BDPC10USB | Black&Decker BDPC10USB POWER INVERTER Type H1 instruction manual

Powerful Solutions
TM
Osprzęt samochodowy do zastosowań
nieprzemysłowych
555222-46 PL
Tłumaczenie oryginalnej instrukcji
www.blackanddecker.eu
BDPC10USB
2
POLSKI
•
Zastosowanie zgodne z przeznaczeniem
Przekształtnik prądu stałego USB Black & Decker jest
przeznaczony do przekształcania prądu stałego o napięciu 12 V na prąd stały o napięciu 5 V. Umożliwia on
przekształcenie napięcia akumulatora pojazdu 12 V DC
na napięcie, jakim normalnie są zasilane urządzenia USB.
Produkt ten nie nadaje się do celów profesjonalnych.
•
W razie uszkodzenia jakiejś części zleć jej naprawę
lub wymianę jednemu z naszych autoryzowanych
warsztatów serwisowych.
Nie wymieniaj ani nie usuwaj żadnych części nieopisanych w tej instrukcji.
Specjalne wskazówki bezpieczeństwa pracy przekształtników prądu stałego
•
Do przekształtnika przyłączaj tylko wtyczkę kabla
zasilającego dane urządzenie USB.
•
Nigdy nie przyłączaj urządzenia USB z przerobionym
wtyczką lub przy użyciu adaptera.
•
Nigdy nie przyłączaj uszkodzonego ani niekompletnego urządzenia USB.
•
Nigdy nie przyłączaj przekształtnika do napięcia
sieciowego ani wyjścia innego przekształtnika.
•
Zanim zajmiesz się konserwacją lub czyszczeniem
urządzenia USB, odłącz jego wtyczkę od przekształtnika.
•
Nie zasłaniaj niczym przekształtnika. Używaj go tylko
w dobrze wentylowanych miejscach.
•
Nie otwieraj przekształtnika, gdyż nie ma w nim
żadnych części podlegających konserwacji przez
użytkownika. Nie badaj układu elektronicznego
przekształtnika.
•
Sprawdź, czy przyłącza kabli zasilających są czyste
i stabilne. Luźne styki mogą powodować przegrzewanie się przewodów i stopienie izolacji.
•
Sprawdź, czy nie nastąpiła zamiana polaryzacji.
•
Nie instaluj przekształtnika w komorze silnika.
•
Nie używaj przekształtnika do zasilania aparatury
medycznej.
Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa
Uwaga! Przy korzystaniu z przyrządów akumulatorowych
dokładnie przestrzegaj wskazówek zawartych w tej
instrukcji i podstawowych przepisów bhp, by zminimalizować ryzyko pożaru, porażenia prądem elektrycznym,
czy też doznania urazu ciała i szkód rzeczowych.
•
Przed pierwszym użyciem przyrządu dokładnie
przeczytaj niniejszą instrukcję.
•
W instrukcji tej opisano zastosowanie przyrządu
zgodne z przeznaczeniem. Używanie akcesoriów
lub przystawek innych, niż zalecane w tej instrukcji,
lub obsługiwanie przyrządu w sposób niezgodny z
opisem grozi doznaniem urazu.
•
Przechowuj niniejszą instrukcję na wypadek, gdyby
znów była kiedyś potrzebna.
Zastosowanie przekształtnika prądu stałego
Z przyrządem tym zawsze obchodź się ostrożnie.
•
Zabrania się używania przyrządu przez dzieci lub
osoby niepełnosprawne bez należytego nadzoru.
•
Przyrząd nie jest zabawką.
•
Używaj przyrządu tylko w suchym otoczeniu. Uważaj, by go nie zamoczyć.
•
Nie zanurzaj przyrządu w wodzie.
•
Nie próbuj otwierać obudowy. W jej wnętrzu nie ma
żadnych elementów podlegających konserwacji.
•
Nie używaj przyrządu w otoczeniu zagrożonym
wybuchem, w którym znajdują się palne ciecze,
gazy lub pyły.
•
Nigdy nie ciągnij za kabel, by wyjąć wtyczkę z
gniazda sieciowego. Grozi to uszkodzeniem kabla i
wtyczki.
Bezpieczeństwo innych osób
•
Zabrania się używania tego przyrządu przez dzieci
i osoby o ograniczonej sprawności fizycznej,
czuciowej lub umysłowej. To samo dotyczy osób
niedoświadczonych, chyba że znajdują się pod
nadzorem odpowiedzialnego za bezpieczeństwo
fachowca.
•
Pilnuj dzieci, by nie bawiły się tym urządzeniem.
Po użyciu
•
Nieużywany przyrząd przechowuj w suchym, dobrze
wentylowanym miejscu poza zasięgiem dzieci.
•
Uniemożliw dzieciom dostęp do przechowywanych
urządzeń.
•
Przy transportowaniu przyrządu w samochodzie
umieść go w bagażniku lub odpowiednim schowku,
by nie mógł się przemieścić w razie nagłej zmiany
prędkości lub kierunku ruchu.
•
Chroń przyrząd przed bezpośrednim promieniowaniem słonecznym, wysoką temperaturą i wilgocią.
Elementy przekształtnika
1.
2.
3.
4.
2 porty USB
Zaślepka portów USB
Wskaźnikowa dioda świecąca
Wtyk do gniazda zapalniczki 12 V DC
Instrukcja obsługi
Wymagania stawiane źródłu prądu
Źródło prądu musi mieć napięcie stałe 12 V i być wystarczająco wydajne.
Kontrola i naprawy
•
Przed użyciem przekształtnika sprawdź, czy nie zawiera uszkodzonych elementów lub czy nie wystąpiły
jakieś inne okoliczności, które mogą negatywnie
wpłynąć na działanie przyrządu.
•
Nie używaj przekształtnika, gdy jakaś jego część
jest niesprawna.
Ostrzeżenie! Przekształtnik wolno przyłączać tylko do
akumulatorów o napięciu nominalnym 12 V. Przy napięciu
6 V przekształtnik nie będzie działać, a przy napięciu 24
V - ulegnie trwałemu uszkodzeniu.
Podłączenie do źródła prądu
Przekształtnik prądu stałego zawiera 12 V wtyk (4) do
gniazda zapalniczki samochodowej.
3
Podłączenie do źródła prądu stałego o napięciu 12 V
za pomocą wtyku (4) (rys. rys. A - C)
Końcówka wtyku łączy się z plusem (+), a jego boczne
styki - z minusem (-).
•
Odchyl wtyk (4) do jednej z 5 ustalonych pozycji.
•
Przyłącz przekształtnik do źródła prądu o napięciu 12
V przez włożenie wtyku (4) do gniazda zapalniczki
samochodowej lub innego źródła prądu stałego.
•
Zielona dioda świecąca (3) informuje, że podłączenie
zostało prawidłowo wykonane.
•
Zdejmij zaślepkę USB (2), by uzyskać dostęp do
jednego z dwóch portów USB (1).
•
Przyłącz wtyczkę USB zasilanego urządzenia do
portu USB (1) i normalnie z niego korzystaj.
Wskazówka: Przewody do ładowania telefonów komórkowych dostarczane przez niektórych producentów nie
mają standardowych wtyczek USB. W takim przypadku
zwróć się do właściwego producenta w celu nabycia
odpowiedniego przewodu.
Wskazówka: Jednocześnie można zasilać 2 urządzenia
USB.
Uwaga! Nie używaj przekształtnika w instalacjach elektrycznych, w których uziemiony jest plus (np. w starszych
pojazdach).
Uwaga! W razie odwrócenia polaryzacji przepala się
bezpiecznik i może też nastąpić trwałe uszkodzenie
przekształtnika.
Porady, jak osiągnąć najlepsze wyniki pracy
By osiągnąć jak najlepsze wyniki pracy, ustaw przekształtnik na płaskim, stabilnym podłożu w miejscu spełniającym
następujące kryteria:
•
SUCHO - Uważaj, by do wnętrza przekształtnika nie
dostała się woda ani inne ciecze.
•
CHŁODNO - Temperatura powietrza otaczającego
powinna się zawierać w granicach od 4 do 40 oC,
a najlepiej między 15 a 25 oC. W miarę możliwości
chroń przekształtnik przed bezpośrednim promieniowaniem słonecznym.
•
WYSTARCZAJĄCA WENTYLACJA - Zadbaj o wystarczającą wolną przestrzeń wokół przekształtnika,
która umożliwia swobodną cyrkulację powietrza.
•
W czasie pracy przekształtnika nie umieszczaj na
nim lub nad nim żadnych przedmiotów. W razie
nadmiernego wzrostu temperatury przyrząd automatycznie się wyłącza.
•
BEZPIECZNIE - Nie używaj przekształtnika w pobliżu palnych materiałów ani w obszarach, w których
mogą się gromadzić palne pary lub gazy. W czasie
wykonywania lub rozłączania połączeń elektrycznych istnieje niebezpieczeństwo zaiskrzenia.
Wykrywanie i usuwanie usterek
Gdy zielony wskaźnik elektroluminescencyjny (3) nie
świeci się:
•
Sprawdź, czy wszystkie połączenia ze źródłem
prądu stałego zostały prawidłowo wykonane.
•
Sprawdź, czy kontakty nie są poluzowane.
Wskazówka: Sprawdź, czy w gnieździe zapalniczki
występuje napięcie. W niektórych pojazdach gniado
zapalniczki jest zasilane tylko wtedy, gdy kluczyk zapłonowy znajduje się w odpowiedniej pozycji (często
oznaczonej jako ACC).
Przekształtnika prądu stałego można używać, gdy silnik
pracuje lub jest wyłączony. Może on jednak nie działać
w czasie rozruchu pojazdu ze względu na występujący
wówczas znaczy spadek napięcia akumulatora.
Uwaga! Luźne styki mogą powodować przegrzewanie
się przewodów i stopienie izolacji. Sprawdź polaryzację.
Uszkodzenie z powodu zamiany polaryzacji nie podlega
naszej gwarancji.
Gdy świeci się czerwony wskaźnik elektroluminescencyjny (3), to znaczy że zaistniał jeden z następujących
stanów:
•
Zabezpieczenie przed zbyt niskim napięciem akumulatora
•
Zabezpieczenie przed zwarciem
•
Zabezpieczenie przeciążeniowe
•
Odłącz urządzenie (jeżeli jest przyłączone).
Wyjmij wtyk z gniazda zapalniczki samochodowej, usuń
usterkę i ponownie włóż wtyk.
Zabezpieczenie przekształtnika prądu stałego
W przekształtniku prądu stałego są wskazywane następujące potencjalnie niebezpieczne stany:
•
Zabezpieczenie przed zbyt niskim napięciem
akumulatora. Stan ten nie stwarza zagrożenia dla
przekształtnika, tylko dla źródła prądu.
•
Gdy napięcie źródła prądu stałego spadnie poniżej
10,5 ± 0,5 V, przekształtnik automatycznie się wyłącza. Gdy napięcie to wzrośnie do wartości 11,5 V,
przekształtnik znów podejmuje pracę.
•
Zabezpieczenie przed zwarciem. Zamiana polaryzacji lub zwarcie powoduje przepalenie zewnętrznego lub wewnętrznego bezpiecznika, ale może
też doprowadzić do nieodwracalnego uszkodzenia
przekształtnika. Szczególną uwagę zwracaj na
właściwą polaryzację przy podłączaniu.
•
Zabezpieczenie przeciążeniowe. Gdy ciągłe obciążenie przekroczy wartość nominalną, przekształtnik
automatycznie się wyłącza. Po ustaniu przeciążenia
przyrząd można wyzerować przez odłączenie i ponowne przyłączenie wtyku do gniazda zapalniczki.
Konserwacja
Przekształtnik firmy Black & Decker odznacza się dużą
trwałością użytkową i prawie nie wymaga konserwacji.
Jednak w celu zapewnienia ciągłej, bezawaryjnej pracy
niezbędne jest jego regularne czyszczenie.
Uwaga! Przed rozpoczęciem konserwacji lub czyszczenia przekształtnika odłącz go od źródła zasilania.
•
4
Od czasu do czasu przecieraj przyrząd wilgotną
szmatą. Nie używaj do tego celu żadnych ściernych
środków czyszczących ani takich, które zawierają
rozpuszczalniki. Nie zanurzaj przyrządu w wodzie.
Wymiana bezpiecznika we wtyku do gniazda zapalniczki
•
Odkręć kapturek w lewo.
•
Zdejmij kapturek i wyjmij kołek centrujący.
•
Wyjmij bezpiecznik.
•
Włóż nowy bezpiecznik tego samego rodzaju i o
takim samym natężeniu prądu (1,6 A).
•
Załóż kapturek i włóż kołek centrujący.
•
Zakręć kapturek w prawo.
Ochrona środowiska
Selektywna zbiórka odpadów. Wyrobu tego
nie wolno wyrzucać do normalnych śmieci z
gospodarstw domowych.
Gdy pewnego dnia poczujesz się zmuszony zastąpić
wyrób Black & Decker nowym sprzętem lub nie będziesz
go już potrzebować, w trosce o ochronę środowiska
nie wyrzucaj go do śmieci z gospodarstw domowych,
a jedynie oddaj do specjalistycznego zakładu utylizacji
odpadów.
Dzięki selektywnej zbiórce zużytych wyrobów i
opakowań niektóre materiały mogą być odzyskane i ponownie wykorzystane. W ten sposób
chroni się środowisko naturalne i zmniejsza
popyt na surowce
Stosuj się do lokalnych przepisów, jeżeli wymagają one
oddawania zużytych elektrycznych urządzeń powszechnego użytku do specjalnych punktów zbiorczych lub
zobowiązują sprzedawców do przyjmowania ich przy
zakupie nowego wyrobu.
Firma Black & Decker chętnie przyjmuje stare, wyprodukowane przez siebie urządzenia i utylizuje je zgodnie z
obowiązującymi przepisami. By skorzystać z tej usługi,
oddaj zużyty sprzęt do autoryzowanego warsztatu naprawczego, który prowadzi zbiórkę w naszym imieniu.
W instrukcji tej zamieszczono adresy przedstawicielstw
handlowych firmy Black & Decker, które udzielają informacji o warsztatach serwisowych. Ich listę znajdziesz
także w Internecie pod adresem: www.2helpU.com.
Dane techniczne
Napięcie wejściowe
Napięcie wyjściowe
Prąd wyjściowy
Moc wyjściowa
Masa
Vdc
Vdc
mA
W
g
BDPC10USBH1
12
5
500
5
50
5
7.
a)
Black & Decker
Warunki gwarancji:
Gwarantujemy sprawne działanie produktu, zgodnie z warunkami techniczno-eksploatacyjnymi
opisanymi w instrukcji obsługi. Niniejszą gwarancją nie jest objęte dodatkowe wyposażenie,
jeżeli nie została do niego dołączona oddzielna
karta gwarancyjna oraz elementy podlegające
naturalnemu zużyciu.
1.
Niniejszą gwarancją objęte są usterki produktu spowodowane wadami produkcyjnymi
i wadami materiałowymi.
2.
Niniejsza gwarancja jest ważna po przedstawieniu przez Klienta w Centralnym Serwisie
Gwarancyjnym reklamowanego produktu
oraz łącznie:
poprawnie wypełnionej karty gwarancyjnej;
ważnego paragonu zakupu z datą sprzedaży
taką, jak w karcie gwarancyjnej lub kopii
faktury.
a)
b)
3.
Gwarancja obejmuje bezpłatną naprawę
urządzenia (wraz z bezpłatną wymianą
uszkodzonych części) w okresie 24 miesięcy
od daty zakupu.
4.
a)
Produkt reklamowany musi być:
dostarczony bezpośrednio do Centralnego
Serwisu Gwarancyjnego wraz z poprawnie
wypełnioną Kartą Gwarancyjną i ważnym
paragonem zakupu (lub kopią faktury) oraz
szczegółowym opisem uszkodzenia, lub
przesłany do Centralnego Serwisu Gwarancyjnego za pośrednictwem punktu sprzedaży
wraz z dokumentami wymienionymi powyżej.
b)
5.
6.
a)
b)
b)
Klient otrzyma nowy sprzęt, jeżeli:
Centralny Serwis Gwarancyjny stwierdzi na
piśmie, że usunięcie wady jest niemożliwe;
produkt nie podlega naprawie, tylko wymianie
bez dokonywania naprawy.
8.
O ile taki sam produkt jest nieosiągalny, może
być wydany nowy produkt o nie gorszych
parametrach.
9.
Decyzja Centralnego Serwisu Gwarancyjnego odnośnie zasadności zgłaszanych usterek
jest decyzją ostateczną.
10. Gwarancją nie są objęte:
a) wadliwe działanie lub uszkodzenia spowodowane niewłaściwym użytkowaniem lub
używaniem produktu niezgodnie z przeznaczeniem, instrukcją obsługi lub przepisami
bezpieczeństwa. W szczególności profesjonalne użytkowanie amatorskich narzędzi
Black & Decker powoduje utratę gwarancji;
b) wadliwe działanie lub uszkodzenia spowodowane przeciążaniem narzędzia, które prowadzi do uszkodzeń silnika, przekładni lub innych elementów
a także stosowaniem osprzętu innego niż
zalecany przez Black & Decker;
c) mechaniczne uszkodzenia produktu i wywołane nimi wady;
d) wadliwe działanie lub uszkodzenia na skutek
działania pożaru, powodzi, czy też innych
klęsk ży wio łow ych, niepr zewidzianych
wypadków, korozji, normalnego zużycia
w eksploatacji czy też innych czynników
zewnętrznych;
e) produkty, w których naruszone zostały plomby gwarancyjne lub, które były naprawiane
poza Centralnym Serwisem Gwarancyjnym
lub były przerabiane w jakikolwiek sposób;
f) osprzęt eksploatacyjny dołączony do urządzenia oraz elementy ulegające naturalnemu
zużyciu.
Koszty wysyłki do Centralnego Serwisu
Gwarancyjnego ponosi Black & Decker.
Wszelkie koszty związane z zapewnieniem bezpiecznego opakowania, ubezpieczeniem i innym ryzykiem ponosi Klient.
W przypadku odrzucenia roszczenia gwarancyjnego, produkt jest odsyłany do miejsca
nadania na koszt adresata.
11. Centralny Serwis Gwarancyjny, firmy handlowe, które sprzedały produkt, nie udzielają upoważnień ani gwarancji innych niż
określone w karcie gwarancyjnej. W szczególności nie obejmują prawa klienta do
domagania się zwrotu utraconych zysków
w związku z uszkodzeniem produktu.
Usterki ujawnione w okresie gwarancji będą
usunięte przez Centralny Serwis Gwarancyjny
w terminie:
14 dni roboczych od daty przyjęcia produktu
przez Centralny Serwis Gwarancyjny;
termin usunięcia wady (punkt 6a) może być
wydłużony o czas niezbędny do importu
niezbędnych części zamiennych.
12. Gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie
zawiesza uprawnień kupującego wynikających z niezgodności towaru z umową.
Centralny Serwis Gwarancyjny ERPATECH
ul. Obozowa 61, 01-418 Warszawa
tel.: (22) 862-08-08, fax: (22) 862-08-09
zst00117242- 08-12-2009
6
7
E15430
Partial support - Only parts shown available
Nur die aufgefuerten teile sind lieferbar
Reparation partielle - Seules les pieces indiquees sont disponibles
Supporto parziale - Sono disponibili soltanto le parti evidenziate
Solo estan disponibles las peizas listadas
So se encontram disponiveis as pecas listadas
Gedeeltelijke ondersteuning - alleen de getoonde onderdelen
zijn beschikbaar
www.2helpU.com
1
BDPC10USB
11 - 09 - 09
TYP.
H1
8
9
10
CZ
ZÁRUČNÍ LIST
PL
KARTA GWARANCYJNA
H
JÓTÁLLÁSI JEGY
SK
ZÁRUČNÝ LIST
CZ
H
měsíců
hónap
24
PL
SK
miesiący
mesiacov
CZ
Výrobní kód
Datum prodeje
Razítko prodejny
Podpis
H
Gyári szám
A vásárlás napja
Pecsét helye
Aláírás
PL
Numer seryjny
Data sprzedaży
Stempel
Podpis
SK
Číslo série
Dátum predaja
Pečiatka predajne
Podpis
CZ
H
Adresy servisu
Band Servis
Klášterského 2
CZ-14300 Praha 4
Tel.: 00420 2 444 03 247
Fax: 00420 2 417 70 204
PL
Band Servis
K Pasekám 4440
CZ-76001 Zlín
Tel.: 00420 577 008 550,1
Fax: 00420 577 008 559
http://www.bandservis.cz
Black & Decker Központi
Garanciális-és Márkaszerviz
1163 Budapest
(Sashalom) Thököly út 17.
Tel.: 403-2260
Fax: 404-0014
SK
Adres serwisu centralnego
ERPATECH
ul. Obozowa 61
01-418 Warszawa
Tel.: 022-8620808
Fax: 022-8620809
CZ
H
Adresa servisu
Band Servis
Paulínska ul. 22
SK-91701 Trnava
Tel.: 00421 33 551 10 63
Fax: 00421 33 551 26 24
Dokumentace záruční opravy
PL
Przebieg napraw gwarancyjnych
A garanciális javitás dokumentálása
SK
Záznamy o záručných opravách
CZ
Číslo
Datum příjmu
Datum zakázky
H
Sorszám
Bejelentés időpontja
Javítási időpont
Číslo zakázky
Závada
Razítko
Podpis
Javitási
Hiba jelleg
oka
Pecsét
munkalapszám
Jótállás új határideje
Aláírás
PL
Nr.
Data zgłoszenia
Data naprawy
Nr. zlecenia
Przebieg
naprawy
Stempel
SK
Číslo
dodávky
Dátum nahlásenia
Dátum opravy
Číslo
objednávky
Popis
poruchy
Pečiatka
Podpis
02/07
Podpis
Download PDF

advertising