DW079 | DeWalt DW079 LASER instruction manual

500500 - 81 CZ
Přeloženo z původního návodu
DW079
Obr. 1
d
c
a
t
o
b
n
p
q
s
m
r
e
j
k
l
u
f
h
g
i
c
Obr. 2
v
w
z
y
w
v
2
x
a
Obr. 3
ff
hh
ee
dd
hh
bb
ee
ii
cc
aa
gg
cc
gg
kk
bb
cc
Obr. 5
Obr. 4
kk
jj
3
Obr. 6
A
B
Obr. 7
Obr. 8
Obr. 9
pp
mm
nn
4
oo
ll
qq
Obr. 10
A
B
L
Obr. 11
AA
BB
L
Obr. 12
5
ROTAČNÍ LASER
DW079
Blahopřejeme Vám!
Zvolili jste si elektrický laser značky DEWALT. Léta
zkušeností, důkladný vývoj výrobků a inovace
vytvořily ze společnosti DEWALT jednoho
z nejspolehlivějších partnerů pro uživatele
profesionálního elektrického nářadí.
Technické údaje
Napájecí napětí
V
Typ
Rychlost otáčení
min-1
Třída laseru
Třída ochrany
Přesnost
mm/m
Rozsah automatického
srovnání
°
Provozní teplota
°C
Závit objímky
Hmotnost (bez akumulátoru) kg
Akumulátor
Typ akumulátoru
Napájecí napětí
Hmotnost
DW079
9,6, 12, 14,4, 18
1
0–600
3R
IP54
± 0,1
±5
-5 až +50
5/8”–11
2,0
DE9503
NiMH
18
1,1
V
kg
Nabíječka
Napájecí napětí
Typ akumulátoru
Přibližná doba nabíjení
min
Hmotnost
kg
VAC
Pojistky
Evropa
Nářadí 230 V
Velká Británie a Irsko Nářadí 230 V
DE9116
230
NiCd/NiMH
60
(akumulátory 2,0 Ah)
0,4
10 A v napájecí síti
13 A v zástrčce
napájecího kabelu
Definice: Bezpečnostní
pokyny
Níže uvedené definice popisují stupeň závažnosti
každého označení. Přečtěte si pozorně návod
k použití a věnujte pozornost těmto symbolům.
NEBEZPEČÍ: Označuje bezprostředně
hrozící rizikovou situaci, která, není-li
jí zabráněno, povede k způsobení
vážného nebo smrtelného zranění.
6
VAROVÁNÍ: Označuje potencionálně
rizikovou situaci, která, není-li ji
zabráněno, může vést k vážnému
nebo smrtelnému zranění.
UPOZORNĚNÍ: Označuje potencionálně
rizikovou situaci, která, není-li ji
zabráněno, může vést k lehkému nebo
středně vážnému zranění.
UPOZORNĚNÍ: Je-li použito bez
výstražného symbolu, označuje
potencionálně hrozící rizikovou situaci,
která, není-li jí zabráněno, může vést
k způsobení hmotných škod.
Upozorňuje na riziko úrazu
způsobeného elektrickým proudem.
Upozorňuje na riziko vzniku požáru.
Bezpečnostní pokyny pro
lasery
VAROVÁNÍ! Přečtěte a nastudujte
si všechny pokyny. Nedodržení
uvedených varování a pokynů může
vést k úrazu elektrickým proudem,
požáru a vážnému zranění.
TYTO POKYNY USCHOVEJTE
• Nepracujte s laserem ve výbušném
prostředí, jako jsou například prostory
s výskytem hořlavých kapalin, plynů nebo
prašných látek. V elektrickém nářadí dochází
k jiskření, které může způsobit vznícení
hořlavého prachu nebo výparů.
• Používejte laser pouze se specificky
určenými bateriemi. Použití jiných typů
akumulátorů může vést k způsobení požáru.
• Pokud laser nepoužíváte, uložte jej mimo
dosah dětí a nekvalifikovaných osob.
Lasery jsou v rukou nekvalifikované obsluhy
nebezpečné.
• Pro váš model používejte pouze
příslušenství schválené výrobcem.
Příslušenství vhodné pro jeden typ laseru
může vést ke vzniku úrazu, pokud bude
použito s jiným typem laseru.
• Opravy nářadí MUSÍ být prováděny pouze
technikem s odpovídající kvalifikací.
Opravy, servis nebo údržba prováděná
nekvalifikovanou osobou může vést
ke vzniku úrazu. Nejbližšího autorizovaného
servisního zástupce DEWALT naleznete
v seznamu autorizovaných servisních
zástupců DEWALT na konci tohoto návodu
k obsluze, nebo navštivte internetové
stránky www.2helpU.com .
• Ke sledování laserového paprsku
nepoužívejte optické přístroje, jako jsou
dalekohled nebo nivelační přístroj. Jinak by
mohlo dojít k vážnému poškození zraku.
• Nepokládejte laser do takové polohy,
kde by mohly jakékoli osoby upřít zrak
do laserového paprsku, ať již neúmyslně
nebo záměrně. Jinak by mohlo dojít
k vážnému poškození zraku.
• Nepokládejte laser v blízkosti odrazných
materiálů, které mohou způsobit odklon
paprsku a následné zasažení zraku
okolních osob. Jinak by mohlo dojít
k vážnému poškození zraku.
Výrobek žádným způsobem
neupravujte. Úprava výrobku může
mít za následek nebezpečné ozáření.
Další bezpečnostní pokyny
týkající se laserů
• Tento laser odpovídá třídě 3R v souladu
s normou DIN EN 60825-1:2007-11
(max 5 mW, 600–680 nm). Nenahrazujte
laserovou diodu diodou jiného typu. Je-li
laser poškozen, svěřte jeho opravu pouze
autorizovanému servisu.
• Pouze kvalifikované a proškolené osoby
mohou provádět instalaci, seřízení a obsluhu
laserových zařízení. Oblast, kde jsou lasery
třídy 3R používány, musí být vyznačena
příslušnými varovnými značkami.
• Nepoužívejte laser k jiným účelům, než je
projekce laserových paprsků.
• Pokud laser nepoužíváte, vypněte jej.
Ponechání laseru v zapnutém stavu zvyšuje
riziko zasažení zraku okolních osob.
• Před prvním použitím zkontrolujte, zda jsou
bezpečnostní varování na štítku uvedeny
ve vašem jazyce. Pokud není varovný
štítek zařízení ve vašem jazyce, nářadí
nepoužívejte!
• Nepracujte s laserem v blízkosti dětí
a nedovolte dětem, aby laser používaly.
Jinak by mohlo dojít k vážnému poškození
zraku.
• Protože paprsek třídy 3R laseru vytváří
vysokou viditelnost na delší vzdálenosti,
potenciální nebezpečí poškození zraku
zůstane v celém dosahu paprsku beze změn.
• Varovné štítky neodstraňujte a udržujte
je čitelné. Pokud budou varovné štítky
odstraněny, mohou být obsluha nebo okolní
osoby nechtěně vystaveny záření.
• Vždy postavte laser do takové polohy, aby
jeho paprsek nemohl procházet v úrovni očí
okolo stojících osob. Buďte opatrní zejména
v blízkosti schodů a zrcadlových ploch.
• Laser položte bezpečně na stabilní povrch.
Pádem by mohlo dojít k poškození laseru
nebo ke vzniku úrazu.
• Vhodně se oblékejte. Nenoste volný oděv
nebo šperky. Dlouhé vlasy si svažte. Dbejte
na to, aby se vaše vlasy, oděv a rukavice
nedostaly do kontaktu s pohyblivými
částmi. Volný oděv, šperky nebo dlouhé vlasy
mohou být pohyblivými díly zachyceny. Větrací
otvory často kryjí pohyblivé díly a proto byste
měli na tuto oblast dávat pozor.
Ostatní rizika
• Při práci s tímto nářadím hrozí následující
rizika:
– úrazy způsobené pohledem do laserového
paprsku.
Štítky na nářadí
Na výrobku jsou následující piktogramy:
VAROVÁNÍ: Použití ovládacích
či nastavovacích prvků nebo
provádění jiných postupů, než
je výslovně uvedeno, může mít
za následek nebezpečné ozáření.
VAROVÁNÍ! OTOČNÝ LASER
NEROZEBÍREJTE. Uvnitř výrobku
se nenachází žádné části určené
k opravám. Demontáž otočného
laseru způsobí zrušení všech záruk
vztahujících se na tento výrobek.
Před použitím si přečtěte návod
k obsluze.
Pozor laser.
7
Laser třídy 3R.
Třída ochrany: IP54.
UMÍSTĚNÍ DATOVÉHO KÓDU
Datový kód, který obsahuje také rok výroby,
je vytištěn na spodní straně laseru poblíž
upevňovacího otvoru se závitem.
Příklad:
2010 XX XX
Rok výroby
Důležité bezpečnostní pokyny
pro všechny nabíječky
TYTO POKYNY USCHOVEJTE: Tento návod
obsahuje důležité bezpečnostní a provozní pokyny
pro nabíječky akumulátorů.
• Před použitím nabíječky si přečtěte všechny
pokyny a výstražná upozornění nacházející se
na nabíječce, akumulátoru a na výrobku, který
tento akumulátor používá.
NEBEZPEČÍ: Riziko smrtelného úrazu
elektrickým proudem.
Na nabíjecích svorkách nabíječky je
napětí 230 V. Nepokoušejte se kontakty
propojovat vodivými předměty. Mohlo
by dojít k úrazu elektrickým proudem.
VAROVÁNÍ: Nebezpečí úrazu
elektrickým proudem. Dbejte na to,
aby se do nabíječky nedostala žádná
tekutina. Mohlo by dojít k úrazu
elektrickým proudem.
UPOZORNĚNÍ: Riziko popálení.
Z důvodu omezení rizika způsobení
zranění nabíjejte pouze akumulátory
DEWALT , které jsou k nabíjení určeny.
Ostatní typy akumulátorů mohou
prasknout, což může vést k zranění
nebo ke hmotným škodám.
UPOZORNĚNÍ: V určitých
podmínkách, kdy je nabíječka
připojena k napájecímu napětí, může
dojít ke zkratování nabíjecích kontaktů
uvnitř nabíječky cizími předměty. Cizí
vodivé předměty a materiály, jako jsou
ocelová vlna (drátěnka), hliníkové
fólie nebo jakékoli částečky kovu, se
nesmí dostat do vnitřního prostoru
nabíječky. Není-li v úložném prostoru
nabíječky umístěn žádný akumulátor,
vždy odpojte napájecí kabel nabíječky
od sítě. Dříve než budete provádět
čištění nabíječky, odpojte ji od sítě.
8
• NEPOKOUŠEJTE SE nabíjet akumulátory
pomocí jiných nabíječek, než které jsou
uvedené v tomto návodu. Nabíječka
i akumulátory jsou specificky navrženy tak,
aby mohly pracovat dohromady.
• Tyto nabíječky nejsou určeny pro žádné
jiné použití, než je nabíjení akumulátorů
DEWALT. Jakékoli jiné použití může vést
k způsobení požáru nebo k úrazu elektrickým
proudem.
• Nevystavujte nabíječku působení deště
nebo sněhu.
• Při odpojování nabíječky ze zásuvky ji vždy
odpojte uchopením za zástrčku a netahejte
za napájecí kabel. Tímto způsobem zabráníte
poškození zástrčky a napájecího kabelu.
• Ujistěte se, zda je napájecí kabel veden
tak, abyste po něm nešlapali, nezakopávali
o něj a aby nedocházelo k jeho poškození
nebo nadměrnému zatížení..
• Není-li to naprosto nutné, nepoužívejte
prodlužovací kabel. Použití nesprávného
prodlužovacího kabelu by mohlo vést
k způsobení požáru nebo k úrazu elektrickým
proudem.
• Nepokládejte na nabíječku žádné předměty
a neumísťujte nabíječku na měkký povrch,
na kterém by mohlo dojít k zablokování
ventilačních drážek, což by způsobilo
nadměrné zvýšení teploty uvnitř nabíječky.
Umístěte nabíječku na taková místa, která
jsou mimo dosah zdrojů tepla. Odvod tepla
z nabíječky je prováděn přes drážky v horní
a spodní části krytu nabíječky.
• Nepoužívejte nabíječku s poškozeným
napájecím kabelem nebo s poškozenou
zástrčkou - zajistěte okamžitou výměnu
poškozených částí.
• Nepoužívejte nabíječku, došlo-li k prudkému
nárazu do nabíječky, k jejímu pádu nebo
k jejímu poškození jiným způsobem. Opravu
svěřte autorizovanému servisu.
• Neprovádějte demontáž nabíječky. Je-li
nutné provedení opravy nebo údržby,
svěřte tento úkon autorizovanému servisu.
Nesprávně provedená opětovná montáž
může vést k způsobení požáru nebo k úrazu
elektrickým proudem.
• Před čištěním nabíječku vždy odpojte
od elektrické sítě. Tímto způsobem omezíte
riziko úrazu elektrickým proudem. Vyjmutí
akumulátoru toto riziko nesníží.
• NIKDYse nepokoušejte spojit 2 nabíječky
dohromady.
• Nabíječka je určena pro použití se
standardním napětím elektrické sítě 230 V.
Nepokoušejte se nabíječku použít s jiným
napájecím napětím. Tato nabíječka není
určena pro vozidla.
TYTO POKYNY USCHOVEJTE
Nabíječka
Nabíječka DE9116 může nabíjet akumulátory NiCd
a NiMH s napájecím napětím 7,2–18 V.
Nabíječka DE9135 může nabíjet akumulátory
NiCd, NiMH nebo Li-Ion s napětím 7,2–18 V.
Tyto nabíječky nemusí být žádným způsobem
seřizovány a jsou zkonstruovány tak, aby byla
zajištěna jejich co nejjednodušší obsluha.
Postup nabíjení (obr. 2)
NEBEZPEČÍ: Riziko smrtelného úrazu
elektrickým proudem.
Na nabíjecích svorkách nabíječky
je napětí 230 V. Nepokoušejte
se kontakty propojovat vodivými
předměty.
Nebezpečí úrazu elektrickým proudem
nebo smrtelného úrazu.
1. Před vložením akumulátoru připojte napájecí
kabel nabíječky (x) do zásuvky elektrické sítě.
2. Do nabíječky vložte akumulátor (v). Červený
indikátor (nabíjení) začne blikat, což bude
indikovat zahájení procesu nabíjení.
3. Ukončení nabíjení bude indikováno trvalým
rozsvícením červené kontrolky. Akumulátor je
zcela nabit a může být okamžitě použit nebo
může být ponechán v nabíječce.
POZNÁMKA: Z důvodu zajištění maximální
výkonnosti a životnosti akumulátorů NiCd, NiMH
a Li-Ion tyto nabíjejte před prvním použitím
nejméně po dobu 10 hodin.
Průběh nabíjení
Režim automatického obnovení nabití bude
vyrovnávat nabití jednotlivých článků akumulátoru
na maximální kapacitu. Obnovení nabití
akumulátoru by mělo být prováděno jednou
týdně nebo vždy, když akumulátor neumožňuje
provedení stejného množství úkonů.
Chcete-li provést obnovení nabití akumulátoru,
vložte jej do nabíječky jako obvykle. Nechejte
akumulátor v nabíječce minimálně 10 hodin.
Prodleva zahřátý / studený
akumulátor
Jakmile bude nabíječka detekovat příliš vysokou
nebo příliš nízkou teplotu akumulátoru, automaticky
zahájí režim prodleva zahřátý / studený akumulátor
a pozastaví nabíjení, dokud akumulátor nedosáhne
odpovídající teploty. Potom nabíječka automaticky
přejde do režimu nabíjení. Tato funkce maximálně
prodlužuje provozní životnost akumulátoru.
POUZE PRO AKUMULÁTORY TYPU LI-ION
Akumulátory Li-Ion jsou vybaveny systémem
elektronické ochrany, která je chrání před
přetížením, přehřátím a úplným vybitím.
Při aktivaci systému této elektronické ochrany se
nářadí automaticky vypne. Pokud se tak stane,
vložte akumulátor Li-Ion do nabíječky a nechejte
jej zcela nabít.
Důležité bezpečnostní pokyny
pro všechny akumulátory
Objednáváte-li náhradní akumulátor, nezapomeňte
do objednávky doplnit katalogové číslo a napájecí
napětí akumulátoru.
Po dodání není akumulátor zcela nabit. Před
použitím nabíječky a akumulátoru si nejdříve
přečtěte níže uvedené bezpečnostní pokyny. Při
nabíjení potom postupujte podle uvedených pokynů.
PŘEČTĚTE SI VŠECHNY POKYNY
Stav nabití akumulátoru je podrobně popsán v níže
uvedené tabulce.
Stav nabití
nabíjení
zcela nabito
prodleva zahřátý /
studený akumulátor
výměna akumulátoru
závada
Automatické obnovení nabití
– – – –
–––––––––––
–– – –– –
•••••••••••
•• •• •• ••
• Nenabíjejte a nepoužívejte akumulátory
ve výbušném prostředí, jako jsou například
prostory s výskytem hořlavých kapalin,
plynů nebo prašných látek. Vložení nebo
vyjmutí akumulátoru z nabíječky může
způsobit jiskření a vznícení prachu nebo
výparů.
• Nabíjejte akumulátory pouze v nabíječkách
DEWALT .
• NESTŘÍKEJTE na akumulátory vodu
a neponořujte je do vody nebo do jiných
kapalin.
9
• Neskladujte a nepoužívejte nářadí
a akumulátory na místech, kde může
teplota dosáhnout nebo přesáhnout 40 °C
(jako jsou venkovní boudy nebo plechové
budovy v letním období).
NEBEZPEČÍ: Nikdy se nepokoušejte
akumulátor z jakéhokoliv důvodu
rozebírat. Je-li obal akumulátoru
prasklý nebo poškozený, nevkládejte
akumulátor do nabíječky. Zabraňte
pádu, rozdrcení nebo poškození
akumulátoru. Nepoužívejte akumulátor
nebo nabíječku, u kterých došlo
k nárazu, pádu nebo jinému poškození
(například propíchnutí hřebíkem,
zásah kladivem, rozšlápnutí). Mohlo
by dojít k úrazu elektrickým proudem.
Poškozený akumulátor by měl být
vrácen do autorizovaného servisu, kde
bude zajištěna jeho recyklace.
UPOZORNĚNÍ: Není-li nářadí
používáno, při odkládání postavte
nářadí na stabilní povrch tak, aby
nemohlo dojít k jeho pádu. Některá
nářadí s objemným akumulátorem
budou stát na akumulátoru ve svislé
poloze, ale může dojít k jejich
snadnému převrhnutí.
SPECIFICKÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY PRO
AKUMULÁTORY TYPU NiCd NEBO (NiMH)
• Nelikvidujte akumulátory spalováním,
i když jsou vážně poškozeny nebo zcela
opotřebovány. Akumulátor může v ohni
explodovat.
• Při extrémním namáhání nebo při vysokých
teplotách může docházet k malým únikům
kapaliny z akumulátoru. To není známkou
poruchy.
Avšak pokud je vnější těsnění porušeno:
a. a kapalina z akumulátoru se vám dostane
na pokožku, oplachujte si zasažené místo
několik minut mýdlem a vodou.
b. a kapalina z akumulátoru se dostane
do vašich očí, okamžitě je začněte
vyplachovat čistou vodou po dobu
minimálně 10 minut a ihned vyhledejte
lékařskou pomoc. (Poznámka pro lékaře:
Kapalina je 25 - 35% roztok hydroxidu
draselného.)
SPECIFICKÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY PRO
AKUMULÁTORY LI-ION
(Li-Ion)
• Nespalujte akumulátory, i když jsou vážně
poškozeny nebo zcela opotřebovány.
10
Akumulátor může v ohni explodovat. Při
spalování akumulátorů typu Li-Ion dochází
k vytváření toxických výparů a látek.
• Dojde-li ke kontaktu obsahu akumulátoru
s pokožkou, okamžitě zasažené místo
opláchněte mýdlem a vodou. Dostaneli se vám kapalina z akumulátoru do očí,
vyplachujte otevřené oči vodou zhruba
15 minut nebo po dobu, dokud podráždění
neustane. Je-li nutné lékařské ošetření,
elektrolytem akumulátoru je směs tekutých
organických uhličitanů a solí lithia.
• Obsah otevřených článků akumulátoru
může způsobit potíže s dýcháním. Zajistěte
přísun čerstvého vzduchu. Jestliže potíže stále
přetrvávají, vyhledejte lékařské ošetření.
VAROVÁNÍ: Riziko popálení. Kapalina
z akumulátoru se může vznítit, dojde-li
k jejímu kontaktu s plamenem nebo se
zdrojem jiskření.
Krytka akumulátoru (obr. 2)
S akumulátorem je dodávána ochranná krytka,
která umožňuje zakrytí kontaktů odpojeného
akumulátoru. Není-li na akumulátoru tato krytka
nasazena, odložené kovové předměty mohou
způsobit zkrat jeho kontaktů, což může vést
k požáru a k poškození akumulátoru.
1. Před vložením akumulátoru do nabíječky nebo
do nářadí ochrannou krytku (z) sejměte.
2. Po vyjmutí akumulátoru z nabíječky nebo
z nářadí nasaďte ihned na jeho kontakty
ochrannou krytku (z).
VAROVÁNÍ: Před uložením nebo
před přenášením nepoužívaného
akumulátoru se ujistěte, zda je
na kontaktech řádně nasazena
ochranná krytka.
Akumulátor (obr. 2)
TYP AKUMULÁTORU
Model DW079 lze napájet akumulátory DEWALT
NiMH 12, 14,4 a
18 V a akumulátory DEWALT NiCd 9,6, 12,
14,4 a 18 V. Model DW079 lze také napájet
akumulátory DEWALT Li-Ion 14,4 a 18 V.
Doporučení pro uložení
akumulátorů
1. Nejvhodnější místo pro skladování je v chladu
a suchu, mimo dosah přímého slunečního
záření a nadměrného tepla či chladu.
POZNÁMKA: Akumulátory Li-Ion by měly být
před uložením zcela nabity.
Nabíjí akumulátory typu Li-Ion.
2. Dlouhodobé skladování akumulátorů
i nabíječku nepoškodí. Ve správných
podmínkách je lze skladovat déle jak 5 let.
Nálepky na nabíječce a na akumulátoru
Mimo piktogramů uvedených v tomto návodu jsou
nálepky na nabíječce a akumulátoru opatřeny
následujícími piktogramy:
Doba nabíjení je uvedena v technických
údajích.
Obsah balení
Balení obsahuje:
1 Rotační laser
1 Dálkový ovladač
2 Baterie 9 V
Před použitím si přečtěte návod
k obsluze.
1 Držák na stěnu
1 Terčík
1 Pár zvětšovacích laserových brýlí
Nabíjení akumulátoru.
Akumulátor nabit.
Poškozený akumulátor.
Prodleva zahřátý / studený akumulátor.
Nepokoušejte se kontakty akumulátoru
propojovat vodivými předměty.
Nenabíjejte poškozené akumulátory.
Používejte pouze akumulátory DEWALT.
Jiné typy akumulátorů mohou prasknout
a způsobit zranění osob nebo poškození
zařízení.
Zabraňte styku s vodou.
1 Snímač
1 Upínací svorka snímače
1 Kufřík
1 Nabíječka (DW079KH)
1 Akumulátor (DW079KH)
1 Návod k obsluze
POZNÁMKA: Modely N nejsou dodávány
s akumulátorem a nabíječkou.
• Zkontrolujte, zda během přepravy nedošlo
k poškození nářadí, jeho částí nebo
příslušenství.
• Před zahájením práce věnujte dostatek
času pečlivému pročtení a pochopení tohoto
návodu.
Popis (obr. 1 - 3)
VAROVÁNÍ: Nikdy neprovádějte žádné
úpravy nářadí ani jeho součástí. Mohlo
by dojít k poškození nebo zranění.
POUŽITÍ VÝROBKU
Poškozené kabely ihned vyměňte.
Nabíjejte pouze v rozmezí teplot od 4 °C
do 40 °C..
Likvidaci akumulátoru provádějte
s ohledem na životní prostředí.
Akumulátory typu NiMH, NiCd+ a Li-Ion
nikdy nespalujte.
Nabíjí akumulátoru typu NiMH a NiCd.
Rotační laser DW079 je určen k projekci
laserových paprsků, které pomáhají v provádění
pracovních operací. Nářadí může být používáno
jak ve vnitřních, tak i ve venkovních prostorách
ke srovnání horizontálních směrů (vodováha)
a vertikálních směrů (olovnice). Nářadí může
také vytvářet nehybný laserový bod, který lze
ručně přenášet pro nastavení a přenosu značky.
Rozsah použití je od instalací snížených podhledů
a rozvržení příček až po vodorovné srovnání
základů a stavba poschodí.
NEPOUŽÍVEJTE toto zařízení ve vlhkém prostředí
nebo na místech s výskytem hořlavých kapalin
nebo plynů.
11
Laser je nářadí pro profesionály. ZABRAŇTE
dětem, aby se s tímto nářadím dostaly
do kontaktu. Používají-li toto nářadí nezkušené
osoby, musí být zajištěn odborný dozor.
LASER (OBR. 1)
a. Dvířka komory
b. Přepravní rukojeť
c. Západka
d. Rotační hlava laseru
e. Hlavní vypínač
f. Tlačítko nastavení rychlosti / otáček
g. Tlačítko režimu snímání
h. Směrová šipka: nahoru
i. Směrová šipka: dolů
j. LED indikátor napájení
k. LED indikátor osy X
l. LED indikátor osy Y
m. LED indikátor privátního režimu
DÁLKOVÉ OVLÁDÁNÍ (OBR. 1)
n. Hlavní vypínač
o. Tlačítko manuálního režimu
p. Směrové šipky: nahoru / dolů
q. Směrové šipky: vlevo / vpravo
r. Tlačítko nastavení rychlosti / otáček
s. Tlačítko režimu snímání
t. LED indikátor napájení
u. LED indikátor manuálního režimu
NABÍJEČKA (OBR. 2)
v. Akumulátor
w. Uvolňovací tlačítka
x. Nabíječka
y. Indikátor nabíjení (červený)
z. Ochranná krytka akumulátoru
DRŽÁK NA STĚNU (OBR. 3)
aa. Montážní základna
bb. Otvor v montážní základně
cc. Upevňovací rukojeť
dd. Měřicí stupnice
ee. Zajišťovací rukojeť svorky
ff. Montážní otvory
gg. Rukojeť vyrovnání základny
hh. Zajišťovací rukojeť
ii. Stavitelná rukojeť
12
Elektrická bezpečnost
Elektromotor je určen pouze pro jedno napájecí
napětí. Vždy zkontrolujte, zda napájecí napětí
akumulátoru odpovídá napětí na výkonovém
štítku. Také se ujistěte, zda napájecí napětí vaší
nabíječky odpovídá napětí v síti.
Vaše nabíječka DEWALT je chráněna
dvojitou izolací v souladu s normou
EN 60335. Proto není nutné použití
uzemňovacího vodiče.
VAROVÁNÍ: Modely s napájecím
napětím 115 V musí být používány
s bezpečnostním izolačním
transformátorem s uzemňovací
mřížkou mezi primárním
a sekundárním vinutím.
Dojde-li k poškození napájecího kabelu, musí být
nahrazen speciálně připraveným kabelem, který
získáte v autorizovaném servisu DEWALT.
Výměna síťové zástrčky
(pouze Velká Británie a Irsko)
Budete-li instalovat novou zástrčku napájecího
kabelu:
• Bezpečně odstraňte starou zástrčku.
• Připojte hnědý vodič ke svorce pod napětím
na nové zástrčce.
• Modrý vodič připojte k nulové svorce.
VAROVÁNÍ: Na zemnící svorku
nebude připojen žádný vodič.
Dodržujte montážní pokyny dodávané s kvalitními
zástrčkami. Doporučená pojistka: 3 A.
Použití prodlužovacího kabelu
Pokud to není nezbytně nutné, prodlužovací
kabel nepoužívejte. Používejte schválený
prodlužovací kabel vhodný pro příkon vaší
nabíječky (viz technické údaje). Minimální průřez
vodiče je 1 mm2. Maximální délka je 30 m.
V případě použití navinovacího kabelu odviňte
vždy celou délku kabelu.
Vybalení
UPEVNĚNÍ VÝSTRAŽNÉHO ŠTÍTKU
Bezpečnostní varování na štítku laseru musí být
uvedeno v jazyce obsluhy.
Z toho důvodu jsou s nářadím dodány samostatné
samolepicí štítky.
VAROVÁNÍ: Zkontrolujte, zda jsou
bezpečnostní varování na štítku
uvedeny ve vašem jazyce.
Varování by měla znít následovně:
LASEROVÉ ZÁŘENÍ
VYVARUJTE SE PŘÍMÉMU POHLEDU
DO LASEROVÉHO PAPRSKU
LASEROVÝ VÝROBEK TŘÍDY 3R
• Pokud je varování v cizím jazyce, postupujte
následovně:
– Odlepte z archu požadovaný štítek.
– Opatrně štítek přelepte přes stávající.
– Štítek na místě přitiskněte a uhlaďte.
SESTAVENÍ
VAROVÁNÍ: Před montáží a seřízením
vždy vyjměte akumulátor. Před
vložením nebo vyjmutím akumulátoru
nářadí vždy vypněte.
VAROVÁNÍ: Používejte pouze
akumulátory a nabíječky DEWALT.
Vložení a vyjmutí akumulátoru
(obr. 2)
VLOŽENÍ AKUMULÁTORU
1. Uvolněte západku (c) a otevřete dvířka komory
(a). Vložte akumulátor (v).
UPOZORNĚNÍ: Laser bude fungovat,
i když nebudou dvířka bateriového
prostoru řádně dovřeny. Pro zajištění
akumulátoru se vždy ujistěte, zda jsou
dvířka prostoru pro akumulátor zavřeny
a západka zaskočena.
2. Akumulátor zasuňte pevně dovnitř.
3. Dvířka komory uzavřete a západku ponechejte
zaskočit.
VYJMUTÍ AKUMULÁTORU
1. Uvolněte západku a otevřete dvířka komory.
2. Vyjměte akumulátor.
3. Akumulátor vložte do nabíječky, aby se znovu
nabil. (Viz kapitola Postup nabíjení.)
Nastavení laseru
Laser lze provozovat s různým nastavením, a tak
je lze používat v různých aplikacích.
MANUÁLNÍ OTÁČENÍ HLAVY
Laser je zkonstruován s ochrannou klecí okolo
rotační hlavy, aby byl při použití na staveništi
chráněn před poškozením. Stále však máte přístup
k rotační hlavě a k manuálnímu nasměrování
paprsku ke stanovení nebo přenosu značky.
PROVOZ S UCHYCENÍM NA STĚNĚ (OBR. 3)
Držák na stěnu se používá k upevnění jednotky
laseru k trámku stěny, aby jej bylo možné využít při
montáži stropních podhledů a dalších speciálních
vyrovnávacích úkonů.
UPOZORNĚNÍ: Před připojením
laserové vodováhy ke stěnovému nebo
stropnímu trámku zkontrolujte, zda je
trámek řádně zajištěn.
1. Laser položte na montážní základnu (aa) tak,
aby otvor (kk) na spodní straně laseru byl
srovnán s otvorem (bb) montážní základny.
Laser zajistěte otočením upevňovací rukojeti
(cc).
2. Měřicí stupnici (dd) držáku na zeď natočte
směrem k sobě, povolte zajišťovací rukojeť
svorky (ee) držáku tak, aby se čelisti rozevřely.
3. Čelisti svěráku nasaďte okolo stěnového nebo
stropního trámku a zajišťovací rukojeť svorky
(ee) dotáhněte, aby došlo k sevření čelistí
okolo trámku. Před pokračováním v práci
se ujistěte, zda je zajišťovací rukojeť svorky
držáku na zeď pevně dotažena.
UPOZORNĚNÍ: Při montáži laserové
vodováhy ke stěně s ohledem
na lepší zajištění vždy používejte jako
doplněk příchytné rukojeti držáku
na stěnu závěsný drát na strop nebo
podobné zajištění. Tento drát provlečte
skrz rukojeť laserové vodováhy.
NEPROTAHUJTE tento drát přes
ochrannou kovovou klec. Navíc, jako
záložní zajištění, lze jednotku upevnit
ke stěnovému trámku pomocí šroubů.
Montážní otvory (ff) jsou umístěny
v horní části stěnového držáku.
4. Pomocí rukojeti vyrovnání (gg) základnu
srovnejte tak, aby byla se stěnou přibližně
v rovině.
5. Pro práci lze polohu laseru přizpůsobit jeho
posunem v požadovaném odstupu výškového
umístění nahoru nebo dolů. Pro změnu výšky
povolte zajišťovací rukojeť (hh) umístěnou
po levé straně držáku na zeď.
6. Povolte stavitelnou rukojeť (ii) umístěnou
na pravé straně držáku na zeď a laserovou
vodováhu posuňte podle potřeby nahoru nebo
dolů. K přesnému odečtu vaší značky použijte
měřicí stupnici (dd).
POZNÁMKA: Může být užitečné zapnout
napájení a otočit hlavu laseru tak, aby bod
svítil na jednu ze stupnic laseru. Cílový terčík
13
DeWALT je vyznačen na 38 mm (1-1/2”),
z tohoto důvodu může být jednodušší provést
odsazení laseru o 38 mm (1-1/2”) pod úroveň
trámku.
7. Po umístění laseru do požadované výšky
přitáhněte zajišťovací rukojeť (hh) tak, aby
laser zůstal v dané poloze upevněn.
PROVOZ S UCHYCENÍM NA STATIV (OBR. 4)
1. Stativ pevně usaďte a nastavte jej
do požadované výšky.
2. Ujistěte se, zda je horní vrchol stativu přibližně
v rovině. Laser provede automatické srovnání
do vodorovné polohy pouze pokud je odchylka
vrcholu stativu od vodorovné polohy do ± 5˚.
Pokud je laser příliš odchýlen od této hladiny, při
dosažení limitu bude pípat. K poškození laseru
v takovém případě nedojde, ale pokud bude
"mimo vodorovnou polohu", nebude funkční.
3. Laser upnete ke stativu zašroubováním rukojeti
stativu opatřené závitem (jj) do závitového
otvoru na spodní straně laseru (kk).
POZNÁMKA: K zajištění bezpečné montáže
se ujistěte, zda je používaný stativ opatřen
šroubem se závitem 5/8”–11.
4. Zapněte laser a podle potřeby upravte rychlost
otáčení a ovládací prvky.
PROVOZ NA PODLAZE (OBR. 5, 6)
Laserovou vodováhu lze umístit při stanovení
vodorovných a svislých poloh, jako například při
vytyčení stěn, přímo na podlahu.
• Před použitím se ujistěte, zda je laser umístěn
na relativně hladké, rovné ploše.
• Vždy si vyznačte střed laserové linie či bodu.
Pokud označíte jiné části paprsku v jiné době
odečtu, do měření tak zanesete chybu.
• Chcete-li zvětšit pracovní vzdálenost
a přesnost, umístěte laser do středu
pracovního prostoru.
• Pokud laser umísťujete na stativ nebo
ke stěně, bezpečně jej upevněte.
• Při práci uvnitř místnosti bude pomalé otáčení
hlavy laseru vytvářet viditelně jasnější linii;
rychleji se otáčející hlava bude vytvářet
viditelně plnější linii.
• Pro zvýšení viditelnosti paprsku použijte
zvětšovací laserové brýle, anebo k usnadnění
vyhledání paprsku použijte cílový terčík.
• Extrémní změny teploty mohou způsobit
pohyb nebo posun staveb, kovových stativů,
zařízení atd. Tímto způsobem může dojít
k ovlivnění přesnosti. Během práce provádějte
častou kontrolu přesnosti.
• Pokud pracujete s digitálním laserovým
detektorem DEWALT, nastavte rychlost otáček
laseru na nejvyšší hodnotu.
• Pokud došlo k pádu laseru nebo pokud utrpěl
ostrý náraz, ponechejte kalibrační systém před
použitím laseru zkontrolovat v kvalifikovaném
servisním středisku.
1. Laser umístěte na relativně hladkou a rovnou
plochu, kde nebude překážet.
Ovládací panel laseru (obr. 1)
2. Laser nastavte do polohy pro použití jako
vodováhy (obr. 6A) nebo olovnice (obr. 6B).
Laser lze ovládat pomocí hlavního vypínače (e),
tlačítkem nastavení rychlosti / otáček (f), tlačítkem
režimu snímání (g), a dvěma směrovými šipkami
(h, i). Pokud je laser použit v režimu olovnice,
směrové šipky ovládají pohyb laserové hlavy
doleva a doprava.
3. Zapněte laser a podle potřeby upravte rychlost
otáčení a ovládací prvky.
POZNÁMKA: Laser bude jednodušší nastavovat
při aplikaci rozvržení stěn pokud bude rychlost
otáčení nastavena na 0 ot./min. a ke srovnání
laseru s kontrolními značkami bude použito
dálkové ovládání. Dálkové ovládání umožňuje
nastavení laseru pouze jednou osobou.
OBSLUHA
VAROVÁNÍ: Vždy dodržujte
bezpečnostní předpisy a platná
nařízení.
• K prodloužení výdrže akumulátoru na jedno
nabití laser vypínejte, pokud není používán.
• Pro zajištění přesnosti vaší práce provádějte
často kalibraci laseru. Viz kapitola Kontrola
prostorové kalibrace v části Údržba laseru.
14
Ovládací panel obsahuje čtyři indikátory LED:
napájení (j), srovnání v ose X (k), srovnání v ose Y
(l) a privátní režim dálkového ovládání (m).
ZAPNUTÍ LASERU (OBR. 1)
1. Vložte plně nabitý akumulátor. Ujistěte se, zda
jsou řádně zajištěna dvířka úložného prostoru
pro akumulátor.
2. Laser spustíte mírným stiskem hlavního
spínače (e). Rozsvítí se LED indikátor
napájení (j). Pokud laser není v rovině,
indikátory srovnání v ose X (k) a/nebo Y (l)
budou až do vyrovnání laseru svítit. Rychlost
otáčení upravte pomocí tlačítka nastavení
rychlosti / otáček (f).
POZNÁMKA: Jakmile je laser vyrovnán, hlava se
začne otáčet.
VYPNUTÍ LASERU
Laser vypnete mírným stiskem hlavního spínače.
LED indikátor napájení zhasne.
Tlačítka ovládacího panelu
laseru (obr. 1)
TLAČÍTKO HLAVNÍHO SPÍNAČE
Úplné vypnutí napájení laserové jednotky lze
provést pouze stiskem hlavního vypínače (e)
na ovládacím panelu laseru. Laserová jednotka se
také automaticky vypne, pokud bude ponechána
v klidovém režimu 8 hodin.
POZNÁMKA: Do klidového režimu lze laser
přepnout stiskem hlavního vypínače dálkového
ovládání. V klidovém režimu budou všechny
funkce jednotky laseru vypnuty, mimo pravidelného
blikání LED indikátoru napájení. "Probuzení"
laserové jednotky provedete opětovným stiskem
hlavního vypínače dálkového ovládání.
POZNÁMKA: Tlačítko nastavení rychlosti / otáček
má stejnou funkci jako tlačítko nastavení rychlosti /
otáček na dálkovém ovladači.
TLAČÍTKO REŽIMU SNÍMÁNÍ
Tlačítko režimu snímání (g) se používá k rozmítání
laserové hlavy dopředu a zpět s vytvořením krátké
jasné laserové linie. Tato krátké linie je mnohem
jasnější a viditelnější než když je laserová hlava
v režimu plných otáček.
Použití režimu snímání:
Režim snímání nastavíte stiskem
a uvolněním tlačítka režimu snímání. Režim
snímání ukončíte opětovným stiskem
a uvolněním tohoto tlačítka.
Velikost a směr prohledávané oblasti lze
ovládat tlačítky se šipkami na jednotce
laseru nebo na dálkovém ovládání.
Podrobnější popis naleznete v kapitole
Použití bezdrátového dálkového
ovládání.
TLAČÍTKA SE ŠIPKAMI
Velikost a směr prohledávané oblasti lze
také ovládat manuálně pomocí uživatelsky
definovaného režimu snímání:
Tlačítka se šipkami (h, i) mají různou funkci, podle
zvoleného pracovního režimu laserového přístroje.
1. Laserovou jednotku nastavte na otáčky
0 ot./min. (režim ukazovátka).
V režimu automatického vyrovnání
horizontální polohy:
Pomocí tlačítek se šipkami se nastavuje
směr laserového paprsku v režimech
prohledávání a ukazování (0 ot./min).
V režimu automatického vyrovnání
vertikální polohy:
Pomocí tlačítek se šipkami lze posunout
laserový paprsek vlevo či vpravo.
V manuálním režimu:
Tlačítka se šipkami se používají k naklonění
laserové hlavy.
POZNÁMKA: Úplný popis manuálního režimu
naleznete v části Použití bezdrátového
dálkového ovládání .
TLAČÍTKO NASTAVENÍ RYCHLOSTI / OTÁČEK
Tlačítko nastavení rychlosti / otáček (f) se používá
k nastavení rychlosti otáčení laserové hlavy
na jednu ze 4 předvolených úrovní.
Každým stiskem tohoto tlačítka se nastavená
rychlost hlavy změní cyklicky o jednu úroveň,
po dosažení poslední úrovně začíná opět
od začátku.
PAMATUJ:
Nízká rychlost = Jasný paprsek
Vysoká rychlost = Plný paprsek
2. Ručně natočte hlavu laseru do polohy,
kdy bude laserový paprsek směřovat
na jeden okraj požadované oblasti
snímání.
3. Na ovládacím panelu laserové jednotky
stlačte a podržte tlačítko režimu
snímání. Se současně stisknutým
tlačítkem režimu snímání ručně otočte
laserovou hlavou na opačný okraj
požadované oblasti snímání.
4. Uvolněte tlačítko režimu snímání.
5. Laser provede prohledávání mezi
dvěma nastavenými body.
POZNÁMKA: Pokud je tlačítko režimu
snímání stisknuto a podrženo, ale hlava laseru
není manuálně otáčena, po čtyřech sekundách
se jednotka přepne do privátního režimu nebo
do režimu bez dálkového ovládání, jak je
popsáno níže.
DŮLEŽITÉ: Pro funkci uživatelsky
definovaného režimu prohledávání není
možné použít dálkové ovládání.
VEŘEJNÝ REŽIM, PRIVÁTNÍ REŽIM A REŽIM
BEZ DÁLKOVÉHO OVLÁDÁNÍ
Jak otočný laser DW079, tak i dálkové ovládání
mají možnost pracovat jak ve veřejném, tak
i v privátním režimu. Pokud mají laser a dálkové
15
ovládání pracovat společně, musí být nastaveny
na stejný režim. Laserovou jednotku lze také
nastavit na režim bez dálkového ovládání, což
způsobí, že nebude na žádné příkazy dálkového
ovládání reagovat.
Veřejný režim
Laserová jednotka může přijímat příkazy
z jakéhokoliv dálkového laserového ovladače
DEWALT, a také z některých dálkových
ovladačů laserů jiných značek. Toto je
normální výchozí pracovní režim laserové
jednotky DW079.
Aktivace veřejného režimu:
•
Stiskněte a podržte tlačítko nastavení
rychlosti / otáček (f) (symbol otevřeného
visacího zámku pod tlačítkem).
•
Jako výchozí pracovní režim laseru
bude při zapnutí použit veřejný, pokud:
• Laser byl naposledy provozován
ve veřejném režimu
NEBO
• Laser byl nastaven ve veřejném režimu
a po 8 hodinách se vypnul
NEBO
• Akumulátor byl vyjmut a opět vložen.
Privátní režim
Laserová jednotka přijímá příkazy pouze
z dálkového ovladače určeného uživatelem.
Aktivace privátního režimu:
•
Na ovládacím panelu laserové jednotky
stiskněte a podržte tlačítko režimu
snímání (g) (symbol uzavřeného
visacího zámku) a současně stiskněte
a podržte tlačítko režimu snímání (s)
(symbol uzavřeného visacího zámku)
na dálkovém ovladači.
Po 4 sekundách přejdou jak laserová
jednotka, tak i dálkové ovládání
do privátního režimu. Jako potvrzení
laserová jednotka pípne a rozsvítí se
LED (m) na ovládacím panelu (vedle
symbolu zavřeného visacího zámku)
a LED (u) na dálkovém ovládání (vedle
symbolu zavřeného visacího zámku).
Režim bez dálkového ovládání
Tento režim způsobí, způsobí, že laserová
jednotka nebude na žádné příkazy dálkového
ovládání reagovat.
Aktivace režimu bez dálkového ovládání:
•
16
Na ovládacím panelu laserové jednotky
stiskněte a podržte tlačítko režimu
snímání (g) (symbol uzavřeného
visacího zámku), ale na dálkovém
ovládání nestláčejte žádné tlačítko.
Po 4 sekundách laserová jednotka
pípne a rozsvítí se LED (m) vedle
symbolu visacího zámku.
Bezdrátové dálkové ovládání
(obr. 1)
Dálkové ovládání umožňuje jedné osobě provádět
obsluhu a nastavení laseru z odstupu. Dálkové
ovládání obsahuje hlavní vypínač (n), tlačítko
manuálního režimu (o), čtyři směrové šipky (p, q),
tlačítko nastavení rychlosti / otáček (r) a tlačítko
režimu snímání (s). Na dálkovém ovladači jsou dvě
kontrolky LED: přenos (t) a indikátor manuálního
režimu (u).
DÁLKOVÉ OVLÁDÁNÍ:
TLAČÍTKO HLAVNÍHO SPÍNAČE
Do klidového režimu lze laser přepnout stiskem
hlavního vypínače (n) dálkového ovládání.
V klidovém režimu budou všechny funkce jednotky
laseru vypnuty, mimo pravidelného blikání LED
indikátoru napájení (j). "Probuzení" laserové
jednotky provedete opětovným stiskem hlavního
vypínače dálkového ovládání.
POZNÁMKA: Úplné vypnutí napájení laserové
jednotky lze provést pouze stiskem hlavního
vypínače na ovládacím panelu laseru. Laserová
jednotka se také automaticky vypne, pokud bude
ponechána v klidovém režimu 8 hodin.
DÁLKOVÉ OVLÁDÁNÍ:
TLAČÍTKO MANUÁLNÍHO REŽIMU
Aktivaci manuálního režimu provedete stiskem
a podržením tlačítka manuálního režimu (o)
po dobu 3 sekundy. Pokud chcete požívat
manuální nastavení sklonu, musí být spuštěn
manuální režim. (Úplný popis této funkce
naleznete v části Použití režimu manuálního
nastavení sklonu .)
Pro opětovné provedení automatického vyrovnání
stiskněte a podržte tlačítko manuálního režimu
po dobu 3 sekundy.
Použití režimu manuálního nastavení
sklonu:
Režim manuálního nastavení sklonu u modelu
DW079 umožňuje zablokování funkce
automatického vyrovnání v jedné ose (směru)
tak, aby bylo možné v této ose provést náklon
laseru. Automatické vyrovnání v druhé ose
bude funkční i nadále a tím bude zajištěno,
aby byl laser nakláněn jen v požadovaném
směru.
Spuštění a ukončení režimu manuálního
nastavení sklonu:
•
Aktivaci režimu manuálního nastavení
sklonu provedete stiskem a podržením
tlačítka manuálního režimu (o) po dobu
3 sekund.
•
Opětovné nastavení automatického
vyrovnání v obou osách provedete
opětovným stiskem a podržením tlačítka
manuálního režimu po dobu 3 sekund.
Nastavení směru náklonu:
•
Když je aktivován režim manuálního
nastavení sklonu, jednotka automaticky
spustí manuální nastavení osy Y. Tím
je obsluze umožněno naklonit laser
ve směru osy Y, jak je vyznačeno
"zaměřovači" na ochranné kleci.
V určitých situacích může být vhodné
provést náklon laseru v ose X. Směr
v režimu manuálního nastavení
sklonu lze přepínat mezi osami Y a X
následovně:
– Aktivaci manuálního nastavení osy X
provedete tak, že ihned (do 5 sekund)
po spuštění režimu manuálního
nastavení sklonu stisknete a podržíte
na dálkovém ovládání tlačítko pravé
šipky.
– Jednotku lze přepnout zpět do režimu
manuálního nastavení osy Y okamžitým
stiskem a podržením tlačítka levé šipky
na dálkovém ovládání.
– Pokud chcete změnit nastavovaný
směr v režimu manuálního nastavení
sklonu později, obnovte režim
automatického vyrovnání, poté opět
aktivujte režim manuálního nastavení
sklonu a výběr osy proveďte výše
popsaným způsobem.
LED indikátory os X a Y na ovládacím
panelu laserové jednotky (k, l) signalizují,
který směr manuálního nastavení sklonu
je zvolen. Manuálně nastavovaná osa
je označena zhasnutou kontrolkou
LED a automaticky vyrovnávaná osa je
označena rozsvícenou kontrolkou LED.
Nastavení stupně náklonu:
Jakmile je režim manuálního nastavení sklonu
aktivován, stupeň náklonu lze manuálně
nastavit některým z následujících způsobů:
• K nachýlení hlavy rotoru laseru nahoru
a dolů použijte směrové šipky nahoru
a dolů (h, i) na ovládacím panelu
laserové jednotky.
•
•
NEBO
K nachýlení hlavy rotoru laseru nahoru
a dolů použijte směrové šipky (p)
na dálkovém ovládání.
NEBO
Celou laserovou jednotku lze nachýlit
nahoru nebo dolů jejím umístěním
na nakloněnou plochu. Ujistěte se, zda
je jednotka laseru položena tak, aby
směr manuálního nastavení sklonu byl
ve stejné linii se směrem sklonu plochy.
DÁLKOVÉ OVLÁDÁNÍ: TLAČÍTKA SE ŠIPKAMI
Tlačítka se šipkami (p, q) mají různou funkci, podle
zvoleného pracovního režimu laserového přístroje.
V režimu automatického vyrovnání
horizontální polohy:
Šipky nahoru a dolů (p) upravují délku
laserové linie v režimu snímání.
Šipky vlevo a vpravo (q) nastavují směr
laserového paprsku v režimech prohledávání
a v režimu ukazovátka (0 ot./min).
V režimu automatického vyrovnání
vertikální polohy:
Šipky nahoru a dolů (p) upravují polohu
laserové linie v režimu snímání.
Šipky vlevo a vpravo (q) posunují laserový
paprsek vlevo či vpravo.
V manuálním režimu:
Směrové šipky (p) se používají k naklánění
laserové hlavy nahoru a dolů ve směrech X
nebo Y, jak je vyznačeno na ochranné kleci
laserové jednotky.
DÁLKOVÉ OVLÁDÁNÍ: TLAČÍTKO
NASTAVENÍ RYCHLOSTI / OTÁČEK
Tlačítko nastavení rychlosti / otáček (r) se používá
k nastavení rychlosti otáčení laserové hlavy
na jednu ze 4 předvolených úrovní.
POZNÁMKA: Tlačítko nastavení rychlosti / otáček
má stejnou funkci jako tlačítko nastavení rychlosti /
otáček na ovládacím panelu laserové jednotky.
DÁLKOVÉ OVLÁDÁNÍ:
TLAČÍTKO REŽIMU SNÍMÁNÍ
Tlačítko režimu snímání (s) se používá k rozmítání
laserové hlavy dopředu a zpět s vytvořením krátké
jasné laserové linie. Tato krátké linie je mnohem
jasnější a viditelnější než když je laserová hlava
v režimu plných otáček.
Použití režimu snímání:
Režim snímání nastavíte stiskem
a uvolněním tlačítka režimu snímání. Režim
17
snímání ukončíte opětovným stiskem
a uvolněním tohoto tlačítka.
Velikost a směr prohledávané oblasti lze
ovládat tlačítky se šipkami na jednotce
laseru nebo na dálkovém ovládání.
Podrobnější popis naleznete v části
Tlačítka se šipkami v části Tlačítka
ovládacího panelu laseru.
DŮLEŽITÉ: Pro funkci uživatelsky
definovaného režimu prohledávání není
možné použít dálkové ovládání.
DÁLKOVÉ OVLÁDÁNÍ: VEŘEJNÝ A PRIVÁTNÍ
REŽIM
Jak otočný laser DW079, tak i dálkové ovládání
mají možnost pracovat jak ve veřejném, tak
i v privátním režimu. Pokud mají laser a dálkové
ovládání pracovat společně, musí být nastaveny
na stejný režim.
Veřejný režim
Výstraha změny výšky nástroje
Model DW079 má vestavěnou funkci výstrahy,
která výstražným signálem upozorní obsluhu,
pokud byla poloha jednotky po automatickém
vyrovnání porušena. Laser se přestane otáčet,
indikátor LED na ovládacím panelu se rozsvítí
a rozezvučí se výstražná signalizace.
RESET LASEROVÉ JEDNOTKY PRO DALŠÍ
POUŽÍVÁNÍ
• Jednotku vypněte a opět zapněte pomocí
hlavního vypínače na ovládacím panelu
jednotky laseru.
NEBO
• Uveďte jednotku do klidového režimu a opět
ji probuďte zpět pomocí hlavního vypínače
dálkového ovládání.
Dálkové ovládání vysílá signály, které mohou
být potenciálně zachyceny mnoha laserovými
jednotkami stejného typu, zrovna tak jako
i laserovými jednotkami jiných modelů. Toto je
normální výchozí pracovní režim laserového
dálkového ovládání.
POZNÁMKA: Po spuštění výstrahy změny úrovně
nástroje vždy opět zkontrolujte nastavení laseru.
Aktivace veřejného režimu:
Tyto brýle s červenými čočkami zlepšují viditelnost
laserového paprsku za jasného okolního světla
nebo u dlouhých vzdáleností při použití laseru
v interiérech. Pro provoz laseru nejsou tyto brýle
nezbytné.
•
Stiskněte a podržte 4 sekundy stisknuté
tlačítko nastavení rychlosti / otáček (r)
(symbol otevřeného visacího zámku pod
tlačítkem).
•
Po 8 hodinách nečinnosti přejde dálkové
ovládání automaticky do veřejného
režimu.
•
Po výměně vlastní baterie přejde
dálkové ovládání automaticky
do veřejného režimu.
Privátní režim
Dálkové ovládání vysílá signály, které lze
přijmout pouze určenou jednotkou laseru.
Aktivace privátního režimu:
•
Na dálkovém ovládání stiskněte
a podržte tlačítko režimu snímání (s)
(symbol uzavřeného visacího zámku
vedle tlačítka) a současně stiskněte
a podržte tlačítko režimu snímání (g)
(symbol uzavřeného visacího zámku)
na ovládacím panelu laserové jednotky.
Po 4 sekundách přejdou jak laserová
jednotka, tak i dálkové ovládání
do privátního režimu. Jako potvrzení
laserová jednotka pípne a rozsvítí se
LED (m) na ovládacím panelu (vedle
symbolu zavřeného visacího zámku)
18
a LED (u) na dálkovém ovládání (vedle
symbolu zavřeného visacího zámku).
Příslušenství laseru
ZVĚTŠOVACÍ BRÝLE LASERU (OBR. 7)
NEBEZPEČÍ: Z důvodu snížení rizika
vážného zranění se nikdy nedívejte
přímo do laserového paprsku, a to
i v případě, máte-li nebo nemáte-li tyto
brýle.
UPOZORNĚNÍ: Tyto brýle nejsou
schválenou bezpečnostní výbavou
a neměly by být nošeny při práci
s jiným nářadím. Tyto brýle nezabrání
zasažení vašeho zraku laserovým
paprskem.
TERČÍK (OBR. 8)
Laserový terčík pomáhá při lokalizaci a označení
laserového paprsku. Terčík při zachycení
laserového paprsku zvyšuje jeho viditelnost.
Terčík je opatřen standardní a metrickou stupnicí.
Laserový paprsek prochází přes červený plast
a na protilehlé straně se od odrazivé vrstvy
odráží zpět. Magnet na vrcholu terčíku je navržen
k tomu, aby terčík přidržel na stropní kolejnici nebo
na kovovém sloupku k určení přesné vodorovné
a svislé polohy. Nejlepších výsledků dosáhnete,
pokud bude terčík DEWALT směřovat vyznačeným
logem směrem k vám.
DIGITÁLNÍ LASEROVÝ DETEKTOR (OBR. 9)
společností DEWALT, nebylo s tímto
výrobkem testováno, může být
použití takového příslušenství s tímto
výrobkem nebezpečné. Chceteli snížit riziko zranění, používejte
s tímto nářadím pouze příslušenství
doporučené společností DEWALT.
Detektor pomáhá určit polohu laserového
paprsku za jasného okolního světla nebo
na dlouhých vzdálenostech. Při průchodu
rotujícího laserového paprsku detektor vydává
jak vizuální, tak i zvukový signál.
Detektor lze použít jak v místnosti, tak
i ve venkovním prostředí, v místech kde je
obtížné zaměřit laserový paprsek.
Detektor není určen k použití s lasery, které
se neotáčejí, ale lze jej použít s většinou
rotačních laserů s červeným nebo infračerveným
(neviditelným) paprskem na trhu.
Digitální laserový detektor DEWALT lze použít
jak s příchytnou svorkou detektoru, tak i bez
ní. Pokud je použit s příchytnou svorkou, lze jej
umístit na nivelační tyč, měřičskou tyč, sloupek
nebo stojan.
Přesnost
Pokud laser pracuje s detektorem, je nutné
k jeho přesnosti přičíst přesnost detektoru.
• Konstantní přesnost (detektor pracuje
v úzkém záběru)
± 1,0 mm
• Nominální přesnost (detektor pracuje
v širokém záběru)
± 3,0 mm
K dosažení přesnějších výsledků začněte
pracovat s použitím detektoru v širokém záběru
a dokončení proveďte s detektorem nastaveným
v úzkém záběru.
Montáž detektoru na nivelační tyč (obr. 9)
1. K upevnění vašeho detektoru k nivelační tyči
nejprve detektor nasunutím na západku (ll)
spojte s příchytným dílem. Nasuňte vodítka
(mm) příchytného dílu na kolejnici (nn)
detektoru tak, aby západka (oo) příchytného
dílu zaskočila do otvoru (pp) detektoru.
Tato příslušenství jsou následující:
• DE0772 DEWALT digitální laserový detektor
• DE0734 DEWALT nivelační tyč
• DE0735 DEWALT stativ
• DE0736 DEWALT stativ
• DE0737 DEWALT nivelační tyč
• DE0738 DEWALT spádová konzole
• DE9135 DEWALT nabíječka LI
• DEWALT akumulátory:
Napětí
NiCd
NiMH
9,6
DE9061
–
12
DE9071/DE9075 DE9501
14,4 DE9091/DE9092 DE9502
18
DE9095/DE9096 DE0503
LI
–
–
DE9140
DE9180
Další informace týkající se příslušenství získáte
u autorizovaného prodejce.
ÚDRŽBA
Vaše nářadí DEWALT bylo zkonstruováno
tak, aby pracovalo co nejdéle s minimálními
nároky na údržbu. Řádná péče o nářadí
a jeho pravidelné čištění vám zajistí jeho
bezproblémový chod.
• Pro udržení přesnosti vaší práce provádějte
často kontrolu kalibrace laseru. Viz část
Kontrola prostorové kalibrace.
• Kontrola kalibrace a další údržbové opravy
by měly být prováděny v servisním středisku
společnosti DEWALT .
2. Otáčením rukojeti (qq) příchytného dílu proti
směru chodu hodinových ručiček rozevřete
čelisti.
• Nebudete-li laserový měřič používat, uložte
jej v dodávaném kufříku.
3. Detektor umístěte do požadované výšky
a otáčením rukojeti ve směru chodu
hodinových ručiček příchytný díl na nivelační
tyči upevněte.
• Neukládejte laserový měřič do kufříku, neníli suchý. Osušte vnější povrch laserového
měřiče měkkou a suchou tkaninou a nechejte
jej na vzduchu řádně oschnout.
4. Výškovou úpravu provedete tak, že mírně
povolíte příchytný díl, polohu detektoru
upravíte a příchytný díl opět dotáhnete.
• Neskladujte váš laser při teplotách pod -18˚C
(0˚F) nebo nad 41˚C (105˚F).
Doplňkové příslušenství
• Nabíječka neobsahuje díly určené
k opravám. Uvnitř nabíječky nejsou žádné
opravitelné díly.
VAROVÁNÍ: Protože jiné příslušenství,
než je příslušenství nabízené
19
Kontrola prostorové kalibrace
(obr. 10-12)
VAROVÁNÍ: Laserovou hlavu nechejte
vždy zkalibrovat servisním technikem
s odpovídající kvalifikací.
Kontrola prostorové kalibrace by měla být
prováděna pravidelně.
POZNÁMKA: JAKO SOUČÁST ZÁRUKY
DEWALT MÁ UŽIVATEL PRÁVO
NA PROVEDENÍ JEDNÉ BEZPLATNÉ
KALIBRACE V PRVNÍM ROCE
OD ZAKOUPENÍ VÝROBKU. JEDNODUŠE
VYPLŇTE PŘILOŽENOU POUKÁZKU
A ODEVZDEJTE JI SPOLU S LASEROVOU
JEDNOTKOU A DOKLADEM O KOUPI
AUTORIZOVANÉMU ZÁSTUPCI
SPOLEČNOSTI DEWALT. Certifikát bude
vystaven bez dalších poplatků.
Kontrola prostorové kalibrace neprovede kalibraci
vlastního laseru. Tato kontrola určuje, zda
laser podává, či nikoliv, správnou vodorovnou
hladinu a svislou linii olovnice, ale neodstraňuje
chyby laseru ve schopnosti provádět vyrovnání
ve vodorovném a ve svislém směru.
Tyto kontroly nemohou nahradit profesionální
kalibraci provedenou v servisním středisku
společnosti DEWALT .
KONTROLA KALIBRACE VODOROVNÉ
HLADINY (OSA X)
1. Stativ umístěte v prostoru mezi dvěma
stěnami, které jsou od sebe vzdáleny
minimálně 15 m (50 stop). Přesná vzdálenost
stativu není rozhodující.
2. Laserovou jednotku upevněte na stativ tak,
aby osa X mířila přímo na jednu ze stěn.
3. Zapněte laser a počkejte, až dokončí vlastní
vyrovnání.
4. Na stěnách si označte a změřte body A a B,
jak je uvedeno na obr. 10.
5. Celý laser otočte o 180° tak, aby osa X mířila
přímo na protilehlou stěnu.
6. Počkejte, až laser dokončí vlastní vyrovnání
a na stěnách si označte a změřte body AA
a BB, jak je uvedeno na obr. 11.
7. Pomocí následující rovnice spočítejte
součtovou chybu:
Součtová chyba = (AA – A) – (BB – B)
8. Součtovou chybu porovnejte s povolenými
hranicemi v následující tabulce.
Vzdálenost mezi stěnami
L = 15 m (50 stop)
L = 25 m (80 stop)
L = 50 m (160 stop)
Povolená chyba
3 mm (0,125")
5 mm (0,2")
10 mm
(0,4")
KONTROLA KALIBRACE VODOROVNÉ
HLADINY (OSA Y)
Zopakujte výše uvedený postup, ale tak, aby proti
stěně přímo směřovala osa Y.
KONTROLA CHYBY OLOVNICE (OBR. 12)
1. Ke srovnání použijte jako referenci standardní
olovnici, vyznačte si vrchní a spodní část
stěny. (Ujistěte se, zda značíte stěnu a ne
strop a podlahu).
2. Rotační laser umístěte pevně na podlahu,
přibližně 1 m (3’) od stěny.
3. Zapněte laser a namiřte jej tak, aby bod protínal
vyznačenou značku ve spodní části stěny.
Poté, pomocí šipek na dálkovém ovladači,
proveďte otočení bodu směrem nahoru. Pokud
je střed bodu na značce na horní části stěny,
laser je správně zkalibrován.
POZNÁMKA: Tato kontrola by měla být provedena
na stěně, která nebude nižší jak nejvyšší stěna,
na které bude laser používán.
Čištění
VAROVÁNÍ:
• Před čištěním odpojte nabíječku
vždy od sítě. Nečistoty a maziva
mohou být z povrchu nabíječky
odstraněny pomocí hadříku nebo
měkkého kartáče bez kovových
štětin. Nepoužívejte vodu ani žádné
čisticí prostředky.
• Před čištěním jednotky laseru z něj
vyjměte akumulátor.
• K čištění nekovových částí
laserového měřiče nikdy nepoužívejte
rozpouštědla nebo jiné agresivní
látky. Používejte pouze hadřík
navlhčený v mýdlovém roztoku.
• Nikdy nedovolte, aby se do nářadí
dostala jakákoli kapalina. Nikdy
neponořujte žádnou část nářadí
do kapaliny.
• Při čištění laseru nikdy nepoužívejte
stlačený vzduch.
20
• Udržujte průchozí větrací drážky
a pravidelně čistěte kryt nářadí
měkkým hadříkem.
• Ohebný gumový štít lze čistit
navlhčeným hadříkem, který
po sobě nezanechává vlákna,
jako je například bavlněný hadřík.
POUŽÍVEJTE POUZE VODU —
NEPOUŽÍVEJTE čisticí prostředky
či rozpouštědla. Před uložením
nechejte laserovou jednotku
oschnout.
• Za určitých podmínek se může
na skleněných čočkách uvnitř
laserové hlavy usazovat prach
nebo nečistoty. Toto znečištění
má vliv na kvalitu laserového
paprsku a na pracovní dosah.
Čočka by měla být čištěna pomocí
navlhčeného vatového tamponu.
Ochrana životního prostředí
Nabíjecí akumulátor
Akumulátory s dlouhou životností musí být
nabíjeny v případě, kdy již neposkytují dostatečný
výkon pro dříve snadno prováděné pracovní
operace. Po ukončení provozní životnosti
akumulátoru proveďte jeho likvidaci tak, aby
nedošlo k ohrožení životního prostředí:
• Nechejte nářadí v chodu, dokud nedojde
k úplnému vybití akumulátoru a potom jej
z nářadí vyjměte.
• Akumulátory NiCd, NiMH a Li-Ion lze
recyklovat. Odevzdejte je prosím prodejci nebo
do místní sběrny. Shromážděné akumulátory
budou recyklovány nebo zlikvidovány tak, aby
nedošlo k ohrožení životního prostředí.
Třiďte odpad. Tento výrobek nesmí být
vyhozen do běžného domácího
odpadu.
Pokud nebudete výrobek DEWALT dále používat
nebo přejete-li si jej nahradit novým, nelikvidujte jej
spolu s běžným komunálním odpadem. Zajistěte
likvidaci tohoto výrobku v tříděném odpadu.
Tříděný odpad umožňuje recyklaci
a opětovné využití použitých výrobků
a obalových materiálů. Opětovné
použití recyklovaných materiálů
pomáhá chránit životní prostředí před
znečištěním a snižuje spotřebu surovin.
Při zakoupení nových výrobků vám prodejny,
místní sběrny odpadů nebo recyklační stanice
poskytnou informace o správné likvidaci elektro
odpadů z domácnosti.
Společnost DEWALT poskytuje službu sběru
a recyklace výrobků DEWALT po skončení jejich
provozní životnosti. Chcete-li získat výhody této
služby, odevzdejte prosím váš výrobek kterémukoli
autorizovanému zástupci servisu, který nářadí
odebere a zajistí jeho recyklaci.
Místo nejbližšího autorizovaného servisu DEWALT
naleznete na příslušné adrese uvedené na zadní
straně tohoto návodu. Seznam autorizovaných
servisů DEWalt a podrobnosti o poprodejním
servisu naleznete také na internetové adrese:
www.2helpU.com.
zst00241213 - 17-07-2014
21
22
ZÁRUKA
Spoleþnost DEWALT je pĜesvČdþena o kvalitČ
svých výrobkĤ a nabízí mimoĜádnou záruku
pro profesionální uživatele tohoto náĜadí. Tato
záruka je nabízena ve prospČch zákazníka
a nijak neovlivní jeho zákonná záruþní práva.
Tato záruka platí ve všech þlenských státech EU
a evropské zóny volného obchodu EFTA.
• 30 DNĤ ZÁRUKA VÝMČNY •
Nejste-li s výkonem vašeho náĜadí DEWALT
zcela spokojeni, mĤžete jej do 30 dnĤ po
zakoupení vrátit. NáĜadí musí být v kompletním
stavu jako pĜi zakoupení a musí být dodáno na
místo, kde bylo zakoupeno, kde bude provedena
výmČna nebo navrácení penČz. NáĜadí musí být
v uspokojivém stavu a musí být pĜedložen doklad
o jeho zakoupení.
• JEDNOROþNÍ SMLOUVA NA BEZPLATNÝ SERVIS •
Musí-li být bČhem 12 mČsícĤ po zakoupení
provedena údržba nebo servis vašeho náĜadí
DEWALT, máte nárok na jedno bezplatné
provedení tohoto úkonu. Tento úkon bude
bezplatnČ proveden v autorizovaném servisu
DEWALT. K náĜadí musí být pĜedložen doklad
o jeho zakoupení. Tato oprava zahrnuje i práci.
Tento bezplatný servis se nevztahuje na
pĜíslušenství a náhradní díly, pokud nejsou také
kryty zárukou.
• JEDNOROþNÍ PLNÁ ZÁRUKA •
Dojde-li bČhem 12 mČsícĤ od zakoupení výrobku
DEWALT k poškození tohoto výrobku z dĤvodu
závady materiálu nebo špatného dílenského
zpracování, spoleþnost DEWALT zaruþuje
bezplatnou výmČnu všech poškozených þástí nebo dle našeho uvážení - bezplatnou výmČnu
celého náĜadí, za pĜedpokladu, že:
STANLEY BLACK & DECKER
CZECH REPUBLIC S.R.O.
Türkova 5b
149 00 Praha 4
ýeská Republika
Tel.:
00420 261 009 772
Fax:
00420 261 009 784
Servis: 00420 244 403 247
www.dewalt.cz
obchod@sbdinc.com
STANLEY BLACK & DECKER
SLOVAKIA S.R.O.
Vysoká 2/b
811 06 Bratislava
Tel.:
00420 261 009 772
Fax:
00420 261 009 784
www.dewalt.sk
obchod@sbdinc.com
BAND SERVIS
K Pasekám 4440
760 01 Zlín
Tel.:
00420 577 008 550,1
Fax:
00420 577 008 559
www.bandservis.cz
bandservis@bandservis.cz
BAND SERVIS
Paulínska 22
917 01 Trnava
Tel.:
00421 335 511 063
Fax:
00421 335 512 624
www.bandservis.sk
p.talajka@bandservis.sk
Právo na pĜípadné zmČny vyhrazeno.
06/2014
• Závada nevznikla v dĤsledku neodborného
zacházení.
• Výrobek byl vystaven bČžnému použití
a opotĜebování.
• Výrobek nebyl opravován neoprávnČnými
osobami.
• Byl pĜedložen doklad o zakoupení;
• Byl výrobek vrácen kompletní s pĤvodními
komponenty.
Požadujete-li reklamaci, kontaktujte prodejce
u kterého jste výrobek zakoupili nebo vyhledejte
autorizovanou servisní organizaci. Seznam
autorizovaných servisĤ DEWALT a podrobnosti
o poprodejním servisu naleznete také na
internetové adrese: www.2helpU.com.
23
ZÁRUýNÍ LIST
CZ
SK
ZÁRUýNÝ LIST
TYP VÝROBKU:
CZ
Výrobní kód
Datum prodeje
SK
Výrobný kód
Dátum predaja
CZ
Dokumentace záruþní opravy
Razítko prodejny
Podpis
Peþiatka predajne
Podpis
Dokumentácia záruþnej opravy
SK
CZ
ýíslo
Datum pĜíjmu
Datum zakázky ýíslo zákazky Závada
Razítko
SK
ýíslo
dodávky
Dátum príjmu
Dátum opravy
Podpis
Peþiatka
Podpis
CZ
Adresy servisu
Band servis
Klášterského 2
CZ-140 00 Praha 4
Tel.: 00420 244 403 247
Fax: 00420 241 770 167
06/14
Porucha
ýíslo
objednávky
CZ
Band servis
K Pasekám 4440
CZ-760 01 Zlín
Tel.: 00420 577 008 550,1
Fax: 00420 577 008 559
http://www.bandservis.cz
SK
Adresa servisu
Band servis
Paulínska ul. 22
SK-917 01 Trnava
Tel.: 00421 335 511 063
Fax: 00421 335 512 624
Download PDF

advertising