DW074 | DeWalt DW074 LASER instruction manual

599333-24 SK
DW074
Obrázok 1
Obrázok 2
2
Obrázok 3
Obrázok 4
Obrázok 5
3
Obrázok 6
Obrázok 7
Obrázok 8
4
Obrázok 9
Obrázok 10
5
Obrázok 11
6
ROTAČNÝ LASER
DW074
Blahoželáme Vám!
Upozorňuje na riziko vzniku požiaru.
Zvolili ste si laser značky D EWALT. Roky skúseností, dôkladný vývoj výrobkov a inovácia
vytvorili zo spoločnosti D E WALT jedného
z najspoľahlivejších partnerov pre užívateľov
profesionálneho elektrického náradia.
ES Prehlásenie o zhode vrámci EÚ
07
Technické údaje
DW074
Spoločnosť D E WALT týmto prehlasuje, že
výrobky popisované v technických údajoch spĺňajú požiadavky nasledujúcich noriem: 73/23/
EEC, 98/37/EEC, 89/336/EEC, EN 60335,
EN 55014-1, EN 55014-2, EN 61000-3-2,
EN 61000-3-3, EN 60825-1 a EN 61010-1.
DW074
V 3,0
2 x LR20
(typ D)
Rýchlosť otáčok
min -1 0–600
Trieda lasera
3R
Trieda ochrany
IP54
Presnosť
mm/m ± 0,2
Rozsah automatického vyrovnávania ° ± 5
Prevádzková teplota
°C -5 až +50
Vnútorný závit
5/8" x 11
Hmotnosť (bez akumulátora)
kg 2,0
Napätie zdroja
Ďalšie informácie Vám poskytne zástupca
spoločnosti D EWALT na nasledujúcich adresách alebo ich tiež nájdete na zadnej strane
tohto návodu.
Nižšie podpísaná osoba je zodpovedná za
zostavenie technických údajov a vydáva toto
vyhlásenie v zastúpení spoločnosti D EWALT.
Pojmy: Bezpečnostné pokyny
Nižšie uvedené formulácie popisujú stupeň
závažnosti každého upozornenia. Prečítajte si
pozorne návod na obsluhu a venujte pozornosť
týmto symbolom.
Horst Grossmann
Viceprezident oddelenia vývoja a
konštrukcie výrobkov
D EWALT, Richard-Klinger-Straße 11,
D-65510, Idstein, Germany
11/2007
NEBEZPEČENSTVO: Označuje bezprostredne hroziacu rizikovú situáciu,
ktorá povedie k spôsobeniu vážneho
alebo smrteľného zranenia v prípade, že sa tomu nezabráni.
VAROVANIE: Označuje možné hroziace nebezpečenstvo ktoré, v prípade
nedodržania, môže spôsobiť smrť
alebo vážne zranenie.
UPOZORNENIE: Označuje potenciálne hroziacu rizikovú situáciu, ktorá
môže viesť k spôsobeniu ľahkého
alebo stredne vážneho zranenia
v prípade, že sa tomu nezabráni.
UPOZORNENIE: Ak nie je použitý výstražný symbol, označuje potenciálne
hroziacu rizikovú situáciu, ktorá môže
viesť k spôsobeniu hmotných škod
v prípade, že sa tomu nezabráni.
Ďalšie bezpečnostné pokyny
týkajúce sa laserov
VAROVANIE! Prečítajte si všetky pokyny. Nedodržanie nižšie uvedených
pokynov môže mať za následok úraz
elektrickým prúdom, vznik požiaru
alebo vážne poranenie.
USCHOVAJTE TIETO POKYNY
•
Upozorňuje na riziko úrazu spôsobeného elektrickým prúdom.
7
S laserom nepracujte vo výbušných
priestoroch, ako sú napríklad priestory
s výskytom horľavých kvapalín, plynov
alebo prašných látok. Elektrické náradie
je zdrojom iskrenia, čo môže viesť k vznieteniu prachu alebo výparov.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Laser používajte iba s výhradne určenými akumulátormi. Použitie iných akumulátorov môže viesť k nebezpečenstvu
úrazu alebo požiaru.
Pokiaľ laser nepoužívate, uložte ho
mimo dosahu detí a nekvalifikovaných
osôb. Lasery sú v rukách nekvalifikovanej
obsluhy nebezpečné.
Pre Váš model používajte iba príslušenstvo schválené výrobcom. Príslušenstvo
vhodné pre jeden typ lasera môže pri použití s iným typom viesť k vzniku úrazu.
Oprava Vášho lasera MUSÍ byť vykonaná ibe osobou s príslušnou kvalifikáciou. Opravy, servis alebo údržba
vykonávaná nekvalifikovanou osobou
môže viesť k vzniku úrazu. Adresu
Vášho najbližšieho autorizovaného strediska D EWALT nájdete na zadnej strane
tohto návodu, alebo na internetovej adrese
www.2helpU.com.
Na sledovanie laserového lúča nepoužívajte optické prístroje, ako sú
ďalekohľad alebo nivelačný prístroj.
Inak by mohlo dôjsť k vážnemu poškodeniu
zraku.
Laser nedávajte do takej polohy, kde
by mohli akékoľvek osoby uprieť zrak
do laserového lúča, či už neúmyselne
alebo zámerne. Inak by mohlo dôjsť
k vážnemu poškodeniu zraku.
Laser neklaďte v blízkosti odrazových
materiálov, ktoré môžu spôsobiť odklon lúča a následne zasiahnuť zrak
okolitých osôb. Inak by mohlo dôjsť
k vážnemu poškodeniu zraku.
Pokiaľ laser nepoužívate, vypnite ho.
Ponechanie lasera v zapnutom stave
zvyšuje riziko zasiahnutia zraku okolitých
osôb.
Nepracujte s laserom v blízkosti detí
a zabráňte, aby deti laser obsluhovali.
Inak by mohlo dôjsť k vážnemu poškodeniu
zraku.
Varovné štítky neodstraňujte a udržujte
ich čitateľné. Pokiaľ budú varovné štítky
odstránené, môže byť obsluha alebo okolité osoby nechtiac vystavené žiareniu.
Laser bezpečne ukladajte na rovný
podklad. Pokiaľ dôjde k pádu lasera, môže
dôjsť k jeho poškodeniu alebo k vážnemu
úrazu.
Vhodne sa obliekajte. Nenoste voľný
odev alebo šperky. Dlhé vlasy zviažte
sieťkou. Dbajte na to, aby sa Vaše vlasy,
odev alebo rukavice nedostali do nebezpečnej blízkosti pohyblivých častí.
Voľné šaty, šperky alebo dlhé vlasy môžu
byť pohyblivými dielmi zachytené.Pohyblivé diely bývajú často zakryté vetracími
otvormi, dávajte teda pozor na zachytenie
i v týchto vetracích otvoroch.
VAROVANIE: Použitie ovládacích
či nastavovacích pr vkov alebo
vykonávanie iných úkonov, než je
vyslovene uvedené, môže mať za
následok nebezpečné ožiarenie.
VAROVANIE! ROTAČNÝ LASER
NEROZOBERAJTE. Vo vnútri výrobku sa nenachádzajú žiadne časti
určené na opravu. Demontážou
rotačného lasera budú ukončené
všetky záručné podmienky vzťahujúce sa k tomuto výrobku. Výrobok
žiadnym spôsobom neupravujte.
Úprava výrobku môže mať za následok
nebezpečné ožiarenie.
Ďalšie bezpečnostné pokyny
týkajúce sa laserov
•
•
•
•
•
•
8
Tento typ lasera zodpovedá triede 3R
podľa normy DIN EN 60825-1:2001-11
(max 5 mW, 600-680 nm).Laserovú diódu
nenahradzujte diódou iného typu. Ak je
laser poškodený, zverte jeho opravu iba
autorizovanému servisu.
Inštalovať, nastavovať a obsluhovať laserové zariadenie môžu iba osoby kvalifikované
a preškolené. Oblasti, v ktorých sa používajú lasery triedy 3R, musia byť označené
príslušným varovným označením.
Nepoužívajte laser za iným účelom, než je
projekcia laserových lúčov.
Pred tým, ako prístroj prvý raz použijete,
skontrolujte, či je bezpečnostné upozornenie na štítku uvedené vo Vašom jazyku.
Prístroj, ktorý neobsahuje varovné štítky vo
vašom jazyku nepoužívajte!
I keď je produkovaný lúč lasera triedy 3R
dobre viditeľný i vo väčšej vzdialenosti,
možné riziko poškodenia zraku v dosahu
prístroja zostáva nezmenené.
Nenastavujte prístroj do takej výšky, aby
mohol laserový lúč prechádzať cez osoby
vo výške ich očí. Zvlášť opatrní buďte
na prítomnosť schodov a zrkadliacich sa
plôch.
Iné nebezpečenstvo
•
Batérie (obr. 1)
Pri práci s týmto strojom vznikajú nasledovné riziká:
– úrazy spôsobené pohľadom do laserového lúča.
TYP BATÉRIE
Model DW074 sa napája dvoma batériami
LR20 (typ D).
Štítky na náradí
Obsah balenia
Na výrobku sú nasledovné piktogramy:
Balenie obsahuje:
1 Rotačný laser
2 Batérie LR20 (typ D)
1 Držiak na stenu
1 Terčík
1 Zväčšovacie laserové okuliare
1 Detektor
1 Batérie 9 V (6LR61)
1 Príchytku detektora
1 Kufrík
1 Návod na použitie
Pred použitím si prečítajte návod na
obsluhu.
Upozornenie na laser
Laser triedy 3R
Trieda ochrany IP54
UMIESTNENIE DÁTUMOVÉHO KÓDU
Dátumový kód, v ktorom je tiež obsiahnutý
dátum výroby, je umiestnený na spodnej strane
lasera poblíž úchytného otvoru so závitom!
•
•
Príklad:
2008 XX XX
Rok výroby
Popis (obr. 1, 2)
Dôležité bezpečnostné pokyny
pre batérie
VAROVANIE: Nerobte žiadne úpravy
na náradí ani na jeho častiach. Mohlo
by dôjsť k úrazu alebo k poškodeniu
náradia.
VAROVANIE: Batérie môžu explodovať alebo z nich môže unikať
kvapalina, a môžu tak spôsobiť
vážne zranenie alebo požiar. Ak
chcete znížiť tieto riziká:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Skontrolujte, či počas prepravy nedošlo
k poškodeniu náradia, jeho častí alebo
príslušenstva.
Pred začatím pracovných operácií venujte
dostatok času dôkladnému prečítaniu
a pochopeniu tohto návodu.
POUŽITIE VÝROBKU
Rotačný laser DW074 je určený na projekciu
pomocných laserových lúčov pri vykonávaní
odborných prác. Náradie je možné používať
rovnako vo vnútri miestnosti, ako aj vo vonkajšom prostredí na vodorovné vyrovnávanie
(vodováha), zvislé vyrovnávanie (olovnica)
a pravouhlé vyrovnávanie. Pomocou tohto
náradia je možné tiež vytvoriť pevný laserový
bod, ktorý je možné nasmerovať ručne na
stanovenie alebo prenesenie značky. Rozsah
použitia je od inštalácie podhľadov a rozvrhnutia stien až po vyrovnávanie do rovín
a pokladanie podláh.
Dodržujte všetky pokyny a varovania uvedené na štítku batérie a na obale.
Batérie vždy vkladajte so správnou polaritou (+ a -) tak, ako je vyznačené na batérii
a na výrobku.
Zabráňte skratu kontaktov batérie.
Batérie nenabíjajte.
Nemiešajte staré batérie s novými .Batérie
nahradzujte novými súčasne, a to rovnakou značkou a typom.
Vybité batérie okamžite vyberte a zlikvidujte v súlade s miestnymi predpismi.
Batérie, ktoré doslúžia nespaľujte.
Batérie skladujte mimo dosahu detí.
Pokiaľ sa nebude výrobok niekoľko mesiacov používať, batérie vyberte.
NEPOUŽÍVAJTE toto náradie vo vlhkom prostredí alebo v prostredí s výskytom horľavých
kvapalín a plynov.
Tento laser je profesionálne náradie. ZABRÁŇTE deťom, aby sa s týmto náradím dostali do kontaktu. Ak používajú toto zariadené
9
neskúsené osoby, musí byť zaistený odborný
dozor.
NASTAVENIE
Vkladanie a vyberanie batérií
(obr. 2)
LASER (OBR. 1)
a. Priestor pre batérie
b. Piktogram batérie
c. Prepravná rukoväť
d. Otočná laserová hlava
e. Hlavný vypínač
f. LED indikátor pohotovostného režimu
g. LED indikátor stavu nabitia batérie
h. Tlačidlo rýchlosti/rotácie
i
Tlačidlo pohotovostného režimu
j. Smerové šípky: nahor
k. Smerové šípky: nadol
POZNÁMKA: Tento prístroj sa napája dvoma
batériami LR20 (typ D).
VLOŽENIE BATÉRIÍ
1. Odklopte kryt batériového priestoru (a)
podľa obrázku 1.
2. Do batériového priestoru vložte dve nové
batérie LR20 (typ D). Batérie umiestnite
podľa piktogramu (b) vo vnútri priestoru
pre batérie.
DRŽIAK NA STENU (OBR. 2)
l. Upevňovacia základňa
m. Otvor v upevňovacej základni
n Štrbina v upevňovacej základni
o Príchytná rukoväť
p. Stupnica
q. Príchytná páčka
r. Upevňovacie čeľuste
s. Upevňovací otvor
t. Zaisťovacia rukoväť
Nastavenie lasera
Vybalenie
UPEVNENIE K STENE (OBR. 2)
Prístroj je vybavený držiakom na stenu na
uchytenie na trám steny na uľahčenie inštalácie
podhľadov a pre ďalšie montáže špeciálnych
vodorovných plôch.
Prístroj umožňuje rôzne nastavenia a tým je
jeho využiteľnosť vysoká.
MANUÁLNA ROTÁCIA HLAVY
Laser má bezpečnostnú klietku okolo otočnej
hlavy (d) na ochranu pred náhodným poškodením pri použití na pracovisku. Avšak máte
prístup k rotačnej hlave a môžete nasmerovať
ručne lúč na stanovenie či prenos značky.
VYLEPENIE VÝSTRAŽNÝCH ŠTÍTKOV
Bezpečnostné varovania na výstražných štítkoch na prístroji musia byť uvedené v jazyku
používateľa.
UPOZORNENIE: Pred upevnením
lasera k trámu steny alebo stropu
sa uistite, či sú tieto trámy pevne
uchytené.
Z tohto dôvodu sú s prístrojom dodávané samostatné papiere so samolepiacimi štítkami.
VAROVANIE: Pred tým, ako prístroj
prvý raz použijete, skontrolujte, či je
bezpečnostné upozornenie na štítku
uvedené vo Vašom jazyku.
1. Laser umiestnite na upevňovaciu základňu
(l) tak, aby bol otvor (u) na spodnej strane
zarovnaný otvorom (m) upevňovacej základne. Do štrbiny v upevňovacej základni
(n) vložte zadnú gumovú nožičku. Otáčaním príchytnej rukoväte (o) laser zaistíte.
2. So stupnicou (p) držiaku na stenu otočenou
smerom k Vám stlačte príchytnú páčku
(q) tak, aby došlo k roztvoreniu upínacích
čeľustí (r).
3. Upínacie čeľuste (r) nasaďte cez trám steny
či stropu a uvoľnite príchytnú páčku (q), aby
sa upínacie čeľuste okolo trámu zovreli.
Pred pokračovaním v práci sa uistite, či je
držiak k stene pevne uchytený.
Výstražné štítky by mali vyzerať nasledovne:
LASEROVÉ ŽIARENIE
NEPOZERAJTE SA DO LASEROVÉHO
LÚČA
LASEROVÉ ZARIADENIE TRIEDY 3R
•
Pokiaľ sú výstražné štítky v cudzom jazyku,
postupujte nasledovne:
– Požadovaný štítok oddeľte z listu papiera.
– Pôvodný štítok v cudzom jazyku týmto
starostlivo prelepte.
– Štítok na mieste pritlačte.
10
UPEVNENIE K PODLAHE (OBR. 4, 5)
Laserovú vodováhu možno položiť priamo na
podlahu na vyrovnanie do roviny a stanovenie
kolmosti napríklad pri rozvrhovaní stien.
1. Laser umiestnite na relatívne hladký a plochý povrch, kde nebude prekážať.
2. Laser umiestnite podľa obrázku do polohy
použitia ako vodováhy (obr. 5A) alebo
olovnice (obr. 5B).
3. Zapnite laser a podľa potreby upravte
rýchlosť rotácie a ďalšie obslužné prvky.
UPOZORNENIE: Vždy používajte ako
doplnok k zaisťovacej rukoväti držiaku
na stenu stropný drôtený záves alebo
podobný prvok, ktorý pomôže laser pri
montáži na stenu zaistiť. Drôt prevlečte
cez rukoväť lasera. NEVEĎTE drôt
cez ochrannú bezpečnostnú klietku.
Naviac môžu byť ako poistka na upevnenie držiaku priamo na stenu použité
skrutky. Otvor pre skrutky (s) je umiestnený na hornej strane držiaku.
PREVÁDZKA
4. Náradie možno posunúť nahor alebo nadol
tak, aby bolo možné pri práci dosiahnuť
potrebný výškový posun. Zmenu výšky vykonáte tak, že povolíte zaisťovaciu rukoväť
(t) umiestnenú na bočnej strane držiaku
na stenu a posunutím nahor alebo nadol
zarovnáte laserovú rovinu na požadovanú
výšku. Pri zmene výšky držiak na stenu
pridržte.
5. Na presné stanovenie značky použite
stupnicu (p).
POZNÁMKA: Terčík D EWALT je značený
na 38 mm (1-1/2“), a preto je najjednoduchšie nastaviť posun lasera o 38 mm (1-1/2“)
pod hlavnú stopu.
6. Potom, čo ste nastavili laser do požadovanej výšky, dotiahnite zaisťovaciu rukoväť
(t) tak, aby laser v danej polohe zostal
upevnený.
VAROVANIE: Vždy dodržujte bezpečnostné predpisy a platné nariadenia.
•
•
•
•
•
UPEVNENIE K STATÍVU (OBR. 3)
1. Statív pevne postavte a nastavte ho do
požadovanej výšky.
2. Uistite sa, či je vrchol statívu približne v rovine. Laser vykoná automatické vyrovnanie
do vodorovnej polohy iba ak je vrchná časť
statívu v odchýlke ± 5° od roviny. Pokiaľ
je laser nastavený príliš mimo vodorovnú
hladinu, po dosiahnutí limitu rozsahu automatického vyrovnania do roviny pípne.
Nedôjde k žiadnemu poškodeniu lasera,
ale bude pracovať v režime „mimo rovinu“.
3. Laser upevnite k statívu tak, že zaskrutkujete rukoväť so závitom (v) na statíve
do otvoru so závitom (u) umiestnenom
v spodnej strane lasera.
POZNÁMKA: S ohľadom na bezpečné
uchytenie sa uistite, či má Vami použitý
statív skrutku s veľkosťou závitu 5/8“–11.
4. Zapnite laser a podľa potreby upravte
rýchlosť rotácie a ďalšie obslužné prvky.
•
•
•
•
•
•
11
S ohľadom na zvýšenie životnosti batérií
ich vždy vyberte, pokiaľ laser nepoužívate.
Na zaistenie presnosti práce robte často
kalibráciu lasera. Viď kapitola Kontrola
priestorovej kalibrácie v časti Údržba.
Pred použitím lasera sa uistite, či je
umiestnený na relatívne hladkom, pevnom
povrchu.
Vždy si označte stred laserovej čiary alebo
bodu. Pokiaľ viackrát označíte iné časti
lúča, vo Vašom meraní vznikne chyba.
Z dôvodu zväčšenia pracovnej vzdialenosti
a presnosti, umiestnite laserový prístroj do
stredu pracovného priestoru.
Pri montáži na stenu alebo k statívu laser
pevne zaistite.
Pri práci v miestnostiach pomalé otáčanie
hlavy lasera zaistí viditeľne jasnejší lúč
a rýchlejšie otáčanie hlavy zreteľne plnšiu
čiaru.
Pre zvýšenie čitateľnosti laserového lúča
používajte zväčšovacie laserové okuliare
alebo ako pomocný prostriedok na nájdenie lúča použite laserový terčík.
Pamätajte na to, že veľké teplotné rozdiely
môžu spôsobiť pohyby alebo posuvy stavebných konštrukcií, kovových statívov,
zariadení atď. Tak môže dôjsť k ovplyvneniu presnosti. Počas práce preto často
kontrolujte presnosť.
Pokiaľ pracujete s digitálnym laserovým
detektorom D E WALT, nastavte rotáciu
laserovej hlavy na najvyššie otáčky.
Pokiaľ dôjde k pádu lasera alebo pokiaľ je
laser vystavený silnému nárazu, ponechajte kalibračný systém pred použitím lasera
skontrolovať u odborného servisného zástupcu.
3. Pro ukončení pohotovostného režimu mierne stlačte tlačidlo pohotovostného režimu
(i) alebo tlačidlo rýchlosti/rotácie (h).
4. Podľa potreby rýchlosť otáčok upravte
stlačením tlačidla rýchlosti/rotácie (h).
Ovládací panel lasera (obr. 1)
Laser sa ovláda hlavným vypínačom (e), tlačidlom rýchlosti/rotácie (h) a tlačidlom pohotovostného režimu (i). Štyri tlačidlá so šípkami
(j, k) slúžia na nastavenie trubice s bublinou vo
vertikálnom režime. Dva indikátory LED slúžia
na indikáciu stavu nabitia batérie (g) a na indikáciu pohotovostného režimu (f).
VYROVNANIE LASERA VO VERTIKÁLNOM
REŽIME
1. Laser uveďte do pohotovostného režimu
miernym stlačením tlačidla pohotovostného režimu (i).
UPOZORNENIE: Na zníženie
rizika vystavenia zraku priamemu
žiareniu laserového lúča vždy
prístroj pred prehliadaním trubice
s bublinou uveďte do pohotovostného stavu.
ZAPNUTIE
Uistite sa, či sú batérie riadne vložené a dvierka priestoru pre batérie uzavreté.
UPOZORNENIE: Laser bude fungovať
i keď dvierka batériového priestoru
nebudú celkom zaistené. Aby boli
batérie na svojom mieste zaistené,
vždy skontrolujte, či je kryt uzavretý
a zablokovaný.
2. Trubicu s bublinou prehliadajte tak, že
sa budete pozerať zhora prístroja priamo
nadol.
POZNÁMKA: Odčítanie trubice s bublinou
pod akýmkoľvek uhlom a nie priamo zhora
nadol spôsobí nepresné odčítanie.
3. Bublinu vystreďte priamo doprostred medzi
rysky na trubici. Bublinu možno nastaviť
pomocou tlačidiel so šípkami nahor a nadol (j, k). Tlačidlá s jednoduchou šípkou
pohybujú bublinou pomaly; tlačidlá s dvojitými šípkami umožňujú rýchle nastavenie
polohy bubliny.
4. Pro ukončení pohotovostného režimu mierne stlačte tlačidlo pohotovostného režimu
(i) alebo tlačidlo rýchlosti/rotácie (h).
ZAPNUTIE LASERA V HORIZONTÁLNOM
REŽIME (AUTOMATICKÉ VYROVNÁVANIE)
(OBR. 3)
1. Laser uvediete do chodu miernym stlačením hlavného vypínača (e). LED indikátor
stavu nabitia (g) sa rozsvieti.
2. Prístroj vykoná automatické vyrovnanie do
vodorovnej hladiny.
3. Potom, čo bude dokončené automatické
vyrovnanie, aktivuje sa laserový lúč a rotor
sa roztočí podľa naposledy nastavených
otáčok.
4. Podľa potreby rýchlosť otáčok upravte
stlačením tlačidla rýchlosti/rotácie (h).
VYPNUTIE LASERA
Laser vypnete stlačením hlavného vypínača
(e). LED indikátor stavu nabitia (g) zhasne.
POZNÁMKA: LED indikátor stavu nabitia batérie (g) slúži na indikáciu zapnutého stavu (svieti
neprerušovane) a vybitej batérie (bliká).
PANEL S OVLÁDACÍMI
TLAČIDLAMI LASERA
POZNÁMKA: Po vyrovnaní lasera do roviny
sa začne hlava otáčať, alebo v otáčaní pokračuje.
HLAVNÝ VYPÍNAČ
Laser uvediete do chodu a tiež ho vypnete
stlačením hlavného vypínača (e).
ZAPNUTIE LASERA VO VERTIKÁLNOM
REŽIME (MANUÁLNE VYROVNÁVANIE)
1. Laser uvediete do chodu miernym stlačením hlavného vypínača (e). LED indikátor
stavu nabitia (g) sa rozsvieti a LED indikátor
pohotovostného režimu (f) sa rozbliká.
POZNÁMKA: Pri prepnutí do vertikálneho
režimu sa prístroj automaticky uvedie do
pohotovostného režimu.
2. Pomocou štyroch tlačidiel so šípkami (j, k)
prístroj ručne nastavte do roviny.
TLAČIDLÁ SO ŠÍPKAMI
Tlačidlá so šípkami (j, k) slúžia na nastavenie
/ vyrovnanie do roviny trubice s bublinou. Tlačidlá s jednoduchou šípkou pohybujú bublinou
pomaly; tlačidlá s dvojitými šípkami umožňujú
rýchle nastavenie polohy bubliny.
TLAČIDLO RÝCHLOSTI/ROTÁCIE
Tlačidlo rýchlosti/rotácie (h) sa používa na
nastavenie rýchlosti otáčania laserového lúča
12
medzi 3 prednastavenými hodnotami.
TERČÍK (OBR. 7)
Laserový terčík slúži ako pracovná pomôcka
na vyhľadávanie a označenie laserového
lúča. Pri prechode laserového lúča terčíkom
je zlepšená jeho viditeľnosť. Terčík je ociachovaný štandardnou metrickou stupnicou.
Laserový lúč prechádza cez červený plastový
diel a odráža sa od reflexného pásiku na zadnej
strane terčíka. Magnet umiestnený na vrchnej
strane terčíka sa používa na uchytenie terčíka
na stropný trám alebo kovový stĺpik na určenie
polôh vodorovných hladín a zvislých smerov.
Najlepší výkon dosiahnete, pokiaľ bude terčík
natočený logom D EWALT smerom k Vám.
Rýchlosť hlavy možno cyklicky meniť medzi
3 hodnotami, a to každým stlačením tlačidla
rýchlosti/rotácie.
PAMÄTAJTE:
Nízka rýchlosť = svetlý lúč
Vysoká rýchlosť = sýty lúč
TLAČIDLO POHOTOVOSTNÉHO REŽIMU
Laser uveďte do pohotovostného režimu miernym stlačením tlačidla pohotovostného režimu
(i). Hlava lasera sa prestane otáčať a laserový
lúč zhasne. Pokiaľ je prístroj v pohotovostnom
režime, LED indikátor pohotovostného režimu
(f) bude blikať.
D I G I TÁ L N Y L A S E R OV Ý D E T E K T O R
(OBR. 8)
Detektor pomáha určiť polohu laserového
lúča pri veľmi jasnom prostredí alebo pri väčších vzdialenostiach. Vytvára aj viditeľný aj
zvukový signál pri kontakte laserového lúča
s detektorom.
POZNÁMKA: Prístroj možno tiež uviesť do pohotovostného režimu stlačením ktoréhokoľvek
z tlačidiel so smerovými šípkami (j, k).
UPOZORNENIE: Na zníženie rizika
vystavenia zraku priamemu žiareniu
laserového lúča vždy prístroj pred
prehliadaním trubice s bublinou uveďte
do pohotovostného stavu.
Príslušenstvo je možné používať aj v miestnosti aj vo vonkajšom prostredí, všade kde je
obtiažne nájsť laserový lúč.
Detektor nie je určený na použitie s lasermi,
ktoré nie sú rotačné, ale je kompatibilný s väčšinou rotačných laserov s červeným alebo
infračerveným (neviditeľným) lúčom, ktoré sú
v predaji.
INDIKÁCIA VYBITEJ BATÉRIE
Po dosiahnutí konca životnosti batérií sa LED
indikátor (g) rozbliká. Pokiaľ tento stav nastane, do okamžiku úplného vypnutia prístroja
zostáva len krátka doba. Batérie by sa mali čo
najskôr vymeniť.
Digitálny laserový detektor D EWALT možno
používať s príchytkou detektora, alebo bez nej.
Pokiaľ ho použijeme s dodanou príchytkou,
môže byť detektor prichytený na nivelačnú
tyč, tyč s vyznačenými úrovňami, stĺp alebo
stojan.
PRÍSLUŠENSTVO K LASERU
ZVÄČŠOVACIE LASEROVÉ OKULIARE
(OBR. 6)
Tieto okuliare majú červené šošovky, ktoré
zlepšujú viditeľnosť laserového lúča pri jasnom
okolitom svetle alebo pri dlhších vzdialenostiach dosvitu lúča pri použití laserovej vodováhy vo vnútri miestností. Pre prácu s laserom
nie je nutné tieto okuliare používať.
Presnosť
Pokiaľ je prístroj v prevádzke spolu s digitálnym laserovým detektorom, musí sa k úrovni
presnosti prístroje pripočítať tiež presnosť
detektora.
• Nominálna odchýlka ± 3,0 mm
NEBEZPEČENSTVO: Na zníženie
rizika vážneho úrazu sa priamo do
laserového lúča nepozerajte, či už
s týmito okuliarmi alebo bez nich.
UPOZORNENIE: Tieto okuliare nie
sú schváleným bezpečnostným príslušenstvom a nemali by sa používať
pri práci s iným náradím. Tieto okuliare
nechránia pred zasiahnutím očí laserovým lúčom.
Montáž detektora na nivelačnú tyč (obr. 8)
1. Pred uchytením detektora k nivelačnej tyči
najprv pripojte detektor k príchytke tak, že
ho do západky v príchytke (w) zatlačíte.
Koľajničky (x) nasuňte cez priečku (y)
umiestnenú na detektore tak, aby západka
(z) na príchytke zaskočila do otvoru (aa)
v detektore.
13
2. Otáčaním rukoväte svorky (bb) proti smeru
chodu hodinových ručičiek roztvorte čeľuste svorky.
3. Detektor umiestnite do požadovanej výšky
a otáčaním rukoväte svorky v smere chodu
hodinových ručičiek svorku na nivelačnú
tyč zaistite.
4. Na vykonanie úpravy výšky mierne svorku
povoľte, presuňte detektor do novej polohy
a svorku utiahnite.
Kontrola priestorovej kalibrácie
(obr. 9-10)
VAROVANIE: Kalibráciu hlavy lasera
vždy zverte iba kvalifikovanému zástupcovi značkového servisu.
Kontrola priestorovej kalibrácie by mala byť
vykonávaná často.
POZNÁMKA: Ako súčasť záruky DEWALT
má majiteľ právo v období prvého roku na
jedno kalibrovanie ZADARMO. Jednoducho
vyplňte priloženú poukážku a odovzdajte
ju spolu s prístrojom a dokladom o kúpe
u autorizovaného zástupcu D E WALT.
Certifikát bude pridelený bez ďalších
poplatkov.
Doplnkové príslušenstvo
VAROVANIE: Iné príslušenstvo, než je
príslušenstvo ponúkané spoločnosťou
D EWALT, nebolo s týmto výrobkom
testované.Preto by mohlo byť použitie
takého príslušenstva s týmto náradím
veľmi nebezpečné. Na zníženie rizika
poranenia používajte iba príslušenstvo
odporučené spoločnosťou D EWALT.
Kontrola priestorovej kalibrácie neobnáša
kalibráciu lasera. Tieto kontroly signalizujú, či
laser vytvára riadnu čiaru vodorovnej a zvislej
hladiny a neopravujú chyby lasera pri použití
ako vodováhy a olovnice.
Toto príslušenstvo je:
• DE0772 DEWALT Digitálny laserový detektor
• DE0734 D EWALT Nivelačná tyč
• DE0735 D EWALT Statív
• DE0736 D EWALT Statív
• DE0737 D EWALT Nivelačná tyč
• DE0738 D EWALT Spádová konzola
Týmito kontrolami nejde nahradiť profesionálna
kalibrácia vykonávaná servisným strediskom
D EWALT.
KO N T R O L A K A L I B R ÁC I E H L A D I N Y
(OS X)
1. Statív položte medzi steny s rozostupom
najmenej 15 m. Presnú polohu statívu nie
je nutné dodržať.
2. Laser upevnite na statív tak, aby os X
smerovala priamo na jednu zo stien.
3. Laser zapnite a počkajte, až sa dokončí
automatické vyrovnávanie.
4. Na stenách vyznačte a odmerajte body
A a B, ak je znázornené na obrázku 9.
5. Celú jednotku lasera otočte o 180° tak,
aby os X smerovala priamo na protiľahlú
stenu.
6. Počkajte, až sa dokončí automatické
vyrovnávanie lasera a vyznačte a odmerajte body AA a BB, ako je znázornené na
obrázku 10.
7. Vypočítajte celkovú odchýlku pomocou
rovnice:
Celková odchýlka = (AA – A) – (BB– B)
8. Celkovú odchýlku porovnajte s povolenými
limitmi v nasledujúcej tabuľke.
Ďalšie podrobnosti týkajúce sa príslušenstva
získate u svojho značkového predajcu.
Údržba
Vaše elektrické náradie D EWALT bolo skonštruované tak, aby pracovalo čo najdlhšie
s minimálnymi nárokmi na údržbu. Dlhodobá
bezproblémová funkcia náradia závisí od jeho
správnej údržby a pravidelného čistenia.
• Na zaistenie presnosti práce robte často
kalibráciu lasera. Viď kapitola Kontrola
priestorovej kalibrácie.
• Kontrolu kalibrácie a ďalšiu údržbu možno
spraviť v servisných centrách D EWALT.
• Pokiaľ laser nepoužívate, uložte ho v dodanom kufríku.
• Pokiaľ je laser mokrý, v dodanom kufríku
ho neskladujte. Vonkajšie časti utrite mäkkou suchou handričkou a ponechajte ho na
vzduchu vyschnúť.
• Laser neskladujte pri teplotách pod -18°C
(0°F) alebo pri teplotách presahujúcich
41°C (105°F).
14
Vzdialenosť medzi
stenami
Povolená chyba
L = 15 m
6 mm
L = 25 m
10 mm
L = 50 m
20 mm
•
•
KO N T R O L A K A L I B R ÁC I E H L A D I N Y
(OS Y)
Zopakujte vyššie uvedený postup s laserem
umiestneným tak, aby priamo na steny mierila
os Y.
KONTROLA CHYBY VO ZVISLOM SMERE
(OBR. 11)
1. Ako referenčnú mierku použite štandardnú
olovnicu, označte si vrchnú a spodnú časť
steny (uistite sa, či značíte stenu a nie strop
a podlahu.)
2. Rotačný laser umiestnite priamo na podlahu približne 1 m od steny.
3. Laser zapnite a pomocou tlačidiel so šípkami a vystredením bubliny ho vyrovnajte.
Pre maximálnu viditeľnosť nastavte nízke
otáčky, uistite sa, či lúč prechádza cez
značku v spodnej časti steny. Vykonajte
opätovnú kontrolu bubliny, či sa stále nachádza v strede.
4. Pokiaľ je stred laserového lúča v rovine
so značkami na spodnej a vrchnej strane
steny, laser je správne vykalibrovaný.
•
Udržujte čisté ventilačné drážky
a plastový kryt pravidelne čistite
mäkkou tkaninou.
Ohybný gumový kryt možno čistiť
vlhkou handričkou nepúšťajúcou
chlpy, napríklad bavlnenou. VLHČITE IBA VODOU — NEPOUŽÍVAJTE žiadne čistiace látky
ani rozpúšťadlá. Pred uložením
ponechajte prístroj na vzduchu
vyschnúť.
Za určitých podmienok sa môže na
vnútorných sklenených šošovkách
usadzovať prach a nečistoty. To
má vplyv na kvalitu laserového
lúča a pracovný dosah. Šošovky
je možné čistiť pomocou vatových
tampónov navlhčených vo vode.
Ochrana životného prostredia
Triedený odpad. Toto zariadenie
nesmie byť vyhodené do bežného
domového odpadu.
Keď nebudete Váš výrobok D EWALT ďalej
potrebovať alebo uplynie lehota jeho životnosti,
nelikvidujte ho spolu s domovým odpadom.
Zlikvidujte toto náradie v triedenom odpade.
Triedený odpad umožňuje recykláciu
a opätovné využitie použitých výrobkov a obalových materiálov. Recyklácia
napomáha chrániť životné prostredie
a znižuje spotrebu surovín.
POZNÁMKA: Táto kontrola by sa mala vykonať na stene, ktorá nie je nižšia než najvyššia
stena, na ktorej sa bude laser používať.
Pri zakúpení nových výrobkov Vám predajne,
miestne zberne odpadov alebo recyklačné stanice poskytnú informácie o správnej likvidácii
elektro odpadov z domácnosti.
Čistenie
VAROVANIE:
• Pred čistením jednotky lasera
z neho vyberte batérie.
• Na čistenie nekovových častí lasera nepoužívajte nikdy rozpúšťadlá
alebo agresívne chemikálie. Používajte iba handričku navlhčenú
v jemnom mydlovom roztoku.
• Zabráňte preniknutiu akejkoľvek
kvapaliny do vnútornej časti lasera. Žiadne časti náradia neponárajte do kvapaliny.
• Na čistenie lasera nepoužívajte
stlačený vzduch.
Spoločnosť D EWALT poskytuje službu zberu
a recyklácie výrobkov D EWALT po skončení
ich technickej životnosti. V rámci tejto výhodnej služby vráťte Vaše náradie ktorejkoľvek
autorizovanej servisnej pobočke DEWALT, kde
bude toto náradie zhromaždené a s ohľadom
na životné prostredie recyklované.
Adresu Vášho najbližšieho autorizovaného
strediska D EWALT nájdete na zadnej strane
tohto návodu. Zoznam servisných stredísk
DEWALT a podrobnosti o popredajnom servise
nájdete taktiež na internetovej adrese:
www.2helpU.com
15
Naviac poskytuje servis D EWALT na všetky
vykonávané opravy a vymenené náhradné
diely ďalšiu servisnú záručnú dobu v trvaní
6 mesiacov.
Politika našich služieb zákazníkom
Spokojnosť zákazníka s výrobkom a servisom
je náš najvyšší cieľ. Kedykoľvek budete potrebovať radu či pomoc, obráťte sa s dôverou
na náš najbližší servis D EWALT, kde Vám
vyškolený personál poskytne naše služby na
najvyššej úrovni.
Záruka sa nevzťahuje na spotrebné príslušenstvo (vrtáky, skrutkovacie nástavce, hobľovacie
nože, brúsne kotúče, pílové listy, pílové kotúče,
brúsny papier a pod.) ani na príslušenstvo
prístroja poškodené opotrebovaním.
Záruka DEWALT
Blahoželáme Vám k zakúpeniu tohto vysoko
kvalitného výrobku D EWALT. Náš záväzok ku
kvalite zahŕňa v sebe samozrejme tiež naše
služby zákazníkom. Preto ponúkame záručnú
dobu ďaleko presahujúcu minimálne požiadavky vyplývajúce zo zákona.
Záručný list je dokladom práv spotrebiteľa
– zákazníka v zmysle § 620 Občianskeho
zákonníka a § 429 Obchodného zákonníka.
Patrí k predávanému výrobku zodpovedajúceho katalógového a výrobného čísla ako jeho
príslušenstvo. Pri každej reklamácii je potrebné
tento záručný list predložiť predávajúcemu,
príp. servisnému stredisku D EWALT poverenému vykonávaním záručných opráv. Vo
vlastnom záujme si ho preto spolu s originálom
dokladu o nákupe starostlivo uschovajte.
Kvalita tohto prístroja nám umožňuje ponúknuť Vám 30 dní záruku výmeny. Ak sa objaví
v priebehu 30 dní od zakúpenia náradia akýkoľvek nedostatok podliehajúci záruke, bude
Vám u Vášho obchodníka náradie vymenené
za nové. Vďaka 1 ročnej záruke istoty máte
nárok po dobu 1 roka od zakúpenia prístroja
na bezplatné prehliadky v autorizovanom
servise DEWALT. Zárukou kvality firma DEWALT garantuje počas trvania záručnej doby
(24 mesiacov pri nákupe pre priamu osobnú
spotrebu, 12 mesiacov pri nákupe pre osobnú
a podnikateľskú činnosť) bezplatné odstránenie akejkoľvek materiálovej alebo výrobnej
chyby za nasledovných podmienok:
• Prístroj bude dopravený (spolu s originálnym záručným listom D EWALT a s dokladom o nákupe), do jedného z poverených
servisných stredísk D E WALT, ktoré sú
autorizované na vykonávanie záručných
opráv.
• Prístroj bol používaný iba s originálnym
príslušenstvom alebo prídavnými zariadeniami a príslušenstvom BBW či Piranha,
ktoré je vyslovene odporúčané ako vhodné
na použitie spolu s prístrojom D EWALT.
• Prístroj bol používaný a udržiavaný v súlade s návodom na obsluhu.
• Motor prístroja nebol preťažovaný a nie
sú badateľné žiadne známky poškodenia
vonkajšími vplyvmi.
• Do prístroja nebolo zasahované nepovolanou osobou. Osoby povolané tvoria
personál poverených servisných stredísk
D EWALT, ktoré sú autorizované na vykonávanie záručných opráv.
DEWALT ponúka rozsiahlu sieť autorizovaných
servisných opravovní a zberných stredísk. Ich
zoznam nájdete na záručnom liste. Ďalšie
informácie týkajúce sa servisu môžete získať
na dole uvedených telefónnych číslach a na
internetovej adrese www.2helpU.com.
Black & Decker
Stará Vajnorská cesta 8
831 04 Bratislava
Slovenská republika
Tel.:
+421 2 446 38 121, 3
Fax:
+421 2 446 38 122
www.blackanddecker.sk
www.dewalt.sk
informacie@blackanddecker.sk
Právo na prípadné zmeny vyhradené.
02/2007
zst00081364 - 23-09-2008
16
BLACK & DECKER
Stará Vajnorská cesta 8
831 04 Bratislava
Slovenská republika
Tel.:
00421 2 446 38 121,3
www.blackanddecker.sk
www.dewalt.sk
informacie@blackanddecker.sk
BAND SERVIS
Paulínska 22
917 01 Trnava
Tel.:
00421 33 551 10 63
www.bandservis.sk
p.talajka@bandservis.sk
Fax: 00421 2 446 38 122
Fax: 00421 33 551 26 24
BAND SERVIS
Garbiarska 5
040 01 Košice
Tel.:
00421 55 623 31 55
bandserviske@zoznam.sk
BLACK & DECKER
Klášterského 2
143 00 Praha 412 – Modřany
Česká Republika
Tel.:
00420 2 444 02 450
00420 2 417 76 655,6
Servis: 00420 2 444 03 247
www.blackanddecker.cz
www.dewalt.cz
recepce@blackanddecker.cz
BAND SERVIS
K Pasekám 4440
760 01 Zlín
Tel.:
00420 577 008 550,1
www.bandservis.cz
bandservis@bandservis.cz
Fax: 00420 2 417 70 204
Fax: 00420 577 008 559
17
18
CZ
ZÁRUČNÍ LIST
SK
ZÁRUČNÝ LIST
ZÁRUČNÍ DOBA POSKYTOVANÁ PRODEJCEM NA PRODANÝ VÝROBEK JE:
ZÁRUČNÁ DOBA POSKYTOVANÁ PREDAJCOM NA PREDANÝ VÝROBOK JE:
24 měsíců při prodeji zboží fyzické osobě – spotřebiteli pro soukromou přímou spotřebu (§ 620 Občanského zákoníku)
24 mesiacov pri predaji tovaru fyzickej osobe – spotrebiteľovi pre súkromnú priamu osobnú spotrebu (§ 52 a § 620 Občianskeho zákonníka)
12 měsíců při prodeji zboží podnikateli, který ho používá v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti (§ 429 Obchodního zákoníku)
12 mesiacov pri predaji tovaru podnikateľovi, ktorý koná v rámci svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti (§ 429 Obchodného zákonníka)
Od data prodeje/Od dátumu predaja:
………………………………………………….
Kupující prohlašuje, že účel nákupu je pro/Kupujúci prehlasuje, že účel nákupu je pre:
Přímou osobní spotřebu/Priamu osobnú spotrebu
Obchodní a podnikatelskou činnost/obchodnú a podnikateľskú činnosť
Číslo pokladního dokladu - faktury/Číslo pokladničného dokladu - faktúry:
IČO: ………………………...........................…..
………………………………………………….
TYP VÝROBKU:
CZ
Výrobní kód
Datum prodeje
SK
Číslo série
Dátum predaja
Razítko prodejny
Podpis
Pečiatka predajne
Podpis
SK
CZ
Adresy servisu
Band Servis
Klášterského 2
CZ-14300 Praha 4
Tel.: 244 403 247
Fax: 241 770 167
CZ
Band Servis
K Pasekám 4440
CZ-76001 Zlín
Tel.: 577 008 550/551
Fax: 577 008 559
http://www.bandservis.cz
Adresa servisu
Band Servis
Paulínska ul. 22
SK-91701 Trnava
Tel.: 033/55 11 063
Fax: 033/55 12 624
Dokumentace záruční opravy
SK
Záznamy o záručných opravách
CZ
Číslo
Datum příjmu
Datum zakázky
Číslo zakázky Závada
Razítko
Podpis
SK
Číslo
dodávky
Dátum nahlásenia
Dátum opravy
Číslo
objednávky
Pečiatka
Podpis
02/05
Popis
poruchy
Download PDF

advertising