarei sisestamist laadijasse või tööriista.
2. Asetage kaitsekate (z) kontaktide peale kohe
pärast akupatarei eemaldamist laadiast või
tööriistast.
HOIATUS: Veenduge, et kaitsev
patareikate on oma kohal, enne kui
eemaldatava akupatarei ladustate või
seda kannate.
Akupatarei (joonis 2)
PATAREI TÜÜP
DW079 töötab DEWALTi 12; 14,4 ja 18 V
NiMH ja DEWALTi 9,6; 12; 14,4 ja 18 V NiCd
akupatareidega. DW079 töötab ka DEWALTi 14,4
ja 18 V liitiumioon-akupatareidega.
Ladustamissoovitused
1. Hoidmiseks on parim kuiv ja jahe koht, kuhu
ei paista otsene päikesevalgus ning kus
temperatuur ei ole liiga kõrge ega madal.
MÄRKUS: Li-Ion akupatareid peaksid olema
ladustamiseks täis laetud.
2. Pikaajaline ladustamine ei kahjusta
akupatareid ega laadijat. Nõuetekohastel
tingimustel võib neid ladustada 5 või enam
aastat.
Sildid laadijal ja akupatareil
Lisaks selles kasutusjuhendis kasutatud
piktograafidele on laadijal ja akupatareil sildid
järgmiste piktograafidega:
Enne kasutamist lugege
kasutusjuhendit.
Patareid laetakse.
Patarei on laetud.
Patarei on vigane.
Kuuma/külma akupatarei viivitus.
Ärge tehke proovi voolujuhtivate
objektidega.
Ärge laadige kahjustunud akupatareisid.
11
EESTI KEEL
Kasutage vaid DEWALTi akupatareidega,
muud võivad puruneda, põhjustades
vigastusi ja kahju.
Vältige kokkupuudet veega.
Vahetage vigased juhtmed viivitamata
välja.
Laadige vaid vahemikul 4 °C ja 40 °C.
Visake akupatarei ära keskkonda
säästvalt.
Ärge süüdake akupatareid NiMH, NiCd+
ja Li-Ion.
NiMH ja NiCd akupatareisid laevad.
Li-Ion akupatareid laevad.
Vaata laadimisaja tehnilisi andmeid.
Pakendi sisu
Pakend sisaldab:
1 Pöördlaser
1 Kaugjuhtimispult
2 9 V patareid
1 Seinakinnitus
1 Sihtkaart
1 Laseri suurendusprillide paar
1 Andur
1 Anduri klamber
1 Varustuse kast
1 Laadija (DW079KH)
1 Akupatarei (DW079KH)
1 Kasutusjuhend
MÄRKUS: N-mudelitega pole kaasas akupatareid
ega laadijad.
• Veenduge, et tööriist, selle osad või lisad ei
ole transpordil kahjustada saanud.
• Võtke enne kasutamist aega, et kasutusjuhend
põhjalikult läbi lugeda ja endale selgeks teha.
12
Kirjeldus (joonis 1-3)
HOIATUS: Ärge kunagi ehitage
elektritööriista ega selle ühtki osa
ümber. Tagajärjeks võib olla kahjustus
või kehavigastus.
KASUTUSOTSTARVE
Pöördlaser DW079 on mõeldud laserjoonte
projitseerimiseks abivahendina professionaalsel
kasutamisel. Tööriista võib kasutada sees ja
väljas horisontaalseks ja vertikaalseks rihtimiseks.
Tööriist suudab moodustada ka statsionaarset
lasertäppi, mida saab suunata manuaalselt, et
luua või edastada märki. Rakendusalad on alates
ripplae installatsioonidest ja seinapaigutustest kuni
vundamendi nivelleerimise ja terrassi ehitamiseni.
ÄRGE kasutage niisketes või märgades
tingimustes ega plahvatusohtlike gaaside või
vedelike läheduses.
See laser on professionaalne tööriist. ÄRGE laske
lastel seadet puudutada. Kogenematute kasutajate
puhul on vajalik laseri kasutamise juhendamine.
LASER (JOONIS 1)
a. Luugi uks
b. Käepide kandmiseks
c. Riiv
d. Pöördlaseri pea
e. Toitenupp
f. Kiirus-/pöörete nupp
g. Skannimisrežiimi nupp
h. Suunanool: üles
i. Suunanool: alla
j. Toite LED-indikaator
k. X-telje LED-indikaator
l. Y-telje LED-indikaator
m. Privaatrežiimi LED-indikaator
KAUGJUHTIMISPULT (JOONIS 1)
n. Toitenupp
o. Manuaalrežiimi nupp
p. Suunanooled: üles/alla
q. Suunanooled: vasakule/paremale
r. Kiirus-/pöörete nupp
s. Skannimisrežiimi nupp
t. Toite LED-indikaator
u. Manuaalrežiimi LED-indikaator
LAADIJA (JOONIS 2)
v. Akupatarei
w. Vabastusnupud
EESTI KEEL
x. Laadija
y. Laadija indikaator (punane)
z. Patarei kate
SEINAKINNITUS (JOONIS 3)
aa. Kinnituse alus
bb. Aluse kinnitusava
cc. Kinnitusnupp
dd. Joonlaud
ee. Klambri lukustusnupp
ff. Kinnitusavad
gg. Aluse nivelleerimisnupp
hh. Lukustusnupp
ii. Reguleerimisnupp
Elektriohutus
Elektrimootor on välja töötatud vaid kindla pingega
töötamiseks. Kontrollige alati, et akupatarei
pinge vastab andmesildile märgitud väärtusele.
Samuti veenduge, et teie laadija pinge vastab teie
vooluvõrgu omale.
Teie DEWALTi laadija on
topeltisolatsiooniga vastavalt standardile
EN 60745; seetõttu pole maandusjuhet
vaja
HOIATUS! 115 V seadet tuleb käitada
läbi tõrkekindla eraldustrafo, mille
primaar- ja sekundaarmähise vahel on
maandus.
Kui voolujuhe on vigastatud, tuleb see vahetada
spetsiaalselt DEWALTi hooldusorganisatsiooni
poolt ettevalmistatud voolujuhtme vastu.
Toitepistiku väljavahetamine
(ainult Ühendkuningriik ja
Iirimaa)
Kui on vaja paigaldada uus toitepistik:
• Kõrvaldage vana pistik ohutult.
• Ühendage pruun juhe uue pistiku
faasiklemmiga.
• Ühendage sinine juhe nullklemmiga.
HOIATUS: Maandusklemmiga
ühendusi ei tehta.
Järgige kvaliteetsete pistikutega kaasasolevaid
paigaldusjuhiseid. Soovitatav kaitse: 3 A.
Pikenduskaabli kasutamine
Pikendusjuhet ei tohiks kasutada, kui see pole
ilmtingimata vajalik. Kasutage heakskiidetud
pikendusjuhet, mis sobib teie laadija
sisendvõimsusele (vt tehnilised andmed).
Minimaalne juhtme suurus on 1 mm2; maksimaalne
pikkus on 30 m.
Kasutades kaablirulli, kerige see alati täielikult
lahti.
Lahtipakkimine
HOIATUSSILTIDE PAIGALDAMINE
Sildil olevad hoiatused peavad olema kasutajale
mõistetavas keeles.
Seetõttu on tööriistaga kaasas eraldi leht
kleebistega.
HOIATUS! Veenduge, et sildil olevad
hoiatused on teile mõistetavas keeles.
Hoiatused peavad olema järgmised.
LASERKIIRGUS
VÄLTIGE OTSEST KOKKUPUUDET
SILMADEGA
KLASSI 3R LASERTOODE
• Kui hoiatused on võõrkeeles, toimige
järgmiselt.
– Eemaldage lehelt vajalik silt.
– Asetage see ettevaatlikult olemasoleva sildi
peale.
– Suruge silt oma kohale.
KOKKUPANEMINE
HOIATUS: Enne kokkupanekut
ja reguleerimist eemaldage alati
akupatarei. Lülitage tööriist alati välja
enne akupatarei sisestamist või selle
eemaldamist.
HOIATUS! Kasutage vaid DEWALTi
akupatareisid ja laadijaid.
Akupatarei sisestamine
tööriisa ja sellest eemaldamine
(joonis 2)
AKUPATAREI PAIGALDAMISEKS
1. Vabastage riiv (c), et avada luugi uks (a).
Sisestage akupatarei (v).
ETTEVAATUST! Laser töötab
ühtlaselt, kui patarei uks pole täielikult
riivistatud. Patarei kindlustamiseks
tagage alati, et patarei uks on suletud
ja riivis.
2. Livistage akupatarei kindlalt sisse.
3. Sulgege luugi uks ja riiv.
13
EESTI KEEL
AKUPATAREI EEMALDAMISEKS
1. Vabastage riiv, et avada luugi uks.
2. Eemaldage akupatarei.
3. Sisestage akupatarei laadijasse selle
laadimiseks. (Vt Laadimisprotseduur.)
Laseri ülesseadmine
Laseri saab üles seada mitmel moel, mis
võimaldab selle kasutamist eri rakendustes.
MANUAALNE PEA PÖÖRAMINE
Laser on disainitud koos kaitsva malmkorpusega
ümber pöörleva pea, et vältida tööülesannete
täitmisel juhuslikke õnnetusi. Võite sellegipoolest
pääseda juurde pöörlevale peale ja pöörate
manuaalselt laserkiirt, et luua või edastada märgis.
SEINALE ÜLESSEADMINE (JOONIS 3)
Seinakinnitust kasutatakse laseri kinnitamiseks
seinakonsoolile, et aidata ripplagede
installatsioonide ja muude spetsiaalsete
nivelleerimisprojektide puhul.
ETTEVAATUST: Enne laseri
kinnitamist seinakonsooli külge või
laenurka tuleb veenduda, et konsool
või nurk on tugevalt kinni.
1. Asetage laser kinnitusalusele (aa), asetage
auk (kk) laseri põhjas kinnitusaluse auguga
(bb) kohakuti. Keerake paigaldusnuppu (cc)
laseri kinnitamiseks.
2. Asetades seinakinnituse nii, et joonlaud
(dd) oleks teie näo suunas, vabastage
seinakinnituse klambri lukustusnupp (ee), et
avada klambri lõuad.
3. Asetage klambri lõuad ümber seinakonsooli
või laenurga ning pingutage seinakinnituse
klambri lukustusnuppu (ee) klambri lõugade
sulgemiseks konsoolile. Veenduge, et
seinakinnitus klambri lukustusnupp on tugevalt
pingutatud enne toimingutega alustamist.
ETTEVAATUST: Kasutage alati lae
riputuskaablit või sarnast materjali
lisaks seinakinnituse klambri
lukustusnupule, et aidata kinnitada
laserlood, samal ajal kui seda
seinale kinnitada. Juhtida kaabel läbi
laserloodi käepideme. ÄRGE juhtige
kaablit läbi metallist kaitseümbrise.
Lisaks võib kasutada kruvisid, et
kinnitada seinakinnitus tugisüsteemina
otse s seinale. Kruviaugud (ff) on
seinakinnituse ülaosas.
4. Kasutades aluse nivelleerimisnuppu (gg),
hinnake ligilähedaselt loodi asendit seinast.
14
5. Laserit on võimalik reguleerida üles- ja
allapoole soovitud nihke kõrgusele töö
tegemiseks. Kõrguse muutmiseks vabastage
lukustusnupp (hh), mis asub seinakinnitusest
vasakul.
6. Keerake reguleerimisnuppu (ii), mis
asub seinakinnitusest paremal, et
liigutada laserilood üles või alla kõrguse
seadistamiseks. Kasutage seinakinnituse
joonlauda (dd) oma märgi määramiseks.
MÄRKUS: Aidata võib toite sisselülitamine ja
pöörleva pea keramine nii, et see paneb täpi
ühele laseri skaaladele. DEWALTi sihtkaart on
märgistatud 38 mm (1-1/2”) juures, mistõttu on
kõige lihtsam seada laseri nihe 38 mm (1-1/2”)
konsoolist allapoole.
7. Kui olete laseri saanud soovitud kõrgusele,
pingutage lukustusnuppe (hh) asendi
säilitamiseks.
STATIIVI ÜLESSEADMINE (JOONIS 4)
1. Paigutage statiiv kindlalt ja seadke see
soovitud kõrgusele.
2. Veenduge, et statiivi ülaosa on enam-vähem
loodis. Laser nivelleerib ise vaid siis, kui statiivi
ülaosa on ± 5° võrra loodis. Kui laser kaldub
liiga palju kõrvale, siis ta piiksatab, kui see
jõuab nivelleerimisvahemiku piiri juurde. See
ei kahjusta laserit, kuid see ka ei tööta, kui
kõrvalekalle on liiga suur.
3. Kinnitage laser statiivi külge kruvides statiivi
keermesnuppu (jj) laseri põhjas olevasse
sisekeermesse (kk).
MÄRKUS: Veenduge, et statiivil, millega
töötate, on 5/8”–11 keermestatud kruvi, et
tagada turvaline kinnitus.
4. Lülitage laser sisse ja reguleerige
pöörlemiskiirust ning kontrolle vastavalt
soovile.
PÕRANDALE ÜLESSEADMINE (JOONIS 5, 6)
Laserloodi saab paigaldada otse põrandale
nivelleerimiseks ja loodimiseks, nagu seinte
raamimine.
1. Asetage laser suhteliselt ühtlasele ja tasasele
pinnale, kus seda ei segata.
2. Paigaldage laser nivelleerimiseks (joonis 6A)
või loodimise (joonis 6B) seadistamiseks.
3. Lülitage laser sisse ja reguleerige
pöörlemiskiirust ning kontrolle vastavalt
soovile.
MÄRKUS: Laserit on lihtsam seada üles seinale,
kui pöörlemiskiiruseks on seatud 0 rpms ja kui
kaugjuhtimispulti kasutatakse laserite järjekorda
EESTI KEEL
seadmiseks kontrollmärkidega. Pult võimaldab
ühel inimesel laserid üles seada.
KASUTAMINE
HOIATUS: Järgige alati ohutusjuhiseid
ja asjakohaseid õigusakte.
• Pararei eluea pikendamiseks laadimise kohta,
lülitage laser välja, kui seda ei kasutata.
• Teie töötäpsuse tagamiseks kontrollige
sageli laseri kalibreerimist. Vaata Välja
kalibreerimiskontroll Laseri hoolduse alt.
• Enne laseri kasutamist veenduge, et tööriist
asetseb suhteliselt siledal ja kindlal pinnal.
• Märkige laserijoone või -punkti keskkoht. Kui
märgite laserkiire erinevad osad erinevatel
aegadel, tekib mõõtmetesse suurem viga.
LASERI SISSELÜLITAMINE (JOONIS 1)
1. Sisestage täiesti täis laetud akupatarei.
Veenduge, et patarei uks on kindlalt riivis.
2. Vajutage õrnalt toitenuppu (e), et lülitada
laser sisse. Toite LED-indikaatortuli (j) hakkab
helendama. Kui laser pole loodis, hakkavad
X-telje (k) ja/või (Y)-telje (i) nivelleerimistuled
vilkuma, kuni laser on loodis. Vajutage
kiirus-/pöörete nuppu (f), et reguleerida
pöörlemiskiirust.
MÄRKUS: Pea hakkab või jätkab pöörlemist, kui
laser on loodis.
LASERI VÄLJALÜLITAMINE
Vajutage õrnalt toitenuppu, et lülitada laser välja.
Toite LED-indikaatortuli ei helenda enam.
• Töökauguse ja -täpsuse suurendamiseks
seadke laser üles tööpiirkonna keskele.
Laseri juhtpaneeli nupud
(joonis 1)
• Kui kinnitate statiivile või seinale, kinnitage
laser turvaliselt.
TOITENUPP
• Kui töötate väljas, tekib aeglaste pööretega
pea korral nähtavalt eredamaid jooni; kiiremate
pööretega pea korral tekivad nähtavalt
tugevamad jooned.
• Laserkiire nähtavuse suurendamiseks kandke
laseri suurendusprille ja/või laseri sihtkaarti
kiire leidmiseks.
• Äärmuslikud temperatuurimuutused võivad
põhjustada ehitusstruktuuride, metallist
statiivi, varustuse jne liikumist või nihkumist,
mis võivad täpsust mõjutada. Kontrollige
töötamisel sageli täpsust.
• Kui töötate DEWALTi digitaalse laserianduriga,
seadke laseri pöörlemiskiirus kõige kiiremaks.
• Kui laser kukub maha või saab löögi
teravalt esemelt, laske kvalifitseeritud
teeninduskeskusel kontrollida
kalibreerimissüsteemi enne laseri kasutamist.
Laseri juhtpaneel (joonis 1)
Laserit reguleerib toitenupp (e), kiirus-/pöörete
nupp (f), skannimisrežiimi nupp (g) ja kaks noolt
(h, i). Nooled reguleerivad laseri pea liikumist
vasakule ja paremale, kui laserit kasutatakse
loodimisrežiimil.
Juhtpaneelil on neli LED-indikaatortuld: toide (j),
X-telje nivelleerimine (k), Y-telje nivelleerimine (l) ja
kaugjuhtimise privaatne režiim (m).
Et lülitada laser täielikult välja, tuleb vajutada laseri
juhtpaneelil olevat toitenuppu (e). Laserseade
lülitub ka automaatselt välja, kui see jätta 8 tunniks
unerežiimi.
MÄRKUS. Vajutage kaugjuhtimise toitenuppu, et
laserseade läheks unerežiimi. Unerežiimis on kõik
laserseadme funktsioonid väljas, välja arvatud
laserseadme juhtpaneelil toite LED-indikaatori
perioodiline vilkumine. Vajutage taas kaugjuhtimise
toitenuppu, et "äratada" laserseade.
NOOLENUPUD
Noolenuppe (h, i) kasutatakse erinevateks
funktsioonideks, sõltuvalt laserseadme
operatsioonirežiimist.
Horisontaalrežiim isenivelleerimises:
Noolenupud reguleerivad laserkiire suunda
skannimisrežiimis või näitamisrežiimis
(0 rpm).
Vertikaalrežiim isenivelleerimises:
Noolenupud liigutavad laserkiirt vasakule ja
paremale.
Manuaalrežiimis:
Noolenuppe kasutatakse laseripea
kallutamiseks.
MÄRKUS. Vaata Juhtmeta kaugjuhtimispuldi
kasutamine manuaalrežiimi täiskirjeldust.
KIIRUS-/PÖÖRETE NUPP
Kiirus-/pöörete nuppu (f) kasutatakse laserkiire
pöörlemiskiiruse reguleerimiseks 4 eelseadistatud
kiirusega.
15
EESTI KEEL
Pea kiirus läbib tsüklitena 4 kiirust, seejärel kordab
järjestust, kui vajutada kiirus-/pöörete nuppu.
saab seada ka lähirežiimi, misläbi ignoreerib see
kõiki kaugjuhtimispuldi käske.
PIDAGE MEELES:
Avalik režiim
Aeglane kiirus = Ere kiir
Kiire kiirus = Tugev kiir
Laseriseade saab käske mis tahes DEWALTi
laseri kaugjuhtimispuldilt ja isegi mõnelt teise
tootemargi laseri kaugjuhtimispultidelt. See on
normaalne, vaikimisi seatud opereerimisrežiim
DW079 laseriseadme jaoks.
MÄRKUS. Kiirus-/pöörete nupul on sama
funktsioon kui kaugjuhtimispuldi kiirus-/pöörete
nupul.
SKANNIMISREŽIIMI NUPP
Skannimisrežiimi nuppu (g) kasutatakse, et
laseripea pühiks edasi ja tagasi, luues lühikesi
ja eredaid laserijooni. See lühike joon on palju
eredam ja palju nähtavam võrreldes sellega, kui
seade on täispöörlemisrežiimil.
Avaliku režiimi aktiveerimiseks:
•
Vajutage ja hoidke all kiirus-/pöörete
nuppu (f) (nupu kõrval avatud tabaluku
sümbol).
•
Vaikimisi seatud opereerimisrežiimina
käivitub laseriseade avalikus režiimis,
kui:
Skannimisrežiimi kasutamine:
• Laserit kasutati viimati avalikus režiimis
Skannimisrežiimi sisestamiseks vajutage
ja vabastage skannimisrežiimi nupp.
Skannimisrežiimist väljumisest vajutage
nuppu ja vabastage uuesti.
VÕI
• Laser on olnud viimased 8 tundi välja
lülitatud pärast seda, kui see töötas
privaatrežiimis
Skannimistsooni suurust ja suunda saab
kontrollida laseriseadme juhtpaneeli
noolenuppude või kaugjuhtimispuldiga.
Üksikasjalikuma selgituse leiate, kui vaatate
Juhtmeta kaugjuhtimispuldi kasutamine.
Skannimistsooni suurust ja suunda
saab kontrollida ka regulaarselt kasutaja
määratletud skannimisrežiimiga:
1. Seadke laserseadme kiiruseks 0 rpm
(näitamisrežiim).
VÕI
• Akupatarei on eemaldatud ja uuesti
paigaldatud.
Privaatrežiim
Laseriseade võtab käske vastu vaid kasutaja
poolt määratud kaugjuhtimispuldilt.
Privaatrežiimi aktiveerimiseks:
•
2. Pöörake manuaalselt laseripead nii,
et positsioneerida laserkiir soovitud
skannimistsooni ühte äärde.
3. Vajutage ja hoidke all skannimisrežiimi
nuppu laseriseadme juhtpaneelil.
Hoides all skannimisnuppu, pöörake
manuaalselt laseripea soovitud
skannimistsooni vastasäärde.
4 sekundi pärast lähevad nii laseriseade
kui ka kaugjuhtimispult privaatrežiimi.
Kinnitusena kõlab laseriseadmel
piiksatus ja laseri juhtpaneeli LED (m)
(suletud tabaluku sümboli kõrval) ning
kaugjuhtimispuldi LED (u) (suletud
tabaluku sümboli kõrval) vilguvad.
4. Vabastage skannimisrežiimi nupp.
5. Laser skannib kahe valitud punkti vahelt.
MÄRKUS: Kui vajutate skannimisnuppu ja
hoiate seda all, kuid laseripead ei pöörata
manuaalselt, lülitub seade nelja sekundi pärast
privaatrežiimi või lähirežiimi, nagu allpool
kirjeldatud.
OLULINE: Kaugjuhtimispulti ei saa kasutada
kasutaja määratletud skannimisrežiimi jaoks.
AVALIK, PRIVAAT- JA LÄHIREŽIIMID
DW079 pöördlaser ja kaugjuhtimipuldil on võime
töötada kas avalikus või privaatrežiimis. Et laser
ja kaugjuhtimispult töötaksid koos, peavad need
mõlemad olema samas režiimis. Laserseadme
16
Vajutage ja hoidke laseriseadme
kaugjuhtimispuldil skannimisrežiimi
nuppu (g) all (suletud tabaluku sümbol)
ja vajutage ning hoidke samal ajal
all kaugjuhtimispuldi skannimisrežiimi
nuppu (s) (suletud tavaluku sümbol).
Lähirežiim
Selle režiimi tõttu ignoreerib laseriseade kõiki
kaugjuhtimispuldi käske.
Lähirežiimi aktiveerimiseks:
•
Vajutage ja hoidke all laseriseadme
kaugjuhtimispuldi skannimisrežiimi
nuppu (g) (suletud tabaluku sümbol),
kuid ärge vajutage ühtegi nuppu
kaugjuhtimispuldil.
EESTI KEEL
Pärast 4 sekundit kõlab laseri piiksatus
ja tabaluku sümboli kõrval olev LED (m)
hakkab vilkuma.
Juhtmeta kaugjuhtimispult
(joonis 1)
Kaugjuhtimispult võimaldab ühel inimesel
opereerida laseri ja seada selle üles kaugemalt.
Kaugjuhtimispuldil on toitenupp (n), manuaalrežiimi
nupp (o), neli noolt (p, q), kiirus-/pöörete nupp
(r) ja skannimisrežiimi nupp (s). Kaks LEDindikaatori tuld on kaubjuhtimispuldil: edastus (t) ja
privaatrežiim (u).
KAUGJUHTIMISPULT: TOITENUPP
Vajutage kaugjuhtimise toitenuppu (n), et
laserseade läheks unerežiimi. Unerežiimis on kõik
laserseadme funktsioonid väljas, välja arvatud
laserseadme juhtpaneelil toite LED-indikaatori (j)
perioodiline vilkumine. Vajutage taas kaugjuhtimise
toitenuppu, et "äratada" laserseade.
MÄRKUS. Et lülitada laser täielikult välja, tuleb
vajutada laseri juhtpaneelil olevat toitenuppu.
Laserseade lülitub ka automaatselt välja, kui see
jätta 8 tunniks unerežiimi.
KAUGJUHTIMISPULT: MANUAALREŽIIMI NUPP
Manuaalrežiimi aktiveerimiseks vajutage ja
hoidke all kaugjuhtimispuldi manuaalrežiimi
nuppu (o) 3 sekundit. Manuaalrežiim peab olema
aktiveeritud, et kasutada manuaalset kallutamist.
(Vaata Manuaalse kalderežiimi kasutamine selle
funktsiooni täiskirjelduse jaoks.)
Täieliku isenivelleerimise uuesti aktiveerimiseks
vajutage ja hoidke all manuaalrežiimi nuppu
3 sekundit.
Manuaalse kalderežiimi kasutamine:
DW079 manuaalne kalderežiim võimaldan
isenivelleerimise funktsiooni inaktiveerida ühel
teljel (suund), et laser oleks selle telje suunas
kaldu. Teine telg jätkab isenivelleerimisega
tagamaks, et laserkiir on vaid soovitud suunas
kaldu.
Manuaalsesse kalderežiimi sisenemine
ja sealt väljumine:
•
Manuaalse kalderežiimi aktiveerimiseks
vajutage ja hoidke all kaugjuhtimispuldi
manuaalrežiimi nuppu (o) 3 sekundit.
•
Täieliku isenivelleerimise uuesti
aktiveerimiseks vajutage ja hoidke all
manuaalrežiimi nuppu 3 sekundit.
Kaldesuuna seadistamine:
•
Kui manuaalne kalderežiim on
aktiveeritud, aktiveerib seade
automaatselt manuaalse Y-režiimi.
See võimaldab operaatoril kallutada
laserit Y-telje suunas, nagu näidatud
rullimisraami "sihikul".
Teatud situatsioonides on soovitatav
kallutata laserit X-telje suunas.
Manuaalse kalderežiimi suunda saab
muuta edasi ja tagasi Y- ja X-telgede
vahel järgmiselt:
– Kohe pärast (5 sekundi jooksul)
manuaalse kalderežiimi
sisestamist vajutage ja hoidke all
kaugjuhtimispuldil parempoolset
noolenuppu, et aktiveerida manuaalne
X-režiim.
– Seadme saab muuta tagasi
manuaalsele Y-režiimile, vajutades
kohe ja hoides all kaugjuhtimispuldi
vasakpoolset noolenuppu.
– Manuaalse kalderežiimi suuna
hilisemaks muutmiseks aktiveerige
uuesti täielik isenivelleerimine, seejärel
aktiveerige manuaalne kalderežiim
uuesti ning siis valige telg, nagu on
eespool kirjeldatud.
Laseriseadme kaugjuhtimispuldil olevad
X ja Y LED-indikaatortuled (k, l) näitavad
valitud manuaalset kaldesuunda.
Manuaalselt kontrollitud teljele viitab, kui
LED on välja lülitatud, ning isenivelleerimise
teljele viitab helendav LED.
Kalde suuruse seadistamine:
Kui manuaalne kalderežiim on aktiveeritud,
saab kalde suurust manuaalselt
reguleerida, kasutades järgmisi meetodeid:
• Kasutage laseri juhtpaneeli üles-alla
noolenuppe (h, i), et kallutada laseri
pöörlevat pead üles ja alla.
VÕI
• Kasutage kaugjuhtimispuldi üles-alla
noolenuppe (p), et kallutada laseri
pöörlevat pead üles ja alla.
VÕI
• Laseriseadme sisestamiseks saab
vajutada üles või alla, seadistades
selle kallutatud pinnal. Veenduge, et
laseriseade asetseb nii, et manuaalse
kalde suund joondub samas suunas
nagu kaldus pind.
17
EESTI KEEL
KAUGJUHTIMISPULT: NOOLENUPUD
Noolenuppe (p, q) kasutatakse erinevateks
funktsioonideks, sõltuvalt laserseadme
operatsioonirežiimist.
Horisontaalrežiim isenivelleerimises:
Üles-alla nool (p) reguleerib laserijoone pikkust
skannimisrežiimis.
Vasak-parem nool (q) reguleerib laserkiire
suunda skannimisrežiimis või näitamisrežiimis
(0 rpm).
Vertikaalrežiim isenivelleerimises:
Üles-alla nool (p) reguleerib laserijoone
asendit skannimisrežiimis.
KAUGJUHTIMISPULT: AVALIK JA
PRIVAATREŽIIM
DW079 pöördlaser ja kaugjuhtimipuldil on võime
töötada kas avalikus või privaatrežiimis. Et laser
ja kaugjuhtimispult töötaksid koos, peavad need
mõlemad olema samas režiimis.
Avalik režiim
Kaugjuhtimispult saadab signaale, mille
võivad potentsiaalselt vastu võtta mitmed
laseriseadmed, ning muud laseriseadmete
mudelid. See on normaalne, vaikimisi seatud
opereerimisrežiim kaugjuhtimispuldi jaoks.
Avaliku režiimi aktiveerimiseks:
•
Vajutage ja hoidke all kiirus-/pöörete
nuppu (r) (nupu kõrval avatud tabaluku
sümbol) 4 sekundit.
•
Pärast 8-tunnist seismisperioodi siseneb
kautjuhtimispult automaatselt avalikku
režiimi.
•
Pärast selle patarei vahetust siseneb
kautjuhtimispult automaatselt avalikku
režiimi.
Vasak ja parem nool (q) liigutavad laserkiire
vasakule ja paremale.
Manuaalrežiimis:
Noolenuppe (p) kasutatakse laseripea
kallutamiseks üles või alla X ja Y suunas,
nagu märgitud kaitsvale laseriseadme
rullimisraamile.
KAUGJUHTIMISPULT: KIIRUS-/PÖÖRETE NUPP
Privaatrežiim
Kiirus-/pöörete nuppu (r) kasutatakse laserkiire
kiiruse reguleerimiseks 4 eelseadistatud kiirusega.
Kaugjuhtimispult saadab signaale, mille võivad
võtta vastu vaid määratud laseriseadmed.
MÄRKUS. Kiirus-/pöörete nupul on sama
funktsioon kui laseriseadme juhtpaneeli kiirus-/
pöörete nupul.
Privaatrežiimi aktiveerimiseks:
KAUGJUHTIMISPULT: SKANNIMISREŽIIMI
NUPP
Skannimisrežiimi nuppu (s) kasutatakse, et
laseripea pühiks edasi ja tagasi, luues lühikesi
ja eredaid laserijooni. See lühike joon on palju
eredam ja palju nähtavam võrreldes sellega, kui
seade on täispöörlemisrežiimil.
Skannimisrežiimi kasutamine:
Skannimisrežiimi sisestamiseks vajutage
ja vabastage skannimisrežiimi nupp.
Skannimisrežiimist väljumisest vajutage
nuppu ja vabastage uuesti.
Skannimistsooni suurust ja suunda saab
kontrollida laseriseadme juhtpaneeli
noolenuppude või kaugjuhtimispuldiga.
Täiendavate selgituste saamiseks vaadake
Noolenupud Laseri juhtpaneeli nupud
alt.
OLULINE: Kaugjuhtimispulti ei saa
kasutada kasutaja määratletud
skannimisrežiimi jaoks.
18
•
Vajutage ja hoidke all kaugjuhtimispuldi
skannimisnuppu (s) (suletud tabaluku
sümbol nupu kõrval) ja samal ajal
vajutage ja hoidke all laseriseadme
juhtpaneelil olevat skannimisrežiimi
nuppu (g) (suletud tabaluku sümbol).
4 sekundi pärast lähevad nii
kaugjuhtimispult kui ka laseriseade
privaatrežiimi. Kinnitusena kõlab
laseriseadmel piiksatus ja laseri
juhtpaneeli LED (m) (suletud tabaluku
sümboli kõrval) ning kaugjuhtimispuldi
LED (u) (suletud tabaluku sümboli
kõrval) vilguvad.
Instrumendi häire kõrgus
DW079 on sisseehitatud häiresüsteem, mis
teavitab operaatorit, kas seade on häiritud pärast
seadme isenivelleerimist. Laseriseade lõpetab
pöörlemise, juhtpaneeli LED-indikaatortuled
vilguvad ja kõlab piiksatus.
LASERISEADME LÄHTESTAMINE
PIDEVKASUTUSEKS
• Lülitage seade välja ja siis uuesti sisse,
kasutades laseriseadme juhtpaneelil olevat
toitenuppu.
EESTI KEEL
VÕI
• Pange seade unerežiimi ja seejärel äratage
uuesti, kasutades kaugjuhtimispuldil
toitenuppu.
MÄRKUS: Kontrollige alati uuesti laseri
ülesseadmist, kui instrumendi häire kõrgus on
käivitatud.
Laseri tarvikud
LASERI SUURENDUSPRILLID (JOONIS 7)
Need punase läätsega prillid parendavad laserkiire
nähtavust ereda valguse tingimustes või suurte
vahemaade korral, kui laserit kasutatakse
siseruumides. Nende prillide kasutamine pole
laseri opereerimiseks kohustuslikud.
OHT: Raskete vigastuste riski
vähendamiseks ärge kunagi vaadake
otse laserkiire suunas prillide
kandmisest olenemata.
ETTEVAATUST: Need prillid pole
heakskiidetud ohutusprillid ning neid
ei tohi kanda teiste tööriistadega
opereerides. Need prillid ei takista
laserkiire jõudmist silmadeni.
SIHTKAART (JOONIS 8)
Laseri sihtkaart aitab määrata laserkiire asukohta
ja seda märgistada. Sihtkaart parandab laserkiire
nähtavust, kuna kiir ristub kaardiga. Kaart on
märgistatud standardse ja meetrilise skaalaga.
Laserkiir läbib punase plasti ja peegeldub
vastaskülje peegeldavast teibist tagasi. Kaardi
ülaosas olev magnet on mõeldud hoidma sihtkaart
laepaneeli või teraspoltide küljes, et määrata
loodimis- ja nivelleerimisasendid. Parima tulemuse
saamiseks sihtkaardi abil peab DEWALTi logo
olema teie näo suunas.
DIGITAALNE LASERIANDUR (JOONIS 9)
Andur aitab määrata laserkiire asendit ereda
valguse tingimustes või pika vahemaa korral. See
pakub nii visuaalset kui ka helisignaale, kui pöörlev
laseripea anduriga ristub.
Andurit saab kasutada nii sees kui ka väljas, kus
on lasekiire asukoha määramine raskendatud.
Andurit ei kasutata mittepöörlevate anduritega,
kuid see ühildub enamiku pöörlevate punase kiire
või infrapunakiirega (nähtamatu) laseritega, mida
on võimalik müügilt leida.
Täpsus
Kui laserit kasutatakse koos anduriga, tuleb anduri
täpsusaste lisada laseri omale.
• Konstantne täpsus (andur kitsastes
tingimustes) ± 1,0 mm
• Nominaalne täpsus (andur avarates
tingimustes) ± 3,0 mm
Kõige täpsemate tulemuste saavutamiseks
alustage tööd laia täpsusvahemikuga ja lõpetage
kitsaga.
Anduri kinnitamine nivelleerimislati külge
(joonis 9)
1. Anduri kinnitamiseks nivelleerimislatile
kinnitage andur kõigepealt hoidiku külge
hoidku fiksaatori nupu (II) sissevajutamisega.
Lükake hoidikul olevad väljaulatuvad osad
(mm) anduril oleva väljaulatuva osa (nn)
ümber, kuni hoidiku riiv (oo) hüppab anduril
olevasse fiksaatori avasse (pp).
2. Avage hoidiku haarats nupu (qq) vastupäeva
keeramisega.
3. Viige andur vajalikule kõrgusele ja keerake
hoidiku kinnitamiseks lati külge hoidiku nuppu
päripäeva.
4. Kõrguse muutmiseks vabastage kergelt
hoidikut, viige see teiste asendisse ja
fikseerige uuesti.
Lisavarustus
HOIATUS: Muid lisaseadmeid kui
DEWALTi pakutavaid ei ole koos
selle tootega testitud ja seetõttu võib
selliste lisaseadmete kasutamine koos
laseriga olla ohtlik. Kehavigastuste
ohu vähendamiseks võib selle tootega
kasutada ainult DEWALTi soovitatud
lisaseadmeid.
Need on järgmised.
• DE0772 DEWALTi digitaalne laseriandur
• DE0734 DEWALTi nivelleerimislatt
• DE0735 DEWALTi kolmjalg
• DE0736 DEWALTi kolmjalg
• DE0737 DEWALTi nivelleerimislatt
• DE0738 DEWALTi kalde klamber
• DE9135 DEWALTi LI laadija
The DEWALTi digitaalset laseriandurit on võimalik
kasutada koos anduri klambriga või ilma selleta.
Koos klambriga kasutamisel võib anduri kinnitada
mõõtevardale, nivelleerimislatile, sõrestiku- või
muule postile.
19
EESTI KEEL
• DEWALTi akupatarei:
Pinge
9,6
12
NiCd
NiMH
DE9061
–
DE9071/DE9075 DE9501
LI
–
–
14,4 DE9091/DE9092 DE9502 DE9140
18
DE9095/DE9096 DE0503 DE9180
Sobilike tarvikute kohta teabe saamiseks pidage
nõu müüjaga.
HOOLDAMINE
Teie DEWALTi laserseade on loodud pikaajaliseks
kasutamiseks minimaalse hooldamise juures.
Pideva rahuldava töö tagamiseks tuleb seda
hooldada ja regulaarselt puhastada.
• Teie töötäpsuse püsimiseks kontrollige sageli
laseri kalibreerimist. Vt Välja kalibreerituse
kontrollimine.
• Kalibreerimisteste ja muid hooldustöid võivad
teha ainult DEWALTi hoolduskeskused.
• Kui te laserit ei kasuta, hoidke seda komplektis
olevas varustuse kastis.
• Ärge pange laserit varustuse kasti, kui laser on
märg. Kuivatage väliseid osasid pehme, kuiva
riidega ja laske laseril õhu käes kuivada.
• Ärge hoidke oma laserit temperatuuril, mis
jääb alla -18 °C (0 °F), või mis ületab 41 °C
(105 °F).
• Laadijat ei hooldata. Laadija see pole
hooldatavaid osi.
Välja kalibreerituse
kontrollimine (joonised 10-12)
HOIATUS: Laske laserit kalibreerida
alati volitatud remonditöökojas.
Välja kalibreerituse kontrolle tuleks sageli läbi viia.
MÄRKUS. DEWALTi garantii osana on
omanikul õigus saada üks TASUTA
kalibreerimisteenus esimesel aastal. Täitke
lihtsalt kaasa antud vautšer ja tagastage
koos laseri ning ostutõendiga autoriseeritud
DEWALTi agendile. Sertifikaat antakse ilma
lisatasudeta.
Välja kalibreerituse kontrollid ei kalibreeri laserit.
Need kontrollid viitavad, kas laseriga saab õige
nivelleeritud ja loodis joone või mitte ning need ei
paranda laseri nivelleerimis- või loodimisvõimes
ilmnevaid vigu.
Need kontrollid ei asenda professionaalset
kalibreerimist, mida pakub DEWALTi
teeninduskeskus.
20
NIVELLEERIMISE KALIBREERITUSE
KONTROLLIMINE (X-TELG)
1. Seadke kolmjalg kahe seina vahele, mis on
vähemalt 15 m (50 jalga) kaugusel üksteisest.
Kolmjala täpne asukoht pole oluline.
2. Kinnitage laseriseade kolmjalale nii, et X-telg
oleks suunatud otse ühele seinale.
3. Lülitage laseriseade sisse ja laske sellele
isenivelleerida.
4. Märgistage ja mõõtke seinal punktid A ja B,
nagu näidatud pildil 10.
5. Keerake kogu laseriseadet 180° nii, et X-telg
oleks suunatud otse vastasseinale.
6. Laske laseriseadmel isenivelleerida ning
märgistage ja mõõtke seinal punktid AA ja BB,
nagu näidatud pildil 11.
7. Arvutage kogu viga, kasutades võrrandit:
Kogu viga = (AA – A) – (BB – B)
8. Võrrelge kogu viga lubatud piiridega, mis on
toodud järgmises tabelis.
Seintevaheline kaugus
Lubatud viga
L = 15 m (50 ft.)
3 mm (0,125")
L = 25 m (80 ft.)
5 mm (0,2")
L = 50 m (160 ft.)
10 mm (0,4")
NIVELLEERIMISE KALIBREERITUSE
KONTROLLIMINE (Y-TELG)
Korrake ülalpool toodud protseduuri, kui
laseriseade on asetatud nii, et Y-telg on suunatud
otse seinale.
LOODIMISVEA KONTROLLIMINE (JOONIS 12)
1. Kasutades standardset loodipommi
võrdlusena, märkige seina üla- ja alaosa.
(Veenduge, et märgite seina, mitte põranda ja
lae.)
2. Asetage pöördlaser tugevalt põrandale,
seinast umbes 1 m (3’) kaugusele.
3. Lülitage laser sisse ja suunake täpp seina
alaosas olevale märgile. Seejärel pöörake
täpp ülespoole, kasutades üles/alla nooli
kaugjuhtimispuldil. Kui täpi keskosa skannib
üle seina ülaosas oleva märgi, on laser
nõuetekohasel kalibreeritud.
MÄRKUS: Seda kontroll tuleb viia läbi seinal, mis
pole lühem pikimast seinast, mille jaoks laserit
kasutatakse.
EESTI KEEL
Puhastamine
HOIATUS:
• Eemaldage laadija enne
puhastamist pistikupesast. Mustuse
võib laadija pealt eemaldada lapi või
mittemetallist pehme harjakesega.
Ärge kasutage vett või ühtegi
puhastusvahendit.
• Eemaldage akupatarei enne
laseriseadme puhastamist.
• Ärge kunagi kasutage laserit
mittemetallist osade puhastamiseks
lahusteid või muid kemikaale.
Kasutage vaid vee ja õrna seebiga
niisutatud riiet.
• Ärge kunagi laske ühelgi vedelikul
sattuda seadme sisse; ärge kastke
ühtegi seadme osa vedelikku.
Elektroonikajäätmete sorteerimine
ja pakkimine aitab meil materjale
taaskasutada. Kasutatud materjalide
taaskasutamine aitab vältida
keskkonna kahjustamist ja vähendab
toorainevajadusi.
Kohalikud õigusaktid võivad nõuda elektriseadmete
olmejäätmetest eraldi kogumist prügilates või
nende viimist jaemüüjale uue toote ostmisel.
DEWALT pakub võimalust DEWALTi toodete
tagasivõtmiseks ja ringlussevõtuks pärast
kasutusea lõppu. Selle teenuse kasutamiseks viige
toode volitatud remonditöökotta, kus see meie
nimel tagasi võetakse.
Lähima volitatud remonditöökoja leidmiseks võite
pöörduda DEWALTi kohalikku esindusse, mille
aadressi leiate sellest kasutusjuhendist. Samuti
DEWALTi volitatud remonditöökodade nimekiri ja
müügijärgse teeninduse üksikasjad ning kontaktid
leitavad internetis aadressil: www.2helpU.com.
• Ärge kasutage suruõhku laseri
puhastamiseks.
• Hoidke ventilatsiooniavasid puhtana
ja puhastage korpust korrapäraselt
pehme lapiga.
• Paindlikku kummist katet saab
puhastada märja kiududeta riidega,
nagu puuvillane riie. KASUTAGE
AINULT VETT — ÄRGE kasutage
puhastusvahendeid ega lahuseid.
Laske seadmel õhus kuivada enne
ladustamist.
• Mõnedel tingimustel võib pöörleva
pea sees olev klaasist lääts koguda
mustust või jääke. See mõjutab
kiire kvaliteeti ja tööulatust. Läätse
tuleb puhastada veega niisutatud
vatitikkudega.
Laetav akupatarei
Seda pika elueaga akupatareid saab laadida, kui
see ei anna piisavalt võimsust töödeks, mida oli
varem lihtne teha. Selle tehnilise elu lõpuks visake
see keskkonnasõbralikult ära:
• Laske akupatarei täielikult tühjaks ja
eemaldage seejärel tööriistast.
• Li-Ion, NiCd ja NiMH elemendid on
taaskasutatavad. Viige need edasimüüja
juurde või kohalikku taaskasutuskeskusesse.
Kogutud akupatareid taaskasutatakse või
visatakse nõuetekohaselt ära.
Keskkonnakaitse
Eraldi kogumine. Seda toodet ei tohi
kõrvaldada koos olmejäätmetega.
Kui ühel päeval leiate, et teie DEWALTi toode on
muutunud kasutuks või vajab väljavahetamist, ärge
kõrvaldage seda koos olmejäätmetega. Viige toode
vastavasse eraldi kogumise kohta.
21
РУССКИЙ ЯЗЫК
РОТАЦИОННЫЙ ЛАЗЕР
DW079
Поздравляем Вас!
Вы выбрали лазерный прибор фирмы DEWALT.
Тщательная разработка изделий, многолетний
опыт фирмы по производству электроприборов,
различные усовершенствования сделали
электроприборы DEWALT одними из самых
надежных помощников для профессионалов.
Технические характеристики
Напряжение питания
В
Тип
Частота вращения
пов./мин.
Класс лазера
Класс защиты
Точность
мм/м
Диапазон
самовыравнивания
°
Рабочая температура
°C
Резьба штатива
Вес (без аккумулятора)
кг
Аккумулятор
Тип аккумулятора
Напряжение питания
Вес
В
кг
Зарядное устройство
Напряжение питания В перем. тока
Тип аккумулятора
Приблизительное
мин.
время зарядки
Вес
кг
DW079
9,6; 12; 14,4; 18
1
0–600
3R
IP54
±0,1
±5
от -5 до +50
5/8»-11
2,0
DE9503
NiMH
18
1,1
DE9116
230
NiCd NiMH
60
(Аккумуляторы
2,0 Ач)
0,4
Минимальные электрические предохранители:
Инструменты 230 В 10 ампер, электросеть
Определения: Предупреждения безопасности
Следующие определения указывают на степень
важности каждого сигнального слова. Прочтите
руководство по эксплуатации и обратите
внимание на данные символы.
22
ОПАСНО: Означает чрезвычайно
опасную ситуацию, которая
приводит к смертельному
исходу или получению тяжелой
травмы.
ВНИМАНИЕ: Означает
потенциально опасную ситуацию,
которая может привести
к смертельному исходу или
получению тяжелой травмы.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Означает
потенциально опасную ситуацию,
которая может привести
к получению травмы легкой или
средней тяжести.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Используемое
без символа опасности слово
означает потенциально опасную
ситуацию, которая может
привести к повреждению
оборудования.
Риск поражения электрическим
током!
Огнеопасность!
Меры безопасности при
работе с лазерными
приборами
ВНИМАНИЕ! Внимательно
прочтите все инструкции.
Несоблюдение всех перечисленных
ниже инструкций может привести
к поражению электрическим
током, возникновению пожара и/или
получению серьезной травмы.
СОХРАНИТЕ ДАННЫЕ ИНСТРУКЦИИ
• Не используйте лазер, если
есть опасность возгорания или
взрыва, например, вблизи легко
воспламеняющихся жидкостей,
газов или пыли. В процессе работы
электроинструмент создает искровые
разряды, которые могут воспламенить
пыль или горючие пары.
• Используйте лазерный прибор
только с предназначенными для
него аккумуляторами. Использование
аккумуляторов иного типа может
РУССКИЙ ЯЗЫК
привести к возникновению пожара.
• Храните не используемый лазерный
прибор в месте, недоступном для
детей и посторонних лиц. Лазерные
приборы представляют опасность в руках
неопытных пользователей.
• Используйте только те дополнительные приспособления, которые рекомендованы производителем для Вашей
модели прибора. Дополнительные принадлежности и аксессуары, подходящие
для одного прибора, при использовании
с другой моделью могут стать причиной
получения травмы.
• Ремонт инструмента ДОЛЖЕН
производиться только
квалифицированным ремонтным
персоналом. Ремонт или техническое
обслуживание, произведенное
неквалифицированным персоналом,
может привести к получению
травмы. Местоположение ближайшего
авторизованного сервисного центра
DEWALT см. в списке авторизованных
сервисных центров DEWALT в конце
данного руководства по эксплуатации или
на сайте www.2helpU.com.
• Ни в коем случае не рассматривайте
лазерный луч через оптические
приборы, такие как телескоп или
теодолит. Это может привести
к серьезному поражению глаз.
• Никогда не устанавливайте лазерный
прибор в положении, при котором
возможно умышленное или случайное
попадание лазерного луча в глаза. Это
может привести к серьезному поражению
глаз.
• Никогда не устанавливайте лазерный
прибор вблизи от отражающих
поверхностей, которые могут
отразить лазерный луч в глаза
пользователя или случайного лица.
Это может привести к серьезному
поражению глаз.
• Всегда выключайте лазерный прибор,
когда он не используется. Включенный
прибор увеличивает риск попадания
лазерного луча в глаза.
• Никогда не используйте лазерный
прибор в присутствии детей и не
позволяйте детям пользоваться
прибором. Это может привести
к серьезному поражению глаз.
• Никогда не снимайте и не стирайте
с прибора предупреждающие этикетки.
При отсутствии предупреждающих
этикеток пользователь или случайное
лицо могут непредумышленно
подвергнуться облучению.
• Устанавливайте лазер на устойчивой
ровной поверхности. Падение лазера
может привести к его повреждению или
получению тяжелой травмы.
• Одевайтесь соответствующим
образом. Во время работы не
надевайте свободную одежду или
украшения. Убирайте длинные волосы.
Следите за тем, чтобы Ваши волосы,
одежда или перчатки находились
в постоянном отдалении от
движущихся частей прибора. Свободная
одежда, украшения или длинные волосы
могут попасть в движущиеся части
инструмента. Вентиляционные прорези
часто закрывают движущиеся части,
поэтому старайтесь их избегать.
ВНИМАНИЕ: Использование
иных средств управления или
регулирующих устройств или
нарушение инструкций, обозначенных в данном руководстве по
эксплуатации, может привести
к опасному радиационному облучению.
ВНИМАНИЕ! НИ В КОЕМ
СЛУЧАЕ НЕ РАЗБИРАЙТЕ
ДАННЫЙ ЛАЗЕРНЫЙ ПРИБОР!
Внутри нет обслуживаемых
пользователем деталей.
Разборка данного лазерного
прибора делает гарантию на
продукт недействительной. Ни
в коем случае не видоизменяйте
прибор. Модификация данного
прибора может стать причиной
опасного лазерного облучения.
Дополнительные правила
безопасности при работе
с лазерными приборами
• Данный лазерный прибор относится
к классу 3R, в соответствии со
стандартом DIN EN 60825-1:2007 (макс
5 мВт, 600-680 нм). Не заменяйте
лазерный диод ни на какой другой тип.
В случае повреждения лазерный прибор
должен ремонтироваться только
в авторизованном сервисном центре.
• Устанавливать, регулировать
и работать с лазерным оборудованием
23
РУССКИЙ ЯЗЫК
разрешается только квалифицированному
и обученному персоналу. Места,
в которых применяются лазеры
класса 3R, должны быть обозначены
соответствующими знаками о работе
лазеров.
• Используйте лазерный прибор только для
проецирования лазерных линий.
• Перед первым использованием прибора
убедитесь, что требования безопасности
на этикетке сформулированы на Вашем
языке. Не используйте лазер, если
предупреждения написаны на другом
языке.
• Поскольку луч лазера класса 3R
обеспечивает видимость на более
длинные расстояния, возможность
повреждения глаз остается неизменной
на всем радиусе работы.
• Всегда устанавливайте лазерный прибор
в положение, в котором его луч не может
пересекаться с уровнем глаз людей.
Будьте особенно внимательны, если
в рабочей зоне присутствуют ступеньки
и отражающие поверхности.
Остаточные риски
• Следующие риски являются
характерными при работе данными
инструментами:
– Травмы в результате поражения
лазерным лучом.
Маркировка прибора
На приборе имеются следующие знаки:
Перед использованием внимательно
прочтите данное руководство по
эксплуатации.
Внимание! Лазер!
Класс лазера 3R.
Класс защиты: IP54.
24
МЕСТО ПОЛОЖЕНИЯ КОДА ДАТЫ
Код даты, который также включает год
изготовления, отштампован в нижней части
лазерного прибора вблизи крепежной резьбы.
Пример:
2010 XX XX
Год изготовления
Важные инструкции по
безопасности для всех
зарядных устройств
СОХРАНИТЕ ДАННЫЕ ИНСТРУКЦИИ: Данное
руководство содержит важные инструкции
по эксплуатации и технике безопасности для
зарядных устройств.
• Перед началом эксплуатации зарядного
устройства прочитайте все инструкции
и ознакомьтесь с предупредительными
символами на зарядном устройстве,
аккумуляторе и продукте, работающем
от аккумулятора.
ОПАСНО: Опасность смерти от
электрического тока. На клеммах
подзарядки напряжение 230 В. Не
касайтесь токопроводящими предметами контактов аккумулятора
и зарядного устройства. Это
может привести к поражению электрическим током или смерти от
электрического тока.
ВНИМАНИЕ: Опасность поражения
электрическим током. Не
допускайте попадания жидкости
внутрь зарядного устройства.
Это может привести к поражению
электрическим током.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Опасность
получения ожога. Для снижения
риска получения травмы,
заряжайте только перезаряжаемые
аккумуляторы марки DEWALT.
Аккумуляторы других марок
могут взорваться, что приведет
к получению травмы или
повреждению инструмента.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: В
определенных условиях, когда
зарядное устройство подключено
к электросети, открытые
контакты подзарядки внутри его
корпуса могут быть закорочены
посторонним материалом.
Не допускайте попадания
токопроводящих материалов,
РУССКИЙ ЯЗЫК
таких как тонкая стальная
стружка, алюминиевая фольга
и слой металлических частиц,
и другие подобные материалы,
в гнезда зарядного устройства.
Всегда отключайте зарядное
устройство от электросети, если
в его гнезде нет аккумулятора.
Отключайте зарядное устройство
от электросети перед чисткой.
• НЕ ПЫТАЙТЕСЬ заряжать аккумулятор
зарядными устройствами марок, не
указанных в данном руководстве.
Зарядное устройство и аккумулятор
специально разработаны для совместного
использования.
• Данные зарядные устройства
не предусмотрены для зарядки
аккумуляторов других марок, кроме
DEWALT. Попытка зарядить аккумулятор
другой марки может привести к риску
возникновения пожара, поражения
электрическим током или смерти от
электрического тока.
• Не эксплуатируйте зарядное
устройство, если его кабель или
вилка повреждены – сразу же заменяйте
поврежденные детали.
• Не эксплуатируйте зарядное
устройство, если оно получило
повреждение вследствие сильного
удара или падения или иного
внешнего воздействия! Обращайтесь
в авторизованный сервисный центр.
• Не разбирайте зарядное устройство;
обращайтесь в авторизованный
центр для проведения технического
обслуживания или ремонта.
Неправильная сборка может привести
к риску поражения электрическим током
или смерти от электрического тока.
• Перед каждой операцией чистки
отключайте зарядное устройство
от электросети. Это снизит риск
поражения электрическим током.
Извлечение аккумулятора из зарядного
устройства не приводит к снижению
этого риска.
• Не подвергайте зарядное устройство
воздействию дождя или снега!
• НИКОГДА не пытайтесь подключать
2 зарядных устройств одновременно.
• Отключайте зарядное устройство
от электросети, вынимая вилку из
розетки, а не потянув за кабель! Это
снизит риск повреждения электрической
вилки и кабеля.
• Зарядное устройство рассчитано на
работу от стандартной бытовой
электросети напряжением 230 В.
Не пытайтесь подключать его
к источнику с другим напряжением.
Данное указание не относится
к автомобильному зарядному устройству.
• Располагайте кабель таким
образом, чтобы на него нельзя было
наступить, споткнуться об него, или
иным способом повредить или сильно
натянуть!
• Используйте удлинительный
кабель только в случае крайней
необходимости! Использование
несоответствующего удлинительного
кабеля может создать риск возникновения
пожара, поражения электрическим током
или смерти от электрического тока.
• Не кладите на верхнюю часть
зарядного устройства какойлибо предмет и не ставьте
зарядное устройство на мягкую
поверхность, это может блокировать
вентиляционные прорези и вызвать
чрезмерный внутренний нагрев!
Располагайте зарядное устройство
вдали от источника тепла. Вентиляция
зарядного устройства происходит
через прорези, расположенные в верхней
и нижней части кожуха.
СОХРАНИТЕ ДАННЫЕ ИНСТРУКЦИИ
Зарядное устройство
Зарядное устройство DE9116 предназначено
для зарядки NiCd и NiMH аккумуляторов
напряжением в диапазоне от 7,2 В до 18 В.
Зарядное устройство DE9135 предназначено
для зарядки NiCd, NiMH или Li-Ion
аккумуляторов напряжением в диапазоне от
7,2 В до 18 В.
Данные зарядные устройства не требуют
регулировки и являются наиболее простыми
в эксплуатации.
Процедура зарядки (Рис. 2)
ОПАСНО: Опасность смерти от
электрического тока. На клеммах
подзарядки напряжение 230 В.
Не касайтесь токопроводящими
предметами контактов
25
РУССКИЙ ЯЗЫК
аккумулятора и зарядного
устройства. Опасность поражения
электрическим током или смерти
от электрического тока!
1. Подключите вилку зарядного устройства (х)
к соответствующей сетевой розетке прежде,
чем вставить аккумулятор.
2. Вставьте аккумулятор (v) в зарядное
устройство. Красный индикатор зарядки
начнет непрерывно мигать, указывая на
начало процесса зарядки.
3. После завершения зарядки красный
индикатор переходит в режим
непрерывного свечения. Аккумулятор
полностью заряжен, и его можно
использовать с инструментом или оставить
в зарядном устройстве.
Пауза для согревания/
охлаждения аккумулятора
Если зарядное устройство определит, что
аккумулятор чрезмерно охлажден или
нагрет, автоматически инициируется пауза
для согревания/охлаждения, в течение
которой аккумулятор достигает оптимальной
для зарядки температуры. Затем зарядное
устройство автоматически переключается на
режим зарядки. Данная функция увеличивает
максимальный срок службы аккумулятора.
ЛИТИЙ-ИОННЫЕ (LI-ION) АККУМУЛЯТОРЫ
Литий-ионные аккумуляторы спроектированы
по Электронной Защитной Системе, которая
защищает аккумулятор от перегрузки,
перегрева или глубокой разрядки.
ПРИМЕЧАНИЕ: Для достижения максимальной
производительности и продления срока
службы NiCd, NiMH и Li-Ion аккумуляторов,
перед первым использованием заряжайте
аккумулятор не менее 10-ти часов.
При срабатывании Электронной Защитной
Системы инструмент автоматически
отключится. Если это произошло, поместите
Li-Ion аккумулятор в зарядное устройство до его
полной зарядки.
Процесс зарядки
Важные инструкции по
безопасности для всех
аккумуляторов
Состояние заряда аккумулятора смотрите
в приведенной ниже таблице:
Состояние заряда
зарядка
полностью заряжен
пауза для согревания/
охлаждения аккумулятора
замените аккумулятор
проблема
– – – –
–––––––––––
–– – –– –
•••••••••••
•• •• •• ••
Автоматическое
поддержание заряда
Режим автоматического поддержания
заряда обеспечивает выравнивание заряда
или дополнительную зарядку каждого
элемента аккумулятора до полного уровня
заряда. Аккумуляторы следует подзаряжать
еженедельно или в том случае, если они не
обеспечивают достаточную мощность для
работ, которые ранее выполнялись легко
и быстро.
Чтобы подзарядить Ваш аккумулятор, вставьте
его в зарядное устройство, как обычно.
Оставьте аккумулятор в зарядном устройстве
минимум на 10 часов.
26
При заказе аккумуляторов для замены, не
забывайте указывать их номер по каталогу
и напряжение.
Извлеченный из упаковки аккумулятор заряжен
не полностью. Перед началом эксплуатации
аккумулятора и зарядного устройства, прочтите
нижеследующие инструкции по безопасности.
Затем приступайте к установленной процедуре
зарядки.
ПРОЧТИТЕ ВСЕ ИНСТРУКЦИИ
• Не заряжайте и не используйте аккумулятор во взрывоопасной атмосфере,
например, в присутствии легко воспламеняющихся жидкостей, газов или
пыли. При установке или извлечении аккумулятора из зарядного устройства пыль
или газы могут воспламениться.
• Заряжайте аккумуляторы только
зарядными устройствами DEWALT.
• НЕ БРЫЗГАЙТЕ и не погружайте в воду
или другие жидкости.
• Не храните и не используйте
инструмент и аккумулятор в местах,
в которых температура может
достичь или превысить 40 °С
(например, наружные навесы или
строения из металла в летнее время).
РУССКИЙ ЯЗЫК
ОПАСНО: Ни в коем случае
не пытайтесь разобрать
аккумулятор. Не вставляйте
в зарядное устройство
аккумулятор с треснутым
или поврежденным корпусом.
Не разбивайте, не бросайте
и не ломайте аккумулятор. Не
используйте аккумуляторы или
зарядные устройства, которые
подверглись воздействию
резкого удара, удара при падении,
попали под тяжелый предмет
или были повреждены какимлибо другим образом (например,
проткнуты гвоздем, попали под
удар молотка или под ноги). Это
может привести к поражению
электрическим током или
смерти от электрического тока.
Поврежденные аккумуляторы
должны возвращаться в сервисный
центр на переработку.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Кладите
не используемый прибор набок
на устойчивую поверхность
в месте, в котором он не
создает опасность, что об
него могут споткнуться
и упасть. Некоторые приборы
с аккумуляторами больших
размеров ставятся на аккумулятор
в вертикальном положении, но их
легко опрокинуть.
СПЕЦИАЛЬНЫЕ ИНСТРУКЦИИ ПО
БЕЗОПАСНОСТИ ДЛЯ НИКЕЛЬ-КАДМИЕВЫХ
(NICD) И НИКЕЛЬ-МЕТАЛЛ-ГИДРИДНЫХ
(NIMН) АККУМУЛЯТОРОВ
• Не сжигайте аккумулятор, даже если
он сильно поврежден или полностью
изношен. Аккумулятор в огне может
взорваться.
• Под действием сложных условий
эксплуатации или температуры
возможна незначительная утечка
жидкости (электролита) из
аккумулятора. Это не указывает на
неисправность. Однако если повреждено
наружное уплотнение:
a. и аккумуляторная жидкость попала
на кожу, сразу же смойте ее водой
с мылом в течение нескольких минут.
b. и аккумуляторная жидкость попала
в глаза, промывайте их чистой
водой в течение минимум 10 минут
и обратитесь за медицинской
помощью. (Справка для врача:
Жидкость представляет собой 25-30%
раствор гидроксида калия).
СПЕЦИАЛЬНЫЕ ИНСТРУКЦИИ ПО
БЕЗОПАСНОСТИ ДЛЯ ЛИТИЙ-ИОННЫХ
(LI-ION) АККУМУЛЯТОРОВ
• Не сжигайте аккумулятор, даже если
он сильно поврежден или полностью
изношен. Аккумулятор в огне может
взорваться. При горении литий-ионных
аккумуляторов выделяются токсичные
пары и частицы.
• Если содержимое аккумулятора
попало на кожу, немедленно промойте
пораженный участок водой с мягким
мылом. Если аккумуляторная
жидкость попала в глаз, промывайте
открытый глаз в течение 15 минут,
пока не исчезнет раздражение. Если
необходимо обратиться за медицинской
помощью, медиков следует поставить
в известность, что аккумуляторный
электролит состоит из смеси жидкого
органического карбоната и солей лития.
• Содержимое открытых элементов
аккумулятора может вызывать
раздражение органов дыхания.
Обеспечьте приток свежего воздуха. Если
симптомы сохраняются, обратитесь за
медицинской помощью.
ВНИМАНИЕ: Опасность получения
ожога. Аккумуляторная жидкость
может воспламениться при
попадании искры или пламени.
Колпачок аккумулятора
(Рис. 2)
Защитный колпачок, служащий для предохранения контактов отсоединенного аккумулятора,
входит в комплект поставки. Без установленного защитного колпачка посторонние металлические предметы могут вызвать короткое замыкание контактов, что может привести к пожару или
повреждению аккумулятора.
1. Снимите защитный колпачок (z) прежде,
чем вставить аккумулятор в зарядное
устройство или прибор.
2. Наденьте защитный колпачок (z) на
контакты сразу же после извлечения
аккумулятора из зарядного устройства или
прибора.
ВНИМАНИЕ: Перед хранением
или переноской отсоединенного
аккумулятора проверьте, что
27
РУССКИЙ ЯЗЫК
защитный колпачок находится на
своем месте.
Аккумулятор (Рис. 2)
ТИП АККУМУЛЯТОРА
Модель DW079 работает от NiMH
аккумуляторов DEWALT мощностью 12 В,
14,4 В и 18 В и NiCd аккумуляторов DEWALT
мощностью 9,6 В, 12 В, 14,4 В и 18 В. Модель
DW079 также работает от Li-Ion аккумуляторов
DEWALT мощностью 14,4 В и 18 В.
Рекомендации по хранению
1. Оптимальным местом для хранения
является холодное и сухое место, вдали
от прямых солнечных лучей и источников
избыточного тепла или холода.
ПРИМЕЧАНИЕ: Литий-ионные
аккумуляторы должны убираться на
хранение в полностью заряженном
состоянии.
2. Длительное хранение не влияет
отрицательно на аккумулятор или зарядное
устройство. При поддержании надлежащих
условий их можно хранить в течение 5 лет
и более.
Символы на зарядном
устройстве и аккумуляторе
В дополнение к пиктограммам, содержащимся
в данном руководстве по эксплуатации, на
зарядном устройстве и аккумуляторе имеются
символы, которые отображают следующее:
Ни в коем случае не пытайтесь
заряжать поврежденный аккумулятор!
Используйте только с аккумуляторами
марки DEWALT, другие аккумуляторы
могут взорваться, что приведет
к получению травмы или
повреждению электроинструмента!
Не погружайте аккумулятор в воду.
Немедленно заменяйте
поврежденный сетевой кабель.
Заряжайте аккумулятор при
температуре окружающей среды
в пределах 4 °С - 40 °С.
Утилизируйте отработанный
аккумулятор безопасным для
окружающей среды способом!
Не сжигайте NiMH, NiCd+ и Li-Ion
аккумуляторы!
Заряжает NiMH и NiCd аккумуляторы.
Заряжает Li-Ion аккумуляторы.
Время зарядки см. в технических
характеристиках зарядного
устройства.
Комплект поставки
В упаковку входят:
1 Ротационный лазер
1 Пульт дистанционного управления
Перед использованием внимательно
прочтите данное руководство по
эксплуатации.
2 Аккумулятора 9 В
Аккумулятор заряжается.
1 Защитные очки для работы с лазерными
приборами
Аккумулятор заряжен.
Аккумулятор неисправен.
Пауза для согревания/охлаждения
аккумулятора.
Не касайтесь токопроводящими
предметами контактов аккумулятора
и зарядного устройства.
28
1 Крепеж на стену
1 Мишень
1 Детектор
1 Зажим для детектора
1 Чемодан
1 Зарядное устройство (DW079KH)
1 Аккумулятор (DW079KH)
1 Руководство по эксплуатации
ПРИМЕЧАНИЕ: Аккумуляторы и зарядные
устройства не входят в комплект поставки
моделей N.
РУССКИЙ ЯЗЫК
• Проверьте прибор, детали
и дополнительные приспособления на
наличие повреждений, которые могли
произойти во время транспортировки.
• Перед началом работы необходимо
внимательно прочитать настоящее
руководство и принять к сведению
содержащуюся в нем информацию.
Описание (Рис. 1-3)
ВНИМАНИЕ: Ни в коем случае не
модифицируйте прибор или какуюлибо его деталь. Это может
привести к получению травмы или
повреждению прибора.
НАЗНАЧЕНИЕ
Ротационный лазер DW079 был сконструирован
для проекции лазерных линий для различных
областей профессионального использования.
Прибор может применяться как в помещениях,
так и снаружи для горизонтального (уровневого)
и вертикального (отвесного) нивелирования.
Прибор также может производить
стационарную лазерную точку, которая может
управляться вручную для установки или
переноса отметки. Может применяться от
потолочной установки и расположения стен до
нивелировки фундаментов и настила полов.
НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ прибор во влажных
условиях или при наличии в окружающем
пространстве легко воспламеняющихся
жидкостей или газов.
Данный лазерный прибор является профессиональным инструментом. НЕ РАЗРЕШАЙТЕ
детям прикасаться к прибору. Неопытные пользователи должны использовать данный прибор
под руководством опытного инструктора.
ЛАЗЕР (РИС. 1)
a. Крышка отсека
b. Ручка для переноски
c. Затвор
d. Ротационная лазерная головка
e. Кнопка включения
f. Кнопка настройки скорости/вращения
g. Кнопка режима сканирования
h. Стрелка направления: вверх
i. Стрелка направления: вниз
j. Светодиодный индикатор питания
k. Светодиодный индикатор оси Х
l. Светодиодный индикатор оси Y
m. Светодиодный индикатор частного режима
ПУЛЬТ ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ
(РИС. 1)
n. Кнопка включения
o. Кнопка режима ручного управления
p. Стрелка направления: вверх/вниз
q. Стрелка направления: влево/вправо
r. Кнопка настройки скорости/вращения
s. Кнопка режима сканирования
t. Светодиодный индикатор питания
u. Светодиодный индикатор режима ручного
управления
ЗАРЯДНОЕ УСТРОЙСТВО (РИС. 2)
v. Аккумулятор
w. Кнопки фиксации аккумулятора
x. Зарядное устройство
y. Индикатор зарядки (красный)
z. Колпачок аккумулятора
НАСТЕННЫЙ КРЕПЕЖ (РИС. 3)
aa. Крепежное основание
bb. Монтажное отверстие основания
cc. Монтажная рукоятка
dd. Шкала
ee. Фиксатор зажима
ff. Монтажные отверстия
gg. Рукоятка выравнивания основания
hh. Фиксирующая рукоятка
ii. Регулятор
Электробезопасность
Электрический двигатель рассчитан на работу
только при одном напряжении электросети.
Всегда следите, чтобы напряжение
аккумулятора соответствовало напряжению,
обозначенному на паспортной табличке
прибора. Также убедитесь, что напряжение
Вашего зарядного устройства соответствует
напряжению электросети.
Ваше зарядное устройство
DEWALT имеет двойную изоляцию
в соответствии со стандартом
EN 60335, что исключает потребность
в заземляющем проводе.
ВНИМАНИЕ:
Электроинструменты с напряжением 115 В должны управляться
через предохранительный изолированный трансформатор с заземленным экраном между первичной
и вторичной обмоткой.
29
РУССКИЙ ЯЗЫК
Поврежденный кабель должен заменяться
специально подготовленным кабелем, который
можно приобрести в сервисной организации
DEWALT.
Использование
удлинительного кабеля
Используйте удлинительный кабель
только в случае крайней необходимости!
Всегда используйте удлинительный кабель
установленного образца, соответствующий
входной мощности Вашего зарядного
устройства (см. раздел «Технические
характеристики»). Минимальный размер
проводника должен составлять 1 мм2;
максимальная длина кабеля не должна
превышать 30 м.
При использовании кабельного барабана,
всегда полностью разматывайте кабель.
Распаковка изделия
НАКЛЕЙКА ЭТИКЕТКИ
С ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕМ
Меры безопасности на этикетке, наклеенной
на лазерный прибор, должны быть
сформулированы на языке пользователя.
В комплект поставки прибора входит
отдельный лист с самоклеящимися этикетками
с надписями на разных языках.
ВНИМАНИЕ: Убедитесь, что
требования безопасности на
этикетке сформулированы на
Вашем языке.
Предупреждения должны быть следующими:
ЛАЗЕРНОЕ ИЗЛУЧЕНИЕ
ИЗБЕГАЙТЕ ПОПАДАНИЯ
ЛАЗЕРНОГО ЛУЧА В ГЛАЗА.
ЛАЗЕРНЫЙ ПРОДУКТ КЛАССА 3R
• Если предупреждения сформулированы на
иностранном языке, поступите следующим
образом:
– Снимите с листа нужную этикетку.
– Аккуратно приложите этикетку
к поверхности существующей этикетки.
– Прижмите этикетку, приклеивая ее на
место.
СБОРКА
ВНИМАНИЕ: Перед сборкой
и регулировкой прибора всегда
снимайте аккумулятор. Перед
установкой или снятием
30
аккумулятора всегда выключайте
прибор.
ВНИМАНИЕ: Используйте
аккумуляторы и зарядные
устройства только марки DEWALT.
Установка и снятие
аккумулятора (Рис. 2)
УСТАНОВКА АККУМУЛЯТОРА
1. Нажмите на затвор (с), открывая крышку
отсека (а). Вставьте аккумулятор (v).
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Лазерный
прибор будет работать, даже
если крышка отсека для батареек
питания закрыта не плотно.
Чтобы избежать выпадения
аккумулятора из прибора, всегда
проверяйте плотность закрытия
крышки.
2. Вдвиньте аккумулятор в отсек до упора.
3. Закройте крышку отсека на затвор.
ИЗВЛЕЧЕНИЕ АККУМУЛЯТОРА
1. Нажмите на затвор, открывая крышку
отсека.
2. Извлеките аккумулятор.
3. Вставьте аккумулятор в зарядное
устройство для подзарядки. (См. раздел
Процедура зарядки)
Установка лазера
Для выполнения различных видов работ
предусмотрено несколько вариантов
расположения лазерного прибора.
РУЧНОЕ ВРАЩЕНИЕ ЛАЗЕРНОЙ ГОЛОВКИ
Лазерный прибор оснащен защитной сеткой
вокруг ротационной лазерной головки,
предотвращающей ее случайное повреждение
во время работы. Поворачивая головку, Вы
можете вручную направлять лазерный луч для
установки или переноса отметки.
УСТАНОВКА НА СТЕНУ (РИС. 3)
Настенное крепление используется для
монтажа лазерного прибора на стену при
установке навесного потолка и проведении
прочих специфических операций по
нивелированию.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Перед
установкой лазерного уровня
к стенной платке или потолочному
крепежному уголку убедитесь, что
РУССКИЙ ЯЗЫК
рейка или уголок прочно закреплены
на месте.
1. Установите лазер на крепежное
основание (aa), выровняв отверстие (kk)
в нижней части прибора с отверстием
(bb) на крепежном основании. Закрутите
монтажную рукоятку (cc), закрепляя лазер.
2. Установив настенное крепление шкалой
(dd) к себе, ослабьте фиксатор зажима (ee),
раскрывая захваты крепежа.
3. Расположите захваты вокруг настенной
планки или потолочного крепежного
уголка и затяните фиксатор зажима
(ее), закрывая захваты крепежа поверх
планки. Перед использованием лазерного
прибора убедитесь, что фиксатор зажима
настенного крепежа надежно затянут.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Во время
установки лазерного уровня на
стене кроме зажимного рычага
всегда используйте подвесной
проволочный захват или другой
аналогичный материал. Проденьте
проволоку через ручку лазерного
уровня. НЕ ПРОДЕВАЙТЕ проволоку
через защитную металлическую
сетку. Для крепления прибора
непосредственно на стену можно
также использовать шурупы.
Отверстия для шурупов (ff)
расположены в верхней части
настенного крепления.
4. Вращая рукоятку выравнивания основания
(gg), определите местонахождение уровня
на стене.
5. Можно отрегулировать нужную высоту
лазера, перемещая его вверх и вниз. Для
изменения высоты ослабьте фиксирующую
рукоятку (hh), расположенную на креплении
с левой стороны.
6. Для перемещения лазера вверх или
вниз и установки оптимальной высоты,
вращайте рукоятку регулировки (ii),
расположенную на настенном креплении
с правой стороны. Для определения
точного положения отметки используйте
шкалу (dd).
ПРИМЕЧАНИЕ: Для облегчения установки
включите прибор и поверните лазерную
головку таким образом, чтобы на одной
из шкал появилась лазерная точка. Карта
нацеливания DEWALT отмечена на 38 мм,
таким образом, возможно, проще всего
настроить лазер на 38 мм ниже планки.
7. Установив лазер на желаемую высоту,
затяните фиксирующую рукоятку (hh)
закрепляя прибор на месте.
УСТАНОВКА ЛАЗЕРА НА ШТАТИВ (РИС. 4)
1. Поставьте штатив на устойчивую
поверхность и установите его на желаемую
высоту.
2. Убедитесь, что верхушка штатива
находится приблизительно на нужном
уровне. Лазер будет самовыравниваться
только в том случае, если верхушка
штатива находится в пределах ± 5° от
уровня. Если лазер установлен слишком
далеко от уровня, по достижении предела
своего диапазона нивелирования он подаст
звуковой сигнал. Это не будет означать, что
лазерный прибор неисправен, но в таком
удалении от уровня прибор работать не
будет.
3. Закрепите лазер на штативе, закрутив
резьбовую рукоятку штатива (jj) на
внутренней резьбе (kk) в нижней части
лазерного прибора.
ПРИМЕЧАНИЕ: Для обеспечения
безопасной установки убедитесь, что Ваш
штатив снабжен винтом с резьбой 5/8»–11.
4. Включите лазерный прибор и настройте
и отрегулируйте необходимую скорость
вращения.
УСТАНОВКА НА ПОЛУ (РИС. 5, 6)
Лазерный уровень можно установить на полу
для выполнения работ по выравниванию
и нивелированию, например, при обвязке стен.
1. Установите лазерный прибор на
относительно гладкую и ровную
поверхность.
2. Настройте инструмент для горизонтального
(Рис. 6А) или вертикального (Рис. 6В)
использования.
3. Включите лазерный прибор и настройте
и отрегулируйте необходимую скорость
вращения.
ПРИМЕЧАНИЕ: Лазерный прибор будет проще
настроить для настенного использования,
установив ротационную скорость в 0 пов./мин.
и выровняв лазер с контрольными метками при
помощи пульта дистанционного управления
Пульт дистанционного управления позволяет
произвести настройку лазера одному человеку.
31
РУССКИЙ ЯЗЫК
ЭКСПЛУАТАЦИЯ
ВНИМАНИЕ: Всегда следуйте
указаниям действующих норм
и правил безопасности.
• Для увеличения срока службы
аккумулятора за одну зарядку, всегда
выключайте лазерный прибор, если
в данный момент он не используется.
• Для обеспечения точности проецирования
при работе, регулярно проводите
лазерную калибровку. См. раздел
Проверка калибровки на месте в главе
Техническое обслуживание лазерного
прибора.
• Перед началом использования лазерного
прибора убедитесь, что он установлен на
гладкой и ровной поверхности.
• Каждый раз отмечайте центр лазерной
линии или точки. При отметке различных
частей лазерного луча в различное
время Вы рискуете допустить ошибку
в измерениях.
• Чтобы увеличить точность и рабочую
дистанцию, устанавливайте лазер
в центре рабочего пространства.
• При монтаже лазерного прибора на стену
или штатив убедитесь в прочности
установки.
• Внутри помещений при низкой скорости
поворотной головки будет спроецирован
более яркий лазерный луч, при высокой
скорости будет спроецирована более
толстая лазерная линия.
• Для увеличения яркости лазерного луча
наденьте очки усиления видимости лазера
и/или используйте карту нацеливания
лазера, которая поможет обнаружить
луч.
• Резкие перепады температуры могут
стать причиной деформации и смещения
внутренних частей, металлических
штативов и прочего оборудования, что
может ухудшить точность прибора. При
работе регулярно проверяйте точность
прибора.
• При работе с цифровым лазерным
детектором DEWALT всегда
устанавливайте самую высокую скорость
вращения лазера.
• Если лазерный прибор падал или получил
сильный удар, прежде чем использовать
прибор проведите проверку калибрационной системы в сервисном центре.
32
Контрольная панель лазера
(Рис. 1)
Лазерный прибор управляется кнопкой
включения (е), кнопкой настройки скорости/
вращения (f), кнопкой режима сканирования (g)
и двумя стрелками (h, i). Стрелки управляют
движением лазерной головки влево и вправо
при использовании лазера в режиме
вертикальных измерений.
На контрольной панели расположены
4 светодиодных индикатора: индикатор
питания (j), индикатор нивелирования по оси
Х (k), индикатор нивелирования по оси Y (l)
и индикатор частного режима (m).
ВКЛЮЧЕНИЕ ЛАЗЕРНОГО ПРИБОРА (РИС. 1)
1. Вставьте полностью заряженный
аккумулятор. Убедитесь, что крышка отсека
плотно закрыта.
2. Для включения лазера мягко нажмите
на кнопку включения (е). Загорится
светодиодный индикатор питания (j). При
отклонении лазера от уровня загорится
светодиодный индикатор нивелирования по
оси Х (k) и/или по оси Y (i), и будет мигать
до тех пор, пока лазер не будет выровнен.
Для выбора нужной скорости вращения
нажмите на кнопку настройки скорости/
вращения (f).
ПРИМЕЧАНИЕ: Как только лазер будет
выровнен, головка начнет или продолжит свое
вращение.
ВЫКЛЮЧЕНИЕ ЛАЗЕРНОГО ПРИБОРА
Чтобы выключить лазер, мягко нажмите на
кнопку включения. Светодиодный индикатор
питания погаснет.
Кнопки контрольной панели
(Рис. 1)
КНОПКА ВКЛЮЧЕНИЯ
Для полного выключения лазерного прибора
следует нажать на кнопку включения (e) на
контрольной панели. Лазерный прибор также
отключится, если будет оставлен в режиме
ожидания на 8 часов.
ПРИМЕЧАНИЕ: Для включения режима
ожидания нажмите на кнопку включения на
пульте дистанционного управления. В режиме
ожидания все функции лазерного прибора
отключаются за исключением периодического
мигания светодиодного индикатора питания
на контрольной панели лазера. Для перехода
в активный режим лазерного прибора повторно
РУССКИЙ ЯЗЫК
нажмите на кнопку включения на пульте
дистанционного управления.
КНОПКИ СО СТРЕЛКАМИ
Кнопки со стрелками (h, i) имеют различные
функции, в зависимости от рабочего режима
лазерного прибора.
Автоматическое нивелирование при
горизонтальном использовании:
Кнопки со стрелками регулируют
направление лазерного луча в режиме
сканирования или наведения (0 пов./
мин.).
Автоматическое нивелирование при
вертикальном использовании:
Кнопки со стрелками перемещают
лазерный луч влево и вправо.
Ручное нивелирование:
Стрелки используются для наклона
лазерной головки.
ПРИМЕЧАНИЕ: Полное описание ручного
нивелирования см. в разделе Пульт
дистанционного управления.
КНОПКА НАСТРОЙКИ СКОРОСТИ/
ВРАЩЕНИЯ
Кнопка настройки скорости/вращения (f)
используется для выбора одной из 4-х
заданных скоростей вращения лазерного луча.
При продолжительном нажатии на кнопку
настройки скорости/вращения будет циклически
пройдена каждая из 4-х скоростей, затем
данная последовательность повторится.
ПОМНИТЕ:
Низкая скорость = Яркий луч
Высокая скорость = Толстый луч
ПРИМЕЧАНИЕ: Кнопка настройки скорости/
вращения выполняет те же функции, что
и кнопка настройки скорости/вращения на
пульте дистанционного управления.
КНОПКА РЕЖИМА СКАНИРОВАНИЯ
Кнопка режима сканирования (g) управляет
покачиванием лазерной головки вперед-назад
для проецирования короткой и яркой лазерной
линии. Эта короткая линия более яркая
и более видимая, чем линии при работе лазера
в режиме полного вращения.
Использование режима сканирования:
Для включения режима сканирования
нажмите и отпустите кнопку режима
сканирования. Для выключения режима
сканирования снова нажмите и отпустите
кнопку режима сканирования.
Размер и направление зоны
сканирования регулируется при
помощи кнопок со стрелками на
контрольной панели лазера или на
пульте дистанционного управления.
Более подробные пояснения см.
в разделе Использование пульта
дистанционного управления.
Размер и направление зоны
сканирования может также
регулироваться вручную при помощи
режима сканирования, задаваемого
пользователем:
1. Установите лазер на 0 пов./мин.
(режим наведения).
2. Вручную поверните лазерную головку,
расположив лазерный луч вдоль
одного края зоны, которую нужно
просканировать.
3. Нажмите и удерживайте кнопку
режима сканирования на контрольной
панели лазера. Удерживая нажатой
кнопку режима сканирования,
вручную поверните лазерную головку
на противоположный край зоны,
которую нужно просканировать.
4. Отпустите кнопку режима
сканирования.
5. Лазер просканирует участок между
двумя выбранными точками.
ПРИМЕЧАНИЕ: Если при нажатии
и удерживании кнопки активации режима
сканирования лазерная головка не была
повернута вручную, через 4 секунды
прибор перейдет в частный режим или не
дистанционный режим, как описано ниже.
ВАЖНО: Пульт дистанционного управления
не может использоваться в режиме
сканирования, задаваемого пользователем.
ОБЩИЙ, ЧАСТНЫЙ И НЕ ДИСТАНЦИОННЫЙ
РЕЖИМЫ
Ротационный лазер DW079 и пульт
дистанционного управления могут
использоваться в общем или частном
режиме. Для того, чтобы лазерный прибор
и пульт дистанционного управления работали
совместно, они должны быть оба настроены
на одинаковый режим. Лазерный прибор также
можно настроить на не дистанционный режим
работы, вследствие чего все команды с пульта
будут прибором игнорироваться.
33
РУССКИЙ ЯЗЫК
Общий режим
Не дистанционный режим
Лазерный прибор может получать команды
с любого лазерного пульта дистанционного
управления DEWALT, а также с некоторых
лазерных пультов других марок. Этот
режим является нормальным, стандартным
режимом работы для лазерного прибора
DW079.
При работе в этом режиме лазер
игнорирует все команды с пульта
дистанционного управления.
Для активации общего режима:
•
Нажмите и удерживайте кнопку
настройки скорости/вращения (f)
(рядом с кнопкой значок в виде
открытого висячего замка).
•
Лазерный прибор при включении
будет работать в общем режиме по
умолчанию, если:
•
При последнем использовании
прибор использовался в общем
режиме.
ИЛИ
• Лазерный прибор был выключен
на 8 часов после использования
в частном режиме.
ИЛИ
• Аккумулятор был извлечен
и вставлен на место.
Частный режим
Лазерный прибор воспринимает только
команды с пульта дистанционного
управления, обозначенные пользователем.
Для активации частного режима:
•
Нажмите и удерживайте кнопку
активации режима сканирования (g)
на контрольной панели лазерного
прибора (значок в виде закрытого
висячего замка), одновременно
с этим нажмите и удерживайте кнопку
активации режима сканирования (s)
на пульте дистанционного управления
(значок в виде закрытого висячего
замка).
Через 4 секунды лазер и пульт
перейдут в частный режим работы.
В подтверждение перехода лазер
издаст звуковой сигнал и загорятся
светодиодный индикатор на
контрольной панели лазера (m)
(рядом со значком в виде закрытого
висячего замка) и светодиодный
индикатор на пульте дистанционного
управления (u) (рядом со значком
в виде закрытого висячего замка).
34
Для активации не дистанционного
режима:
•
Нажмите и удерживайте кнопку
активации режима сканирования (g)
на контрольной панели лазерного
прибора (значок в виде закрытого
висячего замка), и не нажимайте
больше ни на какие кнопки на пульте
дистанционного управления.
Через 4 секунды лазер издаст
звуковой сигнал и загорится
светодиодный индикатор на
контрольной панели лазера (m)
(рядом со значком в виде закрытого
висячего замка).
Пульт дистанционного
управления (Рис. 1)
Пульт дистанционного управления позволяет
пользователю управлять лазером и менять
его настройки на расстоянии. На пульте
присутствуют кнопка включения (n), кнопка
режима ручного управления (о), 4 стрелки
(p, q), кнопка настройки скорости/вращения
(r) и кнопка активации режима сканирования
(s). На пульте дистанционного управления
присутствуют 2 светодиодных индикатора:
индикатор питания (t) и индикатор режима
ручного управления (u).
ПУЛЬТ ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ:
КНОПКА ВКЛЮЧЕНИЯ
Для включения режима ожидания нажмите на
кнопку включения (n) на пульте дистанционного
управления. В режиме ожидания все
функции лазерного прибора отключаются
за исключением периодического мигания
светодиодного индикатора питания (j) на
контрольной панели лазера. Для перехода
в активный режим лазерного прибора повторно
нажмите на кнопку включения на пульте
дистанционного управления.
ПРИМЕЧАНИЕ: Для полного выключения
лазерного прибора следует нажать на кнопку
включения на контрольной панели. Лазерный
прибор также отключится, если будет оставлен
в режиме ожидания на 8 часов.
РУССКИЙ ЯЗЫК
ПУЛЬТ ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ:
КНОПКА РЕЖИМА РУЧНОГО УПРАВЛЕНИЯ
Для активации режима ручного управления
нажмите и удерживайте в течение 3-х секунд
кнопку режима ручного управления (o) на
пульте дистанционного управления. Для
использования ручного наклона должен быть
активирован режим ручного управления.
(Полное описание данной функции см.
в разделе Использование режима ручного
наклона).
Для повторного перехода в режим полного
автоматического нивелирования снова нажмите
и удерживайте в течение 3-х секунд кнопку
режима ручного управления.
Использование режима ручного
наклона:
Режим ручного наклона DW079 позволяет
отключение функции автоматического
нивелирования на одной оси
(направлении), вследствие чего на этой
оси лазер может менять наклон. Другая
ось будет продолжать автоматически
выравниваться, а лазерный луч будет
наклоняться только в нужном направлении.
Включение и выключение режима
ручного наклона:
•
Для активации режима ручного
наклона нажмите и удерживайте
в течение 3-х секунд кнопку режима
ручного управления (o) на пульте
дистанционного управления.
•
Для повторного перехода
в режим полного автоматического
нивелирования снова нажмите
и удерживайте в течение 3-х секунд
кнопку режима ручного управления.
Настройка направления наклона:
•
При активации режима ручного
наклона прибор автоматически
переходит в ручной режим Y. Это
позволяет оператору наклонять лазер
в направлении оси Y, как обозначено
мишенью на защитной сетке.
В некоторых случаях может
возникнуть необходимость в наклоне
по оси Х. Направление режима
ручного наклона можно менять с оси
Y на ось Х и наоборот следующим
образом:
– Незамедлительно (в течение
5 секунд) после перехода в режим
ручного наклона нажмите
и удерживайте правую стрелку на
пульте дистанционного управления,
активизируя ручной режим Х.
– При незамедлительном нажатии
и удерживании левой стрелки на
пульте дистанционного управления
лазер снова перейдет на ручной
режим Y.
– Для изменения направления
в режиме ручного наклона через
какой-то промежуток времени
перейдите в режим автоматического
нивелирования, затем снова
активизируйте режим ручного
наклона и выбирайте ось, как было
описано выше.
Светодиодные индикаторы оси Х и Y
на контрольной панели (k, l) обозначат
выбранное направление наклона.
Индикатор вручную настроенной оси
будет выключен, тогда как индикатор
автоматически выравнивающейся оси
будет гореть.
Настройка угла наклона:
Как только режим ручного наклона
будет активирован, можно вручную
отрегулировать угол наклона одним из
нижеизложенных способов:
• Для наклона лазерной головки
вверх и вниз используйте стрелки
(h, i), направленные вверх и вниз, на
контрольной панели лазера.
ИЛИ
• Для наклона лазерной головки вверх
и вниз используйте стрелки (p),
направленные вверх и вниз, на пульте
дистанционного управления.
ИЛИ
• Сам лазерный прибор можно
наклонить вверх или вниз, установив
его на наклонной поверхности.
Убедитесь, что лазер установлен
таким образом, чтобы направление
ручного наклона было идентичным
направлению наклонной поверхности.
ПУЛЬТ ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ:
КНОПКИ СО СТРЕЛКАМИ
Кнопки со стрелками (p, q) имеют различные
функции, в зависимости от рабочего режима
лазерного прибора.
Автоматическое нивелирование при
горизонтальном использовании:
35
РУССКИЙ ЯЗЫК
Стрелки, указывающие вверх и вниз (p),
регулируют длину лазерной линии при
работе в режиме сканирования.
Стрелки, указывающие влево и вправо (q),
регулируют направление лазерного луча
в режиме сканирования или наведения (0
пов./мин.).
Автоматическое нивелирование при
вертикальном использовании:
Стрелки, указывающие вверх и вниз (р),
регулируют расположение лазерной линии
при работе в режиме сканирования.
Стрелки, указывающие влево и вправо (q),
перемещают лазерный луч влево и вправо.
Ручное нивелирование:
Стрелки (p) используются для наклона
лазерной головки вверх или вниз
в направлении оси Х или Y, как обозначено
на защитной круглой сетке лазерного
прибора.
ПУЛЬТ ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ:
КНОПКА НАСТРОЙКИ СКОРОСТИ/
ВРАЩЕНИЯ
ВАЖНО: Пульт дистанционного
управления не может использоваться
в режиме сканирования, задаваемого
пользователем.
ПУЛЬТ ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ:
ОБЩИЙ И ЧАСТНЫЙ РЕЖИМ
Ротационный лазер DW079 и пульт
дистанционного управления могут
использоваться в общем или частном
режиме. Для того, чтобы лазерный прибор
и пульт дистанционного управления работали
совместно, они должны быть оба настроены на
одинаковый режим.
Общий режим
Пульт дистанционного управления
посылает сигналы, которые потенциально
могут улавливаться большинством
лазерных приборов как марки DEWALT,
так и других марок. Этот режим является
нормальным, стандартным режимом
работы для пульта дистанционного
управления.
Для активации общего режима:
•
Нажмите и удерживайте в течение
4-х секунд кнопку настройки скорости/
вращения (r) (рядом с кнопкой значок
в виде открытого висячего замка).
ПРИМЕЧАНИЕ: Кнопка настройки скорости/
вращения выполняет те же функции, что
и кнопка настройки скорости/вращения на
контрольной панели лазера.
•
Если лазерный прибор не
использовался в течение 8 часов,
пульт дистанционного управления
автоматически задаст общий режим.
ПУЛЬТ ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ:
•
После замены аккумулятора
пульт дистанционного управления
автоматически задаст общий режим.
Кнопка настройки скорости/вращения (r)
используется для выбора одной из 4-х
заданных скоростей вращения лазерного луча.
КНОПКА РЕЖИМА СКАНИРОВАНИЯ
Кнопка режима сканирования (s) управляет
покачиванием лазерной головки вперед-назад
для проецирования короткой и яркой лазерной
линии. Эта короткая линия более яркая
и более видимая, чем линии при работе лазера
в режиме полного вращения.
Использование режима сканирования:
Для включения режима сканирования
нажмите и отпустите кнопку режима
сканирования. Для выключения режима
сканирования снова нажмите и отпустите
кнопку режима сканирования.
Размер и направление зоны
сканирования регулируется при помощи
кнопок со стрелками на контрольной
панели лазера или на пульте
дистанционного управления. Более
подробные пояснения см. в разделе
Кнопки со стрелками в главе Кнопки
контрольной панели лазера.
36
Частный режим
Пульт дистанционного управления
посылает сигналы, которые могут
улавливаться только обозначенным
лазерным прибором.
Для активации частного режима:
•
Нажмите и удерживайте кнопку
активации режима сканирования
(s) на пульте дистанционного
управления (значок в виде закрытого
висячего замка рядом с кнопкой),
одновременно с этим нажмите
и удерживайте кнопку активации
режима сканирования (g) на
контрольной панели лазерного
прибора (значок в виде закрытого
висячего замка).
•
Через 4 секунды лазер и пульт
перейдут в частный режим работы.
РУССКИЙ ЯЗЫК
В подтверждение перехода лазер
издаст звуковой сигнал, и загорятся
светодиодный индикатор на
контрольной панели лазера (m)
(рядом со значком в виде закрытого
висячего замка) и светодиодный
индикатор на пульте дистанционного
управления (u) (рядом со значком
в виде закрытого висячего замка).
Предупреждение о сбое
в работе прибора
Прибор DW079 оборудован аварийной
сигнализацией, оповещающей пользователя
о нарушениях в приборе, которые могут
произойти в результате автоматического
нивелирования. В этом случае прибор
прекращает вращение, загорается
светодиодный индикатор на контрольной
панели и раздается звуковой сигнал.
ЧТОБЫ ПРОДОЛЖИТЬ РАБОТУ:
• Выключите прибор, затем снова включите
его, используя кнопку включения на
контрольной панели лазера.
ИЛИ
• Переведите прибор в режим ожидания,
затем переведите его в активный режим,
используя кнопку включения на пульте
дистанционного управления.
ПРИМЕЧАНИЕ: После предупреждения о сбое
в работе всегда проводите проверку настроек
прибора.
Дополнительные
принадлежности
ОЧКИ УСИЛЕНИЯ ВИДИМОСТИ ЛАЗЕРА
(РИС. 7)
При работе внутри помещений очки с красными
линзами улучшают видимость луча лазера
в условиях яркого освещения или на дальних
расстояниях. Наличие данных очков не
обязательно для работы лазером.
ОПАСНО: Для снижения риска
получения серьезной травмы
никогда не смотрите в лазерный
луч в очках усиления видимости
лазера или без очков.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Данные
очки не являются утвержденными
защитными очками и не должны
надеваться при использовании
других инструментов. Данные очки
не предохраняют Ваши глаза от
воздействия лазерного луча.
КАРТА НАЦЕЛИВАНИЯ (РИС. 8)
Карта нацеливания помогает в обнаружении
и обозначении лазерного луча. Карта
нацеливания улучшает видимость
проецируемой линии при пересечении
лазерным лучом карты. Карта размечена
дюймовой и метрической шкалой. Лазерный
луч проходит через красную пластиковую
поверхность и отражается от задней
отражающей стороны карты. В верхней
части карты имеется магнит для крепления
к потолочным планкам или металлическим
шурупам при определении вертикального
и горизонтального уровня. Для достижения
наилучшего результата, при использовании
карты нацеливания разворачивайте логотип
DEWALT лицом к себе.
ЦИФРОВОЙ ЛАЗЕРНЫЙ ДЕТЕКТОР (РИС. 9)
Детектор помогает в обнаружении лазерного
луча в условиях яркого освещения или на
дальних расстояниях. При пересечении
лазерного луча детектора, он издаст видимые
и звуковые сигналы.
Детектор можно использовать как внутри,
так и вне помещений, а так же в условиях
затрудненного обнаружения лазерного луча.
Детектор не предназначен для использования
с не вращающимися лазерами, но совместим
с большинством лазерных приборов на рынке,
проецирующих ротационный красный луч или
инфракрасный (невидимый) луч.
Цифровой лазерный детектор DEWALT может
использоваться как с зажимом, так и без него.
При использовании детектора с зажимом
детектор можно установить на нивелирной
рейке, штифте или стержне.
Степень точности
При использовании лазерного прибора
с детектором, степень точности детектора
должна быть добавлена к степени точности
лазера.
• Постоянная точность (узкая настройка
детектора) ± 1,0 мм
• Условная точность (широкая настройка
детектора) ± 3,0 мм
Для получения более точных результатов
начните операцию с использованием широкой
настройки и закончите узкой настройкой.
37
РУССКИЙ ЯЗЫК
Установка детектора на нивелирную
рейку (Рис. 9)
1. Чтобы установить детектор на нивелирную
рейку, сначала прикрепите детектор
к зажиму, нажав на затвор зажима (ll).
Вставьте рельс (mm) на детекторе
в канавку (nn) на детекторе и двигайте его
до тех пор, пока затвор (oo) не защелкнется
на отверстии (pp) на детекторе.
2. Раскройте зажимы затвора, повернув
рукоятку затвора (qq) в направлении против
часовой стрелки.
По вопросу приобретения дополнительных
принадлежностей обращайтесь к Вашему
дилеру.
ТЕХНИЧЕСКОЕ
ОБСЛУЖИВАНИЕ
Ваш лазерный прибор DEWALT рассчитан на
работу в течение продолжительного времени
при минимальном техническом обслуживании.
Срок службы и надежность лазерного
прибора увеличивается при правильном уходе
и регулярной чистке.
3. Установите детектор на необходимой
высоте и поверните рукоятку затвора
в направлении по часовой стрелке,
закрепляя зажим на рейке.
• Для обеспечения точности проецирования
при работе, регулярно проводите лазерную
калибровку. См. раздел Проверка
калибровки на месте.
4. Для регулировки высоты слегка ослабьте
зажим, измените положение детектора
и снова затяните зажим.
• Лазерная калибровка и прочие ремонтные
операции должны проводиться в сервисном
центре DEWALT.
• Храните не используемый лазерный прибор
в чемодане, входящем в комплект поставки.
Дополнительные
принадлежности
ВНИМАНИЕ: Поскольку принадлежности, отличные от тех, которые
предлагает DEWALT, не проходили
тесты на данном изделии, то
использование этих принадлежностей с данным лазерным прибором
может привести к опасной ситуации. Во избежание риска получения
травмы, с данным продуктом
должны использоваться только
рекомендованные DEWALT дополнительные принадлежности.
К ним относятся:
• DE0772 DEWALT Цифровой лазерный
детектор
• DE0734 DEWALT Алюминиевая линейка
• DE0735 DEWALT Лазерный штатив
• DE0736 DEWALT Лазерный штатив
• DE0737 DEWALT Нивелирная рейка
• DE0738 DEWALT Угловой кронштейн
• DE9135 DEWALT Li-Ion Зарядное
устройство
• Аккумуляторы DEWALT:
Напряжение NiCd
9,6
12
DE9061
NiMH
–
DE9071/DE9075 DE9501
LI
–
–
14,4 DE9091/DE9092 DE9502 DE9140
18
38
DE9095/DE9096 DE0503 DE9180
• Не кладите в чемодан влажный лазерный
прибор. Протрите все внешние части
прибора мягкой сухой тканью и оставьте
прибор до полного высыхания.
• Не храните прибор при температуре ниже
-18°C или выше 41°C.
• Зарядное устройство не требует
технического обслуживания. Внутри
зарядного устройства нет деталей,
требующих технического обслуживания.
Проверка калибровки на
месте (Рис. 10-12)
ВНИМАНИЕ: Калибровка головки
лазера всегда должна приводиться
квалифицированным специалистом.
Регулярно проводите проверку калибровки на
месте.
ПРИМЕЧАНИЕ: Согласно гарантийным
обязательствам DEWALT владелец прибора
наделен правом на одну БЕСПЛАТНУЮ
калибровку в течение первого года. Для
этого следует заполнить прилагаемый
ваучер и вернуть его вместе с лазерным
прибором и чеком на покупку прибора
официальному представителю DEWALT.
После этого Вам будет выдан сертификат
без взимания дополнительной платы.
Проверка калибровки на месте не относится
к самому лазеру. Данная проверка указывает на
правильное или неправильное проецирование
линии горизонтали и отвеса, и не исправляет
РУССКИЙ ЯЗЫК
погрешности в горизонтальном или
вертикальном проецировании лазера.
Данные проверки никоим образом не заменяют
профессиональную калибровку, проводимую
в сервисном центре DEWALT.
ПРОВЕРКА КАЛИБРОВКИ УРОВНЯ (ОСЬ Х)
1. Установите лазерный штатив между
двумя стенами, расстояние между
которыми составляет минимум 15 м.
Точное местоположение штатива не имеет
значения.
2. Установите лазер на штатив таким образом,
чтобы ось Х указывала непосредственно на
одну из стен.
3. Включите лазерный прибор и позвольте
ему самовыровняться.
4. Отметьте и отмерьте на стенах точки А и В,
как показано на Рис. 10.
5. Поверните лазерный прибор на 180°,
чтобы ось Х теперь указывала на
противоположную стену.
6. Позвольте лазеру самовыровняться
и отметьте и отмерьте на стенах точки АА
и ВВ, как показано на Рис. 11.
7. Подсчитайте общую погрешность по
следующей формуле:
Общая погрешность = (АА - А) – (ВВ – В)
8. Сравните полученную общую
погрешность с допустимыми пределами,
представленными в нижеследующей
таблице.
Расстояние между
стенами
Допустимая
погрешность
L = 15 м
3 мм
L = 25 м
5 мм
L = 50 м
10 мм
ПРОВЕРКА КАЛИБРОВКИ УРОВНЯ (ОСЬ Y)
Повторите действия, описанные выше, но
лазерный прибор располагайте таким образом,
чтобы на стены указывала ось Y.
ПРОВЕРКА ПОГРЕШНОСТЕЙ ОТВЕСА
(РИС. 12)
1. Используя в качестве исходной точки
стандартный грузик отвеса, отметьте
вершину и основание стены (убедитесь,
что Вы поставили отметки на стене, а не на
полу и не на потолке).
3. Включите лазер и направьте точку на
отметку в нижней части стены. Затем при
помощи кнопок, указывающих вверх и вниз,
на пульте дистанционного управления,
поверните точку по направлению вверх.
Если центр точки спроецировался на
отметке в верхней части стены, лазер
правильно откалиброван.
ПРИМЕЧАНИЕ: Данная проверка должна быть
проведена на самой высокой стене из тех,
на которых будут проводиться последующие
работы с лазером.
Чистка
ВНИМАНИЕ:
• Перед чисткой зарядного
устройства отключите
его от источника питания.
Грязь и масло можно удалять
с наружной поверхности
зарядного устройства
с помощью ткани или мягкой
неметаллической щетки. Не
используйте воду или любой
чистящий раствор.
• Перед чисткой Вашего
лазерного прибора извлеките из
него аккумулятор.
• Никогда не используйте
растворители или другие
агрессивные химические
средствами для очистки
неметаллических деталей
лазера. Используйте ткань,
смоченную в воде с мягким
мылом.
• Не допускайте попадания какойлибо жидкости внутрь прибора;
ни в коем случае не погружайте
какую-либо часть прибора
в жидкость.
• Никогда не производите чистку
лазерного прибора сжатым
воздухом.
• Следите за тем, чтобы
вентиляционные отверстия
прибора оставались чистыми
и регулярно протирайте его
корпус мягкой тканью.
2. Установите ротационный лазер на полу на
расстоянии приблизительно 1 м от стены.
39
РУССКИЙ ЯЗЫК
• Гибкий резиновый козырек
чистите влажной безворсовой
тканью, например,
хлопчатобумажной салфеткой.
ИСПОЛЬЗУЙТЕ ТОЛЬКО ВОДУ
– НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ чистящие
вещества или растворители.
Перед тем как убрать прибор
на хранение, дайте ему
окончательно высохнуть после
чистки.
• В некоторых случаях на
стеклянных линзах внутри
поворотной лазерной головки
может собираться пыль
и грязь. Это отрицательным
образом влияет на качество
проецируемого луча и диапазон
использования прибора.
Чистите линзы ватной
палочкой, смоченной в воде.
Защита окружающей среды
Раздельный сбор. Данное изделие
нельзя утилизировать вместе
с обычными бытовыми отходами.
Если однажды Вы захотите заменить Ваше
изделие DEWALT или Вы больше в нем не
нуждаетесь, не выбрасывайте его вместе
с бытовыми отходами. Отнесите изделие
в специальный приемный пункт.
Вы можете узнать место нахождения Вашего
ближайшего авторизованного сервисного
центра, обратившись в Ваш местный офис
DEWALT по адресу, указанному в данном
руководстве по эксплуатации. Кроме того,
список авторизованных сервисных центров
DEWALT и полную информацию о нашем
послепродажном обслуживании и контактах
Вы можете найти в интернете по адресу:
www.2helpU.com.
Перезаряжаемый
аккумулятор
Данный аккумулятор с длительным сроком
службы следует подзаряжать, если он не
обеспечивает достаточную мощность для работ,
которые ранее выполнялись легко и быстро.
Утилизируйте отработанный аккумулятор
безопасным для окружающей среды способом.
• Полностью разрядите аккумулятор, затем
извлеките его из инструмента.
• Li-Ion, NiCd и NiMH аккумуляторы
подлежат переработке. Сдайте их
Вашему дилеру или в местный пункт
переработки. Собранные аккумуляторы
будут переработаны или утилизированы
безопасным для окружающей среды
способом.
Раздельный сбор изделий
с истекшим сроком службы и их
упаковок позволяет пускать
их в переработку и повторно
использовать. Использование
переработанных материалов
помогает защищать окружающую
среду от загрязнения и снижает
расход сырьевых материалов.
Местное законодательство может обеспечить
сбор старых электроприборов отдельно от
бытового мусора на муниципальных свалках
отходов, или Вы можете сдавать их в торговом
предприятии при покупке нового изделия.
Фирма DEWALT обеспечивает прием
и переработку отслуживших свой срок изделий
DEWALT. Чтобы воспользоваться этой услугой,
Вы можете сдать Ваше изделие в любой
авторизованный сервисный центр, который
собирает их по нашему поручению.
zst00205625 - 10-07-2013
40
EESTI KEEL
РУССКИЙ ЯЗЫК
LIC GOTUS SIA
Ulbrokas Str.
Rīga, 1021
42
Tel.:
Fax:
+371 67556949
+371 67555140
www.dewalt.eu
Download PDF

advertising